3.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 116/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/686

zo 16. januára 2019,

ktorým sa podľa smernice Rady 91/477/EHS stanovujú podrobné podmienky pre systematickú elektronickú výmenu informácií, týkajúcich sa prevodu strelných zbraní v rámci Únie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (1), a najmä na jej článok 13 ods. 5 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V kapitole 3 smernice 91/477/EHS sa stanovujú formálne náležitosti pre prevody zbraní z jedného členského štátu do druhého, ako aj požiadavky na výmenu relevantných informácií týkajúcich sa takýchto prevodov.

(2)

V článku 13 ods. 5 smernice 91/477/EHS sa od Komisie vyžaduje, aby zabezpečila systém na účely systematickej výmeny informácií uvedený v uvedenom článku. Príslušné orgány členských štátov si v súčasnosti vymieňajú tieto informácie e-mailom alebo faxom.

(3)

Informačný systém o vnútornom trhu (ďalej len „IMI“) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 (2) by mohol byť účinným nástrojom pri vykonávaní ustanovení o administratívnej spolupráci uvedených v článku 13 smernice 91/477/EHS, najmä ustanovení týkajúcich sa prevodu strelných zbraní z jedného členského štátu do druhého. Preto bolo prijaté vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/689 (3), aby tieto ustanovenia týkajúce sa prevodu strelných zbraní podliehali pilotnému projektu podľa článku 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2012. Je preto vhodné určiť IMI ako systém, ktorý majú používať príslušné orgány členských štátov na účely výmeny informácií týkajúcich sa prevodu strelných zbraní, a stanoviť podrobné podmienky pre takéto výmeny.

(4)

V súlade s článkom 13 ods. 3 smernice 91/477/EHS môžu mať členské štáty viac než jeden vnútroštátny orgán zodpovedný za zasielanie a získavanie informácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. S cieľom uľahčiť účinný a efektívny tok informácií medzi členskými štátmi by sa od každého členského štátu s viac ako jedným takýmto vnútroštátnym orgánom malo vyžadovať, aby určil jeden zo svojich vnútroštátnych orgánov ako ústredný orgán, aby mohol konať ako jednotné kontaktné miesto na získavanie a zasielanie informácií vymieňaných prostredníctvom IMI v súlade s týmto nariadením. Ústredný orgán môže tiež byť poverený zasielať informácie od svojich vnútroštátnych orgánov inému členskému štátu prostredníctvom IMI.

(5)

V súlade s článkom 11 smernice 91/477/EHS si prevod strelných zbraní z jedného členského štátu do iného vyžaduje oprávnenie od členského štátu, v ktorom sa nachádza strelná zbraň (ďalej len „členský štát odoslania“). Okrem toho každý členský štát doručí ostatným členským štátom zoznam strelných zbraní, ktorých prevod na jeho územie sa môže povoliť bez jeho predchádzajúceho súhlasu. To znamená, že v prípade strelných zbraní, ktoré nie sú uvedené v zozname členského štátu, sa predpokladá, že členský štát odoslania skontroluje a overí udelenie predchádzajúceho súhlasu pred vydaním povolenia na prevod strelnej zbrane do tohto členského štátu. V súčasnosti však dokument s predchádzajúcim súhlasom predkladá len predajca členskému štátu odoslania v čase, keď predávajúci požiada o povolenie na prevod, alebo v prípade, na ktorý sa vzťahuje článok 11 ods. 3 smernice 91/477/EHS, keď predajca oznámi údaje o prevode do členského štátu odoslania. S cieľom zabezpečiť, aby sa povolenia na prevod nevydávali na základe sfalšovanej dokumentácie, členský štát, na ktorého územie sa má previesť strelná zbraň (ďalej len „členský štát určenia“), by mal byť povinný zaslať informácie týkajúce sa predchádzajúceho súhlasu členskému štátu odoslania prostredníctvom systému IMI najneskôr do 7 kalendárnych dní po tom, ako vydal predchádzajúci súhlas. Okrem toho, s cieľom zaručiť lepšiu vysledovateľnosť a bezpečnosť, pokiaľ ide o prevod strelných zbraní v rámci Únie, by sa do systému IMI mala vložiť aj kópia dokumentu s predchádzajúcim súhlasom súčasne s odoslaním informácií prostredníctvom tohto systému.

(6)

Osobitné informácie, ktoré by mali členské štáty povinne zasielať prostredníctvom IMI spolu s odoslaním kópie príslušného dokumentu, by sa mali obmedziť na informácie potrebné na to, aby príslušné vnútroštátne orgány mohli ľahko identifikovať a vyhľadať informácie týkajúce sa konkrétneho prevodu, a to najmä identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho alebo vlastníka (či už obchodníka alebo inej osoby).

(7)

V záujme transparentnosti a bezpečnosti by každý členský štát mal do systému IMI vložiť zoznam strelných zbraní, ktorých prevod na jeho územie sa môže povoliť bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Ak takéto strelné zbrane neexistujú, inými slovami, ak je potrebný jeho predchádzajúci súhlas na prevod všetkých strelných zbraní, členský štát bude mať možnosť uviesť túto skutočnosť v príslušnom archíve systému IMI.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení boli konzultované s expertnou skupinou pre výmenu informácií, ktorá pozostáva z expertov z členských štátov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na výmenu týchto informácií prostredníctvom systému uvedeného v článku 13 ods. 5 smernice 91/477/EHS:

a)

informácií uvedených v odseku 2 uvedeného článku, týkajúcich sa prevodu strelných zbraní;

b)

informácií uvedených v odseku 4 uvedeného článku, s výnimkou informácií týkajúcich sa zamietnutí povolení, ako sa stanovuje v článkoch 6 a 7 uvedenej smernice.

Článok 2

Elektronický systém výmeny informácií

Na účely výmeny informácií, na ktoré sa uplatňuje toto nariadenie, sa systém, uvedený v článku 13 ods. 5 smernice 91/477/EHS, chápe ako informačný systém o vnútornom trhu (IMI), ako sa stanovuje vo vykonávacom rozhodnutí (EÚ) 2019/689.

Článok 3

Určenie ústredného orgánu členským štátom

1.   Ak má členský štát viac ako jeden vnútroštátny orgán, zodpovedný za zasielanie a získavanie informácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ako sa uvádza v článku 13 ods. 3 smernice 91/477/EHS, členský štát určí jeden z týchto orgánov, ktorý bude konať ako ústredný orgán zodpovedný za získavanie takýchto informácií od vnútroštátnych orgánov iných členských štátov, a zašle ich príslušnému vnútroštátnemu orgánu na jeho území, ktorý je zodpovedný za tieto informácie.

2.   Členský štát môže tiež poveriť svoj ústredný orgán úlohou zasielať informácie od svojich vnútroštátnych orgánov vnútroštátnemu alebo ústrednému orgánu iného členského štátu prostredníctvom IMI.

Článok 4

Predchádzajúci súhlas

1.   Ak členský štát („členský štát určenia“) udelí predchádzajúci súhlas na prevod na svoje územie strelnej zbrane nachádzajúcej sa v inom členskom štáte („členský štát odoslania“), členský štát určenia, na účely oznámenia predchádzajúceho súhlasu členskému štátu odoslania, zašle členskému štátu odoslania tieto informácie:

a)

názov členského štátu určenia a členského štátu odoslania;

b)

dátum a vnútroštátne referenčné číslo dokumentu s predchádzajúcim súhlasom;

c)

identifikačné údaje osoby, ktorá kupuje alebo nadobúda strelnú zbraň, alebo prípadne jej vlastníka;

d)

identifikačné údaje osoby, ktorá predáva alebo prípadne vydáva strelnú zbraň;

e)

dátum skončenia platnosti dokumentu s predchádzajúcim súhlasom v súlade s vnútroštátnymi predpismi členského štátu určenia.

2.   Členský štát určenia vloží do IMI kópiu dokumentu s predchádzajúcim súhlasom a túto kópiu zašle členskému štátu odoslania spolu s informáciami odoslanými podľa odseku 1.

3.   Informácie a dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 sú v IMI prístupné vnútroštátnym orgánom zodpovedným za tieto informácie v členskom štáte určenia a v členskom štáte odoslania.

4.   Informácie a dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 sa vložia a zašlú najneskôr do 7 kalendárnych dní od dátumu vydania dokumentu s predchádzajúcim súhlasom.

Článok 5

Zoznam strelných zbraní, ktorých prevod si nevyžaduje predchádzajúci súhlas

Zoznam strelných zbraní, ktorý sa má doručiť ostatným členským štátom podľa článku 11 ods. 4 smernice 91/477/EHS, sa vloží do systému IMI, a vnútroštátne orgány všetkých členských štátov k nemu majú v systéme IMI prístup.

Článok 6

Oznamovanie oprávnení na prevod alebo sprievodných dokladov

1.   Pri vydávaní oprávnení na prevod strelnej zbrane podľa článku 11 ods. 2 smernice 91/477/EHS alebo pri vydávaní dokladu („sprievodný doklad“), ktorý musí sprevádzať zbraň podľa článku 11 ods. 3 prvého pododseku uvedenej smernice, príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa nachádza strelná zbraň („členský štát odoslania“), zašle členskému štátu, na ktorého územie sa má prepraviť strelná zbraň („členský štát určenia“), a prípadným tranzitným členským štátom tieto informácie:

a)

názov členského štátu odoslania, členského štátu určenia a prípadného tranzitného členského štátu;

b)

dátum a vnútroštátne referenčné číslo oprávnenia na prevod alebo sprievodného dokladu;

c)

identifikačné údaje osoby, ktorá kupuje alebo nadobúda strelnú zbraň, alebo prípadne jej vlastníka;

d)

identifikačné údaje osoby, ktorá predáva alebo prípadne vydáva strelnú zbraň;

e)

celkový počet strelných zbraní, ktoré sa majú previesť;

f)

v prípade oprávnenia na prevod dátum odoslania a odhadovaný dátum príchodu zbrane na miesto určenia;

g)

dátum skončenia platnosti oprávnenia na prevod alebo sprievodného dokladu v súlade s vnútroštátnymi predpismi členského štátu odoslania.

2.   Členský štát odoslania vloží do IMI kópiu oprávnenia na prevod alebo sprievodného dokladu a túto kópiu zašle členskému štátu určenia a prípadným tranzitným členským štátom spolu s informáciami odoslanými podľa odseku 1.

3.   Ak členský štát určenia nezaslal informácie týkajúce sa predchádzajúceho súhlasu a kópiu dokumentu s predchádzajúcim súhlasom členskému štátu odoslania podľa článku 4, členský štát odoslania vloží do systému IMI kópiu dokumentu s predchádzajúcim súhlasom, ktorý dostal iným spôsobom.

4.   Informácie a dokumenty uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sú v IMI prístupné výlučne vnútroštátnym orgánom členského štátu odoslania, členského štátu určenia, ako aj prípadných tranzitných členských štátov.

5.   Informácie a dokumenty uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa vkladajú a zasielajú najneskôr v čase prevodu do prvého tranzitného členského štátu, alebo, ak neexistujú žiadne tranzitné členské štáty, do členského štátu určenia.

Článok 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 3. septembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/689 zo 16. januára 2019 o pilotnom projekte na vykonávanie určitých ustanovení o administratívnej spolupráci ustanovených v smernici Rady 91/477/EHS prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (Pozri stranu 75 tohto úradného vestníka).