01989L0656 — SK — 20.11.2019 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY

z 30. novembra 1989

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na používanie osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku (tretia samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

(89/656/EHS)

(Ú. v. ES L 393 30.12.1989, s. 18)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/30/ES Text s významom pre EHP z 20. júna 2007,

  L 165

21

27.6.2007

►M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019,

  L 198

241

25.7.2019

►M3

SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2019/1832 z 24. októbra 2019,

  L 279

35

31.10.2019
▼B

SMERNICA RADY

z 30. novembra 1989

o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na používanie osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi na pracovisku (tretia samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

(89/656/EHS)ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

1.  Táto smernica, ktorá je treťou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, určuje minimálne požiadavky na osobné ochranné prostriedky, ktoré používajú pra covníci pri práci.

2.  Ustanovenia smernice 89/391/EHS sa uplatňujú v plnom rozsahu na celý predmet uvedený v odseku 1, zároveň bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici.

Článok 2

Definícia

1.  Na účely tejto smernice osobné ochranné prostriedky sú všetky prostriedky určené na nosenie alebo držanie pracovníkom, aby sa chránil pred rizikom alebo rizikami, ktoré by mohli ohroziť jeho bezpečnosť alebo zdravie pri práci, ako aj všetky doplnky alebo príslušenstvo určené na používanie na tento účel.

2.  Definícia v odseku 1 vylučuje:

a) bežné pracovné odevy a uniformy, ktoré nie sú osobitne určené na ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníka;

b) prostriedky pre núdzové a záchranné služby;

c) osobné ochranné prostriedky, ktoré sa nosia alebo používajú v armáde, polícii a iných organizáciách verejného poriadku;

d) osobné ochranné prostriedky pre cestné dopravné prostriedky;

e) športová výstroj;

f) prostriedky pre sebaobranu alebo odstrašovanie;

g) prenosné zariadenia na zisťovanie a signalizáciu rizík a škodlivín.

Článok 3

Všeobecné pravidlo

Osobné ochranné prostriedky sa používajú, keď nie je možné vyhnúť sa rizikám alebo dostatočne ich obmedziť technickými kolektívnymi ochrannými opatreniami alebo opatreniami, metódami alebo postupmi organizácie práce.ODDIEL II

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽOV

Článok 4

Všeobecné ustanovenia

1.  Osobné ochranné prostriedky musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenstva o návrhu a výrobe vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia.

Všetky osobné ochranné prostriedky musia:

a) byť primerané prítomným rizikám bez toho, aby sami viedli k zvýšeniu rizika;

b) zodpovedať existujúcim podmienkam na pracovisku;

c) zohľadňovať ergonomické požiadavky a zdravotný stav pracovníka;

d) presne vyhovovať užívateľovi po všetkých potrebných úpravách.

2.  Ak je potrebné, aby z dôvodu viac než jedného rizika pracovník súčasne nosil viac než jeden druh osobných ochranných prostriedkov, takéto prostriedky musia byť navzájom zosúladené a naďalej účinné voči predmetnému riziku alebo rizikám.

3.  Podmienky používania osobných ochranných prostriedkov, najmä doba ich nosenia, sa určujú na základe vážnosti rizika, frekvencie expozície riziku, charakteristiky pracovného stanovišťa každého pracovníka a účinnosti osobných ochranných prostriedkov.

4.  Osobné ochranné prostriedky sú v zásade určené na osobné používanie.

Ak okolnosti vyžadujú, aby osobné ochranné prostriedky nosila viac ako jedna osoba, vykonajú sa primerané opatrenia na zabezpečenie, aby takéto používanie nespôsobilo žiadny zdravotný alebo hygienický problém rôznym užívateľom.

5.  V podniku a/alebo v prevádzke sa poskytnú a sprístupnia primerané informácie o každom druhu osobných ochranných prostriedkov podľa ustanovení odsekov 1 a 2.

6.  Zamestnávateľ poskytne osobné ochranné prostriedky bezplatne a zabezpečí ich dobrý prevádzkový stav a uspokojivé hygienické podmienky ich potrebnou údržbou, opravami a výmenou.

Členské štáty však môžu v súlade s vnútroštátnou praxou ustanoviť, že od pracovníka sa vyžiada príspevok na náklady na určité osobné ochranné prostriedky za okolností, keď sa prostriedky výhradne nepoužívajú len na pracovisku.

7.  Zamestnávateľ najskôr informuje pracovníka o rizikách, proti ktorým ho nosenie osobných ochranných prostriedkov chráni.

8.  Zamestnávateľ usporiada školenie a ak je to vhodné, zorganizuje ukážky nosenia osobných ochranných prostriedkov.

9.  Osobné ochranné prostriedky sa môžu používať iba na uvedené účely, okrem osobitných a výnimočných prípadov.

Musia sa používať v súlade s pokynmi.

Takéto pokyny musia byť pre pracovníkov zrozumiteľné.

Článok 5

Hodnotenie osobných ochranných prostriedkov

1.  Pred výberom osobných ochranných prostriedkov je potrebné, aby zamestnávateľ vyhodnotil, či osobné ochranné prostriedky, ktoré zamýšľa používať, vyhovujú požiadavkám článku 4 ods. 1 a ods. 2.

Toto hodnotenie obsahuje:

a) analýzu a hodnotenie rizík, ktorým nemožno zabrániť iným spôsobom;

b) definíciu vlastností, ktoré osobné ochranné prostriedky musia mať, aby boli účinné proti rizikám uvedeným v bode a), zohľadňujúc akékoľvek riziká, ktoré samotné tieto prostriedky môžu vytvárať;

c) porovnanie vlastností dostupných osobných ochranných prostriedkov s vlastnosťami uvedenými v bode b).

2.  Hodnotenie ustanovené v odseku 1 bude pri zmenách ktoréhokoľvek jeho prvku preskúmané.

Článok 6 ( *1 )

Predpisy pre používanie

1.  Bez toho, aby boli dotknuté články 3, 4 a 5 členské štáty zabezpečia, aby sa stanovili všeobecné pravidlá pre používanie osobných ochranných prostriedkov a/alebo pravidlá pre tie prípady a situácie, v ktorých zamestnávateľ musí poskytnúť osobné ochranné prostriedky, zohľadňujúc pritom právne predpisy spoločenstva o voľnom pohybe takýchto prostriedkov.

Tieto pravidlá označujú najmä okolnosti alebo rizikové situácie, v ktorých, rešpektujúc prednosti kolektívnych ochranných opatrení, je používanie osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné.

Prílohy I, II a III, ktoré tvoria základ, obsahujú užitočné informácie pre zavedenie takýchto pravidiel.

2.  Členské štáty pri prispôsobovaní pravidiel uvedených v odseku 1 zohľadnia akékoľvek podstatné zmeny rizika, kolektívnych ochranných opatrení a osobných ochranných prostriedkov, ktoré prináša technický rozvoj.

3.  Členské štáty sa poradia s organizáciou zamestnávateľov a pracovníkov pravidlá uvedené v odsekoch 1 a 2.

Článok 7

Informovanie zamestnancov

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 smernice 89/391/EHS sú pracovníci a/alebo ich zástupcovia informovaní o všetkých opatreniach, ktoré sa majú vykonať vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pri používaní osobných ochranných prostriedkov pracovníkmi pri práci.

Článok 8

Konzultácie pracovníkov a účasť pracovníkov

Podľa článku 11 smernice 89/391/EHS sa vedú porady s pracovníkmi a/alebo s ich zástupcami o záležitostiach obsiahnutých v tejto smernici vrátane jej príloh a umožní sa ich účasť.ODDIEL III

RÔZNE USTANOVENIA

▼M2

Článok 9

Zmeny príloh

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 9a s cieľom vykonávať čisto technické zmeny príloh a zohľadniť tak technickú harmonizáciu a normalizáciu, technický pokrok, zmeny v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a poznatky v súvislosti s osobnými ochrannými prostriedkami.

Ak sa v riadne odôvodnených a výnimočných prípadoch, v ktorých hrozí bezprostredné, priame a závažné riziko pre fyzické zdravie a fyzickú bezpečnosť pracovníkov a iných osôb, vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov konať vo veľmi krátkom čase, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 9b.

▼M2

Článok 9a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 26. júla 2019. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 9 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva ( 1 ).

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 9b

Postup pre naliehavé prípady

1.  Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.  Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 9a ods. 6 V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

▼B

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1.  Členské štáty prijmú najneskôr do 31. decembra 1992 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Okamžite o tom informujú Komisiu.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú, ako aj tie, ktoré už prijali v oblasti upravenej touto smernicou.

▼M1 —————

▼B

Článok 11

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

▼M3
PRÍLOHA I

RIZIKÁ VO VZŤAHU K ČASTIAM TELA, KTORÉ SA MAJÚ CHRÁNIŤ OSOBNÝMI OCHRANNÝMI PROSTRIEDKAMI (*)

(*) Nemožno očakávať, že zoznam rizík/častí tela bude úplný.

V rámci hodnotenia rizika sa určí potreba poskytnutia OOP a ich vlastnosti v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

image
PRÍLOHA II

NEÚPLNÝ ZOZNAM TYPOV OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV VO VZŤAHU K RIZIKÁM, PRED KTORÝMI POSKYTUJÚ OCHRANU

Prostriedky na OCHRANU HLAVY

 prilby a/alebo ochranné čiapky/kukly/pokrývky hlavy proti:

 

 nárazom spôsobeným padajúcim alebo vymršteným predmetom,

 kolízii s prekážkou,

 mechanickým rizikám,

 statickému stlačeniu (bočnému pomliaždeniu),

 tepelným rizikám (oheň, teplo, chlad, horúce pevné látky vrátane roztavených kovov),

 elektrickým šokom a prácou pod napätím,

 chemickým rizikám,

 neionizujúcemu žiareniu (UV, IR, slnečnému alebo zváraciemu žiareniu),

 sieťky na vlasy proti riziku zamotania.

Prostriedky na OCHRANU SLUCHU

 chrániče na uši (vrátane chráničov pripojených k prilbe, aktívnych chráničov na zníženie hluku, chráničov s elektrickým audiovstupom),

 zátky do uší (vrátane napr. zátok do uší s amplitúdovo závislým útlmom, individuálne prispôsobených zátok do uší),

Prostriedky na OCHRANU OČÍ A TVÁRE

 okuliare, ochranné okuliare a štíty na tvár (v relevantných prípadoch šošovky na predpis) proti:

 

 mechanickým rizikám,

 tepelným rizikám,

 neionizujúcemu žiareniu (UV, IR, slnečnému alebo zváraciemu žiareniu),

 ionizujúcemu žiareniu,

 pevným aerosólom a kvapalinám chemických a biologických agensov.

Prostriedky na OCHRANU DÝCHACÍCH CIEST

 filtračné zariadenia proti:

 

 časticiam,

 plynom,

 časticiam a plynom,

 pevným a/alebo kvapalným aerosólom,

 izolačné zariadenia vrátane zariadení s prívodom vzduchu,

 zariadenia na záchranu vlastnými prostriedkami,

 potápačský výstroj.

Prostriedky na OCHRANU HORNÝCH KONČATÍN

 rukavice (vrátane palčiakov a ochrany ramena) proti:

 

 mechanickým rizikám,

 tepelným rizikám (teplo, plamene a chlad),

 elektrickému šoku a práci pod napätím (antistatické, vodivé, izolačné),

 chemickým rizikám,

 biologickým agensom,

 ionizujúcemu žiareniu a rádioaktívnej kontaminácii,

 neionizujúcemu žiareniu (UV, IR, slnečnému alebo zváraciemu žiareniu),

 vibračným rizikám,

 ochranné prsty.

Prostriedky na OCHRANU DOLNÝCH KONČATÍN a protišmyková ochrana

 obuv (napr. topánky, v niektorých prípadoch vrátane drevákov, vysokej obuvi s oceľovou špicou) na ochranu pred:

 

 mechanickými rizikami,

 rizikami pošmyknutia,

 tepelnými rizikami (teplo, plamene a chlad),

 elektrickým šokom a prácou pod napätím (antistatické, vodivé, izolačné),

 chemickými rizikami,

 vibračnými rizikami,

 biologickými rizikami,

 odnímateľné chrániče priehlavku proti mechanickým rizikám,

 chrániče kolena proti mechanickým rizikám,

 gamaše proti mechanickým, tepelným a chemickým rizikám a biologickým agensom,

 doplnky (napr. hroty, mačky).

OCHRANA KOŽE – OCHRANNÉ KRÉMY  ( 2 )

 Ochranné krémy sa môžu použiť na ochranu pred:

 

 neionizujúcim žiarením (UV, IR, slnečné alebo zváracie žiarenie),

 ionizujúcim žiarením,

 chemikáliami,

 biologickými agensmi,

 tepelnými rizikami (teplo, plamene a chlad).

Prostriedky na OCHRANU TELA/INÝCH ČASTÍ KOŽE

 Osobné ochranné prostriedky na ochranu pred pádom z výšky, ako sú zaťahovacie zachytávače pádu, celotelové popruhy, sedacie popruhy, polohovacie pásy a zachytávacie pásy a laná na udržiavanie pracovnej pozície, tlmiče energie, pohyblivé zachytávače pádu vrátane kotviacej šnúry, zariadenia na nastavenie lana, kotviace zariadenia, ktoré nie sú určené na trvalé upevnenie a ktoré si nevyžadujú zapínanie pred použitím, svorky, laná, záchranné pásy.

 Ochranné oblečenie vrátane ochrany celého tela (t. j. obleky, kombinézy) a časti tela (t. j. gamaše, nohavice, bundy, vesty, zástery, chrániče kolena, kapucne, kukly) na ochranu pred:

 

 mechanickými rizikami,

 tepelnými rizikami (teplo, plamene a chlad),

 chemikáliami,

 biologickými agensmi,

 ionizujúcim žiarením a rádioaktívnou kontamináciou,

 neionizujúcim žiarením (UV, IR, slnečnému alebo zváraciemu žiareniu),

 elektrickým šokom a prácou pod napätím (antistatické, vodivé, izolačné),

 zamotaním a zachytením,

 záchranné vesty na prevenciu pred utopením a plávacie pomôcky,

 OOP na vizuálnu signalizáciu prítomnosti používateľa.
PRÍLOHA III

NEÚPLNÝ ORIENTAČNÝ ZOZNAM ČINNOSTÍ A OBLASTÍ ČINNOSTI, KTORÉ SI MÔŽU VYŽADOVAŤ POSKYTOVANIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PROSTRIEDKOV (*)

(*) V rámci hodnotenia rizika sa určí potreba poskytnutia OOP a ich vlastnosti v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

I.    FYZIKÁLNE RIZIKÁRiziká

Dotknutá časť tela

Typ OOP

Príklady činností, pri ktorých môže byť potrebné použiť zodpovedajúci typ OOP (*)

Sektory a odvetvia

FYZIKÁLNE – MECHANICKÉ

Náraz spôsobený padajúcimi alebo vymrštenými predmetmi, kolízia s prekážkou a vysokotlakovými tryskami

lebka

ochranná prilba

— práce na lešení, pod ním alebo v jeho blízkosti a na vyvýšených pracoviskách

— práce na nosných konštrukciách a cestné práce

— zdvíhanie a zostavovanie debnení

— montáž a inštalácia lešenia

— montážne a inštalačné práce

— demolačné práce

— odstreľovacie práce

— práce v jamách, výkopoch, šachtách a tuneloch

— práce v blízkosti výťahov, zdvíhacích zariadení, žeriavov a prepravníkov

— práce v podzemí, v lomoch, otvorených výkopoch

— práce pri priemyselných peciach, kontajneroch, strojoch, v silách, bunkroch a potrubiach

— zabíjacia a sekacia linka v bitúnkoch

— manipulácia s nákladom alebo doprava a skladovanie

— lesné práce

— práce na oceľových mostoch, oceľových stavebných konštrukciách, oceľových hydraulických konštrukciách, vysokých peciach, oceliarňach a valcovniach, veľkých prepravníkoch, veľkých potrubiach, kotolniach a elektrárňach

— zemné práce a práce s kameňom

— práca so vstreľovacími nástrojmi

— práca pri vysokých peciach, v prevádzkach s priamou redukciou, v oceliarňach, valcovniach, kovoobrábacích prevádzkach, kováčskych dielňach, dielňach pre kovanie v zápustke a zlievarňach

— práca zahŕňajúca jazdu na bicykli a mechanicky poháňanom bicykli

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— výroba, inštalácia a údržba strojov

— stavba lodí

— banské práce

— výroba energie

— stavba a údržba infraštruktúry

— železiarsky a oceliarsky priemysel

— bitúnky

— posunovacie práce na železnici

— prístavy, doprava a logistika

— lesný priemysel

oči a/alebo tvár

okuliare, ochranné okuliare a štíty na tvár

— zváranie, brúsenie a separácia

— manuálne použitie kladiva

— pritužovanie a dlabanie

— práca s kameňom a jeho spracovanie

— práca so vstreľovacími nástrojmi

— práce so strojmi na odstraňovanie malých zvyškov

— kovanie v zápustke

— odstraňovanie a roztrieštenie úlomkov

— striekanie brúsnych hmôt

— použitie krovinorezu alebo reťazových píl

— zubolekárske a chirurgické zákroky

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— výroba, inštalácia a údržba strojov

— stavba lodí

— banské práce

— výroba energie

— stavba a údržba infraštruktúry

— železiarsky a oceliarsky priemysel

— kovospracujúci a drevospracujúci priemysel

— kameňosochárstvo

— záhradníctvo

— zdravotná starostlivosť

— lesné hospodárstvo

dolné končatiny (časti)

obuv (topánky/vysoká obuv atď.) s bezpečnostnou alebo ochrannou špičkou

obuv s ochranou priehlavku

— práce na nosných konštrukciách a cestné práce

— zdvíhanie a zostavovanie debnení

— montáž a inštalácia lešenia

— demolačné práce

— odstreľovacie práce

— práca s kameňom a jeho spracovanie

— zabíjacia a sekacia linka v bitúnkoch

— doprava a skladovanie

— práca s formami v keramickom priemysle

— práce s blokmi mrazeného mäsa a baleniami konzervovaných potravín

— výrobky z tabuľového skla, výroba obalového skla, práca a spracovanie

— rekonštrukčné a údržbárske práce

— lesné práce

— práce s betónovými a prefabrikovanými časťami, zahŕňajúce zdvíhanie a zostavovanie debnení

— práce na dvoroch a v skladoch dodávateľa

— práce na streche

— práca na oceľových mostoch, oceľových konštrukciách budov, stožiaroch, vežiach, výťahoch, oceľových hydraulických konštrukciách, vo vysokých peciach, v oceliarňach a vo valcovniach, veľkých kontajneroch, veľkých potrubiach, na žeriavoch, v kotolniach a elektrárňach

— montáž kotolní, inštalácia vykurovania a ventilácie a montážne práce s kovmi

— práce pri vysokých peciach, v prevádzkach s priamou redukciou, oceliarňach, valcovniach, kovoobrábacích prevádzkach, kováčskych dielňach, dielňach pre kovanie v zápustke, lisovanie za tepla a ťahanie

— práce v lomoch a otvorených výkopoch, odstraňovanie skládok uhlia

— práca s formami v keramickom priemysle

— obkladanie pecí v keramickom priemysle

— posunovacie práce na železnici

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— výroba, inštalácia a údržba strojov

— stavba lodí

— banské práce

— výroba energie

— stavba a údržba infraštruktúry

— železiarsky a oceliarsky priemysel

— bitúnky

— logistické spoločnosti

— spracovateľský priemysel

— sklársky priemysel

— lesný priemysel

Pády spôsobené pošmyknutím

chodidlo

obuv s protišmykovou úpravou

— práce na šmykľavých povrchoch

— práce vo vlhkom prostredí

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— stavba lodí

— bitúnok

— upratovacie (čistiace) práce

— potravinársky priemysel

— záhradníctvo

— rybolov

Pády z výšky

celé telo

OOP určené na zabránenie pádu alebo na jeho zadržanie

— práce na lešení

— montáž prefabrikovaných častí

— práce na stožiaroch

— práce na streche

— práce na zvislých alebo naklonených povrchoch

— práce v kabínach výškových žeriavov

— práce vo výškových kabínach stohovacích a vyhľadávacích zariadení v skladoch

— práce v horných častiach vrtných veží

— práce v šachtách a kanáloch

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— stavba lodí

— údržba infraštruktúry

Vibrácie

ruky

ochranné rukavice

— práca s ručne ovládanými nástrojmi

— výrobné sféry

— stavebné práce

— inžinierske stavby

Statické stlačenie častí tela

koleno (časť nohy)

chrániče kolena

— inštalácia blokov, dlaždíc a dlažby na podlahy

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

chodidlo

obuv s bezpečnostnou špičkou

— demolačné práce

— manipulácia s nákladom

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— doprava a skladovanie

— údržba

Mechanické zranenia (odreniny, perforácie, rezné rany, pricviknutia, rany alebo bodnutia)

oči a/alebo tvár

okuliare, ochranné okuliare, štíty na tvár

— práca s ručne ovládanými nástrojmi

— zváranie a kovanie

— zváranie a separácia

— dlabanie

— práca s kameňom a jeho spracovanie

— práce so strojmi na odstraňovanie malých zvyškov

— kovanie v zápustke

— odstraňovanie a roztrieštenie úlomkov

— striekanie brúsnych hmôt

— použitie krovinorezu alebo reťazových píl

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— stavba lodí

— banské práce

— výroba energie

— údržba infraštruktúry

— železiarsky a oceliarsky priemysel

— kovospracujúci a drevospracujúci priemysel

— kameňosochárstvo

— záhradníctvo

— lesné hospodárstvo

ruky

mechanické ochranné rukavice

— práce s oceľovými konštrukciami

— manipulácia s predmetmi s ostrými hranami, inými ako stroje, kde je nebezpečenstvo zachytenia rukavice

— pravidelné rezanie s použitím ručného noža pre výrobu a spracovanie

— výmena nožov rezacích strojov

— lesné práce

— záhradníctvo

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— stavba lodí

— údržba infraštruktúry

— výrobné sféry

— potravinársky priemysel

— bitúnky

— lesný priemysel

predlaktia

ochrana horných končatín

— vykosťovanie a rezanie

— potravinársky priemysel

— bitúnky

trup/brucho/dolné končatiny

ochranné zástery, gamaše

nohavice odolné proti prieniku (nohavice odolné proti prerezaniu)

— pravidelné rezanie s použitím ručného noža pre výrobu a spracovanie

— lesné práce

— potravinársky priemysel

— bitúnky

— lesný priemysel

chodidlo

obuv odolnosť proti prieniku

— práce na nosných konštrukciách a cestné práce

— demolačné práce

— zdvíhanie a zostavovanie debnení

— lesné práce

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— stavba lodí

— banské práce

— lesný priemysel

Zamotanie a zachytenie

celé telo

ochranný odev používaný v prípade rizika zamotania s pohyblivými časťami

— zamotanie sa do častí stroja

— zachytenie sa do častí stroja

— zachytenie sa oblečením do častí stroja

— odvlečenie

— stavba strojov

— výroba ťažkých úžitkových vozidiel

— strojárstvo

— stavebníctvo

— poľnohospodárstvo

FYZIKÁLNE – HLUK

Hluk

uši

prostriedky na ochranu sluchu

— práca s kovovými lismi

— práca s pneumatickými vŕtačkami

— práca pozemného personálu na letiskách

— práce s energetickými nástrojmi

— odstreľovacie práce

— práce s baranidlom

— práce s drevom a textilom

— hutnícky priemysel

— spracovateľský priemysel

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— letecký priemysel

— banské práce

FYZIKÁLNE – TEPLO

Teplo a/alebo oheň

tvár/celá hlava

zváracie štíty na hlavu,

prilby/čiapky proti teplu alebo ohňu, ochranné kapucne proti teplu a/alebo plameňu

— práca vo vysokých teplotách, v sálajúcom teple alebo ohni

— práca s roztavenými látkami alebo v ich blízkosti

— práca so zváracími pištoľami na plast

— železiarsky a oceliarsky priemysel

— hutnícky priemysel

— údržbárske služby

— spracovateľský priemysel

trup/brucho/dolné končatiny

ochranné zástery, gamaše

— zváranie a kovanie

— odlievanie

— železiarsky a oceliarsky priemysel

— hutnícky priemysel

— údržbárske služby

— spracovateľský priemysel

ruka

ochranné rukavice proti teplu a/alebo plameňu

— zváranie a kovanie

— práca vo vysokých teplotách, v sálajúcom teple alebo ohni

— práca s roztavenými látkami alebo v ich blízkosti

— železiarsky a oceliarsky priemysel

— hutnícky priemysel

— údržbárske služby

— spracovateľský priemysel

predlaktia

rukávy

— zváranie a kovanie

— práca s roztavenými látkami alebo v ich blízkosti

— železiarsky a oceliarsky priemysel

— hutnícky priemysel

— údržbárske služby

— spracovateľský priemysel

chodidlo

ochranná obuv proti teplu a/alebo plameňu

— práca s roztavenými látkami alebo v ich blízkosti

— železiarsky a oceliarsky priemysel

— hutnícky priemysel

— údržbárske služby

— spracovateľský priemysel

celé telo/časť tela

ochranný odev proti teplu a/alebo plameňu

— práca vo vysokých teplotách, v sálajúcom teple alebo ohni

— železiarsky a oceliarsky priemysel

— hutnícky priemysel

— lesný priemysel

Chlad

ruka

ochranné rukavice proti chladu

chodidlo

obuv proti chladu

— práce vonku v extrémne chladných podmienkach

— práca v hlboko mraziacich miestnostiach

— práce s kryogenickými kvapalinami

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— stavba lodí

— banské práce

— potravinársky priemysel

— poľnohospodárstvo a odvetvie rybolovu

celé telo/časť tela vrátane hlavy

ochranný odev proti chladu

— práce vonku v chladných poveternostných podmienkach

— práca v hlboko mraziacich miestnostiach

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— stavba lodí

— banské práce

— potravinársky priemysel

— poľnohospodárstvo a odvetvie rybolovu

— doprava a skladovanie

FYZIKÁLNE – ELEKTRICKÉ

Elektrický šok (priamy alebo nepriamy kontakt)

celá hlava

dielektrické prilby

ruky

dielektrické rukavice

chodidlo

dielektrická obuv

celé telo/celá ruka/chodidlo

vodivé OOP určené na nosenie kvalifikovanými osobami pri práci pod napätím pri menovitom napätí do 800 kV a 600 kV DC

— práca pod napätím alebo v blízkosti živých častí pod elektrickým napätím

— práce na elektrických systémoch

— výroba energie

— prenos a rozvod elektrickej energie

— údržba priemyselných zariadení

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

Statická elektrina

ruky

antistatické rukavice

chodidlo

antistatická/vodivá obuv

celé telo

antistatický odev

— manipulácia s plastmi a kaučukom

— nalievanie, zber alebo nakladanie do kontajnera

— práca v blízkosti veľmi nabitých prvkov, ako sú pásové dopravníky

— manipulácia s výbušninami

— spracovateľský priemysel

— potravinársky priemysel

— balenie rastlín

— výroba, skladovanie alebo preprava výbušnín

FYZIKÁLNE – ŽIARENIE

Neionizujúce žiarenie vrátane slnečného žiarenia (okrem priameho pozorovania)

hlava

čiapky a prilby

— práce vonku

— rybolov a poľnohospodárstvo

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

oči

okuliare, ochranné okuliare a štíty na tvár

— práca v sálavom teple

— obsluha pecí

— práce s laserom

— práce vonku

— zváranie a rezanie plameňom

— fúkanie skla

— germicídne lampy

— železiarsky a oceliarsky priemysel

— spracovateľský priemysel

— rybolov a poľnohospodárstvo

celé telo (koža)

OOP proti

prírodnému a umelému UV žiareniu

— práce vonku

— elektrotroskové zváranie

— germicídne lampy

— xenónové lampy

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— stavba lodí

— banské práce

— výroba energie

— údržba infraštruktúry

— rybolov a poľnohospodárstvo

— lesný priemysel

— záhradníctvo

— potravinársky priemysel

— odvetvie plastov

— tlačiarenský priemysel

Ionizujúce žiarenie

oči

okuliare/ochranné okuliare proti ionizujúcemu žiareniu

ruky

ochranné rukavice proti ionizujúcemu žiareniu

— práca s röntgenologickými zariadeniami

— práca v oblasti lekárskej rádiologickej diagnostiky

— práca s rádioaktívnymi výrobkami

— zdravotná starostlivosť

— veterinárna starostlivosť

— zariadenie na úpravu a spracovanie rádioaktívneho odpadu

— výroba energie

trup/brucho/časť tela

ochranné zástery proti röntgenovému žiareniu

/plášť/vesta/sukňa proti röntgenovému žiareniu

— práca s röntgenologickými zariadeniami

— práca v oblasti lekárskej rádiologickej diagnostiky

— zdravotná starostlivosť

— veterinárna starostlivosť

— stomatologická starostlivosť

— urológia

— chirurgia

— intervenčná rádiológia

— laboratóriá

hlava

pokrývky hlavy a čiapky

OOP na ochranu pred napr. vznikom mozgového nádoru

— lekárske RTG pracoviská a zariadenia

— zdravotná starostlivosť

— veterinárna starostlivosť

— stomatologická starostlivosť

— urológia

— chirurgia

— intervenčná rádiológia

časť tela

OOP na ochranu štítnej žľazy

OOP na ochranu pohlavných žliaz

— práca s röntgenologickými zariadeniami

— práca v oblasti lekárskej rádiologickej diagnostiky

— zdravotná starostlivosť

— veterinárna starostlivosť

celé telo

ochranný odev proti ionizujúcemu žiareniu

— práca v oblasti lekárskej rádiologickej diagnostiky

— práca s rádioaktívnymi výrobkami

— výroba energie

— zariadenie na úpravu a spracovanie rádioaktívneho odpadu

II.    CHEMICKÉ RIZIKÁ (vrátane nanomateriálu)*Riziká

Dotknutá časť tela

Typ OOP

Príklady činností, pri ktorých môže byť potrebné použiť zodpovedajúci typ OOP (*)

Sektory a odvetvia

CHEMICKÉ – AEROSÓLY

Pevné (prach, výpary, dym a vláknina

a nanomateriál)

dýchacie cesty

prostriedky na ochranu dýchacích ciest proti časticiam

— demolačné práce

— odstreľovacie práce

— brúsenie a leštenie povrchov

— práca za prítomnosti azbestu

— použitie materiálov pozostávajúcich z nanočastíc/obsahujúcich nanočastice

— zváranie

— kominár

— práce pri vymurovávaní pecí a lejacích panví s možnosťou výskytu prachu

— práce v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s možnosťou výskytu dymov s ťažkými kovmi

— práca v blízkosti vysokopecnej vsádzky

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— stavba lodí

— banské práce

— železiarsky a oceliarsky priemysel

— kovospracujúci a drevospracujúci priemysel

— automobilový priemysel

— kameňosochárstvo

— farmaceutický priemysel

— služby zdravotnej starostlivosti

— príprava cytostatík

ruky

chemické ochranné rukavice

a ochranné krémy ako dodatok/príslušenstvo ochrany

— práca za prítomnosti azbestu

— použitie materiálov pozostávajúcich z nanočastíc/obsahujúcich nanočastice

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— stavba lodí

— údržba priemyselných zariadení

celé telo

ochranný odev proti pevným časticiam

— demolačné práce

— práca za prítomnosti azbestu

— použitie materiálov pozostávajúcich z nanočastíc/obsahujúcich nanočastice

— kominár

— príprava prípravkov na ochranu rastlín

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— stavba lodí

— údržba priemyselných zariadení

— poľnohospodárstvo

oči

okuliare/ochranné okuliare a štíty na tvár

— práce s drevom

— práce na ceste

— banský priemysel

— kovospracujúci a drevospracujúci priemysel

— inžinierske stavby

Kvapalné

(opary a hmly)

dýchacie cesty

ochranné prostriedky na ochranu dýchacích ciest proti časticiam

— povrchová úprava (napr. lakovanie/maľovanie, abrazívne čistenie)

— čistenie povrchov

— hutnícky priemysel

— spracovateľský priemysel

— automobilové odvetvie

ruky

chemické ochranné rukavice

— povrchová úprava

— čistenie povrchov

— práca s rozprašovačmi kvapalín

— práce s kyselinami a žeravými roztokmi, dezinfekčnými prostriedkami a žeravými čistiacimi látkami

— hutnícky priemysel

— spracovateľský priemysel

— automobilové odvetvie

celé telo

chemický ochranný odev

— povrchová úprava

— čistenie povrchov

— hutnícky priemysel

— spracovateľský priemysel

— automobilové odvetvie

CHEMICKÉ – KVAPALINY

Ponorenie

Postriekanie, rozprášenie, vytrysknutie

ruky

chemické ochranné rukavice

— práca s rozprašovačmi kvapalín

— práce s kyselinami a žieravými roztokmi, dezinfekčnými prostriedkami a žieravými čistiacimi prostriedkami

— spracovanie povrchových materiálov

— činenie

— práca v kaderníctvach a salónoch krásy

— textilný a odevný priemysel

— upratovací (čistiaci) priemysel

— automobilový priemysel

— odvetvia krásy a kaderníckych služieb

predlaktia

chemické ochranné rukávy

— práce s kyselinami a žieravými roztokmi, dezinfekčnými prostriedkami a žieravými čistiacimi prostriedkami

— upratovacie (čistiace) práce

— chemický priemysel

— upratovací (čistiaci) priemysel

— automobilový priemysel

chodidlo

chemická ochranná vysoká obuv

— práca s rozprašovačmi kvapalín

— práce s kyselinami a žieravými roztokmi, dezinfekčnými prostriedkami a žieravými čistiacimi prostriedkami

— textilný a odevný priemysel

— upratovací (čistiaci) priemysel

— automobilový priemysel

celé telo

chemický ochranný odev

— práca s rozprašovačmi kvapalín

— práce s kyselinami a žieravými roztokmi, dezinfekčnými prostriedkami a žieravými čistiacimi prostriedkami

— upratovacie (čistiace) práce

— chemický priemysel

— upratovací (čistiaci) priemysel

— automobilový priemysel

— poľnohospodárstvo

CHEMICKÉ – PLYNY A PARY

Plyny a pary

dýchacie cesty

ochranné prostriedky na ochranu dýchacích ciest proti plynom

— povrchová úprava (napr. lakovanie/maľovanie, abrazívne čistenie)

— čistenie povrchov

— práca vo fermentačných a destilačných miestnostiach

— práca v cisternách a vyhnívacích nádržiach

— práce v nádržiach, obmedzených priestoroch a plynových plameňových peciach s možnosťou výskytu plynu alebo nedostatku kyslíka

— kominár

— dezinfekčné a žieravé čistiace prostriedky

— práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece

— hutnícky priemysel

— automobilové odvetvie

— spracovateľský priemysel

— upratovací (čistiaci) priemysel

— výroba alkoholických nápojov

— čističky odpadových vôd

— zariadenie na spracovanie odpadu

— chemický priemysel

— petrochemický priemysel

ruky

chemické ochranné rukavice

— povrchová úprava

— čistenie povrchov

— práca vo fermentačných a destilačných miestnostiach

— práca v cisternách a vyhnívacích nádržiach

— práce v nádržiach, obmedzených priestoroch a plynových plameňových peciach s možnosťou výskytu plynu alebo nedostatku kyslíka

— hutnícky priemysel

— automobilové odvetvie

— spracovateľský priemysel

— výroba alkoholických nápojov

— čističky odpadových vôd

— zariadenie na spracovanie odpadu

— chemický priemysel

— petrochemický priemysel

celé telo

chemický ochranný odev

— povrchová úprava

— čistenie povrchov

— práca vo fermentačných a destilačných miestnostiach

— práca v cisternách a vyhnívacích nádržiach

— práce v nádržiach, obmedzených priestoroch a plynových plameňových peciach s možnosťou výskytu plynu alebo nedostatku kyslíka

— hutnícky priemysel

— automobilové odvetvie

— spracovateľský priemysel

— výroba alkoholických nápojov

— čističky odpadových vôd

— zariadenie na spracovanie odpadu

— chemický priemysel

— petrochemický priemysel

oči

okuliare, ochranné okuliare a štíty na tvár

— nanášanie náterov striekaním

— práce s drevom

— ťažobné práce

— automobilové odvetvie

— spracovateľský priemysel

— ťažobný priemysel

— chemický priemysel

— petrochemický priemysel

III.    BIOLOGICKÉ AGENSYRiziká

dotknutá časť tela

Typ OOP

Príklady činností, pri ktorých môže byť potrebné použiť zodpovedajúci typ OOP (*)

Sektory a odvetvia

BIOLOGICKÉ AGENSY (nachádzajúce sa v) – AEROSÓLY

Pevné a kvapalné

dýchacie cesty

ochranné prostriedky na ochranu dýchacích ciest proti časticiam

— práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom a zvieracími tekutinami a tkanivami

— práca v prítomnosti biologických agensov

— zdravotná starostlivosť

— veterinárne kliniky

— laboratóriá klinickej analýzy

— vedecké laboratóriá

— domovy dôchodcov

— opatrovateľská služba v domácnosti

— čističky odpadových vôd

— zariadenie na spracovanie odpadu

— potravinársky priemysel

— biochemická výroba

ruky

ochranné rukavice proti mikroorganizmom

celé telo/časť tela

Ochranný odev proti biologickým agensom

oči a/alebo tvár

okuliare, ochranné okuliare a štíty na tvár

— práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom a zvieracími tekutinami a tkanivami

— práca v prítomnosti biologických agensov

— zdravotná starostlivosť

— veterinárne kliniky

— laboratóriá klinickej analýzy

— vedecké laboratóriá

— domovy dôchodcov

— opatrovateľská služba v domácnosti

— čističky odpadových vôd

— zariadenie na spracovanie odpadu

— potravinársky priemysel

BIOLOGICKÉ AGENSY (nachádzajúce sa v) – KVAPALINY

Priamy a nepriamy kontakt

ruky

ochranné rukavice proti mikroorganizmom

celé telo/časť tela

ochranný odev proti biologickým agensom

oči a/alebo tvár

ochranné okuliare a štíty na tvár

— práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom a zvieracími tekutinami a tkanivami (pohryznutia, uštipnutia)

— práca v prítomnosti biologických agensov

— zdravotná starostlivosť

— veterinárne kliniky

— laboratóriá klinickej analýzy

— vedecké laboratóriá

— domovy dôchodcov

— opatrovateľská služba v domácnosti

— čističky odpadových vôd

— zariadenie na spracovanie odpadu

— potravinársky priemysel

— lesný priemysel

Postriekanie, rozprášenie, vytrysknutie

ruky

ochranné rukavice proti mikroorganizmom

— práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom a zvieracími tekutinami a tkanivami

— práca v prítomnosti biologických agensov

— zdravotná starostlivosť

— veterinárne kliniky

— laboratóriá klinickej analýzy

— vedecké laboratóriá

— domovy dôchodcov

— opatrovateľská služba v domácnosti

— čističky odpadových vôd

— zariadenie na spracovanie odpadu

— potravinársky priemysel

predlaktia

ochranné rukávy proti mikroorganizmom

— práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom a zvieracími tekutinami a tkanivami

— práca v prítomnosti biologických agensov

— zdravotná starostlivosť

— veterinárne kliniky

— laboratóriá klinickej analýzy

— vedecké laboratóriá

— domovy dôchodcov

— opatrovateľská služba v domácnosti

— čističky odpadových vôd

— zariadenie na spracovanie odpadu

— potravinársky priemysel

dolné končatiny

ochranné galoše a gamaše

— práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom a zvieracími tekutinami a tkanivami

— práca v prítomnosti biologických agensov

— zdravotná starostlivosť

— veterinárne kliniky

— laboratóriá klinickej analýzy

— vedecké laboratóriá

— domovy dôchodcov

— opatrovateľská služba v domácnosti

— čističky odpadových vôd

— zariadenie na spracovanie odpadu

— potravinársky priemysel

celé telo

ochranný odev proti biologickým agensom

— práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom a zvieracími tekutinami a tkanivami

— práca v prítomnosti biologických agensov

— zdravotná starostlivosť

— veterinárne kliniky

— laboratóriá klinickej analýzy

— vedecké laboratóriá

— domovy dôchodcov

— opatrovateľská služba v domácnosti

— čističky odpadových vôd

— zariadenie na spracovanie odpadu

— potravinársky priemysel

BIOLOGICKÉ AGENSY (nachádzajúce sa v) – MATERIÁLY, OSOBY, ZVIERATÁ ATĎ.

Priamy a nepriamy kontakt

ruky

ochranné rukavice proti mikroorganizmom

celé telo/časť tela

ochranný odev proti biologickým agensom

oči a/alebo tvár

ochranné okuliare a štíty na tvár

— práca, ktorá zahŕňa kontakt s ľudským telom a zvieracími tekutinami a tkanivami (pohryznutia, uštipnutia)

— práca v prítomnosti biologických agensov

— zdravotná starostlivosť

— veterinárne kliniky

— laboratóriá klinickej analýzy

— vedecké laboratóriá

— domovy dôchodcov

— opatrovateľská služba v domácnosti

— čističky odpadových vôd

— zariadenie na spracovanie odpadu

— potravinársky priemysel

— lesný priemysel

IV.    OSTATNÉ RIZIKÁRiziká

Dotknutá časť tela

Typ OOP

Príklady činností, pri ktorých môže byť potrebné použiť zodpovedajúci typ OOP (*)

Sektory a odvetvia

Neviditeľnosť

celé telo

OOP na vizuálnu signalizáciu prítomnosti používateľa

— práca v blízkosti pohybu vozidiel

— asfaltové práce a dopravné značenie

— práce na železnici

— riadenie dopravných prostriedkov

— práca pozemného personálu na letiskách

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— stavba lodí

— banské práce

— špedičné služby a preprava cestujúcich

Nedostatok kyslíku

dýchacie cesty

izolačné prostriedky na ochranu dýchacích ciest

— práca v uzavretých priestoroch

— práca vo fermentačných a destilačných miestnostiach

— práca v cisternách a vyhnívacích nádržiach

— práce v nádržiach, obmedzených priestoroch a plynových plameňových peciach s možnosťou výskytu plynu alebo nedostatku kyslíka

— práce v šachtách, kanáloch a iných podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou

— výroba alkoholických nápojov

— inžinierske stavby

— chemický priemysel

— petrochemický priemysel

dýchacie cesty

potápačský výstroj

— práce pod vodou

— inžinierske stavby

Riziko utopenia

celé telo

záchranná vesta

— práca na vode alebo v jej blízkosti

— práca na mori

— práca v lietadle

— odvetvie rybolovu

— letecký priemysel

— pozemné stavby

— inžinierske stavby

— stavba lodí

— doky a prístavy( *1 ) pozri oznámenie Komisie (Ú. v. ES C 328, 30.12.1989, s. 3).

( 1 ) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1

( 2 ) Za určitých okolností sa na základe posúdenia rizika môžu spolu s inými OOP použiť ochranné krémy s cieľom chrániť pokožku pracovníkov pred súvisiacimi rizikami. Ochranné krémy sú OOP v rozsahu pôsobnosti smernice 89/656/EHS, keďže tento typ prostriedkov sa za určitých okolností môže v zmysle článku 2 smernice 89/656/EHS považovať za „prídavné alebo doplnkové“ prostriedky. Ochranné krémy však nie sú OOP podľa vymedzenia v článku 3 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/425.