30.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1030/2014

z 29. septembra 2014,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o jednotné formáty a dátum na účely zverejnenia hodnôt používaných na identifikáciu globálnych systémovo dôležitých inštitúcií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 441 ods. 2 tretí pododsek,

keďže:

(1)

V záujme zabezpečenia globálnej konzistentnosti v rámci zverejňovania a transparentnosti v rámci identifikácie globálnych systémovo dôležitých inštitúcií (G-SII) je nevyhnutné, aby tieto inštitúcie zverejnili hodnoty ukazovateľov používaných v tomto postupe.

(2)

V rámci vzorov na zverejňovanie informácií, ktoré používajú inštitúcie identifikované ako G-SII v súlade s článkom 131 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (2), by sa mali zohľadniť medzinárodné predpisy, a najmä predpisy, ktoré uverejnil Bazilejský výbor pre bankový dohľad.

(3)

Referenčný dátum predkladania správ by sa mal stanoviť tak, aby sa zhodoval s údajmi o predchádzajúcom roku ku koncu finančného roka inštitúcie alebo s iným dátumom dohodnutým s príslušným orgánom s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a porovnateľnosť získaných informácií.

(4)

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) by mal získať informácie každej inštitúcie a uverejniť ich na svojej webovej stránke, a to v záujme uľahčenia prístupu verejnosti k zverejneným informáciám a vzhľadom na skutočnosť, že na vykonanie identifikácie sú potrebné údaje zo všetkých členských štátov.

(5)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré EBA predložil Komisii.

(6)

EBA uskutočnil otvorené verejné konzultácie o návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Jednotný formát

Inštitúcie G-SII vyplnia vzor uvedený v prílohe k tomuto nariadeniu v elektronickom formáte, ktorý je uverejnený na webovej stránke Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA). Inštitúcie G-SII zverejnia prostredníctvom tohto vzoru hodnoty ukazovateľov použitých na určenie skóre inštitúcií v súlade s metodikou identifikácie uvedenou v článku 131 smernice 2013/36/EÚ.

Inštitúcie G-SII nie sú povinné zverejniť pomocné údaje a pomocné ukazovatele.

Článok 2

Dátum zverejnenia

Najneskôr do štyroch mesiacov od skončenia každého finančného roka inštitúcie G-SII zverejnia informácie o ukončení finančného roka, uvedené v článku 1.

Príslušné orgány môžu umožniť inštitúciám, ktorých finančný rok sa končí 30. júna, aby na základe svojho postavenia k 31. decembru oznámili hodnoty ukazovateľov. Informácie sa v každom prípade zverejnia najneskôr do 31. júla.

Článok 3

Miesto zverejnenia

Inštitúcie môžu zverejniť hodnoty ukazovateľov uvedených vo vzore stanovenom v prílohe k tomuto nariadeniu prostredníctvom média, ktoré určia na zverejnenie informácií podľa požiadaviek ôsmej časti nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v súlade s článkom 434 tohto nariadenia.

V prípade že hodnoty ukazovateľov nie sú zverejnené na médiu uvedenom v prvom odseku, inštitúcie G-SII poskytnú priamy odkaz na úplné zverejnenie informácií na webovej stránke inštitúcie alebo na médium, na ktorom sú tieto informácie k dispozícii.

Po zverejnení týchto informácií inštitúciami G-SII príslušné orgány bez zbytočného odkladu pošlú vyplnené vzory Európskemu orgánu pre bankovníctvo na účely centralizácie na jeho webovej stránke.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. septembra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


PRÍLOHA

Údaje potrebné na identifikáciu inštitúcií ako G-SII

Všeobecné bankové údaje

Oddiel 1: Všeobecné informácie

Reakcia

a)

Všeobecné informácie, ktoré poskytuje vnútroštátny orgán dohľadu:

 

1.

Kód krajiny

 

2.

Názov banky

 

3.

Dátum predloženia (rrrr-mm-dd)

 

b)

Všeobecné informácie, ktoré poskytuje vykazujúca inštitúcia:

 

1.

Dátum vykazovania (rrrr-mm-dd)

 

2.

Mena vykazovania

 

3.

Výmenný kurz eura

 

4.

Vykazujúca jednotka

 

5.

Účtovný štandard

 

6.

Miesto zverejnenia

 

Ukazovateľ veľkosti

Oddiel 2: Expozície spolu

Suma

a)

Expozícia voči zmluvám o finančných derivátoch protistrany (metóda 1)

 

b)

Hrubá hodnota transakcií financovania prostredníctvom obchodov s cennými papiermi (SFT)

 

c)

Expozícia voči SFT protistrany

 

d)

Ostatné aktíva

 

1.

Cenné papiere získané v rámci SFT, ktoré sa uznali za aktíva

 

e)

Súvahové položky spolu [suma položiek 2.a, 2.b, 2.c a 2.d, bez 2.d.(1)]

 

f)

Potenciálna budúca expozícia zmlúv o finančných derivátoch (metóda 1)

 

g)

Predpokladaná suma podsúvahových položiek s 0 % konverzným faktorom úverov

 

1.

Bezpodmienečne vypovedateľné záväzky týkajúce sa kreditných kariet

 

2.

Ostatné bezpodmienečne vypovedateľné záväzky

 

h)

Predpokladaná výška podsúvahových položiek s 20 % konverzným faktorom úverov

 

i)

Predpokladaná výška podsúvahových položiek s 50 % konverzným faktorom úverov

 

j)

Predpokladaná výška podsúvahových položiek so 100 % konverzným faktorom úverov

 

k)

Podsúvahové položky spolu [suma položiek 2.f, 2.g a 2.h delená 2.j, mínus 0,9-krát suma položiek 2.g.(1) a 2.g.(2)]

 

l)

Subjekty konsolidované na účtovné účely, nie však na regulačné účely založené na riziku:

 

1.

Súvahové aktíva

 

2.

Potenciálna budúca expozícia zmlúv o finančných derivátoch

 

3.

Bezpodmienečne vypovedateľné záväzky

 

4.

Ostatné podsúvahové záväzky

 

5.

Hodnota investícií do konsolidovaných subjektov

 

m)

Regulačné úpravy

 

n)

Pomocné údaje:

 

1.

Pohľadávky za peňažný kolaterál vložený do transakcií s derivátmi

 

2.

Čistá predpokladaná suma úverových derivátov

 

3.

Čistá predpokladaná suma úverových derivátov pre subjekty v položke 2.l.

 

4.

Súvahová a podsúvahová expozícia medzi subjektmi uvedenými v položke 2.l.

 

5.

Súvahová a podsúvahová expozícia subjektov uvedených v položke 2.l. na subjekty konsolidované na regulačné účely založené na riziku

 

6.

Súvahová a podsúvahová expozícia subjektov konsolidovaných na regulačné účely založené na riziku na subjekty uvedené v položke 2.l.

 

7.

Expozície spolu na výpočet miery využívania pákového efektu (vymedzenie z januára 2014)

 

o)

Ukazovateľ expozícií spolu [suma položiek 2.e, 2.k, 2.l.(1), 2.l.(2), 0,1-krát 2.l.(3), 2.l.(4), mínus suma položiek 2.l.(5) a 2.m]

 

Ukazovatele prepojenia

Oddiel 3: Aktíva v rámci finančného systému

Suma

a)

Finančné prostriedky uložené v iných finančných inštitúciách alebo požičané iným finančným inštitúciám

 

1.

Vkladové listy

 

b)

Nevyčerpané viazané linky poskytnuté iným finančným inštitúciám

 

c)

Držba cenných papierov vydaných inými finančnými inštitúciami:

 

1.

Zabezpečené dlhové cenné papiere

 

2.

Prednostné nezabezpečené dlhové cenné papiere

 

3.

Podriadené dlhové cenné papiere

 

4.

Obchodovateľný cenný papier

 

5.

Vlastnícky podiel (vrátane nominálnej hodnoty a nadbytku kmeňových a prioritných akcií)

 

6.

Započítanie krátkych pozícií v súvislosti s osobitnou držbou vlastníckych podielov uvedených v položke 3.c.(5)

 

d)

Čistá kladná aktuálna expozícia transakcií financovania prostredníctvom obchodov s cennými papiermi v iných finančných inštitúciách

 

e)

OTC deriváty v iných finančných inštitúciách, ktoré majú čistú kladnú reálnu hodnotu:

 

1.

Čistá kladná reálna hodnota (vrátane držaného kolaterálu, ak existuje v kontexte rámcovej dohody o vzájomnom započítavaní)

 

2.

Potenciálna budúca expozícia

 

f)

Ukazovateľ aktív v rámci finančného systému [suma položiek 3.a, 3.b delená 3.c.(5), 3.d, 3.e.(1), a 3.e.(2), mínus 3.c.(6)]

 


Oddiel 4: Záväzky v rámci finančného systému

Suma

a)

Vklady splatné depozitným inštitúciám

 

b)

Vklady splatné nedepozitným finančným inštitúciám

 

c)

Nevyčerpané viazané linky získané od iných finančných inštitúcií

 

d)

Čistá záporná aktuálna expozícia transakcií financovania prostredníctvom obchodov s cennými papiermi v iných finančných inštitúciách

 

e)

OTC deriváty v iných finančných inštitúciách, ktoré majú čistú zápornú reálnu hodnotu:

 

1.

Čistá záporná reálna hodnota (vrátane poskytnutého kolaterálu, ak existuje v kontexte rámcovej dohody o vzájomnom započítavaní)

 

2.

Potenciálna budúca expozícia

 

f)

Pomocné údaje:

 

1.

Finančné prostriedky požičané od iných finančných inštitúcií

 

2.

Vkladové listy zahrnuté v položkách 4.a a 4.b

 

g)

Ukazovateľ záväzkov v rámci finančného systému [suma položiek 4.a delená 4.e.(2)]

 


Oddiel 5: Nezaplatené cenné papiere

Suma

a)

Zabezpečené dlhové cenné papiere

 

b)

Prednostné nezabezpečené dlhové cenné papiere

 

c)

Podriadené dlhové cenné papiere

 

d)

Obchodovateľné cenné papiere

 

e)

Vkladové listy

 

f)

Vlastný kapitál

 

g)

Prioritné akcie a všetky ostatné formy podriadeného financovania, ktoré nie sú uvedené v položke 5.c.

 

h)

Pomocné údaje:

 

1.

Účtovná hodnota vlastných zdrojov, pre ktoré nie je k dispozícii trhová cena

 

i)

Ukazovateľ nezaplatených cenných papierov (suma položiek 5.a delená 5.g)

 

Ukazovatele zastupiteľnosti/infraštruktúry finančných inštitúcií

Oddiel 6: Platby realizované vo vykazovanom roku (okrem platieb v rámci skupiny)

Vykazované v

Suma v uvedenej mene

Suma

a)

austrálsky dolár

AUD

 

 

b)

brazílsky reál

BRL

 

 

c)

kanadský dolár

CAD

 

 

d)

švajčiarsky frank

CHF

 

 

e)

čínsky jüan

CNY

 

 

f)

euro

EUR

 

 

g)

britská libra

GBP

 

 

h)

hongkonský dolár

HKD

 

 

i)

indická rupia

INR

 

 

j)

japonský jen

JPY

 

 

k)

švédska koruna

SEK

 

 

l)

americký dolár

USD

 

 

m)

pomocné údaje:

1.

mexické pesos

MXN

 

 

2.

novozélandský dolár

NZD

 

 

3.

ruský rubeľ

RUB

 

 

n)

Ukazovateľ platobnej činnosti (suma položiek 6.a delená 6.l)

 


Oddiel 7: Aktíva v úschove

Suma

a)

Ukazovateľ aktív v úschove

 


Oddiel 8: Upísané transakcie na dlhových a akciových trhoch

Suma

a)

Činnosť upísania akcií

 

b)

Činnosť upísania dlhov

 

c)

Ukazovateľ činnosti upísania (suma položiek 8.a a 8.b)

 

Ukazovatele zložitosti

Oddiel 9: Predpokladaná výška OTC derivátov

Suma

a)

OTC deriváty zaúčtované prostredníctvom centrálnej protistrany

 

b)

OTC deriváty vyrovnané dvojstranne

 

c)

Ukazovateľ OTC derivátov (suma položiek 9.a a 9.b)

 


Oddiel 10: Obchodovanie s cennými papiermi a cenné papiere k dispozícii na predaj

Suma

a)

Cenné papiere držané na obchodovanie (HFT)

 

b)

Cenné papiere k dispozícii na predaj (AFS)

 

c)

Obchodovanie s cennými papiermi a AFS, ktoré spĺňajú vymedzenie aktív 1. úrovne

 

d)

Obchodovanie s cennými papiermi a AFS, ktoré spĺňajú vymedzenie aktív 2. úrovne, so zrážkami

 

e)

Pomocné údaje:

 

1.

Cenné papiere držané do splatnosti

 

f)

Ukazovateľ obchodovania s cennými papiermi a AFS (suma položiek 10.a a 10.b, mínus suma 10.c a 10.d)

 


Oddiel 11: Aktíva 3. úrovne

Suma

a)

Ukazovateľ aktív 3. úrovne

 

Ukazovatele činností zahŕňajúcich viaceré jurisdikcie

Oddiel 12: Pohľadávky zahŕňajúce viaceré jurisdikcie

Suma

a)

Zahraničné pohľadávky na základe konečného rizika (okrem činnosti v oblasti derivátov)

 

b)

Pomocné údaje:

 

1.

Zahraničné derivátové pohľadávky na základe konečného rizika

 

c)

Ukazovateľ pohľadávok zahŕňajúcich viaceré jurisdikcie (položka 12.a)

 


Oddiel 13: Záväzky zahŕňajúce viaceré jurisdikcie

Suma

a)

Zahraničné záväzky (okrem derivátov a miestnych záväzkov v miestnej mene)

 

1.

Všetky zahraničné záväzky voči príslušným úradom zahrnutým v položke 13.a.

 

b)

Miestne záväzky v miestnej mene (okrem činnosti týkajúcej sa derivátov)

 

c)

Pomocné údaje:

 

1.

Zahraničné derivátové záväzky na základe konečného rizika

 

d)

Ukazovateľ záväzkov zahŕňajúcich viaceré jurisdikcie [suma položiek 13.a a 13.b, mínus 13.a.(1)]

 

Dodatočné ukazovatele

Oddiel 14: Pomocné ukazovatele

Suma

a)

Pasíva spolu

 

b)

Retailové financovanie

 

c)

Miera závislosti od medzibankového financovania (rozdiel medzi položkami 14.a a 14.b, delený 14.a)

 

d)

Čistý zahraničný príjem

 

e)

Čistý príjem spolu

 

f)

Hrubý príjem spolu

 

g)

Hrubá hodnota požičanej hotovosti a hrubá reálna hodnota cenných papierov požičaných v rámci SFT

 

h)

Hrubá hodnota vypožičanej hotovosti a hrubá reálna hodnota cenných papierov vypožičaných v rámci SFT

 

i)

Hrubá kladná reálna hodnota transakcií s OTC derivátmi

 

j)

Hrubá záporná reálna hodnota transakcií s OTC derivátmi

 

 

Suma v jednotlivých jednotkách

k)

Počet jurisdikcií