1983L0477 — SK — 28.06.2007 — 004.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY

z 19. septembra 1983

o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 8 smernice 80/1107/EHS)

(83/477/EHS)

(Ú. v. ES L 263, 24.9.1983, p.25)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SMERNICA RADY 91/382/EHS z 25. júna 1991,

  L 206

16

29.7.1991

►M2

SMERNICA RADY 98/24/ES zo 7. apríla 1998

  L 131

11

5.5.1998

►M3

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/18/ES Text s významom pre EHP z 27. marca 2003,

  L 97

48

15.4.2003

►M4

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2007/30/ES Text s významom pre EHP z 20. júna 2007,

  L 165

21

27.6.2007
▼B

SMERNICA RADY

z 19. septembra 1983

o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 8 smernice 80/1107/EHS)

(83/477/EHS)RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia ( 2 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 3 ),

keďže rozhodnutie Rady z 29. júna 1978 o akčnom programe Európskych spoločenstiev o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ( 4 ) ustanovuje zavedenie osobitných zosúladených postupov týkajúcich sa ochrany pracovníkov pred azbestom;

keďže smernica Rady 80/1107/EHS z 27. novembra 1980 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom chemických, fyzikálnych a biologických faktorov pri práci ( 5 ) stanovila určité opatrenia, ktoré je nutné zohľadniť pri tejto ochrane; keďže daná smernica ustanovuje, aby v jednotlivých smerniciach boli určené limitné hodnoty a osobitné požiadavky pre faktory uvedené v prílohe I, ktoré zahŕňajú azbest;

keďže azbest je škodlivý faktor vyskytujúci sa v mnohých prípadoch pri práci; keďže mnohí pracovníci sú z tohto dôvodu vystavení potenciálnemu ohrozeniu zdravia; keďže krocidolit sa považuje za obzvlášť nebezpečný typ azbestu;

keďže aj keď súčasné vedecké poznanie nie je také, aby sa mohla určiť úroveň, pod ktorou by riziko ohrozenia zdravia prestalo existovať, znížením ohrozenia spôsobeného azbestom sa bude napriek tomu znižovať riziko vzniku chorôb súvisiacich s azbestom; keďže táto smernica zahŕňa minimálne požiadavky, ktoré budú prehodnotené na základe získaných skúseností a technického rozvoja v tejto oblasti;

keďže optická mikroskopia, hoci neumožňuje počítanie najmenších zdraviu škodlivých vlákien, je v súčasnosti najpoužívanejšou metódou na pravidelné meranie azbestu;

keďže z tohto dôvodu sú dôležité preventívne opatrenia na ochranu zdravia pracovníkov ohrozených azbestom a predpokladaný záväzok členských štátov týkajúci sa dohľadu nad ich zdravím,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:Článok 1

1.  Cieľom tejto smernice, ►M2  ————— ◄ je ochrana pracovníkov pred rizikami poškodenia zdravia, vrátane prevencie takýchto rizík, ktoré vznikajú alebo pravdepodobne vznikajú vystavením účinkom azbestu pri práci. Ustanovuje limitné hodnoty a ďalšie osobitné požiadavky:

▼M3 —————

▼B

3.  Táto smernica rešpektuje právo členských štátov uplatňovať alebo zaviesť zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia, ktoré zabezpečia väčšiu ochranu pracovníkov najmä pri nahradení azbestu za menej nebezpečné substituenty.

▼M3

Článok 2

Na účely tejto smernice „azbest“ znamená nasledujúce vláknité kremičitany:

 azbest aktinolit, č. CAS 77536-66-4 ( 6 ),

 azbest gruenerit (amozit) č. CAS 12172-73-5 (6) ,

 azbestový anthofylit, č. CAS 77536-67-5 (6) ,

 chryzotil, č. CAS 12001-29-5 (6) ,

 krocidolit, č. CAS 12001-28-4 (6) ,

 azbest tremolit, č. CAS 77536-68-6 (6) .

▼B

Článok 3

1.  Táto smernica sa uplatňuje na činnosti, pri ktorých pracovníci v priebehu svojej práce sú alebo môžu byť vystavení prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest.

2.  V prípade akejkoľvek činnosti, pri ktorej by pravdepodobne mohlo vzniknúť riziko vystavenia prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest, musí byť toto riziko posudzované tak, aby bol určený charakter a stupeň vystavenia pracovníkov prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest.

▼M3

3.  V prípade, že je vystavenie pracovníka sporadické a nízkej intenzity, a keď je z výsledkov posúdenia rizika uvedeného v odseku 2 jasné, že v ovzduší pracovného priestoru nebude prekročená limitná hodnota pre obsah azbestu, môže sa upustiť od článkov 4, 15 a 16, keď sa práca týka:

a) krátkych nepravidelných údržbárskych činností, pri ktorých sa zaobchádza iba s nedrobivými materiálmi,

b) odstraňovania bez znehodnocovania netriedených materiálov, v ktorých sú azbestové vlákna pevne spojené so základným materiálom,

c) zalievania alebo tmelenia azbest obsahujúcich materiálov, ktoré sú v dobrom stave,

d) monitorovania a kontroly vzduchu a odoberania vzoriek, aby sa overilo, či určitý materiál obsahuje azbest.

▼M3

3a  Členské štáty po porade so sociálnymi partnermi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou ustanovia praktické usmernenia pre stanovenie sporadického vystavenia a vystavenia nízkej intenzity, ako je ustanovené v odseku 3.

▼B

4.  Posúdenie uvedené v odseku 2 je predmetom porád s pracovníkmi a/alebo ich zástupcami v podniku alebo prevádzkarni a preskúma sa v prípade podozrenia, že je nesprávne, alebo ak dôjde k zmene materiálu pri práci.

Článok 4

Na základe článku 3 (3) sa prijmú nasledujúce opatrenia:

1. Na činnosti uvedené v článku 3 (1) sa musí vzťahovať systém oznamovacej povinnosti spravovaný zodpovedným orgánom členského štátu.

▼M3

2. Zamestnávateľ pred začiatkom prác v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami predloží oznámenie zodpovednému orgánu členského štátu.

Toto oznámenie musí obsahovať aspoň stručný popis:

a) umiestnenia pracovného stanovišťa;

b) druhov a množstiev azbestu, ktorý sa používa alebo s ktorým sa zaobchádza;

c) činností a používaných postupov;

d) počtu pracovníkov podieľajúcich sa na práci;

e) deň začatia práce a jej trvanie;

f) opatrenia, ktoré sa urobili na zníženie vystavenia pracovníkov azbestu.

▼B

3. Pracovníci a/alebo ich zástupcovia v podnikoch alebo prevádzkárňach majú prístup k dokumentom, ktoré sú predmetom oznámenia týkajúceho sa ich podniku alebo prevádzkarne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

▼M3

4. Zakaždým, keď sa očakáva, že zmena pracovných podmienok bude mať za následok významné zvýšenie vystavenia prachu z azbestu alebo materiálom obsahujúcim azbest, musí sa predložiť nové oznámenie.

▼M1

Článok 5

Aplikácia azbestu rozprašovaním a pracovnými postupmi, pri ktorých sa používajú izolačné alebo zvukotesné materiály obsahujúce azbest s nízkou hustotou (menej ako 1g/cm3) sa zakazuje.

▼M3

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení spoločenstva o uvádzaní na trh a používaní azbestu, činnosti, pri ktorých dochádza k vystaveniu pracovníkov azbestovým vláknam počas odstraňovania azbestu alebo výroby a spracovania azbestových výrobkov alebo počas výroby a spracovania výrobkov obsahujúcich úmyselne pridávaný azbest sa zakazujú, s výnimkou nakladania a likvidácie výrobkov, ktoré sú produktom búrania a odstraňovania azbestu.

▼M3

Článok 6

Pre všetky činnosti uvedené v článku 3 ods.1 vystavenie pracovníkov prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest na mieste výkonu práce sa musí znížiť na minimum a v každom prípade pod limitnú hodnotu ustanovenú v článku 8, najmä na základe nasledujúcich opatrení:

1. počet pracovníkov vystavených alebo pravdepodobne vystavených prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest musí byť obmedzený na najnižšiu možnú hodnotu;

2. pracovné postupy musia byť navrhnuté tak, aby sa netvoril azbestový prach alebo, ak to nie je možné, aby sa zabránilo uvoľňovaniu azbestového prachu do vzduchu;

3. všetky priestory a zariadenia, ktoré sú zapojené do upravovania azbestu, sa musia dať pravidelne a účinne čistiť a udržiavať;

4. azbest alebo materiály obsahujúce azbest a vytvárajúce prach sa musia skladovať a prepravovať vo vhodnom uzavretom balení;

5. odpad sa musí zhromažďovať a odstraňovať z miesta výkonu práce čo najskôr, vo vhodnom uzavretom balení s označením oznamujúcim, že obsahuje azbest. Toto opatrenie neplatí pre banské činnosti. S týmto odpadom sa potom zaobchádza v súlade so smernicou Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade ( 7 ).

Článok 7

1.  V závislosti od výsledkov počiatočného posúdenia rizika a na účely zabezpečenia zhody s limitnými hodnotami ustanovenými v článku 8, sa pravidelne vykonáva meranie obsahu azbestových vlákien vo vzduchu na pracovisku.

2.  Odoberanie vzoriek musí byť reprezentatívne vo vzťahu k osobnému vystaveniu pracovníka prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

3.  Odoberanie vzoriek sa uskutočňuje po konzultácii s pracovníkmi a/alebo ich zástupcami v podnikoch.

4.  Odoberanie vzoriek vykonáva vhodne kvalifikovaný personál. Odobraté vzorky sa následne, v súlade s odsekom 6, analyzujú v laboratóriách vybavených zariadením na počítanie vlákien.

5.  Trvanie odoberania vzoriek musí byť také, aby sa mohlo stanoviť reprezentatívne vystavenie pre osemhodinový referenčný čas (jedna zmena) pomocou meraní alebo časovo vážených výpočtov.

6.  Počítanie vlákien sa vykonáva vždy, keď je to možné, fázovým kontrastným mikroskopom (FKM) v súlade s metódou odporúčanou Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) z roku 1997 ( 8 ) alebo ktoroukoľvek inou metódou, ktorá poskytuje rovnaké výsledky.

Na účely merania obsahu azbestu vo vzduchu, ako sa uvádza v prvom pododseku, sa berú do úvahy iba vlákna s dĺžkou viac ako päť mikrometrov, so šírkou menej ako tri mikrometre a s pomerom dĺžky ku šírke väčším ako 3:1.

Článok 8

Zamestnávatelia zabezpečia, aby žiadny pracovník nebol vystavený vyššej koncentrácii azbestu vo vzduchu ako 0,1 vlákna na cm3 vo vzťahu k osemhodinovému časovo váženému priemeru (TWA).

▼M1

Článok 9

▼M3 —————

▼M2

2.  Zmeny a doplnky potrebné na prispôsobenie príloh tejto smernice technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci ( 9 ).

▼B

Článok 10

1.   ►M3  Keď sa prekročí limitná hodnota ustanovená v článku 8, musia sa zistiť dôvody, ktoré spôsobili prekročenie tejto hodnoty, a čo najskôr sa musia vykonať primerané opatrenia na nápravu. ◄

Nemôže sa pokračovať v práci na zasiahnutom mieste, pokiaľ sa nevykonajú vhodné opatrenia na ochranu pracovníkov, ktorých sa to týka.

2.  Na účel kontroly účinnosti opatrení uvedených v prvom pododseku odseku 1 sa bezodkladne vykoná ďalšie stanovenie koncentrácií azbestu vo vzduchu.

▼M3

3.  Ak nie je možné znížiť vystavenie iným spôsobom a ak z dôvodu dodržania limitných hodnôt je potrebné nosiť osobné ochranné dýchacie prostriedky, toto nemá byť trvalé a u každého pracovníka sa musí prísne obmedziť na minimálny čas. Počas trvania práce, keď sa vyžaduje používanie týchto prostriedkov, sa zabezpečia prestávky podľa fyzikálnych a klimatologických podmienok, a v prípade potreby po porade s pracovníkmi a/alebo ich zástupcami v súlade s vnptroštátnymi právnymi predismi a praxou.

▼M3

Článok 10a

Pred začiatkom búracích alebo údržbárskych prác zamestnávateľ vykoná, v prípade potreby na základe informácií získaných od vlastníkov priestorov, všetky potrebné kroky na identifikáciu materiálov u ktorých sa predpokladá obsah azbestu.

Ak je pochybnosť o prítomnosti azbestu v materiále alebo v konštrukcii, dodržia sa platné ustanovenia tejto smernice.

▼B

Článok 11

▼M3

1.  V prípade niektorých činností ako je búranie, odstraňovanie, oprava a údržba, pri ktorých sa predpokladá prekročenie limitnej hodnoty ustanovenej v článku 8, napriek použitiu technických preventívnych opatrení na obmedzenie koncentrácií azbestu vo vzduchu, zamestnávateľ stanoví opatrenia na zabezpečenie ochrany pracovníkov kým sú zapojení do takýchto činností, najmä tieto:

a) pracovníkom sa vydajú vhodné dýchacie prístroje a iné osobné ochranné prostriedky, ktoré musia používať; a

b) zabezpečia sa výstražné značky o predpokladanom prekročení limitnej hodnoty ustanovenej v článku 8; a

c) zabráni sa šíreniu prachu pochádzajúceho z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest mimo priestorov alebo mimo miesta, na ktorom sa činnosť uskutočňuje.

▼B

2.  Tieto opatrenia sa prerokujú s pracovníkmi a/alebo ich zástupcami v podniku alebo prevádzkarni pred vykonaním príslušných činností.

Článok 12

1.  Pred začiatkom búracích prác alebo prác na odstránenie azbestu a/alebo výrobkov obsahujúcich azbest z budov, stavieb, závodov alebo vybavenia alebo z lodí sa vyhotoví plán prác.

▼M3

2.  Plán uvedený v odseku 1 musí predpisovať opatrenia potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov na mieste výkonu práce.

Plán musí najmä určovať, že:

 azbest a/alebo výrobky obsahujúce azbest sa majú odstrániť pred začiatkom búracích prác, okrem prípadov, v ktorých by to spôsobilo väčšie riziko pre pracovníkov, než ak by sa azbest a/alebo výrobky obsahujúce azbest ponechali na mieste,

 v nevyhnutných prípadoch sa poskytnú osobné ochranné prostriedky ustanovené v článku 11 ods. 1 písm. a),

 po skončení búrania alebo odstraňovania azbestu sa overí neprítomnosť rizík vystavenia azbestu na pracovisku v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

▼M1

Na žiadosť príslušných orgánov plán zahŕňa nasledujúce informácie:

 charakter a pravdepodobné trvanie práce,

 miesto, kde sa práca vykoná,

 použité metódy v prípadoch, kde práca vyžaduje zaobchádzanie s azbestom alebo materiálmi obsahujúcimi azbest,

 vlastnosti prostriedkov používaných na:

 

 ochranu a dekontamináciu tých, ktorí vykonávajú prácu,

 ochranu iných osôb prítomných na mieste výkonu práce alebo v jeho blízkosti.

3.  Na žiadosť príslušných orgánov plán uvedený v odseku 1 im musí byť oznámený pred začiatkom plánovanej práce.

▼M3

Článok 12a

1.  Zamestnávatelia poskytnú primeranú prípravu pre všetkých pracovníkov, ktorí sú alebo u ktorých je predpoklad, že budú vystavení prachu obsahujúcemu azbest. Táto príprava sa musí zabezpečiť v pravidelných intervaloch a pre pracovníkov bezplatne.

2.  Obsah prípravy musí byť pre pracovníkov ľahko zrozumiteľný. Musí im umožniť získať potrebné vedomosti a zručnosti v oblasti prevencie a bezpečnosti, predovšetkým pokiaľ ide o:

a) vlastnosti azbestu a jeho účinky na zdravie, vrátane spolupôsobiaceho účinku fajčenia;

b) typy výrobkov alebo materiálov, ktoré zvyčajne obsahujú azbest;

c) činnosti, ktoré môžu mať za následok vystavenie azbestu a význam preventívnych kontrol zameraných na minimalizovanie vystavenia;

d) bezpečné pracovné postupy, kontroly a ochranné prostriedky;

e) vhodný výber, voľbu, úlohu, obmedzenia a správne používanie dýchacích prístrojov;

f) postupy v prípade núdze;

g) postupy pri dekontaminácii;

h) likvidáciu odpadu;

i) potrebu zdravotných vyšetrení.

3.  Na úrovni spoločenstva sa vypracujú praktické usmernenia pre prípravu pracovníkov odstraňujúcich azbest.

Článok 12b

Pred začiatkom vykonávania búracích prác alebo prác na odstránenie azbestu sa podniky musia preukázať dokladom o svojej spôsobilosti v tejto oblasti. Tento doklad sa zavedie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou.

▼B

Článok 13

1.  V prípade všetkých činností uvedených v článku 3 (1), ktoré sú predmetom článku (3), budú vykonané primerané opatrenia zabezpečujúce, že:

a) miesta, kde sa vyššie uvedené činnosti konajú:

i) sa zreteľne vymedzia a označia výstražnými značkami;

ii) sa nesprístupnia iným pracovníkom než tým, od ktorých sa vyžaduje, aby z dôvodu svojej pracovnej činnosti alebo povinností na tieto miesta vstúpili;

iii) predstavujú oblasti, kde by malo byť zakázané fajčenie;

b) sú zriadené miesta, kde pracovníci môžu jesť a piť bez rizika kontaminácie azbestovým prachom;

c) 

i) pracovníkom sa poskytne primeraný pracovný alebo ochranný odev;

ii) tento pracovný alebo ochranný odev zostane v podniku. Avšak môže sa prať v zariadeniach mimo podniku, ktoré sú vybavené na takýto druh práce, ak podnik sám nevykonáva čistenie; v takom prípade musí byť odev prepravovaný v uzatvorených kontajneroch;

iii) zabezpečia sa oddelené skladovacie miesta pre pracovný alebo ochranný odev a pre civilný odev;

iv) pracovníkom sa v prípade prašných činností poskytnú primerané a vhodné umývacie a toaletné zariadenia, vrátane spŕch;

v) ochranné prostriedky sa umiestnia na jasne určenom mieste a skontrolujú a vyčistia sa po každom použití; prijmú sa primerané opatrenia na opravu alebo výmenu chybného prostriedku pred ďalším použitím.

2.  Od pracovníkov nie je možné požadovať náhradu za opatrenia prijaté v zmysle odseku 1.

Článok 14

1.  V prípade všetkých činností uvedených v článku 3 (1) sa vykonajú primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa pracovníkom a ich zástupcom v podniku alebo prevádzkarni poskytnú primerané informácie týkajúce sa:

 potenciálneho zdravotného rizika z vystavenia prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest,

 existencie právne stanovených limitných hodnôt a potreby monitorovania ovzdušia,

 hygienických požiadaviek, vrátane potreby vyhnúť sa fajčeniu,

 bezpečnostných opatrení, ktoré sa majú prijať v súvislosti s nosením a používaním ochranných prostriedkov a odevov,

 osobitné bezpečnostné opatrenia určené na minimalizovanie vystaveniu azbestu.

2.  Okrem opatrení uvedených v odseku 1, ktoré sú predmetom článku 3 (3), prijmú sa primerané opatrenia zabezpečujúce, že:

a) pracovníci a/alebo ich zástupcovia v podniku alebo prevádzkarni majú prístup k výsledkom meraní koncentrácií azbestu vo vzduchu a môžu sa im poskytnúť vysvetlenia významu týchto výsledkov;

▼M3

b) ak výsledky prekračujú limitnú hodnotu ustanovenú v článku 8, čo najrýchlejšie sa o tejto skutočnosti a o jej príčinách informujú príslušní pracovníci a ich zástupcovia v podniku alebo zariadení a s pracovníkmi a/alebo ich zástupcami v podniku alebo zariadení sa prekonzultujú opatrenia, ktoré sa majú prijať, alebo v prípade núdze sa im poskytnú informácie o opatreniach, ktoré boli prijaté.

▼B

Článok 15

Podľa článku 3 (3) sa prijmú nasledujúce opatrenia:

1. Posúdenie zdravotného stavu každého pracovníka musí byť k dispozícii pred začiatkom jeho vystavenia prachu pochádzajúcemu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest na mieste výkonu práce.

Toto posúdenie musí zahŕňať špecifické vyšetrenie hrudníka. Príloha II poskytuje praktické odporúčania, podľa ktorých sa môžu členské štáty odvolávať na klinický dohľad nad pracovníkmi; tieto odporúčania sa prispôsobia technickému pokroku ►M2  v súlade s postupom ustanoveným v článku 17 smernice 89/391/EHS ◄ .

Nové posúdenie musí byť k dispozícii aspoň raz za tri roky počas trvania vystavenia.

Zdravotný záznam jednotlivca musí byť zavedený v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou pre každého pracovníka, na ktorého sa vzťahuje prvý pododsek.

2. Po klinickom dohľade uvedenom v bode 1 lekár alebo orgán zodpovedný za lekársky dohľad nad pracovníkmi má podľa vnútroštátnych právnych predpisov odporučiť alebo určiť akékoľvek individuálne ochranné alebo preventívne opatrenia, ktoré majú byť vykonané; tieto môžu zahŕňať, kde je to vhodné, odvolanie príslušného pracovníka zo všetkých činností, kde môže byť vystavený azbestu.

▼M3

3. Pracovníkom sa musia poskytnúť informácie a rady týkajúce sa akéhokoľvek zdravotného vyšetrenia, ktoré môžu podstúpiť po skončení vystavenia.

Lekár alebo orgán zodpovedný za lekársky dohľad nad pracovníkmi môže oznámiť, že lekársky dohľad musí pokračovať po skončení vystavenia tak dlho, ako to považuje za potrebné, aby sa ochránilo zdravie osoby, ktorej sa to týka.

Takýto pokračujúcidohľad sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi a praxou jednotlivých členských štátov.

▼B

4. Príslušný pracovník alebo zamestnávateľ môže žiadať kontrolu posúdenia uvedeného v bode 2 podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 16

Na základe článku 3 (3) sa prijmú nasledujúce opatrenia:

1. Zamestnávateľ musí evidovať pracovníkov zodpovedných za výkon činností podľa článku 3 (1) s uvedením charakteru a trvania činnosti a vystavenia. Lekár a/alebo orgán zodpovedný za lekársky dohľad má prístup k tejto evidencii. Každý pracovník má prístup k výsledkom evidencie, ktoré sa ho osobne týkajú. Pracovníci a/alebo ich zástupcovia majú prístup k anonymným kolektívnym informáciám v evidencii.

▼M3

2. Evidencia uvedená v bode 1 a lekárske záznamy uvedené v článku 15 ods. 1 sa uchovávajú najmenej 40 rokov po skončení vystavenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou.

▼M3

3. Dokumenty uvedené v bode 2 sa sprístupnia zodpovedným orgánom v prípadoch, keď podnik ukončí obchodnú činnosť, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou.

Článok 16a

Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade porušenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice uplatňovali adekvátne sankcie. Tieto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

▼B

Článok 17

Členské štáty musia viesť evidenciu zistených prípadov azbestózy a mesoteliomu.

▼M4

Článok 17a

Správa o vykonávaní

Každých päť rokov členské štáty predkladajú Komisii správu o vykonávaní tejto smernice v praxi vo forme osobitnej kapitoly jednej správy ustanovenej v článku 17a ods. 1, 2 a 3 smernice 89/391/EHS, ktorá je základom hodnotenia, ktoré má vykonať Komisia v súlade s článkom 17a ods. 4 uvedenej smernice.

▼B

Článok 18

1.  Členské štáty prijmú do 1. januára 1987 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Termín 1. január 1987 je však odložený do 1. januára 1990 v prípade banských činností, ktoré sa týkajú azbestu.

2.  Členské štáty oznámia Komisii ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 19

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

▼M3 —————

▼B
PRÍLOHA II

Praktické odporúčania na klinické posúdenie pracovníkov, ako je uvedené v článku 15 (1)

1.

Podľa súčasných poznatkov sa uvádza, že vystavenie voľným azbestovým vláknam môže spôsobiť vznik nasledujúcich chorôb:

 azbestózy,

 mesoteliomu,

 bronchiálneho karcinómu,

 gastrointestinálneho karcinómu.

2.

Lekár a/alebo orgán zodpovedný za lekársky dohľad nad pracovníkmi, ktorí sú vystavení azbestu, musí byť oboznámený s podmienkami alebo okolnosťami vystavenia každého pracovníka.

▼M3

3.

Vyšetrenie zdravia pracovníkov by sa malo vykonávať podľa zásad a praktík pracovného lekárstva. Malo by zahŕňať aspoň tieto opatrenia:

 vedenie záznamov o zdravotnej a pracovnej anamnéze pracovníka,

 osobný pohovor,

 celkové klinické vyšetrenie so zvláštnym zameraním na hrudník,

 testy pľúcnych funkcií (objemy vdychu a výdychu a ich pomery).

Lekár a/alebo orgán zodpovedný za lekársky dohľad rozhodne o ďalších vyšetreniach, ako je cytologické vyšetrenie spúta, rtg. snímky hrudníka alebo tomodenzitometria so zreteľom na najnovšie dostupné poznatky pracovného lekárstva.( 1 ) Ú. v. ES C 262, 9.10.1980, s. 7 a Ú. v. ES C 301, 18.11.1982, s. 6.

( 2 ) Ú. v. ES C 310, 30.11.1981, s. 43.

( 3 ) Ú. v. ES C 125, 17.5.1982, s. 155.

( 4 ) Ú. v. ES C 165, 11.7.1978, s. 1.

( 5 ) Ú. v. ES L 327, 3.12.1980, s. 8.

( 6 ) Číslo v zozname Služieb pre chemické prehľady (CAS).

( 7 ) Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20. Smernica v znení neskorších zmien a doplnkov smernicou 94/31/ES (Ú. v. ES L 168, 2.7.1994, s. 28).

( 8 ) Stanovenie koncentrácie vlákien vo vzduch. Odporúčaná metóda pomocou fázového kontrastného optickélo mikroskopu (metóda membránového filtra), WHO, Ženeva 1997 (ISBN 92 4 154496 1).

( 9 ) Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.