Rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) z 15. decembra 2016 –
DEI/Komisia

(vec T‑421/09 RENV)

„Hospodárska súťaž – Zneužitie dominantného postavenia – Grécky trh s dodávkami hnedého uhlia a grécky veľkoobchodný trh s elektrickou energiou – Rozhodnutie, ktorým sa stanovujú špecifické opatrenia na nápravu protisúťažných účinkov porušenia článku 86 ods. 1 ES v spojení s článkom 82 ES – Článok 86 ods. 3 ES – Povinnosť odôvodnenia – Proporcionalita – Zmluvná sloboda“

1. 

Akty inštitúcií–Odôvodnenie–Povinnosť–Rozsah–Rozhodnutie o uplatnení pravidiel hospodárskej súťaže

(článok 253 ES)

(pozri body 109, 110)

2. 

Žaloba o neplatnosť–Dôvody–Neexistencia alebo nedostatok odôvodnenia–Dôvod odlišujúci sa od dôvodu týkajúceho sa materiálnej zákonnosti

(články 230 a 253 ES)

(pozri bod 111)

3. 

Právo Európskej únie–Zásady–Základné práva–Zmluvná sloboda–Obmedzenia–Prípustnosť–Podmienky–Obmedzenia prijaté podľa pravidiel hospodárskej súťaže

(článok 6 ods. 3 ZEÚ; Charta základných práv Európskej únie, článok 16; článok 86 ods. 3 ES)

(pozri body 130 – 144)

4. 

Hospodárska súťaž–Verejnoprávne podniky a podniky, ktorým členské štáty priznávajú osobitné alebo výlučné práva–Právomoci Komisie v súvislosti s jej povinnosťou dohľadu–Rozhodnutie, ktorým sa stanovujú špecifické opatrenia na nápravu protisúťažných účinkov porušenia pravidiel hospodárskej súťaže–Porušenie zásady proporcionality–Neexistencia

(článok 86 ods. 3 ES)

(pozri body 147 – 162)

Predmet

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2009) 6244 v konečnom znení zo 4. augusta 2009, ktorým sa stanovujú špecifické opatrenia na nápravu protisúťažných účinkov porušenia uvedeného v rozhodnutí Komisie z 5. marca 2008 týkajúceho sa rozhodnutia Helénskej republiky udeliť alebo ponechať v platnosti práva na ťažbu hnedého uhlia v prospech spoločnosti DEI

Výrok

1. 

Žaloba sa zamieta.

2. 

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

3. 

Helénska republika znáša svoje vlastné trovy konania.