4.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/669

zo 16. apríla 2018,

ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (1), a najmä na jeho článok 53 ods. 1,

keďže:

(1)

Tabuľky 3.1 a 3.2 v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 obsahujú zoznam harmonizovanej klasifikácie a označovania nebezpečných látok, ktorý je však vo všetkých jazykových zneniach uvedeného nariadenia len v angličtine.

(2)

Dňa 2. decembra 2008 (2) sa Komisia zaviazala zabezpečiť, aby chemické názvy zodpovedajúce medzinárodnej identifikácii chemických látok uvedenej v tabuľkách 3.1 a 3.2 v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 boli uverejnené v rovnakom jazyku ako jazykové znenia, v ktorých bolo uverejnené uvedené nariadenie.

(3)

Tabuľka 3.1 v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 bola niekoľkokrát zmenená, aby sa zohľadnil technický a vedecký pokrok, a to doplnením, vypustením alebo zmenou látok alebo ich klasifikácie. S cieľom zohľadniť tieto zmeny a zabezpečiť, aby všetky chemické názvy v tabuľke 3.1 v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 boli v rovnakom jazyku ako jazykové znenia, v ktorých bolo uvedené nariadenie uverejnené, treba tabuľku 3.1 čiastočne nahradiť.

(4)

Vzhľadom na výnimku (3) týkajúcu sa prekladu aktov, ktoré neprijímajú spoločne Európsky parlament a Rada, do írčiny, by sa chemické názvy v tabuľke 3.1 v prílohe VI nemali prekladať do írčiny.

(5)

V tabuľke 3.2 sa uvádza zoznam harmonizovanej klasifikácie a označovania nebezpečných látok na základe kritérií stanovených v prílohe VI k smernici Rady 67/548/EHS (4), ktorá bola zrušená s účinnosťou od 1. júna 2015. V dôsledku toho treba tabuľku 3.2 vypustiť v súlade s článkom 1 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1179 (5) s účinnosťou od 1. júna 2017. Uvedenú tabuľku preto netreba meniť. V dôsledku toho treba tabuľku 3.1 premenovať na tabuľku 3 v súlade s článkom 2 ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) 2017/776 (6) s účinnosťou od 1. júna 2017.

(6)

Dodávatelia by mali mať dostatočný čas na to, aby prispôsobili označovanie a balenie látok a zmesí novým ustanoveniam týkajúcim sa prekladu a aby dopredali existujúce zásoby.

(7)

Dodávatelia by mali mať možnosť uplatňovať toto nariadenie pred dátumom jeho uplatňovania, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia a aby sa dodávateľom poskytla dostatočná flexibilita.

(8)

Opatrenia uvedené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného na základe článku 133 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (7),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Položky uvedené v prílohe VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 a zodpovedajúce položkám uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu sa nahrádzajú položkami uvedenými v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. decembra 2019.

Odchylne od druhého pododseku sa môžu látky a zmesi pred 1. decembrom 2019 klasifikovať, označovať a baliť v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 zmeneným týmto nariadením.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. apríla 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Korigendum k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 3. septembra 2008 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 – P6_TA(2008)0392 [KOM(2007) 0355 – C6-0197/2007 – 2007/0121(COD)].

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1257/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa predlžujú dočasné výnimky z nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve a nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, zavedené nariadením (ES) č. 920/2005 (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2010, s. 5).

(4)  Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1179 z 19. júla 2016, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 195, 20.7.2016, s. 11) .

(6)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/776 zo 4. mája 2017, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 116, 5.5.2017, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).


PRÍLOHA

<

Indexové číslo

Medzinárodná identifikácia látok

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikácia

Označovanie

Špecifické koncentračné limity, M-faktory

Poznámky

Kódy tried a

kategórií nebezpečnosti

Kódy výstražných upozornení

Kódy piktogramov a výstražných slov

Kódy výstražných upozornení

Kódy ďalších výstražných upozornení

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

001-001-00-9

vodík

215-605-7

1333-74-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

H220

GHS02

GHS04

Dgr

H220

 

 

U

001-002-00-4

tetrahydridohlinitan lítny

240-877-9

16853-85-3

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

 

 

 

001-003-00-X

hydrid sodný

231-587-3

7646-69-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

001-004-00-5

hydrid vápenatý

232-189-2

7789-78-8

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

 

003-001-00-4

lítium

231-102-5

7439-93-2

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

003-002-00-X

hexyllítium

404-950-0

21369-64-2

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

003-003-00-5

2-metylpropyllítium; izobutyllítium

440-620-2

920-36-5

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H250

H314

H336

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H260

H250

H314

H336

H410

EUH014

 

 

004-001-00-7

berýlium

231-150-7

7440-41-7

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

 

 

 

004-002-00-2

zlúčeniny berýlia okrem kremičitanov berylnato-hlinitých a tých, ktoré sú špecifikované inde v tejto prílohe

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

H411

 

 

A

004-003-00-8

oxid berylnatý

215-133-1

1304-56-9

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H350i

H330

H301

H372 **

H319

H335

H315

H317

 

 

 

005-001-00-X

fluorid boritý

231-569-5

7637-07-2

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

EUH014

 

U

005-002-00-5

chlorid boritý

233-658-4

10294-34-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H300

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

U

005-003-00-0

bromid boritý

233-657-9

10294-33-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H300

H314

EUH014

 

 

005-004-00-6

trialkylborány, v tuhom skupenstve

Pyr. Sol. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-004-01-3

trialkylborány, kvapalné

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H314

 

 

A

005-005-00-1

trimetyl-borát

204-468-9

121-43-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

H226

H312

GHS02

GHS07

Wng

H226

H312

 

 

 

005-006-00-7

hydrogenboritan dibutylciničitý

401-040-5

75113-37-0

Repr. 1B

Muta. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H341

H372**

H312

H302

H318

H317

H410

 

 

 

005-007-00-2

kyselina boritá; [1]

kyselina boritá; [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B;

H360FD: C ≥ 5,5 %

 

005-008-00-8

oxid boritý;

oxid boritý

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B;

H360FD:C ≥ 3,1 %

 

005-009-00-3

tetrabutylamónium-butyltri(fenyl)boranuid

418-080-4

120307-06-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-010-00-9

N, N-dimetylanilínium-tetrakis(pentafluórfenyl)boranuid

422-050-6

118612-00-3

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H351

H302

H315

H318

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H351

H302

H315

H318

 

 

 

005-011-00-4

bezvodý tetraboritan disodný; kyselina boritá, disodná soľ [1]

hydrát tetraboritanu disodného; [2]

sodná soľ kyseliny trihydrogenboritej [3]

215-540-4 [1]

235-541-3 [2]

237-560-2 [3]

1330-43-4 [1]

12267-73-1 [2]

13840-56-7 [3]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr. 1B; H360FD: C ≥4,5 %

 

005-011-01-1

dekahydrát tetraboritanu disodného;

bórax dekahydrát

215-540-4

1303-96-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.1B; H360FD: C ≥ 8,5 %

 

005-011-02-9

pentahydrát tetraboritanu disodného;

bórax pentahydrát

215-540-4

12179-04-3

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

Repr.B; H360FD: C ≥ 6,5 %

 

005-012-00-X

(dietyl{4-[1,5,5-tris(4-dietylaminofenyl)penta-2,4-dienylidén]cyklohexa-2,5-dienylidén}amónium)-butyltri(fenyl)boranuid

418-070-1

141714-54-7

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

005-013-00-5

dietyl(metoxy)borán

425-380-9

7397-46-8

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

GHS02

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H250

H332

H312

H302

H373**

H314

H317

H413

 

 

 

005-014-00-0

kyselina 4-formylfenylborónová

438-670-5

87199-17-5

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

005-015-00-6

1-fluór-4-(chlórmetyl)-1,4-diazóniabicyklo[2.2.2]oktán-bis(tetrafluórborát)

414-380-4

140681-55-6

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H317

H412

 

 

 

005-016-00-1

tetrabutylamónium-(butoxy)tris(4-terc-butylfenyl)boranuid

431-370-5

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

005-017-00-7

tetrahydrogentetraoxodiperoxodiboritan disodný; [1]

oxoperoxoboritan monosodný; [2]

peroxoboritan sodný;

[s obsahom < 0,1 hmotn. % častíc s aerodynamickým priemerom menším ako 50 μm]

239-172-9 [1]

231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr.1B; H360Df: C ≥9% Repr.1B; H360 D: 6,5 % ≤ C <9% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22% Eye Irrit. 2; H319: 14% ≤ C < 22 %

 

005-017-01-4

tetrahydrogentetraoxodiperoxodiboritan disodný; [1]

oxoperoxoboritan monosodný; [2]

peroxoboritan sodný;

[s obsahom ≥ 0,1 hmotn. % častíc s aerodynamickým priemerom menším ako 50 μm]

239-172-9 [1] 231-556-4 [2]

15120-21-5 [1]

7632-04-4 [2]

Ox. Sol. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥9% Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22% Eye Irrit. 2; H319: 14% ≤ C < 22%

 

005-018-00-2

trihydrát monosodnej soli kyseliny trihydrogendioxodiperoxoboritej (H3BO2(O2)); [1]

[1] tetrahydrát oxoperoxoboritanu monosodného; [2]

[2] tetrahydrát sodnej soli kyseliny hydrogenoxoperoxoboritej (HBO(O2)); [3]

hexahydrát peroxoboritanu sodného; [s obsahom < 0,1 hmotn. % častíc s aerodynamickým priemerom menším ako 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H335

H318

 

Repr. 1B;

H360Df: C ≥ 14% Repr. 1B;

H360D: 10 % ≤ C < 14 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36% Eye Irrit. 2;

H319: 22% ≤ C < 36%

 

005-018-01-X

trihydrát monosodnej soli kyseliny trihydrogendioxodiperoxoboritej (H3BO2(O2)); [1]

tetrahydrát oxoperoxoboritanu monosodného; [2]

[2] tetrahydrát sodnej soli kyseliny hydrogenoxoperoxoboritej (HBO(O2)); [3]

hexahydrát peroxoboritanu sodného; [s obsahom ≥ 0,1 hmotn. % častíc s aerodynamickým priemerom menším ako 50 μm]

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H360Df

H332

H335

H318

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H332

H335

H318

 

Repr. 1B; H360

Df: C ≥ 14% Repr. 1B; H360D: 10% ≤ C < 14% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 36% Eye Irrit. 2; H319: 22% ≤ C < 36%

 

005-019-00-8

sodná soľ kyseliny trihydrogendioxodiperoxoboritej; [1]

monohydrát sodnej soli kyseliny trihydrogendioxodiperoxoboritej; [2]

monohydrát sodnej soli kyseliny hydrogenoxoperoxoboritej (HBO(O2)); [3]

peroxoboritan sodný;

[s obsahom < 0,1 hmotn. % častíc s aerodynamickým priemerom menším ako 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H302

H335

H318

GHS03

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H360Df

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥ 9%

Repr. 1B; H360D: 6,5 % ≤ C < 9%

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22%

Eye Irrit. 2; H319: 14% ≤ C < 22%

 

005-019-01-5

sodná soľ kyseliny trihydrogendioxodiperoxoboritej; [1]

monohydrát sodnej soli kyseliny trihydrogendioxodiperoxoboritej; [2]

monohydrát sodnej soli kyseliny hydrogenoxoperoxoboritej (HBO(O2)); [3]

peroxoboritan sodný;

[s obsahom ≥ 0,1 hmotn. % častíc s aerodynamickým priemerom menším ako 50 μm]

234-390-0 [1]

234-390-0 [2]

231-556-4 [3]

11138-47-9 [1]

12040-72-1 [2]

10332-33-9 [3]

Ox. Sol. 3

Repr. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

GHS03

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H272

H360Df

H331

H302

H335

H318

 

Repr. 1B; H360Df: C ≥

9%

Repr. 1B; H360D: 6,5 %

≤ C < 9%

Eye Dam. 1; H318: C ≥ 22%

Eye Irrit. 2; H319: 14% ≤ C < 22%

 

006-001-00-2

oxid uhoľnatý

211-128-3

630-08-0

Flam. Gas 1

Press. Gas

Repr. 1A

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

H220

H360D ***

H331

H372 **

GHS02

GHS04

GHS06

GHS08

Dgr

H220

H360D *** H331

H372 **

 

 

U

006-002-00-8

fosgén; dichlorid-oxid uhličtý

200-870-3

75-44-5

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H314

 

 

U

006-003-00-3

sulfid uhličitý

200-843-6

75-15-0

Flam. Liq. 2

Repr. 2

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H361fd

H372 **

H319

H315

 

Repr. 2; H361fd: C ≥ 1%

STOT RE 1; H372: C ≥ 1%

STOT RE 2; H373: 0,2 %

≤ C < 1%

 

006-004-00-9

karbid vápenatý

200-848-3

75-20-7

Water-react. 1

H260

GHS02

Dgr

H260

 

 

T

006-005-00-4

tirám (ISO);

bis(dimetyltiokarbamoyl)disulfán

205-286-2

137-26-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H373 **

H319

H315

H317

H410

 

M = 10

 

006-006-00-X

kyanovodík;

kyselina kyanovodíková

200-821-6

74-90-8

Flam. Liq. 1

Acute Tox. 2 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H224

H330

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H224

H330

H410

 

 

 

006-006-01-7

kyanovodík … %;

kyselina kyanovodíková … %

200-821-6

74-90-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

 

B

006-007-00-5

soli kyanovodíka okrem komplexných kyanidov, ako sú hexakyanoželeznatany, hexakyanoželezitany a dikyanid-oxid ortuťnatý a tých, ktoré sú špecifikované inde v tejto prílohe

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

EUH032

 

A

006-008-00-0

antu (ISO);

1-(1-naftyl)tiomočovina

201-706-3

86-88-4

Acute Tox. 2 *

Carc. 2

H300

H351

GHS06

GHS08

Dgr

H300

H351

 

 

 

006-009-00-6

(1-izopropyl-3-metylpyrazol-5-yl)-dimetylkarbamát;

izolán

204-318-2

119-38-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

006-010-00-1

(5,5-dimetyl-3-oxocyklohex-1-enyl)-dimetylkarbamát; dimetylkarbamát 5,5-dimetyldihydrorezorcinolu; dimetán

204-525-8

122-15-6

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

006-011-00-7

karbaryl (ISO);

(1-naftyl)-metylkarbamát

200-555-0

63-25-2

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H351

H332

H302

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H332

H302

H400

 

M=100

 

006-012-00-2

ziram (ISO);

zinkium-bis(dimetylditiokarbamát)

205-288-3

137-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H373 **

H335

H318

H317

H410

 

M = 100

 

006-013-00-8

metám-nátrium (ISO); nátrium-metylditiokarbamát

205-293-0

137-42-8

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H314

H317

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H314

H317

H410

EUH031

 

 

006-014-00-3

nabám (ISO); dinátrium-N, N'-etylénbis(ditiokarbamát)

205-547-0

142-59-6

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H335

H317

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H335

H317

H410

 

 

 

006-015-00-9

diurón (ISO); 3-(3,4-dichlórfenyl)-1,1-dimetylmočovina

206-354-4

330-54-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373**

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H373** H410

 

M = 10

 

006-016-00-4

propoxur (ISO); O-(2-izopropyloxyfenyl)-N-metylkarbamát;

(2-izopropoxyfenyl)-metylkarbamát

204-043-8

114-26-1

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-017-00-X

aldikarb (ISO);

2-metyl-2-(metylsulfanyl)propanál-O-(N-metylkarbamoyl)oxím

204-123-2

116-06-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

 

 

006-018-00-5

aminokarb (ISO); [4-(dimetylamino)-3-metylfenyl]-metylkarbamát

217-990-7

2032-59-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-019-00-0

di-alát (ISO); S-(2,3-dichlóralyl)-N, N-diizopropyltiokarbamát

218-961-1

2303-16-4

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-020-00-6

barbán (ISO); O-(4-chlórbut-2-inyl)-N-(3-chlórfenyl)karbamát

202-930-4

101-27-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-021-00-1

linurón (ISO); 3-(3,4-dichlórfenyl)-1-metoxy-1-metylmočovina

206-356-5

330-55-2

Repr. 1B Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H351

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H351

H302

H373 **

H410

 

 

 

006-022-00-7

dekarbofurán (ISO); (2-metyl-2,3-dihydrobenzofurán-7-yl)-metylkarbamát

1563-67-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-023-00-2

merkaptodimetur (ISO); metiokarb (ISO); O-[3,5-dimetyl-4-(metylsulfanyl)fenyl]-N-metylkarbamát

217-991-2

2032-65-7

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-024-00-8

proxán-nátrium (ISO); nátrium-O-izopropylditiokarbonát

205-443-5

140-93-2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H302

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H411

 

 

 

006-025-00-3

aletrín;

(RS)-(3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2- enyl)-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyl-3-(2- metylprop-1-én-1- yl)cyklopropánkarboxylát; bioaletrín;

(RS)-(3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2- enyl)-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop- 1-én-1-yl)cyklopropánkarboxylát; [1]

S-bioaletrín; [3]

(S)-(3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2- enyl)-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop- 1-én-1-yl)cyklopropánkarboxylát; [2]

esbiotrín;

(RS)-(3-alyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2- enyl)-(1R,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop- 1-én-1-yl)cyklopropánkarboxylát [3]

209-542-4 [1]

249-013-5 [2]-[3]

584-79-2 [1]

28434-00-6 [2]

84030-86-4 [3]

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

C

006-026-00-9

karbofurán (ISO); O-(2,2-dimetyl-2,3-dihydrobenzofurán-7-yl)-N-metylkarbamát

216-353-0

1563-66-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H410

 

 

 

006-028-00-X

dinobutón (ISO); [2-(bután-2-yl)-4,6-dinitrofenyl]-izopropyl-karbonát

213-546-1

973-21-7

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-029-00-5

dioxakarb (ISO); O-[2-(1,3-dioxolán-2-yl)fenyl]-N-metylkarbamát

230-253-4

6988-21-2

Acute Tox. 3 * Aquatic Chronic 2

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H411

 

 

 

006-030-00-0

EPTC (ISO);

S-etyl-dipropyltiokarbamát

212-073-8

759-94-4

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-031-00-6

formetanát (ISO);

{3-[(EZ)-(dimetylaminometylidén)amino]fenyl}-metylkarbamát

244-879-0

22259-30-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-032-00-1

monolinurón (ISO); 3-(4-chlórfenyl)-1-metoxy-1-metylmočovina

217-129-5

1746-81-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H410

 

 

 

006-033-00-7

metoxurón (ISO); 3-(3-chlór-4-metoxyfenyl)-1,1-dimetylmočovina

243-433-2

19937-59-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-034-00-2

pebulát (ISO); S-propyl-N-butyl-N-etyltiokarbamát

214-215-4

1114-71-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-036-00-3

benztiazurón (ISO); 1-(benzotiazol-2-yl)-3-metylmočovina

217-685-9

1929-88-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-037-00-9

promekarb (ISO); O-(3-izopropyl-5-metylfenyl)-N-metylkarbamát

220-113-0

2631-37-0

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

 

 

006-038-00-4

sulfalát (ISO); S-(2-chlóralyl)-N, N-dimetylditiokarbamát

202-388-9

95-06-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

006-039-00-X

tri-alát (ISO); S-(2,3,3-trichlóralyl)-diizopropyltiokarbamát

218-962-7

2303-17-5

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

 

 

 

006-040-00-5

(3-metylpyrazol-5-yl)-dimetylkarbamát; monometilán

2532-43-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

006-041-00-0

dimetylkarbamoylchlorid

201-208-6

79-44-7

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H350

H331

H302

H319

H335

H315

GHS06

GHS08

Dgr

H350

H331

H302

H319

H335

H315

 

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,001 %

 

006-042-00-6

monurón (ISO); 3-(4-chlórfenyl)-1,1-dimetylmočovina

205-766-1

150-68-5

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H410

 

 

 

006-043-00-1

[3-(4-chlórfenyl)-1,1-dimetylurónium]-trichlóracetát;

monurón-TCA

140-41-0

Carc. 2

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H319

H315

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H319

H315

H410

 

 

 

006-044-00-7

izoproturón (ISO); 3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina

251-835-4

34123-59-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

 

006-045-00-2

metomyl (ISO); O-[1-(metylsulfanyl)etylidénamino]-N-metylkarbamát

240-815-0

16752-77-5

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H410

 

M=100

 

006-047-00-3

bufenkarb (ISO); produkt reakcie zložený z O-[3-(1-metylbutyl)fenyl]-N-metylkarbamátu a O-[3-(1-etylpropyl)fenyl]-N-metylkarbamátu

8065-36-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

006-048-00-9

etiofenkarb (ISO); O-[2-(etylsulfanylmetyl)fenyl]-N-metylkarbamát

249-981-9

29973-13-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-049-00-4

dixantogén; O, O-dietyl-disulfánbis(karbotioát)

207-944-4

502-55-6

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-050-00-X

(1,1-dimetyl-3-fenylurónium)-trichlóracetát;

fenurón-TCA

4482-55-7

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H315

H410

 

 

 

006-051-00-5

ferbám (ISO); ferium-tris(dimetylditiokarbamát)

238-484-2

14484-64-1

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H410

 

 

 

006-052-00-0

hydrochlorid formetanátu; O-{3-[(N, N-dimetylaminometylidén)amino]fenyl}-N-metylkarbamát

245-656-0

23422-53-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H317

H410

 

 

 

006-053-00-6

izoprokarb (ISO); O-(2-izopropylfenyl)-N-metylkarbamát

220-114-6

2631-40-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-054-00-1

mexakarbát (ISO); O-[4-(dimetylamino)-3,5-dimetylfenyl]-N-metylkarbamát

206-249-3

315-18-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

006-055-00-7

xylylkarb (ISO); O-(3,4-dimetylfenyl)-N-metylkarbamát; (3,4-xylyl)-metylkarbamát;

MPMC

219-364-9

2425-10-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-056-00-2

metolkarb (ISO); meta-tolyl-metylkarbamát;

MTMC

214-446-0

1129-41-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-057-00-8

nitrapyrín (ISO); 2-chlór-6-(trichlórmetyl)pyridín

217-682-2

1929-82-4

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-058-00-3

norurón (ISO); 1,1-dimetyl-3-(perhydro-4,7-metanoindén-5-yl)močovina

2163-79-3

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-059-00-9

oxamyl (ISO); N',N'-dimetylkarbamoyl(metyltio)metylénamín N-metylkarbamát;

245-445-3

23135-22-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H330

H300

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H312

H411

 

 

 

006-060-00-4

oxykarboxín (ISO); 5-(N-fenylkarbamoyl)-6-metyl-2,3-dihydro- 1,4-oxotiín-4,4-dioxid

226-066-2

5259-88-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

006-061-00-X

hydrochlorid S-etyl-N-[3-(dimetylamino)propyl]tiokarbamátu;

hydrochlorid protiokarbu

243-193-9

19622-19-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-062-00-5

metyl-(3,4-dichlórfenyl)karbamát; SWEP.

1918-18-9

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-063-00-0

tiobenkarb (ISO); S-(4-chlórbenzyl)-N, N-dietyltiokarbamát

248-924-5

28249-77-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-064-00-6

tiofanox (ISO); 3,3-dimetyl-1-(metylsulfanyl)butanón-O-(N-metylkarbamoyl)oxím

254-346-4

39196-18-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

006-065-00-1

3-chlór-6-kyanobicyklo[2.2.1]heptán-2-ón- O-(N-metylkarbamoyl)oxím; triamid

15271-41-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H300

H311

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H411

 

 

 

006-066-00-7

vernolát (ISO); S-propyl-N, N-dipropyltiokarbamát

217-681-7

1929-77-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

006-067-00-2

XMC;

(3,5-xylyl)-metylkarbamát

2655-14-3

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

006-068-00-8

diazometán

206-382-7

334-88-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350

 

 

 

006-069-00-3

tiofanát-metyl (ISO);

1,2-bis[3-(metoxykarbonyl)tioureido]benzén

245-740-7

23564-05-8

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H332

H317

H410

 

 

 

006-070-00-9

furmecyklox (ISO);

N-cyklohexyl-N-metoxy-2,5-dimetylfurán- 3-karboxamid

262-302-0

60568-05-0

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

 

 

006-071-00-4

(cyklookt-4-enyl)-metyl-karbonát

401-620-8

87731-18-8

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

006-072-00-X

prosulfokarb (ISO);

S-benzyl-N, N-dipropyltiokarbamát

401-730-6

52888-80-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-073-00-5

[3-(dimetylamino)propyl]močovina

401-950-2

31506-43-1

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-074-00-0

2-[3-(prop-1-én-2-yl)fenyl]propán-2-ylizokyanát

402-440-2

2094-99-7

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

STOT RE 2 *

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H314

H373 **

H334

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H314

H373 **

H334

H317

H410

 

 

 

006-076-00-1

mankozeb (ISO); komplex polymérneho

mangánium-etylénbis(ditiokarbamátu)

so zinočnatou soľou

8018-01-7

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H361d***

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H317

H400

 

M=10

 

006-077-00-7

maneb (ISO); polymérny

mangánium-etylénbis

(ditiokarbamátu)

235-654-8

12427-38-2

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H332

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H332

H319

H317

H410

 

M=10

 

006-078-00-2

zineb (ISO); polymérny zinkium-etylénbis(ditiokarbamát)

235-180-1

12122-67-7

STOT SE 3

Skin Sens. 1

H335

H317

GHS07

Wng

H335

H317

 

 

 

006-079-00-8

disulfirám;

tetraetyldisulfánbis(karbotioamid)

202-607-8

97-77-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 **

H317

H410

 

 

 

006-080-00-3

tetrametyltiurámmonosulfid

202-605-7

97-74-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H411

 

 

 

006-081-00-9

zinkium-bis(dibutylditiokarbamát)

205-232-8

136-23-2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-082-00-4

zinkium-bis(dietylditiokarbamát)

238-270-9

14324-55-1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

006-083-00-X

butokarboxím (ISO); 3-(metylsulfanyl)butanón-O-(metylkarbamoyl)oxím

252-139-3

34681-10-2

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H331

H311

H301

H319

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H226

H331

H311

H301

H319

H410

 

 

 

006-084-00-5

karbosulfán (ISO); O-(2,2-dimetyl-2,3-dihydrobenzofurán-7-yl)-N-{[(dibutylamino)sulfanyl]metyl}karbamát

259-565-9

55285-14-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H301

H317

H410

 

 

 

006-085-00-0

fenobukarb (ISO);

(2-butylfenyl)-metylkarbamát

223-188-8

3766-81-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

006-086-00-6

fenoxykarb (ISO); O-etyl-N-[2-(4-fenoxyfenoxy)etyl]karbamát

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

006-087-00-1

furatiokarb (ISO); (2,2-dimetyl-2,3-dihydrobenzofurán-7-yl)-2,4-dimetyl-5-oxo-6-oxa-3-tia-2,4-diazadekanoát

265-974-3

65907-30-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H301

H373**

H319

H315

H317

H410

 

M = 100

 

006-088-00-7

benfurakarb (ISO); O-etyl-3-{N-[(2,2-dimetyl-2,3- dihydrobenzofurán-7-yloxykarbonyl)-N-metylamino] sulfanyl]-N-izopropylamino} propanoát

82560-54-1

Repr. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f***

H331

H302

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H361f***

H331

H302

H410

 

 

 

006-090-00-8

O-[2-(3-jódprop-2-ín-1-yloxy)etyl]-N-fenylkarbamát

408-010-0

88558-41-2

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H332

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H318

H412

 

 

 

006-091-00-3

propineb (ISO); polymérny zinkium-(propán-1,2-diyl)bis(ditiokarbamát)

9016-72-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H373**

H317

H400

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H332

H373**

H317

H400

 

 

 

006-092-00-9

O-terc-butyl-(1S)-N-[2-fenyl-1-((2S)-oxirán-2-yl)etyl]karbamát

425-420-5

98737-29-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

006-093-00-4

[2,2'-disulfándiyldi(etán-1-amínium)]-bis(dibenzylditiokarbamát)

427-180-7

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

006-094-00-X

O-izobutyl-N-(etoxykarbonyl)tiokarbamát

434-350-4

103122-66-3

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

 

 

 

006-095-00-5

fosetyl-alumínium (ISO); alumínium-trietyl-trifosfonát

254-320-2

39148-24-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

006-096-00-0

chlórprofám (ISO); O-izopropyl-3-chlórkarbanilát

202-925-7

101-21-3

Carc. 2

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 2

H351

H373**

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373**

H411

 

 

 

006-097-00-6

1-fenyl-3-(4-metylbenzénsulfonyl)močovina

424-620-1

13909-63-2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H373**

H412

GHS08

GHS07

Wng

H302

H373**

H412

 

 

 

006-098-00-1

O-terc-butyl-N-((1R,5S)-3-azabicyklo[3.1.0]hexán-6-yl)karbamát

429-170-8

134575-17-0

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H302

H373**

H318

H317

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H302

H373**

H318

H317

 

 

 

006-099-00-7

N-(4-metylbenzénsulfonyl)-N'-[3-(4- metylbenzénsulfonyloxy)fenyl]močovina;

O-(3-{[(4- metylbenzénsulfonyl)karbamoyl]amino}fen yl)-4-metylbenzénsulfonát

520-2

232938-43-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

006-101-00-6

reakčná zmes zložená z týchto látok: 3,3'-difenyl-1,1'-[metyléndi(4,1-fenylén)]bis(močovina);

1-cyklohexyl-3-(4-{[4-(3-fenylureido)fenyl]metyl}fenyl)močovina;

3,3'-dicyklohexyl-1,1'-[metyléndi(4,1-fenylén)]bis(močovina)

423-070-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

006-102-00-1

O-hexyl-N-(etoxykarbonyl)tiokarbamát

432-750-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H302

H373**

H317

H411

 

 

 

006-103-00-7

3,3'-dioktyl-1,1'-[metyléndi(4,1-fenylén)]bis(močovina)

445-760-8

Eye Dam. 1

Resp. Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H334

H400

H410

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H318

H334

H410

 

M=100

 

007-001-00-5

amoniak, bezvodý

231-635-3

7664-41-7

Flam. Gas 2

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H221

H331

H314

H400

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H221

H331

H314

H400

 

 

U

007-001-01-2

amoniak ….%

215-647-6

1336-21-6

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 5%

B

007-002-00-0

oxid dusičitý; [1]

tetraoxid didusičitý [2]

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

*

STOT SE 3; H335: C ≥0,5 %

5

007-003-00-6

chlórmekvát-chlorid (ISO); (2-chlóretyl)trimetylamónium-chlorid

213-666-4

999-81-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

007-006-00-2

etyl-nitrit

203-722-6

109-95-5

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H220

H332

H312

H302

GHS02

GHS04

GHS07

Dgr

H220

H332

H312

H302

 

 

U

007-007-00-8

etyl-nitrát

210-903-3

625-58-1

Unst. Expl.

H200

GHS01

Dgr

H200

 

 

 

007-008-00-3

hydrazín

206-114-9

302-01-2

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H350

H331

H311

H301

H314

H317

H410

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 10 % Skin Irrit. 2; H315: 3% ≤ C < 10%

Eye Irrit. 2; H319: 3% ≤ C < 10%

 

007-009-00-9

dicyklohexylamónium-nitrit

221-515-9

3129-91-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

*

 

007-010-00-4

dusitan sodný

231-555-9

7632-00-0

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

*

 

007-011-00-X

dusitan draselný

231-832-4

7758-09-0

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H272

H301

H400

GHS03

GHS06

GHS09

Dgr

H272

H301

H400

 

*

 

007-012-00-5

N, N-dimetylhydrazín

200-316-0

57-14-7

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H225

H350

H331

H301

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H350

H331

H301

H314

H411

 

 

 

007-013-00-0

1,2-dimetylhydrazín

540-73-8

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H350

H331

H311

H301

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H411

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

 

007-014-00-6

soli hydrazínu

Carc. 1B

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H331

H311

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H350

H331

H311

H301

H317

H410

 

 

A

007-015-00-1

O-etylhydroxylamín

402-030-3

624-86-2

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H225

H331

H311

H301

H372 **

H319

H317

H400

 

 

 

007-016-00-7

butyl-nitrit

208-862-1

544-16-1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H225

H331

H301

GHS02

GHS06

Dgr

H225

H331

H301

 

 

 

007-017-00-2

izobutyl-nitrit

208-819-7

542-56-3

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H350

H341

H332

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H341

H332

H302

 

 

 

007-018-00-8

sek-butyl-nitrit

213-104-8

924-43-6

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-019-00-3

terc-butyl-nitrit

208-757-0

540-80-7

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-020-00-9

pentyl-nitrit; [1]

(C5-alkyl)-nitrit, zmes izomérov [2]

207-332-7 [1]

203-770-8 [2]

463-04-7 [1]

110-46-3 [2]

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H225

H332

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H332

H302

 

 

 

007-021-00-4

hydrazobenzén;

1,2-difenylhydrazín

204-563-5

122-66-7

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H302

H410

 

 

 

007-022-00-X

hydrazínium-bis(4-hydroxy-3-karboxybenzénsulfonát)

405-030-1

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H350

H302

H314

H317

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H350

H302

H314

H317

H412

 

 

 

007-023-00-5

nátrium-3,5-bis{[3-(2,4-di-terc-pentylfenoxy)propyl]karbamoyl}benzénsulfonát

405-510-0

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

007-024-00-0

[2-(decylsulfanyl)etyl]amónium-chlorid

405-640-8

36362-09-1

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 **

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H373 **

H315

H318

H410

 

 

 

007-025-00-6

hydrochlorid (4-hydrazinofenyl)-N-metylmetánsulfónamidu

406-090-1

81880-96-8

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H301

H372 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H301

H372 **

H317

H410

 

 

 

007-026-00-1

2-hydrazinyl-2-oxo-N-(2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-yl)acetamid

413-230-5

122035-71-6

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

 

007-027-00-7

3,3,3’,3’-tetrakis[3-(hexán-2-ylidénamino)propyl]-1,1’-(hexán-1,6-diyl)bis(močovina)

420-190-2

771478-66-1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H373 **

H314

H317

H410

 

 

 

007-028-00-2

dusičnan hydroxylamónia

236-691-2

13465-08-2

Expl. 1.1 ****

Carc. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

GHS01

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H201

H351

H311

H302

H373**

H319

H315

H317

H400

 

 

 

007-029-00-8

dietyldi(metyl)amónium-hydroxid

419-400-5

95500-19-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

008-001-00-8

kyslík

231-956-9

7782-44-7

Ox. Gas 1

Press. Gas

H270

GHS03

GHS04

Dgr

H270

 

 

U

008-003-00-9

peroxid vodíka, roztok … %

231-765-0

7722-84-1

Ox. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H271

H332

H302

H314

GHS03

GHS05

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

H314

 

Ox. Liq. 1; H271: C ≥70%****

Ox. Liq. 2; H272: 50 % ≤ C < 70% ****

*

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 70 % Skin Corr. 1B; H314: 50 % ≤ C < 70 %

Skin Irrit. 2; H315: 35 % ≤ C < 50%

Eye Dam. 1; H318: 8 % ≤ C < 50 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C< 8 % STOT SE 3; H335; C ≥ 35%

B

009-001-00-0

fluór

231-954-8

7782-41-4

Press. Gas

Ox. Gas 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H270

H330

H314

GHS04

GHS03

GHS06

GHS05

Dgr

H270

H330

H314

 

 

 

009-002-00-6

fluorovodík

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

 

 

009-003-00-1

kyselina fluorovodíková … %

231-634-8

7664-39-3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H310

H300

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H330

H310

H300

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 7 % Skin Corr. 1B; H314: 1 % ≤ C< 7 % Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤C < 1 %

B

009-004-00-7

fluorid sodný

231-667-8

7681-49-4

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H319

H315

EUH032

 

 

009-005-00-2

fluorid draselný

232-151-5

7789-23-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-006-00-8

fluorid amónny

235-185-9

12125-01-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

009-007-00-3

difluorid monosodný;

hydrogendifluorid sodný

215-608-3

1333-83-1

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1% Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % ≤ C < % Eye Irrit. 2;

H319: 0,1 % ≤

C < 1%

 

009-008-00-9

difluorid monodraselný;

hydrogendifluorid draselný

232-156-2

7789-29-9

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,1 % ≤ C < 1 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1 %

 

009-009-00-4

difluorid monoamónny;

hydrogendifluorid amónny

215-676-4

1341-49-7

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H301

H314

GHS06

GHS05

Dgr

H301

H314

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 1% Skin Irrit.2; H315: 0,1 % ≤ C < 1%

Eye Irrit. 2; H319: 0,1 % ≤ C < 1%

 

009-010-00-X

kyselina tetrafluoroboritá ... %

240-898-3

16872-11-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25%

Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤

C < 25%

B

009-011-00-5

kyselina hexafluorokremičitá ... %

241-034-8

16961-83-4

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

B

009-012-00-0

hexafluorokremičitan sodný; [1]

hexafluorokremičitan draselný; [2]

hexafluorokremičitan amónny [3]

240-934-8 [1]

240-896-2 [2]

240-968-3 [3]

16893-85-9 [1]

16871-90-2 [2]

16919-19-0 [3]

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

*

A

009-013-00-6

hexafluorokremičitany okrem tých, ktoré sú špecifikované inde v tejto prílohe

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

*

A

009-014-00-1

hexafluorokremičitan olovnatý

247-278-1

25808-74-6

Repr. 1A

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H332

H302

H373 **

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360Df

H332

H302

H373 **

H410

 

 

1

009-015-00-7

difluorid sulfurylu

220-281-5

2699-79-8

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

H331

H373 **

H400

GHS04

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H373 **

H400

 

 

U

009-016-00-2

hexafluorohlinitan trisodný [1]

hexafluorohlinitan trisodný (kryolit) [2]

237-410-6 [1]

239-148-8 [2]

13775-53-6 [1]

15096-52-3 [2]

STOT RE 1

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H372

H332

H411

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H372

H332

H411

 

 

 

009-017-00-8

kálium-μ-fluóro-bis(trietylalumínium)

400-040-2

12091-08-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

Acute Tox. 4 *

H228

H270

H314

H332

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H270

H314

H332

EUH014

 

T

009-018-00-3

hexafluorokremičitan horečnatý

241-022-2

16949-65-8

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

*

 

011-001-00-0

sodík

231-132-9

7440-23-5

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

011-002-00-6

hydroxid sodný

lúh sodný

215-185-5

1310-73-2

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5% Skin Corr. 1B; H314 2% ≤ C < 5% Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2% Eye Irrit.2; H319: 0,5 % ≤ C < 2%

 

011-003-00-1

peroxid sodný

215-209-4

1313-60-6

Ox. Sol. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

 

 

 

011-004-00-7

azid sodný

247-852-1

26628-22-8

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H400

H410

EUH032

 

 

011-005-00-2

uhličitan sodný

207-838-8

497-19-8

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

011-006-00-8

kyanatan sodný

213-030-6

917-61-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

011-007-00-3

propoxykarbazón-nátrium

181274-15-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

 

012-001-00-3

práškový horčík (pyroforický)

231-104-6

7439-95-4

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

H260

H250

GHS02

Dgr

H260

H250

 

 

T

012-002-00-9

horčík, vo forme prášku alebo stružlín

231-104-6

Flam. Sol. 1

Water-react. 2

Self-heat. 1

H228

H261

H252

GHS02

Dgr

H228

H261

H252

 

 

T

012-003-00-4

dialkylmagnézium

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

012-004-00-X

hydrát hydroxid-chlorečnan-uhličitanu hlinito-horečnatého

422-150-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

013-001-00-6

práškový hliník (pyroforický)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Pyr. Sol. 1

H261

H250

GHS02

Dgr

H261

H250

 

 

T

013-002-00-1

práškový hliník (stabilizovaný)

231-072-3

7429-90-5

Water-react. 2

Flam. Sol. 1

H261

H228

GHS02

Dgr

H261

H228

 

 

T

013-003-00-7

chlorid hlinitý, bezvodý

231-208-1

7446-70-0

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

013-004-00-2

trialkylalumínium

Pyr. Liq. 1

Water-react. 1

Skin Corr. 1B

H250

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H250

H260

H314

EUH014

 

A

013-005-00-8

dietyl[etyldi(metyl)silanoláto]alumínium

401-160-8

55426-95-4

Water-react. 1

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H260

H250

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H250

H314

EUH014

 

 

013-006-00-3

[2-(dimetylamino)etanoláto]-(etyl-3-oxobutanoáto-O 1,O 3)-(1-metoxypropán-2-oláto)hlinitý komplex, dimér

402-370-2

Flam. Liq. 3

Eye Dam. 1

H226

H318

GHS02

GHS05

Dgr

H226

H318

 

 

 

013-007-00-9

poly{[(2-butoxyetyl)-3-oxobutanoáto-O'1,O'3]-μ-hlinitý komplex}

403-430-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

013-008-00-4

dioktylalumínium-jodid

408-190-0

7585-14-0

Pyr. Liq. 1

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H250

H314

H400

H410

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H314

H410

EUH014

 

 

013-009-00-X

[(butyl)x(etyl)ydihydrido]hlinitan sodný x = 0,5 y = 1,5

418-720-2

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H228

H260

H250

H332

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H228

H260

H250

H332

H314

EUH014

 

T

013-010-00-5

hydroxid-bis(2,4,8,10-tetra-terc-butyl-6-hydroxy-12H-dibenzo[d, g][1,3,2]dioxafosfocín-6-oxid) hlinitý

430-650-4

151841-65-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-001-00-9

trichlórsilán

233-042-5

10025-78-2

Flam. Liq. 1

Pyr. Liq. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H224

H250

H332

H302

H314

GHS02

GHS05

GHS07

Dgr

H224

H250

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

*

STOT SE 3; H335: C ≥ 1%

T

014-002-00-4

chlorid kremičitý

233-054-0

10026-04-7

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

EUH014

 

 

014-003-00-X

dichlórdi(metyl)silán

200-901-0

75-78-5

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

 

 

 

014-004-00-5

trichlór(metyl)silán; trichlórmetylsilán

200-902-6

75-79-6

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H225

H319

H335

H315

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H335

H315

EUH014

Skin Irrit.2; H315: C ≥ 1% Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 1% STOT SE 3; H335: C ≥ 1%

 

014-005-00-0

tetraetyl-silikát;

etyl-silikát

201-083-8

78-10-4

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H226

H332

H319

H335

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H319

H335

 

 

 

014-006-00-6

hydrochlorid bis(4-fluórfenyl)(metyl)(1,2,4-triazol-4-ylmetyl)silánu

401-380-4

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H319

H411

GHS07

GHS09

Wng

H319

H411

 

 

 

014-007-00-1

trietoxy(izobutyl)silán

402-810-3

17980-47-1

Skin Irrit. 2

H315

GHS07

Wng

H315

 

 

 

014-008-00-7

bis(4-fluórfenyl)(chlórmetyl)(metyl)silán

401-200-4

85491-26-5

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-009-00-2

izobutyl(izopropyl)di(metoxy)silán

402-580-4

111439-76-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H226

H332

H315

GHS02

GHS07

Wng

H226

H332

H315

 

 

 

014-010-00-8

kremičitan disodný

229-912-9

6834-92-0

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

 

 

014-011-00-3

cyklohexyldi(metoxy)(metyl)silán

402-140-1

17865-32-6

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H315

H411

GHS07

GHS09

Wng

H315

H411

 

 

 

014-012-00-9

bis(3-(trimetoxysilyl)propyl)amín

403-480-3

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

014-013-00-4

α-hydroxypoly{(metyl)[3-(2,2,6,6-tetrametylpiperidín-4-yloxy)propyl]siloxán}

404-920-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H314

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H314

H411

 

 

 

014-014-00-X

etacelasil (ISO);

6-(2-chlóretyl)-6-(2-metoxyetoxy)-2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundekán

253-704-7

37894-46-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360D *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Dgr

H360D *** H302

H373 **

 

 

 

014-015-00-5

α-trimetylsilanyl-ω-trimetylsiloxypoly(oxy{3-[2-(2-metoxypropoxy)propoxy]propyl}(metyl)silándiyl]-co-[oxy(dimetylsilándiyl)])

406-420-4

69430-40-6

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

014-016-00-0

reakčná zmes zložená z týchto látok: 1,3-di(hex-5-én-1-yl)-1,1,3,3- tetrametyldisiloxán;

1,3-di(hex-a-én-1-yl)-1,1,3,3- tetrametyldisiloxán

406-490-6

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-017-00-6

flusilazol (ISO);

bis(4-fluórfenyl)(metyl)(1H-1,2,4-triazol-1- ylmetyl)silán

85509-19-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

 

 

 

014-018-00-1

oktametylcyklotetrasiloxán

209-136-7

556-67-2

Repr. 2

Aquatic Chronic 4

H361f *** H413

GHS08

Wng

H361f *** H413

 

 

 

014-019-00-7

reakčná zmes zložená z týchto látok: 4-{[bis(4-fluórfenyl)(metyl)silyl]metyl}- 4H-1,2,4-triazol;

1-{[bis-(4-fluórfenyl)(metyl)silyl]metyl}- 1H-1,2,4-triazol

403-250-2

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360D *** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D *** H302

H411

 

 

 

014-020-00-2

bis(1,1-dimetylprop-2-inyloxy)di(metyl)silán

414-960-7

53863-99-3

Acute Tox. 4 *

H332

GHS07

Wng

H332

 

 

 

014-021-00-8

(fenyl)tris(izopropenyloxy)silán

411-340-8

52301-18-5

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H400

H410

 

 

 

014-022-00-3

produkt reakcie týchto látok: {[4-(alyloxy)-2-hydroxyfenyl](fenyl)metanónu a trietoxysilánu} s [produktom hydrolýzy silikgélu a metyltri(metoxy)silánu]

401-530-9

Flam. Sol. 1

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H228

H370 **

H332

H312

H302

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H228

H370 **

H332

H312

H302

 

 

T

014-023-00-9

α-hydrogen-ω-hydroxypoly{oxy[(hex-5-én-1-yl)(metyl)silándiyl]}

408-160-7

125613-45-8

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-024-00-4

1-etoxy-4-{[3-(4-fluór-3-chlórfenyl)propyl]di(metyl)silanyl}benzén

412-620-2

121626-74-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-025-00-X

4-{3-[dietoxy(metyl)silanyl]propoxy}-2,2,6,6-tetrametylpiperidín

411-400-3

102089-33-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H373 **

H315

H318

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H315

H318

H412

 

 

 

014-026-00-5

[3-(4-fluór-3-chlórfenyl)propyl]di(chlór)(metyl)silán

407-180-3

770722-36-6

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-027-00-0

[3-(4-fluór-3-chlórfenyl)propyl](chlór)di(metyl)silán

410-270-5

770722-46-8

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

014-028-00-6

α-[3-(prop-2-enoyl)propanoyl]di(metoxy)silanyloxy]-ω-[3-(prop-2-enoyl)propenoyl]di(metoxy)silanyl]-poly(dimetylsiloxán)

415-290-8

193159-06-7

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-029-00-1

O, O’-[etenyl(metyl)silándiyl]bis(4-metylpentán-2-ón-oxím)

421-870-1

156145-66-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H361f *** H302

H373 **

GHS08

GHS07

Wng

H361f *** H302

H373 **

 

 

 

014-030-00-7

dimetyl{1,1’-(dimetylsilándiyl)bis[(1,2,3,3a,7a-η)-1H-indén-1-ylidén)]}hafnium

422-060-0

137390-08-0

Acute Tox. 2 *

H300

GHS06

Dgr

H300

 

 

 

014-031-00-2

diizopropyldi(metoxy)silán

421-540-7

18230-61-0

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H412

GHS02

GHS07

Wng

H226

H315

H317

H412

 

 

 

014-032-00-8

dicyklopentyldi(metoxy)silán

404-370-8

126990-35-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H315

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H315

H318

H410

 

 

 

014-033-00-3

produkt hydrolýzy [2-metyl-3-(trimetoxysilyl)propyl]-propenoátu so silikagélom

419-030-4

125804-20-8

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H225

H319

H336

GHS02

GHS07

Dgr

H225

H319

H336

 

 

 

014-034-00-9

3-hexylheptametyltrisiloxán

428-700-5

1873-90-1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 4

H332

H413

GHS07

Wng

H332

H413

 

 

 

014-035-00-4

[2-(3,4-epoxycyklohexyl)etyl]tri(etoxy)silán

425-050-4

10217-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

014-036-00-X

(4-etoxyfenyl)[3-(3-fenoxy-4-fluórfenyl)propyl]di(metyl)silán tris[(bután-2-ylidénamino)oxy](fenyl)silán

405-020-7

105024-66-6

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F*** H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360F*** H410

 

M=1000

 

014-037-00-5

tris[(bután-2-ylidénamino)oxy](fenyl)silán

433-360-6

34036-80-1

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H373**

H317

H412

GHS08

GHS07

Wng

H373**

H317

H412

 

 

 

014-038-00-0

(S-[3-(trietoxysilyl)propyl]-oktántioát

436-690-9

220727-26-4

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetylbután-2-yl)tri(metoxy)silán

439-360-2

142877-45-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H318

H412

GHS05

Dgr

H315

H318

H412

 

 

 

014-041-00-7

{3- [bis(trimetylsilyl)amino]propyl}di(etoxy)(m etyl)silán

445-890-5

201290-01-9

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

H302

H317

GHS07

Wng

H302

H317

 

 

 

014-042-00-2

reakčná zmes zložená z týchto látok: tetrakis[(4-metylpentán-2-ylidénamino)oxy]silán (3 stereoizoméry)

423-010-0

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

014-043-00-8

produkt reakcie amorfného silikagélu (50 – 85 %), butyl(bután-2-yl)magnézia (3 – 15 %), (tetraetoxy)silánu (5 – 15 %) a chloridu titaničitého (5 – 20 %)

432-200-2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H318

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H335

H315

H318

H412

 

 

 

014-044-00-3

{3-[(4'-acetoxy-3'-metoxyfenyl)propyl]}tri(metoxy)silán

433-050-0

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

014-045-00-9

fluorid-kremičitan horečnato-sodný

442-650-1

STOT RE 2 *

H373**

GHS08

Wng

H373**

 

 

 

015-001-00-1

biely fosfor

231-768-7

12185-10-3

Pyr. Sol. 1

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H250

H330

H300

H314

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H250

H330

H300

H314

H400

 

 

 

015-002-00-7

červený fosfor

231-768-7

7723-14-0

Flam. Sol. 1

Aquatic Chronic 3

H228

H412

GHS02

Dgr

H228

H412

 

 

 

015-004-00-8

fosfid hlinitý

244-088-0

20859-73-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

015-005-00-3

fosfid horečnatý;

difosfid trihorečnatý

235-023-7

12057-74-8

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H400

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

015-006-00-9

difosfid trizinočnatý;

fosfid zinočnatý

215-244-5

1314-84-7

Water-react. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H260

H300

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS09

Dgr

H260

H300

H410

EUH029

EUH032

M=100

T

015-007-00-4

chlorid fosforitý

231-749-3

7719-12-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1A

H330

H300

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H300

H373 **

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-008-00-X

chlorid fosforečný

233-060-3

10026-13-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

H330

H302

H373 **

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H302

H373 **

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-009-00-5

trichlorid-oxid fosforečný

233-046-7

10025-87-3

Acute Tox. 2 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H330

H372 **

H302

H314

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H330

H372 **

H302

H314

EUH014

EUH029

 

 

015-010-00-0

oxid fosforečný

215-236-1

1314-56-3

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-011-00-6

kyselina fosforečná %, kyselina trihydrogenfosforečná %

231-633-2

7664-38-2

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25% Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25%

B

015-012-00-1

trisulfid tetrafosforu;

seskvisulfid fosforu

215-245-0

1314-85-8

Flam. Sol. 2

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H302

H400

 

 

T

015-013-00-7

trietyl-fosfát

201-114-5

78-40-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-014-00-2

tributyl-fosfát

204-800-2

126-73-8

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

H351

H302

H315

GHS08

GHS07

Wng

H351

H302

H315

 

 

 

015-015-00-8

trikrezyl-fosfát (o-,o-,o-; o-,o-,m-; o-,o-,p-; o- ,m-,m-; o-,m-,p-; o-,p-,p-); tritolyl-fosfát (o-o-o-, o-o-m-, o-o-p-, o-m-m-, o-m-p-, o-p-p-);

201-103-5

78-30-8

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H370 **

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H370 **

H411

 

STOT SE 1; H370: C ≥ 1% STOT SE 2; H371: 0,2 % ≤ C < 1%

C

015-016-00-3

trikrezyl-fosfát (m-,m-,m-; m-,m-,p-; m-,p-,p-; p-,p-,p-);

tritolyl-fosfát (m-m-m-, m-m-p-, m-p-p-, p-p-p-);

201-105-6

78-32-0

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H411

 

*

C

015-019-00-X

dichlórvos (ISO);

(2,2-dichlórvinyl)-dimetyl-fosfát

200-547-7

62-73-7

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H330

H311

H301

H317

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H317

H400

 

M=1000

 

015-020-00-5

mevinfos (ISO);

[2-(metoxykarbonyl)-1-metylvinyl]-dimetyl-fosfát

232-095-1

7786-34-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10000

 

015-021-00-0

trichlorfón (ISO);

dimetyl-1-hydroxy-2,2,2-trichlóretylfosfonát

200-149-3

52-68-6

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H400

H410

 

M = 1000

 

015-022-00-6

fosfamidón (ISO); [2-(dietylkarbamoyl)-2-chlór-1-metylvinyl]-dimetyl-fosfát

236-116-5

13171-21-6

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H300

H311

H410

 

 

 

015-023-00-1

pyrazoxón;

dietyl-(3-metylpyrazol-5-yl)-fosfát

108-34-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H330

H310

H300

GHS06

Dgr

H330

H310

H300

 

 

 

015-024-00-7

triamifos (ISO); 2-[bis(dimetylamino)fosforyl]-5-fenyl-2H-1,2,4-triazol-3-amín

1031-47-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-025-00-2

TEPP (ISO);

tetraetyl-difosfát

203-495-3

107-49-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-026-00-8

šradán (ISO); oktametyldifosfortetramid

205-801-0

152-16-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-027-00-3

sulfotep (ISO);

O, O,O, O-tetraetyl-difosforoditioát

222-995-2

3689-24-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-028-00-9

demetón-O (ISO); O, O-dietyl-O-[2-(etylsulfanyl)etyl]- fosforotioát

206-053-8

298-03-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-029-00-4

demetón-S (ISO); O, O-dietyl-S-[2-(etylsulfanyl)etyl]-fosforotioát

204-801-8

126-75-0

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-030-00-X

demetón-O-metyl (ISO); O-[2-(etylsulfanyl)etyl]-O, O-dimetylfosforotioát

212-758-1

867-27-6

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-031-00-5

demetón-S-metyl (ISO); S-[2-(etylsulfanyl)etyl]-dimetyl-fosforotioát

213-052-6

919-86-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H411

 

 

 

015-032-00-0

protoát (ISO);

O, O-dietyl-S-[(izopropylkarbamoyl)metyl]- fosforoditioát

218-893-2

2275-18-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 3

H310

H300

H412

GHS06

Dgr

H310

H300

H412

 

 

 

015-033-00-6

forát (ISO);

O, O-dietyl-S-[(etylsulfanyl)metyl]- fosforoditioát

206-052-2

298-02-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-034-00-1

paratión (ISO);

O, O-dietyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforotioát

200-271-7

56-38-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H372 **

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H372 **

H410

 

M = 100

 

015-035-00-7

paratión-metyl (ISO);

O, O-dimetyl-O-(4-nitrofenyl)-fosforotioát

206-050-1

298-00-0

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H330

H300

H311

H373 **

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H330

H300

H311

H373 **

H410

 

M = 100

 

015-036-00-2

O-etyl-O-(4-nitrofenyl)-fenylfosfonotioát;

EPN

218-276-8

2104-64-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-037-00-8

fenkaptón (ISO);

S-{[(2,5-dichlórfenyl)sulfanyl]metyl}-O, O-dietyl-fosforoditioát

218-892-7

2275-14-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-038-00-3

kumafos (ISO);

O-(3-chlór-4-metyl-2-oxo-2H-chromén-7- yl)-O, O-dietyl-fosforotioát

200-285-3

56-72-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-039-00-9

azinfos-metyl (ISO);

O, O-dimetyl-S-(4-oxo[1,2,3]benzotriazín-3- ylmetyl)-fosforoditioát

201-676-1

86-50-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H317

H410

 

 

 

015-040-00-4

diazinón (ISO);

O, O-dietyl-O-(2-izopropyl-6- metylpyrimidín-4-yl)-fosforotioát

206-373-8

333-41-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-041-00-X

malatión (ISO);

S-[1,2-bis(etoxykarbonyl)etyl]-O, O-dimetyl- fosforoditioát;

[s obsahom ≤ 0,03 % izomalatiónu]

204-497-7

121-75-5

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M=1000

 

015-042-00-5

chlórtión O-(3-chlór-4-nitrofenyl)-O, O-dimetyl-fosforotioát

207-902-5

500-28-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-043-00-0

fosnichlór (ISO);

O-(4-chlór-3-nitrofenyl)-O, O-dimetyl-fosforotioát

5826-76-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H312

H302

GHS07

Wng

H332

H312

H302

 

 

 

015-044-00-6

karbofenotión (ISO);

O, O-dietyl-S-{[(4- chlórfenyl)sulfanyl]metyl}-fosforoditioát

212-324-1

786-19-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-045-00-1

mekarbám (ISO);

O, O-dietyl-S-{[(etoxykarbonyl)(metyl)karbamoyl]metyl}-fosforoditioát

219-993-9

2595-54-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

H410

 

 

 

015-046-00-7

oxydemetón-metyl;

S-[2-(etylsulfinyl)etyl]-O, O-dimetylfosforotioát

206-110-7

301-12-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H311

H301

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H400

 

 

 

015-047-00-2

etión (ISO);

O, O,O',O'-tetraetyl-S, S'-metylén-bis(fosforoditioát);

dietión

209-242-3

563-12-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M = 10000

 

015-048-00-8

fentión (ISO);

O, O-dimetyl-O-[(3-metyl-4-(metylsulfanyl)fenyl]-fosforotioát

200-231-9

55-38-9

Muta. 2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H331

H312

H302

H372**

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H331

H312

H302

H372** H410

 

M=100

 

015-049-00-3

endotión (ISO);

S-[(5-metoxy-4-oxopyrán-2-yl)metyl]-O, O-dimetyl-fosforotioát

220-472-3

2778-04-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-050-00-9

tiometón (ISO);

S-[2-(etylsulfanyl)etyl]-O, O-dimetylfosforoditioát

211-362-6

640-15-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

H301

H312

GHS06

Dgr

H301

H312

 

 

 

015-051-00-4

dimetoát (ISO);

O, O-dimetyl-S-[(metylkarbamoyl)metyl]-fosforoditioát

200-480-3

60-51-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-052-00-X

fenchlórfos (ISO);

O, O-dimetyl-O-(2,4,5-trichlórfenyl)-fosforotioát

206-082-6

299-84-3

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-053-00-5

menazón (ISO);

S-[(4,6-diamino-1,3,5-triazín-2-yl)metyl]-O, O-dimetyl-fosforoditioát

201-123-4

78-57-9

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-054-00-0

fenitrotión (ISO);

O, O-dimetyl-O-(3-metyl-4-nitrofenyl)-fosforotioát

204-524-2

122-14-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-055-00-6

naled (ISO);

(1,2-dibróm-2,2-dichlóretyl)-dimetyl-fosfát

206-098-3

300-76-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H312

H302

H319

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H319

H315

H400

 

M = 1000

 

015-056-00-1

azínfos-etyl (ISO);

O, O-dietyl-S-[(4-oxobenzotriazín-3- yl)metyl]-fosforoditioát

220-147-6

2642-71-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M=100

 

015-057-00-7

formotión (ISO);

S-{[formyl(metyl)karbamoyl]metyl}-O, O-dimetyl-fosforoditioát

219-818-6

2540-82-1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-058-00-2

morfotión (ISO);

O, O-dimetyl-S-[(morfolín-4-ylkarbonyl)metyl]-fosforoditioát

205-628-0

144-41-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H410

 

 

 

015-059-00-8

vamidotión (ISO);

N-metyl-2-{[2- (dimetoxyfosforylsulfanyl)etyl]sulfanyl}propánamid

218-894-8

2275-23-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-060-00-3

disulfotón (ISO);

O, O-dietyl-S-[2-(etylsulfanyl)etyl]- fosforoditioát

206-054-3

298-04-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-061-00-9

dimefox (ISO); tetrametylfosfordiamidoylfluorid

204-076-8

115-26-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-062-00-4

mipafox (ISO);

N, N'-diizopropylfosfordiamidoylfluorid

206-742-3

371-86-8

STOT SE 1

H370 **

GHS08

Dgr

H370 **

 

 

 

015-063-00-X

dioxatión (ISO);

S, S’-(1,4-dioxán-2,3-diyl)-O, O,O',O'- tetraetyl-bis(fosforoditioát)

201-107-7

78-34-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H410

 

M = 1000

 

015-064-00-5

bromofos-etyl (ISO);

O-(4-bróm-2,5-dichlórfenyl)-

O, O-dimetyl-fosforotioát

225-399-0

4824-78-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-065-00-0

S-[2-(etylsulfinyl)etyl]-O, O-dimetylfosforoditioát

2703-37-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

 

 

015-066-00-6

ometoát (ISO);

O, O-dimetyl-S-[(metylkarbamoyl)metyl]-fosforotioát

214-197-8

1113-02-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H301

H312

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H400

 

 

 

015-067-00-1

fosalón (ISO);

O, O-dietyl-S-[(6-chlór-2-oxobenzoxazolín-3-yl)metyl]-fosforoditioát

218-996-2

2310-17-0

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H332

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H332

H312

H317

H410

 

M=1000

 

015-068-00-7

dichlofentión (ISO);

O, O-dietyl-O-(2,4-dichlórfenyl)-fosforotioát

202-564-5

97-17-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H400

H410

 

 

 

015-069-00-2

metidatión (ISO);

S-[(5-metoxy-2-oxo-2,3-dihydro-1,3,4- tiadiazol-3-yl)metyl]-O, O-dimetylfosforoditioát

213-449-4

950-37-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H312

H410

 

 

 

015-070-00-8

kyantoát (ISO);

S-{[(1-kyano-1- metyletyl)karbamoyl]metyl}-O, O-dietylfosforotioát

223-099-4

3734-95-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-071-00-3

chlórfenvinfos (ISO);

[1-(2,4-dichlórfenyl)-2-chlórvinyl]-dietylfosfát

207-432-0

470-90-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-072-00-9

monokrotofos (ISO);

[2-(metylkarbamoyl)-1-metylvinyl]-dimetyl-fosfát

230-042-7

6923-22-4

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H341

H330

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H330

H300

H311

H410

 

 

 

015-073-00-4

dikrotofos (ISO);

(Z)-[2-(dimetylkarbamoyl)-1-metylvinyl]- dimetyl-fosfát

205-494-3

141-66-2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-074-00-X

krufomát (ISO);

(4-terc-butyl-2-chlórfenyl)-metyl-metylfosforamidát

206-083-1

299-86-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-075-00-5

S-[2-(izopropylsulfinyl)etyl]-O, O-dimetyl-fosforotioát

2635-50-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-076-00-0

potasán;

O, O-dietyl-O-(4-metyl-2-oxochromén-7- yl)-fosforotioát

299-45-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-077-00-6

(2,2-dichlórvinyl)-[(2-etylsulfinyl)etyl]-metyl-fosfát

7076-53-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H331

H311

H301

GHS06

Dgr

H331

H311

H301

 

 

 

015-078-00-1

demetón-S-metylsulfón (ISO);

S-[(2-etylsulfonyl)etyl]-O, O-dimetyl-fosforotioát

241-109-5

17040-19-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H301

H312

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H411

 

 

 

015-079-00-7

acefát (ISO);

O, S-dimetyl-N-acetylfosforamidotioát

250-241-2

30560-19-1

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-080-00-2

amiditión (ISO);

S-[(2-metoxyetyl)karbamoylmetyl]-O, O-dimetyl- fosforoditioát

919-76-6

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-081-00-8

O, O,O',O'-tetrapropyl-difosforoditioát

221-817-0

3244-90-4

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-082-00-3

azotoát (ISO);

O-[4-(4-chlórfenyldiazenyl)fenyl]-O, O-dimetyl- fosforotioát

227-419-3

5834-96-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H332

H302

GHS07

Wng

H332

H302

 

 

 

015-083-00-9

bensulid (ISO);

O, O-diizopropyl-S-[2-(benzénsulfónamido)etyl]-fosforoditioát

212-010-4

741-58-2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-084-00-4

chlórpyrifos (ISO);

O, O-dietyl-O-(3,5,6-trichlór-2-pyridyl)- fosforotioát

220-864-4

2921-88-2

Acute Tox. 3 * Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H400

H410

 

M = 10000

 

015-085-00-X

chlorfónium-chlorid (ISO);

tributyl(2,4-dichlórbenzyl)fosfónium-chlorid

204-105-4

115-78-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

H301

H312

H319

H315

GHS06

Dgr

H301

H312

H319

H315

 

 

 

015-086-00-5

kumitoát (ISO);

O, O-dietyl-O-(5-oxo-1,2,3,4-tetrahydro-benzo[ c]chromén-8-yl)-fosforotioát

572-48-5

Acute Tox. 3 *

H301

GHS06

Dgr

H301

 

 

 

015-087-00-0

kyanofos (ISO);

O-(4-kyanofenyl)-O, O-dimetyl-fosforotioát

220-130-3

2636-26-2

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

 

 

015-088-00-6

dialifos (ISO);

S-(2-chlór-1-ftalimidoetyl)-O, O-dietyl-fosforoditioát

233-689-3

10311-84-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H400

H410

 

 

 

015-089-00-1

etoát-metyl (ISO); S-[(etylkarbamoyl)metyl]-O, O-dimetyl-fosforoditioát

204-121-1

116-01-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H312

H302

GHS07

Wng

H312

H302

 

 

 

015-090-00-7

fensulfotión (ISO);

O, O-dietyl-O-[4-(metylsulfinyl)fenyl]- fosforotioát

204-114-3

115-90-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-091-00-2

fonofos (ISO);

O-etyl-S-fenyl-etylfosfonoditioát

213-408-0

944-22-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-092-00-8

fosacetím (ISO);

O, O-bis(4-chlórfenyl)-N-acetimidoylfosforamidotioát

223-874-7

4104-14-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

 

 

015-093-00-3

leptofos (ISO);

O-(4-bróm-2,5-dichlórfenyl)-O-metyl-fenylfosfonotioát

244-472-8

21609-90-5

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H370 **

H312

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H410

 

 

 

015-094-00-9

mefosfolán (ISO);

dietyl-(4-metyl-1,3-ditiolán-2-ylidén)fosforamidát

213-447-3

950-10-7

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Chronic 2

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H411

 

 

 

015-095-00-4

metamidofos (ISO);

O, S-dimetyl-fosforamidotioát

233-606-0

10265-92-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

H330

H300

H311

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H300

H311

H400

 

 

 

015-096-00-X

oxydisulfotón (ISO);

O, O-dietyl-S-[(2-etylsulfinyl)etyl]-fosforoditioát

219-679-1

2497-07-6

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 10

 

015-097-00-5

fentoát (ISO);

S-[(etoxykarbonyl)(fenyl)metyl]-O, Odimetyl- fosforoditioát

219-997-0

2597-03-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-098-00-0

trichloronát (ISO);

O-etyl-O-(2,4,5-trichlórfenyl)-etylfosfonotioát

206-326-1

327-98-0

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

 

 

015-099-00-6

pirimifos-etyl (ISO);

O, O-dietyl-O-[2-(dietylamino)-6- metylpyrimidín-4-yl]-fosforotioát

245-704-0

23505-41-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

 

 

015-100-00-X

foxím (ISO);

O, O-dietyl-O- {[fenyl(kyano)metylidén]iminyl}- fosforotioát

238-887-3

14816-18-3

Repr. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f*** H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f*** H302

H317

H410

 

M=1000

 

015-101-00-5

fosmet (ISO);

S-ftalimidometyl-O, O-dimetyl-fosforoditioát

211-987-4

732-11-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H312

H302

H410

 

M = 100

 

015-102-00-0

tris(2-chlóretyl)-fosfát

204-118-5

115-96-8

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H351

H360F*** H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360F*** H302

H411

 

 

 

015-103-00-6

bromid fosforitý

232-178-2

7789-60-8

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

015-104-00-1

pentasulfid difosforečný

sulfid fosforečný

215-242-4

1314-80-3

Flam. Sol. 1

Water-react. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H228

H260

H332

H302

H400

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H228

H260

H332

H302

H400

EUH029

 

T

015-105-00-7

trifenyl-fosfit

202-908-4

101-02-0

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H315

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H315

H410

 

Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 5% Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5%

 

015-106-00-2

hexametylfosfortriamid; tris(dimetylamid) kyseliny fosforečnej

211-653-8

680-31-9

Carc. 1B

Muta. 1B

H350

H340

GHS08

Dgr

H350

H340

 

Carc. 1B;

H350: C ≥ 0,01 %

 

015-107-00-8

etoprofos (ISO);

O-etyl-S, S-dipropyl-fosforoditioát

236-152-1

13194-48-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H301

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H301

H317

H410

 

 

 

015-108-00-3

bromofos (ISO);

O-(4-bróm-2,5-dichlórfenyl)-O, O-dimetyl-fosforotioát

218-277-3

2104-96-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 100

 

015-109-00-9

krotoxyfos (ISO); O-(1-fenyletyl)-3- [(dimetoxyfosforyl)oxy]but-2-enoát

231-720-5

7700-17-6

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 10

 

015-110-00-4

kyanofenfos (ISO);

O-etyl-O-(4-kyanofenyl)-fenylfosfonotioát

13067-93-1

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H301

H370 **

H312

H319

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H370 **

H312

H319

H411

 

 

 

015-111-00-X

fosfolán (ISO);

O, O-dietyl-N-(1,3-ditiolán-2- ylidén)fosforamidát

213-423-2

947-02-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-112-00-5

tionazín (ISO);

O, O-dietyl-O-(pyrazín-2-yl)-fosforotioát;

206-049-6

297-97-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-113-00-0

tolklofos-metyl (ISO);

O-(2,6-dichlór-4-metylfenyl)-O, O-dimetyl-tiofosfát

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-114-00-6

chlórmefos (ISO);

O, O-dietyl-S-(chlórmetyl)-fosforoditioát

246-538-1

24934-91-6

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 10

 

015-115-00-1

chlórtiofos (ISO); [izomérna reakčná zmes, v ktorej prevláda O-[2,5-dichlór-4-(metylsulfanyl)fenyl]-O, O-dietyl-fosforotioát]

244-663-6

21923-23-9

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H311

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H311

H410

 

M = 1000

 

015-116-00-7

demefión-O (ISO); O, O-dimetyl-O-[2-(metylsulfanyl)etyl]-fosforotioát

211-666-9

682-80-4

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-117-00-2

demefión-S (ISO);

O, O-dimetyl-S-[2-(metylsulfanyl)etyl]-fosforotioát

219-971-9

2587-90-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

H300

H311

GHS06

Dgr

H300

H311

 

 

 

015-118-00-8

demetón

8065-48-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H310

H300

H400

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H400

 

 

 

015-119-00-3

dimetyl-[4-(metylsulfanyl)fenyl]-fosfát

3254-63-5

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-120-00-9

ditalimfos (ISO);

O, O-dietyl-N-ftaloylfosforamidotioát

225-875-8

5131-24-8

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H315

H317

GHS07

Wng

H315

H317

 

 

 

015-121-00-4

edifénfos (ISO); O-etyl-S, S-difenyl-fosforoditioát

241-178-1

17109-49-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

 

 

 

015-122-00-X

etrimfos (ISO); O-(6-etoxy-2-etylpyrimidín-4-yl)-O, O-dimetyl-fosforotioát

253-855-9

38260-54-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

015-123-00-5

fenamifos (ISO);

etyl-[3-metyl-4-(metylsulfanyl)fenyl]-N-izopropylfosforamidát

244-848-1

22224-92-6

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H300

H310

H330

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H300

H310

H330

H319

H410

 

M = 100

M = 100

 

015-124-00-0

fostietán (ISO);

dietyl-N-(1,3-ditietán-2-ylidén)fosforamidát

244-437-7

21548-32-3

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

H310

H300

GHS06

Dgr

H310

H300

 

 

 

015-125-00-6

glyfozín (ISO);

N, N-bis(fosfonometyl)glycín

219-468-4

2439-99-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-126-00-1

heptenofos (ISO); (7-chlórbicyklo[3.2.0]hepta-2,6-dién-6-yl)-dimetyl-fosfát

245-737-0

23560-59-0

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M = 100

 

015-127-00-7

iprobénfos (ISO); S-benzyl-O, O-diizopropyl-fosforotioát

247-449-0

26087-47-8

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

 

 

015-128-00-2

IPSP; S-[(etylsulfinyl)metyl]-O, O-diizopropyl-fosforoditioát

5827-05-4

Acute Tox. 1

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H301

H410

 

M = 100

 

015-129-00-8

izofénfos (ISO); O-etyl-O-[2-(izopropoxykarbonyl)fenyl]-N-izopropylfosforamidotioát

246-814-1

25311-71-1

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 100

 

015-130-00-3

izotioát (ISO); S-[2-(izopropylsulfanyl)etyl]-O, O-dimetylfosforoditioát;

36614-38-7

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

H311

H301

GHS06

Dgr

H311

H301

 

 

 

015-131-00-9

izoxatión (ISO); O, O-dietyl-O-(5-fenylizoxazol-3-yl)-fosforotioát

242-624-8

18854-01-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

 

 

015-132-00-4

S-{[(4-chlórfenyl)sulfanyl]metyl}-O, O-dimetyl-fosforoditioát; metylkarbofenotión

953-17-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H311

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H311

H301

H410

 

M = 1000

 

015-133-00-X

piperofos (ISO);

S-[(2-metylpiperidín-1-karbonyl)mety1]-O, O-dipropyl-fosforoditioát

24151-93-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 10

 

015-134-00-5

pirimifos-metyl (ISO); O-[2-(dietylamino)-6-metylpyrimidín-4-yl]-O, O-dimetyl-fosforotioát

249-528-5

29232-93-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-135-00-0

profenofos (ISO); O-(4-bróm-2-chlórfenyl)-O-etyl-S-propylfosforotioát

255-255-2

41198-08-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H312

H302

H410

 

M = 1000

 

015-136-00-6

O-izopropyl-(Z)-3-{[(etylamino)(metoxy)fosforotioyl]oxy}but-2-enoát; izopropyl-(E)-3-{[(etylamino)(metoxy)fosforotioyl]oxy}but-2-enoát; propetámfos (ISO)

250-517-2

31218-83-4

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

M = 100

 

015-137-00-1

pyrazofos (ISO); O, O-dietyl-O-[6-(etoxykarbonyl)-5-metylpyrazolo[2,3-a]pyrimidín-2-yl]-fosforotioát

236-656-1

13457-18-6

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

 

 

015-138-00-7

kvinalfos (ISO);

O, O-dietyl-O-(chinoxalín-2-yl)-fosforotioát

237-031-6

13593-03-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H312

H410

 

M = 1000

 

015-139-00-2

terbufos (ISO); S-[terc-(butylsulfanyl)metyl]-O, O-dietyl-fosforoditioát

235-963-8

13071-79-9

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H310

H300

H410

 

M = 1000

 

015-140-00-8

triazofos (ISO); O, O-dietyl-O-(1-fenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)-fosforotioát

245-986-5

24017-47-8

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H410

 

M=100

 

015-141-00-3

etyléndiamónium-O, O-di(C8-alkyl)-fosforoditioát, zmes izomérov

400-520-1

Skin Corr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H302

H400

H410

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H302

H410

 

 

 

015-142-00-9

butyl-[dialkyloxy(dibutoxyfosforyloxy)titánium]-(trialkyloxytitánium)-fosfát

401-100-0

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 2

H225

H319

H411

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H319

H411

 

 

T

015-143-00-4

reakčná zmes zložená z izomérov (2-chlóretyl)-(chlórpropyl)-(2-chlóretyl)fosfonátu a izomérov (2-chlóretyl)-(chlórpropyl)-(2-chlórpropyl)fosfonátu

401-740-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

015-144-00-X

reakčná zmes zložená z pentyl-metylfosfinátu a (2-metylbutyl)-metylfosfinátu

402-090-0

87025-52-3

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

 

 

015-145-00-5

reakčná zmes zložená z kuprium(I)-O, O-diizopropyl-fosforoditioátu a kuprium(I)-O-izopropyl-O-(4-metylpentán-2-yl)-fosforoditioátu a kuprium(I)-O, O-bis(4-metylpentán-2-yl)-fosforoditioátu

401-520-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-146-00-0

S-{tricyklo[5.2.1.02,6]deka-3-én-8(alebo 9)-yl}-O-(izopropyl alebo izobutyl alebo 2-etylhexyl)-O-(izopropyl alebo izobutyl alebo 2-etylhexyl)-fosforoditioát

401-850-9

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-147-00-6

reakčná zmes zložená z (C12-14-terc-alkylamónium)-difenyl-fosforotioátu a dinonylsulfánu (alebo disulfánu)

400-930-0

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

 

 

 

015-148-00-1

kyselina 2-(difosfonometyl)jantárová

403-070-4

51395-42-7

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

 

 

 

015-149-00-7

reakčná zmes zložená z týchto látok: hexyldi(oktyl)fosfán-oxid; dihexyl(oktyl)fosfán-oxid; trioktylfosfán-oxid

403-470-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-150-00-2

[2-(1,3-dioxolán-2-yl)etyl]tri(fenyl)fosfónium-bromid

404-940-6

86608-70-0

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

STOT RE 2 *

Aquatic Chronic 3

H302

H318

H373 **

H412

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

H373 **

H412

 

 

 

015-151-00-8

tris(izopropyl/terc-butylfenyl)-fosfát

405-010-2

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-152-00-3

dioxabenzofos (ISO); 2-metoxy-4H-1,3,2-benzodioxafosforín-2-sulfid

223-292-3

3811-49-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT SE 1

Aquatic Chronic 2

H311

H301

H370 **

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H311

H301

H370 **

H411

 

 

 

015-153-00-9

isazofos (ISO);

O, O-dietyl-O-(5-chlór-1-izopropyl-1,2,4-triazol-3-yl)-fosforotioát

255-863-8

42509-80-8

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H311

H301

H373 **

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H311

H301

H373 **

H317

H410

 

 

 

015-154-00-4

etefón;

kyselina (2-chlóretyl)fosfónová

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-155-00-X

glufosinát-amónium (ISO); amónium-2-amino-4-[hydroxy(metyl)fosforyl]butanoát

278-636-5

77182-82-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

GHS08

GHS07

Dgr

H360Fd

H332

H312

H302

H373**

 

 

 

015-156-00-5

O-metyl-3-[(dimetoxyfosforotioyl)oxy]-2-metylpropenoát; [1]

metakrifos (ISO);

O-metyl-(E)-3-[(dimetoxyfosforotioyl)oxy]-2-metylpropenoát [2]

250-366-9 [1]-[2]

30864-28-9 [1]

62610-77-9 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

 

 

015-157-00-0

kyselina fosforitá; [1]

kyselina dihydrogenhydridotrioxofosforečná [2]

237-066-7 [1]

233-663-1 [2]

13598-36-2 [1]

10294-56-1 [2]

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

 

 

 

015-158-00-6

hexafluorofosforečnan (η-cyklopentadienido)-(η-izopropylbenzén)železnatý

402-340-9

32760-80-8

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-159-00-1

kyselina fosfono(hydroxy)octová

405-710-8

23783-26-8

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H302

H373 **

H314

H317

GHS08

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H373 **

H314

H317

 

 

 

015-160-00-7

difosforečnan vanadylu

406-260-5

58834-75-6

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-161-00-2

difosforečnan divanadylu

407-130-0

65232-89-5

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H302

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H318

H317

H411

 

 

 

015-162-00-8

hemihydrát hydrohenfosforečnan-oxidu vanadičitého, s prímesou lítia, zinku, molybdénu, železa a chlóru

407-350-7

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H332

H373 **

H318

H411

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H332

H373 **

H318

H411

 

 

 

015-163-00-3

bis(2,6-dimetoxybenzoyl)(2,4,4- trimetylpentyl)fosfán-oxid

412-010-6

145052-34-2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-164-00-9

dihydrát kalcium-P, P'-(1- hydroxyetylén)bis(hydrogenfosfonátu)

400-480-5

36669-85-9

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

015-165-00-4

reakčná zmes zložená z týchto látok: bishexafluorofosforečnan S, S,S',S'- tetrafenylsulfándiylbis(4,1- fenylén)disulfónia; difenyl[4-(fenylsulfanyl)fenyl]sulfónium-hexafluorofosfát;

404-986-7

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

 

 

015-166-00-X

3,9-bis(2,6-di-terc-butyl-4-metylfenoxy)- 2,4,8,10-tetraoxa-3,9- difosfaspiro[5.5]undekán

410-290-4

80693-00-1

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-167-00-5

kyselina 3-[fenyl(hydroxy)fosforyl]propánová

411-200-6

14657-64-8

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

015-168-00-0

fostiazát (ISO);

(RS)-S-sek-butyl-O-etyl-(2-oxo-1,3- tiazolidín-3-yl)fosfonotioát

98886-44-3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H312

H317

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H312

H317

H410

EUH070

 

 

015-169-00-6

tetrafluoroboritan tributyl(tetradecyl)fosfónia

413-520-1

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H302

H373 ** H314

H317

H410

 

 

 

015-170-00-1

reakčná zmes zložená z týchto látok: bis(N, N,N-trimetyloktán-1-amónium)-oktylfosfát; (N, N,N-trimetyloktán-1-amónium)-dioktylfosfát; (N, N,N-trimetyloktán-1-amónium)-oktylhydrogenfosfát

407-490-9

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H312

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H312

H302

H314

 

 

 

015-171-00-7

O, O,O-tris[2(alebo 4)-C9-10-izoalkylfenyl]-fosforotioát

406-940-1

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

015-172-00-2

reakčná zmes zložená z týchto látok: bis(izotridecylamónium)-[bis(4- metylpentán-2- yloxy)fosforoditionylizopropyl]-fosfát;

(izotridecylamónium)-bis[bis(4- metylpentán-2- yloxy)fosforoditionylizopropyl]-fosfát

406-240-6

Flam. Liq. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H314

H411

GHS02

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H314

H411

 

 

 

015-173-00-8

(2-terc-butyl-6-metoxypyrimidín-4-yl)- metyl-etylfosfonotioát

414-080-3

117291-73-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

015-174-00-3

1-chlór-N, N-dietyl-1,1-difenyl-1-(fenylmetyl) fosfánamín

411-370-1

82857-68-9

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H318

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H318

H411

 

 

 

015-175-00-9

terc-butyl-(trifenylfosforanylidén)acetát

412-880-7

35000-38-5

Acute Tox. 3 *

STOT RE 2 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H301

H373 **

H319

H317

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H373 ** H319

H317

H411

 

 

 

015-176-00-4

P, P,P',P'-tetrakis-(2-metoxyfenyl)propán-1,3-difosfán

413-430-2

116163-96-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

015-177-00-X

kyselina [(4-fenylbutyl)(hydroxy)fosforyl]octová

412-170-7

83623-61-4

STOT RE 2 *

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H373 **

H318

H317

GHS08

GHS05

Dgr

H373 ** H318

H317

 

 

 

015-178-00-5

monohydrát (R)-(1-fenyletán-1-amónium)-(- )-(1R,2S)-(2-metyloxiranyl)fosfonátu

418-570-8

25383-07-7

Repr. 2

Aquatic Chronic 2

H361f *** H411

GHS08

GHS09

Wng

H361f *** H411

 

 

 

015-179-00-0

UVCB produkt kondenzácie tetrakis(hydroxymetyl)fosfónium-chloridu, močoviny a destilovaných (C16-18-alkyl)amínov získaných z hydrogenovaného loja

422-720-8

166242-53-1

Carc. 2

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H373 **

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H302

H373 ** H314

H317

H410

 

 

 

015-180-00-6

kyselina [R-(R*,S*)]-(4-fenylbutyl)[2-metyl-1-(propanoyloxy)propoxy]fosfanyl]octová, soľ s (-)-cinchonidínom (1:1)

415-820-8

137590-32-0

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

H412

 

 

 

015-181-00-1

fosfán

232-260-8

7803-51-2

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H220

H330

H314

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H220

H330

H314

H400

 

 

U

015-182-00-7

tetraizopropyl-(dichlórmetylén)bisfosfonát

430-630-5

10596-22-2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H302

H319

H317

GHS07

Wng

H302

H319

H317

 

 

 

015-183-00-2

kyselina (1-hydroxydodekán-1,1-diyl)difosfónová

425-230-2

16610-63-2

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

015-184-00-8

soli glyfozátu, okrem tých, ktoré sú špecifikované inde v tejto prílohe

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

A

015-186-00-9

chlórpyrifos-metyl (ISO) O, O-dimetyl-O-(3,5,6-trichlór-2-pyridyl)- fosforotioát

227-011-5

5598-13-0

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 10000

 

015-187-00-4

reakčná zmes zložená z týchto látok: N-oxid tetranátrium-{[(2-hydroxyetyl)imino]bis(metylén)}difosfonátu;

N, P-dioxid trinátrium-[(2-oxidotetrahydro- 4H-1,4,2-oxazafosforín-4-yl]- metylfosfonátu

417-540-1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H411

 

 

 

015-189-00-5

fenylbis(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfán-oxid

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

 

 

 

015-190-00-0

bis(2,4-dikumylfenyl)-neopentyl-difosfit;

3,9-bis[2,4-bis(2-fenylpropán-2-yl)fenoxy]- 2,4,8,10-tetraoxa-3,9- difosfaspiro[5.5]undekán

421-920-2

154862-43-8

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

015-191-00-6

dodecyl-difenyl-fosfát

431-760-5

27460-02-2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H412

GHS07

Wng

H315

H412

 

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimetylfenyl)-(1,3-fenylén)- bisfosfát

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

015-193-00-7

[benzyltri(fenyl)fosfónium]-N-metyl-N- (1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluórbután-1- sulfonyl)azanid (1:1)

442-960-7

332350-93-3

Acute Tox. 3 *

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H318

H400

H410

GHS05

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H318

H410

 

 

 

015-194-00-2

(tetrabutylfosfónium)-nonafluórbután-1- sulfonát

444-440-5

220689-12-3

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

015-195-00-8

reakčná zmes zložená z týchto látok: kálium-2-metylfenylfosfonát;

kálium-3-metylfenylfosfonát; kálium-4-metylfenylfosfonát

433-860-4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H319

H317

H412

GHS07

Wng

H319

H317

H412

 

 

 

015-196-00-3

reakčná zmes zložená z týchto látok: dimetyl-{2- [(hydroxymetyl)karbamoyl]etyl}fosfonát;

dietyl-{2- [(hydroxymetyl)karbamoyl]etyl}fosfonát;

etyl-metyl-{2- [(hydroxymetyl)karbamoyl]etyl}fosfonát

435-960-3

Carc. 1B

Muta. 1B

Skin Sens. 1

H350

H340

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H317

 

 

 

015-197-00-9

kyselina bis(2,4,4- trimetylpentyl)ditiofosfónová

420-160-9

107667-02-7

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H302

H314

H411

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H226

H331

H302

H314

H411

 

 

 

015-198-00-4

kyselina (4-fenylbutyl)fosfínová

420-450-5

86552-32-1

Carc. 2

Eye Dam. 1

H351

H318

GHS05

GHS08

Dgr

H351

H318

 

 

 

015-199-00-X

tris[2-chlór-1-(chlórmetyl)etyl]-fosfát

237-159-2

13674-87-8

Carc. 2

H351

GSH08

Wng

H351

 

 

 

015-200-00-3

fosfid india

244-959-5

22398-80-7

Carc. 1B Repr. 2

STOT RE 1

H350

H361f

H372 (pľúca)

GHS08

Dgr

H350

H361f

H372 (pľúca)

 

STOT RE 1; H372: C ≥0,1 % Carc 1B;

H350: C

≥0,01 % STOT RE 2;

H373: 0,01 % ≤

C < 0,1 %

 

015-201-00-9

trixylyl fosfát

246-677-8

25155-23-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F

 

 

 

015-202-00-4

tris(nonylfenyl)fosfit

247-759-6

26523-78-4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

 

 

015-203-00-X

difenyl(2,4,6-trimetylbenzoyl)fosfinoxid

278-355-8

75980-60-8

Repr. 2

H361f (spôsobuje atrofiu semenníkov)

GHS08

Wng

H361f (spôsobuje atrofiu semenníkov)

 

 

 

016-001-00-4

sírovodík

231-977-3

7783-06-4

Flam. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 2 *

Aquatic Acute 1

H220

H330

H400

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H330

H400

 

 

U

016-002-00-X

sulfid bárnatý

244-214-4

21109-95-5

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

H332

H302

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H400

EUH031

 

 

016-003-00-5

polysulfidy bárnaté

256-814-3

50864-67-0

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-004-00-0

sulfid vápenatý

243-873-5

20548-54-3

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-005-00-6

polysulfidy vápenaté

215-709-2

1344-81-6

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H319

H335

H315

H400

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H400

EUH031

 

 

016-006-00-1

sulfid draselný;

sulfid draselný

215-197-0

1312-73-8

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

 

 

016-007-00-7

polysulfidy draselné

253-390-1

37199-66-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

 

 

016-008-00-2

polysulfidy amónne

232-989-1

9080-17-5

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

EUH031: C ≥1%

 

016-009-00-8

sulfid sodný;

sulfid sodný

215-211-5

1313-82-2

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H311

H302

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H302

H314

H400

 

 

 

016-010-00-3

polysulfidy sodné

215-686-9

1344-08-7

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H301

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H314

H400

EUH031

 

 

016-011-00-9

oxid siričitý

231-195-2

7446-09-5

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

H331

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H314

 

*

U5

016-012-00-4

dichlorid disíry;

chlorid sírny

233-036-2

10025-67-9

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

Aquatic Acute 1

H301

H332

H314

H400

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H301

H332

H314

H400

EUH014

EUH029

STOT SE 3; H335: C ≥ 1%

 

016-013-00-X

chlorid sírnatý

234-129-0

10545-99-0

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

H314

H335

H400

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H314

H335

H400

EUH014

STOT SE 3; H335: C ≥ 5%

 

016-014-00-5

chlorid siričitý

13451-08-6

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH014

STOT SE 3; H335: C ≥ 5%

 

016-015-00-0

dichlorid-oxid siričitý;

chlorid tionylu;

231-748-8

7719-09-7

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H332

H302

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H302

H314

EUH014

EUH029

STOT SE 3; H335: C ≥ 1%

 

016-016-00-6

chlorid sulfurylu

232-245-6

7791-25-5

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

016-017-00-1

kyselina chlórsírová

232-234-6

7790-94-5

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

 

016-018-00-7

kyselina fluorosírová

232-149-4

7789-21-1

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

H332

H314

GHS05

GHS07

Dgr

H332

H314

 

 

 

016-019-00-2

óleum ... % SO3

Skin Corr. 1A

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

EUH014

 

B

016-020-00-8

kyselina sírová ... %

231-639-5

7664-93-9

Skin Corr. 1A

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 15% Skin Irrit. 2; H315: 5% ≤ C

< 15%

Eye Irrit. 2; H319: 5% ≤ C

< 15%

B

016-021-00-3

metántiol;

metylsulfán

200-822-1

74-93-1

Flam. Gas. 1

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H220

H331

H400

H410

GHS02

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H220

H331

H410

 

 

U

016-022-00-9

etántiol;

etylsulfán

200-837-3

75-08-1

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H332

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Dgr

H225

H332

H410

 

 

 

016-023-00-4

dimetyl-sulfát

201-058-1

77-78-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H330

H301

H314

H317

GHS06

GHS08

GHS05

Dgr

H350

H341

H330

H301

H314

H317

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 % Muta. 2 H341: C ≥ 0,01 % STOT SE 3; H335: C ≥ 5%

 

016-024-00-X

dimexano (ISO); O, O’-dimetyl-disulfánbis(karbotioát)

215-993-8

1468-37-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

016-025-00-5

disul (ISO);

[2-(2,4-Dichlórfenoxy)etyl]-hydrogensulfát;

2,4-DES

205-259-5

149-26-8

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H302

H315

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H315

H318

 

 

 

016-026-00-0

kyselina amidosírová;

kyselina sulfámová;

kyselina sulfamidová

226-218-8

5329-14-6

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H319

H315

H412

GHS07

Wng

H319

H315

H412

 

 

 

016-027-00-6

dietyl-sulfát

200-589-6

64-67-5

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H350

H340

H332

H312

H302

H314

GHS05

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H314

 

 

 

016-028-00-1

ditioničitan sodný;

ditioničitan sodný

231-890-0

7775-14-6

Self-heat. 1

Acute Tox. 4 *

H251

H302

GHS02

GHS07

Dgr

H251

H302

EUH031

 

 

016-029-00-7

kyselina 4-metylbenzénsulfónová, s obsahom viac ako 5 % H2SO4

Skin Corr. 1B

H314

GHS05

Dgr

H314

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25%

Eye Irrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25%

 

016-030-00-2

kyselina 4-metylbenzénsulfónová (s obsahom maximálne 5 % H2SO4)

203-180-0

104-15-4

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

H319

H335

H315

GHS07

Wng

H319

H335

H315

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 20%

 

016-031-00-8

tetrahydrotiofén-1,1-dioxid; sulfolán

204-783-1

126-33-0

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

016-032-00-3

propán-1,3-sultón;

1,2-oxatiolán-2,2-dioxid

214-317-9

1120-71-4

Carc. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H350

H312

H302

GHS08

GHS07

Dgr

H350

H312

H302

 

Carc. 1B; H350: C ≥ 0,01 %

 

016-033-00-9

dimetylsulfamoylchlorid

236-412-4

13360-57-1

Carc. 1B

Acute Tox. 2 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

H350

H330

H312

H302

H314

GHS06

GHS05

GHS08

Dgr

H350

H330

H312

H302

H314

 

 

 

016-034-00-4

tetranátrium-3,3'-{(piperazín-1,4- diyl)bis[(6-chlór-1,3,5-triazín-2,4- diyl)imino(2-acetamido-4,1- fenylén)diazenyl]}bis(naftalén-1,5- disulfonát)

400-010-9

81898-60-4

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-035-00-X

pentanátrium-5-anilino-3-{[4-({4-[6-chlór- 4-(3-sulfonátoanilino)-1,3,5-triazín-2- ylamino]-2,5-dimetylfenyl}diazenyl)-2,5- disulfonátofenyl]diazenyl}-4- hydroxynaftalén-2,7-disulfonát

400-120-7

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

016-036-00-5

tetranátrium-4-[(4,6-dichlór-5- kyanopyrimidín-2-yl)amino]-6-[(1,5- disulfonátonaftalén-2-yl)diazenyl]-5- hydroxynaftalén-1,7-disulfonát

400-130-1

Resp. Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H334

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H334

H411

 

 

 

016-037-00-0

dinátrium-1-amino-4-(4- benzénsulfónamido-3-sulfonátoanilino)- 9,10-dioxo-9,10-dihydroantracén-2-sulfonát

400-350-8

85153-93-1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-038-00-6

dinátrium-7-{[6-(N,2-dimetylanilino)-4- chlór-1,3,5-triazín-2-yl]amino}-4-hydroxy- 3-[(4-metoxy-2- sulfonátofenyl)diazenyl]naftalén-2-sulfonát

400-380-1

86393-35-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-039-00-1

tetranátrium-2-(4-{4-[2,5-dimetyl-4-(2,5- disulfonátofenyldiazenyl)fenyldiazenyl]-3- ureidoanilino}-6-chlór-1,3,5-triazín-2- ylamino)benzén-1,4-disulfonát

400-430-2

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-040-00-7

reakčná zmes zložená z dinátrium-6-(2,4- dihydroxyfenyldiazenyl)-3-{4-[4-(2,4- dihydroxyfenyldiazenyl)anilino]-3- sulfonátofenyldiaazenyl}-4- hydroxynaftalén-2-sulfonátu a dinátrium-6-(2,4-diaminofenyldiazenyl)- 3-{4-[4-(2,4-diaminofenyldiazenyl)anilino]- 3-sulfonátofenyldiazenyl}-4- hydroxynaftalén-2-sulfonátu a trinátrium-6- (2,4-dihydroxyfenyldiazenyl)-3-(4-{4-[7- (2,4-dihydroxyfenyldiazenyl)-1-hydroxy-3- sulfonáto-2-naftyldiazenyl]anilino}-3- sulfonátofenyldiazenyl)-4-hydroxynaftalén- 2-sulfonátu

400-570-4

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

016-041-00-2

kalcium-4-[5-hydroxy-4-(5-chlór-4-metyl- 2-sulfonátofenyldiazenyl)-3-metylpyrazol- 1-yl]-2,5-dichlórbenzénsulfonát

400-710-4

Acute Tox. 4 *

H332

GHS07

Wng

H332

 

 

 

016-042-00-8

tetranátrium-5-benzamido-3-{5-[4-fluór-6- (1-sulfonáto-2-naftylamino)-1,3,5-triazín-2- ylamino]-2-sulfonátofenyldiazenyl}-4- hydroxynaftalén-2,7-disulfonát

400-790-0

85665-97-0

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H315

H317

GHS07

Wng

H319

H315

H317

 

 

 

016-043-00-3

dilítium-6-acetamido-4-hydroxy-3-{4-[(2- sulfonátooxy)etylsulfonyl]fenyldiazenyl}na ftalén-2-sulfonát

401-010-1

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-044-00-9

dihydrát dinátrium-S, S’-(hexán-1,6-diyl)- bis(tiosulfátu)

401-320-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H317

H412

GHS07

Wng

H317

H412

 

 

 

016-045-00-4

lítium-nátrium-hydrogen-4-amino-6-[5- (2,6-difluór-5-chlór-pyrimidín-4-ylamino)- 2-sulfonátofenyldiazenyl]-5-hydroxy-3-{4- [2- (sulfonátooxy)etylsulfonyl]fenyldiazenyl}n aftalén-2,7-disulfonát

401-560-2

108624-00-6

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-046-00-X

hydrogensíran sodný

231-665-7

7681-38-1

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

016-047-00-5

hexanátrium-7-(4-{4-[4-(2,5- disulfonátoanilino)-6-fluór-1,3,5-triazín-2- ylamino]-2-metylfenyldiazenyl}-7- sulfonátonaftalén-1-yldiazenyl)naftalén- 1,3,5-trisulfonát

401-650-1

85665-96-9

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-048-00-0

nátrium-2-[2,6-bis(3-hydroxypropylamino)- 5-kyano-4-metylpyridín-3-yldiazenyl]-3,5- dichlórbenzénsulfonát

401-870-8

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-049-00-6

kalcium-dimetyl(oktadecyl)benzénsulfonát

402-040-8

Skin Corr. 1B

Aquatic Chronic 2

H314

H411

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H411

 

 

 

016-050-00-1

kálium-nátrium-2,2'-{(N-metylbenzén-1,4- diamín-N, N'-diyl)bis[(6-chlór-1,3,5-triazín- 2,4-diyl)imino(1-hydroxy-3,6- disulfonátonaftalén-8,2- diyl)diazenyl]}di(benzén-1-sulfonát)

402-150-6

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H319

H317

GHS07

Wng

H319

H317

 

 

 

016-051-00-7

trinátrium-7-[4-(6-fluór-4-{2-[2- (vinylsulfonyl)etoxy]etylamino}-1,3,5- triazín-2-ylamino)-2- ureidofenyldiazenyl]naftalén-1,3,6- trisulfonát

402-170-5

106359-91-5

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-052-00-2

[benzyltri(butyl)amónium]-4-hydroxynaftalén-1-sulfonát

402-240-5

102561-46-6

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H332

H411

GHS07

GHS09

Wng

H332

H411

 

 

 

016-053-00-8

[(hexadecyl- alebo oktadecyl)(hexadecyl- alebo oktadecyl)amónium]-{2-[(hexadecyl- alebo oktadecyl)(hexadecyl- alebo oktadecyl)karbamoyl]benzénsulfonát}

402-460-1

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H315

H317

H413

GHS07

Wng

H315

H317

H413

 

 

 

016-054-00-3

nátrium-4-(2,4,4-trimetylpentylkarbonyloxy)benzénsulfonát

400-030-8

Acute Tox. 3 *

STOT RE 1

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Sens. 1

H331

H372 **

H302

H319

H335

H317

GHS06

GHS08

Dgr

H331

H372 ** H302

H319

H335

H317

 

 

 

016-055-00-9

tetranátrium-4-amino-5-hydroxy-3,6-bis{5- [6-chlór-4-(2-hydroxyetylamino)-1,3,5- triazín-2-ylamino]-2- sulfonátofenyldiazenyl}naftalén-2,7- sulfonát (s obsahom viac ako 35 % chloridu sodného a octanu sodného)

400-510-7

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H318

H317

 

 

 

016-056-00-4

hydrogensíran draselný

231-594-1

7646-93-7

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

 

 

016-057-00-X

4-vinylbenzénsulfonylchlorid

404-770-2

2633-67-2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

H315

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H315

H318

H317

 

 

 

016-058-00-5

produkt reakcie chloridu tionylu s 1,3,4-tiadiazol-2,5-ditiolom, terc-nonántiolom a (C12-14-terc-alkyl)amínom

404-820-3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H315

H317

H412

GHS07

Wng

H315

H317

H412

 

 

 

016-059-00-0

N, N,N',N'-tetrametyl-2,2'- disulfándiylbis(etán-1-amónium)-dichlorid

405-300-9

17339-60-5

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H319

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H319

H317

H410

 

 

 

016-060-00-6

peroxodisíran amónny; amónium-persulfát

231-786-5

7727-54-0

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

GHS03

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

 

 

 

016-061-00-1

peroxodisíran draselný; kálium-persulfát

231-781-8

7727-21-1

Ox. Sol. 3

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

GHS03

GHS08

GHS07

Dgr

H272

H302

H319

H335

H315

H334

H317

 

 

 

016-062-00-7

bensultap (ISO);

bensultap (ISO); S, S-[2-(dimetylamino)prop-1-én-1,3-diyl]- bis(benzéntiosulfonát)

17606-31-4

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

 

 

016-063-00-2

disiričitan sodný

231-673-0

7681-57-4

Acute Tox. 4 *

Eye Dam. 1

H302

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H318

EUH031

 

 

016-064-00-8

hydrogensiričitan sodný... %;

hydrogensiričitan sodný. . . %

231-548-0

7631-90-5

Acute Tox. 4 *

H302

GHS07

Wng

H302

EUH031

 

B

016-065-00-3

nátrium-1-amino-4-[2-metyl-5-(4- metylbenzénsulfónamido)fenylamino]antrac hinón-2-sulfonát

400-100-8

84057-97-6

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

016-066-00-9

{5-[(4-amino-6-chlór-1,3,5-triazín-2- yl)amino]-2-[(2-hydroxy-3,5- disulfonátofenyldiazenyl)-2- sulfonátobenzylidénhydrazino]benzoáto}me ďnatan tetrasodný

404-070-7

116912-62-0

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

016-067-00-4

O-(4-metylfenyl)-2,4,6- trimetylbenzénsulfonát

407-530-5

67811-06-7

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-068-00-X

nátrium-3,5- bis(tetradecyloxykarbonyl)benzénsulfinát

407-720-8

155160-86-4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-069-00-5

kyselina 3,5-bis- (tetradecyloxykarbonyl)benzénsulfinová

407-990-7

141915-64-2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-070-00-0

[4-(benzyloxy)fenyl]{4'-[(1- metyloxiranyl)metoxy]fenyl}sulfón

408-220-2

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-071-00-6

trinátrium-3-amino-6,13-dichlór-10-[(3-{[4- chlór-6-(2-sulfonátoanilino)-1,3,5-triazín-2- yl]amino}propyl)amino]-1,4- benzoxazino[2,3-b]fenoxazín-4,11- disulfonát

410-130-3

136248-03-8

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

016-072-00-1

3-amino-4-hydroxy-N-(2-metoxyetyl)benzénsulfónamid

411-520-6

112195-27-4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H318

H317

H411

 

 

 

016-073-00-7

N, N,N',N'-tetrabenzyldisulfánbis(karbotioamid)

404-310-0

10591-85-2

Aquatic Chronic 4

H413

H413

 

 

 

016-074-00-2

6-fluór-2-metyl-3-[4-(metylsulfanyl)benzyl]indén

405-410-7

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H315

H318

H317

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H315

H318

H317

H411

 

 

 

016-075-00-8

2,2'-dialyl-4,4'-sulfonyldifenol

411-570-9

41481-66-7

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H317

H411

GHS07

GHS09

Wng

H317

H411

 

 

 

016-076-00-3

2,3-bis[(2-sulfanyletyl)sulfanyl]propán-1-tiol

411-290-7

131538-00-6

Acute Tox. 4 *

STOT RE 2 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373 ** H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H302

H373 ** H410

 

 

 

016-077-00-9

2-chlór-4-metylbenzénsulfonylchlorid

412-890-1

42413-03-6

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H314

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H317

H412

 

 

 

016-078-00-4

4-metyl-N, N-bis[2-(4-metylbenzénsulfónamido)etyl]benzénsulfónamid

413-300-5

56187-04-3

Aquatic Chronic 4

H413

 

 

 

 

016-079-00-X

4-metyl-N, N-bis[2-(4-metylbenzénsulfonyloxy)etyl]benzénsulfónamid

412-920-3

16695-22-0

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413

 

 

 

016-080-00-5

nátrium-2-anilino-5-[4-(N-fenylsulfamoyl)- 2-nitroanilino]benzénsulfonát

412-320-1

31361-99-6

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H318

H412

GHS05

Dgr

H318

H412

 

 

 

016-081-00-0

[hexahydrocyklopenta[c]pyrol-1-(1H)-amónium]-N-(etoxykarbonyl)-N-(4-metylbenzénsulfonyl)azanid

418-350-1

Muta. 2

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 2

H341

H302

H319

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H341

H302

H319

H317

H411

 

 

 

016-082-00-6

etoxysulfurón (ISO);

1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-(2- etoxyfenoxysulfonyl)močovina

126801-58-9

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

016-083-00-1

acibenzolar-S-metyl; S-metylester kyseliny benzo[1,2,3]tiadiazol- 7-karbotiovej

420-050-0

135158-54-2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H335

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H335

H315

H317

H410

 

 

 

016-084-00-7

prosulfurón (ISO);

1-(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)-3- [2-(3,3,3- trifluórpropyl)benzénsulfonyl]močovina

94125-34-5

Acute Tox. 4 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M=100

 

016-085-00-2

flazasulfurón (ISO);

1-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-[3- (trifluórmetyl)pyridín-2-sulfonyl]močovina

104040-78-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

016-086-00-8

tetranátrium-10-amino-3-{3-[4-(2,5-disulfonátoanilino)-6-fluór-1,3,5-triazín-2-ylamino]prop-3-ylamino}-6,13-dichlór-5,12-dioxa-7,14-diazapentacén-4,11-disulfonát

402-590-9

109125-56-6

Eye Dam. 1

H318

GHS05

Dgr

H318

 

 

 

016-087-00-3

reakčná zmes zložená z týchto látok: S, S,S',S'-tetrafenylsulfándiylbis(4,1- fenylén)disulfónium-bishexafluorofosfát;

difenyl[4-(fenylsulfanyl)fenyl]sulfóniumhexafluorofosfát;

propán-1,2-diyl-karbonát

403-490-8

104558-95-4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H317

H410

 

 

 

016-088-00-9

kyselina 4-{bis[4-(dietylamino)fenyl]metyl}benzén-1,2-di(metánsulfónová)

407-280-7

71297-11-5

Aquatic Chronic 3

H412

H412

 

 

 

016-089-00-4

reakčná zmes zložená z esterov 3,3,3',3'-tetrametyl-1,1'-spirobiindán-5,5',6,6',7,7'-hexaolu a kyseliny 2-diazo-1- oxo-1,2-dihydronaftalén-5-sulfónovej

413-840-1

Self-react. C ****

Aquatic Chronic 4

H242

H413

GHS02

Dgr

H242

H413

 

 

 

016-090-00-X

4-metyl-N-(metánsulfonyl)benzénsulfónamid

415-040-8

14653-91-9

Acute Tox. 4 *

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

 

 

 

016-091-00-5

(C12-14-terc-alkyl)amónium-1-amino-9,10- dioxo-4-(2,4,6-trimetylanilino)-9,10- dihydroantracén-2-sulfonát

414-110-5

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

 

 

016-092-00-0

reakčná zmes zložená z týchto látok: 4,7-bis(sulfanylmetyl)-3,6,9-tritiaundekán- 1,11-ditiol;

4,8-bis(sulfanylmetyl)-3,6,9-tritiaundekán- 1,11-ditiol;

5,7-bis(sulfanylmetyl)-3,6,9-tritiaundekán- 1,11-ditiol;

427-050-1

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f

H315

H317

H410

 

 

 

016-093-00-6

reakčná zmes zložená z týchto látok: tris(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalén-1- sulfonát)-4-(7-hydroxy-2,4,4- trimetylchromán-2-yl)benzén-1,3-diol;

bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalén-1- sulfonát)-4-(7-hydroxy-2,4,4- trimetylchromán-2-yl)benzén-1,3-diol (2:1)

414-770-4

140698-96-0

Self-react. C ****

Carc. 2

H242

H351

GHS02

GHS08

Dgr

H242

H351

 

 

 

016-094-00-1

síra

231-722-6

7704-34-9

Skin Irrit. 2

H315

GHS07

Wng

H315

 

 

 

016-095-00-7

reakčná zmes zložená z týchto látok: produkt reakcie 4,4'-metylénbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimetylfenolu] a 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalén-1-sulfonátu (1:2);

produkt reakcie 4,4'-metylénbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimetylfenolu] a 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaftalén-1-sulfonátu (1:3)

417-980-4

Self-react. C ****

Carc. 2

H242

H351

GHS02

GHS08

Dgr

H242

H351

 

 

 

016-096-00-2

tifénsulfurón-metyl (ISO);

metyl-3-{[(4-metoxy-6-metyl-1,3,5-triazín-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}tiofén-2-karboxylát

79277-27-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

 

 

016-097-00-8

2-metyl-2-sulfanylpropán-1-amínium-chlorid

434-480-1

32047-53-3

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H314

H317

H412

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

H412

 

 

 

017-001-00-7

chlór

231-959-5

7782-50-5

Ox. Gas 1

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1

H270

H331

H319

H335

H315

H400

GHS03

GHS04

GHS06

GHS09

Dgr

H270

H331

H319

H335

H315

H400

 

M = 100

U

017-002-00-2

chlorovodík

231-595-7

7647-01-0

Press. Gas

Acute Tox. 3 *

Skin Corr. 1A

H331

H314

GHS04

GHS06

GHS05

Dgr

H331

H314

 

 

U5

017-002-01-X

kyselina chlorovodíková ... %

231-595-7

Skin Corr. 1B

STOT SE 3

H314

H335

GHS05

GHS07

Dgr

H314

H335

 

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25% Skin Irrit. 2; H315: 10% ≤ C < 25%

EyeIrrit. 2; H319: 10% ≤ C < 25%

STOT SE 3; H335: C ≥ 10%

B

017-003-00-8

chlorečnan bárnatý

236-760-7

13477-00-4

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H332

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H332

H302

H411

 

 

 

017-004-00-3

chlorečnan draselný

223-289-7

3811-04-9

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H332

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H332

H302

H411

 

 

 

017-005-00-9

chlorečnan sodný

231-887-4

7775-09-9

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H271

H302

H411

GHS03

GHS07

GHS09

Dgr

H271

H302

H411

 

 

 

017-006-00-4

kyselina chloristá ... %

231-512-4

7601-90-3

Ox. Liq. 1

Skin Corr. 1A

H271

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H271

H314

 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 50 % Skin Corr. 1B; H314: 10% ≤ C < 50%

Skin Irrit. 2; H315: 1% ≤ C

< 10%

Eye Irrit. 2; H319: 1% ≤ C

< 10%

Ox. Liq. 1; H271: C > 50%:

Ox. Liq. 2; H272: C ≤ 50%:

B

017-007-00-X

chloristan bárnatý

236-710-4

13465-95-7

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

H271

H332

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H332

H302

 

 

 

017-008-00-5

chloristan draselný

231-912-9

7778-74-7

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

H271

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H302

 

 

 

017-009-00-0

chloristan amónny

232-235-1

7790-98-9

Expl. 1.1

Ox. Sol. 1

H201

H271

GHS01

Dgr

H201

H271

 

 

T

017-010-00-6

chloristan sodný

231-511-9

7601-89-0

Ox. Sol. 1

Acute Tox. 4 *

H271

H302

GHS03

GHS07

Dgr

H271

H302

 

 

 

017-011-00-1

chlórnan sodný, roztok s ... % aktívneho chlóru

231-668-3

7681-52-9

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H314

H400

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H400

EUH031

EUH031: C ≥5%

B

017-012-00-7

chlórnan vápenatý

231-908-7

7778-54-3

Ox. Sol. 2

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

H272

H302

H314

H400

GHS03

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H272

H302

H314

H400

EUH031

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 5% Skin Irrit. 2; H315: 1% ≤ C

< 5%

Eye Dam.1; H318: 3% ≤ C

< 5 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 3%

M = 10

T

017-013-00-2

chlorid vápenatý

233-140-8

10043-52-4

Eye Irrit. 2

H319

GHS07

Wng

H319

 

 

 

017-014-00-8

chlorid amónny

235-186-4

12125-02-9

Acute Tox. 4 *

Eye Irrit. 2

H302

H319

GHS07

Wng

H302

H319

 

 

 

017-015-00-3

hydrochlorid [2-(aminometyl)fenyl]acetylchloridu

417-410-4

61807-67-8

Acute Tox. 4 *

Skin Corr. 1A

Skin Sens. 1

H302

H314

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

 

 

 

017-016-00-9

trifenyl(metyl)fosfónium-chlorid

418-400-2

1031-15-8

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 2

H312

H302

H315

H318

H411

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H312

H302

H315

H318

H411

 

 

 

017-017-00-4

(Z)-N, N-bis(2-hydroxyetyl)-N-metyldokoz- 13-én-1-amónium-chlorid

426-210-6

120086-58-0

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

 

 

017-018-00-X

N, N,N-trimetyl-2,3-bis(stearoyloxy)propán-1-amónium-chlorid

405-660-7

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

017-019-00-5

hydrochlorid (R)-1-(3,4-dimetoxyfenyl)-6,7-dimetoxy-1,2,3,4-tetrahydroizochinolínu

415-110-8

54417-53-7

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 3

H302

H412

GHS07

Wng

H302

H412

 

 

 

017-020-00-0

etyl(propoxy)alumínium-chlorid

421-790-7

13014-29-4

Water-react. 1

Skin Corr. 1A

H260

H314

GHS02

GHS05

Dgr

H260

H314

EUH014

 

 

017-021-00-6

(dihydroxypropyl)(dokozánamidopropyl)di(metyl)amónium-chlorid

423-420-1