25.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/13


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/1028

z 19. apríla 2016,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v spájkach pre elektrické spoje so snímačmi teploty určitých zariadení

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Smernicou 2011/65/EÚ sa zakazuje používanie olova v elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh.

(2)

Olovo sa používa na vytvorenie elektrických spojov s kryogénnymi snímačmi zdravotníckych pomôcok, ako aj monitorovacích a kontrolných prístrojov s cieľom predchádzať vzniku hrubých intermetalických fáz, whiskerov a cínového moru. Takéto snímače sa využívajú v niektorých aplikáciách na meranie veľmi nízkych teplôt počas krátkeho obdobia.

(3)

Bezolovnaté spájky nemožno využívať v kryogénnych aplikáciách, keďže sú náchylné na cínový mor, ktorý vážne ovplyvňuje spoľahlivosť takýchto zariadení. Je dokázané, že v prípade bežne používaných kryogénnych snímačov neexistujú okrem spájkovania iné alternatívne technológie spájania, ktoré by boli spoľahlivé a zároveň dostupné.

(4)

Olovené spájky vo vonkajších kontaktoch snímačov teploty, ktoré sa pravidelne používajú pri teplotách nižších ako – 150 °C, by sa preto mali vyňať do 30. júna 2021 ako výnimka v bode 26 prílohy IV k smernici 2011/65/EÚ. Vzhľadom na inovačné cykly v prípade zdravotníckych pomôcok, ako aj monitorovacích a kontrolných prístrojov je nepravdepodobné, že by trvanie uvedenej výnimky malo negatívny vplyv na inováciu.

(5)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha IV k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. apríla 2017. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 19. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.


PRÍLOHA

V prílohe IV k smernici 2011/65/EÚ sa bod 26 nahrádza takto:

„26.

Olovo v týchto aplikáciách, ktoré sa za bežných prevádzkových a skladovacích podmienok trvalo používajú pri teplotách nižších ako – 20 °C:

a)

v spájkach na doskách plošných spojov,

b)

v povrchových náteroch na koncovkách elektrických a elektronických komponentov a v náteroch na doskách plošných spojov,

c)

v spájkach na spájanie drôtov a káblov,

d)

v spájkach na spájanie prevodníkov a snímačov.

Olovo v spájkach pre elektrické spoje so snímačmi teploty zariadení, ktoré sú navrhnuté na pravidelné používanie pri teplotách nižších ako – 150 °C.

Platnosť týchto výnimiek končí 30. júna 2021.“