25.6.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/27


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/983

z 24. júna 2015

o postupe vydávania európskeho profesijného preukazu a uplatňovania výstražného mechanizmu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (1), a najmä na jej článok 4a ods. 7, článok 4b ods. 4, článok 4e ods. 7 a článok 56a ods. 8,

po porade s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov,

keďže:

(1)

Postup vydávania európskeho profesijného preukazu (EPP) a uplatňovania výstražného mechanizmu stanoveného v smernici 2005/36/ES má byť podporovaný informačným systémom o vnútornom trhu (IMI) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 (2). Je preto vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa postupu vydávania EPP a uplatňovania výstražného mechanizmu v jednom vykonávacom akte.

(2)

Komisia posúdila za účasti príslušných zainteresovaných subjektov a členských štátov vhodnosť zavedenia EPP pre lekárov, sestry, farmaceutov, fyzioterapeutov, horských vodcov, realitných agentov a inžinierov. Komisia vybrala na základe uvedeného posúdenia päť povolaní (sestry, farmaceuti, fyzioterapeuti, horskí vodcovia a realitní agenti), pre ktoré by sa mal zaviesť EPP. Vybrané povolania spĺňajú požiadavky stanovené v článku 4a ods. 7 smernice 2005/36/ES, pokiaľ ide o údaje týkajúce sa ich súčasnej alebo potenciálnej mobility, reguláciu v členských štátoch, ako aj záujem, ktorý vyjadrili príslušné zainteresované subjekty. Zavedenie EPP pre lekárov, inžinierov, špecializované sestry a špecializovaných farmaceutov si vyžaduje ďalšie posúdenie, pokiaľ ide o súlad s podmienkami stanovenými v článku 4a ods. 7 smernice 2005/36/ES.

(3)

V súlade s článkom 12 nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 by mal byť online nástroj uvedený v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES oddelený od IMI a nemal by umožňovať externým aktérom prístup do IMI. Je preto potrebné stanoviť podrobné pravidlá postupu pri podávaní žiadostí o EPP prostredníctvom uvedeného online nástroja, ako aj pravidlá na prijímanie žiadostí o EPP v IMI zo strany príslušných orgánov.

(4)

Na to, aby bolo možné stanoviť transparentné požiadavky, je takisto dôležité bližšie určiť podmienky pri žiadaní o sprievodné dokumenty a informácie od žiadateľov v rámci postupu pre EPP, s ohľadom na to, ktoré dokumenty môžu požadovať príslušné orgány hostiteľského členského štátu podľa článku 7 a článku 50 ods. 1 smernice 2005/36/ES a prílohy VII k uvedenej smernici. Je preto potrebné stanoviť zoznam dokumentov a informácií vrátane dokumentov, ktoré by mali priamo vydávať príslušné orgány domovského členského štátu, postupy overovania pravosti a platnosti dokumentov príslušným orgánom domovského členského štátu a podmienky pri žiadaní o overené kópie a preklady. S cieľom uľahčiť spracovanie žiadostí o EPP je vhodné vymedziť príslušné úlohy všetkých aktérov zapojených do postupu pre EPP: žiadateľov, príslušných orgánov domovského a hostiteľského členského štátu vrátane príslušných orgánov poverených úlohou prideľovať žiadosti o EPP.

(5)

V súlade s článkom 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES môže domovský členský štát umožniť aj podávanie písomných žiadostí o EPP. Je preto potrebné stanoviť opatrenia, ktoré by mal príslušný orgán domovského členského zaviesť v prípade písomných žiadostí.

(6)

S cieľom zabezpečiť, aby sa neprerušili alebo nenarušili pracovné postupy v rámci IMI a aby sa neoneskorilo spracovanie žiadosti, je potrebné objasniť postupy týkajúce sa platieb v súvislosti so spracovaním žiadosti o EPP. Je preto vhodné stanoviť, že žiadateľ zaplatí príslušným orgánom domovského a/alebo hostiteľského členského štátu jednotlivo a len vtedy, ak o to žiadateľa požiadajú dotknuté príslušné orgány.

(7)

S cieľom umožniť žiadateľovi získať doklad o výsledku postupu pre EPP je potrebné bližšie určiť formát dokumentu, ktorý bude môcť žiadateľ vytvoriť prostredníctvom online nástroja uvedeného v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES, a poskytnúť záruky, že elektronický dokument vydal relevantný príslušný orgán a že ho nezmenil žiadny externý aktér. S cieľom zabezpečiť, aby sa EPP nezamieňal s dokumentmi automaticky povoľujúcimi výkon povolania v hostiteľskom členskom štáte v prípadoch usadenia, je vhodné na tento účel do dokumentu o EPP zahrnúť príslušné upozornenie.

(8)

Postup pre EPP môže viesť k prijatiu rôznych druhov rozhodnutí príslušného orgánu domovského členského štátu alebo hostiteľského členského štátu. Je preto potrebné vymedziť možné výsledky postupu pre EPP, ako aj bližšie určiť prípadné informácie, ktoré sa majú zahrnúť do elektronického dokumentu uvádzajúceho výsledok postupu pre EPP.

(9)

Na uľahčenie úlohy príslušného orgánu hostiteľského členského štátu a na zabezpečenie, aby overovanie vydaných európskych profesijných preukazov zainteresovanými tretími stranami bolo jednoduché a ľahko použiteľné, je vhodné ustanoviť centralizovaný online systém overovania pravosti a platnosti EPP zainteresovanými tretími stranami, ktoré nemajú prístup do IMI. Takýto systém overovania by mal byť oddelený od online nástroja uvedeného v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES. Takéto overovanie EPP by nemalo umožňovať prístup zainteresovaným tretím stranám do IMI.

(10)

S cieľom zabezpečiť ochranu údajov v súvislosti s uplatňovaním výstražného mechanizmu je potrebné bližšie určiť úlohy príslušných orgánov, ktoré spracúvajú prijímané a zasielané výstrahy, a funkcie IMI na stiahnutie, zmenu a ukončenie výstrah a zaistenie bezpečnosti spracovania údajov.

(11)

S cieľom uľahčiť obmedzenie prístupu k osobným údajom len na tie orgány, ktoré musia byť informované, členské štáty by mali určiť orgány poverené úlohou koordinovať prijímané výstrahy. Členské štáty by mali poskytnúť prístup k výstražnému mechanizmu len tým orgánom, ktorých sa výstrahy priamo týkajú. Na zabezpečenie toho, aby sa výstrahy zasielali len v prípadoch, keď je to potrebné, by členské štáty mali byť schopné určiť orgány poverené úlohou koordinovať zasielané výstrahy.

(12)

Na spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS (3), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (4) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (5).

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre uznávanie odbornej kvalifikácie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

PREDMET ÚPRAVY A POSTUP VYDÁVANIA EPP

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá týkajúce sa postupu vydávania európskeho profesijného preukazu (ďalej len „EPP“) podľa článkov 4a až 4e smernice 2005/36/ES pre povolania uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu a pravidlá týkajúce sa uplatňovania výstražného mechanizmu stanoveného v článku 56a uvedenej smernice.

Článok 2

Príslušné orgány zapojené do postupu pre EPP

1.   Každý členský štát určí príslušné orgány zodpovedné za žiadosti o EPP pre všetky povolania uvedené v prílohe I na celom jeho území alebo prípadne jeho častiach.

Na účely vykonávania článku 7 každý členský štát poverí jeden alebo viac príslušných orgánov úlohou prideľovať žiadosti o EPP zodpovedajúcemu príslušnému orgánu na jeho území.

2.   Členské štáty zaregistrujú v informačnom systéme o vnútornom trhu (Internal Market Information System, ďalej len „IMI“) zriadenom nariadením (EÚ) č. 1024/2012 aspoň jeden príslušný orgán pre každé z povolaní uvedených v prílohe I k tomuto nariadeniu a aspoň jeden príslušný orgán poverený úlohou prideľovať žiadosti o EPP na ich území do 18. januára 2016.

3.   Ten istý príslušný orgán môže byť určený ako príslušný orgán zodpovedný za vybavovanie žiadostí o EPP a ako príslušný orgán poverený úlohou prideľovať žiadosti o EPP.

Článok 3

Podávanie žiadostí o EPP online

1.   Na podanie žiadosti o EPP online žiadateľ vytvorí zabezpečený osobný účet v online nástroji uvedenom v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES. Tento online nástroj poskytuje informácie o účele, rozsahu a povahe spracovania údajov vrátane informácií o právach žiadateľov ako dotknutých osôb. Online nástroj požiada žiadateľov o výslovný súhlas týkajúci sa spracovania ich osobných údajov v IMI.

2.   V rámci online nástroja uvedeného v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES sa žiadateľovi umožňuje vyplniť všetky potrebné informácie súvisiace so žiadosťou o EPP uvedené v článku 4 tohto nariadenia, vkladať kópie dokumentov požadovaných na vydanie EPP podľa článku 10 ods. 1 tohto nariadenia a získať online všetky informácie o priebehu spracovania jeho žiadosti o EPP vrátane informácií o platbách, ktoré má uskutočniť.

3.   V rámci online nástroja sa žiadateľovi takisto umožňuje predložiť akékoľvek ďalšie informácie alebo dokumenty a požiadať o opravu, vymazanie alebo zablokovanie jeho osobných údajov obsiahnutých v online súbore IMI.

Článok 4

Informácie, ktoré sa predkladajú so žiadosťami o EPP

Žiadateľ poskytuje v žiadosti o EPP tieto informácie:

a)

totožnosť žiadateľa;

b)

príslušné povolanie;

c)

členský štát, v ktorom má žiadateľ v úmysle usadiť sa, alebo členský štát, v ktorom má žiadateľ v úmysle dočasne a príležitostne poskytovať služby;

d)

členský štát, v ktorom je žiadateľ zákonne usadený s účelom výkonu príslušných činností v čase podania žiadosti;

e)

účel zamýšľanej odbornej činnosti:

i)

usadenie;

ii)

dočasné a príležitostné poskytovanie služieb;

f)

výber jedného z týchto režimov:

i)

v prípade usadenia, výber jedného z týchto režimov:

automatické uznávanie podľa hlavy III kapitoly III smernice 2005/36/ES,

všeobecný systém uznávania podľa hlavy III kapitoly I smernice 2005/36/ES;

ii)

v prípade dočasného a príležitostného poskytovania služieb, výber jedného z týchto režimov:

voľné poskytovanie služieb s predchádzajúcou kontrolou kvalifikácií podľa článku 7 ods. 4 smernice 2005/36/ES,

voľné poskytovanie služieb bez predchádzajúcej kontroly kvalifikácií podľa článku 7 ods. 4 smernice 2005/36/ES;

g)

iné informácie špecifické pre režim uvedený v písmene f).

Na účely písmena d) prvého pododseku, ak žiadateľ nie je v čase podania žiadosti zákonne usadený, musí uviesť členský štát, v ktorom získal požadovanú odbornú kvalifikáciu. Ak existuje viac ako jeden členský štát, v ktorom žiadateľ získal odbornú kvalifikáciu, musí vybrať členský štát, ktorý má prijať jeho žiadosť o EPP, spomedzi členských štátov, ktoré vydali kvalifikáciu.

Na účely prvého pododseku písmena f), ak žiadateľ neoznačil správny režim, poskytnú informujú príslušné orgány členského štátu do jedného týždňa od prijatia žiadosti o EPP žiadateľa o možnosti opätovného podania žiadosti podľa platného režimu. Podľa potreby sa príslušné orgány domovského členského štátu najprv poradia s príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu.

Článok 5

Údaje obsiahnuté v žiadostiach o EPP

Údaje týkajúce sa totožnosti žiadateľa a dokumenty uvedené v článku 10 ods. 1 sa ukladajú do žiadateľovho súboru IMI. Tieto údaje sú opätovne použiteľné pre následné žiadosti za predpokladu, že žiadateľ súhlasí s takýmto opätovným použitím a údaje sú stále platné.

Článok 6

Postúpenie žiadostí o EPP relevantnému príslušnému orgánu v domovskom členskom štáte

1.   V online nástroji uvedenom v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES sa žiadosť o EPP bezpečným spôsobom postúpi do IMI na vybavenie zodpovednému príslušnému orgánu v domovskom členskom štáte uvedenému v odseku 2 alebo 3 tohto článku.

2.   Ak je žiadateľ v čase podania žiadosti zákonne usadený v členskom štáte, IMI postúpi žiadosť o EPP príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom je žiadateľ zákonne usadený.

Príslušný orgán domovského členského štátu overuje, či je žiadateľ zákonne usadený v uvedenom členskom štáte, a potvrdzuje túto skutočnosť v súbore v IMI. Tiež pripojí zodpovedajúci doklad o zákonnom usadení žiadateľa alebo doplní odkaz na relevantný vnútroštátny register.

V prípade, že príslušný orgán domovského členského štátu nie je schopný potvrdiť zákonné usadenie žiadateľa na jeho území iným spôsobom, požiada žiadateľa o doklad o zákonnom usadení do jedného týždňa od prijatia žiadosti o EPP podľa článku 4b ods. 3 smernice 2005/36/ES. Príslušný orgán domovského členského štátu bude považovať tieto dokumenty za chýbajúce dokumenty podľa článku 4b ods. 3 a článku 4c ods. 1 alebo článku 4d ods. 1 smernice 2005/36/ES.

3.   V prípadoch uvedených v článku 4 druhom pododseku tohto nariadenia IMI postúpi žiadosti o EPP príslušnému orgánu členského štátu, ktorý vydal doklad o požadovanej odbornej kvalifikácii.

4.   Príslušné orgány v iných členských štátoch, ktoré vydali doklad o odbornej kvalifikácii, musia spolupracovať a odpovedať na akékoľvek žiadosti o informácie zo strany príslušného orgánu domovského členského štátu alebo príslušného orgánu hostiteľského členského štátu počas postupu pre EPP súvisiace so žiadosťou o EPP.

Článok 7

Úloha príslušných orgánov, ktoré prideľujú žiadosti o EPP

1.   V prípadoch, keď členský štát vymenuje viac ako jeden príslušný orgán zodpovedný za vybavovanie žiadostí o EPP pre dané povolanie na jeho území alebo jeho častí, príslušný orgán poverený úlohou prideľovať žiadosti o EPP musí zabezpečiť, aby sa žiadosť bez zbytočného odkladu zaslala relevantnému príslušnému orgánu na území členského štátu.

2.   Ak žiadateľ predložil žiadosť členskému štátu inému ako svojmu domovskému členskému štátu, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 2 alebo článku 6 ods. 3, môže príslušný orgán poverený úlohou prideľovať žiadosti o EPP v členskom štáte, ktorý žiadosť prijal, odmietnuť zaoberať sa touto žiadosťou do jedného týždňa od prijatia žiadosti o EPP a informovať o tom žiadateľa.

Článok 8

Spracovanie písomných žiadostí príslušnými orgánmi domovského členského štátu

1.   Ak členský štát povolí podávanie písomných žiadostí o EPP a po prijatí takejto písomnej žiadosti zistí, že nie je kompetentný sa ňou zaoberať podľa článku 6 ods. 2 alebo 3, môže odmietnuť preskúmať žiadosť a informuje o tom žiadateľa do jedného týždňa od prijatia žiadosti.

2.   V prípade písomných žiadostí o EPP príslušný orgán domovského členského štátu vyplní žiadosť o EPP v online nástroji uvedenom v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES v mene žiadateľa na základe písomnej žiadosti o EPP, ktorú predložil žiadateľ.

3.   Príslušný orgán domovského členského štátu posiela žiadateľovi aktualizácie o spracovaní písomnej žiadosti o EPP vrátane akýchkoľvek pripomienok podľa článku 4e ods. 5 smernice 2005/36/ES alebo akékoľvek iné relevantné informácie mimo IMI v súlade s vnútroštátnymi administratívnymi postupmi. Žiadateľovi posiela doklad o výsledku postupu pre EPP uvedenom v článku 21 tohto nariadenia bezodkladne po ukončení postupu pre EPP.

Článok 9

Postupy týkajúce sa platieb

1.   Ak si príslušný orgán domovského členského štátu účtuje poplatky za spracovanie žiadostí o EPP, musí žiadateľa informovať prostredníctvom online nástroja uvedeného v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES do jedného týždňa od prijatia žiadosti o EPP o sume, ktorá sa má zaplatiť, spôsobe platby, akýchkoľvek odkazoch, ktoré sa majú uviesť, a o požadovanom doklade o zaplatení a musí stanoviť primeranú lehotu na platbu.

2.   Ak si príslušný orgán hostiteľského členského štátu účtuje poplatky za spracovanie žiadostí o EPP, musí žiadateľovi poskytnúť informácie uvedené v odseku 1 tohto článku prostredníctvom online nástroja uvedeného v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES, hneď ako mu žiadosť o EPP postúpil príslušný orgán domovského členského štátu, a musí stanoviť primeranú lehotu na platbu.

Článok 10

Dokumenty požadované na vydanie európskeho profesijného preukazu

1.   Príslušné orgány členských štátov môžu na vydanie EPP na účely usadenia požadovať len tieto dokumenty:

a)

v prípade automatického uznávania stanoveného v hlave III kapitole III smernice 2005/36/ES dokumenty uvedené v časti A bode 1 prílohy II k tomuto nariadeniu;

b)

v prípade všeobecného systému uznávania stanoveného v hlave III kapitole I smernice 2005/36/ES dokumenty uvedené v časti A bode 2 prílohy II k tomuto nariadeniu.

Príslušné orgány členských štátov môžu na vydanie EPP na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb požadovať len dokumenty uvedené v časti B prílohy II.

Dokumenty uvedené v časti A bode 1 písm. d) a bode 2 písm. g) a časti B písm. a), c) a d) prílohy II sa od žiadateľa požadujú, len ak to požaduje príslušný orgán hostiteľského členského štátu.

2.   Členské štáty bližšie určia dokumenty požadované na vydanie EPP a oznámia tieto informácie ostatným členským štátom prostredníctvom IMI.

3.   Dokumenty, ktoré sa vyžadujú v súlade s odsekmi 1 a 2 tohto článku, sa budú považovať sa chýbajúce dokumenty podľa článku 4b ods. 3 a článku 4c ods. 1 alebo článku 4d ods. 1 smernice 2005/36/ES.

Článok 11

Nakladanie s dokumentmi vydanými príslušným orgánom domovského členského štátu

1.   V prípade, že príslušný orgán domovského členského štátu bol podľa vnútroštátnych právnych predpisov určený ako zodpovedný za vydávanie dokumentov požadovaných na vydanie EPP podľa článku 10, uvedené dokumenty vkladá priamo do IMI.

2.   Odchylne od článku 10 ods. 3 tohto nariadenia nepovažuje príslušný orgán domovského členského štátu dokumenty uvedené v odseku 1 tohto článku za chýbajúce dokumenty podľa článku 4b ods. 3 a článku 4c ods. 1 alebo článku 4d ods. 1 smernice 2005/36/ES v prípade, že uvedené dokumenty neboli vložené do IMI v súlade s odsekom 1.

3.   V rámci online nástroja uvedeného v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES sa žiadateľovi umožňuje vkladať kópie akýchkoľvek požadovaných sprievodných dokumentov vydaných príslušnými orgánmi domovského členského štátu.

Článok 12

Nakladanie s dokumentmi, ktoré neboli vydané príslušnými orgánmi domovského členského štátu

1.   Odchylne od článku 10 ods. 3 tohto nariadenia, ak žiadateľ nepredloží ktorýkoľvek dokument uvedený v časti A bode 2 písm. c) a d) alebo časti B písm. d) prílohy II k tomuto nariadeniu so žiadosťou o EPP, príslušný orgán domovského členského štátu nepovažuje takýto dokument za chýbajúci dokument podľa článku 4b ods. 3 a článku 4d ods. 1 smernice 2005/36/ES.

2.   Príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže o predloženie dokumentov uvedených v odseku 1 tohto článku požiadať priamo žiadateľa alebo domovský členský štát podľa článku 4d ods. 3 smernice 2005/36/ES.

3.   Ak žiadateľ nepredloží na základe žiadosti hostiteľského členského štátu dokumenty uvedené v odseku 2, príslušný orgán hostiteľského členského štátu prijme rozhodnutie o vydaní EPP na základe dostupných informácií.

Článok 13

Doklady preukazujúce znalosť jazykov

1.   V rámci online nástroja uvedeného v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES sa žiadateľovi umožňuje predložiť akýkoľvek doklad preukazujúci znalosť jazykov, ktorú môže hostiteľský členský štát požadovať podľa článku 53 uvedenej smernice po vydaní EPP.

2.   Písomný doklad o znalosti jazykov nie je súčasťou dokumentov požadovaných na vydanie EPP.

3.   Príslušný orgán hostiteľského členského štátu nesmie odmietnuť vydať EPP na základe chýbajúceho dokladu o znalosti jazykov podľa článku 53 smernice 2005/36/ES.

Článok 14

Overovanie pravosti a platnosti dokumentov požadovaných na vydanie EPP

1.   V prípadoch, keď príslušný orgán domovského členského štátu vydal akýkoľvek dokument požadovaný na vydanie EPP podľa článku 10, v súbore IMI potvrdí platnosť a pravosť daného dokumentu.

2.   V prípade riadne odôvodnených pochybností, ak požadovaný dokument vydal iný vnútroštátny orgán domovského členského štátu, príslušný orgán domovského členského štátu požiada relevantný vnútroštátny orgán o potvrdenie platnosti a pravosti dokumentu. Po prijatí takéhoto potvrdenia potvrdí v IMI platnosť a pravosť dokumentu.

3.   Ak bol dokument vydaný v inom členskom štáte, príslušný orgán domovského členského štátu kontaktuje prostredníctvom IMI príslušný orgán iného členského štátu zodpovedný za vybavovanie žiadostí o EPP (alebo iný relevantný vnútroštátny orgán iného členského štátu registrovaný v IMI) s cieľom overiť platnosť a pravosť dokumentu. Po dokončení overovania potvrdí v IMI, že príslušný orgán iného členského štátu potvrdil platnosť a pravosť dokumentu.

V prípadoch uvedených v prvom pododseku musia príslušné orgány iného členského štátu zodpovedné za vybavovanie žiadostí o EPP (alebo iné relevantné vnútroštátne orgány iného členského štátu registrovaný v IMI) spolupracovať a bezodkladne odpovedať na všetky žiadosti o informácie zo strany príslušného orgánu domovského členského štátu.

4.   Príslušný orgán domovského členského štátu pred potvrdením pravosti a platnosti dokumentu vydaného a vloženého do IMI podľa článku 11 ods. 1 tohto nariadenia opíše obsah každého dokumentu vo vopred definovaných poliach IMI. Príslušný orgán domovského členského štátu v prípade potreby zaistí, že informácie opisujúce dokumenty, ktoré predložil žiadateľ prostredníctvom online nástroja uvedeného v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES, sú presné.

Článok 15

Podmienky pri žiadaní o overené kópie

1.   Príslušný orgán domovského členského štátu informuje žiadateľa v lehotách stanovených v článku 4c ods. 1 a článku 4d ods. 1 smernice 2005/36/ES o potrebe predložiť overenú kópiu, len ak relevantný vnútroštátny orgán v domovskom členskom štáte alebo relevantný vnútroštátny orgán alebo príslušný orgán v inom členskom štáte nepotvrdil platnosť a pravosť požadovaného dokumentu podľa overovacích postupov overovania stanovených v článku 14 tohto nariadenia a ak takéto overené kópie požaduje hostiteľský členský štát podľa odseku 2 tohto článku.

V prípadoch uvedených v článku 6 ods. 2 treťom pododseku tohto nariadenia a v prípade riadne odôvodnených pochybností môže príslušný orgán domovského členského štátu v lehote uvedenej v článku 4c ods. 1 a článku 4d ods. 1 smernice 2005/36/ES požiadať žiadateľa, aby predložil overenú kópiu dokladu o jeho zákonnom usadení.

2.   Členské štáty v IMI bližšie určia dokumenty, pri ktorých od žiadateľa požadujú overené kópie podľa odseku 1, a oznámia tieto informácie iným členským štátom prostredníctvom IMI.

3.   Odseky 1 a 2 tohto článku sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté práva príslušného orgánu hostiteľského členského štátu požiadať príslušný orgán domovského členského štátu o ďalšie informácie alebo o predloženie overenej kópie v prípade riadne odôvodnených pochybností podľa článku 4d ods. 2 a 3 smernice 2005/36/ES.

4.   V prípade riadne odôvodnených pochybností môže príslušný orgán hostiteľského členského štátu požiadať žiadateľa o predloženie overenej kópie a môže stanoviť primeranú lehotu na odpoveď.

Článok 16

Nakladanie s overenými kópiami

1.   Členské štáty bližšie určia v IMI typy overených kópií, ktoré sú akceptovateľné na ich území podľa legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení daného členského štátu, a oznámia tieto informácie iným členským štátom prostredníctvom IMI.

2.   Príslušné orgány členských štátov prijmú overené kópie vydané v inom členskom štáte podľa legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení daného členského štátu.

3.   V prípadoch, keď existujú riadne odôvodnené pochybnosti týkajúce sa platnosti a pravosti kópie overenej v inom členskom štáte, podajú príslušné orgány žiadosť o ďalšie informácie relevantným príslušným orgánom v inom členskom štáte prostredníctvom IMI. Príslušné orgány iných členských štátov musia spolupracovať a na takúto žiadosť bez zbytočného odkladu odpovedať.

4.   Po doručení overenej kópie od žiadateľa príslušný orgán vloží elektronickú verziu overeného dokumentu do súboru IMI a potvrdí pravosť kópie.

5.   Žiadateľ môže namiesto overenej kópie predložiť originál dokumentu príslušnému orgánu domovského členského štátu, ktorý následne v súbore IMI potvrdí pravosť elektronickej kópie originálneho dokumentu.

6.   Ak žiadateľ nepredloží overenú kópiu požadovaného dokumentu v lehote stanovenej v článku 4d ods. 1 smernice 2005/36/ES, nemá to pozastavujúci účinok na lehoty na postúpenie žiadosti príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu. Dokument sa v IMI označí ako dokument, ktorého pravosť a platnosť zatiaľ neboli potvrdené, dovtedy, kým príslušný orgán domovského členského štátu nedostane overenú kópiu a nevloží ju do IMI.

7.   Ak žiadateľ nepredloží overenú kópiu požadovaného dokumentu v lehote stanovenej v článku 4c ods. 1 smernice 2005/36/ES, príslušný orgán domovského členského štátu môže odmietnuť vydať EPP na účely dočasného a príležitostného poskytovania iných služieb ako tých, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 4 smernice 2005/36/ES.

8.   V prípade, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu nemôže získať overenú kópiu požadovaného dokumentu ani od príslušného orgánu domovského členského štátu ani od žiadateľa, môže prijať rozhodnutie na základe informácií dostupných v lehotách stanovených v článku 4d odsekoch 2 a 3 a v odseku 5 druhom pododseku smernice 2005/36/ES.

Článok 17

Žiadosti o preklad zo strany príslušného orgánu domovského členského štátu

1.   Príslušné orgány domovského členského štátu môžu žiadať o bežný alebo overený preklad nasledujúcich sprievodných dokumentov k žiadosti o EPP len na základe osobitnej žiadosti príslušného orgánu hostiteľského členského štátu podľa článku 18 ods. 1:

a)

dokladu o štátnej príslušnosti žiadateľa;

b)

dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného v časti A bode 1 písm. b) prílohy II vydaného v domovskom členskom štáte;

c)

osvedčení uvedených v časti A bode 1 písm. c) a bode 2 písm. f) prílohy II vydaných príslušnými orgánmi domovského členského štátu zodpovednými za vybavovanie žiadostí o EPP alebo inými relevantnými orgánmi domovského členského štátu;

d)

osvedčenia o zákonnom usadení uvedeného v časti B písm. b) prílohy II a článku 6 ods. 2 treťom pododseku tohto nariadenia a dokumentov, ktoré sa môžu požadovať podľa bodu 1 písm. d) prílohy VII a článku 7 ods. 2 písm. b) a e) smernice 2005/36/ES, vydaných príslušnými orgánmi domovského členského štátu zodpovednými za vybavovanie žiadostí o EPP alebo inými relevantnými orgánmi domovského členského štátu.

2.   Každý členský štát bližšie určí v IMI dokumenty, pri ktorých jeho príslušné orgány, ktoré konajú ako príslušné orgány hostiteľského členského štátu, žiadajú od žiadateľa bežné alebo overené preklady podľa odsekov 3 a 4, a určuje aj akceptovateľné jazyky a oznamuje tieto informácie iným členským štátom prostredníctvom IMI.

3.   Odchylne od odseku 1 požaduje príslušný orgán domovského členského štátu od žiadateľa v lehote jedného týždňa od prijatia žiadosti o EPP podľa článku 4b ods. 3 a článku 4c ods. 1 alebo článku 4d ods. 1 smernice 2005/36/ES preklady požadovaných dokumentov uvedených v prílohe II do jazykov akceptovateľných pre príslušný orgán hostiteľského členského štátu, ak preklad daných dokumentov požaduje príslušný orgán hostiteľského členského štátu podľa odseku 2 tohto článku.

4.   Ak žiadateľ predložil spolu so žiadosťou o EPP dokumenty uvedené v časti A bode 2 písm. c) a d) alebo časti B písm. d) prílohy II, príslušný orgán domovského členského štátu požiada o preklady daných dokumentov do jazykov akceptovateľných pre príslušný orgán hostiteľského členského štátu.

5.   Ak žiadateľ nepredloží požadované preklady dokumentov uvedených v odseku 4 tohto článku, príslušný orgán domovského členského štátu nepovažuje tieto preklady za chýbajúce dokumenty podľa článku 4b ods. 3 a článku 4d ods. 1 smernice 2005/36/ES.

Článok 18

Žiadosti o preklad zo strany príslušného orgánu hostiteľského členského štátu

1.   V prípade riadne odôvodnených pochybností môže príslušný orgán hostiteľského členského štátu požiadať príslušný orgán domovského členského štátu o ďalšie informácie vrátane bežných alebo overených prekladov podľa článku 4d ods. 2 a 3 smernice 2005/36/ES.

2.   V prípadoch uvedených v odseku 1 môže príslušný orgán hostiteľského členského štátu takisto požiadať žiadateľa, aby predložil bežné alebo overené preklady, a môže stanoviť primeranú lehotu na odpoveď.

3.   V prípade, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu nemôže získať požadovaný preklad ani od príslušného orgánu domovského členského štátu ani od žiadateľa, môže prijať rozhodnutie na základe informácií dostupných v lehotách stanovených v článku 4d odsekoch 2 a 3 a v odseku 5 druhom pododseku smernice 2005/36/ES.

Článok 19

Nakladanie s overenými prekladmi zo strany príslušných orgánov členských štátov

1.   Každý členský štát bližšie určí v IMI, aké overené preklady sú na jeho území v súlade s právnymi, regulačnými alebo správnymi opatreniami daného členského štátu akceptovateľné, a oznamuje tieto informácie iným členským štátom prostredníctvom IMI.

2.   Príslušné orgány členských štátov akceptujú overené preklady vydané v inom členskom štáte právnymi, regulačnými alebo správnymi opatreniami daného členského štátu.

3.   V prípadoch, keď existujú riadne odôvodnené pochybnosti týkajúce sa platnosti a pravosti prekladu overeného v inom členskom štáte, príslušný orgán členského štátu zašle žiadosť o ďalšie informácie relevantným orgánom v inom členskom štáte prostredníctvom IMI. V takýchto prípadoch musia relevantné orgány iných členských štátov spolupracovať a na takúto žiadosť bezodkladne odpovedať.

4.   Po doručení overeného prekladu od žiadateľa a s výhradou odseku 3 príslušný orgán členského vloží elektronickú verziu overeného prekladu do súboru IMI a potvrdí pravosť prekladu.

5.   V prípadoch, keď existujú riadne odôvodnené pochybnosti týkajúce sa akéhokoľvek z dokumentov uvedených v článku 17 ods. 1, príslušný orgán hostiteľského členského štátu podá ešte pred požiadaním o overené preklady príslušnému orgánu domovského členského štátu alebo príslušným orgánom iných členských štátov, ktoré vydali príslušný dokument, žiadosť o ďalšie informácie prostredníctvom IMI.

Článok 20

Rozhodnutia o EPP

1.   Na účely usadenia a dočasného a príležitostného poskytovania služieb podľa článku 7 ods. 4 smernice 2005/36/ES prijme príslušný orgán hostiteľského členského štátu buď rozhodnutie o vydaní EPP, rozhodnutie o odmietnutí vydať EPP, rozhodnutie o uplatnení kompenzačných opatrení podľa článku 14 alebo článku 7 ods. 4 smernice 2005/36/ES, alebo rozhodnutie o predĺžení platnosti EPP na dočasné a príležitostné poskytovanie služieb podľa článku 7 ods. 4 smernice 2005/36/ES.

2.   Pokiaľ ide o dočasné a príležitostné poskytovanie služieb iných ako tých, na ktoré sa vzťahuje článok 7 ods. 4 smernice 2005/36/ES, príslušný orgán domovského členského štátu prijíma buď rozhodnutie o vydaní EPP, rozhodnutie o odmietnutí vydať EPP alebo rozhodnutie o predĺžení platnosti vydaného EPP.

3.   V prípadoch, keď príslušný orgán hostiteľského členského štátu prijme rozhodnutie o uplatnení kompenzačných opatrení voči žiadateľovi podľa článku 14 alebo článku 7 ods. 4 smernice 2005/36/ES, musí takéto rozhodnutie obsahovať aj informácie o obsahu uložených kompenzačných opatrení, odôvodnenie kompenzačných opatrení a akékoľvek povinnosti žiadateľa informovať príslušný orgán o vykonaní kompenzačných opatrení. Preskúmanie žiadosti o EPP sa pozastaví, až kým žiadateľ nevykoná kompenzačné opatrenia

Po úspešnom vykonaní kompenzačných opatrení žiadateľ o tejto skutočnosti informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu prostredníctvom online nástroja uvedeného v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES, ak to príslušný orgán požaduje.

V prípadoch, keď príslušný orgán hostiteľského členského štátu prijme rozhodnutie uplatniť kompenzačné opatrenia podľa článku 7 ods. 4 smernice 2005/36/ES, potvrdí príslušný orgán hostiteľského členského štátu v IMI, či poskytol žiadateľovi možnosť absolvovať skúšku spôsobilosti do jedného mesiaca od svojho rozhodnutia uplatniť kompenzačné opatrenia.

Príslušný orgán hostiteľského členského štátu potvrdí v IMI úspešné vykonanie kompenzačných opatrení a vydá EPP.

4.   V prípadoch, keď príslušný orgán hostiteľského členského štátu prijme rozhodnutie o odmietnutí vydať EPP, takéto rozhodnutie musí takisto obsahovať odôvodnenia. Členské štáty musia zabezpečiť, aby boli dotknutému jednotlivcovi k dispozícii vhodné opravné prostriedky v súvislosti s rozhodnutím o odmietnutí vydať EPP, a žiadateľovi poskytujú informácie o právach na opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva.

5.   V riadne odôvodnených prípadoch umožňuje IMI príslušným orgánom členského štátu prijať rozhodnutie o zrušení vydaného EPP. Takéto rozhodnutie musí takisto obsahovať odôvodnenie zrušenia. Členské štáty musia zabezpečiť, aby boli dotknutému jednotlivcovi k dispozícii vhodné opravné prostriedky v súvislosti s rozhodnutím o zrušení vydaného EPP, a žiadateľovi poskytujú informácie o právach na opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva.

Článok 21

Výsledok postupu pre EPP

1.   V rámci online nástroja uvedeného v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES sa žiadateľovi umožní vytvoriť elektronický dokument, v ktorom je uvedený výsledok postupu pre EPP, a stiahnuť si akýkoľvek dôkaz súvisiaci s výsledkom konania o EPP.

2.   V prípade vydania EPP (vrátane prípadov uvedených v článku 4d ods. 5 prvom pododseku smernice 2005/36/ES) musí elektronický dokument obsahovať informácie stanovené v článku 4e ods. 4 smernice 2005/36/ES a v prípade EPP na účely usadenia musí obsahovať upozornenie, že EPP nepredstavuje povolenie na výkon povolania v hostiteľskom členskom štáte.

3.   Elektronický dokument musí obsahovať bezpečnostné prvky s cieľom zabezpečiť:

a)

jeho pravosť, čím sa zaručuje, že dokument vytvoril príslušný orgán zaregistrovaný a fungujúci v IMI a jeho obsah podáva vernú správu o údajoch;

b)

jeho integritu, čím sa potvrdzuje, že súbor obsahujúci daný dokument nebol od jeho vytvorenia v IMI k určitému dátumu a času upravený ani zmenený externým aktérom.

Článok 22

Overovanie EPP zainteresovanými tretími stranami

1.   Európska komisia poskytuje online systém overovania, ktorý umožňuje zainteresovaným tretím stranám, ktoré nemajú prístup do IMI, overiť platnosť a pravosť EPP online.

2.   V prípade aktualizácií súboru IMI týkajúcich sa práva držiteľa EPP vykonávať odborné činnosti podľa článku 4e ods. 1 smernice 2005/36/ES sa zobrazí správa s odporúčaním pre zainteresované tretie strany, aby pre ďalšie informácie kontaktovali príslušný orgán hostiteľského členského štátu. Správa musí byť formulovaná neutrálnym spôsobom a musí brať do úvahy potrebu zabezpečiť prezumpciu neviny držiteľa EPP. V prípade EPP na účely usadenia sa musí správa uviesť aj s vyhlásením, že EPP neznamená povolenie na výkon (daného) povolania v hostiteľskom členskom štáte.

KAPITOLA II

POSTUPY SPRACOVANIA VÝSTRAH

Článok 23

Orgány zapojené do výstražného mechanizmu

1.   Členské štáty vymenujú príslušné orgány, ktoré spracúvajú zasielané a prijímané výstrahy podľa článku 56a ods. 1 alebo 3 smernice 2005/36/ES.

2.   S cieľom zabezpečiť, aby prijímané výstrahy spracúvali len relevantné príslušné orgány, každý členský štát poveruje úlohou koordinovať prijímané výstrahy jeden alebo viac príslušných orgánov. Tieto príslušné orgány zabezpečujú, aby boli výstrahy bez zbytočného odkladu pridelené vhodným príslušným orgánom.

3.   Členské štáty môžu poveriť úlohou koordinovať zasielané výstrahy jeden alebo viac príslušných orgánov.

Článok 24

Informácie, ktoré obsahuje výstraha

1.   Výstrahy musia obsahovať informácie uvedené v článku 56a ods. 2 alebo 3 smernice 2005/36/ES.

2.   K informáciám uvedeným v odseku 1 tohto článku majú prístup len príslušné orgány vymenované na spracovanie výstrahy podľa článku 56a ods. 1 alebo 3 smernice 2005/36/ES.

3.   Príslušné orgány poverené úlohou koordinovať prijímané výstrahy majú prístup len k údajom uvedeným v článku 56a ods. 2 písm. b) a d) smernice 2005/36/ES okrem prípadu, keď im bola výstraha následne tiež pridelená ako orgánu, ktorý spracúva prijímané výstrahy.

4.   V prípade, že príslušný orgán, ktorý spracúva prijímané výstrahy, potrebuje iné informácie ako tie, ktoré sú uvedené v článku 56a ods. 2 alebo 3 smernice 2005/36/ES, použije funkciu žiadosti o informácie v IMI, ako sa stanovuje v článku 56 ods. 2a smernice 2005/36/ES.

Článok 25

Výstraha týkajúca sa držiteľa EPP

1.   Ak sa podľa článku 4e ods. 1 smernice 2005/36/ES výstraha týka držiteľa EPP, príslušné orgány, ktoré sa zaoberali žiadosťou o EPP podľa článku 2 ods. 1 tohto nariadenia, zabezpečia aktualizáciu zodpovedajúceho súboru IMI doplnením informácií obsiahnutých vo výstrahe vrátane akýchkoľvek dôsledkov pre výkon odborných činností.

2.   S cieľom zabezpečiť, aby sa aktualizácie súborov IMI uskutočňovali včas, poskytnú členské štáty prístup k prijímaným výstrahám príslušným orgánom zodpovedným za vybavovanie žiadostí o EPP podľa článku 2 ods. 1.

3.   Držiteľ EPP musí byť informovaný o aktualizáciách uvedených v odseku 1 tohto článku prostredníctvom online nástroja uvedeného v článku 4b ods. 1 smernice 2005/36/ES alebo inými prostriedkami v prípade písomnej žiadosti podľa článku 8.

Článok 26

Prístup k výstrahám v IMI

IMI umožňuje príslušným orgánom, ktoré spracúvajú prijímané a zasielané výstrahy, nahliadnuť do akejkoľvek zaslanej alebo prijatej výstrahy v IMI a do výstrah, pri ktorých sa nezačal postup ukončenia uvedený v článku 28.

Článok 27

Funkcie IMI pre výstrahy

IMI poskytuje príslušným orgánom, ktoré boli vymenované na spracúvanie prijímaných a zasielaných výstrah, tieto funkcie:

a)

posielanie výstrah, ako sa stanovuje v článku 56a ods. 1, 2 a 3 smernice 2005/36/ES;

b)

stiahnutie výstrah, ktoré boli zaslané na základe rozhodnutia, ktoré bolo následne zrušené alebo anulované;

c)

oprava informácií obsiahnutých vo výstrahách a zmena výstrah;

d)

ukončenie a vymazanie výstrah, ako sa stanovuje v článku 56a ods. 5 a 7 smernice 2005/36/ES.

Článok 28

Ukončenie, vymazanie/zrušenie a zmena výstrah

1.   Údaje o výstrahách môžu byť spracované v rámci IMI, pokiaľ sú platné, a to aj v čase až do uzavretia postupu ukončenia uvedeného v článku 56a ods. 7 smernice 2005/36/ES.

2.   Ak výstraha stratí platnosť vzhľadom na uplynutie platnosti sankcie v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje odsek 5 tohto článku, príslušný orgán, ktorý zaslal výstrahu podľa článku 56a ods. 1 smernice 2005/36/ES, zmení jej obsah alebo ju ukončí do troch dní od prijatia príslušného rozhodnutia alebo od získania relevantných informácií, ak sa prijatie takéhoto rozhodnutia podľa vnútroštátneho práva nevyžaduje. Príslušné orgány, ktoré spracovali prijatú výstrahu, a dotknutý odborník musia byť ihneď informovaní o akejkoľvek zmene týkajúcej sa výstrahy.

3.   IMI zasiela príslušným orgánom, ktoré spracovali zaslanú výstrahu, pravidelné pripomienky, aby overili, či sú informácie obsiahnuté vo výstrahe stále platné.

4.   V prípade rozhodnutia o zrušení príslušný orgán, ktorý pôvodne zaslal výstrahu, túto výstrahu ihneď ukončí a osobné údaje sa do troch dní vymažú z IMI, ako sa stanovuje v článku 56a ods. 7 smernice 2005/36/ES.

5.   V prípade sankcie, ktorej platnosť uplynula k dátumu uvedenému v článku 56a ods. 5 smernice 2005/36/ES, sa výstraha v IMI automaticky ukončí a osobné údaje sa do troch dní vymažú zo systému, ako sa stanovuje v článku 56a ods. 7 smernice 2005/36/ES.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 29

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 18. januára 2016.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 24. júna 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 22.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).


PRÍLOHA I

Povolania, pri ktorých možno vydať EPP

1.

Sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivosť

2.

Farmaceuti (so základnou odbornou prípravou)

3.

Fyzioterapeuti

4.

Horskí vodcovia

5.

Realitní agenti


PRÍLOHA II

Dokumenty požadované na vydanie EPP

A.   UZNÁVANIE KVALIFIKÁCIÍ V PRÍPADE USADENIA

1.   Automatické uznávanie (hlava III kapitola III smernice 2005/36/ES)

Na vydanie EPP v tomto režime sa požadujú tieto dokumenty:

a)

doklad o štátnej príslušnosti žiadateľa (preukaz totožnosti alebo cestovný pas alebo iný doklad akceptovaný podľa vnútroštátnych právnych predpisov domovského členského štátu) a v prípade, že doklad o štátnej príslušnosti neobsahuje potvrdenie o mieste narodenia, dokument, ktorý obsahuje potvrdenie o mieste narodenia žiadateľa, pre štátnych príslušníkov krajín mimo EHP dokument potvrdzujúci, že štátny príslušník tretej krajiny môže využívať práva stanovené v smernici 2005/36/ES podľa príslušných právnych predpisov EÚ, napr. smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES (1), smernice Rady 2003/109/ES (2), smernice Rady 2004/83/ES (3) alebo smernice Rady 2009/50/ES (4);

b)

doklad o formálnej kvalifikácii a prípadne doplňujúce osvedčenie k dokladu o formálnej kvalifikácii;

c)

jedno z nasledujúcich osvedčení v závislosti od povolania a situácie žiadateľa:

i)

v prípade, že doklad o formálnej kvalifikácii spĺňa podmienky požadovanej odbornej prípravy, osvedčenie o zhode uvedené v bode 2 prílohy VII k smernici 2005/36/ES;

ii)

v prípade, že názov formálnej kvalifikácie nezodpovedá názvom uvedeným v bodoch 5.2.2 alebo 5.6.2 prílohy V k smernici 2005/36/ES, ale kvalifikácia spĺňa podmienky požadovanej odbornej prípravy, potvrdenie o zmene názvu uvedené v článku 23 ods. 6 smernice 2005/36/ES;

iii)

v prípade, že sa odborná príprava začala pred referenčnými dátumami stanovenými v bodoch 5.2.2 alebo 5.6.2 prílohy V k smernici 2005/36/ES a doklad o formálnej kvalifikácii nespĺňa všetky podmienky požadovanej odbornej prípravy, osvedčenie o nadobudnutých právach podľa článkov 23, 33 a 33a smernice 2005/36/ES, v ktorom sa potvrdzuje, že držiteľ kvalifikácie sa skutočne a v súlade so zákonom venoval príslušným činnostiam najmenej počas minimálneho požadovaného obdobia a v ktorom sa potvrdzujú špecifické požiadavky týchto článkov;

d)

dokumenty požadované v súlade s bodom 1 písm. d) až g) prílohy VII k smernici 2005/36/ES.

2.   Všeobecný systém uznávania (hlava III kapitola I smernice 2005/36/ES)

Na vydanie EPP v tomto režime sa požadujú tieto dokumenty:

a)

doklad o štátnej príslušnosti a iné doklady uvedené v bode 1 písm. a);

b)

osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo doklad o formálnej kvalifikácii a prípadne doklady podľa článku 12 smernice 2005/36/ES;

c)

dokumenty, ktoré poskytujú ďalšie informácie o odbornej príprave týkajúce sa celkovej dĺžky štúdia, študovaných predmetov a ich pomerného zastúpenia a prípadne podielu teoretickej a praktickej časti;

d)

nasledujúce dokumenty týkajúce sa kvalifikácií, ktoré môžu kompenzovať podstatné rozdiely medzi jednotlivými kvalifikáciami a zmierniť riziko kompenzačných opatrení:

i)

dokumenty obsahujúce informácie o kontinuálnom odbornom rozvoji, seminároch a iných formách odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania podľa článku 14 ods. 5;

ii)

kópia akéhokoľvek dokladu o odbornej praxi, v ktorom sa jasne identifikuje odborná činnosť, ktorú žiadateľ vykonával;

e)

prípadne doklady o odbornej praxi uvedené v článku 13 ods. 2 prvom pododseku smernice 2005/36/ES za predpokladu, že tieto doklady jasne identifikujú dotknuté odborné činnosti;

f)

pri migrantoch, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené v článku 3 ods. 3 smernice 2005/36/ES, osvedčenie o odbornej praxi preukazujúce tri roky odbornej praxe, ktoré vydal príslušný orgán v členskom štáte, ktorý uznal kvalifikáciu získanú v tretej krajine podľa článku 2 ods. 2 smernice 2005/36/ES, alebo, ak príslušný orgán nie je schopný potvrdiť odbornú prax žiadateľa, iný doklad o odbornej praxi, ktorý jasne identifikuje dotknuté odborné činnosti;

g)

dokumenty požadované v súlade s bodom 1 písm. d) až g) prílohy VII k smernici 2005/36/ES.

B.   DOČASNÉ POSKYTOVANIE SLUŽIEB (hlava II smernice 2005/36/ES)

V prípade prvého poskytovania služieb alebo podstatnej zmeny situácie žiadateľa sa podľa článku 7 ods. 2 smernice 2005/36/ES požadujú tieto dokumenty:

a)

doklad o štátnej príslušnosti a iné doklady uvedené v časti A bode 1 písm. a);

b)

v prípadoch uvedených v článku 6 ods. 2 treťom pododseku tohto nariadenia osvedčenie o zákonnom usadení v domovskom členskom štáte uvedené v článku 7 ods. 2 písm. b) smernice 2005/36/ES;

c)

dokumenty požadované v súlade s článkom 7 ods. 2 písm. b) týkajúce sa práva na výkon povolania a iné dokumenty požadované v súlade s článkom 7 ods. 2 písm. c) až e) smernice 2005/36/ES;

d)

v prípade, že hostiteľský členský štát uplatňuje predchádzajúcu kontrolu kvalifikácie podľa článku 7 ods. 4 smernice 2005/36/ES, dokumenty poskytujúce ďalšie informácie týkajúce sa odbornej prípravy uvedené v časti A bode 2 písm. c) a d) tejto prílohy.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77).

(2)  Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44).

(3)  Smernica Rady 2004/83/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 304, 30.9.2004, s. 12).

(4)  Smernica Rady 2009/50/ES z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 17).