1978L0660 — SK — 29.06.2006 — 007.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ŠTVRTÁ SMERNICA RADY

z 25. júla 1978

o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy

(78/660/EHS)

(Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, p.11)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

SIEDMA SMERNICA RADY 83/349/EHS z 13. júna 1983

  L 193

1

18.7.1983

 M2

SMERNICA RADY 84/569/EHS z 27. novembra 1984

  L 314

28

4.12.1984

►M3

JEDENÁSTA SMERNICA RADY 89/666/EHS z 21. decembra 1989

  L 395

36

30.12.1989

►M4

SMERNICA RADY 90/604/EHS z 8. novembra 1990,

  L 317

57

16.11.1990

►M5

SMERNICA RADY 90/605/EHS z 8. novembra 1990,

  L 317

60

16.11.1990

 M6

SMERNICA RADY 94/8/ES z 21. marca 1994,

  L 82

33

25.3.1994

 M7

COUNCIL DIRECTIVE 1999/60/EC of 17 June 1999 (*)

  L 162

65

26.6.1999

►M8

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2001/65/ES z 27. septembra 2001,

  L 283

28

27.10.2001

►M9

SMERNICA RADY 2003/38/ES z 13. mája 2003,

  L 120

22

15.5.2003

►M10

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/51/ES Text s významom pre EHP z 18. júna 2003,

  L 178

16

17.7.2003

►M11

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/43/ES Text s významom pre EHP zo 17. mája 2006

  L 157

87

9.6.2006


Zmenené a doplnené:

►A1

Akt o pristúpení Grécka

  L 291

17

19.11.1979

►A2

  L 302

23

15.11.1985

►A3

Akt o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska

  C 241

21

29.8.1994

►A4

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia

  L 236

33

23.9.2003(*)

Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.Táto konsolidovaná verzia obsahuje odkazy na európsku účtovnú peňažnú jednotku a/alebo ecu, ktoré sa od 1. januára 1999 rozumejú ako odkazy na euro – nariadenie Rady (EHS) č. 3308/80 (Ú. v. ES L 345, 20.12.1980, s. 1) a nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 (Ú. v. ES L 162, 19.6.1997, s. 1).
▼B

ŠTVRTÁ SMERNICA RADY

z 25. júla 1978

o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy

(78/660/EHS)RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTVIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 54 ods. 3 písm. g),

so zreteľom na návrhy Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

keďže koordinácia vnútroštátnych právnych predpisov o štruktúre a obsahu ročnej účtovnej závierky a výročných správ, o metódach oceňovania a zverejňovaní týchto dokumentov, najmä akciovými spoločnosťami a spoločnosťami s ručením obmedzeným, je vzhľadom na ochranu spoločníkov a tretích strán veľmi dôležité;

keďže v týchto oblastiach je nutná súbežná koordinácia pre spoločnosti tohto druhu, lebo na jednej strane mnohé z týchto spoločností prekračujú často hranice svojich štátov a na druhej strane tieto spoločnosti poskytujú tretím stranám záruky len do výšky svojho majetku; keďže potreba a naliehavosť takejto koordinácie bola tiež uznaná a potvrdená článkom 2 ods. 1 písm. f) smernice 68/151/EHS ( 3 );

keďže v spoločenstve je ďalej potrebné stanoviť minimálne rovnocenné právne podmienky týkajúce sa rozsahu finančných informácií zverejňovaných konkurenčnými spoločnosťami;

keďže ročná účtovná závierka musí poskytovať pravdivý a verný obraz o stave aktív a pasív, finančnej situácii, ako i zisku a strate spoločnosti; keďže je na tento účel potrebné predpísať povinnú štruktúru súvahy a výkazu ziskov a strát a stanoviť minimálny rozsah poznámok k závierke a výročnej správy; keďže výnimky je možné udeliť pre niektoré spoločnosti menšieho hospodárskeho a spoločenského významu;

keďže sa musia zjednotiť rozdielne metódy oceňovania aktív a pasív, aby sa zabezpečila porovnateľnosť a rovnocennosť údajov v ročnej účtovnej závierke;

keďže ročné účtovné závierky všetkých spoločností, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sa musia zverejniť v súlade so smernicou 68/151/EHS; keďže malým a stredným spoločnostiam sa môžu povoliť určité výnimky v tejto oblasti;

keďže ročná účtovná závierka musí byť overená oprávnenými osobami, ktorých minimálna kvalifikácia bude predmetom následnej koordinácie, pričom iba malé spoločnosti môžu byť oslobodené od povinnosti auditu;

keďže v prípadoch, keď je spoločnosť súčasťou skupiny, mala by byť zverejnená ročná účtovná závierka skupiny, ktorá poskytne verný a pravdivý obraz o činnosti celej skupiny; keďže až do nadobudnutia účinnosti smernica Rady o konsolidovaných účtovných závierkach budú potrebné určité výnimky z niektorých ustanovení tejto smernice;

keďže treba riešiť ťažkosti, ktoré vyplývajú zo súčasného stavu právnych predpisov niektorých členských štátov, musí byť lehota vymedzená na vykonanie niektorých ustanovení tejto smernice dlhšia ako obvykle býva v takýchto prípadoch,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:Článok 1

1.  Koordinačné opatrenia predpísané touto smernicou sa uplatnia na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov, ktoré sa týkajú nasledujúcich typov spoločností:

 v Nemecku:

 

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

 v Belgicku:

 

la société anonymede naamloze vennootschap;la société en commandite par actionsde commanditaire vennootschap op aandelen,la société de personnes à responsabilité limitéede personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 v Dánsku:

 

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

 vo Francúzsku:

 

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

 v Írsku:

 

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

 v Taliansku:

 

la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata

 v Luxemburgu:

 

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée;

 v Holandsku:

 

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

 v Spojenom kráľovstve:

 

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

▼A1

 v Grécku:

 

ή άνώνυμη έταιρία, ή έταιρία περιωρισμένης εύθύνης, ή έτερόρρυθνη κατά μετοχές έταιρία;

▼A2

 v Španielsku:

 

la sociedad anónima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

 v Portugalsko:

 

a sociedade anónima de responsabilidade limi-tada, a sociedade em comandita por acções, a sociedade por quotas de responsabilidade limitada;

▼A3

 v Rakúsku:

 

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

 vo Fínsku:

 

osakeyhtiö/aktiebolag;

 vo Švédsku:

 

aktiebolag;

▼A4

 v Českej republike:

 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

 v Estónsku:

 

aktsiaselts, osaühing;

 na Cypre:

 

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;

 v Lotyšsku:

 

akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

 v Litve:

 

akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;

 v Maďarsku:

 

részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság;

 na Malte:

 

kumpanija pubblika/public limited liability company,kumpanija privata/private limited liability company,socjeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet/partnership en commandite with the capital divided into shares;

 v Poľsku:

 

spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna;

 v Slovinsku:

 

delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;

 na Slovensku:

 

akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným.

▼M5

Koordinácia opatrení predpísaných touto smernicou sa tiež uplatňuje na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia členských štátov týkajúce sa týchto typov spoločností:

(a) v Nemecku:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

(b) v Belgicku:

la société en nom collectifde vennootschap onder firma,

la société en commandité simplede gewone commanditaire vennootschap;

(c) v Dánsku:

interessentskaber, kommanditselskaber;

(d) vo Francúzsku:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

(e) v Grécku:

η ομόρρυθμος εταιρεία, η ετερόρρυθμος εταιρεία;

(f) v Španielsku:

sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;

(g) in Írsku:

partnerships, limited partnerships, unlimited companies;

(h) v Taliansku:

la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice;

(i) v Luxembursku:

la société en nom collectif, la société en commandite simple;

(j) v Holandsku:

de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;

(k) v Portugalsku:

sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;

(l) v Spojenom kráľovstve:

partnerships, limited partnerships, unlimited companies;

▼A3

(m) v Rakúsku:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

(n) vo Fínsku:

avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

(o) vo Švédsku:

handelsbolag, kommanditbolag;

▼A4

(p) v Českej republike:

veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo;

(q) v Estónsku:

täisühing, usaldusühing;

(r) na Cypre:

oμόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (συνεταιρισμοί);

(s) v Lotyšsku:

pilnsabiedrība, komanditsabiedrība;

(t) v Litve:

tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos;

(u) v Maďarsku:

közkereseti társaság, betéti társaság, közös vállalat, egyesülés;

(v) na Malte:

socjeta f'isem kollettiv jew socjeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-socji kollha li ghandhom responsabbilita' llimitata huma socjetajiet tat-tip deskritt f'sub paragrafu 1/Partnership en nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with unlimited liability are partnerships as described in sub-paragraph 1;

(w) v Poľsku:

spółka jawna, spółka komandytowa;

(x) v Slovinsku:

družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba;

(y) na Slovensku:

verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť.

▼M5

ak všetci členovia, ktorí ručia neobmedzene, predstavujú spoločnosti takéhoto typu uvedené v prvom pododseku alebo spoločnosti, ktoré sa nespravujú právom členských štátov, ale ktoré majú právnu formu porovnateľnú s právnymi formami uvedenými v smernici 68/151/EHS.

Táto smernica sa takisto vzťahuje na typy spoločností uvedených v druhom pododseku, ak všetci neobmedzene ručiaci spoločníci predstavujú sami spoločnosť podľa typu uvedenom v druhom alebo v prvom odseku.

▼B

2.  Členské štáty nemusia až do nasledujúcej koordinácie uplatňovať ustanovenia tejto smernice na činnosť bánk a ostatných finančných inštitúcií alebo poisťovní.ODDIEL 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 2

1.  Ročná účtovná závierka musí obsahovať súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Tieto dokumenty tvoria jednotný celok.

▼M10

Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať zahrnutie ostatných výkazov do ročnej účtovnej závierky spolu s dokumentmi uvedenými v prvom pododseku.

▼B

2.  Ročná účtovná závierka musí byť vyhotovená zrozumiteľne a prehľadne v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

3.  Ročná účtovná závierka musí poskytovať verný a pravdivý obraz o aktívach a pasívach, finančnej situácii a zisku a strate spoločnosti.

4.  Ak by uplatnenie ustanovení tejto smernice nestačilo na poskytnutie verného a pravdivého obrazu v zmysle odseku 3, treba uviesť ďalšie doplňujúce informácie.

5.  Ak by vo výnimočných prípadoch bolo uplatnenie ustanovení tejto smernice nezlučiteľné s povinnosťami stanovenými v odseku 3, musia sa tieto ustanovenia obísť tak, aby vznikol pravdivý a správny obraz v zmysle odseku 3. Takáto výnimka sa musí uviesť a zdôvodniť v poznámkach s určením dosahu na aktíva, pasíva, finančnú situáciu a zisk alebo stratu. Členské štáty môžu definovať takéto výnimočné prípady a vydať k tomu príslušné pravidlá.

6.  Členské štáty môžu vyžadovať alebo povoliť, aby sa v ročných účtovných závierkach zverejnili naviac aj ďalšie informácie popri tých, ktoré sa vyžadujú v súlade s touto smernicou.ODDIEL 2

Všeobecné ustanovenia o bilancii a výkaze ziskov a strát

Článok 3

Štruktúru súvahy a účtu ziskov a strát, najmä pokiaľ ide o formu ich prezentácie, nemožno meniť z roka na rok. Odchýlky od tejto zásady sú prípustné len vo výnimočných prípadoch. Každú takúto odchýlku treba uviesť a zdôvodniť v poznámkach.

Článok 4

1.  V súvahe a v účte ziskov a strát sa musia položky uvedené v článkoch 9, 10, 23 až 26 vykázať oddelene v stanovenom poradí. Podrobnejšie členenie položiek sa môže povoliť za predpokladu, že sa ich štruktúra zachová. Nové položky sa môžu doplniť iba vtedy, ak ich obsah nevyjadrujú niektoré z položiek predpísanej štruktúry. Členské štáty môžu požadovať takéto podrobnejšie členenie existujúcich alebo doplnenie nových položiek.

2.  Štruktúra, nomenklatúra a terminológia položiek súvahy a účtu ziskov a strát, ktoré sú označené arabskými číslicami, musia byť upravené, ak si to vyžaduje zvláštna povaha podniku. Členské štáty môžu vyžadovať takéto úpravy od podnikov, ktoré sú súčasťou určitého ekonomického sektoru.

3.  Položky súvahy a položky výkazu ziskov a strát, ktoré sú označené arabskými číslicami, sa môžu zlúčiť, ak:

a) sú zanedbateľné čo do množstva podľa článku 2 ods. 3

b) alebo ak takáto kombinácia prispieva k väčšej prehľadnosti za predpokladu, že ku položkám takto spájaným bude v poznámkach uvedený osobitný komentár. Členské štáty môžu takéto združovanie položiek vyžadovať.

4.  Každý údaj súvahovej položky a výkazu ziskov a strát musí byť vykázaný za predchádzajúci účtovný rok. Členské štáty môžu stanoviť, že v prípade, keď nie sú tieto údaje porovnateľné, musí sa údaj z minulého účtovného roku upraviť. V každom prípade neporovnateľnosť údajov a každá úprava ich číselnej hodnoty sa musí vysvetliť v poznámkach s príslušným zdôvodnením.

5.  Položka súvahy a účtu ziskov a strát s nulovou hodnotou sa neuvádza; uvedie sa len vtedy, ak sa jej výška za predchádzajúce účtovné obdobie v zmysle odseku 4 nerovnala nule.

▼M10

6.  Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať, aby sa prezentovanie súm v rámci údajov vo výkaze ziskov a strát a v súvahe zohľadňovalo v súvislosti s podstatou transakcie alebo dohody, o ktorej sa podáva správa. Takéto povolenie alebo požiadavka sa môže obmedziť na určité triedy spoločností a/alebo konsolidovaných účtovných závierok v zmysle siedmej smernici Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach ( 4 ).

▼B

Článok 5

1.  Členské štáty môžu ako odchýlku od ustanovení článkov 4 ods. 1 a 2 nariadiť osobitnú štruktúru pre ročnú účtovnú závierku investičných spoločností a finančných holdingových spoločností za predpokladu, že tieto štruktúry umožnia podať o týchto spoločnostiach rovnocenný obraz zodpovedajúci článku 2 ods. 3

2.  Podľa tejto smernice sa za „investičné spoločnosti“ považujú výlučne:

a) spoločnosti, ktorých jediným účelom je investovať svoje prostriedky do rôznych cenných papierov, nehnuteľností alebo ďalších aktivít s jediným cieľom rozložiť investičné riziká a umožniť svojim akcionárom alebo spoločníkom prospech zo zisku správy ich majetku;

b) spoločnosti prepojené s investičnými spoločnosťami s fixným kapitálom, ak jediným účelom takto spojených spoločností je nadobudnutie úplne splatených akcií/podielov vydaných týmito investičnými spoločnosťami bez toho, aby to bolo v rozpore s článkom 20 ods. 1 písm. h) smernice 77/91/EHS. ( 5 )

3.  Podľa tejto smernice sa za finančné holdingové spoločnosti považujú iba tie spoločnosti, ktorých jediným účelom je získanie účastí v iných podnikoch, ich spravovanie a zhodnocovanie týchto účastí bez priameho alebo nepriameho zasahovania do správy týchto podnikov, pričom tým nie sú dotknuté ich práva ako akcionárov alebo spoločníkov podniku. Rešpektovanie obmedzení, týkajúcich sa činnosti týchto spoločností, podlieha možnej kontrole zo strany správnych alebo súdnych orgánov.

Článok 6

Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať úpravu štruktúry súvahy a výkazu ziskov a strát tak, aby vykazovali naloženie so ziskom alebo stratou.

Článok 7

Akékoľvek započítanie medzi položkami aktív a pasív alebo medzi položkami nákladov a výnosov je neprípustné.ODDIEL 3

Štruktúra súvahy

Článok 8

Členské štáty stanovia jednu z dvoch štruktúr súvahy alebo obe štruktúry podľa článkov 9 a 10. Ak členský štát stanoví možnosť oboch štruktúr, majú spoločnosti možnosť voľby jednej z nich.

▼M10

Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať od spoločností, aby prijali predkladanie súvahy uvedenej v článku 10a ako alternatívy k formátom, ktoré sú inak predpísané alebo povolené.

▼B

Článok 9

Aktíva

A.  Upísané základné imanie, nesplatené

z toho základné imanie s výzvou na splatenie

[ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby základné imanie s výzvou na splatenie bolo vykázané v pasívach. V takom prípade časť základného imania s výzvou na splatenie, dosiaľ nesplatená, musí byť uvedená v položke A aktív alebo v položke D (II) (5)].

B.  Zriaďovacie výdavky

Tak, ako sú stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a ak tieto dovoľujú ich vykázanie ako aktívum. Právne predpisy môžu tiež stanoviť, že zriaďovacie výdavky majú byť vykázané ako prvá položka v rámci „nehmotného investičného majetku“.

C.  Investičný majetok

I.  Nehmotný investičný majetok

1. Náklady na výskum a vývoj, pokiaľ vnútroštátne právne predpisy umožňujú ich vykazovanie ako aktívum

2. Koncesie, patenty, licencie, ochranné známky a podobné práva a majetok, pokiaľ boli:

a) nadobudnuté za odplatu a nevykazujú sa v položke C (I) (3) alebo

b) vytvorené vlastnou činnosťou podniku, ak príslušné vnútroštátne právne predpisy ich dovoľujú vykázať ako majetok.

3. Dobré meno, ak bolo nadobudnuté za odplatu

4. Poskytnuté preddavky

II.  Hmotný investičný majetok

1. Pozemky a stavby

2. Technické zariadenia a stroje

3. Iné zariadenia a inventár, nástroje a vybavenie

4. Poskytnuté preddavky a nedokončené hmotné aktíva

III.  Finančné investície

1. Podiely v prepojených podnikoch

2. Pohľadávky voči prepojeným podnikom

3. Účasti

4. Pohľadávky voči podnikom, ku ktorým má spoločnosť vzťah z účasti

5. Cenné papiere, ktoré majú povahu investičného majetku

6. Iné pôžičky

7. Vlastné akcie alebo podiely (s uvedením ich nominálnej hodnoty, alebo ak nominálna hodnota nie je známa, s uvedením ich účtovnej paritnej hodnoty), ak vnútroštátne právne predpisy povoľujú ich vykazovanie v súvahe

D.  Obežný investičný majetok

I.  Zásoby

1. Suroviny a spotrebný materiál

2. Nedokončená výroba

3. Hotové výrobky a tovar

4. Prijaté preddavky

II.  Dlžníci

(Pri každej z nasledujúcich položiek sa musí osobitne uviesť, v akej výške obsahuje pohľadávky, ktoré budú splatné za viac ako jeden rok.)

1. Odberatelia

2. Pohľadávky voči prepojeným podnikom

3. Pohľadávky voči podnikom, ku ktorým má spoločnosť vzťah z účasti

4. Ostatní dlžníci

5. Upísané základné imanie s výzvou na splatenie, ale nesplatené (ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby upísané základné imanie bolo vykázané v položke A aktív)

6. Prechodné účty (ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky uvádzali v položke E aktív)

III.  Cenné papiere

1. Podiely v prepojených podnikoch

2. Vlastné akcie alebo vlastné podiely (s uvedením ich nominálnej hodnoty alebo ich paritnej hodnoty v prípade, že nie je uvedená ich nominálna hodnota), ak vnútroštátne právne predpisy umožňujú ich vykázanie v súvahe

3. Ostatné cenné papiere

IV.  Banková a pokladničná hotovosť

E.  Prechodné účty

[ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky uvádzali v položke D (II) (6) aktív]

F.  Strata za účtovný rok

[pokiaľ vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa uviedla v položke A (VI) pasív]

Pasíva

A.  Vlastné imanie

I.  Upísané základné imanie

(ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby základné imanie s výzvou na platenie bolo vykázaný v tejto položke, v tom prípade sa musia čiastky upísaného a splateného základného imania uviesť osobitne)

II.  Emisné ážio

III.  Rezervný fond na nové ocenenie

IV.  Rezervné fondy

1. Zákonný rezervný fond, ak vnútroštátne právne predpisy tvorbu takéhoto rezervného fondu vyžadujú

2. Rezervný fond na vlastné akcie alebo podiely, ak vnútroštátne právne predpisy tvorbu takéhoto rezervného fondu vyžadujú; tým nie je dotknutý článok 22 ods. 1 písm. b) smernice 77/91/EHS

3. Rezervné fondy podľa stanov

4. Ostatné rezervné fondy

V.  Zisk alebo strata z minulých rokov

VI.  Zisk alebo strata za účtovný rok

(ak vnútroštátne právne predpisy nepožadujú ich vykazovanie v položke F na strane aktív alebo v položke E na strane pasív)

B.  ►M10  Rezervy ◄

1. Rezervy na dôchodky a podobné záväzky

2. Rezervy na dane

3. Ostatné rezervy

C.  Veritelia

(Záväzky splatné do jedného roka a záväzky splatné za viac ako jeden rok sa musia vykázať osobitne pre každú položku, ako aj pre súhrn týchto položiek.)

1. Výpožičky s osobitným vykázaním konvertibilných výpožičiek

2. Záväzky voči úverovým inštitúciám

3. Prijaté preddavky na objednávky, pokiaľ nie sú vykázané osobitne ako odpočet z položky zásoby

4. Dodávatelia

5. Záväzky zo zmeniek

6. Záväzky voči prepojeným podnikom

7. Záväzky voči podnikom, ku ktorým má spoločnosť vzťah z účasti

8. Ostatní veritelia vrátane daňových a sociálneho zabezpečenia

9. Prechodné účty (ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky vykazovali v položke D na strane pasív)

D.  Prechodné účty

[ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky vykazovali v položke C (9) na strane pasív]

E.  Zisk za účtovný rok

[ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa vykazovali v položke A(VI) na strane pasív]

Článok 10

A.  Upísané základné imanie, nesplatené

z toho s výzvou na splatenie

[ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby základné imanie s výzvou na splatenie bolo vykázané v položke L. V tom prípade časť splateného základného imania, ktorá ešte nebola splatená, musí figurovať buď v položke A, alebo v položke D (II) (5).]

B.  Zriaďovacie výdavky

tak, ako sú stanovené v vnútroštátne právnych predpisoch, a ak tieto dovoľujú ich vykazovanie v aktívach. Právne predpisy môžu tiež stanoviť, aby sa zriaďovacie náklady vykazovali ako prvá položka „nehmotného investičného majetku“

C.  Investičný majetok

I.  Nehmotný investičný majetok

1. Náklady na výskum a vývoj, pokiaľ vnútroštátne právne predpisy povoľujú ich vykazovanie v aktívach

2. Koncesie, patenty, licencie, ochranné známky a podobné práva a majetok, pokiaľ boli:

a) nadobudnuté za odplatu a nemusia byť vykázané v položke C (I) (3) alebo

b) vytvorené v samotnom podniku, ak vnútroštátne právne predpisy umožňujú ich vykazovanie v aktívach.

3. Dobré meno, ak bolo nadobudnuté za odplatu

4. Poskytnuté preddavky

II.  Hmotný investičný majetok

1. Pozemky a stavby

2. Technické zariadenia a stroje

3. Iné zariadenia a inventár, nástroje a vybavenie

4. Poskytnuté preddavky

III.  Finančné investície

1. Podiely v prepojených podnikoch

2. Pohľadávky voči prepojeným podnikom

3. Účasti

4. Pohľadávky voči podnikom, ku ktorým má spoločnosť vzťah z účasti

5. Cenné papiere, ktoré majú povahu investičného majetku

6. Iné pôžičky

7. Vlastné akcie alebo podiely (s uvedením ich nominálnej hodnoty, alebo ak nominálna hodnota nie je známa, s uvedením účtovnej paritnej hodnoty), ak vnútroštátne právne predpisy povoľujú ich vykazovanie v súvahe

D.  Obežný investičný majetok

I.  Zásoby

1. Suroviny a spotrebný materiál

2. Nedokončená výroba

3. Hotové výrobky a tovar

4. Prijaté preddavky

II.  Dlžníci

(Pri každej z nasledujúcich položiek sa musí osobitne uviesť, v akej výške obsahuje pohľadávky, ktoré budú splatné za viac ako jeden rok.)

1. Odberatelia

2. Pohľadávky voči prepojeným podnikom

3. Pohľadávky voči podnikom, ku ktorým má spoločnosť vzťah z účasti

4. Ostatní dlžníci

5. Upísané základné imanie s výzvou na splatenie, ale nesplatené (ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby upísané základné imanie bolo vykázané v položke A aktív)

6. Prechodné účty (ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky vykazovali v položke E)

III.  Cenné papiere

1. Podiely v prepojených podnikoch

2. Vlastné akcie alebo vlastné podiely (s uvedením ich nominálnej hodnoty, alebo ich paritnej hodnoty v prípade, že nie je uvedená ich nominálna hodnota), ak vnútroštátne právne predpisy umožňujú ich vykázanie v súvahe

3. Ostatné cenné papiere

IV.  Banková a pokladničná hotovosť

E.  Prechodné účty

[ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky uvádzali v položke D (II) (6) aktív]

F.  Veritelia: záväzky splatné do jedného roka

1. Výpožičky s osobitným vykázaním konvertibilných výpožičiek

2. Záväzky voči úverovým inštitúciám

3. Prijaté preddavky na objednávky, pokiaľ nie sú vykázané osobitne ako odpočet z položky zásoby

4. Dodávatelia

5. Záväzky zo zmeniek

6. Záväzky voči prepojeným podnikom

7. Záväzky voči podnikom, ku ktorým má spoločnosť vzťah z účasti

8. Ostatní veritelia vrátane daní a sociálneho zabezpečenia

9. Prechodné účty (ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky vykazovali v položke K)

G.  Obežný majetok (vrátane prechodných účtov, ak sú uvedené v položke E), ktorý presahuje záväzky splatné do jedného roka (vrátane prechodných účtov, ak sú vykázané v položke K)

H.  Celková výška aktív po odpočítaní záväzkov, ktoré budú splatné do jedného roka.

I.  Veritelia: záväzky, ktoré budú splatné za viac ako jeden rok

1. Výpožičky s osobitným vykázaním konvertibilných výpožičiek

2. Záväzky voči úverovým inštitúciám

3. Prijaté preddavky na objednávky, pokiaľ nie sú vykázané osobitne ako odpočet z položky zásoby

4. Dodávatelia

5. Záväzky zo zmeniek

6. Záväzky voči prepojeným podnikom

7. Záväzky voči podnikom, ku ktorým má spoločnosť vzťah z účasti

8. Ostatní veritelia vrátane daní a sociálneho zabezpečenia

9. Prechodné účty (ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby sa tieto položky vykazovali v položke K)

J.  ►M10  Rezervy ◄

1. Rezervy na dôchodky a podobné záväzky

2. Rezervy na dane

3. Ostatné rezervy

K.  Prechodné účty

[ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby tieto položky boli vykazované v položke F (9), alebo I (9) alebo v oboch]

L.  Vlastné imanie

I.  Upísané základné imanie

(ak vnútroštátne právne predpisy nestanovujú, aby základné imanie s výzvou na platenie bol vykázaný v tejto položke, v tom prípade sa musia čiastky upísaného a splateného základného imania uviesť osobitne)

II.  Emisné ážio

III.  Rezervný fond na nové ocenenie

IV.  Rezervné fondy

1. Zákonný rezervný fond, ak vnútroštátne právne predpisy tvorbu takéhoto rezervného fondu vyžadujú

2. Rezervný fond na vlastné akcie alebo podiely, ak vnútroštátne právne predpisy tvorbu takéhoto rezervného fondu požadujú; tým nie je dotknutý článok 22 ods. 1 písm. b) smernice 77/91/EHS

3. Rezervné fondy podľa stanov

4. Ostatné rezervné fondy

V.  Zisk alebo strata z minulých rokov

VI.  Zisk alebo strata za účtovný rok

▼M10

Článok 10a

Namiesto prezentácie položiek súvahy v súlade s článkom 9 a 10 môžu členské štáty povoliť alebo vyžadovať od spoločností, alebo niektorých tried spoločností, aby prezentovali tieto položky na základe rozlišovania medzi bežnými a nebežnými položkami za predpokladu, že poskytnuté informácie sú aspoň ekvivalentné s tými, ktoré požaduje článok 9 a 10.

▼B

Článok 11

Členské štáty môžu povoliť spoločnostiam, ktoré ku dňu závierky neprekročili limity dvoch z nasledujúcich troch kritérií:

  ►M9  celková súvaha: 3 650 000 EUR ◄ ,

  ►M9  výška čistého obratu: 7 300 000 EUR ◄ ,

 priemerný počet pracovníkov počas účtovného roka: 50;

vyhotoviť skrátenú súvahu, ktorá uvádza iba položky označené písmenami a rímskymi číslicami, ktoré sú stanovené v článku 9 a 10, s osobitným uvedením informácií požadovaných v zátvorkách v položke D (II) aktív a C pasív v článku 9 a v položke D (II) v článku 10, ale v súhrnnej podobe pre každú uvedenú položku.

▼M4

Členské štáty môžu upustiť od uplatňovanie článku 15 ods. 3 a) a ods. 4 smernice 78/660/EHS na skrátenú účtovnú závierku.

▼M9

V prípade tých členských štátov, ktoré neprijali euro, hodnota vyjadrená v národnej mene rovnajúca sa hodnotám stanoveným v prvom odseku sa získa uplatnením výmenného kurzu uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie v deň nadobudnutia účinnosti smernice stanovujúcej tieto hodnoty v dôsledku preskúmania podľa článku 53 ods. 2.

▼B

Článok 12

1.  Skutočnosť, či spoločnosť ku dňu závierky prekročila alebo neprekročila limity dvoch z troch kritérií uvedených v článku 11, má vplyv na uplatnenie výnimky stanovenej v danom článku, iba ak stav trvá dva po sebe nasledujúce účtovné roky.

2.  Pri prepočte do národnej meny možno čiastky v ECU uvedené v článku 11 zvýšiť najviac o 10 %.

3.  Výška celkovej súvahy uvedená v článku 11 bude obsahovať aktíva z položiek A až E na strane aktív podľa štruktúry uvedenej v článku 9 alebo položky A až E v štruktúre uvedenej v článku 10.

Článok 13

1.  Ak niektoré aktíva alebo pasíva spadajú pod viac položiek štruktúry, ich vzťah k ostatným položkám musí byť uvedený buď v položke, kde prvok figuruje, alebo v poznámkach, najmä ak sú tieto údaje nevyhnutné pre pochopenie ročnej účtovnej uzávierky.

2.  Vlastné akcie alebo podiely, ako aj podiely v prepojených podnikoch sa môžu uvádzať iba v položkách, ktoré sú na tento účel stanovené.

Článok 14

Všetky záväzky vyplývajúce z nejakého druhu záruky, pokiaľ sa povinne nevykazujú ako pasíva, sa musia uviesť za súvahou alebo v poznámkach podľa jednot1ivých druhov záruk stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako aj s uvedením poskytnutej vecnej zábezpeky. Pokiaľ ide o záväzky zo záruk voči prepojeným podnikom, musia byť uvedené osobitne.ODDIEL 4

Osobitné ustanovenia o niektorých položkách súvahy

Článok 15

1.  Ak sa má časť aktív vykázať ako investičný alebo obežný majetok, stanovuje sa podľa toho, na čo je určená.

2.  Investičný majetok zahŕňa také aktíva, ktoré sú určené k trvalému užívaniu pre bežné činnosti podniku.

3.  

a) Pohyb rôznych položiek investičného majetku musí byť vykázaný v súvahe alebo v poznámkach. Na tento účel treba vykázať pre každú jednotlivú položku investičného majetku na základe obstarávacích alebo výrobných nákladov, prírastky, úbytky a prevody v danom účtovnom roku na jednej strane, a na druhej strane súhrn oprávok ku dňu súvahy, ako aj opravy oprávok uskutočnených v predchádzajúcich účtovných rokoch. Oprávky sa musia uviesť buď v súvahe, kde sú presne odpočítané od príslušnej položky, alebo v poznámkach.

b) Ak by sa pri prvom zostavení ročnej účtovnej závierky podľa tejto smernice mohli obstarávacie alebo výrobné náklady investičného majetku zistiť len s vynaložením neprimeraných nákladov alebo oneskorene, potom sa môže zostatková hodnota na začiatku účtovného roku považovať za obstarávacie alebo výrobné náklady. Použitie tohto opatrenia sa musí uviesť v poznámkach.

c) Pri uplatnení článku 33 budú pohyby jednotlivých položiek investičného majetku uvedených v písmene a) tohto odseku vykázané na základe obstarávacích alebo výrobných nákladov na základe nového ocenenia.

4.  Odsek 3 písm. a) a b) sa uplatnia pri prezentácii položky „zriaďovacie výdavky“.

Článok 16

Práva k nehnuteľnostiam a iné podobné práva v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov sa musia uviesť v položke „pozemky a stavby“.

Článok 17

Na účely tejto smernice sú účasťami podiely v iných podnikoch, ktoré vytvárajú trvalé puto s týmito podnikmi s cieľom napomáhať činnostiam spoločnosti; nezáleží pritom, či sú tieto podiely materializované v cenných papieroch alebo nie. Účasť v inej spoločnosti sa predpokladá, ak podiel na jej základnom imaní prevyšuje percentuálny podiel stanovený členskými štátmi, ktorý nesmie prekročiť 20 %.

Článok 18

V položke „prechodné účty“ na strane aktív sa musia vykazovať výdavky zúčtované v priebehu účtovného roka, ktoré predstavujú náklady neskoršieho obdobia, ako aj výnosy daného obdobia, ktoré však budú splatné až po jeho závierke. Členské štáty však môžu stanoviť, aby sa tieto výnosy vykazovali ako pohľadávky. Ak sú väčšieho rozsahu, musia sa bližšie vysvetliť v poznámkach.

Článok 19

Oprávky zahrnujú všetky úpravy zamerané na zohľadnenie zníženia hodnoty jednotlivých aktív konštatované k dňu súvahy bez ohľadu na to, či je zníženie hodnoty konečné.

Článok 20

▼M10

1.  Rezervy sa majú vzťahovať na pasíva, ktorých charakter je jasne definovaný a ktoré ku dňu zostavenia súvahy vzniknú pravdepodobne alebo určite, ale neurčitá je ich výška alebo dátum, kedy vzniknú.

▼B

2.  Členské štáty môžu okrem toho povoliť tvorbu rezerv aj na pokrytie nákladov, ktorých charakter je presne definovaný a ktoré sa týkajú bežného alebo predchádzajúcich účtovných rokov a sú ku dňu súvahy pravdepodobné alebo isté, ale ich výška alebo dátum, kedy nastanú, sú neurčité.

▼M10

3.  Rezervy sa nesmú použiť na úpravu hodnôt aktív.

▼B

Článok 21

V položke „prechodné účty“ na strane pasív sa musia vykazovať príjmy, ktoré predstavujú výnosy v období nasledujúcom po účtovnom roku, ako aj náklady, ktoré nastali pred dňom súvahy a ktoré predstavujú výdavky až po závierke. Členské štáty však môžu stanoviť, aby sa tieto náklady vykazovali v položke „veritelia“; ak sú väčšieho rozsahu, musia sa bližšie vysvetliť v poznámkach.ODDIEL 5

Štruktúra výkazu ziskov a strát

Článok 22

Členské štáty stanovia pre predloženie výkazu ziskov a strát jednu alebo niekoľko štruktúr uvedených v článkoch 23 až 26. Ak niektorý členský štát stanoví niekoľko štruktúr, môže spoločnostiam umožniť, aby si zvolili jednu z nich.

▼M10

Odlišne od ustanovení článku 2 ods. 1 môžu členské štáty povoliť alebo vyžadovať od všetkých spoločností alebo niektorých tried spoločností, aby predkladali výkaz o ich výkonnosti namiesto predkladania položiek výkazu ziskov a strát v súlade s článkami 23 až 26 za predpokladu, že poskytnuté informácie budú aspoň ekvivalentné k tým, ktoré tieto článok inak vyžadujú.

▼B

Článok 23

1. Čistý obrat

2. Zmena stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby

3. Iné vlastné aktivované výkony

4. Ostatné prevádzkové výnosy

5. 

a) Suroviny a spotrebný materiál

b) Ostatné externé náklady

6. Osobné náklady:

a) mzdy a platy;

b) náklady na sociálne zabezpečenie, z toho na dôchodkové zabezpečenie

7. 

a) Oprávky k zriaďovacím nákladom a k hmotnému a nehmotnému investičnému majetku

b) Oprávky k obežnému majetku, ak prekračujú obvyklé čiastky oprávok v príslušnom podniku

8. Ostatné prevádzkové náklady

9. Výnosy z účastí, z toho samostatne tie, ktoré pochádzajú z prepojených podnikov

10. Výnosy z iných cenných papierov a pôžičiek zo skôr uvedeného investičného majetku, z toho výnosy z prepojených podnikov

11. Iné úroky a podobné výnosy, z toho výnosy z prepojených podnikov

12. Oprávky k finančným investíciám a cenným papierom, ktoré majú povahu obežného majetku

13. Úroky a podobné náklady, z toho náklady týkajúce sa prepojených podnikov

14. Daň zo zisku alebo straty z bežnej činnosti

15. Zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení

16. Mimoriadne výnosy

17. Mimoriadne náklady

18. Mimoriadny zisk alebo strata

19. Daň z mimoriadneho zisku alebo straty

20. Ostatné dane neuvedené v predchádzajúcich položkách

21. Zisk alebo strata za účtovný rok

Článok 24

A.  Náklady

1. Zníženie stavu hotových výrobkov a nedokončenej výroby:

2. 

a) Náklady na suroviny a spotrebný materiál,

b) ostatné externé náklady

3. Osobné náklady:

a) mzdy a platy,

b) náklady na sociálne zabezpečenie, z toho na dôchodkové zabezpečenie

4. 

a) Oprávky k zriaďovacím nákladom a hmotnému a nehmotnému investičnému majetku

b) Oprávky k obežnému majetku, ak tieto presahujú obvyklé čiastky oprávok v príslušnom podniku

5. Ostatné prevádzkové náklady

6. Oprávky k finančným investíciám a k cenným papierom, ktoré majú povahu obežného majetku

7. Úroky a podobné náklady, z toho náklady týkajúce sa prepojených podnikov

8. Daň zo zisku alebo straty z bežnej činnosti

9. Zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení

10. Mimoriadne náklady

11. Daň z príjmov za mimoriadnu činnosť

12. Iné dane neuvedené v predchádzajúcich položkách

13. Zisk alebo strata za bežné účtovné obdobie

B.  Výnosy

1. Čistý obrat

2. Zvýšenie stavu zásob hotových výrobkov a nedokončenej výroby

3. Iné vlastné aktivované výkony

4. Ostatné prevádzkové výnosy

5. Výnosy z účastí, z toho výnosy z účastí v prepojených podnikoch

6. Výnosy z ostatných cenných papierov a pohľadávok z investičného majetku, z toho z prepojených podnikov

7. Iné úroky a podobné výnosy, z toho z prepojených podnikov

8. Zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení

9. Mimoriadne výnosy

10. Zisk alebo strata za účtovný rok

Článok 25

1. Čistý obrat

2. Výrobné náklady výkonov na dosiahnutie čistého obratu (vrátane oprávok)

3. Hrubý zisk alebo strata

4. Distribučné náklady (vrátane oprávok)

5. Správna réžia (vrátane oprávok)

6. Ostatné prevádzkové výnosy

7. Výnosy z účastí, z toho z prepojených podnikov

8. Výnosy z ostatných cenných papierov a pôžičiek zo skôr uvedeného investičného majetku, z toho z prepojených podnikov

9. Ostatné úroky a podobné výnosy, z toho z prepojených podnikov

10. Opravné položky k finančným investíciám a k cenným papierom, ktoré majú povahu obežného majetku

11. Úroky a podobné náklady, z toho z prepojených podnikov

12. Dane z príjmu z bežnej činnosti

13. Zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení

14. Mimoriadne výnosy

15. Mimoriadne náklady

16. Mimoriadny zisk alebo strata

17. Daň z mimoriadneho zisku alebo straty

18. Ostatné dane neuvedené v predchádzajúcich položkách

19. Zisk alebo strata za účtovný rok

Článok 26

A.  Náklady

1. Výrobné náklady výkonov na dosiahnutie čistého obratu (vrátane oprávok)

2. Distribučné náklady (opravných položiek)

3. Správna réžia

4. Oprávky k finančným investíciám a k cenným papierom, ktoré majú povahu obežného majetku

5. Úroky a podobné náklady, z toho z prepojených podnikov

6. Daň zo zisku alebo straty z bežnej činnosti

7. Zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení

8. Mimoriadne náklady

9. Dane z mimoriadneho zisku alebo straty

10. Ostatné dane neuvedené v predchádzajúcich položkách

11. Zisk alebo strata za účtovný rok

B.  Výnosy

1. Čistý obrat

2. Ostatné prevádzkové výnosy

3. Výnosy z účastí, z toho osobitne z prepojených podnikov

4. Výnosy z ostatných cenných papierov a pohľadávok uvedených fixných aktív, z toho z prepojených podnikov

5. Ostatné úroky a podobné výnosy, z toho samostatne z prepojených podnikov

6. Zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení

7. Mimoriadne výnosy

8. Zisk alebo strata za účtovný rok

Článok 27

Členské štáty môžu spoločnostiam, ktoré ku dňu závierky neprekročili vyčíslené limity dvoch z nasledujúcich troch kritérií:

  ►M9  celková súvaha: 14 600 000 EUR ◄ ,

  ►M9  výška čistého obratu: 29 200 000 EUR ◄ ,

 priemerný počet pracovníkov počas účtovného obdobia: 250,

povoliť nasledujúce odchýlky od štruktúry uvedenej v článkoch 23 až 26, a to v uvedenom rozsahu:

a) v článku 23: položky 1 až 5 vrátane sa môžu spojiť do jednej položky nazvanej „hrubý zisk alebo strata“;

b) v článku 24: položky A (1), A (2) a B (1) až B (4) sa môžu spojiť do jednej položky nazvanej „hrubý zisk alebo strata“;

c) v článku 25: položky (1), (2), (3) a (6) sa môžu spojiť do jednej položky nazvanej „hrubý zisk alebo strata“;

d) v článku 26: položky A (1), B (1) a B (2) sa môžu spojiť do jednej položky nazvanej „hrubý zisk alebo strata“.

Článok 12 sa uplatní.

▼M9

V prípade tých členských štátov, ktoré neprijali euro, hodnota vyjadrená v národnej mene rovnajúca sa hodnotám stanoveným v prvom odseku sa získa uplatnením výmenného kurzu uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie v deň nadobudnutia účinnosti smernice ustanovujúcej tieto hodnoty v dôsledku preskúmania podľa článku 53 ods. 2.

▼BODDIEL 6

Osobitné ustanovenia k niektorým položkám výkazu zisku a straty

Článok 28

Čistý obrat zahŕňa výnosy z predaja výrobkov a poplatky za poskytovanie služieb patriacich k bežným činnostiam spoločnosti po odpočítaní zliav, dane z pridanej hodnoty a iných daní priamo spojených s obratom.

Článok 29

1.  Položky „mimoriadne výnosy“ a „mimoriadne náklady“ musia vykazovať výnosy a náklady, ktoré nepochádzajú z bežnej činnosti spoločnosti.

2.  Ak výnosy a náklady uvedené v odseku 1 nie sú nevýznamné pre posúdenie výsledku, treba ich výšku a povahu vysvetliť v poznámkach. Platí to aj pre výnosy a náklady týkajúce sa niektorého iného účtovného roku.

Článok 30

Členské štáty môžu povoliť, aby sa položky dane zo zisku alebo straty z bežnej činnosti a dane z mimoriadneho zisku alebo straty vykázali v úhrne ako jedna položka vo výkaze zisku a straty, ktorý bude predchádzať položke „ostatné dane neuvedené v predchádzajúcich položkách“. V tom prípade sa zruší v štruktúre položka „zisk alebo strata z bežnej činnosti po zdanení“ uvedená v článku 23 až 26.

Ak sa uplatní táto výnimka, spoločnosti musia uviesť v poznámkach objemy daní zo zisku alebo straty, ktoré pripadajú na zisk alebo stratu z bežnej činnosti, za mimoriadnu činnosť alebo stratu.ODDIEL 7

Pravidlá oceňovania

Článok 31

1.  Členské štáty musia zabezpečiť, aby pre oceňovanie položiek ročnej účtovnej závierky platili nasledujúce všeobecné zásady:

a) predpokladá sa, že spoločnosť bude pokračovať vo svojej činnosti;

b) pri metódach oceňovania sa musí zachovávať kontinuita;

c) oceňovanie sa musí prevádzať obozretne. To predovšetkým znamená, že:

aa) ku dňu závierky sa smú vykazovať len tie zisky, ktoré boli vytvorené;

▼M10

bb) musia sa zohľadniť všetkých tie záväzky, ktoré vzniknú počas dotknutého finančného roka alebo predchádzajúceho finančného roka, dokonca aj keď sa takéto pasíva stanú zjavnými až medzi dátumom, ku ktorému je zostavená súvaha a dátumom, keď je prekladaná;

▼B

cc) do úvahy sa musia brať všetky odpisy bez ohľadu na to, či je výsledkom účtovného roka zisk alebo strata;

d) musia sa zohľadniť všetky náklady a výnosy toho účtovného roka, na ktoré sa vzťahujú, bez ohľadu na dátum príjmu či platby týchto výnosov alebo nákladov;

e) prvky položiek aktív a pasív sa musia oceňovať samostatne;

f) súvaha, s ktorou sa začína účtovné obdobie, musí zodpovedať súvahe, ktorou sa predchádzajúce účtovné obdobie uzavrelo.

▼M10

1a.  Okrem čiastok evidovaných podľa odseku 1 písm. c) písm. bb) členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať zostavenie výkazu všetkých predvídateľných pasív a potenciálnych strát, ktoré sa objavili počas bežného finančného roka alebo predchádzajúceho finančného roka, dokonca aj keď sa takéto pasíva alebo straty stanú zjavnými až medzi dátumom, ku ktorému je zostavená súvaha a dátumom, keď je prekladaná.

▼B

2.  Odchýlky od týchto všeobecných zásad sa povoľujú iba vo výnimočných prípadoch. Každá takáto odchýlka sa musí vysvetliť v poznámkach s udaním dôvodu, s uvedením vplyvu na stav aktív, pasív, finančnej situácie a zisku a straty.

Článok 32

Položky vykázané v ročnej účtovnej závierky sa oceňujú v súlade s článkami 34 až 42 na základe obstarávacích alebo výrobných nákladov.

Článok 33

1.  Členské štáty môžu ohlásiť Komisii, že si na základe výnimky z článku 32 až do následnej koordinácie vyhradzujú možnosť povoliť alebo vyžadovať od všetkých spoločností alebo niektorým skupín spoločností:

a) oceňovanie na základe metódy náhradnej hodnoty pri hmotnom investičnom majetku, ktorého používanie je časovo obmedzené a pre zásoby;

b) ocenenie položiek vykázaných v ročnej účtovnej závierke vrátane vlastného imania na základe iných metód oceňovania ako podľa písmena a), ktoré zohľadňujú vplyv inflácie;

▼M10

c) nové ocenenie investičného majetku.

▼B

Ak vnútroštátne právne predpisy stanovia metódy oceňovania uvedené v písmenách a), b) a c), musí sa vymedziť ich obsah, limity a pravidlá pre ich použitie.

Ak sa použije niektorá z týchto metód, potom sa v poznámkach musia uviesť všetky príslušné položky súvahy a položky výkazu ziskov a strát, ako aj použitá metóda pre výpočet vykázaných položiek.

2.  

a) Pri uplatňovaní odseku 1 sa musí rozdiel medzi ocenením na základe použitej metódy a ocenením podľa zásady uvedenej v článku 32 vykázať na strane pasív v položke „rezervný fond na nové ocenenie“. Fiškálne spracovanie tejto položky sa musí vysvetliť k súvahe alebo v poznámkach.

Pri uplatňovaní posledného pododseku odseku 1 zverejňujú spoločnosti v poznámkach, vždy keď sa zmení výška rezervného fondu v priebehu účtovného obdobia, tabuľku, ktorá obsahuje:

 výšku rezervného fondu na nové ocenenie na začiatku účtovného obdobia,

 rozdiely z nového oceňovania, ktoré sa v priebehu účtovného roka previedli do rezervného fondu na nové ocenenie,

 čiastky kapitalizované alebo inak prevedené z rezervného fondu na nové ocenenie v priebehu účtovného roka, ako aj údaje o povahe takého prevodu,

 výšku rezervného fondu na nové ocenenia na konci účtovného obdobia.

b) Rezervný fond na nové ocenenie sa môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne transformovať na imanie.

c) Rezervný fond na nové ocenenie sa zruší v prípade, že v ňom zahrnuté čiastky už nie sú potrebné na uplatňovanie použitej metódy oceňovania a splnenie jej účelu.

Členské štáty môžu stanoviť pravidlá používanie rezervného fondu na nové ocenenie s podmienkou, že prírastky na účet ziskov a strát pochádzajúce z rezervného fondu na nové ocenenie budú uskutočnené iba v tom prípade, keď prevedené sumy boli zapísané ako náklady do výkazu ziskov a strát, alebo predstavujú skutočne realizované prírastky hodnôt. Tieto sumy sa musia vo výkaze ziskov a strát uviesť osobitne. Ak rezervný fond na nové ocenenie nesmie byť predmetom priamej alebo nepriamej distribúcie, pokiaľ nezodpovedá skutočne realizovanému prírastku hodnoty.

d) Okrem prípadov uvedených v písmenách b) a c) rezervný fond na nové ocenenie nemôže byť zrušený.

3.  Opravné položky sa vyčísľujú každoročne, pričom sa vychádza z cien pre daný účtovný rok. Členské štáty môžu na základe výnimky článku 4 a 22 povoliť alebo vyžadovať, aby v príslušných položkách štruktúr uvedených v článku 23 až 26 bola vykázaná iba výška oprávok, ktorá vyplýva z uplatnenia všeobecného pravidla z článku 32, a aby rozdiel vyplývajúci z uplatňovania niektorej metódy použitej v súlade s týmto článkom bol vykázaný vo výkaze ziskov a strát samostatne. Okrem toho sa primerane použijú články 34 až 42.

4.  Pri uplatňovaní odseku l sa musí uviesť buď v súvahe alebo v poznámkach samostatne pre každú položku súvahy stanovenú v štruktúre v článku 9 a 10 s výnimkou položky zásob:

a) buď výška ocenenia podľa zásady článku 32 a kumulovaná výška oprávok stanovených ku dňu závierky, alebo

b) výška rozdielu medzi ocenením podľa tohto článku a ocenením, ktoré by vyplývalo z uplatnenia článku 32 ku dňu závierky, prípadne kumulovanou výškou dodatočných oprávok.

5.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 52, Rada na návrh Komisie po siedmich rokoch od oznámenia tejto smernice preskúma a v prípade potreby zmení a doplní tento článok v súlade s hospodárskym a menovým vývojom v rámci spoločenstva.

Článok 34

1.  

a) Ak vnútroštátne právne predpisy povoľujú vedenie zriaďovacích nákladov v aktívach, musia sa tieto náklady odpísať najneskôr v priebehu piatich rokov.

b) Pokiaľ tieto náklady neboli úplne odpísané, je zakázané akékoľvek rozdeľovanie zisku, pokiaľ sa výška disponibilných rezervných fondov na tento účel a zisku z minulých rokov nerovná minimálne výške neodpísaných nákladov.

2.  Obsah položky „zriaďovacie náklady“ sa musí vysvetliť v poznámkach.

Článok 35

1.  

a) Prvky investičného majetku sa musia oceniť obstarávacími alebo výrobnými nákladmi bez toho, aby tým boli dotknuté písmená b) a c).

b) Obstarávacie a výrobné náklady investičného majetku, ktorých doba životnosti je obmedzená, sa musia znížiť o oprávky, ktoré sa vypočítajú podľa plánovaného odpisu hodnôt takýchto aktív v priebehu ich životnosti.

c) 

aa) K finančným investíciám môžu byť vykonané oprávky s cieľom dať týmto prvkom nižšiu hodnotu, ktorá im patrí ku dňu závierky.

bb) Či už je životnosť investičného majetku časovo obmedzená alebo nie, tieto aktíva musia byť predmetom opravných položiek s cieľom dať im nižšiu hodnotu, ktorá im patrí ku dňu závierky, pokiaľ sa predpokladá, že zníženie ich hodnôt bude trvalé.

cc) Oprávky uvedené pod písmenami aa) a bb) musia byť vykázané vo výkaze ziskov a strát a samostatne uvedené v poznámkach, pokiaľ nie sú samostatne vykázané v účte ziskov a strát.

dd) Ocenenie na nižšiu hodnotu uvedené v písmenách aa) a bb) nemôže byť zachované, ak dôvody oprávok pominuli.

d) Ak bol prvok investičného majetku predmetom mimoriadnych oprávok iba výlučne na účely daňových predpisov, musí sa výška oprávok a dôvody uviesť v poznámkach.

2.  Do obstarávacích nákladov sa zahrnú okrem kúpnej ceny aj vedľajšie náklady.

3.  

a) K výrobným nákladom patria okrem obstarávacích nákladov surovín a spotrebných materiálov aj náklady priamo pripočitateľné k príslušnému výrobku.

b) Do výrobných nákladov sa môže zahrnúť aj primeraná časť tých nákladov, ktoré sa dajú k jednotlivému výrobku priradiť len nepriamo; tieto náklady musia pripadať na obdobie výroby.

4.  Zahrnutie úrokov z požičaného kapitálu na financovanie výroby predmetov investičného majetku do vlastných nákladov sa pripúšťa len vtedy, keď tieto úroky spadajú do obdobia výroby. V tomto prípade musí byť ich zapísanie do aktív uvedené v poznámkach.

Článok 36

Členské štáty môžu ako výnimku z článku 35 ods. 1 písm. c) písm. cc) povoliť investičným spoločnostiam v zmysle článku 5 ods. 2, aby sa oprávky k finančným investíciám vykonali priamo z vlastného imania. Výška oprávok sa musí osobitne uviesť v súvahe na strane pasív.

Článok 37

1.  Článok 34 sa primerane uplatní aj na položku „náklady na výskum a vývoj“. Vo výnimočných prípadoch však členské štáty môžu povoliť výnimku z článku 34 ods. l písm. a). V tom prípade môžu povoliť aj výnimky z článku 34 ods. l písm. b). Tieto výnimky sa musia uviesť a primerane zdôvodniť v poznámkach.

2.  Článok 34 ods. l písm. a) sa uplatní pri položke „dobré meno“. Členské štáty však môžu spoločnostiam povoliť, aby odpisovali dobré meno na obmedzené obdobie piatich rokov s podmienkou, že toto obdobie nepresiahne dobu životnosti týchto aktív a používania tejto hodnoty bude uvedené a zdôvodnené v poznámkach.

Článok 38

Hmotný investičný majetok, suroviny, základný a prevádzkový materiál, ktoré sa neustále obnovujú a ktorých celková hodnota je pre podnik zanedbateľná, sa môžu vykazovať v aktívach v nezmenenom množstve a hodnote, pokiaľ sa ich množstvo, hodnota a štruktúra významne nezmenia.

Článok 39

1.  

a) Obežný majetok sa musí oceniť obstarávacími alebo výrobnými nákladmi bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia písmen b) a c).

b) K predmetom obežného majetku možno vykonať oprávky s cieľom dať týmto aktívam nižšiu trhovú hodnotu alebo v osobitných prípadoch inú nižšiu hodnotu, ktorá im patrí ku dňu závierky.

c) Členské štáty môžu povoliť mimoriadne oprávky, pokiaľ sú potrebné na základe primeraného obchodného odhadu, aby sa vylúčilo, že by sa v blízkej budúcnosti muselo ocenenie týchto položiek meniť v dôsledku kolísania hodnoty. Výška týchto oprávok sa musí samostatne uviesť vo výkaze ziskov a strát alebo v poznámkach.

d) Ocenenie na nižšiu hodnotu uvedené v písmenách b) a c) sa nesmie zachovať, ak dôvody na jeho existenciu už pominuli.

e) Ak pri predmetoch obežného majetku boli vykonané mimoriadne oprávky len na účely daňových predpisov, výška a dôvody oprávok musia byť uvedené v poznámkach.

2.  Na určenie obstarávacích a výrobných nákladov sa vzťahuje článok 35 ods. 2 a 3. Členské štáty môžu uplatniť aj článok 35 ods. 4 Do výrobných nákladov sa nesmú zahrnovať distribučné náklady.

Článok 40

1.  Členské štáty môžu povoliť, aby sa obstarávacie alebo výrobné náklady zásob a tovaru rovnakej kategórie, ako aj všetkých zameniteľných položiek vrátane finančných investícií vypočítavali buď na základe váženého priemeru cien, alebo metódou „First in — First out (Fifo)“ alebo „Last in — First out (Lifo)“, alebo inou porovnateľnou metódou.

2.  Pokiaľ sa súvahové ocenenie vykonané na základe niektorej z metód uvedených v odseku 1 ku dňu závierky významne líši od ocenenia na základe poslednej známej trhovej ceny pred súvahovým dňom, musí sa výška tohto rozdielu uviesť v poznámkach celkovo pre jednotlivé skupiny.

Článok 41

1.  Ak je čiastka úhrady záväzkov vyššia ako prijatá čiastka, potom sa môže rozdiel medzi nimi vykázať v aktívach. Tento rozdiel sa musí osobitne uviesť buď v súvahe alebo v poznámkach.

2.  Tento rozdiel sa ročne v primeranej výške odpisuje a musí sa odpísať najneskôr dovtedy, kedy sa záväzok uhradí.

Článok 42

▼M10

Výška rezerv nesmie prekročiť sumy, ktoré sú nevyhnutné.

▼B

Rezervy uvedené v súvahe v položke „ostatné rezervy“ musia byť uvedené v poznámkach, pokiaľ sú významné.

▼M8ODDIEL 7a

Oceňovanie v objektívnych hodnotách

Článok 42a

1.  Členské štáty povolia alebo vyžadujú odchylne od ustanovení článku 32 a v súlade s podmienkami stanovenými v odsekoch 2 až 4 tohto článku s ohľadom na všetky spoločnosti alebo akékoľvek triedy spoločností oceňovanie finančných nástrojov vrátane derivátov v objektívnych hodnotách.

Toto povolenie alebo táto požiadavka sa môže obmedziť na konsolidované účtovné závierky v zmysle smernice 83/349/EHS.

2.  Na účely tejto smernice zmluvy na základe komodít, ktoré dávajú zmluvnej strane právo vyrovnať sa v hotovosti alebo pomocou nejakého iného finančného nástroja, sa považujú za odvodené finančné nástroje, ibaže:

a) boli uzavreté a naďalej spĺňajú požiadavky spoločnosti na očakávaný nákup, predaj alebo používanie;

b) boli od začiatku určené na takýto účel; a

c) očakáva sa, že sa splatia doručením komodity.

3.  Odsek 1 sa vzťahuje len na pasíva, ktoré:

a) sa držia ako časť obchodného portfólia; alebo

b) sú odvodenými finančnými nástrojmi.

4.  Oceňovanie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:

a) základné finančné nástroje držané do doby splatnosti;

b) pôžičky a pohľadávky, ktoré vznikli v spoločnosti a nie sú držané na účely obchodovania; a

c) na účasti v dcérskych podnikoch, pridružených a spoločných podnikoch, kapitálové nástroje vydané spoločnosťou, na zmluvy o prípadnom protiplnení pri spájaní podnikov ako aj na ostatné finančné nástroje s takými osobitnými charakteristikami, že nástroje, vzhľadom na to, čo sa vo všeobecnosti prijíma, by sa mali účtovať odlišne od ostatných finančných nástrojov.

5.  Ako výnimka z článku 32, členské štáty môžu, s ohľadom na akékoľvek aktíva a pasíva, ktoré kvalifikujú ako hedžingové položky podľa objektívnych hodnôt systému hedžingového účtovania alebo ako určené podiely takýchto aktív alebo pasív, umožniť oceňovanie v osobitnom rozsahu požadovanom podľa tohto systému.

Článok 42b

1.  Objektívna hodnota uvádzaná v článku 42a sa definuje odkazom na:

a) trhovú hodnotu pre tie finančné nástroje, pre ktoré sa môže ľahko určiť spoľahlivý trh. Ak sa trhová hodnota nedá určiť ľahko pre nástroj, ale môže sa určiť pre jeho zložky alebo pre podobný nástroj, trhová hodnota sa môže odvodiť z trhovej hodnoty jeho zložiek alebo podobného nástroja; alebo

b) hodnotu vyplývajúcu zo všeobecne prijatých modelov a postupov oceňovania pre tie nástroje, pre ktoré sa nedá ľahko určiť spoľahlivý trh. Tieto modely a postupy oceňovania zabezpečia rozumnú aproximáciu trhovej hodnoty.

2.  Tie finančné nástroje, ktoré sa nedajú spoľahlivo oceniť žiadnou metódou opísanou v odseku 1, sa ocenia podľa článkov 34 až 42.

Článok 42c

1.  Ak sa finančný nástroj oceňuje podľa článku 42b, zmena v hodnote sa Bez ohľadu na ustanovenia článku 31 ods. 1 písm. c) zahrnie do výkazu ziskov a strát. Avšak táto zmena sa zahrnie priamo do vlastného imania, v položke rezervných fondov k objektívnej hodnote, ak:

a) vyúčtovávaný nástroj je hedžingovým nástrojom podľa systému hedžingového účtovníctva, ktoré umožňuje, aby sa časť alebo celá zmena v hodnote neuvádzala vo výkaze ziskov a strát; alebo

b) zmena v hodnote súvisí s rozdielom výmenného kurzu vznikajúceho pri peňažnej položke, ktorá tvorí súčasť čistých investícií spoločnosti v zahraničnom subjekte.

2.  Členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať, aby sa zmena v hodnote finančného iného aktíva, ktoré je k dispozícii na predaj, než odvodený finančný nástroj, zahrnula priamo do vlastného kapitálu, v položke rezervných fondov k objektívnej hodnote.

3.  Rezervné fondy k objektívnej hodnote sa upravia, keď sumy v nich uvedené nie sú viac potrebné pre vykonanie odsekov 1 a 2.

Článok 42d

Ak sa finančné nástroje ocenili v objektívnej hodnote, v poznámkach k účtovnej závierke sa uvedú:

a) výrazné predpoklady slúžiace za základ modelov a postupov ocenenia, ak sa objektívne hodnoty určili podľa článku 42b ods. 1 písm. b);

b) podľa kategórií finančných nástrojov, objektívna hodnota, zmeny v hodnote priamo zahrnuté vo výkaze ziskov a strát ako aj zmeny zahrnuté v rezervných fondoch k objektívnej hodnote;

c) pre každú triedu odvodených finančných nástrojov, informácie o rozsahu a povahe nástrojov vrátane významných podmienok a požiadaviek, ktoré môžu ovplyvniť sumu, načasovanie a istotu budúcich tokov hotovosti; a

d) tabuľka ukazujúca pohyby v rezervných fondoch k objektívnej hodnote počas finančného roka.

▼M10

Článok 42e

Odlišne od ustanovení článku 32 môžu členské štáty povoliť alebo vyžadovať od všetkých spoločností alebo niektorých tried spoločností, aby oceňovali iné určené kategórie aktív než finančné nástroje v sumách, určených odkazom na ich reprodukčnú obstarávaciu cenu.

Takéto povolenie alebo požiadavka sa môže obmedziť na konsolidované účtovné závierky, definované v smernici 83/349/EHS.

Článok 42f

Napriek článku 31 ods. 1 písm. c) môžu členské štáty povoliť alebo vyžadovať od všetkých spoločností alebo niektorých tried spoločností, aby v prípadoch, ak sa aktíva oceňujú v súlade s článkom 42e, bola zmena hodnoty zahrnutá do výkazu ziskov a strát.

▼BODDIEL 8

Obsah poznámok

Článok 43

1.  V poznámkach sa okrem údajov vyplývajúcich z ostatných ustanovení tejto smernice uvádzajú údaje o:

(1) metódach oceňovania použitých pre rôzne položky ročnej účtovnej závierky a o metóde výpočtu oprávok. Pri tých položkách ročnej účtovnej závierky, ktoré sú alebo pôvodne boli vyjadrené v cudzej mene, sa musí uviesť, na akom základe sa prepočítali na domácu menu;

(2) názve a sídle podnikov, v ktorých spoločnosť sama alebo prostredníctvom inej osoby vystupujúcej vo vlastnom mene v prospech tejto spoločnosti drží podiel najmenej vo výške určitého percenta imania, ktoré môžu členské štáty stanoviť do výšky maximálne 20 %, pričom sa uvedie výška tohto podielu na imaní, ako aj výška vlastného imania a výška zisku alebo straty za posledný účtovný rok, za ktorý príslušný podnik zostavil ročnú účtovnú závierku. Tieto údaje sa nemusia uviesť, ak sú z hľadiska cieľov článku 2 ods. 3 zanedbateľné. Údaje o vlastnom imaní a zisku alebo strate sa nemusia uviesť tiež vtedy, ak príslušný podnik svoju súvahu nezverejňuje a ak sa priamo alebo nepriamo v držbe spoločnosti nachádza menej ako 50 % jeho imania;

názve, sídle alebo sídle a právnej forme každého z podnikov, ktorého neobmedzene ručiacim spoločníkom je spoločnosť. Tento údaj sa môže vynechať, ak má na účely článku 2 ods. 3 len zanedbateľný význam;

(3) počte a nominálnej hodnote, prípadne ak nominálna hodnota nie je známa, paritnej účtovnej hodnoty upísaných akcií počas účtovného roka v rámci schváleného imania bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o výške tohto imania v článku 2 ods. l písm. e) smernice 68/151/EHS a článku 2 písm. c) smernice 77/91/EHS;

(4) počte a nominálnej hodnote alebo paritnej účtovnej hodnote, ak nominálna hodnota nie je známa, každej kategórie, ak je takých kategórií viac;

(5) existencii podielových cenných papierov, konvertibilných dlhopisov alebo podobných cenných papierov alebo práv, s uvedením ich počtu a rozsahu práv, ktoré predstavujú;

(6) výške záväzkov spoločnosti so zostatkovou dobou splatnosti presahujúcou 5 rokov, ako aj o výške všetkých čistých záväzkov spoločnosti krytých vecnou zárukou danou touto spoločnosťou s uvedením povahy a formy záruky. Tieto údaje sa musia uviesť osobitne pre položku každého veriteľa v súlade so štruktúrou ►M10  podľa článkov 9, 10 a 10a ◄ ;

(7) celkovej výške všetkých finančných záväzkov, ktoré nie sú uvedené v súvahe, ak je tento údaj významný pre posúdenie finančnej situácie. Osobitne sa pritom musia uviesť záväzky týkajúce sa dôchodkov, ako aj záväzky voči prepojeným podnikom;

(8) členení čistého obratu v zmysle článku 28 podľa kategórie činnosti a podľa geografického umiestnenia trhu v prípade, pokiaľ sa tieto kategórie a trhy z hľadiska organizácie predaja výrobkov a poskytovania služieb vyplývajúcich z bežnej činnosti spoločnosti navzájom výrazne odlišujú;

(9) priemernom počte pracovníkov počas účtovného roka podľa jednotlivých kategórií, ako aj osobných nákladoch za účtovný rok v súlade s článkom 23 ods. 6, ak sa neuvádzajú samostatne vo výkaze ziskov a strát;

(10) rozsahu, v ktorom bol výpočet zisku alebo straty za finančný rok ovplyvnený ocenením položiek, ktoré boli vykonané odchylne od zásad stanovených ►M8  v článkoch 31 a 34 až 42c ◄ v priebehu tohto účtovného roka alebo predchádzajúceho účtovného roka s cieľom dosiahnuť daňové úľavy. Ak takéto ocenenie značne ovplyvní budúce daňové zaťaženie, musia sa o tej skutočnosti uviesť podrobnosti;

(11) rozdiele medzi daňovým zaťažením pripadajúcim na tento účtovný rok alebo predchádzajúce účtovné roky a daňami za tieto účtovné roky už zaplatenými alebo splatnými v prípade, že je tento rozdiel pre budúce daňové zaťaženie významný. Táto suma sa môže uviesť aj v kumulovanej čiastke v súvahe pod zvláštnou položkou s príslušným označením;

(12) výške stanovených odmien za účtovný rok členom správnych, riadiacich a dozorných orgánov z dôvodu výkonu funkcie, ako aj o výške vzniknutých záväzkov týkajúcich sa dôchodkov bývalých členov uvedených orgánov. Tieto údaje sa musia uviesť za každú skupinu týchto osôb osobitne;

(13) výške záloh a úverov poskytnutých členom správnych, riadiacich a dozorných orgánov s uvedením úrokovej sadzby, podstatných podmienok a výške zaplatených splátok, ako aj o záväzkoch zo záruk voči týmto osobám s uvedením celkových údajov pre každú kategóriu;

▼M8

(14) ak sa nepoužilo ocenenie finančných nástrojov v objektívnej hodnote podľa oddielu 7a:

a) pre každú triedu odvodených finančných nástrojov:

i) objektívna hodnota nástrojov, ak sa táto hodnota môže určiť niektorou z metód uvedenou v článku 42b ods. 1;

ii) informácie o rozsahu a povahe nástrojov; a

b) pre finančné fixné aktíva zahrnuté v článku 42a, prenesenej v sume väčšej než ich objektívna hodnota a bez toho, aby sa využila možnosť urobiť cenové úpravy podľa článku 35 ods. 1 písm. c) písm. a. a.):

i) účtovná hodnota a objektívna hodnota jednotlivých aktív alebo príslušných zoskupení týchto jednotlivých aktív;

ii) dôvody pre nezníženie účtovnej hodnoty vrátane povahy dôkazov, ktoré poskytujú základ pre presvedčenie, že sa získa účtovná hodnota;

▼M11

(15) samostatne, celkové poplatky za účtovné obdobie účtované štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou za štatutárny audit ročnej účtovnej závierky a celkové poplatky účtované za iné uisťovacie služby, celkové poplatky účtované za služby daňového poradenstva a celkové poplatky účtované za iné neaudítorské služby.

Členské štáty môžu stanoviť, že táto požiadavka sa neuplatňuje v prípade, keď je spoločnosť zahrnutá do konsolidovanej účtovnej závierky, ktorej zostavenie sa požaduje podľa článku 1 smernice 83/349/EHS, ak je táto informácia uvedená v poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke.

▼B

2.  Členské štáty nemusia uplatniť odsek 1 bod 2 pri finančných holdingových spoločnostiach v zmysle článku 5 ods. 3, a to až do následnej koordinácie.

▼M4

3.  Členské štáty môžu upustiť od požiadavky poskytnúť informácie uvedené v ods. 1 bod 12, ak takáto informácia umožňuje identifikovať postavenie určitého člena takéhoto orgánu.

▼M4

Článok 44

▼M11

1.  Členské štáty môžu povoliť spoločnostiam uvedeným v článku 11, aby vypracovali skrátené poznámky k účtovnej závierke bez informácií, ktoré vyžaduje článok 43 ods. 1 bod 5 až 12, bod 14 písm. a) a bod 15. V poznámkach však musia byť uvedené úplné informácie o všetkých položkách, ktoré upresňuje článok 43 ods. 1 bod 6.

▼M4

2.  Členské štáty takisto povolia spoločnostiam uvedeným v odseku 1 výnimku z povinnosti uverejniť v ich poznámkach k účtovnej závierke informáciu predpísanú v článku 15 ods. 3 a) a ods. 4, v článku 18, 21 a 29 ods. 2, druhom pododseku článku 30, v článku 34 ods. 2, článku 40 ods. 2 a v druhom pododseku článku 42.

3.  Článok 12 sa uplatní.

▼B

Článok 45

1.  Členské štáty môžu povoliť, aby sa údaje požadované v článku 43 ods. 1 bode 2:

a) uviedli vo forme výkazu podľa článku 3 ods. 1 a 2 smernice 68/151/EHS, v poznámkach sa musí na tento výkaz poukázať;

b) nemuseli uviesť v prípade, že by mohli spôsobiť vážnu ujmu niektorému z podnikov uvedených v článku 43 ods. 1 bod 2. Členské štáty môžu toto vynechanie podmieniť predchádzajúcim súhlasom správneho alebo súdneho orgánu. V poznámkach sa musí uviesť, že tieto údaje sa vynechali.

▼M11

2.  Odsek 1 písm. b) sa vzťahuje aj na informácie uvedené v článku 43 ods. 1 bode 8.

Členské štáty môžu povoliť spoločnostiam uvedeným v článku 27, aby informácie uvedené v článku 43 ods. 1 bode 8 nezverejňovali. Členské štáty môžu povoliť spoločnostiam uvedeným v článku 27, aby informácie uvedené v článku 43 ods. 1 bode 15 nezverejňovali, ak tieto informácie postúpia systému verejného dohľadu uvedenému v článku 32 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok ( 6 ), ak ich o to tento systém verejného dohľadu požiada.

▼BODDIEL 9

Obsah výročnej správy

Článok 46

▼M10

1.  

a) Výročná správa bude obsahovať aspoň primeraný prehľad vývoja a výkonnosti podnikania spoločnosti a jej pozície, spolu s popisom základných rizík a neistôt, ktorým čelí.

Správa pozostáva z vyváženej a rozsiahlej analýzy vývoja spoločnosti a výkonnosti podnikania spoločnosti a jej pozície, podľa veľkosti a zložitosti podnikania;

b) v rozsahu nevyhnutnom pre pochopenie vývoja spoločnosti, výkonnosti alebo pozície zahŕňa analýza finančné a, ak to bude vhodné, aj nefinančné kľúčové ukazovatele výkonnosti, relevantné pre konkrétne podnikanie, vrátane informácií týkajúcich sa environmentálnych a zamestnaneckých záležitostí;

c) pri uvádzaní analýzy bude výročná účtovná správa, ak je to vhodné, obsahovať odkazy na ďalšie vysvetlenia čiastok uvádzaných v ročnej závierke.

▼B

2.  Správa musí taktiež obsahovať údaje:

a) o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného roka;

b) o predpokladanom vývoji spoločnosti;

c) o činnosti v oblasti výskumu a vývoja;

d) o nadobudnutí vlastných akcií, uvedené v článku 22 ods. 2 smernice 77/91/EHS;

▼M3

e) o existencii pobočiek spoločnosti;

▼M8

f) v súvislosti s využívaním finančných nástrojov spoločnosti a ak je to podstatné pre posúdenie jej aktív, pasív, finančného postavenia a zisku alebo straty,

 ciele a politika riadenia finančného rizika spoločnosti vrátane jej politiky pre hedžing každého hlavného typu predkladanej transakcie, pre ktorú sa používa hedžingové účtovníctvo, a

 miera rizika spoločnosti pri cenovom riziku, úverovom riziku, riziku likvidity a riziku toku hotovosti.

▼M4

3.  Členské štáty môžu upustiť od povinnosti spoločností, na ktoré sa vzťahuje článok 11, vypracovanie výročnej správy, za predpokladu, že informácia uvedená v článku 22 ods. 2 smernice 77/91/EHS týkajúca sa nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou je uvedená poznámkach k účtovnej závierke.

▼M10

4.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť oslobodiť spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje článok 27, od povinnosti v odseku 1 písm. b), pokiaľ sa to týka nefinančných informácií.

▼BODDIEL 10

Zverejnenie

Článok 47

1.  Riadne overená ročná účtovná závierka a výročná správa spolu so správou predloženou osobou poverenou vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky sa zverejní spôsobom stanoveným právnymi predpismi jednotlivých členských štátov v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS.

Právne predpisy členského štátu však môžu povoliť, aby sa výročná správa nezverejnila vyššie uvedeným spôsobom. V takom prípade musí byť výročná spáva k dispozícii verejnosti v sídle spoločnosti dotknutého členského štátu. ►M1  Kópia celej takejto správy alebo jej časti sa musí dať získať na požiadanie. Cena takejto kópie nesmie prevýšiť administratívne náklady na jej vyhotovenie. ◄

▼M5

1a.  Členský štát spoločnosti uvedenej v článku 1 ods. 1 druhom a treťom pododseku (dotknutého subjektu) môže udeliť výnimku zo zverejnenia účtovných závierok v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS za predpokladu, že účtovné závierky sú dostupné verejnosti v mieste jeho sídla, ak:

a) všetci spoločníci, ktorí neobmedzene ručia za dotknutý subjekt, predstavujú spoločnosti uvedené v článku 1 ods. 1 prvom poodseku, ktoré sa spravujú právom iných členských štátov ako členských štátov, ktorých právom sa spravuje dotknutý subjekt, a žiadna z týchto spoločností nezverejňuje účtovné závierky dotknutého subjektu spolu so svojimi vlastnými účtovnými závierkami; alebo

b) všetci neobmedzene ručiaci spoločníci predstavujú spoločnosti, ktoré sa nespravujú právom členských štátov, ale ktoré majú právnu formu porovnateľnú s právnymi formami uvedenými v smernici 68/151/EHS.

Kópie účtovných závierok musia byť na požiadanie k dispozícii. Cena takejto kópie nesmie jej náklady na jej vyhotovenie. Za nedodržanie povinnosti zverejňovania uloženej v tomto odseku sa musia stanoviť vhodné sankcie.

▼B

2.  Členské štáty môžu odchylne od odseku 1 umožniť, aby spoločnosti uvedené v článku 11 zverejňovali:

a) skrátenú súvahu vykazujúcu iba položky označené písmenami a rímskymi číslicami uvedené v článkoch 9 a 10 so zvláštnou poznámkou o informáciách požadovaných v zátvorkách pod D (II) aktív a C pasív v článku 9, ako aj D (II) článku 10, ale súhrnným spôsobom pre všetky položky, ktorých sa to týka;

▼M4

b) skrátené poznámky k účtovnej závierke v súlade s článkom 44.

▼B

Článok 12 sa uplatní.

Týmto spoločnostiam môžu členské štáty ďalej povoliť, aby nemuseli zverejňovať svoje výkazy ziskov a strát, výročnú správu a správu osoby poverenej vykonaním auditu závierky.

3.  Členské štáty môžu povoliť, aby spoločnosti uvedené v článku 27 zverejňovali:

a) skrátenú súvahu, ktorá obsahuje len tie položky, ktoré sú označené písmenami a rímskymi číslicami stanovenými v článkoch 9 a 10, so zvláštnou poznámkou buď v súvahe alebo v poznámkach týkajúcou sa:

 položiek C (I) (3), C (II) (1), (2), (3) a (4), C (III) (l), (2), (3), (4) a (7), D (II) (2), (3) a (6) a D (III) (1) a (2) aktív a C (l), (2), (6), (7) a (9) pasív podľa článku 9,

 položky C (I) (3), C (II) (1), (2), (3) a (4), C (III) (1), (2), (3), (4), a (7), D (II) (2), (3) a (6), D (III) (l) a (2), F (1), (2), (6), (7) a (9) a I (1), (2), (6), (7), a (9) podľa článku 10,

 údaje požadované v zátvorkách v položkách D (II) aktív a C pasív v článku 9, ale súhrnne pre všetky príslušné položky a osobitne pre položky D (II) (2) a (3) aktív, ako aj C (1), (2), (6), (7) a (9) pasív,

 údaje požadované v zátvorkách pri položke D (II) v článku 10, ale súhrnne pre všetky dotknuté položky a osobitne pre položky D (II) (2) a (3);

b) skrátené poznámky bez údajov požadovaných v článku 43 ods. 1 bodoch 5, 6, 8, 10 a 11. Musia sa však uviesť údaje požadované v článku 43 ods. 1 bode 6, ale súhrnne pre všetky dotknuté položky.

Týmto odsekom nie je dotknutý odsek 1, pokiaľ ide o výkaz ziskov a strát, výročnú správu a správu osoby poverenej vykonaním auditu závierky.

Článok 12 sa uplatní.

Článok 48

Ak sa ročná účtovná závierka a výročná správa zverejnia v plnom rozsahu, musia mať formu a obsah, na základe ktorých osoba poverená vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky vypracovala svoju správu. Správa tejto osoby sa musí uviesť v úplnom znení. ►M10  ————— ◄

Článok 49

Pri neúplnom zverejnení ročnej účtovnej závierky sa musí upresniť, že ide o jej skrátené znenie a odvolať sa na register, ktorému bola ročná účtovná závierka predložená v súlade s článkom 47 ods. 1. Ak ešte k tomu nedošlo, musí sa táto skutočnosť uviesť. Správa osoby poverená vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky nemôže byť k tomuto zverejneniu priložená. ►M10  Správa osoby alebo osôb poverených vykonaním auditu ročných účtovných uzávierok (ďalej len zákonní audítori) nie je súčasťou takéhoto zverejnenia, ale uvedie sa, že názor audítora bol vyjadrený bez výhrad, podmienečný alebo zamietavý, alebo že zákonní audítori nemohli vyjadriť svoj názor. Tiež sa zverejní, či správa zákonných audítorov obsahuje odkaz na záležitosti, na ktoré zákonní audítori upozorňovali kladením dôrazu, bez posudzovania názoru audítora. ◄

Článok 50

Súčasne s ročnou účtovnou závierkou a rovnakým spôsobom sa musí zverejniť

 návrh na rozdelenie zisku alebo straty,

 rozdelenie zisku alebo straty,

a to v prípade, že sa tieto položky neuvádzajú v ročných účtoch.

▼M4

Článok 50a

Ročné účtovné závierky sa uverejňujú v mene, v ktorej sa viedli a v eku, prepočítané podľa výmenného kurzu platného ku dňu súvahy. Kurz sa uvedie v poznámkach k účtovnej závierke.

▼BODDIEL 11

Overovanie

Článok 51

▼M10

1.  Ročné účtovné závierky spoločností overí jedna alebo viacero osôb schválených členskými štátmi na vykonávanie povinného auditu na základe ôsmej smernice Rady 84/253/EHS z 10. apríla 1984 o požiadavkách kladených na osoby oprávnené vykonávať povinný audit účtovných dokladov ( 7 ).

Zákonní audítori tiež vyjadria svoj názor na súlad alebo nesúlad výročnej správy s ročnou účtovnou závierkou za ten istý finančný rok.

▼B

2.  Členské štáty môžu od tejto povinnosti stanovenej v odseku 1 oslobodiť spoločnosti uvedené v článku 11.

Článok 12 sa uplatní.

3.  V prípade uvedenom v ods. 2 zavedú členské štáty primerané sankcie pre prípady, keď ročná účtovná závierka alebo výročná správa týchto spoločností nebudú vypracované v súlade s touto smernicou.

▼M10

Článok 51a

1.  Správa zákonných audítorov obsahuje:

a) úvod, ktorý obsahuje minimálne označenie ročnej účtovnej závierku, ktorá je predmetom povinného auditu, spolu s rámcom finančného výkazníctva, ktorý sa použil pri jej zostavovaní;

b) opis rozsahu povinného auditu, ktorý bude aspoň identifikovať audítorské štandardy, podľa ktorých sa povinný audit vykonával;

c) výrok audítora, ktorý jasne vyjadrí názor zákonných audítorov na to, či ročná účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz v súlade s príslušným rámcom finančného výkazníctva a, ak je to vhodné, či ročná účtovná závierka spĺňa zákonné požiadavky; názor audítora bude alebo bez výhrad, podmienečný alebo záporný, alebo ak zákonní audítori nemohli vyjadriť svoje stanovisko, odmietnutie vyjadrenia názoru;

d) odkaz na akékoľvek záležitosti, na ktoré zákonní audítori upozorňovali kladením dôrazu, bez posudzovania názoru audítora;

e) názor o súlade alebo nesúlade výročnej správy s ročnou účtovnou závierkou za ten istý finančný rok.

2.  Zákonní audítori správu podpíšu a uvedú dátum.

▼BODDIEL 12

Záverečné ustanovenia

Článok 52

1.  Pri Komisii sa zriaďuje kontaktný výbor, ktorého úlohou je:

a) uľahčiť bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 169 a 170 zmluvy, zosúladené uplatňovanie tejto smernice na základe pravidelných stretnutí, zvlášť pokiaľ ide o konkrétne problémy jej uplatňovania;

b) pôsobiť v prípade potreby ako poradný orgán Komisie, pokiaľ ide o návrh na doplnenie a zmenu tejto smernice.

2.  Kontaktný výbor je zložený zo zástupcov členských štátov a zástupcov Komisie. Predsedá mu zástupca Komisie. Služby sekretariátu zabezpečuje Komisia.

3.  Výbor zvoláva jeho predseda z vlastného podnetu alebo na žiadosť niektorého z jeho členov.

Článok 53

▼M10 —————

▼B

2.  Rada na návrh Komisie každých päť rokov preskúma, prípadne zmení čiastky vyjadrených podľa smernice v EZJ s prihliadnutím na hospodársky a menový vývoj v spoločenstve.

▼M10

Článok 53a

Členské štáty neposkytnú výnimky stanovené v článku 11, 27, 46, 47 a 51 v prípade spoločností, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu akéhokoľvek členského štátu v zmysle článku 1 ods. 13 smernice Rady 93/22/EHS z 10. mája 1993 o investičných službách v oblasti cenných papierov ( 8 ).

▼M3 —————

▼B

Článok 55

1.  Do dvoch rokov od oznámenia tejto smernice uvedú členské štáty do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že ustanovenia uvedené v odseku 1 sa budú uplatňovať až 18 mesiacov po uplynutí lehoty stanovenej týmto odsekom.

Toto obdobie 18 mesiacov sa však môže predĺžiť až na 5 rokov:

a) v prípade „unregistered companies“ v Spojenom kráľovstve a v Írsku;

b) na účely uplatňovania článkov 9 a 10 a článkov 23 až 26 týkajúcich sa štruktúry súvahy a výkazu ziskov a strát v prípade, že niektorý členský štát uviedol pre tieto dokumenty najviac tri roky pred oznámením tejto smernice do účinnosti iné štruktúry;

c) na účely uplatňovania ustanovení tejto smernice týkajúcich sa výpočtu a vykazovania odpisov týkajúcich sa aktív v súvahe, ktoré patria do položiek aktív uvedených v článku 9, C (II) (2) a (3) a článku 10, C (II) (2) a (3);

d) na účely uplatňovania článku 47 ods. 1 tejto smernice s výnimkou tých spoločností, ktoré už majú povinnosť zverejnenia podľa článku 2 ods. 1 písm. f) smernice 68/151/EHS. V tom prípade platí pre ročnú účtovnú závierku a pre správu osoby poverenej vykonaním auditu ročnej účtovnej závierky článok 47 ods. 1 bod 2 tejto smernice;

e) na účely uplatňovania článku 51 ods. 1 tejto smernice.

Okrem toho sa môže táto lehota 18 mesiacov predĺžiť až na osem rokov pre plavebné spoločnosti, ktorých hlavným predmetom činnosti je plavba a ktoré už existujú v čase nadobudnutia účinnosti ustanovení uvedených v odseku 1.

3.  Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení iných právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

▼M1

Článok 56

1.  Povinnosť vykazovať vo výročnej závierke položky stanovené ►M10  článkoch 9, 10, 10a ◄ a 23 až 26, ktoré sa vzťahujú k prepojeným podnikom v zmysle článku 41 smernice 83/349/EHS, a povinnosť uvádzať informácie týkajúce sa týchto podnikov v súlade s článkami 13 ods. 2 a 14 a bod 7 článku 43 ods. 1 nadobúda účinnosť dňom stanoveným v článku 49 ods. 2 uvedenej smernice.

2.  Poznámky k závierkam musia tiež obsahovať:

a) názov a sídlo podniku, ktorý zostavuje konsolidovanú závierku najväčšej skupiny podnikov, ktorej súčasťou je spoločnosť ako dcérsky podnik;

b) názov a sídlo podniku, ktorý zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku najmenšej skupiny podnikov, ktorej súčasťou je spoločnosť ako dcérsky podnik a ktorá je tiež začlenená do skupiny podnikov uvedenej v písmene a);

c) miesto, kde možno získať kópie konsolidovaných účtovných závierok uvedených v písmenách a) a b) za predpokladu, že súk dispozícii.

Článok 57

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smerníc 68/151/EHS a 77/91/EHS, členský štát nemusí uplatňovať ustanovenia tejto smernice týkajúce sa obsahu, auditu a zverejnenia ročných účtovných závierok voči spoločnostiam, ktoré sa spravujú jeho právnymi predpismi a ktoré sú dcérskymi podnikmi v zmysle smernice 83/349/EHS, ak sú splnené tieto podmienky:

a) materský podnik podlieha právnym predpisom členského štátu;

b) všetci akcionári alebo spoločníci dcérskeho podniku vyslovili svoj súhlas s oslobodením od takej povinnosti; vyhlásenie sa musí urobiť pre každý účtovný rok;

c) materský podnik vyhlásil, že ručí za záväzky prijaté jeho dcérskym podnikom;

d) vyhlásenia uvedené v písmenách b) a c) musí dcérsky podnik zverejniť spôsobom stanoveným právnymi predpismi členského štátu v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS;

e) dcérsky podnik musí byť zahrnutý do konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej materským podnikom v súlade so smernicou 83/349/EHS;

f) uvedené oslobodenie od povinnosti sa uvedie v poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej materským podnikom;

g) konsolidovaná účtovná závierka uvedená v písmene e), konsolidovaná výročná správa a správa osoby zodpovednej za audit týchto závierok sa zverejniť spôsobom stanoveným právnymi predpismi členského štátu v súlade s článkom 3 smernice 68/151/EHS.

▼M5

Článok 57a

1.  Členské štáty môžu vyžadovať od spoločností uvedených v prvom pododseku článku 1 ods. 1, ktoré sa spravujú ich právom, a ktoré predstavujú neobmedzene ručiacich spoločníkov ktorejkoľvek zo spoločností uvedených v článku 1 ods. 1 druhom a treťom pododseku (dotknutého subjektu), aby vyhotovili, nechali overiť a zverejnili vlastné účtovné závierky, účtovné závierky dotknutého subjektu v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

V tomto prípade sa požiadavky tejto smernice nevzťahujú na dotknutý subjekt.

2.  Členské štáty nie sú povinné uplatňovať požiadavky tejto smernice na dotknutý subjekt, ak:

a) sa účtovné závierky vyhotovia, nechajú overiť a zverejnia v súlade s ustanoveniami tejto smernice spoločnosťou, ktorá je neobmedzene ručiacim spoločníkom subjektu a spravuje sa právom iného členského štátu;

b) dotknutý subjekt je zahrnutý v konsolidovanej účtovnej závierke, ktorú vyhotovil, nechal overiť a zverejnil v súlade so smernicou 83/349/EHS neobmedzene ručiaci spoločník, alebo v konsolidovanej účtovnej závierke väčšej skupiny podnikov spravujúcej sa právom členského štátu, ktorá bola vyhotovená, overená a zverejnená v súlade so smernicou Rady 83/349/EHS. Udelenie výnimky sa musí uviesť v poznámkach k účtovnej závierke.

3.  V týchto prípadoch je príslušný subjekt povinný na žiadosť kohokoľvek zverejniť názov subjektu, ktorý zverejňuje účtovné závierky.

▼M1

Článok 58

Členský štát nemusí uplatňovať ustanovenia tejto smernice týkajúce sa auditu a uverejnenia výkazu zisku a strát na spoločnosti, ktoré sa spravujú jeho právnymi predpismi a ktoré sú materskými podnikmi v zmysle smernice 83/349/EHS, ak sú splnené tieto podmienky:

a) materský podnik zostaví konsolidovanú účtovnú závierku v súlade so smernicou 83/349/EHS a je zahrnutý do tejto závierky;

b) uvedené oslobodenie sa uvedie v poznámkach k ročnej účtovnej závierke materského podniku;

c) vyššie uvedené oslobodenie sa uvedie v poznámkach ku konsolidovanej účtovnej závierke zostavenej materským podnikom;

d) zisk alebo strata materského podniku vypočítané v súlade s touto smernicou sa uvedú v súvahe materského podniku.

Článok 59

1.  Členský štát môže vyžadovať alebo povoliť, aby sa v súlade s odsekmi 2 až 9 v súvahe vykazovala účasť v zmysle článku 17 na základnom imaní podniku, na ktorého obchodnú a finančnú politiku sa uplatňuje podstatný vplyv, a to ako podpoložky položky „podiely v prepojených podnikoch“, prípadne ako podpoložky položky „účasti“. Predpokladá sa, že podnik uplatňuje podstatný vplyv na iný podnik, ak má 20 a viac percent hlasov akcionárov alebo spoločníkov tohto podniku. Článok 2 smernice 83/349/EHS sa uplatní.

2.  Pri prvom uplatnení tohto článku na účasť v zmysle odseku 1 sa uvedie táto účasť v súvahe buď:

a) v jej účtovnej hodnote vypočítanej podľa ►M8  oddiel 7 alebo 7a ◄ . Rozdiely medzi touto hodnotou a čiastkou zodpovedajúcou časti vlastného imania pripadajúcej na účasť sa uvedú osobitne v súvahe alebo v poznámkach k účtovnej závierke. Rozdiel sa vypočíta ku dňu, kedy sa táto metóda použije po prvý raz, alebo:

b) v čiastke zodpovedajúcej časti vlastného imania pripadajúcej na účasť. Rozdiel medzi touto čiastkou a účtovnou hodnotou vypočítanou v súlade s  ►M8  oddiel 7 alebo 7a ◄ sa uvedie osobitne v súvahe alebo v poznámkach k závierke. Rozdiel sa vypočíta ku dňu, kedy sa táto metóda použije po prvý raz.

c) Členský štát môže stanoviť uplatnenie ustanovení iba jedného prechádzajúcich písmen. V súvahe alebo v poznámkach k závierke sa musí uviesť, či sa použilo písmeno a) alebo b).

d) Okrem toho môže členský štát pri uplatňovaní písmena a) alebo b) vyžadovať alebo povoliť výpočet rozdielu ku dňu nadobudnutia účasti uvedenej v odseku 1, alebo ak sa nadobudnutie neuskutočnilo súčasne, ku dňu, kedy sa nadobudnuté podiely alebo akcie stali účasťou v zmysle odseku 1.

3.  Ak boli aktíva alebo pasíva podniku, v ktorom existuje účasť v zmysle odseku 1, oceňované inými metódami, ako použila spoločnosť zostavujúca ročnú závierku, môžu sa na účely výpočtu rozdielu uvedeného v odseku 2 písm. a) alebo b) znovu preceniť pomocou metód používaných spoločnosťou zostavujúcou ročnú účtovnú závierku. Ak sa takéto precenenie neuskutočnilo, v poznámkach k závierke sa to musí uviesť. Členský štát môže vyžadovať takéto precenenie.

4.  Účtovná hodnota uvedená v odseku 2 písm. a) alebo čiastka zodpovedajúca časti vlastného imania uvedená v odseku 2 písm. b) sa zvýši alebo zníži o zmenu, ktorá nastala počas účtovného roka v časti vlastného imania zodpovedajúceho tejto účasti. Zníži sa o výšku dividend pripadajúcich na účasť.

5.  Ak kladný rozdiel podľa odseku 2 písm. a) alebo b) nemožno priradiť k žiadnej kategórii aktív alebo pasív, spravuje sa ustanoveniami, ktoré sa uplatňujú na položku „dobré meno podniku“ v zmysle smernice 78/660/EHS.

6.  

a) Časť zisku alebo strát zodpovedajúca účasti v zmysle odseku 1 sa vo výkaze ziskov a strát uvedie ako osobitná položka s príslušným označením.

b) Ak táto čiastka presahuje čiastku dividend, ktoré už boli prijaté alebo na vyplatenie ktorých je nárok, výška rozdielu sa musí zaradiť do rezervného fondu, ktorý nemôže byť rozdelený akcionárom.

c) Členský štát môže vyžadovať alebo povoliť, aby sa časť zisku alebo strát pripadajúca na účasť uvedenú v odseku 1 uvádzal vo výkaze ziskov a strát iba do výšky zodpovedajúcej dividendám, ktoré už boli prijaté alebo na ktorých vyplatenie je nárok.

7.  Vylúčenia uvedené v článku 26 ods. 1 písm. c) smernice 83/349/EHS sa uskutočnia, pokiaľ sú známe skutočnosti, alebo ak tieto skutočnosti možno zistiť. Článok 26 ods. 2 a 3 tejto smernice sa uplatní.

8.  Ak podnik, v ktorom má iný podnik účasť v zmysle odseku 1, zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, uplatnia sa na vlastné imanie vykazované v tejtozávierke predchádzajúce odseky.

9.  Tento článok sa nemusí uplatniť, ak sa na účasť v zmysle odseku 1 neuplatňuje článok 2 ods. 3.

▼B

Článok 60

Až do následnej koordinácie môžu členské štáty stanoviť, že finančné investície, do ktorých investičné spoločnosti v zmysle článku 5 ods. 2 vložili svoje prostriedky, sa ocenia ►M10  na základe ich reprodukčnej obstarávacej ceny ◄ .

V takom prípade môžu členské štáty investičné spoločnosti s variabilným kapitálom tiež oslobodiť od povinnosti, aby samostatne uvádzali oprávky podľa článku 36.

▼M1

Článok 61

Členský štát nemusí uplatňovať ustanovenia článku 43 ods. 1 bodu 2 tejto smernice týkajúce sa výšky vlastného imania a ziskov a strát dotknutých podnikov na spoločnosti, ktoré sa spravujú jeho právnymi predpismi a ktoré sú materskými podnikmi v zmysle smernice 83/349/EHS, ak:

a) sú dotknuté podniky zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej materským podnikom alebo do konsolidovanej účtovnej závierky väčšej skupiny podnikov podľa článku 7 ods. 2 smernice 83/349/EHS, alebo

b) materský podnik zahrnul účasť na imaní dotknutých podnikov do svojej ročnej závierky podľa článku 59 alebo do konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej týmto materským podnikom v súlade s článkom 33 smernice 83/349/EHS.

▼M8

Článok 61a

Najneskôr 1. januára 2007 Komisia prehodnotí ustanovenia ►M10  v článkoch 42a až 42f ◄ , článku 43 ods. 1, 10 a 14, článku 44 ods. 1, článku 46 ods. 2 písm. f) a článku 59 ods. 2 písm. a) a b) so zreteľom na skúsenosti získané pri uplatňovaní týchto ustanovení o účtovaní v objektívnych hodnotách a berúc do úvahy medzinárodný vývoj v oblasti účtovníctva a, ak to bude vhodné, predloží návrh Európskemu parlamentu a Rade s cieľom zmeniť a doplniť uvedené články.

▼B

Článok 62

Táto smernica je adresovaná členským štátom.( 1 ) Ú. v. ES C 129, 11.12.1972, s. 38.

( 2 ) Ú. v. ES C 39, 7.6.1973, s. 31.

( 3 ) Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 8.

( 4 ) Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/65/ES (Ú. v. ES L 283, 27.10.2001, s. 28).

( 5 ) Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 1.

( 6 ) Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87.

( 7 ) Ú. v. ES L 216, 12.5.1984, s. 20.

( 8 ) Ú. v. ES L 141, 11.6.1993, s. 127. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2002/87/ES Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. ES L 35, 11.2.2003, s. 1).