1980L0068 — SK — 22.12.2013 — 002.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

SMERNICA RADY

zo 17. decembra 1979

o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami

(80/68/EHS)

(Ú. v. ES L 020, 26.1.1980, p.43)

zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000,

L 327

1

22.12.2000