21.9.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 305/30


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2020/1306

zo 16. septembra 2020

o dočasnom vylúčení určitých expozícií voči centrálnym bankám z veľkosti celkovej expozície vzhľadom na pandémiu COVID-19 (ECB/2020/44)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1 písm. d),

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (2), a najmä na jeho článok 500b,

keďže:

(1)

Rámcom Bazilej III sa zaviedol jednoduchý a transparentný ukazovateľ finančnej páky, ktorý nie je založený na riziku a ktorý sa určuje tak, aby dôveryhodným spôsobom dopĺňal kapitálové požiadavky založené na rizikách. Norma týkajúca sa ukazovateľa finančnej páky, ktorú uverejnil Bazilejský výbor pre bankový dohľad v decembri 2017 (ďalej len „norma BCBS o ukazovateli finančnej páky“), stanovuje, že v záujme uľahčenia vykonávania menovej politiky môže príslušná jurisdikcia za výnimočných makroekonomických okolností na základe vlastného uváženia dočasne vylúčiť rezervy v centrálnej banke z veľkosti expozície ukazovateľa finančnej páky.

(2)

Norma BCBS o ukazovateli finančnej páky bola prvýkrát implementovaná do právnych predpisov Únie nariadením (EÚ) č. 575/2013. Podľa článku 430 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sú inštitúcie povinné vykazovať príslušným orgánom určité informácie o ukazovateli finančnej páky a jeho zložkách a podľa článku 451 uvedeného nariadenia sú inštitúcie povinné zverejňovať určité informácie týkajúce sa ich ukazovateľa finančnej páky a ich riadenia rizika nadmerného využívania finančnej páky.

(3)

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/876 (3) s cieľom zohľadniť revízie normy BCBS o ukazovateli finančnej páky tak, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky na medzinárodnej úrovni pre inštitúcie usadené v Únii, ktoré však pôsobia mimo Únie, a aby sa zabezpečilo, že ukazovateľ finančnej páky zostane efektívnym doplnkom požiadaviek na vlastné zdroje založených na riziku. Nariadením (EÚ) 2019/876 sa zaviedla požiadavka na ukazovateľ finančnej páky, ktorá dopĺňa systém podávania správ a zverejňovania ukazovateľa finančnej páky. Uvedeným nariadením sa tiež zaviedla možnosť za výnimočných okolností a s cieľom uľahčiť vykonávanie menových politík dočasne vylúčiť určité expozície voči centrálnym bankám z výpočtu veľkosti celkovej expozície inštitúcie. Tieto zmeny rámca ukazovateľa finančnej páky vrátane práva rozhodnúť o vylúčení určitých expozícií voči centrálnym bankám z veľkosti celkovej expozície nadobudnú účinnosť 28. júna 2021.

(4)

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 bolo potom znova zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/873 (4) okrem iného tak, aby sa poskytla možnosť dočasne vylúčiť určité expozície voči centrálnym bankám z výpočtu veľkosti celkovej expozície inštitúcie pred 28. júnom 2021, t. j. predtým, ako nadobudnú účinnosť zmeny požiadavky na ukazovateľ finančnej páky, ktoré boli zavedené nariadením (EÚ) 2019/876. Konkrétne článok 500b nariadenia (EÚ) č. 575/2013 umožňuje inštitúcii vylúčiť z veľkosti celkovej expozície určité expozície voči centrálnej banke inštitúcie, ak príslušný orgán inštitúcie po porade s príslušnou centrálnou bankou určil a verejne vyhlásil, že existujú výnimočné okolnosti, ktoré odôvodňujú vylúčenie v záujme uľahčenia vykonávania menových politík. Článok 500b nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa uplatňuje od 27. júna 2020.

(5)

Zatiaľ čo finančné trhy sa od apríla 2020 stabilizovali, podmienky financovania v eurozóne sú z dôvodu vyšších výnosov z dlhopisov a nižších cien akcií prísnejšie než na začiatku roka. Situácia spôsobená pandémiou COVID-19, ako aj z toho vyplývajúca a pretrvávajúca potreba vysokého stupňa akomodácie menovej politiky a nestabilita a zraniteľnosť hospodárstiev eurozóny a transmisného kanála menovej politiky založeného na bankách odôvodňujú záver Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB), že na účely článku 500b nariadenia (EÚ) č. 575/2013 existujú výnimočné okolnosti, ktoré odôvodňujú dočasné vylúčenie určitých expozícií voči centrálnym bankám Eurosystému z výpočtu veľkosti celkovej expozície inštitúcií s cieľom uľahčiť vykonávanie menových politík, a to do 27. júna 2021.

(6)

Medzi expozície, ktoré môžu byť vylúčené, patria mince a bankovky, ktoré predstavujú zákonnú menu v jurisdikcii centrálnej banky a aktíva predstavujúce pohľadávky voči centrálnej banke – vrátane rezerv držaných v centrálnej banke – pokiaľ sú tieto expozície dôležité pre transmisiu, a tým aj pre vykonávanie menovej politiky. Takéto expozície zahŕňajú vklady uložené na základe jednodňovej sterilizačnej operácie a zostatky na účtoch rezerv v Eurosystéme vrátane finančných prostriedkov držaných na účely plnenia požiadaviek na povinné minimálne rezervy. Expozície, ktoré predstavujú pohľadávky voči centrálnej banke a ktoré nesúvisia s vykonávaním menovej politiky, by nemali byť vylúčené z veľkosti celkovej expozície.

(7)

Očakáva sa, že vylúčenie určitých expozícií voči centrálnym bankám z veľkosti celkovej expozície podľa článku 500b nariadenia (EÚ) č. 575/2013 do 27. júna 2021 by podporilo úverové inštitúcie v tom, aby mohli naďalej plniť svoju úlohu pri financovaní reálnej ekonomiky, pričom by sa zachovali kľúčové prvky prudenciálneho regulačného rámca. Takéto vylúčenie môže znížiť prípadné tlaky spojené so zavedením novej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ktorá sa v Únii implementovala v rámci zmeny nariadenia (EÚ) č. 575/2013 prostredníctvom nariadenia (EÚ) 2019/876 s cieľom zohľadniť normu týkajúcu sa celkovej kapacity na absorpciu strát, pričom táto požiadavka sa uplatňuje od 28. júna 2019. Hoci sa ukazovateľ finančnej páky nebude uplatňovať až do 28. júna 2021, vylúčenie určitých expozícií voči centrálnym bankám z veľkosti celkovej expozície do uvedeného dátumu by mohlo byť prospešné z hľadiska jasnej komunikácie finančných informácií. Inštitúcie by boli predovšetkým schopné zverejniť svoj ukazovateľ finančnej páky tak so zohľadnením vylúčenia expozícií, ako aj bez neho. Tieto informácie by mohli byť pre účastníkov finančného trhu užitočné pri posudzovaní potenciálnych budúcich ukazovateľov finančnej páky inštitúcií po tom, ako sa ukazovateľ finančnej páky začne 28. júna 2021 uplatňovať.

(8)

ECB bola v súvislosti so svojou funkciou v oblasti menovej politiky v súlade s článkom 500b ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 konzultovaná ohľadom určenia existencie výnimočných okolností, ktoré odôvodňujú vylúčenie podľa článku 500b ods. 1 uvedeného nariadenia (5),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Pojmy použité v tomto rozhodnutí majú rovnaký význam ako pojmy, ktoré sú vymedzené v nariadení (EÚ) č. 575/2013, a uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

1.

„Eurosystém“ je Eurosystém, ako je vymedzený v usmernení Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60) (6);

2.

„jednodňová sterilizačná operácia“ je jednodňová sterilizačná operácia, ako je vymedzená v usmernení (EÚ) 2015/510 (ECB/2014/60);

3.

„účet rezerv“ je účet rezerv, ako je vymedzený v nariadení Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9) (7);

4.

„požiadavka na povinné minimálne rezervy“ je požiadavka na povinné minimálne rezervy, ako je vypočítaná v súlade s nariadením (ES) č. 1745/2003 (ECB/2003/9);

5.

„významný dohliadaný subjekt v členskom štáte eurozóny“ je významný dohliadaný subjekt v členskom štáte eurozóny, ako je vymedzený v nariadení Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17) (8).

Článok 2

Určenie existencie výnimočných okolností

1.   Na účely článku 500b ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a s výhradou odsekov 2 a 3 ECB určila, že existujú výnimočné okolnosti, ktoré odôvodňujú vylúčenie expozícií voči centrálnym bankám uvedených v článku 500b ods. 1 písm. a) a b) uvedeného nariadenia z veľkosti celkovej expozície s cieľom uľahčiť uskutočňovanie menových politík.

2.   Pokiaľ ide o expozície uvedené v článku 500b ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, určenie v zmysle odseku 1 sa uplatňuje na tie expozície voči centrálnym bankám Eurosystému, ktoré sa týkajú vkladov uložených na základe jednodňovej sterilizačnej operácie alebo zostatkov na účtoch rezerv vrátane finančných prostriedkov držaných na účely plnenia požiadaviek na povinné minimálne rezervy.

3.   Toto určenie sa uplatňuje vo vzťahu k inštitúciám, ktoré sú významnými dohliadanými subjektmi v členskom štáte eurozóny.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť piatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. septembra 2020

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/876 z 20. mája 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 150, 7.6.2019, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/873 z 24. júna 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ) 2019/876, pokiaľ ide o určité úpravy v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 204, 26.6.2020, s. 4).

(5)  https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200917~f3f03398d2.en.html

(6)  Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (Ú. v. EÚ L 91, 2.4.2015, s. 3).

(7)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 1745/2003 z 12. septembra 2003 o povinných minimálnych rezervách (ECB/2003/9) (Ú. v. EÚ L 250, 2.10.2003, s. 10).

(8)  Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1).