01978A1024(01) — SK — 17.03.1981 — 001.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

DOHODA O BUDÚCEJ MULTILATERÁLNEJ RYBÁRSKEJ SPOLUPRÁCI V SEVEROZÁPADNOM ATLANTICKOM OCEÁNE

(Ú. v. ES L 378 30.12.1978, s. 2)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE RADY (EHS) č. 654/81 z 10. marca 1981,

  L 69

1

14.3.1981


Opravená a doplnená:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 193, 16.7.1981, s.  37  (3179/1978)
▼B

DOHODA O BUDÚCEJ MULTILATERÁLNEJ RYBÁRSKEJ SPOLUPRÁCI V SEVEROZÁPADNOM ATLANTICKOM OCEÁNEZMLUVNÉ STRANY,

oznamujúc, že pobrežné štáty severozápadného Atlantického oceánu, v súlade s relevantnými princípmi medzinárodného práva, rozšírili svoje právomoci na živé zdroje v priľahlých vodách na hranicu do 200 morských míľ od základnej čiary, od ktorej sa meria šírka teritoriálneho mora, a budú uplatňovať v týchto oblastiach suverénne práva pre potreby prieskumu, využitia a zachovania týchto zdrojov;

berúc do úvahy prácu tretej konferencie Spojených národov o Morskom práve v oblasti rybárstva;

so želaním podporiť zachovanie a optimálne využívanie zdrojov rybolovu v severozápadnej časti Atlantického oceánu, v rámci štruktúry pôsobnosti rozšíriť pôsobenie štátneho práva príslušných pobrežných štátov na rybárstvo a zároveň podporiť medzinárodnú spoluprácu a komunikáciu s prihliadnutím na tieto zdroje,

DOHODLI SA TAKTO:Článok I

1.  Oblasťou, ktorej sa táto dohoda týka, v budúcnosti nazývanej dohodnutá oblasť, budú vody severozápadného Atlantického oceánu severne od 35° 00' severnej šírky a na západ od línie prebiehajúcej severným smerom od 35° 00' severnej šírky a 42° 00' západnej dĺžky po 59° 00' severnej šírky, odtiaľ na západ k 44° 00' západnej dĺžky a odtiaľ severne k pobrežiu Grónska a vodám zálivu Sv. Vavrinca, zálivu Davisa Straita a Baffinovho zálivu južne od 78° 10' severnej šírky.

2.  Oblasť uvedená v tejto dohode ako „oblasť regulácie“ je tá časť dohodnutej oblasti, ktorá leží za územím, ktoré je pod správou rybárskej jurisdikcie pobrežných štátov.

3.  Pre potreby tejto dohody „pobrežný štát“ bude ďalej znamenať zmluvnú stranu uplatňujúcu rybárske právo vo vodách utvárajúcich časť dohodnutej oblasti.

4.  Dohoda sa týka všetkých zásob rýb v dohodnutej oblasti s týmito výnimkami: lososov, tuniakov a mečiarov, druhov veľrýb stanovených Medzinárodnou veľrybárskou komisiou alebo jej nejakou následníckou organizáciou, a druhov usadených v časti kontinentálneho šelfu, napr. organizmov, ktoré v štádiu výlovu sú nehybné na dne, alebo v dne, alebo sa nepohybujú okrem trvalého fyzického kontaktu s dnom alebo podložím.

5.  Nič v tejto dohode nebude považované za ovplyvňovanie alebo prejudikovanie stanovísk alebo nárokov akejkoľvek zmluvnej strany v súvislosti s domácimi vodami, teritoriálnymi moriami, alebo limitov alebo rozširovania právomocí nejakej strany na rybárstvo, alebo na ovplyvňovanie alebo prejudikovanie pohľadov a stanovísk hociktorej zmluvnej strany s ohľadom na Morské právo.

Článok II

1.  Zmluvné strany súhlasia so zriadením a udržiavaním medzinárodnej organizácie, ktorej cieľom bude prispievať prostredníctvom konzultácií a kooperácie k optimálnemu využívaniu, racionálnemu riadeniu a ochrane rybárskych zdrojov v dohodnutej oblasti. Táto organizácia bude známa ako Rybárska organizácia severozápadného Atlantického oceánu, ďalej len „Organizácia“ a bude vykonávať funkcie stanovené v tejto dohode.

2.  Organizácia sa bude skladať z:

a) 

generálnej rady

b) 

vedeckej rady

c) 

rybárskej komisie, a

d) 

sekretariátu.

3.  Organizácia bude mať legálnu právomoc a bude uplatňovať v jej vzťahoch s inými medzinárodnými organizáciami a v teritóriách zmluvných strán tejto dohody také legálne prostriedky, ktoré budú potrebné k výkonu jej funkcie a na dosiahnutie jej cieľov. Imunita a privilégiá, ktoré Organizácia a jej predstavitelia budú uplatňovať na území zmluvnej strany, budú predmetom dohody týkajúcej sa Organizácie a zmluvnej strany.

4.  Centrála Organizácie bude v Dartmouthu, Nové Škótsko, Kanada, alebo na inom mieste určenom generálnou radou.

Článok III

Funkcie generálnej rady budú:

a) 

koordinovať a dozerať na organizačné, administratívne, finančné a iné interné záležitosti Organizácie, vrátane vzťahov medzi jej jednotlivými ustanovujúcimi subjektami,

b) 

koordinovať vonkajšie vzťahy Organizácie,

c) 

revidovať a determinovať členstvo v Rybárskej komisii podľa článku XIII., a

d) 

uplatňovať inú autoritu tak, ako jej bola udelená touto dohodou.

Článok IV

1.  Každá zmluvná strana môže byť členom generálnej rady a môže menovať rade nie viac ako troch reprezentantov, ktorí môžu byť sprevádzaní na ktorýchkoľvek stretnutiach náhradníkmi, odborníkmi a poradcami.

2.  Generálna rada bude voliť predsedu a podpredsedu z ktorých každý môže pôsobiť počas dvojročného obdobia a budú môcť byť znovu zvolení, avšak s celkovou dobou pôsobenia 4 roky. Predseda bude reprezentant zmluvnej strany, ktorá je členom Rybárskej komisie a predseda a podpredseda budú zástupcami rozdielnych zmluvných strán.

3.  Predseda bude prezidentom Organizácie a bude jej hlavným reprezentantom.

4.  Predseda generálnej rady bude zvolávať pravidelnú výročnú schôdzu Organizácie na mieste určenom generálnou radou, ktorá sa za normálnych okolností bude konať v Severnej Amerike.

5.  Každé iné stretnutie generálnej rady, okrem výročného, bude zvolávané predsedom na mieste a v čase určenom predsedom, na žiadosť nejakej zmluvnej strany v súčinnosti s inou zmluvnou stranou.

6.  Generálna rada môže zriadiť komisie a subkomisie, ak to bude považovať za nevyhnutné, pre plnenie jej povinností a funkcií.

Článok V

1.  Každá zmluvná strana bude mať jeden hlas pri rokovaniach generálnej rady.

2.  Ak nebude dané inak, rozhodnutia generálnej rady budú prijímané väčšinou hlasov zo všetkých prítomných zmluvných strán ktoré vyjadria kladné alebo negatívne hlasy, za predpokladu že hlasovanie sa uskutoční iba pri obsadení kvóra minimálne 2/3 zmluvných strán.

3.  Generálna rada bude prijímať a doplňovať, ak to bude požadované, pravidlá pre riadenie jej stretnutí a pre výkon jej funkcií.

4.  Generálna rada bude predkladať zmluvným stranám výročnú správu o aktivitách Organizácie.

Článok VI

1.  Funkcie vedeckej rady budú:

a) 

zriadiť fórum pre konzultácie a kooperáciu medzi zmluvnými stranami s prihliadnutím na štúdie, odhady a výmeny vedeckých informácií týkajúcich sa rybárstva v dohodnutej oblasti, ako aj otázok týkajúcich sa faktorov životného prostredia a ekológie ovplyvňujúcich toto rybárstvo, s cieľom vyvolať a podporiť spoluprácu zmluvných strán vo vedeckom výskume zameranom na vyplnenie medzier vo vedomostiach týkajúcich sa relevantných otázok.

b) 

zhromažďovať a udržiavať štatistiky a záznamy, a publikovať a šíriť správy, informácie a materiály týkajúcich sa rybárstva v dohodnutej oblasti vrátane faktorov životného prostredia a ekologických faktorov ovplyvňujúcich toto rybárstvo.

c) 

poskytovať vedecké poradenstvo pobrežným štátom ak to bude požadované na základe článku VII, a

d) 

poskytovať odbornú pomoc Rybárskej komisii podľa článku VIII., alebo na základe vlastnej iniciatívy ak to bude potrebné pre účely Komisie.

2.  Funkcie vedeckej rady môžu byť, ak to bude primerané, vykonávané v spolupráci s inými verejnými či súkromnými organizáciami majúcimi podobné zámery.

3.  Zmluvné strany dodajú vedeckej rade všetky dostupné štatistické a vedecké informácie požadované radou pre potreby tohto článku.

Článok VII

1.  Vedecká rada bude, na žiadosť pobrežného štátu, brať do úvahy a reagovať na každú otázku týkajúcu sa vedeckého základu pre využívanie a ochranu zdrojov rýb vo vodách spadajúcich pod rybársku jurisdikciu toho pobrežného štátu, v rámci dohodnutej oblasti.

2.  Pobrežný štát bude, v súčinnosti s vedeckou radou, špecifikovať podnety referencií braných do úvahy na prerokovanie radou podľa ods. 1 Tieto podnety referencií budú obsahovať, spolu s inými príslušnými špecifikáciami, ak sú aplikovateľné, aj nasledujúce:

a) 

vyjadrenie predmetnej otázky, vrátane opisu rybárstva a oblasti, ktoré sú brané do úvahy,

b) 

ak sa črtajú vedecké odhady alebo predpovede, popis relevantných faktorov alebo prognóz, ktoré budú brané do úvahy, a

c) 

ak je to možné, popis objektívnych cieľov ktoré chce pobrežný štát dosiahnuť, a odhad, akú špecifickú radu alebo rozsah možností je možné poskytnúť.

Článok VIII

Vedecká rada vezme do úvahy a bude odpovedať na každú otázku predloženú rybárskou komisiou, týkajúcu sa vedeckého základu ochrany a využitia rybárskych zdrojov morí v dohodnutej oblasti a bude brať do úvahy problémy špecifikované rybárskou komisiou v rámci danej otázky.

Článok IX

1.  Každá zmluvná strana môže byť členom vedeckej rady a môže určiť pre radu jej vlastných reprezentantov, ktorí môžu byť sprevádzaní na hociktorých jej stretnutiach náhradníkmi, odborníkmi a poradcami.

2.  Vedecká rada si zvolí predsedu a podpredsedu, z ktorých každý môže pôsobiť vo funkcii po dobu 2 rokov, títo môžu byť znovuzvolení, najviac však na funkčné obdobie celkovo štyroch rokov. Predseda a podpredseda budú reprezentantmi rozdielnych zmluvných strán.

3.  Každé stretnutie vedeckej rady, okrem výročného, ktoré je zvolané podľa článku IV, môže byť zvolané predsedom, ktorý určí miesto a dátum konania tohto stretnutia. Takéto stretnutie sa bude konať na žiadosť nejakého z pobrežných štátov alebo nejakej zmluvnej strany, za podpory inej zmluvnej strany.

4.  Vedecká rada môže vytvoriť komisie a subkomisie, ak je to potrebné, na vykonávanie jej pridelených funkcií a povinností.

Článok X

1.  Vedecké poradenstvo, ktoré bude poskytnuté vedeckou radou podľa tejto dohody, bude determinované konsenzom. Keď konsenzus nebude môcť byť dosiahnutý, Rada vyjadrí v jej správe všetky relevantné náhľady, ktoré boli vzaté do úvahy.

2.  Rozhodnutia vedeckej rady ohľadom volieb predstaviteľov, prijímanie a úpravy pravidiel a iných predpisov týkajúcich sa organizácie jej práce budú prijaté väčšinou hlasov zmluvných strán, ktoré vyjadria svoje kladné alebo negatívne stanoviská, a pre tieto účely bude mať každá zmluvná strana jeden hlas. Hlasovanie nebude prijaté pokiaľ nebude kvórum obsadené minimálne 2/3 zmluvných strán.

3.  Vedecká rada môže schvaľovať a upravovať, ak to bude potrebné, pravidlá pre zvolávanie jej zasadaní a pre výkon jej funkcií.

Článok XI

1.  Rybárska komisia, ďalej komisia, bude zodpovedná za využívanie a ochranu rybárskych zdrojov v dohodnutej oblasti, v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2.  Komisia môže prijať návrhy pre spoločné akcie zmluvných strán, určené na dosiahnutie optimálneho využívania rybárskych zdrojov v oblasti regulácie. Pri uplatňovaní týchto návrhov, komisia zváži všetky relevantné návrhy a rady, ktoré jej poskytla vedecká rada.

3.  Vykonávaním jej funkcií, uvedených v ods. 2, komisia bude konať s cieľom potvrdiť zhodu medzi:

a) 

hociktorými návrhmi, ktoré sa aplikujú na druhy alebo skupiny druhov vyskytujúce sa zároveň aj v oblasti regulácie, aj v oblasti ktorá spadá pod rybársku jurisdikciu pobrežného štátu, alebo návrhmi majúcimi efekt prostredníctvom medzidruhových vzťahov na druh alebo skupinu druhov vyskytujúcich sa celkovo, alebo čiastočne na území spadajúcom pod rybársku jurisdikciu pobrežného štátu, a

b) 

rozhodnutiami či smernicami prijatými pobrežným štátom pre hospodárenia a ochranu tohto druhu alebo skupiny, týkajúcimi sa rybárskych aktivít vykonávaných v rámci oblasti spadajúcej pod jeho rybársku jurisdikciu.

Príslušný pobrežný štát a komisia budú adekvátne podporovať koordináciu týchto návrhov, smerníc a rozhodnutí. Každý pobrežný štát bude informovať komisiu o smerniciach a rozhodnutiach, pre potreby tohto článku.

4.  Návrhy schválené komisiou o prideľovaní úlovkov v oblasti regulácie, budú vzaté do úvahy členmi komisie, ktorých plavidlá tradične lovili v oblasti, a pri prideľovaní úlovkov z Grand Banks a Flemish Cap, členovia komisie zaujmú špeciálne stanovisko voči zmluvnej strane, ktorej pobrežné osídlenia primárne závisia na love druhov vyskytujúcich sa pri týchto brehoch, a ktorá vynaložila značné úsilie na zabezpečenie zachovania týchto druhov prostredníctvom medzinárodnej aktivity, konkrétne vykonávaním dozoru a inšpekcie medzinárodného rybárstva na týchto brehoch podľa medzinárodnej schémy spoločného vykonávania úloh.

5.  Komisia môže tiež prijať návrhy medzinárodných kontrolných smerníc a ich vykonávanie v rámci oblasti regulácie pre potreby ubezpečenia sa o správnom realizovaní tejto dohody a jej platných smerníc.

6.  Každý návrh schválený komisiou bude doručený výkonným tajomníkom všetkým zmluvným stranám s určeným dátumom doručenia pre potreby odseku 1 článku XII..

7.  Vzhľadom na ustanovenia článku XII, každý návrh prijatý komisiou v rámci tohto článku sa stane smernicou viažucou všetky zmluvné strany nadobudnutím platnosti v deň stanovený komisiou.

8.  Komisia sa môže obracať na Vedeckú radu s akoukoľvek otázkou založenou na vedeckých základoch z oblastí týkajúcich sa využívania a ochrany rybárskych zdrojov v oblasti regulácie a stanoví termíny zaujatia stanoviska k danej otázke.

9.  Komisia môže privítať podnety ktoréhokoľvek, alebo všetkých, členov komisie ku ktorýmkoľvek otázkam týkajúcich sa cieľov a účelov tejto dohody v oblasti regulácie.

Článok XII

1.  Ak niektorý člen komisie predostrie výkonnému tajomníkovi námietku voči noiektorému návrhu do 60 dní odo dňa doručenia, stanoveného výkonným tajomníkom v návrhu, návrh sa nestane platným po dobu nasledujúcich 40 dní odo dňa doručenia tejto pripomienky zmluvným stranám.. Hneď na to iný člen komisie podobne môže vzniesť námietky do 40 dní od podania návrhu, alebo do 30 dní odo dňa dátumu, keď námietka bola doručená zmluvným stranám v lehote prídavných 40 dní, záleží od toho, ktorý z týchto bude neskôr. Návrh sa stane smernicou viažucou všetky zmluvné strany okrem tých, ktoré vzniesli námietky, na konci predĺženej lehoty alebo lehôt pre namietanie. Ak však do konca predĺženej doby trvania pripomienky bude pripomienka prezentovaná a bude sa jej pridŕžať väčšina členov komisie, takýto návrh nenadobudne platnosť a nestane sa zákonným opatrením pokým členovia komisie nebudú s daným návrhom súhlasiť do stanoveného dátumu.

2.  Každý člen komisie, ktorý vzniesol námietku voči návrhu, môže túto námietku kedykoľvek stiahnuť a návrh sa stane zákonným opatrením pre každého člena, a predmetom pre namietanie podľa postupov, ako uvádza tento článok.

3.  Po uplynutí jedného roka, od dátumu kedy smernica nadobudla účinnosť, každý člen komisie môže oznámiť výkonnému tajomníkovi o tom, že sa necíti byť ďalej viazaný smernicou a ak toto oznámenie nebude stiahnuté, táto smernica stratí platnosť pre toho člena na konci roka, ktorý uplynie od dátumu takéhoto oznámenia výkonnému tajomníkovi. Po dobe, keď smernici bola pozastavená platnosť pre člena komisie, smernica stratí platnosť pre ktoréhokoľvek člena komisie, pokiaľ sa výkonnému tajomníkovi nedoručí správa o zrušení jej neplatnosti.

4.  Výkonný tajomní okamžite informuje každú zmluvnú stranu o:

a) 

doručení každej pripomienky k návrhom alebo stiahnutí pripomienky podľa ods. 1 a 2

b) 

dátume, keď sa návrh stane záväzným pravidlom pod ustanovením ods. 1 a

c) 

doručení každej správy podľa ods. 3.

Článok XIII

1.  Členstvo v komisii bude revidované a určené generálnou radou na výročnej schôdzi a bude pozostávať z:

a) 

každej zmluvnej strany, ktorá sa podieľa na rybolove v oblasti regulácie, a

b) 

hociktorej zmluvnej strany,ktorá prejavuje súhlas s predpokladom generálnej rady zúčastňovať sa rybolovu v oblasti regulácie počas roku, v ktorom sa koná výročné stretnutie alebo počas nasledujúceho kalendárneho roka.

2.  Každý člen komisie môže menovať pre komisiu nie viac ako troch reprezentantov, ktorí môžu byť na zasadaniach doprevádzaní náhradníkmi, odborníkmi a poradcami.

3.  Zmluvná strana, ktorá nie je členom komisie, môže navštíviť schôdzu ako pozorovateľ.

4.  Komisia zvolí predsedu a podpredsedu, z ktorých každý môže byť vo funkcii po dobu 2 rokov a budú môcť byť znovuzvolení, avšak nie viac ako na celkovú dobu štyroch rokov. Predseda a podpredseda budú zástupcami odlišných členov komisie.

5.  Každé iné stretnutie komisie, okrem výročného, zvolaného podľa článku IV, môže byť zvolané predsedom na žiadosť člena komisie, miesto a čas bude stanovené predsedom.

6.  Komisia môže zriadiť výbory alebo subkomisie, ak je to potrebné pre splnenie jej vytýčených úloh a funkcií.

Článok XIV

1.  Každý člen komisie bude mať na zasadaniach komisie jeden hlas.

2.  Rozhodnutia komisie budú prijaté väčšinou hlasov členov komisie, ktorí vyjadrili svoje pozitívne alebo negatívne hlasovanie, podmienkou je, že hlasovanie sa uskutoční iba pri obsadení kvóra minimálne 2/3 členov Komisie.

3.  Komisia bude prijímať a doplňovať, ak to bude vyžadované okolnosťami, pravidlá pre riadenie jej stretnutí a pre výkon jej funkcií.

Článok XV

1.  Sekretariát bude vykonávať službu Organizácii v zmysle jeho povinností a funkcií.

2.  Hlavný výkonný úradník sekretariátu bude výkonným tajomníkom, ktorý bude menovaný generálnou radou podľa určených procedúr a termínov.

3.  Personál sekretariátu bude menovaný výkonným tajomníkom v súlade s pravidlami a procedúrami stanovenými generálnou radou.

4.  Výkonný tajomník bude, vzhľadom na generálny dozor generálnej rady, mať plnú moc nad personálom sekretariátu a bude vykonávať aj iné funkcie stanovené generálnou radou.

Článok XVI

1.  Každá zmluvná strana bude hradiť výdaje za ich vlastnú delegáciu pri účasti na všetkých schôdzach konaných v rámci tejto dohody.

2.  Generálna rada schváli ročný rozpočet pre Organizácie.

3.  Generálna rada určí objem príspevkov od každej zmluvnej strany podľa ročného rozpočtu a podľa nasledovných kritérií:

a) 

10 % rozpočtu bude rozdelených medzi pobrežné štáty na základe proporcií celkovej miery úlovku v dohodnutej oblasti v roku ukončujúcom dvojročné obdobie pred začiatkom rozpočtového roka;

b) 

30 % rozpočtu bude rozdelených rovnakým podielom medzi zmluvné strany;

c) 

60 % bude rozdelených medzi všetky zmluvné strany na základe proporcií celkovej miery úlovku v dohodnutej oblasti v roku ukončujúcom dvojročné obdobie pred začiatkom rozpočtového roka.

Celková miera úlovku zmienená v predchádzajúcej časti bude uvedená ako úlovky druhov podľa prílohy I, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

4.  Výkonný tajomník oznámi každej zmluvnej strane objem príspevkov pre danú stranu, ako boli vypočítané podľa ods. 3 tohto článku, a čo najskôr po oznámení každá zmluvná strana vyplatí Organizácii tieto poplatky.

5.  Tieto príspevky budú vyplácané v mene tej krajiny, kde sa nachádza sídlo organizácie, ak generálna rada nerozhodne inak.

6.  Vzhľadom na ods. 11 tohto článku, generálna rada bude na svojej prvej schôdzi schvaľovať rozpočet pre výdaje prvého finančného roku, v ktorom Organizácia bude vykonávať svoje funkcie a výkonný tajomník doručí kópie tohto rozpočtu zmluvným stranám spolu so správami o ich konkrétnych poplatkoch.

7.  Pre nasledujúci finančný rok, návrhy ročného rozpočtu bude predostretý výkonným tajomníkom každej zmluvnej strane spolu s rozpočtom poplatkov, nie menej ako 60 dní pred výročnou schôdzou Organizácie, na ktorej rozpočet bude prijatý.

8.  Zmluvná strana,ktorá sa prihlási k dohode počas finančného roku, bude mať jej príspevky vyčíslené na základe údajov uvedených v tomto článku, a budú proporcionálne vyčíslené vzhľadom na počet celých mesiacov ktoré ostávajú do konca roka.

9.  Zmluvná strana, ktorá nezaplatila poplatky po dobu 2 po sebe idúcich rokov nebude môcť využívať volebné práva a podávať námietky v rámci tejto dohody, pokým si nesplní svoje povinnosti alebo ak generálna rada nerozhodne inak.

10.  Finančné záležitosti Organizácie budú kontrolované externým auditom každoročne, audítormi vybratými generálnou radou.

11.  Ak dohoda nadobúda účinnosť 1. januára 1979, ustanovenia prílohy II. ako neoddeliteľná súčasť tejto dohody, budú aplikované podľa nariadení ods. 6.

Článok XVII

Zmluvné strany súhlasia s výkonom takých aktivít, vrátane uplatnenia adekvátnych sankcií, ktoré budú udelené pri spáchaní priestupku, aby smernice dohody a realizácia jej nariadení boli efektívne tak, ako sa uvádza v ods. 7 článku XI. a v rámci všetkých platných smerníc uvedených v článku XXIII. Každá zmluvná strana bude predkladať Komisii výročnú správu o týchto jej aktivitách, vykonaných za daným účelom.

Článok XVIIII

Zmluvné strany súhlasia s nadobudnutím účinnosti a vykonávaním spoločnej schémy a medzinárodnej podpory Regulačnej oblasti ako uvádza článok XXIII., alebo ako je upravené opatreniami uvedenými v ods. 5 článku XI. Táto schéme bude obsahovať nariadenia pre obojstranné právo nalodenia sa a inšpekciu vykonávanú zmluvnými stranami a pre postih a sankcie vlajkového štátu na základe dôkazu spáchania nejakého priestupku vyplývajúceho z týchto nalodení sa a inšpekcie. Správa o spáchanom priestupku a uvalených sankciách bude zahrnutá vo výročnej správe podľa článku XVII.

Článok XIX

Zmluvné strany môžu upozorniť hociktorý štát, ktorý nie je zmluvnou stranou k tejto dohode, na akýkoľvek predmet týkajúci sa rybárskych aktivít v oblasti regulácie, vykonávaných príslušníkmi alebo loďami toho štátu, ktorý pôsobí protichodne k dosiahnuteľnosti cieľov tejto dohody. Zmluvné strany ďalej súhlasia s uskutočnením následných krokov, ak to bude nutné, proti týmto protichodným vplyvom.

Článok XX

1.  Dohodnutá oblasť bude rozdelená na vedecké a štatistické podoblasti, oddiely a pododdiely, ktorých ohraničenia budú definované v prílohe III. tejto dohody.

2.  Na žiadosť vedeckej rady môže generálna rada dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých zmluvných strán, ak to bude potrebné pre vedecké alebo štatistické účely, modifikovať hranice vedeckých a štatistických podoblastí, oddielov a pododdielov uvedených v prílohe III, za predpokladu, že každý pobrežný štát uplatňujúci rybársku jurisdikciu na hociktorej časti územia, vyjadrí súhlas s takouto úpravou.

3.  Na žiadosť rybárskej komisie po prekonzultovaní s vedeckou radou, môže generálna rada dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých zmluvných strán, ak to bude nutné pre potreby využívania, rozdeliť oblasť regulácie do vhodných regulovaných oddielov a pododdielov. Tieto budú následne modifikované tou istou procedúrou. Hranice takýchto oddielov a pododdielov budú definované v prílohe III.

4.  Príloha III tejto dohody, buď v jej súčasnom znení alebo z času na čas modifikovanom podľa tohto článku, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok XXI

1.  Každá zmluvná strana môže navrhovať dodatky k tejto dohode, aby boli prehodnotené generálnou radou na výročnom alebo špeciálnom zasadaní. Tieto návrhy dodatkov budú zasielané výkonnému tajomníkovi najmenej 90 dní pred spomínanou schôdzou na ktorej je navrhnuté ich prerokovanie, a výkonný tajomník ihneď doručí návrh všetkým zmluvným stranám.

2.  Na prijatie navrhovaného dodatku k tejto dohode generálnou radou, sa bude vyžadovať ¾ väčšina hlasov všetkých zmluvných strán. Znenie návrhov dodatkov, takto prijaté, bude doručené depozitárom všetkým zmluvným stranám.

3.  Dodatok vstúpi do platnosti pre všetky zmluvné strany 120 dní po tom ako bude doručené depozitárom jeho schválenie ¾ všetkých zmluvných strán v písomnej forme, pokiaľ nejaká iná zmluvná strana neuvedie depozitárovi svoje výhrady voči dodatku v lehote do 90 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku depozitárovi, v takomto prípade dodatok nenadobudne platnosť pre žiadnu zmluvnú stranu. Hociktorá zmluvná strana, ktorá bude mať výhrady k dodatku,môže túto výhradu hocikedy stiahnuť. Ak všetky námietky k danému dodatku sú stiahnuté, nadobudne dodatok platnosť 120 dní po obdržaní stiahnutia poslednej námietky depozitárom.

4.  Hociktorá strana, ktorá sa stane zmluvnou stranou tejto dohody po tom ako bude dodatok schválený, podľa ods. 2 tohto článku, bude považovaná za stranu ktorá prijala predmetný dodatok.

5.  Depozitár bude promptne upozorňovať všetky zmluvné strany o doručení schválenia dodatkov, o doručení námietok alebo stiahnutia námietok a taktiež o vstúpení dodatkov do platnosti.

Článok XXII

1.  Táto dohoda bude otvorená na podpis v Otave do 31. decembra 1978, stranami reprezentovanými na Diplomatickej konferencii o budúcej multilaterálnej rybárskej spolupráce v severozápadnom Atlantickom oceáne, konaného v Ottave od 11. do 21. októbra 1977. Od tejto doby je otvorená pre prijatie.

2.  Táto dohoda podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu v súlade s vnútornými postupmi zmluvných strán a stany si navzájom oznámia ukončenia postupov potrebných na tento účel a uložiťu vlády Kanady, popisovanou v tejto dohode ako „depozitár“.

3.  Táto dohoda nadobúda účinnosť prvého dňa v januári nasledujúc v ktorom sa uskutočnilo uloženie aktov ratifikácie, akceptácie a schválenia nie menej ako šiestimi signatármi z ktorých nie menej ako jeden signatár vykonáva rybárske právo vo vodách utvárajúcich časť dohodnutej oblasti.

4.  Hociktorá strana, ktorá nepodpísala dohodu môže vstúpiť do dohody písomným oznámením depozitárovi. Vstúpenie prijaté depozitárom pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto dohody nadobúda účinnosť dňom, kedy táto dohoda nadobudne právoplatnosť. Vstúpenie prijaté depozitárom po dni uvedenia dohody do platnosti sa stane účinným dňom jeho prijatia depozitárom.

5.  Depozitár bude informovať všetkých signatárov a všetky pristupujúce strany o všetkých uložených ratifikáciách, akceptáciách alebo schváleniach a doručeniach o prijatých členoch.

6.  Depozitár zvolá prvotné stretnutie Organizácie, ktoré sa bude konať nie viac ako 6 mesiacov od dátumu, kedy dohoda nadobúda účinnosť a preberie predbežnú agendu s každou zmluvnou stranou nie menej ako 1 mesiac pred danou schôdzou.

Článok XXIII

Do termínu, kedy táto dohoda nadobudne platnosť, každý návrh, ktorý bude predostretý alebo je efektívny v danom čase, ako je uvedené v článku VIII Medzinárodnej dohody pre rybárstvo v severozápadnom Atlantickom oceáne, 1949, (dohoda ICNAF), a je predmetom zabezpečenia dohody ICNAF, sa stane opatrením viažucim každú zmluvnú stranu s ohľadom na Regulačnú oblasť ihneď, ak návrh sa stane účinným v zmysle dohody ICNAF, alebo v tom čase v ktorom vstúpi do platnosti v zmysle dohody ICNAF. Vzhľadom na ods. 3 článku XII, každá takáto smernica zostane záväzná pre každú zmluvnú stranu, po dobu jej exspirácie alebo ak je nahradená nejakou inou smernicou ktorá sa stane záväznou podľa článku XI tejto dohody, pričom žiadne takéto nahradenie sa nemôže stať platným pred uplynutím jedného roka platnosti tejto dohody.

Článok XXIV

1.  Každá zmluvná strana môže odstúpiť od dohody 31. decembra každého roku prostredníctvom oznámenia do depozitára pred 30. júnom alebo skôr, depozitár sprostredkuje kópie takéhoto oznámenia ostatným zmluvným stranám.

2.  Každá iná zmluvná strana môže hneď na to odstúpiť od dohody toho istého 31. decembra oznámením do depozitára do 1 mesiaca od doručenia kópie ohľadom odstúpenia od dohody podľa ods. 1 tohto článku.

Článok XXV

1.  Originál tejto dohody bude uložený u vlády Kanady, ktorá sprostredkuje overené kópie dokumentu všetkým signatárom a všetkým vstupujúcim stranám.

2.  Depozitár zaregistruje dohodu spolu so sekretariátom Spojených národov.

Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia, riadne poverení na tento účel, podpísali túto dohodu.

V Ottave 24. októbra 1978 v jedinom origináli v jazyku anglickom a francúzskom, z ktorých každý text je rovnako autentický.

PRÍLOHA I TEJTO ZMLUVYZoznam druhov živočíchov pre determináciu nominálnych úlovkov, ktoré budú použité pre ročný rozpočet podľa článku XVI

Treska atlantická ...

Gadus morrhua

Treska jednoškvrnná ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantická červená ryba ...

Sebasted marinus

Merlúza strieborná ...

Merluccius bilinearis

Merlúza červená ...

Urophicis chuss

Merlúza žltá...

Pollachius virens

Platesa drsná ...

Hippoglossoides platessoides

Čertík bahenný ...

Glyptocephalus cynoglossus

Čertík žltochvostý ...

Limanda ferruginea

...

Reinhardtius hoppoglossoides

...

Macrourus rupestris

Sleď obyčajný ...

Clupea harengus

Makrela atlantická ...

Scomber scombrus

...

Peprilus triacanthus

Sleď riečny ...

Alosa pseudoharengus

...

Argentina silus

...

Mallotus villosus

...

Loligo pealei

...

Illex illecebrosus

Krevety...

Pandalus sp.

PRÍLOHA II K TEJTO ZMLUVE

Prechodné finančné opatrenia

1. Zmluvná strana, ktorá je tiež zmluvnou stranou k Medzinárodnej dohode pre rybárstvo severozápadného Atlantického oceánu počas roku 1979 nebude prispievať na náklady Organizácie v danom roku. Ďalšie zmluvné strany, ktoré dali do depozitu ich nástroje ratifikácie, akceptácie alebo schválenia či súhlasu k dohode pred 31. decembrom 1979, budú prispievať sumou určenou v tejto prílohe. Príspevok hociktorej zo zmluvných strán, neuvedenej v prílohe bude stanovený generálnou radou.

2. Príspevky podľa ods. 1 budú vyplatené zmluvnými stranami ihneď, ako to bude možné, po 1. januári 1979 alebo po ich prijatí do dohody, podľa toho čo je neskôr.

Doplnok k prílohe II tejto dohodyZmluvná strana

Príspevok pre rok 1979

v $

Bulharsko

16 325

Kanada

82 852

Kuba

20 211

Dánsko (Faerské ostrovy)

6 473

Európske hospodárske spoločenstvo

74 254

Nemecká demokratická republika

19 266

Island

12 293

Japonsko

16 697

Nórsko

21 107

Poľsko

29 316

Portugalsko

22 716

Rumunsko

15 472

Španielsko

26 224

Sovietsky zväz

72 133

USA

29 947

PRÍLOHA III TEJTO DOHODY

Vedecké a štatistické podoblasti, oddiely a pododdiely

Vedecké a štatistické podoblasti, oddiely a pododdiely charakterizované článkom XX tejto dohody budú rozčlenené takto:

▼M1

1. a) Podoblasť 0 — 

tá časť oblasti podľa dohovoru, ktorá je ohraničená na juhu čiarou smerujúcou na východ z bodu 61°00' severnej zemepisnej šírky a 65°00' západnej zemepisnej dĺžky do bodu 61°00' severnej zemepisnej šírky a 59°00' západnej zemepisnej dĺžky, teda v juhovýchodnom smere pozdĺž loxodrómy do bodu 60°12' severnej zemepisnej šírky a 57°13' západnej zemepisnej dĺžky; teda je na východe ohraničená radom geodetických čiar, ktoré spájajú nasledujúce body:Bod č.

Zemepisná šírka

Zemepisná dĺžka

1

60°12′0

57°13′0

2

61°00′0

57°13′1

3

62°00′5

57°21′1

4

62°02′3

57°21′8

5

62°03′5

57°22′2

6

62°11′5

57°25′4

7

62°47′2

57°41′0

8

63°22′8

57°57′4

9

63°28′6

57°59′7

10

63°35′0

58°02′0

11

63°37′2

58°01′2

12

63°44′1

57°58′8

13

63°50′1

57°57′2

14

63°52′6

57°56′6

15

63°57′4

57°53′5

16

64°04′3

57°49′1

17

64°12′2

57°48′2

18

65°06′0

57°44′1

19

65°08′9

57°43′9

20

65°11′6

57°44′4

21

65°14′5

57°45′1

22

65°18′1

57°45′8

23

65°23′3

57°44′9

24

65°34′8

57°42′3

25

65°37′7

57°41′9

26

65°50′9

57°40′7

27

65°51′7

57°40′6

28

65°57′6

57°40′1

29

66°03′5

57°39′6

30

66°12′9

57°38′2

31

66°18′8

57°37′8

32

66°24′6

57°37′8

33

66°30′3

57°38′3

34

66°36′1

57°39′2

35

66°37′9

57°39′6

36

66°41′8

57°40′6

37

66°49′5

57°43′0

38

67°21′6

57°52′7

39

67°27′3

57°54′9

40

67°28′3

57°55′3

41

67°29′1

57°56′1

42

67°30′7

57°57′8

43

67°35′3

58°02′2

44

67°39′7

58°06′2

45

67°44′2

58°09′9

46

67°56′9

58°19′8

47

68°01′8

58°23′3

48

68°04′3

58°25′0

49

68°06′8

58°26′7

50

68°07′5

58°27′2

51

68°16′1

58°34′1

52

68°21′7

58°39′0

53

68°25′3

58°42′4

54

68°32′9

59°01′8

55

68°34′0

59°04′6

56

68°37′9

59°14′3

57

68°38′0

59°14′6

58

68°56′8

60°02′4

59

69°00′8

60°09′0

60

69°06′8

60°18′5

61

69°10′3

60°23′8

62

69°12′8

60°27′5

63

69°29′4

60°51′6

64

69°49′8

60°58′2

65

69°55′3

60°59′6

66

69°55′8

61°00′0

67

70°01′6

61°04′2

68

70°07′5

61°08′1

69

70°08′8

61°08′8

70

70°13′4

61°10′6

71

70°33′1

61°17′4

72

70°35′6

61°20′6

73

70°48′2

61°37′9

74

70°51′8

61°42′7

75

71°12′1

62°09′1

76

71°18′9

62°17′5

77

71°25′9

62°25′5

78

71°29′4

62°29′3

79

71°31′8

62°32′0

80

71°32′9

62°33′5

81

71°44′7

62°49′6

82

71°47′3

62°53′1

83

71°52′9

62°03′9

84

72°01′7

63°21′1

85

72°06′4

63°30′9

86

72°11′0

63°41′0

87

72°24′8

64°13′2

88

72°30′5

64°26′1

89

72°36′3

64°38′8

90

72°43′7

64°54′3

91

72°45′7

64°58′4

92

72°47′7

65°00′9

93

73°50′8

65°07′6

94

73°18′5

66°08′3

95

73°25′9

66°25′3

96

73°31′1

67°15′1

97

73°36′5

68°05′5

98

73°37′9

68°12′3

99

73°41′7

68°29′4

100

73°46′1

68°48′5

101

73°46′7

68°51′1

102

73°52′3

69°11′3

103

73°57′6

69°31′5

104

74°02′2

69°50′3

105

74°02′6

69°52′0

106

74°06′1

70°06′6

107

74°07′5

70°12′5

108

74°10′0

70°23′1

109

74°12′5

70°33′7

110

74°24′0

71°25′7

111

74°28′6

71°45′8

112

74°44′2

72°53′0

113

74°50′6

73°02′8

114

75°00′0

73°16′3

115

75°05′

73°30′

a teda smerom na sever k rovnobežke 78°10' severnej zemepisnej šírky; a ohraničená na západe čiarou začínajúcou na 61°00' severnej zemepisnej šírky a 65°00' západnej zemepisnej dĺžky, ktorá smeruje na severozápad pozdĺž loxodrómy na pobrežie ostrova Baffin pri Východnom útese (61°55' severnej zemepisnej šírky a 66°20' západnej zemepisnej dĺžky), a teda v severnom smere pozdĺž pobrežia ostrova Baffin, ostrova Bylot, ostrova Devon a ostrova Ellesmere a nasleduje poludník 80° západnej zemepisnej dĺžky vo vodách medzi týmito ostrovmi do 78°10' severnej zemepisnej šírky; a je ohraničená na severe rovnobežkou 78°10' severnej zemepisnej šírky.

▼B

1. b) 

podoblasť 0 pozostáva z dvoch oddielov:

Oddiel 0A — 

Táto časť podoblasti leží severne od rovnobežky 66°15′ severnej šírky

Oddiel 0B — 

Táto časť podoblasti leží južne od rovnobežky 65°15′ severnej šírky

▼M1

2. a) 
Podoblasť 1 — 

tá časť oblasti podľa dohovoru, ktorá leží na východ od podoblasti 0 a na sever a východ od loxodrómy, ktorá spája bod 60°12' severnej zemepisnej šírky a 57°13' západnej zemepisnej dĺžky s bodom 52°15' severnej zemepisnej šírky a 42°00' západnej zemepisnej dĺžky.

▼B

2. b) 

Podoblasť 1 pozostáva zo šiestich oddielov:

Oddiel 1A — 

Táto časť podoblasti leží na sever od rovnobežky 68°50′ severnej šírky (Christianhaab);

Oddiel 1B — 

Táto časť podoblasti leží medzi rovnobežkou 66°15′ severnej šírky (5 morských míľ severne od Umanarsugssuaku) a rovnobežkou 68°50′ severnej šírky (Christianshaab);

Oddiel 1C — 

Táto časť podoblasti leží medzi rovnobežkou 64°15′ severnej šírky (4 morské míle severne od Godthaabu) a rovnobežkou 66°15′ severnej šírky (5 morských míľ od Umanarsugssuaku);

Oddiel 1D — 

Táto časť podoblasti leží medzi rovnobežkou 62°30′ severnej šírky (Frederikshaab Glacier) a rovnobežkou 64°15′ severnej šírky (4 morské míle od Godthaabu);

Oddiel 1E — 

Táto časť podoblasti leží medzi rovnobežkou 60°45′ severnej šírky (Mys Desolation) a rovnobežkou 62°30′ severnej šírky (Frederikshaab Glacier);

Oddiel 1F — 

Táto časť podoblasti leží južne od rovnobežky 60°45′ severnej šírky (Mys Desolation);

3. a) 
Podoblasť 2 — 

Táto časť dohodnutej oblasti leží východne od poludníka 64°30′ západnej dĺžky v oblasti Hudson Strait, na juh k podoblasti 0, na juh a západ od podoblasti 1 a na sever k rovnobežke 52°15′ severnej šírky.

3. b) 

Podoblasť 2 pozostáva z troch oddielov:

Oddiel 2G — 

Táto časť podoblasti leží na sever od rovnobežky 57°40′severnej šírky (Mys Mugford);

Oddiel 2H — 

Táto časť podoblasti leží medzi rovnobežkou 55°20′ severnej šírky (Hopedale) a rovnobežkou 57°40' severnej šírky (Mugfordov mys);

Oddiel 2J — 

Táto časť podoblasti leží na juh od rovnobežky 55°20′ severnej šírky. (Hopedale).

4. a) 
Podoblasť 3 — 

Táto časť dohodnutej oblasti leží južne od rovnobežky 52°15′ severnej šírky, a na východ zasahuje k línii severne od Bauldovho mysu na severe Novofundlandského pobrežia k 52°15′ severnej šírky, severne k rovnobežke 39°00′ severnej šírky, a k východu a severu línie 39°00 severnej šírky,, 50°00′ západnej dĺžky a pokračujúc n severozápadne priamo k bodu na 43°30′ severnej šírky,55°00′ západnej dĺžky v smere k bodu na 47°50′ severnej šírky,60°00′ západnej dĺžky po križovanie priamej línie k Rayovmu mysu, na pobreží Nového Fundlandu so Severným mysom na Mys Bretonovho ostrova, odtiaľ severovýchodne priamo myslenou líniou k Rayovmu mysu.

4. b) 

Podoblasť 3 sa skladá zo šiestich oddielov:

Oddiel 3K — 

Táto časť podoblasti sa rozprestiera na sever od rovnobežky 49°15′ severnej šírky (Freelsov mys, Nový Fundland);

Oddiel 3L — 

Táto časť podoblasti leží medzi Novofundlandským pobrežím od Freelsovho mysu po mys Sv. Márie, líniou opisovanou nasledovne:

Začína na Freelsovom myse, odtiaľ východne k poludníku 46°30′ západnej dĺžky, odtiaľ na juh k rovnobežke 46°00′ severnej šírky, odtiaľ na západ k poludníku 54°30′ západnej zemepisnej dĺžky,odtiaľ pozdĺž línie k mysu Sv. Márie, Nový Fundland;

Oddiel 3M — 

Táto časť podoblasti leží na juh od rovnobežky 49°15′ severnej šírky a na východ od poludníka 46°30′ západnej dĺžky;

Oddiel 3N — 

Táto časť podoblasti leží na juh od rovnobežky 46°00′ severnej šírky a medzi poludníkom 46°30′ západnej dĺžky a poludníkom 51°00′ západnej dĺžky;

Oddiel 3O — 

Táto časť podoblasti leží na juh od rovnobežky 46°00′ severnej šírky a medzi poludníkom 51°00′ západnej dĺžky a poludníkom 54°30′ západnej dĺžky;

Oddiel 3P — 

Táto časť podoblasti leží na juh od Novofundlandského pobrežia a na západ od línie spájajúcej mys Sv. Márie, Nový Fundland k bodu na 46°00′ severnej šírky,54°30′západnej dĺžky, odtiaľ na juh k okraju podoblasti;

Oddiel 3P je rozdelená na 2 pododdiely:

3Pn — 

Severozápadný pododdiel – tá časť oddielu 3P, ktorá leží na severozápad od línie rozširujúcej sa od Burgoevých ostrovov, Nového Fundlandu juhozápadne k bodu 46°50′ severnej šírky a 58°50′ západnej dĺžky,

3Ps — 

Juhovýchodný pododdiel – táto časť oddielu 3 P leží na juhovýchod od línie definovanej pre pododdiel 3Pn.

5. a) 
Podoblasť 4 — 

Táto časť dohodnutej oblasti leží na sever od rovnobežky 39°00′ severnej šírky, k západnej hranici podoblasti 3,a k východu k línii opisovanej nasledovne: začínajúc od začiatku medzinárodnej hranice medzi USA a Kanadou v Kanále Grand Maman v bode 44°46′ 35° 346′′′severnej šírky; 66°54 11,253′′ západnej dĺžky, odtiaľ na juh k rovnobežke 43°50′ severnej šírky,odtiaľ na západ k poludníku 67°40′ západnej dĺžky, odtiaľ na juh k rovnobežke 42°20′ severnej šírky, odtiaľ východne k bodu na 66°00′ západnej dĺžky, odtiaľ pozdĺž línie v juhovýchodnom smere k bodu 42°00′ severnej šírky a 65°40′ západnej dĺžky, odtiaľ na juh k rovnobežke 39°00′ severnej šírky.

5. b) 

Podoblasť 4 je rozdelená do 6 oddielov:

Oddiel 4R — 

Tá časť podoblasti, ktorá leží medzi pobrežím Nového Fundlandu od Bauldovho mysu, odtiaľ k Rayovmu mysu a línií opisovanej nasledovne: Začínajúc Bauldovým mysom, odtiaľ na sever k rovnobežke 52°15′severnej šírky, odtiaľ západne k Labradorskému pobrežiu, odtiaľ pozdĺž Labradorského pobrežia k hranici Labrador -Quebec, odtiaľ pozdĺž línie v juhozápadnom smere k bodu na 49°25′ severnej šírky,60°00′ západnej dĺžky, odtiaľ na juh k bodu 47°50′ severnej šírky, 60°00 západnej dĺžky, odtiaľ pozdĺž línie juhovýchodne k bodu kde sa križuje hranica 3. podoblasti s líniou spájajúcou Severný mys, Nové Škótsko s Rayovým mysom, Nový Fundland, odtiaľ k Rayovmu mysu, Nový Fundland;

Oddiel 4S — 

Táto časť podoblasti leží medzi južným pobrežím provincie Quebec od konca Labradorsko-Quebeckej hranici k Pte. des Monts a línie opisovanej nasledovne: začínajúc na Pte. des Monts, odtiaľ na východ k bodu 49°25′ severnej šírky,64°40′ západnej dĺžky, odtiaľ pozdĺž línie vo východo-juho-východnom smere k bodu 47°50′ severnej šírky,60°00′ západnej dĺžky, odtiaľ na sever k bodu 49°25′ severnej šírky,60°00′ západnej dĺžky, odtiaľ v severovýchodnom smere ku koncu Labradorsko-Quebeckej hranice;

Oddiel 4T — 

Tá časť podoblasti, ktorá leží medzi pobrežím Nového Škótska, Nového Brunswiku a Quebeku od Severného mysu k Pte. es Monts a línie opisovanej nasledovne: začínajúcej Pte. des Monts, odtiaľ na východ k bodu 49°25′ severnej šírky,64°40′ západnej dĺžky, odtiaľ pozdĺž línie juhovýchodne k bodu 47°50′ severnej šírky,60°00′ západnej dĺžky, odtiaľ pozdĺž línie južným smerom k Severnému mysu, Novému Škótsku;

Oddiel 4V — 

Táto časť podoblasti leží medzi pobrežím Nového Škótska medzi Severným mysom a Fourchu a línie opisovanej takto: začínajúc vo Fourchu, odtiaľ vo východnom smere k bodu 45°40′ severnej šírky,60°00′ západnej dĺžky, odtiaľ na juh pozdĺž poludníka 60°00′západnej dĺžky, k rovnobežke 44°10′ severnej šírky, odtiaľ na východ k poludníku 59°00′ západnej dĺžky, odtiaľ na juh k rovnobežke 39°00′ severnej šírky, odtiaľ na východ k bodu kde hranica podoblastí 3 a 4 sa stretáva s rovnobežkou 39°00′ severnej šírky, odtiaľ pozdĺž hranice podoblastí 3 a 4 a línie pokračujúcej v severozápadným smerom k bodu 47°50′ severnej šírky,60°00′západnej dĺžky pozdĺž línie v južnom smere k Severnému mysu, Nové Škótsko;

Oddiel 4V je rozdelená na 2 pododdiely:

4Vn — 

Severný pododdiel – Táto časť oddielu 4V leží na sever od rovnobežky 45°40′ severnej šírky;

4Vs — 

Južný pododdiel – Táto časť oddielu 4V leží južne od rovnobežky 45°40′ severnej šírky;

Oddiel 4W — 

Táto časť podoblasti leží medzi pobrežím Nového Škótska medzi Halifaxom a Fourchu a línie opisovanej takto: Začínajúcej na Fourchu, odtiaľ pozdĺž línie vo východnom smere k bodu 45°40′ severnej šírky,60°00′ západnej dĺžky, odtiaľ na juh pozdĺž poludníka 60°00′ západnej dĺžky k rovnobežke 44°10′ severnej šírky, odtiaľ na východ k poludníku 59°00′ západnej dĺžky, odtiaľ na juh k rovnobežke 39°00′severnej šírky, odtiaľ západne k poludníku 63°20′ západnej dĺžky, odtiaľ na sever k bodu na tom poludníku 44°20′severnej šírky, odtiaľ pozdĺž línie v severozápadnom smere k Halifaxu, Nové Škótsko;

Oddiel 4X — 

Tá časť podoblasti, ktorá leží medzi západnou hranicou podoblasti 4 a pobrežia Nového Brunswiku a Nového Škótska od začiatku hranice medzi Novým Brunswikom a Maine k Halifaxu a línie opisovanej nasledovne: Začínajúc Halifaxom, odtiaľ pozdĺž línie juhovýchodne k bodu na 44°20′ severnej šírky,63°20′ západnej dĺžky, odtiaľ južne k rovnobežke 39°00′ severnej šírky, a odtiaľ na západ k poludníku 65°40′ západnej dĺžky.

6. a) 
Podoblasť 5 — 

Táto časť dohodnutej oblasti leží na západ od západnej hranice Podoblasti 4, severne k rovnobežke 39°00′ severnej šírky,a k východu k poludníku 71°40′ západnej dĺžky.

6. b) 

Podoblasť 5 sa skladá z dvoch oddielov:

Oddiel 5Y — 

Tá časť podoblasti, ktorá leží medzi pobrežím Mainu, Nového Hampshiru a Massachusets, od hranice medzi Maine a Nového Brunswiku k 70°00′ západnej dĺžky na Codov mys(približne 42°00′ severnej šírky) a líniou opisovanou nasledovne: začínajúc na bode Codovho mysu na 70°00′ západnej dĺžky(približne 42°00′ severnej šírky),odtiaľ na sever k 42°20′ severnej šírky, odtiaľ na východ k 67°40′ západnej dĺžky na hranicu podoblastí 4 a 5, a odtiaľ pozdĺž tejto hranice k hranici Kanady a Spojených štátov;

Oddiel 5Z — 

Tá časť podoblasti ktorá leží na juh a východ od Oddielu 5Y.

Oddiel 5Z je rozdelená do 2 častí: východná a západná časť je definovaná nasledovne:

5Ze — 

Východná časť – Táto časť oddielu 5Z leží na východ od poludníka 70°00′ západnej dĺžky;

5Zw — 

Západná časť – Táto časť oddielu 5Z leží na západ od poludníka 70°00′západnej dĺžky;

7. a) 
Podoblasť 6 — 

Časť tejto dohodnutej oblasti ohraničenej líniou začínajúcou na bode pobrežia Rhode Islandu na 71°40′západnej dĺžky, odtiaľ na juh k 39°00′severnej šírky, odtiaľ na východ k 42°00′západnej dĺžky, odtiaľ na juh k 35°00′ severnej šírky, odtiaľ na západ k pobrežiu Severnej Ameriky, odtiaľ severne pozdĺž pobrežia Severnej Ameriky k bodu na Rhode Islande na 71°40′západnej dĺžky.

7. b) 

Podoblasť 6 je vytvorená z 8 oddielov:

Oddiel 6A — 

Táto časť podoblasti leží severne od rovnobežky 39°00′severnej šírky na západ k podoblasti 5;

Oddiel 6B — 

Táto časť podoblasti leží na západ od 70°00′ západnej dĺžky, na juh k rovnobežke 39°00′ severnej šírky, a k severu a západu línia idúca západným smerom pozdĺž rovnobežky 37°00′ severnej šírky k 76°00′ západnej dĺžky a odtiaľ na juh k Henryho mysu, Virginia;

Oddiel 6C — 

Táto časť podoblasti leží západne od 70°00′ západnej dĺžky a na juh k rovnobežke 35°00′severnej šírky;

Oddiel 6D — 

Táto časť podoblasti leží východne k oddielom 6B a 6C a na západ k 65°00′ západnej dĺžky;

Oddiel 6E — 

Táto časť podoblasti leží východne k oddielu 6D na západ k 60°00′ západnej dĺžky;

Oddiel 6F — 

Táto časť podoblasti leží východne k oddielu 6E a západne k 55°00′ západnej dĺžky;

Oddiel 6G — 

Táto časť podoblasti leží východne k oddielu 6F a západne k 50°00′ západnej dĺžky

Oddiel 6H — 

Táto časť podoblasti leží západne od oddielu 6G západne k 42°00′ západnej dĺžky.

CONVENTION ON FUTURE MULTILATERAL COOPERATION IN THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIESTHE CONTRACTING PARTIES,

Noting that the coastal States of the Northwest Atlantic have, in accordance with relevant principles of international law, extended their jurisdiction over the living resources of their adjacent waters to limits of up to 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured, and exercise within these areas sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing these resources;

Taking into account the work of the Third United Nations Conference on the Law of the Sea in the field of fisheries;

Desiring to promote the conservation and optimum utilization of the fishery resources of the Northwest Atlantic area within a framework appropriate to the regime of extended coastal State jurisdiction over fisheries, and accordingly to encourage international cooperation and consultation with respect to these resources,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:Article I

1.  The area to which this Convention applies, hereinafter referred to as ‘the Convention Area’, shall be the waters of the Northwest Atlantic Ocean north of 35o00' north latitude and west of a line extending due north from 35o00' north latitude and 42o00' west longitude to 59o00' north latitude, thence due west to 44o00' west longitude, and thence due north to the coast of Greenland, and the waters of the Gulf of St Lawrence, Davis Strait and Baffin Bay south of 78o10' north latitude.

2.  The area referred to in this Convention as ‘the Regulatory Area’ is that part of the Convention Area which lies beyond the areas in which coastal States exercise fisheries jurisdiction.

3.  For the purposes of this Convention, ‘coastal State’ shall hereinafter mean a Contracting Party exercising fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  This Convention applies to all fishery resources of the Convention area, with the following exceptions: salmon, tuna and marlin, cetacean stocks managed by the International Whaling Commission or any successor organization, and sedentary species of the Continental Shelf, i.e., organisms which, at the harvestable stage, either are immobile on or under the seabed or are unable to move except in constant physical contact with the seabed or the subsoil.

5.  Nothing in this Convention shall be deemed to affect or prejudice the positions or claims of any Contracting Party in regard to internal waters, the territorial sea, or the limits or extent of the jurisdiction of any party over fisheries; or to affect or prejudice the views or positions of any Contracting Party with respect to the law of the sea.

Article II

1.  The Contracting Parties agree to establish and maintain an international organization whose object shall be to contribute through consultation and cooperation to the optimum utilization, rational management and conservation of the fishery resources of the Convention Area. This organization shall be known as the Northwest Atlantic Fisheries Organization, hereinafter referred to as ‘the Organization’, and shall carry out the functions set forth in this Convention.

2.  The Organization shall consist of:

(a) 

a General Council,

(b) 

a Scientific Council,

(c) 

a Fisheries Commission, and

(d) 

a Secretariat.

3.  The Organization shall have legal personality and shall enjoy in its relations with other international organizations and in the territories of the Contracting Parties such legal capacity as may be necessary to perform its functions and achieve its ends. The immunities and privileges which the Organization and its officers shall enjoy in the territory of a Contracting Party shall be subject to agreement between the Organization and the Contracting Party concerned.

4.  The headquarters of the Organization shall be at Dartmouth, Nova Scotia, Canada, or at such other place as may be decided by the General Council.

Article III

The functions of the General Council shall be:

(a) 

to supervise and coordinate the organizational, administrative, financial and other internal affairs of the Organization, including the relations among its constituent bodies;

(b) 

to coordinate the external relations of the Organization;

(c) 

to review and determine the membership of the Fisheries Commission pursuant to Article XIII; and

(d) 

to exercise such other authority as is conferred upon it by this Convention.

Article IV

1.  Each Contracting Party shall be a member of the General Council and shall appoint to the Council not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The General Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman shall be a representative of a Contracting Party that is a member of the Fisheries Commission and the chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  The chairman shall be the president of the Organization and shall be its principal representative.

4.  The chairman of the General Council shall convene a regular annual meeting of the Organization at a place decided upon by the General Council and which shall normally be in North America.

5.  Any meeting of the General Council, other than the annual meeting, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

6.  The General Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article V

1.  Each Contracting Party shall have one vote in proceedings of the General Council.

2.  Except where otherwise provided, decisions of the General Council shall be taken by a majority of the votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The General Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

4.  The General Council shall submit to the Contracting Parties an annual report of the activities of the Organization.

Article VI

1.  The functions of the Scientific Council shall be:

(a) 

to provide a forum for consultation and cooperation among the Contracting Parties with respect to the study, appraisal and exchange of scientific information and views relating to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries, and to encourage and promote cooperation among the Contracting Parties in scientific research designed to fill gaps in knowledge pertaining to these matters;

(b) 

to compile and maintain statistics and records and to publish or disseminate reports, information and materials pertaining to the fisheries of the Convention Area, including environmental and ecological factors affecting these fisheries;

(c) 

to provide scientific advice to coastal States, where requested to do so pursuant to Article VII; and

(d) 

to provide scientific advice to the Fisheries Commission, pursuant to Article VIII or on its own initiative as required for the purposes of the Commission.

2.  The functions of the Scientific Council may, where appropriate, be carried out in cooperation with other public or private organizations having related objectives.

3.  The Contracting Parties shall furnish to the Scientific Council any available statistical and scientific information requested by the Council for the purpose of this Article.

Article VII

1.  The Scientific Council shall, at the request of a coastal State, consider and report on any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources in waters under the fisheries jurisdiction of that coastal State within the Convention Area.

2.  The coastal State shall, in consultation with the Scientific Council, specify terms of reference for the consideration of any question referred to the Council pursuant to paragraph 1. These terms of reference shall include, along with any other matters deemed appropriate, such of the following as are applicable:

(a) 

a statement of the question referred, including a description of the fisheries and area to be considered;

(b) 

where scientific estimates or predictions are sought, a description of any relevant factors or assumptions to be taken into account; and

(c) 

where applicable, a description of any objectives the coastal State is seeking to attain and an indication of whether specific advice or a range of options should be provided.

Article VIII

The Scientific Council shall consider and report on any question referred to it by the Fisheries Commission pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall take into account the terms of reference specified by the Fisheries Commission in respect of that question.

Article IX

1.  Each Contracting Party shall be a member of the Scientific Council and shall appoint to the Council its own representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

2.  The Scientific Council shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Contracting Parties.

3.  Any meeting of the Scientific Council, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of a coastal State or upon the request of a Contracting Party with the concurrence of another Contracting Party.

4.  The Scientific Council may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article X

1.  Scientific advice to be provided by the Scientific Council pursuant to this Convention shall be determined by consensus. Where consensus cannot be achieved, the Council shall set out in its report all views advanced on the matter under consideration.

2.  Decisions of the Scientific Council with respect to the election of officers, the adoption and the amendment of rules and other matters pertaining to the organization of its work shall be taken by a majority of votes of all Contracting Parties present and casting affirmative or negative votes, and for these purposes each Contracting Party shall have one vote. No vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Contracting Parties.

3.  The Scientific Council shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XI

1.  The Fisheries Commission, hereinafter referred to as ‘the Commission’, shall be responsible for the management and conservation of the fishery resources of the Regulatory Area in accordance with the provisions of this Article.

2.  The Commission may adopt proposals for joint action by the Contracting Parties designed to achieve the optimum utilization of the fishery resources of the Regulatory Area. In considering such proposals, the Commission shall take into account any relevant information or advice provided to it by the Scientific Council.

3.  In the exercise of its functions under paragraph 2, the Commission shall seek to ensure consistency between:

(a) 

any proposal that applies to a stock or group of stocks occurring both within the Regulatory Area and within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, or any proposal that would have an effect through species interrelationships on a stock or group of stocks occurring in whole or in part within an area under the fisheries jurisdiction of a coastal State, and

(b) 

any measures or decisions taken by the coastal State for the management and conservation of that stock or group of stocks with respect to fishing activities conducted within the area under its fisheries jurisdiction.

The appropriate coastal State and the Commission shall accordingly promote the coordination of such proposals, measures and decisions. Each coastal State shall keep the Commission informed of its measures and decisions for the purpose of this Article.

4.  Proposals adopted by the Commission for the allocation of catches in the Regulatory Area shall take into account the interests of Commission members whose vessels have traditionally fished within that Area, and, in the allocation of catches from the Grand Banks and Flemish Cap, Commission members shall give special consideration to the Contracting Party whose coastal communities are primarily dependent on fishing for stocks related to these fishings banks and which has undertaken extensive efforts to ensure the conservation of such stocks through international action, in particular, by providing surveillance and inspection of international fisheries on these banks under an international scheme of joint enforcement.

5.  The Commission may also adopt proposals for international measures of control and enforcement within the Regulatory Area for the purpose of ensuring within that Area the application of this Convention and the measures in force thereunder.

6.  Each proposal adopted by the Commission shall be transmitted by the Executive Secretary to all Contracting Parties, specifying the date of transmittal for the purposes of paragraph 1 of Article XII.

7.  Subject to the provisions of Article XII, each proposal adopted by the Commission under this Article shall become a measure binding on all Contracting Parties to enter into force on a date determined by the Commission.

8.  The Commission may refer to the Scientific Council any question pertaining to the scientific basis for the management and conservation of fishery resources within the Regulatory Area and shall specify terms of reference for the consideration of that question.

9.  The Commission may invite the attention of any or all Commission members to any matters which relate to the objectives and purposes of this Convention within the Regulatory Area.

Article XII

1.  If any Commission member presents to the Executive Secretary an objection to a proposal within 60 days of the date of transmittal specified in the notification of the proposal by the Executive Secretary, the proposal shall not become a binding measure until the expiration of 40 days following the date of transmittal specified in the notification of that objection to the Contracting Parties. Thereupon any other Commission member may similarly object prior to the expiration of the additional 40-day period, or within 30 days after the date of transmittal specified in the notification to the Contracting Parties of any objection presented within that additional 40-day period, whichever shall be the later. The proposal shall then become a measure binding on all Contracting Parties, except those which have presented objections, at the end of the extended period or periods for objecting. If, however, at the end of such extended period or periods, objections have been presented and maintained by a majority of Commission members, the proposal shall not become a binding measure, unless any or all of the Commission members nevertheless agree as among themselves to be bound by it on an agreed date.

2.  Any Commission member which has objected to a proposal may at any time withdraw that objection and the proposal immediately shall become a measure binding on such a member, subject to the objection procedure provided for in this Article.

3.  At any time after the expiration of one year from the date on which a measure enters into force, any Commission member may give to the Executive Secretary notice of its intention not to be bound by the measure, and, if that notice is not withdrawn, the measure shall cease to be binding on that member at the end of one year from the date of receipt of the notice by the Executive Secretary. At any time after a measure has ceased to be binding on a Commission member under this paragraph, the measure shall cease to be binding on any other Commission member upon the date a notice of its intention not to be bound is received by the Executive Secretary.

4.  The Executive Secretary shall immediately notify each Contracting Party of:

(a) 

the receipt of each objection and withdrawal of objection under paragraphs 1 and 2;

(b) 

the date on which any proposal becomes a binding measure under the provisions of paragraph 1; and

(c) 

the receipt of each notice under paragraph 3.

Article XIII

1.  The membership of the Commission shall be reviewed and determined by the General Council at its annual meeting and shall consist of:

(a) 

each Contracting Party which participates in the fisheries of the Regulatory Area, and

(b) 

any Contracting Party which has provided evidence satisfactory to the General Council that it expects to participate in the fisheries of the Regulatory Area during the year of that annual meeting or during the following calendar year.

2.  Each Commission member shall appoint to the Commission not more than three representatives who may be accompanied at any of its meetings by alternates, experts and advisers.

3.  Any Contracting Party that is not a Commission member may attend meetings of the Commission as an observer.

4.  The Commission shall elect a chairman and a vice-chairman, each of whom shall serve for a term of two years and shall be eligible for re-election but shall not serve for more than four years in succession. The chairman and vice-chairman shall be representatives of different Commission members.

5.  Any meeting of the Commission, other than the annual meeting convened pursuant to Article IV, may be called by the chairman at such time and place as the chairman may determine, upon the request of any Commission member.

6.  The Commission may establish such committees and subcommittees as it considers desirable for the exercise of its duties and functions.

Article XIV

1.  Each Commission member shall have one vote in proceedings of the Commission.

2.  Decisions of the Commission shall be taken by a majority of the votes of all Commission members present and casting affirmative or negative votes, provided that no vote shall be taken unless there is a quorum of at least two-thirds of the Commission members.

3.  The Commission shall adopt, and amend as occasion may require, rules for the conduct of its meetings and for the exercise of its functions.

Article XV

1.  The Secretariat shall provide services to the Organization in the exercise of its duties and functions.

2.  The chief administrative officer of the Secretariat shall be the Executive Secretary, who shall be appointed by the General Council according to such procedures and on such terms as it may determine.

3.  The staff of the Secretariat shall be appointed by the Executive Secretary in accordance with such rules and procedures as may be determined by the General Council.

4.  The Executive Secretary shall, subject to the general supervision of the General Council, have full power and authority over staff of the Secretariat and shall perform such other functions as the General Council shall prescribe.

Article XVI

1.  Each Contracting Party shall pay the expenses of its own delegation to all meetings held pursuant to this Convention.

2.  The General Council shall adopt an annual budget for the Organization.

3.  The General Council shall establish the contributions due from each Contracting Party under the annual budget on the following basis:

(a) 

10 % of the budget shall be divided among the coastal States in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year;

(b) 

30 % of the budget shall be divided equally among all the Contracting Parties; and

(c) 

60 % of the budget shall be divided among all Contracting Parties in proportion to their nominal catches in the Convention Area in the year ending two years before the beginning of the budget year.

The nominal catches referred to above shall be the reported catches of the species listed in Annex I, which forms an integral part of this Convention.

4.  The Executive Secretary shall notify each Contracting Party of the contribution due from that Party as calculated under paragraph 3 of this Article, and as soon as possible thereafter each Contracting Party shall pay to the Organization its contribution.

5.  Contributions shall be payable in the currency of the country in which the headquarters of the Organization is located, except if otherwise authorized by the General Council.

6.  Subject to paragraph 11 of this Article, the General Council shall, at its first meeting, approve a budget for the balance of the first financial year in which the Organization functions and the Executive Secretary shall transmit to the Contracting Parties copies of that budget together with notices of their respective contributions.

7.  For subsequent financial years, drafts of the annual budget shall be submitted by the Executive Secretary to each Contracting Party together with a schedule of contributions, not less than 60 days before the annual meeting of the Organization at which the budgets are to be considered.

8.  A Contracting Party acceding to this Convention during the course of a financial year shall contribute in respect of that year a part of the contribution calculated in accordance with the provisions of this Article, that is proportional to the number of complete months remaining in the year.

9.  A Contracting Party which has not paid its contributions for two consecutive years shall not enjoy any right of casting votes and presenting objections under this Convention until it has fulfilled its obligations, unless the General Council decides otherwise.

10.  The financial affairs of the Organization shall be audited annually by external auditors to be selected by the General Council.

11.  If the Convention enters into force on 1 January 1979, the provisions of Annex II, which forms an integral part of this Convention, shall apply in place of the provisions of paragraph 6.

Article XVII

The Contracting Parties agree to take such action, including the imposition of adequate sanctions for violations, as may be necessary to make effective the provisions of the Convention and to implement any measures which become binding under paragraph 7 of Article XI and any measures which are in force under Article XXIII. Each Contracting Party shall transmit to the Commission an annual statement of the actions taken by it for these purposes.

Article XVIII

The Contracting Parties agree to maintain in force and to implement within the Regulatory Area a scheme of joint international enforcement as applicable pursuant to Article XXIII or as modified by measures referred to in paragraph 5 of Article XI. This scheme shall include provision for reciprocal rights of boarding and inspection by the Contracting Parties and for flag state prosecution and sanctions on the basis of evidence resulting from such boardings and inspections. A report of such prosecutions and sanctions imposed shall be included in the annual statement referred to in Article XVII.

Article XIX

The Contracting Parties agree to invite the attention of any State not a party to this Convention to any matter relating to the fishing activities in the Regulatory Area of the nationals or vessels of that State which appear to affect adversely the attainment of the objectives of this Convention. The Contracting Parties further agree to confer when appropriate upon the steps to be taken towards obviating such adverse effects.

Article XX

1.  The Convention Area shall be divided into scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions, the boundaries of which shall be those defined in Annex III to this Convention.

2.  On the request of the Scientific Council, the General Council may be a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for scientific or statistical purposes, modify the boundaries of the scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions set out in Annex III, provided that each coastal State exercising fisheries jurisdiction in any part of the area affected concurs in such action.

3.  On the request of the Fisheries Commission and after having consulted the Scientific Council, the General Council may by a two-thirds majority vote of all Contracting Parties, if deemed necessary for management purposes, divide the Regulatory Area into appropriate regulatory divisions and subdivisions. These may subsequently be modified in accordance with the same procedure. The boundaries of any such divisions and subdivisions shall be defined in Annex III.

4.  Annex III to this Convention, either in its present terms or as modified from time to time pursuant to this Article, forms an integral part of this Convention.

Article XXI

1.  Any Contracting Party may propose amendments to this Convention to be considered and acted upon by the General Council at an annual or a special meeting. Any such proposed amendment shall be sent to the Executive Secretary at least 90 days prior to the meeting at which it is proposed to be acted upon, and the Executive Secretary shall immediately transmit the proposal to all Contracting Parties.

2.  The adoption of a proposed amendment to the Convention by the General Council shall require a three-fourths majority of the votes of all Contracting Parties. The text of any proposed amendments so adopted shall be transmitted by the Depositary to all Contracting Parties.

3.  An amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days following the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of written notification of approval by three-fourths of all Contracting Parties unless any other Contracting Party notifies the Depositary that it objects to the amendment within 90 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of such receipt, in which case the amendment shall not take effect for any Contracting Party. Any Contracting Party which has objected to an amendment may at any time withdraw that objection. If all objections to an amendment are withdrawn, the amendment shall take effect for all Contracting Parties 120 days of the date of transmittal specified in the notification by the Depositary of receipt of the last withdrawal.

4.  Any party which becomes a Contracting Party to the Convention after an amendment has been adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be deemed to have approved the said amendment.

5.  The Depositary shall promptly notify all Contracting Parties of the receipt of notifications of approval of amendments, the receipt of notifications of objection or withdrawal of objections, and the entry into force of amendments.

Article XXII

1.  This Convention shall be open for signature at Ottawa until 31 December 1978, by the parties represented at the Diplomatic Conference on the Future of Multilateral Cooperation in the Northwest Atlantic Fisheries, held at Ottawa from 11 October to 21 October 1977. It shall thereafter be open for accession.

2.  This Convention shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories and the instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of Canada, referred to in this Convention as ‘the Depositary’.

3.  This Convention shall enter into force upon the first day of January following the deposit of instruments of ratification, acceptance or approval by not less than six Signatories at least one of which exercises fisheries jurisdiction in waters forming part of the Convention Area.

4.  Any party which has not signed this Convention may accede thereto by a notification in writing to the Depositary. Accessions received by the Depositary prior to the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date this Convention enters into force. Accessions received by the Depositary after the date of entry into force of this Convention shall become effective on the date of receipt by the Depositary.

5.  The Depositary shall inform all Signatories and all acceding Parties of all ratifications, acceptances or approvals deposited and accessions received.

6.  The Depositary shall convene the initial meeting of the Organization to be held not more than six months after the coming into force of the Convention, and shall communicate the provisional agenda to each Contracting Party not less than one month before the date of the meeting.

Article XXIII

Upon the entry into force of this Convention, each proposal that has been transmitted or is effective at that time under Article VIII of the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries, 1949, (‘the ICNAF Convention’) shall, subject to the provisions of the ICNAF Convention, become a measure binding on each Contracting Party with respect to the Regulatory Area immediately, if the proposal has become effective under the ICNAF Convention, or at such time as it becomes effective thereunder. Subject to paragraph 3 of Article XII, each such measure shall remain binding on each Contracting Party, until such time as it expires or is replaced by a measure which has become binding pursuant to Article XI of this Convention, provided that no such replacement shall take effect before this Convention has been in force for one year.

Article XXIV

1.  Any Contracting Party may withdraw from the Convention on 31 December of any year by giving notice on or before the preceding 30 June to the Depositary, which shall communicate copies of such notice to other Contracting Parties.

2.  Any other Contracting Party may thereupon withdraw from the Convention on the same 31 ►C1  December by giving notice to the Depositary within one ◄ month of the receipt of a copy of a notice of withdrawal given pursuant to paragraph 1 of this Article.

Article XXV

1.  The original of the Convention shall be deposited with the Government of Canada, which shall communicate certified copies thereof to all the Signatories and to all the acceding Parties.

2.  The Depositary shall register the Convention with the Secretariat of the United Nations.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

Done at Ottawa, this 24th day of October 1978, in a single original, in the English and French languages, each text being equally authentic.

ANNEX 1 TO THE CONVENTION

List of species for the determination of the nominal catches to be used in calculating the annual budget pursuant to Article XVIAtlantic cod ...

Gadus morrhua

Haddock ...

Melanogrammus aeglefinus

Atlantic redfish ...

Sebastes marinus

Silver hake ...

Merluccius bilinearis

Red hake ...

Urophycis chuss

Pollock ...

Pollachius virens

American plaice ...

Hippoglossoides platessoides

Witch flounder ...

Glyptocephalus cynoglossus

Yellowtail flounder ...

Limanda ferruginea

Greenland halibut ...

Keinhardtius hippoglossoides

Roundnose grenadier ...

Macrourus rupestris

Atlantic herring ...

Clupea harengus

Atlantic mackerel ...

Scomber scombrus

Atlantic butterfish ...

Peprilus triacanthus

River herring (alewife) ...

Alosa pseudoharengus

Atlantic argentine ...

Argentina silus

Capelin ...

Mallotus villosus

Long-finned squid ...

Loligo pealei

Shortr-finned squid ...

Illex illecebrosus

Shrimps ...

Pandalus sp.

ANNEX II TO THE CONVENTION

Transitional financial arrangements

1. A Contracting Party which is also a Contracting Party to the International Convention for the Northwest Atlantic Fisheries throughout the year 1979 shall not contribute to the expenses of the Organization in that year. Other Contracting Parties which have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval or acceded to the Convention before 31 December 1979 shall contribute the amount indicated in the Appendix hereto. The contribution of any Contracting Party not included in the Appendix shall be determined by the General Council.

2. The contributions due pursuant to paragraph 1 shall be paid by each Contracting Party as soon as possible after 1 January 1979 or after its accession to the Convention, whichever is later.

Appendix to Annex II to the ConventionContracting Party

Contribution for 1979

(in $)

Bulgaria

16 325

Canada

82 852

Cuba

20 211

Denmark (Faroe Islands)

6 473

European Economic Community

74 254

German Democratic Republic

19 266

Iceland

12 293

Japan

16 697

Norway

21 107

Poland

29 316

Portugal

22 716

Romania

15 472

Spain

26 224

USSR

72 133

USA

29 947

ANNEX III TO THE CONVENTION

Scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions

The scientific and statistical subareas, divisions and subdivisions provided for by Article XX of this Convention shall be as follows:

▼M1

1. (a) 

Subarea 0

that portion of the Convention Area bounded on the south by a line extending due east from a point at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude to a point at 61o00' north latitude and 59o00' west longitude, thence in a south-easterly direction along a rhumb line to a point at 60o 12' north latitude and 57o 13' west longitude; thence bounded on the east by a series of geodesic lines joining the following points:Point No

Latitude

Longitude

1

60o12'0

57o13'0

2

61o00'0

57o13'1

3

62o00'5

57o21'1

4

62o02'3

57o 21'8

5

62o03'5

57o22'2

6

62o11'5

57o25'4

7

62o47'2

57o41'0

8

63o22'8

57o57'4

9

63o28'6

57o59'7

10

63o35'0

58o02'0

11

63o37'2

58o01'2

12

63o44'1

57o58'8

13

63o50'1

57o57'2

14

63o52'6

57o56'6

15

63o57'4

57o53'5

16

64o04'3

57o49'1

17

64o12'2

57o48'2

18

65o06'0

57o44'1

19

65o08'9

57o43'9

20

65o11'6

57o44'4

21

65o14'5

57o45'1

22

65o18'1

57o45'8

23

65o23'3

57o44'9

24

65o34'8

57o42'3

25

65o37'7

57o41'9

26

65o50'9

57o40'7

27

65o51'7

57o40'6

28

65o57'6

57o40'1

29

66o03'5

57o39'6

30

66o12'9

57o38'2

31

66o18'8

57o37'8

32

66o24'6

57o37'8

33

66o30'3

57o38'3

34

66o36'1

57o39'2

35

66o37'9

57o39'6

36

66o41'8

57o40'6

37

66o49'5

57o43'0

38

67o21'6

57o52'7

39

67o27'3

57o 54'9

40

67o28'3

57o55'3

41

67o29'1

57o56'1

42

67o 307

57o57'8

43

67o35'3

58o02'2

44

67o39'7

58o06'2

45

67o44'2

58o09'9

46

67o56'9

58o19'8

47

68o01'8

58o23'3

48

68o04'3

58o25'0

49

68o06'8

58o26'7

50

68o07'5

58o27'2

51

68o16'1

58o34'1

52

68o21'7

58o39'0

53

68o25'3

58o42'4

54

68o32'9

59o01'8

55

68o34'0

59o04'6

56

68o37'9

59o14'3

57

68o38'0

59o14'6

58

68o56'8

60o02'4

59

69o00'8

60o09'0

60

69o06'8

60o18'5

61

69o10'3

60o23'8

62

69o12'8

60o27'5

63

69o29'4

60o51'6

64

69o49'8

60o58'2

65

69o55'3

60o59'6

66

69o55'8

61o00'0

67

70o01'6

61o04'2

68

70o07'5

61o08'1

69

70o08'8

61o08'8

70

70o13'4

61o10'6

71

70o33'1

61o17'4

72

70o35'6

61o20'6

73

70o48'2

61o37'9

74

70o51'8

61o42'7

75

71o12'1

62o09'1

76

71o18'9

62o17'5

77

71o25'9

62o25'5

78

71o29'4

62o29'3

79

71o31'8

62o32'0

80

71o32'9

62o33'5

81

71o44'7

62o49'6

82

71o47'3

62o53'1

83

71o52'9

63o03'9

84

72o01'7

63o21'1

85

72o06'4

63o30'9

86

72o11'0

63o41'0

87

72o24'8

64o13'2

88

72o30'5

64o26'1

89

72o36'3

64o38'8

90

72o 437

64o54'3

91

72o 457

64o58'4

92

72o 477

65o00'9

93

72o50'8

65o07'6

94

73o18'5

66o08'3

95

73o25'9

66o25'3

96

73o31'1

67o15'1

97

73o36'5

68o05'5

98

73o37'9

68o12'3

99

73o417

68o29'4

100

73o46'1

68o48'5

101

73o46'7

68o51'1

102

73o52'3

69o11'3

103

73o57'6

69o31'5

104

74o02'2

69o50'3

105

74o02'6

69o52'0

106

74o06'1

70o06'6

107

74o07'5

70o12'5

108

74o10'0

70o23'1

109

74o12'5

70o33'7

110

74o24'0

71o25'7

111

74o28'6

71o45'8

112

74o44'2

72o53'0

113

74o50'6

73o02'8

114

75o00'0

73o16'3

115

75o05'

73o30'

and thence due north to the parallel of 78o 10' north latitude; and bounded on the west by a line beginning at 61o00' north latitude and 65o00' west longitude and extending in a north-westerly direction along a rhumb line to the coast of Baffin Island at East Bluff (61o55' north latitude and 66o 20' west longitude), and thence in a northerly direction along the coast of Baffin Island, Bylot Island, Devon Island and Ellesmere Island and following the meridian of 80o west longitude in the waters between those islands to 78o 10' north latitude; and bounded on the north by the parallel of 78o 10' north latitude.

▼B

1. (b) 

Subarea 0 is composed of two divisions:Division 0A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 66o15' north latitude;

Division OB

—  That portion of the subarea lying to the south of the parallel of 65o15' north latitude.

▼M1

2. (a) 

Sub-area 1

that portion of the Convention Area lying to the east of Sub-area 0 and to the north and east of a rhumb line joining a point at 60o12' north latitude and 57o13' west longitude with a point at 52o15' north latitude and 42o00' west longitude.

▼B

2. (b) 

Subarea 1 is composed of six divisions:Division 1A

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1B

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak) and the parallel of 68o50' north latitude (Christianshaab);

Division 1C

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab) and the parallel of 66o15' north latitude (five nautical miles north of Umanarsugssuak);

Division 1D

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier) and the parallel of 64o15' north latitude (four nautical miles north of Godthaab);

Division IE

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation) and the parallel of 62o30' north latitude (Frederikshaab Glacier);

Division 1F

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 60o45' north latitude (Cape Desolation).

3. (a) 

Subarea 2

That portion of the Convention Area lying to the east of the meridian of 64o30' west longitude in the area of Hudson Strait, to the south of Subarea 0, to the south and west of Subarea 1 and to the north of the parallel of 52o15' north latitude.

3. (b) 

Subarea 2 is composed of three divisions:Division 2G

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2H

—  That portion of the subarea lying between the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale) and the parallel of 57o40' north latitude (Cape Mugford);

Division 2J

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 55o20' north latitude (Hopedale).

4. (a) 

Subarea 3

That portion of the Convention Area lying south of the parallel of 52o15' north latitude; and to the east of a line extending due north from Cape Bauld on the north coast of Newfoundland to 52o15' north latitude; to the north of the parallel of 39o00' north latitude; and to the east and north of a rhumb line commencing at 39o00' north latitude, 50o00' west longitude and extending in a northwesterly direction to pass through a point at 43o30' north latitude, 55o00' west longitude in the direction of a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude until it intersects a straight line connecting Cape Ray, on the coast of Newfoundland, with Cape North on Cape Breton Island; thence in a northeasterly direction along said line to Cape Ray.

4. (b) 

Subarea 3 is composed of six divisions:Division 3K

—  That portion of the subarea lying north of the parallel of 49o15' north latitude (Cape Freels, Newfoundland);

Division 3L

—  That portion of the subarea lying between the Newfoundland coast from Cape Freels to Cape St Mary and a line described as follows: Beginning at Cape Freels, thence due east to the meridian of 46o30' west longitude, thence due south to the parallel of 46o00' north latitude, thence due west to the meridian of 54o30' west longitude, thence along a rhumb line to Cape St Mary, Newfoundland;

Division 3M

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 49o15' north latitude and east of the meridian of 46o30' west longitude;

Division 3N

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 46o30' west longitude and the meridian of 51o00' west longitude;

Division 30

—  That portion of the subarea lying south of the parallel of 46o00' north latitude and between the meridian of 51o00' west longitude and the meridian of 54o30' west longitude;

Division 3P

—  That portion of the subarea lying south of the Newfoundland coast and west of a line from Cape St Mary, Newfoundland to a point at 46o00' north latitude, 54o30' west longitude, thence due south to the limit of the subarea;

Division 3P is divided into two subdivisions:3Pn

—  Northwestern subdivision — That portion of Division 3P lying north-west of a line extending from Burgeo Island, Newfoundland, approximately southwest to a point at 46o50' north latitude and 58o50' west longitude;

3Ps

—  Southeastern subdivision — That portion of Division 3P lying south-east of the line defined for Subdivision 3Pn.

5. (a) 

Subarea 4

That portion of the Convention Area lying north of the parallel of 39o00' north latitude, to the west of Subarea 3, and to the east of a line described as follows: Beginning at the terminus of the international boundary between the United States of America and Canada in Grand Manan Channel, at a point at 44o46' 35·346" north latitude; 66o54' 11·253" west longitude; thence due south to the parallel of 43o50' north latitude; thence due west to the meridian of 67o40' west longitude; thence due south to the parallel of 42o20' north latitude; thence due east to a point in 66o00' west longitude; thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 42o00' north latitude and 65o40' west longitude; and thence due south to the parallel of 39o00' north latitude.

5. (b) 

Subarea 4 is divided into six divisions:Division 4R

—  That portion of the subarea lying between the coast of Newfoundland from Cape Bauld to Cape Ray and a line described as follows: Beginning at Cape Bauld, thence due north to the parallel of 52o15' north latitude, thence due west to the Labrador coast, thence along the Labrador coast to the terminus of the Labrador-Quebec boundary, thence along a rhumb line in a southwesterly direction to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to the point at which the boundary of Subarea 3 intersects the straight line joining Cape North, Nova Scotia with Cape Ray, Newfoundland, thence to Cape Ray, Newfoundland;

Division 4S

—  That portion of the subarea lying between the south coast of the Province of Quebec from the terminus of the Labrador-Quebec boundary to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in an east-southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence due north to a point at 49o25' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a northeasterly direction to the terminus of the Labrador-Quebec boundary;

Division 4T

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Nova Scotia, New Brunswick, and Quebec from Cape North to Pte. des Monts and a line described as follows: Beginning at Pte. des Monts, thence due east to a point at 49o25' north latitude, 64o40' west longitude, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Cape North and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude, to the parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due east to a point where the boundary between Subareas 3 and 4 meets the parallel of 39o00' north latitude, thence along the boundary between Subareas 3 and 4 and a line continuing in a northwesterly direction to a point at 47o50' north latitude, 60o00' west longitude, and thence along a rhumb line in a southerly direction to Cape North, Nova Scotia;

Division 4V is divided into two subdivisions:4Vn

—  Northern subdivision — That portion of Division 4V lying north of the parallel of 45o40' north latitude;

4Vs

—  Southern subdivision — That portion of Division 4V lying south of the parallel of 45o40' north latitude;Division 4W

—  That portion of the subarea lying between the coast of Nova Scotia between Halifax and Fourchu and a line described as follows: Beginning at Fourchu, thence along a rhumb line in an easterly direction to a point at 45o40' north latitude, 60o00' west longitude, thence due south along the meridian of 60o00' west longitude to a parallel of 44o10' north latitude, thence due east to the meridian of 59o00' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, thence due west to the meridian of 63o20' west longitude, thence due north to a point on that meridian in 44o20' north latitude, thence along a rhumb line in a northwesterly direction to Halifax, Nova Scotia;

Division 4X

—  That portion of the subarea lying between the western boundary of Subarea 4 and the coasts of New Brunswick and Nova Scotia from the terminus of the boundary between New Brunswick and Maine to Halifax, and a line described as follows: Beginning at Halifax, thence along a rhumb line in a southeasterly direction to a point at 44o20' north latitude, 63o20' west longitude, thence due south to the parallel of 39o00' north latitude, and thence due west to the meridian of 65o40' west longitude.

6. (a) 

Subarea 5

That portion of the Convention Area lying to the west of the western boundary of Subarea 4, to the north of the parallel of 39o00' north latitude, and to the east of the meridian of 71o40' west longitude.

6. (b) 

Subarea 5 is composed of two divisions:Division 5Y

—  That portion of the subarea lying between the coasts of Maine, New Hampshire and Massachusetts from the border between Maine and New Brunswick to 70o00' west longitude on Cape Cod (at approximately 42o00' north latitude) and a line described as follows: Beginning at a point on Cape Cod at 70o00' west longitude (at approximately 42o00' north latitude), thence due north to 42o20' north latitude, thence due east to 67o40' west longitude at the boundary of Subareas 4 and 5, and thence along that boundary to the boundary of Canada and the United States;

Division 5Z

—  That portion of the subarea lying to the south and east of Division 5Y.

Division 5Z is divided into two portions: an eastern and a western portion defined as follows:5Ze —

Eastern portion — That portion of Division 5Z lying east of the meridian of 70o00' west longitude;

5Zw —

Western portion — That portion of Division 5Z lying west of the meridian of 70o00' west longitude;

7. (a) 

Subarea 6

That part of the Convention Area bounded by a line beginning at a point on the coast of Rhode Island at 71o40' west longitude; thence due south to 39o00' north latitude; thence due east to 42o00' west longitude; thence due south to 35o00' north latitude; thence due west to the coast of North America; thence northwards along the coast of North America to the point on Rhode Island at 71o40' west longitude.

7. (b) 

Subarea 6 is composed of eight divisions:Division 6A

—  That portion of the subarea lying to the north of the parallel of 39o00' north latitude and to the west of Subarea 5;

Division 6B

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude, to the south of the parallel of 39o00' north latitude, and to the north and west of a line running westward along the parallel of 37o00' north latitude to 76o00' west longitude and thence due south to Cape Henry, Virginia;

Division 6C

—  That portion of the subarea lying to the west of 70o00' west longitude and to the south of the parallel of 35o00' north latitude;

Division 6D

—  That portion of the subarea lying to the east of Divisions 6B and 6C and to the west of 65o00' west longitude;

Division 6E

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6D to the west of 60o00' west longitude;

Division 6F

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6E and to the west of 55o00' west longitude;

Division 6G

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6F and to the west of 50o00' west longitude;

Division 6H

—  That portion of the subarea lying to the east of Division 6G and to the west of 42o00' west longitude.