1990L0434 — SK — 01.01.2007 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

▼M1

SMERNICA RADY

z 23. júla 1990,

o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi

(90/434/EHS)

▼B

(Ú. v. ES L 225, 20.8.1990, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA RADY 2005/19/ES zo 17. februára 2005,

  L 58

19

4.3.2005

►M2

SMERNICA RADY 2006/98/ES z 20. novembra 2006,

  L 363

129

20.12.2006


Zmenené a doplnené:

►A1

Akt o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska

  C 241

21

29.8.1994

►A2

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia

  L 236

17

23.9.2003
▼B

▼M1

SMERNICA RADY

z 23. júla 1990,

o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE medzi členskými štátmi

(90/434/EHS)

▼BRADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

keďže zlúčenia, prevody majetku a výmeny akcií vo vzťahu k spoločnostiam rôznych členských krajín môžu byť nevyhnutné v spoločenstve, aby sa vytvorili podmienky podobné podmienkam medzinárodného trhu a aby sa takto zabezpečilo vytvorenie a účinné fungovanie spoločného trhu; keďže takýmto operáciám by nemali brániť obmedzenia, nevýhody alebo skreslenia, vyplývajúce najmä z daňových ustanovení členských krajín; keďže je preto nevyhnutné zaviesť vo vzťahu k takýmto operáciám daňové pravidlá, ktoré budú neutrálne z hľadiska konkurencie, aby sa podniky mohli prispôsobiť požiadavkám spoločného trhu, aby sa zvýšila ich produktivita a zlepšila sa konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni;

keďže daňové ustanovenia takéto operácie znevýhodňujú v porovnaní s pravidlami vzťahujúcimi sa na podniky v tej istej členskej krajine; keďže je nevyhnutné tieto znevýhodnenia odstrániť;

keďže tento cieľ sa nedá dosiahnuť rozšírením systémov platných v súčasnosti v členských krajinách na úroveň společenstiev, pretože rozdiely medzi týmito systémami vyvolávajú skreslenie; keďže uspokojivé riešenie môže v tomto ohľade priniesť iba spoločný daňový systém;

keďže spoločný daňový systém by sa mal vyhnúť ukladaniu daní v súvislosti so zlučovaním, rozdeľovaním, prevodom majetku alebo výmenou akcií pri súčasnej ochrane finančných záujmov štátu prevádzanej alebo nadobudnutej spoločnosti;

keďže vo vzťahu k zlúčeniam, rozdeľovaniu alebo prevodu majetku takéto operácie väčšinou vedú buď k transformácii prevádzajúcej spoločnosti na materský podnik preberajúci majetok, alebo k pripojeniu majetku k materskej organizácii preberajúcej spoločnosti;

keďže systém odkladania zdaňovania kapitálových ziskov v súvislosti s prevedeným majetkom až do ich skutočného predaja, uplatňovaný voči majetku, ktorý sa prevádza na takú materskú organizáciu, umožňuje výnimky zo zdanenia príslušných kapitálových ziskov, pričom súčasne zaručuje ich konečné zdanenie štátom prevádzajúcej spoločnosti k dátumu ich predaja;

keďže je rovnako nevyhnutné definovať daňový režim pre určité finančné zabezpečenie, rezervy alebo straty prevádzajúcej spoločnosti a vyriešiť daňové problémy vznikajúce v prípade, keď jedna z dvoch spoločností má podiel na kapitáli spoločnosti druhej;

keďže pridelenie cenných papierov preberajúcej alebo nadobúdajúcej spoločnosti akcionárom prevádzajúcej spoločnosti by nemalo samo o sebe viesť k žiadnemu zdaneniu vo vzťahu k týmto akcionárom;

keďže je nevyhnutné dať členským štátom možnosť odmietnuť uplatňovať túto smernicu v prípadoch, keď cieľom zlúčenia, rozdelenia, prevodu majetku alebo výmeny akcií je daňový únik alebo vyhýbanie sa plateniu daní, alebo ak prestane v dôsledku takej operácie niektorá spoločnosť, či už sa takej operácie zúčastní alebo nie, spĺňať podmienky požadované pre zastúpenie zamestnancov v orgánoch spoločnosti,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:HLAVA I

Všeobecné ustanovenia

▼M1

Článok 1

Každý členský štát uplatňuje túto smernicu pri:

a) zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií, pri ktorom sa zúčastňujú spoločnosti z dvoch alebo viacerých členských štátov;

b) premiestnení sídla Európskych spoločností (Societas Europaea alebo SE), ustanovených v nariadení Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách Európskej spoločnosti (SE) ( 4 ), a Európskych družstiev (SCE), ustanovených v nariadení Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) ( 5 ), z jedného členského štátu do druhého členského štátu.

▼B

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a) „zlúčenie“ znamená operáciu, pomocou ktorej:

 jedna alebo viac spoločností pri zrušení bez likvidácie prevedie všetky svoje aktíva a pasíva na inú existujúcu spoločnosť výmenou za vydanie cenných papierov svojim akcionárom, ktoré reprezentujú kapitál tejto druhej spoločnosti a, prípadne, za platbu v hotovosti nepresahujúcu 10 % nominálnej hodnoty, alebo, pri absencii nominálnej hodnoty za účtovnú nominálnu hodnotu týchto cenných papierov;

 dve alebo viac spoločností pri zrušení bez likvidácie prevedú všetky svoje aktíva a pasíva na spoločnosť, ktorú vytvoria, výmenou za vydanie cenných papierov reprezentujúcich kapitál tejto novej spoločnosti svojim akcionárom a prípadne za platbu v hotovosti nepresahujúcu 10 % nominálnej hodnoty, alebo pri absencii nominálnej hodnoty za účtovnú nominálnu hodnotu týchto cenných papierov;

 spoločnosť pri zrušení bez likvidácie prevedie všetky aktíva a pasíva na spoločnosť, ktorá má v držbe všetky cenné papiere reprezentujúce jej kapitál;

b) „rozdelenie“ znamená operáciu, pomocou ktorej spoločnosť pri zrušení bez likvidácie prevedie všetky svoje aktíva a pasíva na dve alebo viac existujúcich alebo nových spoločností výmenou za vydanie pomerného dielu cenných papierov reprezentujúceho kapitál spoločnosti svojim akcionárom, ktorí získavajú aktíva a pasíva, prípadne za platbu v hotovosti nepresahujúcu 10 % nominálnej hodnoty, alebo pri absencii nominálnej hodnoty za účtovnú nominálnu hodnotu týchto cenných papierov;

▼M1

b a) „čiastočné rozdelenie“ znamená operáciu, pomocou ktorej spoločnosť bez toho, aby bola zrušená, prevedie jednu alebo viaceré odvetvia činnosti na jednu alebo viac existujúcich alebo nových spoločností, pričom ponechá aspoň jedno odvetvie činnosti v prevádzajúcej spoločnosti výmenou za vydanie pomerného podielu cenných papierov, reprezentujúceho kapitál spoločnosti, svojim akcionárom, ktorí získavajú aktíva a pasíva, prípadne za platbu v hotovosti, nepresahujúcu 10 % nominálnej hodnoty, alebo pri absencii nominálnej hodnoty za účtovnú nominálnu hodnotu týchto cenných papierov;

▼B

c) „prevod aktív“ znamená operáciu, pomocou ktorej spoločnosť bez toho, aby bola zrušená, prevedie jedno alebo viacej odvetví svojej činnosti na inú spoločnosť výmenou za prevod cenných papierov, reprezentujúcich kapitál spoločnosti uznávajúcej prevod;

▼M1

d) „výmena akcií“ znamená operáciu, pomocou ktorej jedna spoločnosť nadobúda vlastníctvo kapitálu druhej spoločnosti takým spôsobom, že získa väčšinu hlasovacích práv v tejto spoločnosti, alebo ak už má takúto väčšinu, nadobudne ďalší kapitál tejto spoločnosti pomocou vydania cenných papierov, ktoré predstavujú kapitál prvej spoločnosti akcionárom druhej spoločnosti výmenou za ich cenné papiere, prípadne za platbu v hotovosti, nepresahujúcu 10 % nominálnej hodnoty, alebo pri absencii nominálnej hodnoty za účtovnú nominálnu hodnotu cenných papierov vydaných na výmenu;

▼B

e) „prevádzajúca spoločnosť“ znamená spoločnosť prevádzajúcu svoje aktíva a pasíva alebo ktorá prevádza všetky, alebo jedno, či viac odvetví svojej činnosti;

f) „preberajúca spoločnosť“ znamená spoločnosť preberajúcu aktíva a pasíva alebo všetky, alebo jedno, či viac odvetví prevádzajúcej spoločnosti;

g) „nadobudnutá spoločnosť“ znamená spoločnosť, v ktorej držba je nadobudnutá inou spoločnosťou prostredníctvom výmeny cenných papierov;

h) „nadobúdajúca spoločnosť“ znamená spoločnosť, ktorá nadobúda držbu prostredníctvom výmeny cenných papierov;

i) „odvetvie činnosti“ znamená všetky aktíva a pasíva divízie spoločnosti, ktorá z organizačného hľadiska predstavuje nezávislé podnikanie, to znamená, jednotku schopnú prevádzky vlastnými prostriedkami;

▼M1

j) „premiestnenie sídla“ znamená operáciu, pomocou ktorej SE alebo SCE bez toho, aby boli zrušené alebo vytvorili novú právnickú osobu, premiestnia svoje sídlo z jedného členského štátu do iného členského štátu;

▼B

Článok 3

Na účely tejto smernice „spoločnosť z členského štátu“ znamená každú spoločnosť, ktorá:

a) má jednu z foriem uvedených v prílohe k tejto smernici;

b) podľa daňových zákonov členského štátu sa pre daňové účely považuje za sídliacu v tomto štáte a na základe podmienok dohody o dvojitom zdanení uzavretej s tretím štátom, sa pre daňové účely nepovažuje za sídliacu mimo spoločenstva;

c) naviac podlieha jednej z nasledujúcich daní, bez možnosti voľby alebo oslobodenia;

 impôt des sociétésvennootschapsbelasting v Belgicku,

 selskabsskat v Dánsku,

 Körperschaftsteuer v Spolkovej republike Nemecko,

 φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοκοπικού χαρακτήρα v Grécku,

 impuesto sobre sociedades v Španielsku,

 impôt sur les sociétés vo Francúzsku,

 corporation tax (daň zo zisku právnických osôb) (daň zo zisku právnických osôb) v Írsku,

▼M1

 imposta sul reddito delle società v Taliansku,

▼B

 impôt sur le revenu des collectivités v Luxemburgu,

 vennootschapsbelasting v Holandsku,

 imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas v Portugalsku,

 corporation tax (daň zo zisku právnických osôb) (daň zo zisku právnických osôb) v Spojenom kráľovstve,

▼A1

 Körperschaftsteuer v Rakúsku,

 Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund vo Fínsku,

 Statlig inkomstskatt vo Švédsku,

▼A2

 Daň z příjmů právnických osob v Českej republike,

 Tulumaks v Estónsku,

 Φόρος Εισοδήματος na Cypre,

 uzņēmumu ienākuma nodoklis v Lotyšsku,

 Pelno mokestis v Litve,

 Társasági adó v Maďarsku,

 Taxxa fuq l-income na Malte,

 Podatek dochodowy od osób prawnych v Poľsku,

 Davek od dobička pravnih oseb v Slovinsku,

 Daň z príjmov právnických osôb na Slovensku,

▼M2

 корпоративен данък v v Bulharsku,

 impozit pe profit v Rumunsku

▼B

alebo akejkoľvek inej dane, ktorá môže nahradiť uvedené dane.▼M1

HLAVA II

Pravidlá uplatniteľné na zlučovanie, rozdelenie, čiastočné rozdelenie a výmeny akcií

Článok 4

1.  Zlúčenie, rozdelenie alebo čiastočné rozdelenie nevedie k zdaneniu kapitálových ziskov vypočítaných ako rozdiel medzi reálnou hodnotou prevedených aktív a pasív a ich hodnotou na daňové účely.

Na účely tohto článku platia tieto vymedzenia pojmov:

a) „hodnota na daňové účely“: hodnota, na základe ktorej by sa akýkoľvek prírastok alebo úbytok vypočítal na účely dane z príjmu, ziskov alebo kapitálových ziskov prevádzajúcej spoločnosti, ak sa takéto aktíva alebo pasíva predali v čase, ale nezávisle od zlúčenia, rozdelenia alebo čiastočného rozdelenia;

b) „prevedené aktíva alebo pasíva“: tie aktíva a pasíva prevádzajúcej spoločnosti, ktoré sú v dôsledku zlúčenia, rozdelenia alebo čiastočného rozdelenia efektívne spojené s materským podnikom preberajúcej spoločnosti v členskom štáte prevádzajúcej spoločnosti a majú účasť na tvorbe zisku alebo strát braných do úvahy na daňové účely.

2.  Ak sa uplatňuje odsek 1 a ak členský štát považuje prevádzajúcu spoločnosť, ktorá nie je rezidentom, za fiškálne transparentnú na základe hodnotenia tohto štátu, právnych charakteristík tejto spoločnosti, vyplývajúcich z práva, podľa ktorého je založená, a preto zdaňuje akcionárov z ich podielov na ziskoch prevádzajúcej spoločnosti, ako a kedy vzniknú tieto zisky, tento štát nezdaní žiadny príjem, zisky ani kapitálové zisky vypočítané ako rozdiel medzi reálnou hodnotou prevedených aktív a pasív a ich hodnotou na daňové účely.

3.  Odseky 1 a 2 sa uplatňujú len vtedy, ak preberajúca spoločnosť vypočíta všetky nové odpisy a všetky prírastky alebo straty vzhľadom na aktíva a pasíva prevedené podľa pravidiel, ktoré by platili pre prevádzajúcu spoločnosť alebo spoločnosti, ak by nedošlo k zlúčeniu, rozdeleniu ani čiastočnému rozdeleniu.

4.  Ak podľa zákonov členského štátu prevádzajúcej spoločnosti je preberajúca spoločnosť oprávnená mať nové odpisy alebo zisky, alebo straty vzhľadom na prevedené aktíva a pasíva vypočítané na odlišnom základe, ako je stanové v odseku 3, odsek 1 sa neuplatňuje na aktíva a pasíva, na ktoré sa vzťahuje tento prípad.

▼B

Článok 5

Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby v prípadoch, keď sú finančné zaistenia alebo rezervy riadne vytvorené prevádzajúcou spoločnosťou čiastočne alebo úplne oslobodené od zdanenia a nepochádzajú z materských podnikov v zahraničí, mohli byť tieto finančné zaistenia a rezervy prevedené s rovnakým oslobodením od zdanenia materským podnikom preberajúcej spoločnosti, ktorá sa nachádza v členskom štáte prevádzajúcej spoločnosti s tým, že preberajúca spoločnosť tak prevezme práva a povinnosti prevádzajúcej spoločnosti.

▼M1

Článok 6

Ak sa operácie uvedené v článku 1 písm. a) uskutočnili medzi spoločnosťami z členského štátu prevádzajúcej spoločnosti v takom rozsahu, že tento členský štát by uplatňoval ustanovenia umožňujúce preberajúcej spoločnosti prevziať straty prevádzajúcej spoločnosti, ktoré ešte neboli odvedené na daňové účely, rozšíri tieto ustanovenia tak, aby sa vzťahovali na prevzatie takých strát materskými podnikmi preberajúcej spoločnosti, nachádzajúcimi sa na území tohto štátu.

▼B

Článok 7

1.  Ak prijímajúca spoločnosť má v držbe kapitál prevádzajúcej spoločnosti, všetky zisky vznikajúce preberajúcej spoločnosti zrušením jeho držby, nebudú podliehať zdaňovaniu.

▼M1

2.  Členské štáty sa môžu odchýliť od odseku 1, ak vlastníctvo kapitálu preberajúcej spoločnosti nepresahuje v prevádzajúcej spoločnosti 20 %.

Od 1. januára 2007 je minimálne vlastníctvo kapitálu 15 %. Od 1. januára 2009 je minimálne vlastníctvo kapitálu 10 %.

Článok 8

1.  Pri zlučovaní, rozdeľovaní alebo výmene akcií samotné pridelenie cenných papierov, ktoré predstavujú kapitál preberajúcej alebo nadobúdajúcej spoločnosti, akcionárovi prevádzajúcej alebo nadobudnutej spoločnosti výmenou za cenné papiere predstavujúce kapitál nadobudnutej spoločnosti nevedie k zdaneniu príjmu, zisku ani kapitálového zisku tohto akcionára.

2.  Pri čiastočnom rozdelení samotné pridelenie cenných papierov, ktoré predstavujú kapitál preberajúcej spoločnosti akcionárovi prevádzajúcej spoločnosti nevedie k zdaneniu príjmu, zisku ani kapitálového zisku tohto akcionára.

3.  Ak členský štát považuje akcionára za fiškálne transparentného na základe hodnotenia tohto štátu s ohľadom na právne charakteristiky tohto akcionára, vyplývajúce z práva, podľa ktorého vznikol, a preto zdaňuje tieto osoby, ktoré majú účasť na akcionároch, z ich podielov na ziskoch akcionára, ako a kedy tieto zisky vznikajú, tento štát nezdaní pridelenie cenných papierov na akcionárov, predstavujúce kapitál prevádzajúcej alebo preberajúcej spoločnosti, u týchto osôb daňou z príjmu, ziskov alebo kapitálových ziskov.

4.  Odsek 1 a 3 sa uplatňuje len vtedy, ak akcionár nepripisuje získaným cenným papierom väčšiu hodnotu na daňové účely, ako mali vymenené cenné papiere bezprostredne pred zlúčením, rozdelením alebo výmenou akcií.

5.  Odseky 2 a 3 sa uplatňujú len vtedy, ak akcionár nepripisuje súčtu získaných cenných papierov a cenným papierom vo vlastníctve prevádzajúcej spoločnosti väčšiu hodnotu na daňové účely, ako mali vymenené cenné papiere v preberajúcej spoločnosti bezprostredne pred čiastočným rozdelením.

6.  Uplatnenie odseku 1, 2 a 3 nebráni členským štátom, aby zdaňovali zisky pochádzajúce z ďalších prevodov cenných papierov prijatých rovnakým spôsobom ako zisk vznikajúci z prevodu cenných papierov existujúcich pred nadobudnutím.

7.  V tomto článku pojem „hodnota na daňové účely“ znamená hodnotu, na základe ktorej by sa počítal každý zisk alebo strata na účely dane z príjmu, zisku alebo kapitálových ziskov akcionára spoločnosti.

8.  Ak podľa zákona členského štátu, v ktorom má akcionár sídlo, sa akcionár môže rozhodnúť pre zdanenie odlišné od toho, ktoré je ustanovené v odsekoch 4 a 5, odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú na tie cenné papiere, na ktoré sa vzťahuje takáto voľba.

9.  Odseky 1, 2 a 3 nebránia členskému štátu pri zdaňovaní akcionárov zohľadniť platbu v hotovosti, ktorá sa môže uskutočniť pri zlúčení, rozdelení, čiastočnom rozdelení alebo výmene akcií.

▼BHLAVA III

Pravidlá uplatniteľné na prevody aktív

Článok 9

Ustanovenia článkov 4, 5 a 6 sa uplatnia na prevod aktív.HLAVA IV

Špeciálny prípad prevodu materského podniku

▼M1

Článok 10

1.  Ak aktíva prevedené pri zlúčení, rozdelení, čiastočnom rozdelení alebo prevode aktív zahŕňajú materský podnik prevádzajúcej spoločnosti nachádzajúcej sa v inom členskom štáte, ako je štát prevádzajúcej spoločnosti, členský štát prevádzajúcej spoločnosti sa vzdá akéhokoľvek práva zdaňovať materský podnik.

Členský štát prevádzajúcej spoločnosti môže do zdaniteľného zisku tejto spoločnosti opäť uviesť tie straty materského podniku, ktoré mohli byť už skôr vyrovnané zdaniteľným ziskom spoločnosti v tomto štáte a neboli zatiaľ obnovené.

Členský štát, v ktorom sa nachádza materský podnik, a členský štát preberajúcej spoločnosti uplatňujú ustanovenia tejto smernice na takýto prevod tak, akoby predchádzajúci členský štát bol štátom prevádzajúcej spoločnosti.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú aj v prípade, keď sa materský podnik nachádza v rovnakom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom je preberajúca spoločnosť rezidentom.

2.  Odchylne od odseku 1, ak členský štát prevádzajúcej spoločnosti uplatňuje systém zdaňovania celosvetových ziskov, tento členský štát má právo zdaňovať každý zisk alebo kapitálové zisky materskej spoločnosti pochádzajúce zo zlúčenia, rozdelenia, čiastočného rozdelenia alebo prevodu aktív pod podmienkou, že poskytne úľavu na dani, ktorá by sa uplatňovala na tieto zisky alebo kapitálové zisky v štáte sídla tohto materského podniku, s výnimkou ustanovení tejto smernice, rovnakým spôsobom a v rovnakej výške, ako aj v prípade, ak by táto daň bola skutočne uložená a zaplatená.

▼M1HLAVA IVa

Osobitný prípad transparentných spoločností

Článok 10a

1.  Ak členský štát považuje prevádzajúcu alebo nadobúdajúcu spoločnosť, ktorá nie je rezidentom, za fiškálne transparentnú na základe hodnotenia týmto štátom, právnych charakteristík tejto spoločnosti, vyplývajúcich z práva, podľa ktorého je založená, má právo neuplatniť ustanovenia tejto smernice pri zdaňovaní priameho alebo nepriameho akcionára tejto spoločnosti s ohľadom na príjem, zisky alebo kapitálové zisky tejto spoločnosti.

2.  Členský štát vykonávajúci právo uvedené v odseku 1 poskytne daňovú úľavu, s výnimkou ustanovení tejto smernice, ktorá by sa účtovala fiškálne transparentnej spoločnosti z jej príjmu, ziskov alebo kapitálových ziskov rovnakým spôsobom a v rovnakej výške, ako aj v prípade, ak by táto daň bola skutočne uložená a zaplatená.

3.  Ak členský štát považuje preberajúcu alebo nadobúdajúcu spoločnosť, ktorá nie je rezidentom, za fiškálne transparentnú na základe hodnotenia týmto štátom, právnych charakteristík tejto spoločnosti, vyplývajúcich z práva, podľa ktorého je vytvorená, má právo neuplatniť článok 8 ods. 1, 2 a 3.

4.  Ak členský štát považuje preberajúcu spoločnosť, ktorá nie je rezidentom, za fiškálne transparentnú na základe hodnotenia týmto štátom, právnych charakteristík tejto spoločnosti, vyplývajúcich z práva, podľa ktorého je založená, môže tento členský štát zdaňovať každého priameho alebo nepriameho akcionára rovnako, ako keby bola preberajúca spoločnosť rezidentom členského štátu.HLAVA IVb

Pravidlá uplatniteľné na premiestnenie sídla SE alebo SCE

Článok 10b

1.  Ak

a) SE alebo SCE premiestňuje svoje sídlo z jedného členského štátu do iného členského štátu alebo

b) v súvislosti s premiestnením svojho sídla z jedného členského štátu do iného členského štátu SE alebo SCE, ktorá je rezidentom v prvom členskom štáte, prestane byť rezidentom v tomto členskom štáte a stáva sa rezidentom v inom členskom štáte,

toto premiestnenie sídla alebo ukončenie rezidencie nevedie k zdaňovaniu kapitálových ziskov vypočítaných podľa článku 4 ods. 1 v členskom štáte, z ktorého sa sídlo premiestnilo, získaných z tých aktív a pasív SE alebo SCE, ktoré následne zostávajú efektívne spojené s materským podnikom SE alebo SCE v členskom štáte, z ktorého sa sídlo premiestnilo, a majú účasť na tvorbe zisku alebo strát braných do úvahy na daňové účely.

2.  Odsek 1 sa uplatňuje len vtedy, ak SE alebo SCE vypočítajú nový odpis a zisky alebo straty s ohľadom na aktíva a pasíva, ktoré zostávajú efektívne spojené s týmto materským podnikom, ako keby sa sídlo nepremiestnilo alebo SE alebo SCE neprestala byť daňovým rezidentom.

3.  Ak podľa právnych predpisov tohto členského štátu je SE alebo SCE oprávnená mať nový odpis alebo zisky a straty vzhľadom na aktíva a pasíva zostávajúce v tomto členskom štáte počítané na odlišnom základe, ako je stanové v odseku 2, odsek 1 sa neuplatňuje na aktíva a pasíva, na ktoré sa uplatňuje táto možnosť.

Článok 10c

1.  Ak

a) SE alebo SCE premiestňuje svoje sídlo z jedného členského štátu do iného členského štátu alebo

b) v súvislosti s premiestňovaním svojho sídla z jedného členského štátu do iného členského štátu SE alebo SCE, ktorá je rezidentom v prvom členskom štáte, prestane byť rezidentom v tomto členskom štáte a stane sa rezidentom v inom členskom štáte,

členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že v prípadoch, keď sú zásoby alebo rezervy riadne vytvorené zo strany SE alebo SCE predtým, ako sa sídlo premiestnilo, čiastočne alebo úplne oslobodené od dane a nepochádzajú z materských podnikov v zahraničí, takéto zásoby alebo rezervy sa môžu previesť s rovnakým oslobodením od dane materským podnikom SE alebo SCE, ktorý sa nachádza v členskom štáte, z ktorého sa sídlo premiestnilo.

2.  Ak by sa spoločnosti premiestňujúcej svoje sídlo na území členského štátu umožnilo previesť dopredu alebo spätne straty, ktoré sa nepoužili na daňové účely, tento členský štát umožní materskému podniku, ktorý sa nachádza na jeho území, SE alebo SCE premiestňujúcej svoje sídlo prevziať tieto straty SE alebo SCE, ktoré sa nepoužili na daňové účely, za predpokladu, že strata prevedená dopredu alebo spätne by bola umožnená za porovnateľných okolností pre spoločnosť, ktorá mala naďalej sídlo v tomto členskom štáte alebo zostala v ňom naďalej rezidentom.

Článok 10d

1.  Samotné premiestnenie sídla SE alebo SCE nevedie k zdaňovaniu príjmu, ziskov ani kapitálových ziskov akcionárov.

2.  Uplatnenie odseku 1 nebráni členským štátom, aby zdaňovali zisky pochádzajúce z ďalších prevodov cenných papierov predstavujúcich kapitál SE alebo SCE, ktorá premiestňuje svoje sídlo.

▼BHLAVA V

Záverečné ustanovenia

Článok 11

▼M1

1.  Členský štát môže odmietnuť uplatňovanie alebo ustúpiť od uplatňovania výhod vyplývajúcich zo všetkých alebo ktorejkoľvek časti ustanovení hláv II, III, IV a IVb, ak zlúčenie, rozdelenie, čiastočné rozdelenie, prevod aktív, výmena akcií alebo premiestnenie sídla SE alebo SCE:

a) má za svoj hlavný cieľ alebo jeden z hlavných cieľov daňový únik alebo vyhýbanie sa plateniu daní; skutočnosť, že jedna z operácií uvedených v článku 1 nie je vykonaná z riadnych obchodných dôvodov, ako napríklad reštrukturalizácia alebo racionalizácia činností spoločností zúčastňujúcich sa na operácii, môže viesť k predpokladu, že hlavným alebo jedným z hlavných cieľov operácie je vyhýbanie sa plateniu daní alebo daňový únik;

b) má za následok spoločnosť, či už zúčastnenú na operácii, alebo nie, ktorá už nespĺňa podmienky požadované na zastupovanie zamestnancov v orgánoch spoločnosti podľa mechanizmov platných pred touto operáciou.

▼B

2.  Odsek 1 písm. b) bude platiť v takom rozsahu a dovtedy, pokiaľ sa na spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, nevzťahujú žiadne zákonné ustanovenia spoločenstva obsahujúce ekvivalentné pravidlá o zastúpení zamestnancov v orgánoch spoločnosti.

Článok 12

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 1992 a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2.  Odchýlkou od odseku 1 môže Portugalská republika odložiť uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa presunu aktív a výmeny akcií do 1. januára 1993.

3.  Členské štáty oznámia Komisii text hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 13

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

▼M1
PRÍLOHA

Zoznam spoločností uvedený v článku 3 písm. a)

a) spoločnosti registrované podľa nariadenia Rady (ES) č. 2157/2001 z 8. októbra 2001 o stanovách Európskej spoločnosti (SE) a smernice Rady 2001/86/ES z 8. októbra 2001, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskej spoločnosti v súvislosti s účasťou zamestnancov na riadení, a družstvá zriadené podľa nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva (SCE) a smernice Rady 2003/72/ES z 22. júla 2003, ktorou sa dopĺňajú stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení;

▼M2

aa) spoločnosti podľa bulharského práva označované ako: „събирателното дружество“, „командитното дружество“, „дружеството с ограничена отговорност“, „акционерното дружество“, „командитното дружество с акции“, „кооперации“, „кооперативни съюзи“, „държавни предприятия“ zriadené podľa bulharského práva a zaoberajúce sa obchodnými aktivitami;

ab) spoločnosti podľa rumunského práva označované ako: „societăți pe acțiuni“, „societăți în comandită pe acțiuni“, „societăți cu răspundere limitată“;

▼M1

b) spoločnosti podľa belgického práva označované ako „société anonyme“/„naamloze vennootschap“, „société en commandite par actions“/„commanditaire vennootschap op aandelen“, „société privée à responsabilité limitée“/„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“„société coopérative à responsabilité limitée“/„coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „société coopérative à responsabilité illimitée“/„coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“, „société en nom collectif“/„vennootschap onder firma“, „société en commandite simple“/„gewone commanditaire vennootschap“, verejnoprávne podniky, ktoré prijali jednu z uvedených právnych foriem, a ostatné spoločnosti zriadené podľa belgického práva, podliehajúce belgickej dani z príjmu právnických osôb;

c) spoločnosti podľa českého práva označované ako „akciová společnost“, „společnost s ručením omezeným“;

d) spoločnosti podľa dánskeho práva označované ako „aktieselskab“ a „anpartsselskab“. Ostatné spoločnosti, ktoré podliehajú dani podľa zákonu o dani z príjmu právnických osôb, pokiaľ je ich zdaniteľný príjem vypočítaný a zdanený v súlade so všeobecnými daňovými právnymi predpismi, ktoré sa uplatňujú na „aktieselskaber“;

e) spoločnosti podľa nemeckého práva označované ako „Aktiengesellschaft“, „Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, „Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa nemeckého práva, ktoré podliehajú nemeckej dani z príjmu právnických osôb;

f) spoločnosti podľa estónskeho práva označované ako „täisühing“, „usaldusühing“, „osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;

g) spoločnosti podľa gréckeho práva označované ako „αvώvυμη εταιρεία“, „εταιρεία περιoρισμέvης ευθύvης (Ε.Π.Ε.)“;

h) spoločnosti podľa španielskeho práva označované ako „sociedad anónima“, „sociedad comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“ a tie verejnoprávne subjekty, ktoré fungujú podľa súkromného práva;

i) spoločnosti podľa francúzskeho práva označované ako „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „sociétés par actions simplifiées“, „sociétés d’assurances mutuelles“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, „sociétés civiles“, ktoré automaticky podliehajú dani z príjmu právnických osôb, „coopératives“, „unions de coopératives“, priemyselné a obchodné verejné organizácie a podniky a ostatné spoločnosti zriadené podľa francúzskeho práva, ktoré podliehajú francúzskej dani z príjmu právnických osôb;

j) spoločnosti zriadené alebo existujúce podľa írskych zákonov, orgány registrované podľa zákona o priemyselných a podporných spoločnostiach, stavebné sporiteľne zriadené podľa zákona o stavebných sporiteľniach a zákona o spravovaných podielnických sporiteľniach v zmysle zákona o spravovaných podielnických sporiteľniach z roku 1989;

k) spoločnosti podľa talianskeho práva označované ako „società per azioni“, „società in accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società di mutua assicurazione“ a súkromné a verejné subjekty, ktorých celá činnosť alebo jej podstatná časť má obchodný charakter;

l) podľa cyperského práva:„εταιρείες“ v zmysle definícií v zákonoch o dani z príjmov;

m) spoločnosti podľa lotyšského práva označované ako „akciju sabiedrība“, „sabiedrība ar ierobežotu atbildību“;

n) spoločnosti registrované podľa litovského práva;

o) spoločnosti podľa luxemburského práva označované ako „société anonyme“, „société en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, „société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances mutuelles“, „association d’épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa luxemburského práva, ktoré podliehajú luxemburskej dani z príjmu právnických osôb;

p) spoločnosti podľa maďarského práva označované ako „közkereseti társaság“, „betéti társaság“, „közös vállalat“, „korlátolt felelősségű társaság“, „részvénytársaság“, „egyesülés“, „közhasznú társaság“, „szövetkezet“;

q) spoločnosti podľa maltského práva označované ako „Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata“, „Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet“;

r) spoločnosti podľa holandského práva označované ako „naamloze vennootschap“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „Open commanditaire vennootschap“, „Coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „Fonds voor gemene rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“ , „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“ a ostatné spoločnosti zriadené podľa holandského práva, ktoré podliehajú holandskej dani z príjmu právnických osôb;

s) spoločnosti podľa rakúskeho práva označované ako „Aktiengesellschaft“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“;

t) spoločnosti podľa poľského práva označované ako „spółka akcyjna“, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością“;

u) obchodné spoločnosti alebo spoločnosti občianskeho práva s obchodnou formou a ostatné právnické osoby vykonávajúce obchodnú alebo priemyselnú činnosť, ktoré sú registrované podľa portugalského práva;

v) spoločnosti podľa slovinského práva označované ako „delniška družba“, „komanditna družba“, „družba z omejeno odgovornostjo“;

w) spoločnosti podľa slovenského práva označované ako „akciová spoločnosť “, „spoločnosť s ručením obmedzeným“, „komanditná spoločnosť “.

x) spoločnosti podľa fínskeho práva označované ako „osakeyhtiö“/„aktiebolag“, „osuuskunta“/„andelslag“, „säästöpankki“/„sparbank“ a „vakuutusyhtiö“/„försäkringsbolag“;

y) spoločnosti podľa švédskeho práva označované ako „aktiebolag“, „försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga försäkringsbolag“;

z) spoločnosti zriadené podľa práva Spojeného kráľovstva.( 1 ) Ú. v. ES C 39, 22.3.1969, s. 1.

( 2 ) Ú. v. ES C 51, 29.4.1970, s. 12.

( 3 ) Ú. v. ES C 100, 1.8.1969, s. 4.

( 4 ) Ú. v. ES L 294, 10.11.2001, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 885/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 1).

( 5 ) Ú. v. EÚ L 207, 18.8.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. 15/2004 (Ú. v. EÚ L 116, 22.4.2004, s. 68).