15.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 418/24


Oznámenie Komisie o uplatňovaní Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu alebo protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru

(2021/C 418/12)

Na účely uplatňovania diagonálnej kumulácie pôvodu medzi zmluvnými stranami (1) Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (2) (ďalej len „dohovor“) si príslušné strany prostredníctvom Európskej komisie navzájom oznamujú platné pravidlá pôvodu s ostatnými stranami.

Je potrebné pripomenúť, že diagonálna kumulácia sa môže uplatňovať iba v prípade, že strany poslednej výroby a konečného určenia uzavreli dohody o voľnom obchode obsahujúce rovnaké pravidlá pôvodu so všetkými stranami, ktoré sa podieľajú na získaní statusu pôvodu, t. j. so všetkými stranami, v ktorých majú pôvod použité materiály. Materiály s pôvodom v strane, ktorá neuzavrela dohodu so stranami poslednej výroby a/alebo konečného určenia, sa považujú za nepôvodné materiály. Konkrétne príklady sú uvedené vo vysvetlivkách týkajúcich sa paneuro-stredomorských protokolov o pravidlách pôvodu (3).

Na základe oznámení, ktoré strany predložili Európskej komisii, sa v pripojených tabuľkách uvádza:

 

v tabuľke č. 1 – zjednodušený prehľad možností kumulácie k 1. augusta 2021,

 

v tabuľkách č. 2 a č. 3 – dátum, od ktorého sa diagonálna kumulácia začína uplatňovať.

V tabuľke č. 1 „X“ znamená existenciu dohody o voľnom obchode obsahujúcej pravidlá pôvodu umožňujúce kumuláciu na základe modelu paneuro-stredomorských pravidiel pôvodu medzi 2 partnermi. Pri použití diagonálnej kumulácie s tretím partnerom by sa mal vo všetkých priesečníkoch tabuľky medzi danými tromi partnermi uvádzať znak „X“. Pri diagonálnej kumulácii však platia určité výnimky. Ak sa v takých prípadoch vedľa znaku „X“ uvádza (1), (2) alebo (*), upozorňuje to na výnimky, ktoré treba vziať do úvahy.

Dátumy uvedené v tabuľke č. 2 sa vzťahujú na:

dátum uplatňovania diagonálnej kumulácie na základe článku 3 dodatku I k dohovoru, keď príslušná dohoda o voľnom obchode odkazuje na dohovor, v tom prípade sa pred dátumom uvádza označenie „(C)“,

v ostatných prípadoch dátum uplatňovania protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia, ktoré sú pripojené k príslušnej dohode o voľnom obchode.

Dátumy uvedené v tabuľke č. 3 odkazujú na dátum začatia uplatňovania protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia, pripojených k dohodám o voľnom obchode medzi EÚ, Tureckom a účastníkmi procesu stabilizácie a pridruženia EÚ. Vždy, keď sa uvedie odkaz na dohovor v dohode o voľnom obchode medzi stranami v tejto tabuľke, v tabuľke č. 2 sa doplní dátum a pred ním „(C)“.

Takisto je potrebné pripomenúť, že materiály s pôvodom v Turecku, na ktoré sa vzťahuje colná únia EÚ – Turecko, sa môžu považovať za pôvodné materiály na účely diagonálnej kumulácie medzi Európskou úniou a stranami, ktoré sa zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia a s ktorými sa uplatňuje protokol o pôvode.

Kódy pre zmluvné krajiny uvedené v tabuľkách sú:

Európska únia

Štáty EZVO:

Island

IS

Švajčiarsko (vrátane –Lichtenštajnska) (4)

CH (+ LI)

Nórsko

NO

Faerské ostrovy

FO

Účastníci barcelonského procesu:

Alžírsko

DZ

Egypt

EG

Izrael

IL

Jordánsko

JO

Libanon

LB

Maroko

MA

Sýria

SY

Západný breh a pásmo Gazy

PS

Tunisko

TN

Turecko

TR

Účastníci procesu stabilizácie a pridruženia EÚ:

Albánsko

AL

Bosna a Hercegovina

BA

Severné Macedónsko

MK

Čierna Hora

ME

Srbsko

RS

Kosovo (*)

KO

Moldavská republika

MD

Gruzínsko

GE

Ukrajina

UA

Týmto oznámením sa nahrádza oznámenie 2020/C 322/03 (Ú. v. EÚ C 322, 30.9.2020, s. 3).

Tabuľka č. 1

Zjednodušený prehľad možností diagonálnej kumulácie v paneuro-stredomorskej zóne k 1. augusta 2021

 

 

Štáty EZVO

 

Účastníci barcelonského procesu

 

Účastníci procesu stabilizácie a pridruženia EÚ

 

 

 

 

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X (5)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+ LI)

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

IS

X

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

NO

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

 

X

X

FO

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

X

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

X (5)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X (*1)

X (*1)

 (*1)

X (*1)

X (*1)

X (*1)

X

X (6)

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

BA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

 

X

X

X

X

X

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

 

X

X

X

X

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

 

X

X

X

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

X

 

X

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

UA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


Tabuľka č. 2

Dátum uplatňovania pravidiel pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia v paneuro-stredomorskej zóne

 

 

Štáty EZVO

 

Účastníci barcelonského procesu

 

Účastníci procesu stabilizácie a pridruženia EÚ

 

 

 

 

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

 

1. 1. 2006

(C) 1. 2. 2016

1. 1. 2006

(C) 1. 5. 2015

1. 1. 2006

(C) 1. 5. 2015

1. 12. 2005

(C) 12. 5. 2015

1. 11. 2007

1. 3. 2006

(C) 1. 2. 2016

1. 1. 2006

1. 7. 2006

 

1. 12. 2005

1. 7. 2009

(C) 1. 3. 2016

 

1. 8. 2006

 (7)

(C) 1. 5. 2015

(C) 9. 12. 2016

(C) 1. 4. 2016

(C) 1. 2. 2015

(C) 1. 5. 2015

(C) 1. 2. 2015

(C) 1. 12. 2016

(C) 1. 6. 2018

(C) 1. 1. 2019

CH

(+ LI)

1. 1. 2006

(C) 1. 2. 2016

 

1. 8. 2005

(C) 1. 7. 2013

1. 8. 2005

(C) 1. 7. 2013

1. 1. 2006

 

1. 8. 2007

1. 7. 2005

17. 7. 2007

1. 1. 2007

1. 3. 2005

1. 5. 2016

 

1. 6. 2005

1. 9. 2007

(C) 1. 12. 2019

(C) 1. 5. 2015

(C) 1. 1. 2015

 

(C) 1. 9. 2012

1. 2. 2016

(C) 1. 5. 2015

 

(C) 1. 5. 2018

1. 6. 2012

IS

1. 1. 2006

(C) 1. 5. 2015

1. 8. 2005

(C) 1. 7. 2013

 

1. 8. 2005

(C) 1. 7. 2013

1. 11. 2005

 

1. 8. 2007

1. 7. 2005

17. 7. 2007

1. 1. 2007

1. 3. 2005

1. 5. 2016

 

1. 3. 2006

1. 9. 2007

(C) 1. 12. 2019

(C) 1. 5. 2015

(C) 1. 1. 2015

 

(C) 1. 10. 2012

1. 5. 2015

(C) 1. 5. 2015

 

(C) 1. 9. 2017

1. 6. 2012

NO

1. 1. 2006

(C) 1. 5. 2015

1. 8. 2005

(C) 1. 7. 2013

1. 8. 2005

(C) 1. 7. 2013

 

1. 12. 2005

 

1. 8. 2007

1. 7. 2005

17. 7. 2007

1. 1. 2007

1. 3. 2005

1. 5. 2016

 

1. 8. 2005

1. 9. 2007

(C) 1. 12. 2019

(C) 1. 5. 2015

(C) 1. 1. 2015

 

(C) 1. 11. 2012

1. 5. 2015

(C) 1. 5. 2015

 

(C) 1. 9. 2017

1. 6. 2012

FO

1. 12. 2005

(C) 12. 5. 2015

1. 1. 2006

1. 11. 2005

1. 12. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1. 10. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1. 11. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1. 3. 2006

(C) 1. 2. 2016

1. 8. 2007

1. 8. 2007

1. 8. 2007

 

 

 

 

6. 7. 2006

 

6. 7. 2006

 

 

6. 7. 2006

1. 3. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

1. 1. 2006

1. 7. 2005

1. 7. 2005

1. 7. 2005

 

 

 

 

9. 2. 2006

 

 

 

 

 

1. 3. 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

1. 7. 2006

17. 7. 2007

17. 7. 2007

17. 7. 2007

 

 

6. 7. 2006

9. 2. 2006

 

 

6. 7. 2006

 

 

6. 7. 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1. 1. 2007

1. 1. 2007

1. 1. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1. 12. 2005

1. 3. 2005

1. 3. 2005

1. 3. 2005

 

 

6. 7. 2006

 

6. 7. 2006

 

 

 

 

6. 7. 2006

1. 1. 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

1. 7. 2009

(C) 1. 3. 2016

1. 5. 2016

1. 5. 2016

1. 5. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26. 3. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1. 8. 2006

1. 6. 2005

1. 3. 2006

1. 8. 2005

 

 

6. 7. 2006

 

6. 7. 2006

 

6. 7. 2006

 

 

 

1. 7. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (7)

1. 9. 2007

(C) 1. 12. 2019

1. 9. 2007

(C) 1. 12. 2019

1. 9. 2007

(C) 1. 12. 2019

(C) 1. 10. 2017

 

1. 3. 2007

1. 3. 2006

 

 

1. 1. 2006

(C) 26. 3. 2021

1. 1. 2007

1. 7. 2005

 

(C) 3. 5. 2021

(C) 1. 8. 2021

1. 9. 2019

(C) 1. 6. 2021

(C) 1. 8. 2018

(C) 1. 6. 2019

(C) 1. 10. 2017

(C) 29. 4. 2021

 

AL

(C) 1. 5. 2015

(C) 1. 5. 2015

(C) 1. 5. 2015

(C) 1. 5. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 3. 5. 2021

 

(C) 1. 2. 2015

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

 

 

BA

(C) 9. 12. 2016

(C) 1. 1. 2015

(C) 1. 1. 2015

(C) 1. 1. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1. 8. 2021

(C) 1. 2. 2015

 

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 2. 2015

(C) 1. 2. 2015

(C) 1. 2. 2015

(C) 1. 4. 2014

 

 

KO

(C) 1. 4. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 9. 2019

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

 

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

 

 

ME

(C) 1. 2. 2015

(C) 1. 9. 2012

(C) 1. 10. 2012

(C) 1. 11. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1. 6. 2021

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 2. 2015

(C) 1. 4. 2014

 

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

 

 

MK

(C) 1. 5. 2015

1. 2. 2016

1. 5. 2015

1. 5. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1. 8. 2018

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 2. 2015

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

 

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

 

 

RS

(C) 1. 2. 2015

(C) 1. 5. 2015

(C) 1. 5. 2015

(C) 1. 5. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1. 6. 2019

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 2. 2015

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

 

(C) 1. 4. 2014

 

 

MD

(C) 1. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1. 10. 2017

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

(C) 1. 4. 2014

 

 

 

GE

(C) 1. 6. 2018

(C) 1. 5. 2018

(C) 1. 9. 2017

(C) 1. 9. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 29. 4. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26. 3. 2020

UA

(C) 1. 1. 2019

1. 6. 2012

1. 6. 2012

1. 6. 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26. 3. 2020

 


Tabuľka č. 3

Dátum začatia uplatňovania protokolov o pravidlách pôvodu, ktorými sa stanovuje diagonálna kumulácia medzi Európskou úniou, Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Kosovom, Severným Macedónskom, Čiernou Horou, Srbskom a Tureckom

 

AL

BA

KO

MK

ME

RS

TR

 

1. 1. 2007

1. 7. 2008

1. 4. 2016

1. 1. 2007

1. 1. 2008

8. 12. 2009

 (8)

AL

1. 1. 2007

 

22. 11. 2007

1. 4. 2014

26. 7. 2007

26. 7. 2007

24. 10. 2007

1. 8. 2011

BA

1. 7. 2008

22. 11. 2007

 

1. 4. 2014

22. 11. 2007

22. 11. 2007

22. 11. 2007

14. 12. 2011

KO

1. 4. 2016

1. 4. 2014

1. 4. 2014

 

1. 4. 2014

1. 4. 2014

1. 4. 2014

1. 9. 2019

MK

1. 1. 2007

26. 7. 2007

22. 11. 2007

1. 4. 2014

 

26. 7. 2007

24. 10. 2007

1. 7. 2009

ME

1. 1. 2008

26. 7. 2007

22. 11. 2007

1. 4. 2014

26. 7. 2007

 

24. 10. 2007

1. 3. 2010

RS

8. 12. 2009

24. 10. 2007

22. 11. 2007

1. 4. 2014

24. 10. 2007

24. 10. 2007

 

1. 9. 2010

TR

 (8)

1. 8. 2011

14. 12. 2011

1. 9. 2019

1. 7. 2009

1. 3. 2010

1. 9. 2010

 


(1)  Zmluvnými stranami sú Európska únia, Albánsko, Alžírsko, Bosna a Hercegovina, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzínsko, Island, Izrael, Jordánsko, Kosovo [podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244(1999)], Libanon, Severné Macedónsko, Moldavská republika, Čierna Hora, Maroko, Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko (vrátane Lichtenštajnska), Sýria, Tunisko, Turecko, Ukrajina a západný breh Jordánu a pásmo Gazy.

(2)  Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ C 83, 17.4.2007, s. 1.

(4)  Švajčiarsko a Lichtenštajnské kniežatstvo tvoria colnú úniu.

(*)  This designation is without prejudice to positions on status and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

(*1)  Diagonálna kumulácia medzi Tureckom, Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Kosovom, Severným Macedónskom, Čiernou Horou a Srbskom je možná. Pokiaľ však ide o možnosť diagonálnej kumulácie medzi Európskou úniou, Tureckom, Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Kosovom, Severným Macedónskom, Čiernou Horou a Srbskom, pozri tabuľku č. 3.

(5)  V prípade tovaru, na ktorý sa vzťahuje colná únia EÚ –Turecko, je dátum začatia uplatňovania 27. júl 2006.

 

V prípade poľnohospodárskych výrobkov je dátum začatia uplatňovania 1. január 2007 (s MD a GE sa kumulácia neuplatňuje).

 

V prípade výrobkov z uhlia a ocele je dátum začatia uplatňovania 1. marec 2009 (s MD a GE sa kumulácia neuplatňuje).

(6)  V prípade výrobkov:

ktoré patria do 1. až 24. kapitoly harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru, a

na ktoré sa vzťahuje príloha 1 k dohode o voľnom obchode medzi Tureckou republikou a Gruzínskom, sa kumulácia pôvodu môže uplatňovať iba v prípade, že majú pôvod v Tureckej republike a Gruzínsku.

(7)  V prípade tovaru, na ktorý sa vzťahuje colná únia EÚ –Turecko, je dátum začatia uplatňovania 27. júl 2006.

 

V prípade poľnohospodárskych výrobkov je dátum začatia uplatňovania 1. január 2007.

 

V prípade výrobkov z uhlia a ocele je dátum začatia uplatňovania 1. marec 2009.

(8)  V prípade tovaru, na ktorý sa vzťahuje colná únia EÚ –Turecko, je dátum začatia uplatňovania 27. júl 2006. Neplatí to pre poľnohospodárske výrobky a výrobky z uhlia a ocele.