1991L0271 — SK — 01.01.2014 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY

z 21. mája 1991

o čistení komunálnych odpadových vôd

(91/271/EHS)

(Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, p.40)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

Smernica Komisie 98/15/ES Text s významom pre EHP z 27. februára 1998,

  L 67

29

7.3.1998

►M2

Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003,

  L 284

1

31.10.2003

►M3

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M4

Smernica Rady 2013/64/EÚ zo 17. decembra 2013,

  L 353

8

28.12.2013
▼B

SMERNICA RADY

z 21. mája 1991

o čistení komunálnych odpadových vôd

(91/271/EHS)RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 130s,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

keďže uznesením Rady z 28. júna 1988 o ochrane Severného mora a iných vôd v spoločenstve ( 4 ) bola Komisia vyzvaná dodať návrhy na opatrenia vyžadované na úrovni spoločenstva na čistenie komunálnych odpadových vôd;

keďže znečistenie kvôli nedostatočnému čisteniu odpadovej vody v jednom členskom štáte často ovplyvňuje vody ostatných členských štátov; keďže v súlade s článkom 130r je potrebné konať na úrovni spoločenstva;

keďže kvôli zabráneniu nepriaznivého vplyvu likvidácie nedostatočne očistených komunálnych odpadových vôd na životné prostredie existuje všeobecná potreba sekundárneho čistenia komunálnych odpadových vôd;

keďže je potrebné vyžadovať v citlivých oblastiach náročnejšie čistenie; keďže v niektorých menej citlivých oblastiach by sa primárne čistenie mohlo považovať za primerané;

keďže priemyselné odpadové vody vstupujúce do zberných systémov a tiež vypúšťanie odpadovej vody a likvidácia kalu z čističiek komunálnych odpadových vôd by mali podliehať všeobecným nariadeniam a/alebo osobitným povoleniam;

keďže vypúšťanie biologicky odbúrateľnej priemyselnej odpadovej vody z určitých priemyselných odvetví, ktorá neprechádza čističkami komunálnych odpadových vôd pred vypustením do zberných vôd, by malo podliehať primeraným požiadavkám;

keďže by sa mala podporovať recyklácia kalu vznikajúceho z čistenia odpadovej vody; keďže likvidácia kalu do povrchových vôd musí byť postupne zastavená;

keďže je potrebné monitorovať čističky, zberné vody a vypúšťanie kalu, aby sa zabezpečilo, že životné prostredie je chránené pred nepriaznivými vplyvmi vypúšťania odpadových vôd;

keďže je dôležité zabezpečiť, že informácie o likvidácii odpadovej vody a kalu sú sprístupnené verejnosti vo forme pravidelných správ;

keďže členské štáty by mali vytvoriť a predložiť Komisii národné programy vykonávania tejto smernice;

keďže sa má zriadiť výbor, ktorý bude pomáhať Komisii v záležitostiach týkajúcich sa zavádzania tejto smernice a jej prispôsobeniu technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:Článok 1

Táto smernica sa týka zberu, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd a čistenia a vypúšťania odpadovej vody z určitých priemyselných odvetví.

Cieľom tejto smernice je chrániť životné prostredie pred nepriaznivými vplyvmi vyššie uvedeného vypúšťania odpadovej vody.

Článok 2

Na účely tejto smernice:

1. „komunálne odpadové vody“ sú odpadové vody z domácností alebo zmes odpadových vôd z domácností s priemyselnou odpadovou vodou a/alebo splaškovou dažďovou vodou;

2. „odpadová voda z domácností“ je odpadová voda z oblastí obydlí a služieb, ktorá pochádza predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach;

3. „priemyselná odpadová voda“ je každá odpadová voda pochádzajúca z výrobných činností obchodu a priemyslu, iného charakteru, ako je odpadová voda z domácností a splašková dažďová voda;

4. „aglomerácia“ je oblasť, v ktorej sa osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko koncentrujú, že je opodstatnené odvádzať z nich komunálne odpadové vody do čističky komunálnych odpadových vôd alebo na miesto ich konečného vypúšťania;

5. „zberný systém“ je systém kanálov, ktoré zbierajú a odvádzajú komunálnu odpadovú vodu;

6. „1 p. k. (populačný koeficient)“ je množstvo organického biologicky odbúrateľného znečistenia vyjadrené hodnotou ukazovateľa na biochemickú spotrebu kyslíka za prvých päť dní (BOD5) ekvivalentnou60 g za deň;

7. „primárne čistenie“ je spôsob čistenia odpadovej vody z domácností fyzikálnym alebo chemickým procesom, ktorý zahŕňa sedimentáciu nerozpustných látok alebo iné procesy s účinnosťou zníženia znečistenia oproti znečisteniu odpadových vôd pritekajúcich do čističky aspoň 20 % v ukazovateli päťdennej biochemickej spotreby kyslíka a 50 % v ukazovateli nerozpustených látok;

8. „sekundárne čistenie“ je čistenie komunálnych odpadových vôd zahŕňajúce vo všeobecnosti biologické čistenie a sekundárne usadzovanie alebo iný proces, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v tabuľke 1 prílohy 1;

9. „primerané čistenie“ je spracovanie komunálnej odpadovej vody akýmkoľvek procesom a/alebo systémom likvidácie, ktorým sa zabezpečí, že sa splnia kvalitatívne ciele zberných vôd a príslušné ustanovenia tejto a ďalších smerníc spoločenstva;

10. „kal“ je zvyškový kal, očistený alebo neočistený, z čističiek komunálnych odpadových vôd;

11. „eutrofizácia“ je obohacovanie vody živinami, najmä zlúčeninami dusíka a fosforu, ktoré spôsobuje zvýšený rast rias a vyšších rastlinných foriem, čím môže dôjsť k nežiaducemu zhoršovaniu biologickej rovnováhy a kvality tejto vody;

12. „estuárium“ je prechodová oblasť ústia rieky medzi sladkými a pobrežnými vodami. Členské štáty vytvoria vonkajšie (smerom k moru) limity estuárií na účely tejto smernice ako súčasť programu na vykonávanie v súlade s ustanoveniami článku 17 ods. 1 a 2;

13. „pobrežné vody“ sú vody mimo čiary odlivu alebo vonkajšej hranice estuária.

Článok 3

1.  Členské štáty zabezpečia, že všetky aglomerácie sú vybavené zbernými systémami pre komunálnu odpadovú vodu,

 najneskôr do 31. decembra 2000 pre aglomerácie s populačným koeficientom (p. k.) viac ako 15 000,

 najneskôr do 31. decembra 2005 pre aglomerácie s p. k. od 2 000 do 15 000.

Pre vypúšťanie komunálnych odpadových vôd do zberných vôd, ktoré sa považujú za „citlivé oblasti“, ako sú definované podľa článku 5, členské štáty zabezpečia, že zberné systémy sa zabezpečia pre aglomerácie s viac ako 10 000 p. k. najneskôr do 31. decembra 1998.

Tam, kde nie je vytvorenie zberného systému opodstatnené buď kvôli tomu, že by nepredstavoval prínos pre životné prostredie, alebo by vyžadoval rozsiahle náklady, použijú sa individuálne systémy alebo iné primerané systémy dosahujúce rovnakú úroveň ochrany životného prostredia.

▼M4

1a.  Odchylne od prvého a druhého pododseku odseku 1 Francúzsko v súvislosti s Mayotte ako najvzdialenejším regiónom v zmysle článku 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „Mayotte“) zabezpečí, aby všetky aglomerácie boli vybavené zbernými systémami pre komunálne odpadové vody:

 najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 10 000, ktoré pokryjú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte,

 najneskôr do 31. decembra 2027 pre aglomerácie s p. k. viac ako 2 000.

▼M3

2.  Zberné systémy uvedené v odseku 1 musia spĺňať požiadavky oddielu A prílohy I. Komisia môže uvedené požiadavky zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

▼B

Článok 4

1.  Členské štáty zabezpečia, že komunálne odpadové vody vstupujúce do zberných systémov prejdú pred vypustením sekundárnym čistením alebo ekvivalentným čistením takto:

 najneskôr do 31. decembra 2000 pre všetky vypúšťania z aglomerácií s p. k. viac ako 15 000,

 najneskôr do 31. decembra 2005 pre všetky vypúšťania z aglomerácií s p. k. od 10 000 do 15 000,

 najneskôr do 31. decembra 2005 pre vypúšťania do sladkých vôd a estuárií z aglomerácií od 2 000 do 10 000 p. k.

▼M4

1a.  Odchylne od odseku 1 Francúzsko v súvislosti s Mayotte zabezpečí, aby komunálne odpadové vody vstupujúce do zberných systémov prešli pred vypustením sekundárnym čistením alebo ekvivalentným čistením:

 najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 15 000, ktoré spoločne s aglomeráciami uvedenými v článku 5 ods. 2a pokryjú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte,

 najneskôr do 31. decembra 2027 pre aglomerácie s p. k. viac ako 2 000.

▼B

2.  Vypúšťanie komunálnych odpadových vôd do vôd umiestnených vo vysokohorských oblastiach (viac ako 1 500 m nadmorskej výšky), kde je ťažké použiť účinné biologické čistenie pre nízke teploty, môže prejsť menej náročným čistením ako tým, ktoré je uvedené v odseku 1, za predpokladu, že podrobné štúdie uvádzajú, že takéto vypúšťanie nepriaznivo neovplyvní životné prostredie.

▼M3

3.  Vypúšťanie z čističiek komunálnych odpadových vôd uvedené v odsekoch 1 a 2 musí spĺňať príslušné požiadavky v oddiele B prílohy I. Komisia môže uvedené požiadavky zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

▼B

4.  Záťaž vyjadrená v p. k. sa vypočíta na základe maximálnej priemernej týždennej záťaže vstupujúcej do čističky v priebehu roka, s vylúčením neobvyklých situácií, ako sú napríklad tie spôsobené lejakom.

Článok 5

1.  Na účely odseku 2 členské štáty identifikujú do 31. decembra 1993 citlivé oblasti podľa kritérií stanovených v prílohe II.

2.  Členské štáty zabezpečia, že komunálne odpadové vody vstupujúce do zberných systémov prejdú pred vypustením v citlivých oblastiach náročnejším čistením ako tým, ktoré je uvedené v článku 4, najneskôr do 31. decembra 1998 pre všetky vypúšťania z aglomerácií s viac ako 10 000 p. k.

▼M4

2a.  Odchylne od odseku 2 Francúzsko v súvislosti s Mayotte zabezpečí, aby komunálne odpadové vody vstupujúce do zberných systémov prešli pred vypustením v citlivých oblastiach náročnejším čistením ako tým, ktoré je uvedené v článku 4 najneskôr do 31. decembra 2020 pre aglomerácie s p. k. viac ako 10 000, ktoré spoločne s aglomeráciami uvedenými v článku 4 ods. 1a pokryjú najmenej 70 % vypúšťaní vyprodukovaných na Mayotte.

▼M3

3.  Vypúšťanie z čističiek komunálnych odpadových vôd uvedené v odseku 2 musí spĺňať príslušné požiadavky v oddiele B prílohy I. Komisia môže uvedené požiadavky zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

▼B

4.  Alternatívne sa požiadavky pre jednotlivé zariadenia stanovené v odsekoch 2 a 3 nemusia použiť v citlivých oblastiach, kde sa dá preukázať, že minimálne percento zníženia celkovej záťaže vstupujúcej do všetkých čističiek komunálnych odpadových vôd v tejto oblasti je aspoň 75 % pre celkový obsah fosforu a aspoň 75 % pre celkový obsah dusíka.

5.  Vypúšťanie z čističiek komunálnych odpadových vôd, ktoré sú umiestnené v príslušných oblastiach povodia citlivých oblastí a ktoré prispievajú k znečisteniu týchto oblastí, podlieha odsekom 2, 3 a 4.

V prípadoch, kde sú vyššie uvedené oblasti povodia umiestnené celkove alebo čiastočne v inom členskom štáte, sa použije článok 9.

6.  Členské štáty zabezpečia, že identifikácia citlivých oblastí sa preskúma v intervaloch najviac každé štyri roky.

7.  Členské štáty zabezpečia, že oblasti identifikované ako citlivé po preskúmaní podľa odseku 6 musia spĺňať vyššie uvedené požiadavky do siedmich rokov.

8.  Členský štát nemusí identifikovať citlivé oblasti na účely tejto smernice, ak zavádza čistenie stanovené podľa odsekov 2, 3 a 4 na celom svojom území.

Článok 6

1.  Na účely odseku 2 môžu členské štáty do 31. decembra 1993 stanoviť menej citlivé oblasti podľa kritérií stanovených v prílohe II.

2.  Vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z aglomerácií od 10 000 do 150 000 p. k. do pobrežných vôd a vypúšťanie z aglomerácií od 2 000 do 10 000 p. k. do estuárií umiestnených v oblastiach uvedených v odseku 1 môže prejsť menej náročným čistením, ako je stanovené v článku 4, za predpokladu, že:

 takéto vypúšťanie prejde aspoň primárnym čistením, ako je definované v článku 2 ods. 7 v súlade s kontrolnými procedúrami stanovenými v prílohe I D,

 rozsiahle štúdie indikujú, že takéto vypúšťanie nepriaznivo neovplyvní životné prostredie.

Členské štáty poskytnú Komisii všetky príslušné informácie týkajúce sa vyššie uvedených štúdií.

3.  Ak sa Komisia nazdáva, že podmienky uvedené v odseku 2 nie sú splnené, predloží Rade primeraný návrh.

4.  Členské štáty zabezpečia, že identifikácia citlivých oblastí sa preskúma v intervaloch najviac každé štyri roky.

5.  Členské štáty zabezpečia, že oblasti, ktoré už nie sú identifikované ako menej citlivé, splnia požiadavky zodpovedajúce článkom 4 a 5 do siedmich rokov.

Článok 7

Členské štáty zabezpečia, že do 31. decembra 2005 komunálne odpadové vody vstupujúce do zberného systému sa pred likvidáciou podrobia primeranému čisteniu, ako je definované v článku 2 ods. 9, v nasledujúcich prípadoch:

 pre vypúšťanie do sladkých vôd a estuárií z aglomerácií menších ako 2 000 p. k.,

 pre vypúšťanie do pobrežných vôd z aglomerácií menších ako 10 000 p. k.

▼M4

Odchylne od prvého odseku lehota vymedzená v uvedenom odseku v súvislosti s Mayotte je výnimočne 31. december 2027.

▼B

Článok 8

1.  Členské štáty môžu vo výnimočných prípadoch kvôli technickým problémom a pre geograficky definované populačné skupiny predložiť špeciálnu požiadavku na Komisiu o predĺžení obdobia na splnenie požiadaviek článku 4.

2.  Táto požiadavka, ktorá musí byť primerane vopred zdôvodnená, uvedie pociťované technické ťažkosti a musí navrhnúť program činnosti s primeraným časovým rozvrhom, ktorý sa podnikne na realizáciu cieľa tejto smernice. Tento časový rozvrh sa začlenení do programu pre vykonávanie, uvedeného v článku 17.

3.  Akceptovať sa môžu iba technické príčiny a predĺžené obdobie uvedené v odseku 1 nesmie presiahnuť 31. december 2005.

▼M3

4.  Komisia preskúma túto požiadavku a podnikne príslušné opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

▼B

5.  Za výnimočných okolností, keď sa dá preukázať, že náročnejšie čistenie neprinesie žiadny prospech pre životné prostredie, môže vypúšťanie odpadových vôd do menej citlivých oblastí z aglomerácií s viac ako 150 000 p. k. prejsť čistením stanoveným v článku 6 pre odpadové vody z aglomerácií od 10 000 do 150 000 p. k.

▼M3

Za takých okolností členské štáty predložia Komisii príslušnú dokumentáciu vopred. Komisia preskúma tento prípad a podnikne príslušné opatrenia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

▼B

Článok 9

Tam, kde sú vody v rámci oblasti jurisdikcie členského štátu nepriaznivo ovplyvnené vypúšťaním komunálnych odpadových vôd z iného členského štátu, členský štát, ktorého vody sú ovplyvnené, môže oznámiť relevantné skutočnosti druhému členskému štátu a Komisii.

Dotknuté členské štáty zorganizujú, podľa potreby s Komisiou, kroky potrebné na zistenie predmetného vypúšťania a opatrenia, ktoré je potrebné podniknúť na zdroji, aby sa chránili ovplyvnené vody pre zabezpečenie súladu s ustanoveniami tejto smernice.

Článok 10

Členské štáty zabezpečia, že čističky komunálnych odpadových vôd postavené kvôli splneniu požiadaviek článkov 4, 5, 6 a 7 sú navrhnuté, skonštruované, prevádzkované a udržiavané tak, aby zabezpečili dostatočnú výkonnosť pri všetkých normálnych miestnych klimatických podmienkach. Pri navrhovaní prevádzok je potrebné zohľadniť sezónne výkyvy záťaže.

Článok 11

1.  Členské štáty zabezpečia, že pred 31. decembrom 1993 vypúšťania priemyselných odpadových vôd do zberných systémov a čističiek priemyselných odpadových vôd podliehajú predchádzajúcim nariadeniam a/alebo osobitným povoleniam príslušného orgánu alebo subjektu.

▼M3

2.  Nariadenia a/alebo osobitné povolenia musia spĺňať požiadavky oddielu C prílohy I. Komisia môže uvedené požiadavky zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

▼B

3.  Nariadenia a osobitné povolenia sa preskúmajú a podľa potreby upravia v pravidelných intervaloch.

Článok 12

1.  Očistená odpadová voda sa opätovne použije podľa potreby. Likvidačné trasy minimalizujú nepriaznivé vplyvy na prostredie.

2.  Príslušné orgány alebo subjekty zabezpečia, že likvidácia odpadovej vody z čističiek komunálnych odpadových vôd podlieha predchádzajúcim nariadeniam a/alebo osobitným povoleniam.

▼M3

3.  Predchádzajúce nariadenia a/alebo osobitné povolenia vypúšťania z čističiek komunálnych odpadových vôd, urobené podľa odseku 2, v rámci aglomerácií od 2 000 do 10 000 p. k. v prípade vypúšťania do sladkých vôd a estuárií a v prípade aglomerácií s 10 000 p. k. alebo viac, týkajúce sa všetkých vypúšťaní, obsahujú podmienky splnenia príslušných požiadaviek oddielu B prílohy I. Komisia môže tieto požiadavky zmeniť a doplniť. Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 18 ods. 3.

▼B

4.  Nariadenia a/alebo oprávnenie sa preskúmajú a podľa potreby prispôsobia v pravidelných intervaloch.

Článok 13

1.  Členské štáty zabezpečia, že do 31. decembra 2000 splnia biologicky odbúrateľné priemyselné odpadové vody z prevádzok patriacich priemyselným odvetviam uvedeným v prílohe III, ktoré nevstupujú do čističiek komunálnych odpadových vôd pred vypustením do zberných vôd, podmienky stanovené v predchádzajúcich nariadeniach a/alebo osobitnom povolení príslušného orgánu alebo subjektu vzhľadom na všetky vypúšťania zo zariadení predstavujúcich 4 000 p. k. alebo viac.

2.  Do 31. decembra 1993 príslušný orgán alebo subjekt v každom členskom štáte stanoví požiadavky týkajúce sa vypúšťania takejto odpadovej vody, primerané charakteru príslušného priemyselného odvetvia.

3.  Komisia vykoná porovnanie požiadaviek členských štátov do 31. decembra 1994. Výsledky zverejní v správe a podľa potreby vypracuje primeraný návrh.

Článok 14

1.  Kal vznikajúci z čistenia odpadovej vody sa opätovne použije podľa potreby. Likvidačné trasy minimalizujú nepriaznivé vplyvy na prostredie.

2.  Príslušné orgány alebo subjekty zabezpečia, že pred 31. decembrom 1998 likvidácia kalu z čističiek komunálnych odpadových vôd podlieha všeobecným pravidlám alebo registrácii, alebo povoleniu.

3.  Členské štáty zabezpečia, že do 31. decembra 1998 sa zastaví likvidácia kalu do povrchových vôd vysýpaním z lodí, likvidáciou z potrubí alebo inými prostriedkami.

4.  Až do odstránenia foriem likvidácie uvedených v odseku 3 členské štáty zabezpečia, že celkový objem toxických, odolných alebo bioakumulovaných materiálov v kale likvidovanom do povrchových vôd má povolenie na likvidáciu a postupne sa znižuje.

Článok 15

1.  Príslušné orgány alebo subjekty monitorujú:

 vypúšťanie z čističiek komunálnych odpadových vôd na overenie spĺňania požiadaviek prílohy I B v súlade s kontrolnými postupmi stanovenými v prílohe I D,

 objemy a zloženie kalov likvidovaných do povrchových vôd.

2.  Príslušné orgány alebo subjekty monitorujú vody podliehajúce vypúšťaniu z čističiek komunálnych odpadových vôd a priamym vypúšťaniam, ako sú uvedené v článku 13, v prípadoch, kde sa môže očakávať, že zberné prostredie bude výrazne ovplyvnené.

3.  V prípade vypúšťania podliehajúceho ustanoveniam článku 6 a v prípade likvidácie kalu do povrchových vôd členské štáty monitorujú a vykonávajú akékoľvek ďalšie štúdie na overenie toho, že likvidácia alebo vypúšťanie nepriaznivo neovplyvňujú životné prostredie.

4.  Informácie zhromaždené príslušnými orgánmi alebo subjektmi pri plnení požiadaviek odsekov 1, 2 a 3 sa archivujú v členskom štáte a sprístupnia sa Komisii do šiestich mesiacov od prijatia požiadavky.

▼M3

5.  Komisia môže formulovať usmernenia o monitorovaní uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2.

▼B

Článok 16

Bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie ustanovení smernice Rady 90/313/EHS zo 7. júna 1990 o slobode prístupu k informáciám o životnom prostredí ( 5 ), členské štáty zabezpečia, že každé dva roky príslušné orgány alebo subjekty uverejnia situačné správy o likvidácii komunálnych odpadových vôd a kalu v ich oblastiach. Členské štáty doručia tieto správy Komisii bezodkladne po ich uverejnení.

Článok 17

1.  Členské štáty vytvoria do 31. decembra 1993 program na vykonávanie tejto smernice.

▼M4

Odchylne od prvého pododseku Francúzsko v súvislosti s Mayotte vypracuje program na vykonávanie tejto smernice do 30. júna 2014.

▼B

2.  Členské štáty poskytnú Komisii do 30. júna 1994 informácie o tomto programe.

▼M4

Odchylne od prvého pododseku Francúzsko v súvislosti s Mayotte poskytne Komisii informácie o programe do 31. decembra 2014.

▼B

3.  Členské štáty poskytnú Komisii podľa potreby do 30. júna každé dva roky aktualizáciu informácií uvedených v odseku 2.

▼M3

4.  Komisia stanoví v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 18 ods. 2 metódy a formáty, ktoré sa prijmú na ohlasovanie národných programov. Všetky zmeny a doplnenia týchto metód a formátov sa prijmú v súlade s uvedeným postupom.

▼B

5.  Komisia každé dva roky preskúma a vyhodnotí informácie, ktoré dostala podľa vyššie uvedených odsekov 2 a 3, a uverejní o nich správu.

▼M2

Článok 18

1.  Komisii pomáha výbor.

▼M3

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

▼B

Článok 19

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zosúladenie s touto smernicou najneskôr do 30. júna 1993. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2.  Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

3.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 20

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA KOMUNÁLNE ODPADOVÉ VODY

A.    Zberné systémy ( 6 )

Zberné systémy zohľadnia požiadavky na čistenie odpadových vôd.

Návrh, výstavba a údržba zberných systémov sa vykoná v súlade s najlepšími technickými vedomosťami, nenesúcimi so sebou rozsiahle náklady, a zameria sa najmä na:

 objem a vlastnosti komunálnych odpadových vôd,

 prevenciu únikov,

 obmedzenie znečistenia zberných vôd kvôli výpustom dažďovej vody.

B.    Vypúšťanie z čističiek komunálnych odpadových vôd do zberných vôd (6) 

1. Čističky odpadových vôd sa navrhnú alebo modifikujú tak, aby sa dali získať reprezentatívne vzorky prichádzajúcej odpadovej vody a očisteného vypúšťania pred vypustením do zberných vôd.

2. Vypúšťanie z čističiek komunálnych odpadových vôd podliehajúce čisteniu v súlade s článkom 4 a 5 spĺňa požiadavky uvedené v tabuľke 1.

3. Vypúšťanie z čističiek komunálnych odpadových vôd do tých citlivých oblastí, ktoré podliehajú eutrofizácii, ako je stanovené v prílohe II A a), navyše spĺňa požiadavky uvedené v tabuľke 2 tejto prílohy.

4. Prísnejšie požiadavky, ako sú tie uvedené v tabuľke 1 a/alebo tabuľke 2 sa podľa potreby použijú na zabezpečenie toho, že zberné vody splnia požiadavky akýchkoľvek ďalších smerníc.

5. Body vypúšťania komunálnych odpadových vôd sa vyberú čím najďalej, tak aby sa minimalizovali vplyvy na zberné vody.

C.    Priemyselná odpadová voda

Priemyselná odpadová voda vstupujúca do zberných systémov a čističiek komunálnych odpadových vôd prejde takým predbežným čistením, ako sa vyžaduje na:

 ochranu zdravia pracovníkov pracujúcich v zberných systémoch a čističkách,

 zabezpečenie toho, že zberné systémy, čističky odpadových vôd a súvisiace zariadenia nie sú poškodené,

 zabezpečenie toho, že prevádzka čističky odpadových vôd a čistenie kalov sa nespomaľuje,

 zabezpečenie toho, že vypúšťanie z čističiek neovplyvní nepriaznivo životné prostredie ani nebráni tomu, aby zberné vody spĺňali požiadavky iných smerníc spoločenstva,

 zabezpečenie toho, že kal môže byť bezpečne likvidovaný spôsobom prijateľným pre životné prostredie.

D.    Referenčné metódy monitorovania a vyhodnotenia výsledkov

1.

Členské štáty zabezpečia, že sa používa taká monitorovacia metóda, ktorá zodpovedá aspoň úrovni požiadaviek opísaných ďalej.

Môžu sa použiť alternatívne metódy k tým, ktoré sú uvedené v odsekoch 2, 3 a 4, za predpokladu, že sa dá preukázať získanie ekvivalentných výsledkov.

Členské štáty poskytnú Komisii relevantné informácie týkajúce sa použitej metódy. Ak Komisia zastáva názor, že podmienky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 nie sú splnené, predloží Rade primeraný návrh.

2.

Zhromaždia sa 24-hodinové vzorky úmerné prietoku alebo na základe času v tom istom presne definovanom bode výpustu a podľa potreby vpustu čističky, aby sa monitorovalo plnenie požiadaviek pre vypúšťanú odpadovú vodu stanovených v tejto smernici.

Použijú sa zaužívané medzinárodné laboratórne postupy zamerané na minimalizáciu degradácie vzoriek medzi odberom a analýzou.

3.

Minimálny ročný počet vzoriek sa stanoví podľa veľkosti čističky a vzorky sa budú odoberať v pravidelných intervaloch počas roka:—  2 000 až 9 999 p. k.:

12 vzoriek počas prvého roka.

4 vzorky v nasledujúcich rokoch, ak sa dá preukázať, že voda počas prvého roka spĺňa ustanovenia tejto smernice; ak jedna vzorka zo štyroch nevyhovie, v nasledujúcom roku sa musí odobrať 12 vzoriek.

—  10 000 až 49 999 p. k.:

12 vzoriek.

—  50 000 p. k. a viac:

24 vzoriek.

4.

Očistená odpadová voda sa pokladá za vyhovujúcu príslušným ukazovateľom, ak pre každý jednotlivý parameter posudzovaný jednotlivo ukážu vzorky vody, že vyhovujú príslušnej parametrickej hodnote nasledujúcim spôsobom:

a) pre ukazovatele uvedené v tabuľke 1 a článku 2 ods. 7 je maximálny povolený počet vzoriek, ktoré môžu nevyhovieť ukazovateľom vyjadreným v koncentráciách a/alebo percentuálnom znížení v tabuľke 1 a článku 2 ods. 7, uvedený v tabuľke 3;

b) pre ukazovatele tabuľky 1 vyjadrené v koncentráciách sa nevyhovujúce vzorky odobraté za normálnych prevádzkových podmienkach nesmú odlišovať od parametrických hodnôt o viac ako 100 %. Pre parametrické hodnoty v koncentrácii týkajúcej sa nerozpustných látok sú prijateľné odchýlky celkove až do 150 %;

c) pre parametre uvedené v tabuľke 2 ročný priemer vzoriek pre každý parameter vyhovuje príslušným parametrickým hodnotám.

5.

Extrémne hodnoty pre kvalitu predmetnej vody sa neberú do úvahy, ak sú výsledkom neobvyklých situácií, ktoré vznikajú napr. v dôsledku lejaku.Tabuľka 1:  Požiadavky na vypúšťanie z čističiek komunálnych odpadových vôd podľa článkov 4 a 5 tejto smernice. Použijú sa hodnoty pre koncentráciu alebo percentuálne zníženie.

Parametre

Koncentrácia

Minimálne percento zníženia (1)

Referenčná metóda merania

Biochemická spotreba kyslíka (BOD5 pri 20 oC) bez nitrifikácie (2)

25 mg/l O2

70 — 90

40 podľa článku 4 ods. 2

Homogenizovaná, nefiltrovaná, neoddelená vzorka. Stanovenie rozpusteného kyslíka pred a po päťdňovej inkubácii pri 20 oC +/– 1 oC v úplnej tme. Pridanie inhibítora nitrifikácie

Chemická spotreba kyslíka (COD)

125 mg/l O2

75

Homogenizovaná, nefiltrovaná, neoddelená vzorka. Dichróman didraselný

Nerozpustné látky celkove

35 mg/l (3)

35 podľa článku 4 ods. 2 (viac ako 10 000 p. k.)

60 podľa článku 4 ods. 2 (2 000 — 10 000 p. k.)

90 (3)

90 podľa článku 4 ods. 2 (viac ako 10 000 p. k.)

70 podľa článku 4 ods. 2 (2 000 — 10 000 p. k.)

— Filtrovanie reprezentatívnej vzorky cez 0,45 μm filtrovú membránu. Sušenie pri 105 oC a váženie

— Odstreďovanie reprezentatívnej vzorky (aspoň 5 min. s priemerným zrýchlením 2 800 až 3 200 g), sušenie pri 105 oC a váženie

(1)   Zníženie vo vzťahu k záťaži prívodu.

(2)   Parameter môže byť nahradený ďalším parametrom: celkový organický uhlík (TOC) alebo celková spotreba kyslíka (TOD), ak sa dá vytvoriť vzťah medzi BSK5 a náhradným parametrom.

(3)   Táto požiadavka je nepovinná

Analýzy týkajúce sa vypúšťania z vyhnívania odpadových vôd sa vykonajú na filtrovaných vzorkách; celková koncentrácia nerozpustných tuhých látok v nefiltrovaných vzorkách vody však nepresiahne 150 mg/l.

▼M1

Tabuľka 2:

Požiadavky na vypúšťanie z čističiek komunálnych odpadových vôd do citlivých oblastí, ktoré podliehajú eutrofizácii, stanovené v prílohe II. A a). V závislosti od miestnej situácie sa môžu uplatňovať požiadavky na jeden alebo na obidva ukazovatele. Použijú sa hodnoty koncentrácie alebo percent zníženia.Ukazovatele

Koncentrácia

Minimálne precento zníženia (1)

Referenčná metóda merania

Celkové množstvo fosforu

2 mg/l (10 000 — 100 000 p.e.)

80

Molekulárna absorpčná spektrofotometria

1 mg/l (viac než 100 000 p.e.)

Celkové množstvo dusíka (2)

15 mg/l (10 000 —100 000 p.e.) (3)

70 — 80

Molekulárna absorpčná spektrofotometria

10 mg/l (viac než 100 000 p.e.) (3)

(1)   Zníženie vzhľadom na záťaž vyvolanú pritekajúcou vodou.

(2)   Celkové množstvo dusíka znamená súčet celkových množstiev Kjeldahlovho dusíka (organický a amoniakový dusík), dusičnanového dusíka a dusitanového dusíka.

(3)   Tieto hodnoty koncentrácie sú ročné stredné hodnoty uvedené v prílohe I odsek D.4c). Požiadavky na množstvo dusíka však možno kontrolovať pomocou denných priemerných hodnôt, keď sa v súlade s prílohou I odsekom D.1 preukáže, že sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany. V tomto prípade nesmie denná priemerná hodnota celkového množstva dusíka vo všetkých vzorkách prekročiť 20 mg/l, keď je teplota od vypúšťanej odpadovej vody v biologickom reaktore vyššia alebo rovná 12 °C. Podmienky týkajúce sa teploty by mohli byť nahradené obmedzením doby prevádzky, čím by sa vzali do úvahy regionálne klimatické podmienky.

▼BTabuľka 3

Série vzoriek odobraté v ľubovoľnom roku

Maximálne povolený počet vzoriek, ktoré nevyhovujú

4 — 7

1

8 — 16

2

17 — 28

3

29 — 40

4

41 — 53

5

54 — 67

6

68 — 81

7

82 — 95

8

96 — 110

9

111 — 125

10

126 — 140

11

141 — 155

12

156 — 171

13

172 — 187

14

188 — 203

15

204 — 219

16

220 — 235

17

236 — 251

18

252 — 268

19

269 — 284

20

285 — 300

21

301 — 317

22

318 — 334

23

335 — 350

24

351 — 365

25
PRÍLOHA II

KRITÉRIÁ IDENTIFIKÁCIE CITLIVÝCH A MENEJ CITLIVÝCH OBLASTÍ

A.    Citlivé oblasti

Vodná oblasť musí byť identifikovaná ako citlivá oblasť, ak patrí do jednej z nasledujúcich skupín:

a) prírodné sladkovodné jazerá, iné sladkovodné oblasti, estuárie a pobrežné vody, ktoré sa pokladajú za eutrofické alebo ktoré sa v blízkej budúcnosti môžu stať eutrofickými, ak sa nepodnikne akcia na ich ochranu.

Pri posudzovaní toho, ktoré živiny by sa mali znížiť pri ďalšom čistení, sa môžu zohľadniť nasledujúce prvky:

i) jazerá a potoky siahajúce do jazier/rezervoárov/uzavretých zálivov, pri ktorých sa zistila slabá výmena vody a kde môže nastať zhromažďovanie. V týchto oblastiach sa musí zahrnúť odstraňovanie fosforu, pokiaľ sa nedá preukázať, že odstraňovanie nemá účinok na úroveň eutrofizácie. Tam, kde sa robí vypúšťanie z veľkých aglomerácií, sa môže posúdiť tiež odstraňovanie dusíka;

ii) estuáriá, zálivy a iné pobrežné vody, pri ktorých sa zistila slabá výmena vody alebo ktoré prijímajú veľké množstvá živín. Výtoky z malých aglomerácií majú obvykle menší význam v takýchto oblastiach, ale pre veľké aglomerácie je potrebné začleniť odstraňovanie fosforu a/alebo dusíka, pokiaľ sa nedá preukázať, že odstraňovanie nemá účinok na úroveň eutrofizácie;

b) povrchové sladké vody určené na odoberanie pitnej vody, ktoré by mohli obsahovať väčšiu koncentráciu dusičnanov, ako je stanovená podľa príslušných ustanovení smernice Rady 75/440/EHS zo 16. júna 1975 o požadovanej kvalite povrchovej vody určenej na na odber pitnej vody v členských štátoch ( 7 ) x, ak sa nepodnikne opatrenie;

c) oblasti, kde je potrebné ďalšie čistenie okrem toho, ktoré je predpísané v článku 4 tejto smernice, aby sa splnili smernice Rady.

B.    Menej citlivé oblasti

Morská vodná oblasť môže byť identifikovaná ako menej citlivá, ak vypúšťanie odpadovej vody nepriaznivo neovplyvňuje životné prostredie v dôsledku morfológie, hydrológie alebo osobitných hydraulických podmienok, ktoré existujú v danej oblasti.

Pri identifikovaní menej citlivých oblastí zohľadnia členské štáty riziko, že vypúšťacia záťaž môže byť prenesená do susedných oblastí, kde môže vyvolať škodlivé vplyvy na životné prostredie. Členské štáty uznajú existenciu citlivých oblastí mimo ich národnej jurisdikcie.

Pri identifikovaní menej citlivých oblastí sa zohľadnia nasledujúce prvky:

otvorené zálivy, estuáriá a iné pobrežné vody s dobrou výmenou vody a nepodliehajúce eutrofizácii alebo vyčerpaniu kyslíka, alebo sa považuje za nepravdepodobné, že sa stanú eutrofickými, alebo sa rozvinie vyčerpanie kyslíka kvôli vypúšťaniu komunálnych odpadových vôd.
PRÍLOHA III

PRIEMYSELNÉ ODVETVIA

1. Spracovanie mlieka

2. Výroba ovocia a zeleninových výrobkov

3. Výroba a fľaškovanie nealkoholických nápojov

4. Spracovanie zemiakov

5. Mäsový priemysel

6. Pivovary

7. Výroba alkoholu a alkoholických nápojov

8. Výroba krmiva pre zvieratá z rastlinných výrobkov

9. Výroba želatíny a lepidla z usní, kože a kostí

10. Sladovne

11. Odvetvie spracovania rýb( 1 ) Ú. v. ES C 1, 4.1.1990, s. 20, a

Ú. v. ES C 287, 15.11.1990, s. 11.

( 2 ) Ú. v. ES C 260, 15.10.1990, s. 185.

( 3 ) Ú. v. ES C 168, 10.7.1990, s. 36.

( 4 ) Ú. v. ES C 209, 9.8.1988, s. 3.

( 5 ) Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 56.

( 6 ) Za predpokladu, že v praxi nemožno vybudovať zberné systémy a čističky takým spôsobom, že všetka odpadová voda sa môže čistiť v takých situáciách, ako sú neobvyklé lejaky, členské štáty rozhodnú o opatreniach na obmedzenie znečistenia z búrkových prietrží. Takéto opatrenia by mohli byť založené na mierach zriedenia alebo kapacity vo vzťahu k prietoku pri suchom počasí alebo by mohli špecifikovať určitý prijateľný počet prietrží za rok.

( 7 ) Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 26, smernica zmenená a doplnená smernicou 79/869/EHS (Ú. v. ES L 271, 29.10.1979, s. 44).