19.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 365/89


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1357/2014

z 18. decembra 2014,

ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (1), a najmä na jej článok 38 ods. 2,

keďže:

(1)

V prílohe III k smernici 2008/98/ES sa uvádza zoznam vlastností odpadu, pre ktoré sa odpad považuje za nebezpečný.

(2)

V smernici 2008/98/ES sa uvádza, že pri klasifikácii odpadu ako nebezpečného odpadu by sa okrem iného malo vychádzať aj z právnych predpisov Únie o chemikáliách, najmä pokiaľ ide o klasifikáciu prípravkov ako nebezpečných prípravkov vrátane limitných hodnôt koncentrácie používaných na tento účel. Navyše je potrebné ponechať systém, podľa ktorého sa klasifikuje odpad a nebezpečný odpad v súlade so zoznamom druhov odpadu, ako sa naposledy ustanovuje v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES (2) s cieľom podporiť harmonizovanú klasifikáciu odpadov a zabezpečiť harmonizované určovanie nebezpečného odpadu v Únii.

(3)

V prílohe III k smernici 2008/98/ES sa stanovuje, že nebezpečné vlastnosti H 4 („dráždivé“), H 5 („škodlivé“), H 6 („toxické“), H 7 („karcinogénne“), H 8 („leptavé“), H 10 („toxické pre reprodukciu“), H 11 („mutagénne“) a H 14 („ekotoxické“) sa priraďujú na základe kritérií ustanovených v prílohe VI k smernici Rady 67/548/EHS (3).

(4)

V prílohe III k smernici 2008/98/ES sa stanovuje, že sa v príslušných prípadoch uplatňujú limitné hodnoty uvedené v prílohách II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES (4).

(5)

V záujme zohľadnenia technického a vedeckého pokroku sa s účinnosťou od 1. júna 2015 smernice 67/548/EHS a 1999/45/ES zrušujú a nahrádzajú nariadením (ES) č. 1272/2008 (5). Odchylne od uvedeného možno do 1. júna 2017 obidve smernice uplatňovať na niektoré zmesi, a to v prípade, že dané zmesi boli klasifikované, označené a balené v súlade so smernicou 1999/45/ES a uvedené na trh ešte pred 1. júnom 2015.

(6)

Prílohu III k smernici 2008/98/ES je potrebné zmeniť s cieľom prispôsobiť vymedzenia „nebezpečných vlastností“ tak, aby sa tieto vymedzenia podľa potreby náležite zosúladili s nariadením (ES) č. 1272/2008 a aby sa nahradili odkazy na smernicu 67/548/EHS a smernicu 1999/45/ES odkazmi na nariadenie (ES) č. 1272/2008.

(7)

V záujme dostatočnej ucelenosti a reprezentatívnosti, aj pokiaľ ide o informácie o možných vplyvoch zosúladenia vymedzenia nebezpečnej vlastnosti HP 14 „ekotoxické“ s nariadením (ES) č. 1272/2008, je potrebné uskutočniť dodatočnú štúdiu.

(8)

Nebezpečné vlastnosti H 1 až H 15 vymedzené v prílohe III k smernici 2008/98/ES by sa mali premenovať na HP 1 až HP 15, aby sa zabránilo ich prípadnej mylnej zámene s kódmi výstražných upozornení uvedenými v nariadení (ES) č. 1272/2008.

(9)

Názvy bývalých nebezpečných vlastností H 5 („škodlivé“) a H 6 („toxické“) by sa mali zmeniť s cieľom zosúladiť ich so zmenami právnych predpisov o chemikáliách, a najmä s novými triedami a kódmi kategórií nebezpečnosti, ktoré s uvádzajú v nariadení (ES) č. 1272/2008.

(10)

V záujme konzistentnosti s názvami iných nebezpečných vlastností by sa mali zaviesť nové názvy pre pôvodné názvy nebezpečných vlastností H 12 a H 15.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru uvedeného v článku 39 smernice 2008/98/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha III k smernici 2008/98/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Uplatňuje sa od 1. júna 2015.

V Bruseli 18. decembra 2014

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

(2)  Rozhodnutie Komisie 2000/532/EC z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).

(3)  Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).


PRÍLOHA

„PRÍLOHA III

VLASTNOSTI ODPADU, PRE KTORÉ SA ODPAD POVAŽUJE ZA NEBEZPEČNÝ

‚Výbušný‘: odpad, z ktorého sa môže na základe chemickej reakcie uvoľňovať plyn pri takej teplote, tlaku a rýchlosti, že dôjde k poškodeniu okolitého prostredia. Patrí sem pyrotechnický odpad, výbušný organický odpad s obsahom peroxidov a výbušný samovoľne reagujúci odpad.

Ak odpad obsahuje jednu alebo viacero látok klasifikovaných jedným z kódov triedy a kategórie nebezpečnosti, ako aj kódov výstražných upozornení uvedených v tabuľke 1, odpad sa posudzuje ako odpad s vlastnosťou HP 1 podľa vhodných a primeraných testovacích metód. Ak z prítomnosti látky, zmesi alebo výrobku vyplýva výbušnosť odpadu, daný odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 1.

Tabuľka 1: Kód(-y) tried a kategórií nebezpečnosti a kód(-y) výstražných upozornení týkajúce sa zložiek odpadu na účely klasifikácie odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 1:

‚Oxidujúci‘: odpad, ktorý vo všeobecnosti môže uvoľňovaním kyslíka spôsobiť alebo podporovať horenie iného materiálu.

Ak odpad obsahuje jednu alebo viacero látok klasifikovaných jedným z kódov triedy a kategórie nebezpečnosti, ako aj kódov výstražných upozornení uvedených v tabuľke 2, odpad sa posudzuje ako odpad s vlastnosťou HP 2 podľa vhodných a primeraných testovacích metód. Ak z prítomnosti látky vyplýva oxidačný charakter odpadu, daný odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 2.

Tabuľka 2: Kód(-y) tried a kategórií nebezpečnosti a kód(-y) výstražných upozornení na účely klasifikácie odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 2:

‚Horľavý‘:

—   horľavý kvapalný odpad: kvapalný odpad, ktorý má teplotu vzplanutia nižšiu ako 60 °C, alebo odpadový plynový olej, motorová nafta a ľahké vykurovacie oleje s teplotou vzplanutia > 55 °C a ≤ 75 °C,

—   horľavý samozápalný kvapalný a tuhý odpad: tuhý alebo kvapalný odpad, ktorý sa aj v malých množstvách dokáže vznietiť v priebehu piatich minút po kontakte so vzduchom,

—   horľavý tuhý odpad: tuhý odpad, ktorý je ľahko zápalný alebo ktorý môže spôsobiť alebo podporiť horenie trením,

—   horľavý plynný odpad: plynný odpad, ktorý je na vzduchu horľavý pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa,

—   odpad reagujúci pri styku s vodou: odpad, ktorý pri styku s vodou uvoľňuje horľavé plyny v nebezpečných množstvách,

—   iný horľavý odpad: horľavé aerosóly, horľavý samovoľne sa zahrievajúci odpad, horľavé organické peroxidy a samovoľne reagujúci horľavý odpad.

Ak odpad obsahuje jednu alebo viacero látok klasifikovaných jedným z nasledujúcich kódov triedy a kategórie nebezpečnosti, ako aj kódov výstražných upozornení uvedených v tabuľke 3, daný odpad sa posudzuje podľa vhodných a primeraných testovacích metód. Ak z prítomnosti látky vyplýva horľavosť odpadu, daný odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 3.

Tabuľka 3: Kód(-y) tried a kategórií nebezpečnosti a kód(-y) výstražných upozornení týkajúce sa zložiek odpadu na účely klasifikácie odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 3:

Kód(-y) tried a kategórií nebezpečnosti

Kód(-y) výstražných upozornení

Horľ. plyn 1

H220

Horľ. plyn 2

H221

Aerosól 1

H222

Aerosól 2

H223

Horľ. kvapal. 1

H224

Horľ. kvapal. 2

H225

Horľ. kvapal. 3

H226

Horľ. tuh. 1

H228

Horľ. tuh. 2

Samov. reag. CD

H242

Samov. reag. EF

Org. perox. CD

Org. perox. EF

Samozápal. kvapal. 1

H250

Samozápal. tuh. látka 1

Samov. zahr. 1

H251

Samov. zahr. 2

H252

Reag. s vodou 1

H260

Reag. s vodou 2

Reag. s vodou 3

H261

‚Dráždivý – spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka‘: odpad, ktorý pri aplikácii môže spôsobiť podráždenie kože alebo poškodenie očí.

Ak odpad obsahuje jednu alebo viacero látok v koncentráciách, ktoré sú vyššie ako medzná hodnota a ktoré sú klasifikované jedným z nasledujúcich kódov triedy a kategórie nebezpečnosti, ako aj kódov výstražných upozornení, pričom došlo k presiahnutiu alebo dosiahnutiu úrovne jednej alebo viacerých limitných hodnôt koncentrácie, daný odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 4.

Medzná hodnota pre posúdenie rizika poleptania kože 1A (H314), podráždenia kože 2 (H315), poškodenia oka 1 (H318) a podráždenia oka 2 (H319), je 1 %.

Ak súčet koncentrácií všetkých látok klasifikovaných ako poleptanie kože 1A (H314) presahuje úroveň 1 % alebo sa jej rovná, odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 4.

Ak súčet koncentrácií všetkých látok klasifikovaných ako H318 presahuje úroveň 10 % alebo sa jej rovná, odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 4.

Ak súčet koncentrácií všetkých látok klasifikovaných ako H315 a H319 presahuje úroveň 20 % alebo sa jej rovná, odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 4.

Podotýkame, že odpad obsahujúci látky klasifikované ako H314 (poleptanie kože 1A, 1B alebo 1C) v množstvách, ktoré presahujú úroveň 5 % alebo sa jej rovnajú, sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 8. Zatriedenie medzi odpad s vlastnosťou HP 4 sa neuplatňuje, ak sa odpad klasifikuje ako odpad s vlastnosťou HP 8.

‚Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický‘: odpad, ktorý môže spôsobiť toxicitu špecifického cieľového orgánu buď na základe jednorazovej alebo opakovanej expozície, alebo odpad, ktorý má po aspirácii akútne toxické účinky.

Ak odpad obsahuje jednu alebo viacero látok klasifikovaných jedným alebo viacerými z nasledujúcich kódov triedy a kategórie nebezpečnosti a kódov výstražných upozornení uvedených v tabuľke 4, pričom úroveň koncentrácie dosahuje alebo prekračuje jednu alebo viaceré limitné hodnoty koncentrácie uvedené v tabuľke 4, daný odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 5. V prípade, že sú v odpade prítomné látky klasifikované ako STOT, je potrebné, aby na účely klasifikácie daného odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 5 konkrétna látka dosahovala alebo presahovala predmetnú limitnú hodnotu koncentrácie.

Ak odpad obsahuje jednu alebo viacero látok, ktoré sú klasifikované ako látky s nebezpečenstvom aspiračnej toxicity 1, pričom celkové množstvo daných látok presahuje limitnú hodnotu koncentrácie alebo sa jej rovná, odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 5 len vtedy, keď celková kinematická viskozita (pri 40 °C) nepresahuje 20,5 mm2/s. (1)

Tabuľka 4: Kód(-y) tried a kategórií nebezpečnosti a kód(-y) výstražných upozornení týkajúce sa zložiek odpadu a zodpovedajúcich limitných hodnôt koncentrácie na účely klasifikácie odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 5

‚Akútna toxicita‘: odpad, ktorý môže mať akútne toxické účinky po orálnom podaní alebo dermálnej aplikácii alebo po inhalačnej expozícii.

Ak súčet koncentrácií všetkých látok obsiahnutých v odpade, ktoré sú klasifikované ako látky s akútnym toxickým nebezpečenstvom a sú označené kódom triedy a kategórie nebezpečnosti, ako aj kódom výstražného upozornenia uvedeným v tabuľke 5, presiahne prahovú hodnotu uvedenú v danej tabuľke alebo sa tejto hodnote rovná, daný odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 6. Ak je v odpade prítomná viac ako jedna látka, ktorá je klasifikovaná ako látka s akútnou toxicitou, súčet koncentrácií sa vyžaduje len v prípade látok patriacich do tej istej kategórie nebezpečnosti.

Pri posudzovaní rizika sa uplatňujú tieto medzné hodnoty:

v prípade rizika akútnej toxicity 1, 2 alebo 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %,

v prípade rizika akútnej toxicity 4 (H302, H312, H332): 1 %.

Tabuľka 5: Kód(-y) tried a kategórií nebezpečnosti a kód(-y) výstražných upozornení týkajúce sa zložiek odpadu a zodpovedajúcich limitných hodnôt koncentrácie na účely klasifikácie odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 6

‚Karcinogénny‘: odpad, ktorý spôsobuje rakovinu alebo zvyšuje jej incidenciu.

Ak odpad obsahuje látku, ktoré je klasifikovaná jedným z nasledujúcich kódov triedy a kategórie nebezpečnosti aj kódov výstražných upozornení, pričom došlo k presiahnutiu alebo dosiahnutiu úrovne jednej z limitných hodnôt koncentrácie uvedených v tabuľke 6, daný odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 7. V prípade, že je v odpade prítomná viac ako jedna látka klasifikovaná ako karcinogénna, je potrebné, aby na účely klasifikácie daného odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 7 konkrétna látka dosahovala alebo presahovala predmetnú limitnú hodnotu koncentrácie.

Tabuľka 6: Kód(-y) tried a kategórií nebezpečnosti a kód(-y) výstražných upozornení týkajúce sa zložiek odpadu a zodpovedajúcich limitných hodnôt koncentrácie na účely klasifikácie odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 7

‚Leptavý‘: odpad, ktorý pri aplikácii môže spôsobiť poleptanie kože.

Ak odpad obsahuje jednu alebo viacero látok, ktoré sú klasifikované ako látky s nebezpečenstvom poleptania kože 1A, 1B alebo 1C (H314) a súčet ich koncentrácií presahuje úroveň 5 % alebo sa jej rovná, odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 8.

Medzná hodnota pre posúdenie rizika poleptania kože 1A, 1B, 1C (H314) je 1 %.

‚Infekčný‘: odpad, ktorý obsahuje životaschopné mikroorganizmy alebo toxíny nimi produkované, o ktorých je známe alebo o ktorých existuje dôvodné podozrenie, že ľuďom alebo iným živým organizmom spôsobujú choroby.

Prisúdenie vlastnosti HP 9 sa posúdi na základe pravidiel stanovených v referenčných dokumentoch alebo v právnych predpisoch členských štátov.

‚Toxický pre reprodukciu‘: odpad, ktorý má nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť u dospelých mužov a žien a spôsobuje aj vývojovú toxicitu u potomstva.

Ak odpad obsahuje látku, ktoré je klasifikovaná jedným z nasledujúcich kódov triedy a kategórie nebezpečnosti a kódov výstražných upozornení, pričom došlo k presiahnutiu alebo dosiahnutiu úrovne jednej z limitných hodnôt koncentrácie uvedených v tabuľke 7, daný odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 10. V prípade, že je v odpade prítomná viac ako jedna látka klasifikovaná ako toxická pre reprodukciu, je potrebné, aby na účely klasifikácie daného odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 10 konkrétna látka dosahovala alebo presahovala predmetnú limitnú hodnotu koncentrácie.

Tabuľka 7: Kód(-y) tried a kategórií nebezpečnosti a kód(-y) výstražných upozornení týkajúce sa zložiek odpadu a zodpovedajúcich limitných hodnôt koncentrácie na účely klasifikácie odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 10

‚Mutagénny‘: odpad, ktorý môže spôsobiť mutáciu, teda trvalú zmenu množstva alebo štruktúry genetického materiálu v bunke.

Ak odpad obsahuje látku, ktoré je klasifikovaná jedným z nasledujúcich kódov triedy a kategórie nebezpečnosti a kódov výstražných upozornení, pričom došlo k presiahnutiu alebo dosiahnutiu úrovne jednej z limitných hodnôt koncentrácie uvedených v tabuľke 8, daný odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 11. V prípade, že je v odpade prítomná viac ako jedna látka klasifikovaná ako mutagénna, je potrebné, aby na účely klasifikácie daného odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 11 konkrétna látka dosahovala alebo presahovala predmetnú limitnú hodnotu koncentrácie.

Tabuľka 8: Kód(-y) tried a kategórií nebezpečnosti a kód(-y) výstražných upozornení týkajúce sa zložiek odpadu a zodpovedajúcich limitných hodnôt koncentrácie na účely klasifikácie odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 11

‚Uvoľňujúci akútne toxické plyny‘: odpad, z ktorého sa pri styku s vodou alebo kyselinou uvoľňujú akútne toxické plyny (akútna toxicita 1, 2 alebo 3).

Ak odpad obsahuje látku, ktorej sa priraďujú tieto doplnkové nebezpečné vlastnosti EUH029, EUH031 a EUH032, na základe testovacích metód alebo usmernení sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 12.

‚Senzibilizujúci‘: odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viacero látok, o ktorých je známe, že majú senzibilizačné účinky na kožu alebo dýchacie orgány.

Ak odpad obsahuje látku klasifikovanú ako senzibilizujúcu, ktorej je priradený jeden z kódov výstražných upozornení H317 alebo H334, pričom jedna konkrétna látka dosahuje limitnú hodnotu koncentrácie 10 % alebo sa jej rovná, daný odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 13.

‚Ekotoxický‘: odpad, ktorý predstavuje alebo môže predstavovať okamžité alebo oneskorené riziká pre jednu alebo viacero zložiek životného prostredia.

‚Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.‘ Ak odpad obsahuje jednu alebo viacero látok, ktorým sa priraďuje jeden z kódov výstražných upozornení alebo doplnkových nebezpečných vlastností uvedených v tabuľke 9, odpad sa klasifikuje ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 15 okrem prípadu, keď daný odpad má takú podobu, že za žiadnych okolností nebude vykazovať vlastnosti výbušnosti alebo potenciálnej výbušnosti.

Tabuľka 9: Výstražné upozornenia a doplnkové nebezpečné vlastnosti týkajúce sa zložiek odpadu na účely klasifikácie odpadu ako nebezpečného odpadu s vlastnosťou HP 15

Okrem toho členské štáty môžu odpad charakterizovať ako nebezpečný odpad s vlastnosťou HP 15 na základe iných uplatniteľných kritérií, napríklad na základe hodnotenia výluhu.

Poznámka

K priradeniu nebezpečnej vlastnosti HP 14 sa pristupuje na základe kritérií stanovených v prílohe VI k smernici Rady 67/548/EHS.

Skúšobné metódy

Metódy, ktoré sa majú používať, sa uvádzajú v nariadení Rady (ES) č. 440/2008 (2) a iných príslušných dokumentoch CEN alebo v iných medzinárodne uznávaných testovacích metódach a usmerneniach.“


(1)  Kinematická viskozita sa určuje len v prípade kvapalín.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), (Ú. v. EÚ L 142, 31. 5. 2008, s. 1).