25.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/15


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/1029

z 19. apríla 2016,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre kadmiové anódy v Herschových článkoch („Hersch cells“) kyslíkových senzorov používaných v priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Smernicou 2011/65/EÚ sa zakazuje používanie kadmia v elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh. Anódy v Herschových článkoch, ktoré sa používajú v špecializovaných kyslíkových senzoroch s vysokou citlivosťou, obsahujú kadmium. V porovnaní so senzormi v Herschových článkoch žiadna z dostupných alternatívnych technológií neposkytuje rovnakú citlivosť, spoľahlivosť a presnosť, pokiaľ ide o meranie veľmi nízkych koncentrácií kyslíka.

(2)

Spoľahlivosť alternatív k Herschovým článkom využívajúcim kadmium v kyslíkových senzoroch v priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojoch nie je zabezpečená v prípadoch, keď sa vyžaduje väčšia citlivosť ako 10 ppm (počet častíc na milión). Používanie kadmiových anód v Herschových článkoch („Hersch cells“) kyslíkových senzorov používaných v priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojoch, v ktorých sa vyžaduje väčšia citlivosť ako 10 ppm (počet častíc na milión), by sa preto malo vyňať zo zákazu.

(3)

Vzhľadom na to, že v súčasnosti neexistujú žiadne alternatívy, ktoré neobsahujú kadmium a ktoré sú dostatočne spoľahlivé na špecifické použitie. a vzhľadom na to, že v prípade monitorovacích a kontrolných prístrojov predstavuje 7 rokov pomerne krátke prechodné obdobie, a je nepravdepodobné, že by toto obdobie negatívne ovplyvnilo inováciu, podľa článku 5 ods. 2 smernice 2011/65/EÚ by sa mala udeliť výnimka so zodpovedajúcim obdobím platnosti.

(4)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha IV k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. apríla 2017. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 19. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.


PRÍLOHA

V prílohe IV k smernici 2011/65/EÚ sa vkladá tento bod 43:

„43.

Kadmiové anódy v Herschových článkoch („Hersch cells“) kyslíkových senzorov používaných v priemyselných monitorovacích a kontrolných prístrojoch, v ktorých sa vyžaduje väčšia citlivosť ako 10 ppm.

Platnosť uplynie 15. júla 2023.“