01989L0556 — SK — 21.04.2021 — 007.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY

z 25. septembra 1989

o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín

(89/556/EHS)

(Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, p.1)

Zrušená:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016

L 84

1

31.3.2016

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01989L0556-20080903