16.12.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 322/89


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2468

z 15. decembra 2022,

ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325, pokiaľ ide o uznanie súkromnej inšpekčnej organizácie „IMOCERT Latinoamérica Ltda“ na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 2,

keďže:

(1)

V prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/2325 (2) sa stanovuje zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných na účely rovnocennosti a spôsobilých vykonávať inšpekcie a vydávať certifikáty v tretích krajinách.

(2)

V prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/2325 bola organizácia „IMOCERT Latinoamérica Ltda“ omylom uvedená ako uznaná organizácia pre Kostariku. Príslušný záznam treba opraviť.

(3)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom opraviť.

(4)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre ekologickú poľnohospodársku výrobu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Oprava vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2021/2325

V prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2021/2325 sa v bode 3 záznamu týkajúceho sa organizácie „IMOCERT Latinoamérica Ltda“ vypúšťa riadok týkajúci sa Kostariky.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2022

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2325 zo 16. decembra 2021, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 stanovuje zoznam tretích krajín a zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie (Ú. v. EÚ L 465, 29.12.2021, s. 8).