1980L0511 — SK — 01.09.2010 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA KOMISIE

z 2. mája 1980,

ktorou sa v určitých prípadoch povoľuje predaj kŕmnych zmesí pre zvieratá v obaloch alebo kontajneroch nezabezpečených uzáverom

(80/511/EHS)

(Ú. v. ES L 126, 21.5.1980, p.14)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 z 13. júla 2009

L 229

1

1.9.2009