52011PC0378
DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. KONTEXT NÁVRHU

S cieľom zabezpečiť potrebnú právnu istotu a homogénnosť vnútorného trhu má Spoločný výbor EHP začleniť všetky príslušné právne predpisy Spoločenstva čo najskôr po ich prijatí do Dohody o EHP.

2. VÝSLEDKY KONZULTÁCIÍ SO ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI A POSÚDENÍ VPLYVU

Cieľom návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP (priloženého k navrhovanému rozhodnutiu Rady) je zmeniť a doplniť prílohu XIII (Doprava) pridaním nového acquis Spoločenstva v tejto oblasti. Týka sa to nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie), ktoré sa má začleniť do dohody. Toto rozhodnutie má transponovať spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb a zároveň štátom EZVO umožniť vydávanie licencií s platnosťou v rámci EHP pod podmienkou, že príslušná dohoda s treťou krajinou bude schválená Spoločným výborom EHP. V tomto rozhodnutí sa takisto stanovuje päťročná lehota pre záväzok služby vo verejnom záujme vzťahujúci sa na regionálne letiská na Islande a v štyroch najsevernejších krajoch v Nórsku tak, ako je to v prípade najodľahlejších regiónov podľa článku 349 ZFEÚ, pretože tieto oblasti zahŕňajú trasy, ktoré je možné pokladať za okrajové takisto ako najodľahlejšie oblasti EÚ.

Nariadenie Rady (ES) č. 1008/2008 zrušuje nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92, 2408/92 a 2409/92 začlenené do dohody, a preto je potrebné odkaz na ne v rámci dohody vypustiť.

3. PRÁVNE PRVKY NÁVRHU

Podľa článku 1 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2894/94 o opatreniach na vykonávanie Dohody o EHP Rada na základe návrhu Komisie prijíma v mene Únie pozíciu k takýmto rozhodnutiam.

Komisia predkladá Rade návrh rozhodnutia Spoločného výboru EHP, aby ho Rada prijala ako pozíciu Únie. Komisia verí, že tento návrh bude môcť Spoločnému výboru EHP predložiť pri najbližšej možnej príležitosti.

2011/0165 (NLE)

Návrh

ROZHODNUTIE RADY

o pozícii, ktorú má prijať Európska únia v Spoločnom výbore EHP v súvislosti so zmenou a doplnením prílohy XIII (Doprava)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 100 ods. 2 a článok 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore[1], a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1) Príloha XIII k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“) obsahuje osobitné ustanovenia a opatrenia týkajúce sa dopravy.

(2) Je vhodné začleniť do dohody nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie)[2]. Je takisto vhodné zrušiť nariadenia Rady (EHS) č. 24047/92[3], 2408/92[4] a 2409/92[5] začlenené do dohody, ktoré boli zrušené nariadením (ES) č. 100/2008.

(3) Príloha XIII k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Jediný článok

Pozícia, ktorú má Únia prijať v Spoločnom výbore EHP k plánovanej zmene a doplneniu prílohy XIII k Dohode o EHP, je uvedená v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli

Za Radu

predseda

PRÍLOHA

Návrh

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č.

z dňa,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIII (Doprava) k Dohode o EHP

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore zmenenú a doplnenú protokolom, ktorým sa upravuje Dohoda o Európskom hospodárskom priestore, ďalej len „dohoda“, a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

1. Príloha XIII k dohode bola zmenená a doplnená rozhodnutím Spoločného výboru EHP č. …/... z …[6].

2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ES z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie)[7] sa má začleniť do dohody.

3. Nariadenie (ES) č. 1008/2008 zrušuje nariadenia (EHS) č. 2407/92[8], 2408/92[9] a 2409/92[10] začlenené do dohody, a preto je potrebné odkaz na ne v rámci dohody vypustiť,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

Príloha XIII k dohode sa mení a dopĺňa takto:

1. Znenie bodu 64a [nariadenie Rady (EHS) č. 2408/92] sa nahrádza takto:

„ 32008 R 1008 : nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a) V článku 4 písm. f) sa slová „, pokiaľ nie je ustanovené inak v dohode s treťou krajinou, ktorej je Spoločenstvo zmluvnou stranou;“ nahrádzajú takto:

„. Prevádzkové licencie s právnym účinkom v celom EHP však možno udeliť na základe výnimiek z tejto požiadavky stanovených v dohodách s tretími krajinami, ktorých zmluvnou stranou je Spoločenstvo alebo jedna alebo viacero štátov EZVO, za predpokladu, že Spoločný výbor EHP prijme rozhodnutie na tento účel.“

b) Na konci článku 16 ods. 9 druhého pododseku sa dopĺňa toto:

„, ako aj na regionálne letiská na Islande a v štyroch najsevernejších krajoch v Nórsku.“

2. Znenie bodu 65 [nariadenie Rady (EHS) č. 2409/92] a bodu 66b [nariadenie Rady (EHS) č. 2407/92] sa vypúšťa.

Článok 2

Znenie nariadenia (ES) č. 1008/2008 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie , je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť […] pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 dohody[11].

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie .

V Bruseli

Za Spoločný výbor EHP

predseda tajomníci Spoločného výboru EHP

[1] Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

[2] Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.

[3] Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8.

[5] Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 15.

[6] Ú. v. EÚ L ...

[7] Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.

[8] Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8.

[10] Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 15.

[11] [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]