2.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 208/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1313

z 1. augusta 2016,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky glyfozát

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), najmä na jeho článok 21 ods. 3 prvú alternatívu,

keďže:

(1)

Predmetná účinná látka bola zaradená do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS (2) smernicou Komisie 2001/99/ES (3).

(2)

Účinné látky zaradené do prílohy I k smernici 91/414/EHS sa považujú za schválené podľa nariadenia (ES) č. 1107/2009 a sú uvedené na zozname v časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 (4).

(3)

Platnosť schválenia účinnej látky glyfozát v zmysle prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa skončí 6 mesiacov od dátumu doručenia stanoviska výboru pre hodnotenie rizík Európskej chemickej agentúry Komisiou alebo 31. decembra 2017 podľa toho, čo nastane skôr.

(4)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) oznámil 30. októbra 2015 (5) Komisii svoje stanovisko k toxikologickému hodnoteniu etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z taloveho oleja (CAS č. 61791-26-2), t. j. látok, ktoré sa často používajú ako koformulanty v prípravkoch na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu. Dospel k záveru, že v porovnaní s glyfozátom bola v prípade etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z taloveho oleja, vo všetkých sledovaných parametroch pozorovaná výrazná toxicita. Ďalšie vážnejšie obavy vznikli z hľadiska potenciálu etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z taloveho oleja, negatívne ovplyvňovať ľudské zdravie v prípade, že sa použijú v prípravkoch na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu. Úrad takisto dospel k záveru, že pravdepodobné vysvetlenie lekárskych údajov získaných zo štúdií na ľuďoch vykonaných v súvislosti s prípravkami na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu je, že toxicitu väčšinou vyvoláva práve zložka prípravku z etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z taloveho oleja.

(5)

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES (6) v spojení s článkom 55 nariadenia (ES) č. 1107/2009 by sa členské štáty mali podporovať v tom, aby vypracovali a zaviedli plán integrovanej ochrany proti škodcom a alternatívne postupy alebo metódy, ktorými by sa znížila ich závislosť od používania pesticídov. Prípravky na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu sa často používajú aj v oblastiach, ktoré nesúvisia s poľnohospodárstvom, a preto by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa používanie prípravkov na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu obmedzilo na minimum alebo zakázalo na miestach, akými sú verejné parky a záhrady, športové a rekreačné plochy, školské areály a detské ihriská, ako aj v blízkosti zdravotníckych zariadení.

(6)

Prípravky na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu sa používajú aj pred zberom úrody. Ich použitie v niektorých situáciách pred zberom úrody zamerané na kontrolu alebo prevenciu nežiaduceho rastu burín je v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou. Zdá sa však, že prípravky na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu sa používajú aj s úmyslom kontrolovať čas zberu úrody, prípadne optimalizovať mlátenie, hoci tieto spôsoby použitia nemusia byť považované za správnu poľnohospodársku prax. Tieto spôsoby použitia preto nemusia byť v súlade s ustanoveniami článku 55 nariadenia (ES) č. 1107/2009. Členské štáty by preto pri povoľovaní prípravkov na ochranu rastlín mali venovať osobitnú pozornosť tomu, aby boli spôsoby ich použitia pred zberom úrody v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou.

(7)

Komisia vyzvala oznamovateľov, aby predložili pripomienky.

(8)

Na základe súčasných vedeckých a technických poznatkov je vhodné zmeniť podmienky používania tejto účinnej látky, a konkrétne nepovoliť používanie etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z taloveho oleja (CAS č. 61791-26-2), ako koformulantov v prípravkoch na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu.

(9)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

V súlade s článkom 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009 je potrebné vytvoriť zoznam koformulantov, ktoré nesmú byť súčasťou prípravkov na ochranu rastlín. Komisia, úrad a členské štáty už na vytvorení takéhoto zoznamu začali pracovať. Pri tejto práci bude Komisia venovať osobitnú pozornosť možným škodlivým účinkom koformulantov používaných v prípravkoch na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu. Zoznam neprijateľných koformulantov bude stanovený samostatným aktom v súlade s procesnými požiadavkami stanovenými v článku 27 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1107/2009.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V časti A prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 sa v siedmom stĺpci „Osobitné ustanovenia“ sa znenie položky 25 týkajúcej sa glyfozátu nahrádza takto:

„Môže sa používať len ako herbicíd.

Na účely vykonávania jednotných zásad, na ktoré sa odvoláva článok 29 ods. 6 nariadenia (ES) č.1107/2009, sa zohľadňujú závery revíznej správy o glyfozáte zmenenej 27. júna 2016 Stálym výborom pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá, a to najmä jej dodatky I a II. Pri tomto celkovom hodnotení musia členské štáty:

venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd v citlivých oblastiach, najmä pokiaľ ide o nepoľnohospodárske použitia,

venovať osobitnú pozornosť použitiam v špecifických oblastiach uvedených v článku 12 písm. a) smernice 2009/128/ES,

venovať osobitnú pozornosť tomu, aby boli spôsoby použitia pred zberom úrody v súlade so správnou poľnohospodárskou praxou.

Členské štáty zabezpečia, aby prípravky na ochranu rastlín s obsahom glyfozátu neobsahovali ako koformulanty etoxylované alkylamíny, kde alkyl je z taloveho oleja (CAS č. 61791-26-2)“.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.)

(3)  Smernica Komisie 2001/99/ES z 20. novembra 2001, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, aby zahŕňala glyfozát a thifensulfuronmetyl ako účinné látky (Ú. v. ES L 304, 21.11.2001, s. 14).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokiaľ ide o zoznam schválených účinných látok (Ú. v. EÚ L 153, 11.6.2011, s. 1).

(5)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(11): 4303. K dispozícii online: www.efsa.europa.eu.

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).