19.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 74/8


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/403

z 18. marca 2016,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES z 15. marca 2006 o minimálnych podmienkach vykonávania nariadení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o právnych predpisoch v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, a o zrušení smernice Rady 88/599/EHS (2), a najmä na jej článok 9 ods. 3,

keďže:

(1)

Od Komisie sa podľa článku 6 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1071/2009 vyžaduje, aby vypracovala zoznam kategórií, druhov a stupňov závažnosti závažných porušení predpisov Únie, ktoré spolu s tými, ktoré sú stanovené v prílohe IV k uvedenému nariadeniu, môžu viesť k strate bezúhonnosti podniku cestnej dopravy alebo vedúceho dopravy.

(2)

Komisia by mala na tento účel vymedziť stupeň závažnosti porušení podľa rizika usmrtenia alebo vážnej ujmy na zdraví a mala by stanoviť frekvenciu výskytu, po ktorej prekročení sa opakované porušenia budú považovať za závažnejšie.

(3)

Zoznam kategórií, druhov a stupňov závažnosti závažných porušení, ktorý je potrebné stanoviť, by mal obsahovať porušenia predpisov Únie týkajúce sa oblastí uvedených v článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1071/2009.

(4)

Členské štáty by mali zohľadniť informácie o týchto porušeniach pri určovaní priorít pre cielené kontroly podnikov, ktoré sú klasifikované ako podniky so zvýšeným rizikom, ako sa vyžaduje v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1071/2009.

(5)

Opatrenia, ktoré sa majú prijať, sú potrebné na zabezpečenie transparentnosti, spravodlivosti a právnej istoty pri posudzovaní závažnosti porušení a ich vplyvu na bezúhonnosť dopravného podniku alebo vedúceho dopravy.

(6)

Je však zodpovednosťou príslušného orgánu členského štátu vykonať úplné vnútroštátne správne konanie na určenie toho, či by strata bezúhonnosti predstavovala primeranú reakciu v jednotlivých prípadoch. Takéto vnútroštátne preskúmanie by malo v prípade potreby zahŕňať kontroly v priestoroch dotknutého podniku. Pri posudzovaní bezúhonnosti by členské štáty mali zvážiť konanie podniku, jeho vedúcich pracovníkov a všetkých ostatných príslušných osôb.

(7)

Harmonizovaná kategorizácia závažných porušení by mala poskytnúť základ na rozšírenie vnútroštátneho systému hodnotenia rizikovosti zriadeného každým členským štátom podľa článku 9 smernice 2006/22/ES s cieľom zahrnúť všetky závažné porušenia predpisov Únie v oblasti cestnej dopravy uvedené v článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1071/2009, ktoré môžu ovplyvniť bezúhonnosť dopravného podniku alebo vedúceho dopravy.

(8)

V článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1071/2009 sa tiež stanovuje, že členské štáty by mali začleniť tieto závažné porušenia do vnútroštátneho elektronického registra podnikov cestnej dopravy najneskôr od 1. januára 2016. Harmonizovaná kategorizácia porušení je preto dôležitým krokom na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi podnikmi, harmonizovanejšieho presadzovania práva a účinného fungovania systému výmeny informácií Európskeho registra podnikov cestnej dopravy.

(9)

V záujme transparentnosti a spravodlivej hospodárskej súťaže by sa mala stanoviť spoločná metóda výpočtu frekvencie výskytu, po ktorej prekročení sa opakované porušenia považujú za závažnejšie príslušným orgánom členského štátu usadenia. Takéto opakované porušenia môžu viesť k začatiu vnútroštátneho správneho konania, ktoré podľa rozhodnutia príslušného orgánu môže viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa dopravy.

(10)

Ako všeobecné pravidlo by sa mala táto frekvencia určiť zohľadnením závažnosti porušenia predpisov, času a priemerného počtu vodičov. Musí sa vnímať ako maximálny prah, pričom členské štáty majú naďalej možnosť uplatňovať nižšie prahové hodnoty, ako sa predpokladá v ich vnútroštátnych správnych konaniach na posudzovanie bezúhonnosti.

(11)

Aby sa zabezpečila právna konzistentnosť a transparentnosť, je tiež potrebné zmeniť prílohu III k smernici 2006/22/ES tým, že sa zmení úroveň závažnosti určitých porušení, ktoré sa v nej stanovujú, v súlade so zoznamom najzávažnejších porušení stanovených v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1071/2009.

(12)

Zoznam kategórií, druhov a stupňov závažnosti závažných porušení bol určený na základe konzultácií s členskými štátmi a zainteresovanými stranami Únie, pričom posúdenie úrovne závažnosti vychádzalo z najlepších postupov a skúseností v oblasti presadzovania príslušných právnych ustanovení v členských štátoch. Najzávažnejšie porušenia uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1071/2009 predstavovali referenčný horný prah na posúdenie úrovne závažnosti iných relevantných porušení.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre cestnú dopravu zriadeného na základe článku 18 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Týmto nariadením sa stanovuje spoločný zoznam kategórií, druhov a stupňov závažných porušení predpisov Únie v komerčnej cestnej doprave, podľa prílohy I k tomuto nariadeniu, ktoré okrem tých, ktoré sú uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1071/2009, môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy.

2.   Týmto nariadením sa stanovuje maximálna frekvencia výskytu, po ktorej prekročení sa opakované závažné porušenia považujú za závažnejšie, pričom sa berie do úvahy počet vodičov využívaných pri dopravných činnostiach riadených príslušným vedúcim dopravy, ako sa stanovuje v prílohe II.

3.   Členské štáty zohľadnia informácie o závažných porušeniach uvedených v odsekoch 1 a 2 pri vykonávaní vnútroštátnych správnych konaní týkajúcich sa posudzovania bezúhonnosti.

Článok 2

Príloha III k smernici 2006/22/ES sa mení podľa prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch.

V Bruseli 18. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51.

(2)  Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 35.

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Ú. v. ES L 370, 31.12.1985, s. 8).


PRÍLOHA I

Kategorizácia závažných porušení

(uvedená v článku 1)

Nasledujúca tabuľka obsahuje kategórie a druhy závažných porušení predpisov Únie v komerčnej cestnej doprave, ktoré sú rozdelené do troch kategórií závažnosti podľa ich potenciálu zapríčiniť riziko usmrtenia alebo vážnej ujmy na zdraví.

1.   Skupiny porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006  (1) (čas jazdy a čas odpočinku)

Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENIA

MIERA ZÁVAŽNOSTI (2)

NP

VZP

ZP

Posádka

1.

Článok 5 ods. 1

Nedodržanie minimálneho veku sprievodcov

 

 

X

Čas jazdy

2.

Článok 6 ods. 1

Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 9 hodín v prípade, ak nie je povolené predĺžiť tento čas na 10 hodín

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

3.

11 h ≤ …

 

X

 

4.

Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 9 hodín o 50 % alebo viac bez prestávky alebo bez odpočinku v trvaní najmenej 4,5 hodiny

13 h 30 ≤ …

a bez prestávky/odpočinku

X

 

 

5.

Presiahnutie predĺženého denného času jazdy v trvaní 10 hodín v prípade, ak je povolené predĺženie

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

6.

12 h ≤ …

 

X

 

7.

Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 10 hodín o 50 % alebo viac bez prestávky alebo bez odpočinku v trvaní najmenej 4,5 hodiny

15 h ≤ …

a bez prestávky/odpočinku

X

 

 

8.

Článok 6 ods. 2

Presiahnutie týždenného času jazdy

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

9.

65 h ≤ … < 70

 

X

 

10.

Presiahnutie týždenného času jazdy o 25 % alebo viac

70 h ≤ …

X

 

 

11.

Článok 6 ods. 3

Presiahnutie celkového maximálneho času jazdy počas 2 po sebe nasledujúcich týždňov

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

12.

105 h ≤ … < 112 h 30

 

X

 

13.

Presiahnutie celkového maximálneho času jazdy počas 2 po sebe nasledujúcich týždňov o 25 % alebo viac

112 h 30 ≤ …

X

 

 

Prestávky

14.

Článok 7

Presiahnutie neprerušeného času jazdy v trvaní 4,5 hodiny pred prestávkou

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

15.

6 h ≤ …

 

X

 

Čas odpočinku

16.

Článok 8 ods. 2

Nedostatočný čas denného odpočinku menej ako 11 hodín v prípade, ak nie je povolený čas skráteného denného odpočinku

8 h 30 ≤ … < 10 h

 

 

X

17.

… < 8h30

 

X

 

18.

Nedostatočný skrátený čas denného odpočinku menej ako 9 hodín v prípade, ak je povolené skrátenie denného odpočinku

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

19.

… < 7 h

 

X

 

20.

Nedostatočné rozdelenie času denného odpočinku na menej ako 3 h + 9 h

3 h + [ 7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

21.

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

22.

Článok 8 ods. 5

Nedostatočný čas denného odpočinku menej ako 9 hodín v prípade vedenia vozidla viacerými osobami

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

23.

… < 7 h

 

X

 

24.

Článok 8 ods. 6

Nedostatočný skrátený čas týždenného odpočinku menej ako 24 hodín

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

25.

… < 20 h

 

X

 

26.

Nedostatočný čas týždenného odpočinku menej ako 45 hodín v prípade, ak nie je povolený čas skráteného týždenného odpočinku

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

27.

… < 36 h

 

X

 

28

Článok 8 ods. 6

Presiahnutie 6 po sebe nasledujúcich 24-hodinových období po čase týždenného odpočinku

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

12 h ≤ …

 

X

 

Výnimka z 12-dňového pravidla

29.

Článok 8 ods. 6a

Presiahnutie 12 po sebe nasledujúcich 24-hodinových období po čase riadneho týždenného odpočinku

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

12 h ≤ …

 

X

 

30.

Článok 8 ods. 6a písm. b) bod ii)

Čas týždenného odpočinku po 12 po sebe nasledujúcich 24-hodinových obdobiach

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

… ≤ 65 h

 

X

 

31.

Článok 8 ods. 6a písm. d)

Čas jazdy medzi 22.00 a 6.00 trvajúci viac ako 3 hodiny pred prestávkou, pokiaľ vo vozidle nie je viac ako jeden vodič

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

4,5 h ≤ …

 

X

 

Organizácia práce

32.

Článok 10 ods. 1

Súvislosť medzi mzdou a prejdenou vzdialenosťou alebo množstvom dopraveného tovaru

 

X

 

33.

Článok 10 ods. 2

Žiadna alebo nesprávna organizácia práce vodiča, žiadne alebo nesprávne pokyny pre vodiča umožňujúce dodržiavať právne predpisy

 

X

 

2.   Skupiny porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014  (3) (tachograf)

Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENÍ

MIERA ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

Inštalácia tachografu

1.

Článok 3 ods. 1 a článok 22

Nie je nainštalovaný alebo sa nepoužíva typovo schválený tachograf (napr.: tachograf nebol nainštalovaný montážnymi firmami, dielňami ani výrobcami vozidiel schválenými príslušnými orgánmi členských štátov, používanie tachografu bez potrebných plomb umiestnených alebo nahradených schválenou montážnou firmou, dielňou alebo výrobcom vozidiel alebo používanie tachografu bez inštalačného štítku)

X

 

 

Používanie tachografu, karty vodiča alebo záznamového listu

2.

Článok 23 ods. 1

Používanie tachografu, ktorý nebol skontrolovaný schválenou dielňou

 

X

 

3.

Článok 27

Vodič má a/alebo používa viac ako jednu vlastnú kartu vodiča

 

X

 

4.

Jazdenie s kartou vodiča, ktorá bola sfalšovaná (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)

X

 

 

5.

Jazdenie s kartou vodiča, ktorej vodič nie je držiteľom (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)

X

 

 

6.

Jazdenie s kartou vodiča, ktorá bola získaná na základe falošných tvrdení a/alebo falošných dokladov (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)

X

 

 

7.

Článok 32 ods. 1

Nesprávne fungovanie tachografu (napr.: tachograf nebol správne skontrolovaný, kalibrovaný a zaplombovaný)

 

X

 

8.

Článok 32 ods. 1 a článok 33 ods. 1

Nesprávne používanie tachografu (napr. úmyselné, dobrovoľné alebo nanútené zneužitie, nedostatočné pokyny na správne používanie atď.)

 

X

 

9.

Článok 32 ods. 3

Použitie podvodného zariadenia, ktoré dokáže zmeniť záznamy tachografu

X

 

 

10.

Falšovanie, zatajovanie, odstránenie alebo zničenie údajov zaznamenaných na záznamovom liste alebo uchovávaných a stiahnutých z tachografu a/alebo karty vodiča

X

 

 

11.

Článok 33 ods. 2

Podnik neuchováva záznamové listy, výtlačky a stiahnuté údaje

 

X

 

12.

Zaznamenané a uchované údaje nie sú k dispozícii počas obdobia aspoň jedného roka

 

X

 

13.

Článok 34 ods. 1

Nesprávne používanie záznamových listov/kariet vodičov

 

X

 

14.

Neoprávnené vytiahnutie záznamových listov alebo karty vodiča, ktoré má vplyv na zaznamenávanie príslušných údajov

 

X

 

15.

Záznamový list alebo karta vodiča sa používajú na dlhšie obdobie, než na ktoré boli určené, pričom dochádza k strate údajov

 

X

 

16.

Článok 34 ods. 2

Používanie znečistených alebo poškodených záznamových listov alebo kariet vodiča, pričom údaje nie sú čitateľné

 

X

 

17.

Článok 34 ods. 3

Nepoužitie ručného zaznamenávania údajov v prípadoch, keď je to potrebné

 

X

 

18.

Článok 34 ods. 4

Nepoužitie správneho záznamového listu alebo vloženie karty vodiča do nesprávneho slotu (ak je vo vozidle viac ako jeden vodič)

 

 

X

19.

Článok 34 ods. 5

Nesprávne používanie prepínacieho mechanizmu

 

X

 

Predkladanie informácií

20.

Článok 36

Odmietnutie kontroly

 

X

 

21.

Článok 36

Neschopnosť predložiť záznamy za daný deň a za predchádzajúcich 28 dní

 

X

 

22.

Neschopnosť predložiť záznamy v karte vodiča, ak je vodič jej držiteľom

 

X

 

23.

Článok 36

Neschopnosť predložiť ručné záznamy a výtlačky zostavené počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dní

 

X

 

24.

Článok 36

Neschopnosť predložiť kartu vodiča, ak je vodič jej držiteľom

 

X

 

Funkčné poruchy

25.

Článok 37 ods. 1 a článok 22 ods. 1

Opravu tachografu nevykonáva schválená montážna firma alebo dielňa

 

X

 

26.

Článok 37 ods. 2

Vodič nezaznačí všetky požadované informácie o časových úsekoch, ktoré už nie sú zaznamenané počas obdobia, keď tachograf nie je schopný prevádzky alebo pracuje chybne

 

X

 

3.   Skupiny porušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES  (4) (predpisy o pracovnom čase)

Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENIA

MIERA ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

Maximálny týždenný pracovný čas

1.

Článok 4

Prekročenie maximálneho týždenného pracovného času 48 hodín v prípade, ak bolo predĺženie tohto času na 60 hodín už vyčerpané

56 h ≤ … < 60 h

 

 

X

2.

60 h ≤ …

 

X

 

3.

Prekročenie maximálneho týždenného pracovného času 60 hodín v prípade, ak nebola udelená výnimka podľa článku 8

65 ≤ … < 70 h

 

 

X

4.

70 h ≤ …

 

X

 

Prestávky

5.

Článok 5 ods. 1

Nedostatočné povinné prestávky počas pracovného času v trvaní 6 až 9 hodín

10 < … ≤ 20 min.

 

 

X

6.

… ≤ 10 min.

 

X

 

7.

Nedostatočné povinné prestávky počas pracovného času v trvaní viac ako 9 hodín

20 < … ≤ 30 min.

 

 

X

8.

… ≤ 20 min.

 

X

 

Nočná práca

9.

Článok 7 ods. 1

Denný pracovný čas za každých 24 hodín, keď sa vykonáva nočná práca bez udelenia výnimky podľa článku 8

11 h ≤ … < 13 h

 

 

X

10.

13 h ≤ …

 

X

 

Záznamy

11.

Článok 9

Zamestnávatelia falšujúci záznamy o pracovnom čase alebo odmietajúci poskytnúť záznamy kontrolórovi

 

X

 

12.

Zamestnanci/živnostníci falšujúci záznamy alebo odmietajúci poskytnúť záznamy kontrolórovi

 

X

 

4.   Skupiny porušení smernice Rady 96/53/ES  (5) (predpisy týkajúce sa hmotnosti a rozmerov)

Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENIA

MIERA ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

Hmotnosti

1.

Článok 1

Prekročená maximálna povolená hmotnosť pre vozidlá kategórie N3

5 % ≤ …< 10 %

 

 

X

2.

10 % ≤ …< 20 %

 

X

 

3.

20 % ≤ …

X

 

 

4.

Prekročená maximálna povolená hmotnosť pre vozidlá kategórie N2

5 % ≤ …< 15 %

 

 

X

5.

15 % ≤ …< 25 %

 

X

 

6.

25 % ≤ …

X

 

 

Dĺžky

7.

Článok 1

Prekročená maximálna povolená dĺžka

2 % < … < 20 %

 

 

X

8.

20 % ≤ …

 

X

 

Šírka

9.

Článok 1

Prekročená maximálna povolená šírka

2,65 ≤ …< 3,10 m

 

 

X

10.

3,10 m ≤ …

 

X

 

5.   Skupiny porušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ  (6) (pravidelné kontroly technického stavu) a smernice 2014/47/EÚ  (7) (cestná technická kontrola)

Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENIA

MIERA ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

Technický stav vozidla

1.

Články 8 a 10 smernice 2014/45/EÚ a článok 7 ods. 1 smernice 2014/47/EÚ

Riadenie vozidla bez platného dôkazu o úspešnom absolvovaní kontroly technického stavu, ako to vyžadujú právne predpisy EÚ

X

 

 

2.

Článok 12 ods. 2 smernice 2014/47/EÚ

Neudržiavanie vozidla v bezpečnom a dobrom technickom stave, ktorého výsledkom sú veľmi vážne chyby brzdového systému, mechanizmov riadenia, kolies/pneumatík, perovania alebo podvozku, alebo iného zariadenia, ktoré by mohli spôsobiť také bezprostredné ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky, ktoré vedie k rozhodnutiu o odstavení vozidla

X

 

 

Smernica 2014/47/EÚ o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel obsahuje vo svojej prílohe II podrobnú klasifikáciu technických chýb podľa ich miery závažnosti rozdelených na ľahké, vážne alebo nebezpečné chyby. V článku 12 ods. 2 tejto smernice sa stanovujú tieto vymedzenia:

a)

ľahké chyby, ktoré nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla ani na životné prostredie, ako aj iné menej významné prípady nesúladu;

b)

vážne chyby, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky, ako aj iné významnejšie prípady nesúladu;

c)

nebezpečné chyby, ktoré predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie.

Miera porušení ustanovení smerníc o kontrole technického stavu zodpovedá zatriedeniu chýb podľa prílohy II k smernici 2014/47/EÚ, konkrétne: ZP = vážne chyby, VZP = nebezpečné chyby, NP = jazda s nedostatkami, ktoré predstavujú bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky. Ľahké chyby by mali zodpovedať miere menej závažných porušení.

6.   Skupiny porušení smernice Rady 92/6/EHS  (8) (zariadenia obmedzujúce rýchlosť)

Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENÍ

MIERA ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

1.

Články 2 a 3

Nie je nainštalované zariadenie obmedzujúce rýchlosť

X

 

 

2.

Článok 5

Zariadenie obmedzujúce rýchlosť nespĺňa platné technické požiadavky

 

X

 

3.

Článok 5

Zariadenie obmedzujúce rýchlosť nie je nainštalované schválenou dielňou

 

 

X

4.

 

Použitie podvodného zariadenia, ktoré dokáže falšovať údaje zariadenia obmedzujúceho rýchlosť, alebo použitie podvodného zariadenia obmedzujúceho rýchlosť

X

 

 

7.   Skupiny porušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES  (9) (základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov)

Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENÍ

MIERA ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

Výcvik a oprávnenie

1.

Článok 3

Preprava tovaru alebo cestujúcich bez povinnej základnej kvalifikácie a/alebo povinného pravidelného výcviku

 

X

 

2.

Článok 10 a príloha II

Vodič nemôže predložiť platnú kvalifikačnú kartu alebo vodičský preukaz s označením, ako to vyžadujú vnútroštátne právne predpisy (napr.: stratený, zabudnutý, poškodený, nečitateľný)

 

 

X

8.   Skupiny porušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES  (10) (požiadavky týkajúce sa vodičských preukazov)

Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENÍ

MIERA ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

1.

Články 1 a 4 smernice 2006/126/EÚ

Preprava cestujúcich alebo tovaru bez držby platného vodičského preukazu

X

 

 

2.

Článok 1

Príloha I

Používanie vodičského preukazu, ktorý je poškodený alebo nečitateľný, alebo ktorý nie je v súlade so spoločným vzorom

 

 

X

9.   Skupiny porušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES  (11) (preprava nebezpečného tovaru cestnou dopravou)

Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENÍ

MIERA ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

1.

Oddiel I.1 prílohy I k smernici 2008/68/ES

Preprava nebezpečného tovaru, ktorého preprava je zakázaná

X

 

 

2.

Preprava nebezpečného tovaru v zakázaných alebo neschválených zadržiavacích prostriedkoch, v dôsledku čoho sú ohrozené životy alebo životné prostredie do takej miery, že to vedie k rozhodnutiu o odstavení vozidla

X

 

 

3.

Preprava nebezpečného tovaru bez jeho označenia na vozidle ako nebezpečný tovar, v dôsledku čoho sú ohrozené životy alebo životné prostredie do takej miery, že to vedie k rozhodnutiu o odstavení vozidla

X

 

 

4.

Unikanie nebezpečných látok

 

X

 

5.

Preprava voľne ložená v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne prevádzkyschopný

 

X

 

6.

Preprava vo vozidle bez príslušného osvedčenia o schválení

 

X

 

7.

Vozidlo, ktoré už nespĺňa normy na schválenie a predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo

 

X

 

8.

Neboli dodržané pravidlá o zabezpečení a uložení nákladu

 

X

 

9.

Neboli dodržané pravidlá o preprave zmiešaného nákladu

 

X

 

10.

Neboli dodržané ustanovenia obmedzujúce množstvo v jednej dopravnej jednotke vrátane mier naplnenia cisterien alebo obalov

 

X

 

11.

Chýba informácia o prepravovanom materiáli, ktorá umožňuje určenie miery závažnosti priestupku (napr. číslo UN, vlastné dopravné pomenovanie, obalová skupina)

 

X

 

12.

Vodič nemá platné osvedčenie o predpísanom školení

 

X

 

13.

Použitie ohňa alebo nechráneného svetelného zdroja

 

X

 

14.

Nedodržanie zákazu fajčenia

 

X

 

15.

Vozidlo nie je vhodne strážené alebo zaparkované

 

 

X

16.

Dopravná jednotka pozostávajúca z viac ako jedného prívesu/návesu

 

 

X

17.

Vozidlo, ktoré už nespĺňa normy na schválenie, ale nepredstavuje bezprostredné nebezpečenstvo

 

 

X

18.

Vozidlo nie je vybavené funkčnými hasiacimi prístrojmi podľa požiadaviek

 

 

X

19.

Vozidlo nie je vybavené podľa požiadaviek ADR alebo písomných pokynov

 

 

X

20.

Prepravujú sa kusové zásielky s poškodeným obalom, IBC alebo veľkým obalom alebo poškodené vyprázdnené nevyčistené obaly

 

 

X

21.

Preprava baleného tovaru v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne prevádzkyschopný

 

 

X

22.

Cisterny/cisternové kontajnery (vrátane prázdnych a nevyčistených) nie sú správne zatvorené

 

 

X

23.

Nesprávne bezpečnostné značenie, označenie, prípadne ďalšie značenie na vozidle a/alebo zadržiavacom prostriedku

 

 

X

24.

Neexistujú žiadne písomné pokyny v súlade s ADR alebo sa písomné pokyny netýkajú prepravovaného tovaru

 

 

X

Smernica Komisie 2004/112/ES (12), ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 95/50/ES (13) o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru, obsahuje vo svojej prílohe II podrobnú klasifikáciu porušení príslušných ustanovení podľa ich miery závažnosti, rozdelených do troch rizikových kategórií: riziková kategória I, riziková kategória II, riziková kategória III.

Úroveň porušení ustanovení zodpovedá rizikovým kategóriám uvedeným v prílohe II k smernici 2004/112/ES, pričom riziková kategória I = VZP [s výnimkou tých porušení, ktoré sú už vymedzené ako porušenia NP v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1071/2009], riziková kategória II = ZP. Riziková kategória III zodpovedá miere menej závažných porušení.

Táto tabuľka sa týka iba tých porušení, za ktoré je dopravca úplne alebo čiastočne zodpovedný. Úroveň zodpovednosti dopravcu za porušenie sa posudzuje v súlade s vnútroštátnym postupom členského štátu na presadzovanie práva.

10.   Skupiny porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009  (14) (prístup nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh)

Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENÍ

MIERA ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

Licencia Spoločenstva

1.

Článok 3

Preprava tovaru bez držby platnej licencie Spoločenstva (t. j. licencia neexistuje, je sfalšovaná, bola odňatá, jej platnosť sa skončila atď.)

X

 

 

2.

Článok 4

Dopravca alebo vodič nie je schopný predložiť platnú licenciu Spoločenstva alebo overenú kópiu platnej licencie Spoločenstva kontrolórovi (t. j. licencia Spoločenstva alebo overená kópia licencie Spoločenstva sa stratili, zabudli, boli poškodené atď.)

 

X

 

Osvedčenie vodiča

3.

Článok 3

a 5

Preprava tovaru bez držby platného osvedčenia vodiča (t. j. osvedčenie vodiča neexistuje, je sfalšované, bolo odňaté, skončila sa mu platnosť atď.)

 

X

 

4.

Vodič alebo dopravca nie je schopný predložiť platné osvedčenie vodiča alebo overenú kópiu platného osvedčenia vodiča kontrolórovi (t. j. osvedčenie vodiča alebo overená kópia osvedčenia vodiča sa stratili, zabudli, boli poškodené atď.)

 

 

X

11.   Skupiny porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009  (15) (prístup na trh autokarovej a autobusovej dopravy)

Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENÍ

MIERA ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

Licencia Spoločenstva

1.

Článok 4

Preprava cestujúcich bez držby platnej licencie Spoločenstva (t. j. licencia neexistuje, je sfalšovaná, bola odňatá, jej platnosť sa skončila atď.)

X

 

 

2.

Článok 4 ods. 3

Dopravca alebo vodič nie je schopný predložiť platnú licenciu Spoločenstva alebo overenú kópiu platnej licencie Spoločenstva kontrolórovi (t. j. licencia alebo overená kópia sa stratili, zabudli, boli poškodené atď.)

 

X

 

Povolenie na pravidelnú dopravu

3.

Články 5 a 6

Pravidelná doprava bez platného povolenia (t. j. povolenie neexistuje, je sfalšované, bolo odňaté, jeho platnosť sa skončila, bolo zneužité atď.)

 

X

 

4.

Článok 19

Vodič nie je schopný kontrolórovi predložiť povolenie (t. j. povolenie sa stratilo, zabudlo, bolo poškodené atď.)

 

 

X

5.

Články 5 a 6

Zastávky pravidelnej dopravy v členskom štáte nezodpovedajú vydanému povoleniu

 

 

X

Jazdný list pre príležitostnú dopravu a iné dopravné služby nepodliehajúce povoleniu

6.

Článok 12

Vedenie vozidla bez požadovaného jazdného listu (t. j. jazdný list neexistuje, je sfalšovaný, neobsahuje požadované informácie atď.)

 

 

X

12.   Skupiny porušení nariadenia Rady (ES) č. 1/2005  (16) (preprava zvierat)

Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENÍ

MIERA ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

1.

Príloha I, kapitola II

Priečky nie sú dostatočne silné, aby uniesli hmotnosť zvierat

 

X

 

2.

Príloha I, kapitola III

Používanie nakladacích alebo vykladacích rámp, ktoré majú klzký povrch, nemajú postranné zábrany alebo ktoré sú príliš strmé

 

 

X

3.

Používanie zdvíhacích plošín alebo vyšších podlaží, ktoré nemajú bezpečnostné zábrany brániace pádu alebo úteku zvierat počas nakladania a vykladania

 

 

X

4.

Článok 7

Dopravné prostriedky nie sú schválené na dlhé cesty alebo pre daný druh prepravovaných zvierat

 

 

X

5.

Články 4, 5 a 6

Preprava bez požadovanej platnej dokumentácie, protokolu o ceste alebo povolenia prepravcu alebo osvedčenia o spôsobilosti

 

 

X


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006, s. 1).

(2)  NP = najzávažnejšie porušenia/VZP = veľmi závažné porušenie/ZP = závažné porušenie.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/15/ES z 11. marca 2002 o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave (Ú. v. ES L 80, 23.3.2002, s. 35).

(5)  Smernica Rady 96/53/ES z 25. júla 1996, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 59). Smernica bola zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 (Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015, s. 1), ktorú majú členské štáty transponovať do 7. mája 2017.

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/47/EÚ z 3. apríla 2014 o cestnej technickej kontrole úžitkových vozidiel prevádzkovaných v Únii a o zrušení smernice 2000/30/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 134).

(8)  Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v Spoločenstve (Ú. v. ES L 57, 2.3.1992, s. 27).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 91/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Ú. v. EÚ L 226, 10.9.2003, s. 4).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 260, 30.9.2008, s. 13).

(12)  Smernica Komisie 2004/112/ES z 13. decembra 2004, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 95/50/ES o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru (Ú. v. EÚ L 367, 14.12.2004, s. 23).

(13)  Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1995 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného tovaru (Ú. v. ES L 249, 17.10.1995, s. 35).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu nákladnej cestnej dopravy na medzinárodný trh (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 72).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 561/2006 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 88).

(16)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1).


PRÍLOHA II

Frekvencia výskytu závažných porušení predpisov

1.

Ak sa závažné (ZP) a veľmi závažné (VZP) porušenia uvedené v prílohe I spáchajú opakovane, príslušný orgán členského štátu usadenia ich bude považovať za viac závažné. Pri výpočte frekvencie výskytu opakovaných porušení berú členské štáty do úvahy tieto faktory:

a)

závažnosť porušenia (ZP alebo VZP);

b)

čas (najmenej jeden rok od dátumu kontroly);

c)

počet vodičov využívaných pri dopravných činnostiach riadených príslušným manažérom dopravy (priemer za rok).

2.

Pri zohľadnení potenciálu zapríčiniť riziko pre bezpečnosť cestnej premávky sa maximálna frekvencia závažných porušení, nad rámec ktorej by sa mali považovať za viac závažné, stanoví takto:

3 ZP/na vodiča/za rok

=

1 VZP

3 VZP/na vodiča/za rok

=

začatie vnútroštátneho konania vo veci bezúhonnosti.

3.

Počet porušení na vodiča za rok je priemernou hodnotou vypočítanou vydelením celkového počtu všetkých porušení rovnakej miery závažnosti (ZP alebo VZP) priemerným počtom vodičov zamestnaných počas roka. Vzorcom na výpočet frekvencie sa stanovuje maximálna hranica pre výskyt závažných porušení, nad rámec ktorej sa považujú za závažnejšie. Členské štáty môžu stanoviť prísnejšie prahové hodnoty, ak sa to predpokladá v ich vnútroštátnych správnych konaniach na posudzovanie bezúhonnosti.


PRÍLOHA III

Príloha III k smernici 2006/22/ES sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA III

1.   Skupiny porušení nariadenia (ES) č. 561/2006

Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENIA

MIERA ZÁVAŽNOSTI (1)

NP

VZP

ZP

MZP

A

Posádka

A1

Článok 5 ods. 1

Nedodržanie minimálneho veku sprievodcov

 

 

X

 

B

Čas jazdy

B1

Článok 6 ods. 1

Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 9 hodín v prípade, ak nie je povolené predĺžiť tento čas na 10 hodín

9 h < … < 10 h

 

 

 

X

B2

10 h ≤ … < 11 h

 

 

X

 

B3

11 h ≤ …

 

X

 

 

B4

Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 9 hodín o 50 % alebo viac bez prestávky alebo bez odpočinku v trvaní najmenej 4,5 hodiny

13 h 30 ≤ …

a bez prestávky/odpočinku

X

 

 

 

B5

Presiahnutie predĺženého denného času jazdy v trvaní 10 hodín v prípade, ak je povolené predĺženie

10 h < … < 11 h

 

 

 

X

B6

11 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

B7

12 h ≤ …

 

X

 

 

B8

Presiahnutie denného času jazdy v trvaní 10 hodín o 50 % alebo viac bez prestávky alebo bez odpočinku v trvaní najmenej 4,5 hodiny

15 h ≤ …

a bez prestávky/odpočinku

X

 

 

 

B9

Článok 6 ods. 2

Presiahnutie týždenného času jazdy

56 h < … < 60 h

 

 

 

X

B10

60 h ≤ … < 65 h

 

 

X

 

B11

65 h ≤ … < 70 h

 

X

 

 

B12

Presiahnutie týždenného času jazdy o 25 % alebo viac

70 h ≤…

X

 

 

 

B13

Článok 6 ods. 3

Presiahnutie celkového maximálneho času jazdy počas 2 po sebe nasledujúcich týždňov

90 h < … < 100 h

 

 

 

X

B14

100 h ≤ … < 105 h

 

 

X

 

B15

105 h ≤ … < 112 h 30

 

X

 

 

B16

Presiahnutie celkového maximálneho času jazdy počas 2 po sebe nasledujúcich týždňov o 25 % alebo viac

112 h 30 ≤ …

X

 

 

 

C

Prestávky

C1

Článok 7

Presiahnutie neprerušeného času jazdy v trvaní 4,5 hodiny pred prestávkou

4 h 30 < … < 5 h

 

 

 

X

C2

5 h ≤ … < 6 h

 

 

X

 

C3

6 h ≤ …

 

X

 

 

D

Čas odpočinku

D1

Článok 8 ods. 2

Nedostatočný čas denného odpočinku menej ako 11 hodín v prípade, ak nie je povolený čas skráteného denného odpočinku

10 h ≤ … < 11 h

 

 

 

X

D2

8 h 30 ≤ … < 10 h

 

 

X

 

D3

… < 8 h 30

 

X

 

 

D4

Nedostatočný skrátený čas denného odpočinku menej ako 9 hodín v prípade, ak je povolené skrátenie denného odpočinku

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D5

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D6

… < 7 h

 

X

 

 

D7

Nedostatočné rozdelenie času denného odpočinku na menej ako 3 h + 9 h

3 h + [8 h ≤ … < 9 h]

 

 

 

X

D8

3 h + [7 h ≤ … < 8 h]

 

 

X

 

D9

3 h + [… < 7 h]

 

X

 

 

D10

Článok 8 ods. 5

Nedostatočný čas denného odpočinku menej ako 9 hodín v prípade vedenia vozidla viacerými osobami

8 h ≤ … < 9 h

 

 

 

X

D11

7 h ≤ … < 8 h

 

 

X

 

D12

… < 7 h

 

X

 

 

D13

Článok 8 ods. 6

Nedostatočný skrátený čas týždenného odpočinku menej ako 24 hodín

22 h ≤ … < 24 h

 

 

 

X

D14

20 h ≤ … < 22 h

 

 

X

 

D15

… < 20 h

 

X

 

 

D16

Nedostatočný čas týždenného odpočinku menej ako 45 hodín v prípade, ak nie je povolený čas skráteného týždenného odpočinku

42 h ≤ … < 45 h

 

 

 

X

D17

36 h ≤ … < 42 h

 

 

X

 

D18

… < 36 h

 

X

 

 

D19

Článok 8 ods. 6

Presiahnutie 6 po sebe nasledujúcich 24 hodinových období po čase týždenného odpočinku

… < 3 h

 

 

 

X

D20

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

D21

12 h ≤ …

 

X

 

 

E

Výnimka z 12-dňového pravidla

E1

Článok 8 ods. 6a

Presiahnutie 12 po sebe nasledujúcich 24-hodinových období po čase riadneho týždenného odpočinku

… < 3 h

 

 

 

X

E2

3 h ≤ … < 12 h

 

 

X

 

E3

12 h ≤ …

 

X

 

 

E4

Článok 8 ods. 6a písm. b) bod ii)

Čas týždenného odpočinku po 12 po sebe nasledujúcich 24-hodinových obdobiach

65 h < … ≤ 67 h

 

 

X

 

E5

… ≤ 65 h

 

X

 

 

E6

Článok 8 ods. 6a písm. d)

Čas jazdy medzi 22.00 a 6.00 trvajúci viac ako 3 hodiny pred prestávkou, pokiaľ vo vozidle nie je viac ako jeden vodič

3 h < … < 4,5 h

 

 

X

 

E7

4,5 h ≤ …

 

X

 

 

F

Organizácia práce

F1

Článok 10 ods. 1

Súvislosť medzi mzdou a prejdenou vzdialenosťou alebo množstvom dopraveného tovaru

 

X

 

 

F2

Článok 10 ods. 2

Žiadna alebo nesprávna organizácia práce vodiča, žiadne alebo nesprávne pokyny pre vodiča umožňujúce dodržiavať právne predpisy

 

X

 

 

2.   Skupiny porušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014  (2) (tachograf)

Číslo

PRÁVNY ZÁKLAD

DRUH PORUŠENÍ

MIERA ZÁVAŽNOSTI

NP

VZP

ZP

MZP

G

Inštalácia tachografu

G1

Článok 3 ods. 1 a článok 22 ods. 2

Nie je nainštalovaný alebo sa nepoužíva typovo schválený tachograf (napr. tachograf nebol nainštalovaný montážnymi firmami, dielňami alebo výrobcami vozidiel schválenými príslušnými orgánmi členských štátov, používanie tachografu bez potrebných plomb umiestnených alebo nahradených schválenou montážnou firmou, dielňou alebo výrobcom vozidiel alebo používanie tachografu bez inštalačného štítku)

X

 

 

 

H

Používanie tachografu, karty vodiča alebo záznamového listu

H1

Článok 23 ods. 1

Používanie tachografu, ktorý nebol skontrolovaný schválenou dielňou

 

X

 

 

H2

Článok 27

Vodič má a/alebo používa viac ako jednu vlastnú kartu vodiča

 

X

 

 

H3

Jazdenie s kartou vodiča, ktorá bola sfalšovaná (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)

X

 

 

 

H4

Jazdenie s kartou vodiča, ktorej vodič nie je držiteľom (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)

X

 

 

 

H5

Jazdenie s kartou vodiča, ktorá bola získaná na základe falošných tvrdení a/alebo falošných dokladov (považované za vedenie vozidla bez karty vodiča)

X

 

 

 

H6

Článok 32 ods. 1

Nesprávne fungovanie tachografu (napr. tachograf nebol správne skontrolovaný, kalibrovaný a zaplombovaný)

 

X

 

 

H7

Článok 32 ods. 1 a článok 33 ods. 1

Nesprávne používanie tachografu (napr. úmyselné, dobrovoľné alebo nanútené zneužitie, nedostatočné pokyny na správne používanie atď.)

 

X

 

 

H8

Článok 32 ods. 3

Použitie podvodného zariadenia, ktoré dokáže zmeniť záznamy tachografu

X

 

 

 

H9

Falšovanie, zatajovanie, odstránenie alebo zničenie údajov zaznamenaných na záznamovom liste alebo uchovávaných a stiahnutých z tachografu a/alebo karty vodiča

X

 

 

 

H10

Článok 33 ods. 2

Podnik neuchováva záznamové listy, výtlačky a stiahnuté údaje

 

X

 

 

H11

Zaznamenané a uchované údaje nie sú k dispozícii počas obdobia aspoň jedného roka

 

X

 

 

H12

Článok 34 ods. 1

Nesprávne používanie záznamových listov/kariet vodičov

 

X

 

 

H13

Neoprávnené vytiahnutie záznamových listov alebo karty vodiča, ktoré má vplyv na zaznamenávanie príslušných údajov

 

X

 

 

H14

Záznamový list alebo karta vodiča sa používajú na dlhšie obdobie, než na aké boli určené, pričom dochádza k strate údajov

 

X

 

 

H15

Článok 34 ods. 2

Používanie znečistených alebo poškodených záznamových listov alebo kariet vodiča, pričom údaje nie sú čitateľné

 

X

 

 

H16

Článok 34 ods. 3

Nepoužitie ručného zaznamenávania údajov v prípadoch, keď je to potrebné

 

X

 

 

H17

Článok 34 ods. 4

Nepoužitie správneho záznamového listu alebo vloženie karty vodiča do nesprávneho slotu (ak je vo vozidle viac ako jeden vodič)

 

 

X

 

H18

Článok 34 ods. 5

Nesprávne používanie prepínacieho mechanizmu

 

X

 

 

I

Predkladanie informácií

I1

Článok 36

Odmietnutie kontroly

 

X

 

 

I2

Článok 36

Neschopnosť predložiť záznamy za daný deň a za predchádzajúcich 28 dní

 

X

 

 

I3

Neschopnosť predložiť záznamy v karte vodiča, ak je vodič jej držiteľom

 

X

 

 

I4

Článok 36

Neschopnosť predložiť ručné záznamy a výtlačky zostavené počas daného dňa a predchádzajúcich 28 dní

 

X

 

 

I5

Článok 36

Neschopnosť predložiť kartu vodiča, ak je vodič jej držiteľom

 

X

 

 

J

Funkčné poruchy

J1

Článok 37 ods. 1 a článok 22 ods. 1

Opravu tachografu nevykonáva schválená montážna firma alebo dielňa

 

X

 

 

J2

Článok 37 ods. 2

Vodič nezaznačí všetky požadované informácie o časových úsekoch, ktoré už nie sú zaznamenané počas obdobia, keď tachograf nie je schopný prevádzky alebo pracuje chybne

 

X“

 

 


(1)  NP = najzávažnejšie porušenia/VZP = veľmi závažné porušenie/ZP = závažné porušenie/MZP = menej závažné porušenie.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 1).