31.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/69


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 809/2014

zo 17. júla 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1), a najmä na jeho článok 58 ods. 4, článok 62 ods. 2 písm. a) až f) a h), článok 63 ods. 5, článok 77 ods. 8, článok 78, článok 96 ods. 4, článok 101 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 1306/2013 sa stanovujú základné pravidlá týkajúce sa, okrem iného, povinností členských štátov chrániť finančné záujmy Únie. S cieľom zabezpečiť, aby nový právny rámec vytvorený uvedeným nariadením fungoval hladko a uplatňoval sa jednotne, bola Komisia splnomocnená prijať určité pravidlá vzťahujúce sa na administratívne kontroly a kontroly na mieste, meranie plôch, prípady, v ktorých je možné opraviť žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu, uplatňovanie a výpočet čiastočného alebo úplného odňatia platieb a vymáhanie neoprávnených platieb a sankcií, uplatňovanie a výpočet výšky administratívnych sankcií, požiadavky na počítačovú databázu, žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu a žiadosti o platobné nároky vrátane konečného termínu na predkladanie, vykonávania kontrol, prevodov podnikov, platieb preddavkov, vykonávania kontrol týkajúcich sa povinností krížového plnenia, výpočtu a uplatňovania administratívnych sankcií v oblasti krížového plnenia a technických špecifikácií potrebných na účely jednotného uplatňovania základných pravidiel týkajúcich sa integrovaného administratívneho a kontrolného systému (ďalej len „integrovaný systém“), pokiaľ ide o krížové plnenie.

(2)

Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia, aby umožnili správne fungovanie administratívneho a kontrolného systému v prípade, že jedna alebo viaceré platobné agentúry zodpovedajú za toho istého príjemcu.

(3)

Ak príslušný orgán ešte neinformoval príjemcu o nijakých chybách obsiahnutých v žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu, ani neoznámil kontrolu na mieste, príjemcovia by mali mať právo kedykoľvek stiahnuť svoje žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu alebo ich časti. Príjemcom by sa malo takisto umožniť opraviť alebo upraviť zjavné chyby obsiahnuté v žiadosti o pomoc alebo žiadostiach o platbu a vo všetkých podporných dokumentoch, ktoré musia v určitých prípadoch uznať vnútroštátne orgány.

(4)

Musia sa prijať osobitné a podrobné ustanovenia s cieľom zabezpečiť spravodlivé uplatňovanie rôznych znížení, ktoré sa majú uplatňovať vo vzťahu k jednej alebo viacerým žiadostiam o pomoc tohto istého príjemcu. Mala by sa preto určiť postupnosť výpočtu rôznych možných znížení v rámci každého režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému.

(5)

V záujme zabezpečenia jednotného uplatňovania zásady konania v dobrej viere v rámci celej Únie pri vymáhaní neoprávnene vyplatených súm by sa mali stanoviť podmienky, za ktorých sa možno na uvedenú zásadu odvolávať, bez toho, aby bolo dotknuté zaobchádzanie s príslušnými výdavkami v súvislosti so schvaľovaním účtovných závierok na základe nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(6)

Mali by sa stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o následky prevodu celých podnikov, ktoré majú určité povinnosti v rámci režimov priamych platieb alebo opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému.

(7)

S cieľom umožniť Komisii účinne monitorovať integrovaný systém by jej mali členské štáty oznámiť kontrolné údaje a štatistiky za každý rok. Podobne by členské štáty mali každoročne poskytnúť štatistiky z kontrol opatrení na rozvoj vidieka, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti integrovaného systému, ako aj výsledky takýchto kontrol. Okrem toho by Komisia mala byť podľa potreby informovaná o akýchkoľvek opatreniach prijatých členskými štátmi vo vzťahu ku krížovému plneniu.

(8)

Podľa článku 75 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 môžu členské štáty vyplácať preddavky, pokiaľ ide o priame platby, za určitých podmienok vrátane ukončenia administratívnych kontrol a kontrol na mieste vo vzťahu k príslušnému roku nároku. V článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (2) sa stanovuje, že miera úprav určená v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa uplatňuje len na priame platby nad stanovenú prahovú hodnotu. Podľa článku 26 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 môže Komisia na základe nových informácií, ktoré získala, prispôsobiť úroveň úpravy priamych platieb do 1. decembra. V dôsledku toho miera úpravy finančnej disciplíny, ktorá sa môže uplatňovať, nemusí byť do 16. októbra ešte známa. Pri vyplatení zostatku od 1. decembra by sa mala zohľadniť miera úpravy finančnej disciplíny platná v danom čase.

(9)

Mal by sa vytvoriť všeobecný rámec na zavedenie zjednodušených postupov v súvislosti s komunikáciou medzi príjemcom a vnútroštátnymi orgánmi. Tento rámec by mal predovšetkým umožňovať využívanie elektronických prostriedkov. Musí sa však hlavne zaručiť, že takto predložené údaje budú úplne spoľahlivé a že príslušné postupy sa budú vykonávať bez akejkoľvek diskriminácie príjemcov. V záujme zjednodušenia administratívnych postupov pre príjemcov, ako aj pre vnútroštátne orgány, by okrem toho mali mať príslušné orgány možnosť priamo využívať informácie, ktoré majú k dispozícii vnútroštátne orgány, namiesto toho, aby od príjemcu požadovali ich poskytnutie na overenie oprávnenosti určitých platieb.

(10)

Aby sa umožnili efektívne kontroly v členských štátoch, ktoré rozhodnú, že všetky žiadosti o pomoc týkajúce sa priamych platieb a žiadosti o platbu týkajúce sa opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému majú byť zahrnuté v jedinej žiadosti podľa článku 72 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, malo by sa stanoviť, že všetky žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú plochy, sa majú predkladať iba raz za rok v rámci jedinej jednotnej žiadosti.

(11)

Členské štáty by mali stanoviť konečný dátum na predloženie jednotnej žiadosti a/alebo žiadostí o platbu, ktorým by v záujme umožnenia včasného spracovania a kontroly žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu mal byť najneskôr 15. máj. Vzhľadom na osobitné klimatické podmienky v Estónsku, Lotyšsku, Litve, Fínsku a Švédsku by však uvedené členské štáty mali mať možnosť stanoviť neskorší dátum, ktorým by však mal byť najneskôr 15. jún. Okrem toho by malo byť možné udeliť individuálne výnimky, ak by si to v budúcnosti klimatické podmienky v danom roku vyžadovali.

(12)

V jednotnej žiadosti by príjemcovia nemali nahlásiť iba plochu, ktorú využívajú na poľnohospodárske účely, ale aj svoje platobné nároky a všetky informácie potrebné na určenie oprávnenosti na pomoc a/alebo podporu. Je však vhodné umožniť členským štátom, aby ustanovili výnimku z určitých povinností, ak platobné nároky, ktoré sa majú v danom roku prideliť, ešte nie sú určené definitívne.

(13)

Aby sa umožnila čo najväčšia flexibilita v súvislosti s plánmi príjemcov týkajúcimi sa využívania plochy, mali by mať možnosť zmeniť svoju jednotnú žiadosť alebo žiadosť o platbu do dátumu bežnej sejby za predpokladu, že sú splnené všetky konkrétne požiadavky v rámci rôznych režimov pomoci alebo podporných opatrení a že príslušný orgán ešte príjemcu neinformoval o chybách v jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu, ani neoznámil kontrolu na mieste, ktorá odhalila chyby vo vzťahu k tej časti, na ktorú sa vzťahuje zmena. Po vykonaní takýchto zmien by sa mala poskytnúť možnosť úpravy príslušných podporných dokumentov alebo zmlúv, ktoré sa majú predložiť.

(14)

Keďže príjemcovia zostávajú zodpovední za predloženie správnej žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu, mali by v prípade potreby vykonať potrebné opravy a zmeny vopred pripraveného formulára.

(15)

V prípade žiadostí o pomoc v rámci režimov pomoci na plochu a/alebo žiadostí o platbu v rámci opatrení podpory na plochu by sa mal príjemcovi poskytnúť vopred pripravený formulár v elektronickom formáte a príslušný grafický materiál prostredníctvom softvérovej aplikácie založenej na geografickom informačnom systéme (GIS) (ďalej len „geopriestorový formulár žiadosti o pomoc“). Geopriestorové formuláre žiadosti o pomoc prispejú k predchádzaniu chybám príjemcov pri nahlasovaní poľnohospodárskych plôch a zefektívnia administratívne krížové kontroly. Okrem toho budú presnejšie priestorové informácie poskytnuté prostredníctvom geopriestorových formulárov žiadosti o pomoc zdrojom spoľahlivejších údajov na účely monitorovania a hodnotenia. Preto je vhodné vyžadovať, aby sa od určitého dátumu všetky takéto žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu predkladali na základe elektronického geopriestorového formulára žiadosti o pomoc. Ak však príjemcovia nie sú schopní tento formulár používať, príslušný orgán by mal príjemcom poskytnúť alternatívu, aby žiadosť o pomoc a/alebo žiadosť o platbu mohli predložiť. V každom prípade by mal príslušný orgán zabezpečiť, aby boli nahlásené plochy digitalizované.

(16)

Spolu s jednotnou žiadosťou alebo, ak je to vzhľadom na povahu informácií vhodné, by sa mali neskôr poskytnúť všetky osobitné informácie týkajúce sa pestovania konope alebo dobrovoľnej viazanej podpory alebo osobitnej platby na bavlnu. Okrem toho by sa malo stanoviť, že vo formulári jednotnej žiadosti sa uvádzajú plochy, na ktoré sa nežiadalo o poskytnutie pomoci. Keďže je dôležité mať podrobné informácie týkajúce sa určitých druhov využitia plochy, informácie o týchto druhoch využitia by sa mali nahlasovať osobitne, zatiaľ čo iné sa môžu nahlasovať v rámci jednej položky.

(17)

V situáciách, keď príjemcovia musia mať oblasť ekologického záujmu na poľnohospodárskej ploche, aby boli oprávnení na platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie podľa článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 (ďalej len „ekologizačná platba“), príjemcovia by mali oblasť ekologického záujmu nahlásiť spolu so žiadosťami o pomoc v rámci režimov pomoci na plochu. Ak sa časť povinností týkajúcich sa oblasti ekologického záujmu plní na regionálnej úrovni alebo kolektívne, nahlásenie oblastí ekologického záujmu by sa malo doplniť osobitným nahlásením regionálnych alebo kolektívnych oblastí ekologického záujmu.

(18)

V záujme účinného monitorovania a kontroly by žiadosť o účasť na režime pre malých poľnohospodárov mala obsahovať odkaz na jednotnú žiadosť predloženú tým istým príjemcom. Aby sa umožnili účinné kontroly, pokiaľ ide o osobitné podmienky pre režim pre malých poľnohospodárov, všetky potrebné informácie by sa mali poskytnúť pomocou zjednodušeného postupu podávania žiadostí podľa článku 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Okrem toho by sa malo objasniť, že príjemcovia, ktorí sa rozhodnú vystúpiť z režimu pre malých poľnohospodárov, by mali byť povinní včas informovať príslušný orgán, aby umožnili plynulý prechod na platby podľa hláv III a IV nariadenia 1307/2013.

(19)

S cieľom umožniť kontroly súvisiace s povinnosťami krížového plnenia by formulár žiadosti o pomoc mali predložiť aj príjemcovia, ktorí majú k dispozícii poľnohospodársku plochu, ale nepodali žiadosť o žiadnu pomoc a/alebo podporu, ktorá je predmetom jednotnej žiadosti. Je však vhodné umožniť členským štátom, aby príjemcov od tejto povinnosti oslobodili, keď orgány členských štátov už tieto informácie majú k dispozícii.

(20)

S cieľom zjednodušiť postup podávania žiadostí a v súlade s článkom 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 by členské štáty mali príjemcovi poskytnúť, pokiaľ je to možné, vopred pripravené formuláre obsahujúce informácie potrebné na to, aby príjemca mohol predložiť správnu žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu. Malo by byť možné, aby bol vopred pripravený formulár navrhnutý tak, aby príjemca musel potvrdiť iba neexistenciu zmien v porovnaní so žiadosťou o pomoc a/alebo žiadosťou o platbu predloženou v predchádzajúcom roku.

(21)

Mali by sa prijať spoločné ustanovenia o údajoch, ktoré majú obsahovať žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu na dobytok v prípade, keď si členský štát zvolí predloženie žiadosti o dobrovoľnú viazanú podporu alebo opatrenia na rozvoj vidieka týkajúce sa zvierat.

(22)

V súlade s článkom 53 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 (3) sa platby v rámci dobrovoľnej viazanej podpory alebo opatrenia rozvoja vidieka týkajúce sa zvierat môžu vykonať len na zvieratá, ktoré sú riadne identifikované a registrované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (4) alebo nariadením Rady (ES) č. 21/2004 (5). Príjemcom, ktorí predkladajú žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu v rámci príslušných režimov pomoci alebo podporných opatrení, by sa preto mal poskytnúť prístup k príslušným informáciám včas.

(23)

Včasné podávanie žiadostí o platobné nároky príjemcami je nevyhnutné na to, aby boli členské štáty schopné platobné nároky stanoviť. Preto by sa mal stanoviť konečný dátum na podanie žiadostí.

(24)

Musia sa stanoviť pravidlá, ktoré sa budú vzťahovať na situácie, v ktorých boli platobné nároky pridelené neoprávnene, najmä v dôsledku nadhodnotenia pri nahlasovaní, alebo v ktorých hodnota platobných nárokov bola stanovená na nesprávnej úrovni, napríklad preto, lebo bola vypočítaná na základe nesprávnej referenčnej sumy. Malo by sa objasniť, že žiadna úprava počtu a/alebo hodnoty platobných nárokov by nemala viesť k systematickému prepočítaniu zostávajúcich platobných nárokov. Neoprávnene pridelené platobné nároky v určitých prípadoch zodpovedajú veľmi malým sumám, avšak pri ich vymáhaní vznikajú značné náklady a administratívna záťaž. V záujme zjednodušenia a dosiahnutia rovnováhy medzi nákladmi a administratívnou záťažou na jednej strane a sumou, ktorá sa má vymôcť, na strane druhej by sa mala stanoviť minimálna suma, pod hranicou ktorej sa sumy vymáhať nemusia.

(25)

Súlad s ustanoveniami o režimoch pomoci a podporných opatreniach riadených v rámci integrovaného systému by sa mal efektívne monitorovať. Na tento účel a na zabezpečenie harmonizovanej úrovne monitorovania vo všetkých členských štátoch je nevyhnutné stanoviť podrobné kritériá a technické postupy na vykonávanie administratívnych kontrol a kontrol na mieste týkajúcich sa kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností stanovených pre režimy priamych platieb, opatrenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie.

(26)

Malo by sa objasniť, že pri interpretácii fotografických snímok, napríklad počas kontrol na mieste alebo v kontexte aktualizácie identifikačného systému poľnohospodárskych pozemkov, keď táto interpretácia fotografických snímok nevedie k presvedčivým výsledkom, by sa mali vykonať kontroly v teréne.

(27)

Ohlásenie kontrol na mieste zameraných na kontrolu oprávnenosti alebo krížového plnenia by sa malo povoliť len v prípade, ak sa tým neohrozí vykonanie kontrol, a v každom prípade by mali platiť primerané lehoty. Okrem toho, ak osobitné odvetvové pravidlá pre akty alebo normy relevantné pre krížové plnenie umožňujú neohlásené kontroly na mieste, tieto pravidlá by sa mali dodržiavať.

(28)

Malo by sa ustanoviť, že členské štáty prípadne musia kombinovať rozličné kontroly. Pokiaľ však ide o určité podporné opatrenia, kontroly na mieste by mali byť rozvrhnuté počas celého roka, aby bolo možné overiť plnenie záväzkov. Trvanie kontroly na mieste by malo byť obmedzené na potrebné minimum. Ak sú však kritériá oprávnenosti, záväzky alebo povinnosti spojené s určitým časovým obdobím, kontrola na mieste si môže vyžiadať neskoršie dodatočné návštevy príjemcu. Pre takéto prípady by sa malo stanoviť, že časové rozpätie kontroly na mieste, ako aj počet návštev musia byť obmedzené na potrebné minimum.

(29)

Malo by sa zabezpečiť, aby všetky zistené prípady neplnenia povinností boli primerane preskúmané a zohľadnené pri poskytovaní platieb. V tejto súvislosti by sa pri overovaní plnenia podmienok oprávnenosti mali zohľadňovať aj všetky možné neplnenia povinností oznámené orgánmi, službami alebo organizáciami inými ako tie, ktoré sú priamo poverené vykonávaním kontrol. Okrem toho by členské štáty mali zabezpečiť, aby všetky relevantné zistenia v rámci kontrol plnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností boli navzájom oznámené medzi príslušnými orgánmi zodpovednými za poskytnutie platieb. Táto zásada by sa mala rozšíriť na všetky zistenia verejných alebo súkromných certifikačných orgánov, pokiaľ ide o príjemcov, ktorí sa rozhodli pre plnenie svojich ekologizačných povinností prostredníctvom rovnocenných postupov, na ktoré sa vzťahuje certifikačný systém, ktorý by mal byť oznámený orgánu zodpovednému za poskytnutie ekologizačnej platby. Napokon, ak sa kontroly v súvislosti s opatreniami na rozvoj vidieka vzťahujú na rovnocenné postupy, výsledky takýchto kontrol by sa mali navzájom oznámiť na účely ich zohľadnenia pri následnom posudzovaní oprávnenosti na získanie ekologizačných platieb.

(30)

Na efektívne zisťovanie neplnenia povinností počas administratívnych kontrol by sa mali stanoviť pravidlá, najmä pokiaľ ide o obsah krížových kontrol. Po zistení neplnenia povinností by mal nasledovať príslušný postup.

(31)

Z dôvodu zjednodušenia by sa členským štátom malo povoliť ustanoviť pomerné zníženie dotknutých plôch v prípade, že referenčný pozemok je predmetom žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu dvoch alebo viacerých príjemcov, ktorí žiadajú o pomoc a/alebo podporu v rámci toho istého režimu pomoci alebo podporného opatrenia, a v prípade, že celkové nadhodnotenie pri nahlasovaní plochy alebo prekrývajúca sa plocha je v tolerancii stanovenej pre merania poľnohospodárskych pozemkov. Dotknutí príjemcovia by však mali mať právo odvolať sa proti takýmto rozhodnutiam.

(32)

Je potrebné stanoviť minimálny počet príjemcov, ktorí sa majú skontrolovať na mieste v rámci rôznych režimov pomoci a podporných opatrení.

(33)

Kontrolná vzorka, pokiaľ ide o kontroly na mieste režimov pomoci na plochu, by sa mala vybrať na základe stratifikovanej metódy výberu s cieľom udržať primeranú administratívnu záťaž a počet príjemcov, ktorí sa majú skontrolovať na mieste, na primeranej úrovni. Stratifikovaná metóda výberu vzorky by mala zahŕňať náhodný výber, aby sa získala reprezentatívna miera chybovosti. Pokiaľ však ide o kontroly na mieste na účely ekologizačnej platby, režimov pomoci na zvieratá alebo opatrení na rozvoj vidieka, vzorka by sa mala vyberať čiastočne na základe analýzy rizika. Príslušný orgán by mal stanoviť rizikové faktory a zamerať sa na oblasti s najvyšším rizikom chyby. S cieľom zabezpečiť relevantnú a účinnú analýzu rizika by sa účinnosť kritérií týkajúcich sa rizika mala posudzovať a aktualizovať každý rok, pričom by sa mala zohľadniť relevantnosť každého rizikového kritéria, mali by sa porovnať výsledky náhodných vzoriek a vzoriek vybraných na základe analýzy rizika, špecifické pomery v členských štátoch a povaha neplnenia povinností.

(34)

V určitých prípadoch je dôležité vykonať kontroly na mieste pred doručením všetkých žiadostí. Členským štátom by sa preto malo povoliť uskutočniť čiastočný výber kontrolnej vzorky pred koncom obdobia prijímania žiadostí.

(35)

Aby bola kontrola na mieste účinná, je pre pracovníkov vykonávajúcich kontroly dôležité, aby boli informovaní o dôvode výberu na kontrolu na mieste. Členské štáty by mali záznamy o takýchto informáciách uchovávať.

(36)

Po zistení značného nespĺňania povinností počas kontrol na mieste by sa mal zvýšiť počet kontrol na mieste v nadchádzajúcom roku, aby sa dosiahla prijateľná úroveň uistenia o správnosti predmetných žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu.

(37)

Je potrebné stanoviť podmienky, za ktorých je možné považovať zníženie minimálnej úrovne kontrol na mieste týkajúce sa určitých režimov pomoci a podporných opatrení za opodstatnené na základe dobre fungujúceho systému riadenia a kontroly a mier chybovosti, ktoré zostávajú na prijateľnej úrovni.

(38)

Na zabezpečenie riadneho monitorovania a účinnosti kontroly v rámci režimov pomoci na plochu a opatrení na rozvoj vidieka by sa kontroly na mieste mali vzťahovať na všetky nahlásené poľnohospodárske pozemky. Pokiaľ ide o určité opatrenia na rozvoj vidieka, kontroly na mieste by sa mali vzťahovať aj na nepoľnohospodársku pôdu. V záujme uľahčenia uplatňovania integrovaného systému by malo byť povolené obmedziť skutočné merania poľnohospodárskych pozemkov na náhodnú vzorku 50 % nahlásených poľnohospodárskych pozemkov. Výsledky meraní vzoriek by sa mali extrapolovať na zvyšok obyvateľstva, alebo merania by sa mali rozšíriť na všetky nahlásené poľnohospodárske pozemky.

(39)

Na zabezpečenie kvality merania, ktorá je rovnocenná s úrovňou podľa technických noriem vypracovaných na úrovni Únie, by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa prvkov kontrol na mieste, overenia podmienok oprávnenosti, metód merania plochy a nástrojov merania, ktoré musia členské štáty používať na účely kontrol na mieste.

(40)

Mali by sa stanoviť podmienky používania diaľkového snímania na účely kontroly na mieste a malo by sa prijať ustanovenie o fyzických kontrolách vykonávaných vo všetkých prípadoch, keď interpretácia fotografických snímok nevedie k jasným výsledkom. V dôsledku poveternostných podmienok môže napríklad nastať situácia, že nie pre všetky pozemky budú k dispozícii dostatočne kvalitné snímky na overenie všetkých podmienok oprávnenosti alebo vykonanie merania plochy. V takýchto prípadoch by sa kontrola na mieste mala vykonávať alebo doplniť tradičnými prostriedkami. Okrem toho je vhodné vyžadovať, aby overovanie plnenia všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností dosahovalo rovnakú presnosť ako kontrola na mieste vykonaná tradičnými prostriedkami.

(41)

Aby sa vnútroštátnym orgánom, ako aj akémukoľvek príslušnému orgánu Únie umožnilo vykonať následné kroky po vykonaných kontrolách na mieste, mali by sa údaje z kontrol zaznamenať do správy o kontrole. Príjemcovi alebo jeho zástupcovi by sa mala poskytnúť možnosť túto správu podpísať. Pokiaľ však ide o kontroly na mieste prostredníctvom diaľkového snímania, malo by sa členským štátom umožniť, aby túto možnosť poskytovali iba v prípade, keď sa pri kontrole odhalí neplnenie povinností. Bez ohľadu na druh vykonanej kontroly na mieste by sa príjemcovi v prípade zistenia neplnenia povinností mala doručiť kópia správy.

(42)

Osobitné ustanovenia o kontrole boli stanovené na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1082/2003 (6). Ak sa vykonávajú kontroly podľa uvedeného nariadenia, výsledky by sa mali zahrnúť do správy o kontrole na účely integrovaného systému.

(43)

Pokiaľ ide o členské štáty, ktoré si vybrali uplatňovanie režimu pomoci na zvieratá alebo podporného opatrenia na zvieratá, by sa malo stanoviť načasovanie a minimálny obsah kontrol na mieste týkajúcich sa pomoci alebo podpory, o ktorú sa žiadalo na základe uvedených režimov pomoci alebo podporných opatrení. S cieľom efektívne kontrolovať správnosť vyhlásení v žiadostiach o pomoc alebo žiadostiach o platbu a nahlásených údajov do počítačovej databázy zvierat sú takéto kontroly na mieste nevyhnutné. Kontroly na mieste, pokiaľ ide o režimy pomoci alebo podporné opatrenia na zvieratá, by mali predovšetkým zahŕňať overenie plnenia podmienok oprávnenosti, správnosti zápisov v registri a prípadne pasov.

(44)

Aby sa príslušným vnútroštátnym orgánom, ako aj akémukoľvek príslušnému orgánu Únie umožnilo vykonať následné kroky po vykonaných kontrolách na mieste, mali by sa údaje z kontrol zaznamenať do správy o kontrole. Príjemcovi alebo jeho zástupcovi by sa mala poskytnúť možnosť túto správu podpísať počas kontroly. Bez ohľadu na druh vykonanej kontroly na mieste by sa príjemcovi v prípade zistenia neplnenia povinností mala doručiť kópia správy.

(45)

Na účely článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 by sa mali stanoviť pravidlá uplatňovania systému, ktorý majú členské štáty používať na overovanie obsahu tetrahydrokanabinolu v konope.

(46)

V tejto súvislosti je potrebné stanoviť obdobie, počas ktorého sa nesmie zbierať konope pestované na vlákno po odkvitnutí, aby sa umožnilo efektívne vykonanie kontrolných povinností stanovených vo vzťahu k takýmto plodinám.

(47)

Sú potrebné podrobnejšie pravidlá na organizáciu administratívnych kontrol a kontrol na mieste a na výpočet administratívnych sankcií, pokiaľ ide o opatrenia na rozvoj vidieka, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti integrovaného systému.

(48)

Vzhľadom na osobitné vlastnosti uvedených opatrení by sa administratívnymi kontrolami malo overovať dodržiavanie právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov a plnenie platného programu rozvoja vidieka a mali by sa vzťahovať na všetky kritériá oprávnenosti, záväzky a iné povinnosti, ktoré je možné overiť takýmito kontrolami. Aby sa overila realizácia investičných operácií, administratívne kontroly by mali zvyčajne zahŕňať aj návštevu podporovanej operácie alebo návštevu lokality, kam plynú investície.

(49)

Kontroly na mieste by sa mali organizovať na základe náhodných vzoriek a vzoriek založených na riziku. Podiel náhodnej vzorky by mal byť dostatočne vysoký na to, aby sa získala reprezentatívna miera chybovosti.

(50)

V záujme zabezpečenia dostatočných kontrol je potrebné definovať minimálnu úroveň kontrol na mieste. Táto úroveň by sa mala zvýšiť v prípade, keď kontroly odhalia značné neplnenie povinností. Podobne by sa táto úroveň mala dať členskými štátmi znížiť v prípade, keď sa miery chybovosti budú nachádzať pod prahom významnosti a systémy riadenia a kontroly budú riadne fungovať.

(51)

Je potrebné definovať obsah kontrol na mieste, aby sa zabezpečilo ich jednotné uplatňovanie.

(52)

Kontroly ex post investičných operácií by sa mali vykonávať na overenie súladu s požiadavkou na dĺžku trvania podľa článku 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (7). Mal by sa určiť základ a obsah týchto kontrol.

(53)

Zo skúseností vyplýva, že sú potrebné osobitné ustanovenia o kontrole pre určité špecifické opatrenia na rozvoj vidieka a výdavky týkajúce sa technickej pomoci z iniciatívy členských štátov.

(54)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa žiadne administratívne sankcie nesmú uložiť v prípade, keď je nesplnenie povinností menej závažné, a to aj keď je vyjadrené vo forme prahovej hodnoty. Mali by sa stanoviť pravidlá vo vzťahu k určitým opatreniam na rozvoj vidieka na účely toho, aby sa nesplnenie povinností dalo považovať za menej závažné, vrátane stanovenia kvantitatívneho prahu vyjadreného ako percento oprávnenej sumy podpory. Mala by sa stanoviť táto prahová hodnota, po ktorej by sa mali uplatňovať primerané administratívne sankcie.

(55)

Monitorovanie dodržiavania rôznych povinností krížového plnenia si vyžaduje zriadenie kontrolného systému a primeraných administratívnych sankcií. Na tento účel si jednotlivé orgány v rámci členských štátov musia oznamovať informácie predovšetkým o žiadostiach o pomoc, kontrolných vzorkách a výsledkoch kontrol na mieste. Na zabezpečenie základných prvkov takéhoto systému by sa mali prijať určité ustanovenia.

(56)

Nariadením (EÚ) č. 1306/2013 sa zavádzajú povinnosti v oblasti krížového plnenia pre príjemcov, ktorým sa poskytujú priame platby na základe nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, podpora v sektore vinohradníctva a vinárstva na základe článkov 46 a 47 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (8) a ročná prémia na základe článku 21 ods. 1 písm. a) a b), článkov 28 až 31, 33 a 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (9), a ustanovuje systém znížení a vylúčení v prípade neplnia týchto povinností. Mali by sa stanoviť podrobnosti týkajúce sa uvedeného systému.

(57)

Kontroly krížového plnenia sa môžu ukončiť pred alebo po poskytnutí platieb a ročnej prémie uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Najmä v prípade, keď sa tieto kontroly nemôžu ukončiť pred poskytnutím uvedených platieb a ročnej prémie, by sa suma, ktorú má príjemca zaplatiť v dôsledku akejkoľvek administratívnej sankcie, mala vymôcť v súlade s týmto nariadením alebo započítať.

(58)

Mali by sa stanoviť pravidlá vzťahujúce sa na orgány členských štátov zodpovedné za kontrolný systém týkajúci sa povinností krížového plnenia.

(59)

Mala by sa stanoviť minimálna miera kontrol na účely overenia plnenia povinností v oblasti krížového plnenia. Uvedená miera kontrol by sa mala stanoviť aspoň na 1 % celkového počtu príjemcov uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktorí patria do oblasti pôsobnosti každého kontrolného orgánu a ktorí sa vyberú na základe náležitej analýzy rizika.

(60)

Na účely výpočtu kontrolnej vzorky, v konkrétnom prípade skupiny osôb, ako sa uvádza v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, by sa členským štátom mala poskytnúť pružnosť pri určovaní toho, či budú skupinu posudzovať ako celok, alebo každého jej člena jednotlivo.

(61)

Členským štátom by sa mala poskytnúť možnosť splniť minimálnu mieru kontrol na úrovni každého príslušného kontrolného orgánu, na úrovni platobnej agentúry alebo na úrovni aktu alebo normy, alebo skupiny aktov alebo noriem.

(62)

Ak sa osobitnými právnymi predpismi uplatniteľnými na akt alebo normy stanovuje minimálna miera kontrol, členské štáty by mali tieto miery dodržiavať. Členským štátom by sa však malo umožniť uplatňovať jednotnú mieru kontrol v prípade kontrol krížového plnenia na mieste. Ak si členské štáty vyberú túto možnosť, každý prípad neplnenia povinností zistený počas kontrol na mieste na základe odvetvových právnych predpisov by sa mal oznámiť a mali by sa vykonať následné kroky v rámci krížového plnenia.

(63)

V záujme zjednodušenia, pokiaľ ide o povinností v oblasti krížového plnenia v súvislosti so smernicou Rady 96/22/ES (10), by sa uplatňovanie špecifickej úrovne odberu vzorky monitorovacích plánov malo považovať za splnenie požiadavky na minimálnu mieru stanovenú týmto nariadením.

(64)

Členské štáty by mali mať pružnosť potrebnú na dosiahnutie minimálnej miery kontrol použitím výsledkov iných kontrol na mieste alebo nahradením príjemcov.

(65)

Aby sa zabránilo oslabeniu kontrolného systému, najmä pokiaľ ide o výber vzorky kontrol krížového plnenia na mieste, následné kontroly vykonané vo vzťahu k pravidlu de minimis uvedené v článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 by sa nemali brať do úvahy pri výpočte, ktorým sa stanovuje minimálna vzorka kontroly krížového plnenia.

(66)

Určenie značnej miery neplnenia povinností v súvislosti s krížovým plnením by malo viesť k zvýšeniu počtu kontrol na mieste počas nasledujúceho roka s cieľom dosiahnuť prijateľnú úroveň uistenia o správnosti predmetných žiadostí o pomoc. Dodatočné kontroly by sa mali zamerať na príslušné akty alebo normy.

(67)

Pokiaľ ide o uplatňovanie pravidla de minimis podľa článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, je dôležité stanoviť percentuálny podiel príjemcov, ktorí by sa mali kontrolovať s cieľom overiť nápravu zistení nesplnenia povinností.

(68)

Vzorka na kontrolu krížového plnenia by sa mala vybrať čiastočne na základe analýzy rizika a čiastočne náhodným výberom. Rizikové faktory by mal stanoviť príslušný orgán, keďže má lepšie možnosti výberu relevantných rizikových faktorov. S cieľom zabezpečiť relevantnú a účinnú analýzu rizika by sa účinnosť analýzy rizika mala posúdiť a aktualizovať každý rok s prihliadnutím na relevantnosť každého rizikového faktora porovnávajúc výsledky náhodných vzoriek a vzoriek vybraných na základe analýzy rizika, ako aj špecifickej situácie v členských štátoch.

(69)

Výber vzoriek kontrol krížového plnenia na mieste sa dá zlepšiť tým, že sa členským štátom umožní zohľadniť analýzu rizika týkajúcu sa účasti príjemcu v poľnohospodárskom poradenskom systéme stanovenom v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ako aj účasti príjemcov v príslušných certifikačných systémoch. Pri zohľadňovaní uvedenej účasti by sa však malo preukázať, že príjemcovia zúčastnení v uvedených systémoch predstavujú nižšie riziko ako príjemcovia, ktorí sa v uvedených systémoch nezúčastňujú.

(70)

V určitých prípadoch je dôležité vykonať kontroly na mieste týkajúce sa krížového plnenia pred doručením všetkých žiadostí. Členským štátom by sa preto malo povoliť uskutočniť čiastočný výber kontrolnej vzorky pred koncom obdobia prijímania žiadostí.

(71)

Všeobecne platí, že vzorka na kontrolu krížového plnenia by sa mala vybrať z celkového počtu príjemcov uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a z tých, za ktorých príslušný kontrolný orgán zodpovedá. Vzorky sa ako výnimka z tohto pravidla môžu vyberať osobitne z každej z troch kategórií príjemcov. Členské štáty by mali byť oprávnené vyberať kontrolnú vzorku na základe vzoriek príjemcov vybraných na kontrolu na mieste, pokiaľ ide o kritériá oprávnenosti. Kombinácia postupov by mala byť povolená iba v prípade, že sa tak zvýši účinnosť kontrolného systému.

(72)

V prípade skupiny osôb, ako sa uvádza v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, vybranej na kontroly na mieste by sa malo zabezpečiť, aby sa kontrolovalo plnenie príslušných požiadaviek a noriem u všetkých jej členov.

(73)

Kontroly krížového plnenia na mieste by si vo všeobecnosti vyžadovali viaceré návštevy v tom istom poľnohospodárskom podniku. Aby sa znížilo zaťaženie poľnohospodárov, ako aj správ spôsobené kontrolami, malo by sa umožniť obmedzenie kontrol na jednu návštevu. Načasovanie tejto návštevy by sa malo objasniť. Členské štáty by však mali zabezpečiť, aby sa reprezentatívna a efektívna kontrola plnenia požiadaviek a noriem vykonala v rámci toho istého kalendárneho roka.

(74)

Obmedzenie kontrol na mieste na vzorku najmenej polovice predmetných pozemkov by nemalo znamenať, že sa primerane zníži príslušná možná sankcia.

(75)

Aby sa kontroly krížového plnenia na mieste zjednodušili a aby sa lepšie využili existujúce kontrolné kapacity, by sa malo umožniť, že v prípade, keď je účinnosť kontrol aspoň taká istá ako v prípade, keď sa majú vykonať kontroly na mieste, nahradiť kontroly na úrovni poľnohospodárskeho podniku administratívnymi kontrolami.

(76)

Členským štátom by sa okrem toho malo umožniť, aby pri vykonávaní kontrol na mieste v súvislosti s krížovým plnením využívali objektívne ukazovatele špecifické pre určité požiadavky alebo normy. Uvedené ukazovatele by však mali byť priamo spojené s požiadavkami alebo normami, ktoré vyjadrujú, a mali by zahŕňať všetky prvky, ktoré sa majú kontrolovať.

(77)

Kontroly na mieste by sa mali vykonávať v kalendárnom roku, v ktorom boli podané príslušné žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu. Pokiaľ ide o žiadateľov o režimy podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, uvedené kontroly by sa mali vykonávať kedykoľvek počas obdobia uvedeného v článku 97 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(78)

Musia sa stanoviť pravidlá na vypracovanie podrobných a špecifických správ o kontrole krížového plnenia. Špecializovaní inšpektori v teréne by mali uviesť svoje zistenia, ako aj stupeň závažnosti takýchto zistení s cieľom umožniť platobnej agentúre stanoviť príslušné zníženia alebo, podľa okolností, rozhodnúť o vylúčeniach z platieb a ročných prémií uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(79)

Aby bola kontrola na mieste účinná, je pre pracovníkov vykonávajúcich kontroly dôležité, aby boli informovaní o dôvode výberu príjemcu na kontrolu na mieste. Členské štáty by takéto informácie mali zaznamenávať.

(80)

Informácie o výsledkoch kontrol krížového plnenia by sa mali sprístupniť všetkým platobným agentúram zodpovedným za riadenie rôznych platieb podliehajúcich požiadavkám na krížové plnenie, aby sa v prípadoch, ktoré sú odôvodnené zisteniami, uplatnili príslušné zníženia.

(81)

Príjemcovia by mali informovať o každom možnom neplnení povinností, ktorého zistenie je výsledkom kontroly na mieste. Je vhodné stanoviť určitú lehotu, v rámci ktorej by sa táto informácia mala doručiť príjemcom. Nemalo by však byť možné, aby sa dotknutí príjemcovia vyhli následkom prípadného zisteného neplnenia povinností v dôsledku nedodržania uvedenej lehoty.

(82)

Pokiaľ ide o pravidlo de minimis uvedené v článku 97 ods. 3 alebo systém včasného varovania uvedený v článku 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, malo by sa objasniť, že povinnosť informovať príjemcu o nápravnom opatrení sa neuplatňuje, ak príjemca už prijal okamžité opatrenia.

(83)

Mali by sa stanoviť požiadavky týkajúce sa nápravy príslušného neplnenia povinností pre situácie, keď sa členský štát rozhodne neuplatňovať žiadne administratívne sankcie za neplnenie povinností podľa článkov 97 ods. 3 a 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

(84)

S cieľom zlepšiť komunikáciu medzi stranami zúčastnenými na kontrole by sa malo stanoviť, že príslušné podporné dokumenty sa zasielajú alebo sprístupňujú platobnej agentúre alebo koordinačnému orgánu na požiadanie.

(85)

Administratívna sankcia by sa mala uplatniť na celkovú sumu platieb uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť príjemcovi, pokiaľ ide o príslušné žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu podané v priebehu kalendárneho roka, v ktorom došlo k zisteniu. Pokiaľ ide o žiadateľov o režimy podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, administratívna sankcia by sa mala uplatňovať predovšetkým na celkovú sumu získanú v súvislosti s žiadosťou o režimy podpory na základe uvedených článkov. Pokiaľ ide o opatrenie na reštrukturalizáciu a konverziu, celková suma by sa mala vydeliť tromi.

(86)

V prípade skupiny osôb, ako sa uvádza v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, by sa zníženie týkajúce sa neplnenia povinností člena skupiny malo vypočítať v súlade s príslušnými ustanoveniami týkajúcimi sa krížového plnenia. Uplatňovanie výsledného percenta zníženia by malo zohľadniť skutočnosť, že povinnosti krížového plnenia sú individuálne a mali by rešpektovať zásadu proporcionality. Malo by sa však ponechať na členských štátoch, aby rozhodli, či by sa toto zníženie malo uplatňovať na skupinu alebo len na jej členov, ktorí neplnia povinnosti.

(87)

Mali by sa stanoviť podrobné procesné a technické pravidlá týkajúce sa výpočtu a uplatňovania administratívnych sankcií týkajúcich sa povinností krížového plnenia.

(88)

Zníženia a vylúčenia by mali byť odstupňované podľa závažnosti nesplnenia povinností a mali by viesť až k úplnému vylúčeniu príjemcu zo všetkých platieb uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v nasledujúcom kalendárnom roku.

(89)

Výbor pre priame platby a Výbor pre rozvoj vidieka nezaujali stanovisko v lehote stanovenej predsedom,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 týkajúce sa:

a)

oznámení členských štátov Komisii v súlade s ich povinnosťami ochrany finančných záujmov Únie;

b)

administratívnych kontrol a kontrol na mieste, ktoré majú členské štáty vykonávať, pokiaľ ide o plnenie kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností;

c)

minimálnej úrovne kontrol na mieste a povinnosti zvýšiť túto úroveň alebo možnosti ich obmedzenia;

d)

podávania správ o vykonaných kontrolách a overovaniach a o ich výsledkoch;

e)

orgánov zodpovedných za vykonávanie kontrol plnenia povinností, ako aj obsahu takýchto kontrol;

f)

osobitných kontrolných opatrení a metód určovania hladín tetrahydrokanabinolu v konope;

g)

zriadenia a prevádzky systému overovania schválených medziodvetvových organizácií na účely osobitnej platby na bavlnu,

h)

prípadov, v ktorých je možné opraviť a upraviť žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu alebo akékoľvek iné oznámenia, požiadavky či žiadosti po ich predložení;

i)

uplatnenia a výpočtu čiastočného alebo úplného odňatia platieb;

j)

vymáhania neoprávnených platieb a sankcií, ako aj neoprávnene pridelených platobných nárokov a uplatňovania úrokov;

k)

uplatňovania a výpočtu administratívnych sankcií;

l)

označenia nesplnenia povinností za menej závažné;

m)

žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu a žiadostí o platobné nároky vrátane lehoty na predkladanie žiadostí, požiadaviek na minimálne množstvo informácií, ktoré sa majú uvádzať v žiadostiach, ustanovení o zmenách alebo stiahnutí žiadostí o pomoc, oslobodenia od povinnosti predložiť žiadosti o pomoc a ustanovení, ktoré členským štátom umožňujú uplatniť zjednodušené postupy;

n)

vykonávania kontrol s cieľom overiť plnenie povinností a správnosť a úplnosť informácií uvedených v žiadosti o pomoc alebo v žiadosti o platbu vrátane pravidiel o toleranciách merania pri kontrolách na mieste;

o)

technických špecifikácií potrebných na účely jednotného vykonávania hlavy V kapitoly II nariadenia 1306/2013;

p)

prevodu podnikov;

q)

vyplácania preddavkov;

r)

vykonávania kontrol týkajúcich sa povinností krížového plnenia vrátane zohľadňovania účasti poľnohospodára v poľnohospodárskom poradenskom systéme a účasti poľnohospodára v certifikačnom systéme;

s)

výpočtu a uplatňovania administratívnych sankcií týkajúcich sa povinností krížového plnenia, a to aj pokiaľ ide o príjemcov, ktorí pozostávajú zo skupiny osôb.

Článok 2

Výmena informácií o žiadostiach o pomoc, žiadostiach o podporu, žiadostiach o platbu a iných vyhláseniach

1.   Na účely riadnej správy režimov pomoci a podporných opatrení a v prípade, že v členskom štáte zodpovedá viac než jedna platobná agentúra za riadenie priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka pre toho istého príjemcu, príslušný členský štát prijme vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa informácie požadované v žiadostiach o pomoc, žiadostiach o podporu, žiadostiach o platbu alebo iných vyhláseniach sprístupnili všetkým zúčastneným platobným agentúram.

2.   V prípade, keď kontrolu nevykonáva zodpovedná platobná agentúra, príslušný členský štát zabezpečí, aby táto platobná agentúra bola o vykonaných kontrolách a ich výsledkoch dostatočne informovaná. Platobná agentúra si sama určí, aké informácie potrebuje.

Článok 3

Stiahnutie žiadostí o pomoc, žiadostí o podporu, žiadostí o platbu a iných vyhlásení

1.   Žiadosť o pomoc, žiadosť o podporu, žiadosť o platbu alebo iné vyhlásenie sa môže kedykoľvek úplne alebo čiastočne písomne stiahnuť. Príslušný orgán takéto stiahnutie zaeviduje.

V prípade, že členský štát využije možnosti uvedené v článku 21 ods. 3, môže stanoviť, že oznámenia o tom, že zviera sa už nenachádza v podniku, do počítačovej databázy zvierat, môžu nahradiť písomné stiahnutie.

2.   Keď už príslušný orgán informoval príjemcu o prípadoch neplnenia povinností zistených v dokumentoch uvedených v odseku 1, alebo keď príslušný orgán oznámil príjemcovi svoj zámer vykonať kontrolu na mieste, alebo ak kontrola na mieste odhalila neplnenie povinností, stiahnutia nie sú povolené, pokiaľ ide o časti uvedených dokumentov, ktorých sa neplnenie povinností týka.

3.   Stiahnutím dokumentov v súlade s odsekom 1 sa príjemca dostáva do pozície, v ktorej sa nachádzal pred predložením predmetných dokumentov alebo ich časti.

Článok 4

Opravy a úpravy zjavných chýb

Žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu alebo žiadosti o platbu a podporné dokumenty, ktoré poskytol príjemca, sa môžu opraviť a upraviť kedykoľvek po ich predložení v prípadoch zjavných chýb, ktoré príslušný orgán uznal na základe celkového posúdenia konkrétneho prípadu, a za predpokladu, že príjemca konal v dobrej viere.

Príslušný orgán môže uznať zjavné chyby len v prípade, ak sa dajú určiť priamo pri administratívnej kontrole informácií poskytnutých v dokumentoch uvedených v prvom pododseku.

Článok 5

Uplatňovanie znížení, zamietnutí, stiahnutí a sankcií

Keď prípad neplnenia povinností, ktorý podlieha uplatňovaniu sankcií v súlade s hlavou IV kapitolou II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 (11), je aj predmetom odňatia alebo podlieha aj sankciám v súlade s hlavou II kapitolami III a IV alebo v súlade s hlavou III uvedeného nariadenia:

a)

uplatňujú sa zníženia, zamietnutia, odňatia alebo sankcie stanovené v hlave II kapitolách III a IV alebo v hlave III delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014, pokiaľ ide o režimy priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému;

b)

sankcie stanovené v hlave IV kapitole II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 sa uplatňujú na celkovú sumu platieb, ktoré sa majú poskytnúť príslušnému príjemcovi v súlade s článkom 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktoré nie sú predmetom znížení, zamietnutí, odňatí alebo sankcií uvedených v písmene a).

Zníženia, zamietnutia, odňatia a sankcie uvedené v prvom pododseku sa uplatňujú v súlade s článkom 6 tohto nariadenia bez toho, aby boli dotknuté dodatočné sankcie podľa iných ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

Článok 6

Poradie znížení, zamietnutí, odňatí a sankcií pre všetky režimy priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka

1.   Výšku platby, ktorá sa má poskytnúť príjemcovi na základe režimu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, určia členské štáty na základe podmienok stanovených v súlade s uvedeným nariadením a s programami pre najvzdialenejšie regióny Únie zriadenými nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 (12) a pre menšie ostrovy v Egejskom mori zriadenými nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 (13) pre daný režim priamej podpory.

2.   Zníženia, odňatia a sankcie sa pre každý režim uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a pre každé opatrenie na rozvoj vidieka v rámci integrovaného systému vymedzené v článku 2 ods. 1 druhom poodseku bode 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 v prípade ich uplatnenia vypočítajú v tomto poradí:

a)

zníženia a sankcie stanovené v hlave II kapitole IV delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 s výnimkou sankcií uvedených v článku 16 uvedeného nariadenia sa uplatňujú na všetky prípady neplnenia povinností;

b)

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena a), slúži ako základ na výpočet zamietnutí stanovených v hlave III delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

c)

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena b), slúži ako základ pre výpočet akýchkoľvek znížení, ktoré sa majú uplatniť v prípade oneskoreného predloženia žiadostí v súlade s článkom 13 a 14 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

d)

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena c), slúži ako základ pre výpočet akýchkoľvek znížení, ktoré sa majú uplatniť v prípade nenahlásení poľnohospodárskych pozemkov v súlade s článkom 16 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

e)

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena d), slúži ako základ na výpočet odňatí stanovených v hlave III delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

f)

suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena e), slúži ako základ uplatnenia:

i)

lineárneho zníženia stanoveného v článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

ii)

lineárneho zníženia stanoveného v článku 51 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

iii)

lineárneho zníženia stanoveného v článku 65 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

iv)

lineárneho zníženia stanoveného v článku 65 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

v)

lineárneho zníženia, ktoré sa má uplatniť v prípade, keď platby, ktoré sa majú vykonať v súlade s článkom 41 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, prekročia vnútroštátny strop stanovený v súlade s článkom 42 ods. 2 uvedeného nariadenia.

3.   Suma, ktorá je výsledkom uplatňovania písmena f) odseku 2, slúži ako základ:

a)

uplatnenia zníženia platieb stanoveného v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b)

uplatnenia percenta lineárneho zníženia stanoveného v súlade s článkom 7 ods. 1 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

c)

uplatnenia miery úprav uvedenej v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

4.   Suma platby, ktorá je výsledkom uplatnenia odseku 3, slúži ako základ výpočtu všetkých znížení, ktoré sa majú uplatniť v prípade nedodržania krížového plnenia v súlade s hlavou IV kapitolou II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

Článok 7

Vymáhanie neoprávnených platieb

1.   Ak sa vykoná neoprávnená platba, príjemca vráti predmetnú sumu s prípadnými úrokmi vypočítanými v súlade s odsekom 2.

2.   Úroky sa vypočítajú za obdobie, ktoré uplynie od termínu platby príjemcu uvedeného v príkaze na vymáhanie, ktorý nemôže byť stanovený neskôr než do 60 dní, do dátumu vrátenia alebo odčítania danej sumy.

Uplatniteľná úroková sadzba sa vypočíta v súlade s vnútroštátnym právom. Nesmie však byť nižšia ako úroková sadzba uplatniteľná na vymáhanie súm na základe vnútroštátnych ustanovení.

3.   Povinnosť vrátiť sumu uvedená v odseku 1 sa neuplatňuje, ak sa platba vykonala v dôsledku chyby príslušného orgánu alebo iného orgánu a ak príjemca nemohol túto chybu logicky zistiť.

Pokiaľ sa však chyba týka faktických prvkov relevantných pre výpočet príslušnej platby, prvý pododsek sa uplatňuje len v prípade, keď rozhodnutie o vrátení nebolo oznámené do 12 mesiacov od platby.

Článok 8

Prevod podnikov

1.   Na účely tohto článku:

a)

„prevod podniku“ je predaj, prenájom alebo akýkoľvek podobný typ transakcie v súvislosti s príslušnými produkčnými jednotkami;

b)

„prevádzajúci“ je príjemca, ktorého podnik sa prevádza na iného príjemcu;

c)

„nadobúdateľ“ je príjemca, ktorému sa podnik previedol.

2.   Keď sa celý podnik prevádza z jedného príjemcu na druhého po podaní žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu alebo žiadosti o platbu a predtým, než sa splnili všetky podmienky poskytnutia pomoci alebo podpory, prevádzajúcemu sa v súvislosti s prevedeným podnikom neposkytne žiadna pomoc alebo podpora.

3.   Pomoc alebo platba, o ktorú žiadal prevádzajúci, sa poskytne nadobúdateľovi, keď:

a)

nadobúdateľ počas obdobia, ktoré majú stanoviť členské štáty, informuje príslušný orgán o prevode a požiada o vyplatenie pomoci a/alebo podporu;

b)

nadobúdateľ predloží akýkoľvek dôkaz, ktorý požaduje príslušný orgán;

c)

všetky podmienky poskytnutia pomoci a/alebo podpory v súvislosti s prevedeným podnikom sú splnené.

4.   Keď nadobúdateľ informuje príslušný orgán a požiada o vyplatenie pomoci a/alebo podporu v súlade s odsekom 3 písm. a):

a)

všetky práva a povinnosti prevádzajúceho vyplývajúce z právneho vzťahu medzi prevádzajúcim a príslušným orgánom, ktoré vznikli podaním žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu alebo žiadosti o platbu sa prenesú na nadobúdateľa;

b)

všetky opatrenia potrebné na poskytnutie pomoci a/alebo podpory a všetky vyhlásenia prevádzajúceho pred prevodom sa prisudzujú nadobúdateľovi na účely uplatňovania príslušných pravidiel Únie;

c)

prevedený podnik sa považuje, podľa potreby, za samostatný podnik, pokiaľ ide o príslušný rok nároku.

5.   Členské štáty môžu rozhodnúť, podľa potreby, že poskytnú pomoc a/alebo podporu prevádzajúcemu. V tom prípade:

a)

sa nadobúdateľovi neposkytne žiadna pomoc alebo podpora;

b)

členské štáty uplatnia mutatis mutandis požiadavky stanovené v odsekoch 2, 3 a 4.

Článok 9

Oznámenia

1.   Každý rok do 15. júla oznámia členské štáty Komisii kontrolné údaje a kontrolné štatistiky za predchádzajúci kalendárny rok týkajúce sa všetkých režimov priamych platieb, opatrení na rozvoj vidieka a technickej pomoci a režimov podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedených v článkoch 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a najmä:

a)

údaje týkajúce sa jednotlivých príjemcov z hľadiska žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu, nahlásených a/alebo uvádzaných plôch a zvierat, výsledkov administratívnych kontrol, kontrol na mieste a kontrol ex post;

b)

v prípade potreby výsledky kontrol týkajúcich sa krížového plnenia vrátane príslušných znížení a vylúčení.

Toto oznámenie sa uskutoční elektronicky prostredníctvom technických špecifikácií prenosu kontrolných údajov a kontrolných štatistík, ktoré im poskytne Komisia.

2.   Členské štáty predložia Komisii do 15. júla 2015 správu týkajúcu sa vybraných možností kontroly plnenia požiadaviek krížového plnenia a príslušných kontrolných orgánov zodpovedných za kontroly plnenia požiadaviek a noriem krížového plnenia. Následné zmeny týkajúce sa informácií uvedených v tejto správe sa musia bezodkladne oznámiť.

3.   Každý rok do 15. júla predložia členské štáty Komisii správu o opatreniach prijatých na správu a kontrolu dobrovoľnej viazanej podpory v súvislosti s predchádzajúcim kalendárnym rokom.

4.   Počítačové údaje stanovené ako súčasť integrovaného systému sa použijú na podporu informácií, ktoré sa majú zaslať Komisii v rámci odvetvových pravidiel.

HLAVA II

INTEGROVANÝ ADMINISTRATÍVNY A KONTROLNÝ SYSTÉM

KAPITOLA I

Všeobecné pravidlá

Článok 10

Preddavky na priame platby

Členské štáty môžu vyplatiť príjemcom preddavky na priame platby bez uplatnenia miery úprav finančnej disciplíny podľa článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o žiadosti o pomoc pre daný rok. Platba zostatku, ktorá sa má príjemcom poskytovať od 1. decembra, zohľadňuje mieru úprav finančnej disciplíny uplatniteľnú v danom čase na celkovú sumu priamych platieb v príslušnom kalendárnom roku.

KAPITOLA II

Žiadosti o pomoc a žiadosti o platbu

Oddiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 11

Zjednodušenie postupov

1.   Ak v nariadeniach (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, delegovanom nariadení (EÚ) č. 640/2014 alebo v tomto nariadení nie je stanovené inak, členské štáty môžu povoliť alebo vyžadovať, aby sa akákoľvek komunikácia na základe tohto nariadenia medzi príjemcom a orgánmi a naopak uskutočňovala elektronickými prostriedkami za predpokladu, že to nespôsobí žiadnu diskrimináciu medzi príjemcami a že sa prijali primerané opatrenia na zabezpečenie najmä toho, aby:

a)

bol príjemca jednoznačne identifikovaný;

b)

príjemca spĺňal všetky požiadavky v rámci príslušného režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka;

c)

boli predložené údaje spoľahlivé z hľadiska náležitého riadenia príslušného režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka; keď sa používajú údaje obsiahnuté v počítačovej databáze zvierat vymedzenej v článku 2 ods. 1 druhom pododseku bode 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014, táto databáza poskytovala úroveň uistenia a vykonávania potrebnú na náležité riadenie príslušného režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka;

d)

boli tieto dokumenty v prípade, keď sprievodné dokumenty nie je možné predložiť elektronicky, doručené príslušným orgánom v rovnakých lehotách ako v prípade predloženia inými ako elektronickými prostriedkami.

2.   Pokiaľ ide o predkladanie žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, členské štáty môžu za podmienok stanovených v odseku 1 prijať zjednodušené postupy, keď orgány už majú k dispozícii údaje, najmä v prípade, keď sa situácia od posledného podania žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu na základe príslušného režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka v súlade s článkom 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 nezmenila. Členské štáty môžu rozhodnúť, že budú na účely žiadostí o pomoc a žiadostí o platbu používať údaje získané zo zdrojov údajov, ktoré majú k dispozícii vnútroštátne orgány. V tom prípade členský štát zabezpečí, aby tieto zdroje údajov poskytovali úroveň uistenia potrebnú na riadne spravovanie údajov s cieľom zaručiť spoľahlivosť, integritu a bezpečnostnú ochranu údajov.

3.   Ak je to možné, príslušný orgán môže požadovať, aby sa informácie vyžadované vo všetkých podporných dokumentoch predložili spolu so žiadosťou o pomoc alebo žiadosťou o platbu priamo zo zdroja informácií.

Článok 12

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa jednotnej žiadosti a predkladania žiadostí o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka

1.   Ak sa členské štáty podľa článku 72 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 rozhodnú, že na žiadosti o pomoc týkajúce sa priamych platieb a žiadosti o platbu týkajúce sa opatrení na rozvoj vidieka sa má vzťahovať jednotná žiadosť, články 20, 21 a 22 tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis, pokiaľ ide o konkrétne požiadavky stanovené vzhľadom na žiadosť o pomoc a/alebo žiadosť o platbu na základe uvedených režimov alebo opatrení.

2.   Príjemca žiadajúci o pomoc a/alebo podporu v rámci priamych platieb na plochu alebo opatrení na rozvoj vidieka môže predložiť iba jednu jednotnú žiadosť ročne.

3.   Členské štáty stanovia vhodné postupy predkladania žiadostí o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka.

Článok 13

Konečný termín na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu

1.   Členské štáty stanovia konečné termíny na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu. Konečné termíny sa nesmú každoročne stanoviť na neskorší dátum ako 15. máj. Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko a Švédsko však môžu stanoviť neskorší dátum, ktorým je najneskôr 15. jún.

Pri stanovovaní konečných termínov členské štáty zohľadňujú obdobie potrebné na získanie všetkých príslušných údajov na účely riadnej správy a finančného riadenia pomoci a/alebo podpory a zabezpečujú možnosť naplánovať efektívne kontroly.

2.   V súlade s postupom uvedeným v článku 78 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa konečné údaje uvedené v odseku 1 tohto článku môžu v určitých zónach s osobitnými klimatickými podmienkami stanoviť na neskôr.

Článok 14

Obsah jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu

1.   Jednotná žiadosť alebo žiadosť o platbu obsahuje všetky informácie potrebné na určenie oprávnenosti na pomoc a/alebo podporu, najmä:

a)

totožnosť príjemcu;

b)

údaje o príslušných režimoch priamych platieb a/alebo opatreniach na rozvoj vidieka;

c)

identifikáciu platobných nárokov v súlade so systémom identifikácie a registrácie stanoveným v článku 7 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 na účely režimu základných platieb;

d)

podrobné údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu všetkých poľnohospodárskych pozemkov v poľnohospodárskom podniku, ich plochu vyjadrenú v hektároch na dve desatinné miesta, ich polohu a v prípade potreby ďalšie špecifikácie týkajúce sa používania poľnohospodárskych pozemkov;

e)

ak je to uplatniteľné, podrobné údaje umožňujúce jednoznačnú identifikáciu nepoľnohospodárskej pôdy, vzhľadom na ktorú sa žiadalo o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka;

f)

prípadne akékoľvek podporné dokumenty potrebné na určenie oprávnenosti na využitie príslušného režimu a/alebo opatrenia;

g)

vyhlásenie príjemcu, že si je vedomý podmienok týkajúcich sa príslušných režimov priamych platieb a/alebo opatrení na rozvoj vidieka;

h)

ak je to uplatniteľné, upozornenie od príjemcu, že sa na neho vzťahuje zoznam nepoľnohospodárskych podnikov alebo činností uvedených v článku 9 ods. 2 prvom a druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Na účely identifikácie platobných nárokov uvedených v odseku 1 písm. c) sa vo vopred pripravených formulároch, ktoré sa príjemcovi poskytnú v súlade s článkom 72 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1306/2013, uvádza identifikácia platobných nárokov v súlade so systémom identifikácie a registrácie stanoveným v článku 7 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

3.   V prvom roku uplatňovania režimu základných platieb sa členské štáty môžu odchýliť od tohto článku a článku 17 tohto nariadenia, pokiaľ ide o platobné nároky.

Článok 15

Zmeny jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu

1.   Po konečnom termíne na predloženie jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu sa jednotlivé poľnohospodárske pozemky alebo jednotlivé platobné nároky môžu pridať do jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu, alebo v nich upraviť, za predpokladu, že sa plnia požiadavky na základe príslušných režimov priamych platieb alebo opatrení na rozvoj vidieka.

Zmeny týkajúce sa využitia alebo režimu priamych platieb alebo opatrenia na rozvoj vidieka v súvislosti s jednotlivými poľnohospodárskymi pozemkami alebo v súvislosti s platobnými nárokmi už nahlásenými v jednotnej žiadosti možno vykonať za tých istých podmienok.

Keď majú zmeny uvedené v prvom a druhom pododseku vplyv na akékoľvek podporné dokumenty alebo zmluvy, ktoré sa majú predložiť, tieto dokumenty alebo zmluvy sa môžu zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

2.   Zmeny v súlade s odsekom 1 sa písomne oznámia príslušnému orgánu do 31. mája príslušného roka, s výnimkou prípadu Estónska, Lotyšska, Litvy, Fínska a Švédska, kde sa majú oznámiť do 15. júna príslušného roka.

Odchylne od prvého pododseku môžu členské štáty stanoviť skorší konečný termín na oznámenie zmien. Tento termín však nesmie byť skôr než 15 kalendárnych dní po konečnom termíne na predloženie jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu stanovenom v súlade s článkom 13 ods. 1.

3.   Keď už príslušný orgán informoval príjemcu o neplnení povinností v jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu, alebo keď príjemcovi oznámil svoj zámer vykonať kontrolu na mieste, alebo keď táto kontrola na mieste odhalí akékoľvek neplnenie povinností, zmeny v súlade s odsekom 1 nie sú povolené vo vzťahu k poľnohospodárskym pozemkom, ktorých sa neplnenie povinností týka.

Článok 16

Oprava vopred pripravených formulárov

Príjemca pri predkladaní formulára jednotnej žiadosti, žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu opraví vopred pripravený formulár uvedený v článku 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ak nastali akékoľvek zmeny, najmä prevody platobných nárokov v súlade s článkom 34 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, alebo ak je ktorákoľvek informácia vo vopred pripravených formulároch nesprávna.

Oddiel 2

Žiadosti o pomoc týkajúce sa režimov pomoci na plochu a žiadosti o platbu týkajúce sa opatrení podpory na plochu

Článok 17

Špecifické požiadavky na žiadosti o pomoc týkajúce sa režimov pomoci na plochu a žiadosti o platbu týkajúce sa opatrení podpory na plochu

1.   Na účel identifikácie všetkých poľnohospodárskych pozemkov v podniku a/alebo nepoľnohospodárskej pôdy, ako sa uvádza v článku 14 ods. 1 písm. d) a e), príslušný orgán poskytne príjemcovi vopred pripravený formulár a zodpovedajúci grafický materiál podľa článku 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 prostredníctvom rozhrania založeného na GIS, ktoré umožňuje spracovanie priestorových a alfanumerických údajov nahlásených plôch (ďalej len „geopriestorový formulár žiadosti o pomoc“).

2.   Odsek 1 sa uplatňuje takto:

a)

od roku nároku 2016 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 25 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku;

b)

od roku nároku 2017 na počet príjemcov, ktorý zodpovedá počtu potrebnému na pokrytie aspoň 75 % celkovej plochy určenej pre režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v predchádzajúcom roku;

c)

od roku 2018 na všetkých príjemcov.

3.   Keď príjemca nie je schopný predložiť žiadosť o pomoc a/alebo žiadosť o platbu pomocou geopriestorového formulára žiadosti o pomoc, príslušný orgán poskytne príjemcovi buď:

a)

potrebnú technickú pomoc, alebo

b)

vopred pripravené formuláre a príslušný grafický materiál na papieri. V tomto prípade príslušný orgán prepíše informácie doručené od príjemcu pomoci do geopriestorového formulára žiadosti o pomoc.

4.   Vo vopred pripravených formulároch poskytnutých príjemcovi sa uvádza maximálna plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu, na referenčný pozemok v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. a) a b) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 a plocha určená v predchádzajúcom roku na poľnohospodársky pozemok na účely režimu základných platieb, režimu jednotnej platby na plochu a/alebo opatrenia na rozvoj vidieka na plochu.

V grafickom materiáli poskytnutom príjemcovi v súlade s článkom 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sa uvádzajú hranice a jedinečná identifikácia referenčných pozemkov podľa článku 5 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 a hranice poľnohospodárskych pozemkov určené v predchádzajúcom roku tak, aby príjemca mohol správne uviesť veľkosť a polohu každého poľnohospodárskeho pozemku. Od roku nároku 2016 sa v tomto grafickom materiáli musí uvádzať aj typ, veľkosť a poloha oblastí ekologického záujmu určených v predchádzajúcom roku.

5.   Príjemca jednoznačne identifikuje a nahlási plochu každého poľnohospodárskeho pozemku, a ak je to uplatniteľné, typ, veľkosť a polohu oblastí ekologického záujmu. Pokiaľ ide o ekologizačnú platbu, príjemca uvedie aj využitie nahlásených poľnohospodárskych pozemkov.

Na tento účel môže príjemca potvrdiť informácie, ktoré už boli poskytnuté vo vopred pripravenom formulári. Keď informácie o ploche, polohe alebo hranici poľnohospodárskeho pozemku alebo, ak je to uplatniteľné, veľkosti a polohe oblastí ekologického záujmu však nie sú správne alebo sú neúplné, príjemca opraví vopred pripravený formulár alebo v ňom vykoná zmeny.

Príslušný orgán posúdi na základe opráv alebo doplnení vykonaných príjemcami vo vopred pripravených formulároch, či je so zreteľom na článok 5 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 potrebná aktualizácia príslušného referenčného pozemku.

6.   Keď príjemca vykonáva rovnocenné postupy v súlade s článkom 43 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 prostredníctvom záväzkov prijatých v súlade s článkom 39 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (14) alebo s článkom 28 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, záväzok sa uvádza v žiadosti o pomoc s odkazom na zodpovedajúcu žiadosť o platbu.

Keď príjemca vykonáva rovnocenné postupy prostredníctvom vnútroštátnych alebo regionálnych environmentálnych certifikačných systémov v súlade s článkom 43 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, odseky 4 a 5 tohto článku sa uplatňujú mutatis mutandis, pokiaľ ide o vopred pripravený formulár a vyhlásenie príjemcu.

Na účely regionálneho alebo kolektívneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 5 a 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a na účely časti povinností týkajúcich sa oblasti ekologického záujmu, ktoré musia príjemcovia splniť individuálne, príjemcovia, ktorí sa zúčastňujú takéhoto regionálneho alebo kolektívneho plnenia, jednoznačne určia a nahlásia vo vzťahu ku každému poľnohospodárskemu pozemku typ, veľkosť a polohu oblasti ekologického záujmu v súlade s odsekom 5 tohto článku. Príjemcovia vo svojej žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu uvedú odkaz na nahlásenie regionálneho alebo kolektívneho plnenia, ako sa uvádza v článku 18 tohto nariadenia.

7.   Pokiaľ ide o plochy využívané na pestovanie konope v súlade s článkom 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, jednotná žiadosť obsahuje:

a)

všetky informácie potrebné na identifikáciu pozemkov so zasiatou konope s uvedením druhu použitého osiva;

b)

údaj o množstvách použitého osiva (kg na hektár);

c)

oficiálne návesky na obale osiva v súlade so smernicou Rady 2002/57/ES (15), a najmä s jej článkom 12, alebo akýkoľvek iný dokument uznaný členským štátom za rovnocenný.

Odchylne od prvého pododseku písm. c) sa návesky v prípade, keď sa sejba koná po konečnom termíne na predloženie jednotnej žiadosti, predložia najneskôr do 30. júna. Keď sa návesky musia predložiť aj iným vnútroštátnym orgánom, môžu členské štáty zabezpečiť vrátenie týchto návesiek príjemcovi po tom, ako ich predložil v súlade s uvedeným písmenom. Vrátené návesky sa označujú ako použité na účely žiadosti.

8.   Pokiaľ ide o osobitnú platbu na bavlnu uvedenú v hlave IV kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, jednotná žiadosť obsahuje:

a)

názov odrody použitého semena bavlny;

b)

v prípade potreby názov a adresu schválenej medziodvetvovej organizácie, ktorej je príjemca členom.

9.   Plochy, ktoré sa nevyužívajú na účely režimov pomoci stanovených v hlavách III, IV a V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo na účely režimov podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedené v nariadení 1308/2013 sa nahlasujú pod jednou položkou alebo viacerými položkami s názvom „iné využitia“.

Článok 18

Nahlásenie regionálneho alebo kolektívneho plnenia

Pre každé regionálne alebo kolektívne plnenie v súlade s článkom 46 ods. 5 alebo 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa predkladá nahlásenie regionálneho alebo kolektívneho plnenia dopĺňajúce žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu každého zúčastneného príjemcu.

Nahlásenie musí obsahovať všetky potrebné doplňujúce informácie na overenie plnenia povinností, pokiaľ ide o regionálne alebo kolektívne plnenie v súlade s článkom 46 ods. 5 alebo 6 uvedeného nariadenia, najmä:

a)

jedinečnú identifikáciu každého zúčastneného príjemcu;

b)

minimálne percento, ktoré musí splniť každý zúčastnený príjemca jednotlivo, ako je uvedené v článku 46 ods. 6 druhom pododseku uvedeného nariadenia;

c)

celkovú plochu súvislých susediacich štruktúr priľahlých oblastí ekologického záujmu uvedených v článku 46 ods. 5 uvedeného nariadenia, alebo spoločnej oblasti ekologického záujmu uvedenej v článku 46 ods. 6 uvedeného nariadenia, vzhľadom na ktorú sa povinnosti plnia kolektívne;

d)

vopred pripravený grafický materiál, v ktorom sú uvedené hranice a jedinečná identifikácia referenčných pozemkov, ktoré sa majú použiť na jednoznačnú identifikáciu súvislých susediacich štruktúr priľahlých oblastí ekologického záujmu alebo spoločných oblastí ekologického záujmu a ich hraníc.

V prípade regionálneho plnenia, ak podrobný plán stanovený v článku 46 ods. 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 obsahuje všetky informácie uvedené v druhom pododseku tohto článku, sa nahlásenie uvedené v prvom pododseku môže nahradiť odkazom na plán.

V prípade kolektívneho plnenia sa nahlásenie uvedené v prvom pododseku doplní písomnou dohodou stanovenou v článku 47 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014.

Článok 19

Žiadosti týkajúce sa účasti na režime pre malých poľnohospodárov a vystúpenia z neho

1.   Žiadosti podané v roku 2015 pre účasť na režime pre malých poľnohospodárov uvedené v článku 62 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 musia obsahovať odkaz na jednotnú žiadosť podanú za rok nároku 2015 tým istým príjemcom a, ak je to uplatniteľné, vyhlásenie príjemcu, že si je vedomý osobitných podmienok týkajúcich sa režimu pre malých poľnohospodárov stanovených v článku 64 uvedeného nariadenia.

Členské štáty môžu rozhodnúť, že žiadosť uvedená v prvom pododseku sa má predložiť spolu s jednotnou žiadosťou alebo ako jej súčasť.

2.   Od roku nároku 2016 členské štáty zabezpečia zjednodušený postup podávania žiadostí uvedený v článku 72 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

3.   Vopred pripravené formuláre, ktoré sa majú použiť pri postupe podávania žiadostí uvedenom v odseku 2, sa zostavia na základe informácií poskytnutých v jednotnej žiadosti predloženej za rok nároku 2015 a obsahujú najmä:

a)

všetky dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na splnenie článku 64 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a v prípade potreby aj všetky ďalšie informácie potrebné na potvrdenie toho, že príjemca stále spĺňa článok 9 uvedeného nariadenia;

b)

vyhlásenie príjemcu, že si je vedomý osobitných podmienok týkajúcich sa režimu pre malých poľnohospodárov ustanovených v článku 64 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Keď sa členské štáty rozhodnú pre spôsob platby stanovený v článku 63 ods. 2 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 bez uplatnenia jeho tretieho pododseku, vopred pripravené formuláre sa odchylne od prvého pododseku tohto odseku poskytnú v súlade s oddielom 1 tejto kapitoly.

4.   Príjemcovia, ktorí sa rozhodli vystúpiť z režimu pre malých poľnohospodárov v roku nasledujúcom po roku 2015 v súlade s článkom 62 ods. 1 druhým pododsekom alebo článkom 62 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, informujú príslušný orgán o svojom vystúpení v súlade s postupmi, ktoré zaviedli členské štáty.

Oddiel 3

Iné žiadosti

Článok 20

Osobitné ustanovenia týkajúce sa žiadostí o pomoc

Príjemca, ktorý nežiada o pomoc v rámci nijakého režimu pomoci na plochu, no žiada o pomoc v rámci iného režimu uvedeného v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 alebo o režimy podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, nahlasuje, ak má k dispozícii poľnohospodársku plochu, tieto plochy vo svojom formulári žiadosti o pomoc v súlade s článkom 17 tohto nariadenia.

Príjemca, na ktorého sa vzťahujú len povinnosti krížového plnenia v súlade s článkami 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, nahlasuje vo svojom formulári žiadosti o pomoc plochy, ktoré má k dispozícii v každom kalendárnom roku, v ktorom sa tieto povinnosti uplatňujú.

Členské štáty však môžu príjemcov od týchto povinností stanovených v prvom a druhom pododseku oslobodiť, keď sú dotknuté informácie sprístupnené príslušným orgánom v rámci iných administratívnych a kontrolných systémov, ktoré zaručujú zlučiteľnosť s integrovaným systémom v súlade s článkom 61 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 21

Požiadavky týkajúce sa žiadosti o pomoc na dobytok a žiadostí o platbu na základe podporných opatrení na zvieratá

1.   Žiadosť o pomoc na dobytok vymedzená v článku 2 ods. 1 druhom pododseku bode 15 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 alebo žiadosť o platbu na základe podporných opatrení na zvieratá vymedzených v článku 2 ods. 1 druhom pododseku bode 14 uvedeného nariadenia musí obsahovať všetky informácie potrebné na stanovenie oprávnenosti na pomoc a/alebo podporu, a najmä:

a)

totožnosť príjemcu;

b)

odkaz na jednotnú žiadosť, ak už bola podaná;

c)

počet zvierat každého druhu, vzhľadom na ktoré sa podáva žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu na zvieratá, a v prípade hovädzieho dobytka identifikačný kód zvierat;

d)

ak je to uplatniteľné, záväzok príjemcu držať zvieratá uvedené v písmene c) vo svojom poľnohospodárskom podniku počas obdobia stanoveného členským štátom a informácie o mieste alebo miestach držania zvierat vrátane príslušného časového obdobia;

e)

v prípade potreby akékoľvek podporné dokumenty potrebné na určenie oprávnenosti na využitie príslušného režimu alebo opatrenia;

f)

vyhlásenie príjemcu, že si je vedomý podmienok týkajúcich sa predmetnej pomoci a/alebo podpory.

2.   Každý držiteľ zvierat má právo získať od príslušného orgánu bez obmedzenia, v primeraných intervaloch a bez nadmerného oneskorenia, informácie o údajoch, ktoré sa týkajú jeho a jeho zvierat vedených v počítačovej databáze zvierat. Príjemca pri predkladaní žiadosti o pomoc na dobytok nahlási, že tieto údaje sú správne a úplné, alebo opraví nesprávne alebo doplní chýbajúce údaje.

3.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že niektoré informácie uvedené v odseku 1 sa nemusia zahrnúť do žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu na dobytok, keď už boli príslušnému orgánu oznámené.

4.   Členské štáty môžu zaviesť postupy, v rámci ktorých sa údaje obsiahnuté v počítačovej databáze zvierat môžu použiť na účely žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu na dobytok za predpokladu, že počítačovou databázou zvierat sa poskytuje dostatočná úroveň uistenia a vykonávania nevyhnutná na správne riadenie dotknutých režimov pomoci alebo podporných opatrení na úrovni jednotlivých zvierat.

Postupy uvedené v prvom pododseku môžu pozostávať zo systému, v súlade s ktorým môže príjemca požiadať o pomoc a/alebo podporu na všetky zvieratá, ktoré sú v deň alebo počas obdobia, ktoré stanovili členské štáty, oprávnené na pomoc a/alebo podporu na základe údajov obsiahnutých v počítačovej databáze zvierat.

V tom prípade prijmú členské štáty nevyhnutné opatrenia, aby zaručili:

a)

jasné určenie dátumu alebo obdobia uvedeného v druhom pododseku a jeho oznámenie príjemcovi v súlade s ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na predmetný režim pomoci a/alebo podporné opatrenie;

b)

informovanosť príjemcu o tom, že akékoľvek potenciálne oprávnené zvieratá, u ktorých sa zistilo, že neboli správne identifikované alebo zaregistrované v systéme na identifikáciu a registráciu zvierat, sa považujú za zvieratá, v prípade ktorých sa zistilo neplnenie povinností podľa článku 31 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

5.   Členské štáty môžu stanoviť, že niektoré informácie uvedené v odseku 1 sa môžu zaslať alebo sa zasielajú prostredníctvom orgánu alebo orgánov nimi schválených. Za predložené údaje je však aj naďalej zodpovedný príjemca.

Oddiel 4

Osobitné ustanovenia týkajúce sa platobných nárokov

Článok 22

Prideľovanie alebo zvyšovanie hodnoty platobných nárokov

1.   Žiadosti o pridelenie platobných nárokov alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb v súlade s článkom 20, článkom 24, článkom 30 okrem ods. 7 písm. e) a článkom 39 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa predkladajú do dátumu, ktorý majú stanoviť členské štáty. Najneskorším stanoveným dátumom je 15. máj príslušného kalendárneho roka.

Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko a Švédsko však môžu stanoviť neskorší dátum, ktorým je najneskôr 15. jún príslušného kalendárneho roka.

2.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že žiadosť o pridelenie platobných nárokov sa musí predkladať v rovnakom čase ako žiadosť o pomoc v rámci režimu základných platieb.

Článok 23

Vymáhanie neoprávnených platobných nárokov

1.   Keď sa po pridelení platobných nárokov príjemcom v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 zistí, že počet pridelených platobných nárokov bol príliš vysoký, počet platobných nárokov pridelených navyše sa prevedie späť do národnej rezervy alebo regionálnych rezerv uvedených v článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Keď chybu uvedenú v prvom pododseku spravil príslušný orgán alebo iný orgán a ak chybu nemohol logicky odhaliť príjemca, hodnota zostávajúcich platobných nárokov pridelených tomuto príjemcovi sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Keď príjemca, ktorému bol pridelený príliš vysoký počet platobných nárokov, medzičasom previedol platobné nároky na iných príjemcov, ich nadobúdatelia by mali byť takisto viazaní povinnosťou stanovenou v prvom pododseku proporčne podľa počtu na nich prevedených platobných nárokov, ak príjemca, ktorému boli platobné nároky pôvodne pridelené, nemá k dispozícii dostatočný počet platobných nárokov na pokrytie počtu neoprávnených platobných nárokov.

2.   Keď sa po pridelení platobných nárokov príjemcom v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 zistí, že platby poskytnuté príjemcovi na rok 2014 podľa článku 26 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia alebo hodnota platobných nárokov, ktoré má príjemca, v deň predloženia jeho žiadosti na rok 2014 podľa článku 26 ods. 3 prvého pododseku uvedeného nariadenia alebo jednotková hodnota platobných nárokov uvedená v článku 26 ods. 5 uvedeného nariadenia alebo zvýšenie jednotkovej hodnoty platobných nárokov, ako je stanovené v článku 30 ods. 10 uvedeného nariadenia, alebo celková hodnota pomoci poskytnutej príjemcom za kalendárny rok, ktorý predchádzal vykonávaniu režimu základných platieb podľa článku 40 ods. 3 prvého pododseku uvedeného nariadenia, boli príliš vysoké, hodnota uvedených platobných nárokov založená na nesprávnom odkaze pre príslušného príjemcu sa zodpovedajúcim spôsobom upraví.

Táto úprava sa vykoná aj pokiaľ ide o platobné nároky, ktoré boli medzičasom prevedené na iných príjemcov.

Hodnota zníženia sa prevedie späť do národnej rezervy alebo regionálnych rezerv uvedených v článku 30 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

3.   Keď sa po pridelení platobných nárokov príjemcom v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013 zistí, že sa u toho istého príjemcu vyskytla situácia uvedená v odseku 1, ako aj v odseku 2, úprava hodnoty všetkých platobných nárokov podľa odseku 2 sa uskutoční predtým, než sa neoprávnené platobné nároky prevedú späť do národnej rezervy alebo regionálnych rezerv v súlade s odsekom 1.

4.   Úpravy počtu a/alebo hodnoty platobných nárokov stanovené v tomto článku nesmú viesť k systematickému prepočítavaniu zostávajúcich platobných nárokov.

5.   Členské štáty môžu rozhodnúť, že nebudú vymáhať neoprávnené platobné nároky, keď je celková hodnota týchto platobných nárokov, ako je stanovená v elektronickom registri na identifikáciu a registráciu platobných nárokov v čase vykonávania overovaní vzhľadom na vykonanie úprav uvedených v tomto článku, 50 eur alebo menej v ktoromkoľvek roku, v ktorom sa uplatňuje režim základných platieb v súlade s nariadením (EÚ) č. 1307/2013.

Neoprávnené sumy vyplatené vo vzťahu k rokom nároku predchádzajúcim úpravy sa vymáhajú v súlade s článkom 7 tohto nariadenia. Pri určovaní týchto neoprávnených súm sa zohľadňujú vplyvy úprav stanovených v tomto článku na počet a tam, kde je to relevantné, na hodnotu platobných nárokov za všetky príslušné roky.

HLAVA III

KONTROLY

KAPITOLA I

Spoločné ustanovenia

Článok 24

Všeobecné zásady

1.   Administratívne kontroly a kontroly na mieste stanovené v tomto nariadení sa vykonávajú tak, aby sa zabezpečilo účinné overenie:

a)

správnosti a úplnosti informácií uvedených v žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu, žiadosti o platbu alebo inom vyhlásení;

b)

plnenia všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností týkajúcich sa príslušného režimu pomoci a/alebo podporných opatrení, podmienok, podľa ktorých sa poskytuje pomoc a/alebo podpora alebo oslobodenie od povinnosti;

c)

požiadaviek a noriem relevantných pre krížové plnenie.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa plnenie všetkých platných podmienok stanovených právom Únie alebo v príslušnom vnútroštátnom práve a dokumentoch obsahujúcich vykonávacie opatrenia alebo programom rozvoja vidieka dalo kontrolovať podľa súboru overiteľných ukazovateľov stanovených členskými štátmi.

3.   Výsledky administratívnych kontrol a kontrol na mieste sa posúdia s cieľom zistiť, či by akékoľvek vzniknuté problémy mohli vo všeobecnosti znamenať riziko pre iné podobné operácie, príjemcov alebo iné subjekty. Na základe posúdenia sa určia aj príčiny takýchto situácií, prípadné ďalšie preskúmanie, ktoré môže byť potrebné, a potrebné nápravné a preventívne opatrenia.

4.   Príslušný orgán vykonáva fyzické inšpekcie v teréne v prípade, že interpretácia ortofotosnímok (satelitných alebo leteckých) neposkytuje výsledky, na základe ktorých by sa dospelo ku konečným záverom, ktoré by príslušný orgán presvedčili o oprávnenosti alebo správnej veľkosti plochy, ktorá je predmetom administratívnej kontroly alebo kontroly na mieste.

5.   Táto kapitola sa vzťahuje na všetky kontroly vykonávané na základe tohto nariadenia a uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené v hlave IV a V. Odsek 3 sa však nevzťahuje na hlavu V.

Článok 25

Ohlásenie kontrol na mieste

Kontroly na mieste sa môžu ohlásiť za predpokladu, že to nie je v rozpore s ich účelom alebo účinnosťou. Každé ohlásenie sa prísne obmedzí na minimálne potrebné časové obdobie a neprekročí 14 dní.

Pokiaľ ide o kontroly na mieste týkajúce sa žiadostí o pomoc na dobytok alebo žiadostí o platbu na základe podporných opatrení na zvieratá, ohlásenia nesmú prekročiť 48 hodín, s výnimkou náležite odôvodnených prípadov. Okrem toho, keď sa v právnych predpisoch vzťahujúcich sa na akty a normy relevantné pre krížové plnenie vyžaduje ohlasovanie kontrol na mieste, tieto predpisy sa uplatňujú aj v prípade kontrol na mieste týkajúcich sa krížového plnenia.

Článok 26

Načasovanie kontrol na mieste

1.   V prípade potreby sa kontroly na mieste stanovené v tomto nariadení vykonávajú v rovnakom čase ako akékoľvek iné kontroly stanovené v práve Únie.

2.   Na účely opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému sa kontroly na mieste rozvrhnú na celý rok na základe analýzy rizík, ktoré predstavujú rozličné záväzky v rámci každého opatrenia.

3.   Kontrolami na mieste sa overuje plnenie všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností režimov pomoci alebo podporných opatrení, pre ktoré bol príjemca vybraný v súlade s článkom 34.

Trvanie kontrol na mieste sa prísne obmedzí na minimálne potrebné časové obdobie.

4.   Keď sa určité kritériá oprávnenosti, záväzky a iné povinnosti môžu kontrolovať iba počas špecifického časového obdobia, kontroly na mieste si môžu vyžadovať neskoršie dodatočné návštevy. V takomto prípade sa kontroly na mieste koordinujú tak, aby sa obmedzil počet a trvanie takýchto návštev jedného príjemcu na potrebné minimum. V prípade potreby sa takéto návštevy môžu vykonať aj prostredníctvom diaľkového snímania v súlade s článkom 40.

Keď sú potrebné dodatočné návštevy týkajúce sa pôdy ležiacej úhorom, medzí, nárazníkových zón, pásov hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, popri okrajoch lesov, medziplodín a/alebo zelenej pokrývky nahlásených ako oblastí ekologického záujmu, 50 % týchto dodatočných návštev sa týka toho istého príjemcu vybraného na základe analýzy rizika a čo sa týka zvyšných 50 % prípadov, návštevy sa vykonajú u rôznych dodatočne vybraných príjemcov. Rôzni dodatoční príjemcovia sa vyberú náhodne zo všetkých príjemcov, ktorí majú pôdy ležiace úhorom, medze, nárazníkové zóny, pásy hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, popri okrajoch lesov, medziplodiny a/alebo zelenú pokrývku nahlásené ako oblasti ekologického záujmu a takéto návštevy sa môžu obmedziť na plochy nahlásené ako pôdy ležiace úhorom, medze, nárazníkové zóny, pásy hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, popri okrajoch lesov, medziplodiny a/alebo zelená pokrývka.

Ak sú potrebné dodatočné návštevy, na každú dodatočnú návštevu sa uplatňuje článok 25.

Článok 27

Vzájomné oznamovanie výsledkov kontrol

Ak je to uplatniteľné, administratívne kontroly a kontroly na mieste týkajúce sa oprávnenosti zohľadňujú prípady podozrenia z neplnenia povinností oznámené inými útvarmi, subjektmi alebo organizáciami.

Členské štáty zabezpečia, aby všetky relevantné zistenia v rámci kontrol plnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností, pokiaľ ide o režimy uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a/alebo podpory v rámci opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému, boli oznámené relevantnému príslušnému orgánu zodpovednému za poskytnutie príslušnej platby. Členské štáty takisto zabezpečia, aby verejné alebo súkromné certifikačné orgány uvedené v článku 38 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014 informovali príslušný orgán zodpovedný za poskytnutie platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie o akýchkoľvek zisteniach dôležitých pre správne poskytnutie tejto platby príjemcom, ktorí sa rozhodli pre plnenie svojich povinností prostredníctvom rovnocenných postupov pomocou certifikácie.

V prípade, že sa administratívne kontroly alebo kontroly na mieste týkajúce sa opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému vzťahujú na rovnocenné postupy uvedené v článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, výsledky týchto kontrol sa oznámia na účely vykonania následných krokov týkajúcich sa poskytnutia platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie.

KAPITOLA II

Administratívne kontroly v rámci integrovaného systému

Článok 28

Administratívne kontroly

1.   Administratívne kontroly uvedené v článku 74 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 vrátane krížových kontrol musia umožniť zistenie neplnenia povinností, najmä automatickým zistením s použitím počítačových prostriedkov. Kontroly sa vzťahujú na všetky prvky, ktoré je možné a vhodné kontrolovať prostredníctvom administratívnych kontrol. Zabezpečujú:

a)

plnenie kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností týkajúcich sa režimu pomoci alebo podporného opatrenia;

b)

aby nedochádzalo k zdvojenému financovaniu prostredníctvom iných režimov Únie;

c)

úplnosť žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu a ich predloženie v príslušnej lehote a, ak je to uplatniteľné, predloženie podporných dokumentov a preukázanie oprávnenosti prostredníctvom nich;

d)

plnenie dlhodobých záväzkov, v prípade potreby.

2.   Čo sa týka režimov pomoci na zvieratá a podporných opatrení na zvieratá, členské štáty môžu, v prípade potreby, použiť dôkazy získané od iných útvarov, subjektov alebo organizácií, aby overili plnenie kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností, za predpokladu, že daný útvar, subjekt alebo organizácia fungujú na úrovni dostatočnej na kontrolu tohto plnenia.

Článok 29

Krížové kontroly

1.   Administratívne kontroly zahŕňajú v prípade potreby krížové kontroly:

a)

nahlásených platobných nárokov a nahlásených poľnohospodárskych pozemkov, v uvedenom poradí, s cieľom zabrániť viacnásobnému poskytnutiu tej istej pomoci alebo podpory týkajúcej sa toho istého kalendárneho roka alebo roka nároku a predísť akémukoľvek neoprávnenému akumulovaniu pomoci poskytnutej v rámci režimov pomoci na plochu uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a v prílohe VI k nariadeniu Rady (ES) č. 73/2009 (16) a opatrení podpory na plochu vymedzených v článku 2 druhom pododseku bode 21 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014;

b)

platobných nárokov s cieľom overiť ich existenciu a oprávnenosť na pomoc;

c)

medzi poľnohospodárskymi pozemkami, ako boli nahlásené v jednotnej žiadosti a/alebo žiadosti o platbu, a informáciami obsiahnutými v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov o každom referenčnom pozemku v súlade s článkom 5 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 s cieľom overiť oprávnenosť na režim priamych platieb a/alebo opatrenie na rozvoj vidieka týchto plôch ako takých;

d)

medzi platobnými nárokmi a určenou plochou s cieľom overiť, či nároky sprevádza minimálne rovnaký počet hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, ako sa vymedzuje v článku 32 ods. 2 až 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

e)

prostredníctvom systému identifikácie a registrácie zvierat s cieľom overiť oprávnenosť na pomoc a/alebo podporu a zabrániť neoprávnenému viacnásobnému poskytnutiu tej istej pomoci a/alebo podpory týkajúcej sa toho istého kalendárneho roku alebo roka nároku;

f)

medzi nahláseniami príjemcov v jednotnej žiadosti o členstvo v schválenej medziodvetvovej organizácii, informáciami podľa článku 17 ods. 8 tohto nariadenia a informáciami predloženými príslušnou schválenou medziodvetvovou organizáciou s cieľom overiť oprávnenosť na zvýšenie pomoci podľa článku 60 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

g)

s cieľom overiť plnenie kritérií schvaľovania medziodvetvových organizácií a zoznam ich členov najmenej raz za 5 rokov.

Na účely prvého pododseku písm. c), keď integrovaný systém zabezpečuje geopriestorové formuláre žiadosti o pomoc, sa krížové kontroly vykonávajú ako priestorový priesečník digitalizovanej plochy nahlásenej do identifikačného systému poľnohospodárskych pozemkov. Okrem toho krížové kontroly sa vykonávajú s cieľom zabrániť dvojitému uplatňovaniu nároku na tú istú plochu.

2.   Po zisteniach neplnenia povinností vyplývajúcich z krížových kontrol sa musia uplatniť ostatné náležité administratívne postupy a v prípade potreby kontrola na mieste.

3.   Keď je referenčný pozemok predmetom žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu dvoch alebo viacerých príjemcov v rámci toho istého režimu pomoci alebo toho istého podporného opatrenia a keď sa nahlásené poľnohospodárske pozemky priestorovo prekrývajú alebo keď celková nahlásená plocha prekročí maximálnu plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu určenú v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. a) a b) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014, a rozdiel sa nachádza v medziach tolerancie merania stanovenej v súlade s článkom 38 tohto nariadenia týkajúcej sa uvedeného referenčného pozemku, členský štát môže stanoviť pomerné zmenšenie príslušných plôch, pokiaľ príjemca nepreukáže, že ktokoľvek z ostatných dotknutých príjemcov nadhodnotil pri nahlasovaní svoje plochy na úkor skôr uvedeného príjemcu.

KAPITOLA III

Kontroly na mieste v rámci integrovaného systému

Oddiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 30

Miera kontrol režimov pomoci na plochu iných, ako sú platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie

Pokiaľ ide o režimy pomoci na plochu iné, ako sú platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie v súlade s ustanoveniami hlavy III kapitoly 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 (ďalej len „ekologizačná platba“), kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa vzťahuje minimálne na:

a)

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v súlade s hlavou III kapitolou 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Členské štáty musia zabezpečiť, aby kontrolná vzorka obsahovala aspoň 5 % všetkých príjemcov nahlasujúcich prevažne poľnohospodárske plochy, ktoré sú plochami prirodzene ponechanými v stave vhodnom na pastvu v súlade s článkom 10 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

b)

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o redistributívnu platbu v súlade s hlavou III kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

c)

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o platbu na oblasti s prírodnými prekážkami v súlade s hlavou III kapitolou 4 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

d)

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o platbu pre mladých poľnohospodárov v súlade s hlavou III kapitolou 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

e)

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o platby na plochu v rámci dobrovoľnej viazanej podpory v súlade s hlavou IV kapitolou 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

f)

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o platbu v rámci režimu pre malých poľnohospodárov v súlade s hlavou V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

g)

30 % plôch nahlásených na pestovanie konope v súlade s článkom 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

h)

5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o osobitnú platbu na bavlnu v súlade s hlavou IV kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Článok 31

Miera kontrol týkajúca sa ekologizačnej platby

1.   Pokiaľ ide o ekologizačnú platbu, kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa vzťahuje minimálne na:

a)

5 % všetkých príjemcov, ktorí musia dodržiavať poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie (ďalej len „ekologizačné postupy“) a ktorí nepatria medzi príjemcov podliehajúcich kontrole uvedených v písmenách b) a c) (ďalej len „príjemcovia podliehajúci kontrole na účely ekologizácie“); táto vzorka zároveň zahŕňa minimálne 5 % všetkých príjemcov s plochami pokrytými trvalými trávnymi porastmi, ktoré sú citlivé z hľadiska životného prostredia, na ktoré sa vzťahuje smernica Rady 92/43/EHS (17) alebo smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (18), a ďalšie citlivé oblasti uvedené v článku 45 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b)

3 %:

i)

buď všetkých príjemcov oprávnených na ekologizačnú platbu, ktorí sú oslobodení od povinností súvisiacich s diverzifikáciou plodín a oblasťou ekologického záujmu tým, že nespĺňajú prahové hodnoty uvedené v článkoch 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a na ktorých sa nevzťahujú povinnosti uvedené v článku 45 uvedeného nariadenia,

ii)

alebo príjemcov oprávnených na ekologizačnú platbu, ktorí sú oslobodení tak od povinností súvisiacich s diverzifikáciou plodín, ako aj od povinností súvisiacich s oblasťou ekologického záujmu tým, že nespĺňajú prahové hodnoty uvedené v článkoch 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a na ktorých sa nevzťahujú povinnosti uvedené v článku 45 ods. 1 uvedeného nariadenia, v rokoch, v ktorých sa v členskom štáte neuplatňuje článok 44 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

c)

5 % všetkých príjemcov, ktorí musia dodržiavať ekologizačné postupy a ktorí využívajú národné alebo regionálne environmentálne certifikačné systémy uvedené v článku 43 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

d)

5 % všetkých príjemcov zúčastnených na regionálnom plnení v súlade s článkom 46 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

e)

5 % kolektívneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

f)

100 % súvislých susediacich štruktúr priľahlých oblastí ekologického záujmu uvedených v článku 46 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

g)

100 % všetkých príjemcov s povinnosťou opätovnej premeny pôdy na pôdu pokrytú trvalým trávnym porastom podľa článku 42 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

h)

20 % všetkých príjemcov s povinnosťou opätovnej premeny pôdy na pôdu pokrytú trvalým trávnym porastom podľa článku 44 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014.

2.   Príjemcovia, ktorí dodržiavajú ekologizačné postupy prostredníctvom rovnocenných postupov v súlade s článkom 43 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 alebo ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých poľnohospodárov v súlade s článkom 61 uvedeného nariadenia alebo ktorých celý podnik vyhovuje požiadavkám stanoveným v článku 29 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (19), pokiaľ ide o ekologické poľnohospodárstvo, nesmú byť súčasťou kontrolnej vzorky a nesmú sa započítať do mier kontrol stanovených v tomto článku.

3.   Keď oblasti ekologického záujmu nie sú určené v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov uvedenom v článku 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, miera kontrol stanovená v odseku 1 písm. a) a c) až e) sa doplní 5 % všetkých príjemcov z príslušnej kontrolnej vzorky, ktorí musia mať oblasť ekologického záujmu na poľnohospodárskej ploche v súlade s článkami 43 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Prvý pododsek sa však neuplatňuje, keď administratívny a kontrolný systém zabezpečuje, že všetky nahlásené oblasti ekologického záujmu sú určené a, ak je to uplatniteľné, zaznamenané v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 pred platbou.

Článok 32

Miera kontrol týkajúca sa opatrení na rozvoj vidieka

1.   Kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa vzťahuje minimálne na 5 % všetkých príjemcov žiadajúcich o opatrenia na rozvoj vidieka. Pokiaľ ide o opatrenia uvedené v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, miera kontrol vo výške 5 % sa dosiahne na úrovni jednotlivého opatrenia.

Uvedená kontrolná vzorka predstavuje aj minimálne 5 % príjemcov podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktorí uplatňujú rovnocenné postupy uvedené v článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Odchylne od odseku 1, v prípade skupín osôb, ako sa uvádza v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, každý jednotlivý člen takejto skupiny sa môže považovať za príjemcu na účely výpočtu miery kontrol stanovenej v odseku 1.

3.   Čo sa týka príjemcov viacročnej podpory poskytnutej v súlade s článkom 21 ods. 1) písm. a), článkami 28, 29 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo článkom 36 písm. a) bodmi iv) a v), článkom 36 písm. b) bodmi i), iii) a v) nariadenia (ES) č. 1698/2005 vrátane platieb presahujúcich päť rokov, môže členský štát po piatom roku platby rozhodnúť o kontrole minimálne 2,5 % týchto príjemcov.

Prvý pododsek sa uplatňuje na podporu poskytnutú na základe článku 28 ods. 6 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 po piatom roku platby za príslušný záväzok.

4.   Príjemcovia kontrolovaní na základe odseku 3 sa nezohľadňujú na účely odseku 1.

Článok 33

Miera kontrol týkajúca sa režimov pomoci na zvieratá

1.   Pokiaľ ide o režimy pomoci na zvieratá, kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa v prípade každého režimu pomoci vzťahuje minimálne na 5 % všetkých príjemcov, ktorí žiadajú o príslušný režim pomoci.

Keď však počítačová databáza zvierat neposkytuje úroveň uistenia a vykonávania potrebnú na správne riadenie uplatňovaného režimu pomoci, uplatňované percento týkajúce sa príslušného režimu pomoci je 10 %.

Vybraná kontrolná vzorka zahŕňa minimálne 5 % všetkých zvierat, vzhľadom na ktoré sa podali žiadosti o pomoc v rámci jednotlivých režimov pomoci.

2.   Ak je to uplatniteľné, kontrolná vzorka kontrol na mieste vykonávaných každý rok sa vzťahuje na 10 % iných útvarov, subjektov alebo organizácií, ktoré poskytujú dôkazy na overenie plnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností, ako sa uvádza v článku 28 ods. 2.

Článok 34

Výber kontrolnej vzorky

1.   Žiadosti alebo žiadatelia, ktorí sa nepovažujú za prípustných alebo oprávnených na platbu v čase predloženia žiadosti alebo po administratívnych kontrolách, nie sú súčasťou kontrolovaných príjemcov.

2.   Na účely článkov 30 a 31 sa výber vzorky vykoná takto:

a)

zo všetkých príjemcov žiadajúcich o režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu sa náhodne vyberie 1 až 1,25 % príjemcov žiadajúcich o tieto režimy v súlade s hlavou III kapitolou 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b)

zo všetkých príjemcov vybraných v súlade s písm. a) sa náhodne vyberie 1 až 1,25 % príjemcov podliehajúcich kontrole na účely ekologizácie. V prípade, keď je potrebné dosiahnuť uvedené percento, sa z príjemcov podliehajúcich kontrole na účely ekologizácie vyberú náhodne dodatoční príjemcovia;

c)

zostávajúci počet príjemcov v kontrolnej vzorke uvedenej v článku 31 ods. 1 písm. a) sa vyberie na základe analýzy rizika;

d)

všetkých príjemcov vybraných v súlade s týmto pododsekom písm. a) až c) možno považovať za súčasť kontrolných vzoriek uvedených v článku 30 písm. b) až e), g) a h). V prípade, keď je potrebné dodržať minimálne miery kontrol, sa dodatoční príjemcovia vyberú náhodne z ich príslušných kontrolných skupín podliehajúcich kontrole;

e)

všetkých príjemcov vybraných v súlade s týmto pododsekom písm. a) až d) možno považovať za súčasť kontrolnej vzorky uvedenej v článku 30 písm. a). V prípade, keď je potrebné dodržať minimálnu mieru kontrol, sa dodatoční príjemcovia vyberú náhodne zo všetkých príjemcov žiadajúcich o režim základných platieb alebo režim jednotnej platby na plochu v súlade s hlavou III kapitolou 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

f)

minimálny počet príjemcov uvedený v článku 30 písm. f) sa vyberie náhodne zo všetkých príjemcov žiadajúcich o platbu v rámci režimu pre malých poľnohospodárov v súlade s hlavou V nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

g)

minimálny počet príjemcov uvedený v článku 31 ods. 1 písm. b) sa vyberie na základe analýzy rizika zo všetkých príjemcov oprávnených na ekologizačnú platbu, ktorí sú oslobodení tak od povinností súvisiacich s diverzifikáciou plodín, ako aj od povinností súvisiacich s oblasťou ekologického záujmu tým, že nespĺňajú prahové hodnoty uvedené v článkoch 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, a na ktorých sa nevzťahujú povinnosti uvedené v článku 45 uvedeného nariadenia;

h)

20 % až 25 % minimálneho počtu príjemcov uvedených v článku 31 ods. 1 písm. c), d) a h) sa vyberie náhodne zo všetkých príjemcov vybraných v súlade s týmto pododsekom písm. b). V prípade, keď je potrebné dosiahnuť uvedené percento, dodatoční príjemcovia sa vyberú náhodne zo všetkých príjemcov vybraných v súlade s týmto pododsekom písm. a). Zostávajúci počet príjemcov uvedených v článku 31 ods. 1 písm. c), d) a h) sa vyberie na základe analýzy rizika zo všetkých príjemcov vybraných v súlade s týmto pododsekom písm. c). V prípade, keď je potrebné dodržať minimálne miery kontrol, sa dodatoční príjemcovia vyberú na základe analýzy rizika z ich príslušných kontrolných skupín podliehajúcich kontrole;

i)

20 % až 25 % minimálneho počtu kolektívneho plnenia uvedeného v článku 31 ods. 1 písm. e) sa vyberie náhodne zo všetkých kolektívnych plnení v súlade s článkom 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Zostávajúci počet kolektívneho plnenia uvedeného v článku 31 ods. 1 písm. e) sa vyberie na základe analýzy rizika.

Kontrola na mieste týkajúca sa dodatočných príjemcov vybraných v súlade s písmenami d), e) a h), ako aj príjemcov vybraných v súlade s písmenami f) a g) sa môže obmedziť na režim pomoci, pre ktorý boli vybraní, ak už sú dodržané minimálne miery kontrol pre iné režimy pomoci, o ktoré žiadali.

Kontrola na mieste týkajúca sa dodatočných príjemcov vybraných v súlade s článkom 31 ods. 3 a v súlade s týmto odsekom prvým pododsekom písm. h), ako aj príjemcov vybraných v súlade s týmto odsekom prvým pododsekom písm. i) sa môže obmedziť na ekologizačné postupy, vzhľadom na ktoré boli vybraní, ak už sú dodržané minimálne miery kontrol pre iné režimy pomoci a ekologizačné postupy, ktoré musia dodržiavať.

Na účely článku 31 musia členské štáty zabezpečiť reprezentatívnosť kontrolnej vzorky, pokiaľ ide o jednotlivé postupy.

3.   Na účely článkov 32 a 33 sa prvých 20 % až 25 % minimálneho počtu príjemcov, ktorí sa majú podrobiť kontrolám na mieste, vyberie náhodne. Zostávajúci počet príjemcov, ktorí sa majú podrobiť kontrolám na mieste, sa vyberie na základe analýzy rizika.

Na účely článku 32 môžu členské štáty na základe analýzy rizika vybrať špecifické opatrenia na rozvoj vidieka, ktoré sa vzťahujú na príjemcov.

4.   Ak je však počet príjemcov, ktorí sa majú podrobiť kontrolám na mieste, vyšší ako minimálny počet príjemcov uvedených v článkoch 30 až 33, percento náhodne vybraných príjemcov v dodatočnej vzorke nesmie prekročiť 25 %.

5.   Účinnosť analýzy rizika sa posudzuje a aktualizuje každý rok takto:

a)

stanovením relevantnosti každého rizikového faktora;

b)

porovnaním výsledkov, pokiaľ ide o rozdiel medzi nahlásenou plochou a plochou určenou na základe vzorky založenej na analýze rizika a náhodne vybranej vzorky uvedenej v odseku 2 prvom pododseku; alebo porovnaním výsledkov, pokiaľ ide o rozdiel medzi nahlásenými zvieratami a zvieratami určenými na základe vzorky založenej na analýze rizika a náhodne vybranej vzorky uvedenej v odseku 2 prvom pododseku;

c)

zohľadnením osobitnej situácie a v prípade potreby vývoja relevantnosti rizikových faktorov v členskom štáte;

d)

zohľadnením charakteru neplnenia povinností, ktorý je dôvodom zvýšenia miery kontrol v súlade s článkom 35.

6.   Príslušný orgán vedie záznamy dôvodov výberu každého príjemcu na kontrolu na mieste. Inšpektor, ktorý vykonáva kontrolu na mieste, je zodpovedajúcim spôsobom informovaný pred začiatkom kontroly na mieste.

7.   V prípade potreby sa uskutoční čiastočný výber kontrolnej vzorky na základe dostupných informácií pred konečným termínom uvedeným v článku 13. Táto predbežná vzorka sa doplní po získaní všetkých príslušných žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu.

Článok 35

Zvýšenie miery kontrol

Keď kontroly na mieste odhalia akékoľvek významné neplnenie povinností v súvislosti s daným režimom pomoci alebo podporným opatrením alebo v regióne alebo v časti regiónu, príslušný orgán primerane zvýši percento príjemcov ktorí sa majú kontrolovať na mieste v nasledujúcom roku.

Článok 36

Zníženie miery kontrol

1.   Miery kontrol stanovené v tejto kapitole možno znížiť len v súvislosti s režimami pomoci alebo podpornými opatreniami uvedenými v tomto článku.

2.   Odchylne od článku 30 písm. a), b) a f) môžu členské štáty, pokiaľ ide o režim základných platieb, režim jednotnej platby na plochu, redistributívne platby a režim pre malých poľnohospodárov, rozhodnúť, že znížia minimálnu úroveň kontrol na mieste vykonávaných každý rok v jednotlivom režime na 3 %.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba v prípade, ak je zavedený systém priestorového priesečníka všetkých žiadostí o pomoc so systémom identifikácie poľnohospodárskych pozemkov v súlade s článkom 17 ods. 2 a ak sa krížové kontroly vykonávajú pri všetkých žiadostiach o pomoc s cieľom predísť dvojitému uplatňovaniu nároku na tú istú plochu počas roka, ktorý predchádza uplatňovaniu uvedeného pododseku.

Čo sa týka rokov nároku 2015 a 2016, miera chybovosti zistená v náhodnej vzorke kontrolovanej na mieste nesmie prekročiť 2 % v predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokoch. Členský štát osvedčuje mieru chybovosti v súlade s metodikou vypracovanou na úrovni Únie.

3.   Odchylne od článku 30 písm. a), b) a f) môžu členské štáty, pokiaľ ide o režim základných platieb, režim jednotnej platby na plochu, redistributívne platby a režim pre malých poľnohospodárov, rozhodnúť o zmenšení kontrolnej vzorky na vzorku vybranú v súlade s článkom 34 ods. 2 prvým pododsekom písm. a), ak sa kontroly vykonávajú na základe ortofotosnímok použitých na aktualizáciu systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov uvedeného v článku 70 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba v prípade, ak členské štáty systematicky aktualizujú systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov a kontrolujú všetkých príjemcov v celej oblasti, na ktorú sa vzťahuje, v období maximálne troch rokov, a každoročne pokryjú minimálne 25 % hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, zaznamenaných v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov. Minimálne percento pokrytia ročne sa neuplatňuje na členské štáty, ktoré majú menej ako 150 000 hektárov, na ktoré možno poskytnúť podporu, zaznamenaných v systéme identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

Pred uplatnením prvého pododseku museli členské štáty v priebehu predchádzajúcich troch rokov plne aktualizovať systém identifikácie príslušných poľnohospodárskych pozemkov.

Ortofotosnímky použité na aktualizáciu nesmú byť staršie ako 15 mesiacov v deň ich použitia na účely aktualizácie systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

Kvalita systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov posúdená v súlade s článkom 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 počas dvoch rokov predchádzajúcich uplatňovaniu prvého pododseku postačuje na zabezpečenie efektívneho overenia podmienok, za ktorých sa pomoc poskytuje.

Rozhodnutie uvedené v prvom pododseku sa môže prijať na celoštátnej alebo regionálnej úrovni. Na účely tohto pododseku sa regióny skladajú z celej oblasti, na ktorú sa vzťahuje jeden alebo viac samostatných systémov identifikácie poľnohospodárskych pozemkov.

Odsek 2 tretí pododsek sa uplatňuje mutatis mutandis.

4.   Odchylne od článku 32 ods. 1 môžu členské štáty rozhodnúť, že znížia minimálnu úroveň kontrol na mieste vykonávaných každý kalendárny rok na 3 % príjemcov žiadajúcich o opatrenia na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému.

Prvý pododsek sa však neuplatňuje vo vzťahu k príjemcom, ktorí uplatňujú rovnocenné postupy uvedené v článku 43 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

5.   Odseky 2, 3 a 4 sa uplatňujú iba v prípade, ak sú splnené všeobecné podmienky zníženia minimálnej úrovne kontrol na mieste stanovenej Komisiou v súlade s článkom 62 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Keď sa už neplní ktorákoľvek z uvedených podmienok alebo podmienok stanovených v odsekoch 2 alebo 3 tohto článku, členské štáty bezodkladne zrušia svoje rozhodnutie znížiť minimálnu úroveň kontrol na mieste a uplatnia minimálnu úroveň kontrol na mieste stanovenú v článku 30 písm. a), b) a f) a/alebo článku 32 od nasledujúceho roku nároku pre príslušné režimy pomoci alebo podporné opatrenia.

6.   Odchylne od článku 30 písm. g), keď členský štát zavedie systém predbežného schválenia pestovania konope, minimálna úroveň kontrol na mieste sa môže znížiť na 20 % plôch nahlásených na pestovanie konopy, ako sa uvádza v článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

V tom prípade členský štát oznámi Komisii svoje podrobné pravidlá a podmienky spojené s jeho systémom predbežného schvaľovania rok pred uplatnením zníženej miery kontrol. Akékoľvek zmeny týchto podrobných pravidiel alebo podmienok sa bezodkladne oznamujú Komisii.

Oddiel 2

Kontroly na mieste, pokiaľ ide o žiadosti o pomoc týkajúce sa režimov pomoci na plochu a žiadosti o platbu týkajúce sa opatrení podpory na plochu

Článok 37

Prvky kontrol na mieste

1.   Kontroly na mieste sa vzťahujú na všetky poľnohospodárske pozemky, vzhľadom na ktoré sa žiadalo o pomoc v rámci režimov uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a/alebo pre ktoré sa žiada o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka v rozsahu pôsobnosti integrovaného systému.

Čo sa týka kontroly opatrení na rozvoj vidieka stanovených v článku 21 ods. 1 písm. a) a v článkoch 30 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, kontroly na mieste sa vzťahujú aj na nepoľnohospodársku pôdu, vzhľadom na ktorú sa žiada o podporu.

Príslušný orgán posúdi na základe výsledkov kontroly, či je so zreteľom na článok 5 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 potrebná aktualizácia príslušného referenčného pozemku.

2.   Kontroly na mieste sa vzťahujú na meranie plochy a overovanie kritérií oprávnenosti, záväzkov a ďalších povinností týkajúcich sa plochy nahlásenej príjemcom v rámci režimov pomoci a/alebo podporných opatrení uvedených v odseku 1.

Pokiaľ ide o príjemcov žiadajúcich o priame platby v rámci režimov uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013 a ktorých poľnohospodárske plochy sú prevažne plochy prirodzene ponechané v stave vhodnom na pastvu alebo pestovanie, kontrola na mieste zahŕňa aj overenie minimálnej činnosti na týchto plochách uvedenej v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

3.   Kontroly na mieste týkajúce sa ekologizačných postupov sa vzťahujú na všetky povinnosti, ktoré musí príjemca plniť. Ak je to relevantné, dodržiavanie prahových hodnôt uvedených v článkoch 44 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 pre oslobodenie od postupov je súčasťou kontrol na mieste. Tento pododsek sa vzťahuje aj na kontroly na mieste vykonávané v súvislosti s národnými alebo regionálnymi environmentálnymi certifikačnými systémami uvedenými v článku 43 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Keď sa kontrola na mieste týka regionálneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, kontrola na mieste sa vzťahuje aj na meranie plochy a overovanie povinností, ktoré členský štát uložil príjemcom alebo skupinám príjemcov.

Keď sa kontrola na mieste týka kolektívneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, kontrola na mieste zahŕňa:

a)

overovanie kritérií tesnej blízkosti stanovených v súlade s článkom 47 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014;

b)

meranie plochy a overovanie kritérií týkajúcich sa súvislých oblastí ekologického záujmu;

c)

v prípade potreby dodatočné povinnosti, ktoré uložil členský štát príjemcom alebo skupinám príjemcov;

d)

jednotlivé ekologizačné povinnosti, ktoré musí príjemca zúčastňujúci sa na kolektívnom plnení dodržiavať.

Článok 38

Meranie plochy

1.   Zatiaľ čo všetky poľnohospodárske pozemky podliehajú kontrolám oprávnenosti, skutočné meranie plochy poľnohospodárskeho pozemku ako súčasť kontroly na mieste sa môže obmedziť na náhodne vybratú vzorku minimálne 50 % poľnohospodárskych pozemkov, vzhľadom na ktoré boli podané žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu v rámci režimov pomoci na plochu a/alebo opatrení na rozvoj vidieka. Keď táto kontrola vzorky odhalí akékoľvek neplnenie povinností, musia sa merať všetky poľnohospodárske pozemky, alebo sa musia extrapolovať závery z meranej vzorky.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na poľnohospodárske pozemky, ktoré majú byť kontrolované na účely oblasti ekologického záujmu v súlade s článkom 46 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

2.   Plochy poľnohospodárskych pozemkov sa merajú akýmikoľvek prostriedkami, ktoré preukázateľne zaručujú kvalitu merania minimálne na úrovni vyžadovanej platnými technickými normami stanovenými na úrovni Únie.

3.   Príslušný orgán môže, ak je to možné, použiť diaľkové snímanie v súlade s článkom 40 a techniky globálneho navigačného satelitného systému (GNSS).

4.   Stanoví sa jediná tolerancia nárazníkovej zóny pre všetky merania plôch vykonávané pomocou GNSS a/alebo ortozobrazenia. Na tento účel sa validujú použité meracie nástroje aspoň pre jednu triedu validácie tolerancie nárazníkovej zóny nachádzajúcej sa pod úrovňou jedinej hodnoty. Jediná hodnota tolerancie nesmie prekročiť 1,25 m.

Maximálna tolerancia, pokiaľ ide o každý poľnohospodársky pozemok, nesmie v absolútnom vyjadrení prekročiť 1,0 ha.

Čo sa týka opatrení uvedených v článku 21 ods. 1 písm. a) a v článkoch 30 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o oblasť lesného hospodárstva, členské štáty však môžu určiť vhodné tolerancie, ktoré v žiadnom prípade nesmú byť vyššie ako dvojnásobok tolerancie uvedenej v prvom pododseku tohto odseku.

5.   Pri meraní sa môže zohľadniť celková plocha poľnohospodárskeho pozemku za predpokladu, že je plne oprávnená na poskytnutie podpory. V ostatných prípadoch sa zohľadňuje čistá oprávnená plocha. Na tento účel sa v prípade potreby môže použiť pomerný systém uvedený v článku 10 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

6.   Na účely výpočtu podielov rôznych plodín pri diverzifikácii plodín uvedenej v článku 44 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa pri meraní zohľadňuje plocha skutočne pokrytá jednou plodinou v súlade s článkom 40 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 639/2014. Pri plochách, na ktorých sa uplatňuje zmiešané pestovanie plodín, sa zohľadňuje celková plocha so zmiešaným pestovaním plodín v súlade s článkom 40 ods. 3 prvým a druhým pododsekom uvedeného nariadenia alebo pokrytá zmiešanou plodinou v súlade s článkom 40 ods. 3 tretím pododsekom uvedeného nariadenia.

7.   Keď môže článok 17 ods. 1 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 viesť k umelému rozdeleniu plochy priľahlých poľnohospodárskych pozemkov s typom homogénnej krajinnej pokrývky na samostatné poľnohospodárske pozemky, meranie tejto plochy priľahlých poľnohospodárskych pozemkov s typom homogénnej krajinnej pokrývky sa zlúči do jedného merania príslušných poľnohospodárskych pozemkov.

8.   V prípade potreby sa vykonajú dve samostatné merania na poľnohospodárskom pozemku na účely režimu základných platieb alebo režimu jednotnej platby na plochu v súlade s hlavou III kapitolou 1 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a na priestorovo rôznom prekrývajúcom poľnohospodárskom pozemku na účely zostávajúcich režimov pomoci na plochu a/alebo opatrení na rozvoj vidieka.

Článok 39

Overovanie podmienok oprávnenosti

1.   Oprávnenosť poľnohospodárskych pozemkov sa overuje akýmikoľvek vhodnými prostriedkami. Toto overovanie zahŕňa v prípade potreby aj overenie plodiny. Na tento účel sa v prípade potreby vyžaduje dodatočný dôkaz.

2.   Na trvalé trávne porasty, ktoré možno spásať a ktoré sú súčasťou zaužívaných miestnych postupov v prípade, keď trávy alebo iné rastlinné krmivá na pastvinách tradične neprevládajú, sa môže podľa potreby uplatniť koeficient zníženia podľa článku 32 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na plochu, na ktorú možno poskytnúť podporu, meranú v súlade s článkom 38 tohto nariadenia. Keď sa plocha využíva spoločne, príslušné orgány ju pridelia jednotlivým príjemcom v pomere, v akom ju využívajú alebo v pomere práv na jej užívanie.

3.   Krajinné prvky nahlásené príjemcami ako oblasť ekologického záujmu, ktorá nie je súčasťou plochy, na ktorú možno poskytnúť podporu, v súlade s článkami 9 a 10 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014, sa overujú podľa rovnakých zásad, aké sa uplatňujú na plochy, na ktoré možno poskytnúť podporu.

4.   Pokiaľ ide o kontrolu opatrení na rozvoj vidieka a v prípade, keď členské štáty stanovia, že sa určité prvky kontroly na mieste môžu vykonávať na základe vzorky, táto vzorka musí zaručovať spoľahlivú a reprezentatívnu úroveň kontroly. Členské štáty stanovia kritériá výberu vzorky. Ak kontroly na uvedenej vzorke odhalia akékoľvek neplnenie povinností, veľkosť a rozsah vzorky sa primeraným spôsobom zväčšia.

Článok 40

Kontroly pomocou diaľkového snímania

Keď členský štát vykonáva kontroly na mieste prostredníctvom diaľkového snímania, príslušný orgán:

a)

vykonáva interpretáciu ortofotosnímok (satelitných alebo leteckých) všetkých poľnohospodárskych pozemkov pre každú žiadosť o pomoc a/alebo žiadosť o platbu, ktorá sa má skontrolovať, s cieľom rozlíšiť typy krajinnej pokrývky a v prípade potreby druh plodiny, a merať plochu;

b)

vykonáva fyzické inšpekcie v teréne všetkých poľnohospodárskych pozemkov, v prípade ktorých interpretácia snímok neumožňuje príslušnému orgánu presvedčivo overiť presnosť nahlásenia plôch;

c)

vykonáva všetky kontroly potrebné na overenie plnenia kritérií oprávnenosti, záväzkov a ďalších povinností týkajúcich sa poľnohospodárskych pozemkov;

d)

prijíma alternatívne opatrenia na meranie plochy v súlade s článkom 38 ods. 1 všetkých pozemkov, na ktoré sa nevzťahuje vyhotovovanie snímok.

Článok 41

Správa o kontrole

1.   O každej kontrole na mieste podľa tohto oddielu sa vypracuje správa, ktorá umožní preskúmať podrobnosti vykonaných kontrol a vyvodiť závery o plnení kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností. V správe sa uvádzajú najmä:

a)

kontrolované režimy pomoci alebo podporné opatrenia, žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu;

b)

prítomné osoby;

c)

kontrolované poľnohospodárske pozemky, merané poľnohospodárske pozemky vrátane, ak je to uplatniteľné, výsledku meraní každého meraného poľnohospodárskeho pozemku a použité metódy merania;

d)

ak je to uplatniteľné, výsledky merania nepoľnohospodárskej pôdy, vzhľadom na ktorú sa žiada o podporu v rámci opatrení na rozvoj vidieka, a použité metódy merania;

e)

či bola príjemcovi kontrola oznámená, a ak áno, v akom predstihu;

f)

údaje o akýchkoľvek špecifických kontrolných opatreniach, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s jednotlivými režimami pomoci alebo režimami podpory;

g)

údaj o akýchkoľvek ďalších vykonaných kontrolných meraniach;

h)

údaj o akomkoľvek zistenom neplnení povinností, ktoré by si mohlo vyžadovať oznámenie vzhľadom na iné režimy pomoci, podporné opatrenia a/alebo krížové plnenie;

i)

údaj o akýchkoľvek zistených prípadoch neplnenia povinností, ktoré by si mohli v budúcich rokoch vyžadovať následné kroky.

2.   Príjemcovi sa poskytne príležitosť podpísať správu počas kontroly, aby potvrdil svoju prítomnosť pri kontrole a doplnil svoje pripomienky. Keď členské štáty použijú správu o kontrole vyhotovenú elektronickými prostriedkami počas kontroly, príslušný orgán umožní elektronický podpis príjemcu, alebo sa správa o kontrole bezodkladne zašle príjemcovi, a tak sa mu poskytne príležitosť podpísať správu a doplniť prípadné pripomienky. Keď sa zistí akékoľvek neplnenie povinností, príjemcovi sa doručí kópia správy o kontrole.

Keď sa kontrola na mieste vykonáva pomocou diaľkového snímania v súlade s článkom 40, môžu členské štáty rozhodnúť, že príjemcovi neposkytnú príležitosť podpísať správu o kontrole, ak sa počas kontroly diaľkovým snímaním nezistí žiadne neplnenie povinností. Ak sa v dôsledku takýchto kontrol odhalí akékoľvek neplnenie povinností, príležitosť podpísať správu sa poskytne predtým, než príslušný orgán vyvodí zo zistení závery, pokiaľ ide o prípadné zníženia, zamietnutia, odňatia alebo sankcie z toho vyplývajúce.

Oddiel 3

Kontroly na mieste týkajúce sa žiadostí o pomoc na dobytok a žiadostí o platbu na základe podporných opatrení na zvieratá

Článok 42

Kontroly na mieste

1.   Kontroly na mieste slúžia na overenie plnenia všetkých kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností a vzťahujú sa na všetky zvieratá, vzhľadom na ktoré boli podané žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu v rámci režimov pomoci na zvieratá alebo podporných opatrení na zvieratá, ktoré sa majú kontrolovať.

Keď členský štát stanovil časové obdobie v súlade s článkom 21 ods. 1 písm. d), aspoň 50 % minimálnej miery kontrol na mieste stanovenej v článku 32 alebo článku 33 sa rozvrhne na celé toto časové obdobie týkajúce sa príslušného režimu pomoci na zvieratá alebo podporného opatrenia na zvieratá.

Keď členský štát využije možnosť stanovenú v článku 21 ods. 3, kontrolujú sa aj zvieratá, na ktoré možno poskytnúť pomoc, vymedzené v článku 2 ods. 1 druhom pododseku bode 17 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.

Kontroly na mieste zahŕňajú najmä kontrolu toho, či počet zvierat prítomných v podniku, vzhľadom na ktorý boli predložené žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu, a, ak je to uplatniteľné, počet zvierat, na ktoré možno poskytnúť pomoc, zodpovedá počtu zaregistrovaných zvierat a počtu zvierat oznámenému do počítačovej databázy zvierat.

2.   Kontroly na mieste zahŕňajú aj kontroly:

a)

správnosti a koherentnosti zápisov v registri a oznámení do počítačovej databázy zvierat na základe vzorky podporných dokumentov ako faktúr vystavených pri nákupe a predaji, certifikátov o zabití, veterinárnych certifikátov a, ak je to uplatniteľné, pasov zvierat alebo dokumentov o premiestnení týkajúcich sa zvierat, vzhľadom na ktoré boli predložené žiadosti o pomoc alebo žiadosti o platbu v rámci šiestich mesiacov pred kontrolou na mieste; ak sa však zistia nezrovnalosti, kontrola sa rozšíri na obdobie 12 mesiacov pred kontrolou na mieste;

b)

toho, či všetky hovädzie zvieratá alebo ovce a kozy sú identifikované ušnými štítkami alebo inými prostriedkami identifikácie, ak je to uplatniteľné, s priloženým pasom zvierat alebo dokumentmi o premiestnení a či sú zaregistrované a či boli riadne oznámené do počítačovej databázy zvierat.

Kontroly uvedené v prvom pododseku písm. b) sa môžu vykonávať na základe náhodnej vzorky. Keď táto kontrola vzorky odhalí akékoľvek neplnenie povinností, kontrolujú sa všetky zvieratá, alebo sa extrapolujú závery zo vzorky.

Článok 43

Správa o kontrole v súvislosti s režimami pomoci na zvieratá a podpornými opatreniami na zvieratá

1.   O každej kontrole na mieste na základe tohto oddielu sa vypracuje správa, ktorá umožní preskúmať údaje o vykonaných kontrolách. V správe sa uvádzajú najmä:

a)

kontrolované režimy pomoci na zvieratá a/alebo podporné opatrenia na zvieratá a žiadosti o pomoc na dobytok a/alebo žiadosti o platbu;

b)

prítomné osoby;

c)

počet a druh zistených zvierat a, ak je to uplatniteľné, čísla ušných štítkov, zápisy v registri a v počítačovej databáze zvierat a akékoľvek podporné dokumenty, ktoré boli kontrolované, výsledky kontrol a, kde je to uplatniteľné, osobitné poznámky týkajúce sa jednotlivých zvierat a/alebo ich identifikačný kód;

d)

to, či bola príjemcovi návšteva oznámená, a ak áno, v akom predstihu. Najmä keď sa prekročí limit 48 hodín uvedený v článku 25, musí sa v správe o kontrole uviesť dôvod;

e)

údaje o akýchkoľvek špecifických kontrolných opatreniach, ktoré sa majú vykonať v súvislosti s režimami pomoci na zvieratá a/alebo podpornými opatreniami na zvieratá;

f)

údaj o akýchkoľvek ďalších kontrolných meraniach, ktoré sa majú vykonať.

2.   Príjemcovi sa poskytne príležitosť podpísať správu počas kontroly, aby potvrdil svoju prítomnosť pri kontrole a doplnil svoje pripomienky. Keď členské štáty použijú správu o kontrole vyhotovenú elektronickými prostriedkami počas kontroly, príslušný orgán umožní elektronický podpis príjemcu, alebo sa správa o kontrole bezodkladne zašle príjemcovi, a tak sa mu poskytne príležitosť podpísať správu a doplniť prípadné pripomienky. Keď sa zistí akékoľvek neplnenie povinností, príjemcovi sa doručí kópia správy o kontrole.

3.   Keď členské štáty vykonávajú kontroly na mieste podľa tohto nariadenia v spojení s inšpekciami podľa nariadenia (ES) č. 1082/2003, správa o kontrole sa doplní správami v súlade s článkom 2 ods. 5 uvedeného nariadenia.

4.   Keď sa počas kontrol na mieste vykonávaných v súlade s týmto nariadením odhalia prípady nesúladu s hlavou I nariadenia (ES) č. 1760/2000 alebo nariadenia (ES) č. 21/2004, kópie správy o kontrole stanovenej v tomto článku sa bezodkladne zašlú orgánom zodpovedným za uplatňovanie uvedených nariadení.

KAPITOLA IV

Osobitné pravidlá

Článok 44

Pravidlá týkajúce sa výsledkov kontrol pre regionálne alebo kolektívne oblasti ekologického záujmu

V prípade regionálneho alebo kolektívneho plnenia v súlade s článkom 46 ods. 5 alebo 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 sa určená plocha spoločných priľahlých oblastí ekologického záujmu pridelí každému účastníkovi úmerne k jeho podielu na spoločných ekologických oblastiach na základe toho, čo nahlásil v súlade s článkom 18 tohto nariadenia.

Na účely uplatňovania článku 26 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 na každého účastníka regionálneho alebo kolektívneho plnenia je určená oblasť ekologického záujmu súčtom prideleného podielu spoločných oblastí ekologického záujmu určených podľa prvého pododseku tohto článku a oblastí ekologického záujmu určených, pokiaľ ide o jednotlivé povinnosti.

Článok 45

Overovanie obsahu tetrahydrokanabinolu v pestovanej konope

1.   Na účely článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 vytvoria členské štáty systém s cieľom určiť obsah tetrahydrokanabinolu (ďalej len „THC“) v pestovaných plodinách podľa prílohy I k tomuto nariadeniu.

2.   Príslušný orgán členského štátu uchováva záznamy týkajúce sa zistení obsahu THC. Tieto záznamy obsahujú v prípade každej odrody aspoň výsledky z hľadiska obsahu THC každej vzorky vyjadrené v percentách na dve desatinné miesta, použitý postup, počet vykonaných skúšok, údaj o bode, pri ktorom bola vzorka odobraná, a opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni.

3.   Ak priemer všetkých vzoriek danej odrody prekročí obsah THC stanovený v článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, členské štáty použijú počas nasledujúceho roka nároku v prípade príslušnej odrody postup B uvedený v prílohe I k tomuto nariadeniu. Tento postup sa použije v priebehu nasledujúcich rokov nároku, pokiaľ sa všetky analytické výsledky týkajúce sa danej odrody nebudú nachádzať pod úrovňou obsahu THC stanovenou v článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013.

Ak priemer všetkých vzoriek danej odrody prekročí obsah THC stanovený v článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v druhom roku, príslušný členský štát oznámi Komisii povolenie zákazu obchodovania s touto odrodou v súlade s článkom 18 smernice Rady 2002/53/ES (20). Takéto oznámenie sa Komisii zašle najneskôr do 15. novembra príslušného roka nároku. Od nasledujúceho roka nároku nie je odroda, na ktorú sa táto žiadosť vzťahuje, oprávnená na priame platby v príslušnom členskom štáte.

4.   Plodiny konope sa naďalej pestujú za normálnych podmienok pestovania v súlade s miestnymi postupmi aspoň 10 dní po skončení kvitnutia, aby bolo možné vykonať kontroly stanovené v odsekoch 1, 2 a 3.

Členské štáty môžu povoliť zber konope po začiatku kvitnutia, avšak len do uplynutia 10-dňovej lehoty po skončení kvitnutia, pod podmienkou, že inšpektori určia, na ktorých reprezentatívnych častiach každého dotknutého pozemku musí pestovanie pokračovať aspoň počas 10 dní po skončení kvitnutia na účely inšpekcie v súlade s metódou stanovenou v prílohe I.

5.   Oznámenie uvedené v odseku 3 sa podáva v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 792/2009 (21).

HLAVA IV

OPATRENIA NA ROZVOJ VIDIEKA NESÚVISIACE S PLOCHOU ANI SO ZVIERATAMI

KAPITOLA I

Úvodné ustanovenie

Článok 46

Rozsah pôsobnosti

Táto hlava sa vzťahuje na výdavky vzniknuté v rámci opatrení stanovených v článkoch 14 až 20, článku 21 ods. 1 s výnimkou ročnej prémie na základe písmen a) a b), článku 27, článku 28 ods. 9, článkoch 35 a 36 a článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, v článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v článku 20, článku 36 písm. a) bode vi), písm. b) bodoch ii), vi) a vii), článku 36 písm. b) bodoch i) a iii), pokiaľ ide o náklady na zriadenie, a článkoch 52 a 63 nariadenia (ES) č. 1698/2005.

KAPITOLA II

Kontroly

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 47

Žiadosti o podporu, žiadosti o platbu a iné vyhlásenia

1.   Členské štáty stanovia vhodné postupy na predkladanie žiadostí o podporu, žiadostí o platbu a iných vyhlásení týkajúcich sa opatrení na rozvoj vidieka nesúvisiacich s plochou ani so zvieratami.

2.   Príjemca musí v prípade opatrení na základe článku 15 ods. 1 písm. b), článku 16 ods. 1, článku 19 ods. 1 písm. c) a článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 podať žiadosť o ročnú platbu.

Oddiel 2

Ustanovenia týkajúce sa kontrol

Článok 48

Administratívne kontroly

1.   Administratívne kontroly sa vykonávajú pri všetkých žiadostiach o podporu, žiadostiach o platbu alebo iných vyhláseniach, ktoré musí predložiť príjemca alebo tretia strana, a zahŕňajú všetky prvky, ktoré je možné a vhodné kontrolovať prostredníctvom administratívnych kontrol. V rámci postupov sa musia zaznamenávať vykonané kontrolné práce, výsledky overovania a opatrenia prijaté v prípade nezrovnalostí.

2.   Administratívne kontroly žiadostí o podporu zabezpečujú súlad operácie s platnými povinnosťami stanovenými v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve alebo v programe rozvoja vidieka vrátane tých, ktoré sa týkajú verejného obstarávania, štátnej pomoci a iných povinných noriem a požiadaviek. Kontroly zahŕňajú predovšetkým overovanie:

a)

oprávnenosti príjemcu;

b)

kritérií oprávnenosti, záväzkov a iných povinností týkajúcich sa operácie, vzhľadom na ktorú sa žiada o podporu;

c)

plnenia kritérií výberu;

d)

oprávnenosti nákladov na operáciu vrátane dodržiavania kategórie nákladov alebo metódy výpočtu, ktoré sa majú použiť, keď sa na operáciu alebo jej časť vzťahuje článok 67 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

e)

pokiaľ ide o náklady uvedené v článku 67 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, okrem vecných príspevkov a odpisov, overovanie primeranosti predložených nákladov. Náklady sa hodnotia použitím vhodných systémov hodnotenia, ako sú napr. referenčné náklady, porovnanie rozličných ponúk alebo hodnotiaci výbor.

3.   Administratívne kontroly žiadostí o platbu zahŕňajú predovšetkým a v prípade potreby, čo sa týka predmetnej žiadosti o platbu, overovanie:

a)

ukončenej operácie v porovnaní s operáciou, vzhľadom na ktorú bola predložená žiadosť o podporu a na ktorú bola podpora poskytnutá;

b)

vzniknutých nákladov a uskutočnených platieb.

4.   Administratívne kontroly zahŕňajú postupy na zabránenie neregulárnemu dvojitému financovaniu v rámci režimov Únie alebo vnútroštátnych režimov a v rámci predchádzajúceho programového obdobia. Keď dochádza k financovaniu z iných zdrojov, uvedenými kontrolami sa zabezpečí, aby celková poskytnutá podpora neprekročila maximálne povolené sumy alebo miery podpory.

5.   Administratívne kontroly investičných operácií, zahŕňajú minimálne jednu návštevu podporovanej operácie alebo lokality, kam plynú investície, s cieľom overiť realizáciu investície.

Príslušný orgán však môže rozhodnúť, že takéto návštevy nevykoná v náležite odôvodnených prípadoch, ktorými sú:

a)

operácia je zahrnutá do vzorky kontroly na mieste, ktorá sa má vykonať v súlade s článkom 49;

b)

príslušný orgán sa domnieva, že predmetná operácia predstavuje malú investíciu;

c)

príslušný orgán považuje riziko nesplnenia podmienok na získanie podpory alebo nerealizovania investície za malé.

Rozhodnutie uvedené v druhom pododseku a jeho zdôvodnenie sa zaznamenajú.

Článok 49

Kontroly na mieste

1.   Členské štáty organizujú kontroly schválených operácií na mieste na základe vhodnej vzorky. Tieto kontroly sa podľa možností vykonávajú pred uskutočnením záverečnej platby týkajúcej sa operácie.

2.   Inšpektori vykonávajúci kontrolu na mieste sa nezúčastnili na administratívnych kontrolách tej istej operácie.

Článok 50

Miera kontrol a výber vzoriek na kontroly na mieste

1.   Výdavky, ktoré sú predmetom kontrol na mieste, predstavujú minimálne 5 % výdavkov uvedených v článku 46, ktoré sú spolufinancované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktoré má v každom kalendárnom roku vyplatiť platobná agentúra.

Keď sa na operáciu, ktorá je predmetom kontroly na mieste, poskytol preddavok alebo priebežné platby, tieto platby sa započítavajú do výdavkov, ktoré sú predmetom kontrol na mieste, ako sa uvádza v prvom pododseku.

2.   Iba kontroly vykonané do konca príslušného kalendárneho roka sa započítavajú do plnenia minimálnej úrovne uvedenej v odseku 1.

Žiadosti o platbu, ktoré sa po administratívnych kontrolách považujú za neoprávnené, sa nezapočítavajú do plnenia minimálnej úrovne uvedenej v odseku 1.

3.   Do plnenia minimálnej úrovne uvedenej v odseku 1 sa započítavajú iba kontroly spĺňajúce všetky požiadavky článkov 49 a 51.

4.   Vzorka schválených operácií, ktorá sa má skontrolovať v súlade s odsekom 1, zohľadňuje predovšetkým:

a)

potrebu kontrolovať vhodnú kombináciu typov a veľkostí operácií;

b)

akékoľvek rizikové faktory určené vnútroštátnymi kontrolami alebo kontrolami Únie;

c)

príspevok typu operácie k riziku chybovosti pri realizácii programu rozvoja vidieka;

d)

potrebu udržať rovnováhu medzi opatreniami a typmi operácií;

e)

potrebu náhodného výberu 30 % až 40 % výdavkov.

5.   Keď kontroly na mieste odhalia akékoľvek významné neplnenie povinností v súvislosti s podporným opatrením alebo typom operácie, príslušný orgán zvýši mieru kontrol opatrenia alebo typu operácie v nasledujúcom kalendárnom roku na vhodnú úroveň.

6.   Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že znížia minimálnu úroveň kontrol na mieste vykonávaných každý kalendárny rok, ako sa uvádza v odseku 1, na 3 % zo sumy spolufinancovanej z EPFRV.

Členské štáty môžu uplatňovať prvý pododsek iba v prípade, ak sú splnené všeobecné podmienky zníženia minimálnej úrovne kontrol na mieste stanovené Komisiou v súlade s článkom 62 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Keď sa už neplní ktorákoľvek z podmienok uvedených v druhom pododseku, členské štáty bezodkladne zrušia svoje rozhodnutie znížiť minimálnu úroveň kontrol na mieste. Od nasledujúceho kalendárneho roka uplatnia minimálnu úroveň kontrol na mieste uvedenú v odseku 1.

Článok 51

Obsah kontrol na mieste

1.   Kontrolami na mieste sa overuje, či boli operácie vykonané v súlade s platnými pravidlami a zahŕňajú všetky kritériá oprávnenosti, záväzky a iné povinnosti týkajúce sa podmienok poskytnutia podpory, ktoré možno skontrolovať v čase návštevy. Zabezpečujú, aby operácia bola oprávnená na podporu EPFRV.

2.   Kontrolami na mieste sa overuje správnosť údajov, ktoré nahlásil príjemca, ich porovnaním s podkladovými dokumentmi.

Zahŕňa to overenie toho, či žiadosti o platbu predložené príjemcom sú podložené účtovnými alebo inými dokumentmi, v prípade potreby vrátane kontroly presnosti údajov v žiadosti o platbu na základe údajov alebo obchodných dokumentov, ktoré majú u seba tretie strany.

3.   Kontrolami na mieste sa overuje, či využitie alebo zamýšľané využitie operácie je v súlade s využitím, ktoré je opísané v žiadosti o podporu a vzhľadom na ktoré bola poskytnutá podpora.

4.   S výnimkou mimoriadnych okolností, ktoré príslušné orgány riadne zaznamenajú a vysvetlia, zahŕňajú kontroly na mieste návštevu miesta vykonávania operácie, alebo, ak je operácia nehmotná, návštevu organizátora operácie.

Článok 52

Kontroly ex post

1.   Kontroly ex post sa vykonávajú v prípade investičných operácií s cieľom overiť plnenie záväzkov podľa článku 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 alebo uvedených v programe rozvoja vidieka.

2.   Kontroly ex post sa v každom kalendárnom roku vzťahujú na minimálne 1 % výdavkov EPFRV na investičné operácie, ktoré sú stále predmetom záväzku uvedeného v odseku 1 a vzhľadom na ktoré sa uskutočnila záverečná platba z EPFRV. Zohľadnia sa iba kontroly, ktoré sa vykonali do konca príslušného kalendárneho roka.

3.   Vzorka operácií, ktorá sa má kontrolovať v súlade s odsekom 1, je založená na analýze rizík a finančného vplyvu jednotlivých operácií, typov operácií alebo opatrení. 20 % až 25 % vzorky sa vyberie náhodne.

Článok 53

Správa o kontrole

1.   O každej kontrole na mieste na základe tohto oddielu sa vypracuje správa, ktorá umožní preskúmať údaje o vykonaných kontrolách. V správe sa uvádzajú najmä:

a)

kontrolované opatrenia a žiadosti alebo žiadosti o platbu;

b)

prítomné osoby;

c)

to, či bola príjemcovi návšteva oznámená, a ak áno, v akom predstihu.

d)

výsledky kontrol a akékoľvek prípadné pripomienky;

e)

akékoľvek ďalšie kontrolné opatrenia, ktoré sa majú vykonať.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje mutatis mutandis na kontroly ex post v rámci tohto oddielu.

3.   Príjemcovi sa poskytne príležitosť podpísať správu počas kontroly, aby sa potvrdila prítomnosť príjemcu pri kontrole a doplnili jeho pripomienky. Keď členské štáty použijú správu o kontrole vyhotovenú elektronickými prostriedkami počas kontroly, príslušný orgán umožní elektronický podpis príjemcu, alebo sa správa o kontrole bezodkladne zašle príjemcovi, a tak sa mu poskytne príležitosť podpísať správu a doplniť prípadné pripomienky. Keď sa zistí akékoľvek neplnenie povinností, príjemcovi sa doručí kópia správy o kontrole.

Oddiel 3

Ustanovenia týkajúce sa kontrol osobitných opatrení

Článok 54

Prenos znalostí a informačné akcie

Príslušný orgán overuje plnenie požiadavky, aby subjekty poskytujúce služby prenosu znalostí a informačné služby mali primerané kapacity, ako sa vyžaduje v článku 14 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Príslušný orgán overuje obsah a trvanie programov výmeny pracovníkov v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch a návštev poľnohospodárskych podnikov a lesov podľa článku 14 ods. 5 uvedeného nariadenia. Uvedené overovania sa vykonáva prostredníctvom administratívnych kontrol a, na základe vzorky, prostredníctvom kontrol na mieste.

Článok 55

Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

Pokiaľ ide o operácie stanovené v článku 15 ods. 1 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, príslušný orgán overuje plnenie požiadavky, aby orgány alebo subjekty vybrané na poskytovanie poradenstva mali primerané zdroje a aby sa výberové konanie konalo prostredníctvom verejného obstarávania podľa článku 15 ods. 3 uvedeného nariadenia. Uvedené overovanie sa vykonáva prostredníctvom administratívnych kontrol a, na základe vzorky, prostredníctvom kontrol na mieste.

Článok 56

Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

Pokiaľ ide o opatrenie stanovené v článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, príslušný orgán môže v prípade potreby použiť na overovanie plnenia povinností a kritérií oprávnenosti dôkazy získané od iných útvarov, subjektov alebo organizácií. Príslušný orgán sa však presvedčí o tom, že daný útvar, subjekt alebo organizácia pracujú na úrovni postačujúcej na kontrolu plnenia povinností a kritérií oprávnenosti. Na tento účel príslušný orgán vykoná správne kontroly a, na základe vzorky, kontroly na mieste.

Článok 57

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Pokiaľ ide o operácie uvedené v článku 19 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, príslušný orgán prostredníctvom administratívnych kontrol a, na základe vzorky, prostredníctvom kontrol na mieste overuje plnenie:

a)

podnikateľského plánu v súlade s článkom 19 ods. 4 a 5 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a článku 8 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014 (22) vrátane v prípade mladých poľnohospodárov požiadavky, aby vyhovovali vymedzeniu pojmu „aktívny poľnohospodár“, ako je uvedené v článku 19 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

b)

pravidla obdobia odkladu na splnenie podmienok týkajúcich sa profesijných zručností podľa článku 2 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2014 (23).

Článok 58

Zakladanie skupín a organizácií výrobcov

Pokiaľ ide o opatrenie stanovené v článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, členské štáty uznávajú skupinu výrobcov po overení splnenia kritérií stanovených v odseku 1 uvedeného článku a vnútroštátnych pravidiel zo strany tejto skupiny. Po uznaní príslušný orgán overuje nepretržité plnenie kritérií uznávania a podnikateľského plánu v súlade s článkom 27 ods. 2 uvedeného nariadenia prostredníctvom administratívnych kontrol a aspoň raz za päť rokov prostredníctvom kontroly na mieste.

Článok 59

Riadenie rizík

Pokiaľ ide o špecifickú podporu uvedenú v článku 36 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, príslušný orgán prostredníctvom administratívnych kontrol a, na základe vzorky, prostredníctvom kontrol na mieste overuje najmä:

a)

či boli poľnohospodári oprávnení na podporu v súlade s článkom 36 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

b)

pri kontrole žiadostí o platby prostredníctvom vzájomných fondov podľa článku 36 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, či bola kompenzácia zaplatená v plnej výške združeným poľnohospodárom v súlade s článkom 36 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Článok 60

Iniciatíva Leader

1.   Členské štáty uplatňujú vhodný systém dozoru nad miestnymi akčnými skupinami.

2.   Čo sa týka výdavkov vzniknutých podľa článku 35 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, členské štáty môžu delegovať vykonávanie administratívnych kontrol uvedených v článku 48 tohto nariadenia na miestne akčné skupiny prostredníctvom formálneho aktu. Členské štáty sú však naďalej zodpovedné za overenie toho, či miestne akčné skupiny majú na vykonanie uvedenej činnosti administratívnu a kontrolnú kapacitu.

V prípade delegovania uvedeného v prvom pododseku vykonáva príslušný orgán pravidelné kontroly miestnych akčných skupín vrátane kontrol účtovníctva a opakovania administratívnych kontrol na základe vzorky.

Príslušný orgán vykonáva aj kontroly na mieste uvedené v článku 49 tohto nariadenia. Pokiaľ ide o kontrolnú vzorku výdavkov týkajúcich sa iniciatívy Leader, uplatňuje sa minimálne rovnaké percento, ako sa uvádza v článku 50 tohto nariadenia.

3.   Pokiaľ ide o výdavky vzniknuté na základe článku 35 ods. 1 písm. a), d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článku 35 ods. 1 písm. b) a c) uvedeného nariadenia, keď je samotná miestna akčná skupina príjemcom podpory, administratívne kontroly vykonávajú osoby nezávislé od príslušnej miestnej akčnej skupiny.

Článok 61

Úrokové dotácie a dotácie záručných poplatkov

1.   Pokiaľ ide o výdavky vzniknuté podľa článku 69 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, administratívne kontroly a kontroly na mieste sa vykonávajú u príjemcu a v závislosti od realizácie príslušnej operácie. Analýza rizika v súlade s článkom 50 tohto nariadenia sa vzťahuje, a to minimálne jedenkrát, na príslušné operácie na základe diskontovanej hodnoty dotácie.

2.   Príslušný orgán prostredníctvom administratívnych kontrol a v prípade potreby prostredníctvom návštev in situ sprostredkovateľských finančných inštitúcií a príjemcu zabezpečí, že platby sprostredkovateľským finančným inštitúciám sú v súlade s právom Únie a dohodou uzavretou medzi platobnou agentúrou a sprostredkovateľskou finančnou inštitúciou.

3.   Ak sú úrokové dotácie a dotácie záručných poplatkov spojené s finančnými nástrojmi v rámci jednej operácie zameranej na tých istých konečných prijímateľov, príslušný orgán vykoná kontroly na úrovni konečných prijímateľov iba v tých prípadoch, ktoré sú stanovené v článku 40 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 62

Technická pomoc na podnet členských štátov

Pokiaľ ide o výdavky vzniknuté podľa článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, články 48 až 51 a článok 53 tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis.

Administratívne kontroly uvedené v článku 48 a kontroly na mieste uvedené v článku 49 vykonáva subjekt, ktorý je funkčne nezávislý od subjektu, ktorý schvaľuje platby na technickú pomoc.

KAPITOLA III

Neoprávnené platby a administratívne sankcie

Článok 63

Čiastočné alebo úplné odňatie podpory a administratívne sankcie

1.   Platby sa počítajú na základe súm, ktoré sa na základe vykonaných administratívnych kontrol uvedených v článku 48 považujú za oprávnené.

Príslušný orgán preskúma žiadosť o platbu, ktorá mu bola doručená od príjemcu, a stanoví sumy podpory, ktoré sú oprávnené na poskytnutie podpory. Stanoví:

a)

sumu, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi na základe žiadosti o platbu a rozhodnutí o grante;

b)

sumu, ktorá sa má vyplatiť príjemcovi po preskúmaní oprávnenosti výdavkov v žiadosti o platbu.

Ak suma stanovená podľa písmena a) druhého pododseku prevýši sumu stanovenú podľa písmena b) uvedeného pododseku o viac ako 10 %, administratívna sankcia sa uplatní na sumu stanovenú podľa písm. b). Výška sankcie predstavuje rozdiel medzi uvedenými dvoma sumami, no nesmie prekročiť úplné odňatie podpory.

Žiadne sankcie sa však neuplatňujú, ak príjemca môže príslušnému orgánu presvedčivo preukázať, že nie je vinný za zahrnutie neoprávnenej sumy, alebo ak sa príslušný orgán presvedčí inak o tom, že príslušný príjemca nie je vinný.

2.   Administratívna sankcia uvedená v odseku 1 sa uplatňuje mutatis mutandis na neoprávnené výdavky určené počas kontrol na mieste uvedených v článku 49. V tomto prípade sú preskúmané výdavky kumulatívne výdavky vynaložené na príslušnú operáciu. Platí to bez toho, aby boli dotknuté výsledky predchádzajúcich kontrol na mieste týkajúcich sa príslušných operácií.

HLAVA V

SYSTÉM KONTROL A ADMINISTRATÍVNE SANKCIE V SÚVISLOSTI S KRÍŽOVÝM PLNENÍM

KAPITOLA I

Spoločné ustanovenia

Článok 64

Vymedzenie pojmov

Na účely technických špecifikácií potrebných na uplatňovanie systému kontrol a administratívnych sankcií v súvislosti s krížovým plnením sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„špecializované kontrolné orgány“ sú príslušné vnútroštátne kontrolné orgány uvedené v článku 67 tohto nariadenia zodpovedné za zabezpečenie plnenia pravidiel uvedených v článku 93 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

b)

„akt“ je každá jedna smernica a nariadenie uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013;

c)

„rok zistenia“ je kalendárny rok, v ktorom boli vykonané administratívne kontroly alebo kontroly na mieste;

d)

„oblasti krížového plnenia“ sú ktorékoľvek z troch rôznych oblastí uvedených v článku 93 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a zachovávanie trvalých pasienkov uvedené v článku 93 ods. 3 uvedeného nariadenia.

KAPITOLA II

Kontrola

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 65

Systém kontroly krížového plnenia

1.   Členské štáty zriadia systém zaručujúci efektívnu kontrolu dodržiavania krížového plnenia. Tento systém zabezpečuje najmä:

a)

keď príslušným kontrolným orgánom nie je platobná agentúra, prenos potrebných informácií týkajúcich sa príjemcov uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 od platobnej agentúry špecializovaným kontrolným orgánom a/alebo, ak je to uplatniteľné, prostredníctvom koordinačného orgánu;

b)

metódy, ktoré sa majú uplatňovať pri výbere kontrolných vzoriek;

c)

údaje o charaktere a rozsahu kontrol, ktoré sa majú vykonať;

d)

správy o kontrole obsahujúce najmä akékoľvek zistené neplnenie povinností a posúdenie jeho závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania;

e)

keď príslušným kontrolným orgánom nie je platobná agentúra, posielanie správ o kontrole od špecializovaných kontrolných orgánov buď platobnej agentúre, alebo koordinačnému orgánu, alebo obom;

f)

uplatňovanie systému znížení a vylúčení platobnou agentúrou.

2.   Členské štáty môžu stanoviť postup, podľa ktorého príjemca oznámi platobnej agentúre prvky potrebné na určenie požiadaviek a noriem, ktoré sa naňho vzťahujú.

Článok 66

Vyplácanie pomoci v súvislosti s kontrolami krížového plnenia

Pokiaľ ide o kontroly krížového plnenia, keď sa tieto kontroly nemôžu ukončiť pred vyplatením platieb a ročných prémií podľa článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 príslušnému príjemcovi, suma, ktorú má zaplatiť príjemca v dôsledku akejkoľvek administratívnej sankcie, sa vymáha v súlade s článkom 7 tohto nariadenia alebo prostredníctvom jej započítania.

Článok 67

Zodpovednosť príslušného kontrolného orgánu

1.   Príslušný kontrolný orgán má tieto zodpovednosti:

a)

špecializované kontrolné orgány zodpovedajú za vykonávanie kontrol dodržiavania príslušných požiadaviek a noriem;

b)

platobné agentúry zodpovedajú za stanovenie administratívnych sankcií v jednotlivých prípadoch v súlade s hlavou IV kapitolou II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 a kapitolou III uvedenej hlavy.

2.   Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty rozhodnúť, že kontroly týkajúce sa všetkých alebo určitých požiadaviek, noriem, aktov alebo oblastí krížového plnenia vykoná platobná agentúra za predpokladu, že členský štát zaručí, aby účinnosť kontrol bola minimálne rovnocenná s účinnosťou kontrol vykonávaných špecializovanými kontrolnými orgánmi.

Oddiel 2

Kontroly na mieste

Článok 68

Minimálna miera kontrol

1.   Pokiaľ ide o požiadavky a normy, za ktoré zodpovedá, príslušný kontrolný orgán vykonáva kontroly na mieste u minimálne 1 % celkového počtu príjemcov uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, za ktoré príslušný kontrolný orgán zodpovedá.

Odchylne od prvého pododseku v prípade skupín osôb uvedených v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa každý jednotlivý člen týchto skupín môže považovať za príjemcu na účely výpočtu kontrolnej vzorky uvedenej v prvom pododseku.

Minimálna miera kontrol uvedená v prvom pododseku sa môže dosiahnuť na úrovni každého príslušného kontrolného orgánu alebo na úrovni každého aktu alebo normy alebo každej skupiny aktov alebo noriem. Keď platobná agentúra nevykoná kontroly, táto minimálna miera kontrol sa aj tak môže dosiahnuť na úrovni každej platobnej agentúry.

Keď právne predpisy uplatniteľné na akt a normy už stanovujú minimálnu mieru kontrol, uplatní sa táto miera namiesto minimálnej miery uvedenej v prvom pododseku. Členské štáty môžu alternatívne rozhodnúť, že každý prípad neplnenia povinností zistený v priebehu kontrol na mieste podľa právnych predpisov uplatniteľných na akty a normy, ktoré sa vykonávajú nad rámec vzorky uvedenej v prvom pododseku, sa musí oznámiť príslušnému kontrolnému orgánu zodpovednému za príslušný akt alebo príslušnú normu, a ten musí vykonať následné kroky. Uplatňujú sa ustanovenia tejto kapitoly a hlavy III kapitol I, II a III.

Čo sa týka povinností krížového plnenia v súvislosti so smernicou Rady 96/22/ES, uplatňovanie špecifickej úrovne výberu vzorky plánov monitorovania sa považuje za vyhovujúce požiadavke na minimálnu mieru uvedenú v prvom pododseku.

2.   Odchylne od odseku 1 s cieľom dosiahnuť minimálnu mieru kontroly podľa uvedeného odseku na úrovni každého aktu alebo normy, alebo skupiny aktov alebo noriem členský štát môže:

a)

použiť výsledky kontrol na mieste, ktoré boli vykonané podľa právnych predpisov uplatniteľných na uvedené akty a normy v prípade vybraných poľnohospodárov alebo

b)

nahradiť vybraných príjemcov príjemcami podliehajúcimi kontrole na mieste, ktoré sa vykonávajú podľa právnych predpisov uplatniteľných na uvedené akty a normy pod podmienkou, že títo príjemcovia sú príjemcami uvedenými v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

V takýchto prípadoch sa kontroly na mieste vzťahujú na všetky aspekty príslušných aktov alebo noriem vymedzené v rámci krížového plnenia. Okrem toho členský štát zabezpečuje, že účinnosť uvedených kontrol na mieste je minimálne rovnocenná s účinnosťou kontrol na mieste vykonávaných príslušnými kontrolnými orgánmi.

3.   Pri stanovovaní minimálnej miery kontrol uvedenej v odseku 1 tohto článku sa nezohľadňujú potrebné opatrenia uvedené v článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

4.   Pokiaľ sa kontrolami na mieste odhalí významný stupeň nesúladu s daným aktom alebo danou normou, počet kontrol na mieste, ktoré sa majú vykonať v prípade tohto aktu alebo tejto normy v nasledujúcom kontrolnom období, sa zvýši. Príslušný kontrolný orgán môže v rámci špecifického aktu rozhodnúť, že obmedzí rozsah pôsobnosti uvedených ďalších kontrol na mieste na najčastejšie porušované požiadavky.

5.   Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosť stanovenú v článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, opatrenia potrebné na overenie toho, či príjemcovia napravili príslušnú situáciu nesúladu, sa uplatňuje na vzorke 20 % týchto príjemcov.

Článok 69

Výber kontrolnej vzorky

1.   Výber vzorky poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa majú kontrolovať v súlade s článkom 68, sa zakladá, ak je to uplatniteľné, na analýze rizika podľa uplatniteľných právnych predpisov alebo na analýze rizika primeranej požiadavkám alebo normám. Uvedené analýzy rizika môžu byť založené na úrovni jednotlivého poľnohospodárskeho podniku alebo na úrovni kategórií poľnohospodárskych podnikov alebo geografických zón.

Pri analýze rizika sa môže zohľadniť jedna alebo obe z týchto možností:

a)

účasť príjemcu v poľnohospodárskom poradenskom systéme vytvorenom podľa článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

b)

účasť príjemcu v certifikačnom systéme, ak je príslušný režim relevantný, pokiaľ ide o príslušné požiadavky a normy.

Členský štát môže na základe analýzy rizika rozhodnúť, že vylúči príjemcov zúčastňujúcich sa v certifikačnom systéme uvedenom v druhom pododseku písm. b) z kontrolnej vzorky založenej na riziku. Keď sa však certifikačný systém vzťahuje iba na časť požiadaviek a noriem, ktoré musí dodržiavať príjemca v rámci krížového plnenia, na požiadavky alebo normy, na ktoré sa nevzťahuje certifikačný systém, sa uplatňujú primerané rizikové faktory.

Keď analýza výsledkov kontroly odhalí, že k nesúladu s požiadavkami alebo normami, ktoré obsahuje certifikačný systém uvedený v druhom pododseku písm. b), dochádza veľmi často, musia sa opätovne posúdiť rizikové faktory týkajúce sa príslušných požiadaviek alebo noriem.

2.   Odsek 1 sa nevzťahuje na kontroly vykonávané v nadväznosti na akékoľvek neplnenie povinností, na ktoré bol príslušný kontrolný orgán upozornený akýmkoľvek iným spôsobom. Vzťahuje sa však na kontroly vykonávané ako následné kroky na základe článku 97 ods. 3 druhého pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

3.   S cieľom zabezpečiť prvok reprezentatívnosti sa náhodne vyberie 20 % až 25 % z minimálneho počtu príjemcov, u ktorých sa majú vykonať kontroly na mieste podľa článku 68 ods. 1 prvého pododseku. Ak je však počet príjemcov, u ktorých sa majú vykonať kontroly na mieste, vyšší ako minimálny počet, percento náhodne vybraných príjemcov v dodatočnej vzorke nesmie prekročiť 25 %.

4.   Čiastočný výber kontrolnej vzorky sa môže v prípade potreby vykonať na základe dostupných informácií pred koncom príslušnej lehoty na podávanie žiadostí. Predbežná vzorka sa doplní po získaní všetkých príslušných žiadostí.

5.   Vzorka príjemcov, ktorá sa má kontrolovať v súlade s článkom 68 ods. 1, sa môže vybrať zo vzoriek príjemcov, ktoré už boli vybrané podľa článkov 30 až 34 a na ktoré sa uplatňujú príslušné požiadavky alebo normy. Táto možnosť sa však nevzťahuje na kontroly príjemcov v rámci režimov podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedených v článkoch 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

6.   Odchylne od článku 68 ods. 1 sa vzorky príjemcov, ktoré sa majú kontrolovať na mieste, môžu vybrať v minimálnej miere 1 % oddelene od každého z nasledujúcich príjemcov, ktorí podliehajú povinnostiam krížového plnenia v súlade s článkom 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013:

a)

príjemcovia, ktorým sa poskytujú priame platby na základe nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

b)

príjemcovia, ktorým sa poskytuje podpora v sektore vinohradníctva a vinárstva na základe článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

c)

príjemcovia, ktorým sa poskytuje ročná prémia na základe článku 21 ods. 1 písm. a) a b) a článkov 28 až 31, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

7.   Keď sa na základe analýzy rizika vykonanej na úrovni poľnohospodárskeho podniku dospeje k záveru, že poľnohospodári, ktorí nie sú príjemcami, predstavujú väčšie riziko ako príjemcovia uvedení v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, títo príjemcovia sa môžu nahradiť poľnohospodármi, ktorí nie sú príjemcami. V tom prípade musí celkový počet kontrolovaných poľnohospodárov aj tak dosiahnuť mieru kontroly stanovenú v článku 68 ods. 1 tohto nariadenia. Dôvody takéhoto nahradenia sa riadne odôvodnia a zdokumentujú.

8.   Postupy stanovené v odsekoch 5 a 6 sa môžu kombinovať, keď takáto kombinácia zvýši účinnosť kontrolného systému.

Článok 70

Určenie súladu s požiadavkami a normami

1.   Ak je to uplatniteľné, dodržiavanie požiadaviek a noriem sa určí použitím prostriedkov stanovených v právnych predpisoch uplatniteľných na príslušnú požiadavku alebo normu.

2.   V iných prípadoch a v prípade potreby sa určovanie vykonáva prostredníctvom použitia akýchkoľvek vhodných prostriedkov, o ktorých rozhodne príslušný kontrolný orgán, ktorými sa zabezpečuje presnosť minimálne rovnocenná s presnosťou vyžadovanou pri úradných určeniach podľa vnútroštátnych pravidiel.

3.   V prípade potreby sa kontroly na mieste môžu vykonávať s použitím techník diaľkového snímania.

Článok 71

Prvky kontrol na mieste

1.   Pri výkone kontrol na vzorke stanovenej v článku 68 ods. 1 príslušný kontrolný orgán zabezpečuje kontrolu všetkých vybraných príjemcov, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek a noriem z ich strany, za ktoré zodpovedá príslušný kontrolný orgán.

Bez ohľadu na prvý pododsek, keď sa dosiahne minimálna miera kontrol na úrovni každého aktu alebo normy alebo skupiny aktov alebo noriem uvedená v článku 68 ods. 1 treťom pododseku, vybraní príjemcovia sa kontrolujú, pokiaľ ide o dodržiavanie príslušných aktov alebo noriem alebo skupín aktov alebo noriem z ich strany.

Keď je skupina osôb uvedená v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vybraná do vzorky uvedenej v článku 68 ods. 1 tohto nariadenia, príslušný kontrolný orgán zabezpečuje, aby sa kontrolovali všetci členovia skupiny, pokiaľ ide o dodržiavanie požiadaviek a noriem z ich strany, za ktoré sú zodpovední.

Všeobecne platí, že sa kontroluje každý príjemca vybraný na kontrolu na mieste v čase, keď je možné kontrolovať väčšinu požiadaviek a noriem, vzhľadom na ktoré bol vybraný. Členské štáty však zabezpečujú, aby sa počas roka dosiahla náležitá úroveň kontroly všetkých požiadaviek a noriem.

2.   Kontroly na mieste sa, ak je to uplatniteľné, vzťahujú na všetku poľnohospodársku pôdu podniku. Skutočná inšpekcia priamo v teréne ako súčasť kontroly na mieste sa však môže obmedziť na vzorku minimálne polovice poľnohospodárskych pozemkov podniku, na ktoré sa vzťahujú uvedené požiadavky alebo normy, pod podmienkou, že takouto vzorkou sa zaručí spoľahlivá a reprezentatívna úroveň kontroly požiadaviek a noriem.

Prvý pododsek platí bez toho, aby bol dotknutý výpočet a uplatňovanie administratívnej sankcie podľa hlavy IV kapitoly II delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 a kapitoly III tejto hlavy. Ak sa kontrolou vzorky uvedenou v prvom pododseku odhalí neplnenie povinností, vzorka momentálne kontrolovaných poľnohospodárskych pozemkov sa zväčší.

Okrem toho, ak je v právnych predpisoch uplatniteľných na akty alebo normy tak stanovené, práve vykonávaná inšpekcia súladu s požiadavkami a normami ako súčasť kontroly na mieste sa môže obmedziť na reprezentatívnu vzorku objektov určených na kontrolu. Členské štáty však zabezpečujú, aby boli vykonané kontroly v súvislosti so všetkými požiadavkami a normami, vzhľadom na ktoré sa v čase návštevy môže kontrolovať súlad.

3.   Kontroly uvedené v odseku 1 sa spravidla vykonávajú ako súčasť jednej návštevy. Pozostávajú z overenia požiadaviek a noriem, vzhľadom na ktoré sa v čase návštevy môže kontrolovať súlad. Cieľom týchto kontrol je zistiť akýkoľvek možný nesúlad s uvedenými požiadavkami a normami a okrem toho určiť prípady, ktoré sa majú predložiť na ďalšie kontroly.

4.   Kontroly na mieste na úrovni poľnohospodárskeho podniku sa môžu nahradiť administratívnymi kontrolami za predpokladu, že členský štát zabezpečí, aby administratívne kontroly boli aspoň rovnako účinné ako kontroly na mieste.

5.   Pri vykonávaní kontrol na mieste môžu členské štáty použiť objektívne kontrolné ukazovatele špecifické pre určité požiadavky a normy za predpokladu, že zaručia, aby účinnosť kontroly príslušných požiadaviek a noriem bola aspoň rovnocenná s účinnosťou kontrol na mieste vykonávaných bez použitia ukazovateľov.

Ukazovatele musia byť priamo prepojené s požiadavkami alebo normami, ktoré reprezentujú, a musia sa vzťahovať na všetky prvky, ktoré sa majú pri kontrole uvedených požiadaviek alebo noriem kontrolovať.

6.   Kontroly na mieste týkajúce sa vzorky stanovenej v článku 68 ods. 1 tohto nariadenia sa vykonávajú počas toho istého kalendárneho roka, v ktorom boli predložené žiadosti o pomoc a/alebo žiadosti o platbu, alebo, pokiaľ ide o žiadosti o podporné opatrenia v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, kedykoľvek počas obdobia uvedeného v článku 97 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 72

Správa o kontrole

1.   Každá kontrola na mieste vykonávaná podľa tejto hlavy je predmetom správy o kontrole, ktorú vypracúva príslušný kontrolný orgán alebo za ktorú nesie zodpovednosť.

Správa sa delí na tieto časti:

a)

všeobecnú časť, ktorá obsahuje najmä tieto informácie:

i)

príjemca vybraný na kontrolu na mieste;

ii)

prítomné osoby;

iii)

či bol príjemca na návštevu upozornený, a ak áno, v akom časovom predstihu;

b)

časť, ktorá sa venuje jednotlivým vykonaným kontrolám týkajúcim sa jednotlivých aktov a noriem a ktorá obsahuje najmä tieto informácie:

i)

požiadavky a normy, ktoré boli predmetom kontroly na mieste;

ii)

charakter a rozsah vykonaných kontrol;

iii)

zistenia;

iv)

akty a normy, v súvislosti s ktorými sa zistil akýkoľvek nesúlad;

c)

časť obsahujúca vyhodnotenie, v ktorej sa posudzuje význam neplnenia povinností vo vzťahu ku každému aktu a/alebo každej norme na základe kritérií závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania v súlade s článkom 99 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 s uvedením všetkých faktorov, ktoré by mali viesť k zväčšeniu alebo zmenšeniu zníženia, ktoré sa má uplatniť.

Keď ustanovenia týkajúce sa predmetnej požiadavky alebo normy nechávajú priestor na to, aby sa v prípade zisteného neplnenia povinností ďalej nepostupovalo, alebo keď sú podpory udelené podľa článku 17 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, musí sa to uviesť v správe.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje bez ohľadu na to, či bol príslušný príjemca vybraný na kontrolu na mieste v súlade s článkom 69 kontrolovaný na mieste podľa právnych predpisov uplatniteľných na akty a normy v súlade s článkom 68 ods. 2 alebo akýmkoľvek iným spôsobom bol naňho upozornený príslušný kontrolný orgán v rámci ďalšieho postupu vo veci neplnenia povinností.

3.   O každom určenom nesúlade je príjemca informovaný do troch mesiacov odo dňa kontroly na mieste.

Pokiaľ príjemca neprijal bezodkladne nápravné opatrenie, ktorým ukončí zistené neplnenie povinností v zmysle článku 99 ods. 2 druhého pododseku nariadenia 1306/2013, je informovaný v lehote stanovenej v prvom pododseku tohto odseku o tom, že sa má prijať nápravné opatrenie podľa článku 99 ods. 2 druhého pododseku nariadenia č. 1306/2013.

Pokiaľ príjemca neprijal bezodkladne nápravné opatrenie, ktorým ukončí zistené neplnenie povinností v zmysle článku 97 ods. 3 nariadenia 1306/2013, príslušný príjemca je informovaný najneskôr do jedného mesiaca po rozhodnutí o neuplatnení administratívnej sankcie podľa uvedeného článku, že sa má prijať nápravné opatrenie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek konkrétne ustanovenia obsiahnuté v právnych predpisoch uplatniteľných na požiadavky a normy, správa o kontrole sa dokončí do jedného mesiaca od kontroly na mieste. Táto lehota sa však môže za náležite odôvodnených okolností predĺžiť na tri mesiace, najmä, ak si to vyžaduje chemická alebo fyzikálna analýza.

Keď príslušným kontrolným orgánom nie je platobná agentúra, správa o kontrole a, na požiadanie, relevantné podporné dokumenty sa zašlú alebo sprístupnia platobnej agentúre alebo koordinačnému orgánu do jedného mesiaca od ich dokončenia.

Keď však správa neobsahuje žiadne zistenia, členský štát môže rozhodnúť, že sa takáto správa nezašle pod podmienkou, že sa priamo sprístupní platobnej agentúre alebo koordinačnému orgánu do jedného mesiaca od jej dokončenia.

KAPITOLA III

Výpočet a uplatňovanie administratívnych sankcií

Článok 73

Všeobecné zásady

1.   Keď je viac ako jedna platobná agentúra zodpovedná za riadenie rôznych režimov uvedených v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, opatrení uvedených v článku 21 ods. 1 písm. a) a b) a článkoch 28 až 31, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a platieb súvisiacich s režimami podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva uvedených v článkoch 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, členské štáty zabezpečia, aby sa na určené neplnenie povinností a v prípade potreby všetky zodpovedajúce administratívne sankcie upozornili všetky platobné agentúry zapojené do uvedených platieb. Toto zahŕňa prípady, keď neplnenie kritérií oprávnenosti takisto predstavuje nedodržanie pravidiel týkajúcich sa krížového plnenia a naopak. Členské štáty, ak je to uplatniteľné, zabezpečia, aby sa uplatňovala jedna miera zníženia.

2.   Pokiaľ bol určený viac ako jeden prípad neplnenia povinností, pokiaľ ide o rôzne akty alebo normy v tej istej oblasti krížového plnenia, tieto prípady sa na účely stanovenia zníženia uvedeného v článku 39 ods. 1 a článku 40 delegovaného nariadenia č. 640/2014 považujú za jedno nesplnenie povinností.

3.   Nedodržanie normy, ktoré predstavuje aj nesplnenie požiadavky, sa považuje za jedno nesplnenie povinností. Na účely výpočtu znížení sa nesplnenie povinností považuje za časť oblasti, na ktorú sa vzťahuje požiadavka.

4.   Administratívna sankcia sa uplatňuje na celkovú sumu platieb uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť danému príjemcovi:

a)

na základe žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, ktoré predložil alebo predloží počas roka zistenia a/alebo

b)

pokiaľ ide o žiadosti o režimy podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva na základe článkov 46 a 47 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Pokiaľ ide o písmeno b) prvého pododseku, príslušná suma sa na účely reštrukturalizácie a konverzie vydelí tromi.

5.   Čo sa týka skupiny osôb uvedenej v článkoch 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, percento zníženia sa vypočíta v súlade s touto hlavou kapitolou III a hlavou IV kapitolou II delegovaného nariadenia č. 640/2014. V tom prípade môžu členské štáty v záujme proporcionality uplatniť uvedené percento zníženia na časť dotácie pridelenej členovi skupiny, ktorí si neplní povinnosti.

Článok 74

Výpočet a uplatňovanie administratívnych sankcií v prípade nedbanlivosti

1.   Keď sa určil viac ako jeden prípad nesplnenia povinností súvisiacich s rôznymi oblasťami krížového plnenia z nedbanlivosti, postup stanovenia zníženia uvedený v článku 39 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014 sa uplatňuje individuálne na každé nesplnenie povinností.

Výsledné percentá znížení sa spočítajú. Maximálne zníženie však nesmie prekročiť 5 % celkovej sumy uvedenej v článku 73 ods. 4 tohto nariadenia.

2.   V prípade, že sa určí opakované nesplnenie povinností z nedbanlivosti spolu s iným nesplnením povinností alebo iným opakovaným neplnením povinností, výsledné percento znížení sa spočíta. Maximálne zníženie však nesme prekročiť 15 % celkovej sumy uvedenej v článku 73 ods. 4.

Článok 75

Výpočet a uplatňovanie administratívnych sankcií v prípade úmyselného neplnenia povinností

V prípade úmyselného neplnenia povinností extrémneho rozsahu, závažnosti alebo trvania je príjemca, okrem uloženej sankcie vypočítanej v súlade s článkom 40 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014, vylúčený zo všetkých platieb uvedených v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v nasledujúcom kalendárnom roku.

HLAVA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 76

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti o pomoc, žiadosti o podporu alebo žiadosti o platbu týkajúce sa rokov nároku alebo prémiových období začínajúcich od 1. januára 2015.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1082/2003 z 23. júna 2003, ktoré stanovuje podrobné pravidlá na vykonanie nariadenia (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady vzhľadom na minimálnu úroveň kontrol, ktoré sa majú vykonať v rámci systému na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 9).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(10)  Smernica Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996 o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka, ktorou sa zrušujú smernice 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/EHS (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3);

(11)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014, s. 48).

(12)  Nariadenie Európskeho parlament a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

(14)  Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).

(15)  Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74).

(16)  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

(17)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(19)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(20)  Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1).

(21)  Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).

(22)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (pozri stranu 18 tohto úradného vestníka).

(23)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA

Metóda Spoločenstva na kvantitatívne stanovenie Δ9-tetrahydrokanabinolu v odrodách konopy

1.   Rozsah a oblasť pôsobnosti

Touto metódou sa stanovuje obsah Δ9-tetrahydrokanabinolu (ďalej len „THC“) v odrodách konopy (Cannabis sativa L.). Podľa potreby sa pri tejto metóde uplatňujú postupy A alebo B, ktoré sú opísané v tomto dokumente.

Táto metóda je založená na kvantitatívnom stanovení Δ9-THC plynovou chromatografiou (GC) po extrakcii vhodným rozpúšťadlom.

1.1.   Postup A

Postup A sa využíva na kontroly produkcie podľa článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a článku 30 písm. g) tohto nariadenia.

1.2.   Postup B

Postup B sa využíva v prípadoch uvedených v článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a článku 36 ods. 6 tohto nariadenia.

2.   Odber vzoriek

2.1.   Vzorky

a)

Postup A: V poraste na koreni danej odrody konopy sa odoberie 30 cm časť aspoň s jedným samičím súkvetím na každej vybranej rastline. Odber vzoriek sa vykoná v priebehu dňa počas obdobia od 20 dní po začatí kvitnutia do 10 dní po skončení kvitnutia, pričom sa sleduje systematický vzor a vylúčia sa okraje porastu, aby sa zabezpečila reprezentatívnosť vzorky pre dané pole.

Členské štáty môžu schváliť odber vzoriek v období od začatia kvitnutia do 20 dní po začatí kvitnutia za predpokladu, že v prípade každej pestovanej odrody sa odoberú iné reprezentatívne vzorky v súlade s prvým pododsekom počas obdobia od 20 dní po začatí kvitnutia do 10 dní po skončení kvitnutia.

b)

Postup B: V poraste na koreni danej odrody konopy sa odoberie vrchná tretina každej vybranej rastliny. Odber vzoriek sa vykoná v priebehu dňa počas 10 dní po skončení kvitnutia, pričom sa sleduje systematický vzor a vylúčia sa okraje porastu, aby sa zabezpečila reprezentatívnosť vzorky pre dané pole. V prípade dvojdomých odrôd sa odoberú len samičie rastliny.

2.2.   Veľkosť vzorky

Postup A: Vzorka pozostáva z častí 50 rastlín na pole.

Postup B: Vzorka pozostáva z častí 200 rastlín na pole.

Každá vzorka sa umiestni do textilného alebo papierového vrecka bez polámania a odošle sa do laboratória na analýzu.

Členský štát môže stanoviť odber druhej vzorky na prípadnú kontraanalýzu, pričom sa táto vzorka uloží u pestovateľa alebo orgánu zodpovedného za analýzu.

2.3.   Sušenie a skladovanie vzorky

Sušenie vzoriek začne čo najskôr, a to v každom prípade do 48 hodín, pričom sa využije akákoľvek metóda s teplotou do 70 °C.

Vzorky sa sušia na konštantnú hmotnosť a obsah vlhkosti od 8 % do 13 %.

Po vysušení sa vzorky bez polámania uskladnia na tmavom mieste pri teplote do 25 °C.

3.   Stanovenie obsahu THC

3.1.   Príprava skúšobnej vzorky

Stonky a semená väčšie ako 2 mm sa odstránia zo sušených vzoriek.

Sušené vzorky sa zomelú na polojemný prášok (ktorý prepadne cez 1 mm sito).

Prášok sa môže uskladňovať počas 10 týždňov pri teplote do 25 °C na tmavom a suchom mieste.

3.2.   Činidlá a extrakčný roztok

Činidlá

Δ9-tetrahydrokanabinol, s čistotou na chromatografické účely,

skvalén, s čistotou na chromatografické účely, ako vnútorný štandard.

Extrakčný roztok

35 mg skvalénu na 100 ml hexánu.

3.3.   Extrakcia Δ9–THC

100 mg zomletej skúšobnej vzorky sa odváži, vloží do skúmavky centrifúgy s 5 ml extrakčného roztoku, ktorý obsahuje vnútorný štandard.

Vzorka sa umiestni do ultrazvukového kúpeľa na 20 minút. Potom sa odstredí počas piatich minút rýchlosťou 3 000 otáčok za minútu a potom sa zo sedimentu zleje roztok s THC. Tento roztok sa vstrekne do chromatografu a vykoná sa kvantitatívna analýza.

3.4.   Plynová chromatografia

a)   Prístroje

plynový chromatograf s plameňovým ionizačným detektorom a deleným alebo nedeleným injektorom,

valec umožňujúci dobré oddeľovanie kanabinoidov, napríklad sklenená kapilára 25 m dlhá s priemerom 0,22 mm impregnovaná s 5 % nepolárnym fenyl-metyl siloxanom.

b)   Rozsah kalibrácie

Najmenej tri body pri postupe A a päť bodov pri postupe B vrátane bodov pri koncentrácii 0,04 a 0,50 mg/ml Δ9-THC v extrakčnom roztoku.

c)   Pokusné podmienky

Tieto podmienky sa uvádzajú ako príklad pre valec uvedený v písmene a):

teplota pece 260 °C

teplota vstrekovača 300 °C

teplota detektora 300 °C

d)   Vstreknutý objem: 1 μl

4.   Výsledky

Výsledky sa vyjadria na dve desatinné miesta v gramoch Δ9-THC na 100 gramov analyzovanej vzorky vysušenej na konštantnú hmotnosť. Použije sa tolerancia 0,03 g na 100 g.

Postup A: Jedno stanovenie na testovanú vzorku.

Pokiaľ je však získaný výsledok nad limitom stanoveným v článku 32 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, vykoná sa druhé stanovenie analyzovanej vzorky a priemerná hodnota dvoch stanovení sa bude považovať za výsledok.

Postup B: Výsledok zodpovedá priemernej hodnote dvoch stanovení na skúšobnú vzorku.