16.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 342/1


SMERNICA RADY (EÚ) 2016/2258

zo 6. decembra 2016,

ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o prístup daňových orgánov k informáciám získaným v rámci boja proti praniu špinavých peňazí

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 113 a 115,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Smernica Rady 2014/107/EÚ (3), ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ (4), sa uplatňuje od 1. januára 2016 na 27 členských štátov a od 1. januára 2017 na Rakúsko. Uvedenou smernicou sa vykonáva globálny štandard pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch v daňovej oblasti v rámci Únie, čím sa zabezpečuje, že informácie o držiteľoch finančných účtov sa oznamujú členskému štátu, v ktorom je držiteľ účtu rezidentom.

(2)

V smernici 2011/16/EÚ sa stanovuje, že ak je držiteľ účtu sprostredkovateľským subjektom, finančné inštitúcie majú preveriť takýto subjekt a identifikovať a oznámiť jeho skutočných vlastníkov. Tento dôležitý aspekt sa pri uplatňovaní uvedenej smernice opiera o informácie získané v rámci boja proti praniu špinavých peňazí zhromaždené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (5) na účely identifikácie skutočných vlastníkov.

(3)

Aby daňové orgány mohli účinne monitorovať uplatňovanie postupov hĺbkového preverovania stanovených v smernici 2011/16/EÚ zo strany finančných inštitúcií, musia mať prístup k informáciám získaným v rámci boja proti praniu špinavých peňazí. Bez takéhoto prístupu by daňové orgány neboli schopné monitorovať, potvrdiť a kontrolovať, či finančné inštitúcie riadne uplatňujú smernicu 2011/16/EÚ správnou identifikáciou a oznamovaním skutočných vlastníkov sprostredkovateľských subjektov.

(4)

Smernica 2011/16/EÚ zahŕňa ďalšie výmeny informácií a formy administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi. Pomocou prístupu k informáciám získaným v rámci boja proti praniu špinavých peňazí, ktoré vlastnia subjekty podľa smernice (EÚ) 2015/849, v rámci administratívnej spolupráce v oblasti daní by sa zabezpečilo, že daňové orgány budú lepšie vybavené na plnenie svojich povinností v zmysle smernice 2011/16/EÚ a na účinnejší boj proti daňovým únikom a podvodom.

(5)

Je preto nutné zabezpečiť, aby sa daňovým orgánom umožnil prístup k informáciám, postupom, dokumentom a mechanizmom týkajúcim sa boja proti praniu špinavých peňazí, a mohli tak plniť svoje povinnosti pri monitorovaní riadneho uplatňovania smernice 2011/16/EÚ a bolo tak zabezpečené fungovanie všetkých foriem administratívnej spolupráce stanovenej v uvedenej smernici.

(6)

V tejto smernici sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Bez toho, aby bol dotknutý ústavný poriadok dotknutého členského štátu, v prípade, že sa v tejto smernici vyžaduje, aby sa prístup daňových orgánov k osobným údajom stanovil právnym predpisom, nevyžaduje si to nevyhnutne akt parlamentu. V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva by však takýto právny predpis mal byť jasný a presný a jeho uplatňovanie by malo byť pre osoby, na ktoré sa vzťahuje, jasné a predvídateľné.

(7)

Keďže cieľ tejto smernice, ktorým je efektívna administratívna spolupráca medzi členskými štátmi a jej účinné monitorovanie za podmienok zlučiteľných s riadnym fungovaním vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(8)

Postupy hĺbkového preverovania klientov, ktoré vykonávajú finančné inštitúcie na základe smernice 2011/16/EÚ, sa už začali a prvé výmeny informácií sa majú dokončiť do septembra 2017. Ak sa má preto zabezpečiť, aby sa účinné monitorovanie uplatňovania uvedenej smernice neoneskorilo, táto pozmeňujúca smernica by mala nadobudnúť účinnosť a byť transponovaná čo najskôr, no najneskôr do 1. januára 2018.

(9)

Smernica 2011/16/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V článku 22 smernice 2011/16/EÚ sa vkladá tento odsek:

„1a.   Na účely vykonávania a presadzovania právnych predpisov členských štátov, ktorými sa uvádza do účinnosti táto smernica, a na zabezpečenie fungovania administratívnej spolupráce v nej stanovenej, členské štáty v právnom predpise stanovia prístup daňových orgánov k mechanizmom, postupom, dokumentom a informáciám uvedeným v článkoch 13, 30, 31 a 40 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (*1).

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a zverejnia najneskôr do 31. decembra 2017 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2018.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 6. decembra 2016

Za Radu

predseda

P. KAŽIMÍR


(1)  Stanovisko z 22. novembra 2016 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Stanovisko z 19. októbra 2016 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(3)  Smernica Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 1).

(4)  Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 11.3.2011, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).