01990L0270 — SK — 26.07.2019 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY

z 29. mája 1990

o minimálnych požiadavkách na bezpečnost a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami (piata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

(90/270/EHS)

(Ú. v. ES L 156 21.6.1990, s. 14)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/30/ES Text s významom pre EHP z 20. júna 2007,

  L 165

21

27.6.2007

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019,

  L 198

241

25.7.2019
▼B

SMERNICA RADY

z 29. mája 1990

o minimálnych požiadavkách na bezpečnost a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami (piata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

(90/270/EHS)ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

1.  Táto smernica, ktorá je piatou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 (1) smernice 89/391/EHS, určuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami, ako sú definované v článku 2.

2.  Ustanovenia smernice 89/391/EHS sa v plnom rozsahu vzťahujú na celú oblasť uvedenú v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.

3.  Táto smernica sa nevzťahuje na:

a) kabíny vodičov alebo kabíny pre obsluhu vozidiel alebo strojného zariadenia;

b) počítačové systémy v dopravných prostriedkoch;

c) počítačové systémy určené predovšetkým pre verejné používanie;

d) prenosné systémy dočasne používané na pracovnom stanovišti;

e) kalkulačky, registračné pokladne a akékoľvek zariadenia, ktoré majú malé dátové alebo meracie displeje potrebné na priame použitie zariadenia;

f) písacie stroje tradičného dizajnu a typu známe ako „písací stroj s okienkom“.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice majú nasledujúce výrazy tieto významy:

a)  zobrazovacia jednotka: alfanumerická alebo grafická obrazovka bez ohľadu na použitý spôsob zobrazovania;

b)  pracovné stanovište: sústava zahŕňajúca zobrazovaciu jednotku, ktorá môže byť vybavená klávesnicou alebo vstupným zariadením a/alebo softvérom, ktorý určuje rozhranie operátora/stroja, voliteľné príslušenstvo, periférne zariadenia obsahujúce disketovú jednotku, telefón, modem, tlačiareň, držiak na dokumenty, pracovnú stoličku, pracovný stôl alebo pracovnú plochu a bezprostredné pracovné prostredie;

c)  pracovník: každý pracovník definovaný v článku 3 a) smernice 89/391/EHS, ktorý zvyčajne používa zobracovaciu jednotku ako významnú súčasť svojej bežnej práce.ODDIEL II

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Článok 3

Analýza pracovných stanovíšť

1.  Zamestnávatelia sú povinní vykonávať analýzu pracovných stanovíšť s cieľom vyhodnotiť podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia, ktoré spôsobujú ich pracovníkom, najmä z hľadiska možných rizík pre zrak, fyzické problémy a problémy spôsobené psychickým stresom.

2.  Zamestnávatelia vykonajú primerané opatrenia na odstránenie zistených rizík na základe hodnotenia podľa odseku 1, pričom budú brať do úvahy aditívne a/alebo kombinované účinky zistených rizík.

Článok 4

Pracovné stanovištia uvedené po prvý raz do prevádzky

Zamestnávatelia musia vykonať primerané opatrenia na zabezpečenie, aby pracovné stanovištia, ktoré sa po prvý raz uvedú do prevádzky po 31. decembri 1992, spĺňali minimálne požiadavky uvedené v prílohe.

Článok 5

Pracovné stanovištia, ktoré sú už v prevádzke

Zamestnávatelia musia vykonať primerané opatrenia na zabezpečenie, aby pracovné stanovištia, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 31. decembrom 1992, boli prispôsobené tak, aby najneskôr štyri roky po tomto termíne spĺňali minimálne požiadavky uvedené v prílohe.

Článok 6

Informovanie a školenie pracovníkov

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 smernice 89/391/EHS, pracovníci budú informovaní o všetkých aspektoch bezpečnosti a ochrany zdravia, vzťahujúcich sa na ich pracovné stanovište, a najmä o opatreniach platných pre pracovné stanovištia a uskutočnených podľa článkov 3, 7 a 9.

Vo všetkých prípadoch pracovníci alebo ich zástupcovia budú informovaní o akýchkoľvek opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia, vykonaných podľa tejto smernice.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 smernice 89/391/EHS, každý pracovník bude tiež zaškolený v zaobchádzaní s pracovným stanovišťom pred začatím tohto druhu práce a pri každej podstatnej zmene organizácie pracovného stanovišťa.

Článok 7

Priebeh práce počas denného pracovného času

Zamestnávateľ musí plánovať činnosti pracovníka tak, aby bola počas pracovného času jeho práca so zobrazovacou jednotkou pravidelne prerušovaná prestávkami alebo inými činnosťami, ktoré znížia pracovné zaťaženie prácou so zobrazovacou jednotkou.

Článok 8

Porady s pracovníkmi a ich účasť

Porady a účasť pracovníkov a/alebo ich zástupcov týkajúce sa otázok obsiahnutých v tejto smernici vrátane jej prílohy sa vykonávajú podľa článku 11 smernice 89/391/EHS.

Článok 9

Ochrana očí a zraku pracovníkov

1.  Pracovníci majú právo na primerané vyšetrenie očí a zraku osobou s príslušnou kvalifikáciou:

 pred začatím práce s použitím obrazovky,

 v následných pravidelných intervaloch a

 v prípade zrakových problémov, ktoré môžu byť spôsobené prácou s obrazovkou.

2.  Pracovníci majú nárok na oftalmologické vyšetrenie, ak výsledky vyšetrenia v zmysle odseku 1 preukážu jeho potrebu.

3.  Ak výsledky vyšetrenia podľa odseku 1 alebo vyšetrenia podľa odseku 2 preukážu, že je to potrebné, a ak nemožno použiť bežné korekčné prostriedky, pracovníkom musia byť poskytnuté osobitné korekčné prostriedky primerané pre danú prácu.

4.  Opatrenia vykonané v zmysle tohto článku nemôžu za žiadnych okolností spôsobiť pracovníkom dodatočné finančné výdavky.

5.  Ochrana očí a zraku pracovníkov môže byť zabezpečovaná ako súčasť štátneho systému ochrany zdravia.ODDIEL III

RÔZNE USTANOVENIA

▼M2

Článok 10

Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 10a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny prílohy a zohľadniť tak technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a poznatky v súvislosti so zobrazovacími jednotkami.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 10b.

▼M2

Článok 10a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 10 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 10 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva ( 1 ).

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 10b

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 10a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

▼B

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1.  Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 1992.

Okamžite o tom budú informovať Komisiu.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré už prijali alebo prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

▼M1 —————

▼B

Článok 12

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA

MINIMÁLNE POŽIADAVKY

(Článok 4 a 5)

Úvodná poznámka

Povinnosti ustanovené touto prílohou sa budú uplatňovať na dosiahnutie cieľov tejto smernice, a to v takej miere, aby po prvé príslušné prvky boli prítomné na pracovnom stanovišti a po druhé, ak ich podstatné požiadavky alebo charakteristika danej úlohy nevylučujú.

1. ZARIADENIA

a)  Všeobecná poznámka

Samotné používanie zariadenia nesmie byť zdrojom rizika pre pracovníkov.

b)  Obrazovka

Znaky na obrazovke budú dobre čitateľné a zreteľne zobrazené, primerane veľké a s dostatočnou vzdialenosťou medzi znakmi a riadkami.

Obraz na obrazovke by mal byť ustálený, bez blikania alebo iných foriem nestálosti.

Jas a/alebo kontrast medzi znakmi a pozadím budú operátorom ľahko nastaviteľné a tiež budú ľahko nastaviteľné vzhľadom k okolitým podmienkam.

Obrazovka musí byť ľahko a voľne otočná a nakloniteľná, aby vyhovovala potrebám operátora.

Pre obrazovku je možné používať samostatný podstavec alebo nastaviteľný stôl.

Obrazovka bude bez odrazov svetla a bez zrkadlení, ktoré by mohli spôsobiť nepohodu používateľa.

c)  Klávesnica

Klávesnica bude nakloniteľná a oddelená od obrazovky, aby umožnila pracovníkovi nájsť si pohodlnú pracovnú polohu, aby sa predišlo únave paží alebo rúk.

Priestor pred klávesnicou bude dostatočne veľký, aby poskytoval oporu pre ruky a paže operátora.

Klávesnica bude mať matný povrch, aby sa predišlo odrazu svetla.

Usporiadanie klávesnice a charakteristika kláves budú také, aby uľahčovali používanie klávesnice.

Znaky na klávesoch budú dostatočne kontrastné a čitateľné z navrhovanej pracovnej polohy.

d)  Pracovný stôl alebo pracovná plocha

Pracovný stôl alebo pracovná plocha budú mať dostatočnú veľkosť, nízkoodrazový povrch a budú umožňovať pružné usporiadanie obrazovky, klávesnice, dokumentov a súvisiacich zariadení.

Držiak dokumentov bude stabilný a nastaviteľný a bude umiestnený tak, aby sa minimalizovala potreba nepohodlných pohybov hlavy a očí.

Pracovníci budú mať dostatočný priestor na zaujatie pohodlnej polohy.

e)  Pracovná stolička

Pracovná stolička bude stabilná a umožní operátorovi voľnosť pohybu a pohodlnú pracovnú polohu.

Sedadlo bude výškovo nastaviteľné.

Operadlo bude mať nastaviteľnú výšku a sklon.

Opierka nôh bude daná k dispozícii každému, kto si ju bude priať.

2. PROSTREDIE

a)  Priestorové požiadavky

Pracovné stanovište bude mať také rozmery a bude navrhnuté tak, aby poskytovalo dostatočný priestor pre používateľa na zmenu polohy a pohybov.

b)  Osvetlenie

Osvetlenie miestnosti a/alebo bodové osvetlenie (pracovné lampy) zabezpečí uspokojivé svetelné podmienky a primeraný kontrast medzi obrazovkou a pozadím prostredia, berúc pritom do úvahy typ práce a zrakové požiadavky používateľa.

Koordináciou usporiadania pracoviska a pracovného stanovišťa prostredníctvom polohy a technickej charakteristiky zdrojov umelého osvetlenia sa bude predchádzať možnému rušivému odlesku a odrazom na obrazovke alebo na ďalšom zariadení.

c)  Odrazy a odlesky

Pracovné stanovištia budú navrhnuté tak, aby zdroje svetla ako napríklad okná a iné otvory, priehľadné alebo priesvitné steny a jasne farebné príslušenstvo alebo steny nespôsobovali priamy odlesk a pokiaľ je to možné ani odrazy na obrazovke.

Okná majú byť vybavené vhodným systémom nastaviteľného tienenia, aby sa zoslabilo denné svetlo, ktoré dopadá na pracovné stanovište.

d)  Hluk

Hluk vydávaný zariadením, ktoré patrí k pracovnému stanovišťu (k pracovným stanovištiam) sa bude brať do úvahy vtedy, keď sa pracovné stanovište zriaďuje, najmä aby neodvracal pozornosť alebo nerušil reč.

e)  Teplo

Zariadenie, ktoré patré k pracovnému stanovišťu (k pracovným stanovištiam), nebude vytvárať nadmerné teplo, ktoré by mohlo spôsobiť nepohodu pracovníkom.

f)  Žiarenie

Všetko žiarenie s výnimkou viditeľnej časti elektromagnetického spektra bude zredukované na úroveň zanedbateľnú z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov.

g)  Vlhkosť

Bude zabezpečená a udržiavaná primeraná úroveň vlhkosti.

3. ROZHRANIE OPERÁTORA/POČÍTAČA

Pri návrhu, výbere, objednávke a modifikácii softvéru a pri navrhovaní úloh s použitím zobrazovacích jednotiek bude zamestnávateľ brať do úvahy nasledujúce princípy:

a) softvér musí byť vhodný pre danú úlohu;

b) softvér musí byť ľahko používateľný a tam, kde je to vhodné, musí byť prispôsobiteľný úrovni znalostí alebo skúseností operátora; nemôže sa používať žiadne kvantitatívne alebo kvalitatívne kontrolné zariadenie bez vedomia pracovníkov;

c) systémy musia poskytovať spätnú väzbu pracovníkom o ich činnosti;

d) systémy musia zobrazovať informácie v takom formáte a rýchlosti, ktoré sú prispôsobené operátorom;

e) musia sa uplatňovať princípy softvérovej ergonómie, najmä pri spracovaní údajov človekom.( 1 ) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.