12.2.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 35/4


STANOVISKO č. 1/2010

„Zlepšovanie finančného hospodárenia s rozpočtom Európskej únie: riziká a výzvy“

2010/C 35/05

Európsky dvor audítorov informuje, že sa na jeho internetovej stránke: http://www.eca.europa.eu práve uverejnilo Stanovisko č. 1/2010 „Zlepšovanie finančného hospodárenia s rozpočtom Európskej únie: riziká a výzvy“.