5.3.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 60/72


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE (EÚ) 2016/317

z 3. marca 2016,

ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (1), a najmä na jej článok 21a,

so zreteľom na smernicu Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúcu sa obchodovania s osivom obilnín (2), a najmä na jej článok 21a,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (3), a najmä na jej článok 27,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (4), a najmä na jej článok 45,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (5), a najmä na jej článok 24,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (6), a najmä na jej článok 24,

keďže:

(1)

Smernicami 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES sa stanovujú pravidlá, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami.

(2)

V posledných rokoch sa zistili niektoré prípady zneužitia úradných návesiek. Bezpečnosť úradných návesiek by sa preto mala zlepšiť vzhľadom na technické vedomosti, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, aby sa zabránilo podvodným praktikám. V tomto smere a s cieľom umožniť príslušným orgánom lepšie zaznamenávať a kontrolovať tlač, distribúciu a využívanie jednotlivých úradných návesiek prevádzkovateľmi a sledovať osivové dávky by sa bezpečnosť úradných návesiek mala zlepšiť zavedením úradne prideleného sériového čísla na úradných náveskách pre základné osivo, certifikované osivo, obchodné osivo a zmesi osiva, ako aj na náveske a dokumente vystavovanom v prípade osiva ešte necertifikovaného, zberaného v inom členskom štáte.

(3)

Smernice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny smernice 66/401/EHS

Smernica 66/401/EHS sa mení takto:

1.

Príloha IV sa mení takto:

a)

V oddiele A časti I písm. a) sa vkladá tento bod 2a:

„2a.

Úradne pridelené sériové číslo“.

b)

V oddiele A časti I písm. b) sa vkladá tento bod 3a:

„3a.

Úradne pridelené sériové číslo“.

c)

V oddiele A časti I písm. c) sa vkladá tento bod 2a:

„2a.

Úradne pridelené sériové číslo“.

2.

Príloha V sa mení takto:

a)

V oddiele A sa za prvú zarážku vkladá táto zarážka:

„—

úradne pridelené sériové číslo,“.

b)

V oddiele C sa za prvú zarážku vkladá táto zarážka:

„—

úradne pridelené sériové číslo,“.

Článok 2

Zmeny smernice 66/402/EHS

Smernica 66/402/EHS sa mení takto:

1.

Príloha IV sa mení takto:

a)

V oddiele A písm. a) sa vkladá tento bod 2a:

„2a.

Úradne pridelené sériové číslo“.

b)

V oddiele A písm. b) sa vkladá tento bod 2a:

„2a.

Úradne pridelené sériové číslo“.

2.

Príloha V sa mení takto:

a)

V oddiele A sa za prvú zarážku vkladá táto zarážka:

„—

úradne pridelené sériové číslo,“.

b)

V oddiele C sa za prvú zarážku vkladá táto zarážka:

„—

úradne pridelené sériové číslo,“.

Článok 3

Zmeny smernice 2002/54/EHS

Smernica 2002/54/ES sa mení takto:

1.

Príloha III sa mení takto:

V oddiele A časti I sa vkladá tento bod 2a:

„2a.

Úradne pridelené sériové číslo“.

2.

Príloha IV sa mení takto:

a)

V oddiele A sa za prvú zarážku vkladá táto zarážka:

„—

úradne pridelené sériové číslo,“.

b)

V oddiele C sa za prvú zarážku vkladá táto zarážka:

„—

úradne pridelené sériové číslo,“.

Článok 4

Zmeny smernice 2002/55/ES

Smernica 2002/55/ES sa mení takto:

1.

Príloha IV sa mení takto:

V oddiele A časti I sa vkladá tento bod 2a:

„2a.

Úradne pridelené sériové číslo“.

2.

Príloha V sa mení takto:

a)

V oddiele A sa za prvú zarážku vkladá táto zarážka:

„—

úradne pridelené sériové číslo,“.

b)

V oddiele C sa za prvú zarážku vkladá táto zarážka:

„—

úradne pridelené sériové číslo,“.

Článok 5

Zmena smernice 2002/56/ES

V oddiele A prílohy III k smernici 2002/56/ES sa vkladá tento bod 2a:

„2a.

Úradne pridelené sériové číslo“.

Článok 6

Zmeny smernice 2002/57/ES

Smernica 2002/57/ES sa mení takto:

1.

Príloha IV sa mení takto:

a)

V oddiele A písm. a) sa vkladá tento bod 2a:

„2a.

Úradne pridelené sériové číslo.“

b)

V oddiele A písm. b) sa vkladá tento bod 3a:

„3a.

Úradne pridelené sériové číslo.“

2.

Príloha V sa mení takto:

a)

V oddiele A sa za prvú zarážku vkladá táto zarážka:

„—

úradne pridelené sériové číslo,“.

b)

V oddiele C sa za prvú zarážku vkladá táto zarážka:

„—

úradne pridelené sériové číslo,“.

Článok 7

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. marca 2017 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 1. apríla 2017.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravujú členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 9

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 3. marca 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

(3)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 12.

(4)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.

(5)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60.

(6)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.