1977L0388 — SK — 01.01.2006 — 013.001


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

ŠIESTA SMERNICA RADY

zo 17. mája 1977

o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

— spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia

(77/388/EHS)

(Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, p.1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

 M1

JEDENÁSTA SMERNICA RADY 80/368/EHS z 26. marca 1980

  L 90

41

3.4.1980

►M2

DESIATA SMERNICA RADY EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 84/386/EHS z 31. júla 1984

  L 208

58

3.8.1984

►M3

OSEMNÁSTA SMERNICA RADY 89/465/EHS z 18. júla 1989

  L 226

21

3.8.1989

►M4

SMERNICA RADY 91/680/EHS zo 16. decembra 1991,

  L 376

1

31.12.1991

►M5

SMERNICA RADY 92/77/EHS z 19. októbra 1992,

  L 316

1

31.10.1992

►M6

SMERNICA RADY 92/111/EHS zo 14. decembra 1992,

  L 384

47

30.12.1992

►M7

SMERNICA RADY 94/4/ES zo 14. februára 1994,

  L 60

14

3.3.1994

►M8

SMERNICA RADY 94/5/ES zo 14. februára 1994,

  L 60

16

3.3.1994

►M9

SMERNICA RADY 94/76/ES z 22. decembra 1994,

  L 365

53

31.12.1994

►M10

SMERNICA RADY 95/7/ES z 10. apríla 1995,

  L 102

18

5.5.1995

►M11

SMERNICA RADY 96/42/ES z 25. júna 1996,

  L 170

34

9.7.1996

 M12

COUNCIL DIRECTIVE 96/95/EC of 20 December 1996 (*)

  L 338

89

28.12.1996

►M13

SMERNICA RADY 98/80/ES z 12. októbra 1998,

  L 281

31

17.10.1998

►M14

SMERNICA RADY 1999/49/ES z 25. mája 1999

  L 139

27

2.6.1999

►M15

SMERNICA RADY 1999/59/ES zo 17. júna 1999,

  L 162

63

26.6.1999

►M16

SMERNICA RADY 1999/85/ES z 22. októbra 1999,

  L 277

34

28.10.1999

►M17

SMERNICA RADY 2000/17/ES z 30. marca 2000,

  L 84

24

5.4.2000

►M18

SMERNICA RADY 2000/65/ES zo 17. októbra 2000

  L 269

44

21.10.2000

►M19

SMERNICA RADY 2001/41/ES z 19. januára 2001,

  L 22

17

24.1.2001

►M20

SMERNICA RADY 2001/115/ES z 20. decembra 2001

  L 15

24

17.1.2002

►M21

SMERNICA RADY 2002/38/ES zo 7. mája 2002,

  L 128

41

15.5.2002

 M22

SMERNICA RADY 2002/93/ES z 3. decembra 2002,

  L 331

27

7.12.2002

►M23

SMERNICA RADY 2003/92/ES zo 7. októbra 2003,

  L 260

8

11.10.2003

►M24

SMERNICA RADY 2004/7/ES z 20. januára 2004,

  L 27

44

30.1.2004

 M25

SMERNICA RADY 2004/15/ES z 10. februára 2004,

  L 52

61

21.2.2004

►M26

SMERNICA RADY 2004/66/ES z 26. apríla 2004,

  L 168

35

1.5.2004

►M27

SMERNICA RADY 2005/92/ES z 12. decembra 2005,

  L 345

19

28.12.2005

►M28

SMERNICA RADY 2006/18/ES zo 14. februára 2006,

  L 51

12

22.2.2006


Zmenené a doplnené:

 A1

Akt o pristúpení Grécka

  L 291

17

19.11.1979

►A2

  L 302

23

15.11.1985

►A3

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia

  L 236

33

23.9.2003(*)

Tento akt nebol zatiaľ uverejnený v slovenčine.Táto konsolidovaná verzia obsahuje odkazy na európsku účtovnú peňažnú jednotku a/alebo ecu, ktoré sa od 1. januára 1999 rozumejú ako odkazy na euro – nariadenie Rady (EHS) č. 3308/80 (Ú. v. ES L 345, 20.12.1980, s. 1) a nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 (Ú. v. ES L 162, 19.6.1997, s. 1).
▼B

ŠIESTA SMERNICA RADY

zo 17. mája 1977

o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu

— spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia

(77/388/EHS)RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 99 a 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu ( 1 ),

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ),

keďže členské štáty prijali systém dane z pridanej hodnoty v súlade s Prvou a Druhou smernicou Rady z 11. apríla 1967 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu ( 3 ),

keďže rozhodnutie o náhrade finančných príspevkov členských štátov vlastnými prostriedkami spoločenstiev z 21. apríla 1970 ( 4 ) stanovuje, že rozpočet spoločenstiev bude nezávisle od iných príjmov financovaný výhradne z vlastných prostriedkov spoločenstiev,

keďže medzi tieto prostriedky patria aj prostriedky nadobudnuté z dane z pridanej hodnoty a získané použitím spoločnej daňovej sadzby na základe jednotného spôsobu jej stanovenia v súlade s pravidlami spoločenstva,

keďže sa musí dosiahnuť ďalší pokrok v účinnom odstraňovaní obmedzení pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu a v prepojení národných hospodárstiev,

keďže sa musí venovať pozornosť cieľu zrušiť dovoznú daň a odpustiť vývoznú daň v obchodovaní medzi členskými štátmi; keďže sa musí zabezpečiť, aby spoločný systém daní z obratu nebol diskriminačný z pohľadu pôvodu tovaru a služieb a aby tak spoločný trh umožňoval bezpodmienečné dosiahnutie zdravej súťaže a porovnávanie so skutočným vnútorným trhom,

keďže na zvýraznenie nediskriminačnej povahy dane sa musí jednoznačne vysvetliť pojem „osoba podliehajúca dani“, a to predovšetkým z pohľadu podchytenia osôb uskutočňujúcich príležitostné plnenia,

keďže pojem „zdaniteľné plnenie“ zapríčinil ťažkosti, najmä pokiaľ ide o plnenia považované za zdaniteľné plnenia; keďže tieto pojmy sa musia vysvetliť,

keďže určenie miesta, na ktorom sa uskutočnili plnenia podliehajúce dani, sastalo predmetom konfliktov súdnych právomocí medzi členskými štátmi, predovšetkým v otázke dodávok tovaru do zásoby a poskytovania služieb, keďže hoci miesto obchodovania, musí sa toto miesto definovať ako miesto v štáte osoby, ktorej sa tieto služby poskytujú, predovšetkým v prípade určitých služieb poskytovaných medzi osobami podliehajúcimi dani, keď je cena služieb zahrnutá do ceny tovaru,

keďže sa musia zosúladiť pojmy udalosť podliehajúca dani a daňové zaťaženie, ak má zavedenie daňovej sadzby spoločenstva a jej následné zmeny nadobudnúť účinnosť súčasne vo všetkých členských štátoch,

keďže daňový základ sa musí zosúladiť tak, aby aplikácia daňovej sadzby spoločenstva na plnenia podliehajúce dani viedla k porovnateľným výsledkom vo všetkých členských štátoch,

keďže daňové sadzby uplatňované členskými štátmi musia byť také, aby umožňovali normálne odpočítanie dane aplikovanej v predchádzajúcej etape,

keďže sa musí vypracovať spoločný zoznam oslobodení od daní tak, aby sa vo všetkých členských štátoch mohli jednotným spôsobom vyberať vlastné prostriedky spoločenstva,

keďže pravidlá pre daňové odpočítanie musia byť zosúladené v takom rozsahu, aby pôsobili na skutočný výber daní; keďže odpočítateľná časť sa musí počítať rovnakým spôsobom vo všetkých členských štátoch,

keďže sa musí špecifikovať, ktoré osoby sú povinné platiť daň, predovšetkým v oblasti služieb poskytovaných osobami sídliacimi v inom štáte,

keďže povinnosti daňových poplatníkov sa musia v čo najväčšej možnej miere zosúladiť tak, aby sa zabezpečila potrebná záruka pre inkasovanie daní, a to jednotným spôsobom vo všetkých členských štátoch; keďže daňoví poplatníci musia predovšetkým vypracovávať pravidelné celkové priznania o svojich plneniach, týkajúcich sa tak vstupov ako aj výstupov, tam, kde sa to zdá byť potrebné pre stanovenie a monitorovanie základu vyhodnotenia vlastných prostriedkov,

keďže členské štáty musia byť schopné zachovať si svoje špeciálne schémy pre malé podniky v súlade so spoločnými ustanoveniami a s ohľadom na užšie zosúladenie; keďže členským štátom sa musí ponechať voľnosť v aplikácii špeciálnej schémy týkajúcej sa paušálnych rabatov sadzby vstupnej dane z pridanej hodnoty pre poľnohospodárov, ktorí nepodliehajú bežným schémam, keďže na účely inkasovania vlastných prostriedkov sa musia stanoviť základné princípy tejto schémy a musí sa zaviesť jednotná metóda výpočtu pridanej hodnoty pre týchto poľnohospodárov,

keďže sa musí zabezpečiť jednotná aplikácia ustanovení tejto smernice; keďže sa v tejto oblasti musia zaviesť konzultačné procedúry spoločenstva,

keďže ustanovenie výboru pre daň z pridanej hodnoty by umožnilo členským štátom a KKomisii užšiu spoluprácu,

keďže členské štáty musia byť schopné v rámci určitých limitov a na základe určitých podmienok zaviesť alebo ponechať špeciálne opatrenia líšiace sa od opatrení tejto smernice, a to s cieľom zjednodušenia inkasovania daní alebo s cieľom predchádzania podvodom alebo neplateniu daní,

keďže sa môže ukázať ako vhodné povolenie členským štátom uzatvárať s nečlenskými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami dohody, ktoré budú obsahovať odchýlky od tejto smernice,

keďže je dôležité na prechodné obdobie poskytnúť možnosť postupného prijímania národných zákonov v špecifických oblastiach,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:HLAVA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Členské štáty prispôsobia svoje súčasné sústavy dane z pridanej hodnoty v súlade s nasledujúcimi článkami.

Prijmú potrebné právne a správne predpisy tak, aby prispôsobené predpisy nadobudli účinnosť čo najrýchlejšie, najneskôr 1. januára 1978.HLAVA II

ROZSAH PLATNOSTI

Článok 2

Dani z pridanej hodnoty podlieha:

1. dodávka tovaru alebo služieb za úhradu v rámci územia štátu osobou podliehajúcou dani,

2. dovoz tovaru.HLAVA III

ÚZEMNÉ UPLATNENIE

▼M4

Článok 3

1.  Na účely tejto smernice:

 „teritórium členského štátu“ bude znamenať teritórium krajiny ako je definované vzhľadom na každý člensky štát v odsekoch 2 a 3;

 „spoločenstvo“ a „územie spoločenstva“ predstavujú územie členských štátov ako sú definované vzhľadom na každý členský štát v odsekoch 2 a 3;

 „tretia krajina“ je akékoľvek územie iné ako tie, ktoré sú definované v odsekoch 2 a 3 ako územie členského štátu.

2.  Na účely tejto smernice „územie krajiny“ je oblasť použitia Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ako je definované vzhľadom na každý členský štát v článku 227.

3.  Nasledujúce územia z jednotlivých členských štátov sú vyňaté z územia krajiny:

 Spolková republika Nemecko:

 ostrov Heligoland,

 územie Büsingen;

 Španielske kráľovstvo:

 Ceuta,

 Melilla;

 Talianska republika:

 Livigno,

 Campione ď Italia,

 talianske vody jazera Lugano.

Nasledujúce územia z jednotlivých členských štátov sú vyňaté z územia krajiny:

 Španielske kráľovstvo:

 Kanárske ostrovy;

 Francúzska republika:

 zámorské oblasti;

 Grécka republika:

 ′Aγιο ′Ορος.

▼M6

4.  Odchylne od odseku 1 a vzhľadom na dohody a zmluvy, ktoré uzatvorili s Francúzskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, sa Monacké kniežatstvo a ostrov Man na účely používania tejto smernice nepovažujú za tretie územia.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby plnenia:

 pochádzajúce z Monackého kniežatstva alebo určené preň sa považovali za plnenia pochádzajúce z Francúzskej republiky alebo určené pre ňu,

 pochádzajúce z ostrova Man alebo určené preň sa považovali za plnenia pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo určené preň.

▼M4

5.  Ak Komisia zváži, že ustanovenia uvedené v odseku 3 a 4 už nie sú oprávnené, a to najmä pokiaľ ide o zdravú súťaž alebo vlastné zdroje, predloží Rade vhodné návrhy.

▼BHLAVA IV

OSOBY PODLIEHAJÚCE DANI

Článok 4

1.  Pojem „osoba podliehajúca dani“ predstavuje osobu, ktorá nezávisle na ľubovoľnom mieste vykonáva hospodársku činnosť bližšie určenú v odseku 2, odhliadajúc od účelu a výsledkov tejto činnosti.

2.  Hospodárske činnosti spomínané v odseku 1 predstavujú všetky činnosti výrobcov, obchodníkov a osôb poskytujúcich služby, vrátane banských a poľnohospodárskych činností a čin ností jednotlivých profesií. Aj využívanie hmotného alebo nehmotného majetku na účely nadobúdania zisku z nich na nepretržitom základe sa bude tiež považovať za hospodársku činnosť.

3.  Členské štáty môžu považovať za osobu podliehajúcu dani kohokoľvek, kto na príležitostnom základe realizuje plnenia týkajúce sa činností uvedených v odseku 2 a predovšetkým ktorékoľvek z nasledujúcich plnení:

a) poskytovanie budov alebo častí budov a pozemkov, na ktorých tieto budovy stoja, pred ich prvým obsadením; členské štáty môžu určiť podmienky aplikácie tohto kritéria na prevody budov a pozemkov, na ktorých tieto budovy stoja.

Členské štáty môžu aplikovať aj iné kritérium ako kritérium prvého obsadenia, napríklad obdobie od dátumu ukončenia stavby do dátumu jej poskytnutia alebo obdobie od dátumu prvého obsadenia do dátumu nasledujúceho poskytnutia, a to za predpokladu, že tieto obdobia nebudú dlhšie ako päť rokov, resp. dva roky.

Pojem „budova“ predstavuje akúkoľvek pozemnú stavbu.

b) poskytovanie stavebných pozemkov.

Pojem „stavebný pozemok“ predstavuje akýkoľvek nevyužívaný alebo využívaný pozemok podľa definície členských štátov.

4.  Použitie výrazu „nezávisle“ v odseku 1 vylučuje z daňovej povinnosti zamestnané a iné osoby, ak sú voči zamestnávateľovi viazané pracovnou zmluvou alebo iným právnym zväzkom vytvárajúcim vzťah zamestnávateľa a zamestnanca z pohľadu pracovných podmienok, odmeňovania a záväzkov zamestnávateľa.

Na základe konzultácií uvedených v článku 29 môže každý členský štát považovať za samostatnú osobu podliehajúcu dani osoby sídliace na území štátu, ktoré sú právne nezávislé, ale súčasne vzájomne úzko viazané finančnými, hospodárskymi a organizačnými prepojeniami.

5.  Štátne orgány, orgány regionálnej a miestnej správy a iné orgány riadiace sa verejným právom sa nepovažujú za osoby podliehajúce dani vzhľadom na činnosti alebo plnenia, ktorých sa zúčastňujú ako verejné orgány ani vtedy, keď v súvislosti s týmito činnosťami alebo plneniami inkasujú dávky, poplatky, príspevky alebo platby.

Ak sa zúčastňujú takýchto činností a plnení, považujú sa za osoby podliehajúce dani v súvislosti s týmito činnosťami a plneniami v tých prípadoch, keď by zaobchádzanie s nimi ako s osobami nepodliehajúcimi dani viedlo k výraznému narušeniu voľnej súťaže.

V každom prípade sa budú tieto orgány považovať za osoby podliehajúce dani v súvislosti s činnosťami uvedenými v Prílohe D za predpokladu, že sa neuskutočnia v takom malom rozsahu, že sú zanedbateľné.

Členské štáty môžu považovať činnosti týchto orgánov, ktoré sú oslobodené od daní na základe článku 13 alebo 28, za činnosti-, ktorých sa zúčastňujú ako verejné orgány.Hlava V

Plnenia podliehajúce dani

Článok 5

Dodávka tovarov

1.  Pojem „dodávka tovarov“ predstavuje prevod práva nakladať s hmotným majetok na iného majiteľa.

2.  Elektrický prúd, plyn, vykurovanie, chladenie a pod. sa považujú za hmotný majetok.

3.  Členské štáty môžu považovať za hmotný majetok:

a) určité záujmy na nehnuteľnom majetku,

b) práva na tieto záujmy poskytujúce ich vlastníkovi právo na používanie nehnuteľného majetku,

c) podiely alebo účastiny rovnocenné podielom dávajúce ich držiteľovi de jure alebo de facto práva vlastníctva alebo držby nehnuteľného majetku alebo jeho časti.

4.  Za dodávku tovarov podľa článku 1 sa považuje aj:

a) prevod vlastníctva majetku proti platbe kompenzácie, a to na základe príkazu vydaného štátnym orgánom alebo v jeho mene alebo na základe zákona,

b) skutočné odovzdávanie tovaru na základe zmluvy o prenájme tovaru na určité obdobie alebo na základe zmluvy o predaji tovaru na splátky, ktorá stanovuje, že za normálnych podmienok sa vlastníctvo nadobudne najneskôr pri zaplatení poslednej splátky,

c) prevod tovaru na základe zmluvy, podľa ktorej je splatná provízia pri nákupe alebo predaji.

▼M10

5.  Členské štáty môžu zvážiť odovzdanie určitých stavebných prác, ktoré by sa dodávali v zmysle odseku 1.

▼B

6.  Aplikácia tovaru predstavujúceho časť podnikateľských aktív osoby podliehajúcej dani touto osobou na účely jej osobného využitia alebo na účely osobného využitia jej zamestnancov, bezplatné poskytnutie tohto tovaru k dispozícii alebo jeho aplikácia na účely iné ako podnikateľské, kde daň z pridanej hodnoty za príslušný tovar alebo za jeho súčasti bola úplne alebo čiastočne odpočítateľná, sa bude považovať za poskytnutie tovaru za úhradu. Avšak aplikácia tohto tovaru na poskytovanie vzoriek alebo darov nízkej hodnoty pre obchodné účely osoby podliehajúcej dani sa za poskytnutie tovaru za úhradu považovať nebude.

7.  Členské štáty môžu považovať tovar za poskytnutý za úhradu, ak ide o:

a) aplikáciu osobou podliehajúcou dani pre jej podnikateľské účely v prípade tovaru vyrobeného, zostrojeného, získaného, spracovaného, zakúpeného alebo dovezeného v priebehu jej obchodovania, kde by daň z pridanej hodnoty za tento tovar, získaný od inej osoby podliehajúcej dani, nebola plne odpočítateľná,

b) aplikáciu tovaru osobou podliehajúcou dani na účely plnení nepodliehajúcich dani, kde sa daň z pridanej hodnoty za tento tovar stala plne alebo čiastočne odpočítateľnou po jeho nadobudnutí alebo po jeho aplikácii v súlade s pododsekom a),

c) s výnimkou prípadov uvedených v odseku 8, zadržanie tovaru osobou podliehajúcou dani alebo jej nástupcami, keď táto osoba prestane vykonávať hospodársku činnosť podliehajúcu dani, v prípadoch, kde sa daň z pridanej hodnoty za tento tovar stala plne alebo čiastočne odpočítateľnou po jeho nadobudnutí alebo po jeho aplikácii v súlade s pododsekom a).

8.  V prípade prevodu, nezávisle od toho, či za úhradu alebo nie alebo ako príspevok spoločnosti, všetkých aktív alebo ich časti môžu členské štáty rozhodnúť o tom, že sa neuskutočnilo žiadne poskytnutie tovaru a v takom prípade sa bude príjemca považovať za následníka prevodcu. Keď je to vhodné, môžu členské štáty prijať potrebné opatrenia na predchádzanie deformáciám v konkurenčných podmienkach v prípadoch, keď príjemca plne nepodlieha dani.

Článok 6

Poskytovanie služieb

1.  Pojem „poskytovanie služieb“ predstavuje každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru v zmysle článku 5.

Medzi takéto plnenia môžu okrem iného patriť:

 postúpenia nehmotného majetku nezávisle od toho, či je alebo nie je predmetom dokumentu stanovujúceho vlastnícke právo,

 povinnosť vyhnúť sa určitému činu alebo tolerovať určitý čin alebo situáciu,

 vykonávanie služieb na príkaz vydaný štátnym orgánom alebo v jeho mene alebo pri dodržiavaní zákona.

2.  Za poskytovanie služieb za úhradu sa bude považovať:

a) používanie tovaru predstavujúceho časť podnikateľských aktív na účely osobného využitia osobou podliehajúcou dani alebo jej zamestnancami alebo na účely iné ako podnikateľské, kde daň z pridanej hodnoty za príslušný tovar bola úplne alebo čiastočne odpočítateľná,

b) bezplatné poskytovanie služieb osobou podliehajúcou dani pre jej vlastné osobné použitie alebo pre použitie jej zamestnancami alebo na účely iné ako sú jej podnikateľské účely.

Členské štáty sa môžu odchýliť od ustanovení tohto odseku za predpokladu, že takáto odchýlka nepovedie k narušeniu voľnej súťaže.

3.  Aby sa zabránilo narušeniu voľnej súťaže a na základe konzultácií uvedených v článku 29 môžu členské štáty považovať poskytovanie služieb za poskytovanie služieb za úhradu, ak tieto služby poskytuje osoba podliehajúca dani na účely jej podnikania, kde by daň z pridanej hodnoty za tieto služby poskytnuté inou osobou podliehajúcou dani nebola plne odpočítateľná.

4.  Ak osoba podliehajúca dani koná vo svojom vlastnom mene, ale v prospech inej strany zúčastnenej na poskytovaní služieb, bude sa predpokladať, že sama obdržala aj poskytla tieto služby.

5.  Článok 5(8) sa podobne použije aj na poskytovanie služieb.

▼M4

Článok 7

Dovozy

1.  „Dovozom tovaru“ je:

a) vstup takého tovaru do spoločenstva, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v článkoch 9 a 10 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva alebo na ktorý sa nevzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, a ktorý nie je vo voľnom obehu;

▼M6

b) vstup tovarov, na ktoré sa nevzťahuje písmeno a) z územia tretích krajín na územie spoločenstva.

▼M4

2.  Miesto dovozu tovaru bude ten členský štát, v rámci ktorého územia je tento tovar vtedy, keď vstupuje do spoločenstva.

3.  Nie v rozpore s odsekom 2, kde tovar referovaný v odseku 1 a) je pri vstupe do spoločenstva umiestnený pod jedno z opatrení, referovanom v článku 16 (1) (B) ►M6  a), b), c) a d) ◄ podľa opatrení pre dočasné dovážanie s celkovým vyňatím z dovozného cla alebo pod externé tranzitné opatrenia, pričom miesto dovozu takéhoto tovaru musí byt′ členský štát, v rámci ktorého prestanú platiť tieto opatrenia.

▼M6

Podobne keď tovary uvedené v odseku 1 b) sa pri vstupe do spoločenstva zaradia do niektorého z režimov uvedených v článku 33a (1) b) alebo c), je miestom dovozučlenský štát, na ktorého území prestane tento režim platiť.

▼BHLAVA VI

MIESTO PLNENIA PODLIEHAJÚCEHO DANI

Článok 8

Dodávka tovaru

1.  Za miesto dodávky tovaru sa považuje:

a) v prípade tovaru zaslaného alebo dopraveného buď dodávateľom, osobou, ktorej sa tovar dodáva, alebo treťou osobou: miesto, kde sa tovar nachádza v čase začiatku jeho zaslania alebo dopravy osobe, ktorej sa má tovar dodať. Ak sa má tovar nainštalovať alebo zmontovať so skúšobnou prevádzkou alebo bez nej, dodávateľom alebo v jeho mene, miestom dodania tovaru bude miesto, kde sa tovar nainštaluje alebo zmontuje. V prípadoch, keď sa inštalácia alebo montáž uskutočňuje ►M4  v členskom štáte inom ako ◄ je krajina dodávateľa, musí ►M4  členský štát, na území ktorého sa vykonáva inštalácia alebo montáž ◄ , prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa v tomto štáte zabránilo dvojitému zdaneniu,

b) v prípade nezaslaného alebo nedopraveného tovaru: miesto, kde sa tovar nachádza v čase uskutočnenia dodávky,

▼M6

c) v prípade tovaru dodaného na palubu lodí, lietadiel alebo do vlakov počas časti dopravy cestujúcich uskutočnenej v spoločenstve: v mieste začatia prepravy cestujúcich.

Na účely použitia tohto opatrenia:

 „časťou prepravy cestujúcich uskutočnenou v spoločenstve“ sa rozumie tá časť prepravy, ktorá sa uskutočňuje bez zastávky na treťom území medzi bodom začatia a bodom skončenia prepravy cestujúcich,

 „miesto začatia prepravy cestujúcich“ je prvé miesto vnútri spoločenstva, na ktorom môžu cestujúci nastúpiť do dopravného prostriedku, prípadne po pobyte mimo spoločenstva,

 „miesto ukončenia prepravy cestujúcich“ je posledné miesto vnútri spoločenstva, na ktorom môžu z dopravného prostriedku vystúpiť cestujúci, ktorí pristúpili v spoločenstve, prípadne pred pobytom mimo spoločenstva.

V prípade spiatočnej cesty sa preprava späť považuje za samostatnú prepravu.

Komisia predloží najneskoršie do 30. júna 1993 Rade správu sprevádzanú v prípade potreby vhodnými návrhmi týkajúcimi sa miesta zdaniteľného plnenia u tovaru dodávaného na spotrebu a služieb, vrátane reštauračných služieb poskytovaných cestujúcim na palube lodí, lietadiel alebo vo vlakoch.

Do 31. decembra 1993 po konzultácii s Európskym parlamentom Rada jednomyseľne rozhodne o návrhu Komisie.

Až do 31. decembra 1993 môžu členské štáty oslobodzovať alebo pokračovať v oslobodení od dane pri tovare dodávanom pre spotrebu na palube, u ktorého je miesto zdaniteľného plnenia určené v zhode s horeuvedenými ustanoveniami, s právom odpočítať daň z pridanej hodnoty, ktorá bola zaplatená na predchádzajúcom stupni,

▼M23

d) v prípade dodávky plynu pomocou rozvodného systému zemného plynu alebo dodávky elektriny obchodníkovi, ktorý je platiteľom dane: miesto, kde má obchodník, ktorý je platiteľom dane, zriadený svoj podnik alebo stálu prevádzku, pre ktorú sa dodávajú tieto tovary alebo, ak takéto miesto podniku alebo stálej prevádzky neexistuje, miesto, kde má svoju stálu adresu alebo kde zvyčajne býva.

„Obchodník, ktorý je platiteľom dane“ pre účely tohto ustanovenia znamená daňovníka, ktorého hlavnou činnosťou s ohľadom na nákup plynu a elektriny je opätovný predaj týchto produktov a ktorého vlastná spotreba týchto produktov je zanedbateľná,

e) v prípade dodávky plynu pomocou rozvodného systému zemného plynu alebo dodávky elektriny, ak táto dodávka nie je zahrnutá v bode d): miesto, kde spotrebiteľ skutočne využíva a spotrebúva tovary. Ak všetky tovary alebo ich časť nespotrebuje v skutočnosti tento spotrebiteľ, tieto nespotrebované tovary sa považujú za použité a spotrebované v mieste, kde má zriadený svoj podnik alebo stálu prevádzku, pre ktorú sa dodávajú tieto tovary. Ak takéto miesto podniku alebo stálej prevádzky neexistuje, tovary sa považujú za použité a spotrebované na mieste, kde má trvalú adresu alebo kde zvyčajne býva.

▼M4

2.  Odchylne od odseku 1 a), kde miesto odchodu zásielky alebo transportu tovaru je nejaké tretie územie, miesto dodávky dovozcu ako je definované v ►M18  článkom 21 ods. 4 ◄ a miesto každej následnej dodávky sa bude považovať, že bude v rámci členského štátu dovozu tovaru.

▼B

Článok 9

Poskytovanie služieb

1.  Za miesto, kde sa služba poskytuje, sa považuje miesto, kde má dodávateľ založený svoj podnik alebo kde má trvalé pôsobisko, z ktorého poskytuje služby, alebo v prípade neexistencie žiadneho z uvedených miest, miesto, kde má trvalé bydlisko alebo kde sa väčšinou zdržiava.

2.  Ale:

a) miestom poskytovania služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom, vrátane služieb realitných agentov a expertov a služieb zameraných na prípravu a koordináciu konštrukčných alebo stavebných prác, ako sú služby architektov alebo firiem zabezpečujúcich dozor na stavbách, bude miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza,

b) miestom, kde sa poskytujú prepravné služby, je miesto realizácie prepravy, s ohľadom na prekonávané vzdialenosti,

c) miestom poskytovania služieb týkajúcich sa:

 kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných alebo podobných aktivít, vrátane aktivít organizátorov týchto aktivít, a prípadne aj poskytovanie doplnkových služieb,

 doplnkových prepravných aktivít, ako je nakladanie, vykladanie, manipulácia a podobných aktivít,

 ocenenia hnuteľného hmotného majetku,

 prác na hnuteľnom hmotnom majetku,

je miesto, kde sa tieto služby fyzicky realizujú,

▼M2 —————

▼B

e) miestom poskytovania nasledujúcich služieb zákazníkom sídliacim v spoločenstve alebo osobám podliehajúcim dani sídliacim v spoločenstve alebo osobám podliehajúcim dani sídliacim v spoločenstve ale v inej krajine ako dodávateľ je miesto, kde zákazník založil svoj podnik, alebo kde má trvalé pôsobisko, kde sa služby poskytujú, alebo v prípade neexistencie žiadneho z uvedených miest, miesto, kde má trvalé bydlisko alebo kde sa väčšinou zdržiava:

 prevody a postúpenie autorských práv, patentov, licencií, ochranných známok a podobných práv,

 reklamné služby

 služby poradcov, technikov, konzultačných agentúr, právnikov, účtovníkov a iné podobné služby, ako aj spracovanie údajov a poskytovanie informácií,

 záväzky súvisiace s vyhýbaním sa celkovému alebo čiastočnému dodržiavaniu alebo realizácii podnikateľských aktivít alebo práv uvedených v tomto bode e),

 bankové, finančné a poistné plnenia, vrátane poisťovania poisťujúcich, ale s výnimkou prenajímania sejfov,

 poskytovanie zamestnancov,

 služby agentov, ktorí pôsobia v mene a v prospech iných, keď pre svojho zamestnávateľa vykonávajú služby uvedené v tomto bode e),

▼M2

 prenájom hnuteľného hmotného majetku s výnimkou všetkých dopravných prostriedkov ►M15  , ◄

▼M23

 poskytnutie prístupu a prepravy alebo prenosu pomocou rozvodných systémov zemného plynu a elektriny a poskytnutie ostatných priamo súvisiacich služieb,

▼M15

 telekomunikácie. Služby telekomunikácií sa považujú za služby súvisiace s prenosom, vysielaním alebo prijímaním signálov, písaného textu, obrazov a zvukov alebo informácií akejkoľvek povahy telegraficky, rádiom, opticky alebo pomocou ostatných elektromagnetických systémov vrátane súvisiaceho prevodu alebo postúpenia práva na používanie kapacity na takýto prenos, vysielanie alebo prijímanie. Služby telekomunikácií v zmysle tohto ustanovenia zahŕňajú aj zabezpečenie prístupu ku globálnym informačným sieťam ►M21  , ◄

▼M21

 služby rozhlasového a televízneho vysielania,

 služby dodávané elektronicky, inter alia tie, ktoré sú opísané v prílohe L,

f) miesto, kde sa poskytujú služby spomenuté v poslednej zarážke pododseku e), keď sa poskytujú pre osoby, ktoré nepodliehajú zdaneniu, sú usadené, majú svoju trvalú alebo obvyklú adresu/sídlo v členskom štáte; pre osobu, ktorá podlieha zdaneniu a je usadená alebo má stálu prevádzkareň, z ktorej je služba poskytovaná mimo spoločenstva alebo pri neexistencii takéhoto miesta podnikania alebo stálej prevádzkarne bude takýmto miestom, miesto trvalej alebo obvyklej adresy/sídla mimo spoločenstva a u osoby, ktorá nepodlieha zdaneniu a je usadená bude takýmto miestom, miesto, kde má svoju trvalú alebo obvyklú adresu/sídlo.

▼M21

3.  S cieľom predchádzať dvojitému zdaneniu, nezdaneniu alebo deformáciám súťaže môžu členské štáty, pokiaľ ide o poskytovanie služieb spomenutých v odseku 2 písm. e) s výnimkou služieb spomenutých v poslednej zarážke, v prípadoch, keď sa poskytujú osobám, ktoré nepodliehajú zdaneniu, a takisto pokiaľ ide o prenajímanie dopravných služieb, zvážiť:

▼B

a) že miesto poskytovania služieb, ktoré by sa podľa tohto článku malo nachádzať v rámci územia štátu, sa nachádza mimo spoločenstva, ak sa príslušné služby využívajú mimo spoločenstva,

b) že miesto poskytovania služieb, ktoré by sa podľa tohto článku malo nachádzať mimo spoločenstva, sa nachádza v rámci územia štátu, ak sa príslušné služby využívajú v rámci štátu.

▼M21

4.  V prípade telekomunikačných služieb a služieb rozhlasového a televízneho vysielania spomenutých v odseku 2 písm. e) poskytovaných osobám nepodliehajúcim zdaneniu, ktoré sú usadené, majú svoju trvalú alebo obvyklú adresu/sídlo v členskom štáte; osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré sú usadené alebo majú stálu prevádzkareň, z ktorej je služba poskytovaná mimo spoločenstva, alebo pri neexistencii takéhoto miesta podnikania alebo stálej prevádzkarne, má svoju trvalú alebo obvyklú adresu/sídlo mimo spoločenstva, členské štáty využijú odsek 3b).

▼BHLAVA VII

ZDANITEĽNÝ PRÍPAD A DAŇOVÝ NÁROK

Článok 10

1.  

a) Pojem „zdaniteľný prípad“ predstavuje udalosť, na základe ktorej sú splnené právne podmienky potrebné na vznik daňového nároku.

b) „Daňový nárok“ vzniká, keď sa daňový úrad podľa zákona stane v danom momente oprávneným požadovať daň od osoby povinnej túto daň zaplatiť, odhliadnuc od toho, že čas platby sa môže odsunúť.

2.  Zdaniteľný prípad a daňový nárok vzniknú, keď sa dodá tovar alebo poskytnú služby. Dodávky tovaru, ktoré nie sú uvedené v článku 5(4) b) a poskytovanie služieb, z ktorých vyplývajú následné účtovné výkazy alebo platby, sa budú považovať za ukončené v okamihu, keď skončí obdobie, ku ktorému prislúcha takýto účtovný výkaz alebo platba. ►M18  Členské štáty môžu v určitých prípadoch upraviť, že trvalé dodávky tovarov a poskytovanie služieb, ktoré sa uskutočnili tak, že prekročia časové obdobie, sa považujú za ukončené najmenej v intervale jedného roka. ◄

Ak sa však má platba uskutočniť na účet pred dodaním tovaru alebo pred poskytnutím služieb, daňový nárok vznikne po prevzatí platby.

Napriek predchádzajúcim ustanoveniam platí, že členské štáty môžu zabezpečiť, aby sa daň dala vybrať za určité plnenia alebo za určité kategórie osôb podliehajúcich dani buď:

 najneskôr do vystavenia faktúry ►M20  ————— ◄ , alebo

 najneskôr do prevzatia čiastky ceny, alebo

 v rámci stanoveného obdobia odo dňa vzniku zdaniteľného prípadu, ak sa nevystaví faktúra ►M20  ————— ◄ , alebo ak sa vystaví neskoro.

▼M4

3.  Zdaniteľná udalosť nastane a daň sa stane uplatniteľnou, ak je tovar dovážaný. Keď je tovar zaradený pod jeden z režimov uvedených v článku 7 (3) pri vstupe do spoločenstva, zdaniteľná udalosť nastane a daň sa stane uplatniteľnou, keď sa tieto režimy na tovar prestanú vzťahovať.

Keď je však dovážaný tovar podrobený clu, poľnohospodárskym poplatkom alebo poplatkom, ktoré majú rovnaký účinok ustanovený podľa spoločnej politiky, potom zdaniteľná udalosť nastane a daň sa stane uplatniteľnou, keď zdaniteľná udalosť pre tieto poplatky spoločenstva nastane a takéto poplatky sa stanú uplatniteľné.

Tam, kde dovážaný tovar nepodlieha žiadnemu z takýchto poplatkov spoločenstva, členské štáty musia uplatniť platné predpisy, riadiace clá s ohľadom na výskyt zdaniteľnej udalosti a ten moment, keď sa daň stane uplatniteľná.

▼BHLAVA VIII

ZDANITEĽNÁ ČIASTKA

Článok 11

A.   Na území štátu

1.  Zdaniteľným základom je:

a) v prípade poskytovania tovaru alebo služieb, ktoré nie sú uvedené v nasledujúcich bodoch b), c) a d), všetko, čo predstavuje protihodnotu, ktorú získal alebo získa dodávateľ od kupujúceho, od zákazníka alebo od tretej strany za tento tovar alebo služby vrátane dotácií priamo súvisiacich s cenou tohto tovaru alebo služieb,

b) v prípade poskytovania tovaru podľa článku 5(6) a (7) nákupná cena tovaru alebo podobného tovaru alebo, ak nákupná cena neexistuje, režijná cena stanovená v čase dodávky,

c) v prípade poskytovania služieb podľa článku 6(2) úplné náklady na služby poskytované osobou podliehajúcou dani,

d) v prípade poskytovania služieb podľa článku 6(3) hodnota služieb poskytnutých na voľnom trhu.

Pojem „hodnota služieb na voľnom trhu“ predstavuje čiastku, ktorú by za príslušné služby zaplatil objektívnemu dodávateľovi zákazník na marketingovej úrovni, na ktorej sa poskytnutie služieb realizuje, a to v rámci územia štátu v čase poskytnutia služieb za podmienok voľnej súťaže.

2.  Zdaniteľný základ obsahuje:

a) dane, clá, odvody a poplatky, s výnimkou samotnej dane z pridanej hodnoty,

b) vedľajšie výdavky, ako sú napríklad náklady na provízie, balenie, prepravu a poistenie, ktoré dodávateľ inkasuje od kupujúceho alebo zákazníka. Výdavky podliehajúce samostatnej dohode môžu členské štáty považovať za vedľajšie výdavky.

3.  Zdaniteľný základ neobsahuje:

a) zníženie ceny prostredníctvom zľavy za skorú platbu,

b) cenové zrážky a rabaty poskytnuté zákazníkovi a účtované v čase dodávky,

c) čiastky získané osobou podliehajúcou dani od svojho kupujúceho alebo zákazníka vo forme spätných splátok za výdavky zaplatené v mene a na účet kupujúceho alebo zákazníka, ktoré boli zapísané do jej účtovných kníh na pozastavenom účte. Osoba podliehajúca dani musí predložiť dôkaz o skutočnej výške týchto výdavkov a nesmie odpočítať žiadnu daň, ktorá by sa mohla vyrubiť z týchto plnení.

▼M8

4.  Derogáciou z odsekov 1, 2 a 3, členské štáty, ktoré k 1. januáru 1993 nevyužili možnosť uvedenú v treťom pododseku článku 12 (3) a) môžu, keď využijú možnosť uvedenú v hlave B (6), ustanoviť, že na transakcie uvedené v druhom pododseku článku 12 (3) c) zdaniteľný základ predajná cena sa rovná zlomku sumy určenej v súlade s odsekmi 1, 2 a 3.

Tento zlomok sa určuje tak, aby sa takto splatná daň z pridanej hodnoty rovnala vždy najmenej 5 % sumy určenej v súlade s odsekmi 1,2 a 3.

▼B

B.   Dovoz tovaru

▼M6

1.  Základom dane je hodnota na colné účely stanovená v zhode s platnými predpismi spoločenstva; to tiež platí pre dovoz tovaru uvedeného v článku 7 (1) b).

▼M4 —————

▼M4

3.  Do zdaniteľného základu sa zahrnú, pokiaľ v ňom ešte nie sú obsiahnuté:

a) dane, poplatky, špeciálne poplatky a iné prirážky, platné mimo dovážajúceho členského štátu a tie, ktoré sú povinné z dôvodov dovozu, s odpočítaním dane z priadnej hodnoty, ktorá sa má uplatniť;

b) vedľajšie výdavky, ako sú provízia, poplatok za balenie, transport a poistenie, naakumulované ku prvému miestu určenia v rámci terirória dovážajúceho členského štátu.

„Miesto určenia“ je to miesto, ktoré je uvedené na nákladnom liste alebo inom dokumente takým spôsobom, ktorým tovar je dovážaný do dovážajúceho členského štátu. Ak nie je takéto identifikovanie miesta určenia, potom ako prvé miesto určenia sa má vziať prvý transfer nákladu v transportujúcom členskom štáte.

Aj vyššie uvádzané jednorázové výdavky sa zahŕňajú do zdaňovanej sumy, keď vyplývajú z prepravy na iné miesto určenia v rámci územia spoločenstva, ak je toto miesto známe, keď nastane zdaniteľná plnenie.

▼B

4.  Zdaniteľný základ neobsahuje položky uvedené v bodoch A (3) a) a b).

5.  Ak sa tovar dočasne vyviezol ►M4  zo spoločenstva ◄ a opätovne sa priviezol po oprave, spracovaní, obnovení, úprave alebo prepracovaní ►M4  mimo spoločenstva ◄ , ►M4  ————— ◄ členské štáty musia prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo zaobchádzanie s týmto tovarom na účely dane z pridanej hodnoty rovnaké ako v prípade tovaru podrobeného uvedeným operáciám na území štátu.

▼M8

6.  Derogáciou z odsekov 1 až 4, členské štáty, ktoré k 1. januáru 1993 nevyužili možnosť uvedenú v treťom pododseku článku 12 (3) a) môžu stanoviť, že pri dovoze umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností definovaných v článku 26a (A) a), b) a c) zdaniteľný základ sa rovná zlomku sumy určenej v súlade s odsekmi 1 až 4.

Tento zlomok sa určuje tak, aby sa daň z pridanej hodnoty takto splatná pri dovoze rovnala vždy najmenej 5 % sumy určenej v súlade s odsekmi 1 až 4.

▼B

C.   Rôzne ustanovenia

1.  V prípade zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo v prípade zníženia ceny po uskutočnení dodávky sa zdaniteľný základ primerane zníži za podmienok, ktoré stanovia členské štáty.

Avšak v prípade úplného alebo čiastočného nezaplatenia nemusia členské štáty toto pravidlo dodržať.

▼M4

2.  Tam, kde informácia pre stanovenie zdaniteľného základu pri dovoze je vyjadrená v mene inej, ako je mena členského štátu, kde sa určenie uskutočňuje, výmenný kurz sa určí v zhode s ustanoveniami spoločenstva, ktoré riadia výpočet hodnoty na účely preclenia.

Tam, kde informácia pre určenie zdaniteľného základu nejakej obchodnej transakcie inej, ako je dovozná transakcia, je vyjadrená v mene inej, ako je mena členského štátu, kde sa stanovenie uskutočňuje, uplatniteľný výmenný kurz musí byt′ najposlednejší zaznamenaný kurz predaja v tom čase, keď sa daň stane uplatniteľná na najreprezentatívnejšom trhu výmeny alebo trhov dotknutých členských štátov, alebo určitý kurz, určený podľa referencie na tento alebo iné trhy v zhode uskutočnenej podľa členského štátu. Avšak pre niektoré z týchto transakcií alebo pre isté kategórie zdaniteľných osôb, členské štáty môžu pokračovať v uplatňovaní výmenného kurzu, ako je určený v zhode s hodnotou na účely preclenia.

▼B

3.  V prípade nákladov na vratné obaly ich členské štáty môžu:

 buď vyňať zo zdaniteľného základu a prijať potrebné opatrenia na to, aby sa základ upravil, ak sa obal nevráti,

 alebo zahrnúť do zdaniteľného základu a prijať potrebné opatrenia na to, aby sa základ opravil, ak sa obal skutočne vráti.HLAVA IX

SADZBY

Článok 12

1.  Sadzba použiteľná na plnenia podliehajúce dani sa musí rovnať sadzbe platnej v čase vzniku zdaniteľného prípadu. Ale:

a) v prípadoch uvedených v druhom a treťom pododseku článku 10(2) sa použije sadzba platná v čase vzniku daňového nároku,

▼M6

b) v prípadoch uvedených v druhom a treťom pododseku článku 10 (3) sa použije sadzba platná v dobe vzniku daňovej povinnosti.

▼B

2.  V prípade zmien v sadzbách môžu členské štáty:

 uskutočniť úpravy v prípadoch uvedených v odseku 1a), aby sa zohľadnila sadzba použiteľná v čase, keď bol dodaný tovar alebo poskytnuté služby,

 prijať všetky vhodné opatrenia.

▼M19

3.  

a) Bežnú sadzbu dane z pridanej hodnoty stanoví každý členský štát ako percento zdaniteľného základu, ktoré je rovnaké pre dodanie tovaru a poskytovanie služieb. Od 1. januára 2006 do 31. decembra 2010 bežná sadzba nesmie byť nižšia ako 15 %.

Rada rozhodne v súlade s článkom 93 zmluvy o úrovni bežnej sadzby, ktorá sa bude uplatňovať po 31. decembri 2010.

Členské štáty môžu tiež použiť jednu alebo dve znížené sadzby. Tieto sadzby sa stanovia ako percento zdaňovanej čiastky, ktoré nesmie byť menej ako 5 % a bude platiť len pre poskytovanie kategórií tovarov a služieb špecifikovaných v prílohe H.

Tretí pododsek sa nebude vzťahovať na služby spomenuté v poslednej zarážke článku 9 (2) e).

▼M28

b) Členské štáty môžu uplatniť zníženú sadzbu na dodania zemného plynu, elektriny a tepla prostredníctvom ústredného kúrenia za predpokladu, že nehrozí narušenie hospodárskej súťaže. Členský štát, ktorý má v úmysle uplatňovať takúto sadzbu, to oznámi vopred Komisii. Komisia rozhodne o tom, či hrozí narušenie hospodárskej súťaže. Ak Komisia takéto rozhodnutie neprijme do troch mesiacov po obdržaní oznámenia, má sa za to, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo narušenia hospodárskej súťaže.

▼M8

c) Členské štáty môžu stanoviť, že nižšia sadzba alebo jedna z nižších sadzieb, ktorú používajú v súlade s tretím odsekom a) sa taktiež vzťahuje na dovoz umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností uvádzaných v článku 26a (A) a), b) a c).

Ak využijú túto možnosť, členské štáty môžu používať aj zníženú sadzbu na dodanie umeleckých diel v zmysle článku 26a (A) a):

 vykonaných ich autorom alebo jeho právnymi nástupcami,

 vykonaných príležitostne iným daňovníkom než je obchodník podliehajúci dani, ak tieto umelecké diela doviezol daňovník sám alebo mu ich dodal autor alebo jeho právni nástupcovia, alebo keď ho oprávnili k úplnému odpočtu dane z pridanej hodnoty.

▼M11 —————

▼M13 —————

▼B

4.   ►M5  ————— ◄ Každá znížená sadzba musí byť stanovená tak, aby čiastka dane z pridanej hodnoty vyplývajúca z aplikácie tejto sadzby bola rovnaká ako pri normálnom výpočte, aby sa tak umožnilo odpočítanie celej dane z pridanej hodnoty odpočítateľnej na základe ustanovení článku 17.

▼M5

Na základe správy komisie Rada každé dva roky počnúc rokom 1994 preskúma uplatňovanie znížených sadzieb. Rada môže na návrh komisie jednohlasne rozhodnúť o zmenách v zozname tovarov a služieb v Prílohe H.

▼M28

Komisia najneskôr 30. júna 2007 predloží Európskemu parlamentu a Rade na základe štúdie vykonanej skupinou nezávislých ekonomických odborníkov súhrnnú hodnotiacu správu o vplyve znížených sadzieb uplatňovaných na služby, ktoré sa poskytujú na miestnej úrovni, vrátane reštauračných služieb, najmä so zreteľom na tvorbu pracovných príležitostí, hospodársky rast a dobré fungovanie vnútorného trhu.

▼M8

5.  V závislosti na odseku 3 c) sadzba používaná pri dovoze tovaru je tá, ktorá sa používa na dodanie podobného tovaru na území danej krajiny.

▼A2

6.  Portugalská republika môže uplatňovať na transakcie, ktoré sa vykonávajú v autonómnej oblasti Azory a Madeira, a na priamy dovoz do týchto oblastí, sadzby, ktoré sú nižšie ako sadzby, ktoré používa v hlavnej časti krajiny.

▼BHLAVA X

OSLOBODENIA OD DANE

Článok 13

Oslobodenie od dane na území štátu

A.   Oslobodenia určitých činností uskutočňovaných vo verejnom záujme od dane

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia spoločenstva, platí, že členské štáty oslobodia od dane nasledujúce položky, a to za podmienok, ktoré stanovia na účely zabezpečenia správnej a jednoznačnej aplikácie tohto oslobodenia od daní a na účely ochrany pred možnými daňovými únikmi, pred neplatením daní a pred ich zneužívaním:

a) poskytovanie služieb verejnými poštovými organizáciami a dodávky tovaru súvisiaceho s týmito službami s výnimkou prepravy cestujúcich a telekomunikačných služieb,

b) nemocničná a lekárska starostlivosť a s ňou úzko súvisiace aktivity realizované orgánmi podliehajúcimi verejnému právu, alebo za sociálnych podmienok porovnateľných s podmienkami aplikovateľnými na orgány podliehajúce verejnému právu aktivity realizované nemocnicami, medicínskymi liečebnými a diagnostickými strediskami a inými riadne uznanými inštitúciami podobnej povahy,

c) poskytovanie lekárskej starostlivosti pri vykonávaní medicínskych a paramedicínskych profesií definovaných príslušným členským štátom,

d) poskytovanie ľudských orgánov, krvi a mieka,

e) služby poskytované zubnými technikmi v rámci ich profesionálneho výkonu a zubné protézy poskytované zubnými lekármi a technikmi,

f) služby poskytované nezávislými skupinami osôb, ktorých aktivity sú oslobodené od dane z pridanej hodnity alebo jej nepodliehajú, a to na účely zabezpečovania služieb ich členom priamo potrebných pre realizáciu ich činnosti, keď tieto skupiny požadujú od svojich členov presnú náhradu ich podielu na spoločných výdavkoch, za predpokladu, že takéto oslobodenie od dane nespôsobí deformáciu konkurenčných podmienok,

g) poskytovanie služieb a dodávky tovaru úzko súvisiace s verejnou sociálnou prácou, vrátane služieb poskytovaných domovmi pre starých ľudí, orgánmi podliehajúcimi verejnému právu alebo inými organizáciami, ktoré boli príslušným členským štátom uznanými za charitatívne,

h) poskytovanie služieb a dodávky tovaru úzko súvisiace s ochranou detí a mládeže orgánmi podliehajúcimi verejnému právu alebo inými organizáciami, ktoré boli príslušným členským štátom uznané za charitatívne,

i) vzdelávanie detí a mládeže, školské alebo univerzitné vzdelávanie, profesionálne alebo rekvalifikačné školenia vrátane poskytovania s nimi úzko súvisiacich služieb a tovaru orgánmi podliehajúcimi verejnému právu, ktoré majú túto činnosť za svoj cieľ, alebo inými organizáciami, pre ktoré príslušný členský štát definoval podobné ciele,

j) doučovanie zabezpečované učiteľmi súkromne a pokrývajúce školské alebo univerzitné vzdelávanie,

k) určité poskytovanie zamestnancov cirkevnými a filozofickými inštitúciami na účely pododsekov b), g), h) a i) tohto článku a s prihliadnutím na duchovnú starostlivosť,

l) poskytovanie služieb a tovaru úzko súvisiacich so službami a tovarom určenými v prospech ich členov na základe predplatného pevne stanoveného v súlade s ich pravidlami, a to neziskovými organizáciami s cieľmi politickej, odborárskej, cirkevnej, vlasteneckej, filozofickej, ľudomilnej alebo občianskej povahy za predpokladu, že takéto oslobodenie od dane nespôsobí narušenie voľnej súťaže,

m) určité služby úzko súvisiace so športom a telesnou výchovou poskytované neziskovými organizáciami osobám zúčastňujúcim sa na športe a telesnej výchove,

n) určité kultúrne služby a s nimi úzko súvisiaci tovar, poskytované orgánmi podliehajúcimi verejnému právu a inými kultúrnymi organizáciami, ktoré boli uznané príslušným členským štátom,

o) poskytovanie služieb a tovaru organizáciami, ktorých činnosti sú oslobodené od daní na základe ustanovení predchádzajúcich pododsekov b), g), h), i), l), m) a n) v súvislosti so ziskovými udalosťami zorganizovanými výhradne pre ich vlastný prospech za predpokladu, že takéto oslobodenie od dane nespôsobí deformáciu konkurenčných podmienok. Členské štáty môžu zaviesť akékoľvek potrebné obmedzenia, predovšetkým v súvislosti s počtom takýchto udalostí alebo s výškou ziskov, ktoré sa môžu oslobodiť od dane,

p) poskytovanie dopravných služieb chorým alebo zraneným osobám vo vozidlách určených pre tento účel oprávnenými orgánmi,

q) činnosti verejných rozhlasových a televíznych orgánov, ktoré nie sú obchodného rázu.

2.  

a) Členské štáty môžu poskytnúť orgánom, ktoré nepodliehajú verejnému právu, oslobodenie od dane podľa ustanovení uvedených v (1) b), g), h), i), l), m) a n) tohto článku, pričom každý jednotlivý prípad musí spĺňať jednu alebo viac z nasledujúcich podmienok:

 nesmú byť systematicky zamerané na vytváranie zisku, pričom prípadný vytvorený zisk sa nerozdelí, ale použije sa na ďalšie poskytovanie alebo zdokonalenie služieb,

 musia byť riadené a spravované na dobrovoľnom základe osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy záujem či už osobne alebo cez sprostredkovateľov na výsledkoch príslušných činností,

 musia používať ceny schválené verejnými orgánmi alebo ceny, ktoré nie sú vyššie ako schválené, alebo v prípade neschválených služieb ceny nižšie, ako sú ceny používané na podobné služby obchodnými podnikmi podliehajúcimi dani z pridanej hodnoty,

 oslobodenie príslušných služieb od dane nespôsobí narušenie voľnej súťaže, napríklad znevýhodnením obchodných podnikov podliehajúcich dani z pridanej hodnoty.

b) Oslobodenie poskytovania služieb a tovaru od daní sa podľa ustanovení uvedených v predchádzajúcich (1) b), g), h), i), l), m) a n) neposkytne, ak:

 tieto služby alebo tovar nie sú nevyhnutné pre plnenia oslobodené od dane,

 ich hlavným cieľom je nadobúdanie dodatočných ziskov pre organizáciu realizáciou plnení, ktoré priamo konkurujú plneniam komerčných podnikov podliehajúcich dani z pridanej hodnoty.

B.   Iné oslobodenia od dane

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia spoločenstva, platí, že členské štáty oslobodia od dane nasledujúce položky za podmienok, ktoré stanovia na účely zabezpečenia správnej a jednoznačnej aplikácie oslobodení od dane a na účely ochrany pred možnými daňovými únikmi, pred neplatením daní a pred ich zneužívaním:

a) poistné plnenia a plnenia poisťovania poisťujúcich vrátane s nimi súvisiacich služieb poskytovaných poisťovacími maklérmi a poisťovacími agentmi,

b) prenajímanie nehnuteľného majetku s výnimkou:

1. poskytovania ubytovania, podľa definície v zákonoch členských štátov, v hotelovom sektore alebo v sektoroch s podobnou funkciou, vrátane poskytovania ubytovania v prázdninových táboroch alebo na miestach určených na stanovanie,

2. prenajímanie budov a priestorov na parkovanie vozidiel,

3. prenajímanie trvalo inštalovaných zariadení a strojov,

4. prenajímanie sejfov.

Členské štáty môžu aplikovať nasledujúce výnimky na rozsah platnosti tohto oslobodenia od dane:

c) dodávky tovaru používaného výhradne na činnosť oslobodenú od daní na základe tohto článku alebo na základe článku 28(3)b), ak tento tovar nie je dôvodom na uplatňovanie práva na odpočet, alebo dodávky tovaru, pri nadobudnutí alebo výrobe ktorého sa na základe článku 17(6) stáva daň z pridanej hodnoty odpočítateľnou,

d) nasledujúce plnenia:

1. poskytovanie a sprostredkovanie úverov a správa úverov osobou, ktorá ich poskytla,

2. vyjednávanie úverových záruk alebo akéhokoľvek iného zabezpečenia peňazí alebo akákoľvek činnosť súvisiaca s nimi a správa úverových záruk osobou, ktorá poskytla úver,

3. plnenia vrátane sprostredkovania týkajúce sa vkladov a bežných účtov, platieb, prevodov, dlhov, šekov a iných prevoditeľných dokumentov, ale nie inkasovania a skupovania dlhov,

4. plnenia vrátane sprostredkovania týkajúce sa devíz, bankoviek a mincí používaných ako zákonné platidlo, ale nie zberateľských predmetov; pojem „zberateľské predmety“ predstavujú zlaté, strieborné alebo iné kovové mince alebo bankovky, ktoré sa bežne nepoužívajú ako zákonné platidlo, alebo mince na numizmatické účely.

5. plnenia vrátane sprostredkovania — s výnimkou spravovania a úschovy — týkajúce sa účastín, podielov v spoločnostiach a združeniach, dlhopisov a iných cenných papierov s výnimkou:

 dokumentov zakladajúcich právny nárok na tovar,

 práv alebo cenných papierov podľa článku 5 (3);

6. riadenie zvláštnych investičných fondov, ako ich definovali členské štáty,

e) dodanie poštových cenín v menovitej hodnote na účely pošty platné na území daného štátu, daňové kolky a iné ceniny,

f) stávková činnosť, lotérie a iné formy hazardných hier, na ktoré sa vzťahujú podmienky a obmedzenia definované jednotlivými členskými štátmi,

g) budovy a ich súčasti, aj pozemky, na ktorých stoja s výnimkou definovanou v článku 4 (3) a),

h) iná nezastavaná pôda, okrem stavebných pozemkov, ktoré definuje článok 4 (3) b).

C.   Možnosť voľby

Členské štáty môžu osobám podliehajúcim dani poskytnúť právo voľby v otázke zdanenia v prípadoch, ak ide o:

a) prenájom a leasing nemovitostí,

b) plnenia zahrnuté v bodoch B d) g) a h).

Členské štáty môžu rozsah práva na voľbu rozhodnutia obmedziť a určiť podrobnosti, kedy sa môže toto právo uplatniť.

Článok 14

Oslobodenie od dane pri dovoze

1.  Ak to nie je v rozpore s ostatnými ustanoveniami spoločenstva, členské štáty môžu oslobodiť ad dane nižšie uvedené prípady za podmienok, ktoré sú definované v záujme správneho uplatňovania možnosti oslobodenia ad dane a zabrániť prípadným daňovým únikom, obchádzaniu resp. zneužitiu zákona:

a) konečný dovoz tovaru, dodanie ktorého osobou podliehajúcou dani je v každom prípade oslobodené od dane v danej krajine,

▼M4 —————

▼M6 —————

▼B

d) konečný dovoz tovaru, ktorý spĺňa podmienky oslobodenia od colných poplatkov iným spôsobom, ako stanovuje Spoločný colný sadzobník ►M4  ————— ◄ . Členské štáty majú však možnosť neoslobodiť od dane v prípade, že by to vážne ohrozilo konkurencieschopnosť ►M4  ————— ◄ .

Toto oslobodenie taktiež platí na dovoz tovarov v zmysle článku 7 l) b), na ktoré by sa vzťahovalo vyššie uvedené oslobodenie od dane, ak by boli dovezené podľa článku 7 (1) a),

e) spätný dovoz tovarov oslobodených od cla osobou, ktorá ich vyviezla, a v stave v akom boli vyvezené ►M4  ————— ◄ ,

▼M4 —————

▼B

g) dovoz tovaru:

 na ktorý sa vzťahujú diplomatické a konzulárne ustanovenia a ktorý je oslobodený od colných poplatkov ►M4  ————— ◄ ,

 medzinárodnými organizáciami, ktoré boli ako také akceptované verejnými inštitúciami hostiteľského štátu, ďalej členmi takýchto organizácií v rámci podmienok definovaných medzinárodnými konvenciami o zakladaní organizácií alebo na základe dohôd medzi centrálami,

 na územie členských štátov, ktoré sú členmi Severoatlantického paktu ozbrojenými silami iných štátov, ktoré sú členmi tohto zoskupenia určeného pre potreby ozbrojených síl a civilného sprevádzajúceho personálu alebo tovaru určeného na zásobovanie jedální alebo kantín ozbrojených síl plniacich obrannú misiu,

h) dovoz rybárskych úlovkov po mori do prístavov pred spracovaním alebo po zakonzervovaní rýb pred zásobovaním trhu,

i) poskytovanie takých služieb v súvislosti s importovaním tovaru, kde hodnota týchto služieb je zahrnutá do zdaniteľnej sumy podľa článku 11 B (3) b),

j) dovoz zlata centrálnymi bankami,

▼M23

k) dovoz plynu pomocou rozvodného systému zemného plynu alebo dovoz elektriny.

▼B

2.  Komisia čo najskôr predloží Rade návrhy na sformulovanie daňových pravidiel v rámci spoločenstva, ktorý by definoval rozsah oslobodenia od dane na základe článku 1 a podrobné pravidlá na ich uplatňovanie.

Kým tieto pravidlá nenadobudnú platnosť, č1enské štáty môžu:

 v týchto prípadoch postupovať podľa platných národných predpisov,

 prispôsobiť národné predpisy tak, aby sa v maximálnej miere predchádzala škodám alebo konkurencii a najmä, aby sa predchádzalo neuplatneniu dane z pridanej hodnoty, prípadne zamedzilo dvojité zdanenie daňou z pridanej hodnoty v rámci spoločenstva,

 použiť všetky administratívne opatrenia, ktoré sú prípustné na oslobodenie od dane.

Členské štáty informujú Komisiu a Komisia následne zabezpečí informovanosť ostatných členských štátov o opatreniach, ktoré boli prijaté v súlade so zabezpečením predchádzajúcich ustanovení.

Článok 15

▼M4

Oslobodenie vývozu zo spoločenstva a podobné transakcie a internacionálny transport

▼B

Ak to nie je v rozpore s ustanoveniami spoločenstva, členské štáty oslobodia od dane nižšie uvedené položky za podmienok definovaných s cieľom zabezpečiť správnu a priamu aplikáciu zákona o oslobodení od dane a ktoré by zabránili daňovému úniku, obchádzaniu alebo zneužitiu zákonných ustanovení:

1. Dodávky tovarov odoslaných alebo dopravených na miesto určenia ►M4  mimo územia spoločenstva ◄ dodávateľom alebo v jeho mene.

2. Dodanie tovarov odoslaných alebo dopravených na miesto určenia ►M4  mimo územia spoločenstva ◄ kupujúcim alebo v jeho mene, ktoré sa nerealizujú na tomto teritóriu, s výnimkou tovaru prepravovaného samotným kupujúcim pre potreby vnútorného vybavenia, zásobenia výletných lodí a súkromných lietadiel, alebo akýchkoľvek dopravných prostriedkov používaných na súkromné účely, pohonnými hmotami a proviantom.

V prípade dodávky tovaru, ktorý sa má prevážať v osobnej batožine cestujúcich, táto výnimka platí za podmienky, že:

 cestujúci nepodniká v rámci spoločenstva,

 tovar sa prepravuje na miesto určenia mimo spoločenstva do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa dodanie realizovalo,

 celková hodnota dodania vrátane dane z pridanej hodnoty je vyššia ako ekvivalent 175 ECU v národnej mene stanovenej v súlade s článkom 7 (2) smernice 69/169/EHS ( 5 ) členské štáty ale môžu oslobodiť od dane i dodanie s celkovou hodnotou nižšou než táto suma.

Na účely uplatňovania druhého pododseku sa:

 za cestujúceho, ktorý nepodniká v spoločenstve považuje cestujúci, ktorého trvalé bydlisko sa nenachádza v spoločenstve. Na účely tohto ustanovenia „trvalé bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržuje“ znamená miesto zapísané ako takéto v pase, preukaze totožnosti alebo iných dokladoch totožnosti, ktoré členské štáty v rámci územia, ktorých sa uskutočňuje dodanie, uznávajú za platné,

 vývoz sa preukáže formou faktúry alebo iným dokumentom miesto neho, ktorý bude podpísaný colným úradom, ktorým tovar opustil spoločenstvo.

Každý členský štát zašle Komisii vzorky pečiatok, ktoré používa na potvrdenie uvedené v druhej zarážke tretieho pododseku. Komisia zašle túto informáciu daňovým úradom v ďalších členských štátoch.

▼M4

3. Dodávka služieb, pozostávajúcich z práce na hnuteľnom majetku získanom alebo dovezenom na účely vykonania takejto práce v rámci územia spoločenstva a odposlaného alebo odtransportovaného von zo spoločenstva osobou, zabezpečujúcou takéto služby alebo zákazníkom, ak bol ►M6  nezriadený v tuzemsku ◄ alebo v mene jedného z nich.

▼B

4. Dodanie tovaru na účely zabezpečenia pohonných hmôt a potravín pre plavidlá:

a) používané pre navigáciu na otvorených moriach, na palube ktorých je personál za mzdu, alebo cestujúci vykonávajúci obchodnú, priemyselnú alebo rybársku činnosť,

b) používané na záchranné akcie a pomoc na mori, alebo na lov rýb pri pobreží, s výnimkou lodných potravinových zásob,

c) vojnové podľa tarifnej položky 89.01 Spoločného colného sadzobníka, ktoré opúšťajú krajinu a smerujú do cudzích prístavov alebo kotvíšť.

Len čo to bude možné, predloží Komisia Rade návrhy na stanovenie daňových pravidiel spoločenstva bližšie určujúcich rozsah pôsobnosti a podrobnosti praktického výkonu oslobodenia od dane a oslobodení od dane uvedených v bodoch (5) až (9). Kým tieto predpisy začnú platiť, členské štáty môžu obmedziť rozsah oslobodení poskytovaných podľa tohto odseku.

5. Dodávky, prestavba, opravy a údržba, nájom alebo prenájom morských plavidiel podľa odseku 4 a) a b), dodávky, prenájom, opravy a údržba zariadení vrátane rybárskej výbavy, ktorú plavidlá majú, prípadne ktorú na palube spotrebujú.

6. Dodávky, prestavba. opravy, údržba, nájom alebo prenájom lietadiel používaných leteckými spoločnosťami za odplatu, najmä na zahraničných linkách a dodávky, prenájom, opravy a údržba zariadení, ktoré majú, resp. ktoré sa na nich spotrebujú.

7. Dodávky tovarov na doplnenie pohonných hmôt a potravín v lietadle podľa odseku 6.

8. Dodávky služieb, ktoré nezahrňuje odsek 5, nevyhnutných pre námorné plavidlá podľa tohto odseku, resp. pre ich náklad.

9. Dodávky služieb, ktoré nie sú zahrnuté v odseku 6 na zabezpečenie nevyhnutných potrieb pre lietadlo podľa tohoto odseku alebo jeho náklad.

10. Dodávky tovarov a služieb:

 na ktoré sa vzťahujú diplomatické a konzulárne dohody,

 medzinárodným organizáciám, ktoré sú akceptované verejnými inštitúciami hostiteľského štátu, ďalej dodávky členom takýchto organizácií v rámci limitov a podmienok ustanovených medzinárodnými konvenciami, podľa ktorých sa zriaďujú organizácie, alebo dohodami medzi centrálami.

 realizované v rámci členského štátu, ktorý je členom Severoatlantickej aliancie určené na použitie ozbrojeným silám iných štátov — členov tejto aliancie alebo civilného personálu, ktorý ich sprevádza, alebo na zásobovanie ich jedální m kantín, na teritóriách, kde tieto ozbrojené sily vykonávajú svoju obrannú misiu.

▼M4

 pre iný členský štát a pre zamýšľaný pre sily akéhokoľvek členského štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej dohody, iného ako je samotný členský štát určenia, pre použitie týchto síl a civilného štábu, ktorý ich sprevádza alebo zabezpečuje ich spoločné kuchyne alebo jedálne, ak sa tieto sily zúčastnia na spoločnom obrannom úsilí.

▼B

Oslobodenie od dane podlieha ►M4  za ►M6  obmedzenia ◄ , stanovených hostiteľským členským štátom ◄ dovtedy, kým v spoločenstve nebudú prijaté jednotné daňové pravidlá.

V prípadoch, keď sa tovar neodosiela alebo neprepravuje von z krajiny, a u služieb sa oslobodenie od dane môže uskutočniť v podobe vrátenia dane.

11. Dodávky zlata do centrálnych bánk.

12. Dodávky tovaru určeným osobám, ktoré ich exportujú ►M4  zo spoločenstva ◄ ako súčasť svojej humanitárnej, charitatívnej alebo vzdelávacej aktivity ►M4  mimo spoločenstva ◄ . Toto oslobodenie od dane sa môže realizovať formou refundácie dane.

▼M6

13. Poskytovanie služieb vrátane dopravy a pomocných služieb, avšak s vylúčením služieb oslobodených od dane podľa článku 13, ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru alebo dovozom tovaru, na ktorý sa vzťahujú opatrenia článku 7 (3) alebo článku 16 (1) bod A.

▼B

14. Služby poskytované brokermi a inými sprostredkujúcimi osobami konajúcimi v mene alebo v prospech inej osoby, ktoré tvoria súčasť dopravných služieb definovaných v tomto článku, alebo plnenia uskutočňované ►M4  mimo spoločenstva ◄ .

Toto oslobodenie sa nevzťahuje na agentov cestovných kancelárií, ktorí v ich mene poskytujú cestovné služby v iných členských štátoch.

▼A2

15. Portugalská republika môže vybavovať námornú a leteckú dopravu medzi ostrovmi, ktoré tvoria autonómnu oblasť Azory a Madeira, a medzi týmito oblasťami a hlavnou časťou krajiny rovnako ako medzinárodnú dopravu.

▼B

Článok 16

Osobitné oslobodenia od dane v medzinárodnej preprave tovarov

1.  Bez toho, aby boli dotknuté iné predpisy spoločenstva, môžu členské štáty za predpokladu konzultácie podľa článku 29 prijať osobitné opatrenia na úľavy dane z pridanej hodnoty pri všetkých alebo pri niektorých z nasledovných plnení, pokiaľ tieto nie sú určené na konečné použitie a/alebo spotrebu, a pokiaľ čiastka dane z pridanej hodnoty vyrubená pri prepustení do voľného obehu zodpovedá čiastke dane, ktoré by bola bývala vyrubená, keby každé z týchto plnení bolo zdanené pri dovoze alebo na území štátu:

▼M4

A. Dovozy tovaru, ktoré sa majú umiestniť pod nariadenia o uskladnení inom ako colnom;

B. Dodávky tovaru, ktorý sa má

a) podrobiť precleniu a ak je to uplatniteľné, umiestniť na dočasné uskladnenie;

b) umiestniť do bezcolnej zóny alebo bezcolného skladu;

c) umiestniť podľa nariadenia o colných skladoch alebo podľa opatrení pre domáce spracovanie;

d) prijať do teritoriálnych vôd:

 aby sa pripojil k výrobným alebo vŕtacím plošinám na účely konštrukcie, opravy, údržby, zmeny, alebo vybavenia týchto plošín alebo na pripojenie takýchto plošín k materskej pevnine,

 na doplnenie paliva a potravín pre vŕtaciu alebo výrobnú plošinu;

e) umiestniť pod ustanovenia o uskladnení iné ako colné.

Miesta referované v a), b), c) a d) musia byt′ definované pomocou platných colných predpisov;

C. Dodávky služieb súvisiacich s dodávkami tovarov referovaných v B;

D. Dodávky tovarov a služieb vykonaných na miestach, uvedených v B a ešte podriadených jednému z opatrení, ktoré sú špecifikované v tomto článku;

▼M4

E. Dodávky:

 tovaru uvedeného v článku 7 (1) a) stále podliehajúceho režimu dočasného dovozu s celkovým oslobodením od dovozného cla alebo režimu externého tranzitu,

 tovaru uvedeného v článku (7) (1) b) stále podliehajúceho režimu tranzitu vo vnútri spoločenstva v súlade s článkom 33a,

ako aj poskytovanie služieb súvisiacich s takýmito dodávkami.

▼B

2.  Za predpokladu konzultácii uvedených v článku 29 sa členské štáty môžu rozhodnúť pre oslobodenie pri dovoze a dodaní tovaru zdaniteľnej osobe, ktorá ich chce vyviezť bez alebo po ďalšom spracovaní, ako aj dodávky služieb súvisiacich s jeho vývoznou činnosťou do výšky, ktorá sa rovná hodnote vývozu v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacoch.

3.  Komisia predloží Rade v najskoršom možnom termíne návrhy týkajúce sa spoločných pravidiel uplatňovania dane z pridanej hodnoty pri plneniach uvedených v odsekoch 1 a 2.HLAVA XI

ZNÍŽENIE DANE

Článok 17

Vznik a rozsah práva na odpočet

1.  Právo na odpočítanie dane vzniká v čase vyrubenia odpočítateľnej dane.

2.  Pokiaľ sa tovary a služby používajú na účely jeho zdaniteľných plnení, daňovník má právo odpočítať nasledovné položky z dane, ktorú má zaplatiť:

a) daň z pridanej hodnoty splatnú alebo zaplatenú za tovary alebo služby, ktoré mu dodal alebo má dodať iný daňovník,

b) daň z pridanej hodnoty splatnú alebo zaplatenú za dovezené tovary,

c) daň z pridanej hodnoty splatnú podľa článkov 5 (7) a) a 6 (3).

3.  Členské štáty taktiež poskytnú každému daňovníkovi právo na odpočítanie alebo vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa odseku 2, ak sa tovary a služby používajú na účely:

a) plnení týkajúcich sa ekonomických aktivít podľa článku 4 (2) realizovaných v inej krajine, ktoré spĺňajú nárok na zníženie dane, ak sa uskutočnili na území daného štátu,

b) plnení, ktoré sú oslobodené od dane podľa článku 14 (1) i) a článku 15 a 16 (1) (B), (C) a (D) a odsek 2,

c) všetkých plnení oslobodených od dane podľa článku 13 B a) a d), odsek 1 až 5, keď zákazník má sídlo mimo spoločenstva alebo keď tieto plnenia priamo súvisia s tovarom a službami na vývoz do štátu mimo spoločenstva.

4.  Rada vyvinie úsilie, aby do 31. decembra 1977 na základe návrhu predloženého Komisiou boli prijaté pravidlá spoločenstva, ktoré by definovali podmienky, za ktorých sa bude realizovať refundácia podľa odseku 3 daňovníkovi, ktorý nemá sídlo na teritóriu daného štátu. Pokiaľ tieto pravidlá nenadobudnú platnosť, členské štáty si určia spôsob, ako sa má refundácia vykonať. Ak daňovník nie je rezidentom na teritóriu spoločenstva, členské štáty môžu odmietnuť refundáciu alebo uložiť ďalšie podmienky.

5.  V prípade tovarov a služieb pre potreby daňovníka obe plnenia zahrnuté v odsekoch 2 a 3, kde ide o odpočítateľnú daň z pridanej hodnoty a pri plneniach, kde daň z pridanej hodnoty nie je odpočítateľná, je povolené odrátať iba tú časť dane z pridanej hodnoty, ktorá sa týka prvých plnení.

Táto časť sa určí v súlade s článkom 19 za všetky plnenia realizované daňovníkom.

Členské štáty však majú právo:

a) splnomocniť daňovníka, aby určil pomernú časť za každú oblasť svojej podnikateľskej činnosti s tým, že za každý sektor bude vedený samostatný účet.,

b) nútiť daňovníka, aby určil časť za každý sektor svojej podnikateľskej činnosti a viedol samostatné účty za každý sektor.

c) splnomocniť alebo nútiť daňovníka, aby robil odpočet dane z pridanej hodnoty na základe použitia všetkého alebo Časti tovarov a služieb,

d) splnomocniť alebo nútiť daňovníka, aby robil odpočet podľa pravidla uvedeného v prvom pododseku v súvislosti s tovarmi a službami použitými pri tu definovaných plneniach,

e) v prípade, keď ide o daň z pridanej hodnoty, ktorá sa daňovníkovi neodpočíta, táto je nesignifikantná a treba ju považovať za nulu.

6.  Najneskôr do uplynutia 4 rokov od dátumu, kedy táto smernica nadobudla platnosť, Rada v úzkej spolupráci s a podľa návrhu Komisie rozhodne, aké výdavky nespĺňajú podmienky pre odpočet dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty sa nikdy neodratuje z výdavkov, ktoré nepatria jednoznačne do podnikateľských výdavkov ako napr. luxusné výrobky a služby, zábava a pod.

Pokiaľ hore uvedené pravidlo nenadobudne platnosť, členské štáty si môžu ponechať všetky výnimky, ktoré umožňujú ich národné zákony aj po vstúpení tejto smernice do platnosti.

7.  Na základe konzultácií podľa článku 29, môže každý členský štát, z cyklických ekonomických dôvodov, úplne alebo čiastočne vylúčiť všetky alebo niektoré kapitálové tovary alebo iné tovary zo systému zníženia dane. Kvôli zachovaniu identických konkurenčných podmienok môžu členské štáty namiesto odmietnutia oslobodenia od dane zdaniť tovary ním vyrobené, v danej krajine nakúpené alebo importované tak, aby daň neprevýšila hodnotu dane z pridanej hodnoty, ktorá by bo1a vyrubená pri akvizícii podobného tovaru.

Článok 18

Pravidlá upravujúce výkon práva na zníženie dane

1.  Aby sa mohlo uplatniť právo na zníženie dane daňovník musí:

a) pri odpočte dane podľa článku 17 (2) a) musí mať faktúru vystavenú podľa článku 22 (3),

b) pri odpočte dane podľa článku 17 (2) b) musí mať dovozný dokument, ktorý ho označuje za príjemcu alebo importéra a uvádza alebo povoľuje výpočet sumy zdaniteľného plnenia,

c) pri odpočítaní dane podľa článku 17 (2) c) v súlade s formálnymi náležitosťami, ktoré požadujú jednotlivé členské štáty,

d) podľa článku 21 (1), ak má platiť daň ako zákazník alebo kupujúci, musí spĺňať formálne požiadavky vyžadované jednotlivými členskými štátmi.

2.  Daňovník realizuje odpočet dane tak, že odpočíta z celkovej sumy dane z pridanej hodnoty splatnej v danom období čiastku dane na ktorú sa v tomto období vzťahuje nárok na zníženie dane a ktoré sa môže uplatniť na základe ustanovení odseku 1.

Členské štáty však môžu požadovať, pokiaľ ide o daňovníka, ktorý vykonáva príležitostné plnenia tak ako je definované v článku 4 (3), aby právo na odpočet dane realizoval len v čase dodávky.

3.  Členské štáty definujú podmienky a postup, za ktorých môže byť zdaniteľná osoba oprávnená vykonať odpočet dane, ktorý nerealizovala, uplatňujúc ustanovenia v odseku 1 a 2.

4.  Kde za dané obdobie oprávnená výška odpočítateľnej sumy prevyšuje sumu zdaniteľného plnenia, členské štáty môžu refundovať alebo prenesenie prebytok do nasledujúceho obdobia podľa podmienok, ktoré si určia.

Členské štáty však môžu odmietnuť vrátenie alebo prenesenie rozdielu, ak ide o zanedbateľnú čiastku

Článok 19

Výpočet odpočítatel`nej čiastky

1.  Čiastka odpočítateľná podľa prvého pododseku článku 17 (5) sa vypočíta podľa vzorca, kde:

 ako čitateľ sa uvádza celková suma obratu bez dane z pridanej hodnoty za rok za plnenia, pri ktorých možno daň z pridanej hodnoty znížiť podľa článku 17 (2) a (3),

 ako menovateľ sa uvádza celková suma obratu, bez dane z pridanej hodnoty, za rok za plnenia zahrnuté do čitateľa a za plnenia, kde sa daň z pridanej hodnoty neznižuje. Členské štáty môžu do menovateľa zahrnúť aj sumu podpory (subvencie), ktorá nie je uvedená v článku 11 A (1) a).

Táto časť sa určí z ročného základu ako percento so zaokrúhlením na číslicu neprevyšujúcu ďalšiu jednotku.

2.  Odchylne od ustanovenia odseku 1 budú z výpočtu odpočítateľnej čiastky vylúčené sumy obratu pri dodávkach investičných tovarov používaných zdaniteľnú osobou v rámci jeho podnikateľskej činnosti. Sumy obratov súvisiacich s plneniami, ktoré definuje článok 13 B d), pokiaľ ide o náhodilé plnenia a taktiež náhodilé plnenia s nehnuteľnosťami a finančné plnenia, tieto budú vylúčené. Ak členské štáty využívajú možnosť voľby definovanej v odseku 20 (5), ktorý nevyžaduje úpravu pokiaľ ide o investičné tovary, môžu zahrnúť manipuláciu s kapitálovými tovarmi do výpočtu odpočítateľnej čiastky.

3.  Predbežná čiastka za rok bude vypočítaná na základe plnení za predchádzajúci rok, ak žiadne plnenia za predchádzajúci rok neexistujú. alebo ak ide a zanedbateľnú čiastku, v takom prípade odpočítateľnú čiastku musí pod dozorom daňového úradu čiastočne odhadnúť sám daňovník. Členské štáty však môžu ponechať v platnosti súčasné pravidlá.

Odpočítané čiastky na takomto základe predbežných súm treba vyrovnať pri stanovení konečnej čiastky v priebehu budúceho roka.

Článok 20

Vyrovnanie odpočítateľných čiastok

1.  Pôvodné odpočítané čiastky treba vyrovnať podľa pravidiel ustanovených jednotlivými členskými štátmi, obzvlášť tam, kde:

a) odpočítaná čiastka bola vyššia alebo nižšia, na akú má daňovník nárok.

b) po predložení daňového priznania sa objavia isté zmeny vo faktoroch. ktoré boli použité na určenie odpočítateľnej sumy, najmä ak bol nákup zrušený alebo kde bola realizované zníženie ceny. Úprava-vyrovnanie odpočtu dane sa však nemôže uskutočniť pri plneniach, ktoré sú celkovo alebo čiastočne nevyplatené, ďalej pri zámernom poškodení. strate alebo krádeži majetku, alebo v prípade ak ide o majetok, ktorý nebol preukázaný alebo potvrdený, ani pokiaľ ide o dary malej hodnoty a poskytovanie vzoriek definovaných v článku 5 (6). Členské štáty však môžu požadovať vyrovnanie pri plneniach, ktoré ostali nevyplatené alebo čiastočne nevyplatené, alebo ak došlo ku krádeži.

2.  V prípade investičných tovarov. sa vyrovnanie rozloží do obdobia 5 rokov vrátane roku získania tovaru alebo jeho výroby. Ročná úprava dane sa realizuje len do výšky jednej pätiny dane vyrubenej za tovar. Táto úprava sa má vykonať na základe odchýliek v odpočtoch dane za jednotlivé roky v porovnaní k roku, kedy bol tovar zakúpený alebo vyrobený.

Odchylne od predchádzajúceho pododseku môžu členské štáty požadovať úpravu dane na základe celého päťročného obdobia počnúc ad prvého použitia tovaru.

▼M10

V prípade nehnuteľného majetku nadobudnutého ako investičný majetok, môže byť opravné obdobie predĺžené až na 20 rokov.

▼B

3.  V prípade dodávky počas obdobia povoleného na úpravu sa kapitálový majetok považuje za taký, ktorý daňovník stále používa v rámci svojej podnikateľskej činnosti až do vypršania lehoty umožňujúcej úpravu dane. Takéto obchodné aktivity by mali byť plne zdanené, v prípadoch, kde dodávky vyššie uvedených tovarov sú zdanené, mali by byť celkom oslobodené od dane v takých prípadoch, kde je tovar celkom oslobodený od dane. Úprava sa má urobiť len raz za celé obdobie povolené na úpravu.

Členské štáty však môžu v druhom prípade upustiť od požiadavky na úpravu, keďže kupujúci je zdaniteľnou osobou a používa predmetný investičný majetok výlučne na plnenia, pri ktorých sa daň z pridanej hodnoty odratúva.

4.  Pre potreby požitia ustanovení v odseku 2 a 3 môžu členské štáty:

 definovať pojem investičného ma majetku

 určiť sumu dane, ktorá pri úprave prichádza do úvahy,

 prijať potrebné opatrenia v záujme toho, aby úprava neposkytovala nenáležité výhody,

 povoliť zjednodušenie administratívnych postupov.

5.  Ak v niektorom z členských štátov bude praktický význam použitia odseku 2 a 3 bezvýznamný, takýto členský štát môže na základe konzultácie podľa článku 29 a jeho odsekov, kde sa zohľadňujú otázky poškodenia konkurencie a celkový dopad dane na daný členský štát, upustiť od týchto odsekov z dôvodu šetrenia administratívy.

6.  Ak zdaňovaná osoba prestane byť zdaňovaná normálnym spôsobom a je zdaňovaná na základe špeciálnej daňovej sústavy alebo naopak, členské štáty urobia všetky potrebné kroky, aby zabezpečili, že daňovník nebude nenáležite zvýhodnený ani poškodený.HLAVA XII

OSOBY PODLIEHAJÚCE PLATBE DANE

Článok 21

Osoby podliehajúce platbe dane

Kto je povinný platiť daň z pridanej hodnoty:

1. V rámci vnútorného systému:

a) zdaňované osoby, ktoré vykonávajú zdaniteľné plnenia nezahrnuté pod článok 9 (2) e) a vykonávané zdaniteľnou osobou, bývajúcou v zahraničí. Ak je zdaniteľné plnenie realizované zdaniteľnou osobou — rezidentom v zahraničí, členské štáty môžu prijať opatrenia umožňujúce, aby daň namiesto daňovníka, ktorý býva v zahraničí, zaplatila iná osoba. Okrem toho, za takúto inú osobu môže byť označený daňový reprezentant alebo iná osoba, pre ktorú sa zdaniteľné plnenie vykonáva. Členské štáty môžu tiež rozhodnúť, že niekto iný, nie zdaňovaná osoba bude považovaná za plne zodpovednú za platbu dane,

▼M15

b) daňové subjekty, ktorým sa poskytujú služby zahrnuté v článku 9 (2) e), alebo subjekty, ktoré sú identifikované pre účely dane z pridanej hodnoty na území krajiny, ktorým sa poskytujú služby zahrnuté v článku 28b (C), (D), (E) a (F), ak sú tieto služby poskytované daňovým subjektom, ktorý má sídlo v zahraničí; členské štáty však môžu vyžadovať, aby poskytovateľ služieb podliehal, spoločne a nerozdielne, zaplateniu dane,

▼B

c) akákoľvek osoba, ktorá uvedie daň z pridanej hodnoty na faktúre alebo inom dokumente, ktorý slúži ako faktúra;

2. pri dovoze: osoba alebo osoby určené alebo akceptované ako zodpovedné členskými štátmi, do ktorých sa tovar importuje.HLAVA XIII

POVINNOSTI OSÔB ZODPOVEDNÝCH ZA PLATBU

Článok 22

Povinnosti v rámci vnútorného systému

1.  Každá zdaniteľná osoba uvedie, kedy sa jeho aktivita ako zdaniteľnej osoby začína, mení alebo končí.

2.  Každá zdaniteľná osoba bude viesť účty tak podrobne, aby bolo možné aplikovať daň z pridanej hodnoty a vykonať kontrolu zo strany daňového úradu.

3.  

a) Každá zdaniteľná osoba vystaví faktúru a/alebo iný dokument, ktorý slúži ako faktúra za tovar resp. služby, ktoré ako dodávateľ dodal inej zdaniteľnej osobe a uchová si kópiu tohto dokumentu.

Každá zdaniteľná osoba takisto vystaví faktúru za platby na účet, ktoré mu realizovala iná zdaniteľná osoba pred tým, ako bola dodávka tovaru alebo služieb vykonaná alebo ukončená.

b) Faktúra musí jednoznačne uvádzať cenu bez dane a zodpovedajúcu sumu dane pri každej sadzbe, a tiež musí obsahovať výnimky z platenia dane,

c) Členské štáty určia kritériá, podľa ktorých sa bude považovať dokument za faktúru.

4.  Každá zdaniteľná osoba musí predložiť daňové priznanie v rámci intervalu, ktorý si stanoví každý členský štát osobitne. Tento časový interval nesmie byť dlhší ako dva mesiace po ukončení každého zdaniteľného obdobia. Zdaniteľné obdobie môže členský štát. fixne určiť ako mesiac, dva mesiace alebo kvartál. Členské štáty však môžu určiť aj iné obdobia, pokiaľ tieto nepresiahnu obdobie jedného roka.

Daňové priznanie musí obsahovať všetky informácie potrebné pre výpočet dane, ktorá bola vypočítaná a prípadné zrážky. ktoré sa majú realizovať. a pokiaľ je to potrebné pre stanovenie daňového základu, celková suma plnení v súvislosti s daňou a nárokovanými daňovými zrážkami ako aj celkovú sumu dodávky tovarov a služieb oslobodených od platenia dane.

5.  Každá zdaniteľná osoba zaplatí čistú sumu dane z pridanej hodnoty pri predložení daňového priznania. Členské štáty však môžu určiť iný dátum na zaplatenie tejto sumy, alebo môžu vyžadovať predbežnú platbu.

6.  Členské štáty môžu vyžadovať, aby zdaniteľná osoba predložila účtovnú správu a informácie špecifikované v odseku 4 a ktorá by sa týkala všetkých plnení vykonaných v minulom roku. Takáto správa musí poskytovať: všetky informácie potrebné pre akúkoľvek úpravu dane.

7.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že osoby, ktoré v súlade s článkom 21 (1) a) a b) sú zodpovedné za platenie dane namiesto zdaniteľnej osoby ustanovenej v inej krajine, alebo ktoré by boli plne zodpovedné za platbu, sa budú riadiť povinnosťami v súvislosti s daňovým priznaním a platbou dane.

8.  Ak to nie je v rozpore s ustanoveniami, ktoré majú byť prijaté podľa článku 17 (4), členské štáty môžu uložiť povinnosti, ktoré považujú za nevyhnutné pre správne vyrubenie a výber dane a predchádzanie daňovým podvodom.

9.  Členské štáty môžu oslobodiť zdaniteľnú osobu:

 od určitých povinností,

 od všetkých povinností, kde tieto zdaniteľné osoby vykonávajú iba plnenia oslobodené od platenia dane,

 od platenia dane, keď ide o zanedbateľnú čiastku.

▼M20

Článok 22a

Právo na prístup k faktúram uloženým elektronickými prostriedkami v inom členskom štáte

Ak zdaniteľná osoba uchováva faktúry, ktoré vystavuje alebo prijíma elektronickými prostriedkami zaručujúcimi prístup on-line k údajom a keď miesto uchovávania je v členskom štáte inom ako štát, v ktorom je založená, kompetentné orgány v členskom štáte, v ktorom je založená, budú mať právo na účely tejto smernice pristupovať elektronickými prostriedkami, sťahovať a používať tieto faktúry v rámci limitov stanovených nariadeniami členského štátu, v ktorom je zdaniteľná osoba založená a pokiaľ ich tento štát vyžaduje na účely kontroly.

▼B

Článok 23

Povinnosti v súvislosti s dovozom

Pokiaľ ide o dovezený tovar, členské štáty môžu prijať podrobné pravidlá o daňovom priznaní a platbe dane.

Okrem toho môžu členské štáty určiť, že daň z pridanej hodnoty splatná pri dovoze tovaru zdaniteľnými osobami alebo osobami podliehajúcimi dani resp. určitými kategóriami týchto dvoch, nemusí byť zaplatená pri dovoze, za predpokladu, že daň sa ako taká uvádza v daňovom priznaní predkladanom podľa článku 22 (4).HLAVA XIV

OSOBITNÉ ÚPRAVY

Článok 24

Osobitné úpravy pre malé podnikanie

1.  Členské štáty, v ktorých by mohli byť ťažkosti s aplikáciou normálnej daňovej sústavy pre malé podnikanie z dôvodu ich aktivít alebo štruktúry majú možnosť voľby, za daných podmienok a obmedzení, ktoré tam platia, avšak v súlade s výkladom ustanovení v článku 29, môžu aplikovať zjednodušené postupy ako napr. systém paušálnych sadzieb na účtovanie a inkasovanie dane za predpokladu, že nepovedú k zníženiu dane.

2.  Až do dátumu, ktorý určí Rada konajúca súhlasne na základe návrhu Komisie, ale ktorý nesmie byť starší ako dátum, kedy boli medzi členskými štátmi povinnosti súvisiace s vyrubením dane za dovoz a úľavou na dani za dovoz v obchode medzi nimi zrušené:

a) členské štáty, ktoré využili možnosť voľby podľa článku 14 Druhej smernice Rady z 11. apríla 1967 na zavedenie oslobodenia od dane alebo udelenia daňovej úľavy si môžu tieto výhody naďalej ponechať, rovnaký ostáva aj spôsob, ako o úľavu z dane z pridanej hodnoty požiadať.

Členské štáty, ktoré používajú oslobodenie od dane u zdaniteľných osôb, ktoré majú ročný obrat v národnej mene menší ako protihodnotu 5 000 Európskych účtovných jednotiek pri prepočítacom kurze v deň, kedy bola smernica prijatá, môžu zvýšiť čiastku oslobodenia od dane až do výšky 5 000 Európskych účtovných jednotiek.

Členské štáty, ktoré používajú udelenú daňovú úľavu, nemôžu zvýšiť jej strop ani zabezpečiť podmienky, za ktorých by bola výhodnejšia,

b) členské štáty, ktoré nevyužili túto možnosť, môžu poskytnúť oslobodenie od dane zdaniteľným osobám, ktorých ročný obrat nie je vyšší ako protihodnota 5 000 Európskych účtovných jednotiekv národnej mene pri prepočítacom kurzeplatnom v deň, keď bola táto smernica prijatá, podľa potreby môžu poskytnúť daňovú úľavu zdaniteľnej osobe, ktorej ročný obrat prevyšuje strop stanovený členskými štátmi na poskytnutie daňovej úľavy,

c) členské štáty ktoré používajú oslobodenie od dane pri zdaniteľných osobách, ktorých ročný priemer sa rovná alebo je vyšší ako protihodnota 5 000 Európskych účtovných jednotiek v národnej mene pri prepočítacom kurze v deň, kedy táto smernica vstúpila do platnosti, môžu ju zvýšiť, aby zachovali jej hodnotu v reálnych podmienkach.

3.  pojem oslobodenie od dane a udelenie daňovej úľavy sa vzťahuje na zásoby tovaru a služieb v malom podnikaní.

Členské štáty môžu vylúčiť určité plnenia obsiahnuté v odseku 2. Ustanovenia odseku 2 sa v žiadnom prípade nemôžu použiť pri plneniach podľa článku 4 (3).

4.  Obrat, ktorý slúži ako meradlo pre potreby uplatňovania ustanovení podľa odseku 2 musí obsahovať sumu tovarov a služieb bez dane z pridanej hodnoty dodaných spôsobom, ktorý definuje článok 5 a 6 v rozsahu v akom sú zdanené, vrátane plnení oslobodených od dane s náhradou dane vopred zaplatenej podľa článku 28 (2), a ďalej sumu plnení oslobodených od dane v súlade s článkom 15, sumu plnení s reálnym majetkom, finančných plnení podľa článku 13 B d), ako aj poistné služby, pokiaľ tieto plnenia nemajú charakter pomocných plnení.

Avšak disponovanie hmotnými alebo nehmotnými investičnými aktívami v podnikaní sa nebude brať do úvahy na účely vypočítania obratu.

5.  Zdaniteľná osoba oslobodená od dane nemusí robiť odpočet dane podľa ustanovení v článku 17, ani nemusí uvádzať daň na svojich faktúrach ►M20  ————— ◄ .

6.  Zdaniteľné osoby s nárokom na oslobodenie od dane sa môžu rozhodnúť pre normálny systém platenia dane z pridanej hodnoty alebo pre zjednodušený postup podľa odseku 1. V tomto prípade nemajú nárok na udelenie daňovej úľavy, ktorá môže platiť podľa tej — ktorej národnej legislatívy.

7.  Na základe použitia odseku 1, bude zdaniteľná osoba s udelenou úľavou na dani považovaná za zdaniteľnú osobu, ktorá podlieha normálnemu systému platenia dane z pridanej hodnoty.

8.  Po štvorročných intervaloch a po prvý raz 1. januára 1982 na základe konzultácií členských štátov musí Komisia informovať Radu o používaní ustanovení tohoto článku. Podľa potreby a s ohľadom na dlhodobú konvergenciu národných predpisov môže k tejto informácii pripojiť návrhy na:

a) zlepšenie špeciálneho systému pre malé podnikanie,

b) adaptáciu národných systémov pokiaľ ide o oslobodenie od dane a udelenie daňovej úľavy,

c) úprava limitu 5 000 Európskych účtovných jednotiek zahrnutá v odseku 2.

9.  Rada vo vhodnom čase rozhodne či realizácia cieľa obsiahnutého v článku 4 Prvej smernice Rady z 11. apríla 1967 vyžaduje zavedenie špeciálneho systému pre malé podnikanie, a ak to bude potrebné, rozhodne a limitoch a všeobecných podmienkach na jeho zavedenie. Do zavedenia takéhoto systému členské štáty majú právo ponechať si vlastné špeciálne systémy, ktoré budú používať v súlade s ustanoveniami tohto článku a ďalšími zákonmi Rady.

▼M26

Článok 24a

Pri vykonávaní článku 24 ods.2 až 6 môžu tieto členské štáty oslobodiť od dane z pridanej hodnoty osoby podliehajúce dani, ktorých ročný obrat je nižší ako protihodnota v národnej mene pri devízovom kurze platnom v deň ich pristúpenia:

 v Českej republike: 35 000 EUR;

 v Estónsku: 16 000 EUR;

 na Cypre: 15 600 EUR;

 v Lotyšsku: 17 200 EUR;

 v Litve: 29 000 EUR;

 v Maďarsku: 35 000 EUR;

 na Malte: 37 000 EUR ak hospodársku činnosť predstavuje predovšetkým dodávka tovaru, 24 300 EUR ak hospodársku činnosť predstavuje predovšetkým poskytovanie služieb s nízkou pridanou hodnotou (vysokými nákladmi na vstupy) a 14 600 EUR v ostatných prípadoch, najmä poskytovatelia služieb s vysokou pridanou hodnotou (nízkymi nákladmi na vstupy);

 v Poľsku: 10 000 EUR;

 v Slovinsku: 25 000 EUR;

 na Slovensku: 35 000 EUR.

▼B

Článok 25

Spoločná paušálna úprava pre poľnohospodárskych výrobcov

1.  Ak uplatňovanie normálneho systému dane z pridanej hodnoty alebo zjednodušeného systému podľa článku 24 bude spôsobovať poľnohospodárskym výrobcom problémy, členské štáty môžu pre potreby náhrady dane z pridanej hodnoty za nakúpený tovar a služby využiť u poľnohospodárskym výrobcov systém paušálnej sadzby podľa tohoto článku.

2.  Na účely tohto článku definujeme tieto pojmy:

 „poľnohospodársky výrobca“ — zdaniteľná osoba, ktorá vykonáva činnosť v jednej z nižšie popísaných podnikateľských oblastí.

 „poľnohospodárstvo, lesníctvo alebo rybárstvo“: podnikanie takto chápané v každom členskom štáte v rámci výrobných aktivít uvedených v Prílohe A.

 „poľnohospodársky výrobca s paušálnou sadzbou“ — poľnohospodársky výrobca zdaňovaný podľa systému s paušálnou sadzbou podľa odseku 3 a ďalších,

 „poľnohospodárske produkty“: tovary produkované v poľnohospodárstve, lesníctve alebo rybárstve v každom členskom štáte ako výsledok aktivít uvedených v Prílohe A,

 „poľnohospodárska služba“: každá služba podľa špecifikácie v Prílohe B, ktorú poskytne poľnohospodársky výrobca na základe vlastnej pracovnej sily a/alebo s použitím bežného vybavenia pre poľnohospodárstvo, lesníctvo alebo rybárstvo v rámci ktorých podniká,

 „daň z pridanej hodnoty účtovaná na vstupoch“: celková hodnota dane z pridanej hodnoty účtovaná k obstaraným tovarom a službám v oblasti podnikania v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve v každom členskom štáte na základe systému s paušálnou sadzbou, kde je takáto daň odpočítateľná podľa článku 17, ak poľnohospodársky výrobca pod1ieha normálnemu systému dane z pridanej hodnoty,

 „paušálne kompenzačné percentá“: percentá dohodnuté členskými štátmi podľa odseku 3 a uplatňované v prípadoch definovaných odsekom 5 umožňujúcim kompenzáciu poľnohospodárskym výrobcom s paušálnou sadzbou podľa dohodnutej sadzby dane z pridanej hodnoty účtovanej na vstupoch,

 „kompenzácia paušálnou sadzbou“ — suma, ktorú dostaneme pri použití percenta paušálnej kompenzácie, čo umožňuje odsek 3 z obratu poľnohospodárskeho výrobcu zdaňovaného paušálnou sadzbou v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 5

3.  Členské štáty podľa potreby dohodnú percento paušálnej kompenzácie a budú o tom vopred informovať Komisiu. Takéto percento musí vychádzať z makroekonomických štatistických údajov o poľnohospodárskych výrobcoch podliehajúcich zdaňovaniu paušálnou sadzbou za predchádzajúce tri roky. Nesmú byť použité na refundácie u poľnohospodárskych výrobcov zdaňovaných podľa paušálnej sadzby, ktoré by presahovali hodnotu dane z pridanej hodnoty účtované pri vstupoch. Percento sa môže zaokrúhliť nahor alebo nadol k najbližšiemu polovičnému bodu.

Členské štáty si môžu dohodnúť variabilné percento paušálnej kompenzácie v lesníctve, v rozličných sférach poľnohospodárstva a v rybárstve.

4.  Členské štáty môžu poľnohospodárskych výrobcov zdaňovaných paušálnou sadzbou zbaviť povinností, ktoré ukladá zdaniteľným osobám článok 22

5.  Percento paušálnej sadzby definované v odseku 3 sa bude používať pri cene, očistenej od dane, pri poľnohospodárskych produktoch a poľnohospodárskych službách poskytovaných poľnohospodárskymi výrobcami zdaňovanými paušálnou sadzbou iným zdaniteľným osobám. Táto kompenzácia vylučuje všetky ďalšie možnosti odpočtu dane.

6.  Členské štáty môžu zabezpečiť, aby kompenzáciu paušálnou sadzbou platila:

a) zdaniteľná osoba, ktorej boli tovary alebo služby dodané. V takomto prípade, zdaniteľná osoba, ktorej boli tovary a služby dodané, bude mať právo podľa ustanovení platných v danom členskom štáte, aby si z dane z pridanej hodnoty, ktorú by mal platiť, mohol odrátať sumu kompenzácie s paušálnou sadzbou, ktorú zaplatil poľnohospodárskym výrobcom podliehajúcim paušálnej sadzbe dane,

b) verejné inštitúcie.

7.  Členské štáty zabezpečia potrebné opatrenia na kontrolu platby kompenzácie paušálnou sadzbou voči poľnohospodárskym výrobcom zdaňovaným paušálnou sadzbou.

8.  Pokiaľ ide o dodávky poľnohospodárskych produktov a poľnohospodárskych služieb, ktoré nedefinuje odsek 5, na kompenzáciu paušálnou sadzbou sa nazerá ako by ju platil kupujúci alebo zákazník.

9.  Každý členský štát môže vylúčiť zo systému paušálnej sadzby isté kategórie poľnohospodárskych výrobcov a poľnohospodárskych výrobcov, u ktorých aplikácia normálneho systému dane z pridanej hodnoty alebo zjednodušený systém, ktorý umožňuje článok 24 (1) by nespôsobil administratívne ťažkosti.

10.  Každý poľnohospodársky výrobca podliehajúci paušálnej sadzbe si môže vybrať, v súlade s predpismi a podmienkami platnými v každom členskom štáte, či použije normálny systém dane z pridanej hodnoty alebo zjednodušený systém podľa článku 24 (1).

11.  Komisia, pred uplynutím piateho roka od dátumu, kedy táto smernica vstúpila v platnosť, predloží Rade nové návrhy na uplatňovanie dane z pridanej hodnoty pri plneniach týkajúcich sa poľnohospodárskych tovarov a služieb.

12.  Členské štáty, ak použijú možnosť voľby, ktorú poskytuje tento článok, dohodnú si jednotný základ pre stanovenie dane z pridanej hodnoty a pri vlastných zdrojoch použijú bežnú metódu výpočtu podľa Prílohy C.

Článok 26

Osobitná úprava pre agentov cestovných kancelárií

1.  Členské štáty aplikujú daň z pridanej hodnoty pri operáciách agentov cestovných kancelárií v súlade s ustanoveniami tohto článku, pričom agent cestovnej kancelárie obchoduje so zákazníkom vo vlastnom mene a používa dodávky a služby inej zdaniteľnej osoby. Tento článok sa nevzťahuje na agentov cestovných kancelárií, ktorí konajú len ako sprostredkovatelia a podliehajúci dani v súlade s článkom 11 A (3) c). V tomto článku sa pod agentom cestovnej kancelárie rozumie aj usporiadateľ zájazdov.

2.  Všetky plnenia vykonávané agentom cestovnej kancelárie súvisiace so zájazdom sa považujú za jednotlivé služby poskytované agentom cestovnej kancelárie turistovi. Tieto budú zdaňovať v členskom štáte, v ktorom má cestovný agent zradenú svoju kanceláriu alebo kde má dohodnuté miesto odkiaľ poskytuje svoje služby. Zdaniteľná suma a cena bez dane z pridanej hodnoty podľa výkladu článku 22 (3) b), v súvislosti s takouto službou bude predstavovať agentovu maržu, t. j. rozdiel medzi celkovou sumou, ktorú platí turista, bez dane z pridanej hodnoty a reálnymi nákladmi cestovného agenta za dodávky služieb poskytovaných inou zdaniteľnou osobou, kde tieto plnenia slúžia v prospech turistu.

3.  Ak sú plnenia, zverené cestovným agentom inej zdaniteľnej osobe, vykonávané mimo spoločenstva, služby cestovného agenta sa budú považovať za od dane oslobodené sprostredkovateľské aktivity podľa článku 15 (14). Ak sa takéto plnenia realizujú vo vnútri aj mimo spoločenstva, oslobodiť od dane možno len časť služieb, ktoré cestovný agent poskytuje mimo územia spoločenstva.

4.  Daň, ktorú cestovnému agentovi účtujú iné osoby podliehajúce dani z plnení uvedených v odseku 2, pričom sa tieto plnenia uskutočňujú na priamy prospech cestujúceho, nezakladá v žiadnom členskom štáte nárok na odpočet alebo vrátenie dane.

▼M8

Článok 26a

Osobitné režimy používané na použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

A.   Definície

Na účely tohto článku a bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia spoločenstva:

a)  umelecké diela znamenajú predmety uvádzané v a) prílohy I.

Členské štáty majú však možnosť nepovažovať za „umelecké diela“ tie veci, ktoré sú uvedené v posledných troch zarážkach v a) v prílohe I;

b)  zberateľské predmety znamenajú predmety uvádzané v b) prílohy I;

c)  starožitnosti znamenajú predmety uvádzané v c) prílohy I;

d)  použitý tovar znamená hmotný hnuteľný majetok, ktorý je vhodný na ďalšie používanie tak, ako je alebo po oprave, ide o iné veci ako umelecké diela, zberateľské predmety alebo starožitnosti a iné než vzácne kovy alebo vzácne kamene, ako sú definované v členských štátoch;

e)  obchodník podliehajúci dani znamená daňovníka, ktorý v priebehu svojej ekonomickej činnosti nakupuje alebo získava na účely svojho podnikania alebo dováža s perspektívou opätovného predaja použitý tovar, resp. umelecké diela, zberateľské predmety alebo starožitnosti, pričom tento daňovník koná sám pre seba alebo v mene niekoho iného podľa zmluvy, na základe ktorej sa vypláca provízia z nákupu alebo predaja;

f)  organizátor predaja verejnou dražbou znamená každého daňovníka, ktorý v priebehu svojej ekonomickej činnosti ponúka tovar na predaj vo verejnej dražbe s perspektívou odovzdať ho tomu, kto dá najvyššiu ponuku;

g)  príkazca organizátora predaja verejnou dražbou znamená každú osobu, ktorá odovzdá tovar organizátorovi predaja verejnou dražbou na základe zmluvy, podľa ktorej sa vyplatí provízia z predaja v závislosti na týchto ustanoveniach:

 organizátor predaja verejnou dražbou ponúka tovar na predaj síce vo svojom mene, ale v prospech svojho príkazcu,

 organizátor predaja verejnou dražbou odovzdá tovar vo svojom mene, ale v prospech svojho príkazcu tomu, kto vo verejnej dražbe dá najvyššiu ponuku.

B.   Osobitné režimy pre obchodníkov — daňových platiteľov

1.  Pokiaľ ide o použitý tovar, umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti dodané obchodníkmi — platiteľmi dane, členské štáty použijú osobitné režimy na zdaňovanie miery zisku, ktorý má obchodník — podliehajúci dani, v súlade s týmito ustanoveniami.

2.  Za dodanie tovaru podľa odseku 1 sa považujú dodania použitého tovaru, umeleckého diela, zberateľských predmetov alebo starožitností obchodníkom podliehajúcim dani,, ktoré mu boli dodané v rámci spoločenstva:

 osobou nepodliehajúcou dani,

 alebo

 inou osobou podliehajúcou dani, pokiaľ je dodanie tovaru touto inou osobou podliehajúcou dani oslobodené v súlade s článkom 13 (B) c),

 alebo

 inou osobou podliehajúcou dani, pokiaľ dodanie tovaru touto inou osobou podliehajúcou dani zakladá nárok na oslobodenie od dane podľa článku 24 a zahŕňa aktíva,

 alebo

 iným obchodníkom podliehajúcim dani, pokiaľ bolo dodanie tovaru týmto iným obchodníkom podliehajúcim dani, predmetom dane z pridanej hodnoty v súlade s týmito osobitnými režimami.

3.  Základom dane pri dodaniach tovaru uvedených v odseku 2 je miera zisku, ktorý dosiahne obchodník podliehajúci dani bez sumy dane z pridanej hodnoty súvisiacou s mierou zisku. Táto miera zisku sa rovná rozdielu medzi predajnou cenou účtovanou obchodníkom podliehajúcim dani za tovar a kúpnou cenou.

Na účely tohto odseku platia tieto definície:

  predajná cena znamená všetko, čo tvorí odmenu, ktorú dostal alebo má dostať obchodník podliehajúci dani od kupujúceho alebo od tretej strany vrátane dotácií priamo súvisiacich s touto transakciou, daní, ciel, dávok a poplatkov a vedľajších výdavkov, ako sú provízie, náklady na obal, prepravu a poistenie, ktoré účtuje obchodník podliehajúci dani kupujúcemu, ale bez súm uvádzaných v článku 11 (A) (3),

  kúpna cena znamená všetko, čo tvorí odmenu definovanú v prvej zarážke, ktorú dostal alebo má dostať dodávateľ od obchodníka podliehajúceho dani.

4.  Členské štáty poskytnú obchodníkom — daňovým platiteľom možnosť zvoliť si používanie osobitných režimov na dodanie:

a) umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností, ktoré doviezli sami;

b) umeleckých diel, ktoré im dodali ich autori alebo ich oprávnení nástupcovia;

c) umeleckých diel, ktoré im dodal iný daňovník než obchodník podliehajúci dani, ak dodanie zo strany tohto iného daňovníka podliehala nižšej sadzbe podľa článku 12 (3) c).

Členské štáty určia podrobné pravidlá na výkon tejto možnosti, ktoré v každom prípade zahrnú obdobie najmenej rovnajúce sa dvom kalendárnym rokom.

Ak sa možnosť využije, zdaniteľný základ sa určí v súlade s odsekom 3. Pre dodanie umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností, ktoré obchodník podliehajúci dani doviezol sám, kúpna cena, ktorú treba brať do úvahy pri výpočte miery zisku, sa rovná zdaniteľnému základu pri dovoze určenému v súlade s článkom 11 (B) spolu s daňou z pridanej hodnoty, ktorá je splatná alebo zaplatená pri dovoze.

5.  Ak sa dodanie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností, ktoré sú predmetom osobitných režimov pri zdaňovaní ziskov, uskutočnia za podmienok uvedených v článku 15, sú oslobodené od dane.

6.  Daňovníci nie sú oprávnení odpočítať z dane, ktorú sú povinní zaplatiť, daň z pridanej hodnoty splatnú alebo zaplatenú pokiaľ ide o tovar, ktorý im dodal alebo má dodať obchodník podliehajúci dani, pokiaľ dodanie tohto tovaru zo strany obchodníka podliehajúceho dani spadá pod osobitný režim na zdaňovanie zisku.

7.  Pokiaľ používa tovar s cieľom jeho dodania, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim zdaňovania zisku, nie je obchodník podliehajúci dani vzhľadom k tomuto tovaru oprávnený odpočítať od dane, ktorú je povinný zaplatiť:

a) daň z pridanej hodnoty splatnú alebo zaplatenú za umelecké diela, zberateľské predmety alebo starožitnosti, ktoré sám doviezol;

b) daň z pridanej hodnoty splatnú alebo zaplatenú za umelecké diela, ktoré mu dodali alebo majú dodať autori alebo ich právni nástupcovia;

c) daň z pridanej hodnoty splatnú alebo zaplatenú za umelecké diela, ktoré mu dodal alebo má dodať iný daňovník než obchodník podliehajúci dani.

8.  Ak je obchodník podliehajúci dani vedený k tomu, aby použil bežný režim na daň z pridanej hodnoty a osobitné režimy na zdaňovanie zisku, takýto obchodník musí vo svojich účtoch sledovať samostatne transakcie spadajúce do každého z týchto režimov podľa pravidiel stanovených v členských štátoch.

9.  Obchodník podliehajúci dani nesmie na účtoch, ktoré vystavuje, ani na žiadnych ►M20  ————— ◄ uvádzať oddelene daň týkajúcu sa dodania tovaru, ktoré zdaňuje podľa osobitného režimu na zdaňovania zisku.

10.  Na zjednodušenie postupu stanovenia dane a v závislosti na konzultáciách umožnených v článku 29, členské štáty môžu stanoviť, že pre určité plnenia alebo pre určité kategórie obchodníkov podliehajúcich daniam, zdaniteľnýzáklad dodávok tovaru, ktorý podlieha osobitným režimom na zdaňovanie zisku, určí za každé daňové obdobie, za ktoré obchodník podliehajúci dani musí predložiť priznanie, na ktoré sa odvoláva v článku 22 (4).

V takom prípade zdaniteľnou sumou pre dodanie tovaru, pri ktorom sa používa tá istá sadzba dane z pridanej hodnoty, je celkový zisk, ktorý dosiahne obchodník podliehajúci dani znížený o daň z pridanej hodnoty súvisiaca s týmto ziskom.

Celkový zisk sa rovná rozdielu medzi:

 celkovou sumou dodávok tovaru, ktorý podlieha osobitným režimom na zdaňovanie zisku, pričom tieto dodanie vykonal obchodník podliehajúci dani počas daného obdobia; táto suma sa rovná celkovým cenám pri predaji určeným v súlade s odsekom 3,

 a

 celkovou sumou nákupov tovaru tak, ako sa uvádza v odseku 2, ktoré uskutočnil obchodník podliehajúci dani počas toho obdobia; táto suma sa rovná celkovým kúpnym cenám určeným v súlade s odsekom 3.

Členské štáty príjmu potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osoby podliehajúce dani i neboli neoprávnene zvýhodnené alebo poškodené.

11.  Obchodník podliehajúci dani môže používať bežné režimy dane z pridanej hodnoty na každú dodanie obsiahnuté v osobitných režimoch podľa odseku 2 alebo 4.

Ak obchodník podliehajúci dani používa bežné režimy dane z pridanej hodnoty na:

a) dodanie umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností, ktoré doviezol sám, je oprávnený odpočítať od svojej daňovej povinnosti daň z pridanej hodnoty splatnú alebo zaplatenú pri dovoze tohto tovaru;

b) dodanie umeleckého diela, ktoré mu dodá jeho autor alebo právni nástupcovia, je oprávnený odpočítať zo svojej daňovej povinnosti daň z pridanej hodnoty splatnú alebo zaplatenú za jemu dodané umelecké dielo;

c) dodanie umeleckého diela, ktoré mu dodá iný daňovník než obchodník — podliehajúci dani, je oprávnený odpočítať zo svojej daňovej povinnosti daň z pridanej hodnoty splatnú alebo zaplatenú za jemu dodané umelecké dielo.

Toto právo odpočítať vznikne vtedy, keď sa započítava daň za dodanie, vzhľadom na ktoré si obchodník podliehajúci dani volí možnosť používať bežné režimy dane z pridanej hodnoty.

C.   Osobitné režimy na predaj vo verejnej dražbe

1.  Derogáciou z časti B členské štáty môžu určiť v súlade s týmito ustanoveniami, zdaniteľný základ dodania použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností, ktoré uskutoční organizátor predaja vo verejnej dražbe konajúci vo svojom mene podľa zmluvy, na základe ktorej sa vyplatí provízia pri predaji tohto tovaru vo verejnej dražbe, v prospech:

 osoby, ktorá nepodlieha dani,

 alebo

 iného daňovníka, pokiaľ je možné na dodanie tovaru v zmysle článku 5 (4) c) týmto druhým daňovníkom oslobodené v súlade s článkom 13 (B) (c),

 alebo

 iného daňovníka, pokiaľ je možné na dodanie tovaru v zmysle článku 5 (4) c) týmto druhým daňovníkom uplatniť oslobodenie od dane podľa článku 24 ak zahŕňa kapitálové aktíva,

 alebo

 obchodníka podliehajúceho dani, pokiaľ sa na dodanie tovaru v zmysle článku 5 (4) c) týmto druhým obchodníkom podliehajúcim dani vzťahuje osobitný režim zdaňovania zisku uvedený v časti B.

2.  Zdaniteľným základom každého dodania tovaru, na ktoré sa odvoláva v odseku 1, je celková suma, ktorú v súlade s odsekom 4 kupujúcemu fakturuje organizátor predaja verejnou dražbou, bez:

 čistej sumy, ktorú zaplatil alebo má zaplatiť organizátor predaja verejnou dražbou svojmu príkazcovi, určenej v súlade s odsekom 3,

 a

 dane, ktorú je povinný zaplatiť organizátor predaja verejnou dražbou v súvislosti s jeho dodaním.

3.  Čistá suma, ktorú zaplatil alebo má zaplatiť organizátor predaja verejnou dražbou svojmu príkazcovi sa rovná rozdielu medzi:

 cenou tovaru vo verejnej dražbe,

 a

 sumou provízie, ktorú získal alebo má získať organizátor predaja verejnou dražbou od svojho príkazcu na základe zmluvy, podľa ktorej sa provízia zaplatí pri predaji.

4.  Organizátor predaja verejnou dražbou musí vystaviť kupujúcemu účet ►M20  ————— ◄ , ktorý obsahuje:

 dražobnú cenu tovaru,

 dane, clá, poplatky a náklady,

 príležitostné výdavky ako provízia, náklady na balenie, prepravu a poistenie, ktoré účtuje organizátor kupujúcemu tovaru.

Táto faktúra nesmie uvádzať žiadnu daň z pridanej hodnoty samostatne.

5.  Organizátor predaja verejnou dražbou, ktorému sa doručil tovar na základe zmluvy, podľa ktorej sa vyplatí provízia pri predaji verejnou dražbou, musí svojmu príkazcovi vystaviť výkaz.

Tento výkaz musí mať rozpísanú celkovú hodnotu plnenia, t. j. dražobnú cenu tovaru bez provízie, ktorú organizátor predaja obdržal alebo má obdržať od príkazcu.

Takto zostavený výkaz slúži ako účet, ktorý musí príkazca, ak je osobou podliehajúcou dani, vystaviť organizátorovi predaja verejnou dražbou v súlade s článkom 22 (3).

6.  Organizátori predaja verejnou dražbou, ktorí dodávajú tovar za podmienok stanovených v odseku 1, musia vo svojom účtovníctve na predbežnom účte uviesť:

 sumy, ktoré získali alebo majú získať od kupujúceho tovaru,

 sumu, ktorú uhradili alebo majú uhradiť predávajúcemu tovaru.

Tieto sumy musia byť riadne zdôvodnené.

7.  Dodanie tovaru osobe podliehajúcej dani, ktorá je organizátorom predaja verejnou dražbou sa považuje sa uskutočnené, ak sa samotný predaj tohto tovaru uskutoční verejnou dražbou.

D.   Prechodné režimy na zdaňovanie medzi členskými štátmi

Počas obdobia uvádzaného v článku 281, členské štáty používajú tieto ustanovenia:

a) dodanie nových dopravných prostriedkov v zmysle článku 28a (2) uskutočnené v rámci podmienok stanovených v článku 28c (A) sú vylúčené z osobitných režimov umožnených v B a C;

b) derogáciou z článku 28a (1) a), nákupy použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností vnútri spoločenstva nepodliehajú dani z pridanej hodnoty, ak dodávateľom je obchodník podliehajúci dani, ktorý koná ako taký a keď nadobudnutý tovar bol zdanený v členskom štáte, v ktorom sa preprava alebo odoslanie tovaru začali uskutočňovať v súlade s osobitnými režimami na zdaňovanie zisku uvedenými v časti B, alebo ak je dodávateľ organizátorom predaja verejnou dražbou, ktorý koná ako taký a ak nadobudnutý tovar bol zdanený v členskom štáte, v ktorom sa preprava alebo odoslanie začali uskutočňovať v súlade s osobitnými režimami uvedenými v časti C;

c) články 28b (B) a 28c (A) a), c) a d) sa nevzťahujú na dodanie tovaru, ktorý podlieha dani z pridanej hodnoty v súlade s ktorýmkoľvek z osobitných režimov ustanovených v B a C.

▼M13

Článok 26b

Osobitný systém pre investičné zlato

A.   Definícia

Na účely tejto smernice a bez toho, aby tým boli dotknuté ostatné predpisy spoločenstva: „investičné zlato“ znamená:

i) zlato vo forme prútu alebo tehly o váhovej škále, ktorú akceptuje trh drahých kovov, o rýdzosti vyššej ako 995 tisícin, nezávisle od toho, či je vo forme cenných papierov alebo nie. Členské štáty môžu z tohto osobitného systému vylúčiť malé prúty a tehly o váhe 1g alebo menej;

ii) zlaté mince:

 ktorých rýdzosť dosahuje hodnotu rovnú alebo vyššiu než 900 tisícin,

 boli odliate po roku 1800,

 sú alebo boli zákonným platidlom v krajine ich pôvodu a bežne sa predávajú za cenu, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutého v minciach o viac než 80 %.

Na účely tejto smernice sa také mince nepokladajú za mince, ktoré sa predávajú pre numizmatické účely.

Od roku 1999, každý členský štát bude najneskôr do 1. júla každého roka informovať Komisiu o minciach spĺňajúcich tieto podmienky, s ktorými sa obchoduje v príslušnom členskom štáte. Každý rok, najneskôr do 1. decembra, Komisia uverejní úplný zoznam týchto mincí v edícii „C“ Úradného vestníka Európskych spoločenstiev. Mince, uvedené na takomto zozname, sa budú pokladať za vyhovujúce týmto podmienkam počas celého roka, pre ktorý bude takýto zoznam uverejnený.

B.   Osobitné opatrenia, ktoré sa vzťahujú na transakcie s investičným zlatom

Členské štáty oslobodia od dane z pridanej hodnoty dodávky, akvizície v rámci spoločenstva a dovoz investičného zlata, vrátane investičného zlata vo forme certifikátov na alokované a nealokované zlato alebo obchodované na účet zlata a osobitne – vrátane, pôžičiek v zlate a swapových obchodov, ktoré obsahujú vlastnícke práva alebo nároky týkajúce sa investičného zlata, ako aj transakcie týkajúce sa investičného zlata zahŕňajúce termínované obchody, ktoré vedú k prevodu vlastníckych práv alebo nárokov týkajúcich sa investičného zlata.

Členské štáty oslobodia od dane aj služby agentov, ktorí konajú v mene a na účet iného, keď intervenujú vo veci dodávky investičného zlata za svojho mandanta.

C.   Možnosť voľby zdanenia

Členské štáty umožnia platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorí vyrábajú investičné zlato alebo premieňajú akékoľvek zlato na investičné zlato tak, ako je to definované v časti A, aby si zvolili spôsob zdanenia dodávok investičného zlata inému platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ktorý by inak bol oslobodený od dane podľa časti B.

Členské štáty môžu povoliť platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorí v rámci svojho podnikania bežne dodávajú zlato na priemyselné účely, právo voľby zdanenia dodávok investičného zlata, ako je definované v časti Ai) pre iného platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorý by inak bol oslobodený podľa časti B. Členské štáty môžu obmedziť rozsah tejto možnosti voľby.

Tam, kde si dodávateľ uplatnil právo voľby zdanenia podľa prvého alebo druhého odseku, členské štáty poskytnú právo voľby zdanenia agentovi v súvislosti so službami uvedenými v druhom odseku časti B.

Členské štáty budú špecifikovať podrobnosti využívania možnosti takejto voľby a budú informovať Komisiu o pravidlách podávania žiadosti o uplatnenie takejto možnosti voľby v príslušnom členskom štáte.

D.   Právo na odpočet

(1) Platitelia dane z pridanej hodnoty sú oprávnení odpočítať si:

a) splatnú alebo už zaplatenú daň z investičného zlata, ktoré im bolo dodané osobou, ktorá si uplatňovala právo voľby podľa časti C, alebo ktoré im bolo dodané podľa postupu, ktorý stanovuje časť G,

b) splatnú alebo už zaplatenú daň z dodávok, ktoré im boli dodané, alebo z akvizícií v rámci spoločenstva alebo z dovozu zlata alebo z investičného zlata, ktoré následne transformujú oni sami alebo ktoré sa transformuje v ich mene na investičné zlato,

c) splatnú alebo už zaplatenú daň, v súvislosti so službami, ktoré im boli dodané, ktoré spočívajú v zmene formy, hmotnosti alebo rýdzosti zlata vrátane investičného zlata, ak ich následné dodávky takéhoto zlata sú oslobodené od dane podľa tohto článku.

(2) Platitelia dane z pridanej hodnoty, ktorí vyrábajú investičné zlato alebo premieňajú akékoľvek zlato na investičné zlato, sú oprávnení odpočítať si splatnú alebo už zaplatenú daň z dodávok, akvizície v rámci spoločenstva alebo z dovozu tovaru alebo zo služieb spojených s výrobou alebo premenou tohto zlata, ako keby ich dodávka zlata oslobodená podľa tohto článku podliehala dani.

E.   Osobitné povinnosti obchodníkov s investičným zlatom

Členské štáty prinajmenšom zabezpečia, aby obchodníci s investičným zlatom viedli účtovné záznamy o všetkých významných transakciách s investičným zlatom a viedli dokumentáciu, ktorá bude umožňovať identifikáciu zákazníka pri takýchto transakciách.

Obchodníci budú uchovávať takéto informácie po dobu minimálne piatich rokov.

Členské štáty môžu prijať rovnocenné záväzky na základe opatrení prijatých podľa inej legislatívy spoločenstva, ako napríklad smernice Rady 91/308/EHS zo dňa 10. júna 1991 o prevencii používania finančného systému na účely prania špinavých peňazí ( 6 ), aby boli splnené požiadavky prvého odseku.

Členské štáty môžu ustanoviť prísnejšie predpisy, najmä pre osobitné vedenie záznamov alebo požiadavky na osobitné účtovanie.

F.   Obrátený postup zdanenia

Derogáciou z ustanovení článku 21 ods. 1 písm. a) podľa článku 28g, v prípade dodávok zlatých materiálov alebo polotovarov o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššej, alebo dodávok investičného zlata, kde bola uplatnená možnosť voľby, uvedená v časti C tohto článku, členské štáty môžu určiť kupujúceho ako osobu, ktorá podlieha dani, v súlade s postupmi a podmienkami, ktoré stanovia. Keď uplatnia túto možnosť voľby, členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktoré zabezpečia, aby osoba určená ako osoba, ktorá má zaplatiť splatnú daň, splnila povinnosť predložiť daňové priznanie a zaplatiť daň v súlade s článkom 22.

G.   Postup pri transakciách na regulovanom trhu drahých kovov

(1) Členský štát môže, za predpokladu predchádzajúcej konzultácie podľa článku 29, prestať aplikovať oslobodenie investičného zlata od dane, ktoré umožňuje tento osobitný systém pri špecifických transakciách, iných než dodávky v rámci spoločenstva alebo vývozu, týkajúcich sa investičného zlata v príslušnom členskom štáte:

a) medzi platiteľmi dane z pridanej hodnoty, ktoré sú členmi trhu drahých kovov, ktorý reguluje príslušný členský štát, a

b) v prípade, keď ide o transakciu medzi členom trhu drahých kovov, ktorý reguluje príslušný členský štát a iným platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorý nie je členom tohto trhu.

Za týchto okolností budú tieto transakcie podliehať dani a bude sa na ne vzťahovať nasledovné:

(2) 

a) Na transakcie podľa 1a), s cieľom zjednodušenia, členské štáty povolia pozastavenie výberu dane, ako aj nebudú vyžadovať plnenie povinnosti viesť záznamy o dani z pridanej hodnoty.

b) Na transakcie podľa 1b) sa bude vzťahovať obrátený postup zdanenia podľa časti F. V prípadoch, keď nečlen trhu s drahými kovmi nepodlieha registračnej povinnosti pre DPH v príslušnom členskom štáte, člen si splní daňovú povinnosť v mene nečlena, podľa zákonných ustanovení príslušného členského štátu.

▼M21

Článok 26c

Osobitná schéma pre neusadené osoby, ktoré podliehajú zdaneniu a poskytujú elektronické služby osobám nepodliehajúcim zdaneniu

A.   Definície

Na účely tohto článku sa, bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia spoločenstva, použijú nasledujúce definície:

a) „neusadená zdaňovaná osoba“ označuje zdaňovanú osobu, ktorá nie je ani usadená (t. j. nepodniká), ani nemá stálu prevádzkareň na území spoločenstva a od ktorej sa nevyžaduje ani iná forma identifikácie určená na daňové účely podľa článku 22;

b) „elektronické služby“ a „služby dodávané elektronicky“ sú tie služby, ktoré sú spomenuté v poslednej zarážke článku 9 (2) e);

c) „členský štát registrácie“ označuje členský štát, ktorý si neusadená osoba podliehajúca zdaneniu vyberie a oznámi z dôvodu skontaktovania, keď začne s vykonávaním svojej činnosti ako osoba podliehajúca zdaneniu v rámci územia spoločenstva, v súlade s ustanoveniami tohoto článku;

d) „členský štát spotreby“ označuje členský štát, v ktorom sa dodanie elektronických služieb, v súlade s článkom 9 (2) f), považuje za uskutočnené;

e) „daňové priznanie týkajúce sa dane z pridanej hodnoty“ označuje výkaz obsahujúci informáciu potrebnú na určenie výšky dane, ktorá sa stala započítateľnou do nákladov v každom členskom štáte.

B.   Osobitná schéma pre služby dodávané elektronicky

1.  Členské štáty povolia neusadenej osobe podliehajúcej zdaneniu, dodávajúcej elektronické služby osobe, ktorá nepodlieha zdaneniu, usadenej alebo majúcej trvalú alebo obvyklú adresu/sídlo v členskom štáte, používať osobitnú schému v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami. Osobitná schéma sa bude vzťahovať na všetky tieto dodania v rámci spoločenstva.

2.  Neusadená osoba podliehajúca zdaneniu oznámi členskému štátu registrácie, keď ako osoba podliehajúca zdaneniu začne s vykonávaním činnosti alebo preruší alebo zmení rozsah podnikania alebo skutočnosť, že už dlhšie sa na ňu nevzťahuje osobitná schéma. Takéto prehlásenie sa urobí elektronicky.

Informácia od neusadenej osoby podliehajúcej zdaneniu v členskom štáte registrácie, keď začne s vykonávaním činnosti podliehajúcej zdaneniu, bude obsahovať nasledujúce podrobnosti na identifikáciu: meno, adresu na doručovanie písomnosti, elektronické adresy vrátane webových stránok, daňové identifikačné číslo, ak bolo pridelené, a prehlásenie, že osoba nie je registrovaná na účely dane z pridanej hodnoty v rámci spoločenstva. Neusadená osoba podliehajúca zdaneniu oznámi členskému štátu registrácie akékoľvek zmeny v predkladaných informáciách.

3.  Členský štát registrácie bude identifikovať neusadenú osobu podliehajúcu zdaneniu prostredníctvom individuálneho (osobného) čísla. Na základe informácie použitej na túto identifikáciu si členské štáty spotreby môžu ponechať svoje vlastné systémy registrácie.

Členský štát registrácie bude elektronickými prostriedkami informovať neusadenú osobu podliehajúcu zdaneniu o identifikačnom čísle, ktoré sa jej pridelilo.

4.  Členský štát registrácie vylúči neusadenú osobu podliehajúcu zdaneniu z identifikačného registra, ak:

a) oznámi, že ďalej neposkytuje elektronické služby alebo

b) sa môže inak predpokladať, že jeho činnosti podliehajúce zdaneniu sa skončili alebo

c) ďalej nespĺňa požiadavky potrebné na to, aby jej bolo dovolené používať osobitnú schému alebo

d) trvalo sa jej nedarí podrobiť sa pravidlám týkajúcim sa osobitnej schémy.

5.  Neusadená osoba podliehajúca zdaneniu predloží členskému štátu registrácie priznanie k dani z pridanej hodnoty v elektronickej forme za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či sa poskytli elektronické služby. Priznanie sa predloží v rámci 20 dní nasledujúcich po skončení vykazovacieho obdobia, na ktoré sa priznanie vzťahuje.

Na priznaní k dani z pridanej hodnoty sa uvedie identifikačné číslo a pre každý členský štát spotreby, kde sa daň stala splatnou, celková hodnota bez pridanej hodnoty , dodanie elektronických služieb za vykazované obdobie a celková výška zodpovedajúcej dane. Použiteľné daňové sadzby a celková výška splatnej dane sa takisto vyjadria.

6.  Priznanie týkajúce sa dane z pridanej hodnoty sa urobí v euro. Členské štáty, ktoré neprijali euro, môžu požadovať, aby sa daňové priznanie urobilo v ich národných menách. Ak sa dodania urobili v iných menách, výmenný kurz platný pre posledný dátum vykazovaného obdobia sa použije pri vypĺňaní priznania týkajúceho sa dane z pridanej hodnoty. Výmena sa urobí tak, že sa členský štát bude pridŕžať výmenných kurzov uverejnených Európskou centrálnou bankou pre tento deň alebo, ak v tomto dni nie sú uverejnené, v nasledujúci deň ich uverejnenia.

7.  Neusadená osoba podliehajúca zdaneniu platí daň z pridanej hodnoty pri predkladaní priznania. Platba sa vykoná na bankový účet znejúci na euro zriadený v členskom štáte registrácie. Členské štáty, ktoré neprijali euro, môžu požadovať, aby sa platba vykonala na bankový účet znejúci na ich vlastnú menu.

8.  Bez ohľadu na článok 1 (1) smernice 86/560/EHS, neusadenej osobe podliehajúcej zdaneniu využívajúcej túto osobitnú schému sa, namiesto vykonania odpočítateľných položiek podľa článku 17 (2) tejto smernice, poskytne refundácia v súlade so smernicou 86/560/EHS. Články 2 (2), 2 (3) a 4 (2) smernice 86/560/EHS sa nebudú používať vo vzťahu k refundácii vzťahujúcej sa na dodania elektronických služieb, ktoré upravuje táto osobitná schéma.

9.  Neusadená osoba podliehajúca zdaneniu bude uchovávať záznamy transakcií, ktoré pokrýva táto osobitná schéma dostatočne podrobne, aby umožnila daňovej správe členského štátu spotreby stanoviť, či priznanie k dani z pridanej hodnoty spomenuté v odseku 5 je správne. Tieto záznamy by mali byť dostupné elektronicky na základe žiadosti určenej členskému štátu určenia a členskému štátu spotreby. Tieto záznamy sa uchovávajú počas obdobia 10 rokov od konca roka uskutočnenia transakcie.

10.  Článok 21 (2) b) sa nepoužije na neusadenú osobu podliehajúcu zdaneniu, ktorá si zvolila túto zvláštnu schému.

▼BHLAVA XV

ZJEDNODUŠUJÚCE POSTUPY

Článok 27

▼M24

1.  Rada konajúc jednomyseľne na návrh Komisie môže povoliť každému členskému štátu zaviesť osobitné opatrenia pre výnimku z ustanovení tejto smernice, aby zjednodušila postup účtovania dane alebo zabránila určitým typom daňového úniku alebo vyhýbaniu sa daniam. Opatrenia na zjednodušenie postupu pre vyberanie dane, výnimkou zanedbateľného rozsahu, nemôžu ovplyvniť celkové množstvo zisku z dane členského štátu vybratého na stupni konečnej spotreby.

2.  Členský štát, ktorý si želá zaviesť opatrenie uvedené v odseku 1, pošle žiadosť Komisii a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie. Ak Komisia uzná, že nemá všetky potrebné informácie, kontaktuje dotknutý členský štát do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti a špecifikuje, aké dodatočné informácie sa vyžadujú. Ak Komisia má všetky požadované informácie na vznesenie žiadosti, informuje následne do jedného mesiaca žiadajúci členský štát a doručí ostatným členským štátom žiadosť v pôvodnom jazyku.

3.  Do troch mesiacov od oznámenia uvedeného v poslednej vete odseku 2 Komisia predloží Rade buď vhodný návrh, alebo v prípade, že má námietky voči požadovanej výnimke, oznámenie s vytknutými námietkami.

4.  V každom prípade postup stanovený v odseku 2 a 3 sa uskutoční do ôsmich mesiacov od doručenia žiadosti Komisii.

▼B

5.  Členské štáty, ktoré zaviedli od 1. januára 1977 špeciálne opatrenia, o ktorých sa hovorí v odseku 1 vyššie, môžu si ich ponechať v platnosti za predpokladu, že upovedomia o tom Komisiu do 1. januára 1978 s tým, že kde boli takéto derogácie navrhnuté kvôli zjednodušeniu postupov pri účtovaní dane, zodpovedajú požiadavkám uvedeným v odseku 1 vyššie.HLAVA XVI

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Článok 28

1.  Všetky ustanovenia, ktoré v členských štátoch nadobudli účinnosť podľa ustanovení prvých štyroch zarážiek článku 17 Druhej smernice Rady z 11. apríla 1967, prestanú platiť vo všetkých členských štátoch, pretože k príslušným dátumom nadobudnú účinnosť ustanovenia podľa druhého odseku článku 1 tejto smernice.

▼M8

1a.  Najneskôr do 30. júna 1999 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska môže pri dovoze umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností, ktorý poskytuje nárok na oslobodenie od daní k 1. januáru 1993, uplatňovať článok 11 (B) (6) tak, aby bola daň z pridanej hodnoty splatná pri dovoze v každom prípade rovná 2,5 % sumy určenej v súlade s článkom 11 (B) (1) až (4).

▼M5

2.  Bez ohľadu na článok 12 (3) sa počas prechodného obdobia použijú nasledujúce ustanovenia uvedené v článku 281.

a) Môžu sa zachovať výnimky s vrátením dane zaplatenej na predchádzajúcom stupni a znížené sadzby nižšie než je mininálna sadzba uvedená v článku 12 (3), pokiaľ ide o znížené sadzby, ktoré boli účinné k 1. januáru 1991 a ktoré sú v súlade s právom spoločenstva a spĺňajú podmienky uvedené v poslednej zarážke článku 17 druhej smernice rady z 11. apríla 1967.

Členské štáty prijmú kroky potrebné na zabezpečenie určenia vlastných zdrojov týkajúcich sa týchto operácií.

V prípade, že by ustanovenia tohto odseku spôsobili v Írsku na narušenie voľnej súťaže v oblasti dodávok energetických výrobkov na vykurovanie a osvetlenie, Írsko smie na zvláštne požiadanie dostať od komisie oprávnenie používať na takéto dodávky zníženú sadzbu podľa článku 12 (3). V takom prípade Írsko predloží požiadavku komisii spolu so všetkými potrebnými informáciami. Ak Komisia neprijme rozhodnutie do troch mesiacov od prijatia tejto požiadavky, považuje sa to za súhlas s uplatňovaním Írskom navrhnutej zníženej sadzby.

b) Členské štáty, ktoré k 1. januáru 1991 v súlade so právom spoločenstva používali výnimky s vrátením dane zaplatenej na predchádzajúcom stupni alebo znížené sadzby nižšie než je minimum stanovené v článku 12 (3), pokiaľ ide o znížené sadzby, na tovar a služby iné než tie, ktoré sú uvedené v Prílohe H, môžu uplatňovať zníženú sadzbu alebo jednu z dvoch znížených sadzieb uvedených v článku 12 (3) na všetky takéto dodávky.

c) Členské štáty, ktoré sú podľa podmienok článku 12 (3) povinné zvýšiť svoju bežnú sadzbu uplatňovanú k 1. januáru 1991 o viac než 2 %, môžu používať zníženú sadzbu nižšiu než je minimum stanovené v článku 12 (3), pokiaľ ide o zníženú sadzbu na dodávky tovarov a služieb uvedených v Prílohe H. Okrem toho tieto členské štáty môžu používať takúto sadzbu na reštauračné služby, detské odevy, detskú obuv a bývanie. Členské štáty nesmú na základe tohto odseku zaviesť výnimky s vrátením dane na predchádzajúcom stupni.

d) Členské štáty, ktoré k 1. januáru 1991 uplatňovali zníženú sadzbu na reštauračné služby, detské odevy, detskú obuv a bývanie, môžu pokračovať v uplatňovaní tejto sadzby na takéto dodávky.

e) Členské štáty, ktoré k 1. januáru 1991 uplatňovali zníženú sadzbu na dodávky iných tovarov a služieb než sú tie, ktoré sú uvedené v Prílohe H, môžu na tieto dodávky používať zníženú sadzbu alebo jednu z dvoch znížených sadzieb, ktoré uvádza článok 12 (3), za predpokladu, že táto sadzba nie je nižšia než 12 %.

Toto ustanovenie sa nesmie vzťahovať na dodanie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností, ktoré sú predmetom dane z pridanej hodnoty v súlade s jedným z osobitných režimov článku 26a (B) a (C).

f) Grécka republika môže v správnych oblastiach Lesbos, Chios, Samos, v Dodecanésos a Kyklady a na týchto ostrovoch v Egejskom mori: Thasos, Severné Sporády, Samotrácia a Skiros uplatňovať sadzby DPH až o 30 % nižšie než sú zodpovedajúce sadzby používané v Grécku na pevnine.

g) Rada na základe správy komisie pred 31. decembrom 1994 opätovne preskúma ustanovenia horeuvedených pododsekov a) až f) predovšetkým vo vzťahu ku správnemu fungovaniu vnútorného trhu. V prípade vzniku významného narušenia voľnej súťaže na návrh komisie jednohlasne prijme náležité opatrenia.

▼M10

h) Členské štáty, ktoré k 1. januáru 1993 využívali možnosť uvedenú v článku 5 (5) a) v platnom znení k tomu dátumu, môžu uplatňovať na dodanie podľa zmluvy na vykonanie prác sadzbu uplatňovanú na tovar po vykonaní prác.

Na účely uplatňovania tohto ustanovenia, sa dodanie podľa zmluvy na vykonanie prác považujú dodania zmluvnou stranou svojmu zákazníkovi hnuteľného predmetu vytvoreného alebo zostaveného zmluvnou stranou z materiálov alebo vecí, ktoré mu zákazník na tento účel zveril, bez ohľadu na to, či zmluvná strana zabezpečila nejakú časť materiálu použitého na zhotovenie.

▼M11

i) Členské štáty môžu uplatňovať zníženú sadzbu na tovar živých rastlín (vrátane cibulí, koreňov a podobne, rezaných kvetov a listov na ornamenty) a dreva používaného ako palivo.

▼M17

j) Republika Rakúsko môže používať jednu z dvoch znížených sadzieb určených v treťom pododseku článku 12(3)a) pre prenájom nehnuteľností na účely bývania pod podmienkou, že sadzba nebude nižšia ako 10 %.

k) Portugalská republika môže používať jednu z dvoch znížených sadzieb určených v treťom pododseku článku 12(3)a) pre reštauračné služby pod podmienkou, že sadzba nebude nižšia ako 12 %.

▼B

3.  Počas prechodného obdobia definovaného v odseku 4, členské štáty môžu:

a) nad'a1ej poskytovať úľavy na dani pri zdaniteľných transakciách, ako to definuje článok 13 a1ebo 15 v Prílohe E tejto smernice,

b) naďalej pokračovať v úľave na dani pri aktivitách, ktoré sú špecifikované v Prílohe F podľa podmienok, ktoré existujú v tom — ktorom členskom štáte,

c) poskytnúť zdaniteľnej osobe možnosť voľby pri plneniach, kde možno poskytnúť úľavy na dani podľa podmienok špecifikovaných v Prílohe G,

d) naďalej uplatňovať ustanovenia upúšťajúce od princípu okamžitého odpočítania dane podľa ustanovenia v prvom odseku článku 18 (2),

e) naďalej uplatňovať opatrenia upúšťajúce od ustanovení v článkoch ►M8  ————— ◄ 6 (4) a 11 A (3) c),

f) zabezpečiť, aby pri dodávkach stavieb a stavebných pozemkov na účely opätovného predaja daňovníkom, ktorému sa daň pri nákupe neodpočítala, aby sa zdaniteľná suma ustanovila ako rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou,

g) odchylne od článku 17 (3) a 26 (3) naďalej poskytovať úľavu bez splátky vstupnej dane, ktorá sa týka služieb agenta cestovnej kancelárie tak ako sa uvádza v článku 26 (3). Táto derogácia sa bude týkať aj cestovných agentov konajúcich v mene alebo v prospech cestujúceho.

▼M4

3a.  Prejednávané rozhodnutie rady, ktoré podľa článku 3 smernice 89/465/EHS ( 7 ) má spôsobiť zrušenie prechodných derogácií podľa odseku 3, podľa ktorých je Španielsko oprávnené oslobodiť transakcie referované v bode 2 Prílohy F s ohľadom na služby poskytnuté autormi a transakciami referovanými v bodoch 23 a 25 Prílohy F.

▼B

4.  Prechodné obdobie bude trvať 5 rokov od 1. januára 1978. Najviac však 6 mesiacov pred ukončením tohto obdobia a ďalej ak to bude potrebné, Rada preverí aká je situácia ohľadne derogácie špecifikovaná v odseku 3 na základe správy z Komisie a jednohlasne určí podľa návrhu Komisie, či niektoré alebo všetky tieto derogácie budú zrušené.

5.  Na konci prechodného obdobia bude doprava cestujúcich zdanená v krajine odchodu za tú časť cesty, ktorá sa uskutoční v rámci spoločenstva podľa podrobných pravidiel ako postupovať, ktoré určila Rada konajúca jednohlasne podľa návrhu Komisie.

▼M16

 

Rada môže jednomyseľne na základe návrhu Komisie povoliť členskému štátu, aby uplatňoval najdlhšie do 31. decembra 2010 znížené sadzby stanovené v treťom pododseku článku 12 ods. 3 písm. a) na služby uvedené v najviac dvoch kategóriách uvedených v prílohe K. Vo výnimočných prípadoch môže byť členský štát oprávnený uplatňovať znížené sadzby na služby z troch vyššie uvedených kategórií.

 ◄

Zmienené služby musia spĺňať tieto požiadavky:

a) musia byť náročné na ľudskú prácu,

b) musia byť prevažne poskytované priamo konečným spotrebiteľom,

c) musia byť hlavne lokálne a nesmie byť pravdepodobné, že budú obmedzovať konkurenciu,

d) musí existovať pevná väzba medzi nižšími cenami vyplývajúcimi zo zníženia sadzby a predvídateľným rastom dopytu a zamestnanosti.

Používanie zníženej sadzby nesmie spôsobiť ujmu hladkému fungovaniu vnútorného trhu.

▼M28

Každý členský štát, ktorý si želá uplatňovať zníženú sadzbu na jednu alebo viaceré služby uvedené v prvom pododseku v zmysle tohto ustanovenia po prvýkrát po 31. decembri 2005, to oznámi Komisii do 31. marca 2006. Do tohto dátumu poskytne Komisii všetky relevantné údaje týkajúce sa nových opatrení, ktoré má v úmysle zaviesť, najmä:

a) rozsah pôsobnosti opatrenia a podrobný popis dotknutých služieb;

b) údaje preukazujúce, že sú splnené podmienky stanovené v druhom a treťom pododseku;

c) údaje o rozpočtových nákladoch plánovaného opatrenia.

▼M16

Tie členské štáty, ktoré sú splnomocnené používať zníženú sadzbu uvedenú v prvom pododseku zostavia do 1. októbra 2002 podrobnú správu obsahujúcu celkové hodnotenie účinnosti opatrenia, predovšetkým pokiaľ ide o tvorbu pracovných príležitostí a efektívnosť.

Do 31. decembra 2002 Komisia zašle celkovú hodnotiacu správu Rade a parlamentu, ak to bude potrebné, aj s priloženým návrhom na vhodné opatrenia na konečné rozhodnutie o vhodnej sadzbe DPH pre služby náročné na prácu.

▼M4HLAVA XVIa

PRECHODNÉ OPATRENIA NA ZDANENIE OBCHODU MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

Článok 28a

Rozsah platnosti

1.  Dani z pridanej hodnoty podlieha tiež:

a) nadobudnutie tovaru vnútri spoločenstva uskutočnené za úhradu na území krajiny zdaniteľnou osobou konajúcou ako taká alebo nezdaniteľnou právnickou osobou, keď dodávateľ je zdaniteľná osoba konajúca ako taká, ktorá nie je oprávnená na daňové oslobodenie podľa článku 24 a na ktorú sa nevzťahujú opatrenia stanovené v druhej vete článku 8 (1) a) alebo v článku 28b (B) (1).

Odchylne od prvého pododseku nie je predmetom dane z pridanej hodnoty nadobudnutie tovaru vnútri spoločenstva zdaniteľnou osobou alebo nezdaniteľnou právnickou osobou za podmienok stanovených v odseku l a.

Členské štáty musia udeliť zdaniteľným osobám a nezdaniteľným právnickým osobám, oprávneným podľa druhého pododseku právo zvoliť si všeobecnú schému, ako je stanovená v prvom pododseku. Členské štáty musia určiť podrobné pravidlá pre výkon takejto voľby, ktorá sa musí uplatniť v každom prípade počas dvoch kalendárnych rokov;

b) Nadobudnutie nových dopravných prostriedkov vnútri spoločenstva uskutočnené za úhradu v rámci krajiny zdaniteľnými osobami alebo nezdaniteľnými právnickými osobami, na ktoré sa vzťahuje derogácia podľa druhého pododseku bodu a), alebo akoukoľvek inou nezdaniteľnou osobou;

▼M6

c) Nadobudnutie tovaru vnútri spoločenstva, ktorý je predmetom spotrebnej dane, uskutočňované v tuzemsku za úhradu zdaniteľnou osobou alebo nezdaniteľnou právnickou osobou, na ktorú sa vzťahuje odchýlka podľa druhého pododseku písmena a), a pri ktorom daňová povinnosť vzhľadom na spotrebnú daň vzniká v tuzemsku na základe smernice 92/12/EHS ( 8 ).

1a.  Odchýlka stanovená v druhom pododseku odseku 1 a) sa vzťahuje na:

a) nadobudnutie tovaru vnútri spoločenstva, ktorého dodávka v tuzemsku by bola oslobodená od dane podľa článku 15 (4) až (10);

b) nadobudnutie tovaru vnútri spoločenstva iné ako v písmene a) uskutočnené:

 zdaniteľnou osobou s cieľom jej poľnohospodárskeho, lesníckeho a rybárskeho podnikania podliehajúceho paušálnej dani podľa článku 25, zdaniteľnou osobou, ktorá vykonáva iba dodávky tovaru alebo poskytuje služby, pri ktorých daň z pridanej hodnoty nie je odpočítateľná alebo nezdaniteľnou právnickou osobou,

 na celkovú čiastku nepresahujúcu počas bežného kalendárneho roku prahovú hodnotu, ktorú určia členské štáty a ktorá nesmie byť v národnej mene nižšia ako protihodnota 10 000 ECU,

 a

 za predpokladu, že celková hodnota tovaru nadobudnutého vnútri spoločenstva počas predchádzajúceho kalendárneho roku nepresiahla prahovú hodnotu uvedenú v druhej zarážke.

Prahová hodnota rozhodujúca pri používaní vyššie uvedených ustanovení pozostáva z celkovej hodnoty tovaru nadobudnutého vnútri spoločenstva bez dane z pridanej hodnoty splatnej alebo zaplatenej v členskom štáte, z ktorého je tovar odoslaný alebo prepravovaný, s výnimkou nových dopravných prostriedkov a tovaru podliehajúci spotrebnej dani.

▼M4

2.  Na účely tejto hlavy:

a) nasledujúce sa bude považovať za „dopravný prostriedok“: vodné dopravné prostriedky dlhšie ako 7,5 metra, lietadlá so zdvihom nad 1 550 kilogramov a motorizované pozemné vodidlá s kapacitou presahujúcou 48 kubických centimetrov alebo s výkonom nad 7,2 kilowattov, ktoré sú určené na prepravu osôb alebo tovaru, s výnimkou lodí a lietadiel uvedených v článku 15 (5) a (6);

▼M8

b) dopravné prostriedky uvádzané v a) sa nepovažujú za nové, ak spĺňajú súčasne tieto podmienky:

 boli dodané po viac než troch mesiacoch od dátumu prvého uvedenia do prevádzky. Toto obdobie sa však môže predĺžiť až na šesť mesiacov pre motorizované cestné vozidlá definované v a),

 majú najazdených viac než 6 000 v prípade cestných vozidiel, splavených viac než 100 hodín v prípade plavidiel alebo nalietaných viac než 40 hodín v prípade lietadiel.

Členské štáty stanovia podmienky, na základe ktorých sa vyššie uvedené skutočnosti považujú za preukázané.

▼M4

3.  „Interná akvizícia tovaru v rámci spoločenstva“ predstavuje akvizíciu práva disponovať ako majiteľ hnuteľným hmotným majetkom. ktorý bol vyexpedovaný alebo transportovaný osobe, ktorá nadobudla tovar prostredníctvom alebo v mene dodávateľa alebo osoby nadobúdajúcej tovar do členského štátu iného ako je ten, z ktorého tovar bol vyexpedovaný alebo transportovaný.

Tam, kde sa nadobudol tovar prostredníctvom nezdaniteľnej právnickej osoby, ktorý bol expedovaný alebo transportovaný z tretieho teritória a dovezený prostredníctvom tejto nezdaniteľnej právnickej osoby do členského štátu iného ako je členský štát, do ktorého prišiel expedovaný alebo transportovaný tovar, potom takýto tovar sa bude považovať za tovar expedovaný alebo transportovaný z členského štátu dovozu. Takýto členský štát poskytne dovozcovi, ako je definovaný v ►M18  článkom 21 ods. 4 ◄ , refundáciu dane z pridanej hodnoty, ktorá bola zaplatená v súvislosti s dovozom tovaru, pokiaľ dovozca preukáže, že jeho akvizícia podliehala dani z pridanej hodnoty v členskom štáte príchodu expedovaného alebo transportovaného tovaru.

4.  Každá osoba, ktorá z času na čas dodáva nové dopravné prostriedky podľa podmienok stanovených v článku 28c (A), sa tiež považuje za zdaniteľnú osobu.

Členský štát, na území ktorého sa dodávka uskutočňuje, zaručí zdaniteľnej osobe právo odpočtu zo základu týchto nasledujúcich podmienok:

 právo na odpočet vznikne a môže sa vykonať jedine v čase dodávky,

 zdaniteľná osoba musí byt′ oprávnená na odpočet dane z pridanej hodnoty, ktorá je zahrnutá do nákupnej ceny alebo zaplatená pri dovoze alebo internej akvizícii dopravných prostriedkov vnútri spoločenstva, až do čiastky nepresahujúcej daň, po ktorú táto osoba bola povinná, ak by dodávka nebola bývala oslobodená.

Členské štáty stanovia podrobné pravidlá na realizáciu týchto podmienok

 

Nasledujúce dodania sa považujú za dodania uskutočnené za protiplnenie:

 ◄

▼M10 —————

▼M4

b) transfer tovaru prostredníctvom zdaniteľnej osoby z jej podniku do iného členského štátu.

Nasledujúce sa bude považovať ako transferované prostredníctvom alebo v mene zdaniteľnej osoby mimo teritória definovaného v článku 3, ale v rámci spoločenstva na účely podniku, ktoré sú iné ako účely nasledujúcich transakcií:

 dodávka predmetného tovaru prostredníctvom zdaniteľnej osoby v rámci územia členského štátu určenia zásielky alebo transportu podľa podmienok stanovených v druhej vete článku 8 (1) a) a v článku 28b (B) (1),

 dodávka predmetného tovaru zdaniteľnou osobou podľa podmienok stanovených v článku 8 (1) c),

 dodávka predmetného tovaru zdaniteľnou osobou na území krajiny podľa podmienok stanovených v článku 15 alebo v článku 28c (A),

▼M10 —————

▼M10

 poskytnutie služby osobe podliehajúcej dani, predmetom ktorej je práca na uvedenom tovare skutočne vykonaná v členskom štáte, v ktorom sú odoslania alebo preprava dotyčného tovaru ukončené, za predpokladu, že tovar po spracovaní sa opätovne zašle osobe podliehajúcej dani do členského štátu, z ktorého sa pôvodne zaslal alebo prepravil,

▼M4

 dočasné použitie predmetného tovaru v rámci územia členského štátu určenia zásielky alebo transportu tovaru na účely dodávky služieb prostredníctvom zdaniteľnej osoby, ktorá je ustanovená/zaregistrovaná na území členského štátu odoslania zásielky alebo transportu tovaru,

 dočasné použitie predmetného tovaru počas obdobia nepresahujúceho 24 mesiacov, v rámci územia iného členského štátu, v ktorom dovoz toho istého tovaru z nejakej tretej krajiny z pohľadu na dočasné použitie by mohol byt oprávnený pre opatrenia pre dočasný dovoz s plnou výnimkou na dovozné clo,

▼M23

 dodávka plynu pomocou rozvodného systému zemného plynu alebo dodávka elektriny za podmienok stanovených v článku 8 ods. 1 písm. d) alebo e).

Ak sa ale nesplní niektorá z podmienok, ktorým sú podriadené horeuvedené úľavy, tovar treba považovať za taký, ktorý bol prepravený na miesto určenia v inom členskom štáte: V tomto prípade je premiestnenie uskutočnené v okamihu, keď sa určitá podmienka prestáva plniť.

6.  Interná akvizícia tovaru v rámci spoločenstva bude obsahovať použitie zdaniteľnou osobou na účely jeho vlastného podniku/podnikania s tovarom expedovaným alebo transportovaným prostredníctvom alebo v mene tejto zdaniteľnej osoby z iného členského štátu v rámci územia ktorého sa tovar vyrobil, vyťažil, spracoval, nakúpil, získal ako je to definované v odseku 1 alebo doviezol prostredníctvom zdaniteľnej osoby v rámci jeho podnikania/podniku do iného členského štátu.

▼M6

Za nadobudnutie tovaru vnútri spoločenstva uskutočnené za úhradu sa považujú tiež nasledujúce plnenia: pridelenie tovaru, ktorý nebol nadobudnutý podľa všeobecných pravidiel zdanenia na domácom trhu niektorého členského štátu, ozbrojeným silám štátu, ktorý je členom Severoatlantického paktu, na ich použitie alebo na použitie civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, keď sa na dovoz tohto tovaru nevzťahuje oslobodenie od dane podľa článku 14 (1) g).

▼M4

7.  Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, že transakcie, ktoré by sa mohli klasifikovať ako „dodávky tovaru“, ako sú definované v odseku 5 alebo v článku 5, ak by sa boli uskutočnili v rámci teritória krajiny zdaniteľnou osobou, ktorá koná ako zaradená do „internej akvizície tovaru v rámci spoločenstva“.

Článok 28b

Miesto plnenia

A.   Miesto internej akvizície tovaru v rámci spoločenstva

1.  Miesto internej akvizície tovaru v rámci spoločenstva sa bude považovať to miesto, kde je tovar v tom čase, keď je vyexpedovaný alebo transportovaný pre osobu získavajúcu tento tovar, ktorá tým ukončí túto akvizíciu.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, za miesto nadobudnutia vnútri spoločenstva podľa článku 28a (1) a) sa bude považovať miesto na území členského štátu, ktorý vydá identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, pod ktorým osoba nadobúdajúca tovar uskutočnila toto nadobudnutie, s výnimkou prípadu, ak osoba, získavajúca tovar nepreukáže, že nadobudnutie podliehalo dani v zhode s odsekom 1.

Ak však nadobudnutie podlieha dani v zhode s odsekom 1 v členskom štáte príchodu expedície alebo transportu tovaru potom, čo sa podriadilo dani v zhode s prvým pododsekom, potom zdaniteľné množstvo bude zredukované podľatoho členského štátu, ktorý vydal identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, pod ktorým osoba, získavajúca tovar, uskutočnila akvizíciu.

▼M6

Na účely použitia prvého pododseku sa nadobudnutie tovaru vnútri spoločenstva považuje za predmet dane podľa odseku 1, keď boli splnené nasledujúce podmienky:

 nadobúdateľ preukáže, že toto nadobudnutie vnútri spoločenstva uskutočnil pre potreby následnej dodávky uskutočnenej v členskom štáte uvedenom v odseku 1 a pre ktorú príjemca tovaru bol označený ako platca dane v súlade s článkom 28c (E) (3),

 nadobúdateľ splnil povinnosť podať deklaráciu stanovenú v poslednom pododseku článku 22 (6) (b.

▼M4

B.   Miesto dodávky tovaru

1.  Odchylne od článku 8 (1) a) a (2), miesto tovaru vyexpedovaného alebo transportovaného prostredníctvom alebo v mene dodávateľa z členského štátu iného ako je príchod expedície alebo transportu ku nákupcovi, kde sa konči, tam kde budú splnené nasledujúce podmienky:

 dodávka tovaru je dodaná pre zdaniteľnú osobu, oprávnenú k derogácii, zabezpečenej v druhom pododseku článku 28a (1) a), pre takú nezdaniteľnú právnickú osobu, ktorá je oprávnená pre takú istú derogáciu alebo pre ktorúkoľvek inú nezdaniteľnú osobu,

 dodávka je tovar iný ako nové dopravné prostriedky a iný ako tovar dodaný po zmontovaní alebo inštalácii, s alebo bez skúšobnej prevádzky, prostredníctvom alebo v mene dodávateľa.

Tam, kde tovar takto dodaný je vyexpedovaný alebo transportovaný z tretieho územia a dovezený dodávateľom do niektorého členského štátu, iného ako je členský štát príchodu tovaru vyexpedovaného alebo transportovaného z členského štátu dovozu.

2.  Avšak tam, kde je dodávka tovaru iná ako produkty podriadené spotrebnej dani, odsek 1 sa neuplatní na dodávky tovaru vyexpedovaného alebo transportovaného do toho istého členského štátu príchodu expedície alebo transportu, keď:

 celková hodnota takýchto dodávok po odpočítaní dane z pridanej hodnoty neprekročí počas jedného kalendárneho roka ekvivalent národnej meny k čiastke 100 000 ECU, a

 celková hodnota zmenšená o čiastku dane z pridanej hodnoty dodávok tovaru iných ako produktov, podriadených spotrebnej dani, platnej podľa podmienok stanovených v odseku 1 v predošlom kalendárom roku, neprekročila ekvivalent v národnej mene ku čiastke 100 000 ECU.

Členský štát, v rámci ktorého sa potom tovar expeduje alebo transportuje pre koncového nákupcu, môže stanoviť limit na úrovne, referované vyššie ako ekvivalent národnej meny ku hodnote 35 000 ECU vtedy, ak členský štát má obavy, že vyššie uvedená úroveň 100 000 ECU by mohla viesť ku závažným narušeniam podmienok súťaže. Tie členské štáty, ktoré si zvolia takúto možnosť, musia prijať opatrenia potrebné na informovanie zodpovedných verejných autorít v členskom štáte expedície alebo transportu tovaru.

Pred 31. decembrom 1994 bude Komisia podávať správu pre radu o prevádzke špeciálnej zníženej úrovne 35 000 ECU, ktorá je zabezpečená v predošlom pododseku. V tejto správe Komisia môže informovať radu o tom, že zrušenie špeciálnej úrovne nepovedie ku závažným narušeniam súťaže. Kým Rada neprijme jednohlasné rozhodnutie k návrhu komisie, predošlý pododsek zostane v platnosti.

3.  Ten členský štát, v rámci územia ktorého je tovar v čase odchodu expedície alebo transportu, zaručí právo tým zdaniteľným osobám, ktoré vykonávajú dodávky tovaru a sú oprávnené podľa odseku 2, zvoliť si miesto týchto dodávok tak, aby bolo určené podľa odseku 1.

Dotknuté členské štáty stanovia podrobné pravidlá na umožnenie tejto voľby, ktorá sa v každom prípade uplatní počas dvoch kalendárnych rokov.

C.   Miesto dodávky služieb v internom transporte tovaru v rámci spoločenstva

1.  Derogáciou z článkov 9 (2) b), miesto dodávky služieb v internom transporte tovaru v rámci spoločenstva sa určí podľa odsekov 2, 3 a 4. Na účely tejto hlavy sa uplatnia nasledujúce definície:

 „interný transport tovaru v rámci spoločenstva“ bude znamenať transport vtedy, ak miesto odchodu a miesto príchodu sú umiestnené v rámci teritórií dvoch rôznych členských štátov ►M10  . ◄

▼M10

 za prepravu tovaru v rámci spoločenstva sa považuje tiež preprava tovaru, pri ktorej sa miesto odoslania a miesto určenia nachádza v tuzemsku, ak je táto preprava priamo viazaná na prepravu tovaru, pri ktorej sa miesto odoslania a miesto určenia nachádzajú na území dvoch rôznych členských štátov,

▼M4

 „miesto odchodu“ bude znamenať miesto, kde sa transport tovaru skutočne začína, a potom prejde skutočnú vzdialenosť na to miesto, kde sa tovar nachádza,

 „miesto príchodu“ bude znamenať miesto, kde transport tovaru skutočne skončí.

2.  Miesto dodávky služieb v internom transporte tovaru v rámci spoločenstva bude miesto odchodu.

3.  Avšak odchylne od odseku 2, miesto dodávky služieb v internom transporte tovaru v rámci spoločenstva, ktorý je poskytnutý zákazníkovi identifikovanému na účely dane z pridanej hodnoty v členskom štáte inom, ako je odchod transportu, musí sa považovať, že je v rámci teritória členského štátu, ktorý vydal zákazníkovi identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, pod ktorým sa mu služba poskytla.

4.  Členské štáty nemusia uplatniť daň na tú časť transportu, ktorý odpovedá cestám vykonaným cez vody, ktoré netvoria súčasť teritória spoločenstva, ako je definované v článku 3.

D.

Miesto dodávky služieb, doplnkových k internému transportu tovaru v rámci spoločenstva spôsobom derogácie z článku 9 (2) c), kedy miesto dodávky služieb zahŕňa aktivity doplnkové ku internému transportu tovaru v rámci spoločenstva, ktorý je poskytnutý zákazníkom identifikovaným na účely dane z pridanej hodnoty v niektorom členskom štáte inom ako je ten, v rámci územia ktorého sa služby fyzicky vykonali, sa musí považovať, že to bude v rámci teritória toho členského štátu, ktorý vydal zákazníkovi identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, pod ktorým sa mu služby poskytli.

E.   Miesto dodávky služieb poskytnutých sprostredkovateľmi

1.  Odchylne od článku 9 (1) miestom dodávky služieb poskytnutých sprostredkovateľmi konajúcimi v mene a na účet iných osôb, keď sa zúčastňujú na poskytovaní služieb vo vnútornej preprave tovaru v rámci spoločenstva, je miesto odoslania.

Avšak tam, kde zákazník, pre ktorého sa služby poskytli prostredníctvom sprostredkovateľa, a sú vykonané ako je identifikované na účely dane z pridanej hodnoty v členskom štáte inom ako je odchod transportu, potom za miesto dodávky služieb poskytnutých prostredníctvom sprostredkovateľa sa bude považovať, že sú na území, v rámci ktorého je vydané identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pre zákazníka, pod ktorým sa služba poskytla tomuto zákazníkovi.

2.  Odchylne od článku. 9 ods. 1, miestom poskytovania služieb sprostredkovateľov, ktorí konajú v mene a na účet iných osôb, ak sa služby poskytujú ako súčasť doplnkových činností pri preprave tovaru vnútri spoločenstva, je miesto, kde sa doplnkové služby skutočne poskytujú.

Ak má však príjemca služieb, ktoré mu poskytol sprostredkovateľ, identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty v inom členskom štáte než v tom, v ktorom mu bola doplnková služba skutočne poskytnutá, považuje sa za miesto poskytnutia služby sprostredkovateľa územie členského štátu, ktorý príjemcovi služby vydal identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty, pod ktorým mu sprostredkovateľ službu poskytol.

3.  Odchylne od článku 9 (1), miesto dodávok služieb poskytnutých sprostredkovateľmi činiacimi v mene a na účet ostatných osôb, tam kde služby tvoria súčasť trans akcií iných, ako sú referované v odseku 1 alebo 2 alebo v článku 9 (2) e), bude to miesto, kde sa takéto transakcie vykonali.

Avšak kde je zákazník identifikovaný na účely dane z pridanej hodnoty, v členskom štáte inom ako ten, v rámci územia ktorého sa transakcie uskutočnili, miesto dodávky služieb poskytnutých sprostredkovateľom sa bude považovať, že bude v rámci teritória členského štátu, ktorý vydal zákazníkovi identifikačné číslo dane z pridanej hodnoty, pod ktorým sa poskytli tieto služby sprostredkovateľom.

▼M10

F.   Miesto poskytnutia služieb v prípade zhodnotenia alebo práce na hnuteľnom hmotnom majetku

Derogáciou z článku 9 (2) c) sa za miesto poskytovania služieb, predmetom ktorých je zhodnotenie alebo práca na hmotnom hnuteľnom majetku, ktoré sa uskutočňujú v prospech zákazníkov s identifikačným číslom na účely dane z pridanej hodnoty v inom členskom štáte než je ten, v ktorom sú tieto služby skutočne poskytované, považuje územie členského štátu, ktorý vydal zákazníkovi identifikačné číslo na daň z pridanej hodnoty, na základe ktorého mu bola poskytnutá služba.

Táto derogácia sa nepoužije, ak sa tovar neodošle alebo neprepraví z členského štátu, kde boli služby skutočne poskytnuté.

▼M4

Článok 28c

Oslobodenia

A.   Oslobodenie dodávok tovaru

Bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia spoločenstva a za podmienok, ktoré samy stanovia na tento účel pre zabezpečenie správnej a jednoduchej aplikácie výnimiek, uvedených ďalej v texte ako aj na zabránenie akémukoľvek úniku, vyhýbaniu sa či zneužitiu, členské štáty oslobodia:

a) dodávky tovaru, ►M10  ako je definované v článku 5 ◄ , expedovaného a transportovaného prostredníctvom alebo v mene dodávateľa alebo osoby nadobúdajúcej tovar mimo územia, referovaného v článku 3, ale v rámci spoločenstva, ktorý je dodaný pre inú zdaniteľnú osobu alebo nezdaniteľnú právnickú osobu, pôsobiacu ako osoba v členskom štáte inom ako je ten, ktorý je odchodovým štátom pre expedovanie alebo transport tovaru.

Toto oslobodenie sa neuplatní na dodávky tovaru vykonané zdaniteľnými osobami, oslobodenými od dane v súvislosti s článkom 24 alebo na dodávky tovaru, dodané pre zdaniteľné osoby, alebo nezdaniteľné právnické osoby, ktoré sú kvalifikované pre derogácie v druhom pododseku článku 28a (1) a);

b) dodávky nových dopravných prostriedkov expedovaných alebo transportovaných kupujúcemu prostredníctvom alebo v mene dodávateľa mimo územia, referovaného v článku 3, ale v rámci spoločenstva, dodané pre zdaniteľné osoby alebo nezdaniteľné právnické osoby, na ktoré sa nevzťahuje oslobodenie podľa druhého pododseku článku 28a (1) a) alebo pre iné nezdaniteľné osoby;

▼M6

c) dodávka tovarov podliehajúcich spotrebnej dani, ktoré boli kupujúcemu odoslané alebo prepravené predávajúcim, kupujúcim alebo na jeho meno mimo územia uvedeného v článku 3, avšak vnútri spoločenstva, uskutočnená pre zdaniteľné osoby alebo nezdaniteľné právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje odchýlka podľa druhého pododseku článku 28a l) a), keď sa odoslanie alebo preprava tovaru uskutoční podľa článku 7 (4) a (5) alebo článku 16 smernice 92/12/EHS.

Toto oslobodenie od dane neplatí pre dodávky tovarov podliehajúcich spotrebnej dani uskutočnené zdaniteľnými osobami, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie od dane podľa článku 24;

▼M6

d) dodávky tovaru v zmysle článku 28a (5) b), na ktorý sa vzťahujú vyššie uvedené oslobodenia od dane, ak sa uskutočnili v prospech inej zdaniteľnej osoby.

▼M4

B.

S výnimkou nadobudnutia tovaru vnútri spoločenstva bez prejudície ku iným ustanoveniam a predpisom spoločenstva a podriadením sa podmienkam, ktoré sa musia stanoviť na účely zabezpečenia správneho a jednoduchého uplatnenia výnimiek, zabezpečených v texte ďalej a zabrániac akémukoľvek úniku, vyhýbaniu sa alebo zneužitiu, členské štáty oslobodia:

a) Internú akvizíciu tovaru v rámci spoločenstva, pre dodávku ktorej prostredníctvom zdaniteľným osôb by sa mohli oslobodiť za každých okolností v rámci územia krajiny;

b) Internú akvizíciu tovaru v rámci spoločenstva, ktorej dovoz by sa za každých okolností oslobodil z platnosti článku 14 (1);

c) internú akvizíciu tovaru v rámci spoločenstva, kde podľa článku 17 (3) a (4) osoba nadobúdajúca tovar by mohla byť oprávnená za každých okolnosti ku plnému vráteniu dane z pridanej hodnoty, platnú podľa článku 28a (1).

C.   Oslobodenie prepravných služieb

Členské štáty oslobodia dodávky interných transportných služieb v rámci spoločenstva, ktoré sú obsiahnuté v expedícii a transporte tovaru do a z ostrovov, tvoriacich autonómne regióny Azory a Medeira, ako aj expedíciu a transport tovaru medzi týmito ostrovmi.

D.   Oslobodenie dovozu tovaru

Keď tovar je expedovaný alebo transportovaný z tretieho územia, ktorý je dovezený do členského štátu iného ako ten, ktorý je krajinou príchodu expedície alebo transportu, členské štáty musia oslobodiť takýto dovoz, keď dodávka takéhoto tovaru prostredníctvom dovozcu, ako je definované v ►M18  článkom 21 ods. 4 ◄ , je oslobodená podľa odseku A.

Členské štáty musia stanoviť podmienky, riadiace toto oslobodenie z pohľadu na zabezpečenie svojej správnej a jednoduchej aplikácie a zabrániť každému úniku, vybýbaniu sa alebo zneužitiu.

▼M6

E.   Iné oslobodenia od dane

▼M10

1.  V článku 16:

 odsek 1 sa nahrádza týmto:

 

1.„1.  Bez toho, aby boli dotknuté ostatné daňové predpisy spoločenstva, členské štáty môžu za predpokladu uskutočnenia konzultácií ustanovených v článku 29, prijímať zvláštne opatrenia s cieľom oslobodiť od dne všetky alebo niektoré z nasledujúcich plnení, za predpokladu, že cieľom nie je konečné použitie, resp. spotreba a že výška dane z pridanej hodnoty splatnej pri ukončení režimu alebo situácií uvedených v bodoch A až E zodpovedá výške dane, ktorá by bola splatná, keby sa každé takéto plnenie zdaňovalo v tuzemsku:

A. dovoz tovaru, ktorý je určený na umiestnenie v systéme iných skladísk než sú colné;

B. dodávky tovaru, ktorý je určený na:

a) predloženie colníkom a prípadne umiestnenie do dočasného skladu;

b) umiestnenie do voľnej zóny alebo do voľného colného skladu;

c) umiestnenie do systému uskladnenia v colnom sklade alebo do systému aktívneho zošľachťovacieho styku;

d) vpustenie do teritoriálnych vôd:

 aby sa zahrnul do ťažobných alebo výrobných plošín ua účelom výstavby, opravy, údržby, úpravy alebo vybavenia týchto plošín alebo s cieľom prepojenia týchto ťažobných alebo výrobných plošín s pevninou,

 s cieľom zásobenia ťažobných alebo výrobných plošín palivom a potravinami;

e) umiestnenie do systému uskladnenia v inom, než colnom sklade.

Na účely tohto článku sa inými s než colnými skladmi rozumejú:

 pre výrobky, ktoré sú predmetom spotrebnej dani, priestory považované za daňové sklady na účely článku 4 b) smernice rady 92/12/EHS,

 pre iný tovar, než ten, ktorý je predmetom spotrebnej dani, priestory považované za také členskými štátmi. Členské štáty však nesmú zavádzať iný skladovacie systémy než uskladnenie v colnom sklade, ak uvedený tovar je určený na dodanie na maloobchodnom stupni.

Členské štáty však môžu zaviesť takéto systémy pre tovar, ktorý je určený pre:

 osoby podliehajúce dani s cieľom dodaní uskutočnených za podmienok stanovených v článku 28k,

 bezcolné predajne v zmysle článku 28k, s cieľom dodania cestujúcim, ktorí cestujú leteckou alebo námornou dopravou do tretích krajín, ak sú tieto dodania oslobodené od dane podľa článku 15,

 osoby podliehajúce dani s cieľom plnenia cestujúcim na palube lietadiel alebo lodí počas letu alebo plavby, ak sa cieľové miesto nachádza mimo spoločenstva,

 osoby podliehajúce dani s cieľom dodaní oslobodených od daní podľa článku 15 bod 10.

Miesta uvedené v bode a), b), c) a d), sú tie, ktoré sú definované platnými colnými predpismi spoločenstva;

C. poskytovanie služieb súvisiacich s dodaním tovaru uvedenými v bode B;

D. dodanie tovaru a poskytované služby, ktoré sa uskutočňujú:

a) na miestach uvedených v bode B a), b), c) a d) a ktoré sa stále nachádzajú v niektorých z tam uvedených situáciách;

b) na miestach uvedených v bode B e) a ktoré sa v tuzemsku stále nachádzajú v situácii tam uvedenej.

Ak členské štáty uplatnia možnosť, ktorú im dáva písmeno a) pre plnenie uskutočňované v colných skladoch, príjmu opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa definovali systémy iných než colných skladov, čo umožní použiť ustanovení v písmene b) na rovnaké plnenie týkajúce sa tovaru uvedeného v prílohe J, ktoré sa uskutoční v týchto iných skladoch než colných skladoch;

E. dodanie:

 tovaru uvedeného v článku 7 (1) a), ktoré sa naďalej nachádza v režime dočasného dovozu s úplným oslobodením od dane pri dovoze alebo v režime vonkajšieho tranzitu,

 tovaru uvedeného v článku 7 (1) b), ktoré sa naďalej nachádza v režime vnútorného tranzitu spoločenstva uvedeného v článku 33a,

ako aj poskytovanie služieb spojených s týmito dodaniami.

Derogáciou z prvého pododseku článku 21 (1) a), je osoba povinná zaplatiť daň v súlade s prvým pododsekom osoba, ktorá spôsobí, že sa na tovar prestanú vzťahovať režimy alebo situácie uvedené v tomto odseku.

Ak vyňatie tovaru z režimu alebo situácie uvedených v tomto odseku povedie k vzniku dovozu v zmysle článku 7 (3), prijme členský štát dovozu nevyhnutné opatrenia na zamedzenie dvojitému zdanenie v tuzemsku.“

,

 pridáva sa tento odsek:

 

„1a.  Ak členské štáty využijú možnosť uvedenú v odseku 1, prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby získavanie tovaru vo vnútri spoločenstva zamýšľaného na umiestnenie do niektorého z režimov alebo zahrnutého pod niektorú zo situácií uvedených v odseku 1 (B), vzťahovali rovnaké predpisy v rámci spoločenstva ako na dodanie tovaru, ktoré sa uskutočňuje za rovnakých podmienok v tuzemsku.“

▼M6

2.  V článku 16 (2) sa:

 za slová „môžu členské štáty rozhodnúť, že oslobodia“ doplnia slová „nadobudnutie tovarov vnútri spoločenstva uskutočnené zdaniteľnou osobou a“ a za slová „vyviezť ich“ vložia slová „mimo spoločenstva“,

 doplnia nasledujúce pododseky:

 

„Keď využijú túto možnosť, rozšíria členské štáty za predpokladu konzultácie uskutočnenej podľa článku 29 toto oslobodenie od dane aj na nadobudnutie tovaru vnútri spoločenstva zdaniteľnou osobou, na dovoz a dodávky tovaru pre zdaniteľnú osobu, ktorá chce tovar dodávať v rovnakom stave alebo po spracovaní za podmienok stanovených v článku 28c (A), ako aj na poskytovanie služieb týkajúcich sa takýchto dodávok až do hodnoty rovnajúcej sa hodnote dodávok tovaru uskutočnených za podmienok uvedených v článku 28c (A) počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov.

Členské štáty môžu určiť spoločnú maximálnu čiastku pre plnenia, ktoré oslobodia od dane podľa prvého a druhého pododseku.“

3.  Členské štáty prijmú zvláštne opatrenia na zabezpečenie toho, že daňou z pridanej hodnoty nebude zaťažené nadobudnutie tovarov vnútri spoločenstva uskutočnené podľa článku 28b (A) l) na jeho území, keď sa splnia nasledujúce podmienky:

 nadobudnutie tovarov vnútri spoločenstva uskutočňuje zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo v tuzemsku, ale ktorá je evidovaná na účely dane z pridanej hodnoty v inom členskom štáte,

 nadobudnutie tovarov vnútri spoločenstva sa uskutočňuje s cieľom následnej dodávky tovaru zdaniteľnou osobou v tuzemsku,

 tovar takto nadobudnutý zdaniteľnou osobou je priamo odoslaný alebo prepravovaný z iného členského štátu ako toho, v ktorom je osoba evidovaná na účely dane z pridanej hodnoty, a je určený osobe, pre ktorú zdaniteľná osoba následnú dodávku uskutočňuje,

 osoba, pre ktorú sa následná dodávka uskutočňuje, je zdaniteľná osoba alebo nezdaniteľná právnická osoba, ktorá je evidovaná na účely dane z pridanej hodnoty v tuzemsku,

 osoba, pre ktorú sa uskutočňuje následná dodávka, bola určená v súlade s  ►M18  článok 21 ods. 1 písm. c) ◄ ako osoba povinná platiť daň za dodávky uskutočnené zdaniteľnou osobou nesídliacou v tuzemsku.

▼M4

Článok 28d

Zdaniteľná udalosť a uplatniteľnosť dane

1.  Zdaniteľná udalosť sa vyskytne, ak sa uskutoční interná akvizícia tovaru v rámci spoločenstva. Interná akvizícia tovaru v rámci spoločenstva sa bude považovať za realizovanú, ak sa dodávka podobného tovaru považuje ako realizovaná v rámci územia krajiny.

2.  Pre internú akvizíciu tovaru v rámci spoločenstva daň sa stane uplatniteľná v 15. deň mesiaca nasledujúceho za tým, počas ktorého sa zdaniteľná udalosť odohrá.

▼M6

3.  Odchylne od odseku 2 vznikne daňová povinnosť vystavením účtu ►M20  ————— ◄ podľa prvého pododseku článku 22 (3) a), keď je tento účet ►M20  ————— ◄ vystavený osobe nadobúdajúcej tovar pred 15. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastalo zdaniteľné plnenie.

▼M4

4.  Odchylne od článku 10 (2) a (3) sa daň stáva uplatniteľnou na dodávky tovaru uskutočnené za podmienok stanovených v článku 28c (A) na 15. deň mesiaca nasledujúceho za tým mesiacom, kedy sa zdaniteľná udalosť odohrá.

▼M6

Daňová povinnosť však vznikne vystavením účtu podľa prvého pododseku článku 22 (3) a) ►M20  ————— ◄ , keď je tento účet ►M20  ————— ◄ vystavený pred 15. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastalo zdaniteľné plnenie.

▼M4

Článok 28e

Daňový základ a daňová sadzba

1.  V prípade internej akvizície tovaru v rámci spoločenstva sa daňový základ stanoví na základe takých istých prvkov ako sú tie, ktoré sú použité podľa článku 11 (A) na určenie daňového základu pre dodávku takého istého tovaru v rámci územia krajiny. ►M6  Najmä v prípade nadobudnutia tovaru vnútri spoločenstva podľa článku 28a (6) sa daňový základ stanoví v súlade s článkom 11 (A) (1) b) a odsekmi 2 a 3. ◄

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa spotrebná daň splatná alebo zaplatená osobou, konajúcou internú akvizíciu produktu v rámci spoločenstva, ktorá podlieha spotrebnej dani, aby sa táto začlenila do zdaniteľného množstva podľa článku 11 (A) (2) a). ►M6  Keď sú potom, ako došlo k nadobudnutiu tovaru vnútri spoločenstva, nadobúdateľovi vrátené spotrebné dane zaplatené v členskom štáte, z ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravovaný, daňový základ sa v členskom štáte, kde sa uskutočnilo nadobudnutie vnútri spoločenstva, primerane zníži. ◄

▼M6

2.  Pre dodávku tovarov uvedených v článku 28c (A) d) sa daňový základ stanoví podľa článku 11 (A) l) b) a odsekov 2 a 3.

▼M4

►M6  3. ◄   Sadzba dane uplatniteľnej na internú akvizíciu tovaru v rámci spoločenstva musí byt′ taká, ako platí vtedy, keď sa daň stane uplatniteľná.

►M6  4. ◄   Sadzba dane uplatniteľná na internú akvizíciu tovaru v rámci spoločenstva musí byt′ taká, ako sa aplikuje na dodávky podobného tovaru v rámci územia krajiny.

Článok 28f

Právo na odpočet

1.  Článok 17 (2), (3) a (4) sa musí nahradiť nasledujúcim textom:

1.„2.  Pokiaľ sa týka tovaru a služieb, ktoré sú použité na účely zdaniteľných transakcií, zdaniteľná osoba musí byt′ oprávnená aby odpočítala daň, ktorú je povinná zaplatiť:

▼M10

a) daň z pridanej hodnoty, ktorá je splatná alebo bola zaplatená s ohľadom na tovar alebo služby, ktoré jej boli alebo majú byť dodané v tuzemsku inou osobou podliehajúcej dani;

▼M4

b) daň z pridanej hodnoty, splatnú alebo zaplatenú s ohľadom na dovezený tovar v rámci územia krajiny;

c) daň z pridanej hodnoty, splatnú podľa článkov 5 (7) a), 6 (3), a 28a (6);

d) daň z pridanej hodnoty, splatnú podľa článku 28a (1) a).

1.3.  Členské štáty musia taktiež poskytnúť každej zdaniteľnej osobe právo na odpočet alebo refundáciu dane z pridanej hodnoty, referovanej v odseku 2, pokiaľ sa týka tovaru a služieb, ktoré sú použité na účely:

a) plnení súvisiacich s ekonomickými aktivitami referovanými v článku 4 (2), vykonanými v inej krajine, ktoré by boli odpočítateľné, ak by sa boli vykonali v rámci územia krajiny;

▼M26

b) transakcie, ktoré sú oslobodené od dane podľa článku 14 ods. 1 písm. g) a i), článku 15, článku 16 ods. 1 písm. B, C, D alebo E, alebo ods. 2, alebo článku 28c písm. A a C;

▼M4

c) každé z plnení, oslobodených podľa článku 13 b) a) a d) (1) až (5), keď zákazník je zaregistrovaný (ustanovený) mimo spoločenstva alebo ak takéto plnenia sú priamo spojené s tovarom, ktorý sa má vyviezť do krajiny mimo spoločenstva.

1.4.  Refundácia dane z pridanej hodnoty referovaná v odseku 3 sa má vykonať:

 u zdaniteľných osôb, ktoré nie sú ustanovené (zaregistrované) v rámci územia krajiny, ale ktoré sú ustanovené v inom členskom štáte v zhode s podrobnými realizačnými pravidlami, stanovenými v smernici 79/1072/EHS ( 9 ),

 zdaniteľným osobám, ktoré nie sú ustanovené v rámci územia spoločenstva v zhode s podrobnými realizačnými pravidlami, stanovenými v smernici 86/560/EHS ( 10 ).

▼M6

Na účely použitia vyššie uvedeného sa:

a) zdaniteľné osoby uvedené v článku 1 smernice 79/1072/EHS tiež považujú na účely použitia uvedenej smernice za zdaniteľné osoby, ktoré nemajú sídlo v tuzemsku, keď v tuzemsku iba dodávali tovary a poskytovali služby osobe, ktorá bola určená ako osoba povinná platiť daň podľa ►M18  článok 21 ods. 1 písm. a) a c) ◄ ;

b) zdaniteľné osoby uvedené v článku 1 smernice 86/560/EHS tiež považujú na účely použitia uvedenej smernice za zdaniteľné osoby, ktoré nemajú sídlo v spoločenstve, keď v tuzemsku iba dodávali tovary a poskytovali služby osobe, ktorá bola určená ako osoba povinná platiť daň podľa článku 21 l) a);

c) smernice 79/1072/EHS a 86/560/EHS nevzťahujú na dodávky tovarov, ktoré sú alebo môžu byť oslobodené od dane podľa článku 28c (A), keď sú dodávané tovary odoslané alebo prepravované nadobúdateľom alebo na jeho účet.

▼M4

2.  Článok 18 (1) sa nahradí nasledujúcim textom:

2.1.  Aby si zdaniteľná osoba uplatnila svoje právo na odpočet, musí:

a) vzhľadom na odpočet podľa článku 17 (2) a) mať faktúru vyplnenú v zhode s článkom 22 (3);

b) vzhľadom na odpočet podľa článku 17 (2) b) vlastniť dovozný dokument, špecifikujúci jeho ako adresáta alebo dovozcu a uvádzať alebo dovoľovať kalkuláciu množstva dane, ktorá je splatná;

c) vzhľadom na odpočet podľa článku 17 (2) c) splniť formality ustanovené každým členským štátom;

d) ak je od nej požadované, zaplatiť daň ako zákazník alebo nákupca ak sa uplatní článok 21 (1), splniť formality stanovené každým členským štátom;

e) vzhľadom na odpočet podľa článku 17 (2) d) uviesť v colnom prehlásení podľa článku 22 (4) všetky informácie potrebné pre veľkosť dane splatnej na jeho internú akvizíciu tovaru, ktoré sa majú vykalkulovať a uviesť na faktúre podľa článku 22 (3).‘

3.  Nasledujúci odsek sa vloží do článku 18:

„3a.  Členské štáty môžu oprávniť zdaniteľnú osobu, ktorá nemá faktúru v zhode s článkom 22 (3), aby urobila odpočet referovaný v článku 17 (2) d); musia stanoviť podmienky a opatrenia na aplikáciu tohto ustanovenia.“

Článok 28g

Osoby zodpovedné za platbu dane

Článok 21 sa nahradí nasledujúcim textom:

▼M18

Článok 21

Osoby zodpovedné za platbu dane

1.  Podľa vnútorného systému, nasledovné osoby zodpovedajú za platbu dane z pridanej hodnoty:

▼M23

a) daňovník vykonávajúci zdaniteľnú dodávku tovarov alebo služieb okrem prípadov uvedených v b), c) a f). Ak zdaniteľnú dodávku tovarov alebo služieb vykoná daňovník, ktorý nie je zriadený na území krajiny, členské štáty môžu na základe nimi stanovených podmienok stanoviť, že osoba povinná platiť daň je osobou, pre ktorú sa vykonáva zdaniteľná dodávka tovarov alebo služieb;

▼M18

b) zdaňované osoby, ktorým sa poskytnú služby zahrnuté v článku 9 ods. 2 písm. e) alebo osoby, ktoré sú určené na účely dane z pridanej hodnoty na území krajiny, do ktorej sa poskytujú služby zahrnuté v článku 28b(C), (D), (E) a (F), ak tieto služby uskutočňuje zdaňovaná osoba neetablovaná na území danej krajiny;

c) osoba, ktorej sa dodávajú tovary, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 zdaniteľná operácia je dodávka tovarov realizovaná podľa podmienok stanovených v článku 28c(E) ods. 3,

 osoba, ktorej sa realizuje dodávka tovarov, je inou zdaniteľnou osobou alebo nezdaniteľnou právnickou osobou identifikovanou na účely dane z pridanej hodnoty v rámci územia danej krajiny,

 faktúra vystavená zdaniteľnou osobou neetablovanou na danom území krajiny je v súlade s článkom 22 ods. 3

Členské štáty môžu však poskytnúť výnimky z tejto povinnosti, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je etablovaná na území danej krajiny, vymenovala daňového zástupcu v danej krajine;

d) akákoľvek osoba, ktorá uvedie daň z pridanej hodnoty na faktúre ►M20  ————— ◄ ;

e) akákoľvek osoba, ktorá vykonáva zdaniteľné nadobúdanie tovarov vo vnútri spoločenstva;

▼M23

f) osoby, ktoré sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty na území krajiny a ktorým sa dodávajú tovary za podmienok stanovených v článku 8 ods. 1 písm. d) alebo e), ak dodávky vykonáva daňovník, ktorý nie je zriadený na území krajiny.

▼M18

2.  Výnimky z ustanovení odseku 1:

a) ak osoba zodpovedná za platbu dane v súlade s ustanoveniami odseku 1 je zdaniteľnou osobou, ktorá nie je etablovaná na území danej krajiny, členské štáty jej môžu umožniť vymenovať daňového zástupcu ako osobu zodpovednú za platenie dane. Táto možnosť je predmetom podmienok a postupov stanovených každým členským štátom;

b) Ak zdaniteľnú transakciu vykonáva zdaniteľná osoba, ktorá nie je etablovaná na území danej krajiny a neexistuje žiaden právny dokument krajiny, v ktorej je táto zdaniteľná osoba etablovaná alebo má svoje sídlo v súvislosti so vzájomnou pomocou podobnou rozsahom k pomoci stanovenej v smerniciach č. 76/308/EHS ( 11 ) a 77/799/EHS ( 12 ) a nariadení rady (EHS) č. 218/92 z 27. januára 1992 o administratívnej spolupráci v oblasti nepriameho zdaňovania (DPH) ( 13 ), členské štáty môžu vykonať kroky, aby zabezpečili, že osoba zodpovedná za platbu dane bude daňovým zástupcom vymenovaným neetablovanou zdaniteľnou osobou.

3.  V situáciách uvedených v odsekoch 1 a 2 členské štáty môžu určiť, aby niekto iný ako osoba zodpovedná za platbu dane bude spoločne a solidárne zodpovedný za platbu dane.

4.  Pri dovoze daň z pridanej hodnoty je splatná osobou alebo osobami určenými alebo akceptovanými, že zodpovedajú za platbu dane v členských štátoch, do ktorých sa tovary dovážajú.

▼M4

Článok 28h

Povinnosti osôb povinných platiť daň

Článok 22 sa nahradí nasledujúcim textom:

„Článok 22

Povinnosti podľa interného systému:

1.  

a) Každá osoba podliehajúca zdaneniu uvedie začiatok, zmenu alebo skončenie činnosti podliehajúcej zdaneniu. Členské štáty povolia so zreteľom na podmienky, ktoré stanovia, osobe podliehajúcej zdaneniu, aby urobila takéto výkazy elektronickými prostriedkami a môžu tiež požadovať, aby sa používali elektronické prostriedky.

b) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia v bode a), každá zdaniteľná osoba uvedená v článku 28a (1) a), druhý podosek, musí uviesť, že uskutočňuje interné akvizície tovaru v rámci spoločenstva, ak podmienky pre uplatnenie derogácie zabezpečené v tomto článku nie sú splnené.

c) Členské štáty musia prijať opatrenia potrebné na identifikovanie pomocou individuálneho čísla:

▼M23

 každý daňovník s výnimkou tých, ktorí sú uvedení v článku 28a ods. 4, ktorý na území krajiny vykonáva iné dodávky tovarov alebo služieb, dávajúce mu právo na odpočet, než sú dodávky tovarov alebo služieb, za ktoré platí daň výhradne spotrebiteľ alebo príjemca v súlade s článkom 21 os. 1 písm. a), b), c) alebo f). Avšak členské štáty nepotrebujú určiť určitých daňovníkov uvedených v článku 4 ods. 3,

▼M4

 každej zdaniteľnej osoby uvedenej v odseku 1 b) a každej zdaniteľnej osoby, ktorá využije možnosť poskytnutú v treťom pododseku článku 28a (1) a),

▼M6

 každá zdaniteľná osoba, ktorá v tuzemsku vykonáva nadobúdanie tovaru vnútri spoločenstva na účely svojich plnení týkajúcich sa hospodárskych činností uvedených v článku 4 (2), uskutočňovaných v zahraničí.

▼M4

d) Každé jednotlivé identifikačné číslo musí mať prefix podľa medzinárodnej normy ISO č. 3166, alfa 2, pomocou ktorého sa dá identifikovať členský štát vydávajúci toto identifikačné číslo. ►M20  Napriek tomu, Helénska republika bude oprávnená používať predponu „EL“. ◄

e) Členské štáty musia prijať opatrenia potrebné na zaistenie toho, že identifikačné systémy rozlíšia zdaniteľné osoby referované v c) a na to, aby sa zabezpečilo správne uplatnenie prechodných opatrení pre zdanenie interných transakcii v rámci spoločenstva ako sú stanovené v tejto hlave.

2.  

a) Každá zdaniteľná osoba bude udržiavať účty dostatočne podrobné pre daň z pridanej hodnoty, aby mohli byť použité a prehliadnuté daňovou autoritou.

▼M10

b) Každá osoba podliehajúca dani si vedie evidenciu tovaru, ktorý odoslala alebo prepravila alebo ktorý bol odoslaný alebo prepravený v jeho mene z tuzemska, ako ho definuje článok 3, ale v rámci spoločenstva, v rámci plnenia uvedených v článku 28a (5) b) piata, šiesta a siedma zarážka.

Každá osoba podliehajúca dani vedie dostatočne podrobné účtovníctvo umožňujúce identifikáciu tovaru odoslaného jej z iného členského štátu osobou podliehajúcou dani alebo v jeho mene, ak má táto osoba identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty v tomto inom členskom štáte, v súvislosti s čím boli poskytnuté služby uvedené v článku 9 (2) c) v tretej alebo štvrtej zarážke.

▼M20

3.  

a) Každá zdaniteľná osoba zabezpečí, aby vystavila faktúru, buď sama alebo jej zákazník alebo v jeho mene a vo svojom mene treťou stranou v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré táto dodala alebo poskytla inej zdaniteľnej osobe alebo nezdaniteľnej právnickej osobe. Každá zdaniteľná osoba aj zabezpečí, aby sa faktúra vystavila, buď ňou samou alebo jej zákazníkom alebo v jej mene alebo vo svojom mene treťou stranou v súvislosti s dodávkami tovarov, o ktorých pojednáva článok 28b) (B) (1) a v súvislosti s tovarmi dodanými podľa podmienok stanovených v článku 28c (A).

Každá zdaniteľná osoba podobne zabezpečí, aby sa vystavila faktúra, aby ju vystavila ona alebo jej zákazník alebo v jej mene alebo v jej vlastnom mene tretia strana v súvislosti s akoukoľvek platbou na jej účet predtým, ako akékoľvek dodávky tovarov, o ktorých pojednáva prvý pododsek a v súvislosti s akoukoľvek platbou realizovanou na účet tejto osobe inou zdaniteľnou osobou alebo nezdaniteľnou právnickou osobou predtým, ako poskytovanie služieb je ukončené.

Členské štáty môžu uložiť zdaniteľným osobám povinnosť vystaviť faktúru v súvislosti s tovarmi alebo službami inými, ako sú tie, o ktorých pojednávajú predchádzajúce pododseky, ktoré tieto dodali alebo poskytli na ich území. Ak tak urobia, členské štáty môžu ukladať menej povinností v súvislosti s týmito faktúrami, ako tie, ktoré sú uvedené v bodoch b), c) a d).

Členské štáty môžu oslobodiť zdaniteľné osoby od povinnosti vystaviť faktúru v súvislosti s tovarmi alebo službami, ktoré tieto dodali alebo poskytli na ich území, a ktoré sú vyňaté s alebo bez vrátenia dane zaplatenej v predchádzajúcom stupni podľa článku 13, článku 28 (2) a) a článku 28 (3) b).

Akýkoľvek dokument alebo správa, ktorý mení a dopĺňa a špecificky a jednoznačne sa odvoláva na počiatočnú faktúru, sa spracuje ako faktúra. Členské štáty, na ktorých územiach sa tovary alebo služby dodávajú alebo poskytujú, môžu umožniť vynechanie niektorých z povinných podrobných údajov v týchto dokumentoch alebo správach.

Členské štáty môžu stanoviť časové limity na vystavovanie faktúr na zdaniteľné osoby dodávajúce tovary a služby na svojom území.

Podľa podmienok, ktoré stanovia členské štáty, na ktorých území sa tovary alebo služby dodávajú alebo poskytujú, možno vystaviť súhrnnú faktúru na niekoľko samostatných dodávok tovarov alebo služieb.

Faktúry môže pripravovať zákazník zdaniteľnej osoby v súvislosti s tovarmi alebo službami nemu dodanými alebo poskytovanými zdaniteľnou osobou s podmienkou, že existuje na začiatku dohoda medzi dvomi stranami a s podmienkou, že existuje postup na prijatie každej faktúry zdaniteľnou osobou dodávajúcou tovary alebo služby. Členské štáty, na ktorých územiach tovary alebo služby sa dodávajú alebo poskytujú, stanovia lehoty a podmienky pre zmluvu a pre akceptáciu postupov medzi zdaniteľnou osobou a jej zákazníkom.

Členské štáty môžu stanoviť ďalšie podmienky pre vystavovanie faktúr zákazníkmi zdaniteľných osôb dodávajúcich tovary alebo služby na ich území. Napríklad, môžu požadovať, aby sa také faktúry vystavovali v mene a v mene zdaniteľnej osoby. Tieto podmienky musia vždy byť rovnaké, keď má zákazník sídlo.

Členské štáty môžu tiež stanoviť špecifické podmienky pre zdaniteľné osoby dodávajúce tovary a služby na ich územiach v prípadoch, v ktorých tretia strana alebo zákazník, ktorý vystavuje faktúry, má sídlo v krajine, s ktorou neexistuje žiaden právny dokument týkajúci sa vzájomnej pomoci podobnej v rozsahu tej, ktorú stanovuje smernica Rady 76/308//EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri riešení nárokov týkajúcich sa určitých odvodov, ciel, daní a iných opatrení ( 14 ), smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 týkajúca sa vzájomnej pomoci kompetentných orgánov členských štátov v oblasti priameho a nepriameho zdaňovania ( 15 ) a nariadenie Rady (EHS) č. 218/92 z 27. januára 1992 o administratívnej spolupráci v oblasti nepriameho zdaňovania (DPH) ( 16 ).

b) Bez vplyvu na špecifické opatrenia stanovené v tejto smernici, len nasledovné podrobnosti sa vyžadujú na účely DPH na faktúrach vystavených podľa prvého, druhého a tretieho pododseku bodu a):

 dátum vystavenia,

 poradové číslo, na základe jednej alebo viacerých postupností, ktoré jednoznačne identifikujú faktúru,

 identifikačné číslo DPH, o ktorom pojednáva odsek 1c), podľa ktorého zdaniteľná osoba dodala tovary alebo služby,

 kde zákazník zodpovedá za zaplatenie dane z dodaných tovarov alebo poskytnutých služieb alebo mu boli dodané tovary, ako o tom pojednáva článok 28c (A), identifikačné číslo DPH, ako o tom pojednáva odsek 1 c), podľa ktorého boli tovary dodané alebo služby poskytnuté,

 úplné meno a adresa zdaniteľnej osoby a jej zákazníka,

 množstvo a vlastnosti dodaných tovarov alebo rozsah a vlastnosti poskytnutých služieb,

 dátum, v ktorý sa realizovala alebo ukončila dodávka tovarov alebo služieb alebo dátum, v ktorý sa platba realizovala na účet, o ktorom pojednáva druhý pododsek bodu a), pokým tento dátum možno stanoviť a líši sa od dátumu vystavenia faktúry;

 zdaniteľná čiastka so sadzbou alebo vyňatím, jednotková cena bez dane a akékoľvek zľavy alebo rabaty, ak tieto nie sú zahrnuté v jednotkovej cene,

 použitá sadzba DPH,

 splatná čiastka DPH okrem toho, ak sa používa špecifická dohoda, pre ktorú táto smernica vylučuje tento podrobný údaj,

 kde sa používa vyňatie alebo kde zákazník zodpovedá za zaplatenie dane, odvolanie na príslušné ustanovenie tejto smernice, na príslušné vnútroštátne ustanovenie alebo na akékoľvek označenie, že dodávka je vyňatá alebo podlieha postupu opačnej dane,

 kde sa to týka dodávky nových dopravných prostriedkov vo vnútri spoločenstva, podrobné údaje špecifikované v článku 28a (2),

 kde sa používa schéma pre maržu, odvolanie na článok 26 alebo 26a, na príslušné vnútroštátne ustanovenia alebo na akékoľvek iné označenie, že sa použila schéma pre maržu,

 kde osoba zodpovedná za zaplatenie dane je daňový zástupca v zmysle článku 21 (2), identifikačné číslo DPH, o ktorom pojednáva odsek 1 c) tohto daňového zástupcu, spolu s jeho celým menom a adresou;

Členské štáty môžu požadovať od zdaniteľných osôb založených na ich území a dodávajúcich tovary alebo služby na ich území, aby označili identifikačné číslo DPH, o ktorom pojednáva odsek 1c) ich zákazníka v prípadoch iných, ako tých, o ktorých pojednáva štvrtá pomlčka prvého pododseku.

Členské štáty nebudú vyžadovať, aby sa faktúry podpisovali.

Čiastky, ktoré budú na faktúre, sa môžu vyjadriť v ľubovoľnej mene, za predpokladu, že čiastka dane na zaplatenie je vyjadrená v národnej mene členského štátu, v ktorom sa realizuje dodávka tovarov alebo služieb, s použitím konverzného mechanizmu, stanoveného v článku 11 C (2).

Podľa potreby na účely kontroly členské štáty môžu vyžadovať, aby faktúry v súvislosti s dodanými tovarmi alebo poskytnutými službami na ich území a faktúry prijímané zdaniteľnými osobami na ich území boli preložené do ich úradných jazykov.

c) Faktúry vystavené podľa bodu a) možno posielať buď na papieri alebo so súhlasom zákazníka elektronickými prostriedkami.

Faktúry posielané elektronickými prostriedkami budú prijaté členskými štátmi za predpokladu, že autenticita originálu a integrita obsahu sú zaručené:

 prostriedkami vyspelého elektronického podpisovania v zmysle článku 2 (2) smernice 1999/93/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. decembra 1999 o rámci spoločenstva pre elektronické podpisovanie ( 17 ); členské štáty môžu však požiadať, aby vyspelé elektronické podpisovanie vychádzalo z kvalifikovaného osvedčenia a vytvoreného zariadením na bezpečné vytváranie podpisov v zmysle článku 2 (6) a (10) vyššie uvedenej smernice,

 alebo pomocou elektronickej výmeny údajov (EDI), ako ju definuje článok 2 odporúčania Komisie 1994/820/ES z 19. októbra 1994 týkajúci sa právnych aspektov elektronickej výmeny údajov ( 18 ), kde zmluva týkajúca sa výmeny upravuje používanie postupov zabezpečujúcich autenticitu originálu a integritu údajov; členské štáty však môžu podľa podmienok, ktoré stanovia, požadovať, že sa vyžaduje ďalší súhrnný dokument na papieri.

Faktúry však možno zasielať inými elektronickými prostriedkami podliehajúcimi súhlasu daného členského štátu (štátov). Komisia predloží najneskôr 31. decembra 2008 správu, spolu s návrhom podľa potreby, úpravy podmienok elektronickej fakturácie s cieľom zohľadniť možný budúci vývoj technológie v tejto oblasti.

Členské štáty nemusia klásť na zdaniteľné osoby dodávajúce tovary alebo služby na svojich územiach žiadne ďalšie povinnosti alebo formality týkajúce sa prenosu faktúr elektronickými prostriedkami. Môžu však upraviť do 31. decembra 2005, aby používanie takého systému bolo predmetom oznámenia vopred.

Členské štáty môžu stanoviť špecifické podmienky pre faktúry vystavované elektronickými prostriedkami na tovary alebo služby dodávané na ich územiach z krajiny, s ktorou neexistuje žiaden právny doklad týkajúci sa vzájomnej pomoci v podobnom rozsahu, aký je stanovený v smerniciach 76/308/EHS a 77/799/EHS a nariadení (EHS) č. 218/92.

Ak dávky obsahujúce viacero faktúr sa zasielajú rovnakému príjemcovi elektronickými prostriedkami, podrobné údaje, ktoré sú spoločné pre jednotlivé faktúry, možno uviesť len jedenkrát, ak pre každú faktúru sú všetky informácie dostupné.

d) Každá zdaniteľná osoba zabezpečí, aby kópie faktúr ňou vystavené, jej zákazníkom alebo v jej mene a v jej vlastnom mene treťou stranou a všetky faktúry, ktoré táto osoba prijala, boli uložené.

Na účely tejto smernice zdaniteľná osoba sa môže rozhodnúť o mieste na uchovávanie za predpokladu, že sprístupní uchovávané faktúry alebo informácie bez zbytočného oneskorenia kompetentným orgánom, vždy keď tieto o to požiadajú. Členské štáty však môžu vyžadovať, aby zdaniteľné osoby založené na ich území im oznamovali miesto uchovávania, ak je mimo ich územia. Členské štáty môžu navyše vyžadovať od zdaniteľných osôb založených na ich územiach, aby uchovávali v rámci tejto krajiny faktúry vystavené nimi alebo ich zákazníkmi alebo v ich mene a v ich vlastnom mene treťou stranou, ako aj všetky faktúry, ktoré prijali, keď uchovávanie nie je prostredníctvom elektronických prostriedkov zaručujúcich úplný prístup on-line k daným údajom.

Autenticita pôvodu a integrity obsahu faktúr ako aj ich čitateľnosť musí byť zaručená počas obdobia uchovávania. Čo sa týka faktúr, o ktorých pojednáva tretí pododsek bodu c), informácie, ktoré obsahujú, sa nesmú upravovať; musia ostať čitateľné počas celého vyššie uvedeného obdobia.

Členské štáty stanovia obdobie, po ktoré zdaniteľné osoby musia uchovávať faktúry týkajúce sa tovarov alebo služieb dodávaných na ich územia a faktúry, prijaté zdaniteľnými osobami založenými na ich územiach.

S cieľom zabezpečiť, aby podmienky stanovené v treťom pododseku boli splnené, členské štáty, o ktorých pojednáva štvrtý pododsek môžu požadovať, aby sa faktúry uchovávali v pôvodnom tvare, v akom sa zasielali, či už na papieri alebo elektronicky. Môžu tiež požadovať, ak sa faktúry uchovávajú elektronickými prostriedkami, aby sa tiež uchovávali údaje zaručujúce autenticitu a integritu obsahu.

Členské štáty, o ktorých pojednáva štvrtý pododsek, môžu stanoviť špecifické podmienky zakazujúce alebo obmedzujúce uchovávanie faktúr v krajine, s ktorou neexistuje žiaden právny dokument, týkajúci sa vzájomnej pomoci podobnej rozsahom pomoci stanovenej v smerniciach 76/308/EHS, 77/799/EHS a nariadení (EHS) č. 218/92 a práva prístupu elektronickými prostriedkami, sťahovania a používania, o ktorom pojednáva článok 22a.

Členské štáty môžu podľa podmienok, ktoré stanovia, požadovať uchovávanie faktúr prijatých nezdaniteľnými osobami.

e) Na účely bodov c) a d), prenos a uchovávanie faktúr „elektronickými prostriedkami“ bude znamenať prenos alebo sprístupňovanie pre príjemcov a uchovávanie použitím elektronického zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie) a uchovávanie údajov a používanie drôtového, rádiového prenosu, optických technológií alebo iných elektromagnetických prostriedkov.

Na účely tejto smernice, členské štáty budú akceptovať dokumenty alebo správy na papieri alebo v elektronickej forme ako faktúry, ak tieto plnia podmienky stanovené v tomto odseku.

▼M4

4.  

a) Každá osoba podliehajúca zdaneniu predloží priznanie do termínu, ktorý určia členské štáty. Tento termín nemôže presahovať viac ako dva mesiace po skončení každého zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie určí každý členský štát na jeden mesiac, dva mesiace alebo štvrťrok. Členské štáty však môžu určiť rôzne obdobia za predpokladu, že nepresiahnu jeden rok. Členské štáty povolia so zreteľom na podmienky, ktoré stanovia, osobám podliehajúcim zdaneniu, aby urobili takéto priznania elektronickými prostriedkami a môžu tiež vyžadovať, aby sa používali elektronické prostriedky.

b) Priznanie k dani musí podávať všetky informácie potrebné pre kalkuláciu dane, ktorá sa stane uplatniteľná a odpočty, ktoré sa majú zahrnúť tam, kde sú uplatniteľné a pokiaľ sa to považuje ako nevyhnutné pre stanovenie základu daňovej povinnosti, celková hodnota transakcií ohľadne tejto dane a odpočty a hodnota každej oslobodenej transakcie.

c) Daňové priznanie musí taktiež udávať:

 na jednej strane celkovú hodnotu mínus hodnotu dane z pridanej hodnoty dodávok tovaru, referovaného v článku 28c (A), na ktorú sa daň stane uplatniteľná počas obdobia.

 Nasledujúce položky sa taktiež musia dodať: celková hodnota menej daň z pridanej hodnoty dodávok tovaru, referovaného v druhej vete článku 8 (1) a) a v článku 28b (B) (1), uplatnená v rámci územia inéhočlenského štátu, pre ktorý sa daň stala uplatniteľná počas obdobia daňového priznania, kde miesto odchodu expedovania alebo transportu tovaru je umiestnené na území krajiny,

▼M6

 na druhej strane celkovú čiastku bez dane z pridanej hodnoty nadobudnutých tovarov vnútri spoločenstva, ak ide o nadobudnutie podľa článku 28a (1) a (6) uskutočnené v tuzemsku, z ktorého vznikla daňová povinnosť.

 Doplní sa tiež nasledujúce: celková hodnota bez dane z pridanej hodnoty z dodávok tovarov uvedených v druhej vete článku 8 (1) a) a v článku 28 b) (B) (1), ktoré sa uskutočnili v tuzemsku a pri ktorých v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikla daňová povinnosť, pokiaľ miesto, kde sa začalo uskutočňovať odoslanie alebo preprava tovaru, leží na území iného členského štátu a celková čiastka bez dane z pridanej hodnoty dodávok tovarov uskutočnených v tuzemsku, pre ktoré bola zdaniteľná osoba určená za platiteľa dane v súlade s článkom 28c (E) (3) a podľa ktorého sa daň stala splatnou v priebehu obdobia, ktorého sa týka daňové priznanie,

▼M4

Taktiež nasledujúce sa musí udať: celková hodnota mínus daň z pridanej hodnoty dodávok tovaru, referovaných v druhej vete článku 8 (1) a) a v článku 28b (B) (1) uskutočnených na území krajiny, na ktorom sa daň stala uplatniteľnou počas obdobia daňového priznania ak miesto odchodu expedície alebo transportu tovaru je umiestnené na území iného členského štátu.

5.  Každá zdaniteľná osoba zaplatí čistú hodnotu dane z pridanej hodnoty, keď predkladá pravidelné daňové priznanie. Členské štáty však môžu stanoviť rozdielny dátum na platbu tejto hodnoty alebo môžu požadovať predbežnú platbu.

6.  

a) Členské štáty môžu požadovať, aby osoba podliehajúca zdaneniu predložila výkaz zahŕňajúci všetky podrobnosti stanovené v odseku 4 týkajúci sa všetkých transakcií uskutočnených v prechádzajúcom roku. Tento výkaz poskytne všetky informácie potrebné na akékoľvek úpravy. Členské štáty povolia, so zreteľom na podmienky, ktoré stanovia, osobám podliehajúcim zdaneniu, aby urobili takéto výkazy elektronickými prostriedkami a môžu takisto vyžadovať, aby sa elektronické prostriedky používali.

b)  ►M10  Každá osoba podliehajúca dani s identifikačným číslom na účely dane z pridanej hodnoty predkladá taktiež súhrnný výkaz všetkých nadobúdateľov, ktorí majú identifikačné číslo na účely dane z pridanej hodnoty a ktorým dodala tovar podľa podmienok stanovených v článku 28c (A) a) a d), ako aj súhrnný výkaz príjemcov plnenia uvedených v piatom pododseku, ktorí majú identifikačné číslo na účely dane z pridanej hodnoty. ◄

Rekapitulatívny (sumarizujúci) výkaz sa vystaví za každý kalendárny štvrťrok v priebehu obdobia a v súlade s postupmi, ktoré stanovia členské štáty, a po vykonaní opatrení potrebných na zabezpečenie toho, že sa v každom prípade vyhovelo ustanoveniam týkajúcim sa spoločnej administratívnej praxe v oblasti nepriameho zdaňovania. Členské štáty povolia s ohľadom na podmienky, ktoré stanovia, osobám podliehajúcim zdaneniu, aby urobili takéto prehlásenia elektronickými prostriedkami a môžu takisto vyžadovať, aby sa elektronické prostriedky používali.

Rekapitulačný zoznam musí obsahovať:

 číslo, ktorým je zdaniteľná osoba identifikovaná pre daň z pridanej hodnoty na území krajiny a pod ktorým sa uskutočnili dodávky tovaru, za podmienok stanovených v ►M6  článok 28c (A) a) ◄ ,

▼M10

 identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty každého zriaďovateľa v inom členskom štáte a na základe ktorého mu bol dodaný tovar,

▼M4

 pre každú osobu, nadobúdajúcu tovar celkovú hodnotu dodávok tovaru dodaného zdaniteľnou osobou. Tieto hodnoty sa musia deklarovať za kalendárny štvrťrok, počas ktorého sa stanú uplatniteľné.

Rekapitulačný zoznam musí taktiež obsahovať:

 pre dodávky tovaru pokryté ►M6  článok 28c (A) d) ◄ počet prostriedkov, ktoré zdaniteľná osoba identifikuje na účely dane z pridanej hodnoty na území krajiny, číslo, pomocou ktorých osoba je identifikovaná v členskom štáte príchodu expedície alebo transportu ►M6  a celková čiastka dodávok stanovená podľa článku 28e (2) ◄ ,

 čiastky prepočtov, vykonaných podľa článku 11 (C) (1). Tieto čiastky sa musia deklarovať za kalendárny štvrťrok počas ktorého je osoba nadobúdajúca tovar upovedomená o prepočtoch.

V prípadoch uvedených v treťom pododseku článku 28b (A) (2) zdaniteľná osoba evidovaná na účely dane z pridanej hodnoty v tuzemsku jasne a zreteľne v súhrnnom prehľade uvedie:

 svoje identifikačné číslo na účely dane z pridanej hodnoty v tuzemsku, pod ktorým uskutočnila nadobudnutie vnútri spoločenstva a následnú dodávku tovarov,

 identifikačné číslo príjemcu následnej dodávky, ktoré mu pridelili v členskom štáte určenia tovarov odoslaných alebo prepravených zdaniteľnou osobou, a

 za každého príjemcu celkovú čiastku bez dane z pridanej hodnoty dodávok uskutočnených zdaniteľnou osobou na území členského štátu určenia zásielky alebo prepravy tovarov. Tieto čiastky sa priznávajú za kalendárny štvrťrok, v priebehu ktorého vznikla daňová povinnosť.

c) Odchylne od písmena b) členské štáty môžu:

 vyžadovať rekapitulačné zoznamy, ktoré sa budú archivovať na mesačnom základe,

 vyžadovať, aby rekapitulačné zoznamy udávali dodatočne iné špecifikácie.

d) V prípade dodávok nových dopravných prostriedkov, vykonaných podľa podmienok stanovených v článku 28c (A) b), zdaniteľnou osobou identifikovanou na účely dane z pridanej hodnoty pre nákupcu neidentifikovaného na účely dane z pridanej hodnoty alebo zdaniteľnej osoby, ako je definovaná v článku 28a (4), členské štáty musia prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, že nákupca bude komunikovať všetky informácie potrebné pre daň z pridanej hodnoty, ktorá sa má uplatniť a kontrolovať daňovou autoritou.

e) Členské štáty môžu požiadať zdaniteľné osoby, ktoré na území krajiny vykonávajú interné akvizície tovaru v rámci spoločenstva, ako sú definované v článku 28a (1) a (6), aby predložili zoznam, udávajúci podrobnosti o takýchto akvizíciách, pravdaže za predpokladu, že takýto zoznam nesmie byt′ požadovaný na obdobie kratšie ako jeden mesiac.

Členské štáty taktiež môžu požadovať, aby osoby, ktoré konajú interné akvizície dopravných prostriedkov v rámci spoločenstva, definovaných v článku 28a (1) b), aby poskytli pri predkladaní daňového priznania podľa odseku 4 všetky informácie potrebné pre daň z pridanej hodnoty, ktorá sa má uplatniť a kontrolovať daňovou autoritou.

▼M18

7.  Členské štáty podniknú opatrenia potrebné na zabezpečenie aby tie osoby, ktoré v súlade s článkom 21 ods. 1 a 2 sa považujú za zodpovedné za platbu dane namiesto zdaniteľnej osoby neetablovanej na území danej krajiny, postupovali v súlade s povinnosťami, ktoré sa týkajú priznania a platenia stanoveného v tomto článku; tiež vykonajú opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečilo, že tieto osoby, ktoré sú v súlade s článkom 21 ods. 3 spoločne a solidárne zodpovedné za platbu dane, postupovali v súlade s povinnosťami, ktoré sa týkajú platenia stanovenej v tomto článku.

▼M4

8.  Členské štáty môžu uvaliť iné povinnosti, ktoré považujú ako potrebné na správne inkaso dane a pre prevenciu proti úniku, podmienené požiadavkami rovnakého zaobchádzania domácich transakcií a transakcii uskutočnených medzi členskými štátmi a za podmienky, že takéto povinnosti v obchode medzi členskými krajinami nezadajú vznik formalít spojených s prechodom hraníc.

▼M20

Možnosť upravená v prvom pododseku sa nesmie použiť na stanovenie ďalších povinností nad a viac ako tých, ktoré sú stanovené v odseku 3.

▼M4

9.  

a) Členské štáty môžu uvoľniť určité alebo všetky povinnosti:

 zdaniteľné osoby vykonávajúce iba dodávky služieb alebo tovaru, ktoré sú vyňaté podľa článku 13 a 15,

 zdaniteľné osoby, ktoré sú oprávnené ku oslobodeniu z dane zabezpečenej podľa článku 24 a na derogáciu zabezpečenú v článku 28a (1) a), druhý pododsek,

 zdaniteľné osoby, nevykonávajúce žiadne transakcie, referované v odseku 4 c).

Bez vplyvu na ustanovenia stanovené v bode d) členské štáty nesmú však oslobodiť zdaniteľné osoby, o ktorých pojednáva tretia pomlčka od povinností, o ktorých pojednáva článok 22 (3).

b) Členské štáty môžu uvoľniť zdaniteľné osoby iné ako tie, ktoré sú referované v a) z určitých povinností, referovaných v 2 a).

c) Členské štáty môžu uvoľniť zdaniteľné osoby od platby dane platnej tam kde množstvo, ktoré by sa uplatnilo, je nevýznamné.

▼M20

d) Po konzultácii s výborom upraveným v článku 29 a za podmienok, ktoré môžu tieto stanoviť, členské štáty môžu upraviť, aby faktúry v súvislosti s dodanými tovarmi alebo poskytovanými službami na ich územiach nemuseli plniť niektoré z podmienok stanovených v odseku 3 b) v nasledovných prípadoch:

 ak čiastka faktúry je malá, alebo

 ak komerčná alebo administratívna prax v danom podnikateľskom sektore alebo technické podmienky, v ktorých sa faktúry vystavujú, sťažujú dosiahnutie súladu so všetkými požiadavkami, o ktorých pojednáva odsek 3 b).

Každopádne, tieto faktúry musia obsahovať nasledovné:

 dátum vystavenia,

 označenie zdaniteľnej osoby,

 označenie typu dodaných tovarov alebo poskytnutých služieb,

 splatnú daň alebo informácie potrebné na jej výpočet.

Zjednodušené dohody upravené v tomto bode sa nemusia používať pre transakcie, o ktorých pojednáva odsek 4 c).

e) V prípadoch, keď členské štáty využijú možnosť upravenú v tretej zarážke bodu a) aby neuviedli číslo, ako o tom pojednáva odsek 1c) pre zdaniteľné osoby, ktoré nevykonávajú žiadnu z transakcií, o ktorých pojednáva odsek 4c) a kde dodávateľ alebo zákazník nemal pridelené identifikačné číslo tohto typu, faktúra bude namiesto toho obsahovať iné číslo, ktoré sa nazýva daňové referenčné číslo, ako ho definuje daný členský štát.

Ak zdaniteľná osoba mala pridelené identifikačné číslo, ako o tom pojednáva odsek 1 c), členské štáty, o ktorých pojednáva prvý pododsek, môžu tiež požadovať, aby faktúra udávala:

 za poskytované služby, o ktorých pojednáva článok 28b (C), (D), (E) a (F) a za dodávky tovarov, o ktorých pojednáva článok 28c (A) a (E) bod 3, číslo, o ktorom pojednáva odsek 1 c) a daňové referenčné číslo dodávateľa,

 za iné dodávky tovarov a služieb, len daňové referenčné číslo dodávateľa alebo len číslo, o ktorom pojednáva odsek 1c).

▼M4

10.  Členské štáty musia prijať opatrenia na zabezpečenie toho, že nezdaniteľné právnické osoby, ktoré sú povinné ku dani, splatnej z ohľadu na internú akvizíciu tovaru v rámci spoločenstva, pokrytú prvým pododsekom článku 28a (1) a), splnia hore uvedené povinnosti súvisiace s deklarovaním a platbou a tie, ktoré sú identifikované pomocou individuálneho čísla ako je definované v odseku 1 c), d) a e).

►M6  11.  V prípade tovarov nadobudnutých vnútri spoločenstva podliehajúcich spotrebnej dani uvedených v článku 28a l) c) ako aj ◄ v prípade internej akvizície nových dopravných prostriedkov v rámci spoločenstva, pokrytých článkom 28a (1) b), členské štáty musia prijať opatrenia pre deklarovanie (colné prihlásenie) a následnú platbu.

12.  Konajúc jednohlasne na návrh komisie, Rada môže oprávniť každý členský štát na zavedenie určitých opatrení na zjednodušenie povinností na vypracovanie zoznamu, ako sú stanovené v odseku 6 b). Takéto zjednodušujúce opatrenia, ktoré neohrozia správne dohliadanie nad internými transakciami v rámci spoločenstva, môžu mať nasledujúcu formu:

a) Členské štáty môžu oprávniť zdaniteľné osoby, ktoré splnia tri nasledujúce podmienky, aby archivovali jednoročné rekapitulačné zoznamy indikujúce čísla, pomocou ktorých tie osoby, ktorým tieto zdaniteľné osoby dodali tovar za podmienok, stanovených v článku 28c (A), sú identifikované na účely dane z pridanej hodnoty v iných členských štátoch:

 celková ročná hodnota mínus daň z pridanej hodnoty ich dodávok tovaru alebo platieb za služby, ako sú definované v článku 5, 6 a 28a (5), neprekročí o viac ako 35 000 ECU množstvo ročného obratu, ktoré je použité ako referencia pre aplikáciu tejto výnimky z dane podľa článku 24,

 celková ročná hodnota mínus daň z pridanej hodnoty dodávok tovaru, dodaného týmito osobami, za podmienok stanovených v článku 28c (A), neprekročí ekvivalent národnej meny ku čiastke 15 000 ECU,

 dodávky tovaru, dodaného týmito osobami podľa podmienok stanovených v článku 28c (A) sú iné ako dodávky nových dopravných prostriedkov;

b) Členské štáty, ktoré stanovili na 3 mesiace obdobie, kedy zdaniteľné osoby musia predkladať daňové priznanie zabezpečené podľa odseku 4, môžu splnomocniť tieto osoby na predkladanie rekapitulačných zoznamov na také isté obdobie ak tieto osoby splnia nasledujúce tri podmienky:

 celková ročná hodnota mínus daň z pridanej hodnoty z tovaru a služieb, ktoré dodajú ako sú definované v článkoch 5, 6 a 28a (5), nepresiahnu ekvivalent v národnej mene ku čiastke 200 000 ECU,

 celková ročná hodnota mínus daň z pridanej hodnoty z dodávok tovaru dodaného týmito osobami za podmienok stanovených v článku 28c (A) nepresahuje ekvivalent národnej meny ku čiastke 15 000 ECU,

 dodávky tovaru dodané týmito osobami za podmienok stanovených v článku 28c (A) sú iné ako dodávky nových dopravných prostriedkov.“

▼M6

Článok 28i

Zvláštna úprava pre malé podniky

K článku 24 (3) sa doplní nasledujúci pododsek:

„Dodávky nových dopravných prostriedkov uskutočnené za podmienok stanovených v článku 28c (A) ako aj dodávky tovarov a služieb vykonané zdaniteľnou osobou, ktorá nemá sídlo v tuzemsku, sa v každom prípade vylúčia z oslobodenia od dane podľa odstavca 2.“

▼M4

Článok 28j

Spoločná paušálna sadzba pre farmárov

1.  Nasledujúce pododseky sa doplnia do článku 25 (4);

„Keď sa uplatní táto voľba, členské štáty musia prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie správnej aplikácie dočasných opatrení pre zdanenie interných transakcií v rámci spoločenstva ako sú stanovené v hlave XVIa.“

2.  Článok 25 (5) a (6) sa nahradí nasledujúcim textom:

2.„5.  Sadzba paušálnej náhrady podľa odseku 3 sa uplatní na ceny bez dane:

a) poľnohospodárskych výrobkov dodaných farmármi s paušálnou sadzbou pre zdaniteľné osoby iné ako tie, ktoré sú oprávnené v rámci územia krajiny ku paušálnej schéme zabezpečenej v tomto článku;

b) poľnohospodárskych výrobkov dodaných od farmárov s paušálnou sadzbou za podmienok stanovených v článku 28c (A), pre nezdaniteľné právnické osoby nie oprávnené v členskom štáte príchodu expedície alebo transportu poľnohospodárskych produktov takto dodaných na derogáciu zabezpečenú v článku 28a (1) a), druhý pododsek;

c) poľnohospodárskych služieb poskytnutých farmármi s paušálnou sadzbou zdaniteľným osobám iným ako sú tie, na ktoré sa na území krajiny vzťahuje paušálna úprava podľa tohto článku.

Takáto náhrada vylučuje všetky ostatné formy odpočtu.

2.6.  V prípade dodávok poľnohospodárskych produktov a poľnohospodárskych služieb podľa odseku 5 členské štáty zabezpečia, že paušálnu náhradu zaplatí:

a) buď kupujúci alebo zákazník. V takomto prípade zdaniteľný kupujúci alebo zákazník musia byt′ oprávnení podľa článku 17 a podľa postupov stanovených členskými štátmi odpočítať od dane, ktorú je povinný v rámci územia krajiny zaplatiť, čiastku paušálnej náhrady, ktorú zaplatil farmárovi s paušálnou sadzbou.

Členské štáty vrátia kupujúcemu alebo zákazníkovi hodnotu kompenzácie paušálnej sadzby, ktorú zaplatil farmárovi s paušálnou sadzbou s ohľadom na každú z nasledujúcich transakcií:

 dodávky poľnohospodárskych produktov, dodaných podľa podmienok stanovených v článku 28C a), pre zdaniteľné osoby konajúce ako také v inom členskom štáte, v rámci ktorého nie sú oprávnené na odchýlku podľa druhého pododseku článku 28a (1) a),

 dodávky poľnohospodárskych produktov, dodaných za podmienok stanovených v článku 15 a v článku 16(1) b), d) a e), pre zdaniteľných nákupcov ustanovených mimo spoločenstva za predpokladu, že produkty sú použité týmito nákupcami na účely transakcii referovaných v článku 17 (3) a) a b) alebo na účely služieb, ktoré sú považované, že sa dodajú v rámci územia krajiny a na ktoré je daň splatná výhradne zákazníkom podľa článku 21(1) b),

 dodávky poľnohospodárskych služieb pre zdaniteľných zákazníkov, ustanovených v rámci spoločenstva ale v iných členských štátoch alebo pre zdaniteľných zákazníkov, ustanovených mimo spoločenstva za predpokladu, že tieto služby sa použili týmito zákazníkmi na účely transakcii referovaných v článku 17 (3) a) a b) a na účely služieb, ktoré sú považované, že budú dodané v rámci územia krajiny a na ktoré je daň splatná výhradne zákazníkmi podľa článku 21 (1) b).

Členské štáty určia metódu podľa ktorej sa vykonajú refundácie. Najmä tieto štáty môžu aplikovať článok 17 (4), alebo:

b) prostredníctvom verejných orgánov.“

3.  Nasledujúce pododseky sa doplnia do článku 25 (9):

„Vždy, keď sa uplatni voľba, zabezpečená v tomto článku, členské štáty musia prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie takej istej metódy zdanenia, ktorá sa aplikuje na dodávky poľnohospodárskych produktov, dodaných za podmienok, stanovených v článku 28b (B) (1), vždy keď je dodávka dodaná farmárom s paušálnou sadzbou alebo zdaniteľnou osobou inou ako je paušálno-sadzbový farmár.“

Článok 28k

Rôzne ustanovenia

Tieto nasledujúce ustanovenia sa budú uplatňovať až do 30. júna 1999:

1. Členské štáty môžu oslobodiť od dane dodávky tovaru uskutočnené v bezcolných obchodoch, ktoré budú prevážať v osobnej batožine cestujúci do iného členského štátu pri lete alebo námornej ceste vnútri spoločenstva. Na účely tohto článku:

a) „bezcolnou predajňou“ je každé zariadenie umiestnené na letisku alebo v prístave spĺňajúce podmienky stanovené príslušnými úradmi, najmä podľa odseku 5;

b) „cestujúcim do iného členského štátu“ je každý cestujúci vlastniaci cestovný doklad na leteckú alebo námornú dopravu, v ktorom je ako bezprostredné miesto určenia uvedené letisko alebo prístav nachádzajúci sa v inom členskom štáte;

c) „letom alebo námornou cestou vnútri spoločenstva“ je každá letecká alebo námorná doprava začínajúca na území krajiny, ako je definované v článku 3, pri ktorej sa skutočné miesto príchodu nachádza na území iného členského štátu.

Dodávky tovaru dodané bezcolnými predajňami zahŕňajú dodávky tovaru uskutočnené na palube lietadla alebo lode počas dopravy cestujúcich vnútri spoločenstva.

Toto oslobodenie od dane sa taktiež uplatní na dodávky tovaru uskutočnené bezcolnými predajňami umiestne nými na jednom z dvoch prístupových terminálov k tunelu pod kanálom La Manche cestujúcim vlastniacim platné cestovné lístky na cestu medzi týmito terminálmi.

2. Oslobodenie od dane podľa odseku 1 sa vzťahuje len na dodávky tovaru:

a) celková hodnota ktorej na osobu a na jednu cestu nepresiahne 90 ECU.

Derogáciou z článku 28m, členské štáty určia ekvivalent v národnej mene vyššie uvedenej sumy v súlade s článkom 7 (2) smernice 69/169/EHS.

Keď celková hodnota viacerých predmetov alebo viacerých dodávok tovaru na jednu osobu a jednu cestu presiahne tieto limity, udelí sa oslobodenie od dane len do tejto výšky s tým, že hodnota predmetu sa nesmie deliť;

b) ktorého množstvo na osobu a cestu nepresahuje limity stanovené predpismi spoločenstva platnými pre pohyb cestujúcich medzi tretími krajinami a spoločenstvom.

Hodnota dodávok tovaru dodaného v rámci množstvových limitov stanovených v predošlom pododseku sa nebude brať do úvahy pre použitie a).

3. Členské štáty udelia každej zdaniteľnej osobe právo na odpočet alebo vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa článku 17 (2), pokiaľ sa tento tovar a služby použijú na účely dodávok tovaru, ktorý je oslobodený podľa tohto článku.

4. Členské štáty, ktoré uplatňujú možnosť poskytnutú v článku 16 (2), udelia taktiež oprávnenie, podľa ktorého ustanovenie o dovoze, interných akvizíciách v rámci spoločenstva a dodávok tovaru pre zdaniteľnú osobu na účely jej dodávok tovaru oslobodia podľa tohto článku.

5. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie správnej a jednoduchej aplikácie oslobodenia od dane podľa tohto článku a na ochranu pred únikom, vyhýbaním sa a zneužitím daňovej úpravy.

Článok 28l

Doba platnosti

Prechodné opatrenia podľa tejto hlavy nadobudnú účinnosť 1. januára 1993. Do 31. decembra 1994 predloží Komisia rade správu o fungovaní prechodných opatrení a predloží návrhy konečnej úpravy.

Prechodné opatrenia sa musia nahradiť a spustiť definitívny systém zdanenia obchodu medzi členskými štátmi, ktorý je založený na princípe zdanenia v členskom štáte pôvodu dodaného tovaru alebo služieb. Preto z tohto dôvodu po podrobnom preskúmaní správy a po zvážení podmienok pre prechod na definitívny systém, ktorý sa úspešne splní, Rada konajúc jednomyseľne na návrh komisie a po konzultácii s Európskym parlamentom rozhodne do 31. decembra 1995 o opatreniach potrebných na nadobudnutie účinnosti a fungovanie definitívneho systému.

Prechodné opatrenia nadobudnú účinnosť na obdobie štyroch rokov a budú sa teda uplatňovať až do 31. decembra 1996. Obdobie aplikácie prechodných opatrení sa predĺži automaticky až do dátumu nadobudnutia účinnosti definitívneho systému a v každom prípade až do dňa rozhodnutia rady o definitívnom systéme.

▼M26

Článok 28m

Prepočítavací kurz

Členské štáty na určenie protihodnoty v ich národných menách pre čiastky v tejto hlave vyjadrené v ECU použijú prepočítavací kurz platný k 16. decembru 1991.* Avšak Česká republika, Estónsko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovinsko a Slovensko použijú výmenný kurz uplatňovaný ku dňu ich pristúpenia.

▼M6

Článok 28n

Prechodné opatrenia

1.  Keď tovar:

 vstúpil do tuzemska v zmysle článku pred 3 1.januárom 1993,

 a

 bol pri vstupe do tuzemska prepustený do niektorého z režimov uvedených v článku 14 (1) b) alebo c) alebo článku 16 l) (A),

 a

 tento režim neopustil pred 1. januárom 1993, naďalej sa naň použijú príslušné zvláštne opatrenia platné v okamihu, keď bol tovar prepustený do tohto režimu, a to na obdobie, v ktorom tovar ostane pod týmto režimom, ako stanovujú tieto opatrenia.

2.  Za dovoz tovaru sa podľa článku 7 (1) považuje:

a) vyňatie, vrátane neoprávneného vyňatia, tovaru z režimu uvedeného v článku 14 l) c), do ktorého bol tovar daný pred 1. januárom 1993, za podmienok stanovených v odseku 1;

b) vyňatie, vrátane neoprávneného vyňatia, tovaru z režimu uvedeného v článku 16 l) (A), do ktorého bol tovar daný pred 1. januárom 1993, za podmienok stanovených v odseku 1;

c) ukončenie vnútorného tranzitu v spoločenstve začatého pred 1. januárom 1993 v spoločenstve s cieľom dodávky tovaru za úhradu uskutočnenú pred 1. januárom 1993 v spoločenstve zdaniteľnou osobou konajúcou ako taká;

d) ukončenie vonkajšieho tranzitu začatého pred 1. januárom 1993;

e) akékoľvek porušenie právneho predpisu počas vonkajšieho tranzitu začatého za podmienok stanovených v písmene c) alebo počas vonkajšieho tranzitu spoločenstva uvedeného v písmene d);

f) použitie tovaru, ktorý jej bol dodaný pred l. januárom 1993 z iného členského štátu, zdaniteľnou alebo nezdaniteľnou osobou v tuzemsku, keď sú splnené nasledujúce podmienky:

 dodávka tohto tovaru bola oslobodená alebo mohla byť oslobodená podľa článku 15 (1) a (2),

 tovar nebol do tuzemska dovezený pred 1. januárom 1993.

Na účel uplatňovania písmena c) sa za „vnútorný tranzit spoločenstva“ považuje odoslanie alebo preprava tovaru v režime vnútorného tranzitu spoločenstva alebo s použitím dokumentu T2 L alebo karnetu na prepravu vnútri spoločenstva alebo zaslanie tovaru poštou.

3.  V prípadoch uvedených v odseku 2 a) až e) je miestom dovozu v zmysle článku 7 (2) členský štát, na území ktorého tovar opustí režim, do ktorého bol prepustený pred 1. januárom 1993.

4.  Odchylne od článku 10 (3) dovoz tovaru v zmysle odseku 2 tohto článku nepredstavuje zdaniteľné plnenie, keď:

a) sa dovezený tovar odošle alebo prepraví mimo spoločenstvo v zmysle článku 3,

alebo

b) tovar dovezený v zmysle odseku 2 a) je iný ako dopravné prostriedky a je odoslaný alebo prepravovaný do členského štátu, z ktorého bol vyvezený a osobe, ktorá ho vyviez1a,

a1ebo

c) dovezeným tovarom v zmysle článku 2 a) sú dopravné prostriedky, ktoré boli nadobudnuté alebo dovezené pred 1. januárom 1993 v zhode so všeobecnými podmienkami zdanenia účinnými na domácom trhu členského štátu podľa článku 3 a/alebo nepodliehali z dôvodu ich vývozu žiadnemu oslobodeniu od dane alebo vráteniu dane z pridanej hodnoty.

Táto podmienka sa považuje za splnenú, keď sa dopravný prostriedok začal používať pred 1. januárom 1985, alebo je výška dane splatnej pri dovoze nepatrná.

▼M8HLAVA XVIb

PRECHODNÉ USTANOVENIA POUŽÍVANÉ V OBLASTI POUŽITÉHO TOVARU, UMELECKÝCH DIEL, ZBERATEĽSKÝCH PREDMETOV A STAROŽITNOSTÍ

Článok 28o

1.  Členské štáty, ktoré k 31. decembru 1992 používali osobitné daňové režimy iné než tie, ktoré sú uvedené v článku 26a (B) na dodanie použitých dopravných prostriedkov uskutočnených obchodníkmi — daňovými platiteľmi môžu aj naďalej používať tieto režimy počas obdobia, na ktoré sa odvoláva článok 281 pokiaľ vyhovujú alebo sú upravené tak, aby vyhovovali týmto podmienkam:

a) osobitné režimy platia len na dodanie dopravných prostriedkov uvedených v článku 28a (2) a považovaných za použitý tovar v zmysle článku 26a (A) d), ktoré uskutočnili obchodníci podliehajúci dani v zmysle článku 26a (A) e), na ktoré sa vzťahuje osobitný daňový režim na zdaňovanie zisku podľa článku 26a (B) (1) a (2). Dodanie nových dopravných prostriedkov v zmysle článku 28a (2) b), ktoré sa vykonávajú na základe podmienok stanovených v článku 28c (A) sú z týchto osobitných režimov vylúčené;

b) daň splatná za každé dodanie uvedené v písmene a), sa rovná sume dane, ktorá by bola splatná, keby toto dodanie podliehalo bežným režimom pre daň z pridanej hodnoty, po odpočítaní dane z pridanej hodnoty, ktorá sa považuje za zahrnutú do kúpnej ceny dopravných prostriedkov obchodníkom podliehajúcim dani;

c) daň považovaná za zahrnutú do kúpnej ceny dopravných prostriedkov obchodníkom podliehajúcim dani, sa vypočíta touto metódou:

 kúpna cena, ktorá sa má brať do úvahy, je kúpna cena v zmysle článku 26a (B) (3),

 táto kúpna cena, ktorú zaplatí obchodník podliehajúci dani sa považuje za takú, ktorá obsahuje daň, ktorá by bola splatná, keby dodávateľ obchodníka podliehajúci dani použil na dodanie bežné režimy dane z pridanej hodnoty,

 sadzba, ktorá sa má brať do úvahy, je sadzba, ktorá sa používa v zmysle článku 12 (1) v členskom štáte, ktorého územie sa v súlade s článkom 8 považuje za miesto dodania obchodníkovi podliehajúcemu dani;

d) daň splatná z jednotlivých dodaní ako je uvedené v písmene a), určená v súlade s písmenom b), nesmie byť menšia než výška dane, ktorá by bola splatná, keby bola toto dodanie predmetom osobitných režimov na zdaňovanie zisku v súlade s článkom 26a (B) (3).

Pri aplikácii vyššie uvedených ustanovení členské štáty môžu stanoviť, že v prípade keď sa na dodanie použil osobitný režim zdaňovania zisku, potom tento zisk by nemal byť menší než 10 % predajnej ceny v zmysle B (3);

e) obchodník podliehajúci dani nie je oprávnený uvádzať samostatne na účtoch, ktoré vystaví ►M20  ————— ◄ , daň súvisiacu s dodaniami, na ktorú používa osobitný režim zdanenia;

f) osoby podliehajúce dani nie sú oprávnené odpočítať od dane, ktorú sú povinní zaplatiť, daň splatnú alebo zaplatenú z a použité dopravné prostriedky, ktoré im dodal obchodník podliehajúci dani, pokiaľ dodanie tohto tovaru obchodníkom podliehajúcim dani je predmetom daňových režimov v súlade s a);

g) derogáciou z článku 28a (1) a) nadobudnutie dopravných prostriedkov v rámci spoločenstva nepodlieha dani z pridanej hodnoty, ak dodávateľom je obchodník podliehajúci dani konajúci ako taký a nadobudnuté použité dopravné prostriedky podliehali dani v členskom štáte, v ktorom sa preprava alebo odoslanie tovaru začali uskutočňovať v súlade s písmenom a);

h) články 28b (B) a 28c (A) a) a d) sa neuplatňujú na dodanie použitých dopravných prostriedkov podliehajúcich dani v súlade s písmenom a).

2.  derogáciou z prvej vety odseku 1, Dánske kráľovstvo je oprávnené používať osobitné daňové režimy stanovené v odseku 1 a) až h) počas obdobia uvedeného v článku 281.

3.  Ak používajú osobitné režimy pri predaji verejnou dražbou podľa článku 26a (C), členské štáty použijú tieto osobitné režimy na dodanie použitých dopravných prostriedkov, ktoré uskutočňuje organizátor predaja verejnou dražbou konajúci vo svojom mene na základe zmluvy, ktorá obchodníkovi podliehajúcemu dani stanoví povinnosť zaplatiť mu províziu z predaja verejnou dražbou, pokiaľ je dodanie použitých dopravných prostriedkov v zmysle článku 5 (4) c) týmto iným obchodníkom podliehajúcim dani predmetom dane v súlade s odsekmi 1 a 2.

4.  Čo sa týka dodaní obchodníkom podliehajúcim dani umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností, ktoré mu boli dodané za podmienok stanovených v článku 26a (B) (2), Spolková republika Nemecko je oprávnená až do 30. júna 1999 poskytovať obchodníkov možnosť použiť osobitné režimy pre zdaňovanie obchodníkov podliehajúcich dani alebo bežný režim DPH podľa týchto pravidiel:

a) pri uplatňovaní osobitných režimov pre obchodníkov podliehajúcich dani na tieto dodania tovaru sa základ dane stanoví v súlade s článkom 11 (A) (1) (2) a (3);

b) pokiaľ sa tovar používa pre potreby takýchto plnení obchodníka podliehajúceho dani, ktoré sú zdaňované podľa písmena a), je oprávnený odpočítať od dane, ktorú je povinný zaplatiť:

 daň z pridanej hodnoty splatnú alebo zaplatenú za umelecké diela, zberateľské predmety alebo starožitnosti, ktoré mu dodal alebo má dodať iný obchodník podliehajúci dani, ak dodanie týmto iným obchodníkom podliehajúcim dani bolo zdanená v súlade s písmenom a),

 daň z pridanej hodnoty považovanú za obsiahnutú v kúpnej cene umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností, ktoré mu dodal alebo má dodať iný obchodník podliehajúci dani, ak toto dodanie iného obchodníka podliehajúceho dani bolo predmetom dane z pridanej hodnoty v súlade s osobitnými režimami na zdanenie zisku stanovené v článku 26a (B) v členskom štáte, územie ktorého sa považuje v súlade s článkom 8 za miesto uskutočnenia dodania.

 Nárok na odpočet vzniká okamžikom daňovej povinnosti z dodania zdaňovaného v súlade s písmenom a);

c) pri uplatňovaní ustanovení stanovených v druhej zarážke b), kúpna cena umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností, dodanie ktorých obchodníkom podliehajúcim dani sa zdaňuje v súlade s písmenom a), sa stanoví v súlade s článkom 26a (B) (3) a daň považovaná za obsiahnutú v tejto kúpnej cene sa vypočíta touto metódou:

 kúpna cena sa považuje za takú, ktorá obsahuje daň z pridanej hodnoty, ktorá by bola splatná, keby zdaniteľný zisk dosiahnutý dodávateľom sa rovnal 20 % kúpnej ceny,

 sadzba, ktorá sa má vziať do úvahy, je sadzba uplatniteľná v zmysle článku 12 (1) v členskom štáte, na území ktorého sa nachádza miesto dodania, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim na zdanenie miery zisku určeného v súlade s článkom 8;

d) keď sa uplatňuje bežný systém dane z pridanej hodnoty na dodanie umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností, ktoré dodal iný obchodník podliehajúci dani a keď bol tovar zdanený v súlade s písmenom a), obchodník podliehajúci dani je oprávnený odpočítať od svojej daňovej povinnosti daň z pridanej hodnoty uvádzanú v písmene b);

e) na tieto dodania tovaru sa uplatní kategória sadzieb, ktoré boli uplatniteľné k 1. januáru 1993;

f) pri uplatňovaní štvrtej zarážky článku 26a (B) (2), štvrtej zarážky článku 26a (C) (1) a článku 26a (D) b) sa c) považujú členské štáty dodania umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností zdaňované v súlade s písmenom a) za dodania, ktoré podliehajú dani z pridanej hodnoty v súlade s osobitnými režimami zdaňovania miery zisku ustanovenými v článku 26a (B);

g) keď sa podľa podmienok uvedených v článku 28c (A) uskutočnia dodania umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností zdaňované v súlade s písmenom a), musí účet vystavený v súlade s článkom 22 (3) obsahovať i potvrdenie o tom, že boli použité osobitné daňové režimy na zdaňovanie zisku stanovené v článku 28o (4).▼A3

HLAVA XVIC

PRECHODNÉ OPATRENIA UPLATŇOVANÉ V SÚVISLOSTI S PRISTÚPENÍM RAKÚSKA, FÍNSKA A ŠVÉDSKA 1. JANUÁRA 1995 A ČESKEJ REPUBLIKY, ESTÓNSKA, CYPRU, LOTYŠSKA, LITVY, MAĎARSKA, MALTY, POĽSKA, SLOVINSKA A SLOVENSKA 1. MÁJA 2004 K EURÓPSKEJ ÚNII

▼M9

Článok 28p

1.  Na účely používania tohto článku:

 „spoločenstvo“ znamená územie spoločenstva tak, ako sa definuje v článku 3 pred vstupom,

▼A3

 „nové členské štáty“ znamenajú územie členských štátov pristupujúcich k Európskej únii 1. januára 1995 a 1. mája 2004, ako je pre každý členský štát definované v článku 3 tejto smernice,

▼M9

 „rozšírené spoločenstvo“ znamená územie spoločenstva, ako sa definuje v článku 3, po vstupe.

2.  Keď tovar:

 vstúpil na územie spoločenstva alebo jedného z nových členských štátov pred dátumom pristúpenia a

 bol pri vstupe na územie spoločenstva alebo jedného z nových členských štátov umiestnený do režimu dočasného použitia s úplným oslobodením od dovozných ciel, do niektorého z režimov uvedených v článku 16 (1) (B) a) až d) alebo do podobného režimu v niektorom novom členskom štáte a

 neopustil tento režim pred dátumom pristúpenia,

platia aj naďalej i po dni pristúpenia ustanovenia platné v čase, keď bol tovar umiestnený do dotyčného režimu, pokiaľ tovar neopustí tento režim.

3.  Keď tovar:

 bol pred dňom pristúpenia prepustený do spoločného režimu tranzitu alebo iného colného režimu tranzitu a

 neopustil tento režim pred dňom pristúpenia,

platia aj naďalej ustanovenia platné v čase, keď bol tovar umiestnený do príslušného režimu, pokiaľ tovar neopustí tento režim.

Na účely prvej zarážky „spoločný režim tranzitu“ znamená opatrenia pre prepravu tovaru v tranzite medzi spoločenstvom a krajinami Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) a medzi krajinami EFTA navzájom, ako sa uvádza v dohovore z 20. mája 1987 o spoločnom režime tranzitu ( 19 ).

4.  Nasledujúci postup sa považuje za dovoz tovaru v zmysle článku 7 (1), ak sa preukáže, že tento tovar bol vo voľnom obehu v niektorom novom členskom štáte alebo v spoločenstve:

a) vyňatie, vrátane neoprávneného vyňatia tovaru z režimu dočasného použitia, do ktorého bol prepustený pred dňom pristúpenia za podmienok stanovených v odseku 2;

b) vyňatie, vrátane neoprávneného vyňatia tovaru z niektorého z režimov uvedených v článku 16 (1) (B) a) až d) alebo z podobného režimu, do ktorého bol prepustený pred dňom pristúpenia za podmienok stanovených v odseku 2;

c) ukončenie niektorého z režimov uvedených v odseku 3, ktorý sa začal pred dňom pristúpenia v niektorom novom členskom štáte s cieľom dodania tovaru, ktoré uskutočnila pred týmto dňom v dotyčnom členskom štáte osoba podliehajúca dani, ktorá jednala ako taká;

d) akékoľvek porušenie právnych predpisov v priebehu niektorého z režimov uvedených v odseku 3 za podmienok stanovených v c).

5.  Za dovoz tovaru v zmysle článku 7 (1) sa po dátume pristúpenia taktiež považuje použitie tovaru osobou podliehajúcou alebo nepodliehajúcou dani, ktorý jej bol dodaný pred dňom pristúpenia do spoločenstva na územie členského štátu alebo niektorého nového členského štátu, keď sú splnené tieto podmienky:

 dodanie tohto tovaru bolo oslobodené od dane alebo pravdepodobne bude oslobodené od dane podľa článku 15 (1) a (2) alebo podľa podobného ustanovenia platného v novom členskom štáte,

 tovar sa nedoviezol do niektorého nového členského štátu alebo do spoločenstva pred dátumom pristúpenia.

6.  V prípadoch uvedených v odseku 4, miestom dovozu v zmysle článku 7 (3) je členský štát, na územie ktorého sa na tovar prestane vzťahovať režim, do ktorého bol prepustený pred dňom pristúpenia.

7.  Derogáciou z článku 10 (3) sa skončí dovoz tovaru v zmysle odsekov 4 a 5 tohto článku bez toho, aby sa uskutočnilo zdaniteľné plnenie, keď:

a) je dovážaný tovar odoslaný alebo prepravený mimo rozšíreného spoločenstva alebo;

b) dovážaným tovarom v zmysle odseku 4 a) je iný tovar než dopravné prostriedky a je spätne odoslaný alebo prepravený do členského štátu, z ktorého bol vyvezený, a to osobe ktorá ho vyviezla alebo;

c) dovážaným tovarom v zmysle odseku 4 a) sú dopravné prostriedky, ktoré boli získané alebo dovezené pred dátumom pristúpenia v súlade so všeobecnými daňovými podmienkami platnými na domácom trhu niektorého nového členského štátu alebo niektorého členského štátu spoločenstva, resp. ktoré neboli pri vývoze oslobodené od dane z pridanej hodnoty, ani za ne táto daň nebola vrátená.

▼A3

Táto podmienka sa považuje za splnenú v týchto prípadoch:

 ak bol v prípade Rakúska, Fínska a Švédska dopravný prostriedok prvýkrát použitý pred 1. januárom 1987;

 ak bol v prípade Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska dopravný prostriedok prvýkrát použitý pred 1. májom 1996;

 ak je výška splatnej dane z dôvodu dovozu zanedbateľná.

▼BHLAVA XVII

VÝBOR PRE DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

Článok 29

1.  Týmto sa ustanovuje Poradný výbor pre daň z pridanej hodnoty, ďalej len „výbor“.

2.  Výbor bude zložený z predstaviteľov členských štátov a Komisie.

Predseda výboru bude predstaviteľom Komisie.

Služby sekretariátu pre výbor bude zabezpečovať Komisia.

3.  Výbor si pre svoje fungovanie ustanoví vlastné pravidlá.

4.  Okrem bodov, ktoré sa riadia výkladom podľa tejto smernice, bude výbor kontrolovať otázky, ktoré na program rokovania predloží jeho predseda, otázky prerokúvané z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti predstaviteľa členského štátu, ktoré sa týkajú uplatňovania ustanovení spoločenstva o dani z pridanej hodnoty.

▼M24

Článok 29a

Vykonávacie opatrenia

Rada konajúc jednomyseľne na návrh Komisie prijme opatrenia nevyhnutné na vykonanie tejto smernice.

▼BHLAVA XVIII

RÔZNE

▼M24

Článok 30

Medzinárodné dohody

1.  Rada konajúc jednomyseľne na návrh Komisie môže povoliť členskému štátu uzavrieť s treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou dohodu, ktorá môže obsahovať výnimky z tejto smernice.

2.  Členský štát, ktorý si želá uzavrieť takúto dohodu, pošle žiadosť Komisii a poskytne jej všetky nevyhnutné informácie. Ak Komisia zváži, že nemá všetky potrebné informácie, kontaktuje dotknutý členský štát do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti a špecifikuje, aké dodatočné informácie sa vyžadujú. Ak Komisia už má všetky informácie, ktoré považuje za nevyhnutné pre vznesenie žiadosti, informuje následne do jedného mesiaca dotknutý žiadajúci členský štát a doručí ostatným členským štátom žiadosť v pôvodnom jazyku.

3.  Do troch mesiacov od oznámenia uvedeného v poslednej vete odseku 2 Komisia predloží Rade buď vhodný návrh alebo v prípade námietok voči požadovanej výnimke oznámenie s vytknutými námietkami.

4.  V každom prípade postup stanovený v odseku 2 a 3 sa uskutoční do ôsmich mesiacov od doručenia žiadosti Komisii.

▼B

Článok 31

Účtovná jednotka

1.  Účtovnou jednotkou, ktorú používa táto smernica, je Európska účtovná jednotka (EUA), ktorá je definovaná rozhodnutím 75/250/EHS ( 20 ).

2.  Pri prepočte tejto účtovnej jednotky na národné meny majú členské štáty možnosť zaokrúhľovať prepočítané čiastky nahor alebo nadol do výšky 10 %.

▼M8 —————

▼M4

Článok 33

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia spoločenstva, najmä tie, ktoré sú stanovené v platných ustanoveniach spoločenstva, súvisiacich so všeobecnými opatreniami pre vlastnenie, pohyb a sledovanie produktov, podriadených spotrebnej dani, táto smernica nesmie zabrániť členskému štátu udržiavať alebo zavádzať dane na zmluvy o poistení, dane na sádzania a hazardné hry, spotrebné clá, kolkovné, a viac všeobecne na akékoľvek dane, clá alebo poplatky, ktoré sa nedajú charakterizovať ako dane z obratu, za predpokladu však, že tieto dane, clá a poplatky nespôsobia v obchode medzi členskými štátmi formality spojené s prechodom hraníc.

2.  Každý odkaz v tejto smernici na výrobky podliehajúce spotrebnej dani sa uplatní na nasledujúce výrobky, ako ich vymedzujú súčasné predpisy spoločenstva:

 minerálne oleje,

 alkohol a alkoholické nápoje,

 spracovaný tabak.

▼M4

Článok 33a

▼M6

1.  Tovary uvedené v článku 7 l) b) vstupujúce do spoločenstva z územia, ktoré síce tvorí časť colného územia spoločenstva, ale ktoré sa na účely použitia tejto smernice považuje za tretie územie, podliehajú nasledujúcim opatreniam:

a) na vstup takýchto tovarov do spoločenstva sa vzťahujú rovnaké náležitosti, aké stanovujú colné predpisy spoločenstva platné pre dovoz tovarov na colné územie spoločenstva;

b) keď je miesto príchodu zásielky alebo prepravy takýchto tovarov mimo členského štátu, v ktorom vstupujú do spoločenstva, nachádzajú sa v spoločenstve vo vnútornom tranzitnom režime spoločenstva stanovenom platnými colnými predpismi spoločenstva, pokiaľ boli predmetom prehlásenia, ktorým boli pri vstupe do spoločenstva prepustené do tohto režimu;

c) keď sa v okamihu ich vstupu do spoločenstva zistí, že sú v jednej zo situácií, ktorá by im, ak by boli dovezené podľa článku 7 (1) a), poskytovala nárok na niektorý z režimov uvedených v článku 16 (1) (B) a), b), c) a d) alebo na režim dočasného použitia s plným oslobodením od dovozných poplatkov, členské štáty prijmú opatrenia zabezpečujúce, že tovary môžu ostať v spoločenstve za rovnakých podmienok, aké sú stanovené na použitie takýchto režimov.

2.  Tovary neuvedené v článku 7 (1) a) odoslané alebo prepravované z členského štátu na miesto určenia na území, ktoré je súčasťou colného územia spoločenstva, ale ktoré sa na účely použitia tejto smernice považuje za tretie územie, podliehajú nasledujúcim ustanoveniam:

a) náležitosti týkajúce sa vývozu týchto tovarov mimo územia spoločenstva sú rovnaké, ako stanovujú colné predpisy platné pre vývoz tovarov mimo colného územia spoločenstva;

b) pri tovaroch, ktoré sa dočasne vyvážajú mimo spoločenstva, aby sa znovu doviezli, prijmú členské štáty opatrenia nutné na zabezpečenie toho, že pri spätnom dovoze do spoločenstva sa na takéto tovary požijú rovnaké opatrenia, ako keby boli dočasne vyvezené mimo colného územia spoločenstva.

▼BHLAVA XIX

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

1. januára 1982 a potom každé dva roky doručí Komisia po konzultácii s členskými štátmi Rade správy o uplatňovaní všeobecného systému o dani z pridanej hodnoty v členských štátoch. Túto správu Rada doručí Európskemu parlamentu.

Článok 35

V príslušnom čase Rada konajúca jednomyseľne v súlade s návrhom Komisie, po obdržaní názoru z Európskeho parlamentu, z ekonomického a sociálneho výboru a v súlade so záujmami spoločného trhu, prijme ďalšie smernice ohľadne všeobecného systému o dani z pridanej hodnoty, najmä z dôvodu progresívnych reštrikcií alebo zrušenia opatrení, ktoré členské štáty uplatňujú na základe odchýlky od systému, v záujme dosiahnutia paralelných postupov s národným systémom o dani z pridanej hodnoty a umožniť tak dosiahnutie cieľa uvedeného v článku 4 Prvej smernice Rady z 11. apríla 1967.

Článok 36

Štvrtý odsek článku 2 a článok 5 Prvej smernice Rady z 11. apríla 1967 sa rušia.

Článok 37

Druhá smernica Rady 67/228/EHS z 11. apríla 1967 o dani z pridanej hodnoty prestane mať v jednotlivých členských štátoch účinnosť k príslušným dátumom, ku ktorým nadobudnú účinnosť ustanovenia tejto smernice.

Článok 38

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA A

ZOZNAM ČINNOSTÍ V POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBE

I.   POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY

1.

Poľnohospodárstvo všeobecne, vrátanevinohradníctva

2.

Pestovanie ovocia/vrátane olív/a zeleniny, kvetov a dekoratívnych rastlín vonku i v sklenníkoch

3.

Pestovanie húb, korenín, semien a vzoriek, škôlky

II.   CHOV DOBYTKA A ŠĽACHTITEĽSTVO

1.

Chov dobytka všeobecne

2.

Chov hydiny

3.

Chov zajacov

4.

Včelárstvo

5.

Pestovanie hodvábnika morušového

6.

Chov hadov

III.   LESNÍCTVO

IV.   RYBÁRSTVO

1.

Sladkovodné rybárstvo

2.

Chov rýb

3.

Pestovanie mušlí, ustríc a iných mäkkýšov a kôrovcov

4.

Pestovanie žiab

V.

Za poľnohospodársku činnosť sa považujú aj spracovateľské činnosti, pri ktorých poľnohospodár v podstatnej miere používa svoje vlastné poľnohospodárske výrobky a prostriedky bežne používané v poľnohospodárskych, lesníckych alebo rybárskych podnikoch.
PRÍLOHA B

ZOZNAM POĽNOHOSPODÁRSKYCH SLUŽIEB

Za poskytovanie poľnohospodárskych služieb, ktoré sú obvykle súčasťou poľnohospodárskej výroby, sa považujú najmä:

 poľné práce, žatva a kosba, mlátenie, lisovanie do balíkov, zber, skladanie úrody, siatie a sadenie

 balenie a príprava na trh, napríklad sušenie, čistenie, mletie, dezinfikovanie a silážovanie poľnohospodárskych výrobkov

 skladovanie poľnohospodárskych výrobkov

 starostlivosť o dobytok, chov a výkrm

 prenájom strojov a zariadení, ktoré se obvykle používajú na poľnohospodárske účely v poľnohospodárskych, lesníckych alebo rybárskych podnikoch

 technická pomoc

 ničenie buriny a škodcov, práškovanie alebo postrekovanie plodín a pôdy

 prevádzka zavlažovacích a odvodňovacích zariadení

 orezávanie, výrub stromov a iné lesnícke služby
PRÍLOHA C ( 21 )

VŠEOBECNÁ METÓDA VÝPOČTU

I.

Na účely výpočtu pridanej hodnoty za práce v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve sa berú do úvahy nasledovné hodnoty, bez dane z pridanej hodnoty:

1.

Celková hodnota finálnej produkcie vrátane osobnej spotreby poľnohospodárskeho výrobcu v triedach „poľnohospodárske výrobky a zverina“ a „hrubá drevovýroba“ podľa špecifikácie v bode iv a v nižšie, plus spracovateľská výroba podľa špecifikácie v bode V Prílohy A.

2.

Hodnota celkových vstupov potrebných na dosiahnutie produkcie podľa bodu (1).

3.

Hodnota hrubých stálych aktív v súvislosti s činnosťami uvedenými v Prílohách A a B.

II.

Pre určenie odpočítateľných zdaniteľných vstupov a výstupov poľnohospodárskych výrobcov, ktorí používajú paušálnu sadzbu dane, treba z národných účtov odpočítať vstupy a výstupy poľnohospodárskych výrobcov zdanených riadnou sadzbou dane z pridanej hodnoty so zreteľom na tie isté faktory, ktoré sú uvedené v odseku 1.

III.

Pridaná hodnota pre poľnohospodárskych výrobcov podliehajúcich paušálnej sadzbe sa rovná rozdielu medzi hodnotou celkovej finálnej produkcie bez dane z pridanej hodnoty podľa popisu v bode I (1) a a celková hodnota vstupov podľa popisu v bode I (2) spolu s hrubým i stálymi aktívami podľa popisu v bode I (3). Všetky tieto faktory sa týkajú iba poľnohospodárskych výrobcov zdaňovaných paušálnou sadzbou dane.

IV.

POĽNOHOSPODÁRSKE VÝROBKY A ZVERINA 

číslo kódu ŠÚES

 
 

Obilniny (okrem ryže)

Pšenica a špalda

10.01.11

1

 

10.01.19

1

Pšenica ozimná a špalda

 

Pšenica jarná

 

Pšenica tvrdá (durum)

10.01.51

 
 

10.01.59

 

Pšenica tvrdá ozimná

 

Pšenica tvrdá jarná

 

Raž a ozimná súraž

 
 

Raž

10.02.00

 

Raž jarná

 

Raž ozimná

 

Ozimná súraž

10.01.11

2

 

10.01.19

2

Jačmeň

10.03.10

 
 

10.03.90

 

Jarný jačmeň

 

Ozimný jačmeň

 

Ovos a letná súraž

 
 

Ovos

10.04.10

 
 

10.04.90

 

Letná súraž

 

Kukurica

10.05.10

 
 

10.05.92

 

Ostatné obilniny (okrem ryže)

 
 

Pohánka

10.07.10

 

Proso

10.07.91

 

Zrná ciroku

10.07.95

 

Lesknica kanárska

10.07.96

 

Obilniny inde neuvedené (okrem ryže)

10.07.99

 

Ryža (nelúpaná)

10.06.11

 

Strukoviny

Hrach a kŕmny hrach

07.05.11

 

Hrach (iný než kŕmny)

 

Hrach (iný než kurací hrach)

 

Kurací hrach

 

Kŕmny hrach

 

Fazuľa, bôb záhradný a bôb konský

 
 

Fazuľa

07.05.15

 

Bôb záhradný a bôb obyčajný

07.05.95

 

Ostatné strukoviny

 
 

Šošovica

07.05.91

 

Vika

12.03.31

2

Vlčí bôb

12.03.49

2

Suché strukoviny inde neuvedené, zmesi strukovín a zmesi strukovín a obilnín

07.05.97

 

Okopaniny (hlúbová zelenina iba kŕmna)

Zemiaky

 
 

Zemiaky (okrem sadbových)

 
 

Skoré zemiaky

07.01.13

 
 

07.01.15

 

Zemiaky (neskoré)

07.01.17

 
 

07.01.19

 

Sadbové zemiaky

07.01.11

 

Cukrová repa

12.04.11

 

Mangold a kŕmna repa; kvaka, kŕmna mrkva a kŕmne okrúhlice; ostatné okopaniny a kŕmna hlúbová zelenina

 
 

Mangold a kŕmna repa

right accolade 12.10.10
 

Kvaka, kŕmna mrkva a kŕmne okrúhlice

 

Kvaka

 

Kŕmna mrkva a kŕmne okrúhlice

 

Kŕmna kapusta a zimná kapusta

12.10.99

2

Ostatné okopaniny a kŕmna hlúbová zelenina

 
 

Topinambury

07.06.10

 

Batáty

07.06.50

 

Okopaniny a hlúbovitá zelenina, inde neuvedené

07.06.30

 
 

12.10.99

3

Technické plodiny

Olejnaté semená a olejnaté plody (iné než olivy)

 
 

Semená repky a repky olejnej

12.01.91

 

Repka ozimná

 

Repka jarná

 

Repka olejná

 

Slnečnicové semená

12.01.95

 

Sójové boby

12.01.40

 

Ricínové semená

12.01.50

 

Ľanové semená

12.01.61

 
 

12.01.69

 

Sezamové, konopné, horčičné a makové semená

 
 

Sezamové semená

12.01.97

 

Konopné semená

12.01.94

 

Horčičné semená

12.01.92

 

Makové semená

12.01.93

 

Priadne rastliny

 
 

Ľan

54.01.10

 

Konope

57.01.10

 

Nespracovaný tabak (vrátane sušeného tabaku)

24.01.10

 
 

24.01.90

 

Chmeľ

12.06.00

 

Iné technické plodiny

 
 

Korene čakanky

12.05.00

 

Liečivé rastliny, aromatické a koreninové a rastliny, výťažky ktorých sa používajú v parfumérii

 
 

Šafran

09.10.31

 

Kmín

07.01.82

 

Liečivé rastliny, aromatické a koreninové rastliny a rastliny, výťažky ktorých sa používajú vparfumérii, inde neuvedené

right accolade

09.09 (11–13–15–17–18)

09.10 (11–20–51–55–71)

12.07 (10–20–30–40–50–60–70–80–91–99)

Čerstvá zelenina

Jedlá hlúbovitá zelenina

 
 

Karfiol

07.01.21

 
 

07.01.22

 

Ostatná hlúbovitá zelenina

 
 

Kapusta ružičková

07.01.26

 

Kapusta biela

right accolade 07.01.23
 

Kapusta červená

 

Kapusta savojská

right accolade 07.01.27

1

Kapusta zelená

Hlúbovitá zelenina inde neuvedená

Listová a vňaťová zelenina iná než hlúbovitá

 
 

Zeler a paštrnák

07.01.51

 
 

07.01.53

 
 

07.01.97

2

Pór

07.01.68

 

Šalát hlávkový

07.01.31

 
 

07.01.33

 

Čakanka štrbák

07.01.36

1

Špenát

07.01.29

 

Špargľa

07.01.71

 

Čakanka Witloof

07.01.34

 

Artičoky

07.01.73

 

Iná listová a vňaťová zelenina

 
 

Valeriánka poľná

07.01.36

2

Artičoka bodliaková a jedlý mlieč zelinový

07.01.37

 

Fenikel

07.01.91

 

Rebarbora

right accolade 07.01.97

1

Žerucha siata

Petržlen

Brokolica

Listová a vňaťová zelenina inde neuvedená

Plodová zelenina

 
 

Paradajky

07.01.75

 
 

07.01.77

 

Uhorky šalátové a nakladačky

07.01.83

 
 

07.01.85

 

Melóny

08.09.10

 

Baklažány, cukety, zimné tekvice a tekvice

07.01.95

 

Paprika sladká

07.01.93

 

Ostatná plodová zelenina

07.01.97

3

Koreňová a cibuľová zelenina

 
 

Kaleráb

07.01.27

2

Okrúhlice

right accolade 07.01.54
 

Mrkva

 

Cesnak

07.01.67

 

Cibuľa a šalotka

07.01 (62–63–66)

Červená repa

right accolade

07.01.56

07.01.59

 

Kozia brada a čierny koreň

 

Iná koreňová a cibuľová zelenina (pažítka, reďkovka, francúzska reďkovka, chren)

 

Strukoviny

07.01.41

 

Zelený hrach

07.01.43

 

Fazuľa

07.01.45

 
 

07.01.47

 

Ostatné strukoviny

07.01.49

 

Pestované huby

07.01.87

 

Čerstvé ovocie, vrátane citrusových plodov (okrem hrozna a olív)

Stolové jablká a hrušky

 
 

Stolové jablká

08.06 (13–15–17)

Stolové hrušky

08.06 (36-38)

Muštové jablká a hrušky

 
 

Muštové jablká

08.06.11

 

Muštové hrušky

08.06.32

 

Kôstkové ovocie

 
 

Broskyne

08.07.32

 

Marhule

08.07.10

 

Čerešne

08.07 (51-55)

Slivky (vrátane mirabeliek, ringlôt a iných druhov sliviek)

08.07 (71-75)

Iné kôstkové ovocie

08.07.90

 

Orechy

 
 

Vlašské orechy

08.05.31

 

Lieskové orechy

08.05.91

 

Mandle

08.05.11

 
 

08.05.19

 

Jedlé gaštany

08.05.50

 

Ostatné orechy (iné než tropické)

 
 

Pistácie

08.05.70

 

Orechy inde neuvedené

08.05.97

1

Ostatné stromové ovocie

 
 

Figy

08.03.10

 

Dule

08.06.50

 

Ostatné stromové ovocie inde neuvedené (iné než tropické ovocie)

08.09.90

1

Jahody

08.08 (11-15)

Bobuľoviny

 
 

Čierne a červené ríbezle

 
 

Čierne ríbezle

right accolade 08.08.41
 

Červené ríbezle

08.08.49

1

Maliny

 
 

Egreše

08.08.90

1

Iné bobuľoviny (napr. záhradné ostružiny)

08.09.90

2

itrusové ovocie

 
 

Pomaranče

08.02 (21.22.24.27)

Mandarínky a klementínky

08.02 (32-36)

Citróny

08.02.50

 

Grapefruity

08.02.70

 

Ostatné citrusové ovocie

08.02.90

 

Cedráty

-

 

Limety

-

 

Bergamotky

-

 

Citrusové ovocie inde neuvedené

-

 

Hrozno a olivy

Hrozno

 
 

Stolové hrozno

08.04 (21-23)

Ostatné hrozno (na výrobu vína, ovocných štiav alebo hrozienok)

08.04 (25/27)

Olivy

 
 

Stolové olivy

07.01.78

 

Ostatné olivy (na výrobu olivového oleja)

07.01.79

 
 

07.03.13

 

Iné poľnohospodárske plodiny

Krmoviny (1)

12.10.99

1

Škôlkárske výpestky

 
 

Ovocné dreviny

06.02 (19–40–51–55)

Vínné odnože

06.02 (10-30)

Okrasné dreviny

06.02 (71–75–79–98)

Lesnícke semená a štepy

06.02.60

 

Pletivo

 
 

Vŕbové prútie, bahnička, ratan

14.01 (11–19–51–59)

Rákosie, bambus

14.01 (31-39)

Ostatné pletivo

14.01.90

 

Kvety, okrasné rastliny a vianočné stromčeky

 
 

Kvetinové cibuľky, cibuľovité hľuzy a hľuzy

06.01.10

 

Okrasné rastliny

right accolade

06.01.(31-39)

06.03 (11–15–90)

06.04 (20–40–50)

06.04.90

Rezané kvetiny, rezaná a listová zeleň

Vianočné stromčeky

Trvalky

06.02.92

 

Semená

 
 

Osivo (2)

06.02.95

 
 

12.03 (11–19–35–39–44–46–84–86–89)

 

12.03.31

1

 

12.03.49

1

Kvetinové semená

12.03.81

 

Plody zbierané vo voľnej prírode (3)

07.01 (88-89)

 

08.05.97

2

 

08.08.31

 
 

08.08.35

 
 

08.08.49

2

 

08.08.90

2

 

23.06.10

1

Vedľajšie produkty rastlinnej výroby (4):

right accolade


12.08 (10-31)

2.08.90

2.09.00

3.03.12

14.02 (10–21–23–25–29)

4.03.00

4.04.00

14.05 (11-19)

15.16.10

23.06.10

2

23.06.30

3.01.00

 

obilnín (iných než ryža)

ryže

strukovín

okopanín

technických plodín

čerstvej zeleniny

ovocia a citrusového ovocia

hrozna a olív

ostatných plodín

plodín inde neuvedených

Hroznový mušt a víno

Hroznový mušt

22.04.00

 

Víno

22.05 (21–25–31–35–41–44–45–47–51–57–59–61–69)

Vedľajšie produkty pri výrobe vína (5)

23.05.00

 

Olivový olej

Čistý olivový olej (6)

15.07.06

 

Nerafinovaný olivový olej (6)

15.07 (07-08)

Vedľajšie produkty pri výrobe olivového oleja (7)

23.04.05

 

Dobytok

Domáci dobytok

01.02 (11–13–14–15–17)

Teľce

 

Ostatný dobytok mladší ako jeden rok

 

Jalovice

 

Kravy

 

Plemenné býky

 
 

Od jedného do dvoch rokov

 

Staršie ako dva roky

 

Jatočný dobytok a dobytok na výkrm

 
 

Od jedného do dvoch rokov

 

Starší ako dva roky

 

Ošípané

Domáce ošípané

01.03 (11–15–17)

Malé prasiatka

 

Odstavčatá

 

Ošípané na výkrm

 

Chovné prasnice

 

Plemenné kance

 

Koňovité

Kone

01.01 (11–15–19)

Osly

01.01.31

 

Muly a mulice

01.01.50

 

Ovce a kozy

Ovce domáce

01.04 (11-13)

Kozy domáce

01.04.15

 

Hydina, králiky, holuby a iné zvieratá

Sliepky, kohúty, mladé kohúty, mladé sliepky, kurčatá

01.05 (10-91)

Kačice

01.05.93

 

Husi

01.05.95

 

Morky

01.05.97

 

Perličky

01.05.98

 

Králiky domáce

01.06.10

 

Holuby domáce

01.06.30

 

Ostatné zvieratá

 
 

Včely

 

Húsenice priadky morušovej

 

Zvieratá chované pre kožušinu

 

Hady (okrem morských hadov)

03.03.66

 

Zvieratá inde neuvedené

01.06.99

 
 

02.04.99

1

Divá zver a mäso z divej zveri

Divá zver (8)

01.01.39

 
 

01.02.90

 
 

01.03.90

 
 

01.04.90

 
 

01.06.91>

 

Mäso z divej zveri

02.04.30

 

Mlieko surové

Kravské mlieko

 

Ovčie mlieko

 

Kozie mlieko

 

Byvolie mlieko

 

Vajcia

Slepačie vajcia

 
 

Násadové vajcia

04.05.12

1

Ostatné

04.05.14

 

Ostatné vajcia

 
 

Násadové vajcia

04.05.12

2

Ostatné

04.05.16

 
 

04.05.18

 

Iné živočíšne produkty

Surová vlna (vrátane zvieracej srsti) (9)

53.01 (10-20)

 

53.02 (93/95)

Med

04.06.00

 

Zámotky hodvábnika morušového

50.01.00

 

Vedľajšie produkty živočíšnej výroby (10)

right accolade

15.15.10

43.01 (10–20–30–90)

53.02.97

Živočíšne produkty inde neuvedené

Poľnohospodárske služby (11)

 
 

Poľnohospodárske produkty takmer výlučne dovážané

Tropické olejnaté semená a olejnaté plody

 
 

Podzemnicové jadrá

12.01.11

 
 

12.01.15

 

Kopra

12.01.20

 

Palmové orechy a jadrá

12.01.30

 

Bavlníkové semená

12.01.96

 

Olejnaté semená a olejnaté plody inde neuvedené

12.01.99

 

Tropické priadne rastliny

 
 

Bavlna

55.01.00

 

Ostatné priadne rastliny

 
 

Manilské konope

57.02.00

 

Juta

57.03.10

 

Sisal

57.04.10

 

Kokosové vlákno

57.04.30

 

Ramia

54.02.00

 

Priadne rastliny inde neuvedené

57.04.50

 

Ostatné tropické technické rastliny

 
 

Káva

09.01.11

 

Kakao

18.01.00

 

Cukrová trstina

12.04.30

 

Tropické ovocie

 
 

Tropické orechy

 
 

Kokosové orechy

08.01.75

 

Akažuové orechy (kešu)

08.01.77

 

Para orechy

08.01.80

 

Pekanové orechy

08.05.80

 

Ostatné tropické ovocie

 
 

Datle

08.01.00

 

Banány

08.01 (31-35)

Ananásy

08.01.50

 

Papája

08.08.50

 

Tropické ovocie inde neuvedené

08.01 (60-99)

Slonovina neleštená

05.10.00

 

(1)   Napr. seno, ďatelina (okrem hlúbovitej zeleniny).

(2)   Okrem obilného osiva, ryžového osiva a sadbových zemiakov.

(3)   Napr. lesné huby, brusnice, čučoriedky, černice, maliny atď.

(4)   Napr. slama, repná a kapustová vňať, hrachové a fazuľové struky.

(5)   Napr. vínna usadenina, surový vínny kameň atď.

(6)   Rozdiel medzi týmito dvomi produktmi sa zakladá skôr na metódach spracovania než na rôznych stupňoch spracovania.

(7)   Napr. výlisky olivového oleja a iné zostatkové produkty pri výrobe olivového oleja.

(8)   Živá divá zver zahrňuje iba zver chovanú zvláštnym spôsobom a divú zver chovanú v zajatí.

(9)   Ak je hlavným produktom.

(10)   Napr. kože, zvieracia srsť a kožušiny zabitej divokej zveri, vosk, hnoj a močovka.

(11)   T. j. služby, ktoré obvykle vykonávajú samotné poľnohospodárske podniky, napr. orba, kosba a žatva, mlátenie obilia, sušenie tabaku, strihanie oviec, starostlivosť o zvieratá.

V.

SUROVÉ DREVO

Ihličnaté drevo na priemyselné použitie

Ihličnaté drevo dlhé

— 1 kmene

1) jedle, smrek, duglaska

2) borovica, smrekovec obyčajný

— 2 banské drevo

1) jedľa, smrek, duglaska

2) borovica, smrekovec obyčajný

— 3 ostatné dlhé drevo

1) jedľa, smrek, duglaska

2) borovica, smrekovec obyčajný

Ihličnaté drevo drvené (preglejka)

— 1 jedľa, smrek, duglaska

— 2 borovica, smrekovec obyčajný

Ihličnaté drevo palivové

jedľa, smrek, duglaska

borovica, smrekovec obyčajný

Priemyselné drevo listnaté

Listnaté drevo dlhé

— 1 kmene

1) dub

2) buk

3) topoľ

4) iné

— 2 banské drevo

1) dub

2) iné

— 3 ostatné dlhé drevo

1) dub

2) buk

3) topoľ

4) iné

Listnaté drevo drvené (preglejka)

— 1 dub

— 2 buk

— 3 topoľ

— 4 iné

Listnaté drevo palivové

dub

buk

topoľ

iné

Lesnícke služby ( 22 )

Ostatné produkty (napr. kôra, korok, živica)
PRÍLOHA D

ZOZNAM ČINNOSTÍ UVÁDZANÝ V TREŤOM ODSEKU ČLÁNKU 4 (5)

1.

Telekomunikácie

2.

Zásobovanie vodou, plynom, elektrickou energiou a parou

3.

Preprava tovarov

4.

Prístavné a letiskové služby

5.

Preprava cestujúcich

6.

Prísun nových tovarov vyrábaných na predaj

7.

Transakcie pôdohospodárskych sprostredkovateľských agentúr súvisiacich s pôdohospodárskymi produktmi vykonávané na základe nariadení o spoločnej organizácii trhu s týmito produktmi

8.

Organizácia obchodných veľtrhov a výstav

9.

Skladové hospodárstva

10

Aktivity komerčných propagačných spoločností

11.

Aktivity cestovných kancelárií

12.

Prevádzkovanie zamestnaneckých predajní, družstiev a priemyselných závodných jedální a podobných inštitúcií

13.

Transakcie okrem tých, ktoré boli špecifikované v článku 13 A (1) q), rozhlasových a televíznych inštitúcií
PRÍLOHA E

TRANSAKCIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 28 (3) (A)

1.

►M3  ————— ◄

2

Transakcie uvedené v článku 13 A (1) e)

3.

►M3  ————— ◄

4.

►M3  ————— ◄

5.

►M3  ————— ◄

6.

►M3  ————— ◄

7.

Transakcie uvedené v článku 13 A (1) q)

8.

►M3  ————— ◄

9.

►M3  ————— ◄

10.

►M3  ————— ◄

11.

Dodávky pokryté článkom 13 B g) pokiaľ ich realizujú zdaniteľné subjekty, ktoré sú oprávnené odpočítať vstupnú daň z príslušnej budovy

12.

►M3  ————— ◄

13.

►M3  ————— ◄

14.

►M3  ————— ◄

15.

Služby cestovných zástupcov (agentov) uvedené v článku 26 a služby cestovných zástupcov konajúcich v mene a na vlastné riziko cestujúceho, pokiaľ sa jedná o cesty mimo spoločenstva
PRÍLOHA F

TRANSAKCIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 28 (3) (B)

1.

Vstup na športové podujatia

2.

Služby poskytované autormi, umelcami, účinkujúcimi, právnikmi a ostatnými členmi slobodných povolaní, okrem lekárskych a zdravotných profesií, pokiaľ tieto služby nie sú službami špecifikovanými v prílohe B druhej smernice Rady z 11. apríla 1967.

3.

►M3  ————— ◄

4.

►M3  ————— ◄

5.

Telekomunikačné služby poskytované verejnými poštami a služby súvisiacich tovarov

6.

Služby poskytované majiteľmi pohrebných ústavov a kremačné služby, spolu so súvisiacimi tovarmi

7.

Transakcie vykonávané nevidiacimi osobami alebo dielňami pre nevidiacich, za predpokladu, že tieto výnimky nebudú spôsobovať významnú deformáciu hospodárskej súťaže

8.

Dodávka tovarov a služieb úradným inštitúciám zodpovedným za budovanie, zriaďovanie a údržbu cintorínov, hrobov a pamätníkov na počesť padlých vo vojne.

9.

►M3  ————— ◄

10.

Transakcie nemocníc, ktoré nie sú pokryté článkom 13 A (1) b)

11.

►M3  ————— ◄

12.

Zásobovanie vodou zo strany štátnych orgánov

13.

►M3  ————— ◄

14.

►M3  ————— ◄

15.

►M3  ————— ◄

16.

Rozpočtové výdavky na budovy a pôdu uvedenú v článku 4 (3)

17.

Preprava cestujúcich

Preprava tovarov ako napr. batožina a motorové vozidlá sprevádzajúce cestujúcich a poskytovanie služieb týkajúcich sa prepravy cestujúcich budú vyňaté len do takej miery, do akej bude vyňatá preprava samotných cestujúcich.

18.

►M3  ————— ◄

19.

►M3  ————— ◄

20.

►M3  ————— ◄

21.

►M3  ————— ◄

22.

►M3  ————— ◄

23.

Dodávka, úprava, opravy, údržba, prenajímanie a najímanie lietadiel vrátane zariadení zabudovaných na lietadlách alebo na lietadlách používaných, využívaných zo strany štátnych inštitúcií

24.

►M3  ————— ◄

25.

Dodávka, úprava, opravy, údržba, prenajímanie a najímanie vojenských lodí

▼M13 —————

▼B

27.

Služby cestovných zástupcov (agentov) uvedené v článku 26 a služby cestovných zástupcov konajúcich v mene a na vlastné riziko cestujúceho, pokiaľ sa jedná o cesty v rámci spoločenstva
PRÍLOHA G

PRÁVO VOĽBY

1.

Právo voľby uvedené v článku 28 (3) c) sa môže priznať za nasledovných okolností:

a) v prípade transakcií špecifikovaných v prílohe E:

Členské štáty, ktoré už vynímajú tieto dodávky avšak taktiež priznávajú právo voľby zdaňovania, si môžu zachovať toto právo voľby

b) v prípade transakcií špecifikovaných v prílohe F:

Členské štáty, ktoré si dočasne uchovajú právo vynímať tento druh dodávok, môžu priznať zdaniteľným osobám právo voľby zdaňovania

2.

Členské štáty, už priznávajúce právo voľby zdaňovania nepokryté ustanoveniami vyššie uvedeného odseku 1 môžu dovoliť daňovníkom vykonávajúcim toto právo uchovať si ho po dobu najviac troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

▼M5
PRÍLOHA H

ZOZNAM TOVAROV A SLUŽIEB, NA KTORÉ SA MÔŽU POUŽIŤ ZNÍŽENÉ SADZBY DPH

Pri preberaní doleuvedených kategórií, ktoré sa týkajú tovarov, môžu členské štáty použiť kombinovanú nomenklatúru na presné vymedzenie príslušnej kategórie.Kategória

Opis

1

Potraviny (vrátane nápojov, ale mimo alkoholických nápojov) pre spotrebu ľudí a zvierat; živé zvieratá, semená, rastliny a prísady obvykle určené na prípravu potravín; výrobky obvykle určené ako doplnok alebo náhrada potravín.

2

Dodávky vody

3

Farmaceutické výrobky tých druhov, ktoré sa bežne používajú v zdravotníctve, pri predchádzaní chorobám a na účely lekárskej a veterinárnej starostlivosti, vrátane výrobkov používaných na antikoncepciu a hygienickú ochranu.

4

Lekárske vybavenie, pomôcky a iné zariadenia bežne určené na uľahčenie alebo ošetrenie zdravotného postihnutia na výlučne osobné použitie postihnutým, vrátane opráv takýchto tovarov, a detské sedadlá do automobilov.

5

Doprava cestujúcich a ich sprievodnej batožiny.

6

Dodávky kníh, vrátane výpožičiek z knižníc (vrátane brožúr, letákov, a podobných tlačovín, detských obrázkov, náčrtníkov alebo omaľovánok, hudobných partitúr tlačených alebo písaných, máp a hydrografických alebo podobných schém), novín a časopisov, ak nie sú výlučne alebo prevažne určené na propagáciu.

7

Vstupné na spoločenské podujatia, do divadiel, cirkusov, na veľtrhy, do zábavných parkov, na koncerty, do múzeí, do zoologických záhrad, do kín, na výstavy a na podobné kultúrne podujatia a do podobných kultúrnych zariadení.

Príjem rozhlasového a televízneho vysielania.

8

Služby poskytované spisovateľmi, skladateľmi a výkonnými umelcami a ich autorské poplatky.

9

Dodávka, stavba, obnova a prestavba obytných budov v rámci sociálnej politiky.

10

Dodávky tovarov a služieb takého druhu, ktoré sú bežne určené na použitie v poľnohospodárskej výrobe, ale mimo investičných tovarov, akými sú stroje a budovy.

11

Ubytovanie, ktoré poskytujú hotely a podobné zariadenia, vrátane poskytovania prázdninového ubytovania a prenájom kempingových miest a parkovísk pre obytné prívesy.

12

Vstupné na športové podujatia.

13

Použitie športových zariadení.

14

Dodávka tovarov a služieb zo strany organizácií, ktoré členské štáty uznávajú ako dobročinné a ktoré vykonávajú verejnoprospešnú činnosť alebo činnosť v oblasti sociálneho zabezpečenia, ak tieto dodávky nie sú oslobodené od dane podľa článku 13.

15

Služby poskytované pohrebnými ústavmi a krematóriami ako aj dodávka súvisiacich tovarov.

16

Poskytovanie lekárskej, zubnej a kúpeľnej starostlivosti, pokiaľ táto nie je oslobodená od dane podľa článku 13.

17

Služby poskytované v súvislosti s čistením verejných priestranstiev, zberom a spracovaním odpadov s výnimkou tých služieb, ktoré poskytujú zariadenia uvedené v článku 4 (5).

▼M8
PRÍLOHA I

UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI

Na účely tejto smernice:

a) „umelecké predmety“ znamenajú:

 maľby (napr. oleje, akvarely, pastely) kresby, koláže a podobné ozdobné výtvarné diela vytvorené výhradne ručne umelcom, okrem plánov a výkresov na architektonické, inžinierske, priemyselné, obchodné, topografické alebo podobné účely, ručne dekorované a zhotovené predmety, divadelné kulisy, ateliérové pozadia a podobné maľované pozadia (KN kód 9701),

 originálne rytiny, tlač a litografie, ktoré sú zhotovené bezprostrednou tlačou v obmedzenom počte v čiernobielom alebo farebnom prevedení umelcom alebo umelcami, a to výhradne ručne bez ohľadu na použitý postup alebo materiál, nie však mechanickým alebo fotomechanickým postupom (KN kód 9702 00 00),

 originálne sochy a plastiky z akéhokoľvek materiálu, za predpokladu, že ich celé zhotovil umelec, odliatky sôch, ktorých výroba je obmedzená na osem kópií a prebieha pod dohľadom umelca alebo jeho právneho nástupcu (KN kód 9703 00 00); vo výnimočných prípadoch, ktoré povolia členské štáty, môže byť obmedzenie na osem kópií prekročené pri odlievaných sochách zhotovených pred 1. januárom 1989,

 tapisérie (KN kód 5805 00 00) a textílie na stenu (KN kód 6304 00 00) vyrobené ručne podľa originálneho návrhu poskytnutého umelcom, za predpokladu, že existuje najviac osem kópií,

 jednotlivé kusy keramiky zhotovené výhradne umelcom a ním podpísané,

 e-maily urobené úplne ručne, obmedzené na osem číslovaných kópií podpísaných umelcom alebo umeleckým štúdiom okrem šperkových, klenotníckych a zlatníckych výrobkov,

 fotografie zhotovené umelcom alebo pod jeho dohľadom zhotovené kópie signované a a očíslované, ktorých počet exemplárov všetkých rozmerov a nosných materiálov neprekročí spolu 30;

b) „zberateľské predmety“ znamenajú:

 poštové známky, výplatné známky alebo kolky, obálky frankované opatrené poštovým razítkom prvého dňa emisie známky, poštové ceniny a podobné frankované alebo nefrankované predmety, pokiaľ nie sú zákonným platidlom a ani nie je zámer používať ich ako zákonné platidlo (KN kód 9704 00 00),

 zbierky a zberateľské predmety zoologického, botanického, mineralogického, anatomického, historického, archeologického, paleontologického, etnografického alebo numizmatického záujmu (KN kód 9705 00 00);

c) „starožitnosti“ znamenajú iné predmety než umelecké diela alebo zberateľské predmety, pokiaľ sú staršie než 100 rokov (KN kód 9706 00 00).

▼M10
PRÍLOHA JOpis tovaru

KN kód

Cín

8001

Meď

7402

7403

7405

7408

Zinok

7901

Nikel

7502

Hliník

7601

Olovo

7801

Indium

ex81 12 91

ex81 12 99

Obilie

1001 až 1005

1006: len nespracovaná ryža

1007 až 1008

Olejnaté semená a olejnaté ovocie

1201 až 1207

Kokosové orechy, brazílske orechy a kešu orechy

0801

Ostatné orechy

0802

Olivy

0711 20

Zrná a semená (vrátane sójových bôbov)

1201 až 1207

Káva, nepražená

0901 11 00

0901 12 00

Čaj

0902

Kávové bôby, celé alebo rozlámané, surové alebo pražené

1801

Surový cukor

1701 11

1701 12

Guma, v primárnych formách alebo v doskách, plátkoch alebo pásoch

4001

4002

Vlna

5101

Chemikálie vo veľkom balení

Kapitoly 28 a 29

Ropa (vrátane propánu a butánu; vrátane aj surovej nafty)

2709

2710

2711 12

2711 13

Striebro

7106

Platina (paládium, rhodium)

7110 11 00

7110 21 00

7110 31 00

Zemiaky

0701

Rastlinné oleje a tuky a ich frakcie, rafinované alebo nerafinované, ale chemicky nemodifikované

1507 až 1515

▼M16
PRÍLOHA K

Zoznam poskytovaných služieb, na ktoré sa odvoláva článok 28 (6)

1. Malé opravy:

 bicyklov,

 obuvi a koženého tovaru,

 šatstva a domácich textílií (vrátane zašívania a prešívania).

2. Modernizácia a oprava súkromných obydlí s výnimkou materiálov, ktoré tvoria významnú časť hodnoty poskytnutej služby.

3. Umývanie okien a upratovanie v súkromných domácnostiach.

4. Služby starostlivosti v domácnosti (napr. pomoc v domácnosti a opatera o malé deti, starších ľudí, chorých alebo zdravotne postihnutých ľudí).

5. Kadernícke služby.( 1 ) Ú. v. ES C 40, 8.4.1974, s. 25.

( 2 ) Ú. v. ES C 139, 12.11.1974, s. 15.

( 3 ) Ú. v. ES C 71, 14.4.1967, s. 1301/67.

( 4 ) Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 19.

( 5 ) Ú. v. ES L 133, 4.6.1969, s. 6. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 94/4/ES (Ú. v. ES L 60, 3.3.1994, s. 14).

( 6 ) Ú. v. ES L 166, 28.6.1991, s. 77.

( 7 ) Ú. v. ES L 226, 3.8.1989, s. 21.

( 8 ) Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1.

( 9 ) Ú. v. ES L 331, 27.12.1979, s. 11.

( 10 ) Ú. v. ES L 326, 21.11.1986, s. 40.“

( 11 ) Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

( 12 ) Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

( 13 ) Ú. v. ES L 24, 1.2.1992, s. 1.

( 14 ) Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18. Smernica naposledy upravená a doplnená smernicou 2001/44/ES (Ú. v. ES L 175, 28.6.2001, s. 17).

( 15 ) Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15. Smernica naposledy upravená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 1994.

( 16 ) Ú. v. ES L 24, 1.2.1992, s. 1.

( 17 ) Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 1.

( 18 ) Ú. v. ES L 338, 28.12.1994, s. 98.

( 19 ) Ú. v. ES L 226, 13.8.1987, s. 2.

( 20 ) Ú. v. ES L 104, 24. 4. 1975, s. 35.

( 21 ) Klasifikácia použitá v tejto prílohe vychádza z klasifikácie hospodárskych účtov Štatistického úradu Európskych spoločenstiev (SOEC) pre poľnohospodárstvo.

( 22 ) T. j. služby, ktoré obvykle vykonávajú samotné lesnícke podniky (napr. ťažba dreva).