5.7.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 170/100


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/1409

zo 4. júla 2023,

ktorým sa centrálny správca registra Únie poveruje vrátiť členským štátom a Spojenému kráľovstvu prebytok Únie na konci druhého záväzného obdobia Kjótskeho protokolu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1339 z 13. júla 2015 o uzavretí dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a spoločnom plnení z neho vyplývajúcich záväzkov v mene Európskej únie (1), a najmä na jeho článok 4,

keďže:

(1)

Únia uzavrela dodatok z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy. V dodatku z Dauhy je stanovené druhé záväzné obdobie Kjótskeho protokolu, ktoré trvalo od 1. januára 2013 do 31. decembra 2020.

(2)

V súlade s článkom 4 rozhodnutie (EÚ) 2015/1339 sa všetky jednotky prideleného množstva na druhé záväzné obdobie dostupné v registri Únie po tom, ako Únia splnila svoj záväzok stanovený v článku 11 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (2) a po tom, ako sa vykonal každý prevod jednotiek prideleného množstva podľa vykonávacích aktov prijatých na základe článku 10 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (ďalej len „prebytok Únie“), musia vrátiť členským štátom na konci druhého záväzného obdobia.

(3)

Po prevode príslušného podielu z výnosov do Adaptačného fondu je čistý prebytok Únie v registri Únie presne 2 215 147 885 jednotiek prideleného množstva. Tieto jednotky by sa mali vrátiť členským štátom a Spojenému kráľovstvu (3) v súlade s pravidlami stanovenými v článku 4 ods. 2 rozhodnutia (EÚ) 2015/1339.

(4)

Komisia by mala dať pokyn centrálnemu správcovi registra Únie, aby tieto jednotky vrátil členským štátom a Spojenému kráľovstvu,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Komisia poveruje centrálneho správcu registra Únie, aby na účty Belgicka, Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švédska a Talianska vrátil jednotky prideleného množstva stanovené v prílohe.

V Bruseli 4. júla 2023

Za Komisiu

Frans TIMMERMANS

výkonný podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 207, 4.8.2015, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 z 21. mája 2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy a o zrušení rozhodnutia č. 280/2004/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 13).

(3)  Ú. v. EÚ C 384 I, 12.11.2019, s. 59.


PRÍLOHA

Členský štát

Rozdelenie jednotiek prideleného množstva z prebytku Únie

Rakúsko

13 779 438

Belgicko

21 010 620

Bulharsko

129 595 427

Chorvátsko

7 379 327

Cyprus

1 611 575

Česko

136 916 575

Dánsko

13 496 692

Estónsko

52 162 070

Fínsko

8 895 367

Francúzsko

102 390 482

Nemecko

200 540 800

Grécko

16 329 385

Maďarsko

110 193 391

Írsko

11 665 373

Taliansko

81 862 104

Lotyšsko

41 199 008

Litva

72 359 623

Luxembursko

2 472 803

Malta

315 853

Holandsko

31 245 242

Poľsko

306 866 601

Portugalsko

13 660 512

Rumunsko

503 842 880

Slovensko

77 068 229

Slovinsko

3 376 854

Španielsko

60 009 461

Švédsko

13 580 833

Spojené kráľovstvo

181 321 357