1971R1408 — SK — 07.07.2008 — 008.002


Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE RADY (EHS) č. 1408/71

zo 14. júna 1971

o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (8) (9) (10) (11)

(Konsolidovaný text — Ú. v. ES L 28, 30.1.1997, s. 1 ( 1 ))

(Ú. v. ES L 149, 5.7.1971, p.2)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  No

page

date

►M1

NARIADENIE RADY (ES) č. 1290/97/ES z 27. júna 1997,

  L 176

1

4.7.1997

►M2

NARIADENIE RADY (ES) č. 1223/98 zo 4. júna 1998,

  L 168

1

13.6.1998

►M3

NARIADENIE RADY (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998,

  L 209

1

25.7.1998

►M4

NARIADENIE RADY (ES) č. 307/1999 z 8. februára 1999,

  L 38

1

12.2.1999

►M5

NARIADENIE RADY č. 1399/1999/ES z 29. apríla 1999,

  L 164

1

30.6.1999

►M6

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1386/2001 z 5. júna 2001,

  L 187

1

10.7.2001

►M7

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 631/2004 z 31. marca 2004,

  L 100

1

6.4.2004

►M8

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 647/2005 z 13. apríla 2005,

  L 117

1

4.5.2005

►M9

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 629/2006 z 5. apríla 2006,

  L 114

1

27.4.2006

►M10

NARIADENIE RADY (ES) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006,

  L 363

1

20.12.2006

►M11

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1992/2006 z 18. decembra 2006,

  L 392

1

30.12.2006

►M12

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 592/2008 zo 17. júna 2008,

  L 177

1

4.7.2008


Zmenené a doplnené:

►A1

Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia

  L 236

33

23.9.2003
▼B

NARIADENIE RADY (EHS) č. 1408/71

zo 14. júna 1971

o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva

(Konsolidovaný text — Ú. v. ES L 28, 30.1.1997, s. 1 ( 2 ))RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej články 51 a 235,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru,

keďže ustanovenia o koordinácii vnútroštátnych právnych predpisov sociálneho zabezpečenia patria do rámca voľného pohybu pracovníkov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členských štátov a musia sa podieľať na zlepšovaní ich životnej úrovne a podmienok zamestnanosti;

keďže voľný pohyb osôb, ktorý je jedným zo základných kameňov spoločenstva, nie je obmedzený iba na zamestnancov, ale vzťahuje sa aj na samostatne zárobkovo činné osoby v rámci slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby;

keďže kvôli značným rozdielom, existujúcim medzi vnútroštátnymi právnymi predpismi v súvislosti s osobami, na ktoré sa vzťahujú, zdá sa výhodnejšie prijať zásadu, že toto nariadenie sa bude vzťahovať na všetky osoby poistené v rámci systému sociálneho zabezpečenia pre zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby alebo na samotnom základe zamestnaneckého vzťahu alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti;

keďže je nevyhnutné rešpektovať zvláštne charakteristiky vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a vypracovať len systém koordinácie;

keďže je nutné v rámci tejto koordinácie zaručiť rovnaké zaobchádzanie podľa rôznych právnych predpisov rôznych členských štátov pracovníkom žijúcim v členských štátoch a na nich závislým osobám a pozostalým v spoločenstve;

keďže ustanovenia o koordinácii musia zaručiť pracovníkom, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, na nich závislým osobám a pozostalým zachovanie práv a výhod, ktoré už nadobudli, ako v štádiu nadobúdania;

keďže tieto zámery je nutné dosiahnuť najmä započítaním všetkých dôb, ktoré sa berú do úvahy podľa právnych predpisov rôznych členských štátov na účely nadobudnutia a zachovania nároku na dávky a pre výpočet výšky dávok a pri poskytovaní dávok rôznym kategóriám osôb, ktoré spadajú do rozsahu tohto nariadenia, bez ohľadu na miesto ich bydliska v spoločenstve;

keďže na zamestnancov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa pohybujú v rámci spoločenstva, sa má vzťahovať systém sociálneho zabezpečenia iba jedného členského štátu, aby sa predišlo prekrývaniu uplatňovaných právnych predpisov rôznych členských štátov a komplikáciám, ktoré by mohli z tohto plynúť;

keďže situácie, keď osoba podlieha právnym predpisom dvoch členských štátov súčasne, ako výnimka zo všeobecného pravidla, majú byť čo najviac obmedzené v počte aj v rozsahu;

keďže hľadisko zaručenia rovnakého zaobchádzania so všetkými pracovníkmi, ktorí sú zamestnaní na území členského štátu, tak účinne ako je to možné, je vhodné za právne predpisy, ktoré sa majú uplatňovať, určiť právne predpisy toho členského štátu, v ktorom je osoba v zamestnaneckom vzťahu alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť;

keďže v určitých situáciách, ktoré odôvodňujú uplatnenie iných kritérií, je možná výnimka z tohto všeobecného pravidla;

keďže určité dávky, predvídané podľa vnútroštátnych právnych predpisov, môžu súčasne patriť do oblasti sociálneho zabezpečenia a sociálnej pomoci, vzhľadom na osobný rozsah ich uplatňovania, zámery a spôsob ich uplatňovania, preto je potrebné určiť systém koordinácie, ktorý berie do úvahy zvláštne charakteristiky príslušných dávok a ktorý musí byť súčasťou tohto nariadenia, aby boli chránené záujmy migrujúcich pracovníkov v súlade s ustanoveniami Zmluvy;

keďže na to, že takéto dávky sa majú poskytovať osobám, ktoré patria do rozsahu tohto nariadenia, výhradne v súlade s právnymi predpismi toho štátu, v ktorom má dotknutá osoba alebo jej rodinní príšlusníci bydlisko a pri úhrne dôb bydliska, ktoré sa dosiahli v ktoromkoľvek inom členskom štáte, ako sa požaduje, a bez diskriminácie na základe štátnej príslušnosti;

keďže je potrebné určiť špecifické pravidlá, najmä pre prípad choroby a nezamestnanosti, pre cezhraničných pracovníkov a sezónnych pracovníkov, s prihliadnutím na zvláštny charakter ich situácie;

keďže v oblasti nemocenských dávok a dávok v materstve je potrebné zaručiť ochranu osôb, ktoré žijú alebo majú pobyt v inom členskom štáte, ako je príslušný štát;

keďže špecifické postavenie žiadateľov o dôchodky v starobe a dôchodcov a ich rodinných príslušníkov vyžaduje prispôsobiť ustanovenia upravujúce nemocenské poistenie ich situácii;

keďže na dávky v invalidite sa má vypracovať systém koordinácie, ktorý bude rešpektovať špecifické charakteristiky vnútroštátnych právnych predpisov; s ohľadom na to je potom nevyhnutné rozlišovať medzi právnymi predpismi, v ktorých je výška dávky v invalidite nezávislá od dĺžky doby poistenia, a právnymi predpismi, v ktorých táto výška je závislá od spomínanej dĺžky trvania poistenia;

keďže rozdiely medzi systémami v členských štátoch vyžadujú prijatie pravidiel koordinácie, ktoré sa budú uplatňovať v prípade zhoršenia invalidity;

keďže je účelné, aby sa vypracoval systém priznávania dávok v starobe a dávok pre pozostalých pre prípady, keď zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podlieha právnym predpisom jedného alebo viacerých členských štátov;

keďže existuje potreba určiť výšku dôchodku, ktorá sa vypočíta v súlade s metódou používanou pre spočítanie alebo pomerný výpočet, a zaručiť ju prostredníctvom právnych predpisov spoločenstva tam, kde uplatnenie vnútroštátnych právnych predpisov, vrátane ustanovení týkajúcich sa zníženia, pozastavenia alebo odňatia dôchodku, je menej výhodné, ako uvedená metóda;

keďže na to, aby sa chránili migrujúci pracovníci a ich pozostalí pred príliš prísnym uplatňovaním ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, týkajúcich sa znižovania, pozastavenia alebo odňatia dávok, je potrebné začleniť ustanovenia, ktoré budú stanovovať presné pravidlá pre uplatňovanie týchto ustanovení;

keďže na dávky pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania je na účely poskytovania ochrany potrebné, aby pravidlá, ktoré sa stanovia, riešili situáciu osôb, ktoré majú bydlisko alebo pobyt v inom členskom štáte, ako je príslušný štát;

keďže je potrebné určiť špecifické ustanovenia pre podporu pri úmrtí;

keďže, aby bola zabezpečená mobilita pracovnej sily v zlepšených podmienkach, je odteraz potrebné zabezpečiť užšiu koordináciu medzi systémom poistenia v nezamestnanosti a systémami pomoci v nezamestnanosti vo všetkých členských štátoch;

keďže je vhodné, najmä pre ľahšie hľadanie zamestnania v rozličných členských štátoch, zabezpečiť nezamestnanému na stanovenú dobu poskytovanie dávok v nezamestnanosti v zmysle právnych predpisov toho členského štátu, ktoré sa na neho naposledy vzťahovali;

keďže na potrebu určenia príslušných právnych predpisov, ktoré sa májú uplatňovať na rodinné dávky, kritérium zamestnania zabezpečuje rovnaké zaobchádzanie všetkým pracovníkom, podliehajúcim rovnakým právnym predpisom;

keďže na to, aby sa predišlo súbehu dávok, je potrebné zabezpečiť pravidlá pre určenie priority v prípade súbehu nárokov na rodinné dávky podľa právnych predpisov príslušného štátu a podľa právnych predpisov štátu, v ktorom majú rodinní príslušníci bydlisko;

keďže právne predpisy členských štátov sa vzájomne líšia a majú svoj špecifický charakter, považuje sa za potrebné vypracovať špecifické pravidlá pre koordináciu národných systémov, podľa ktorých sa poskytujú dávky deťom závislým na dôchodcoch a sirotám;

keďže je potrebné vytvoriť správnu komisiu, ktorá bude zložená z predstaviteľov vlád každého členského štátu, ktorí budú konkrétne zodpovední za riešenie všetkých správnych otázok alebo otázok výkladu ustanovení tohto nariadenia a za zlepšovanie spolupráce medzi členskými štátmi;

keďže je potrebné, aby v rámci poradného výboru boli zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov, ktorí by skúmali problémy, ktorými sa zaoberá správna komisia;

keďže je potrebné uzákoniť osobitné ustanovenia, ktoré zodpovedajú špecifickým charakteristikám vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré uľahčia uplatňovanie pravidiel koordinácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1 (10) (15)

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) „zamestnanec“ a „samostatne zárobkovo činná osoba“ znamená:

▼M3

i) každú osobu povinne alebo voliteľne nepretržite poistenú pre prípad jednej alebo viacerých udalostí pokrytých časťami systému sociálneho zabezpečenia pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby alebo v rámci osobitného systému pre štátnych zamestnancov;

▼B

ii) každú osobu povinne poistenú pre prípad jednej alebo viacerých nepredvídaných udalostí pokrytých časťami systému sociálneho zabezpečenia, ktoré sú predmetom tohto nariadenia a vzťahujú sa na všetkých obyvateľov alebo celú pracujúcu populáciu, ak takáto osoba:

 sa dá identifikovať ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba na základe spôsobu, ktorým sa takýto systém riadi alebo financuje, alebo

 ak nespĺňa tieto kritéria a je poistená pre prípad nejakej inej nepredvídanej udalosti uvedenej v prílohe I v rámci systému pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby alebo v rámci systému, ktorý je uvedený v iii), a to buď povinne, alebo na základe nepretržitého voliteľného poistenia, alebo, ak takýto systém v danom členskom štáte neexistuje, tak vyhovuje definícii, ktorá je uvedená v prílohe I;

iii) každú osobu, ktorá je povinne poistená pre prípad jednej alebo viacerých nepredvídaných udalostí pokrytých časťami jednotného systému sociálneho zabezpečenia, ktoré sú predmetom tohto nariadenia pre všetkých obyvateľov žijúcich na vidieku v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe I;

iv) každú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená pre prípad jedného alebo viacerých nepredvídaných udalostí pokrytých časťami systému sociálneho zabezpečenia členského štátu, ktoré sú predmetom tohto nariadenia pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby alebo pre všetkých obyvateľov alebo pre určité kategórie obyvateľov:

 ak takáto osoba vykonáva činnosť ako zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo

 ak takáto osoba bola predtým povinne poistená pre prípad takej istej nepredvídanej udalosti podľa systému pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby toho istého členského štátu;

b)  cezhraničný pracovník znamená akéhokoľvek zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá vykonáva svoje povolanie na území členského štátu a má bydlisko na území iného členského štátu, do ktorého sa vracia spravidla denne alebo aspoň raz za týždeň; cezhraničný pracovník vyslaný podnikom, s ktorým má pracovný pomer, na iné územie v tom istom alebo inom členskom štáte, alebo ktorý poskytuje služby na inom mieste na území toho istého členského štátu alebo iného štátu, si však udržiava štatút cezhraničného pracovníka počas doby nie dlhšej ako štyri mesiace aj vtedy, ak sa nemôže počas tejto doby vrátiť denne alebo aspoň raz za týždeň do miesta svojho bydliska;

c)  sezónny pracovník znamená akéhokoľvek zamestnanca, ktorý odchádza na územie iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom má bydlisko, vykonávať prácu sezónneho charakteru pre podnik alebo zamestnávateľa z tohto štátu na dobu, ktorá v žiadnom prípade nesmie presiahnuť osem mesiacov, a ktorý zostáva na území uvedeného štátu počas trvania tejto práce; za prácu sezónneho charakteru sa považuje práca, ktorá je závislá na striedaní ročných období a pravidelne sa každý rok opakuje;

▼M4

ca)  študent znamená akúkoľvek osobu okrem zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby alebo jej rodinného príslušníka alebo pozostalého v zmysle tohto nariadenia, ktorá študuje, alebo absolvuje odborné vzdelávanie vedúce ku kvalifikácii úradne uznávanej orgánmi členského štátu a je poistená v rámci všeobecného systému sociálneho zabezpečenia alebo osobitného systému sociálneho zabezpečenia uplatniteľného na študentov;

▼B

d)  utečenec znamená utečenca v zmysle definície uvedenej v článku 1 Dohovoru o postavení utečencov, podpísaného v Ženeve 28. júla 1951;

e)  osoba bez štátnej príslušnosti znamená osobu bez štátnej príslušnosti v zmysle definície uvedenej v článku 1 Dohovoru o postavení osôb bez štátnej príslušnosti, podpísaného v New Yorku 28. septembra 1954;

f) 

i)  rodinný príslušník znamená akúkoľvek osobu definovanú alebo uznanú za rodinného príslušníka alebo označenú za člena domácnosti právnymi predpismi, podľa ktorých sa poskytujú dávky, alebo, v prípadoch uvedených v článku 22 ods. 1 písm. a) a v článku 31, právnymi predpismi členského štátu, na území ktorého má takáto osoba bydlisko; ak však uvedené právne predpisy považujú za rodinného príslušníka alebo člena domácnosti len osobu, ktorá žije v spoločnej domácnosti so ►M4  zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo študent ◄ , táto podmienka sa považuje za splnenú, ak je dotknutá osoba závislá najmä na tejto osobe. ►M1  Ak právne predpisy členského štátu neumožňujú rozlišovať rodinných príslušníkov od iných osôb, na ktoré sa vzťahujú, pojem „rodinný príslušník“ bude mať význam určený v prílohe I; ◄

ii) avšak pokiaľ sú príslušné dávky dávkami pre postihnuté osoby, poskytované podľa právnych predpisov členského štátu všetkým štátnym príslušníkom tohto štátu, ktorí spĺňajú predpísané podmienky, pojem „rodinný príslušník“ znamená aspoň manželku (manžela) ►M4  zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo študent ◄ a neplnoleté alebo nezaopatrené deti takejto osoby;

g)  pozostalý znamená každú osobu takto definovanú alebo uznanú právnymi predpismi, v zmysle ktorých sa poskytujú dávky. Ak však uvedené právne predpisy považujú za pozostalého len osobu, ktorá žila so zosnulým v spoločnej domácnosti, táto podmienka sa považuje za splnenú, ak dotknutá osoba bola závislá najmä na zosnulom;

h)  bydlisko znamená zvyčajné bydlisko;

i)  pobyt znamená prechodné bydlisko;

j)  právne predpisy znamenajú zákony, nariadenia a iné právne predpisy, ako aj ostatné súčasné a budúce ustanovenia na vykonanie opatrení každého členského štátu, vzťahujúce sa na časti a systémy sociálneho zabezpečenia upravené článkom 4 ods. 1 a 2 alebo na osobitné nepríspevkové dávky uvedené v článku 4 ods. 2a.

Tento pojem však nezahŕňa ustanovenia súčasných alebo budúcich kolektívnych zmlúv bez ohľadu na to, či boli rozhodnutím orgánu vyhlásené za všeobecne záväzné alebo sa ním rozšírila ich pôsobnosť. Avšak pokiaľ takéto kolektívne zmluvy:

i) slúžia na zavedenie povinného poistenia, stanoveného zákonmi a nariadeniami, uvedenými v predchádzajúcom odseku,

alebo

ii) zakladajú systém, spravovaný tou istou inštitúciou ako je tá, ktorá spravuje systémy, stanovené zákonmi a nariadeniami uvedenými v predchádzajúcom odseku, môžu byť obmedzenia tohto pojmu kedykoľvek zrušené vyhlásením príslušného členského štátu, ktorý bude špecifikovať systém ako taký, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie. Takéto vyhlásenie bude oznámené a uverejnené v súlade s ustanovením článku 97.

Ustanoveniami predchádzajúceho pododseku nemajú za následok výnimku z uplatňovania tohto nariadenia na systémy, na ktoré sa vzťahuje nariadenie č. 3.

Termín právne predpisy taktiež vylučuje ustanovenia, ktorými sa riadia špeciálne systémy pre samostatne zárobkovo činné osoby, tvorenie ktorých je ponechané na iniciatívu tých, ktorých sa to týka alebo ktoré sa vzťahujú len na časť územia daného členského štátu, bez ohľadu na to, či orgány rozhodli alebo nerozhodli o tom, že budú povinné alebo rozšíria ich rozsah. Tieto špeciálne systémy sú uvedené v prílohe II;

▼M3

ja) „osobitný systém pre štátnych zamestnancov“; znamená každý systém sociálneho zabezpečenia, ktorý sa odlišuje od všeobecného systému sociálneho zabezpečenia uplatňovaného na zamestnancov v príslušných členských štátoch a pod ktorý priamo spadajú všetci štátni zamestnanci alebo určité kategórie štátnych zamestnancov alebo osoby, ktoré sa za také považujú;

▼B

k)  dohovor o sociálnom zabezpečení znamená každý dvojstranný alebo mnohostranný nástroj, ktorý zaväzuje alebo bude zaväzovať výlučne dva alebo viac členských štátov, a akékoľvek ďalšie mnohostranné nástroje, ktoré zaväzujú alebo budú zaväzovať najmenej dva členské štáty a jeden alebo viac iných štátov v oblasti sociálneho zabezpečenia v čiastočnom alebo celkovom rozsahu častí a systémov ustanovených v článku 4 ods. 1 a 2 spolu s dohodami akéhokoľvek druhu uzavretými na základe takýchto nástrojov;

l)  príslušný orgán znamená v súvislosti s každým členským štátom ministra, ministrov alebo iné obdobné orgány, zodpovedné za systémy sociálneho zabezpečenia na celom území alebo časti územia daného štátu;

m)  správna komisia znamená komisiu uvedenú v článku 80;

n)  inštitúcia znamená v súvislosti s každým členským štátom úrad alebo orgán zodpovedný za uplatňovanie všetkých alebo niektorých právnych predpisov;

o)  príšlušná inštitúcia znamená:

i) inštitúciu, u ktorej je dotknutá osoba poistená v čase žiadosti o dávku,

alebo

ii) inštitúciu, u ktorej je dotknutá osoba oprávnená alebo by bola oprávnená nárokovať si dávky, ak táto osoba alebo jej rodinní príslušníci majú bydlisko na území členského štátu, v ktorom sa inštitúcia nachádza,

alebo

iii) inštitúciu určenú príslušným orgánom dotknutého členského štátu,

alebo

iv) v prípade systému súvisiaceho s právnou zodpovednosťou zamestnávateľa v súvislosti s dávkami ustanovenými v článku 4 ods. 1 daného zamestnávateľa alebo poisťovateľa alebo v prípade ich neplnenia, úrad alebo orgán určený príslušným orgánom dotknutého členského štátu;

p)  inštitúcia miesta bydliska a inštitúcia miesta pobytu znamená inštitúciu príslušnú poskytovať dávky v mieste, kde má dotknutá osoba bydlisko a inštitúciu príslušnú poskytovať dávky v mieste, kde má dotknutá osoba pobyt podľa právnych predpisov uplatňovaných touto inštitúciou alebo, ak takáto inštitúcia neexistuje, inštitúciu určenú príslušným orgánom daného členského štátu;

q)  príslušný štát znamená členský štát, na území ktorého sa príslušná inštitúcia nachádza;

r)  doby poistenia znamenajú doby prispievania alebo doby zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, ako ich definujú alebo uznávajú za doby poistenia právne predpisy, podľa ktorých sa dosiahli alebo považovali za dosiahnuté a všetky doby, ktoré sa za také považujú, ak ich uvedené právne predpisy považujú za rovnocenné dobám poistenia ►M3  , za doby poistenia sa tiež považujú doby dosiahnuté podľa osobitného systému pre štátnych zamestnancov ◄ ;

s)  doby zamestnania a doby samostatnej zárobkovej činnosti znamenajú doby takto definované alebo uznávané právnymi predpismi, podľa ktorých sa dosiahli, a všetky doby, ktoré sa za také považujú, ak ich uvedené právne predpisy považujú za rovnocenné dobám zamestnania alebo dobám samostatnej zárobkovej činnosti ►M3  , za doby zamestnania sa tiež považujú doby dosiahnuté podľa osobitného systému pre štátnych zamestnancov ◄ ;

sa)  doby bydliska znamenajú doby takto definované alebo uznávané právnymi predpismi, podľa ktorých sa dosiahli alebo sa považujú za dosiahnuté;

t)  dávkydôchodky znamenajú všetky dávky a dôchodky vrátane všetkých ich častí, ktoré sa vyplácajú z verejných fondov, valorizačné zvýšenia a doplnkové príspevky, pokiaľ neustanovuje hlava III inak, ako aj paušálne dávky, ktoré sa môžu vyplácať namiesto dôchodkov a platby uskutočnené náhradou príspevkov;

u) 

i)  rodinné dávky znamenajú všetky vecné dávky alebo peňažné dávky určené na pokrytie rodinných výdavkov podľa právnych predpisov v zmysle článku 4 ods. 1 písm. h), s výnimkou osobitného príspevku pri narodení dieťaťa uvedeného v prílohe II;

ii)  rodinné prídavky znamenajú pravidelné peňažné dávky poskytované výlučne na základe počtu, a ak je to vhodné, veku rodinných príslušníkov;

v)  podpora pri úmrtí znamená akúkoľvek jednorazovú peňažnú dávku v prípade úmrtia s výnimkou paušálnych dávok uvedených pod písm. t).

▼M4

Článok 2

Osoby, na ktoré sa nariadenie vzťahuje

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby alebo študentov, na ktoré sa vzťahuje alebo sa vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov a ktoré sú štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov, alebo ktoré sú osobami bez štátnej príslušnosti, alebo utečencami s bydliskom na území jedného z členských štátov, ako aj na ich rodinných príslušníkov a ich pozostalých.

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na pozostalých po zamestnancoch alebo samostatne zárobkovo činných osôb a študentoch, na ktorých sa vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov, bez ohľadu na štátnu príslušnosť takýchto osôb v prípade, keď sú ich pozostalí štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov alebo osobami bez štátnej príslušnosti alebo utečencami s bydliskom na území jedného z členských štátov.

▼B

Článok 3

Rovnosť zaobchádzania

1.  Pokiaľ osobitné ustanovenia tohto nariadenia neustanovujú inak, osoby  ►M8  ————— ◄ , na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, majú tie isté povinnosti a poberajú tie isté dávky podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu ako štátni príslušníci tohto štátu.

2.  Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na právo voliť členov orgánov inštitúcií sociálneho zabezpečenia alebo zúčastňovať sa na ich navrhovaní, ale nemajú vplyv na ustanovenia právnych predpisov žiadneho členského štátu súvisiacich so spôsobilosťou na navrhovanie alebo metódou navrhovania daných osôb do týchto orgánov.

3.  S výnimkou ustanovení prílohy III sa ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, účinné podľa článku 7 ods. 2 písm. c),  ►M8  ————— ◄ vzťahujú na všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Článok 4 (10)

Vecná pôsobnosť

1.  Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky právne predpisy, ktoré sa týkajú týchto častí sociálneho zabezpečenia:

a) nemocenské dávky a dávky v materstve;

b) dávky v invalidite vrátane tých, ktoré sú určené na udržanie alebo zlepšenie zárobkovej schopnosti;

c) dávky v starobe;

d) pozostalostné dávky;

e) dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania;

f) podpora pri úmrtí;

g) dávky v nezamestnanosti;

h) rodinné dávky.

2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky všeobecné a osobitné systémy sociálneho zabezpečenia, či už príspevkové alebo nepríspevkové, a systémy týkajúce sa právnej zodpovednosti zamestnávateľa alebo vlastníka lode v súvislosti s dávkami uvedenými v odseku 1.

▼M8

2a.  Tento článok sa vzťahuje na osobitné nepríspevkové peňažné dávky, ktoré sa poskytujú podľa právnych predpisov, ktorých osobný rozsah, ciele a/alebo podmienky na priznanie nároku majú znaky právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia podľa odseku 1, ako aj v oblasti sociálnej pomoci.

„Osobitné nepríspevkové peňažné dávky“ sú dávky, ktoré:

a) sú určené:

i) na poskytovanie doplnkového, náhradného alebo pridruženého krytia proti rizikám, na ktoré sa vzťahujú časti sociálneho zabezpečenia uvedené v odseku 1 a ktoré zaručujú dotknutým osobám príjem na úrovni životného minima so zreteľom na hospodársku a sociálnu situáciu v dotknutom členskom štáte,

alebo

ii) len ako osobitná ochrana pre zdravotne postihnuté osoby a sú úzko späté so sociálnym prostredím uvedenej osoby v dotknutom členskom štáte,

a

b) sú financované výhradne z povinných daní určených na krytie všeobecných verejných výdavkov, a ktorých podmienky na poskytovanie a výpočet dávok nezávisia od akýchkoľvek príspevkov vo vzťahu k príjemcom dávok. Avšak dávky poskytnuté ako doplnok k príspevkovým dávkam sa nepovažujú z tohto jediného dôvodu za príspevkové dávky,

a

c) ktoré sú uvedené v prílohe IIa.

▼B

2b.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na ustanovenia právnych predpisov členského štátu, ktoré sa vzťahujú na osobitné nepríspevkové dávky uvedené v prílohe II, oddiele III, ktorých platnosť je obmedzená na časť jeho územia.

3.  Ustanovenia hlavy III tohto nariadenia nemajú však vplyv na ustanovenia právnych predpisov žiadneho členského štátu týkajúce sa povinností vlastníka lode.

4.  Toto nariadenie sa nevzťahuje na sociálnu a zdravotnú pomoc, na systémy dávok obetiam vojny alebo jej dôsledkov ►M3  ————— ◄ .

Článok 5 (10)

Vyhlásenia členských štátov o rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia

Členské štáty upresnia právne predpisy a systémy uvedené v článku 4 ods. 1 a 2, osobitné nepríspevkové dávky uvedené v článku 4 ods. 2a, minimálne dávky uvedené v článku 50 a dávky uvedené v článkoch 77 a 78 vo vyhláseniach, ktoré sa oznámia a zverejnia podľa článku 97.

Článok 6

Dohovory o sociálnom zabezpečení, ktoré nahrádza toto nariadenie

Pokiaľ ustanovenie článkov 7, 8 a 46 ods. 4 neustanovujú inak, pokiaľ ide o osoby a prípady, ktorých sa týka, nahrádza toto nariadenie ustanovenia každého dohovoru o sociálnom zabezpečení, záväzného:

a) výlučne pre dva alebo viac členských štátov alebo

b) najmenej pre dva členské štáty a jeden alebo viac iných štátov, ak sa na vysporiadaní príslušných prípadov nepodieľa žiadna inštitúcia iného štátu.

Článok 7

Medzinárodné ustanovenia, na ktoré nemá toto nariadenie vplyv

1.  Toto nariadenie sa nedotýka povinností vyplývajúcich z:

a) každého dohovoru prijatého Medzinárodnou konferenciou práce, ktorý po ratifikácii jedným alebo viacerými členskými štátmi nadobudol platnosť;

b) Európskych dočasných dohôd o sociálnom zabezpečení z 11. decembra 1953, uzavretých medzi členskými štátmi Rady Európy.

2.  Bez ohľadu na článok 6 naďalej sa budú uplatňovať:

a) ustanovenia dohôd z 27. júla 1950 a 30. novembra 1979 o sociálnom zabezpečení lodníkov na Rýne;

b) ustanovenia Európskeho dohovoru z 9. júla 1956 o sociálnom zabezpečení pracovníkov v medzinárodnej doprave;

▼M8

c) určité ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré uzavreli členské štáty do dátumu uplatňovania tohto nariadenia za predpokladu, že sú výhodnejšie pre príjemcov dávok alebo ak vyplývajú z osobitných historických okolností a majú obmedzený časový účinok, ak sú tieto ustanovenia uvedené v prílohe III.

▼B

Článok 8

Uzatváranie dohovorov medzi členskými štátmi

1.  Dva alebo viac členských štátov môže podľa potreby uzatvoriť vzájomné dohovory vychádzajúce zo zásad a v zmysle tohto nariadenia.

2.  Každý členský štát oznámi v súlade s ustanoveniami článku 97 ods. 1 každý dohovor, ktorý uzavrel s iným členským štátom podľa ustanovení odseku 1.

Článok 9

Prístup k dobrovoľnému alebo voliteľnému nepretržitému poisteniu

1.  Ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu, ktoré podmieňujú prístup k dobrovoľnému alebo voliteľnému nepretržitému poisteniu na území tohto štátu, sa nevzťahujú na osoby, ktoré majú bydlisko na území iného členského štátu, za predpokladu, že niekedy počas pracovného života sa na nich ako na zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby vzťahovali právne predpisy prvého štátu.

2.  Ak je podľa právnych predpisov členského štátu je účasť na dobrovoľnom alebo voliteľnom nepretržitom poistení podmienená dosiahnutím dôb poistenia, zohľadnia sa doby poistenia alebo doby bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu v požadovanom rozsahu tak, akoby sa dosiahli podľa právnych predpisov prvého štátu.

▼M8

Článok 9a

Predĺženie referenčnej doby

Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú priznanie nároku na dávku dosiahnutím minimálnej doby poistenia počas stanoveného obdobia, ktoré predchádza poistnej udalosti (referenčná doba), a ak stanovujú, že táto referenčná doba sa predlžuje o doby, počas ktorých sa vyplácali dávky podľa právnych predpisov tohto členského štátu alebo o doby venované výchove detí na území tohto členského štátu, potom sa referenčná doba predlžuje aj o doby, počas ktorých sa vyplácal invalidný alebo starobný dôchodok alebo nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti, dávky v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania podľa právnych predpisov iného členského štátu a o doby venované výchove detí na území iného členského štátu.

▼B

Článok 10

Upustenie od podmienok bydliska – Účinok povinného poistenia na úhradu príspevkov

1.  Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, peňažné dávky v invalidite, v starobe alebo pozostalostné dávky, dávky v súvislosti s pracovnými úrazmi alebo chorobami z povolania a podpora pri úmrtí, nadobudnuté podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov, nepodliehajú žiadnemu znižovaniu, upravovaniu, pozastaveniu, odňatiu alebo odobratiu z dôvodu, že príjemca má bydlisko na území iného členského štátu ako je štát, kde sa nachádza inštitúcia zodpovedná za vyplácanie.

Prvý pododsek sa ďalej použije na paušálne dávky poskytované v prípadoch ďalšieho sobáša pozostalého manžela/manželky, ktorý mal nárok na pozostalostný dôchodok.

2.  Ak sa podľa právnych predpisov členského štátu podmieňuje náhrada príspevkov tým, že na dotknutú osobu sa už nevzťahuje povinné poistenie, táto podmienka sa nepovažuje za splnenú dovtedy, kým sa na dotknutú osobu vzťahuje povinné poistenie ►M4  ————— ◄ podľa právnych predpisov iného členského štátu.

Článok 10a (10)

Osobitné nepríspevkové dávky

▼M8

1.  Ustanovenia článku 10 a ustanovenia hlavy III sa neuplatňujú na osobitné nepríspevkové peňažné dávky uvedené v článku 4 ods. 2a. Osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, poberajú tieto dávky výlučne na území členského štátu, v ktorom majú bydlisko, a podľa právnych predpisov toho štátu, pokiaľ sú tieto dávky uvedené v prílohe IIa. Dávky na vlastné náklady poskytuje inštitúcia miesta bydliska.

▼B

2.  Inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú vznik nároku na dávky uvedené v odseku 1 dosiahnutím doby zamestnanosti, samostatnej zárobkovej činnosti alebo doby bydliska, v potrebnom rozsahu považujú doby zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska dosiahnuté na území ktoréhokoľvek iného členského štátu za doby dosiahnuté na území prvého členského štátu.

3.  Ak sa podľa právnych predpisov členského štátu nárok na dávky uvedené v odseku 1, priznané vo forme doplatkov, podmieňuje poberaním dávok uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) až h) a žiadna takáto dávka nie je priznaná podľa príslušných právnych predpisov, každá zodpovedajúca dávka poskytovaná podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu sa na účely nároku na doplatok považuje za dávku poskytovanú podľa právnych predpisov prvého členského štátu.

4.  Ak sa podľa právnych predpisov členského štátu poskytnutie dávok z dôvodu zdravotného postihnutia alebo invalidity, pokrytých odsekom 1 podmieňuje tým, že zdravotné postihnutie alebo invalidita sa prvý raz zistí na území toho členského štátu, podmienka sa považuje za splnenú, ak taká diagnóza bola určená prvý raz na území iného členského štátu.

Článok 11

Valorizácia dávok

Pravidlá valorizácie upravené právnymi predpismi členského štátu platia pre dávky upravené týmito právnymi predpismi na základe ustanovení tohto nariadenia.

Článok 12 (9) (11)

Zamedzenie súbehu dávok

1.  Toto nariadenie nemôže ani priznať ani zachovať nárok na niekoľko dávok toho istého druhu za jednu a tú istú dobu povinného poistenia. Toto ustanovenie sa však nepoužije na dávky vo vzťahu k invalidite, starobe, úmrtiu (dôchodky) alebo chorobe z povolania priznané inštitúciami dvoch alebo viacerých členských štátov v súlade s ustanoveniami článkov 41, 43 ods. 2 a 3, 46, 50 a 51 alebo článku 60 ods. 1 písm. b).

2.  Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, ustanovenia právnych predpisov členského štátu upravujúce o zniženie, pozastavenie alebo odňatie dávok v prípadoch súbehu s inými dávkami sociálneho zabezpečenia alebo každou inou formou príjmu, sa môžu použiť aj v prípade, ak takéto dávky boli získané podľa právnych predpisov iného členského štátu alebo keď takýto príjem bol získaný na území iného členského štátu.

3.  Ustanovenia právnych predpisov členského štátu upravujúce zníženie, pozastavenie alebo odňatie dávky v prípade osoby poberajúcej dávky v invalidite alebo predbežné dávky v starobe, ktorá súčasne vykonáva zárobkovú činnosť, sa môžu použiť na takúto osobu, dokonca aj keď vykonáva svoju činnosť na území iného členského štátu.

4.  Invalidný dôchodok splatný podľa holandských právnych predpisov sa v prípade, ak je holandská inštitúcia povinná podľa ustanovení článku 57 ods. 5 alebo 60 ods. 2 písm. b) prispievať tiež na náklady na dávky v súvislosti s chorobou z povolania poskytované podľa právnych predpisov iného členského štátu, znižuje o sumu, ktorá sa má platiť inštitúcii iného členského štátu zodpovednej za poskytnutie dávok v súvislosti s chorobou z povolania.HLAVA II

URČENIE PRÍSLUŠNOSTI PRÁVNYCH PREDPISOV

Článok 13 (9)

Všeobecné pravidlá

▼M3

1.  Pokiaľ v článkoch 14c a 14f nie je ustanovené inak, osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, podliehajú právnym predpisom len jedného členského štátu. Tieto právne predpisy sa určia v súlade s ustanoveniami tejto hlavy.

▼B

2.  Pokiaľ článkž 14 až 17 neustanovujú inak:

a) na osobu zamestnanú na území jedného členského štátu sa vzťahujú právne predpisy tohto štátu dokonca aj vtedy, ak má bydlisko na území iného členského štátu alebo ak sa sídlo alebo miesto podnikania podniku alebo fyzickej osoby, ktorá ho zamestnáva, nachádza na území iného členského štátu;

b) na osobu, ktorá je samostatne zárobkovo činná na území jedného členského štátu, sa vzťahujú právne predpisy tohto členského štátu dokonca aj vtedy, ak má bydlisko na území iného členského štátu;

c) na osobu zamestnanú na palube plavidla plávajúceho pod vlajkou členského štátu sa vzťahujú právne predpisy tohto členského štátu;

d) na štátnych zamestnancov a na osoby, ktoré sa za také považujú, sa vzťahujú právne predpisy členského štátu, ktorému podlieha verejná správa, ktorá ich zamestnáva;

e) na osobu povolanú alebo opätovne povolanú na výkon služby v ozbrojených silách alebo civilnej služby členského štátu sa vzťahujú právne predpisy tohto členského štátu. Ak je vznik nároku podľa týchto právnych predpisov podmienený dosiahnutím doby poistenia pred nástupom na takúto vojenskú službu alebo civilnú sluťbu alebo po jej skončení, doby poistenia, dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu, sa zohľadnia v potrebnom rozsahu tak, akoby boli dobami poistenia dosiahnutými podľa právnych predpisov prvého štátu. Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby povolané alebo opätovne povolané na výkon služby v ozbrojených silách alebo civilnej služby si zachovávajú postavenie zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby;

f) na osobu, ktorá prestane podliehať právnym predpisom členského štátu, bez toho, aby sa na ňu začali vzťahovať právne predpisy iného členského štátu v súlade s jedným z pravidiel stanovených v predchádzajúcich odsekoch alebo v súlade s jednou z výnimiek alebo jedným z osobitných ustanovení, ktoré sú uvedené v článkoch 14 až 17, sa budú vzťahovať právne predpisy členského štátu, na území ktorého má bydlisko, a budú sa na ňu vzťahovať iba tieto predpisy.

Článok 14

Osobitné pravidlá, ktoré sa vzťahujú na osoby vykonávajúce závislú činnosť, okrem námorníkov

Článok 13 ods. 2 písm. a) sa použije s nasledujúcimi výnimkami a výhradami:

1. 

a) Osoba, ktorá je zamestnaná na území členského štátu podnikom, pre ktorý zvyčajne pracuje, a ktorá je vyslaná týmto podnikom na územie iného členského štátu, aby tam vykonávala prácu pre tento podnik, naďalej podlieha právnym predpisom prvého členského štátu za predpokladu, že predpokladané trvanie tejto práce neprekročí 12 mesiacov a že nie je vyslaná s cieľom, aby nahradila inú osobu, ktorá ukončila dobu svojho vyslania;

b) Ak trvanie práce, ktorá sa má vykonať, prekročí dĺžku pôvodne očakávaného trvania v dôsledku nepredvídaných okolností a prekročí 12 mesiacov, právne predpisy prvého členského štátu sa uplatňujú i naďalej až do ukončenia tejto práce za predpokladu, že príslušný orgán členského štátu, na území ktorého bola dotknutá osoba vyslaná, alebo úrad určený týmto orgánom s tým súhlasí; o takýto súhlas sa musí požiadať pred uplynutím pôvodnej 12 mesačnej doby. Takýto súhlas sa však nemôže udeliť na dobu dlhšiu ako 12 mesiacov.

2. Osoba, ktorá je obvykle zamestnaná na území dvoch alebo viacerých členských štátov, podlieha právnym predpisom, ktoré sú takto určené:

a) Osoba, ktorá patrí k cestujúcemu alebo lietajúcemu personálu podniku, ktorý si prenajíma alebo na svoj vlastný účet prevádzkuje medzinárodnú prepravu cestujúcich alebo tovaru po železnici, ceste, letecky alebo po vnútrozemských vodných cestách a má svoje sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu, podlieha právnym predpisom tohto druhého štátu s nasledujúcimi obmedzeniami:

i) ak má podnik pobočku alebo stále zastúpenie na území členského štátu, iného ako je štát, v ktorom má svoje sídlo alebo miesto podnikania, osoba zamestnaná takou pobočkou alebo stálym zastúpením podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého sa takáto pobočka alebo stále zastúpenie nachádza;

ii) ak je osoba zamestnaná najmä na území členského štátu, v ktorom má bydlisko, podlieha právnym predpisom tohto štátu aj vtedy, ak podnik, ktorý ho zamestnáva, nemá sídlo alebo miesto podnikania alebo pobočku alebo stále zastúpenie na tomto území;

b) Osoba iná, než uvedená pod písm. a), podlieha:

i) právnym predpisom členského štátu, na území ktorého má bydlisko, ak vykonáva svoju činnosť čiastočne na tomto území alebo pre viaceré podniky alebo viacerých zamestnávateľov, ktorí majú svoje sídla alebo miesta podnikania na území rôznych členských štátoch;

ii) právnym predpisom členského štátu, na území ktorého sa nachádza sídlo alebo miesto podnikania podniku alebo fyzickej osoby, ktorý ju zamestnáva, ak nemá bydlisko na území žiadneho členského štátu, kde vykonáva svoju činnosť.

3. Osoba, ktorá je zamestnaná na území jedného členského štátu podnikom, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania na území iného členského štátu a ktorým prechádza spoločná hranica týchto štátov, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého má podnik svoje sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 14a

Osobitné pravidlá týkajúce sa osôb, okrem námorníkov, ktoré sú samostatne zárobkovo činné

Článok 13 ods. 2 písm. b) sa použije s nasledujúcimi výnimkami a výhradami:

1. 

a) osoba, ktorá je obvykle samostatne zárobkovo činnou osobou na území jedného členského štátu a ktorá vykonáva prácu na území iného členského štátu, naďalej podlieha právnym predpisom prvého členského štátu za predpokladu, že predpokladané trvanie tejto práce nebude dlhšie než 12 mesiacov;

b) Ak trvanie práce, ktorá sa má vykonať, prekročí dĺžku pôvodne očakávaného trvania následkom nepredvídaných okolností a prekročí 12 mesiacov, právne predpisy prvého členského štátu sa uplatňujú i naďalej až do ukončenia tejto práce za predpokladu, že príslušný orgán členského štátu, na územie ktorého vstúpila dotknutá osoba s cieľom vykonania predmetnej práce alebo úrad určený týmto orgánom s tým súhlasí; o takýto súhlas sa musí požiadať pred uplynutím pôvodnej 12 mesačnej doby. Takýto súhlas sa však nemôže udeliť na dobu dlhšiu ako 12 mesiacov.

2. Osoba, ktorá je obvykle samostatne zárobkovo činná na území dvoch alebo viacerých členských štátov, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého má bydlisko, ak vykonáva časť svojej činnosti na území tohto členského štátu. Ak nevykonáva žiadnu činnosť na území členského štátu, na území ktorého má bydlisko, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého vykonáva svoju hlavnú činnosť. Kritériá, ktoré sa používajú pri určovaní hlavnej činnosti, sú ustanovené v nariadení uvedenom v článku 98.

3. Osoba, ktorá je samostatne zárobkovo činná v podniku, ktorý má svoje sídlo alebo miesto podnikania na území jedného členského štátu a ktorým prechádza spoločná hranica dvoch členských štátov, podlieha právnym predpisom členského štátu, na území ktorého má podnik svoje sídlo alebo miesto podnikania.

4. Ak právne predpisy, ktorým by osoba mala podliehať podľa odseku 2 alebo 3, tejto osobe ani na základe dobrovoľnosti neumožňujú, aby sa zapojila do dôchodkového systému, dotknutá osoba podlieha právnym predpisom druhého členského štátu, ktoré by sa uplatnili nehľadiac na tieto ustanovenia, alebo, ak by sa mali použiť právne predpisy dvoch alebo viacerých členských štátov týmto spôsobom, podlieha právnym predpisom určeným spoločnou dohodou medzi dotknutými členskými štátmi alebo ich príslušnými orgánmi.

Článok 14b

Osobitné pravidlá pre námorníkov

Článok 13 ods. 2 písm. c) sa použijú s nasledujúcimi výnimkami a výhradami:

1. Osoba, ktorá je zamestnaná podnikom, s ktorým je v bežnom pracovnom pomere buď na území členského štátu, alebo na palube plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou členského štátu, a ktorá bola vyslaná týmto podnikom na palubu plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou iného členského štátu, aby tam vykonávala prácu pre tento podnik, naďalej podlieha za podmienok, ktoré sú ustanovené v článku 14 ods. 1, právnym predpisom prvého členského štátu.

2. Osoba, ktorá je obvykle samostatne zárobkovo činná buď na území členského štátu, alebo na palube plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou členského štátu a ktorá vykonáva prácu na svoj vlastný účet na palube plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou iného členského štátu, naďalej podlieha za podmienok, ktoré sú ustanovené v článku 14a ods. 1 právnym predpisom prvého členského štátu.

3. Osoba, ktorá obvykle nevykonáva prácu na mori, vykonáva prácu v územných vodách alebo v prístave členského štátu na plavidle, ktoré sa plaví pod vlajkou iného členského štátu v týchto územných vodách alebo v tomto prístave, ale nie je členom posádky plavidla, podlieha právnym predpisom prvého členského štátu.

4. Osoba, ktorá je zamestnaná na palube plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou členského štátu, a je odmeňovaná za túto prácu podnikom alebo osobou, ktorých sídlo alebo miesto podnikania je na území druhého členského štátu, podlieha právnym predpisom druhého členského štátu, ak má bydlisko na území tohto štátu; podnik alebo osoba, ktorá vypláca odmenu, sa bude považovať na účely uvedených právnych predpisov za zamestnávateľa.

Článok 14c (5)

Osobitné pravidlá pre osoby, ktoré sú zamestnané súčasne na území jedného členského štátu a samostatne zárobkovo činné na území druhého členského štátu

Osoba, ktorá je súčasne zamestnaná na území jedného členského štátu a samostatne zárobkovo činná na území druhého členského štátu, podlieha:

a) pokiaľ písm. b) neustanovuje inak, právnym predpisom členského štátu, na území ktorého vykonáva závislú činnosť alebo ak vykonáva takúto činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, právnym predpisom určeným podľa článku 14 ods. 2 alebo 3;

b) v prípadoch uvedených v prílohe VII:

 právnym predpisom členského štátu, na území ktorého vykonáva závislú činnosť, pričom ak vykonáva túto činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, tieto právne predpisy sa určia podľa článku 14 ods. 2 alebo 3,

 a

 právnym predpisom členského štátu, na území ktorého vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, pričom ak vykonáva túto činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátov, tieto právne predpisy sa určia podľa článku 14a ods. 2, 3 alebo 4.

Článok 14d (5)

Rôzne ustanovenia

▼M3

1.  S osobou uvedenou v článkoch 14 ods. 2 a 3, 14a ods. 2, 3 a 4, 14c písm. a) a článku 14e sa zaobchádza na účely uplatňovania právnych predpisov ustanovených v súlade s týmito ustanoveniami tak, ako keby vykonávala svoju celú zárobkovú činnosť alebo činnosti na území dotknutého členského štátu.

▼B

2.  Osoba uvedená v článku 14c písm. b) sa považuje na účely stanovenia výšky príspevkov vyžadovaných od samostatne zárobkovo činnej osoby podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom vykonáva svoju samostatnú zárobkovú činnosť, za osobu vykonávajúcu na území daného členského štátu závislú činnosť.

3.  Ustanovenia právnych predpisov členského štátu, podľa ktorých dôchodca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, nepodlieha povinnému poisteniu v súvislosti s touto činnosťou, sa použijú tiež na dôchodcu, ktorému bol priznaný dôchodok podľa právnych predpisov druhého členského štátu, pokiaľ dotknutá osoba výslovne nepožiada, aby im podliehala, a to žiadosťou na inštitúciu určenú príslušným orgánom prvého členského štátu a uvedenú v prílohe 10 k nariadeniu uvedenému v článku 98.

▼M3

Článok 14e

Osobitné pravidlá vzťahujúce sa na osoby poistené v osobitnom systéme pre štátnych zamestnancov, ktoré sú súčasne zamestnané a/alebo samostatne zárobkovo činné na území jedného alebo niekoľkých členských štátov

Na osobu, ktorá je súčasne zamestnaná ako štátny zamestnanec alebo osobu, ktorá sa za takú považuje, a poistenú v osobitnom systéme pre štátnych zamestnancov v niektorom členskom štáte a ktorá je zamestnancom a/alebo samostatne zárobkovo činnou osobou na území jedného alebo niekoľkých ďalších členských štátov, sa vzťahujú právne predpisy toho členského štátu, v ktorom je poistená v rámci osobitného systému pre štátnych zamestnancov.

Článok 14f

Osobitné pravidlá vzťahujúce sa na štátnych zamestnancov súčasne zamestnaných v niekoľkých členských štátoch a poistených v jednom z týchto štátov v rámci osobitného systému

Na osobu, ktorá je súčasne zamestnaná v dvoch alebo viacerých členských štátoch ako štátny zamestnanec alebo osobu, ktorá sa za takú považuje a poistenú aspoň v jednom z týchto členských štátov v rámci osobitného systému pre štátnych zamestnancov, sa vzťahujú právne predpisy každého z týchto členských štátov.

▼B

Článok 15

Pravidlá týkajúce sa dobrovoľného poistenia alebo voliteľného nepretržitého poistenia

1.  Články 13 a 14d sa nevzťahujú na dobrovoľné poistenie alebo voliteľné nepretržité poistenie s výnimkou prípadu, pokiaľ v súvislosti s jednou z častí uvedených v článku 4 v ktoromkoľvek členskom štáte existuje len dobrovoľný systém poistenia.

2.  Ak má uplatnenie právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátoch za následok prekrývanie poistenia:

 pri systéme povinného poistenia a jedného alebo viacerých systémov dobrovoľného alebo voliteľného nepretržitého poistenia sa na dotknutú osobu vzťahuje výlučne systém povinného poistenia;

 pri dvoch alebo viacerých systémoch dobrovoľného alebo voliteľného nepretržitého poistenia môže dotknutá osoba vstúpiť iba do systému dobrovoľného alebo do systému voliteľného nepretržitého poistenia, podľa toho, ktorý si zvolí.

3.  V súvislosti s invaliditou, starobou a úmrtím (dôchodky) môže však dotknutá osoba vstúpiť do systému dobrovoľného alebo voliteľného nepretržitého poistenia členského štátu dokonca aj keď sa na ňu povinne vzťahujú právne predpisy iného členského štátu, ak takéto prekrývanie vyslovene alebo implicitne pripúšťa prvý členský štát.

Článok 16

Osobitné pravidlá týkajúce sa osôb zamestnaných diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi a pomocných zamestnancov Európskych spoločenstiev

1.  Ustanovenia článku 13 ods. 2 písm. a) sa vzťahujú na osoby zamestnané diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi a na súkromný domáci personál zástupcov takýchto misií alebo úradov.

2.  Zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje odsek 1, ktorí sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, ktorý je akreditujúcim alebo vysielajúcim štátom, si môžu zvoliť, že sa na nich budú vzťahovať právne predpisy tohto štátu. Takéto právo voľby sa môže predĺžiť na konci každého kalendárneho roka a nemá spätnú účinnosť.

3.  Pomocní zamestnanci Európskych spoločenstiev si môžu v súvislosti s ustanoveniami inými ako ustanovenia súvisiace s rodinnými prídavkami, ktorých poskytovanie sa spravuje podmienkami zamestnávania uplatniteľnými na takýchto zamestnancov, zvoliť, že sa budú na nich vzťahovať právne predpisy členského štátu, na území ktorého sú zamestnaní, právne predpisy členského štátu, ktoré sa na nich vzťahovali naposledy, alebo právne predpisy členského štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi. Takéto právo voľby, ktoré sa môže uplatniť len raz, nadobúda účinnosť dňom nástupu do zamestnania.

Článok 17 (9)

Výnimky z článkov 13 až 16

Dva alebo viac členských štátov, príslušné orgány týchto štátov alebo úrady určené týmito orgánmi môžu spoločnou dohodou upraviť výnimky z ustanovení článkov 13 až 16 v záujme určitých kategórii osôb alebo určitých osôb.

Článok 17a (9)

Osobitné pravidlá týkajúce sa poberateľov dôchodkov podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov

Poberateľ dôchodku splatného podľa právnych predpisov členského štátu alebo dôchodkov splatných podľa právnych predpisov viacerých členských štátov, ktorý má bydlisko na území iného členského štátu, môže byť na základe vlastnej žiadosti vyňatý z pôsobnosti právnych predpisov tohto iného členského štátu za predpokladu, že nepodlieha týmto právnym predpisom na základe výkonu povolania.HLAVA III

OSOBITNÉ USTANOVENIA SÚVISIACE S RÔZNYMI KATEGÓRIAMI DÁVOKKAPITOLA I

CHOROBA A MATERSTVOPrvý oddiel

Spoločné ustanovenia

Článok 18

Úhrn dôb poistenia, dôb zamestnania alebo dôb bydliska:

1.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky dosiahnutím dôb poistenia, dôb zamestnania alebo dôb bydliska, zohľadní v potrebnom rozsahu doby poistenia, doby zamestnania alebo doby bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu tak, akoby boli dobami dosiahnutými podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

2.  Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú na sezónnych pracovníkov dokonca aj v súvislosti s dobami pred akýmkoľvek prerušením poistenia presahujúcim dobu povolenú právnymi predpismi príslušného štátu za predpokladu, že dotknutá osoba nebola bez poistenia dlhšie ako štyri mesiace.Druhý oddiel

Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinní príslušníci

Článok 19

Bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát — všeobecné pravidlá

1.  Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba s bydliskom na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, ktorá spĺňa podmienky právnych predpisov príslušného štátu na nárok na dávky, dostáva so zohľadnením ustanovení článku 18, ak je to vhodné, v štáte, kde má bydlisko:

a) vecné dávky poskytované v mene príslušnej inštitúcie od inštitúcie miesta bydliska v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje tak, akoby bol poistený u nej;

b) peňažné dávky poskytované príslušnou inštitúciou v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta bydliska môže však v mene príslušnej inštitúcie v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu takéto dávky poskytovať inštitúcia miesta bydliska z poverenia príslušnej inštitúcie v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu.

2.  Ustanovenia odseku 1 sa použijú obdobne aj na rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, ak nemajú nárok na takéto dávky podľa právnych predpisov štátu, na území ktorého majú bydlisko.

Ak majú rodinní príslušníci bydlisko na území členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého nárok na čerpanie vecných dávok nepodlieha podmienke poistenia alebo zamestnania, vecné dávky, ktoré títo príslušníci poberajú, sa považujú za také, ktoré sa poskytujú v mene inštitúcie, u ktorej je pracovník poistený, s výnimkou prípadu, kedy manžel(-ka) alebo osoba, ktorá sa stará o deti, vykonáva na území daného štátu zárobkovú činnosť.

Článok 20

Cezhraniční pracovníci a ich rodinní príslušníci — osobitné pravidlá

Cezhraničný pracovník môže tiež dostávať dávky na území príslušného štátu. Takéto dávky poskytuje príslušná inštitúcia v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu, akoby dotknutá osoba mala bydlisko v tomto štáte. Jeho rodinní príslušníci môžu poberať vecné dávky za tých istých podmienok, poberanie takýchto dávok je však s výnimkou naliehavých prípadov podmienené dohodou medzi dotknutými štátmi alebo medzi príslušnými orgánmi týchto štátov alebo v prípade jej absencie na základe predchádzajúceho povolenia príslušnou inštitúciou.

Článok 21

Pobyt v príslušnom štáte alebo zmena bydliska do príslušného štátu

1.  Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba uvedená v článku 19 ods. 1, ktorá má pobyt na území príslušného štátu, poberá dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu, ako keby tam mala bydlisko aj vtedy, keď táto osoba už pred svojím pobytom dostala dávky za ten istý prípad choroby alebo materstva.

2.  Odsek 1 sa obdobne vzťahuje na rodinných príslušníkov uvedených v článku 19 ods. 2.

V prípade, ak však títo rodinní príslušníci majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, na území ktorého má bydlisko zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, vecné dávky poskytuje inštitúcia miesta pobytu v mene inštitúcie miesta bydliska dotknutej osoby.

3.  Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na cezhraničných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov.

4.  Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba a jej rodinní príslušníci, ako uvádza článok 19, ktorí zmenia bydlisko na územie príslušného štátu, poberajú dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu aj vtedy, keď už pred zmenou bydliska dostali dávky za ten istý prípad choroby alebo materstva.

Článok 22

Pobyt mimo príslušného štátu — návrat do miesta bydliska v inom členskom štáte alebo jeho zmena do iného členského štátu počas choroby alebo materstva — potreba odchodu do iného členského štátu za vhodným ošetrením

1.  Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá spĺňa podmienky právnych predpisov príslušného štátu na nárok na dávky, pričom, ak je to vhodné, zohľadnia sa ustanovenia článku 18:

▼M7

a) ktorého stav si vyžaduje vecné dávky, ktoré sa stávajú nutnými z lekárskych dôvodov počas pobytu v inom členskom štáte, berúc do úvahy povahu dávok a očakávanú dĺžku pobytu

alebo

b) ktorá po získaní nároku na dávky uhraditeľné príslušnou inštitúciou má povolenie tejto inštitúcie na návrat na územie členského štátu, kde má bydlisko, alebo preložiť svoje bydlisko na územie iného členského štátu

alebo

c) ktorá má povolenie príslušnej inštitúcie odísť na územie iného členského štátu, aby tam dostala ošetrenie primerané jej stavu,

má nárok na:

i) vecné dávky poskytované v mene príslušnej inštitúcie inštitúciou miesta pobytu alebo bydliska v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje táto inštitúcia tak, akoby bol u nej poistený. Dĺžka doby, počas ktorej sa dávky poskytujú, sa však spravuje právnymi predpismi príslušného štátu;

ii) peňažné dávky poskytované príslušnou inštitúciou v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta pobytu alebo bydliska môže takéto dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu poskytovať inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska v mene príslušnej inštitúcie.

▼M7

1a.  Správna komisia vytvorí zoznam vecných dávok, ktoré si z praktických dôvodov vyžadujú predchádzajúcu dohodu medzi príslušnou osobou a inštitúciou poskytujúcou starostlivosť, aby boli poskytované počas pobytu v inom členskom štáte.

▼B

2.  Povolenie požadované podľa odseku 1 písm. b) je možné odmietnuť len v prípade, ak sa zistí, že by presun dotknutej osoby ohrozil jej zdravotný stav alebo poskytované lekárske ošetrenie.

Povolenie požadované podľa odseku 1 písm. c) nemožno odmietnuť, ak takéto ošetrenie patrí medzi dávky, ktoré stanovujú právne predpisy členského štátu, na území ktorého má dotknutá osoba bydlisko, a keď nemôže byt dotknutej osobe poskytnuté takéto ošetrenie v čase zvyčajne potrebnom pre obdržanie tejto starostlivosti na území členského štátu, kde ma bydlisko, s ohľadom na jej súčasný zdravotný stav alebo pravdepodobný ďalší priebeh ochorenia.

3.   ►M7  Odseky 1, 1 písmeno a) a 2 sa analogicky vzťahujú na členov rodiny zamestnanej osoby alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. ◄

Avšak, na účely uplatňovania odseku 1 písm. a) a c) bodu i) na rodinných príslušníkov, ako je uvedené v článku 19 ods, 2, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je ten, na území ktorého je osoba zamestnaná alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť:

a) vecné dávky poskytujú v mene inštitúcie členského štátu, na ktorého území majú rodinní príslušníci bydlisko, inštitúciou miesta pobytu podľa ustanovení právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, ako keby u nich bol zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba poistená. Dĺžka doby, počas ktorej sa dávky budú poskytovať, sa však určí podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko;

b) povolenie požadované podľa odseku 1 písm. c) vydá inštitúcia členského štátu, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko.

4.  Skutočnosť, že ustanovenia odseku 1 sa uplatňujú na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, nemá vplyv na nárok jeho rodinných príslušníkov na dávky.

▼M7

Článok 22 písmeno a)

Osobitné pravidlá pre určité kategórie osôb

Nehľadiac na článok 2, článok 22 odsek 1 písmeno a) a c) a odsek 1 písmeno a) sa tiež vzťahujú na osoby, ktoré sú štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov a ktoré sú poistené podľa legislatívy členského štátu, a na členov ich rodín, ktorí s nimi bývajú.

▼M7 —————

▼M4 —————

▼B

Článok 23 a)

Výpočet peňažných dávok

1.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú, že výpočet peňazných dávok má vychádzať z priemerného zárobku alebo priemerného príspevku, určí takýto priemerný zárobok alebo príspevok výlučne na základe zárobku dosiahnutého alebo príspevku zaplateného počas dôb dosiahnutých podľa uvedených právnych predpisov.

2.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorej právne predpisy ustanovujú, že výpočet peňažných dávok má vychádzať z paušálneho zárobku, zohľadní výlučne paušálny zárobok alebo, ak je to vhodné, priemer paušálnych zárobkov za doby dosiahnuté podľa uvedených právnych predpisov.

▼M8

2a.  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa uplatňujú aj vtedy, ak právne predpisy uplatňované príslušnou inštitúciou ustanovujú osobitnú referenčnú dobu a táto doba sa prípadne úplne alebo čiastočne zhoduje s dobami, ktoré dosiahla dotknutá osoba podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých iných členských štátov.

▼B

3.  Príslušná inštitúcia členského štátu, podľa právnych predpisov ktorého sa výška peňažných dávok mení podľa počtu rodinných príslušníkov, zohľadňuje aj rodinných príslušníkov dotknutej osoby, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu tak, akoby mali bydlisko na území príslušného štátu.

Článok 24

Významné vecné dávky

1.  Ak nárok zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby alebo jeho rodinného príslušníka na protézu, väčší prístroj či iné významné vecné dávky uznala inštitúcia členského štátu skôr, ako došlo k poisteniu u inštitúcie iného členského štátu, uvedený zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba dostane takéto dávky na náklady prvej inštitúcie, a to aj vtedy, ak boli poskytnuté po tom, ako sa poistil u druhej inštitúcie.

2.  Správna komisia vypracuje zoznam dávok, na ktoré sa vzťahuje odsek 1.Tretí oddiel

Nezamestnané osoby a ich rodinní príslušníci

Článok 25

▼M7

1.  Nezamestnaná osoba, ktorá bola predtým zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná a na ktorú sa vzťahujú ustanovenia článku 69 odseku 1 alebo článku 71 odseku 1 písmena b) bodu ii) druhá veta a ktorá spĺňa podmienky stanovené v legislatíve príslušného štátu pre nárok na vecné dávky a peňažné dávky, berúc do úvahy tam, kde je to potrebné, ustanovenia článku 18, obdrží v časovom úseku uvedenom v článku 69 odsek 1 písmeno c):

a) vecné dávky, ktoré sa stávajú nevyhnutnými z lekárskych dôvodov pre túto osobu počas jej pobytu na území členského štátu, kde hľadá zamestnanie, berúc do úvahy povahu dávok a očakávanú dĺžku pobytu. Tieto vecné dávky sa poskytujú v mene príslušnej inštitúcie inštitúciou členského štátu, v ktorom osoba hľadá zamestnanie, v súlade s ustanoveniami legislatívy, ktoré naposledy spomenutá inštitúcia vykonáva, ako keby bola poistená u nej;

b) peňažné dávky poskytované príslušnou inštitúciou v súlade s ustanoveniami legislatívy, ktoré vykonáva. Avšak dohodou medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou členského štátu, v ktorom nezamestnaná osoba hľadá zamestnanie, môžu byť dávky poskytované naposledy menovanou inštitúciou v mene prv menovanej inštitúcie v súlade s ustanoveniami legislatívy príslušného štátu. Podpora v nezamestnanosti podľa článku 69 odsek 1 sa neposkytuje po dobu, počas ktorej sú poberané peňažné dávky.

▼M7

1a.  Článok 22 odsek 1 písmeno a) sa aplikuje analogicky.

▼B

2.  Úplne nezamestnaná osoba, ktorá bola predtým zamestnaná, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia článku 71 ods. 1 písm. a) bodu ii) alebo prvá veta článku 71 ods. 1 písm. b) bodu ii), poberá vecné a peňažné dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov členského štátu, na území ktorého má bydlisko tak, akoby sa na ňu vzťahovali tieto právne predpisy počas jej posledného zamestnania, pričom, ak je to vhodné, zohľadnia sa ustanovenia článku 18. Náklady na tieto dávky hradí inštitúcia v štáte bydliska.

3.  Ak nezamestnaná osoba spĺňa podmienky právnych predpisov členského štátu, ktorý je zodpovedný za náklady na dávky v nezamestnanosti, na priznanie nemocenských dávok a dávok v materstve, pričom sa, ak je to vhodné, zohľadnia ustanovenia článku 18, poberajú jeho rodinní príslušníci tieto dávky bez ohľadu na to, na území ktorého členského štátu majú bydlisko alebo pobyt. Takéto dávky poskytuje:

i) pokiaľ ide o vecné dávky, inštitúcia miesta bydliska alebo pobytu v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, v mene príslušnej inštitúcie členského štátu, ktorá znáša náklady na dávky v nezamestnanosti;

ii) pokiaľ ide o peňažné dávky, príslušná inštitúcia členského štátu, ktorá je zodpovedná za dávky v nezamestnanosti, v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia právnych predpisov členského štátu, ktoré umožňujú predĺženie doby, počas ktorej sa môžu poskytovať nemocenské dávky, môže príslušná inštitúcia v prípadoch vyššej moci predĺžiť dobu upravenú v odseku 1 v medziach ustanovených v právnych predpisoch, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.

Článok 25a (12)

Príspevky platené úplne nezamestnanými osobami

Inštitúcia zodpovedná za poskytovanie vecných a peňažných dávok nezamestnaným osobám uvedeným v článku 25 ods. 2 a patriaca k členskému štátu, ktorého právne predpisy umožňujú vykonávať zrážky z príspevkov, platených nezamestnanými osobami na pokrytie nemocenských dávok a dávok v materstve, je oprávnená uskutočniť takéto zrážky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje.Štvrtý oddiel

Žiadatelia o dôchodok a ich rodinní príslušníci

Článok 26

Nárok na vecné dávky v prípadoch zániku nároku na dávky od poslednej príslušnej inštitúcie

1.  Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, jeho rodinní príslušníci alebo pozostalí, ktorí počas prešetrovania žiadosti o dôchodok prestanú mať podľa právnych predpisov posledného príslušného členského štátu nárok na vecné dávky, napriek tomu dostanú takéto dávky za nasledujúcich podmienok: vecné dávky sa poskytujú v súlade s ustanoveniami právnych predpisov členského štátu, na území ktorého má dotknutá osoba alebo osoby bydlisko, za predpokladu, že majú nárok na takéto dávky podľa týchto právnych predpisov alebo by na ne mali nárok podľa právnych predpisov iného členského štátu, ak by mali bydlisko na území tohto štátu, pričom, ak je to vhodné, zohľadnia sa ustanovenia článku 18.

2.  Žiadateľ o dôchodok, ktorý má nárok na vecné dávky podľa právnych predpisov členského štátu zaväzujúcich danú osobu platiť príspevky na nemocenské poistenie počas skúmania jej žiadosti o dôchodok, stráca nárok na vecné dávky na konci druhého mesiaca, za ktorý nezaplatil splatný príspevok.

3.  Vecné dávky poskytované v súlade s ustanoveniami odseku 1 sú účtovateľné inštitúcii, ktorá vyberala príspevky v súlade s ustanoveniami odseku 2; ak podľa odseku 2 nie sú splatné žiadne príspevky, inštitúcia zodpovedná za náklady vecných dávok po priznaní dôchodku v súlade s ustanoveniami článku 28 nahradí výšku poskytnutých dávok inštitúcii miesta bydliska.Piaty oddiel

Dôchodcovia a ich rodinní príslušníci

Článok 27

Dôchodky splatné podľa právnych predpisov viacerých členských štátov v prípadoch, ak existuje nárok na dávky v štáte bydliska

Dôchodca, ktorý má nárok na poberanie dôchodku podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, z ktorých jeden je ten členský štát, na území ktorého má bydlisko, a ktorý má nárok na dávky podľa právnych predpisov tohto členského štátu, pričom ak je to vhodné, sa prihliada na ustanovenia článku 18 a prílohy VI, poberá so svojimi rodinnými príslušníkmi tieto dávky od inštitúcie miesta bydliska a na náklady tejto inštitúcie tak, akoby dotknutá osoba bola dôchodcom, ktorého dôchodok je splatný iba podľa právnych predpisov posledného menovaného členského štátu.

Článok 28

Dôchodky splatné podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých štátov v prípadoch, ak neexistuje nárok na dávky v štáte bydliska

1.  Dôchodca, ktorý má nárok na dôchodok podľa právnych predpisov jedného členského štátu alebo na dôchodky podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov a ktorý nemá nárok na dávky podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého má bydlisko, poberá napriek tomu takéto dávky pre seba a svojich rodinných príslušníkov, pokiaľ by mal na ne nárok podľa právnych predpisov členského štátu alebo aspoň jedného z členských štátov príslušných v súvislosti s dôchodkami, keby mal bydlisko na území takéhoto štátu, pričom, ak je to vhodné, sa zohľadnia ustanovenia článku 18 a prílohy V. Dávky sa poskytujú za nasledujúcich podmienok:

a) vecné dávky poskytne v mene inštitúcie uvedenej v odseku 2 inštitúcia miesta bydliska, ako keby dotknutá osoba bola dôchodcom podľa právnych predpisov štátu, na území ktorého má bydlisko a mala nárok na takéto dávky;

b) peňažné dávky poskytne, kde je to vhodné, príslušná inštitúcia na základe pravidiel ustanovených v ods. 2 v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta bydliska však takéto dávky môže poskytovať inštitúcia miesta bydliska v mene príslušnej inštitúcie v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu.

2.  V prípadoch spadajúcich pod odsek 1 náklady vecných dávok znáša inštitúcia určená podľa týchto pravidiel:

a) ak má dôchodca nárok na uvedené dávky podľa právnych predpisov jediného členského štátu, náklady znáša príslušná inštitúcia tohto štátu;

b) Ak má dôchodca nárok na uvedené dávky podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, ich náklady znáša príslušná inštitúcia toho členského štátu, ktorého právnym predpisom najdlhšie podliehal. Ak by uplatnenie tohto pravidla malo za následok, že za náklady na dávky sú zodpovedné viaceré inštitúcie, náklady znáša inštitúcia, u ktorej bol dôchodca naposledy poistený.

Článok 28a

Dôchodky splatné podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov iných ako štát bydliska, ak nárok na dávky existuje v štáte bydliska

Ak má dôchodca, ktorý má nárok na dôchodok podľa právnych predpisov jedného členského štátu alebo na dôchodky podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, bydlisko na území členského štátu podľa právnych predpisov ktorého nárok na vecné dávky nepodlieha podmienke poistenia alebo zamestnania a žiaden dôchodok nie je splatný, náklady na vecné dávky, ktoré poberá on a jeho rodinní príslušníci, znáša príslušná inštitúcia jedného z členských štátov spravujúca dôchodky, určená podľa pravidiel ustanovených v článku 28 ods. 2 za predpokladu, že dôchodca a jeho rodinní príslušníci by mali nárok na tieto dávky podľa právnych predpisov uplatňovaných danou inštitúciou, ak by mali bydlisko na území toho členského štátu, v ktorom sa nachádza táto inštitúcia.

Článok 29

Bydlisko rodinných príslušníkov v inom štáte, ako je štát, v ktorom má dôchodca bydlisko — zmena bydliska do štátu, kde má dôchodca bydlisko

1.  Rodinní príslušníci dôchodcu, ktorý má nárok na dôchodok podľa právnych predpisov jedného členského štátu alebo na dôchodky podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, v ktorom má bydlisko dôchodca, poberajú dávky v prípade, ak má dôchodca nárok na dávky podľa právnych predpisov jedného členského štátu, akoby mal dôchodca bydlisko na tom istom území ako oni. Dávky sa poskytujú podľa nasledujúcich podmienok:

▼M2

a) vecné dávky poskytne inštitúcia miesta bydliska rodinných príslušníkov v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktorú táto inštitúcia uplatňuje, pričom náklady znáša inštitúcia určená v súlade s ustanoveniami článku 27 alebo článku 28 ods. 2; ak sa miesto bydliska nachádza v príslušnom členskom štáte, vecné dávky poskytne a náklady znáša príslušná inštitúcia,

▼B

b) peňažné dávky poskytne, kde je to vhodné, príslušná inštitúcia na základe článkov 27 alebo 28 ods. 2 v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta bydliska však takéto dávky môže poskytovať inštitúcia miesta bydliska v mene príslušnej inštitúcie v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu.

2.  Rodinní príslušníci uvedení v odseku 1, ktorí zmenia svoje bydlisko na územie členského štátu, kde má bydlisko dôchodca, poberajú:

a) vecné dávky podľa ustanovení právnych predpisov tohto štátu, a to aj keď pred zmenou svojho bydliska dostávali dávky pre ten istý prípad choroby alebo materstva.

b) peňažné dávky, tam kde je to vhodné, od príslušnej inštitúcie, ktorá sa určí na základe ustanovení článkov 27 alebo 28 ods. 2, v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta bydliska dôchodcu môže však tieto dávky poskytovať inštitúcia miesta bydliska v mene príslušnej inštitúcie, v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu.

Článok 30

Významné vecné dávky

Ustanovenia článku 24 sa použijú primerane aj na dôchodcov.

▼M7

Článok 31

Pobyt dôchodcu a/alebo členov jeho rodiny v členskom štáte inom ako je štát, v ktorom bývajú

1.  Dôchodca oprávnený na dôchodok alebo dôchodky podľa legislatívy jedného členského štátu alebo na dôchodky podľa legislatívy dvoch alebo viacerých členských štátov, ktorý je oprávnený na dávky podľa legislatívy jedného z týchto štátov, obdrží s členmi svojej rodiny, ktorí sa zdržiavajú na území členského štátu iného ako je štát, v ktorom bývajú:

a) vecné dávky, ktoré sa stávajú nevyhnutnými z lekárskych dôvodov počas jeho pobytu na území členského štátu iného ako je štát bydliska, berúc do úvahy povahu dávok a očakávanú dĺžku pobytu. Tieto vecné dávky poskytuje inštitúcia v mieste pobytu v súlade s ustanoveniami legislatívy, ktoré vykonáva, v mene inštitúcie miesta bydliska dôchodcu alebo členov jeho rodiny;

b) peňažné dávky poskytované, kde je to vhodné, príslušnou inštitúciou, ako je stanovené v článku 27 alebo 28 ods. 2, v súlade s ustanoveniami legislatívy, ktoré vykonáva. Avšak dohodou medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta pobytu môžu byť tieto dávky poskytované naposledy menovanou inštitúciou v mene prv menovanej inštitúcie v súlade s ustanoveniami legislatívy príslušného štátu.

2.  Článok 22 odsek 1a sa bude uplatňovať analogicky.

▼B

Článok 32 (15)

Článok 33 (7)

Príspevky platené dôchodcami

1.  Inštitúcia členského štátu zodpovedná za vyplácanie dôchodku a uplatňujúca právne predpisy, v zmysle ktorých sa príspevky v súvislosti s príspevkami na nemocenské dávky a dávky v materstve zrážajú z dôchodkov, je oprávnená uskutočniť takéto zrážky, vypočítané v súlade s príslušnými právnymi predpismi z dôchodkov vyplácaných takouto inštitúciou, v takom rozsahu, aby náklady na dávky podľa článkov 27, 28, 28a, 29, 31 a 32 znášala inštitúcia uvedeného členského štátu.

2.  Keď v prípadoch, uvedených v článku 28a je získanie dávok v súvislosti s chorobou alebo materstvom podmienené platením príspevkov alebo podobných platieb podľa právnych predpisov členského štátu, na území ktorého má tento dôchodca bydlisko, tieto príspevky sa nebudú platiť na základe bydliska.

Článok 34

Všeobecné ustanovenia

1.  Na účely článkov 28, 28a, 29 a 31 dôchodca, ktorý má nárok na dva alebo viac dôchodkov splatných podľa právnych predpisov jedného členského štátu, sa považuje za dôchodcu, ktorý má nárok na dôchodok podľa právnych predpisov jedného členského štátu, v zmysle týchto ustanovení.

2.  Články 27 až 33 sa nevzťahujú na dôchodcu alebo jeho rodinných príslušníkov, ktorí majú nárok na dávky podľa právnych predpisov členského štátu, ako výsledok výkonu zárobkovej činnosti. V takom prípade sa na účely tejto kapitoly dotknutá osoba považuje za zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu alebo za rodinného príslušníka zamestnanca alebo samotne zárobkovo činnej osoby.

▼M4Oddiel 5a

Osoby, ktoré študujú, alebo sa odborne vzdelávajú a ich rodinní príslušníci

▼M7

Článok 34a

Osobitné ustanovenia pre študentov a členov ich rodín

Články 18, 19, 22 ods. 1 písmeno a) a c) a odsek 1a), článok 22 ods. 2 druhý pododsek, článok 22 ods. 3, články 23 a 24 a oddiely 6 a 7 sa aplikujú analogicky na študentov a členov ich rodín, ak je to nutné.

▼M7 —————

▼BŠiesty oddiel

Rôzne ustanovenia

Článok 35

Systém, ktorý sa uplatňuje v prípade, ak je v štáte bydliska alebo pobytu niekoľko systémov — predchádzajúca choroba — maximálna doba, počas ktorej sa poskytujú dávky

1.  Pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak, ak právne predpisy štátu pobytu alebo bydliska obsahujú niekoľko systémov nemocenského poistenia alebo poistenia pre prípad materstva, ustanovenia, ktoré je možné použiť na základe článkov 19, 21 ods. 1, 22, 25, 26, 28 ods. 1, 29 ods. 1 alebo 31 budú ustanovenia obsiahnuté v systéme pre manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle. Ak však uvedené právne predpisy obsahujú osobitné systémy pre pracovníkov v baniach a podobných prevádzkach, ustanovenia takéhoto systému sa použijú pre túto kategóriu pracovníkov a ich rodinných príslušníkov za predpokladu, že inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska, na ktorú sa podáva žiadosť, je príslušná spravovať takýto systém.

▼M8 —————

▼B

3.  Ak podľa právnych predpisov členského štátu je poskytovanie dávok podmienené vznikom choroby, tieto podmienky ►M4  sa nevzťahujú na osoby ◄ , na ktorých sa toto nariadenie vzťahuje, bez ohľadu na členský štát, na území ktorého majú bydlisko.

4.  Ak právne predpisy členského štátu ustanovujú maximálnu dobu na poskytovanie dávok, inštitúcia, ktorá uplatňuje tieto právne predpisy, môže, ak je to vhodné, zohľadniť dobu, počas ktorej dávky už poskytovala inštitúcia iného členského štátu pre ten istý prípad choroby alebo materstva.Siedmy oddiel

Náhrady medzí inštitúciami

Článok 36 (15)

1.  Vecné dávky poskytované v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly inštitúciou niektorého členského štátu v mene inštitúcie iného členského štátu sa nahradia v celom rozsahu.

2.  Náhrada uvedená v odseku 1 sa určuje a uskutočňuje v súlade s postupom upraveným vykonávacím nariadením uvedeným v článku 98 na základe preukázania skutočných výdavkov alebo na základe paušálnych platieb.

V druhom prípade majú byť paušálne platby také, aby náhrada bola čo najbližšie skutočným výdavkom.

3.  Dva alebo viac členských štátov alebo príslušných orgánov týchto štátov môže zabezpečiť iné metódy úhrady alebo vzdať sa všetkých úhrad medzi inštitúciami, ktoré podliehajú ich právomoci.KAPITOLA 2 (11)

INVALIDITAPrvý oddiel

Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa vzťahujú len právne predpisy, podľa ktorých výška dávok v invalidite nezávisí na dĺžke doby poistenia

Článok 37 (11)

Všeobecné ustanovenia

1.  Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa postupne alebo striedavo vzťahovali právne predpisy dvoch alebo viacerých členských štátov a ktorý dosiahol doby poistenia výlučne podľa právnych predpisov, podľa ktorých výška dávok v invalidite nezávisí od dĺžky dôb poistenia, poberá dávky v súlade s článkom 39. Tento článok nemá vplyv na zvyšovanie dôchodkov alebo na príplatky k dôchodkom v súvislosti s deťmi, poskytované v súlade s ustanoveniami kapitoly 8.

2.  Príloha VI, časť A obsahuje zoznam druhu právnych predpisov uvedeného v odseku 1, ktoré sú platné na území každého z dotknutých členských štátov.

Článok 38 (11)

Započítavanie dôb poistenia alebo bydliska dosiahnutých podľa právnych predpisov, ktoré sa vzťahovali na zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v prípade nadobudnutia, zachovania alebo znovunadobudnutia nároku na dávky.

1.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky dosiahnutím dôb poistenia, zohľadní v potrebnom rozsahu doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu tak, ako keby boli dosiahnuté podľa vlastných právnych predpisov. Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky podľa systému, ktorý nie je osobitným, v zmysle odsekov 2 alebo 3, dosiahnutím dôb poistenia alebo bydliska, príslušná inštitúcia tohto členského štátu započíta tam, kde je to nutné, doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu buď podľa všeobecného systému, alebo osobitného systému buď zamestnanca, alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. Na tento účel, započíta príslušná inštitúcia tieto doby tak, ako keby boli dosiahnuté podľa jej vlastných právnych predpisov.

2.  V prípade, ak právne predpisy členského štátu podmieňujú poskytovanie určitých dávok dobami poistenia dosiahnutými len v povolaní, v ktorom sa uplatňuje osobitný systém pre zamestnancov, alebo, ak je to vhodné, v osobitnom zamestnaní, doby dosiahnuté podľa právnych predpisov iných členských štátov sa zohľadnia na poskytovanie týchto dávok, len ak sa dosiahli podľa zodpovedajúceho systému, alebo, ak to tak nie je, v tom istom povolaní alebo, ak je to vhodné, v tom istom zamestnaní.

Ak po zohľadnení takto dosiahnutých dôb dotknutá osoba nespĺňa podmienky na poberanie týchto dávok, zohľadnia sa tieto doby pre poskytovanie dávok podľa všeobecného systému alebo, ak to nie je možné, podľa systému týkajúceho sa manuálnych pracovníkov alebo úradníkov, podľa jednotlivých prípadov, pod podmienkou, že dotknutá osoba je účastníkom jedného z týchto systémov.

3.  Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú poskytovanie určitých dávok dobami poistenia dosiahnutými len v povolaní, ktoré podlieha osobitnému systému pre samostatne zárobkovo činné osoby, doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov iných členských štátov sa zohľadnia pri poskytovaní týchto dávok, len ak budú dosiahnuté podľa zodpovedajúceho systému alebo, ak to nie je možné, v tom istom povolaní. Zoznam osobitných systémov pre samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa vzťahuje tento odsek, je uvedený v prílohe IV, časti B pre každý dotknutý členský štát.

Ak po zohľadnení takto dosiahnutých dôb dotknutá osoba nebude spĺňať podmienky na poberanie týchto dávok, tieto doby sa zohľadnia pre poskytovanie dávok podľa všeobecného systému alebo, ak to nie je možné, podľa systému, ktorý sa týka manuálnych pracovníkov prípadne úradníkov podľa jednotlivých prípadov pod podmienkou, že dotknutá osoba je účastníkom jedného z týchto systémov.

Článok 39 (11) (14)

Priznanie dávok

1.  Inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňovali v čase, keď vznikla práceneschopnosť s následnou invaliditou, určí v súlade s týmito právnymi predpismi, či dotknutá osoba spĺňa podmienky vzniku nároku na dávky a, ak je to vhodné, zohľadnia sa ustanovenia článku 38.

2.  Osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v odseku 1, poberá dávky len od uvedenej inštitúcie v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

3.  Osoba, ktorá nemá nárok na dávky podľa odseku 1, poberá dávky, na ktoré má ešte nárok podľa právnych predpisov iného členského štátu, pričom, ak je to vhodné, sa zohľadnia ustanovenia článku 38.

4.  Ak právne predpisy uvedené v odseku 2 alebo 3 ustanovujú, že výška dávok sa určuje so zohľadnením existencie aj iných rodinných príslušníkov ako detí, príslušná inštitúcia zohľadní aj tých rodinných príslušníkov dotknutej osoby, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu tak, akoby mali bydlisko na území príslušného štátu.

5.  Ak právne predpisy uvedené v odsekoch 2 alebo 3 umožňujú zníženie, pozastavenie alebo odňatie dávok v prípade súbehu s inými príjmami alebo dávkami iného druhu v zmysle článku 461 ods. 2, článku 46a ods. 3 a článku 46c ods. 5, tieto sa uplatnia primerane.

6.  Úplne nezamestnaná osoba, na ktorú sa vzťahuje článok 71 ods. 1 písm. a) bod ii) alebo prvá veta článku 71 ods. 1 písm. b) bod ii), poberá dávky v invalidite poskytované príslušnou inštitúciou členského štátu, na území ktorého má bydlisko v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, ako keby sa na ňu vzťahovali tieto právne predpisy počas jej posledného zamestnania, pričom, ak je to vhodné, zohľadnia sa ustanovenia článku 38 a/alebo článok 25 ods. 2. Inštitúcia v štáte bydliska bude zodpovedná za vyplácanie týchto dávok.

Ak táto inštitúcia uplatňuje právne predpisy, ktoré umožňujú zrážky z príspevkov platených nezamestnanými osobami na pokrytie dávok v invalidite, je oprávnená uskutočniť takéto zrážky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

Ak právne predpisy, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, stanovujú, že výpočet dávok má vychádzať z miezd a platov, táto inštitúcia zohľadní mzdy a platy, ktoré dotknutá osoba poberala v štáte svojho posledného zamestnania a v štáte bydliska v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje. Ak nepoberá v štáte bydliska žiadnu mzdu alebo plat, príslušná inštitúcia zohľadní, podľa potreby a v súlade s pravidlami, ktoré ustanovujúprávne predpisy tohto štátu, mzdy a platy za vykonanú prácu, ktoré poberal v štáte posledného zamestnania.Druhý oddiel

Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa vzťahujú len právne predpisy, podľa ktorých výška dávok v invalidite závisí na dĺžke dôb poistenia alebo bydliska alebo právne predpisy tohto druhu a druhu uvedeného v prvom oddiele.

Článok 40 (11)

Všeobecné ustanovenia

1.  Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa postupne alebo striedavo vzťahovali právne predpisy dvoch alebo viacerých členských štátov, pričom právne predpisy aspoň jedného členského štátu nezodpovedali niektorému z druhov uvedených v článku 37 ods. 1, poberá dávky v súlade s ustanoveniami kapitoly 3, ktoré sa primerane použijú so zohľadnením ustanovení odseku 4.

2.  Ak však je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba práceneschopná s následnou invaliditou, pričom sa na ňu vzťahujú právne predpisy uvedené v prílohe IV, časti A, poberá dávky v súlade s ustanoveniami článku 37 ods. 1 za nasledujúcich podmienok:

 spĺňa podmienky týchto právnych predpisov alebo iných právnych predpisov toho istého druhu, pričom, ak je to vhodné, sa zohľadní článok 38, ale bez možnosti zohľadniť doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré sa neuvádzajú v prílohe IV, časti A a

 nespĺňa podmienky požadované pre nadobudnutie nároku na dávky v invalidite podľa právnych predpisov, ktoré sa neuvádzajú v prílohe IV, časti A a

 neuplatňuje si žiadny nárok na starobné dôchodky s prihliadnutím na druhú vetu článku 44 ods. 2.

3.  

a) Na účely určenia nároku na dávky podľa právnych predpisov členského štátu, uvedených v prílohe IV, časť A, ktoré podmieňujú poskytovanie dávok v invalidite, poberaním peňažných nemocenských dávok príslušnou osobou alebo práceneschopnosťou dotknutej osoby počas určitého obdobia, keď zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá podliehala týmto právnym predpisom je práceneschopná, s následnou invaliditou v čase, keď podlieha právnym predpisom iného členského štátu, zohľadní sa bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 37 ods. 1:

i) každé obdobie, počas ktorého v súvislosti s jej práceneschopnosťou podľa právnych predpisov druhého členského štátu poberala peňažné nemocenské dávky alebo namiesto nich, pokračovala v poberaní mzdy alebo platu za vykonanú prácu podľa právnych predpisov druhého členského štátu;

ii) každé obdobie, počas ktorého v súvislosti s invaliditou, ktorá nasledovala po tejto práceneschopnosti, poberala dávky v zmysle kapitoly 2 a nasledujúcej kapitoly 3 tohto nariadenia, priznané podľa právnych predpisov druhého členského štátu;

ako keby to bolo obdobie, počas ktorého sa mu vyplácali peňažné nemocenské dávky podľa právnych predpisov prvého členského štátu alebo počas ktorého bola táto osoba práceneschopná v zmysle týchto právnych predpisov.

b) Nárok na dávky v invalidite podľa právnych predpisov prvého členského štátu sa nadobudne na základe uplynutia predbežného obdobia poberania dávok za choroby, ako požadujú tieto právne predpisy, alebo po uplynutí predbežného obdobia práceneschopnosti, ako to požadujú tieto právne predpisy, ale nie pred:

i) dňom nadobudnutia nároku na dávky v invalidite, uvedené pod písm. a) bodom ii) podľa právnych predpisov druhého členského štátu,

alebo

ii) dňom, ktorý nasleduje po poslednom dni, kedy má dotknutá osoba nárok na peňažné nemocenské dávky podľa právnych predpisov druhého členského štátu.

4.  Rozhodnutie inštitúcie členského štátu o stupni invalidity žiadateľa je záväzné pre inštitúcie všetkých dotknutých členských štátov, ak je v prílohe IV uvedená zhoda právnych predpisov týchto členských štátov týkajúca sa podmienok vzťahujúcich sa na stupeň invalidity.Tretí oddiel

Zvýšenie stupňa invalidity

Článok 41 (11)

1.  V prípade zvýšenia stupňa invalidity, za ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba poberá dávky podľa právnych predpisov jediného členského štátu, sa použijú tieto ustanovenia:

a) ak od poberania dávok v invalidite sa na danú osobu nevzťahovali právne predpisy iného členského štátu, príslušná inštitúcia prvého štátu poskytne dávky v invalidite so zohľadnením zvýšenia stupňa invalidity v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje;

b) ak sa od poberania dávok v invalidite na dotknutú osobu vzťahovali právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov, dávky v invalidite sa poskytujú so zohľadnením zvýšenia stupňa invalidity v súlade s článkom 37 ods. 1 alebo 40 ods. 1 alebo 2 podľa toho, čo je vhodné;

c) ak je celková výška dávky alebo dávok vyplácaných podľa písm. b) nižšia ako výška dávok v invalidite, ktoré dotknutá osoba poberala na náklady inštitúcie, ktorá mala predtým právnu zodpovednosť za vyplácanie, vypláca jej takáto inštitúcia doplatok vo výške rozdielu medzi týmito dvoma sumami;

d) ak v prípade uvedenom pod písm. b) inštitúcia zodpovedná za počiatočnú neschopnosť je holandská inštitúcia a ak:

i) choroba, ktorá spôsobila zvýšenie stupňa invalidity, je taká istá ako tá, na základe ktorej sa vyplácajú dávky v invalidite podľa holandských právnych predpisov;

ii) choroba je choroba z povolania v zmysle právnych predpisov členského štátu, ktoré sa na dotknutú osobu naposledy vzťahovali a oprávňujú ju na vyplácanie príplatku uvedeného v článku 60 ods. 1 písm. b), a

iii) právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov, ktoré sa na dotknutú osobu vzťahovali od poberania dávok v invalidite, sú uvedené v prílohe IV, časti A,

pokračuje holandská inštitúcia vo vyplácaní pôvodných dávok v invalidite po zvýšení stupňa invalidity a dávky v invalidite splatné podľa právnych predpisov posledného členského štátu, ktoré sa na dotknutú osobu vzťahovali, sa znížia o sumu holandských dávok v invalidite;

e) ak v prípade uvedenom pod písm. b) dotknutá osoba nemá nárok na dávky na náklady inštitúcie iného členského štátu, príslušná inštitúcia prvého štátu poskytuje dávky podľa ustanovení právnych predpisov tohto štátu so zohľadnením zvýšenia stupňa invalidity a, ak je to vhodné, ustanovení článku 38.

2.  V prípade zvýšenia stupňa invalidity, na základe ktorej zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba poberá dávky podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, budú sa jej dávky poskytovať s prihliadnutím na zvýšenie stupňa invalidity v súlade s článkom 40 ods. 1.Štvrtý oddiel

Obnovenie poskytovania dávok po pozastavení alebo odňatí — Zmena dávok v invalidite na dávky v starobe — Opätovný výpočet dávok priznaných podľa článku 39

Článok 42 (11)

Určenie inštitúcie zodpovednej za poskytovanie dávok pri obnovení poskytovania dávok v invalidite

1.  Ak sa pozastavené poskytovanie dávok má obnoviť, za ich poskytovanie zodpovedá inštitúcia alebo inštitúcie zodpovedné za poskytovanie dávok v čase ich pozastavenia bez toho, aby bol dotknutý článok 43.

2.  Ak po odňatí dávok stav dotknutej osoby oprávňuje túto osobu na poskytovanie ďalších dávok, poskytujú sa v súlade s článkom 37 ods. 1 alebo článkom 40 ods. 1 a 2 podľa toho, čo je vhodné.

Článok 43 (11)

Zmena dávok v invalidite na dávky v starobe — opätovný výpočet dávok priznaných podľa článku 39

1.  Dávky v invalidite sa, ak je to vhodné, menia na dávky v starobe podľa podmienok stanovených právnymi predpismi jedného alebo viacerých členských štátov, podľa ktorých sa poskytli, a v súlade s kapitolou 3.

2.  Ak osoba poberajúca dávky v invalidite môže preukázať nárok na dávky v starobe podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov v súlade s článkom 49, ktorákoľvek inštitúcia zodpovedná za poskytovanie dávok v invalidite podľa právnych predpisov členského štátu pokračuje v poskytovaní dávok v invalidite takejto osobe, na ktoré má nárok podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, dovtedy, kým sa ustanovenia odseku 1 nestanú uplatniteľné vo vzťahu k tejto inštitúcii, alebo dovtedy, kým dotknutá osoba nesplní podmienky pre nárok na takéto dávky.

3.  Keď dávky v invalidite poskytované v súlade s článkom 39 sú podľa právnych predpisov členského štátu prevedené na dávky v starobe a keď dotknutá osoba ešte nesplnila podmienky, požadované vnútroštátnymi právnymi predpismi jedného alebo viacerých členských štátov na poberanie týchto dávok, dotknutá osoba poberá od tohto alebo týchto členských štátov odo dňa zmeny dávky v invalidite poskytované v súlade s kapitolou 3, ako keby sa táto kapitola uplatňovala v čase, keď sa vyskytla jej práceneschopnosť vedúca k invalidite, až dovtedy, pokým dotknutá osoba nesplní požadované podmienky na poberanie dávok v starobe, ustanovené príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo keď takýto prevod nie je umožnený, dovtedy, pokým má nárok na dávky v invalidite podľa príslušných právnych predpisov.

4.  Dávky v invalidite, poskytované podľa článku 39 sa opätovne vypočítajú podľa kapitoly 3, akonáhle príjemca splní požadované podmienky, ustanovené právnymi predpismi, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV, časť A, alebo akonáhle začne poberať dávky v starobe podľa právnych predpisov iného členského štátu.

▼M3Piaty oddiel

Osoby, na ktoré sa vzťahuje osobitný systém pre štátnych zamestnancov

Článok 43a

1.  Ustanovenia článkov 37, 38 ods. 1, 39 a jeho druhého, tretieho a štvrtého oddielu sa obdobne použijú na osoby, na ktoré sa vzťahuje osobitný systém pre štátnych zamestnancov.

2.  Ak však právne predpisy členského štátu podmieňujú nadobudnutie, uspokojenie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky v osobitnom systéme pre štátnych zamestnancov podmienkou, že všetky doby poistenia sa dosiahli v rámci jedného alebo niekoľkých osobitných systémov pre štátnych zamestnancov v tomto členskom štáte, alebo že je možné ich za rovnocenné považovať podľa právnych predpisov tohto členského štátu, vtedy sa započítavajú iba tie doby, ktoré je možné uznať podľa právnych predpisov tohto členského štátu.

Ak po zohľadnení takto dosiahnutých dôb dotknutá osoba nespĺňa podmienky na poberanie týchto dávok, zohľadnia sa tieto doby na poskytovanie dávok podľa všeobecného systému alebo, ak ten nie je, podľa systému uplatniteľného na manuálnych pracovníkov alebo úradníkov podľa toho, o aký prípad ide.

3.  Kde sa podľa právnych predpisov členského štátu počítajú dávky na základe posledného platu alebo platov poberaných počas referenčného obdobia, príslušná inštitúcia štátu zohľadní pri výpočte iba tie platy náležite opätovne prehodnotené, ktoré dotknutá osoba poberala po dobu alebo doby, kedy sa na ňu vzťahovali tieto právne predpisy.

▼BKAPITOLA 3 (11)

STAROBA A ÚMRTIE (DÔCHODKY)

Článok 44 (11)

Všeobecné ustanovenia na priznanie dávok v prípadoch, ak sa na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu vzťahovali právne predpisy dvoch alebo viacerých členských štátov

1.  Nárok na dávky zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahovali právne predpisy dvoch alebo viacerých členských štátov alebo jej pozostalých, sa určuje v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly.

2.  Ak článok 49 neustanovuje inak, pri posudzovaní nároku na priznanie dávky, ktorú si uplatňuje doktnutá osoba, je potrebné zohľadniť právne predpisy všetkých členských štátov, ktoré sa na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu vzťahovali. Z tohto pravidla sa urobí výnimka, ak dotknutá osoba vyslovene požiada o odloženie priznania dávok v starobe, na ktoré by mala nárok podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov.

▼M5

3.  Táto kapitola sa nevzťahuje na zvyšovanie dôchodkov alebo príplatky k dôchodkom v súvislosti s deťmi alebo sirotskými dôchodkami, poskytovanými podľa ustanovení kapitoly 8.

▼B

Článok 45 (11) (14)

Započítavanie období poistenia alebo bydliska, ktoré uplynuli podľa právnych predpisov, ktorej zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná osoba podliehala, ohľadom nadobudnutia, zachovania alebo znovunadobudnutia práva na dávky.

1.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky podľa systému, ktorý nie je osobitným systémom v zmysle odsekov 2 alebo 3 dosiahnutím dôb poistenia alebo dôb bydliska, zohľadní tam, kde je to nevyhnutné, doby poistenia alebo doby bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu podľa všeobecného systému alebo podľa osobitného systému buď zamestnanca, alebo samostatne zárobkovo činnej osoby. Na tento účel zohľadní tieto doby akoby boli dositahnuté podľa jej vlastných právnych predpisov.

2.  Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú poskytovanie určitých dávok dobami poistenia dosiahnutými len v povolaní, v ktorom sa uplatňuje osobitný systém pre zamestnancov, alebo, ak je to vhodné, v osobitnom zamestnaní, doby dosiahnuté podľa právnych predpisov iných členských štátov sa zohľadnia pre poskytovanie týchto dávok, len ak sa dosiahli podľa zodpovedajúceho systému alebo, ak to nie je možné, tak v tom istom povolaní alebo, ak je to vhodné, v tom istom zamestnaní. Ak po zohľadnení takto dosiahnutých dôb dotknutá osoba nespĺňa podmienky pre poberanie týchto dávok, zohľadnia sa tieto doby pre poskytovanie dávok podľa všeobecného systému alebo, ak tento nie je, podľa systému týkajúceho sa manuálnych pracovníkov alebo zamestnancov podľa jednotlivých prípadov pod podmienkou, že dotknutá osoba je účastníkom jedného z týchto systémov.

3.  Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú poskytovanie určitých dávok dobami poistenia dosiahnutými len v povolaní, ktoré podlieha osobitnému systému pre samostatne zárobkovo činné osoby, doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov iných členských štátov sa zohľadnia pri poskytovaní týchto dávok, len ak budú dosiahnuté podľa zodpovedajúceho systému alebo, ak to nie je možné, v tom istom povolaní. Zoznam osobitných systémov pre samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa vzťahuje tento odsek, je uvedený v prílohe IV, časť B pre každý dotknutý členský štát. Ak po zohľadnení takto dosiahnutých dôb, dotknutá osoba nebude spĺňať podmienky na poberanie týchto dávok, tieto doby sa zohľadnia pre poskytovanie dávok podľa všeobecného systému alebo ak to nie je možné podľa systému, ktorý sa týka manuálnych pracovníkov prípadne úradníkov podľa jednotlivých prípadov pod podmienkou, že dotknutá osoba je účastníkom jedného z týchto systémov.

4.  Doby poistenia, dosiahnuté podľa osobitného systému členského štátu, sa započítajú podľa všeobecného systému, alebo ak to nie je možné, podľa systému iného členského štátu, ktorý sa vzťahuje na manuálnych pracovníkov alebo úradníkov pre nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky pod podmienkou, že táto osoba je účastníkom jedného alebo viacerých z týchto systémov a to aj vtedy, ak sa tieto doby už započítali v inom členskom štáte podľa systému, ktorý je uvedený v odseku 2 alebo v prvej vete odseku 3.

5.  Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky tým, že dotknutá osoba bola poistená v čase, keď vznikla poistná udalosť, bude sa táto podmienka považovať za splnenú aj v prípade poistenia podľa právnych predpisov iného členského štátu v súlade s postupom, ktorý sa uvádza v prílohe IV, pre každý dotknutý členský štát.

6.  Obdobie plného zamestnania pracovníka, na ktorého sa vzťahuje prvá veta článku 81 ods. 1 písm. a) bodu ii) alebo písm. b) bodu ii), započíta príslušná inštitúcia členského štátu, na území ktorého dotknutý pracovník má bydlisko v súlade s právnymi predpismi, ktoré táto inštitúcia uplatňuje, ako keby podliehal týmto právnym predpisom počas posledného zamestnania.

Ak táto inštitúcia uplatňuje právne predpisy, ktoré umožňujú zrážky z príspevkov platených nezamestnanými osobami na pokrytie starobných dôchodky a pre prípad úmrtia, je oprávnená uskutočniť takéto zrážky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

Ak sa obdobie úplnej nezamestnanosti v štáte bydliska dotknutej osoby môže započítať iba vtedy, keď sa obdobie, počas ktorého sa platili príspevky, dosiahlo v tomto štáte, bude sa táto podmienka považovať za splnenú aj vtedy, keď sa obdobie prispievania dosiahlo v inom členskom štáte.

Článok 46 (11)

Priznanie dávok

1.  Keď podmienky požadované právnymi predpismi členského štátu pre vznik nároku na dávky boli splnené bez toho, aby sa musel použiť článok 45 alebo článok 40 ods. 3, uplatnia sa nasledujúce pravidlá:

a) príslušná inštitúcia vypočíta výšku dávky, ktorá bude náležať:

i) na jednej strane iba podľa ustanovení právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje,

ii) na druhej strane podľa odseku 2;

b) príslušná inštitúcia však môže upustiť od toho, aby sa výpočet vykonal v súlade s písm. a) bodom ii), ak výsledok tohto výpočtu, okrem rozdielov, ktoré vyplývajú z použitia zaokrúhlených čísiel, sa rovná alebo je nižší, ako je výsledok výpočtu, ktorý sa vykonal v súlade s písm. a) bodom i), pokiaľ táto inštitúcia neuplatňuje žiadne právne predpisy obsahujúce pravidlá proti prekrývaniu, ako sa uvádza v článkoch 46b a 46 c, alebo ak spomínaná inštitúcia uplatňuje právne predpisy, ktoré obsahuje pravidlá proti prekrývaniu v prípade, ktorý uvádza článok 46c za predpokladu, že tieto právne predpisy stanovujú, že dávky rôzneho druhu sa započítajú iba na základe vzťahu dôb poistenia alebo bydliska, ktoré sa dosiahli výhradne podľa týchto právnych predpisov k dobám poistenia alebo bydliska, požadovaných týmito právnymi predpismi na účely získania plného oprávnenia na dávky.

Príloha IV, časť C, uvádza zoznam prípadov s ohľadom na každý dotknutý členský štát, kedy dva výpočty by mohli viesť k takémuto výsledku.

2.  V prípade, kde podmienky požadované právnymi predpismi členského štátu, na nadobudnutie nároku na dávky sú splnené iba po použití článku 45 a/alebo článku 40 ods. 3, uplatnia sa nasledujúce pravidlá:

a) príslušná inštitúcia vypočíta teoretickú výšku dávky, na ktorú by si mohla dotknutá osoba uplatniť nárok za predpokladu, že všetky doby poistenia a/alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov členských štátov, ktorým zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podliehali, sa dosiahli v tomto štáte podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje v deň priznania dávky. Ak podľa týchto právnych predpisov výška dávky nezávisí na trvaní dosiahnutých dôb, táto výška sa považuje za teoretickú výšku uvedenú v tomto pododseku;

b) príslušná inštitúcia následne stanoví skutočnú výšku dávky na základe teoretickej výšky uvedenej v predchádzajúcom pododseku a podľa pomeru trvania dôb poistenia alebo bydliska dosiahnutých pred vznikom poistnej udalosti podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje táto inštitúcia, k celkovému trvaniu dôb poistenia a dôb bydliska dosiahnutých pred vznikom poistnej udalosti podľa právnych predpisov všetkých dotknutých členských štátov.

3.  Dotknutá osoba má nárok na najvyššiu čiastku, vypočítanú v súlade s odsekmi 1 a 2, od príslušnej inštitúcie každého členského štátu bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí dávky, ktoré umožňujú právne predpisy, podľa ktorých je táto dávka splatná.

Keď nastane tento prípad, porovnanie, ktoré sa má vykonať, sa bude vzťahovať na čiastku, ktorá sa určí až po uplatnení týchto ustanovení.

4.  Keď, v prípade invalidných dôchodkov, starobných dôchodkov alebo pozostalostných dôchodkov, celková výška dávok, ktoré náležia od príslušných inštitúcii jedného alebo viacerých členských štátov, podľa ustanovení multilaterálneho Dohovoru o sociálnom zabezpečení uvedenom v článku 6 písm. b), neprevyšuje celkovú čiastku, ktorá náleží od členského štátu podľa ustanovení odsekov 1 až 3, bude dotknutá osoba poberať dávky podľa ustanovení tejto kapitoly.

Článok 46a (11)

Všeobecné ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí, uplatňované na dávky v invalidite, starobe alebo pozostalostné dávky, podľa právnych predpisov členských štátov

1.  Na účely tejto kapitoly „súbeh dávok rovnakého druhu“ znamená súbeh dávok v súvislosti s invaliditou, starobou alebo pozostalými, vypočítané alebo poskytované na základe dôb poistenia a/alebo bydliska dosiahnutými jednou a tou istou osobou.

2.  Na účely tejto kapitoly „súbeh dávok rôznych druhov“ znamená súbeh dávok, ktoré nemožno považovať za dávky rovnakého druhu v zmysle odseku 1.

3.  Nasledujúce pravidlá sa uplatnia pri uplatňovaní ustanovení o znížení, pozastavení alebo odňatí dávok stanovených podľa právnych predpisov členského štátu v prípade súbehu dávok v súvislosti s invaliditou, starobou alebo pozostalými s dávkou rovnakého druhu alebo rôzneho druhu alebo s iným príjmom:

a) dávky, získané podľa právnych predpisov iného členského štátu alebo iný príjem získaný v inom členskom štáte, sa zohľadnia iba vtedy, keď právne predpisy prvého členského štátu umožňujú zohľadniť dávky alebo príjmy získané v zahraniční;

b) dávky, ktoré majú byť udelené iným členským štátom pred zrážkami daní, príspevkov sociálneho zabezpečenia a iných individuálnych odvodov alebo zrážok, sa zohľadnia;

c) dávky, ktoré boli získané podľa právnych predpisov iného členského štátu, ktoré boli priznané na základe dobrovoľného alebo nepretržitého voliteľného poistenia, sa nezohľadnia;

d) ak sa ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí dávky uplatňujú podľa právnych predpisov iba jedného členského štátu na základe skutočnosti, že dotknutá osoba poberá dávky podobného alebo rôzneho druhu podľa právnych predpisov iného členského štátu alebo iný príjem získaný na území iného členského štátu, dávky, ktoré sa budú vyplácať podľa právnych predpisov prvého štátu môžu byť znížené iba o obmedzenú časť čiastky dávky, ktorá sa vypláca podľa právnych predpisov iného členského štátu, alebo čiastky príjmu, ktorý bol získaný na území iného členského štátu.

Článok 46b (11)

Osobitné ustanovenia uplatňované v prípade súbehu dávok rovnakého druhu podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov

1.  Ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí, upravené právnymi predpismi členského štátu, sa neuplatnia na dávky, ktoré sa vypočítavajú v súlade s článkom 46 ods. 2.

2.  Ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí, upravené právnymi predpismi členského štátu, sa uplatnia iba na tie dávky, ktoré sa vypočítavajú v súlade s článkom 46 ods. 1 písm. a) bodom i), ak príslušná dávka je:

a) buď dávkou, o ktorej sa hovorí v prílohe IV, časť D, ktorej výška nie je závislá na dĺžke dosiahnutých dôb poistenia alebo bydliska,

alebo

b) dávkou, ktorej výška je určená na základe zápočtových období, ktoré mali uplynúť medzi dátumom vzniku poistnej udalosti a neskorším dátumom. V druhom prípade sa tieto ustanovenia uplatnia v prípade súbehu takýchto dávok:

i) buď s dávkou rovnakého druhu, okrem prípadov, keď bola uzavretá dohoda medzi dvomi alebo viacerými členskými štátmi, ktorá stanovuje, že to isté zápočtové obdobie sa nesmie započítavať dva alebo viackrát;

ii) alebo s dávkou typu, ktorý sa uvádza pod písm. a).

Dávky pod písm. a) a b) a dohody sú uvedené v prílohe IV, časť D.

Článok 46c (11)

Osobitné ustanovenia uplatňované v prípade súbehu jednej alebo viacerých dávok, o ktorých pojednáva článok 46a ods. 1 s jednou alebo viacerými dávkami rôzneho druhu alebo s iným príjmom, ak sú dotknutými štátmi dva alebo viac členských štátov

1.  Ak poberanie dávok rôzneho druhu alebo iného príjmu má za následok zníženie, pozastavenie alebo odňatie dvoch alebo viacerých dávok uvedených v článku 46 ods. 1 písm. a) bode i), čiastka, ktorá sa nebude vyplácať podľa striktného uplatňovania ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí dávok podľa právnych predpisov dotknutých členských štátov, sa vydelí počtom dávok, na ktoré sa vzťahuje zníženie, pozastavenie alebo odňatie.

2.  V prípade, keď sa dotyčná dávka vypočítava v súlade s článkom 46 ods. 2, dávka alebo dávky rôznych druhov z rôznych členských štátov alebo iný príjem a všetky ďalšie zložky, na ktoré sa podľa právnych predpisov členského štátu uplatňujú ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí, sa započítajú v pomere k dobám poistenia a/alebo bydliska uvedených v článku 46 ods. 2 písm. b) pre výpočet tejto dávky.

3.  Ak poberanie dávok rôzneho druhu alebo iných príjmov má za následok zníženie, pozastavenie alebo odňatie jednej alebo viacerých dávok uvedených v článku 46 ods. 1 písm. a) bode i) a jednej alebo viacerých dávok uvedených v článku 46 ods. 2, uplatnia sa nasledujúce pravidlá:

a) v prípade dávky alebo dávok uvedených v článku 46 ods. 1 písm. a) bode i), čiastky, ktoré nebudú vyplácané podľa striktného uplatňovania ustanovení týkajúcich sa zníženia, pozastavenia alebo odňatia, ktoré umožňujú právne predpisy dotknutých členských štátov, sa vydelia počtom dávok, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí;

b) v prípade dávky alebo dávok, ktoré sa vypočítavajú v súlade s článkom 46 ods. 2, zníženie, pozastavenia alebo odňatie sa vykoná v súlade s odsekom 2.

4.  Keď v prípade uvedenom v odsekoch 1 a 3 písm. a) právne predpisy členského štátu ustanovujú, že pre uplatnenie ustanovenia o znížení, pozastavení alebo odňatí sa započítajú dávky rôzneho druhu a/alebo iný príjem a všetky ďalšie zložky pomerne k dobám poistenia alebo bydliska uvedeným v článku 46 ods. 2 písm. b), delenie upravené v týchto odsekoch sa neuplatní vo vzťahu k tomuto členskému štátu.

5.  Všetky vyššie uvedené ustanovenia sa primerane použijú v prípade, ak právne predpisy jedného alebo viacerých členských štátov stanovujú, že nárok na dávku nemôže byť nadobudnutý, pokiaľ dotknutá osoba poberá dávky iného druhu, vyplácané podľa právnych predpisov iného členského štátu alebo iný príjem.

Článok 47 (11)

Dodatočné ustanovenia pre výpočet dávok

1.  Na výpočet teoretickej výšky a pomerných čiastok uvedených v článku 46 ods. 2 sa použijú tieto pravidlá:

a) ak celková dĺžka dôb poistenia a bydliska, dosiahnutých pred vznikom poistnej udalosti podľa právnych predpisov všetkých dotknutých členských štátov, je dlhšia ako maximálna doba požadovaná právnymi predpismi jedného z týchto členských štátov pre poberanie úplnej dávky, príslušná inštitúcia tohto štátu započíta túto maximálnu dobu namiesto celkovej dĺžky dosiahnutých dôb; táto metóda výpočtu nesmie mať za následok uloženie povinnosti tejto inštitúcii uhradiť náklady na dávku vyššie, ako je výška úplnej dávky, stanovená právnymi predpismi, ktoré táto inštitúcia uplatňuje. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dávky, ktorých výška nie je závislá na dĺžke poistenia;

b) postup pre započítavanie prekrývajúcich sa dôb je stanovený vo vykonávacom nariadení uvedenom v článku 98;

c) ak sa podľa právnych predpisov členského štátu dávky počítajú na základe priemerného zárobku, priemerného príspevku, priemerného zvýšenia alebo na základe pomeru, ktorý počas dôb poistenia existoval medzi žiadateľovými nezdanenými zárobkami a priemernými nezdanenými zárobkami všetkých poistených osôb okrem učňov, takúto priemernú výšku alebo pomer určí príslušná inštitúcia tohto štátu výlučne na základe dôb poistenia dosiahnutých podľa právnych predpisov uvedeného štátu alebo len na základe nezdanených zárobkov, ktoré dotknutá osoba poberala len počas týchto dôb;

d) ak sa podľa právnych predpisov členského štátu dávky počítajú na základe výšky zárobku, príspevkov alebo zvýšení, príslušná inštitúcia daného štátu určí výšku zárobku, príspevky alebo zvýšenie, ktoré sa majú brať do úvahy v súvislosti s dobami poistenia alebo bydliska dosiahnutými podľa právnych predpisov iných členských štátov na základe priemerného zárobku, príspevkov alebo zvýšení, ktoré boli zaznamenané v súvislosti s dobami poistenia dosiahnutými podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje;

e) ak sa podľa právnych predpisov členského štátu dávky počítajú na základe paušálneho zárobku alebo pevne určenej čiastky, príslušná inštitúcia daného štátu považuje paušálny zárobok alebo pevne určenú čiastku, ktorá sa berie do úvahy v súvislosti s dobami poistenia alebo bydliska dosiahnutými podľa právnych predpisov iných členských štátov, za rovné paušálnemu zárobku a pevne určenej čiastke alebo, ak je to vhodné, priemeru paušálnych zárobkov alebo pevne určenej čiastky, ktoré zodpovedajú dobám poistenia dosiahnutým podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje;

f) ak sa podľa právnych predpisov členského štátu počítajú dávky za niektoré doby na základe výšky zárobku a za iné doby na základe paušálneho zárobku alebo pevne určenej čiastky, príslušná inštitúcia daného štátu v súvislosti s dobami poistenia alebo bydliska dosiahnutými podľa právnych predpisov iných členských štátov zohľadní zárobky alebo pevne určené čiastky stanovené v súlade s horeuvedenými ustanoveniami pod písm. d) alebo e) alebo prípadne priemer týchto zárobkov alebo pevne určených čiastok; ak sa dávky počítajú na základe paušálneho zárobku alebo pevne určenej čiastky za všetky doby dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, príslušná inštitúcia považuje zárobok, ktorý sa má brať do úvahy v súvislosti s dobami poistenia alebo bydliska, ktoré boli dosiahnuté podľa právnych predpisov iných členských štátov, za rovné fiktívnym zárobkom v tomto štáte, ktoré zodpovedajú paušálnym zárobkom alebo pevne určeným čiastkam;

g) ak sa podľa právnych predpisov členského štátu počítajú dávky na základe priemerných príspevkov, príslušná inštitúcia určí tento priemer s odvolávaním sa iba na tie doby, ktoré boli dosiahnuté podľa právnych predpisov tohto štátu.

2.  Ustanovenia právnych predpisov členského štátu týkajúce sa valorizácie faktorov zohľadňovaných pre výpočet dávok sa vzťahujú, ak je to vhodné, na faktory, ktoré príslušná inštitúcia tohto štátu zohľadňuje v súlade s ustanoveniami odseku 1 v súvislosti s dobami poistenia alebo dobami bydliska dosiahnutými podľa právnych predpisov iných členských štátov.

3.  Ak sa podľa právnych predpisov členského štátu určuje výška dávok so zohľadnením existencie iných rodinných príslušníkov ako detí, príslušná inštitúcia tohto štátu zohľadní aj tých rodinných príslušníkov dotknutej osoby, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako keby mali bydlisko na území príslušného štátu.

4.  Ak právne predpisy, ktoré uplatňuje príslušná inštitúcia členského štátu, požadujú, aby sa započítal plat pre výpočet dávky po uplatnení prvého adruhého pododseku článku 45 ods. 6, a ak v tomto členskom štáte sa započítavajú iba doby úplnej nezamestnanosti s dávkami v súlade s článkom 71 ods. 1 písm. a) bodom ii) alebo prvou vetou článku 71 ods. 1 písm. b) bodom ii), potom pre výplatu dôchodkov bude príslušná inštitúcia tohto štátu vyplácať dôchodok na základe platu, ktorý použila ako základ pre poskytovanie dávok v nezamestnanosti v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje.

Článok 48 (11)

Doby poistenia alebo bydliska kratšie ako jeden rok

1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 46 ods. 2, inštitúcia členského štátu nie je viazaná priznať dávky vo vzťahu k dobám dosiahnutým podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje a ktoré sa započítavajú v čase vzniku poistnej udalosti, ak:

 celková dĺžka týchto dôb nedosahuje jeden rok,

 a

 pri započítaní týchto dôb nevzniká nárok na dávky iba na základe ustanovení týchto právnych predpisov.

2.  Príslušná inštitúcia každého z dotknutých členských štátov zohľadňuje doby uvedené v odseku 1 na účely uplatňovania článku 46 ods. 2 s výnimkou ustanovenia pod písm. b).

3.  Pokiaľ by uplatnenie odseku 1 malo za následok, že sa všetky inštitúcie dotknutých členských štátov zbavili svojich povinností, dávky sa priznajú výlučne podľa právnych predpisov posledného z uvedených štátov, ktorého podmienky sú splnené, akoby sa všetky doby poistenia a bydliska dosiahnuté a zohľadnené v súlade s článkom 45 ods. 1 až 4 dosiahli podľa právnych predpisov tohto štátu.

Článok 49 (11) (15)

Výpočet dávok v prípade, ak dotknutá osoba nespĺňa súčasne podmienky ustanovené právnymi predpismi všetkých členských štátov, podľa ktorých sa dosiahli doby poistenia alebo bydliska, alebo ak táto osoba výslovne požiadala o odklad priznania dávok v starobe

1.  Ak v danom čase dotknutá osoba nespĺňa súčasne podmienky ustanovené pre poskytovanie dávok právnymi predpismi všetkých členských štátov, ktoré sa na ňu vzťahovali, pričom sa primerane zohľadnia ustanovenia článku 45 a/alebo článku 40 ods. 3, ale spĺňa podmienky právnych predpisov len jedného alebo viacerých nich, použijú sa tieto ustanovenia:

a) každá z príslušných inštitúcií uplatňujúca právne predpisy, ktorých podmienky sú splnené, vypočíta výšku patriacej dávky v súlade s ustanoveniami článku 46;

b) ale:

i) ak dotknutá osoba spĺňa podmienky právnych predpisov aspoň dvoch členských štátov bez toho, aby bolo potrebné prihliadnuť k dobám poistenia alebo bydliska dosiahnutým podľa právnych predpisov členských štátov, ktorých podmienky nie sú splnené, tieto doby sa na účely článku 46 ods. 2 nezohľadnia, pokiaľ by zohľadnenie týchto dôb neumožnilo určiť vyššiu dávku;

ii) ak dotknutá osoba spĺňa podmienky právnych predpisov len jedného členského štátu bez toho, aby bolo potrebné prihliadnuť k dobám poistenia alebo bydliska dosiahnutým podľa právnych predpisov členských štátov, ktorých podmienky nie sú splnené, výška priznanej dávky sa v súlade s článkom 46 ods. 1 písm. a) bodom i) vypočíta iba v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktorých podmienky sú splnené, pričom sa zohľadnia iba doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté len podľa týchto právnych predpisov, pokiaľ by zohľadnenie dôb, ktoré uplynuli podľa právnych predpisov členského štátu, podmienky ktorých nie sú splnené, neumožnilo v súlade s článkom 46 ods. 1 písm. a) bodom ii) určiť vyššiu dávku.

Ustanovenia tohto odseku sa použijú primerane v prípade, ak dotknutá osoba výslovne požiadala o odklad priznania dávok v starobe v súlade s druhou vetou článku 44 ods. 2.

2.  Dávka alebo dávky priznané podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov v prípade uvedenom v odseku 1 sa automaticky znovu vypočítajú v súlade s článkom 46, keď podmienky požadované právnymi predpismi jedného alebo viacerých z ostatných členských štátov, ktoré sa na danú osobu vzťahovali, sú splnené, so zohľadnením, ak je to vhodné, ustanovení článku 45 a s opätovným prihliadnutím, ak je to vhodné, na odsek 1.Tento odsek sa použije primerane, keď osoba požaduje priznanie dávok v starobe, nadobudnutých podľa právnych predpisov jedného alebo viacerých členských štátov, ktoré boli dovtedy odložené v súlade s druhou vetou článku 44 ods. 2.

3.  Nový výpočet sa uskutoční automaticky v súlade s odsekom 1 bez toho, aby bol dotknutý článok 40 ods. 2, keď už podmienky vyžadované právnymi predpismi jedného alebo viacerých z dotknutých členských štátov prestanú byť splnené.

Článok 50 (11)

Priznanie doplatku, ak celková suma dávok vyplatiteľných podľa právnych predpisov rôznych členských štátov nedosahuje minimum ustanovené právnymi predpismi štátu, na území ktorého má príjemca bydlisko.

Príjemca dávok, na ktorého sa vzťahuje táto kapitola, sa nesmie v štáte, na území ktorého má bydlisko a podľa právnych predpisov ktorého sa mu má vyplácať dávka, priznať dávka nižšia ako minimálna dávka ustanovená týmito právnymi predpismi za dobu poistenia alebo bydliska, ktorá sa rovná všetkým dobám poistenia alebo bydliska zohľadneným pre vyplácanie v súlade s predchádzajúcimi článkami. Príslušná inštitúcia tohto štátu, ak to je potrebné, vyplatí príjemcovi počas doby, počas ktorej má bydlisko na jeho území, doplatok vo výške rozdielu medzi celkovou sumou dávok splatných podľa tejto kapitoly a výškou minimálnej dávky.

Článok 51 (11)

Valorizácia a nový výpočet dávok

1.  Ak sa z dôvodu zvýšenia životných nákladov alebo zmien v úrovni zárobkov alebo z iných dôvodov pre úpravu upravia dávky dotknutého štátu o pevne určené percento alebo čiastku, takéto percento alebo čiastka sa musia priamo uplatniť na dávky určené podľa článku 46 bez potreby nového výpočtu podľa ustanovení tohto článku.

2.  Na druhej strane, ak by sa mala zmeniť metóda určovania dávok alebo pravidlá výpočtu dávok, nový výpočet sa uskutoční v súlade s článkom 46.

▼M3

Článok 51a

Osoby, na ktoré sa vzťahuje osobitný systém pre štátnych zamestnancov

1.  Ustanovenia článku 44, článku 45 ods. 1, 5 a 6a článkov 46 až 51 sa obdobne použijú na osoby, na ktoré sa vzťahuje osobitný systém pre štátnych zamestnancov.

2.  Ak však právne predpisy členského štátu podmieňuje nadobudnutie, uspokojenie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky v osobitnom systému pre štátnych zamestnancov podmienkou, že všetky doby poistenia sa dosiahli v rámci jedného alebo niekoľkých osobitných systémov pre štátnych zamestnancov v tomto členskom štáte, alebo že je možné ich za rovnocenné považovať podľa právnych predpisov tohto členského štátu, vtedy sa započítavajú iba tie doby, ktoré je možné uznať podľa právnych predpisov tohto členského štátu.

Ak po zohľadnení takto dosiahnutých dôb dotknutá osoba nespĺňa podmienky na poberanie týchto dávok, zohľadnia sa tieto doby na poskytovanie dávok podľa všeobecného systému alebo, ak ten nie je, podľa systému uplatniteľného na manuálnych pracovníkov alebo úradníkov podľa toho, o aký prípad ide.

3.  Kde sa podľa právnych predpisov členského štátu počítajú dávky na základe posledného platu alebo platov poberaných počas referenčného obdobia, príslušná inštitúcia zohľadní pri výpočte iba tie platy náležite opätovne prehodnotené, ktoré daná osoba poberala po dobu alebo doby, kedy sa na ňu vzťahovali tieto právne predpisy.

▼BKAPITOLA 4

PRACOVNÉ ÚRAZY A CHOROBY Z POVOLANIAPrvý oddiel

Právo na dávky

Článok 52

Bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát — všeobecné pravidlá

Zamestnancovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá utrpí pracovný úraz alebo dostane chorobu z povolania a má bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, sa poskytnú v štáte, v ktorom má bydlisko:

a) vecné dávky poskytované v mene príslušnej inštitúcie od inštitúcie miesta bydliska v súlade s ustanoveniami právnych predpisov uplatňovaných touto inštitúciou tak, akoby bol poistený u nej;

b) peňažné dávky poskytované príslušnou inštitúciou v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta bydliska môže takéto dávky poskytovať inštitúcia miesta bydliska v mene príslušnej inštitúcie v súlade s právnymi predpismi príslušného štátu.

Článok 53

Cezhraniční pracovníci — osobitné pravidlá

Cezhraničný pracovník môže dostávať dávky aj na území príslušného štátu. Takéto dávky poskytuje príslušná inštitúcia v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu tak, akoby tam dotknutá osoba mala bydlisko.

Článok 54

Pobyt v príslušnom štáte alebo zmena bydliska do príslušného štátu

1.  Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa vzťahuje článok 52 a má pobyt na území príslušného štátu, poberá dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu aj v prípade, ak poberal dávky už pred svojím pobytom. Toto ustanovenie sa ale nevzťahuje na cezhraničných pracovníkov.

2.  Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa vzťahuje článok 52, ktorá zmenila miesto svojho bydliska na územie príslušného štátu, poberá dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu aj v prípade, ak poberal dávky už pred zmenou svojho bydliska.

Článok 55

Pobyt mimo príslušného štátu — Návrat do miesta bydliska v inom členskom štáte alebo jeho zmena do iného členského štátu po utrpení úrazu alebo ochorení na chorobu z povolania — Potreba odchodu do iného členského štátu za vhodným ošetrením

1.  Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá utrpí pracovný úraz alebo dostane chorobu z povolania a:

a) ktorá má pobyt na území iného členského štátu, ako je príslušný štát,

alebo

b) ktorá po získaní nároku na dávky uhraditeľné príslušnou inštitúciou má povolenie od tejto inštitúcie na návrat na územie členského štátu, kde má bydlisko, alebo preložiť svoje bydlisko na územie iného členského štátu,

alebo

c) ktorá má povolenie príslušnej inštitúcie odísť na územie iného členského štátu, aby tam dostala ošetrenie primerané jej stavu,

má nárok:

i) na vecné dávky poskytované v mene príslušnej inštitúcie inštitúciou miesta pobytu alebo bydliska v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje táto inštitúcia tak, akoby bola u nej poistená. Dĺžka doby, počas ktorej sa dávky poskytujú, sa však spravuje právnymi predpismi príslušného štátu;

ii) na peňažné dávky poskytované príslušnou inštitúciou v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje. Na základe dohody medzi príslušnou inštitúciou a inštitúciou miesta pobytu alebo bydliska môže takéto dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu poskytovať inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska v mene príslušnej inštitúcie.

2.  Povolenie požadované podľa odseku 1 písm. b) možno odmietnuť, len ak sa zistí, že presun dotknutej osoby by ohrozil jej zdravotný stav alebo poskytované lekárske ošetrenie.

Povolenie požadované podľa odseku 1 písm. c) nemožno odmietnuť, ak takéto ošetrenie nemožno dotknutej osobe poskytnúť na území členského štátu, v ktorom má bydlisko.

Článok 56

Úrazy počas cesty

Úraz počas cesty, ku ktorému dôjde na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, sa považuje za úraz, ku ktorému došlo na území príslušného štátu.

Článok 57 (7)

Dávky v súvislosti s chorobou z povolania v prípadoch, ak dotknutá osoba bola vystavená rovnakému riziku vo viacerých členských štátoch

1.  Ak osoba, ktorá dostala chorobu z povolania, vykonávala podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov činnosť, ktorá svojou povahou môže spôsobiť túto chorobu, dávky, o ktoré môže žiadať táto osoba alebo jej pozostalí, sa priznajú výlučne podľa právnych predpisov posledného z týchto štátov, ktorého podmienky sú splnené, pričom, ak je to vhodné, sa zohľadnia ustanovenia odsekov 2 až 5.

2.  Ak podľa právnych predpisov členského štátu je poskytovanie dávok v súvislosti s chorobou z povolania podmienené tým, že táto choroba sa prvý raz diagnostikovala na jeho území, považuje sa táto podmienka za splnenú, ak sa choroba prvý raz diagnostikovala na území iného členského štátu.

3.  Ak podľa právnych predpisov členského štátu je poskytovanie dávok v súvislosti s chorobou z povolania podmienené tým, že táto choroba sa prvý raz diagnostikovala v určitom časovom období, po ukončení poslednej činnosti, ktorá mohla spôsobiť takúto chorobu, príslušná inštitúcia tohto štátu pri overovaní časových období, kedy táto činnosť bola vykonávaná, zohľadní v nevyhnutnom rozsahu podobné činnosti vykonávané podľa právnych predpisov iného členského štátu, ako keby sa vykonávali podľa právnych predpisov prvého štátu.

4.  Ak podľa právnych predpisov členského štátu je poskytovanie dávok v súvislosti s chorobou z povolania podmienené tým, že činnosť, ktorá mohla pravdepodobne spôsobiť dotyčnú chorobu bola vykonávaná počas určitého časového obdobia, príslušná inštitúcia tohto štátu zohľadní, v nevyhnutnom rozsahu obdobia, počas ktorých bola táto činnosť vykonávaná podľa právnych predpisov každého iného členského štátu, ako keby sa vykonávala podľa právnych predpisov prvého štátu.

5.  V prípadoch chorôb z povolania, ktorých príčinou je usádzania prachu v pľúcach, náklady na peňažné dávky vrátane dôchodkov sa podelia medzi príslušné inštitúcie členských štátov, na území ktorých dotknutá osoba vykonávala činnosť, ktorá pravdepodobne spôsobila chorobu. Toto rozdelenie sa vykoná na základe pomeru dĺžok dôb starobného poistenia alebo bydliska uvedených v článku 45 ods. 1 dosiahnutých podľa právnych predpisov každého zo zúčastnených štátov, k celkovej dĺžke starobného poistenia alebo bydliska dosiahnutých podľa právnych predpisov všetkých členských štátov v deň, keď sa začína poskytovanie dávok.

6.  Rada na základe návrhu Komisie jednomyseľne určí choroby z povolania, na ktoré sa rozšíria ustanovenia odseku 5.

Článok 58

Výpočet peňažných dávok

1.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú, že výpočet peňažných dávok vychádza z priemerného zárobku, určí takéto priemerné zárobky výlučne poukázaním na zárobky, ktoré boli potvrdené, že boli vyplatené počas dôb dosiahnutých podľa uvedených právnych predpisov.

2.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú, že výpočet peňažných dávok vychádza z paušálneho zárobku, vezme do úvahy výlučne paušálne zárobky alebo prípadne priemer paušálnych zárobkov počas dôb dosiahnutých podľa uvedených právnych predpisov.

3.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú, že výška peňažných dávok sa mení podľa počtu rodinných príslušníkov, zohľadňuje aj rodinných príslušníkov dotknutej osoby, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu tak, akoby mali bydlisko na území príslušného štátu.

Článok 59

Náklady na dopravu osoby, ktorá utrpela pracovný úraz alebo trpí chorobou z povolania

1.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy upravujú úhradu nákladov na dopravu osoby, ktorá utrpela pracovný úraz alebo trpí chorobou z povolania, do miesta bydliska alebo do nemocnice, uhrádza takéto náklady do zodpovedajúceho miesta na území iného členského štátu, kde má osoba bydlisko, za predpokladu, že táto inštitúcia vopred dala povolenie na takýto prevoz, pričom riadne zohľadnila dôvody na jeho opodstatnenie. Takéto povolenie sa nevyžaduje v prípade cezhraničných pracovníkov.

2.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy upravujú náklady na prevoz tela osoby usmrtenej pri pracovnom úraze na miesto pohrebu, hradí náklady na takýto prevoz do zodpovedajúceho miesta na území iného členského štátu, kde mala osoba bydlisko v čase úrazu.Druhý oddiel

Zhoršenie stavu pri chorobe z povolania, na základe ktorej sa priznala dávka

Článok 60 (7) (11)

1.  Na prípad zhoršenia stavu pri chorobe z povolania, na základe ktorej zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba poberala alebo poberá dávky podľa právnych predpisov členského štátu, sa vzťahujú tieto pravidlá:

a) ak dotknutá osoba počas poberania dávky nevykonávala povolanie podľa právnych predpisov iného členského štátu, ktoré by pravdepodobne viedlo k vzniku alebo zhoršeniu stavu pri tejto chorobe, príslušná inštitúcia prvého členského štátu je povinná uhradiť náklady na dávky podľa ustanovení právnych predpisov, ktoré uplatňuje, so zohľadnením tohto zhoršenia;

b) ak dotknutá počas poberania dávky vykonávala takúto činnosť podľa právnych predpisov iného členského štátu, príslušná inštitúcia prvého členského štátu je povinná uhradiť náklady na dávky podľa ustanovení právnych predpisov, ktoré uplatňuje, bez toho, aby zohľadnila toto zhoršenie. Príslušná inštitúcia druhého členského štátu poskytuje danej osobe doplatok, ktorého výška bude rovná rozdielu medzi výškou dávky stanovenou po zhoršení a výškou určenou pred zhoršením podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, ako keby takáto choroba z povolania nastala podľa právnych predpisov tohto štátu;

c) ak v prípade podľa písm. b) zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba trpiaca chorobou, ktorej príčinou je ukladanie prachu v pľúcach, alebo chorobou určenou podľa článku 57 ods. 6 nemá nárok na dávky podľa právnych predpisov druhého členského štátu, príslušná inštitúcia prvého členského štátu je povinná poskytovať dávky podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, so zohľadnením tohto zhoršenia. Príslušná inštitúcia druhého štátu však hradí náklady rozdielu medzi výškou peňažných dávok vrátane dôchodkov splatných príslušnou inštitúcie prvého členského štátu so zohľadnením zhoršenia a výškou zodpovedajúcich dávok, ktoré patrili pred zhoršením;

d) ustanovenia o znížení, pozastavení a odňatí, stanovené právnymi predpismi členského štátu, sa nevzťahujú na osoby, ktoré poberajú dávky, priznané dvomi členskými štátmi v súlade s písm. b).

2.  Na prípad zhoršenia stavu pri chorobe z povolania, na základe ktorej sa uplatňujú ustanovenia článku 57 ods. 5, sa vzťahujú tieto ustanovenia:

a) príslušná inštitúcia, ktorá poskytovala dávky v súlade s ustanoveniami článku 57 ods. 1, je povinná poskytovať dávky podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, so zohľadnením tohto zhoršenia;

b) náklady peňažných dávok vrátane dôchodkov sa naďalej rozdeľujú medzi inštitúcie, ktoré spoločne znášali náklady na predchádzajúce dávky v súlade s ustanoveniami článku 57 ods. 5. Ak ale osoba znovu vykonávala činnosť, ktorá mohla pravdepodobne spôsobiť alebo zhoršiť takúto chorobu z povolania podľa právnych predpisov jedného členského štátu, v ktorom už vykonávala činnosť rovnakého charakteru, alebo podľa právnych predpisov iného členského štátu, príslušná inštitúcia takéhoto štátu hradí náklady rozdielu medzi výškou dávky stanovenej so zohľadnením zhoršenia stavu a výškou dávok stanovenej pred zhoršením.Tretí oddiel

Rôzne ustanovenia

Článok 61

Pravidlá pre zohľadnenie osobitostí právnych predpisov určitých členských štátov

1.  Pri absencii poistenia proti pracovným úrazom alebo chorobám z povolania na území členského štátu, na ktorom sa dotknutá osoba práve nachádza, alebo ak takéto poistenie existuje, ale neexistuje inštitúcia zodpovedná za poskytovanie vecných dávok, tieto dávky poskytuje inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska zodpovedná za poskytovanie vecných dávok v prípade choroby.

2.  Ak právne predpisy príslušného štátu podmieňujú poskytovanie úplne bezplatných vecných dávok použitím zdravotnej služby organizovanej zamestnávateľom, vecné dávky poskytované v prípadoch uvedených v článkoch 52 a 55 ods. 1 sa považujú za dávky poskytnuté takouto zdravotnou službou.

3.  Ak právne predpisy príslušného štátu zahŕňajú systém týkajúci sa povinností zamestnávateľa, vecné dávky poskytované v prípade uvedenom v článkoch 52 a 55 ods. 1 sa považujú za dávky poskytované na požiadanie príslušnej inštitúcie.

4.  Ak povaha systému príslušného štátu vzťahujúceho sa na odškodnenia za pracovné úrazy nemá charakter povinného poistenia, vecné dávky poskytuje priamo zamestnávateľ alebo príslušný poisťovateľ.

5.  Ak právne predpisy členského štátu výslovne stanovujú alebo z nich vyplýva, že pracovné úrazy alebo choroby z povolania, ktoré sa vyskytli alebo boli predtým potvrdené, sa majú zobrať do úvahy na účely posúdenia stupňa práceneschopnosti, aby sa preukázal nárok na dávku alebo určila výška dávky, príslušná inštitúcia tohto členského štátu tiež zoberie do úvahy pracovné úrazy alebo choroby z povolania, ktoré sa vyskytli alebo boli potvrdené predtým podľa právnych predpisov iného členského štátu, ako keby sa vyskytli alebo boli potvrdené podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

6.  Ak právne predpisy členského štátu výslovne stanovujú alebo z nich vyplýva, že pracovné úrazy alebo choroby z povolania, ktoré sa vyskytli alebo boli potvrdené dodatočne, sa majú zobrať do úvahy na účely posúdenia stupňa práceneschopnosti, aby sa preukázal nárok na dávku alebo určila výška dávky, príslušná inštitúcia tohto členského štátu tiež zoberie do úvahy pracovné úrazy alebo choroby z povolania, ktoré sa vyskytli alebo boli potvrdené dodatočne podľa právnych predpisov iného členského štátu, ako keby sa vyskytli alebo boli potvrdené podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, ale iba vtedy, keď:

1) nenáleží žiadne odškodnenie s ohľadom na pracovný úraz alebo chorobu z povolania, ktorá sa vyskytla alebo bola potvrdená predtým, podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje

a

2) nenáleží žiadne odškodnenie na základe právnych predpisov iného členského štátu, podľa ktorých sa vyskytol alebo bol potvrdený pracovný úraz alebo choroba z povolania, pričom sa prihliadalo na ustanovenia odseku 5, ohľadom tohto pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Článok 62

Systém uplatniteľný, ak je v štáte bydliska alebo pobytu niekoľko systémov — Maximálne trvanie poskytovania dávok

1.  Ak právne predpisy v štáte pobytu alebo bydliska obsahujú niekoľko systémov poistenia, použijú sa na zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, na ktorých sa vzťahuje článok 52 alebo 55 ods. 1 ustanovenia systému pre manuálnych pracovníkov v oceliarskom priemysle. Ak uvedené právne predpisy obsahujú osobitné systémy pre pracovníkov v baniach a podobných prevádzkach, ustanovenia takéhoto systému sa vzťahujú na túto kategóriu pracovníkov, ak inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska, ktorej predkladajú svoju žiadosť, je príslušná uplatňovať takýto systém.

2.  Ak právne predpisy členského štátu stanovujú maximálnu dobu poskytovania dávok, inštitúcia uplatňujúca tieto právne predpisy môže zohľadniť dobu, počas ktorej sa dávky už poskytovali inštitúciou iného členského štátu.Štvrtý oddiel

Náhrady medzi inštitúciami

Článok 63

1.  Príslušná inštitúcia je povinná nahradiť výšku vecnej dávky poskytovanej v jej mene v súlade s ustanoveniami článkov 52 a 55 ods. 1.

2.  Náhrady uvedené v odseku 1 sa určujú a uskutočňujú v súlade s postupmi ustanovenými vykonávacím nariadením uvedeným v článku 98 na základe preukázania skutočných výdavkov.

3.  Dva alebo viac členských štátov alebo príslušných orgánov týchto štátov môžu zabezpečiť iné metódy náhrad alebo upustiť od všetkých náhrad medzi inštitúciami patriacimi do ich právomoci.

▼M4Piaty oddiel

Študenti

Článok 63a

Ustanovenia prvého až štvrtého oddielu sa obdobne použijú na študentov.

▼BKAPITOLA 5

PODPORA PRI ÚMRTÍ

Článok 64

Úhrn dôb poistenia alebo bydliska

Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na podporu pri úmrtí dosiahnutím dôb poistenia alebo bydliska, v potrebnom rozsahu zohľadní doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu tak, akoby boli dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

Článok 65

Nárok na podporu pri úmrtí v prípadoch, ak smrť nastane v inom členskom štáte, ako je príslušný štát,alebo ak osoba má bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

1.  Ak zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, dôchodca alebo žiadateľ o dôchodok alebo jeho rodinný príslušník zomrie na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, za miesto úmrtia sa považuje územie príslušného štátu.

2.  Príslušná inštitúcia má povinnosť priznať podporu pri úmrtí splatnú podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, dokonca aj v prípade, ak oprávnená osoba má bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný štát.

3.  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú aj v prípade, keď je úmrtie dôsledkom pracovného úrazu alebo choroby z povolania.

Článok 66

Poskytovanie dávok v prípade úmrtia dôchodcu, ktorý mal bydlisko v inom členskom štáte, ako je štát, ktorého inštitúcia zodpovedala za poskytovanie vecných dávok

V prípade úmrtia dôchodcu, ktorý mal nárok na dôchodok podľa právnych predpisov jedného členského štátu alebo na dôchodky podľa právnych predpisov dvoch alebo viacerých členských štátov, ak mal takýto dôchodca bydlisko na území iného členského štátu, ako je štát, ktorého inštitúcia zodpovedala za poskytovanie vecných dávok tomuto dôchodcovi podľa ustanovení článku 28, poskytne táto inštitúcia podporu pri úmrtí splatnú podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, na svoje náklady tak, akoby dôchodca v čase svojho úmrtia mal bydlisko na území členského štátu tejto inštitúcie.

Ustanovenia predchádzajúceho pododseku sa obdobne vzťahujú na rodinných príslušníkov dôchodcu.

▼M4

Článok 66a

Študenti

Ustanovenia článkov 64 až 66 sa obdobne použijú na študentov a ich rodinných príslušníkov.

▼BKAPITOLA 6

DÁVKY V NEZAMESTNANOSTIPrvý oddiel

Spoločné ustanovenia

Článok 67

Úhrn dôb poistenia alebo zamestnania

1.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky dosiahnutím dôb poistenia, zohľadní v potrebnom rozsahu doby poistenia alebo zamestnania dosiahnuté ako zamestnanec podľa právnych predpisov iného členského štátu tak, akoby boli dobami poistenia dosiahnutými podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, za podmienky, že doby zamestnania sa započítajú ako doby poistenia dosiahnuté podľa týchto právnych predpisov.

2.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy podmieňujú nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky dosiahnutím dôb zamestnania, zohľadní v potrebnom rozsahu doby poistenia alebo zamestnania dosiahnuté ako zamestnanec podľa právnych predpisov iného členského štátu tak, akoby boli dobami zamestnania dosiahnutými podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

3.  S výnimkou prípadov uvedených v článku 71 ods. 1 písm. a) bodu ii) a písm. b) bodu ii) sa na uplatňovanie ustanovení odsekov 1 a 2 vzťahuje podmienka, že dotknutá osoba naposledy dosiahla:

 v prípade odseku 1 doby poistenia,

 v prípade odseku 2 doby zamestnania,

v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, podľa ktorých žiada o dávky.

4.  Ak dĺžka doby počas ktorej sa môžu dávky poskytovať, závisí od dĺžky dôb poistenia alebo zamestnania, použijú sa ustanovenia odseku 1 alebo 2 podľa toho, čo je vhodné.

Článok 68

Výpočet dávok

1.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy ustanovujú, že výpočet dávok vychádza z výšky predchádzajúceho zárobku, zohľadní výlučne zárobok, ktorý dotknutá osoba poberala v súvislosti so svojím posledným zamestnaním na území tohto štátu. Ak dotknutá osoba bola v svojom poslednom zamestnaní na tomto území menej ako štyri týždne, dávky sa vypočítajú na základe obvyklej mzdy alebo platu zodpovedajúceho v mieste bydliska alebo pobytu nezamestnanej osoby zamestnaniu ekvivalentnému alebo podobnému zamestnaniu, ako mala naposledy na území iného členského štátu.

2.  Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy stanovujú, že výška dávok sa mení podľa počtu rodinných príslušníkov, zohľadňuje aj rodinných príslušníkov dotknutej osoby, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu tak, akoby mali bydlisko na území príslušného štátu. Toto ustanovenie sa nepoužije, ak v štáte bydliska rodinných príslušníkov je iná osoba, ktorá má nárok na dávku v nezamestnanosti, pre výpočet ktorej sa zohľadňujú rodinní príslušníci.Druhý oddiel

Nezamestnané osoby, ktoré odídu do iného členského štátu, ako je príslušný štát

Článok 69

Podmienky a obmedzenia zachovania nároku na dávky

1.  Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je úplne nezamestnaná a ktorá spĺňa podmienky právnych predpisov členského štátu na nárok na dávky a ktorá odíde do jedného alebo viacerých členských štátov, aby tam hľadala zamestnanie, zachová si svoj nárok na takéto dávky za týchto podmienok a v rámci týchto obmedzení:

a) Pred svojím odchodom musí byť evidovaná ako osoba hľadajúca prácu a musí zostať k dispozícii pre služby zamestnanosti príslušného štátu najmenej štyri týždne po tom, ako sa stala nezamestnanou. Príslušné služby alebo inštitúcie však môžu povoliť jej odchod pred uplynutím tejto doby.

b) Musí sa zaevidovať ako osoba hľadajúca prácu u služieb zamestnanosti v každom členskom štáte, do ktorého ide, a podrobiť sa tam systémovým kontrolným postupom. Táto podmienka sa považuje za splnenú, pokiaľ ide o dobu pred zaevidovaním sa, ak sa dotknutá osoba zaevidovala do siedmich dní od dátumu, keď prestala byť k dispozícii službám zamestnanosti v štáte, ktorý opustila. Vo výnimočných prípadoch môžu príslušné služby alebo inštitúcie túto lehotu predĺžiť.

c) Nárok na dávky trvá maximálne počas troch mesiacov od dátumu, keď dotknutá osoba prestala byť k dispozícii službám zamestnanosti v štáte, ktorý opustila, za predpokladu, že celkové trvanie poskytovania dávok nepresiahne trvanie doby poskytovania dávok, na ktoré mala nárok podľa právnych predpisov tohto štátu. V prípade sezónneho pracovníka je však takéto trvanie obmedzené len na obdobie, ktoré zostáva do konca sezóny, na ktorú ho najali.

2.  Ak sa dotknutá osoba vráti do príslušného štátu pred uplynutím doby, počas ktorej má nárok na dávky podľa ustanovení odseku 1 písm. c), má naďalej nárok na dávky podľa právnych predpisov tohto štátu. Dotknutá osoba stratí všetky nároky na dávky podľa právnych predpisov príslušného štátu, ak sa doň nevráti pred uplynutím tejto doby. Vo výnimočných prípadoch môžu príslušné služby alebo inštitúcie túto lehotu predĺžiť.

3.  Ustanovenia odseku 1 sa môžu medzi dvoma dobami zamestnania využiť len raz.

▼M8 —————

▼B

Článok 70

Poskytovanie dávok a náhrada

1.  V prípadoch uvedených v článku 69 ods. 1 poskytuje dávky inštitúcia každého štátu, do ktorého sa nezamestnaná osoba príde uchádzať o prácu.

Príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sa vzťahovali na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu v čase jeho posledného zamestnania, je povinná nahradiť výšku takýchto dávok.

2.  Náhrada uvedená v odseku 1 sa určí a uskutoční v súlade s postupom ustanoveným vykonávacím nariadením uvedeným v článku 98 na základe preukázania skutočných výdavkov alebo paušálnymi platbami.

3.  Dva alebo viac členských štátov alebo príslušných orgánov týchto štátov môže zabezpečiť iné metódy náhrady alebo platieb, alebo upustiť od všetkých náhrad medzi inštitúciami, ktoré podliehajú ich právomoci.Tretí oddiel

Nezamestnané osoby, ktoré počas svojho posledného zamestnania mali bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

Článok 71

1.  Nezamestnaná osoba, ktorá bola predtým zamestnaná a ktorá počas svojho posledného zamestnania mala bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, poberá dávky v súlade s týmito ustanoveniami:

a) 

i) Cezhraničný pracovník, ktorý je čiastočne alebo prechodne zamestnaný v podniku, ktorý ho zamestnáva, poberá dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu tak, akoby mal bydlisko na území tohto štátu. Tieto dávky poskytuje príslušná inštitúcia.

ii) Cezhraničný pracovník, ktorý je úplne nezamestnaný, poberá dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov členského štátu, na území ktorého má bydlisko tak, akoby sa naňho vzťahovali tieto právne predpisy počas posledného zamestnania. Tieto dávky poskytuje inštitúcia miesta bydliska na svoje náklady.

b) 

i) Zamestnanec iný ako cezhraničný pracovník, ktorý je čiastočne alebo prechodne zamestnaný alebo je úplne nezamestnaný a ktorý zostáva k dispozícii svojmu zamestnávateľovi alebo službám zamestnanosti na území príslušného štátu, poberá dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov tohto štátu tak, akoby mal bydlisko na území tohto štátu. Tieto dávky poskytuje príslušná inštitúcia.

ii) Zamestnanec iný ako cezhraničný pracovník, ktorý je úplne nezamestnaný a ktorý sa dá k dispozícii pre prácu prostredníctvom služieb zamestnanosti na území členského štátu, kde má bydlisko, alebo ktorý sa vráti na toto územie, poberá dávky v súlade s právnymi predpismi tohto štátu tak, akoby tam mal posledné zamestnanie. Inštitúcia miesta bydliska poskytuje tieto dávky na svoje náklady. Ak takýto zamestnanec má nárok na dávky na náklady príslušnej inštitúcie členského štátu, ktorého právne predpisy sa na neho naposledy vzťahovali, poberá dávky podľa ustanovení článku 69. Poberanie dávok podľa právnych predpisov štátu, kde má bydlisko, sa prerušuje na každé obdobie, počas ktorého môže nezamestnaný na základe ustanovení článku 69 uplatniť nárok na dávky na základe právnych predpisov, ktoré sa na neho naposledy vzťahovali.

2.  Nezamestnaná osoba nemôže uplatniť nárok na dávky podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého území má bydlisko, pokiaľ má nárok na dávky podľa ustanovení odseku 1 písm. a) bodu i) alebo písm. b) bodu i).

▼M3Štvrtý oddiel

Osoby, na ktoré sa vzťahuje osobitný systém pre štátnych zamestnancov

Článok 71a

1.  Ustanovenia prvého a druhého oddielu sa obdobne použijú na osoby, na ktoré sa vzťahuje osobitný systém poistenia pre prípad nezamestnanosti pre štátnych zamestnancov.

2.  Ustanovenia tretieho oddielu sa nepoužijú na osoby, na ktoré sa vzťahuje osobitný systém poistenia pre prípad nezamestnanosti pre štátnych zamestnancov. Nezamestnaná osoba, na ktorú sa vzťahuje osobitný systém poistenia pre prípad nezamestnanosti pre štátnych zamestnancov, ktorá je čiastočne alebo úplne nezamestnaná a ktorá počas svojho posledného zamestnania mala bydlisko na území iného členského štátu ako je príslušný štát, poberá dávky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov príslušného štátu tak, ako keby mala bydlisko na jeho území; tieto dávky poskytuje príslušná inštitúcia na svoju náklady.

▼BKAPITOLA 7 (8)

RODINNÉ DÁVKY

Článok 72 (8)

Úhrn dôb poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti

Ak právne predpisy členského štátu podmieňujú nadobudnutie nároku na dávky dosiahnutím dôb poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, príslušná inštitúcia tohto štátu započíta na tieto účely, v nevyhnutnom rozsahu, doby poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti v každom inom členskom štáte, ako keby tieto obdobia boli dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje.

Článok 72a (9) (14)

Zamestnanci, ktorí sa stali úplne nezamestnanými

Zamestnanec, ktorý sa stal osobou úplne nezamestnanou a na ktorú sa vzťahuje článok 71 ods. 1 písm. a) bodu ii) alebo prvá veta písm. b) bodu ii), poberá na svojich rodinných príslušníkov, ktorí majú trvalé bydlisko na území toho istého členského štátu ako táto osoba, rodinné dávky v súlade s právnymi predpismi tohto štátu, ako keby počas sa jeho posledného zamestnania na neho vzťahovali právne predpisy tohto štátu, s prihliadnutím tam, kde je to vhodné, na ustanovenia článku 72. Tieto dávky poskytuje inštitúcia mieste bydliska na svoje vlastné náklady.

Ak táto inštitúcia uplatňuje právne predpisy, ktoré umožňujú zrážky z príspevkov platených nezamestnanými osobami na pokrytie rodinných dávok, je oprávnená uskutočniť takéto zrážky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré uplatňuje.

Článok 73 (8)

Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých rodinní príslušníci majú bydlisko v inom členskom štáte, ako je príslušný štát

Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá podlieha právnym predpisom členského štátu, má nárok ohľadom svojich rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, na rodinné dávky, ktoré ustanovené právnymi predpismi prvého štátu, ako keby mali bydlisko v tomto štáte, podľa ustanovení prílohy VI.

Článok 74 (8)

Nezamestnané osoby, ktorých rodinní príslušníci majú bydlisko na území iného štátu, ako je príslušný štát

Nezamestnaná osoba, ktorá bola predtým zamestnaná alebo vykonávala samostatne zárobkovú činnosť a ktorá poberá dávky v nezamestnanosti podľa právnych predpisov členského štátu, má nárok ohľadom svojich rodinných príslušníkov, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte, na rodinné dávky ustanovené právnymi predpismi prvého štátu, ako keby mali bydlisko na území tohto členského štátu, podľa ustanovení prílohy IV.

Článok 75 (8)

Poskytovanie dávok

1.  Rodinné dávky poskytuje, v prípadoch uvedených v článku 73, príslušná inštitúcia štátu, ktorého právnym predpisom zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podlieha, a v prípadoch uvedených v článku 74, príslušná inštitúcia štátu, podľa ktorého právnych predpisov nezamestnaná osoba, ktorá bola predtým zamestnaná alebo vykonávala samostatne zárobkovú činnosť, poberá dávky v nezamestnanosti. Poskytujú sa v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré takáto inštitúcia uplatňuje, bez ohľadu na to, či takáto fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa takéto dávky vyplácajú, má bydlisko alebo pobyt na území príslušného štátu alebo v inom štáte.

2.  Ak však osoba, ktorej majú byť poskytované rodinné dávky, nepoužíva takéto dávky na zabezpečenie rodinných príslušníkov, príslušná inštitúcia sa zbaví svojej právnej povinnosti tým, že bude poskytovať tieto dávky fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa skutočne stará o zabezpečenie rodinných príslušníkov, na žiadosť alebo prostredníctvom inštitúcie miesta ich bydliska alebo prostredníctvom určenej inštitúcie alebo úradu, ktorý na tento účel menovala príslušná inštitúcia štátu ich bydliska.

3.  Dva alebo viaceré členské štáty sa môžu dohodnúť, v súlade s ustanoveniami článku 8, že príslušná inštitúcia bude poskytovať rodinné dávky, ktoré náležia podľa právnych predpisov tohto štátu alebo jedného z týchto štátov fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa skutočne stará o zabezpečenie rodinných príslušníkov, buď priamo, alebo prostredníctvom inštitúcie miesta ich bydliska.

Článok 76 (8)

Pravidlá alebo priority v prípadoch prekrývania nároku na rodinné dávky podľa právnych predpisov príslušného štátu a podľa právnych predpisu členského štátu bydliska rodinných príslušníkov

1.  Keď počas rovnakého obdobia tým istým rodinným príslušníkom z dôvodu vykonávania povolania právne predpisy členského štátu, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko, priznajú nárok na rodinné dávky, nárok na rodinné dávky, ktoré náležia podľa právnych predpisov iného členského štátu, ak to prichádza do úvahy podľa článkov 73 alebo 74, budú pozastavené do výšky, ktorú priznávajú právne predpisy prvého členského štátu.

2.  Ak sa nárok na dávky neuplatnil v členskom štáte, na území ktorého majú rodinní príslušníci bydlisko, príslušná inštitúcia iného členského štátu môže uplatniť ustanovenia odseku 1, ako keby dávky poskytoval prvý členský štát.

▼M4

Článok 76a

Študenti

Ustanovenia článku 72 sa obdobne použijú na študentov.

▼BKAPITOLA 8

DÁVKY PRE NEZAOPATRENÉ DETI DÔCHODCOV A PRE SIROTY

Článok 77

Nezaopatrené deti dôchodcov

1.  Na účely tohto článku termín „dávky“ znamená rodinné prídavky pre osobu poberajúcu starobný alebo invalidný dôchodok alebo dôchodok z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania a zvýšenia alebo doplatky k takýmto dôchodkom v súvislosti s deťmi takýchto dôchodcov s výnimkou doplatkov poskytovaných v rámci systémov poistenia za pracovné úrazy a choroby z povolania.

2.  Dávky sa poskytujú v súlade s ďalej uvedenými pravidlami bez ohľadu na členský štát, na ktorého území má dôchodca alebo deti bydlisko:

a) dôchodcovi, ktorý poberá dôchodok podľa právnych predpisov len jedného členského štátu v súlade s právnymi predpismi členského štátu zodpovedného za tento dôchodok;

b) dôchodcovi, ktorý poberá dôchodky podľa právnych predpisov viacerých členských štátov:

i) v súlade s právnymi predpismi ktoréhokoľvek z týchto štátov, v ktorom má bydlisko, za predpokladu, že sa nárok na jednu z týchto dávok uvedených v odseku 1 nadobudol podľa právnych predpisov tohto štátu, pri zohľadnení ustanovenia článku 79 ods. 1 písm. a), ak je to vhodné,

alebo

ii) v iných prípadoch v súlade s právnymi predpismi členského štátu, ktorým podliehal najdlhšiu dobu, za predpokladu, že sa nárok na jednu z týchto dávok uvedených v odseku 1 nadobudol podľa právnych predpisov tohto štátu pri zohľadnení ustanovenia článku 79 ods. 1 písm. a), ak je to vhodné. Ak sa podľa týchto právnych predpisov nenadobudol žiaden nárok na dávku, skúmajú sa podmienky na vznik takéhoto nároku podľa právnych predpisov iných dotknutých členských štátov v poradí podľa klesajúcej dĺžky dôb poistenia alebo dôb bydliska dosiahnutých podľa právnych predpisov týchto členských štátov.

Článok 78

Siroty

▼M5

1.  Na účely tohto článku termín „dávky“; znamená rodinné prídavky a, kde je to vhodné, doplnkové alebo osobitné príspevky pre siroty.

▼B

2.  Sirotské dávky sa poskytujú v súlade s ďalej uvedenými pravidlami bez ohľadu na členský štát, na ktorého území má sirota alebo fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa o ňu skutočne stará, bydlisko alebo sídlo;

a) sirote zosnulého zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahovali právne predpisy iba jedného členského štátu, v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu;

b) sirote zosnulého zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahovali právne predpisy viacerých členských štátov:

i) v súlade s právnymi predpismi členského štátu, na ktorého území má sirota bydlisko, za predpokladu, že sa nárok na jednu z dávok uvedených v odseku 1 nadobudol podľa právnych predpisov tohto štátu pri zohľadnení ustanovení článku 79 ods. 1 písm. a), ak je to vhodné, alebo

ii) v iných prípadoch v súlade s právnymi predpismi členského štátu, ktoré sa na zosnulého vzťahovali najdlhšiu dobu, za predpokladu, že sa nárok na jednu z dávok uvedených v odseku 1 nadobudol podľa právnych predpisov tohto štátu pri zohľadnení ustanovení článku 79 ods. 1 písm. a), ak je to vhodné; ak sa podľa týchto právnych predpisov nenadobudol žiadny nárok na dávku, skúmajú sa podmienky na nadobudnutie takéhoto nároku podľa právnych predpisov iných dotknutých členských štátov v poradí podľa klesajúcej dĺžky dôb poistenia alebo dôb bydliska dosiahnutých podľa právnych predpisov týchto členských štátov.

Právne predpisy členských štátov uplatňované v súvislosti s poskytovaním dávok uvedených v článku 77 pre deti dôchodcov sa však naďalej uplatňujú aj po úmrtí uvedeného dôchodcu v súvislosti s poskytovaním dávok jeho sirotám.

▼M5

Článok 78a

Sirotské dôchodky, s výnimkou dôchodkov, ktoré sa poskytujú v rámci systémov poistenia pre pracovné úrazy a choroby z povolania, sa v rozsahu článku 78 ods. 1 považujú za „dávky“;, ak sa na zosnulú osobu kedykoľvek vzťahoval systém poskytujúci výhradne rodinné prídavky alebo doplnkové alebo osobitné príspevky pre siroty. Tieto systémy sú uvedené v prílohe VIII.

▼B

Článok 79 (7)

Spoločné ustanovenia pre dávky nezaopatrených detí dôchodcov a pre siroty

1.  Dávky v zmysle článkov ►M5  77, 78 a 78a ◄ sa poskytujú v súlade s právnymi predpismi určenými uplatnením ustanovení týchto článkov inštitúciou zodpovednou za uplatňovanie takýchto právnych predpisov a na jej náklady, akoby sa na dôchodcov alebo zosnulého vzťahovali len právne predpisy príslušného štátu.

Ak ale:

a) tieto právne predpisy ustanovujú, že nadobudnutie, zachovanie alebo znovunadobudnutie nároku na dávky závisí na dĺžke dôb poistenia, zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti alebo bydliska, takáto dĺžka sa určí so zohľadnením ustanovení článku 45 alebo 72, ak je to vhodné;

b) právne predpisy ustanovujú, že výška dávok sa vypočíta na základe výšky dôchodku alebo závisí na dĺžke dôb poistenia, výška týchto dávok sa vypočíta na základe teoretickej výšky určenej v súlade s ustanoveniami článku 46 ods. 2.

2.  V prípade, ak má uplatnenia pravidla ustanoveného v článkoch 77 ods. 2 písm. b) bodu ii) a 78 ods. 2 písm. b) bodu ii) za následok, že príslušných je niekoľko členských štátov, pretože dĺžka dôb je rovnaká, dávky v zmysle článku ►M5  77, 78 alebo 78a ◄ podľa toho, o ktorý prípad ide, sa poskytujú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, ktoré sa na dôchodcu alebo zosnulého naposledy vzťahovali.

3.  Nárok na dávky splatné iba podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo podľa ustanovení odseku 2 a podľa článkov ►M5  77, 78 a 78a ◄ sa pozastaví, ak deti získajú nárok na rodinné dávky alebo prídavky podľa právnych predpisov členského štátu na základe výkonu zárobkovej činnosti. V takomto prípade sa dané osoby považujú za rodinných príslušníkov zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.

▼M3

Článok 79a

Ustanovenia o dávkach pre siroty majúce nárok na dávky v rámci osobitného systému pre štátnych zamestnancov

1.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia ►M5  článku 78a ◄ , sirotské dôchodky v rámci osobitného systému pre štátnych zamestnancov sa vypočítavajú podľa ustanovení kapitoly 3.

2.  Ak v prípade uvedenom v odseku 1 boli dosiahnuté doby poistenia, zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska v rámci všeobecného systému, potom dávky splatné podľa tohto všeobecného systému sa vyplácajú podľa ustanovení kapitoly 8 ►M5  pokiaľ článok 44 ods. 3 neustanovuje inak ◄ . Doby poistenia, zamestnania alebo samostatne zárobkovej činnosti dosiahnuté v súlade s právnymi predpismi osobitného systému pre štátnych zamestnancov alebo doby, ktoré právne predpisy tohto členského štátu považuje za rovnocenné týmto dobám, sa v prípade potreby tam, kde je vhodné, zohľadňujú na účely nadobudnutia, zachovania alebo znovunadobudnutie nárokov na dávky v súlade s právnymi predpismi tohto všeobecného systému.

▼BHLAVA IV

SPRÁVNA KOMISIA PRE SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV

Článok 80

Zloženie a pracovné metódy

1.  Pri Komisii Európskych spoločenstiev pôsobí správna komisia pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov (ďalej „správna komisia“) zložená zo zástupcov vlády každého členského štátu, ktorej pomáhajú, ak je to potrebné, odborní poradcovia. Zástupca Komisie sa zúčastňuje na zasadnutiach správnej komisie vo funkcii poradcu.

2.  Správnej komisii pomáha v technických otázkach Medzinárodný úrad práce podľa podmienok dohôd uzavretých na tento účel medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Medzinárodnou organizáciou práce.

3.  Štatút správnej komisie sa vypracuje na základe vzájomnej dohody medzi jej členmi.

Rozhodnutia o otázkach výkladu uvedené v článku 81 písm. a) musia byť prijaté jednomyseľne. Rozhodnutia sú v potrebnom rozsahu zverejňované.

4.  Sekretariát správnej komisie zabezpečuje Komisia Európskych spoločenstiev.

Článok 81

Úlohy správnej komisie

Správna komisia má tieto povinnosti:

a) zaoberať sa všetkými správnymi otázkami a otázkami výkladu, ktoré vznikajú z ustanovení tohto nariadenia a následných nariadení alebo z akejkoľvek dohody alebo dojednania uskutočneného v ich rámci bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných orgánov, inštitúcií a osôb obrátiť sa na súd v zmysle právnych predpisov členských štátov, tohto nariadenia alebo zmluvy;

b) na požiadanie príslušných orgánov, inštitúcií a súdov členských štátov vykonávať preklady dokumentov súvisiacich s vykonávaním tohto nariadenia, najmä preklady žiadostí predložených osobami, ktoré môžu mať nárok na dávky podľa ustanovení tohto nariadenia;

c) posilňovať a rozvíjať spoluprácu medzi členskými štátmi vo veciach sociálneho zabezpečenia, najmä v súvislosti so zdravotníckymi a sociálnymi opatreniami spoločného záujmu;

▼M1

d) posilňovať a rozvíjať spoluprácu medzi členskými štátmi modernizáciou postupov pre výmenu informácií, predovšetkým úpravou informačného toku medzi inštitúciami s cieľom telematickej výmeny berúc do úvahy rozvoj spracovania dát v každom členskom štáte. Hlavným cieľom takejto modernizácie je urýchliť priznanie dávok;

▼B

e) evidovať okolnosti, ktoré treba vziať do úvahy pri zriaďovaní účtov súvisiacich s nákladmi znášanými inštitúciami členských štátov podľa ustanovení tohto nariadenia a schvaľovať ročné vyúčtovania medzi uvedenými inštitúciami;

f) preberať všetky ďalšie funkcie patriace do jej pôsobnosti podľa ustanovení tohto a alebo dojednania uskutočneného v ich rámci následných nariadení alebo z akejkoľvek dohody alebo dojednania uskutočneného v ich rámci;

g) predkladať Komisii Európskych spoločenstiev návrhy na vypracovanie ďalších nariadení a na preskúmanie tohto a ďalších nariadení.HLAVA V

PORADNÝ VÝBOR PRE SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV

Článok 82 (B)

Zriadenie, zloženie a pracovné metódy

1.  Týmto sa zriaďuje Poradný výbor pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov (ďalej „poradný výbor“), ktorý má celkovo ►M10  162 ◄ členov, pričom za každý členský štát ho tvoria:

a) dvaja zástupcovia vlády, z ktorých aspoň jeden musí byť členom správnej komisie;

b) dvaja zástupcovia odborov;

c) dvaja zástupcovia organizácií zamestnávateľov.

Pre každú z vyššie uvedených kategórií sa vymenuje za každý členský štát náhradník.

2.  Členov poradného výboru a ich náhradníkov vymenúva Rada, ktorá sa pri výbere zástupcov odborov a zamestnávateľských organizácií usiluje dosiahnuť vo výbore vyvážené zastúpenie rôznych dotknutých odvetví.

Zoznam členov a ich náhradníkov zverejní Rada v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

3.  Funkčné obdobie členov a náhradníkov je dva roky. Môžu byť opätovne vymenovaní. Po uplynutí svojho funkčného obdobia zostávajú členovia a náhradníci vo funkcii, až kým ich nenahradia alebo opätovne nevymenujú.

4.  Poradnému výboru predsedá zástupca Komisie. Predseda nehlasuje.

5.  Poradný výbor zasadá najmenej raz za rok. Zvoláva ho predseda z vlastného podnetu alebo na základe písomnej žiadosti najmenej tretiny členov adresovanej jemu. Žiadosť musí obsahovať konkrétne návrhy týkajúce sa programu.

6.  Na základe návrhu predsedu môže za výnimočných okolností poradný výbor rozhodnúť, že požiada o radu osoby alebo zástupcov organizácií s rozsiahlymi skúsenosťami v otázkach sociálneho zabezpečenia. Okrem toho výboru bude poskytovať technickú pomoc Medzinárodný úrad práce za tých istých podmienok, ako správnej komisii, podľa dohody uzavretej medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Medzinárodnou organizáciou práce.

7.  Stanoviská a návrhy poradného výboru musia byť odôvodnené. Prijímajú sa absolútnou väčšinou platne odovzdaných hlasov.

Výbor prijme väčšinou svojich členov svoj rokovací poriadok, ktorý schváli Rada po obdržaní stanoviska Komisie.

8.  Sekretárske služby pre poradný výbor zabezpečuje Komisia.

Článok 83

Úlohy poradného výboru

Poradný výbor je na žiadosť Komisie Európskych spoločenstiev alebo správnej komisie alebo z vlastného podnetu splnomocnený:

a) skúmať všeobecné otázky alebo zásadné otázky a problémy vznikajúce z vykonávania nariadení prijatých v rámci ustanovení článku 51 Zmluvy;

b) formulovať pre správnu komisiu stanoviská a návrhy na akúkoľvek zmenu a doplnenie nariadení.HLAVA VI

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 84 (7)

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi

1.  Príslušné orgány členských štátov sa vzájomne informujú o všetkom, čo sa týka:

a) opatrení uskutočnených na vykonávanie tohto nariadenia;

b) zmien ich právnych predpisov, ktoré môžu ovplyvniť vykonávanie tohto nariadenia.

2.  Na účely vykonávania tohto nariadenia poskytnú orgány a inštitúcie členských štátov svoje služby a budú konať tak, akoby vykonávali svoje vlastné právne predpisy. Správna pomoc poskytnutá uvedenými orgánmi a inštitúciami je zvyčajne bezplatná. Príslušné orgány členských štátov sa však môžu dohodnúť na náhrade určitých výdavkov.

3.  Orgány a inštitúcie členských štátov môžu na účely vykonávania tohto nariadenia komunikovať medzi sebou a dotknutými osobami alebo ich zástupcami priamo.

4.  Orgány, inštitúcie a súdy jedného členského štátu nemôžu zamietnuť žiadosti alebo iné predložené dokumenty z toho dôvodu, že sú napísané v úradnom jazyku iného členského štátu. Ak je to vhodné, je možné použiť ustanovenia článku 81 b).

5.  

a) V prípadoch, kde podľa tohto nariadenia alebo podľa vykonávacieho nariadenia uvedeného v článku 98, oznamujú orgány alebo inštitúcie členského štátu osobné údaje orgánom alebo inštitúciám iného členského štátu, toto oznamovanie údajov bude podliehať ustanoveniam právnym predpisov členského štátu poskytujúceho údaje o ochrane údajov.

Každé následné odovzdanie, ako aj uloženie, pozmeňovanie alebo zničenie údajov podlieha ustanoveniam právnych predspisov o ochrane údajov prijímajúceho členského štátu.

b) použitie osobných údajov pre iné účely, ako je sociálne zabezpečenie, je možné len so súhlasom dotknutej osoby alebo pri dodržaní iných záruk, ktoré stanovujú vnútroštátne právne predpisy.

▼M7

Článok 84a

Vzťahy medzi inštitúciami a osobami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie

1.  Inštitúcie a osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, majú povinnosť vzájomného informovania a spolupráce na zabezpečenie správneho vykonávania tohto nariadenia.

Inštitúcie v súlade so zásadou správneho vykonávania odpovedajú na všetky dopyty v primeranom čase a v tejto súvislosti poskytujú zainteresovaným osobám akékoľvek požadované informácie pre uplatňovanie práv im udelených týmto nariadením.

Zainteresované osoby informujú inštitúcie príslušného štátu a štátu bydliska čo najskôr o akýchkoľvek zmenách ich osobnej alebo rodinnej situácie, ktoré majú vplyv na ich právo na dávky podľa tohto nariadenia.

2.  Nedodržanie povinnosti informovania uvedenej v odseku 1 treťom pododseku môže mať za následok aplikáciu primeraných opatrení v rámci vnútroštátneho práva. Tieto opatrenia sú jednako ekvivalentné opatreniam aplikovateľným na podobné situácie podľa vnútroštátneho práva a osobám uplatňujúcim nárok neznemožňujú alebo v praxi nadmerne nesťažujú uplatňovanie práv im udelených týmto nariadením.

3.  V prípade ťažkostí pri interpretácii alebo aplikácii tohto nariadenia, čo by mohlo ohroziť práva osoby, na ktorú sa vzťahuje, inštitúcia príslušného štátu alebo štátu miesta bydliska príslušnej osoby kontaktuje inštitúciu (inštitúcie) príslušného členského štátu (príslušných členských štátov). Ak sa nebude môcť nájsť riešenie v primeranom čase, zainteresované orgány môžu požiadať správnu komisiu o intervenciu.

▼B

Článok 85

Oslobodenie od daní alebo daňové úľavy — Oslobodenie od overovania

1.  Každé oslobodenie od daní, kolkovej povinnosti, notárskych alebo evidenčných poplatkov alebo ich zníženie obsiahnuté v právnych predpisoch jedného členského štátu v súvislosti s osvedčeniami alebo dokumentmi, ktorých predloženie sa požaduje na účely právnych predpisov tohto štátu, sa rozširuje na podobné dokumenty, ktorých predloženie sa požaduje na účely právnych predpisov iného členského štátu alebo tohto nariadenia.

2.  Všetky vyhlásenia, dokumenty a osvedčenia akéhokoľvek druhu, ktorých predloženie sa požaduje na účely tohto nariadenia, sú oslobodené od overovania diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi.

▼M1

3.  Elektronickú správu, ktorú inštitúcia zašle v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a vykonávacieho nariadenia nemôže odmietnuť žiadny orgán alebo inštitúcia iného členského štátu z dôvodu, že správu obdržala elektronickými prostriedkami, ak prijímajúca inštitúcia vyhlásila, že je schopná prijímať elektronické správy. Reprodukcia a záznam takýchto správ sa považuje za správnu a presnú reprodukciu pôvodného dokumentu alebo záznamu informácií, na ktoré sa vzťahuje, ak neexistuje dôkaz o opaku.

Elektronická správa sa považuje za platnú, ak počítačový systém, na ktorom je správa zaznamenaná, obsahuje zabezpečenie proti akejkoľvek úprave, zverejneniu alebo prístupu k záznamu. Informácie zaznamenané v priamo čitateľnej forme musí byť možné kedykoľvek reprodukovať. Ak sa elektronická správa posiela z jednej inštitúcie sociálneho zabezpečenia do inej, musia byť prijaté primerané bezpečnostné opatrenia v súlade s príslušnými ustanoveniami spoločenstva.

▼B

Článok 86 (14)

Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky predložené orgánu, inštitúcii alebo súdu iného členského štátu, ako je príslušný štát

1.  Každá žiadosť, vyhlásenie alebo opravné prostriedky, ktoré by sa mali predložiť v určenej lehote orgánu, inštitúcii alebo súdu jedného štátu, aby sa dodržali ustanovenia právnych predpisov tohto štátu, sú prípustné, ak sa predložia v tej istej lehote zodpovedajúcemu orgánu, inštitúcii alebo súdu iného členského štátu. V takom prípade orgán, inštitúcia alebo súd prijímajúci žiadosť, vyhlásenie alebo opravný prostriedok, ho bez zbytočného odkladu postúpi príslušnému orgánu, inštitúcii alebo súdu prvého štátu, priamo alebo prostredníctvom príslušných orgánov dotknutého členského štátu. Deň, ku ktorému sa taká žiadosť, vyhlásenie alebo opravný prostriedok predložilo orgánu, inštitúcii alebo súdu druhého štátu, sa považuje za deň ich predloženia príslušnému orgánu, inštitúcii alebo súdu.

2.  Ak osoba oprávnená takto konať podľa právnych predpisov členského štátu predložila tomuto štátu žiadosť o priznanie nároku na rodinné dávky, aj keď tento štát nie je príslušný podľa práva prednosti, dátum podania prvej žiadosti sa považuje za dátum podania tejto žiadosti príslušnému orgánu, inštitúcii alebo súdu pod podmienkou, že nová žiadosť je podaná v členskom štáte príslušnom podľa práva prednosti osobou, ktorá je na to oprávnená podľa právnych predpisov tohto štátu. Druhá žiadosť sa musí predložiť do jedného roka po oznámení zamietnutia prvej žiadosti alebo zastavení vyplácania dávok v prvom členskom štáte.

Článok 87

Lekárske vyšetrenia

1.  Lekárske vyšetrenia v zmysle právnych predpisov jedného členského štátu môže na požiadanie príslušnej inštitúcie uskutočniť na území iného členského štátu inštitúcia miesta pobytu alebo bydliska osoby, ktorá má nárok na dávky podľa podmienok ustanovených vo vykonávacom nariadení uvedenom v článku 98 alebo, ak tieto nie sú, podľa podmienok dohodnutých medzi príslušnými orgánmi dotknutých členských štátov.

2.  Lekárske vyšetrenia uskutočnené podľa podmienok ustanovených v odseku 1 sa považujú za vykonané na území príslušného štátu.

Článok 88

Prevod finančných čiastok splatných podľa tohto nariadenia z jedného členského štátu do druhého

Pokiaľ je to vhodné, peňažné prevody, uskutočňované v súlade s týmto nariadením, sa vykonajú v súlade s príslušnými dohodami, ktoré boli uzavreté medzi dotknutými členskými štátmi a ktoré sú v čase prevodu v platnosti. Ak nie sú tieto dohody medzi dvoma členskými štátmi platné, príslušné orgány uvedených štátov alebo orgány zodpovedné za medzinárodné platby určia vzájomnou dohodou opatrenia potrebné na vykonanie takýchto prevodov.

Článok 89

Osobitné postupy na uplatňovanie právnych predpisov určitých členských štátov

Osobitné postupy na uplatňovanie právnych predpisov určitých členských štátov sú stanovené v prílohe VI.

Článok 90 (8)

Článok 91

Príspevky na náklady zamestnávateľov alebo podnikov, ktorí nie sú usadení v príslušnom štáte

Zamestnávateľ nie je povinný platiť zvýšené príspevky z dôvodu skutočnosti, že miesto jeho podnikania alebo sídlo alebo miesto podnikania jeho podniku je na území iného členského štátu, ako je príslušný štát.

Článok 92

Výber príspevkov

1.  Príspevky splatné inštitúcii jedného členského štátu sa môžu vyberať na území druhého členského štátu v súlade so správnymi postupmi, zárukami a výsadami, ktoré možno uplatniť na výber príspevkov splatných zodpovedajúcej inštitúcií druhého členského štátu.

2.  Postup na vykonávanie ustanovení odseku 1 sa spravuje, v potrebnej miere, vykonávacím nariadením uvedeným v článku 98 alebo prostredníctvom dohôd medzi členskými štátmi. Takéto vykonávacie postupy môžu ďalej obsahovať postupy pre vymáhanie platby.

Článok 93

Nároky inštitúcií zodpovedných za dávky voči povinným tretím osobám

1.  Ak osoba poberá dávky podľa právnych predpisov jedného členského štátu v súvislosti s úrazom, ktorý sa stal na území iného členského štátu, všetky nároky inštitúcie zodpovednej za dávky voči tretej osobe povinnej odškodniť za úraz sa riadia týmito pravidlami:

a) Ak na inštitúciu zodpovedná za dávky na základe právnych predpisov, ktoré uplatňuje, prešla pohľadávavka voči tretej osobe, takýto prechod uzná každý členský štát.

b) Ak uvedená inštitúcia má priame nároky voči tretej osobe, takéto nároky uzná každý členský štát.

2.  Ak osoba v súvislosti s úrazom, ktorý sa stal na území jedného členského štátu, poberá dávky podľa právnych predpisov iného členského štátu, ustanovenia uvedených právnych predpisov určujúce, v ktorom prípade sa vylúči občianskoprávna zodpovednosť zamestnávateľov alebo osôb, ktoré sú u nich zamestnané, sa použijú v súvislosti s uvedenou osobou alebo príslušnou inštitúciou.

Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú ďalej na každý nárok inštitúcie zodpovednej za dávky voči zamestnávateľovi alebo osobám ním zamestnaným v prípadoch, ak ich právna zodpovednosť nie je vylúčená.

3.  V prípadoch, kde dva alebo viacej členských štátov alebo príslušné orgány týchto štátov uzavreli v súlade s ustanoveniami článku 36 ods. 3 a/alebo článku 63 ods. 3 dohodu o upustení od náhrad medzi inštitúciami podliehajúcim ich právomoci, všetky nároky, ktoré vyvstanú proti povinnej tretej strane sa riadia nasledujúcimi pravidlami:

a) V prípadoch, kde inštitúcia členského štátu pobytu alebo bydliska prizná osobe dávky z titulu úrazu, ktorý utrpela na území tohto členského štátu, táto inštitúcia v súlade s právnymi predpismi, ktoré uplatňuje, využije právo na prevzatie pohľadávky alebo na priamy postup voči tretej strane, povinnej za poskytovanie odškodnenia za úraz.

b) Na účely vykonávania písm. a):

i) osoba poberajúca dávky sa považuje za osobu poistenú v inštitúcii miesta pobytu alebo bydliska

a

ii) táto inštitúcia sa považuje za dlžnú inštitúciu.

c) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa budú naďalej uplatňovať ohľadom všetkých dávok, ktoré nie sú zahrnuté v dohode o upustení od náhrad uvedenej v tomto odseku.HLAVA VII

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 94 (7) (8) (11) (12)

Prechodné ustanovenia pre zamestnancov

1.  Podľa tohto nariadenia nebudú priznané žiadne práva vzťahujúce sa na obdobie pred 1. októbrom 1972 alebo pred dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu.

2.  Všetky doby poistenia a tam, kde je to vhodné, všetky doby zamestnania alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov členského štátu pred 1. októbrom 1972 alebo pred dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia na území príslušného členského štátu alebo na časti územia tohto štátu, sa zohľadnia na určenie práva, ktoré sa získa podľa ustanovení tohto nariadenia.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa podľa tohto nariadenia nadobudne právo aj vtedy, keď sa týka poistnej udalosti, ktorá sa uskutočnila pred 1. októbrom 1972 alebo pred dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu.

4.  Každá dávka, ktorá nebola priznaná alebo bola pozastavená z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska dotknutej osoby, na žiadosť dotknutej osoby bude priznaná alebo znovu priznaná s účinnosťou od 1. októbra 1972 alebo odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu, za predpokladu, že uplatnenie tohto práva neviedlo v minulosti k vyplateniu paušálnej platby.

5.  Nároky osôb, ktorým bol priznaný dôchodok pred 1. októbrom 1972 alebo pred dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu, sa môžu na požiadanie príslušnej osoby prehodnotiť s prihliadnutím na ustanovenia tohto nariadenia. Toto ustanovenie sa tiež vzťahuje na iné dávky uvádzané v článku 78.

6.  Ak žiadosť, uvedená v odseku 4 alebo 5, bola podaná v lehote dvoch rokov od 1. októbra 1972 alebo odo dňa začatia uplatňovania tohto nariadenia na území príslušného členského štátu, práva získané podľa tohto nariadenia nadobúdajú účinnosť od tohto dňa a ustanovenia právnych predpisov každého členského štátu, týkajúce sa prepadnutia alebo obmedzenia práv, nemôžu byť voči dotknutej osobe použité.

Rovnaké ustanovenia sa použijú na uplatňovanie tohto nariadenia na tých územiach, ktoré sa 3. októbra 1990 stalbola podaná v lehote dvoch rokov od 1. júna 1992.

7.  Ak žiadosť uvádzaná v odsekoch 4 alebo 5 bola podaná až po uplynutí dvojročnej lehoty po 1. októbri 1972 alebo následne po dni začatia uplatňovania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu, práva, ktoré neprepadli alebo ktoré neboli premlčané, sú účinné odo dňa podania žiadosti okrem prípadov, keď sa uplatňujú priaznivejšie ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu.

Rovnaké ustanovenia sa použijú na uplatňovanie tohto nariadenia na tých územiach, ktoré sa 3. októbra 1990 stali časťou Spolkovej republiky Nemecko za predpokladu, že žiadosť uvedená v odsekoch 4 alebo 5 bola podaná po uplynutí lehoty dvoch rokov od 1. júna 1992.

8.  V prípade choroby z povolania, ktorá je výsledkom usadzovania sa prachu v pľúcach, ustanovenia článku 57 ods. 5 sa vzťahujú na peňažné dávky poskytované v súvislosti s chorobou z povolania, náklady ktorých, keď neexistuje dohoda medzi príslušnými inštitúciami, sa nemohli rozdeliť medzi tieto inštitúcie pred 1. októbrom 1972.

9.  Rodinné dávky, ktoré poberajú zamestnanci vo Francúzsku alebo nezamestnaní, poberajúci dávky v nezamestnanosti podľa francúzskych právnych predpisov, ohľadom svojich rodinných príslušníkov, ktorí mali 15. novembra 1989 bydlisko na území iného členského štátu, sa budú naďalej vyplácať vo výške, v rámci obmedzení a v súlade s postupom, ktorý sa vzťahuje na tento dátum, pokiaľ výška neprekročí čiastku dávky, ktorá by bola náležitá od 16. novembra 1989, a pokiaľ dotknuté osoby podliehajú francúzskym právnym predpisom. Nebude sa brať ohľad na prerušenia, ktoré trvali menej ako jeden mesiac, ani na obdobia, počas ktorých sa čerpali dávky v nezamestnanosti alebo nemocenské dávky.

Postup pre vykonávanie tohto odseku a najmä postup týkajúci sa rozvrhu nákladov na tieto dávky bude určený podľa vzájomnej dohody medzi dotknutými členskými štátmi alebo ich príslušnými orgánmi po prijatí stanoviska správnej komisie.

10.  Nároky osôb, ktorým boli priznané dôchodky pred účinnosťou článku 45 ods. 6, môžu byť na ich požiadanie opätovne prehodnotené podľa ustanovení článku 45 ods. 6.

Článok 95 (6) (12)

Prechodné ustanovenia pre samostatne zárobkovo činné osoby

1.  Podľa tohto nariadenia nebude priznané žiadne právo vzťahujúce sa na obdobie pred 1. júlom 1982 alebo pred dňom jeho vykonávania na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu.

2.  Všetky doby poistenia a tam, kde to vhodné, všetky doby zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov členského štátu pred 1. júlom 1982 alebo pred dňom začatia vykonávania tohto nariadenia na území tohto členského štátu alebo na časti územia tohto štátu, sa zohľadnia na určenie práva, ktoré sa získa podľa ustanovení tohto nariadenia.

3.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa podľa tohto nariadenia nadobudne právo aj vtedy, keď sa týka poistnej udalosti, ktorá sa uskutočnila pred 1. júlom 1982 alebo pred dňom začatia vykonávania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu.

4.  Každá dávka, ktorá nebola priznaná alebo bola pozastavená z dôvodu štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska dotknutej osoby na žiadosť dotknutej osoby, bude priznaná alebo znovu priznaná s účinnosťou od 1. júla 1982 alebo odo dňa začatia vykonávania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu za predpokladu, že uplatnenie tohto práva v minulosti neviedlo k vyplateniu paušálnej platby.

5.  Nároky osôb, ktorým bol priznaný dôchodok pred 1. júlom 1982 alebo pred dňom začatia vykonávania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu alebo na časti územia tohto štátu, sa môžu na požiadanie uchádzača prehodnotiť s prihliadnutím na ustanovenia tohto nariadenia. Toto ustanovenie sa tiež vzťahuje na iné dávky uvádzané v článku 78.

6.  Ak žiadosť uvedená v odsekoch 4 alebo 5 bola podaná v lehote dvoch rokov od 1. júla 1982 alebo odo dňa začatia vykonávania tohto nariadenia na území dotknutého členského štátu, práva získané podľa tohto nariadenia nadobúdajú účinnosť od tohto dňa a ustanovenia právnych predpisov každého členského štátu, týkajúce sa prepadnutia alebo obmedzenia práv, nemôžu byť voči dotknutej osobe použité.

Rovnaké ustanovenia sa použijú na uplatňovanie tohto nariadenia na tých územiach, ktoré sa 4. októbra 1990 stali časťou Spolkovej republiky Nemecko za predpokladu, že žiadosť uvedená v odsekoch 4 alebo 5 bola podaná v lehote dvoch rokov od 1. júna 1992.

7.  Ak žiadosť uvedená v odsekoch 4 alebo 5 bola podaná až po uplynutí dvojročnej lehoty po 1. júli 1982 alebo následne po dni začatia vykonávania tohto naradenia na území dotknutého členského štátu, práva, ktoré neprepadli alebo neboli premlčané, nadobúdajú účinnosť odo dňa podania žiadosti, okrem prípadov, keď sa uplatňujú priaznivejšie ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu.

Rovnaké ustanovenia sa použijú na uplatňovanie tohto nariadenia na tých územiach, ktoré sa 3. októbra 1990 stali časťou Spolkovej republiky Nemecko za predpokladu, že žiadosť uvedená v odsekoch 4 alebo 5 bola podaná po uplynutí lehoty dvoch rokov od 1. júna 1992.

Článok 95a (11)

Prechodné ustanovenia pre uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 1248/92 ( 3 )

1.  Podľa nariadenia (EHS) č. 1248/92 nevzniká žiadne právo za obdobie pred 1. júnom 1992.

2.  Všetky doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté podľa právnych predpisov členského štátu pred 1. júnom 1992 sa podľa nariadenia (EHS) č. 1248/92 zohľadnia na určenie nároku na dávky.

3.  Pokiaľ odsek 1 nestanovuje inak, právo sa nadobudne podľa nariadenia EEC č. 1248/92 aj vtedy, keď sa týka poistnej udalosti, ktorá sa udiala pred 1. júnom 1992.

4.  Nároky osoby, ktorej bol priznaný dôchodok pred 1. júnom 1992, môžu na požiadanie dotknutej osoby prehodnotiť, s prihliadnutím na ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1248/92.

5.  Ak žiadosť uvedená v odseku 4 bola podaná v lehote dvoch rokov od 1. júna 1992, práva priznané podľa nariadenia (EHS) č. 1248/92 nadobúdajú účinnosť od tohto dňa a ustanovenia právnych predpisov každého členského štátu, týkajúce sa prepadnutia alebo obmedzenia práv, nemôžu byť voči dotknutej osobe použité.

6.  Ak žiadosť uvedená v odseku 4 bola podaná po uplynutí dvojročnej lehoty po 1. júni 1992, práva, ktoré neprepadli alebo neboli premlčané, nadobúdajú účinnosť odo dňa podania žiadosti, okrem prípadov, keď sa uplatňujú priaznivejšie ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu.

Článok 95b (14)

Prechodné ustanovenia pre uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 1247/92 ( 4 )

1.  Nariadenie (EHS) č. 1247/92 nepovoľuje vznik žiadnych práv na obdobie pred 1. júnom 1992.

2.  Doby bydliska, zamestnania a samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnuté na území členského štátu pred 1. júnom 1992 sa zohľadňujú pri stanovovaní nároku nadobudnutých v súlade s ustanoveniami nariadenia (EHS) č. 1247/92.

3.  Podľa odseku 1 môžu nároky na základe nariadenia (EHS) č. 1247/92 vzniknúť aj napriek tomu, že sa vzťahujú na udalosť, ktorá sa udiala pred 1. júnom 1992.

4.  Všetky osobitné nepríspevkové dávky, ktoré neboli priznané alebo boli pozastavené z dôvodu štátnej príslušnosti dotknutej osoby, sa na žiadosť tejto osoby priznajú alebo obnovia s účinnosťou od 1. júna 1992 za predpokladu, že práva určené predtým nemali za následok vyplatenie paušálnej platby.

5.  Nároky osôb, ktorým boli priznané dôchodky pred 1. júnom 1992, sa môžu na ich žiadosť prehodnotiť, pričom sa zohľadnia ustanovenia nariadenia č. 1247/92.

6.  Ak sa žiadosť uvedená v odsekoch 4 a 5 predloží v lehote dvoch rokov od 1. júna 1992, všetky práva, ktoré vznikajú na základe nariadenia (EHS) č. 1247/92 nadobúdajú účinnosť od tohto dňa bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia právnych predpisov členských štátov o prepadnutí alebo obmedzení práv, ktoré by sa mohli inak vzťahovať na dotknutú osobu.

7.  Ak sa žiadosť podľa odsekov 4 a 5, predloží po uplynutí obdobia dvoch rokov od 1. júna 1992, práva, ktoré neprepadli alebo sa nepremlčali nadobudnú účinok odo dňa podania žiadosti bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu, ktoré sú priaznivejšie.

8.  Použitie článku 1 nariadenia (EHS) č. 1247/92 nespôsobí odňatie dávok poskytovaných pred 1. júnom 1992 príslušnými inštitúciami členských štátov na základe ustanovení hlavy III nariadenia (EHS) č. 1408/71, ktorých sa týkajú ustanovenia článku 10 nariadenia (EHS) č. 1408/71.

9.  Použitie článku 1 nariadenia (EHS) č. 1247/1992 nespôsobí zamietnutie žiadosti o osobitnú nepríspevkovú dávku poskytovanú k dôchodku, ktorú podala dotknutá osoba, ktorá splnila podmienky pre poskytovanie takejto dávky pred 1. júnom 1992, aj keď má dotknutá osoba bydlisko na území iného členského štátu, ako je príslušný štát za predpokladu, že žiadosť o dávku podá do piatich rokov od 1. júna 1992.

10.  Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, každá osobitná nepríspevková dávka, ktorá sa prizná k dôchodku, ktorá bola odmietnutá alebo zastavená na základe bydliska dotknutej osoby na území iného členského štátu, ako je príslušný štát, sa na základe jej žiadosti prizná alebo obnoví od 1. júna 1992, v prvom prípade odo dňa, kedy sa mala dávka priznať, v druhom prípade odo dňa pozastavenia tejto dávky.

11.  Ak osobitné nepríspevkové dávky uvedené v článku 4 ods. 2a nariadenia (EHS) č. 1408/71 môže poskytnúť počas toho istého obdobia a tej istej osobe v zmysle článku 10a tohto nariadenia príslušná inštitúcia členského štátu, na území ktorého má táto osoba bydlisko, a podľa odsekov 1 až 10 tohto článku aj príslušná inštitúcia druhého členského štátu, dotknutá osoba môže poberať tieto dávky súbežne len do maximálnej čiastky osobitnej dávky, na ktorú má nárok v zmysle právnych predpisov jedného z dotknutých členských štátov.

12.  Podrobné pravidlá pre uplatňovanie odseku 11 a najmä uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa zníženia, pozastavenia alebo zrušenia dávok uvedených v tomto odseku, ktoré sa nachádzajú v právnych predpisoch jedného alebo niekoľkých členských štátov, ako aj rozdelenia ďalších diferenciálnych čiastok určí rozhodnutie správnej komisie pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov a v prípade potreby spoločnou dohodou dotknutých členských štátov alebo ich príslušných orgánov.

▼M3

Článok 95c

Prechodné ustanovenia týkajúce sa uplatňovania nariadenia 1606/98/ES

1.  Nariadenie (ES) č. 1606/98 ( 5 ) nezakladá žiadne práva pre akúkoľvek dobu do 25. októbra 1998.

2.  Každá doba poistenia a kde je to vhodné každá doba zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo doba bydliska, dosiahnutá podľa právnych predpisov členského štátu pred 25. októbrom 1998, sa berie do úvahy pre určenie nadobudnutých práv v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1606/98.

3.  Pokiaľ odsek 1 neustanovuje inak, nárok vzniká na základe nariadenia (ES) č. 1606/98 aj vtedy, keď sa vzťahuje na udalosť v období do 25. októbra 1998.

4.  Každá dávka, ktorá nebola priznaná alebo bola pozastavená z dôvodu štátnej príslušnosti alebo bydliska dotknutej osoby, sa na základe jej žiadosti prizná alebo obnoví od 25. októbra 1998 za predpokladu, že práva, na základe ktorých boli dávky predtým priznané, nemali za následok paušálnu platbu.

5.  Nároky osôb, ktorým boli priznané dôchodky pred 25. októbrom 1998, sa môžu na ich žiadosti preskúmať podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 1606/98. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na iné druhy dávok, ktoré sú uvedené v článkoch 78 a 79, pokiaľ sa vzťahuje na články 78 a 79a.

6.  Ak sa žiadosť podľa odseku 4 alebo odseku 5 predloží v lehote do dvoch rokov od 25. októbra 1998, získajú sa nároky vyplývajúce z nariadenia (ES) č. 1606/98 od uvedeného dňa, pričom ustanovenia právnych predpisov každého členského štátu týkajúce sa prepadnutia alebo premlčania práv nemožno uplatňovať voči dotknutým osobám.

7.  Ak žiadosť uvedená v odseku 4 alebo 5 je podaná po uplynutí dvojročnej lehoty od 25. októbra 1998, práva, ktoré neprepadli alebo sa nepremlčali, vznikajú dňom požiadania, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu, ktoré sú priaznivejšie.

▼M4

Článok 95d

Prechodné ustanovenia uplatniteľné pre študentov

1.  Toto nariadenia nezakladá žiadne práva pre študentov, ich rodinných príslušníkov alebo ich pozostalých na obdobie do 1. mája 1999.

2.  Každá doba poistenia a, kde je to vhodné, každá doba zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska dosiahnutá podľa právnych predpisov členského štátu pred 1. májom 1999 sa zohľadní pre určenie nárokov nadobudnutých v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

3.  Pokiaľ odsek 1 neustanovuje inak, nárok vzniká na základe tohto nariadenia, aj vtedy, keď sa vzťahuje na udalosť, v období do 1. mája 1999.

4.  Každá dávka, ktorá nebola priznaná, alebo ktorá bola pozastavená z dôvodu štátnej príslušnosti alebo bydliska dotknutej osoby sa, na základe jej žiadosti prizná, alebo obnoví od 1. mája 1999 za predpokladu, že práva, na základe ktorých boli dávky predtým priznané, nemali za následok paušálnu platbu.

5.  Ak sa žiadosť uvedená v odseku 4 predloží do dvoch rokov od 1. mája 1999, nároky vyplývajúce z tohto nariadenia v prospech študentov, ich rodinných a ich pozostalých sa nadobudnú od tohto dátumu a ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu týkajúce sa prepadnutia alebo premlčania práv nemožno uplatňovať voči dotknutým osobám.

6.  Ak sa žiadosť uvedená v odseku 4 predloží po uplynutí obdobia dvoch rokov po 1. máji 1999, práva, ktoré neprepadli, alebo neboli premlčané, budú nadobudnuté od dátumu takejto žiadosti, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu, ktoré sú priaznivejšie.

▼M5

Článok 95e

Prechodné ustanovenia týkajúce sa uplatňovania nariadenia (ES) č. 1399/1999 ( 6 )

1.  Nariadenie (ES) č. 1399/1999 sa vzťahuje na nároky sirôt v prípade, že rodič, na základe ktorého vzniká nárok siroty, zomrel po 1. septembri 1999.

2.  Pri určovaní nadobudnutých práv podľa nariadenia (ES) č. 1399/1999 sa berie zreteľ na akékoľvek doby poistenia alebo bydliska, dosiahnuté podľa právnych predpisov členského štátu pred 1. septembrom 1999.

3.  Práva sirôt v prípade, že rodič, na základe ktorého vzniká nárok siroty, zomrel pred 1. septembrom 1999, môžu byť na ich žiadosť preskúmané podľa nariadenia (ES) č. 1399/1999.

4.  Ak sa žiadosť uvedená v odseku 3 predloží do dvoch rokov od 1. septembra 1999, nadobudnú dotknuté osoby práva odvodené z nariadenia (ES) č. 1399/1999 k tomuto dátumu a ustanovenia ktorýchkoľvek členských štátov o prepadnutí alebo premlčaní práv nemožno vzhľadom na ne uplatniť.

5.  Ak sa žiadosť uvedená v odseku 3 predloží po uplynutí obdobia dvoch rokov od 1. septembra 1999, nadobudnú dotknuté osoby práva, ktoré neprepadli alebo neboli premlčané k dátumu podania tejto žiadosti, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu, ktoré sú priaznivejšie.

▼M8

Článok 95f

Prechodné ustanovenia týkajúce sa prílohy II, oddiel I, položky „D. NEMECKO“ a „R. RAKÚSKO“

1.  Ustanovenia prílohy II oddiel I pod položkami „D. NEMECKO“ a „R. RAKÚSKO“ v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 647/2005 z 13. apríla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 ( 7 ), nezakladajú žiadny nárok na obdobie pred 1. januárom 2005.

2.  Všetky doby poistenia a prípadne všetky doby zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska podľa právnych predpisov členského štátu pred 1. januárom 2005 sa zohľadnia pri určovaní nadobudnutých práv v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

3.  Pokiaľ ustanovenia odseku 1 nestanovujú inak, právo sa podľa tohto nariadenia nadobúda aj v prípade, keď súvisí s poistnou udalosťou, ku ktorej došlo pred 1. januárom 2005.

4.  Každá dávka, ktorá nebola priznaná alebo bola pozastavená z dôvodu štátnej príslušnosti alebo bydliska dotknutej osoby, sa na základe žiadosti dotknutej osoby prizná alebo obnoví od 1. januára 2005 za predpokladu, že práva na dávky priznané predtým neboli vyrovnané paušálnou platbou.

5.  Práva osôb, ktorým bol priznaný dôchodok pred 1. januárom 2005, sa môžu na základe žiadosti dotknutých osôb preskúmať, berúc do úvahy ustanovenia tohto nariadenia. Toto sa vzťahuje aj na ostatné dávky podľa článku 78.

6.  Ak je žiadosť uvedená v odseku 4 alebo 5 predložená do dvoch rokov od 1. januára 2005, nároky nadobudnuté podľa tohto nariadenia sú účinné od tohto dátumu a ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu, ktoré sa týkajú zániku alebo premlčania práv, sa voči dotknutým osobám nemôžu uplatniť.

7.  Ak je žiadosť uvedená v odseku 4 alebo 5 predložená po uplynutí dvojročnej lehoty po 1. januári 2005, práva, ktoré nezanikli alebo neboli premlčané, sú účinné od dátumu predloženia žiadosti, pokiaľ sa neuplatňujú výhodnejšie ustanovenia právnych predpisov ktoréhokoľvek členského štátu.

Článok 95g

Prechodné ustanovenia týkajúce sa vypustenia položky rakúskych opatrovníckych prídavkov (Pflegegeld) z prílohy IIa.

V prípade žiadostí o opatrovnícky prídavok podľa rakúskeho spolkového zákona (Bundespflegegeldgesetz) predložených najneskôr 8. marca 2001 podľa článku 10a ods. 3 tohto nariadenia, toto ustanovenie sa uplatňuje aj naďalej, pokiaľ má príjemca opatrovníckych prídavkov bydlisko v Rakúsku aj po 8. marci 2001.

▼B

Článok 96

Dohody týkajúce sa náhrad medzi inštitúciami.

Dohody, ktoré sa uzavreli podľa článkov 36 ods. 3, 63 ods. 3 a 70 ods. 3 pred 1. júlom 1982, sa budú rovnako uplatňovať na osoby, o ktoré bol rozsah tohto nariadenia rozšírený od tohto dňa okrem prípadov, keď jeden zo zmluvných členských štátov má výhrady voči týmto dohodám.

Táto výhrada sa zoberie do úvahy, ak príslušný orgán tohto členského štátu o tom písomne informoval príslušný orgán iného príslušného členského štátu(-ov) pred 1. októbrom 1983. Kópie takejto korešpondencie budú postúpené správnej komisii.

Článok 97

Oznámenie podľa určitých ustanovení

1.  Oznámenia uvedené v článku 1 písm. j), 5 a 8 ods. 2 sa adresujú predsedovi Rady Európskych spoločenstiev. Uvádza sa v nich dátum nadobudnutia platnosti dotknutých právnych predpisov a systémov a v prípade oznámení uvedených v článku 1 písm. j) dátum, odkedy sa bude toto nariadenie vzťahovať na systémy uvedené vo vyhláseniach členských štátov.

2.  Oznámenia zaslané v súlade s ustanoveniami odseku 1 sa zverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 98

Vykonávacie nariadenie

Ďalšie nariadenie ustanoví postupy pre vykonávanie tohto nariadenia.
PRÍLOHA I (A) (B) (8) (9) (13) (14) (15)

OSOBY, NA KTORÉ SA NARIADENIE VZŤAHUJE

I.   Zamestnanci a/alebo samostatne zárobkovo činné osoby (Článok 1 písm. a) bod ii) a iii) nariadenia)

A.   BELGICKO

Neuplatňuje sa.

▼M10

B.   BULHARSKO

Každá osoba, ktorá pracuje bez pracovnej zmluvy v zmysle bodov 5 a 6 článku 4 ods. 3 Zákonníka o sociálnom zabezpečení, sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle článku 1 písm. a) bod ii) nariadenia.

▼M10

C.   ČESKÁ REPUBLIKA

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

D.   DÁNSKO

▼B

1. Každá osoba, ktorá vzhľadom na to, že vykonáva činnosť ako zamestnanec, podlieha:

a) Právnym predpisom upravujúcim pracovné úrazy a choroby z povolania za obdobie pred 1. septembrom 1977;

b) Právnym predpisom upravujúcim doplnkové dôchodky zamestnancov (arbejdsmarkedets tillaegspension, ATP) za obdobie, ktoré začína 1. septembra 1997 alebo po 1. septembri 1997, sa považuje za zamestnanca podľa článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia.

2. Každá osoba, ktorá podľa zákona o denných peňažných dávkach v prípade choroby alebo materstva má nárok na tieto dávky na základe príjmu zo zárobkovej činnosti iného ako mzda alebo plat, sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia.

▼M10

E.   NEMECKO

▼B

Ak inštitúcia príslušná pre poskytovanie rodinných dávok v súlade s hlavou III kapitoly 7 nariadenia je nemecká inštitúcia, potom v zmysle článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia:

a) „zamestnanec“ je akákoľvek osoba, ktorá je povinne poistená pre prípad nezamestnanosti, alebo každá osoba, ktorá z dôvodu takéhoto poistenia poberá peňažné dávky z nemocenského poistenia alebo porovnateľné dávky ►M5  alebo akýkoľvek stály štátny zamestnanec, ktorý prijíma vzhľadom na svoj stav štátneho zamestnanca plat, ktorý sa aspoň rovná mzde, ktorá by v prípade zamestnanca mala za následok vznik povinnosti poistiť sa proti nezamestnanosti ◄ ;

b) „samostatne zárobkovo činná osoba“ je akákoľvek osoba, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, ktorá je povinná:

 zapojiť sa do systému, alebo platiť príspevky v súvislosti so starobným poistením v rámci systému pre samostatne zárobkové činné osoby alebo

 zapojiť sa do systému v rámci povinného dôchodkového poistenia.

▼M10

F.   ESTÓNSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

G.   GRÉCKO

▼B

1. Osoby poistené v rámci systému OGA, ktoré vykonávajú činnosť výhradne ako zamestnanci alebo ktoré podliehajú alebo podliehali právnym predpisom iného členského štátu a ktorí preto sú alebo boli „zamestnancami“ v zmysle článku 1 písm. a) nariadenia sa považujú za zamestnancov v zmysle článku 1 písm. a) bodu iii) nariadenia.

2. Na účely poskytovania vnútroštátnych rodinných prídavkov osoby uvedené v článku 1 písm. a) bodu i) a iii) nariadenia sa považujú za pracovníkov v zmysle článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia.

▼M10

H.   ŠPANIELSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

I.   FRANCÚZSKO

▼B

Ak je francúzska inštitúcia inštitúciou príslušnou pre poskytovanie rodinných dávok podľa hlavy III, kapitola 7, nariadenia:

1. za „zamestnanca“ podľa článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia sa považuje osoba, ktorá je povinne poistená v systéme sociálneho zabezpečenia podľa článku L 311-2 Zákonníka sociálneho zabezpečenia a ktorá spĺňa minimálne podmienky týkajúce sa práce alebo odmeňovania stanovené v článku L 313-1 Zákonníka sociálneho zabezpečenia s cieľom mať prospech z peňažných dávok poskytovaných v systéme nemocenského poistenia, podpory v materstve alebo invalidite, alebo osoba, ktorá má prospech z týchto peňažných dávok;

2. „za samostatne zárobkovo činnú osobu“ podľa článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia sa považuje osoba, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a od ktorej sa vyžaduje, aby sa poistila a platila príspevky na starobný dôchodok do systému zabezpečenia „samostatne zárobkovo činných osôb“.

1. Osoby poistené v rámci systému OGA, ktoré vykonávajú činnosť výhradne ako zamestnanci alebo ktoré podliehajú alebo podliehali právnym predpisom iného členského štátu a ktorí preto sú alebo boli „zamestnancami“ v zmysle článku 1 písm. a) nariadenia sa považujú za zamestnancov v zmysle článku 1 písm. a) bodu iii) nariadenia.

2. Na účely poskytovania vnútroštátnych rodinných prídavkov osoby uvedené v článku 1 písm. a) bodu i) a iii) nariadenia sa považujú za pracovníkov v zmysle článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia.

▼M10

J.   ÍRSKO

▼M12

1. Každá osoba, ktorá je povinne alebo dobrovoľne poistená podľa ustanovení oddielov 12, 24 a 70 úplného znenia zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005 (Social Welfare Consolidation Act 2005), sa považuje za zamestnanca v zmysle článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia.

2. Každá osoba, ktorá je povinne alebo dobrovoľne poistená podľa ustanovení oddielov 20 a 24 úplného znenia zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005 (Social Welfare Consolidation Act 2005), sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia.

▼M10

K.   TALIANSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

L.   CYPRUS

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

M.   LOTYŠSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

O.   LUXEMBURSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

P.   MAĎARSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Každá osoba, ktorá je samostatne zárobkovo činnou osobou alebo samozamestnanou osobou v zmysle zákona o sociálnom zabezpečení (Cap. 318) 1987, sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle článku 1 písm. a) bodu (ii) nariadenia.

▼M10

R.   HOLANDSKO

▼B

Každá osoba vykonávajúca činnosť alebo povolanie bez pracovnej zmluvy sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle článku 1 písm. a) bod ii) nariadenia.

▼M10

S.   RAKÚSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

T.   POĽSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

U.   PORTUGALSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

V.   RUMUNSKO

Neuplatňuje sa.

▼M10

W.   SLOVINSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

X.   SLOVENSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

Y.   FÍNSKO

▼B

Každá osoba, ktorá je zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou podľa právnych predpisov týkajúcich sa Systému dôchodkového zabezpečenia zamestnancov, sa považuje za zamestnanca resp. samostatne zárobkovo činnú osobu podľa článku 1 písm a) bodu ii) nariadenia.

▼M10

Z.   ŠVÉDSKO

▼M11

Za samostatne zárobkovo činné osoby sa považujú zárobkovo činné osoby, ktoré si samy platia príspevky na tento príjem podľa kapitoly 3 ods. 3 zákona o príspevkoch sociálneho poistenia (2000:980).

▼M10

AA.   SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼B

Každá osoba, ktorá je „zamestnaná zárobkovo činná osoba“ alebo „samostatne zárobkovo činná osoba“ v zmysle právnych predpisov Veľkej Británie alebo právnych predpisov Severného Írska, sa považuje za zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia. Každá osoba, v súvislosti s ktorou sa platia príspevky ako za „zamestnanca“ alebo „samostatne zárobkovo činnú osobu“ v súlade s právnymi predpismi Gibraltáru, sa považuje za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu v zmysle článku 1 písm. a) bodu ii) nariadenia.

II.   Rodinní príslušníci (druhá veta článku 1 písm. f) nariadenia)

A.   BELGICKO

Neuplatňuje sa.

▼M10

B.   BULHARSKO

Neuplatňuje sa.

▼M10

C.   ČESKÁ REPUBLIKA

▼A1

Na účely priznania nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly 1 hlavy III nariadenia sa „rodinným príslušníkom“ rozumie manžel(-ka) a/alebo nezaopatrené dieťa v zmysle zákona č. 117/1995 Sb., o štátnej sociálnej podpore.

▼M10

D.   DÁNSKO

▼B

Na účely stanovenia nároku na nemocenské dávky alebo vecné dávky v materstve, ktorý existuje podľa článku 22 ods. 1 a) 31 nariadenia, sa za „rodinného príslušníka“ považuje:

1. manžel (manželka) zamestnanca, samostatne zárobkovo činnej osoby alebo iných oprávnených osôb podľa podmienok nariadenia, pokiaľ sami nie sú oprávnenými osobami podľa podmienok nariadenia, alebo

2. dieťa mladšie ako 18 rokov v starostlivosti osoby, ktorá je oprávnenou osobou podľa podmienok nariadenia.

▼M10

E.   NEMECKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

F.   ESTÓNSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

G.   GRÉCKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

H.   ŠPANIELSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

I.   FRANCÚZSKO

▼M1

Za účelom určenia nároku na rodinné prídavky alebo rodinné dávky pojem „rodinný príslušník“; znamená akúkoľvek osobu, uvedenú v článku L 512-3 Zákonníka sociálneho zabezpečenia.

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

J.   ÍRSKO

▼M12

S cieľom určiť nárok na vecné dávky v chorobe a materstve pri uplatňovaní nariadenia sa za „rodinného príslušníka“ považuje osoba, ktorá je závislá od zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby pri uplatňovaní zákonov o zdraví z rokov 1947 až 2004 (Health Acts 1947 – 2004).

▼M10

K.   TALIANSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

L.   CYPRUS

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

M.   LOTYŠSKO

▼A1

Na účely priznania nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly I hlavy III nariadenia sa „rodinným príslušníkom“ rozumie manžel(-ka) alebo dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 18 rokov.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Na účely priznania nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly 1 hlavy III nariadenia sa „rodinným príslušníkom“ rozumie manžel(-ka) alebo dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 18 rokov.

▼M10

O.   LUXEMBURSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

P.   MAĎARSKO

▼M12

Na účely určenia nároku na vecné dávky podľa ustanovení hlavy III kapitoly 1 nariadenia sa za „rodinného príslušníka“ považuje manžel/manželka alebo nezaopatrené dieťa, ako je vymedzené v článku 685 písm. b) Občianskeho zákonníka.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

R.   HOLANDSKO

▼M11

Na určenie nároku na dávky podľa kapitol 1 a 4 hlavy III tohto nariadenia sa za „rodinného príslušníka“ považuje manžel(-ka), registrovaný(-á) partner(-ka) alebo dieťa vo veku do 18 rokov.

▼M10

S.   RAKÚSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

T.   POĽSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

U.   PORTUGALSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

V.   RUMUNSKO

Na účely priznania nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly 1 hlavy III nariadenia sa „rodinným príslušníkom“ rozumie manžel(ka), nezaopatrený rodič, dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 18 rokov (alebo vek 26 rokov a je nezaopatrené).

▼M10

W.   SLOVINSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

X.   SLOVENSKO

▼M9

Na účely priznania nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly 1 hlavy III nariadenia sa „rodinným príslušníkom“ rozumie manžel/manželka a/alebo nezaopatrené dieťa v zmysle zákona o prídavku na dieťa.

▼M10

Y.   FÍNSKO

▼B

S cieľom určenia nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly 1 časti III nariadenia sa za „rodinného príslušníka“ považuje manžel (manželka) alebo dieťa podľa definície v zákone o nemocenskom poistení.

▼M10

Z.   ŠVÉDSKO

▼B

S cieľom určenia nároku na vecné dávky podľa ustanovení kapitoly 1 časti III nariadenia sa za „rodinného príslušníka“ považuje manžel (manželka) alebo dieťa mladšie ako 18 rokov.

▼M10

AA.   SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼B

S cieľom určenia nároku na vecné dávky sa za „rodinného príslušníka“ považuje:

1. Podľa právnych predpisov Veľkej Británie a Severného Írska:

(1) manžel (manželka), za predpokladu že:

a) táto osoba, ktorá je zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná, alebo iná osoba oprávnená podľa nariadenia:

i) býva s manželom (manželkou) alebo

ii) prispieva na výživu manžela (manželky)

a

b) manžel (manželka):

i) nemá príjem zo zamestnania alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba ani príjem ako osoba oprávnená v zmysle nariadenia

alebo

ii) nepoberá dávky sociálneho zabezpečenia alebo dôchodky na základe vlastného poistenia manžela (manželky);

(2) osoba, ktorá sa stará o dieťa, za predpokladu že:

a) zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo osoba oprávnená podľa nariadenia:

i) žije s touto osobou v manželstve alebo

ii) prispieva na výživu tejto osoby

a

b) táto osoba:

i) nemá príjem zo zamestnania alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba ani príjem ako osoba oprávnená podľa nariadenia

alebo

ii) nepoberá dávku sociálneho zabezpečenia ani dôchodok na základe vlastného poistenia

tejto osoby;

(3) dieťa, za ktoré táto osoba, zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, prípadne iná osoba oprávnená v zmysle nariadenia, poberá alebo by mohla poberať prídavky na deti.

2. Podľa právnych predpisov Gibraltáru:

každá osoba považovaná za závislú osobu podľa nariadenia o programe skupinovej praxe (Group Practice Scheme Ordinance) z roku 1973.
PRÍLOHA II (A) (B) (8) (10) (15)

(Článok 1 písm. j) a u) nariadenia)

I.   Osobitné systémy pre samostatne zárobkovo činné osoby, na ktoré sa podľa druhého pododseku článku 1 písm. j) nariadenie nevzťahuje

A.   BELGICKO

Neuplatňuje sa.

▼M10

B.   BULHARSKO

Neuplatňuje sa.

▼M10

C.   ČESKÁ REPUBLIKA

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

D.   DÁNSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

E.   NEMECKO

▼M8

Neuplatňuje sa.

▼M10

F.   ESTÓNSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

G.   GRÉCKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

H.   ŠPANIELSKO

▼M1

1. Samostatne zárobkovo činné osoby uvedené v článku 10 ods. 2 písm. c) úplného znenia všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení (Kráľovská zákonná vyhláška č. 1/1994 z 20. júna 1994) a v článku 3 vyhlášky č. 2530/1970 z 20. augusta 1970, ktoré upravujú osobitný systém pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré vstúpia do profesijného združenia a rozhodnú sa stať členmi vzájomného poistného združenia, zriadeného uvedeným združením, namiesto toho, aby sa stali účastníkmi osobitného systému sociálneho zabezpečenia pre samostatne zárobkovo činné osoby.

▼B

2. Systém sociálnej starostlivosti a/alebo systém, ktorý má charakter sociálnej pomoci alebo dobročinnosti, riadený inštitúciami, ktoré nepodliehajú Všeobecnému zákonu o sociálnom zabezpečení alebo zákonu zo dňa 6. decembra 1941.

▼M10

I.   FRANCÚZSKO

▼M12

Doplnkové systémy dávok pre samostatne zárobkovo činné osoby v remeselníckych, priemyselných, obchodných alebo v slobodných povolaniach, doplnkové systémy starobného dôchodkového poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby v slobodných povolaniach, doplnkové systémy poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby v slobodných povolaniach pre prípad invalidity alebo smrti a doplnkové systémy dávok v starobe pre zmluvných zdravotníckych pracovníkov a pomocné sily v zmysle článkov L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 a L.723-14 zákona o sociálnom zabezpečení.

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

J.   ÍRSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

K.   TALIANSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

L.   CYPRUS

▼A1

1. Systém dôchodkového zabezpečenia súkromných lekárov zriadený nariadeniami o lekároch (dôchodky a príspevky) z roku 1999 (P.I. 295/99), vydanými na základe zákona o lekároch (komory, etika a dôchodkový fond) z roku 1967 (zákon 16/67) v znení neskorších predpisov.

2. Systém dôchodkového zabezpečenia advokátov zriadený nariadeniami o advokátoch (dôchodky a príspevky) z roku 1966 (P.I. 642/66) v znení neskorších predpisov, vydanými na základe Cap. 2 zákona o advokátoch v znení neskorších predpisov.

▼M10

M.   LOTYŠSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

O.   LUXEMBURSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

P.   MAĎARSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

R.   HOLANDSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

S.   RAKÚSKO

▼M8

Neuplatňuje sa.

▼M10

T.   POĽSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

U.   PORTUGALSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

V.   RUMUNSKO

Neuplatňuje sa.

▼M10

W.   SLOVINSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

X.   SLOVENSKO

▼A1

Bezpredmetné.

▼M10

Y.   FÍNSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

Z.   ŠVÉDSKO

▼B

Neuplatňuje sa.

▼M10

AA.   SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼B

Neuplatňuje sa.

II.   Osobitné príspevky pri narodení alebo osvojení dieťaťa, na ktoré sa nariadenie za podmienok stanovených v článku 1 písm. u) i) nevzťahuje

A.   BELGICKO

a) Príspevok pri narodení dieťaťa;

b) Prémia pri osvojení.

▼M10

B.   BULHARSKO

Paušálny príspevok v materstve (zákon o rodinných prídavkoch pre deti).

▼M10

C.   ČESKÁ REPUBLIKA

▼A1

Príspevok pri narodení dieťaťa.

▼M10

D.   DÁNSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

E.   NEMECKO

▼B

Žiadne.

▼M10

F.   ESTÓNSKO

▼M9

a) príspevok pri narodení dieťaťa;

b) príspevok pri osvojení dieťaťa.

▼M10

G.   GRÉCKO

▼B

Žiadne.

▼M10

H.   ŠPANIELSKO

▼M8

Prídavok pri narodení dieťaťa (jednorazový finančný príspevok pri narodení tretieho a ďalších detí a jednorazový finančný príspevok v prípade narodenia viacerých detí zároveň).

▼M10

I.   FRANCÚZSKO

▼M8

Podpora pri narodení alebo osvojení dieťaťa (dávka pre malé deti)

▼B

Žiadne.

▼M10

J.   ÍRSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

K.   TALIANSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

L.   CYPRUS

▼A1

Žiadne.

▼M10

M.   LOTYŠSKO

▼M9

a) podpora pri narodení dieťaťa;

b) príspevok pri osvojení dieťaťa.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Príspevok pri narodení dieťaťa.

▼M10

O.   LUXEMBURSKO

▼B

a) Príspevok pred pôrodom.

b) Príspevok pri narodení dieťaťa.

▼M10

P.   MAĎARSKO

▼A1

Podpora pri narodení dieťaťa.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Žiadne.

▼M10

R.   HOLANDSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

S.   RAKÚSKO

▼M2

Žiadne.

▼M10

T.   POĽSKO

▼M12

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa (zákon o rodinných dávkach).

▼M10

U.   PORTUGALSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

V.   RUMUNSKO

Príspevok pri narodení dieťaťa.

▼M10

W.   SLOVINSKO

▼A1

Dávka pri narodení dieťaťa.

▼M10

X.   SLOVENSKO

▼A1

Podpora pri narodení dieťaťa.

▼M10

Y.   FÍNSKO

▼M8

Balíček podpory v materstve, jednorazová podpora v materstve a jednorazová pomoc určená na náhradu nákladov na medzinárodné osvojenie podľa zákona o podpore v materstve.

▼M10

Z.   ŠVÉDSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

AA.   SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼B

Žiadne.

III.   Osobitné nepríspevkové dávky v zmysle článku 4 ods. 2b, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje

A.   BELGICKO

Žiadne.

▼M10

B.   BULHARSKO

Žiadne.

▼M10

C.   ČESKÁ REPUBLIKA

▼A1

Žiadne.

▼M10

D.   DÁNSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

E.   NEMECKO

▼B

a) Dávky poskytované podľa právnych predpisov spolkových krajín pre zdravotne postihnuté osoby a najmä pre nevidiacich.

▼M8 —————

▼M10

F.   ESTÓNSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

G.   GRÉCKO

▼B

Žiadne.

▼M10

H.   ŠPANIELSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

I.   FRANCÚZSKO

▼B

Žiadne.

Žiadne.

▼M10

J.   ÍRSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

K.   TALIANSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

L.   CYPRUS

▼A1

Žiadne.

▼M10

M.   LOTYŠSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Žiadne.

▼M10

O.   LUXEMBURSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

P.   MAĎARSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Žiadne.

▼M10

R.   HOLANDSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

S.   RAKÚSKO

▼M11

žiadne.

▼M10

T.   POĽSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

U.   PORTUGALSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

V.   RUMUNSKO

Žiadne.

▼M10

W.   SLOVINSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

X.   SLOVENSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

Y.   FÍNSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

Z.   ŠVÉDSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

AA.   SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼B

Žiadne.

▼M8
PRÍLOHA IIa

OSOBITNÉ NEPRÍSPEVKOVÉ PEŇAŽNÉ DÁVKY

Článok 10a

A.   BELGICKO

a) Prídavok na náhradu príjmu (zákon z 27. februára 1987)

b) Zaručený príjem pre staršie osoby (zákon z 22. marca 2001)

▼M10

B.   BULHARSKO

Sociálny starobný dôchodok (článok 89 Zákonníka o sociálnom zabezpečení).

▼M10

C.   ČESKÁ REPUBLIKA

▼M8

Sociálny príplatok (zákon č. 117/1995 Sb. o štátnej sociálnej podpore)

▼M10

D.   DÁNSKO

▼M8

Výdavky na ubytovanie pre dôchodcov (zákon o individuálnej pomoci pri ubytovaní v úplnom znení zákona č. 204 z 29. marca 1995)

▼M10

E.   NEMECKO

▼M9

Dávky na pokrytie nákladov na živobytie v rámci základného príspevku pre uchádzačov o zamestnanie, pokiaľ nie sú vo vzťahu k týmto dávkam splnené požiadavky na dočasný príplatok na základe poberania dávok v nezamestnanosti (článok 24 ods. 1 knihy II Sociálneho zákonníka)

▼M10

F.   ESTÓNSKO

▼M8

a) Príspevok pre plnoleté osoby so zdravotným postihnutím (zákon o sociálnych dávkach pre osoby so zdravotným postihnutím z 27. januára 1999)

b) Štátny príspevok v nezamestnanosti (zákon o sociálnej ochrane nezamestnaných z 1. októbra 2000)

▼M10

G.   GRÉCKO

▼M8

Osobitné dávky pre staršie osoby (zákon 1296/82)

▼M10

H.   ŠPANIELSKO

▼M8

a) Zaručený minimálny príjem (zákon č. 13/82 zo 7. apríla 1982)

b) Peňažné dávky na pomoc starším osobám a invalidným osobám, ktoré nie sú schopné pracovať (Kráľovská vyhláška č. 2620/81 z 24. júla 1981)

c) Nepríspevkové invalidné dôchodky a starobné dôchodky podľa článku 38 ods. 1 úplného znenia všeobecného zákona o sociálnom zabezpečení, schváleného Kráľovskou legislatívnou vyhláškou č. 1/1994 z 20. júna 1994

d) Prídavky na podporu pohyblivosti a náhradu nákladov na dopravu (zákon č. 13/1982 zo 7. apríla 1982)

▼M10

I.   FRANCÚZSKO

▼M8

a) Doplnkové prídavky z Osobitného fondu invalidity a Fondu solidarity v starobe (zákon z 30. júna 1956), kodifikovaný v knihe VIII Zákonníka sociálneho zabezpečenia)

b) Prídavok pre dospelé zdravotne postihnuté osoby (zákon z 30. júna 1975, kodifikovaný v knihe VIII Zákonníka sociálneho zabezpečenia)

c) Osobitný prídavok (zákon z 10. júla 1952, kodifikovaný v knihe VIII Zákonníka sociálneho zabezpečenia)

▼M10

J.   ÍRSKO

▼M12

a) príspevok pre uchádzača o zamestnanie [úplné znenie zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005 (Social Welfare Consolidation Act 2005), časť 3 kapitola 2];

b) štátny dôchodok (nepríspevkový) [úplné znenie zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005 (Social Welfare Consolidation Act 2005), časť 3 kapitola 4];

c) vdovský dôchodok (nepríspevkový) a vdovecký dôchodok (nepríspevkový) [úplné znenie zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005 (Social Welfare Consolidation Act 2005), časť 3 kapitola 6];

d) dávky v invalidite [úplné znenie zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005 (Social Welfare Consolidation Act 2005), časť 3 kapitola 10];

e) príspevok na mobilitu [zákon o zdraví z roku 1970 (Health Act 1970), oddiel 61];

f) dôchodok pre nevidiacich [úplné znenie zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005 (Social Welfare Consolidation Act 2005), časť 3 kapitola 5].

▼M10

K.   TALIANSKO

▼M8

a) Sociálne dôchodky pre osoby bez prostriedkov (zákon č. 153 z 30. apríla 1969),

b) Dôchodky a prídavky pre civilistov, ktorí sú zdravotne postihnutí alebo invalidi (zákony č. 118 z 30. marca 1974, č. 18 z 11. februára 1980 a č. 508 z 23. novembra 1988)

c) Dôchodky a prídavky pre nemých a nepočujúcich (zákony č. 381 z 26. mája 1970 a č. 508 z 23. novembra 1988)

d) Dôchodky a prídavky pre nevidiace civilné osoby (zákony č. 382 z 27. mája 1970 a č. 508 z 23. novembra 1988)

e) Doplnkové dávky k minimálnym dôchodkom (zákony č. 218 zo 4. apríla 1952, č. 638 z 11. novembra 1983 a č. 407 z 29. decembra 1990)

f) Doplnkové dávky k prídavkom pre zdravotne postihnuté osoby (zákon č. 222 z 12. júna 1984)

g) Sociálny prídavok (zákon č. 335 z 8. augusta 1995)

h) Sociálny príspevok (článok 1 ods. 1 a 12 zákona č. 544 z 29. decembra 1988 a nasledujúce zmeny a doplnenia)

▼M10

L.   CYPRUS

▼M8

a) Sociálny dôchodok [zákon o sociálnom dôchodku z roku 1995 (zákon 25(I)/95) v znení neskorších predpisov]

b) Príspevok pre osoby s ťažkým motorickým postihnutím (rozhodnutia rady ministrov č. 38 210 zo 16. októbra 1992, č. 41 370 z 1. augusta 1994, č. 46 183 z 11. júna 1997 a č. 53 675 zo 16. mája 2001)

c) Osobitná podpora pre nevidiace osoby [zákon o osobitných podporách z roku 1996 (zákon 77(I)/96) v znení neskorších predpisov]

▼M10

M.   LOTYŠSKO

▼M9

a) dávky štátneho sociálneho zabezpečenia (zákon o štátnych sociálnych dávkach z 1. januára 2003);

b) príspevok na náhradu dopravných nákladov pre osoby so zdravotným postihnutím s obmedzenou pohyblivosťou (zákon o štátnych sociálnych dávkach z 1. januára 2003)

▼M10

N.   LITVA

▼M11

a) Dôchodok sociálnej pomoci (zákon o štátnych sociálnych príspevkoch z roku 2005, článok 5);

b) Osobitný podporný príspevok (zákon o štátnych sociálnych príspevkoch z roku 2005, článok 15);

c) Osobitná náhrada na prepravu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré majú problémy s pohyblivosťou (zákon o náhrade na prepravu z roku 2000, článok 7).

▼M10

O.   LUXEMBURSKO

▼M8

Príjem pre ťažko zdravotne postihnuté osoby (článok 1 ods. 2, zákon z 12. septembra 2003) s výnimkou osôb uznaných za pracovníkov so zdravotným postihnutím a zamestnaných na otvorenom trhu práce alebo v chránenom zamestnaní

▼M10

P.   MAĎARSKO

▼M8

a) Podpora v invalidite [vyhláška č. 83/1987 (XII 27) Rady ministrov o podpore v invalidite]

b) Nepríspevkový starobný príspevok (zákon III z roku 1993 o správe sociálnych vecí a sociálnych dávkach)

c) Príspevok na prepravu [vyhláška vlády č. 164/1995 (XII 27) o príspevkoch na prepravu pre ťažko zdravotne postihnuté osoby]

▼M10

Q.   MALTA

▼M8

a) Doplnkový príspevok [oddiel 73 zákona o sociálnom zabezpečení (kap. 318) z roku 1987]

b) Výsluhový dôchodok [zákon o sociálnom zabezpečení z roku 1987 (kap. 318)]

▼M10

R.   HOLANDSKO

▼M8

a) Zákon o dávkach pri pracovnej neschopnosti mladých zdravotne postihnutých ľudí z 24. apríla 1997, Wajong

b) Zákon o doplnkových dávkach zo 6. novembra 1986 (TW)

▼M10

S.   RAKÚSKO

▼M8

Kompenzačný doplnok (spolkový zákon z 9. septembra 1955 o všeobecnom sociálnom poistení — ASVG, spolkový zákon z 11. októbra 1978 o sociálnom poistení osôb zamestnaných v obchodnom sektore — GSVG a spolkový zákon z 11. októbra 1978 o sociálnom poistení pracovníkov v poľnohospodárstve — BSVG).

▼M10

T.   POĽSKO

▼M9

Sociálny dôchodok (zákon z 27. júna 2003 o sociálnom dôchodku).

▼M10

U.   PORTUGALSKO

▼M8

a) Nepríspevkový štátny starobný a invalidný dôchodok (zákonná vyhláška č. 464/80 z 13. októbra 1980)

b) Nepríspevkový vdovský a vdovecký dôchodok (regulatívna vyhláška č. 52/81 z 11. novembra 1981)

▼M10

V.   RUMUNSKO

Mesačný príspevok pre osoby s postihnutím (Mimoriadne nariadenie č. 102/1999 o osobitnej ochrane a pracovnom pomere osôb s postihnutím, schválené zákonom č. 519/2002).

▼M10

W.   SLOVINSKO

▼M8

a) Štátny dôchodok (zákon o dôchodkovom a invalidnom poistení z 23. decembra 1999)

b) Príspevok k dôchodku (zákon o dôchodkovom a invalidnom poistení z 23. decembra 1999)

c) Príspevok na výživu (zákon o dôchodkovom a invalidnom poistení z 23. decembra 1999)

▼M10

X.   SLOVENSKO

▼M11

a) Úprava dôchodkov z dôvodu jediného zdroja príjmu priznaná pred 1. januárom 2004

b) sociálny dôchodok priznaný pred 1. januárom 2004.

▼M10

Y.   FÍNSKO

▼M8

a) Prídavok za zdravotné postihnutie (zákon o prídavkoch za zdravotné postihnutie, 124/88)

b) Prídavok pri starostlivosti o dieťa (zákon o prídavkoch pri starostlivosti o dieťa, 444/69)

c) Prídavok na bývanie pre dôchodcov (zákon o prídavkoch na bývanie pre dôchodcov, 591/78)

d) Podpora trhu práce (zákon o dávkach v nezamestnanosti 1290/2002)

e) Osobitná pomoc prisťahovalcom (zákon o osobitnej pomoci prisťahovalcom, 1192/2002)

▼M10

Z.   ŠVÉDSKO

▼M8

a) Doplnky na bývanie pre osoby, ktoré poberajú dôchodok (zákon 2001: 761)

b) Finančná podpora starším (zákon 2001: 853)

c) Prídavok za zdravotné postihnutie a prídavok na starostlivosť o zdravotne postihnuté deti (zákon 1998: 703)

▼M10

AA.   SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼M8

a) Štátny dôchodkový úver (zákon o štátnom dôchodkovom úvere, 2002),

b) Prídavky uchádzačom o zamestnanie v závislosti od príjmu (zákon o uchádzačoch o zamestnanie 1995, 28. jún 1995, oddiel I ods. 2 písm. d) bod ii) a 3; a nariadenie o uchádzačoch o zamestnanie (Severné Írsko), 1995, 18. október 1995, články 3 ods. 2 písm. d) bod ii) a 5)

c) Podpora k príjmu (zákon o sociálnom zabezpečení 1986, 25. júl 1986, oddiely 20 až 22 a oddiel 23 a nariadenie o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko), 1986, 5. november 1986, články 21 až 24)

d) Prídavok na živobytie pre zdravotne postihnuté osoby [zákon o prídavku na živobytie pre zdravotne postihnuté osoby a prídavku na prácu pre zdravotne postihnuté osoby 1991, 27. jún 1991, oddiel 1, a nariadenie o prídavku na živobytie pre zdravotne postihnuté osoby a prídavku na prácu pre zdravotne postihnuté osoby (Severné Írsko), 1991, 24. júl 1991, článok 3]

e) Prídavok na opatrovanie [zákon o sociálnom zabezpečení 1975, 20. marec 1975, oddiel 35, a zákon o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko) 1975, 20. marec 1975, oddiel 35]

f) Prídavok na starostlivosť [zákon o sociálnom zabezpečení 1975, 20. marec 1975, oddiel 37, a zákon o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko) 1975, 20. marec 1975, oddiel 37].

▼B
PRÍLOHA III (A) (B) (6) (7) (12) (14) (15)

Ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré sa naďalej uplatňujú bez ohľadu na článok 6 nariadenia — ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré sa nevzťahujú na všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie

(Článok 7 ods. 2 písm. c) a 3 ods. 3 nariadenia)

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Ak ustanovenia uvedené v tejto prílohe odkazujú na ustanovenia iných dohovorov, tieto odkazy sa nahradia odkazmi na zodpovedajúce ustanovenia tohto nariadenia, pokiaľ samotné ustanovenia dotknutých dohovorov nie sú obsiahnuté v tejto prílohe.

2. Ustanovenia o výpovedi obsiahnuté v dohovore o sociálnom zabezpečení, ktorého niektoré ustanovenia sú uvedené v tejto prílohe sa naďalej vzťahujú na tieto ustanovenia.

▼M8

3. Berúc do úvahy ustanovenia článku 6 tohto nariadenia je treba poznamenať, že ustanovenia dvojstranných dohovorov, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a ktoré zostávajú v platnosti medzi členskými štátmi, okrem iného ustanovenia, ktoré určujú započítavanie dôb poistenia dosiahnutých v tretej krajine, nie sú uvedené v tejto prílohe.

▼B

A.   Ustanovenia dohovorov o sociálnom zabezpečení, ktoré sa naďalej uplatňujú bez ohľadu na článok 6 nariadenia (článok 7 ods. 2 písm. c) nariadenia).

▼M9 —————

▼A1

►M9  1 ◄ .   BELGICKO - NEMECKO

▼M8

Články 3 a 4 Záverečného protokolu zo 7. decembra 1957 Všeobecného dohovoru z toho istého dátumu, ako je uvedené v doplnkovom protokole z 10. novembra 1960 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých v niektorých prihraničných oblastiach pred, počas alebo po druhej svetovej vojne).

▼M8 —————

▼M10

2.   BULHARSKO — NEMECKO

a) článok 28 ods. 1 písm. b) dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 17. decembra 1997

b) bod 10 záverečného protokolu k uvedenému dohovoru

3.   BULHARSKO — RAKÚSKO

Článok 38 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 14. apríla 2005

4.   BULHARSKO — SLOVINSKO

Článok 32 ods. 2 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 18. decembra 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼A1

►M10  5 ◄ .   ČESKÁ REPUBLIKA - NEMECKO

▼M9

Článok 39 ods. 1 písm. b) a c) zmluvy o sociálnom zabezpečení z 27. júla 2001;

Bod 14 záverečného protokolu k zmluve o sociálnom zabezpečení z 27. júla 2001.

▼M9 —————

▼M10

6.   ČESKÁ REPUBLIKA - CYPRUS

▼M9

Článok 32 ods. 4 zmluvy o sociálnom zabezpečení z 19. januára 1999.

▼M9 —————

▼M10

7.   ČESKÁ REPUBLIKA - LUXEMBURSKO

▼M9

Článok 52 bod 8 zmluvy zo 17. novembra 2000.

▼M9 —————

▼M10

8.   ČESKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO

▼A1

Článok 32 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 20. júla 1999.

▼M9 —————

▼M10

9.   ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO

▼M9

Články 12, 20 a 33 zmluvy o sociálnom zabezpečení z 29. októbra 1992.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

10.   DÁNSKO — FÍNSKO

▼M8

Článok 10 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992 o krytí dodatočných cestovných výdavkov, ak choroba počas pobytu v inej severskej krajine predražuje cestu naspäť do štátu bydliska.

▼M10

11.   DÁNSKO - ŠVÉDSKO

▼M8

Článok 10 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992 o krytí dodatočných cestovných výdavkov, ak choroba počas pobytu v inej severskej krajine predražuje cestu naspäť do štátu bydliska.

▼M8 —————

▼M10

12.   NEMECKO - GRÉCKO

▼M8 —————

▼M8

Článok 8 ods. 1, ods. 2 písm. b) a ods. 3, článok 9 až 11 a kapitoly I a IV, ak sa týkajú týchto článkov dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 31. mája 1961 spolu s poznámkou v zápisnici zo 14. júna 1980 (započítanie dôb poistenia pre dávky v nezamestnanosti v prípade zmeny bydliska z jedného štátu do druhého).

▼M10

13.   NEMECKO - ŠPANIELSKO

▼M8

Článok 45 ods. 2 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 4. decembra 1973 (zastúpenie diplomatickými a konzulárnymi orgánmi).

▼M10

14.   NEMECKO — FRANCÚZSKO

▼M8 —————

▼M8

a) Doplnková dohoda č. 4 z 10. júla 1950 k Všeobecnému dohovoru z toho istého dátumu, ako je uvedené v doplnkovej dohode č. 2 z 18. júna 1955 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých od 1. júla 1940 do 30. júna 1950);

b) hlava I uvedenej doplnkovej dohody č. 2 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých do 8. mája 1945);

c) body 6, 7 a 8 Všeobecného protokolu z 10. júla 1950 k Všeobecnému dohovoru z toho istého dátumu (správne opatrenia);

d) hlavy II, III a IV dohody z 20. decembra 1963 (sociálne zabezpečenie v Sársku).

▼M8 —————

▼M10

15.   NEMECKO — LUXEMBURSKO

▼M8

Články 4, 5, 6 a 7 zmluvy z 11. júla 1959 (započítanie dôb poistenia dosiahnutých od septembra 1940 do júna 1946).

▼M10

16.   NEMECKO - MAĎARSKO

▼M12

a) článok 40 ods. 1 písm. b) dohody o sociálnom zabezpečení z 2. mája 1998;

b) bod 16 záverečného protokolu uvedenej dohody.

▼M10

17.   NEMECKO — HOLANDSKO

▼B

a) Článok 3 ods. 2 dohovoru z 29. marca 1951.

b) Článok 2 a 3 doplnkovej dohody č. 4 z 21. decembra 1956 k dohovoru z 29. marca 1951 (riešenie práv holandských pracovníkov nadobudnutých v nemeckom systéme sociálneho poistenia od 13. mája 1940 do 1. septembra 1945).

▼M10

18.   NEMECKO - RAKÚSKO

▼M8 —————

▼M8

Článok 1 ods. 5 a článok 8 Dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 19. júla 1978 a č. 10 Záverečného protokolu k tomuto dohovoru (priznanie dávok v nezamestnanosti cezhraničným pracovníkom predchádzajúcim štátom zamestnania) sa aj naďalej uplatňujú na osoby, ktoré vykonávajú činnosti ako cezhraniční pracovníci k 1. januáru 2005 alebo predtým a stanú sa nezamestnanými pred 1. januárom 2011.

▼M10

19.   NEMECKO - POĽSKO

▼A1

a) Dohovor z 9. októbra 1975 o dôchodkovom a úrazovom poistení, za podmienok a v rozsahu ustanovenom v článku 27 ods. 2 až 4 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 8. decembra 1990,

b) články 11 ods. 3, 19 ods. 4, 27 ods. 5 a 28 ods. 2 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 8. decembra 1990.

▼M10

20.   NEMECKO — RUMUNSKO

a) článok 28 ods. 1 písm. b) dohovoru o sociálnom zabezpečení z 8. apríla 2005.

b) bod 13 záverečného protokolu k uvedenému dohovoru.

▼M8 —————

▼A1

►M10  21 ◄ .   NEMECKO - SLOVINSKO

a) Článok 42 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 24. septembra 1997,

b) bod 15 záverečného protokolu k uvedenému dohovoru.

▼M10

22.   NEMECKO - SLOVENSKO

▼M9

Článok 29 ods. 1 body 2 a 3 zmluvy z 12. septembra 2002.

Odsek 9 záverečného protokolu k zmluve z 12. septembra 2002.

▼M10

23.   NEMECKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼M8

a) Článok 7 ods. 5 a 6 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 20. apríla 1960 (právne predpisy uplatniteľné na civilné osoby slúžiace vo vojenských zložkách);

b) Článok 5 ods. 5 a ods. 6 Dohovoru o poistení pre prípad nezamestnanosti z 20. apríla 1960 (právne predpisy uplatniteľné na civilné osoby slúžiace vo vojenských zložkách).

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

24.   ŠPANIELSKO — PORTUGALSKO

▼M8

Článok 22 Všeobecného dohovoru z 11. júna 1969 (export dávok v nezamestnanosti).

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

25.   ÍRSKO - SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼M8

Článok 8 dohody zo 14. septembra 1971 o sociálnom zabezpečení (ktoré sa týka prenosu a zápočtu určitých odvodov v prípade zdravotných postihnutí).

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M11 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

26.   TALIANSKO - SLOVINSKO

▼A1

a) Dohoda o úprave vzájomných záväzkov v oblasti sociálneho poistenia so zreteľom na odsek 7 prílohy XIV mierovej zmluvy (uzavretej výmenou nót 5. februára 1959);

b) článok 45 ods. 3 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. júla 1997 o bývalej zóne B slobodného územia Terst.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

27.   LUXEMBURSKO - SLOVENSKO

▼M9

Článok 50 ods. 5 zmluvy o sociálnom zabezpečení z 23. mája 2002.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

28.   MAĎARSKO - RAKÚSKO

▼M12

článok 36 ods. 3 dohody o sociálnom zabezpečení z 31. marca 1999.

▼M9 —————

▼M10

29.   MAĎARSKO - SLOVINSKO

▼A1

Článok 31 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. októbra 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

30.   HOLANDSKO — PORTUGALSKO

▼M8

Článok 31 dohovoru z 19. júla 1979 (export dávok v nezamestnanosti).

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

31.   RAKÚSKO - POĽSKO

▼A1

Článok 33 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. septembra 1998.

▼M8 —————

▼M10

32.   RAKÚSKO - SLOVINSKO

▼A1

Článok 37 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 10. marca 1997.

▼M10

33.   RAKÚSKO - SLOVENSKO

▼M9

Článok 34 ods. 3 zmluvy z 21. decembra 2001 o sociálnom zabezpečení.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼A1

►M9  30 ◄ .   PORTUGALSKO — SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼B

a) Článok 2 ods. 1 Protokolu o lekárskom ošetrení z 15. novembra 1978.

b) Pokiaľ ide o portugalských zamestnancov a obdobie od 22. októbra 1987 do konca prechodného obdobia určeného v článku 220 ods. 1 aktu o podmienkach pristúpenia Španielska a Portugalska: článok 26 Dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. novembra 1978 v znení Výmeny listov z 28. septembra 1987.

▼M10

35.   FÍNSKO — ŠVÉDSKO

▼M8

Článok 10 Nordického dohovoru o sociálnom zabezpečení z 15. júna 1992 o krytí dodatočných cestovných výdavkov, ak choroba počas pobytu v inej severskej krajine predražuje cestu naspäť do štátu bydliska.

▼M8 —————

▼B

B.   Ustanovenia dohovorov, ktoré sa nevzťahujú na všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje nariadenie(Článok 3 ods. 3 nariadenia)

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

1.   BULHARSKO — RAKÚSKO

Článok 38 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 14. apríla 2005.

▼A1

►M10  2 ◄ .   ČESKÁ REPUBLIKA - CYPRUS

▼M9

Článok 32 ods. 4 dohody o sociálnom zabezpečení z 19. januára 1999.

▼M9 —————

▼M10

3.   ČESKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO

▼A1

Článok 32 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 20. júla 1999.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

4.   NEMECKO - MAĎARSKO

▼A1

Bod 16 záverečného protokolu k dohovoru o sociálnom zabezpečení z 2. mája 1998.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

5.   NEMECKO - SLOVINSKO

▼A1

a) Článok 42 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 24. septembra 1997.

b) Bod 15 záverečného protokolu k uvedenému dohovoru.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

6.   TALIANSKO - SLOVINSKO

▼A1

a) Dohoda o úprave vzájomných záväzkov v oblasti sociálneho poistenia so zreteľom na odsek 7 prílohy XIV mierovej zmluvy (uzavretej výmenou nót 5. februára 1959);

b) článok 45 ods. 3 Dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. júla 1997 o bývalej zóne B slobodného územia Terst.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M10

7.   MAĎARSKO - RAKÚSKO

▼A1

Článok 36 ods. 3) dohovoru o sociálnom zabezpečení z 31. marca 1999.

▼M9 —————

▼M10

8.   MAĎARSKO - SLOVINSKO

▼A1

Článok 31 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. októbra 1957.

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M10

9.   RAKÚSKO - POĽSKO

▼A1

Článok 33 ods. 3 dohovoru o sociálnom zabezpečení zo 7. septembra 1998.

▼M8 —————

▼M10

10.   RAKÚSKO - SLOVINSKO

▼A1

Článok 37 dohovoru o sociálnom zabezpečení z 10. marca 1997.

▼M10

11.   RAKÚSKO - SLOVENSKO

▼M9

Článok 34 ods. 3 zmluvy z 21. decembra 2001 o sociálnom zabezpečení.

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M8 —————

▼B
PRÍLOHA IV (B) (11) (13) (15)

[Článok 37 (2), 38 (3), 45 (3), 46 (1) b) (2) nariadenia]

A.   Právne predpisy uvedené v článku 37 ods. 1 nariadenia, podľa ktorých výška dávok v invalidite nezávisí od dĺžky dôb poistenia

A.   BELGICKO

a) Právne predpisy týkajúce sa všeobecného systému pre invaliditu, osobitných systémov pre invaliditu baníkov a osobitný systém pre námorníkov obchodného loďstva

b) Právne predpisy týkajúce sa poistenia pre prípad práceneschopnosti samostatne zárobkovo činných osôb

c) Právne predpisy týkajúce sa invalidity v systéme sociálneho zabezpečenie v zámorských oblastiach a systému pri invalidite bývalých zamestnancov Belgického Konga a Rwandy–Urundi.

▼M10

B.   BULHARSKO

Žiadne.

▼M10

C.   ČESKÁ REPUBLIKA

▼M9

Úplný invalidný dôchodok pre osoby, u ktorých vznikla úplná invalidita pred dovŕšením veku osemnásť rokov a ktoré neboli poistené požadovanú dobu (časť 42 zákona o dôchodkovom poistení č. 155/1995 Zb.).

▼M10

D.   DÁNSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

E.   NEMECKO

▼B

Žiadne.

▼M10

F.   ESTÓNSKO

▼A1

a) Invalidné dôchodky priznané pred 1. aprílom 2000 podľa zákona o štátnych príspevkoch, ktoré ostávajú zachované podľa zákona o štátnom dôchodkovom poistení;

b) štátne dôchodky priznané na základe invalidity podľa zákona o štátnom dôchodkovom poistení;

c) invalidné dôchodky priznané podľa zákona o službe v ozbrojených silách, zákona o policajnej službe, zákona o úrade prokurátora, zákona o postavení sudcov, zákona o platoch, dôchodkoch a inom sociálnom zabezpečení členov Riigikogu a zákona o funkčných požitkoch prezidenta republiky.

▼M10

G.   GRÉCKO

▼B

Právne predpisy týkajúce sa systému poistenia v poľnohospodárstve.

▼M10

H.   ŠPANIELSKO

▼M3

Právne predpisy týkajúce sa poistenia pre prípad invalidity v rámci všeobecného systému systéme a osobitných systémov, s výnimkou osobitných systémov pre štátnych zamestnancov, ozbrojené zložky a súdnu správu.

▼M10

I.   FRANCÚZSKO

▼B

1.  Zamestnanci

Všetky právne predpisy o poistení pre prípad invalidity okrem právnych predpisov týkajúcich sa invalidného poistenia systému sociálneho zabezpečenia pre baníkov.

2.  Samostatne zárobkovo činné osoby

Právne predpisy o poistení pre prípad invalidity samostatne zárobkovo činných pracovníkov.

Právne predpisy týkajúce sa systému poistenia v poľnohospodárstve.

▼M10

J.   ÍRSKO

▼M12

Časť 2 kapitola 17 úplného znenia zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005 (Social Welfare Consolidation Act 2005).

▼M10

K.   TALIANSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

L.   CYPRUS

▼A1

Žiadne.

▼M10

M.   LOTYŠSKO

▼A1

Článok 16 ods. 1 a 2 zákona o štátnych dôchodkoch z 1. januára 1996.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Žiadne.

▼M10

O.   LUXEMBURSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

P.   MAĎARSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Žiadne.

▼M10

R.   HOLANDSKO

▼B

a) zákon zo dňa 18. februára 1966 o poistení pre prípad práceneschopnosti v znení neskorších predpisov.

▼M2

b) zákon z 24. apríla 1997 o poistení pre prípad práceneschopnosti samostatne zárobkovo činných osôb (WAZ), v znení neskorších predpisov.

▼M12

c) de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (zákon o zamestnaní a príjme podľa pracovnej schopnosti) (WIA) z 10. novembra 2005.

▼M10

S.   RAKÚSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

T.   POĽSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

U.   PORTUGALSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

V.   RUMUNSKO

Žiadne.

▼M10

W.   SLOVINSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

X.   SLOVENSKO

▼M11

Invalidný dôchodok osoby, ktorá sa stala invalidnou v období nezaopatrenosti a u ktorej sa potrebná doba poistenia považuje vždy za splnenú (§ 70 ods. 2, § 72 ods. 3 a § 73 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

▼M10

Y.   FÍNSKO

▼B

Štátne dôchodky poskytované osobám, ktoré sa narodili zdravotne postihnuté alebo sa stali zdravotne postihnuté v mladom veku [zákon o štátnych dôchodkoch (547/93)].

▼M10

Z.   ŠVÉDSKO

▼M9

Právne predpisy o dávkach na základe príjmov pri dlhodobej práceneschopnosti (kapitola 8 zákona 1962: 381 o všeobecnom poistení v znení zmien a doplnení).

▼M10

AA.   SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼B

a)  Veľká Británia

Oddiely 15 a 36 zákona o sociálnom zabezpečení 1975.

Oddiely 14, 15 a 16 zákona o dôchodkoch sociálneho zabezpečenia 1975.

b)  Severné Írsko

Oddiely 15 a 36 zákona o sociálnom zabezpečení (Severné Írsko) 1975.

Články 16, 17 a 18 nariadenia o dôchodkoch sociálneho zabezpečenia (Severné Írsko) 1975.

B.   Osobitné systémy pre samostatne zárobkovo činné osoby podľa článku 38 ods. 3 a 45 ods. 3 nariadenia č. 1408/71

A.   BELGICKO

Žiadne.

▼M10

B.   BULHARSKO

Žiadne.

▼M10

C.   ČESKÁ REPUBLIKA

▼A1

Žiadne.

▼M10

D.   DÁNSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

E.   NEMECKO

▼M8

Starobné poistenie pracovníkov v poľnohospodárstve (Alterssicherung der Landwirte).

▼M10

F.   ESTÓNSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

G.   GRÉCKO

▼B

Žiadne.

▼M10

H.   ŠPANIELSKO

▼M11

Systém na zníženie dôchodkového veku samostatne zárobkovo činných osôb v námornej plavbe, ktoré vykonávajú činnosti uvedené v kráľovskom dekréte č. 2390/2004 z 30. decembra 2004.

▼M10

I.   FRANCÚZSKO

▼B

Žiadne.

Žiadne.

▼M10

J.   ÍRSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

K.   TALIANSKO

▼M8

Systém dôchodkového poistenia pre (Assicurazione pensioni per):

 praktických lekárov (medici)

 farmaceutov (farmacisti)

 veterinárov (veterinari)

 sestry, pomocný zdravotnícky personál, detské sestry (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)

 psychológov (psicologi)

 inžinierov a architektov (ingegneri ed architetti)

 zememeračov (geometri)

 advokátov (avvocati)

 ekonómov (dottori commercialisti)

 účtovníkov a odborníkov v oblasti obchodovania (ragionieri e periti commerciali)

 konzultantov pre zamestnanosť (consulenti del lavoro)

 notárov (notari)

 colných deklarantov (spedizionieri doganali)

 biológov (biologi)

 agrotechnikov a poľnohospodárskych odborníkov (agrotecnici e periti agrari)

 obchodných zástupcov (agenti e rappresentanti di commercio)

 novinárov (giornalisti)

 priemyselných technikov (periti industriali)

 poistných matematikov, chemikov, agronómov, lesníkov, geológov (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi).

▼M10

L.   CYPRUS

▼A1

Žiadne.

▼M10

M.   LOTYŠSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Žiadne.

▼M10

O.   LUXEMBURSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

P.   MAĎARSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Žiadne.

▼M10

R.   HOLANDSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

S.   RAKÚSKO

▼M8

Dôchodkové systémy dôchodkových inštitúcií združení slobodných povolaní (Kammern der Freien Berufe).

▼M10

T.   POĽSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

U.   PORTUGALSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

V.   RUMUNSKO

Žiadne.

▼M10

W.   SLOVINSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

X.   SLOVENSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

Y.   FÍNSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

Z.   ŠVÉDSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

AA.   SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼B

Žiadne.

C.   Prípady uvedené v článku 46 ods. 1 písm. b) nariadenia, keď možno upustiť od výpočtu dávok podľa článku 46 ods. 2 nariadenia

A.   BELGICKO

Žiadne.

▼M10

B.   BULHARSKO

Všetky žiadosti o dôchodky za poistné obdobia a starobné dôchodky, invalidné dôchodky v dôsledku všeobecného ochorenia a pozostalostné dôchodky odvodené z vyššie uvedených dôchodkov.

▼M10

C.   ČESKÁ REPUBLIKA

▼M9

Invalidný (úplný a čiastočný) dôchodok a pozostalostný dôchodok (vdovský, vdovecký a sirotský) v prípade, ak sa tieto neodvodzujú od starobného dôchodku, na ktorý by mal zosnulý nárok v čase jeho smrti.

▼M10

D.   DÁNSKO

▼B

Všetky žiadosti o dôchodky uvedené v zákone o sociálnych dôchodkoch okrem dôchodkov uvedených v prílohe IV časť D.

▼M10

E.   NEMECKO

▼B

Žiadne.

▼M10

F.   ESTÓNSKO

▼M9

Všetci žiadatelia o invalidný, starobný a pozostalostný dôchodok, ak

 doby poistenia v Estónsku boli ukončené do 31. decembra 1998,

 individuálne registrovaná sociálna daň žiadateľa, platená podľa estónskych právnych predpisov dosahuje aspoň priemernú sociálnu daň pre príslušný rok poistenia.

▼M10

G.   GRÉCKO

▼B

Žiadne.

▼M10

H.   ŠPANIELSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

I.   FRANCÚZSKO

▼M6

Všetky žiadosti o dôchodkové dávky alebo pozostalostné dávky podľa doplnkových dôchodkových systémov pre zamestnancov, s výnimkou žiadostí o starobné dôchodky alebo dôchodky pozostalého partnera podľa doplnkových dôchodkových systémov pre lietajúci personál zamestnaný v civilnom letectve.

▼B

Žiadne.

▼M10

J.   ÍRSKO

▼M2

Všetky žiadosti o dôchodky za výsluhu rokov, starobné (príspevkové) dôchodky, vdovské (príspevkové) dôchodky a vdovecké (príspevkové) dôchodky.

▼M10

K.   TALIANSKO

▼B

Invalidné dôchodky, dôchodky za výsluhu rokov a pozostalostné dôchodky pre nasledujúce kategórie samostatne zárobkovo činných osôb: pracovníci v poľnohospodárstve pracujúci priamo v poľnohospodárstve, čiastoční nájomcovia odvádzajúci nájom v naturáliách, poľnohospodári, remeselníci a osoby zamestnané v komerčnej činnosti.

▼M10

L.   CYPRUS

▼A1

Všetky žiadosti o starobný, invalidný a vdovský a vdovecký dôchodok.

▼M10

M.   LOTYŠSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Žiadne.

▼M10

O.   LUXEMBURSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

P.   MAĎARSKO

▼M12

Žiadne.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Žiadne.

▼M10

R.   HOLANDSKO

▼B

Všetky žiadosti o starobné dôchodky podľa zákona zo dňa 31. mája 1956, ktorý upravuje všeobecné dôchodkové poistenie v znení neskorších predpisov.

▼M10

S.   RAKÚSKO

▼M12

1. Všetky žiadosti o dávky podľa Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (zákon o všeobecnom sociálnom zabezpečení) (ASVG), Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (zákon o sociálnom zabezpečení osôb zamestnaných v priemysle) (GSVG) a Bauern-Sozialversicherungsgesetz (zákon o sociálnom zabezpečení pre poľnohospodárov) (BSVG), pokiaľ sa neuplatňujú články 46b a 46c nariadenia.

2. Všetky žiadosti o dávky uvedené nižšie, na základe dôchodkového účtu podľa Allgemeines Pensionsgesetz (zákon o všeobecných dôchodkoch) (APG), pokiaľ sa neuplatňujú články 46b a 46c nariadenia:

a) starobné dôchodky;

b) invalidné dôchodky;

c) pozostalostné dôchodky, pokiaľ sa zvýšenie dávky vyplývajúce z dodatočných mesiacov poistenia nevypočítava v súlade s článkom 7 ods. 2 APG.

▼M10

T.   POĽSKO

▼A1

Všetky žiadosti o starobný, invalidný a pozostalostný dôchodok.

▼M10

U.   PORTUGALSKO

▼B

Invalidné, starobné a vdovské dôchodky.

▼M10

V.   RUMUNSKO

Žiadne.

▼M10

W.   SLOVINSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

X.   SLOVENSKO

▼M11

Pozostalostný dôchodok (vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok), ktorého výška sa určuje z už vyplácaného starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

▼M10

Y.   FÍNSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

Z.   ŠVÉDSKO

▼M11

Starobné dôchodky založené na príjme (zákon 1998:674) a zaručené dôchodky vo forme starobných dôchodkov (zákon 1998:702)

▼M10

AA.   SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼B

Všetky žiadosti o dôchodky za výsluhu rokov a pozostalostné dôchodky podľa ustanovení časti III, kapitoly 3 nariadenia, okrem dôchodkov, pri ktorých:

a) počas daňového roka začínajúceho 6. apríla 1975 alebo po 6. apríli 1975:

i) dotknutá osoba dosiahla dobu poistenia, dobu zamestnania alebo bydliska podľa právnych predpisov Spojeného Kráľovstva a druhého členského štátu a

ii) jeden (alebo viac) daňových rokov uvedených v bode i) sa nepovažoval za dobu vzniku nároku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva;

b) doby poistenia dosiahnuté podľa platných právnych predpisov Spojeného kráľovstva za obdobie do 5. júla 1948 sa budú brať do úvahy na účely článku 46 ods. 2 nariadenia pri uplatňovaní dôb poistenia, dôb zamestnania alebo bydliska podľa právnych predpisov druhého členského štátu.

▼A1

D.   Dávky a dohody uvedené v článku 46b ods. 2 nariadenia

1. Dávky uvedené v článku 46b ods. 2 písm. a nariadenia, ktorých výška nezávisí od dosiahnutej doby poistenia alebo bydliska:

a) dávky v invalidite ustanovené právnymi predpismi uvedenými v časti A tejto prílohy;

b) plný dánsky národný starobný dôchodok získaný po desiatich rokov bydliska osobami, ktorým bol priznaný dôchodok najneskôr 1. októbra 1989;

c) estónsky národný dôchodok priznaný podľa zákona o štátnom dôchodkovom poistení, starobné dôchodky priznané podľa zákona o štátnom audite, zákona o policajnej službe a zákona o úrade prokurátora, starobné a pozostalostné dôchodky priznané podľa zákona o právnom kancelárovi, zákona o službe v ozbrojených silách, zákona o postavení sudcov, zákona o platoch, dôchodkoch a inom sociálnom zabezpečení členov Riigikogu a zákona o funkčných požitkoch prezidenta republiky;

d) španielske príspevky pri úmrtí a pozostalostné dôchodky podľa všeobecného systému a osobitných systémov;

e) vdovský príspevok na základe vdovského poistenia francúzskeho všeobecného systému sociálneho zabezpečenia alebo systému pre poľnohospodárskych pracovníkov;

f) vdovecký alebo vdovský invalidný dôchodok podľa francúzskeho všeobecného systému sociálneho zabezpečenia alebo systému pre poľnohospodárskych pracovníkov, pokiaľ sa počíta na základe invalidného dôchodku zomretého manžela alebo manželky, vyplácaný v súlade s článkom 46 ods. 1 písm. a) bodom (i);

g) holandský pozostalostný dôchodok podľa zákona z 21. decembra 1995 o všeobecnom poistení pre pozostalé nezaopatrené osoby;

h) fínske štátne dôchodky určené podľa zákona o štátnych dôchodkoch z 8. júna 1956 a priznané podľa prechodných ustanovení zákona o národných dôchodkoch (547/93) a prídavok k detskému dôchodku v súlade so zákonom o pozostalostnom dôchodku zo 17. januára 1969;

▼M11

i) Švédsky zaručený dôchodok a zaručená náhrada, ktoré nahradili plný švédsky štátny dôchodok podľa právnych predpisov o štátnom dôchodku platných do 1. januára 1993, plný štátny dôchodok priznaný podľa prechodných ustanovení právnych predpisov, uplatňovaných od uvedeného dátumu a švédska nemocenská náhrada súvisiaca s príjmom a náhrada za činnosť.

▼A1

2. Dávky uvedené v článku 46b ods. 2 písm. b) nariadenia, ktorých výška sa určuje na základe započítanej doby, ktorá sa považuje za dosiahnutú medzi dňom vzniku poistnej udalosti a neskorším dňom:

a) dánsky predčasný starobný dôchodok, ktorého výška sa určuje podľa právnych predpisov platných pred 1. októbrom 1984;

b) nemecký invalidný dôchodok a pozostalostný dôchodok, pri ktorých sa zohľadňuje doplnková doba, a nemecké starobné dôchodky, pri určení ktorých sa zohľadňuje už získaná doplnková doba;

c) taliansky dôchodok pre úplnú pracovnú neschopnosť (inabilità);

d) lotyšský invalidný dôchodok a pozostalostný dôchodok, pri ktorých sa zohľadňuje započítaná doba poistenia;

e) invalidný dôchodok a pozostalostný dôchodok litovského sociálneho poistenia;

f) luxemburský invalidný dôchodok a pozostalostný dôchodok;

▼M9

g) slovenský invalidný dôchodok a od neho odvodený pozostalostný dôchodok;

▼A1

h) fínsky zamestnanecký dôchodok, pri ktorom sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov zohľadňuje budúca doba;

▼M11

i) Švédska nemocenská náhrada a náhrada za činnosť vo forme zaručenej náhrady (zákon 1962:381, v znení zmien a doplnení zákona 2001:489), pozostalostný dôchodok, vypočítaný na základe uznateľnej doby (zákony 2000:461 a 2000:462) a švédsky starobný dôchodok vo forme zaručeného dôchodku vypočítaný na základe predtým priznanej doby (zákon 1998:702).

▼A1

3. Dohody uvedené v článku 46b ods. 2 písm. b) bode (i) nariadenia na zamedzenie dvoj- alebo viacnásobného započítania uznaných dôb:

▼M11

a) Nordický dohovor o sociálnom zabezpečení z 18. augusta 2003.

▼A1

b) dohoda o sociálnom zabezpečení z 28. apríla 1997 medzi Spolkovou republikou Nemecko a Fínskom.

▼M11

c) Dohoda o sociálnom zabezpečení z 10. novembra 2000 medzi Fínskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom.

▼B
PRÍLOHA V (15)

Zhoda medzi právnymi predpismi členských štátov o podmienkach vzťahujúcich sa na stupeň invalidity

(Článok 40 ods. 4 nariadenia)BELGICKO

Členské štáty

Systémy uplatňované inštitúciami členských štátov, ktoré sa rozhodli uznať stupeň invalidity

Systémy uplatňované belgickými inštitúciami, ktorých rozhodnutie je prípade zhody záväzné

Všeob. systém

Systém pre baníkov

Všeob. invalidita

Invalidita pri chorobách z povolania

Systém pre námorníkov

Ossom

FRANCÚZSKO

1.  Všeob. systém

 

— skupina III (trvalá starostlivosť)

right accolade Zhoda

Zhoda

Zhoda

Zhoda

Rozpor

 

— skupina II

 

— skupina I

2.  Systém v poľnohospodárstve:

 

— úplná, všeobecná invalidita

right accolade Zhoda

Zhoda

Zhoda

Zhoda

Rozpor

 

— dvojtretinová všeob. invalidita

 

— trvalá starostlivosť

3.  Systém pre baníkov

 

— čiastočná, všeobecná invalidita

right accolade Zhoda

Zhoda

Zhoda

Zhoda

Rozpor

 

— trvalá starostlivosť

 

— invalidita pri chorobách z povolania

Rozpor

Rozpor

Zhoda

Rozpor

Rozpor

4.  Systém pre námorníkov

 

— všeobecná invalidita

right accolade Zhoda

Zhoda

Zhoda

Zhoda

Rozpor

 

— trvalá starostlivosť

 

— invalidita pri chorobách z povolania

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

TALIANSKO

1.  Všeob. systém:

 

— invalidita — manuálni pracovníci

right accolade Rozpor

Zhoda

Zhoda

Zhoda

Rozpor

 

— invalidita — administratívni prac.

2.  Systém pre námorníkov:

 

— neschopnosť práce na mori

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

LUXEMBURSKO

Invalidita pracovníkov — manuálni pracovníci

right accolade Zhoda

Zhoda

Zhoda

Zhoda

Rozpor

 

Invalidita — administratívni pracovníciFRANCÚZSKO

Členské štáty

Systémy uplatňované inštitúciami členských štátov, ktoré sa rozhodli uznať stupeň invalidity

Systémy uplatňované francúzskymi inštitúciami, pre ktoré je rozhodnutie v prípade zhody záväzné

Všeobecný systém

Systém v poľnohospodárstve

Systém pre baníkov

Systém pre námorníkov

Skupina I

Skupina II

Skupina III

Trvalá starostlivosť

2/3 invalidita

Úplná všeobecná invalidita

Trvalá starostlivosť

2/3 všeobecná invalidita

Trvalá starostlivosť

Invalidita pri chorobách z povolania

2/3 všeobecná invalidita

Invalidita pri chorobách z povolania

Trvalá starostlivosť

BELGICKO

1. Všeobecný systém

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

2.  Systém pre baníkov:

 

—čiastočná všeobecná invalidita

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

 

—invalidita pri chorobách z povolania

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Zhoda (2)

 
 
 
 

3. Systém pre námorníkov

Zhoda (1)

Rozpor

Rozpor

Zhoda (1)

Rozpor

Rozpor

Zhoda (1)

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

TALIANSKO

1.  Všeobecný systém:

 

— invalidita — manuálni pracovníci

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

 

— invalidita — adm. pracovníci

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

2.  Systém pre námorníkov:

 

— neschopnosť služby na mori

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

LUXEMBURSKO

Invalidita — manuálni pracovníci

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Zhoda

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

 

Invalidita — adm. pracovníci

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

Rozpor

(1)   Iba ak invalidita, ktorú uznala belgická inštitúcia, je všeobecná invalidita.

(2)   Iba ak belgická inštitúcia potvrdila, že pracovník nie je schopný práce pod zemou alebo na povrchu.TALIANSKO

Členské štáty

Systémy uplatňované inštitúciami členských štátov, ktoré sa rozhodli uznať stupeň invalidity

Systémy uplatňované talianskymi inštitúciami, pre ktoré je v prípade zhody rozhodnutie záväzné

Všeobecný systém

Manuálni pracovníci

Adm. pracovníci

Námorníci

Neschopnosť služby na mori

BELGICKO

1.Všeobecný systém

Rozpor

Rozpor

Rozpor

2.  Systém pre baníkov:

 

— čiastočná všeobecná invalidita

Zhoda

Zhoda

Rozpor

 

— invalidita pri chorobách z povolania

Rozpor

Rozpor

Rozpor

 

3.Systém pre námorníkov

Rozpor

Rozpor

Rozpor

FRANCÚZSKO

1.  Všeobecný systém:

 

— skupina III (trvalá starostlivosť)

right accolade Zhoda

Zhoda

Rozpor

 

— skupina II

 

— skupina I

2.  Systém v poľnohospodárstve:

 

— úplná všeobecná invalidita

right accolade Zhoda

Zhoda

Rozpor

 

— čiastočná všeobecná invalidita

 

— trvalá starostlivosť

3.  Systém pre baníkov:

 

— čiastočná všeobecná invalidita

right accolade Zhoda

Zhoda

Rozpor

 

— trvalá starostlivosť

 

— invalidita pri chorobách z povolania

Rozpor

Rozpor

Rozpor

4.  Systém pre námorníkov:

 

— čiastočná všeobecná invalidita

right accolade Rozpor

Rozpor

Rozpor

 

— trvalá starostlivosť

 

— invalidita pri chorobách z povolania

 
 
 LUXEMBURSKO

Členské štáty

Systémy uplatňované inštitúciami členských štátov, ktoré sa rozhodli uznať stupeň invalidity

Systémy uplatňované luxemburskými inštitúciami, pre ktoré je v prípade zhody rozhodnutie záväzné

Invalidita manuálnych pracovníkov

Invalidita adm. pracovníkov

BELGICKO

1. Všeobecný systém

Zhoda

Zhoda

2.  Systém pre baníkov:

 

— čiastočná všeobecná invalidita

Rozpor

Rozpor

 

— invalidita pri chorobách z povolania

Rozpor

Rozpor

 

3. Systém pre námorníkov

Zhoda (1)

Zhoda (1)

FRANCÚZSKO

1.  Všeobecný systém:

 

— skupina III (trvalá starostlivosť)

right accolade Zhoda

Zhoda

 

— skupina II

 

— skupina I

2.  Systém v poľnohospodárstve:

 

— úplná všeobecná invalidita

right accolade Zhoda

Zhoda

 

— dvojtretinová všeobecná invalidita

 

— trvalá starostlivosť

3.  Systém pre baníkov:

 

— dvojtretinová všeobecná invalidita

right accolade Zhoda

Zhoda

 

— trvalá starostlivosť

 

— invalidita pri chorobách z povolania

Rozpor

Rozpor

4.  Systém pre námorníkov:

 

— čiastočná všeobecná invalidita

right accolade Zhoda

Zhoda

 

— trvalá starostlivosť

 

— invalidita pri chorobách z povolania

Rozpor

Rozpor

(1)   IBA AK INVALIDITA, KTORÚ UZNALA BELGICKÁ INŠTITÚCIA, JE VŠEOBECNÁ INVALIDITA.
PRÍLOHA VI (A) (B) (2) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)

Osobitné postupy na uplatňovanie právnych predpisov určitých členských štátov

(Článok 89 nariadenia)

A.   BELGICKO

1. Osoby, ktorých nárok na vecné dávky nemocenského poistenia vyplýva z ustanovení belgického systému povinného nemocenského poistenia a poistenia pre prípad invalidity, ktorý sa vzťahuje na samostatne zárobkovo činné osoby, majú nárok na dávky aj podľa ustanovení kapitoly 1 hlavy III nariadenia vrátane článku 35 ods. 1, za nasledujúcich podmienok:

a) v prípade, že majú prechodné bydlisko na území iného členského štátu, ako je Belgicko, majú príslušné osoby nárok na:

i) vecné dávky poskytované podľa právnych predpisov členského štátu prechodného bydliska v súvislosti s nemocničnou starostlivosťou;

ii) náhradu v súvislosti s ostatnými vecnými dávkami poskytovanými v rámci belgického systému od príslušnej belgickej inštitúcie vo výške ustanovenej v právnych predpisoch štátu prechodného bydliska;

b) v prípade, ak majú trvalé bydlisko na území iného členského štátu, ako je Belgicko, majú príslušné osoby nárok na vecné dávky poskytované podľa právnych predpisov členského štátu trvalého bydliska za predpokladu, že príslušnej belgickej inštitúcii platia odpovedajúce doplnkové príspevky ustanovené v belgických nariadeniach.

2. Na účely uplatňovania ustanovení kapitol 7 a 8 hlavy III nariadenia príslušnou belgickou inštitúciou sa dieťa považuje za vychovávané v tom členskom štáte, na ktorého území má bydlisko.

3. Na účely článku 46 ods. 2 nariadenia, doby starobného poistenia dosiahnuté podľa belgických právnych predpisov pred 1. januárom 1945 sa považujú za doby poistenia dosiahnuté podľa belgických právnych predpisov o systéme všeobecného poistenia pre prípad invalidity a systému pre námorníkov.

4. Pri uplatňovaní článku 40 ods. 3 písm. a) bodu ii) sa do úvahy berú len doby, počas ktorých bol zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba práceneschopná v zmysle belgických právnych predpisov.

5. Na účely článku 46 ods. 2 nariadenia sa doby starobného poistenia, ktoré samostatne zárobkovo činné osoby dosiahli podľa belgických právnych predpisov pred nadobudnutím účinnosti právnych predpisov o práceneschopnosti samostatne zárobkovo činných osôb, považujú za doby dosiahnuté podľa neskorších právnych predpisov.

6. Na účely zistenia, či sú splnené požiadavky, ktoré ustanovujú belgické právne predpisy pre vznik nároku na dávky v nezamestnanosti, sa berú do úvahy dni považované za rovnocenné v zmysle uvedených právnych predpisov len vtedy, ak odpracované dni, ktoré im predchádzali, boli dňami plateného zamestnania.

7. Podľa článku 72 a 79 ods. 1 písm. a) nariadenia sa do úvahy berú doby zamestnania a/alebo poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov druhého členského štátu, ak je nárok na dávky podľa belgických právnych predpisov podmienený tým, že za špecifické predchádzajúce doby boli splnené podmienky priznania nároku na rodinné dávky v rámci systému pre zamestnancov.

8. Na účely vykonávania článku 14a ods. 2, 3 a 4, 14c písm. a) a 14d nariadenia (EHS) 1408/71 sa výnosy z podnikania v referenčnom roku, ktoré slúžia ako základ výpočtu príspevkov vyplývajúcich zo sociálnych systémov pre samostatne zárobkovo činné osoby, vypočítajú podľa priemernej ročnej sadzby za rok, počas ktorého bol tento príjem nadobudnutý.

Prepočítací kurz predstavuje ročný priemer prepočítacích kurzov publikovaných v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev podľa článku 107 ods. 5 nariadenia (EHS) č. 547/72.

9. Pri výpočte teoretickej výšky invalidného dôchodku, uvedeného v článku 46 ods. 2 nariadenia, príslušná belgická inštitúcia vezme za základ príjem nadobudnutý v povolaní, ktoré naposledy vykonávala dotknutá osoba.

10. Akýkoľvek zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá už nie je poistená v Belgicku podľa právnych predpisov upravujúcich nemocenské poistenie a poistenie pre prípad invalidity — čím sa poskytnutie nároku na dávky podmieňuje tým, aby bola dotknutá osoba poistená v čase vzniku poistnej udalosti — sa považuje za naďalej poistenú v čase vzniku poistnej udalosti, s cieľom vykonávania kapitoly 3 hlavy III nariadenia, ak je poistená proti tým istým rizikám podľa právnych predpisov druhého členského štátu.

11. Ak má dotknutá osoba nárok na belgické dávky v invalidite podľa článku 45 nariadenia, tieto dávky budú poskytované v súlade s pravidlami stanovenými v článku 46 ods. 2 nariadenia:

a) v súlade s ustanoveniami zákona z 9. augusta 1963 o zriadení a organizácii povinného nemocenského poistenia a poistenia pre prípad invalidity, ak v čase práceneschopnosti bola dotknutá osoba poistená proti tomu istému riziku podľa právnych predpisov druhého členského štátu ako zamestnanec podľa článku 1 písm. a) nariadenia.

b) V súlade s ustanoveniami kráľovskej vyhlášky z 20. júla 1971 o zriadení systému poistenia pre prípad práceneschopnosti samostatne zárobkovo činných osôb, ak v čase výskytu práceneschopnosti bola táto osoba samostatne zárobkovo činnou osobou podľa článku 1 písm. a) nariadenia.

▼M3

12. Poškodzujúca udalosť uvedená v článku 1 zákona z 9. marca 1953, ktorý upravuje predpisy o vojenských dôchodkoch a zakladá nárok na bezplatnú lekársku starostlivosť a bezplatné poskytovanie liekov vojenským invalidom, ktorí sa stali invalidmi v čase mieru, zakladá pracovný úraz alebo chorobou z povolania v zmysle kapitoly 4, hlavy III nariadenia.

▼M10

B.   BULHARSKO

Žiadne.

▼M10

C.   ČESKÁ REPUBLIKA

▼A1

Žiadne.

▼M10

D.   DÁNSKO

▼M2 —————

▼M1

2. Osoby, ktoré majú podľa kapitoly 1, hlavy III nariadenia nárok na vecné dávky počas doby ich pobytu alebo bydliska v Dánsku, majú nárok na takéto dávky za rovnakých podmienok ako osoby, ktoré dánske právne predpisy považujú za osoby, ktoré podľa Zákona o verejnom zdravotnom poistení (lov om offentlig sygesikring) patria do triedy 1. Osoby, ktoré si zriadia bydlisko v Dánsku a stanú sa účastníkmi dánskeho systému zdravotného poistenia, sa však môžu rozhodnúť, že budú patriť do triedy 2, tak ako poistení dánski štátni príslušníci.

▼B

3. 

a) Ustanovenia dánskych právnych predpisov o sociálnych dôchodkoch, podľa ktorých je nárok na dôchodok podmienený bydliskom žiadateľa v Dánsku, sa nevzťahujú na zamestnancov ani na samostatne zárobkovo činné osoby ani na pozostalých, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je Dánsko.

b) Na účel výpočtu dôchodku sa doby zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré v Dánsku dosiahnu cezhraniční pracovníci alebo sezónni pracovníci, považujú za doby bydliska dokončené v Dánsku pozostalým manželom (pozostalou manželkou), pokiaľ pozostalý manžel (pozostalá manželka) bol (bola) počas týchto dôb s cezhraničným pracovníkom alebo sezónnym pracovníkom v manželstve bez odluky od stola a od lože alebo de facto rozchodu z dôvodov nezlučiteľnosti, a to za predpokladu, že počas týchto dôb manžel (manželka) mal (mala) bydlisko na území druhého členského štátu.

c) S cieľom výpočtu dôchodku sa doby zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú v Dánsku dosiahne zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba iná ako cezhraničný pracovník alebo sezónny pracovník pred 1. januárom l984, považujú za doby bydliska dosiahnuté v Dánsku pozostalým manželom (pozostalou manželkou), pokiaľ pozostalý manžel (pozostalá manželka) bol (bola) počas týchto dôb spojení so zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou v manželstve bez odluky od stola a od lože alebo de facto rozchodu z dôvodov nezlúčiteľnosti, a to za predpokladu, že počas týchto dôb manžel (manželka) mal (mala) bydlisko na území druhého členského štátu.

d) Doby, ktoré sa berú do úvahy podľa podmienok uvedených pod písm. b) a c), sa neberú do úvahy vtedy, ak sa časovo zhodujú s dobami, ktoré sa berú do úvahy pre výpočet dôchodku, splatného dotknutej osobe podľa právnych predpisov o povinnom poistení iného členského štátu alebo s dobami, počas ktorých dotknutá osoba poberala dôchodok podľa takýchto právnych predpisov.

Tieto doby sa však berú do úvahy vtedy, ak je ročná suma uvedeného dôchodku menšia ako polovica základnej sumy sociálneho dôchodku.

4. Podmienky nariadenia platia bez toho, aby boli dotknuté predbežné pravidlá podľa dánskych zákonov zo 7. júna 1972 o dôchodkových právach dánskych štátnych príslušníkov, ktorí mali skutočné bydlisko v Dánsku po určité obdobie bezprostredne predchádzajúce dátumu podania žiadosti. Podľa týchto podmienok ustanovených pre dánskych štátnych príslušníkov sa však dôchodok prizná aj štátnym príslušníkom ostatných členských štátov, ktorí mali skutočné bydlisko v Dánsku po dobu jedného roku bezprostredne pred dátumom podania žiadosti.

5. 

a) Doby, počas ktorých cezhraniční pracovníci, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je Dánsko, vykonávali zárobkovú činnosť v Dánsku, sa na účely dánskych právnych predpisov považujú za doby bydliska. To isté platí pre doby, počas ktorých je cezhraničný pracovník vyslaný do iného členského štátu, ako je Dánsko, alebo ak poskytuje služby v inom členskom štáte, ako je Dánsko.

b) Doby, počas ktorých sezónni pracovníci, ktorí majú bydlisko na území iného členského štátu, ako je Dánsko, vykonávajú svoje povolanie v Dánsku, sa na účely dánskych právnych predpisov považujú za doby bydliska. To isté platí pre doby, počas ktorých je sezónny pracovník vyslaný na územie iného členského štátu, ako je Dánsko.

6. Na účely určenia, či boli splnené podmienky nároku na denné dávky v prípade choroby alebo materstva, stanovené zákonom z ►M12   ◄ o denných dávkach v prípade choroby alebo materstva, a to v prípade, keď dotknutá osoba už nepodlieha dánskym právnym predpisom počas referenčných období, stanovených v horeuvedenom zákone:

a) do úvahy sa zoberú prípadné doby poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu, ako je Dánsko, v priebehu uvedeného referenčného obdobia, počas ktorých príslušná osoba nepodliehala dánskym právnym predpisom, ako keby tieto doby poistenia, ak boli dosiahnuté, sa dosiahli podľa dánskych právnych predpisov.

▼M8 —————

▼B

7. Článok 46a ods. 3 písm. d) a článok 46c ods. 1 a 3 nariadenia a článok 7 ods. 1 vykonávacieho nariadenia sa nevzťahujú na dôchodky poskytované podľa dánskych právnych predpisov.

8. Na účely uplatňovania článku 67 nariadenia sa dávky v nezamestnanosti pre samostatne zárobkovo činné osoby poistené v Dánsku počítavajú v súlade s dánskymi právnymi predpismi.

9. Ak príjemca dánskych dávok, poskytovaných pri odchode do dôchodku za výsluhu rokov alebo predčasnom odchode dôchodku, má nárok aj na pozostalostný dôchodok z iného členského štátu, tieto dôchodky sa s cieľom vykonávania dánskych právnych predpisov považujú za dávky rovnakého druhu podľa článku 46a ods. 1 nariadenia a to za podmienky, že osoba, ktorej doba poistenia alebo bydliska slúži ako základ pre výpočet pozostalostného dôchodku, dosiahla dobu bydliska aj v Dánsku.

▼M3

10. Osoaba, ktorá má bydlisko v Dánsku a ktorá spadá pod osobitný systém pre štátnych zamestnancov:

a) na ktorú sa nevzťahujú ustanovenia hlavy III, kapitoly 1, druhého až siedmeho oddielu a

b) ktorá nemá nárok na dánsky dôchodok,

príslušné orgány môžu požadovať vyplatenie nákladov na vecné dávky poskytnuté v Dánsku, pokiaľ tieto spadajú do príslušného osobitného systému a/alebo systému doplnkového osobného poistenia. Toto ustanovenie sa použije aj na manžela/manželku a deti vo veku do 18 rokov takejto osoby.

▼M12

11. Dočasná dávka vyplácaná nezamestnaným osobám, ktoré využívajú systém pružného zamestnania (ledighedsydelse) (v súlade so zákonom o aktívnej sociálnej politike) vyplýva z ustanovení hlavy III kapitoly 6 (dávky v nezamestnanosti). Pokiaľ ide o nezamestnané osoby odchádzajúce do iného členského štátu, ustanovenia článkov 69 a 71 nariadenia sa uplatňujú, keď má príslušný členský štát podobné systémy pre rovnakú kategóriu osôb.

▼M10

E.   NEMECKO

▼B

1. Ustanovenia článku 10 nariadenia platia bez ohľadu na ustanovenia, podľa ktorých úrazy (a choroby z povolania), ku ktorým došlo mimo územia Spolkovej republiky Nemecko, a doby dosiahnuté mimo tohto územia nie sú dôvodom vzniku nároku na dávky alebo sú dôvodom vzniku nároku na dávky len za určitých podmienok, ak dotknuté osoby majú bydlisko mimo územia Spolkovej republiky Nemecko.

2. 

a) Štandardné obdobie pre pridelenie dávok (pauschale Anrechnungszeit) sa určí výlučne podľa nemeckých období.

b) Na účely nemeckých dôchodkových období v systéme dôchodkového poistenia baníkov sa použijú výlučne nemecké právne predpisy.

c) Na účely nemeckých náhradných období (Ersatzzeiten) sa použijú výlučne nemecké právne predpisy.

▼M8 —————

▼B

4. Článok 7 knihy VI Sociálneho zákonníka sa vzťahuje na štátnych príslušníkov iných členských štátov, osoby bez štátnej príslušnosti a utečencov, ktorí majú bydlisko na území iných členských štátov, a to podľa nasledujúcich pravidiel.

Ak sú splnené všeobecné podmienky, do systému nemeckého dôchodkového poistenia možno platiť dobrovoľné príspevky:

a) ak má dotknutá osoba bydlisko alebo domicil na území Spolkovej Republiky Nemecko;

b) ak mala dotknutá osoba bydlisko alebo domicil na území iného členského štátu a v určitom predchádzajúcom období prispievala do systému nemeckého dôchodkového poistenia buď povinne, alebo dobrovoľne;

c) ak je dotknutá osoba štátnym príslušníkom iného členského štátu, má bydlisko alebo domicil na území tretieho členského štátu, prispieva aspoň 60 mesiacov do systému nemeckého dôchodkového poistenia alebo bola osobou oprávnenou na dobrovoľné poistenie podľa článku 232 knihy VI Sociálneho zákonníka a nie je povinne alebo dobrovoľne poistená podľa právnych predpisov iného členského štátu.

5. 

6. 

7. 

8. 

9. V prípade, keď náklady na vecné dávky, poskytované nemeckými inštitúciami, príslušnými v mieste bydlisku dôchodcov alebo ich rodinných príslušníkov poistených v príslušných inštitúciách iných členských štátov, musia byť nahradené na základe mesačných paušálnych súm, na účely finančného vyrovnania medzi nemeckými inštitúciami nemocenského poistenia dôchodcov sa takéto náklady považujú za výdavok na systém nemeckého nemocenského poistenia dôchodcov. Paušálne sumy, ktoré nemeckým inštitúciám, príslušným v mieste bydliska dotknutej osoby, nahradia príslušné inštitúcie iných členských štátov, sa považujú za príjmy, ktoré sa musia brať do úvahy pri horeuvedenom finančnom vyrovnaní.

10. V prípade samostatne zárobkovo činných osôb je poskytnutie dávok v nezamestnanosti (Arbeitslosenhilfe) podmienené tým, že dotknutá osoba predtým, ako sa zaevidovala ako nezamestnaná, pracovala aspoň jeden rok prevažne ako samostatne zárobkovo činná osoba na území Spolkovej republiky Nemecko, a nejde jednoducho len o dočasné prerušenie tejto práce.

▼M8 —————

▼B

12. Doby povinného poistenia, dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu, a to buď v špeciálnom systéme pre remeselníkov, alebo, ak takýto systém neexistuje, v špeciálnom systéme pre samostatne zárobkovo činné osoby alebo vo všeobecnom systéme, sa berú do úvahy na účely preukázania 18-ročnej existencie povinných príspevkov požadovaných pre oslobodenie od povinného začlenenia do dôchodkovému poistenia samostatne zárobkovo činných remeselníkov.

13. Na účely vykonávania nemeckých právnych predpisov, ktoré upravujú povinné nemocenské poistenie dôchodcov, ako je uvedené v článku 5 ods. 1 bodu ii) zväzku V Zákonníka o sociálnom poistení (Fünftes Sozialgesetzbuch — SGB V) a článku 56 zákona o reforme nemocenského poistenia (Gesundheitsreformgesetz), doby poistenia alebo doby bydliska, dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu, počas ktorých mala dotknutá osoba nárok na vecné nemocenské dávky, sa berú do úvahy, pokiaľ je to potrebné, ako doby poistenia dosiahnuté podľa nemeckých právnych predpisov, a to za predpokladu, že sa neprekrývajú s dobami poistenia dosiahnutými podľa týchto právnych predpisov.

14. Na účely poskytovania peňažných dávok, podľa článku 47 ods. 1 zväzku V nemeckého Zákonníka o sociálnom poistení (SGB V) článku 200 (2) a 561 (1) nemeckého zákona o sociálnom poistení (Reichsversicherungsordnung — RVO), nemecké inštitúcie určia čistú odmenu, ktorá sa berie do úvahy pre výpočet dávok tak, akoby poistené osoby mali bydlisko na území Spolkovej republiky Nemecko.

15. Grécki učitelia, ktorí majú štatút štátnych zamestnancov, a ktorí tým, že vyučovali na nemeckých školách, prispievali do povinného systému dôchodkového poistenia, ako aj do špeciálneho systému gréckych štátnych zamestnancov, a ktorí prestali byť krytí povinným nemeckým poistením po 31. decembri 1978, môžu žiadať náhradu povinných príspevkov v súlade s článkom 210 knihy VI Sociálneho zákonníka. Žiadosti o náhradu príspevkov sa predkladajú počas roka, ktorý nasleduje po dátume nadobudnutia účinnosti tohto ustanovenia. Dotknutá osoba môže taktiež uplatniť svoje právo do šiestich kalendárnych mesiacov nasledujúcich po dni, kedy sa na ňu prestalo vzťahovať povinné poistenie.

Článok 210 ods. 6 knihy VI Sociálneho zákonníka sa vzťahuje len na doby, počas ktorých boli platené povinné príspevky do systému dôchodkového poistenia ako doplnok k príspevkom, plateným do špeciálneho systému pre gréckych štátnych zamestnancov, a na doby pre pridelenie dávok nasledujúce hneď po dobách, počas ktorých boli tieto povinné príspevky platené.

16. 

▼M8 —————

▼B

18. Osoba, ktorá poberá dôchodok podľa nemeckých právnych predpisov a dôchodok podľa právnych predpisov iného členského štátu, sa na účely uplatňovania článku 27 nariadenia považuje za osobu, ktorá má nárok na vecné nemocenské dávky alebo vecné dávky v materstve, ak je táto osoba oslobodená od povinného nemocenského poistenia (Krankenversicherung) podľa článku 8 ods. 1 bod 4, zväzku V nemeckého Sociálneho zákonníka (SGB V).

19. Doba poistenia pre výchovu dieťaťa podľa nemeckých právnych predpisov zahŕňa aj dobu, počas ktorej zamestnanec vychovával dieťa v inom členskom štáte, a to za predpokladu, že táto osoba nemohla vykonávať pracovnú činnosť podľa článku 6 ods. 1 zákona o ochrane matiek (Mutteschutzgesetz) alebo bola na materskej dovolenke podľa článku 15 spolkového zákona o príspevku na výchovu dieťaťa (Bundeserziehungsgeldgesetz) a nevykonávala žiadnu menšiu (geringfügig) pracovnú činnosť podľa článku 8 SGB IV.

20. Ak platia ustanovenia platného nemeckého dôchodkového zákona z 31. decembra 1991, ustanovenia prílohy VI platia taktiež v znení platnom 31. decembra 1991.

▼M3

21. 

a) Ak ide o vecné dávky, ustanovenia hlavy III, kapitoly 1, druhého až siedmeho oddielu, sa neuplatňujú na osôb, ktoré majú nárok na vecné dávky v rámci systému pre štátnych zamestnancov alebo osôb, ktoré sa za také považujú, ktoré nie sú poistené v rámci zákonného systému nemocenského poistenia.

b) Ak má však osoba poistená v rámci systému pre štátnych zamestnancov bydlisko v niektorom členskom štáte, ktorého právne predpisy ustanovujú, že:

 nárok na vecné dávky nepodlieha podmienkam poistenia alebo zamestnania, a

 že osobe neprináleží žiadny dôchodok,

jej inštitúcia nemocenského poistenia jej odporučí, aby oznámila príslušným orgánom členského štátu bydliska, že si nechce uplatňovať nárok na vecné dávky v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov toho členského štátu, v ktorom má bydlisko. V prípade potreby je možné urobiť toto opatrenie na základe odkazu na článok 17a nariadenia.

22. Bez toho, aby bol dotknutý bod 21, vo vzťahu k vecným dávkam má sa za to, že ustanovenia článku 27 nariadenia sa uplatňujú na všetky osoby, ktoré majú súčasne nárok na dôchodok v zmysle „Beamtenversorgungsrecht“ a na dôchodok v zmysle právnych predpisov iného členského štátu.

23. Kapitola 4 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú nárok na vecné dávky poskytované v rámci úrazového poistenia pre štátnych zamestnancov a osoby, ktoré sa za také považujú.

▼M8

24. Pre výpočet teoretickej výšky uvedenej v článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, v dôchodkových systémoch pre slobodné povolania, príslušná inštitúcia vezme za základ, so zreteľom na každý rok poistenia dosiahnutý podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu, priemerný ročný nárok na dôchodok vyplývajúci z platenia príspevkov počas doby členstva v príslušnej inštitúcii.

25. Článok 79a nariadenia sa uplatňuje primerane na výpočet sirotských dôchodkov a príplatkov alebo doplatkov so zreteľom na deti z dôchodkových systémov pre slobodné povolania.

▼M10

F.   ESTÓNSKO

▼M11

Na výpočet rodičovskej dávky sa v prípade doby zamestnania v členských štátoch iných než Estónsko považuje za základ priemerná výška sociálnej dane platenej počas doby zamestnania v Estónsku, s ktorou sa sčítava. Ak bola osoba počas referenčného obdobia zamestnaná len v iných členských štátoch, základom pre výpočet dávky je priemerná sociálna daň zaplatená v Estónsku medzi referenčným obdobím a materskou dovolenkou.

▼M10

G.   GRÉCKO

▼B

1. 

2. Zákon č. 1469/84, ktorý upravuje dobrovoľné prihlásenie sa do systému dôchodkového poistenia gréckych štátnych príslušníkov alebo štátnych príslušníkov iných štátov, ktorí majú grécky pôvod, sa vzťahuje na štátnych príslušníkov iných členských štátov, osoby bez štátnej príslušnosti a utečencov, ktorí majú bydlisko na území členského štátu v súlade s druhým pododsekom.

Za predpokladu, že ostatné podmienky tohto zákona boli splnené, príspevky možno poskytovať:

a) ak má dotknutá osoba domicil alebo bydlisko na území členského štátu a určitý čas v minulosti bola povinne prihlásená do gréckeho systému dôchodkového poistenia

alebo

b) bez ohľadu na miesto bydliska alebo domicilu, v prípade, ak daná osoba mala predtým bydlisko, nepretržite alebo inak, v Grécku po dobu 10 rokov alebo sa na ňu predtým vzťahovali grécke právne predpisy, povinne alebo dobrovoľne, počas obdobia 1500 dní.

3. Bez ohľadu na príslušné ustanovenia uplatňované podľa predpisov OGA, obdobia, počas ktorých sú splatné dávky vyplývajúce z pracovného úrazu alebo choroby z povolania, ako je stanovené v právnych predpisoch členských štátov, obsahujúcich osobitné ustanovenie týkajúce sa takýchto rizík, sa považujú za doby poistenia podľa právnych predpisov vykonávaných na základe OGA, podľa článku 1 písm. r) nariadenia za predpokladu, že sa časovo zhodujú s dobami zamestnania v poľnohospodárskom sektore v Grécku.

4. V kontexte gréckych právnych predpisov, uplatňovanie článku 49 ods. 2 nariadenia je podmienené tým, že nový výpočet, uvedený v predchádzajúcom článku, nemá nepriaznivý vplyv na záujmy dotknutej osoby.

5. Ak pravidlá gréckych doplnkových dôchodkových fondov („επιχονριχα ταμεια“) ustanovujú uznanie dôb povinného poistenia na účely starobného dôchodku dosiahnutých v povinných gréckych poisťovniach („χυριαζ ασφαλισηζ“), tieto pravidlá sa použijú aj pre doby povinného dôchodkového poistenia dosiahnuté podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

6. Zamestnanci, ktorí sa povinne prihlásili do systému dôchodkového poistenia členského štátu iného ako Grécko do 31. decembra 1992 a na ktoré sa vzťahuje povinné grécke sociálne poistenie (základný zákonný systém) po prvý raz po 1. januári 1993, sa považujú za „pôvodne poistené osoby“ v súlade s ustanoveniami zákona č. 2084/92.

▼M1

7. Štátni zamestnanci v pracovnom pomere alebo na dôchodku, osoby, ktoré sa za také považujú a ich rodinní príslušníci, na ktoré sa vzťahuje osobitný systém zdravotnej starostlivosti, môžu poberať vecné nemocenské dávky a dávky v materstve v prípade neodkladnej potreby počas ich pobytu na území iného členského štátu alebo pri ceste tam, aby im s predchádzajúcim súhlasom príslušnej gréckej inštitúcie bola poskytnutá starostlivosť, primeraná ich zdravotnému stavu, v súlade s postupmi, uvedenými v článku 22 ods. 1 písm. a) a c), článku 22 ods. 3 a v článku 31 písm. a) tohto nariadenia, a to za rovnakých podmienok ako zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám, na ktoré sa vzťahujú grécke právne predpisy sociálneho zabezpečenia (zákonné systémy sociálneho zabezpečenia).

8. Článok 22b sa obdobne použije na všetkých štátnych zamestnancov, osoby, ktoré sa za také považujú a ich rodinní príslušníci, na ktorých sa vzťahuje grécky osobitný systém zdravotnej starostlivosti.

▼M3

7. V prípade štátnych zamestnancov a osôb, ktoré sa za také považujú, prijatých do zamestnania v období do 31. decembra 1982, sa použijú obdobne ustanovenia hlavy III, kapitoly 2 a 3 nariadenia vtedy, ak dotknuté osoby dosiahli doby poistenia v inom členskom štáte v rámci osobitného systému pre štátnych zamestnancov alebo pre osoby, ktoré sa za také považujú alebo v rámci všeobecného systému, pokiaľ tieto osoby boli zamestnané ako štátni zamestnanci alebo osoby, ktoré sa za také považujú v súlade s gréckymi právnymi predpismi.

8. Uplatňovanie ustanovení článku 43 a ods. 2 a 51a ods. 2, ak nevznikol nárok na dôchodok v rámci osobitného systému pre štátnych zamestnancov a osôb, ktoré sa za také považujú sa nedotýka uplatňovania gréckych právnych predpisov (zákonník o občianskych a vojenských dôchodkoch) v oblasti prenosu dôb poistenia z osobitného systému pre štátnych zamestnancov do všeobecného systému poistenia zamestnancov na základe úhrady požadovaných príspevkov.

▼M10

H.   ŠPANIELSKO

▼M1

1. Podmienka vykonávania zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti alebo podmienka predchádzajúceho povinného poistenia proti rovnakej nepredvídanej udalosti v systéme organizovanom v prospech zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb toho istého členského štátu, ako je stanovené v článku 1 písm. a) bodu iv) tohto nariadenia, sa bude nevzťahuje na osoby, ktoré sa podľa ustanovení kráľovskej vyhlášky č. 317/1985 zo 6. februára 1985 dobrovoľne stanú členmi všeobecného systému sociálneho zabezpečenia vo funkcii predstaviteľa alebo zamestnanca pracujúceho v medzivládnej medzinárodnej organizácii.

2. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa dávky uvedené v Kráľovskej vyhláške č. 2805/79 zo 7. decembra 1979 o dobrovoľnom pripojení sa k všeobecnému systému sociálneho zabezpečenia rozširujú aj na štátnych príslušníkov iných členských štátov, utečencov a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré majú bydlisko na území spoločenstva a ktoré tým, že sa zamestnajú v medzinárodnom orgáne, prestávajú byť povinnými účastníkmi španielskeho systému sociálneho zabezpečenia.

▼M3

3. 

a) Vo všetkých španielskych systémoch sociálneho zabezpečenia, s výnimkou systému pre štátnych zamestnancov, ozbrojené zložky a súdnu správu, sa zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá už nie je poistená podľa španielskych právnych predpisov, sa považuje za naďalej poistenú i v čase vzniku poistnej udalosti, a to podľa ustanovení kapitoly 3 hlavy III nariadenia, pokiaľ je poistená podľa právnych predpisov iného členského štátu v čase vzniku poistnej udalosti, alebo, v opačnom prípade vtedy, keď má nárok na dávky pre to isté riziko podľa právnych predpisov iného členského štátu. Táto posledná podmienka sa považuje za splnenú v prípade uvedenom v článku 48 ods. 1.

b) Na účely vykonávania ustanovení kapitoly 3, hlavy III nariadenia, roky, ktoré pracovníkovi chýbajú do dosiahnutia veku odchodu do dôchodku alebo veku dobrovoľného odchodu dôchodku podľa článku 31, bod 4 úplného znenia zákona o štátnych dôchodcoch sa započítavajú ako roky skutočne odpracované iba vtedy, ak bola osoba, nárokujúca si nárok na dôchodok v čase vzniku poistnej udalosti, ktoré zakladá nárok na invalidný dôchodok alebo vyplatenie poistky v prípade úmrtia, poistená v rámci osobitného systému pre štátnych zamestnancov v Španielsku alebo vykonávala zamestnania zakladajúce nárok na rovnocenný druh dávky v rámci uvedeného systému zabezpečenia.

▼B

4. 

a) Podľa článku 47 nariadenia, výpočet teoretickej výšky španielskej dávky sa robí na základe skutočných príspevkov poistenej osoby počas rokov tesne pred zaplatením posledného príspevku do španielskeho systému sociálneho zabezpečenia.

▼M2

b) Výška obdržaného dôchodku sa zvýši o sumu zvýšení a valorizácií vypočítaných za každý nasledujúci rok pre dôchodky toho istéhu druhu.

▼M3

5. Doby, ktoré osoba dosiahla v iných členských štátoch a ktoré je potrebné zohľadniť pri výpočte dávok v rámci osobitného systému pre štátnych zamestnancov, ozbrojené zložky a súdnu správu, sa na účely článku 47 nariadenia posudzujú rovnako, ako keby ich táto osoba dosiahla v Španielsku ako štátny zamestnanec.

6. V osobitnom systéme pre štátnych zamestnancov, ozbrojené zložky a súdnu správu sa „acto de servicio“ (zmluva o výkone služby) dotýka pracovných úrazov a chorôb z povolania v zmysle a na účely hlavy III, kapitoly 4 nariadenia.

7. 

a) Ustanovenia hlavy III, kapitoly 1, druhého až siedmeho oddielu sa v otázkach vecných dávok nevzťahujú na osoby, ktoré sú poistené v rámci osobitného systému pre štátnych zamestnancov, ozbrojených zložiek a súdnej správy, v španielskej poisťovni „Mutualismo administrativo“.

b) Ak má osoba poistená v rámci niektorého z týchto systémov bydlisko v členskom štáte, ktorého právne predpisy ustanovujú, že:

 nárok na vecné dávky nepodlieha podmienkam poistenia alebo zamestnania a

 osobe neprináleží žiadny dôchodok,

jej inštitúcia nemocenského poistenia odporučí, aby oznámila príslušným orgánom toho členského štátu, v ktorom má svoje bydlisko, že si nechce uplatňovať nárok na vecné dávky v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov tohto členského štátu. V prípade potreby je možné odkázať na článok 17a nariadenia.

8. Bez toho, aby bol dotknutý bod 7, vo vzťahu k vecným dávkam sa má za to, že ustanovenia článku 27 nariadenia sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré majú nárok na dôchodok v rámci osobitného systém pre štátnych zamestnancov, ozbrojené zložky a súdnu správu a na dôchodok v rámci systému podľa právnych predpisov iného členského štátu.

▼M4

9. Osobitný španielsky systém pre študentov („Seguro Escolar“;) sa, pokiaľ ide o uznanie dávok, nezakladá na dosiahnutí dôb poistenia, dôb zamestnania a bydliska, ako sú tieto výrazy definované v článku 1 písm. r), s) a sa) nariadenia. Španielske inštitúcie preto nemôžu vystaviť príslušné osvedčenia pre účely úhrnu dôb.

Avšak osobitný španielsky systém pre študentov sa bude uplatňovať na študentov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných členských štátov a ktorí študujú v Španielsku, za tých istých podmienok ako u študentov španielskej štátnej príslušnosti.

▼M10

I.   FRANCÚZSKO

▼B

1. 

a) Prídavok starším zamestnancom, starším samostatne zárobkovo činným osobám a starším osobám pracujúcim v poľnohospodárstve, určený podľa podmienok, ktoré platia pre francúzskych pracovníkov podľa francúzskych právnych predpisov, sa poskytujú všetkým zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré sú štátnymi príslušníkmi iného členského štátu a ktoré v čase podania žiadosti majú bydlisko na francúzskom území.

b) To isté platí pre utečencov a osoby bez štátnej príslušnosti.

c) Ustanovenia nariadenia nemajú vplyv na ustanovenia francúzskych právnych predpisov, podľa ktorých sa pre získanie nároku na dávku určenú starším zamestnancom berú do úvahy len doby, ktoré tieto osoby odpracujú ako zamestnanci, alebo doby, ktoré sa za také považujú, alebo, v prípade potreby, doby, ktoré tieto osoby odpracujú ako samostatne zárobkovo činné osoby na územiach Európskych departementov alebo zámorských departementov (Guadeloupe, Guyana, Martinique a Réunion) Francúzskej republiky.

2. Špeciálny prídavok a kumulatívne odškodné stanovené osobitnými právnymi predpismi, ktoré upravujú sociálne zabezpečenie v baníctve, sa poskytujú len pracovníkom, zamestnaným vo francúzskych baniach.

3. Zákon č. 65-555 z 10. júla 1965, podľa ktorého francúzski štátni príslušníci, ktorí vykonávajú alebo boli zárobkovo činní v zahraničí, sú oprávnení prihlásiť sa do systému dobrovoľného poistenia v starobe, sa vzťahuje na štátnych príslušníkov iných členských štátov za nasledujúcich podmienok:

 zárobková činnosť, z ktorej vzniká nárok na dobrovoľné poistenie vo francúzskom systéme, by sa nemala vykonávať alebo nemala byť vykonávaná na francúzskom území ani na území členského štátu, ktorého štátnym príslušníkom je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba,

 zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba musí pri podávaní žiadosti predložiť dôkaz, že mala bydlisko vo Francúzsku nepretržite alebo inak aspoň 10 rokov a že nepretržite podliehala francúzskym právnym predpisom na povinnej alebo dobrovoľnej báze počas rovnako dlhého obdobia.

Predchádzajúce podmienky platia aj vtedy, keď sa na štátnych príslušníkov iných členských štátov vzťahujú ustanovenia, ktoré umožňujú francúzskym zamestnaným pracovníkom vykonávajúcim činnosť mimo Francúzska dobrovoľne, aby vstúpili do francúzskeho doplnkového dôchodkového systému pre zamestnaných pracovníkov buď priamo alebo cez svojho zamestnávateľa.

4. Osoba, na ktorú sa vzťahujú francúzske právne predpisy podľa článku 14 ods. 1 alebo článku 14a ods. 1 nariadenia, má v súvislosti so svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí ju sprevádzajú na územie členského štátu, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť, nárok na nasledujúce rodinné dávky:

a) prídavky na malé deti, poskytované do veku troch mesiacov;

b) rodinné dávky, poskytované podľa článku 73 nariadenia.

▼M6

5. Pre výpočet teoretickej výšky uvedenej v článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia v základnom alebo doplnkovom systéme, v ktorom sa starobné dôchodky počítajú na základe dôchodkových bodov, príslušná inštitúcia vezme do úvahy, s ohľadom na každý rok poistenia dosiahnutý podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu, počet dôchodkových bodov, ktorý sa vypočíta vydelením počtu dôchodkových bodov dosiahnutých podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, počtom rokov prislúchajúcich týmto bodom.

▼B

6. 

a) Cezhraniční pracovníci, ktorí vykonávajú zamestnanie na území členského štátu iného ako Francúzsko a ktorí majú bydlisko vo francúzskych departementoch Haut-Rhin, Bas-Rhin a Moselle, majú na území týchto departementov nárok na vecné dávky, poskytované v systéme Alsace-Lorraine, stanovené podľa zákonov č. 46-1428 z 12. júna 1946 a č. 67-814 z 25. septembra 1967 podľa článku l9 tohto nariadenia.

b) Tieto ustanovenia sa použijú obdobne pre osoby oprávnené podľa článku 25 ods. 2 a 3 a 28 a 29 nariadenia.

▼M2

7.  ►M8  Bez ohľadu na články 73 a 74 tohto nariadenia, príspevok na bývanie a prídavok na starostlivosť o deti podľa voľby rodičov (dávka pre malé deti) sa prizná len tým dotknutým osobám a ich rodinným príslušníkom, ktorí majú bydlisko na území Francúzska. ◄

▼B

8. Každý zamestnanec, na ktorého sa už nevzťahujú francúzske právne predpisy upravujúce vdovské poistenie v rámci francúzskeho všeobecného systému sociálneho zabezpečenia alebo systému pre pracovníkov v poľnohospodárstve, sa považuje za osobu, ktorá má štatút poistenca podľa takýchto právnych predpisov, keď vznikne poistná udalosť, na účely vykonávania ustanovení kapitoly 3 hlavy III nariadenia, ak je táto osoba poistená ako zamestnanec podľa právnych predpisov iného členského štátu v čase naplnenia rizika alebo, ak sa tak nestane, v prípade, keď je vdovská dávka splatná podľa právnych predpisov vzťahujúcich sa na zamestnancov iného členského štátu. Táto podmienka sa však považuje za splnenú v prípade uvedenom v článku 48 ods. 1.

▼M6

9. Francúzske právne predpisy uplatniteľne na zamestnaného pracovníka alebo bývalého zamestnaného pracovníka na účely uplatňovania kapitoly 3 hlavy III nariadenia sa považujú za uplatniteľne ako na základný/é poistný/é systém/y starobného dôchodku, tak aj na doplnkový/é dôchodkový/é systém/y, ktorému daná osoba podlieha.

▼M10

J.   ÍRSKO

▼B

1. Zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, nezamestnané osoby, žiadatelia o dôchodok a dôchodcovia spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, uvedenými v článku 19 ods. 1, 22 ods. 1 a 3, 25 ods. 1 a 3, 26 ods. 1, 28a, 29 a 31 nariadenia, ktorí majú bydlisko alebo pobyt v Írsku, majú nárok na bezplatné lekárske ošetrenie, stanovené írskymi právnymi predpismi, ak náklady na toto ošetrenie platí inštitúcia členského štátu iného ako Írsko.

2. Rodinní príslušníci zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahujú právne predpisy členského štátu iného ako Írsko a ktorá spĺňa podmienky nároku na dávky stanovené právnymi predpismi, pričom sa podľa potreby berie do úvahy článok 18 nariadenia, majú nárok na všetky lekárske ošetrenia, stanovené írskymi právnymi predpismi, ak majú bydlisko v Írsku.

Náklady na takéto dávky platí inštitúcia, u ktorej je zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba poistená.

Ak však manžel (manželka) zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby alebo osoby, starajúcej sa o deti, vykonáva zárobkovú činnosť v Írsku, dávky rodinným príslušníkom má naďalej platiť írska inštitúcia v rozsahu nárokov na takéto dávky výlučne podľa ustanovení írskych právnych predpisov.

3. Ak zamestnanec, na ktorého sa vzťahujú írske právne predpisy, opustil územie členského štátu s cieľom pokračovať v zamestnaní na území iného členského štátu a utrpí úraz predtým, než sa do tohto štátu dostane, jeho nárok na dávku vzhľadom na uvedený úraz sa určí nasledovne:

a) ako keby k úrazu došlo na území Írska,

a

b) bez ohľadu na neprítomnosť na území Írska pri určovaní, či táto osoba bola vzhľadom na svoje zamestnanie poistená podľa uvedených právnych predpisov.

4. 

▼M2

5. Na účely výpočtu zárobkov na poskytovanie nemocenských dávok alebo dávok v nezamestnanosti podľa írskych právnych predpisov sa výška rovnajúca sa priemernej týždennej mzde zamestnancov a zamestnankýň v tom roku podľa toho, o aký prípad ide, započíta bez ohľadu na ustanovenia článkov 23 ods. 1 a 68 ods. 1 nariadenia za každý týždeň zamestnania dosiahnutý ako zamestnanec podľa právnych predpisov iného členského štátu počas predpísaného obdobia.

▼B

6. Pri uplatňovaní článku 40 ods. 3 písm. a) bodu ii) sa berú do úvahy len obdobia, počas ktorých zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba bola práceneschopná podľa írskych právnych predpisov.

7. Na účely článku 44 ods. 2 sa má za to, že zamestnanec výslovne požiadal o odloženie výplaty starobnej dávky, na ktorú by mal nárok podľa právnych predpisov Írska, ak neodišiel do dôchodku v prípade, že odchod do dôchodku je podmienkou obdržania starobného dôchodku.

8. 

9. Nezamestnaná osoba, ktorá sa vracia do Írska na konci obdobia troch mesiacov, počas ktorých naďalej poberala dávky podľa írskych právnych predpisov pri uplatňovaní článku 69 ods. 1 nariadenia, má nárok na dávky v nezamestnanosti bez ohľadu na článok 69 ods. 2, ak spĺňa podmienky uvedené v týchto právnych predpisoch.

10. Obdobie, počas ktorého sa na dotknutú osobu vzťahujú írske právne predpisy v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. f) nariadenia:

i) sa nesmie brať do úvahy podľa tohto ustanovenia ako obdobie, počas ktorého sa na danú osobu vzťahovali írske právne predpisy na účely hlavy III nariadenia,

ani

ii) z neho nemá vyplývať povinnosť Írska, aby sa stalo štátom príslušným pre poskytovanie dávok uvedených v článku 18, 38 alebo 39 ods. 1 nariadenia.

▼M10

K.   TALIANSKO

▼B

Žiadne.

▼M10

L.   CYPRUS

▼A1

Na účely uplatňovania ustanovení článku 18 ods. 1, článku 38, článku 45 ods. 1 až 3, článku 64, článku 67 ods. 1 a 2 a článku 72 nariadenia na akékoľvek obdobie začínajúce 6. októbra 1980 alebo neskôr sa týždeň poistenia podľa právnych predpisov Cyperskej republiky vypočíta tak, že celkové príjmy rozhodujúce pre poistenie za príslušné obdobie sa vydelia týždennou výškou základného príjmu rozhodujúceho pre príslušný rok prispievania, pokiaľ takto určený počet týždňov nepresiahne počet kalendárnych týždňov v rozhodujúcom období.

▼M10

M.   LOTYŠSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Žiadne.

▼M10

O.   LUXEMBURSKO

▼B

1. Bez ohľadu na článok 94 ods. 2 nariadenia, doby poistenia alebo doby považované za doby poistenia dosiahnuté zamestnancami alebo samostatne zárobkovo činnými osobami podľa luxemburských právnych predpisov vzhľadom na poistenie v prípade invalidity, staroby alebo úmrtia buď pred 1. januárom 1946, alebo pred skorším dátumom stanoveným dvojstrannou dohodou, sa berú do úvahy na účely vykonávania týchto predpisov len vtedy, ak dotknutá osoba preukáže, že dosiahla 6 mesiacov poistenia v rámci luxemburského systému zabezpečenia po uvedenom dátume. V prípade, že sa uplatňuje viac dvojstranných dohôd, doby poistenia alebo doby považované za doby poistenia sa berú do úvahy v poradí od najskoršieho z týchto dátumov.

2. Na účely poskytnutia pevnej časti luxemburských dôchodkov, doby poistenia, ktoré podľa luxemburských právnych predpisov dosiahli zamestnanci alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nemajú bydlisko na území Luxemburska, sa od 1. októbra 1972 považujú za doby bydliska.

3. Druhý pododsek článku 22 ods. 2 nariadenia nemá vplyv na ustanovenia luxemburských právnych predpisov, podľa ktorých právomoc Nemocenského fondu pre liečenie v zahraničí nemožno odmietnuť, ak požadované liečenie nemôže poskytnúť veľkovojvodstvo.

4. Na účely uznania dôb poistenia stanovených v článku 171 ods. 7 Zákonníka o sociálnom poistení (Code des Assurances Sociales), luxemburská inštitúcia uzná doby poistenia dosiahnuté dotknutou osobou podľa právnych predpisov ktoréhokoľvek iného členského štátu, ako keby boli dobami dosiahnutými podľa právnych predpisov, ktoré táto inštitúcia uplatňuje. Uplatňovanie predchádzajúceho ustanovenia je podmienené tým, že dotknutá osoba naposledy dosiahla doby poistenia podľa luxemburských právnych predpisov.

▼M3

5. Pre štátneho zamestnanca, ktorý v čase skončenia služby nespadá pod luxemburské právne predpisy, je základom pre výpočet dôchodku výška naposledy poberaného platu, ktorý mu prislúchal v čase, keď prestal pracovať v luxemburskej štátnej službe, tento plat sa vypočítava podľa právnych predpisov platných v dobe splatnosti dôchodku.

6. V prípade prechodu zo zákonného luxemburského systému do osobitného systému pre štátnych zamestnancov alebo osôb, ktoré sa za také považujú iného členského štátu, neplatia ustanovenia luxemburských právnych predpisov o poistení so spätnou platnosťou.

7. V luxemburskom zákonnom systéme sa za uznané doby považujú doby dosiahnuté iba v Luxembursku.

▼M4

8. Osoby poistené v rámci systému nemocenského poistenia v Luxemburskom veľkovojvodstve, ktoré študujú v inom členskom štáte, sú oslobodené od požiadavky prihlásiť sa podľa právnych predpisov štátu, kde študujú.

▼M10

P.   MAĎARSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Žiadne.

▼M10

R.   HOLANDSKO

▼M11

1.  Zdravotné poistenie

a) Pokiaľ ide o nárok na vecné dávky podľa holandských právnych predpisov, za osoby s nárokom na vecné dávky na účely vykonania kapitol 1 a 4 hlavy III tohto nariadenia sa považujú:

i) osoby, ktoré sú podľa článku 2 Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotnom poistení) povinné poistiť sa v zdravotnej poisťovni,

a

▼M12

ii) pokiaľ už nie sú zahrnutí v bode i), rodinní príslušníci vojenského personálu v aktívnej službe, ktorí majú pobyt v inom členskom štáte, a osoby s bydliskom v inom členskom štáte, ktoré majú podľa nariadenia nárok na zdravotnú starostlivosť v ich štáte bydliska, pričom náklady hradí Holandsko.

▼M11

b) Osoby uvedené v písm. a) bod (i) sa musia v súlade s ustanoveniami Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotnom poistení) poistiť v zdravotnej poisťovni a osoby uvedené v písm. a) bod (ii) sa musia zaregistrovať v College voor zorgverzekeringen (Zväz zdravotných poisťovní).

▼M12

c) Ustanovenia Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotnom poistení) a Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (všeobecný zákon o osobitných nákladoch na zdravotnú starostlivosť) týkajúce sa zodpovednosti za platby poistného sa vzťahujú na osoby uvedené v písmene a) a ich rodinných príslušníkov. Za rodinných príslušníkov odvádza poistné osoba, od ktorej sa odvodzuje nárok na zdravotnú starostlivosť, s výnimkou rodinných príslušníkov vojenského personálu, ktorí majú pobyt v inom členskom štáte, od ktorých sa poistné vyberá priamo.

▼M11

d) Ustanovenia Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotnom poistení) o neskoršom uzatvorení poistenia sa obdobne uplatňujú v prípade neskoršej registrácie osôb uvedených písm. a) bod (ii) v College voor Zorgverzekeringen (Zväz zdravotných poisťovní).

e) Osoby, ktoré majú nárok na vecné dávky na základe právnych predpisov členského štátu iného, než Holandsko a ktoré majú v Holandsku bydlisko alebo pobyt, majú nárok na vecné dávky v súlade s poistením, ktoré poistencom v Holandsku ponúka poisťovňa miesta bydliska alebo miesta pobytu podľa článku 11 ods. 1, 2 a 3 a článku 19 ods. 1 Zorgverzekeringswet (zákon o zdravotnom poistení) aj na vecné dávky podľa Algemene wet bijzondere ziektekosten (zákon o všeobecnom poistení osobitných zdravotných výdavkov).

f) Na účely článkov 27 až 34 tohto nariadenia sa nasledujúce dôchodky považujú za dôchodky splatné podľa právnych predpisov uvedených v písmenách b) (invalidita) a c) (staroba) vyhlásenia Holandského kráľovstva podľa článku 5 tohto nariadenia:

 dôchodky priznané podľa zákona o dôchodkoch pre štátnych zamestnancov a ich pozostalých zo 6. januára 1966 (Algemene burgerlijke pensioenwet) (holandský zákon o dôchodkoch štátnych zamestnancov);

 dôchodky priznané podľa zákona o dôchodkoch pre zamestnancov ozbrojených zložiek a ich pozostalých zo 6. októbra 1966 (Algemene militaire pensioenwet) (zákon o dôchodkoch zamestnancov ozbrojených zložiek);

 dôchodky priznané podľa zákona o dôchodkoch pre zamestnancov Holandskej železničnej spoločnosti (NV Nederlandse Spoorwegen) a ich pozostalých (Spoorwegpensioenwet) (zákon o dôchodkoch zamestnancov železnice) z 15. februára 1967;

 dôchodky priznané podľa Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen (nariadenie upravujúce podmienky zamestnania v Holandskej železničnej spoločnosti);

 dávky priznané dôchodcom pred dosiahnutím dôchodkového veku 65 rokov v rámci dôchodkového systému, ktorého cieľom je zabezpečiť bývalým zamestnancom príjem v starobe alebo dávky poskytované v prípade predčasného odchodu z trhu práce v rámci systému vytvoreného štátom alebo kolektívnou zmluvou pre osoby vo veku 55 rokov a viac;

 dávky vyplácané zamestnancom ozbrojených zložiek a štátnym zamestnancom podľa systému platného v prípade nadbytočnosti, odchodu do dôchodku a predčasného odchodu do dôchodku.

g) Na účely kapitol 1 a 4 hlavy III tohto nariadenia sa refundácia pre nečerpanie ustanovená v holandskom systéme pre prípad obmedzeného využívania zariadení zdravotnej starostlivosti považuje za peňažnú nemocenskú dávku.

▼B

2.  Uplatňovanie holandských právnych predpisov na všeobecné poistenie v starobe (Toepassing van de Nederlands Algemene Ouderdomswet) (AOW)

a) Zníženie uvedené v článku 13 ods. 1 AOW sa nevzťahuje na kalendárne roky alebo ich časti pred 1. januárom 1957, počas ktorých príjemca, ktorý nespĺňa podmienky umožňujúce, aby sa tieto roky považovali za doby poistenia, mal bydlisko na území Holandska vo veku od 15 do 65 rokov alebo počas ktorých vykonával zamestnanie v Holandsku pre zamestnávateľa so sídlom v tejto krajine, pričom mal bydlisko na území iného členského štátu.

Odchylne od článku 7 AOW osoby, ktoré mali bydlisko alebo pracovali podľa horeuvedených podmienok len pred 1. januárom 1957, sa taktiež považujú za osoby s nárokom na dôchodok.

b) Zníženie uvedené v článku 13 ods. 1 AOW sa nevzťahuje na kalendárne roky ani ich časti pred 2. augustom 1989, počas ktorých osoba vo veku od 15 a 65 rokov, ktorá je alebo bola vydatá (ženatý), nebola poistená podľa uvedených právnych predpisov, aj keď mala bydlisko na území iného členského štátu ako Holandsko, pokiaľ sa tieto kalendárne roky alebo ich časti časovo zhodujú na jednej strane s dosiahnutými dobami poistenia manželky/manžela dotknutej osoby podľa týchto právnych predpisov a toto manželstvo trvalo počas uvedených dôb, a na druhej strane s kalendárnymi rokmi alebo ich časťami, ktoré treba vziať do úvahy v zmysle písm. a).

Odchylne od článku 7 AOW sa táto osoba považuje za dôchodcu.

c) zníženie uvedené v článku 13 ods. 2 AOW sa nevzťahuje na kalendárne roky alebo ich časti pred 1. januárom 1957, počas ktorých manžel/manželka dôchodcu, ktorý nespĺňa podmienky pre uznanie týchto rokov za doby poistenia, mal/-a medzi 15. a 65. rokom svojho života bydlisko v Holandsku, alebo počas ktorých pracoval/-a v Holandsku pre zamestnávateľa usadeného v tomto štáte, hoci mal bydlisko na území iného členského štátu.

d) Zníženie uvedené v článku 13 ods. 2 AOW sa nevzťahuje na kalendárne roky ani ich časti pred 2. augustom 1989, počas ktorých manžel/manželka dôchodcu medzi 15. a 65. rokom života mal/-a bydlisko v inom členskom štáte ako v Holandsku a nebol/-a poistený/-á v zmysle uvedených právnych predpisov, pokiaľ sa tieto kalendárne roky alebo ich časti prekrývajú na jednej strane s dosiahnutou dobou poistenia manželky/manžela v zmysle týchto právnych predpisov a za predpokladu, že manželstvo trvalo po celú túto dobu, a na druhej strane s kalendárnymi rokmi alebo ich časťami, ktoré treba vziať do úvahy v zmysle písm. a).

e) Ustanovenia uvedené pod písm. a), b), c) a d) sa použijú iba vtedy, ak dotknutá osoba mala 6 rokov bydlisko na území jedného alebo viacerých členských štátov po dosiahnutí veku 59 rokov a počas obdobia, kedy táto osoba mala bydlisko na území jedného z týchto členských štátov.

f) Odchylne od ustanovení článku 45 ods. 1 zákona o všeobecnom poistení v starobe (AOW) a článku 63 ods. 1 všeobecného zákona o poistení závislých pozostalých (ANW) manžel alebo manželka zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahuje povinný systém poistenia s bydliskom v inom členskom štáte, ako je Holandsko, je oprávnený vybrať si dobrovoľné poistenie podľa týchto právnych predpisov len za doby po 2. auguste 1989, počas ktorých zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba je alebo bola povinne poistená podľa vyššie uvedených právnych predpisov. Toto oprávnenie sa končí dňom skončenia povinného poistenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.

Horeuvedené oprávnenie však nezaniká, ak sa povinné poistenie zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby skončí následkom jej úmrtia a ak vdova poberá len dôchodok podľa holandských ►M2  všeobecný zákon o poistení pozostalých závislých osôb ◄ (AWW).

Oprávnenie na dobrovoľné poistenie v každom prípade zaniká v deň, kedy dobrovoľne poistená osoba dosiahne vek 65 rokov.

Príspevok, ktorý treba zaplatiť na horeuvedené dobrovoľné poistenie, sa určí pre manžela/-ku zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je povinne poistená podľa holandských právnych predpisov o všeobecnom poistení v starobe (AOW) a holandských ►M2  všeobecný zákon o poistení pozostalých závislých osôb ◄ (AWW) v súlade s ustanoveniami upravujúcimi určenie príspevku povinného poistenia, a to za podmienky, že jeho/jej príjem sa považuje za príjem nadobudnutý v Holandsku.

Pre manžela/-ku zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá bola povinne poistená 2. augusta 1989 alebo po 2. auguste 1989, sa príspevok určí v súlade s ustanoveniami, týkajúcimi sa určenia príspevku na dobrovoľné poistenie podľa holandských ►M2  všeobecný zákon o poistení pozostalých závislých osôb ◄ .

g) Oprávnenie uvedené pod písm. f) sa udelí len vtedy, ak manžel/-ka zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby informovala Sociale Verzekeringsbank (Banka sociálneho poistenia) o zámere uzavrieť dobrovoľné poistenie, a to najneskôr jeden rok po začatí jeho/jej povinného poistného obdobia.

Pre manžela/-ku zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá bola povinne poistená tesne pred 2. augustom 1989 alebo 2. augusta 1989, obdobie jedného roka začína 2. augusta 1989.

Oprávnenie uvedené v bode 4 písm. f) nemožno vydať manželovi/manželke, ktorý/-á nemá bydlisko v Holandsku, zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia článku 14 ods. 1, článku 14a ods. 1 alebo článku 17 nariadenia, ak tento manžel/manželka v súlade s holandskými právnymi predpismi je alebo bol oprávnený zúčastniť sa na dobrovoľnom poistení.

h) Písm. a), b), c), d) a f) sa nepoužijú pre doby, ktoré sa prekrývajú s dobami, ktoré možno vziať do úvahy pri výpočte nároku na dôchodok v zmysle právnych predpisov o poistení v starobe iného členského štátu, ako je Holandsko, alebo s dobami, počas ktorých sa dotknutá osoba poberala starobný dôchodok podľa týchto právnych predpisov.

i) Na účely článku 46 ods. 2 nariadenia, len doby poistenia dosiahnuté po dovŕšení 15 rokov podľa holandského Všeobecného zákona o poistení v starobe (AOW) sa berú do úvahy ako doby poistenia.

3.  Uplatňovanie holandského všeobecného zákona o poistení pozostalých závislých osôb

▼M2

a) Každý zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa ďalej nevzťahujú holandské právne predpisy o všeobecnom poistení pozostalých závislých osôb, sa na účely vykonávania ustanovení kapitoly III hlavy III nariadenia považuje za osobu poistenú podľa týchto právnychpredpisovv čase vzniku poistnej udalosti, táto osoba je poistená podľa právnych predpisov iného členského štátu pre to isté riziko, alebo ak to nie je, v prípade, kde patrí pozostalostná dávka podľa právnych predpisov iného členského štátu. V prípade uvedenom v článku 48 ods. 1 sa posledne uvedená podmienka považuje za splnenú.

b) Ak na základe písm. a) má vdova nárok na vdovský dôchodok podľa holandských právnych predpisov vzťahujúcich sa na všeobecné poistenie pre pozostalé závislé osoby, dôchodok sa vypočíta v súlade s článkom 46 ods. 2 nariadenia.

Na účely uplatňovania týchto ustanovení, doby poistenia dosiahnuté pred 1. októbrom 1959, počas ktorých mal zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba bydlisko na území Holandska pred dosiahnutím veku 15 rokov alebo počas ktorých vykonával zamestnanie v Holandsku pre zamestnávateľa so sídlom v tejto krajine, pričom mal naďalej bydlisko na území iného členského štátu, sa taktiež považujú za doby poistenia dosiahnuté podľa horeuvedených holandských právnych predpisov.

c) Do úvahy sa neberú doby, ktoré sa berú do úvahy podľa písm. b), ktoré sa časovo zhodujú s dobami poistenia dosiahnutými podľa právnych prepdisov iného členského štátu, upravujúcich pozostalostné dôchodky.

▼M2

d) Na účely článku 46 ods. 2 nariadenia sa ako doby poistenia podľa holandských právnych predpisov zohľadnia len doby poistenia dosiahnuté po 15. roku veku.

▼M12

4.  Uplatňovanie holandských právnych predpisov týkajúcich sa pracovnej neschopnosti

a) Každý zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá už nie je poistená podľa Algemene arbeidsongeschiktheidswet (všeobecný zákon o pracovnej neschopnosti) (AAW) z 11. decembra 1975, Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (zákon o poistení pre prípad pracovnej neschopnosti samostatne zárobkovo činných osôb) (WAZ) z 24. apríla 1997, Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (zákon o poistení pre prípad pracovnej neschopnosti) (WAO) z 18. februára 1966 alebo Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (zákon o zamestnaní a príjme podľa pracovnej schopnosti) (WIA) z 10. novembra 2005, sa naďalej považuje na účely uplatňovania ustanovení hlavy III kapitoly 3 nariadenia za poistenú osobu, ak v čase vzniku poistnej udalosti bola poistená voči tejto poistnej udalosti podľa právnych predpisov iného členského štátu, alebo ak tomu tak nie je, keď má nárok na dávky v prípade tej istej poistnej udalosti podľa právnych predpisov iného členského štátu. Táto podmienka sa však považuje za splnenú v prípade uvedenom v článku 48 ods. 1.

b) Ak má v súlade s písmenom a) príslušná osoba nárok na holandské dávky v invalidite, výpočet dávky sa uskutoční podľa pravidiel stanovených v článku 46 ods. 2 nariadenia:

i) v súlade s ustanoveniami stanovenými vo WAO, ak pred vznikom pracovnej neschopnosti príslušná osoba bola naposledy zapojená do pracovného procesu ako zamestnanec v zmysle článku 1 písm. a) nariadenia a ak pracovná neschopnosť nastala pred 1. januárom 2004. Ak pracovná neschopnosť nastala 1. januára 2004 alebo po tomto dátume, výška tejto dávky sa vypočíta na základe WIA;

ii) v súlade s ustanoveniami stanovenými vo WAZ, ak pred vznikom pracovnej neschopnosti bola príslušná osoba naposledy zapojená do pracovného procesu inak ako zamestnanec v zmysle článku 1 písm. a) nariadenia.

c) Pri výpočte dávok vyplatených v súlade s WAO, WIA alebo WAZ, holandské inštitúcie zohľadnia:

 obdobia plateného zamestnania alebo zodpovedajúce obdobia získané v Holandsku pred 1. júlom 1967,

 obdobia poistenia získané podľa WAO,

 obdobia poistenia získané príslušnou osobou po dovŕšení 15 rokov veku podľa AAW pod podmienkou, že sa nezhodujú s obdobiami poistenia získanými podľa WAO,

 obdobia poistenia získané v súlade s WAZ,

 obdobia poistenia získané v súlade s WIA.

d) Pri výpočte holandských dávok v invalidite podľa článku 40 ods. 1 nariadenia holandské orgány nezohľadňujú žiadny príplatok poskytnutý podľa zákona o príplatkoch. Právo na tento príplatok a jeho výška sa vypočítavajú výhradne na základe ustanovení zákona o príplatkoch.

▼B

5.  Uplatňovanie holandských právnych predpisov upravujúcich rodinné dávky

a) Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa holandské právne predpisy upravujúce rodinné dávky začnú vzťahovať počas štvrťroku a ktorá sa v prvý deň tohto štvrťroku podľa zodpovedajúcich právnych predpisov iného členského štátu považuje za osobu poistenú od tohto prvého dňa podľa holandských zákonov.

b) Výška rodinných prídavkov, na ktorú môže uplatniť právo zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá sa považuje podľa písm. a) za poistenú podľa holandských zákonov o rodinných dávkach, sa určí v súlade s podrobnými dohodami, stanovenými vo vykonávacom nariadení uvedenom v článku 98 nariadenia.

6.  Uplatňovanie určitých prechodných ustanovení.

Článok 45 ods. 1 sa nevzťahuje na posúdenie práva na dávky podľa prechodných ustanovení právnych predpisov o všeobecnom poistení v starobe (článok 46), všeobecnom poistení vdov a sirôt a všeobecnom poistení pre prípad práceneschopnosti.

▼M9

7. Na účely uplatňovania hlavy II nariadenia sa osoba, ktorá sa považuje za zamestnanca v zmysle zákona o dani zo mzdy z roku 1964 a ktorá je na základe toho poistená v systéme vnútroštátneho poistenia, považuje za osobu vykonávajúcu činnosť v platenom zamestnaní.

▼M10

S.   RAKÚSKO

▼M3

1. Na účely uplatňovania nariadenia sa pri prechode zo všeobecného systému do osobitného systému pre štátnych zamestnancov alebo naopak naďalej uplatňujú rakúske právne predpisy o prenose dôb poistenia formou zaplatenia príslušnej sumy.

▼B

2. Na účely vykonávania článku 46 ods. 2 nariadenia sa neberú do úvahy dávky k príspevkom na dodatkové poistenie a dodatkové dávky pre baníkov podľa rakúskych právnych predpisov. V týchto prípadoch sa suma vypočítaná podľa článku 46 ods. 2 nariadenia zvýši o dávky k príspevkom na dodatkové poistenie a dodatkové dávky pre baníkov.

3. Na účely uplatňovania článku 46 ods. 2 nariadenia sa deň vzniku nároku na dôchodok (Stichtag) považuje za deň vzniku poistnej udalosti pri uplatňovaní rakúskych právnych predpisov.

4. Uplatňovanie ustanovení nariadenia nemá vplyv na zníženie akýchkoľvek nárokov na dávky podľa rakúskych právnych predpisov v súvislosti s osobami, ktoré vo svojej sociálnej situácii trpeli z politických alebo náboženských dôvodov alebo z dôvodov svojho pôvodu.

▼M2

5. Ustanovenia článku 22 ods. 1 písm. a) nariadenia sa vzťahujú aj na osoby s nemocenským poistným krytím podľa rakúskeho zákona o ochrane špeciálnych obetí (Versorgungsgesetze)

▼M3

6. Na účely uplatňovania nariadenia sa dávky vyplácané podľa zákona o zabezpečení ozbrojených zložiek (Heeresversorgungsgesetz — HVG) považujú za dávky vyplácané z titulu pracovného úrazu a chorôb z povolania.

▼M6

7. Osobitná pomoc podľa zákona o osobitnej pomoci („Sonderunterstűtzungsgestz“) z 30. novembra 1973 sa považuje za starobný dôchodok na účely uplatňovania nariadenia.

▼M8

8. Pre výpočet teoretickej výšky podľa článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, ktoré sa týka dávok alebo častí dávok dôchodkových systémov združení slobodných povolaní (Kammern der Freien Berufe), financovaných výlučne fondovým spôsobom alebo založených na systéme dôchodkových účtov, príslušná inštitúcia vezme do úvahy so zreteľom na každý mesiac poistenia dosiahnutého podľa právnych predpisov akéhokoľvek iného členského štátu, pomernú časť skutočne naakumulovaného kapitálu v príslušnom dôchodkovom systéme alebo kapitálu považovaného za akumulovaný v systéme dôchodkových účtov, a počet mesiacov poistenia v príslušnom dôchodkovom systéme.

9. Článok 79a nariadenia platí primerane pre výpočet sirotských dôchodkov a príplatkov alebo doplatkov k dôchodkom so zreteľom na deti z dôchodkových systémov pre slobodné povolania (Kammern der Freien Berufe).

▼M12

10. Pri výpočte teoretickej výšky na účely článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, pokiaľ ide o dávky založené na dôchodkovom účte podľa Allgemeines Pensionsgesetz (zákon o všeobecných dôchodkoch) (APG), príslušná inštitúcia zohľadní pre každý ukončený mesiac poistenia podľa právnych predpisov iných členských štátov časť celkovej sumy určenej v súlade s APG ku dňu vzniku nároku na dôchodok, ktorá zodpovedá podielu celkovej sumy a počtu mesiacov poistenia, na ktorých sa zakladá celková suma.

▼M10

T.   POĽSKO

▼A1

Na účely uplatňovania článku 88 Charty učiteľov z 26. januára 1982, pokiaľ ide o nárok učiteľov na predčasný odchod do dôchodku, sa doby zamestnania ako učiteľ dosiahnuté podľa právnych predpisov iného členského štátu, považujú za doby zamestnania ako učiteľ dosiahnuté podľa poľských právnych predpisov a ukončenie pracovného pomeru ako učiteľ podľa právnych predpisov iného členského štátu sa považuje za ukončenie pracovného pomeru ako učiteľ podľa poľských právnych predpisov.

▼M10

U.   PORTUGALSKO

▼M3

U osôb, ktoré sú poistené v rámci osobitného systému pre štátnych zamestnancov a osôb, ktoré sa za takých považujú, ktoré v čase odchodu do dôchodku alebo v čase určenia ich právnych nárokov na dôchodok už nepracujú pre portugalskú štátnu správu, sa pri výpočte dôchodku zohľadní posledný plat, ktorý im táto správa vyplatila.

▼M10

V.   RUMUNSKO

Na výpočet teoretickej čiastky uvedenej v článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, v systémoch, v ktorých sa dôchodky vypočítavajú na základe dôchodkových bodov príslušný orgán zohľadní, vzhľadom na každý rok ukončeného poistenia podľa právnych predpisov akéhokoľvek iného členského štátu, počet dosiahnutých dôchodkových bodov tým, že počet dôchodkových bodov získaných podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, podelí počtom rokov zodpovedajúcich týmto bodom.

▼M10

W.   SLOVINSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

X.   SLOVENSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

Y.   FÍNSKO

▼M11

1. Pri uplatňovaní článku 46 ods. 2 písm. a) na účely výpočtu príjmu za priznanú dobu podľa fínskych právnych predpisov o dôchodkoch súvisiacich s príjmom, ak má osoba doby poistenia na základe zamestnania v inom členskom štáte za časť referenčného obdobia stanoveného fínskymi právnymi predpismi, príjem za priznanú dobu zodpovedá sume príjmov získaných počas časti referenčného obdobia vo Fínsku vydeleného počtom mesiacov doby poistenia vo Fínsku počas referenčného obdobia

▼B

►M11  2 ◄ . Ak má podľa fínskych právnych predpisov z dôvodu omeškania pri spracovávaní žiadosti o dávku prídavok vyplatiť inštitúcia vo Fínsku, žiadosť podaná inštitúcii iného členského štátu sa na účely vykonávania ustanovení fínskych právnych predpisov upravujúcich takýto prídavok považuje za podanú v deň, keď je táto žiadosť doručená príslušnej inštitúcii vo Fínsku spolu so všetkými potrebnými prílohami.

▼M2

►M11  3 ◄ . Zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá už nie je poistená podľa národného dôchodkového systému, sa považuje v prípade uplatňovania ustanovení hlavy III kapitoly 3 tohto nariadenia za osobu majúcu naďalej status poistenej osoby, ak v čase vzniku poistnej udalosti bola poistená podľa právnych predpisov iného členského štátu alebo ak nebolo tak, je táto osoba oprávnená vo vzťahu k tomu istému riziku poberať dôchodok podľa právnych predpisov iného členského štátu. Táto druhá podmienka sa však považuje za splnenú v prípade uvedenom v článku 48 ods. 1

▼M3

►M11  4 ◄ . Ak má osoba spadajúca pod osobitný systém pre štátnych zamestnancov bydlisko vo Fínsku a:

a) neuplatňujú sa ustanovenia hlavy III, kapitoly 1, druhého až siedmeho oddielu, a

b) táto osoba nemá nárok na dôchodok vyplácaný z Fínska,

dlhuje hodnotu vecných dávok poskytnutých jej a jej rodinným príslušníkom vo Fínsku, pokiaľ spadajú pod osobitný systém pre štátnych a verejných zamestnancov a pod systém doplnkového osobného poistenia.

▼M10

Z.   ŠVÉDSKO

▼M11 —————

▼M11

1. Ustanovenia tohto nariadenia o sčítaní dôb poistenia alebo dôb bydliska sa neuplatňujú na prechodné ustanovenia švédskych právnych predpisov o nároku na zaručený dôchodok osôb narodených v roku 1937 alebo skôr, ktoré mali určité obdobie pred požiadaním o dôchodok bydlisko vo Švédsku (zákon 2000:798).

2. Na výpočet teoretického príjmu pre nemocenskú náhradu súvisiacu s príjmom a náhradu za činnosť v súlade s kapitolou 8 Lag (1962:381) om allmän försäkring (zákon o všeobecnom poistení) platí toto:

a) ak podlieha poistenec počas referenčného obdobia aj právnym predpisom jedného alebo viacerých členských štátov na základe činnosti ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, príjem v dotknutom členskom(-ých) štáte(-och) zodpovedá priemernému hrubému príjmu poistenca vo Švédsku počas časti referenčného obdobia vo Švédsku, vypočítanému vydelením príjmu vo Švédsku počtom rokov, počas ktorých tento príjem vznikal;

b) ak sa dávky počítajú podľa článku 40 tohto nariadenia a osoby nie sú poistené vo Švédsku, referenčné obdobie sa určí v súlade s kapitolou 8 ods. 2 a 8 uvedeného zákona, ako keby dotknutá osoba bola poistená vo Švédsku. Ak dotknutá osoba nemá počas tohto obdobia žiaden príjem, z ktorého vzniká dôchodok podľa zákona o starobnom dôchodku založenom na príjme (1998:674), môže sa referenčné obdobie počítať od skoršieho dátumu, keď mal poistenec príjem zo zárobkovej činnosti vo Švédsku.

3. 

a) Na účely výpočtu teoretického dôchodkového kapitálu pre pozostalostný dôchodok založený na príjme (zákon 2000:461), ak podľa švédskych právnych predpisov nie je splnená podmienka nároku na dôchodok, a to minimálne tri z piatich kalendárnych rokov bezprostredne pred úmrtím poistenca (referenčné obdobie), zohľadňujú sa aj doby poistenia v iných členských štátoch, ako keby boli dosiahnuté vo Švédsku. Doby poistenia v iných členských štátoch sa započítavajú na základe priemerného švédskeho základu dôchodku. Ak má dotknutá osoba vo Švédsku len jeden rok so základom dôchodku, každá doba poistenia v inom členskom štáte sa započítava s rovnakou sumou.

b) Na výpočet teoretických dôchodkových bodov pre vdovské dôchodky, ktoré sa týkajú prípadov úmrtia po 1. januári 2003 vrátane, ak nie je splnená požiadavka, ustanovená vo švédskych právnych predpisoch, že sa dosiahnu dôchodkové body aspoň za dva zo štyroch rokov bezprostredne pred úmrtím poistenca (referenčné obdobie) a doby poistenia sa dosiahli počas referenčného obdobia v inom členskom štáte, sa tieto roky započítavajú na základe rovnakých dôchodkových bodov ako rok vo Švédsku.

▼M3

5. Osoba poistená v rámci osobitného systému pre štátnych zamestnancov, ktorá má bydlisko vo Švédsku:

a) na ktorú sa neuplatňujú ustanovenia hlavy III, kapitoly 1, druhého až siedmeho, a

b) ktorá nemá nárok na švédsky dôchodok,

dlhuje za náklady na zdravotnícku starostlivosť, ktorá sa jej vo Švédsku poskytuje podľa sadzobníkov určených švédskymi zákonmi, aké platia pre osoby, ktoré nemajú bydlisko na území štátu, pričom poskytovanú starostlivosť uhradí príslušný osobitný systém a/alebo systém osobného pripoistenia. Toto ustanovenie sa zároveň vzťahuje na manžela/manželku osoby, ktorá sa v takejto situácii nachádza a jej deti do veku 18 rokov.

▼M10

AA.   SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼B

1. Ak osoba, ktorá má zvyčajne bydlisko v Gibraltári alebo bola od posledného príchodu do Gibraltáru vyzvaná, aby platila príspevky podľa právnych predpisov Gibraltáru ako zamestnanec, požiada o výnimku z platenia príspevkov za určité obdobie vzhľadom na práceneschopnosť, materstvo alebo nezamestnanosť a taktiež požiada, aby jej boli poukázané príspevky za toto obdobie alebo akékoľvek obdobie, počas ktorého táto osoba pracovala na území členského štátu iného ako Spojené kráľovstvo, sa na účely jej žiadosti považuje za dobu, počas ktorého vykonávala zamestnanie v Gibraltári a z ktorej platila príspevky ako zamestnaná osoba v súlade s právnymi predpismi Gibraltáru.

2. Ak v súlade s právnymi predpismi Spojeného kráľovstva môže mať dotknutá osoba nárok na dôchodok pri odchode zo zamestnania a ak

a) sa príspevky bývalej manželky (manžela) berú do úvahy tak, ako keby išlo o vlastné príspevky tejto osoby,

alebo

b) manžel (manželka) alebo bývalý manžel (manželka) splnil(-a) príslušné podmienky pre platenie príspevkov,

potom v každom z týchto prípadov platia ustanovenia kapitoly 3 hlavy III nariadenia na účely určenia nároku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, a to za predpokladu, že manžel (manželka) alebo bývalý manžel (manželka) je alebo bol(-a) zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, na ktorú sa vzťahovali právne predpisy dvoch alebo viacerých členských štátov. V tomto prípade sa „doby poistenia“ uvedené v kapitole 3 interpretujú ako doby poistenia, ktoré dosiahne:

i) manžel(-ka) alebo bývalý(-á) manžel(-ka), ak nárok uplatňuje:

 vydatá žena alebo

 osoba, ktorej manželstvo sa skončilo inak ako smrťou manžela(-ky), alebo

ii) bývalý(-á) manžel(-ka), ak nárok uplatňuje:

 vdovec, ktorému bezprostredne pred dosiahnutím dôchodkového veku nevzniká nárok na príspevok pre ovdoveného rodiča, alebo

 vdova, ktorej bezprostredne pred dosiahnutím dôchodkového veku nevzniká nárok na príspevok pre ovdovenú matku, ovdoveného rodiča alebo vdovský dôchodok alebo ktorá má nárok len na vdovský dôchodok v súvislosti s vekom vypočítaným podľa článku 46 ods. 2 nariadenia a pre tento účel „vdovský dôchodok v súvislosti s vekom“ znamená vdovský dôchodok splatný v zníženej sadzbe v súlade s oddielom 39 ods. 4 zákona o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia z roku 1992.

3. 

a) Ak sa podpora v nezamestnanosti podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva vyplatí určitej osobe podľa článku 71 ods. 1 písm. a) bodu ii) alebo písm. b) bodu ii) nariadenia, potom na účely splnenia podmienok stanovených právnymi predpismi Spojeného kráľovstva vzhľadom na detské prídavky, týkajúce sa obdobia prítomnosti vo Veľkej Británii alebo prípadne Severného Írska, sa doby poistenia, zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré dosiahne táto osoba podľa právnych predpisov iného členského štátu, považujú za doby prítomnosti vo Veľkej Británii, prípadne v Severnom Írsku.

b) Ak podľa hlavy II nariadenia, okrem článku 13 ods. 2 písm. f) platia právne predpisy Spojeného kráľovstva pre zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá nespĺňa podmienky stanovené právnymi predpismi Spojeného kráľovstva vo vzťahu k detským dávkam vzhľadom na:

i) prítomnosť vo Veľkej Británii prípadne v Severnom Írsku, na účely splnenia tejto podmienky sa táto osoba považuje za prítomnú na tomto území;

ii) dobu prítomnosti vo Veľkej Británii prípadne Severnom Írsku, na účely splnenia týchto podmienok sa doby poistenia, zamestnanie alebo samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré dokončí uvedený pracovník podľa právnych predpisov iného členského štátu, považujú za doby prítomnosti vo Veľkej Británii prípadne v Severnom Írsku.

c) Predchádzajúce ustanovenia písm. a) a b) sa použijú obdobne vzhľadom na nárok na rodinné prídavky podľa právnych predpisov Gibraltáru.

4. Vdovské dávky poskytované podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva sa na účely kapitoly 3 nariadenia považujú za pozostalostný dôchodok.

5. Na účely uplatňovania článku 10a ods. 2 na ustanovenia upravujúce nárok na prídavok za starostlivosti o invalidnú osobu a dávku pri spolužití s invalidnou osobou, doby zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska dosiahnuté na území členského štátu iného ako Spojené kráľovstvo sa berú do úvahy do tej miery, aká je potrebná pre splnenie podmienok prítomnosti v Spojenom kráľovstve, a to pred dňom, kedy prvýkrát vznikne nárok na tieto dávky.

6. V prípade, že zamestnanec, na ktorého sa vzťahujú právne predpisy Spojeného kráľovstva, v priebehu tohto zamestnania utrpí úraz po opustení územia členského štátu počas cesty na územie iného členského štátu skôr, ako na toto územie príde, jeho nárok na dávku vzhľadom na tento úraz sa určí:

a) tak, ako keby k úrazu došlo na území Spojeného kráľovstva,

a

b) na účely určenia, či bol zamestnancom podľa právnych predpisov Veľkej Británie alebo právnych predpisov Severného Írska alebo zamestnancom podľa právnych predpisov Gibraltáru tak, že sa neberie do úvahy jeho neprítomnosť na týchto územiach.

7. Nariadenie sa nevzťahuje na tie ustanovenia právnych predpisov Spojeného kráľovstva, podľa ktorých má nadobudnúť účinnosť akákoľvek dohoda o sociálnom zabezpečení uzavretá medzi Spojeným kráľovstvom a tretím štátom.

8. Na účely kapitoly 3 hlavy III nariadenia sa neberú do úvahy odstupňované príspevky, ktoré platí poistenec podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, ani odstupňované dôchodkové dávky splatné podľa týchto týchto právnych predpisov. Výška odstupňovaných dávok sa pripočíta k výške dávok splatných podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, ako je určené v súlade s uvedenou kapitolou. Súčet týchto dvoch súm predstavuje dávku, ktorá sa má skutočne vyplatiť danej osobe.

9. 

10. Na účely uplatňovania smernice o nepríspevkových dávkach sociálneho poistenia (Gibraltár) sa akákoľvek osoba, na ktorú sa toto nariadenie vzťahuje, považuje za osobu, ktorá má zvyčajne bydlisko v Gibraltári, ak má bydlisko v členskom štáte.

▼M1

11. Na účely článku 27, 28, 28a, 29, 30 a 31 tohto nariadenia sa dávky vyplatiteľné mimo Spojeného kráľovstva výlučne z dôvodu článku 95b ods. 8 nariadenia považujú za invalidné dôchodky.

▼B

12. Na účely článku 10 ods. 1 nariadenia sa akýkoľvek príjemca dávok podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, ktorý má bydlisko na území druhého členského štátu, počas tohto obdobia považuje za osobu, ktorá má bydlisko na území tohto druhého členského štátu.

13.1. Na účely výpočtu faktora zárobku vzhľadom na určenie nároku na dávky podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva podľa bodu 15 sa každý týždeň, počas ktorého sa na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu vzťahovali právne predpisy iného členského štátu a ktoré začalo počas príslušného daňového roka podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, berie do úvahy nasledujúcim spôsobom:

a) Obdobia od 6. apríla 1975 do 5. apríla 1987:

i) za každý týždeň poistenia, zamestnania alebo bydliska zamestnanej osoby sa chápe tak, že daná osoba zaplatila príspevky ako zamestnanec na základe zárobku, ktorý sa rovná dvom tretinám hornej hranice príjmu za daný rok;

ii) za každý týždeň poistenia, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska samostatne zárobkovo činnej osoby sa chápe tak, že daná osoba zaplatila príspevky triedy 2 ako samostatne zárobkovo činná osoba.

b) Obdobia od 6. apríla 1987:

i) za každý týždeň poistenia, zamestnania alebo bydliska zamestnanej osoby sa chápe tak, že daná osoba obdržala a zaplatila príspevky ako zamestnaná osoba na základe týždenného zárobku, ktorý sa rovná dvom tretinám hornej hranice príjmu za daný rok;

ii) za každý týždeň poistenia, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska samostatne zárobkovo činnej osoby sa chápe tak, že daná osoba zaplatila príspevky triedy 2 ako samostatne zárobkovo činná osoba.

c) Za každý plný týždeň, počas ktorého daná osoba dosiahla dobu považovanú za dobu poistenia, zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo bydliska, sa chápe tak, že táto osoba si dala započítať príspevky resp. zárobok, ale len v rozsahu potrebnom na to, aby sa faktor jej celkového zárobku za daný daňový rok mohol dostať na úroveň, na ktorej sa tento daňový rok dá považovať za zúčtovateľný rok podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, upravujúcich započítanie príspevkov alebo zárobku.

13.2. Na účely článku 46 ods. 2 písm. b) nariadenia v prípade, že:

a) ak v ktoromkoľvek daňovom roku, ktorý začína 6. apríla 1975 alebo neskôr, zamestnanec dosiahol doby poistenia, zamestnania alebo bydliska výlučne v členskom štáte inom ako Spojené kráľovstvo a uplatňovanie odseku 1 písm. a bodu i) alebo odseku 1 písm. b) bodu i) má za následok, že sa daný rok považuje za rok vzniku nároku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva na účely článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, sa chápe tak, že táto osoba bola v tomto druhom členskom štáte poistená počas obdobia 52 týždňov:

b) ktorýkoľvek daňový rok, ktorý začína 6. apríla 1975 alebo neskôr, sa nepovažuje za rok vzniku nároku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva na účely článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia, akákoľvek doba poistenia, zamestnania alebo bydliska dosiahnutá v tomto roku sa neberie do úvahy.

13.3. Na účely prepočtu faktora zárobku na doby poistenia, sa faktor zárobku, dosiahnutý v príslušnom daňovom roku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, vydelí dolnou hranicou zárobku za tento rok. Výsledok sa vyjadrí ako celé číslo, pričom sa ignoruje akýkoľvek zvyšok. Takto vypočítaná suma sa považuje za sumu, ktorá predstavuje počet týždňov poistenia dokončených podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva počas tohto roku za predpokladu, že táto suma nepresahuje počet týždňov, počas ktorých sa na danú osobu v tomto roku vzťahovali tieto právne predpisy.

14. Pri uplatňovaní článku 40 ods. 3 písm. a) bodu ii) sa berú do úvahy len doby, počas ktorých bol zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba práceneschopná podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva.

15.1. Na účely výpočtu podľa článku 46 ods. 2 písm. a) nariadenia teoretickej výšky tej časti dôchodku, ktorá pozostáva z dodatočného prvku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva:

a) pod pojmom „zárobok, príspevky alebo zvýšenia“ v článku 47 (1) b) nariadenia sa rozumejú sumy prevyšujúce faktory zárobku podľa zákona o dôchodkoch sociálneho poistenia z roku 1975 resp. nariadenia o dôchodkoch sociálneho zabezpečenia z roku 1975 (Severné Írsko);

b) priemer súm prevyšujúcich faktor zárobku podľa významu uvedeného v pododseku a) sa vypočíta v súlade s článkom 47 ods. 1 písm. b) nariadenia), a to ako podiel súčtu súm prevyšujúcich faktor zárobku, evidovaných podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, a počtu daňových rokov podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva (vrátane čiastočných daňových rokov), dosiahntuých podľa týchto právnych predpisov od 6. apríla 1978, ktoré patria do príslušnej doby poistenia.

15.2. Na účely stanovenia výšky tej časti dôchodku, ktorá pozostáva z dodatočného prvku podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva, pod pojmom „doby poistenia alebo bydliska“ v článku 46 ods. 2 nariadenia sa rozumejú doby poistenia alebo bydliska dosiahnuté od 6. apríla 1978.

16. Nezamestnaná osoba, ktorá sa vracia do Spojeného kráľovstva po dokončení obdobia troch mesiacov, počas ktorých naďalej poberala dávky podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva v súlade s článkom 69 ods. 1 nariadenia, sa naďalej považuje za osobu s nárokom na dávku v nezamestnanosti odchylne od článku 69 ods. 2, ak spĺňa podmienky stanovené vyššie uvedenými právnymi predpismi.

17. Na účely nároku na dávky pri ťažkom postihnutí, ktorýkoľvek zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa vzťahuje alebo sa vzťahovali právne predpisy Spojeného kráľovstva v súlade s hlavou II nariadenia, okrem článku 13 ods. 2 písm. f):

a) sa za celé obdobie, počas ktorého táto osoba vykonávala zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť, pričom sa na ňu vzťahovali právne predpisy Spojeného kráľovstva a bola prítomná alebo mala bydlisko v inom členskom štáte, považuje za osobu, ktorá bola prítomná alebo mala bydlisko v Spojenom kráľovstve;

b) má právo na to, aby sa doby poistenia, ktoré dosiahla ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba na území a podľa právnych predpisov iného členského štátu, považovali za doby prítomnosti alebo bydliska v Spojenom kráľovstve.

18. Obdobie, počas ktorého sa na danú osobu vzťahujú právne predpisy Spojeného kráľovstva v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. f) nariadenia:

i) sa nesmie brať do úvahy podľa tohto ustanovenia ako obdobie, počas ktorého sa na danú osobu vzťahujú právne predpisy Spojeného kráľovstva, na účely hlavy III nariadenia,

ani

ii) nesmie mať za následok, že sa Spojené kráľovstvo stane štátom príslušným pre poskytovanie dávok podľa článku 18, 38 alebo 39 ods. 1 nariadenia.

19. Vzhľadom na akékoľvek dohovory uzatvorené s jednotlivými členskými štátmi a na účely článku 13 ods. 2 písm. f) nariadenia a článku 10b vykonávacieho nariadenia, právne predpisy Spojeného kráľovstva sa prestávajú vzťahovať na ktorúkoľvek osobu, na ktorú sa predtým vzťahovali ako na zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu, a to najneskôr na konci jedného z troch nasledujúcich dní:

a) deň zmeny bydliska do iného členského štátu podľa článku 13 ods. 2 písm. f);

b) deň trvalého alebo dočasného skončenia zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti, počas ktorého sa na túto osobu vzťahovali právne predpisy Spojeného kráľovstva;

c) posledný deň akéhokoľvek obdobia, počas ktorého daná osoba poberala v Spojenom kráľovstve nemocenské dávky alebo dávky v materstve (vrátane vecných dávok, pre ktoré je Spojené kráľovstvo príslušným štátom) alebo dávky v nezamestnanosti, ktoré

i) začalo pred dňom zmeny bydliska do iného členského štátu alebo, ak začalo neskôr,

ii) nasledovalo tesne po zamestnaní alebo samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte, pričom sa na túto osobu vzťahovali právne predpisy Spojeného kráľovstva.

20. Skutočnosť, že sa na danú osobu začali vzťahovať právne predpisy iného členského štátu v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. f) nariadenia, článkom 10b vykonávacieho nariadenia a horeuvedeným bodom 19, nebráni:

a) tomu, aby Spojené kráľovstvo ako príslušný štát uplatňovalo na túto osobu ustanovenia hlavy III, kapitola 1 a kapitola 2, oddielu 1 článku 40 ods. 2 nariadenia, týkajúce sa zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ak táto osoba zostane zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobu na tieto účely, pričom bola naposledy takto poistená podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva;

b) tomu, aby bola táto osoba považovaná za zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnú osobu na účely kapitoly 7 a 8 hlavy III nariadenia alebo článku 10 alebo 10a vykonávacieho nariadenia za predpokladu, že dávky Spojeného kráľovstva podľa kapitoly 1 hlavy III jej patria v súlade s písm. a).

▼M4

21. V prípade buď študentov alebo rodinných príslušníkov alebo pozostalých študenta sa článok 10a ods. 2 nariadenia neuplatňuje na dávky určené výlučne ako špecifická ochrana pre zdravotne postihnutých.

▼M8 —————

▼M10
PRÍLOHA VII

PRÍPADY, V KTORÝCH SA NA OSOBU VZŤAHUJÚ SÚČASNE PRÁVNE PREDPISY DVOCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

(Článok 14c ods. 1 písm. b) nariadenia)

1. Ak je samostatne zárobkovo činný v Belgicku a zamestnaný v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

2. Ak je osoba samostatne zárobkovo činná v Bulharsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

3. Ak je osoba samostatne zárobkovo činná v Českej republike a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

4. Ak je osoba s bydliskom v Dánsku samostatne zárobkovo činná v Dánsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

5. Pre systém úrazového poistenia v poľnohospodárstve a systém dôchodkového poistenia pracovníkov poľnohospodárstva: ak je daná osoba samostatne zárobkovo činná v poľnohospodárstve v Nemecku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

6. Ak je osoba s bydliskom v Estónsku samostatne zárobkovo činná v Estónsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

7. Systém dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činných osôb: ak je daná osoba samostatne zárobkovo činná v Grécku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

8. Ak je osoba s bydliskom v Španielsku samostatne zárobkovo činná v Španielsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

9. Ak ide o osobu, ktorá je samostatne zárobkovo činná vo Francúzsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte s výnimkou Luxemburska.

10. Ak ide o osobu, ktorá je samostatne zárobkovo činná v poľnohospodárstve vo Francúzsku a zamestnaná v Luxembursku.

11. Ak ide o osobu, ktorá je samostatne zárobkovo činná v Taliansku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

12. Ak je osoba s bydliskom na Cypre samostatne zárobkovo činná na Cypre a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

13. Ak je osoba samostatne zárobkovo činná na Malte a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

14. Ak je daná osoba samostatne zárobkovo činná v Portugalsku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

15. Ak je osoba samostatne zárobkovo činná v Rumunsku a zamestnaná v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

16. Ak je osoba s bydliskom vo Fínsku, samostatne zárobkovo činná vo Fínsku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

17. Ak je osoba samostatne zárobkovo činná na Slovensku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

18. Ak je osoba s bydliskom vo Švédsku, samostatne zárobkovo činná vo Švédsku a zamestnaná v ktoromkoľvek druhom členskom štáte.

▼M5
PRÍLOHA VIII

SYSTÉMY, KTORÉ POSKYTUJÚ VÝHRADNE RODINNÉ DÁVKY A DOPLNKOVÉ ALEBO OSOBITNÉ PRÍSPEVKY PRE SIROTY

(Článok 78 nariadenia)

A.   BELGICKO

a) Rodinné prídavky ustanovené koordinovanými zákonmi o rodinných prídavkoch pre zamestnancov.

b) Dávky v nezaopatrenosti ustanovené právnymi predpismi, týkajúcimi sa dávok v nezaopatrenosti samostatne zárobkovo činných osôb.

c) Dávky v nezaopatrenosti ustanovené v rámci systémov pre bývalých zamestnancov z belgického Konga a Rwandy-Urundi.

▼M10

B.   BULHARSKO

Žiadne.

▼M10

C.   ČESKÁ REPUBLIKA

▼A1

Žiadne.

▼M10

D.   DÁNSKO

▼M5

„Osobitné rodinné prídavky a bežné a doplatkové rodinné prídavky, poskytované v prípade, že osoba, do opatrovníctva ktorej sú deti zverené, je jediným opatrovateľom.

Naviac, dávky na nezaopatrené deti, poskytované všetkým deťom mladším ako 18 rokov v prípade, ak žijú v Dánsku a ak osoba, do opatrovníctva ktorej sú deti zverené, plne podlieha zdaneniu podľa dánskych právnych predpisov.“

▼M10

E.   NEMECKO

▼M5

Žiadne

▼M10

F.   ESTÓNSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

G.   GRÉCKO

▼M5

Žiadne

▼M10

H.   ŠPANIELSKO

▼M5

Žiadne

▼M10

I.   FRANCÚZSKO

▼M5

Všetky základné systémy sociálneho zabezpečenia s výnimkou osobitných systémov pre zamestnancov (úradníci, štátni pracovníci, námorníci, notári, zástupcovia EDG-GDF, SNCF a RATP, personál Opery a Comédie française etc.) okrem systému pre baníkov.

Žiadne

▼M10

J.   ÍRSKO

▼M12

Prídavky na deti, platby pre poručníka (príspevkové) a vdovské (príspevkové) a vdovecké (príspevkové) dôchodkové príplatky vyplácané deťom spĺňajúcim podmienky úplného znenia zákona o sociálnej starostlivosti z roku 2005 (Social Welfare Consolidation Act 2005) v znení jeho neskorších zmien a doplnení.

▼M10

K.   TALIANSKO

▼M5

Žiadne

▼M10

L.   CYPRUS

▼A1

Žiadne.

▼M10

M.   LOTYŠSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

N.   LITVA

▼A1

Žiadne.

▼M10

O.   LUXEMBURSKO

▼M5

Žiadne

▼M10

P.   MAĎARSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

Q.   MALTA

▼A1

Žiadne.

▼M10

R.   HOLANDSKO

▼M5

Žiadne

▼M10

S.   RAKÚSKO

▼M5

Žiadne

▼M10

T.   POĽSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

U.   PORTUGALSKO

▼M5

Žiadne

▼M10

V.   RUMUNSKO

Žiadne.

▼M10

W.   SLOVINSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

X.   SLOVENSKO

▼A1

Žiadne.

▼M10

Y.   FÍNSKO

▼M5

Žiadne

▼M10

Z.   ŠVÉDSKO

▼M5

Žiadne

▼M10

AA.   SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

▼M5

1.   Veľká Británia a Severné Írsko

Ustanovenia podľa Zákona o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia z roku 1992 a Zákona o príspevkoch a dávkach sociálneho zabezpečenia (Severné Írsko) z roku 1992, týkajúce sa dávok pre deti (vrátane akýchkoľvek vyšších sadzieb pre osamelých rodičov); prídavky na nezaopatrené deti, vyplácané dôchodcom, a prídavky pre opatrovníkov.

2.   Gibraltár

Ustanovenia podľa Vyhlášky o sociálnom zabezpečení (otvorený dlhodobý systém dávok) z roku 1997 a Vyhlášky o sociálnom zabezpečení (uzavretý dlhodobý systém dávok) z roku 1996, týkajúce sa zvýšení prídavkov na nezaopatrené deti vyplácaných dôchodcom a prídavkov pre opatrovateľov.

▼B
PRÍLOHA B

ZOZNAM AKTOV, KTORÝMI SA MENÍ NARIADENIE (EHS) č. 1408/71 A (EHS) č. 574/72

A. Akt o pristúpení Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15.11.1985, s. 23)

B. Akt o pristúpení Rakúska, Fínska a Švédska (Ú. v. ES C 241, 29.8.1994, s. 9) v znení rozhodnutia Rady 95/1/ES (Ú. v. ES L 1, 1.1.1995, s. 1)

1. Aktualizované nariadenie Rady (EHS) č. 2001/83 z 2. júna 1983 (Ú. v. ES L 230, 22.8.1983, s. 6)

2. Nariadenie Rady (EHS) č. 1660/85 z 13. júna 1985, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenia (EHS) č. 574/72, ktoré upravuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 160, 20.6.1985, s. 1; španielsky textDO Edición especial, 1985 (05. V4) lk 142; portugalský text:JO Edição Especial, 1985 (05. F4) lk 142; švédskyEGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), lk 61; fínsky textEYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), lk 61)

3. Nariadenie Rady (EHS) č. 1661/85 z 13. júna 1985, ktoré upravuje technickú adaptáciu pravidiel spoločenstva na sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov vzhľadom na Grónsko (Ú. v. ES L 160, 20.6.1985, s. 7; španielskyDO Edición especial, 1985 (05.04), lk 148; portugalský textJO Edição Especial, 1985 (05.04), lk 148; švédskyEGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), lk 67; fínsky textEYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), lk 67)

4. Nariadenie Rady (EHS) č. 513/86 z 26. februára 1986, ktorým sa mení príloha 1, 4, 5 a 6 nariadenia Rady (EHS) č. 574/72, ktoré upravujú postup vykonávania nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 51, 28.2.1986, s. 44; švédsky textEGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), lk 73; fínsky text:EYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), lk 73)

5. Nariadenie Rady (EHS) č. 3811/86 z 11. decembra 1986, ktorým sa mení nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 355, 16.12.1986, s. 5; švédskyEGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), lk 86; fínsky textEYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), lk 86)

6. Nariadenie Rady (EHS) č. 1305/89 z 11. mája 1989, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 131, 13.5.1985, s. 1; švédskyEGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), lk 143; fínsky textEYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), lk 143)

7. Nariadenie Rady (EHS) č. 2332/89 z 18. júla 1989, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 224, 2.8.1989, s. 1; švédskyEGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), lk 154; fínsky textEYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), lk 154)

8. Nariadenie Rady (EHS) č. 3427/89 z 30. októbra 1989, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 331, 16.11.1989, s. 1; švédskyEGT, Specialutgåva 1994, område 05 (04), lk 165; fínsky textEYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (04), lk 165)

9. Nariadenie Rady (EHS) č. 2195/91 z 25. júna 1991, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa upravuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 206, 29.7.1991, s. 2; švédskyEGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), lk 46; fínsky textEYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), lk 46)

10. Nariadenie Rady (EHS) č. 1247/92 z 30. apríla 1992, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 1; švédskyEGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), lk 124; fínsky textEYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), lk 124)

11. Nariadenie Rady (EHS) č. 1248/92 z 30. apríla 1992, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 7; švédskyEGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), lk 130; fínsky textEYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), lk 130)

12. Nariadenie Rady (EHS) č. 1249/92 z 30. apríla 1992, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 28; švédskyEGT, Specialutgåva 1994, område 05 (05), lk 151; fínsky textEYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (05), lk 151)

13. Nariadenie Rady (EHS) č. 1945/93 z 30. júna 1993, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71, a nariadenie (EHS) č. 1247/92, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 181, 23.7.1993, s. 1; švédskyEGT, Specialutgåva 1994, område 05 (06), lk 63; fínsky textEYVL:n erityispainos 1994, alue 05 (06), lk 63)

14. Nariadenie Rady (EHS) č. 3095/95 z 22. decembra 1995, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71, nariadenie (EHS) č. 1247/92, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71, a nariadenie (EHS) č. 1945/93, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1247/92 (Ú. v. ES L 335, 30.12.1995, s. 1)

15. Nariadenie Rady (EHS) č. 3096/95 z 22. decembra 1995, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, a nariadenie (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (Ú. v. ES L 335, 30.12.1995, s. 10)( 1 ) Pozri prílohu B.

( 2 ) Pozri prílohu B.

( 3 ) Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 7.

( 4 ) Ú. v. ES L 136, 19.5.1992, s. 1.

( 5 ) Ú. v. ES L 209, 25.7.1998, s. 1.

( 6 ) Ú. v. ES L 164, 30.6.1999, s. 1.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 117, 4.5.2005, s. 1.