13.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 381/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/1693

z 11. novembra 2020,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, pokiaľ ide o dátum začatia jeho uplatňovania a určité ďalšie dátumy uvedené v danom nariadení

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 (2), ktoré nadobudlo účinnosť 17. júna 2018, sa zriaďuje nový regulačný rámec pre ekologickú poľnohospodársku výrobu. S cieľom zabezpečiť plynulý prechod zo starého regulačného rámca na nový sa v uvedenom nariadení stanovuje dátum začatia uplatňovania 1. januára 2021.

(2)

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 30. januára 2020 výskyt ochorenia COVID-19 za „ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu“ a 11. marca 2020 ho označila za pandémiu. Pandémia ochorenia COVID-19 viedla k mimoriadnym okolnostiam, ktoré si od odvetvia ekologickej poľnohospodárskej výroby vyžadujú značné úsilie, ktoré nebolo možné v čase prijatia nariadenia (EÚ) 2018/848 rozumne očakávať.

(3)

Pandémia ochorenia COVID-19 a následná kríza v oblasti verejného zdravia predstavujú pre členské štáty bezprecedentnú výzvu a pre prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby (ďalej len „prevádzkovatelia“) veľkú záťaž. Prevádzkovatelia tak sústreďujú svoje úsilie na udržanie ekologickej poľnohospodárskej výroby a obchodných tokov a nemôžu sa zároveň pripraviť na začatie uplatňovania nového regulačného rámca podľa nariadenia (EÚ) 2018/848. Preto je veľmi pravdepodobné, že členské štáty a prevádzkovatelia nebudú schopní zabezpečiť riadne vykonávanie a uplatňovanie uvedeného nariadenia od 1. januára 2021, ako sa pôvodne plánovalo.

(4)

S cieľom zabezpečiť hladké fungovanie odvetvia ekologickej poľnohospodárskej výroby, poskytnúť právnu istotu a zabrániť prípadnému narušeniu trhu je potrebné posunúť na neskôr dátum začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848 a určité ďalšie dátumy uvedené v danom nariadení, ktoré sú od uvedeného dátumu odvodené.

(5)

Vzhľadom na rozsah pandémie ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiacu krízu v oblasti verejného zdravia, epidemiologický vývoj ochorenia, ako aj dodatočné zdroje, ktoré členské štáty a prevádzkovatelia potrebujú, je vhodné posunúť dátum začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848 o jeden rok.

(6)

Niekoľko dátumov súvisiacich s výnimkami, správami alebo právomocami udelenými Komisii s cieľom ukončiť alebo predĺžiť výnimky je odvodených priamo od dátumu začatia uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/848. Je preto tiež vhodné posunúť uvedené dátumy o jeden rok. Príslušné dátumy boli stanovené s prihliadnutím na čas potrebný na to, aby sa prevádzkovatelia pripravili na ukončenie výnimiek, alebo aby členské štáty a Komisia zhromaždili dostatočné informácie o dostupnosti určitých vstupov, na ktoré sa udelili výnimky, alebo aby Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade správu a pripravila legislatívny návrh alebo delegované akty.

(7)

Pandémia ochorenia COVID-19 a s ňou súvisiaca kríza v oblasti verejného zdravia predstavujú bezprecedentnú výzvu aj pre tretie krajiny a pre prevádzkovateľov pôsobiacich v tretích krajinách. V prípade tretích krajín, ktoré boli uznané za rovnocenné podľa článku 33 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (3), je preto vhodné predĺžiť dátum skončenia platnosti ich uznania o jeden rok do 31. decembra 2026, aby takéto tretie krajiny mali dostatok času na zmenu svojho štatútu, a to buď uzavretím obchodnej dohody s Úniou alebo prostredníctvom úplného súladu ich prevádzkovateľov s nariadením (EÚ) 2018/848 bez zbytočných narušení obchodu s produktmi ekologickej poľnohospodárskej výroby.

(8)

Podobne by sa mal dátum skončenia platnosti uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v tretích krajinách podľa článku 33 ods. 3 nariadenia (ES) č. 834/2007 predĺžiť o jeden rok do 31. decembra 2024 s cieľom poskytnúť týmto štátnym inšpekčným organizáciám a súkromným inšpekčným organizáciám a ich certifikovaným prevádzkovateľom v tretích krajinách dostatočný čas na prekonanie vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 a pripraviť sa na nový regulačný rámec zriadený nariadením (EÚ) 2018/848.

(9)

Keďže ciele tohto nariadenia, a to najmä zabezpečenie hladkého fungovania odvetvia ekologickej poľnohospodárskej výroby, poskytnutie právnej istoty a zabránenie možnému narušeniu trhu v dôsledku mimoriadnych okolností spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu dôsledkov akcie ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“). V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(10)

Vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19, ktorá viedla k mimoriadnym okolnostiam v súvislosti s ekologickou poľnohospodárskou výrobou, ktoré si vyžadujú okamžité opatrenia, sa považuje za vhodné uplatniť výnimku z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o EÚ, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(11)

Vzhľadom na prvoradú potrebu okamžite zabezpečiť právnu istotu pre odvetvie ekologickej poľnohospodárskej výroby za súčasných okolností by toto nariadenie malo z dôvodu naliehavosti nadobudnúť účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ) 2018/848 sa mení takto:

1.

V článku 29 ods. 4 sa dátum „31. decembra 2024“ nahrádza dátumom „31. decembra 2025“.

2.

V článku 48 ods. 1 druhom pododseku sa dátum „31. decembra 2025“ nahrádza dátumom „31. decembra 2026“.

3.

V článku 49 sa dátum „31. decembra 2021“ nahrádza dátumom „31. decembra 2022“.

4.

Článok 53 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa dátum „31. decembra 2035“ nahrádza dátumom „31. decembra 2036“.

b)

Odsek 2 sa mení takto:

i)

v úvodnej časti sa dátum „1. januára 2028“ nahrádza dátumom „1. januára 2029“;

ii)

v písmene a) sa dátum „k 31. decembru 2035“ nahrádza dátumom „k 31. decembru 2036“.

c)

V odseku 3 sa dátum „1. januára 2026“ nahrádza dátumom „1. januára 2027“.

d)

V odseku 4 sa dátum „1. januára 2025“ nahrádza dátumom „1. januára 2026“ a dátum „31. decembru 2025“ sa nahrádza dátumom „31. decembru 2026“.

e)

V odseku 7 prvom pododseku sa v úvodnej časti dátum „31. decembra 2025“ nahrádza dátumom „31. decembra 2026“.

5.

V článku 57 ods. 1 sa dátum „31. decembra 2023“ nahrádza dátumom „31. decembra 2024“.

6.

V článku 60 sa dátum „pred 1. januárom 2021“ nahrádza dátumom „pred 1. januárom 2022“.

7.

V článku 61 sa druhý odsek nahrádza takto:

„Uplatňuje sa od 1. januára 2022.“

8.

Príloha II sa mení takto:

a)

V časti I sa bod 1.5 mení takto:

i)

v druhom odseku sa dátum „31. decembra 2030“ nahrádza dátumom „31. decembra 2031“;

ii)

v treťom odseku sa dátum „31. decembra 2025“ nahrádza dátumom „31. decembra 2026“.

b)

Časť II sa mení takto:

i)

v bode 1.9.1.1 písm. a) sa dátum „1. januára 2023“ nahrádza dátumom „1. januára 2024“;

ii)

v bode 1.9.2.1 písm. a) sa dátum „1. januára 2023“ nahrádza dátumom „1. januára 2024“;

iii)

v bode 1.9.3.1 písm. c) úvodnej časti sa dátum „31. decembra 2025“ nahrádza dátumom „31. decembra 2026“;

iv)

v bode 1.9.4.2 písm. c) úvodnej časti sa dátum „31. decembra 2025“ nahrádza dátumom „31. decembra 2026“.

c)

V časti III bode 3.1.2.1 druhom odseku sa dátum „k 1. januáru 2021“ nahrádza dátumom „k 1. januáru 2022“.

d)

V časti VII bode 1.1 sa dátum „31. decembra 2023“ nahrádza dátumom „31. decembra 2024“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. novembra 2020

Za Európsky parlament

predseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

predseda

M. ROTH


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 8. októbra 2020 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 19. októbra 2020.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).