28.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 57/1


NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/334

z 28. februára 2022,

ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na rozhodnutie (SZBP) 2022/335 (1) z 28. februára 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP (2) o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine,

so zreteľom na spoločný návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 31. júla 2014 prijala nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine.

(2)

Nariadením (EÚ) č. 833/2014 nadobúdajú účinnosť určité opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP.

(3)

Rada 28. februára 2022 prijala rozhodnutie (SZBP) 2022/335, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP. Uvedeným rozhodnutím sa zavádzajú ďalšie reštriktívne opatrenia zakazujúce ruským leteckým dopravcom, akémukoľvek lietadlu registrovanému v Rusku alebo akémukoľvek lietadlu, ktoré nie je registrované v Rusku a ktoré je vlastnené alebo prenajaté, alebo inak kontrolované akoukoľvek ruskou fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, pristáť na území Únie, vzlietať z neho alebo prelietať nad ním. Takisto sa ním zakazujú akékoľvek transakcie s Centrálnou bankou Ruska.

(4)

Tieto opatrenia patria do rozsahu pôsobnosti zmluvy, a preto je na ich vykonanie potrebné regulačné opatrenie na úrovni Únie, predovšetkým v snahe zabezpečiť ich jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch.

(5)

Nariadenie (EÚ) č. 833/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 833/2014 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„r)

„ruský letecký dopravca“ je letecký dopravný podnik, ktorý je držiteľom platnej prevádzkovej licencie alebo rovnocennej licencie vydanej príslušnými orgánmi Ruskej federácie.“

2.

Dopĺňajú sa tieto články:

„Článok 3d

1.   Akýmkoľvek lietadlám prevádzkovaným ruskými leteckými dopravcami vrátane marketingových dopravcov v rámci dohôd o spoločnom využívaní kódu alebo o blokovanej časti kapacity lietadla, alebo akémukoľvek lietadlu registrovanému v Rusku alebo akémukoľvek lietadlu, ktoré nie je registrované v Rusku, ktoré sú vlastnené alebo prenajaté alebo inak kontrolované akoukoľvek ruskou fyzickou alebo právnickou osobou, ruským subjektom alebo orgánom, sa zakazuje pristávať na území Únie, vzlietať z územia Únie alebo prelietať ponad územie Únie.

2.   Odsek 1 sa neuplatňuje v prípade núdzového pristátia alebo núdzového preletu.

3.   Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány lietadlu povoliť pristátie na území Únie, vzlietnutie z neho alebo prelet nad ním, ak príslušné orgány rozhodli, že takéto pristátie, vzlietnutie alebo prelet sú potrebné na humanitárne účely alebo akýkoľvek iný účel v súlade s cieľmi tohto nariadenia.

4.   Dotknutý členský štát alebo dotknuté členské štáty informujú ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa odseku 3 do dvoch týždňov odo dňa vydania povolenia.

Článok 3e

1.   Manažér siete vymenovaný Komisiou podľa jej vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2019/709 podporuje Komisiu a jej členské štáty pri zabezpečovaní vykonávania a dodržiavania článku 3d. Manažér siete najmä zamietne všetky letové plány predložené prevádzkovateľmi lietadiel, v ktorých sa uvádza úmysel vykonávať činnosti nad územím Únie, ktoré predstavujú porušenie tohto nariadenia alebo iných platných bezpečnostných a ochranných opatrení, tak, aby pilot nemal letové povolenie.

2.   Manažér siete na základe analýzy letových plánov pravidelne predkladá Komisii a členským štátom správy o vykonávaní článku 3d.“

3.

V článku 5a sa dopĺňajú tieto odseky:

„4.   Transakcie súvisiace so správou rezerv, ako aj aktív Centrálnej banky Ruska vrátane transakcií s akoukoľvek právnickou osobou, subjektom alebo orgánom konajúcim v mene alebo na základe pokynov Centrálnej banky Ruska sú zakázané.

5.   Odchylne od odseku 4 môžu príslušné orgány transakciu povoliť za predpokladu, že je to nevyhnutne potrebné na zabezpečenie finančnej stability Únie ako celku alebo dotknutých členských štátov.

6.   Dotknutý členský štát bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Komisiu o svojom zámere udeliť povolenie podľa odseku 5.“

4.

Článok 12 sa nahrádza takto:

„Článok 12

Zakazuje sa vedome a úmyselne sa zúčastňovať na činnostiach, ktorých cieľom alebo výsledkom je obchádzanie zákazov uvedených v tomto nariadení, vrátane konania ako zástupca fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov uvedených v článkoch 5, 5a, 5b, 5e a 5f alebo konania v ich prospech využívaním výnimiek uvedených v článku 5 ods. 6, článku 5a ods. 2 a 5, článku 5b ods. 2, článku 5e ods. 2 alebo článku 5f ods. 2.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. februára 2022

Za Radu

predseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Ú. v. EÚ L 57, 28.2.2022.

(2)  Rozhodnutie Rady 2014/512/SZBP z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 229, 31.7.2014, s. 13).