2.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/76


ROZHODNUTIE RADY (EÚ, Euratom) 2016/2110

z 28. novembra 2016,

ktorým sa vymenúva člen Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru navrhnutý Helénskou republikou

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 302,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh gréckej vlády,

so zreteľom na stanovisko Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 18. septembra 2015 prijala rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2015/1600 (1) a 1. októbra 2015 rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2015/1790 (2), ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pani Aikaterini PEPPOVEJ sa uvoľnilo miesto člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pán Constantine CATSAMBIS, Ambassador ad. h., Union of Greek Shipowners (UGS) external advisor on European Affairs sa vymenúva za člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 20. septembra 2020.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 28. novembra 2016

Za Radu

predseda

P. ŽIGA


(1)  Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2015/1600 z 18. septembra 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 53).

(2)  Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2015/1790 z 1. októbra 2015, ktorým sa vymenúvajú členovia Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na obdobie od 21. septembra 2015 do 20. septembra 2020 (Ú. v. EÚ L 260, 7.10.2015, s. 23).