28.10.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 415/36


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej prokuratúry (EPPO) na finančný rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3

(2022/C 415/07)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

53 601 846

 

53 601 846

9 1

RÔZNE PRÍJMY

 

 

 

 

Hlava 9 – Súčet

53 601 846

 

53 601 846

 

CELKOVÝ SÚČET

53 601 846

 

53 601 846

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM SLUŽOBNOM POMERE

20 150 000

–1 405 000

18 745 000

1 2

RÔZNE VÝDAVKY SÚVISIACE S PRIJÍMANÍM A PRELOŽENÍM ZAMESTNANCOV

1 000 000

– 100 000

900 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

50 000

–10 000

40 000

1 4

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNY SYSTÉM

850 000

 

850 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA

250 000

 

250 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 580 000

–80 000

1 500 000

1 7

VÝDAVKY NA RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIU

20 000

 

20 000

1 8

OSTATNÉ VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

200 000

–30 000

170 000

 

Hlava 1 – Súčet

24 100 000

–1 625 000

22 475 000

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 100 000

– 100 000

3 000 000

2 2

IKT A SPRACOVANIE ÚDAJOV

2 950 000

2 470 000

5 420 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

630 000

–30 000

600 000

2 4

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

100 000

10 000

110 000

2 5

OSTATNÉ VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKU

50 000

 

50 000

 

Hlava 2 – Súčet

6 830 000

2 350 000

9 180 000

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

PREKLAD A KOMUNIKÁCIA

5 550 000

–1 430 000

4 120 000

3 2

EURÓPSKI DELEGOVANÍ PROKURÁTORI A VYŠETROVACIE ČINNOSTI

10 000 000

– 530 000

9 470 000

3 3

OPERAČNÉ NÁSTROJE IKT

4 100 000

1 375 000

5 475 000

3 4

OSTATNÉ NÁKLADY SÚVISIACE S OPERAČNÝMI ČINNOSŤAMI

3 021 846

– 140 000

2 881 846

 

Hlava 3 – Súčet

22 671 846

– 725 000

21 946 846

 

CELKOVÝ SÚČET

53 601 846

0

53 601 846

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda

 

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

22

22

AD 12

2

AD 11

3

1

AD 10

7

5

AD 9

7

5

AD 8

7

2

AD 7

42

12

AD 6

32

14

AD 5

3

5

Medzisúčet AD

127

68

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

1

AST 7

AST 6

2

AST 5

8

4

AST 4

15

5

AST 3

13

12

AST 2

AST 1

Medzisúčet AST

40

23

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

1

AST/SC 2

3

4

AST/SC 1

Medzisúčet AST/SC

4

4

Súčet

171

95

Celkový Súčet

171

95

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FS IV

27

20

FS III

18

12

FS II

3

3

FS I

 

 

Spolu FG

48

35

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

29

 

Spolu

77

35