31.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 808/2014

zo 17. júla 2014,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3, článok 12, článok 14 ods. 6, článok 41, článok 54 ods. 4, článok 66 ods. 5, článok 67, článok 75 ods. 5 a článok 76 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) č. 1305/2013 sa stanovujú všeobecné pravidlá, ktorými sa upravuje podpora Únie pre rozvoj vidieka financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a dopĺňajú spoločné ustanovenia o európskych štrukturálnych a investičných fondoch stanovené v časti dva nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (2). S cieľom zabezpečiť, aby nový právny rámec vytvorený uvedenými nariadeniami fungoval hladko a uplatňoval sa jednotne, bola Komisia splnomocnená prijať určité pravidlá týkajúce sa jeho vykonávania.

(2)

Mali by sa stanoviť pravidlá prezentácie obsahu programov rozvoja vidieka, najmä na základe požiadaviek článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Tiež by sa malo stanoviť, ktoré z týchto pravidiel prezentácie sa vzťahujú aj na programy cielené na spoločné nástroje pre neobmedzené záruky a sekuritizáciu, ktoré umožňujú kapitálovú úľavu a ktoré využíva Európska investičná banka (ďalej len „EIB“), uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Pravidlá týkajúce sa obsahu národných rámcov by sa tiež mali stanoviť.

(3)

Postupy a harmonogramy týkajúce sa schválenia národných rámcov by sa mali stanoviť.

(4)

Na účel systematizácie zmeny programov rozvoja vidieka by sa mali stanoviť pravidlá na ich predkladanie, ako aj frekvencia zmien. Cieľom týchto pravidiel je čo najviac znížiť administratívnu záťaž a zároveň ponechať flexibilitu v jasne vymedzených núdzových situáciách a špecifických situáciách.

(5)

Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa zmien národných rámcov vrátane časového rozvrhu, a to najmä s cieľom uľahčiť zmenu národných rámcov členských štátov, ktoré majú regionálne programy.

(6)

S cieľom zabezpečiť riadne využívanie zdrojov EPFRV by sa mali stanoviť systémy poukážok alebo ekvivalentné systémy na pokrytie nákladov účastníkov pri prenose znalostí a informačných akcií, aby sa zabezpečilo, že vrátené výdavky sú jednoznačne prepojené s konkrétnou oprávnenou odbornou prípravou alebo prenosom znalostí, ktoré sa poskytli účastníkovi.

(7)

S cieľom zabezpečiť, aby sa vybral poskytovateľ služby, ktorý ponúka najlepší pomer medzi kvalitou a cenou, pri výbere orgánov alebo subjektov ponúkajúcich poradenské služby by sa mali dodržiavať uplatniteľné vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania.

(8)

Keďže konečné platby by sa mali poskytnúť len na základe správneho vykonávania podnikateľských plánov, mali by sa stanoviť spoločné parametre takéhoto posúdenia. S cieľom uľahčiť prístup mladých poľnohospodárov, ktorí prvýkrát zakladajú podnik, k ostatným opatreniam v rámci opatrenia pre rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti uvedeného v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa pokrytia niekoľkých opatrení v podnikateľských plánoch, ako aj postupu schvaľovania príslušných žiadostí.

(9)

Členským štátom by sa malo povoliť vypočítať podporu na záväzky v rámci agro-environmentálnych opatrení súvisiacich s klímou, ekologického poľnohospodárstva a opatrení týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat na základe iných jednotiek ako tie, ktoré sú stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013, z dôvodu špecifickej povahy uvedených záväzkov. Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa dodržiavania maximálnej povolenej sumy, výnimky pre platby na dobytčie jednotky a koeficienty konverzie rôznych kategórií zvierat na dobytčie jednotky.

(10)

Aby sa zabezpečilo, že sa výpočet dodatočných nákladov a straty príjmu v prípade opatrení uvedených v článkoch 28 až 31, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vykonáva transparentným a overiteľným spôsobom, je potrebné stanoviť určité spoločné prvky na výpočet, ktorý by sa uplatňoval vo všetkých členských štátoch.

(11)

S cieľom predísť nadmernej kompenzácii a zvýšeniu administratívneho zaťaženia by sa mali stanoviť pravidlá pre kombináciu určitých opatrení.

(12)

Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa začatia prevádzky národných vidieckych sietí, ako aj ich štruktúry, aby sa zabezpečilo, že tieto siete budú môcť fungovať efektívne a včas s cieľom sprevádzať vykonávanie programu.

(13)

V záujme zabezpečenia informovanosti o činnostiach zameraných na rozvoj vidieka, ktoré využívajú podporu z EPFRV, a ich propagácie, musí riadiaci orgán plniť povinnosti, ktoré by sa mali ďalej spresniť v tomto nariadení. Riadiaci orgán by mal v rámci stratégie systematizovať svoje celkové úsilie v oblasti poskytovania informácií a propagácie a prostredníctvom vytvorenia jednej webovej stránky alebo jedného webového portálu zvyšovať informovanosť o cieľoch politiky rozvoja vidieka a posilniť dostupnosť a transparentnosť informácií o možnostiach financovania. Je potrebné prijať ustanovenia o povinnosti príjemcov informovať o podpore z EPFRV poskytnutej na ich projekty.

(14)

S cieľom uľahčiť zriadenie spoločného monitorovacieho a hodnotiaceho systému by sa mali vymedziť spoločné prvky uvedeného systému vrátane ukazovateľov a plánu hodnotenia.

(15)

Je potrebné stanoviť ústredné prvky výročnej správy o vykonávaní uvedenej v článku 75 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a minimálne požiadavky na plán hodnotenia uvedený v článku 56 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru pre rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o prezentáciu programov rozvoja vidieka, postupy a harmonogramy schvaľovania a zmien programov rozvoja vidieka a národné rámce, obsah národných rámcov, informovanie o programoch rozvoja vidieka a ich propagáciu, vykonávanie niektorých opatrení týkajúcich sa rozvoja vidieka, monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ.

Článok 2

Obsah programov rozvoja vidieka a národných rámcov

Prezentácia obsahu programov rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a v článku 8 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, národných programov cielených na spoločné nástroje pre neobmedzené záruky a sekuritizáciu, ktoré umožňujú kapitálovú úľavu a ktoré využíva Európska investičná banka (ďalej len „EIB“), ako sa uvádza v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, a národných rámcov, ako sa uvádza v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, sa stanovuje v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Prijímanie národných rámcov

Národné rámce uvedené v článku 6 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa prijmú v súlade s článkom 29 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Článok 4

Zmeny programov rozvoja vidieka

1.   Návrhy na zmenu programov rozvoja vidieka a osobitných programov na zriadenie a prevádzku národných vidieckych sietí musia obsahovať najmä tieto informácie:

a)

typ zmeny, ktorá sa navrhuje;

b)

dôvody a/alebo problémy s vykonávaním, ktoré odôvodňujú zmenu;

c)

očakávané účinky zmeny;

d)

vplyv zmeny na ukazovatele;

e)

vzťah medzi zmenou a dohodou o partnerstve uvedenou v kapitole II hlavy II nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

2.   Zmeny programu typu uvedeného v článku 11 písm. a) bode i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa môžu navrhnúť najviac trikrát v priebehu programovacieho obdobia.

Za kalendárny rok a za jeden program je možné predložiť jediný návrh na zmenu pre všetky ostatné typy zmien spolu, s výnimkou roku 2023, v ktorom sa môže predložiť viac než jediný návrh na zmenu v prípade zmien týkajúcich sa výlučne prispôsobenia plánu financovania, vrátane akýchkoľvek výsledných zmien plánu ukazovateľov.

Prvý a druhý pododsek sa neuplatňujú:

a)

v prípade, že je nutné prijať/podniknúť núdzové opatrenia v dôsledku prírodných katastrof a katastrofických udalostí formálne uznaných príslušným národným orgánom verejnej správy, alebo

b)

v prípade, že je zmena potrebná v dôsledku zmeny právneho rámca Únie, alebo

c)

na základe preskúmania výkonnosti uvedeného v článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, alebo

d)

v prípade zmeny v príspevku EPFRV plánovanom na každý rok uvedenom v článku 8 ods. 1 písm. h) bode i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktorá je výsledkom vývoja ročného rozčlenenia podľa členských štátov uvedeného v článku 58 ods. 7 uvedeného nariadenia.

3.   Členské štáty predkladajú Komisii svoju poslednú zmenu programu typu uvedeného v článku 11 písm. a) bode iii) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 do 30. septembra 2020.

Iné typy zmien programu sa Komisii predkladajú do 30. septembra 2023.

4.   Ak sa zmenou programu zmenia akékoľvek údaje, ktoré sú zahrnuté do tabuľky národného rámca uvedenej v článku 6 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, schválenie takejto zmeny programu predstavuje schválenie zodpovedajúcej revízie uvedenej tabuľky.

Článok 5

Zmena národných rámcov

1.   Článok 30 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, článok 11 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a článok 4 ods. 1 písm. b) a c) tohto nariadenia sa uplatňujú mutatis mutandis na zmeny národných rámcov.

2.   Členské štáty, ktoré sa rozhodli pre predkladanie národných rámcov s tabuľkou uvedenou v článku 6 ods. 3 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, môžu predložiť Komisii zmeny národného rámca týkajúce sa uvedenej tabuľky, pričom sa zohľadní úroveň vykonávania ich rôznych programov.

3.   Komisia po schválení zmien podľa odseku 2 prispôsobí finančné plány príslušných programov uvedené v článku 8 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 revidovanej tabuľke za predpokladu, že:

a)

sa celkový príspevok z EPFRV na program za celé programovacie obdobie nemení;

b)

sa celková suma pridelená z EPFRV príslušnému členskému štátu nemení;

c)

sa ročné rozčlenenia programu na roky predchádzajúce roku revízie nemenia;

d)

sa ročné ročná suma pridelená z EPFRV príslušnému členskému štátu dodržiava;

e)

sa celkové financovanie z EPFRV na opatrenia súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy stanovené v článku 59 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 dodržiava.

4.   S výnimkou prípadov mimoriadnych opatrení v dôsledku prírodných katastrof alebo katastrofických udalostí formálne uznaných príslušným národným orgánom verejnej správy, zmien právneho rámca, alebo zmien vyplývajúcich z preskúmania výkonnosti uvedeného v článku 21 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa žiadosti o zmenu národného rámca podľa odseku 2 môžu predkladať len raz za kalendárny rok do 1. apríla. Odchylne od článku 4 ods. 2 druhého pododseku sa okrem jediného návrhu na zmenu predloženého na ten istý rok môžu vykonať navyše aj zmeny v programoch vyplývajúce z takejto revízie môžu.

5.   Vykonávací akt o schválení zmeny sa prijme v dostatočnom predstihu, aby sa umožnilo zmeniť príslušné rozpočtové záväzky pred koncom roka, v ktorom bola predložená revízia.

Článok 6

Prenos znalostí a informačné akcie

1.   Členské štáty môžu stanoviť možnosť pokrývať výdavky na cestovné, ubytovacie a denné výdavky účastníkov prenosu znalostí a informačných akcií uvedené v článku 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ako aj súvisiace náklady na zastúpenie poľnohospodárov prostredníctvom systému poukážok alebo iného systému s rovnocenným účinkom.

2.   Vzhľadom na systémy uvedené v odseku 1 členské štáty stanovujú:

a)

že obdobie platnosti poukážky alebo jej ekvivalentu nesmie presiahnuť jeden rok;

b)

pravidlá na získanie poukážok alebo ich ekvivalentu, ktoré sa musia hlavne viazať na konkrétnu akciu;

c)

vymedzenie konkrétnych podmienok, za ktorých sa môžu poukážky uhrádzať poskytovateľovi odbornej prípravy alebo iného prenosu znalostí a informačných akcií.

Článok 7

Výber orgánov alebo subjektov ponúkajúcich poradenské služby

Pri výzvach na predloženie ponúk uvedených v článku 15 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa musia dodržiavať uplatniteľné predpisy Únie a vnútroštátne pravidlá v oblasti verejného obstarávania. Náležite zohľadňujú, do akej miery žiadatelia spĺňajú kvalifikáciu uvedenú v článku zo strany žiadateľov.

Článok 8

Podnikateľské plány

1.   Na účely článku 19 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 členské štáty posudzujú pokrok pri realizácii podnikateľských plánov podľa článku 19 ods. 4 uvedeného nariadenia v prípade podpory na základe článku 19 ods. 1 písm. a) bodov i) a ii) uvedeného nariadenia z hľadiska riadneho vykonávania opatrení uvedených v článku 5 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 807/2014 (3).

2.   Pri podpore podľa článku 19 ods. 1 písm. a) bodu i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 môžu členské štáty v prípade, že sa obchodný plán vzťahuje na používanie iných opatrení na rozvoj vidieka na základe uvedeného nariadenia stanoviť, že sa schválením žiadosti o podporu poskytuje aj prístup k podpore v rámci uvedených opatrení. Ak členský štát využije túto možnosť, stanovuje, že v žiadosti o podporu sa poskytujú potrebné informácie na posúdenie oprávnenosti podľa uvedených opatrení.

Článok 9

Konverzia jednotiek

1.   Ak sú záväzky podľa článkov 28, 29 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vyjadrené v iných jednotkách, ako sú stanovené v prílohe II k uvedenému nariadeniu, členské štáty môžu vypočítať platby na základe týchto iných jednotiek. V takomto prípade členské štáty zabezpečia, aby sa dodržali maximálne ročné sumy oprávnené na podporu EPFRV stanovené v uvedenej prílohe.

2.   S výnimkou platieb za záväzky na miestne plemená, ktorých chov je ohrozený, uvedené v článku 28 ods. 10 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 nie je možné poskytnúť platby podľa článkov 28, 29 a 34 uvedeného nariadenia na dobytčiu jednotku.

Koeficienty konverzie pre rôzne kategórie zvierat na dobytčie jednotky sa stanovujú v prílohe II.

Článok 10

Štandardné predpoklady dodatočných nákladov a straty príjmu

1.   Členské štáty môžu stanoviť výšku platieb na opatrenia alebo druhy operácií uvedené v článkoch 28 až 31 a článkoch 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 na základe štandardných predpokladov dodatočných nákladov a straty príjmu.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby výpočty a zodpovedajúce platby uvedené v odseku 1:

a)

obsahovali len prvky, ktoré sú overiteľné;

b)

vychádzali z číselných údajov stanovených prostredníctvom náležitej expertízy;

c)

jasne označovali zdroj použitých číselných údajov;

d)

boli prípadne odlíšené tak, aby zohľadňovali regionálne alebo miestne podmienky lokalít a skutočné využívanie pôdy;

e)

neobsahovali prvky súvisiace s investičnými nákladmi.

Článok 11

Kombinácia záväzkov a kombinácia opatrení

1.   Rôzne agroenvironmentálne záväzky súvisiace s klímou podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, záväzky ekologického poľnohospodárstva podľa článku 29 uvedeného nariadenia, záväzky týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat podľa článku 33 uvedeného nariadenia a lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky podľa článku 34 uvedeného nariadenia sa môžu kombinovať pod podmienkou, že sa navzájom dopĺňajú a sú zlučiteľné. Členské štáty prikladajú k svojim programom rozvoja vidieka zoznam povolených kombinácií.

2.   Ak sa opatrenia alebo rôzne záväzky v rámci tých istých alebo rôznych opatrení uvedené v odseku 1 kombinujú, pri stanovovaní úrovne podpory členské štáty zohľadňujú konkrétne straty príjmu a dodatočné náklady vyplývajúce z kombinácie.

3.   Ak operácia spadá do dvoch alebo viacerých opatrení alebo do dvoch alebo viacerých rôznych druhov operácií, členské štáty môžu priradiť výdavky dominantnému opatreniu alebo druhu operácie. Uplatňuje sa konkrétna miera príspevku uvedeného dominantného opatrenia alebo druhu operácie.

Článok 12

Národná vidiecka sieť

1.   Členské štáty zabezpečia zriadenie a prevádzku národnej vidieckej siete uvedenej v článku 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a začatie jej akčného plánu najneskôr 12 mesiacov po tom, ako Komisia schváli program rozvoja vidieka alebo osobitný program na zriadenie a prevádzku národnej vidieckej siete.

2.   Štruktúru potrebnú na prevádzkovanie národnej vidieckej siete stanovujú buď príslušné vnútroštátne alebo regionálne orgány alebo sa stanovuje externe výberom prostredníctvom výberových konaní alebo kombináciu oboch. Štruktúra musí umožňovať aspoň vykonávanie činností uvedených v článku 54 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

3.   Ak sa členský štát rozhodol pre osobitný program na zriadenie a prevádzku národnej vidieckej siete, uvedený program zahŕňa prvky uvedené v časti 3 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 13

Informovanie a propagácia

1.   Riadiaci orgán predkladá informačnú a propagačnú stratégiu, ako aj všetky ich zmeny, monitorovaciemu výboru na informačné účely. Stratégia sa predkladá najneskôr šesť mesiacov po prijatí programu rozvoja vidieka. Riadiaci orgán informuje monitorovací výbor aspoň raz ročne o pokroku pri vykonávaní informačnej a propagačnej stratégie a o analýze výsledkov, ako aj o plánovanom informovaní a propagácii, ktoré sa majú vykonať v nasledujúcom roku.

2.   Podrobné pravidlá týkajúce sa povinností riadiaceho orgánu a príjemcov, pokiaľ ide o informovanie a propagáciu, sa stanovujú v prílohe III.

Článok 14

Systém monitorovania a hodnotenia

1.   Spoločný systém monitorovania a hodnotenia uvedený v článku 67 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 obsahuje tieto prvky:

a)

intervenčnú logiku, ktorá znázorňuje interakcie medzi prioritami, oblasťami zamerania a opatreniami;

b)

súbor spoločných ukazovateľov kontextu, výsledku a výstupu vrátane ukazovateľov, ktoré sa majú používať na stanovenie kvantifikovaných cieľov v oblastiach zamerania na rozvoj vidieka, a súbor vopred vymedzených ukazovateľov na preskúmanie výkonnosti;

c)

spoločné hodnotiace otázky stanovené v prílohe V;

d)

zber, uchovávanie a prenos údajov;

e)

pravidelné podávanie správ o monitorovacích a hodnotiacich činnostiach;

f)

plán hodnotenia;

g)

hodnotenia ex ante a ex post a všetky ostatné hodnotiace činnosti súvisiace s programom rozvoja vidieka vrátane tých, ktoré sa vyžadujú na splnenie zvýšených požiadaviek výročných správ o vykonávaní z rokov 2017 a 2019 uvedených v článku 50 ods. 4 a 5 a nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článku 75 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

h)

podporu, aby mohli všetci aktéri zodpovední za monitorovanie a hodnotenie splniť svoje povinnosti.

2.   Spoločný súbor ukazovateľov kontextu, výsledku a výstupu politiky rozvoja vidieka sa stanovuje v prílohe IV. V danej prílohe sa zároveň uvádzajú ukazovatele, ktoré sa majú používať na stanovenie kvantifikovaných cieľov vo vzťahu k oblastiam zamerania na rozvoj vidieka. Na účely stanovenia čiastkových cieľov a cieľov výkonnostného rámca uvedených v bode 2 prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013 členské štáty použijú buď vopred vymedzené ukazovatele výkonnostného rámca stanovené v bode 5 prílohy IV k tomuto nariadeniu alebo nahradia a/alebo doplnia tieto ukazovatele inými relevantnými ukazovateľmi výstupu vymedzenými v programe rozvoja vidieka.

3.   Dokumenty technickej podpory stanovené v prílohe VI tvoria súčasť systému monitorovania a hodnotenia.

4.   V prípade druhov operácií, kde sa potenciálny prínos k oblastiam zamerania uvedeným v článku 5 prvom odseku bodu 2 písm. a), článku 5 prvom odseku bodu 5 písm. a) až d) a článku 5 prvom odseku bodu 6 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 určuje v tabuľke uvedenej v bode 11 písm. c) časti 1 prílohy I k tomuto nariadeniu, zahŕňa elektronický záznam operácií podľa článku 70 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vlajku(-y) na identifikáciu tých prípadov, keď operácia obsahuje zložku, ktorou sa prispieva k jednej alebo viacerým z uvedených oblastí zamerania.

Článok 15

Výročná správa o vykonávaní

Predkladanie výročnej správy o vykonávaní uvedenej v článku 75 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sa stanovuje v prílohe VII k tomuto nariadeniu.

Článok 16

Plán hodnotenia

Minimálne požiadavky na plán hodnotenia uvedený v článku 56 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 sa stanovujú v bode 9 časti 1 prílohy I k tomuto nariadeniu.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. júla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

ČASŤ 1

Prezentácia obsahu programov rozvoja vidieka

1.   Názov programu rozvoja vidieka (PRV)

2.   Členský štát alebo správny región

a)

Geografická oblasť, na ktorú sa program vzťahuje.

b)

Klasifikácia regiónu.

3.   Hodnotenie ex-ante

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

a)

Opis postupu vrátane načasovania hlavných udalostí, priebežných správ, pokiaľ ide o hlavné etapy prípravy a vykonávania programu rozvoja vidieka.

b)

Štruktúrovaná tabuľka s odporúčaniami z hodnotenia ex ante a opisom, ako boli zohľadnené.

c)

Úplná správa z hodnotenia ex ante (vrátane požiadaviek strategického environmentálneho hodnotenia – SEA) sa pripája ako príloha k programu rozvoja vidieka.

4.   Silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby (ďalej len „SWOT“ – strengths, weaknesses, opportunities and threats) a identifikácia potrieb

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

a)

SWOT analýza, ktorá obsahuje tieto časti:

i)

komplexný celkový opis súčasnej situácie v oblasti programu na základe spoločných a programovo špecifických kontextových ukazovateľov a kvalitatívnych informácií;

ii)

silné stránky identifikované v oblasti programu;

iii)

slabé stránky identifikované v oblasti programu;

iv)

príležitosti identifikované v oblasti programu;

v)

hrozby identifikované v oblasti programu;

vi)

štruktúrovanú tabuľku obsahujúcu údaje pre spoločné a programovo špecifické kontextové ukazovatele.

b)

Posúdenie potrieb na základe zistení SWOT analýzy, pre každú prioritu Únie pri rozvoji vidieka (ďalej len „priorita“), oblasť zamerania a tri prierezové ciele (životné prostredie, vrátane osobitných potrieb území sústavy Natura 2000 podľa prioritného akčného rámca (1), zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu, inovácie).

5.   Opis stratégie

a)

Odôvodnenie potrieb vybraných na riešenie prostredníctvom programu rozvoja vidieka a výber cieľov, priorít, oblastí zamerania a stanovenie cieľov na základe zistení SWOT analýzy a posúdenia potrieb. Ak je to vhodné, odôvodnenie tematických čiastkových programov zahrnutých do programu. Odôvodnením sa musí predovšetkým preukázať splnenie požiadaviek uvedených v článku 8 ods. 1 písm. c) bodoch i) a iv) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

b)

Kombinácia a odôvodnenie opatrení rozvoja vidieka pre každú oblasť zamerania vrátane odôvodnenia pridelených finančných prostriedkov na opatrenia a primeranosť finančných zdrojov so stanovenými cieľmi, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 písm. c) bodoch ii) a iii) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Kombinácia opatrení zahrnutých do intervenčnej logiky je založená na zisteniach SWOT analýzy a odôvodnení a zoradení potrieb uvedených v písmene a) podľa priorít.

c)

Opis, ako sa budú riešiť prierezové ciele, vrátane osobitných požiadaviek uvedených v článku 8 ods. 1 písm. c) bode v) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

d)

Súhrnná tabuľka, v ktorej sa opisuje intervenčná logika, priority a oblasti zamerania vybrané na účely programov rozvoja vidieka, kvantifikované ciele a kombinácia opatrení, ktoré sa použijú na ich dosiahnutie, vrátane plánovaných výdavkov. Súhrnná tabuľka sa automaticky generuje z informácií uvedených v bode 5 písm. b) a bode 11 s použitím vlastností systému elektronickej výmeny údajov („SFC 2014“) uvedeného v článku 4 písm. a) a b) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 184/2014 (2).

e)

Opis poradenskej kapacity na zabezpečenie primeraného poradenstva a podpory v prípade regulačných požiadaviek a opatrení týkajúcich sa inovácie s cieľom preukázať opatrenia prijaté podľa článku 8 ods. 1 písm. c) bodu vi) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

6.   Posúdenie podmienok ex ante, ktoré zahŕňa tieto štruktúrované tabuľky:

a)

Informácie o posúdení uplatniteľnosti podmienok ex ante.

b)

V prípade každej uplatniteľnej všeobecnej podmienky ex ante, ktorá je spojená s prioritami, v jednej tabuľke:

i)

posúdenie jej plnenia a

ii)

zoznam priorít/oblastí zamerania a opatrení, na ktoré sa podmienka vzťahuje. Orientačný zoznam priorít/oblastí zamerania a opatrení mimoriadneho významu pre každú podmienku ex ante sa stanovujú v časti 4;

iii)

zoznam relevantných kritérií, ako aj posúdenie ich plnenia;

iv)

odkazy na stratégie, právne akty alebo iné relevantné dokumenty vrátane odkazov na príslušné oddiely, články, ktorými sa preukáže splnenie daného kritéria.

c)

Dve samostatné tabuľky, jedna pre uplatniteľné všeobecné podmienky ex ante a jedna pre uplatniteľné podmienky ex ante spojené s prioritami, ktoré sú úplne alebo čiastočne nesplnené, pričom sa v každej poskytujú tieto informácie:

i)

identifikácia nesplneného kritéria;

ii)

opatrenia, ktoré sa majú prijať na splnenie každého z uvedených kritérií;

iii)

konečné termíny pre tieto opatrenia a

iv)

subjekty zodpovedné za plnenie.

7.   Opis výkonnostného rámca

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

a)

Ak je to relevantné, informácie o výbere ukazovateľov, ako sa uvádza v článku 14 ods. 2, čiastkových cieľov, kľúčových vykonávacích krokov, ako aj rozdelenia výkonnostnej rezervy. Stanovovanie cieľov sa musí odôvodniť v rámci stratégie v súlade s bodom 5 písm. a).

b)

Tabuľku, v ktorej sa pre každú prioritu rozdeľuje výkonnostná rezerva a pre každý ukazovateľ:

i)

ciele do roku 2023. Ciele nezohľadňujú doplnkové vnútroštátne financovanie, ako sa uvádza v bode 12, ani štátnu pomoc vo forme doplnkového vnútroštátneho financovania, ako sa uvádza v bode 13;

ii)

čiastkové ciele na rok 2018 na základe stanovených cieľov.

V prípade, že sa celková suma z EPFRV pridelená na výkonnostnú rezervu líši od pomerného rozdelenia (3) celkových prostriedkov vnútroštátnej výkonnostnej rezervy z EPFRV v dohode o partnerstve na všetky národné a regionálne programy s výnimkou vnútroštátnych programov venovaných spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, a osobitných programov na zriadenie a prevádzku národnej vidieckej siete uvedenej v článku 54 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, odôvodnenie sumy pridelenej z výkonnostnej rezervy.

8.   Opis vybraných opatrení

1.

Opis všeobecných podmienok, ktoré sa uplatňujú na viac ako jedno opatrenie, v relevantných prípadoch vrátane vymedzenia vidieckej oblasti, referenčných úrovní, krížového plnenia, plánovaného použitia finančných nástrojov, plánovaného použitia preddavkov a spoločných ustanovení pre investície vrátane ustanovení článkov 45 a 46 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

V prípade potreby sa zoznam povolených kombinácií záväzkov uvedených v článku 11 ods. 1 priloží k PRV.

2.

Opis podľa opatrenia vrátane:

a)

právneho základu.

b)

všeobecného opisu opatrenia vrátane jeho intervenčnej logiky a príspevku na oblasti zamerania a prierezové ciele.

c)

rozsahu, úrovne podpory, oprávnených príjemcov a prípadne metodiky na výpočet sumy alebo miery podpory rozčlenených podľa podopatrenia a/alebo druhu operácie, ak je to potrebné. Pre každý druh operácie špecifikovať oprávnené náklady, podmienky oprávnenosti, uplatniteľné sumy a miery podpory a zásady stanovovania kritérií výberu.

d)

opisu overiteľnosti a kontrolovateľnosti opatrení a/alebo druhov operácií:

i)

rizika(-ík) pri vykonávaní opatrení a/alebo druhu operácií;

ii)

zmierňujúcich opatrení;

iii)

celkového posúdenia opatrenia a/alebo druhu operácií.

V prípade opatrenia podľa článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 musí opis obsahovať tabuľku vyjadrujúcu vzťah medzi agroenvironmentálnymi záväzkami súvisiacimi s klímou a metódami ich overovania a kontroly.

e)

konkrétneho opisu pre každé opatrenie a/alebo druh operácie takýmto spôsobom:

1.   Prenos znalostí a informačné akcie [článok 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie vhodných kapacít orgánov poskytujúcich služby prenosu znalostí, aby vykonávali svoje úlohy v podobe údajov o kvalifikácií zamestnancov a pravidelného odborného vzdelávania;

vymedzenie dĺžky trvania a obsahu programov výmeny pracovníkov v poľnohospodárskych a lesníckych podnikoch a návštev poľnohospodárskych podnikov a lesov uvedených v článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014.

2.   Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky [článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

všeobecné zásady na zabezpečenie primeraných zdrojov v podobe kvalifikovaných zamestnancov, ktorí pravidelne absolvujú odbornú prípravu, poradenskej praxe a vierohodnosti s ohľadom na oblasť poradenstva. Vymedzenia prvkov, ktorým sa bude poradenstvo venovať.

3.   Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín [článok 16 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

uvedenie oprávnených systémov kvality, vrátane systémov certifikácie poľnohospodárskych podnikov, pre poľnohospodárske výrobky, bavlnu alebo potraviny uznané na národnej úrovni a potvrdenie, že tieto systémy kvality spĺňajú kritériá stanovené v článku 16 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

uvedenie oprávnených systémov dobrovoľnej certifikácie poľnohospodárskych výrobkov, ktoré členský štát uznal ako systémy spĺňajúce usmernenia Únie o najlepších postupoch

4.   Investície do hmotného majetku [článok 17 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie neproduktívnych investícií;

vymedzenie kolektívnych investícií;

vymedzenie integrovaných projektov;

vymedzenie a určenie oprávnených oprávnených lokalít sústavy Natura 2000 a ďalších oprávnených oblastí s vysokou prírodnou hodnotou;

opis zamerania podpory na poľnohospodárske podniky v súlade so SWOT analýzou vykonanou v súvislosti s prioritou uvedenou v článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

zoznam nových požiadaviek stanovených v právnych predpisoch Únie, na ktorých plnenie sa môže poskytnúť podpora podľa článku 17 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

v prípade potreby minimálne normy energetickej účinnosti uvedené v článku 13 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014;

v prípade potreby vymedzenie prahových hodnôt uvedených v článku 13 písm. e) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014.

5.   Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti [článok 19 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie malého poľnohospodárskeho podniku uvedené v článku 19 ods. 1 písm. a) bode iii) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

vymedzenie horných a dolných prahových hodnôt, ako sa uvádza v článku 19 ods. 4 treťom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

konkrétne podmienky podpory pre mladých poľnohospodárov, pokiaľ nezakladajú podnik ako jediní vedúci podniku v súlade s článkom 2 ods. 1 a ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014;

informácie o uplatňovaní obdobia odkladu uvedeného v článku 2 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014;

zhrnutie požiadaviek na podnikateľský plán;

využitie možnosti skombinovať rôzne opatrenia prostredníctvom podnikateľského plánu, čo umožní mladým poľnohospodárom prístup k uvedeným opatreniam;

zahrnuté oblasti diverzifikácie.

6.   Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach [článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie infraštruktúry malého rozsahu vrátane turistickej infraštruktúry malých rozmerov, ako sa uvádza v článku 20 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

prípadná osobitná odchýlka na podporu infraštruktúry väčšieho rozsahu pre investície do širokopásmového pripojenia a energie z obnoviteľných zdrojov;

minimálne normy energetickej účinnosti uvedené v článku 13 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014;

vymedzenie prahových hodnôt uvedených v článku 13 písm. e) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014.

7.   Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov [článok 21 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie a odôvodnenie veľkosti podniku, pri prekročení ktorej bude podpora podmienená predložením plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov;

vymedzenie „rovnocenného nástroja“.

Zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí

Určenie druhov, oblastí a metód, ktoré sa majú používať, aby sa zabránilo neprimeranému zalesňovaniu, ako sa uvádza v článku 6 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014, vrátane opisu environmentálnych a klimatických podmienok oblastí, v ktorých sa plánuje zalesňovať, ako sa uvádza v článku 6 písm. b) uvedeného nariadenia;

vymedzenie minimálnych environmentálnych požiadaviek uvedených v článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 807/2014.

Vytváranie agrolesníckych systémov

Špecifikácia minimálneho a maximálneho počtu vysadených stromov na hektár, ktoré sa po dovŕšení dospelosti majú ponechať, a lesných druhov, ktoré sa majú použiť, ako sa uvádza v článku 23 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

uvedenie očakávaných environmentálnych výhod podporovaných systémov.

Prevencia a odstraňovanie škôd spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

V prípade potreby zoznam druhov organizmov, ktoré poškodzujú rastliny a môžu spôsobiť katastrofu;

určenie lesných oblastí klasifikovaných ako oblasti so stredným až vysokým rizikom vzniku lesných požiarov podľa príslušného plánu ochrany lesov;

v prípade preventívnych opatrení týkajúcich sa škodcov a chorôb, opis výskytu príslušnej katastrofy spolu s vedeckými dôkazmi, vrátane prípadných odporúčaní vedeckých organizácií, ako sa škodcov a chorôb zbaviť.

Investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Vymedzenie typov oprávnených investícií a ich očakávaného environmentálneho výsledku a/alebo spoločenskej hodnoty.

8.   Zakladanie skupín a organizácií výrobcov [článok 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

Opis oficiálneho postupu na uznanie skupín a organizácií.

9.   Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie [článok 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

Určenie a vymedzenie príslušných východiskových prvkov; to zahŕňa príslušné povinné normy stanovené podľa hlavy VI kapitoly I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (4), príslušné kritériá a minimálne činnosti stanovené podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodov ii) a iii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (5), príslušné minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a iné príslušné povinné požiadavky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi;

minimálne požiadavky na používanie hnojív musia zahŕňať, okrem iného, kódexy vhodných postupov zavedené smernicou Rady 91/676/EHS (6) pre poľnohospodárske podniky mimo pásem ohrozených dusičnanmi a požiadavky týkajúce sa znečisťovania fosforom; minimálne požiadavky týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín musia zahŕňať, okrem iného, všeobecné zásady integrovanej ochrany proti škodcom, ktoré boli zavedené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES (7), požiadavky mať povolenie na používanie prípravkov a spĺňať povinnosti spojené s odbornou prípravou, požiadavky na bezpečné skladovanie, kontrolu strojov na aplikáciu a pravidlá na používanie pesticídov v blízkosti vody a iných citlivých lokalitách, ako sa stanovuje vnútroštátnymi právnymi predpismi;

tabuľka vyjadrujúca vzťah medzi agroenvironmentálnymi záväzkami súvisiacimi s klímou a príslušnými obvyklými poľnohospodárskymi postupmi a príslušnými prvkami referenčnej úrovne (východiskové prvky), t. j. dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav a zákonné požiadavky na riadenie, minimálne požiadavky na používanie hnojív a pesticídov, iné príslušné vnútroštátne/regionálne požiadavky a minimálne činnosti.

zoznam miestnych plemien, ktorých chov je ohrozený, a genetických zdrojov rastlín ohrozených genetickou eróziou;

opis metodiky a agronomických predpokladov a parametrov vrátane opisu východiskových požiadaviek uvedených v článku 28 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré sú relevantné pre každý konkrétny druh záväzku, použitý ako referenčné rozpätie pre výpočty odôvodňujúce ďalšie náklady a straty príjmu vyplývajúce z prijatých záväzkov a výšky transakčných nákladov; v uvedenej metodike sa prípadne zohľadní pomoc poskytnutá na základe nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 vrátane platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie na vylúčenie dvojitého financovania; v prípade potreby sa použije metóda prepočítavania pre iné jednotky v súlade s článkom 9 tohto nariadenia.

10.   Ekologické poľnohospodárstvo [článok 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

Určenie a vymedzenie príslušných východiskových prvkov; to zahŕňa príslušné povinné normy stanovené podľa hlavy VI kapitoly I nariadenia (EÚ) č. 1306/2013, príslušné kritériá a minimálne činnosti stanovené podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodov ii) a iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, príslušné minimálne požiadavky na používanie hnojív a prípravkov na ochranu rastlín a iné príslušné povinné požiadavky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi;

Opis metodiky a agronomických predpokladov a parametrov vrátane opisu východiskových požiadaviek uvedených v článku 29 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré sú relevantné pre každý konkrétny druh záväzku, použitý ako referenčné rozpätie pre výpočty odôvodňujúce ďalšie náklady a straty príjmu vyplývajúce z prijatých záväzkov a výšky transakčných nákladov; v uvedenej metodike sa prípadne zohľadní pomoc poskytnutá na základe nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 vrátane platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie na vylúčenie dvojitého financovania; v prípade potreby sa použije metóda prepočítavania pre iné jednotky v súlade s článkom 9 tohto nariadenia.

11.   Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode [článok 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

v prípade sústavy Natura 2000: územia určené na vykonávanie smernice Rady 92/43/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (8) a povinnosti pre poľnohospodárov vyplývajúce z príslušných vnútroštátnych a/alebo regionálnych ustanovení v oblasti riadenia;

v prípade, že sa na podporou v rámci tohto opatrenia vyberú iné vymedzené chránené krajinné oblasti s environmentálnymi obmedzeniami, špecifikácia lokalít a príspevok k vykonávaniu článku 10 smernice 92/43/EHS;

v prípade platieb podľa rámcovej smernice o vode: vymedzenie významných zmien, pokiaľ ide o typ využitia pôdy, a opis prepojenia s programami opatrení stanovenými v plánoch manažmentu povodia uvedenými v článku 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (9) (ďalej len „RSV“);

určenie a vymedzenie východiskových prvkov; v prípade platieb v rámci sústavy Natura 2000 to zahŕňa dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav uvedený v článku 94 a prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/2013 a príslušné kritériá a minimálne činnosti uvedené v článku 4 ods. 1 písm. c) bodov ii) a iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013; v prípade platieb podľa RSV to zahŕňa povinné normy stanovené podľa hlavy VI kapitoly I nariadenia (EÚ) č.1306/2013 a príslušné kritériá a minimálne činnosti stanovené podľa článku 4 ods. 1 písm. c) bodov ii) a iii) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013;

uvedenie prepojenia medzi vykonávaním opatrenia a prioritným akčným rámcom (čl. 8 ods. 4 smernice 92/43/EHS);

určenie obmedzení/znevýhodnení, na základe ktorých je možné poskytnúť platby a uvedenie povinných postupov;

opis metodiky a agronomických predpokladov vrátane opisu východiskových požiadaviek uvedených v článku 30 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 pre smernice 92/43/EHS a 2009/147/ES a v článku 30 ods. 4 uvedeného nariadenia pre RSV, ktorý sa používa ako referenčné rozpätie pre výpočty odôvodňujúce ďalšie náklady a straty príjmu vyplývajúce zo znevýhodnenia v príslušných oblastiach v súvislosti s vykonávaním smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES a RSV; v uvedenej metodike sa prípadne zohľadní platba za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie poskytnutá na základe nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 na vylúčenie dvojitého financovania.

12.   Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami [článok 31 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie prahovej úrovne plochy na poľnohospodársky podnik, na základe ktorej členský štát vypočíta znižovanie platieb;

Určenie oblastí s prírodnými a inými osobitnými obmedzeniami

opis úrovne územnej jednotky použitej na určenie oblastí;

opis uplatňovania metódy vrátane kritérií uvedených v článku 32 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 na vymedzenie troch kategórií oblastí uvedených v danom článku vrátane opisu a výsledkov upresnenia v prípade oblastí iných ako horské oblasti, ktoré čelia významným prírodným a iným osobitným obmedzeniam.

13.   Dobré životné podmienky zvierat [článok 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

vymedzenie a určenie vnútroštátnych požiadaviek a požiadaviek Únie zodpovedajúcich povinným normám stanoveným podľa hlavy VI kapitoly I nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

opis metodiky a agronomických/zootechnických predpokladov a parametrov vrátane opisu východiskových požiadaviek uvedených v článku 33 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré sú relevantné pre každý konkrétny druh záväzku, použitý ako referenčné rozpätie pre výpočty odôvodňujúce ďalšie náklady a straty príjmu vyplývajúce z prijatých záväzkov;

14.   Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov [článok 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

Vymedzenie a odôvodnenie veľkosti podniku, pri prekročení ktorej bude podpora podmienená predložením plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja;

vymedzenie „rovnocenného nástroja“;

určenie príslušných povinných požiadaviek stanovených vnútroštátnym zákonom o lesnom hospodárstve alebo inými príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;

opis metodiky a predpokladov a parametrov vrátane opisu východiskových požiadaviek uvedených v článku 34 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré sú relevantné pre každý konkrétny druh záväzku, použitý ako referenčné rozpätie pre výpočty odôvodňujúce ďalšie náklady a straty príjmu vyplývajúce z prijatých záväzkov;

15.   Spolupráca [článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

Špecifikácia charakteristík pilotných projektov, klastrov, sietí, krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov.

16.   Riadenie rizík [články 36,37 a 38 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

Opis mechanizmov na zabezpečenie toho, aby sa predišlo nadmernej kompenzácii.

Poistenie úrody, zvierat a rastlín

Opis podmienok, za ktorých sú poistné zmluvy oprávnené na podporu. Tieto podmienky zahŕňajú aspoň:

a)

poistenie proti konkrétnym rizikám;

b)

pokrytie konkrétnych ekonomických strát;

pravidlá, ktoré sa majú použiť na stanovenie výpočtu podielu priemernej ročnej produkcie poľnohospodára, ktorá bola zničená.

Vzájomné fondy pre nepriaznivé poveternostné udalosti, choroby zvierat a rastlín, zamorenie škodcami a environmentálne nehody

Zásady mechanizmov financovania, vytvárania a riadenia vzájomných fondov, ktoré zahŕňajú najmä:

a)

zoznam nepriaznivých poveternostných udalostí, chorôb zvierat alebo rastlín, zamorenia škodcami alebo environmentálnych nehôd, ktoré môžu viesť k vyplateniu kompenzácie poľnohospodárom, vrátane geografického rozsahu v prípade potreby,

b)

kritéria na posúdenie, či daná udalosť má viesť k vyplateniu kompenzácie poľnohospodárom;

c)

metódy na výpočet ďalších nákladov, ktoré predstavujú hospodárske straty,

d)

výpočet administratívnych nákladov,

e)

metóda, ktorá sa má použiť na stanovenie výpočtu podielu priemernej ročnej produkcie poľnohospodára, ktorá bola zničená,

f)

akékoľvek obmedzenia nákladov, ktoré sú oprávnené na finančný príspevok,

v prípadoch, keď je zdrojom finančnej kompenzácie, ktorá sa má vyplatiť zo vzájomného fondu, komerčný úver, uviesť minimálne a maximálne trvanie komerčného úveru.

Nástroj stabilizácie príjmu

Zásady mechanizmov financovania, vytvárania a riadenia vzájomných fondov na poskytovanie kompenzačných platieb poľnohospodárom musia zahŕňať najmä:

a)

výpočet administratívnych nákladov,

b)

pravidlá, ktoré sa majú použiť na stanovenie výpočtu poklesu príjmov,

c)

akékoľvek obmedzenia nákladov, ktoré sú oprávnené na finančný príspevok,

v prípadoch, keď je zdrojom finančnej kompenzácie, ktorá sa má vyplatiť zo vzájomného fondu, komerčný úver, uviesť minimálne a maximálne trvanie komerčného úveru.

17.   Miestny rozvoj vedený komunitou (LEADER) [článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, články 43 a 44 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

opis povinných prvkov miestneho rozvoja vedeného komunitou, z ktorých sa opatrenie LEADER skladá: prípravná podpora, vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny, prevádzkové náklady a oživenie uvedené v článku 35 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

opis použitia štartovacieho balíka iniciatívy LEADER uvedeného v článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 ako konkrétny druh prípravnej podpory, ak je to vhodné;

opis systému priebežného prekladania žiadostí na projekty spolupráce v rámci iniciatívy LEADER uvedené v článku 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

postup a časový rozvrh výberu stratégií miestneho rozvoja;

odôvodnenie výberu geografických oblastí na vykonávanie stratégie miestneho rozvoja, ktorých počet obyvateľov nespadá do hraníc stanovených v článku 33 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

koordinácia s ostatnými európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (ďalej len „EŠIF“), pokiaľ ide o stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou vrátane možného riešenia uplatniteľného pri používaní možnosti hlavného fondu a akékoľvek celkové dopĺňanie sa medzi EŠIF pri financovaní prípravnej podpory;

možnosť alebo nemožnosť vyplatenia záloh;

vymedzenie úloh riadiaceho orgánu, platobnej agentúry a miestnych akčných skupín v rámci iniciatívy LEADER, najmä v súvislosti s nediskriminačným a transparentným výberovým konaním a objektívnymi kritériami výberu operácií uvedenými v článku 34 ods. 3 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

opis plánovaných koordinačných mechanizmov a komplementárnosti zabezpečených operáciami podporovanými v rámci iných opatrení rozvoja vidieka, najmä pokiaľ ide o:

investície do nepoľnohospodárskych činností a pomoc na začatie podnikateľskej činnosti podľa článku 19 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013,

investície podľa článku 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a

spoluprácu podľa článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, najmä vykonávanie stratégií miestneho rozvoja verejno-súkromnými partnerstvami.

9.   Plán hodnotenia, ktorý obsahuje tieto časti

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

(1)   Ciele a účel

Vyhlásenie o cieľoch a účele plánu hodnotenia, ktorého základom je zabezpečiť, aby sa vykonali dostatočné a vhodné hodnotiace činnosti, a najmä aby sa poskytli informácie potrebné na riadenie programu, na výročné správy o vykonávaní v roku 2017 a 2019 a na hodnotenie ex post, ako aj zabezpečiť, aby boli k dispozícii údaje potrebné na hodnotenie programu rozvoja vidieka.

(2)   Riadenie a koordinácia

Stručný opis opatrení monitorovania a hodnotenia programu rozvoja vidieka, pričom sa uvedú hlavné zúčastnené orgány a ich povinnosti. Vysvetlenie, ako súvisí hodnotenie činností s vykonávaním programu rozvoja vidieka z hľadiska obsahu a načasovania.

(3)   Témy hodnotenia a hodnotiace činnosti

Orientačný opis tém hodnotenia a predpokladaných činností, ktorý obsahuje okrem iného splnenie hodnotiacich požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 a nariadení (EÚ) č. 1305/2013. Musí zahŕňať:

a)

činnosti potrebné na vyhodnotenie prínosu každej priority programu regionálneho rozvoja Únie, ako sa uvádza v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, k cieľom rozvoja vidieka stanoveným v článku 4 uvedeného nariadenia, posúdenie hodnôt ukazovateľov výsledkov a výstupov, analýzu čistých účinkov, tematické otázky vrátane čiastkových programov, prierezové otázky, národnú vidiecku sieť, prínos stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou;

b)

plánovanú podporu hodnotenia na úrovni miestnych akčných skupín;

c)

prvky špecifické pre program, ako napr. práca potrebná na rozvoj metodiky alebo na riešenie špecifických oblastí politiky.

(4)   Údaje a informácie

Stručný opis systému na zaznamenávanie, uchovávanie, správu a oznamovanie štatistických údajov o vykonávaní programov rozvoja vidieka a poskytovanie monitorovacích údajov na hodnotenie. Identifikácia zdrojov údajov, ktoré sa majú použiť, nedostatku údajov, možných inštitucionálnych otázok súvisiacich s poskytovaním údajov a navrhovaných riešení. V tomto oddiele sa preukáže, že v náležitom čase budú funkčné vhodné systémy správy údajov.

(5)   Harmonogram

Hlavné čiastkové ciele programovacieho obdobia a orientačný harmonogram na zabezpečenie výsledkov v primeranom čase.

(6)   Komunikácia

Opis spôsobu, akým sa zistenia hodnotenia budú poskytovať cieľovým adresátom vrátane opisu mechanizmov vytvorených na sledovanie využitia výsledkov hodnotení.

(7)   Zdroje

Opis zdrojov potrebných a predpokladaných na vykonávanie plánu hodnotenia vrátane administratívnej kapacity, údajov, finančných zdrojov a potrieb v oblasti IT. Opis činností zameraných na budovanie kapacít plánovaných s cieľom zabezpečiť, aby sa plán hodnotenia mohol vykonať v plnej miere.

10.   Finančný plán, ktorý zahŕňa samostatné štruktúrované tabuľky, v ktorých sa stanovuje:

a)   Ročný príspevok z EPFRV

i)

pre všetky typy regiónov uvedených v článku 59 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013,

ii)

pre sumy uvedené v článku 59 ods. 4 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a prostriedky presunuté do EPFRV uvedené v článku 58 ods. 6 uvedeného nariadenia,

iii)

pre zdroje pridelené na výkonnostnú rezervu v súlade s článkom 20 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)   Jednotná miera príspevku EPFRV uplatniteľná na všetky opatrenia podľa typu regiónu, ako sa uvádza v článku 59 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

c)   Členenie podľa opatrenia alebo druhu operácie s konkrétnou mierou príspevku EPFRV:

i)

celkový finančný príspevok Únie, miera príspevku EPFRV a orientačné rozdelenie celkového finančného príspevku Únie podľa oblasti zamerania (10),

ii)

v prípade súm uvedených v článkoch 17 a 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 celkový finančný príspevok Únie vyhradený na opatrenia uvedené v článku 59 ods. 6 uvedeného nariadenia,

iii)

v prípade technickej pomoci celkový finančný príspevok Únie a miera príspevku EPFRV použité v súlade s článkom 51 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013,

iv)

v prípade výdavkov na právne záväzky voči príjemcom, ktoré vznikli v rámci opatrení nariadenia (ES) č. 1698/2005, ktoré nemajú zodpovedajúcu obdobu v programovacom období rokov 2014 až 2020, celkový finančný príspevok Únie a miera príspevku EPFRV.

Keď opatrenie alebo druh operácie s konkrétnou mierou príspevku EPFRV prispieva na finančné nástroje uvedené v článku 38 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, v tabuľke sa samostatne uvádzajú miery príspevku na finančné nástroje a iné operácie a orientačná suma EPFRV zodpovedajúca plánovanému príspevku na finančný nástroj.

V prípade opatrenia uvedeného v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 zodpovedá príspevok EPFRV vyhradený na operácie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 59 ods. 6 uvedeného nariadenia príspevku opatrenia na priority stanovené v článku 5 ods. 4 a ods. 5 uvedeného nariadenia.

d)   V prípade každého čiastkového programu orientačné rozdelenie podľa opatrenia celkového finančného príspevku Únie podľa opatrenia.

11.   Plán ukazovateľov, ktorý zahŕňa samostatné štruktúrované tabuľky, v ktorých sa stanovujú:

a)

podľa oblasti zamerania kvantifikované ciele sprevádzané plánovanými výstupmi a plánovanými celkovými verejnými výdavkami opatrení vybraných na riešenie oblasti zamerania;

b)

v prípade poľnohospodárstva a lesného hospodárstva podrobný výpočet cieľov priorít stanovených v článku 5 ods. 4 a článku 5 ods. 5 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

c)

z kvalitatívneho hľadiska dodatočný príspevok opatrení na iné oblasti zamerania.

12.   Doplnkové vnútroštátne financovanie

V prípade opatrení a operácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, uviesť tabuľku s doplnkovým vnútroštátnym financovaním na každé opatrenie v súlade s článkom 82 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vrátane sumy na každé opatrenie a informácie o súlade s kritériami podľa uvedeného nariadenia.

13.   Prvky potrebné na posúdenie štátnej pomoci:

V prípade opatrení a operácií, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, uviesť tabuľku schém pomoci podľa článku 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré sa majú použiť na vykonávanie programov vrátane názvu schémy pomoci, ako aj príspevku EPFRV, národného spolufinancovania a doplnkového vnútroštátneho financovania. Počas celého trvania programu musí byť zabezpečený súlad s pravidlami Únie o štátnej pomoci.

Tabuľku sprevádza záväzok zo strany členského štátu, podľa ktorého sa budú v prípade potreby podľa pravidiel štátnej pomoci alebo za osobitných podmienok v rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje štátna pomoc, takéto opatrenia individuálne oznamovať podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

14.   Informácie o komplementárnosti, ktoré obsahujú tieto časti:

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

1.

Opis prostriedkov na zabezpečenie komplementárnosti a súladu s nasledujúcimi položkami:

iné nástroje Únie, a najmä prostriedky z EŠIF a nástroje prvého piliera, vrátane ekologizácie, a iné nástroje spoločnej poľnohospodárskej politiky;

ak sa členský štát rozhodol pre predloženie národného programu a súboru regionálnych programov, ako sa uvádza v článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, informácie o komplementárnosti medzi nimi.

2.

V príslušných prípadoch uviesť informácie o komplementárnosti s inými finančnými nástrojmi Únie vrátane nástroja LIFE (11).

15.   Vykonávacie mechanizmy programu, ktoré obsahujú tieto časti:

Na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, sa vzťahujú iba písmená a), b) a c) tohto bodu

a)

určenie všetkých orgánov uvedených v článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 členským štátom a súhrnný opis štruktúry riadenia a kontroly uvedené v článku 8 ods. 1 písm. m) bodu i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a mechanizmy podľa článku 74 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

predpokladané zloženie monitorovacieho výboru;

c)

ustanovenia, ktorými sa zabezpečí, že sa program propaguje, aj prostredníctvom národnej vidieckej siete, s odkazom na informačnú a propagačnú stratégiu uvedenú v článku 13;

d)

opis mechanizmov na zabezpečenie súladu so stratégiami miestneho rozvoja realizovanými v rámci iniciatívy LEADER, plánovaných činností v rámci opatrenia spolupráce uvedeného v článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, opatrenia týkajúceho sa základných služieb a obnovy dedín vo vidieckych oblastiach uvedeného v článku 20 uvedeného nariadenia, a iných EŠIF;

e)

opis opatrenia na dosiahnutie zníženia administratívnej záťaže pre prijímateľov uvedeného v článku 27 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

f)

opis využívania technickej pomoci vrátane opatrení zameraných na prípravu, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, kontrolu programu a poskytovanie informácií o ňom a jeho vykonávania, ako aj činností týkajúcich sa predchádzajúcich alebo nasledujúcich programovacích období, ako sa uvádza v článku 59 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

16.   Opatrenia prijaté na zapojenie partnerov

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Zoznam opatrení prijatých na zapojenie partnerov a zhrnutie výsledkov príslušných konzultácií.

17.   Národná vidiecka sieť

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Opis:

a)

postupu a harmonogramu zriadenia národnej vidieckej siete (ďalej len „NVS“);

b)

plánovanej organizácie NVS, konkrétne spôsobu, akým sa organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka, vrátane partnerov, ako sa uvádza v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, zapoja a ako sa činnosti budovania siete uľahčia;

c)

súhrnný opis hlavných kategórií činnosti, ktorú má vykonávať NVS v súlade s cieľmi programu;

d)

zdrojov, ktoré sú k dispozícii na zriadenie a prevádzkovanie NVS.

18.   Posúdenie ex ante overiteľnosti, kontrolovateľnosti a rizika chýb

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

vyhlásenie riadiaceho orgánu a platobnej agentúry o overiteľnosti a kontrolovateľnosti opatrení podporovaných v rámci programu rozvoja vidieka;

vyhlásenie funkčne nezávislého subjektu uvedeného v článku 62 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktorý potvrdí primeranosť a presnosť výpočtov štandardných nákladov, dodatočných nákladov a straty príjmu.

19.   Prechodné mechanizmy

Nevzťahuje na vnútroštátne programy venované spoločným nástrojom, ktoré vykonáva EIB a ktoré sú uvedené v článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

opis prechodných podmienok podľa opatrenia;

orientačná tabuľka obsahujúca prenosy rozpočtových prostriedkov.

20.   Tematické čiastkové programy

20.1.   SWOT a identifikácia potrieb

a)

Analýza založená na metodike SWOT, ktorá obsahuje tieto časti:

i)

komplexný celkový opis témy čiastkového programu s využitím spoločných a programovo špecifických kontextových ukazovateľov a kvalitatívnych informácií;

ii)

silné stránky identifikované v súvislosti s témou čiastkového programu;

iii)

slabé stránky identifikované v súvislosti s témou čiastkového programu;

iv)

príležitosti v súvislosti s témou čiastkového programu;

v)

hrozby v súvislosti s témou čiastkového programu;

b)

posúdenie potrieb na základe zistení SWOT analýzy pre každú prioritu, oblasť zamerania a tri prierezové ciele (životné prostredie, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu, inovácie), ku ktorým tematický čiastkový program prispieva.

20.2.   Opis stratégie

a)

Ak nie je možné riešiť všetky potreby identifikované v bode 20.1 písm. b) prostredníctvom tematických čiastkových programov, odôvodnenie potrieb vybraných na riešenie a výber cieľov, priorít a oblastí zamerania na základe zistení analýzy SWOT a posúdenia potrieb;

b)

kombinácia a odôvodnenie opatrení rozvoja vidieka pre každú oblasť zamerania, ku ktorej prispieva tematický čiastkový program, vrátane odôvodnenia pridelených finančných prostriedkov na opatrenia a primeranosť finančných zdrojov so stanovenými cieľmi, ako sa uvádza v článku 8 ods. 1 písm. c) bodoch ii) a iii) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Kombinácia opatrení zahrnutých do intervenčnej logiky je založená na zisteniach SWOT analýzy a v prípade potreby na odôvodnení a zoradení potrieb uvedených v písmene a) podľa priorít;

c)

opis, ako sa budú riešiť prierezové témy, vrátane osobitných požiadaviek uvedených v článku 8 ods. 1 písm. c) bode v) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

d)

súhrnná tabuľka, v ktorej sa opisuje intervenčná logika, priority a oblasti zamerania vybrané pre čiastkový program, kvantifikované ciele a kombinácia opatrení, ktoré sa použijú na ich dosiahnutie, vrátane plánovaných výdavkov. Súhrnná tabuľka sa automaticky generuje z informácií uvedených v bode 5 písm. b) a bode 11 s použitím vlastností systému elektronickej výmeny údajov SFC2014.

20.3.   Plán ukazovateľov, ktorý zahŕňa samostatné štruktúrované tabuľky, v ktorých sa stanovujú:

a)

podľa oblasti zamerania kvantifikované ciele sprevádzané plánovanými výstupmi a plánovanými celkovými verejnými výdavkami opatrení vybraných na riešenie oblasti zamerania;

b)

v prípade poľnohospodárstva a lesného hospodárstva podrobný výpočet cieľov priorít stanovených v článku 5 ods. 4 a článku 5 ods. 5 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

ČASŤ 2

Prezentácia obsahu národných rámcov

1.   Názov národného rámca

2.   Členský štát

a)

Geografická oblasť, na ktorú sa rámec vzťahuje;

b)

Klasifikácia regiónov.

3.   Všeobecná prezentácia vzťahov medzi národným rámcom, partnerskou dohodou a programami rozvoja vidieka

4.   Súhrnná tabuľka, v ktorej sa uvádza celkový príspevok EPFRV pre príslušný členský štát na celé programovacie obdobie, členený podľa regiónu a roku

5.   Opis opatrení

(1)

Opis všeobecných podmienok, ktoré sa uplatňujú na viac ako jedno opatrenie, v príslušných prípadoch vrátane vymedzenia vidieckej oblasti, referenčných úrovní, krížového plnenia, plánovaného použitia finančných nástrojov, plánovaného použitia záloh.

(2)

Opis podľa opatrenia vrátane:

a)

právneho základu.

b)

všeobecného opisu opatrenia vrátane všeobecných zásad jeho intervenčnej logiky a príspevku na oblasti zamerania a prierezové ciele.

c)

rozsahu, úrovne podpory, oprávnených príjemcov a prípadne metodiky na výpočet miery podpory rozčlenenej podľa podopatrenia a/alebo druhu operácie, ak je to potrebné. Pre každý druh operácie špecifikovať oprávnené náklady, podmienky oprávnenosti, uplatniteľné sumy a miery podpory a zásady stanovovania kritérií výberu.

d)

všeobecných zásad overiteľnosti a kontrolovateľnosti opatrení a prípadne metodiky na výpočet sumy podpory.

e)

konkrétneho opisu pre každé opatrenie uvedené v bode 8 ods. 2 časti 1, ak je to potrebné.

6.   V prípade potreby doplnkové vnútroštátne financovanie:

V prípade opatrení a operácií, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, uviesť tabuľku s doplnkovým vnútroštátnym financovaním na každé opatrenie v súlade s článkom 82 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 vrátane informácie o súlade s kritériami podľa uvedeného nariadenia.

7.   V prípade potreby prvky potrebné na posúdenie štátnej pomoci:

V prípade opatrení a operácií, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, uviesť tabuľku schém pomoc podľa článku 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré sa majú použiť na vykonávanie programov vrátane názvu schémy pomoci a odkazov na ňu, ako aj príspevku EPFRV, národného spolufinancovania a doplnkového vnútroštátneho financovania. Počas celého trvania príslušného programu musí byť zabezpečený súlad s pravidlami Únie o štátnej pomoci.

K tabuľke sa musí pripojiť záväzok zo strany členského štátu, podľa ktorého sa budú v prípade potreby podľa pravidiel štátnej pomoci alebo za osobitných podmienok v rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje štátna pomoc, takéto opatrenia individuálne oznamovať podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

Údaj o tom, či sa na opatrenie/operáciu vzťahuje štátna pomoc podľa národného rámca alebo v rámci príslušných programov rozvoja vidieka.

ČASŤ 3

Prezentácia obsahu programu národnej vidieckej siete

1.   Názov konkrétneho programu národnej vidieckej siete

2.   Členský štát alebo správny región

b)

geografická oblasť, na ktorú sa program vzťahuje;

c)

klasifikácia regiónu.

3.   Hodnotenie ex ante

a)

opis postupu vrátane načasovania hlavných udalostí, priebežných správ, pokiaľ ide o hlavné etapy prípravy a vykonávania programu národnej vidieckej siete.

b)

Štruktúrovaná tabuľka s odporúčaniami z hodnotenia ex ante a opisom, ako boli zohľadnené.

d)

Úplná správa hodnotenia ex ante sa pripája ako príloha k programu národnej vidieckej siete.

4.   Plán hodnotenia, ktorý obsahuje tieto časti

1.   Ciele a účel

Vyhlásenie o cieľoch a účele plánu hodnotenia, ktorého základom je zabezpečiť, aby sa vykonali dostatočné a vhodné hodnotiace činnosti, a najmä aby sa poskytli informácie potrebné na riadenie programu, na výročné správy o vykonávaní v roku 2017 a 2019 a na hodnotenie ex post, ako aj zabezpečiť, aby boli k dispozícii údaje potrebné na hodnotenie programu národnej vidieckej siete.

2.   Riadenie a koordinácia

Stručný opis opatrení monitorovania a hodnotenia programu národnej vidieckej siete, pričom sa uvedú hlavné zúčastnené orgány a ich povinnosti. Vysvetlenie, ako súvisí hodnotenie činností s vykonávaním programu národnej vidieckej siete z hľadiska obsahu a načasovania.

3.   Témy hodnotenia a hodnotiace činnosti

Orientačný opis tém hodnotenia v súvislosti s národnou vidieckou sieťou a predpokladaných činností, ktorý obsahuje okrem iného splnenie hodnotiacich požiadaviek stanovených v nariadení (EÚ) č. 1303/2013 a nariadení (EÚ) č. 1305/2013. Vzťahuje sa na činnosti potrebné na hodnotenie prínosu programu k cieľom národnej vidieckej siete, posúdenie hodnôt ukazovateľa výsledkov, analýzu čistých účinkov. Prvky špecifické pre program, ako napr. práca potrebná na rozvoj metodiky alebo na riešenie špecifických oblastí politiky.

4.   Údaje a informácie

Stručný opis systému na zaznamenávanie, uchovávanie, správu a oznamovanie štatistických údajov o vykonávaní programu národnej vidieckej siete a poskytovanie monitorovacích údajov na hodnotenie. Identifikácia zdrojov údajov, ktoré sa majú použiť, nedostatku údajov, možných inštitucionálnych otázok súvisiacich s poskytovaním údajov a navrhovaných riešení. V tomto oddiele sa preukáže, že v náležitom čase budú funkčné vhodné systémy správy údajov.

5.   Harmonogram

Hlavné čiastkové ciele programovacieho obdobia a orientačný harmonogram na zabezpečenie výsledkov v primeranom čase.

6.   Komunikácia

Opis spôsobu, akým sa zistenia hodnotenia budú poskytovať cieľovým adresátom vrátane opisu mechanizmov vytvorených na sledovanie využitia výsledkov hodnotení.

7.   Zdroje

Opis zdrojov potrebných a predpokladaných na vykonávanie plánu hodnotenia vrátane administratívnej kapacity, údajov, finančných zdrojov a potrieb v oblasti IT. Opis činností zameraných na budovanie kapacít plánovaných s cieľom zabezpečiť, aby sa plán hodnotenia mohol vykonať v plnej miere.

5.   Finančný plán, v ktorom sa stanovuje:

a)

ročný príspevok EPFRV;

b)

celkový príspevok Únie a miera príspevku EPFRV.

6.   Vykonávacie mechanizmy programu, ktoré obsahujú tieto časti:

a)

určenie všetkých orgánov uvedených v článku 65 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 členským štátom a súhrnný opis štruktúry riadenia a kontroly uvedené v článku 8 ods. 1 písm. m) bode i) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a mechanizmy podľa článku 74 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

predpokladané zloženie monitorovacieho výboru;

c)

opis systému monitorovania a hodnotenia.

7.   Národná vidiecka sieť (NVS)

Opis:

a)

postupu a harmonogramu zriadenia NVS;

b)

plánovaného zriadenia a prevádzkovania NVS, konkrétne spôsobu, akým sa organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka, vrátane partnerstva uvedeného v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, zapoja a ako sa činnosti budovania siete uľahčia.

Ak sa členský štát rozhodol pre podporu NVS z osobitného programu NVS a regionálnych programov, informácie o komplementárnosti medzi nimi;

c)

súhrnný opis hlavných kategórií činností, ktoré má vykonávať národná vidiecka sieť v súlade s cieľmi programu;

d)

zdrojov, ktoré sú k dispozícii na zriadenie a prevádzkovanie NVS.

ČASŤ 4

Orientačný zoznam priorít/oblastí zamerania a opatrení mimoriadneho významu pre podmienky ex ante (spojené s prioritami rozvoja vidieka a všeobecné) uvedené v bode 6 písm. b) bode ii) časti 1

1.   PODMIENKY EX ANTE ŠPECIFICKÉ PRE ROZVOJ VIDIEKA

Priorita Únie pre rozvoj vidieka/nariadenie o spoločných ustanoveniach: tematický cieľ (TC)

Podmienka ex ante

Kritériá splnenia

Uplatniteľnosť na oblasti zamerania, opatrenia

Ako sa stanovuje v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013

Ako sa stanovuje v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013

Ako sa stanovuje v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013

Priorita rozvoja vidieka 3: podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve

TC 5: podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie a riadenia rizík

3.1.

Prevencia a riadenie rizík: existencia národných alebo regionálnych hodnotení rizík na účely riadenia katastrof s ohľadom na prispôsobovanie sa zmene klímy

Zavedie sa vnútroštátne alebo regionálne posúdenie rizika s týmito prvkami:

opis postupu, metodiky, metód a necitlivých údajov využívaných na posúdenie rizika, ako aj kritérií založených na riziku pre zoradenie investícií podľa priority;

opis scenárov s jedným rizikom a viacerými rizikami;

ak je to vhodné, zohľadnia sa národné stratégie adaptácie na zmenu klímy.

Oblasť zamerania: 3B

Opatrenia v zmysle článkov 18, 24 a 36 až 39 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Priorita rozvoja vidieka 4: obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov súvisiacich s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom

TC 5: podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie a riadenia rizík

TC 6: zachovanie a ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov

4.1.

Dobrý poľnohospodársky a environmentálny stav: normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy uvedené v kapitole I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 sú zavedené na vnútroštátnej úrovni

normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu sú vymedzené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a špecifikované v programoch

Oblasť/oblasti zamerania: 4A, 4B, 4C

Opatrenia v zmysle článkov 28, 29 a 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4.2.

Minimálne požiadavky na hnojivá a prostriedky na ochranu rastlín: minimálne požiadavky na hnojivá a prostriedky na ochranu rastlín uvedené v hlave III kapitole I článku 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 sú definované na vnútroštátnej úrovni

minimálne požiadavky na hnojivá a prostriedky na ochranu rastlín uvedené v hlave III kapitole I tohto nariadenia sú špecifikované v programoch

Oblasť/oblasti zamerania: 4A, 4B, 4C

Opatrenia v zmysle článkov 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

4.3.

Iné príslušné vnútroštátne normy: príslušné povinné vnútroštátne normy sú definované na účely článku 28 kapitoly I hlavy III tohto nariadenia

príslušné povinné vnútroštátne normy sú špecifikované v programoch

Oblasť/oblasti zamerania: 4A, 4B, 4C

Opatrenia v zmysle článkov 28 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Priorita rozvoja vidieka 5: propagácia účinného využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

TC 4: podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

TC 6: zachovanie a ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov

5.1.

Energetická efektívnosť: Uskutočnili sa akcie na propagáciu nákladovo efektívnych zlepšení efektívnosti koncového využívania energie a nákladovo efektívnych investícií do energetickej efektívnosti pri stavbe alebo renovácii budov.

Ide o tieto akcie:

Opatrenia na zabezpečenie zavedenia minimálnych požiadaviek súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov v súlade s článkami 3, 4 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ (12);

Opatrenia potrebné na zavedenie systému certifikácie energetickej hospodárnosti budov v súlade s článkom 11 smernice 2010/31/EÚ;

Opatrenia na zabezpečenie strategického plánovania energetickej efektívnosti v súlade s článkom 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ (13);

Opatrenia v súlade s článkom 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES (14) o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, aby sa zabezpečilo poskytnutie individuálnych meračov koncovým zákazníkom, pokiaľ je to technicky možné, za rozumnú a primeranú cenu vo vzťahu k možným úsporám energie.

Oblasť/oblasti zamerania: 5B

Opatrenia v zmysle článkov 17, 19, 20 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

5.2.

Odvetvie vody: existencia a) cenovej politiky v oblasti vôd, ktorá poskytuje primerané stimuly pre používateľov na efektívne využívanie vody, a b) primeraného príspevku rozličných spôsobov využívania vody, ktorým sa zabezpečí, že odvetviu sa vrátia náklady na vodohospodárske služby v sadzbe stanovenej v schválenom pláne manažmentu povodia pre investície podporované z programov.

V odvetviach podporovaných z EPFRV členský štát zabezpečil, aby rôzne spôsoby využitia vody prispeli k tomu, že odvetviu sa vrátia náklady na vodohospodárske služby, v súlade s článkom 9 ods. 1 prvou zarážkou rámcovej smernice o vode, v príslušných prípadoch s ohľadom na sociálne, environmentálne a hospodárske účinky tohto vrátenia nákladov, ako aj na geografické a klimatické podmienky príslušného regiónu alebo regiónov.

Oblasť zamerania: 5A

Opatrenia v zmysle článkov 17 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

5.3.

Energia z obnoviteľných zdrojov: Uskutočnili sa akcie na propagáciu výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov (15).

Zaviedli sa transparentné schémy podpory, prioritný prístup do siete alebo garantovaný prístup a priorita pri prenose, ako aj štandardné pravidlá týkajúce sa znášania a rozdelenia nákladov na technické úpravy, ktoré boli uverejnené, v súlade s článkom 14 ods. 1 a článkom 16 ods. 2 a ods. 3 smernice 2009/28/ES;

Členský štát prijal vnútroštátny akčný plán pre energie z obnoviteľných zdrojov v súlade s článkom 4 smernice 2009/28/ES.

Oblasť zamerania: 5C

Opatrenia v zmysle článkov 17, 19, 20 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Priorita rozvoja vidieka 6: podpora sociálneho začlenenia, zmiernenia chudoby a hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach

TC 2: Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám, ako aj ich využívania a kvality (cieľ v oblasti širokého pásma)

6.1.

Infraštruktúra pre siete budúcej generácie (NGN): existencia vnútroštátnych alebo regionálnych plánov NGA, ktoré zohľadňujú regionálne činnosti s cieľom dosiahnuť ciele Únie týkajúce sa vysokorýchlostného prístupu na internet, zameriavajúc sa na oblasti, kde trh neposkytuje otvorenú infraštruktúru za dostupnú cenu a kvalitu v súlade s pravidlami Únie v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci, a poskytovať dostupné služby pre zraniteľné skupiny

Vnútroštátny alebo regionálny plán NGN, ktorý obsahuje:

plán investícií do infraštruktúry založený na hospodárskej analýze zohľadňujúcej existujúce súkromné a verejné infraštruktúry a plánované investície;

modely udržateľných investícií, ktoré zlepšujú hospodársku súťaž a poskytujú prístup k otvorenej, cenovo dostupnej, kvalitnej infraštruktúre a službám, ktoré budú dobre fungovať aj v budúcnosti;

opatrenia na podnietenie súkromných investícií.

Oblasť zamerania: 6C

Opatrenia v zmysle článkov 20 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013


2.   VŠEOBECNÉ EX ANTE PODMIENKY

Ex ante podmienka

Kritériá plnenia

Uplatniteľnosť na oblasti zamerania, opatrenia

Ako sa stanovuje v časti II prílohy XI k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013

Ako sa stanovuje v časti II prílohy XI k nariadeniu (EÚ) č. 1303/2013

1.   Nediskriminácia

Existencia administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie práva Únie v oblasti nediskriminácie a politiky v oblasti EŠIF.

Opatrenia v súlade s inštitucionálnym a právnym rámcom členských štátov na zapojenie orgánov zodpovedných za podporu rovnakého zaobchádzania so všetkými osobami počas prípravy a vykonávania programov, a to vrátane poskytovania poradenstva o rovnosti v rámci činností spojených s EŠIF;

Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti práva a politiky Únie v oblasti nediskriminácie.

Oblasť zamerania: 6B

Opatrenia v zmysle článkov 14, 15 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, LEADER

2.   Rodová rovnosť

Existencia administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie práva a politiky Únie týkajúcich sa rodovej rovnosti v oblasti EŠIF.

Opatrenia v súlade s inštitucionálnym a právnym rámcom členských štátov na zapojenie orgánov zodpovedných za podporu rodovej rovnosti počas prípravy a vykonávania programov, a to vrátane poskytovania poradenstva o rodovej rovnosti v rámci činností spojených s EŠIF.

Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti práva a politiky Únie týkajúcich sa rodovej rovnosti a jej uplatňovania.

Oblasť/oblasti zamerania: 6A, 6B

Opatrenia v zmysle článkov 14, 15, 19, 20 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, LEADER

3.   Zdravotné postihnutie

Existencia administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v oblasti EŠIF v súlade s rozhodnutím Rady 2010/48/ES (16).

Opatrenia v súlade s inštitucionálnym a právnym rámcom členských štátov na vykonávanie konzultácií a zapojenie orgánov, ktoré sú zodpovedné za ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím, alebo organizácií zastupujúcich osoby so zdravotným postihnutím, a ďalšie príslušné zainteresované strany počas prípravy a vykonávania programov;

Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti platného práva a politiky Únie a členských štátov týkajúcich sa zdravotného postihnutia vrátane dostupnosti a praktického uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím transponovaného v právnych predpisoch Únie, a členských štátov;

Opatrenia na zabezpečenie monitorovania vykonávania článku 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím vo vzťahu k EŠIF počas prípravy a vykonávania programov.

Oblasť/oblasti zamerania: 6A, 6B

Opatrenia v zmysle článkov 19, 20 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, LEADER

4.   Verejné obstarávanie

Existencia pravidiel na efektívne uplatňovanie legislatívy Únie týkajúcej sa verejného obstarávania v oblasti EŠIF.

Opatrenia na účinné uplatňovanie pravidiel Únie o verejnom obstarávaní prostredníctvom primeraných mechanizmov;

Opatrenia, ktorými sa zabezpečia transparentné postupy prideľovania zákaziek;

Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy a informovanie zamestnancov zapojených do vykonávania EŠIF;

Opatrenia na zabezpečenie administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie pravidiel Únie o verejnom obstarávaní.

Oblasť/oblasti zamerania: 2A, 5A, 5B, 5C, 6B

Opatrenia v zmysle článkov 14, 15, 17, 19, 20, 21 písm. e) a článku 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, LEADER

5.   Štátna pomoc

Existencia opatrení na efektívne uplatňovanie pravidiel Únie o štátnej pomoci v oblasti EŠIF.

Opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania pravidiel Únie o štátnej pomoci;

Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy a informovanie zamestnancov zapojených do vykonávania EŠIF;

Opatrenia na zabezpečenie administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie pravidiel Únie o štátnej pomoci.

Všetky oblasti zamerania a opatrenia, za predpokladu, že tieto operácie podľa týchto zmlúv nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy

6.   Právne predpisy v oblasti životného prostredia týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a strategického environmentálneho posudzovania (SEA)

Existencia opatrení na efektívne uplatňovanie právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia týkajúcich sa EIA a SEA.

Opatrenia na zabezpečenie účinného uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (17) (EIA) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES (18) (SEA);

Opatrenia v oblasti odbornej prípravy a informovania zamestnancov zapojených do vykonávania smerníc EIA a SEA;

Opatrenia na zabezpečenie dostatočnej administratívnej kapacity.

Oblasť/oblasti zamerania: 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C

Opatrenia v zmysle článkov 17, 19, 20, 21 a článkov 28 až 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

7.   Štatistické systémy a ukazovatele výsledkov

Existencia štatistického základu potrebného na uskutočnenie hodnotení pre posúdenie účinnosti a vplyvu programov.

Existencia systému ukazovateľov výsledkov nevyhnutných na výber opatrení, ktoré čo najúčinnejšie prispievajú k dosiahnutiu želaných výsledkov, na monitorovanie pokroku pri dosahovaní výsledkov a vykonanie posúdenia vplyvu.

Zavedené sú opatrenia na zabezpečenie včasného zhromaždenia a konsolidácie štatistických údajov s týmito prvkami:

identifikácia zdrojov a mechanizmov na zaručenie validácie štatistických údajov;

opatrenia na uverejnenie konsolidovaných údajov a ich sprístupnenie verejnosti.

Účinný systém ukazovateľov výsledkov vrátane:

výberu ukazovateľov výsledkov pre každý program poskytujúcich informácie o tom, čo motivuje výber politických opatrení financovaných programom;

stanovenia cieľov týchto ukazovateľov;

súladu každého ukazovateľa s týmito náležitosťami: odolnosť a štatistická validácia, jasný normatívny výklad, citlivosť voči politike a včasné zhromažďovanie údajov;

Postupy zavedené na zaručenie toho, aby všetky operácie financované z programu prijali účinný systém ukazovateľov.

Uplatňujú sa, ale už sú splnené, Spoločný systém monitorovania a hodnotenia

ČASŤ 5

Kódy opatrení a podopatrení

Opatrenie v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Kód opatrenia v zmysle tohto nariadenia

Podopatrenie na účely tvorby programov

Kód podopatrenia v zmysle tohto nariadenia

Článok 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

prenos znalostí a informačné akcie

1

podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

1.1

podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

1.2

podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych podnikov a lesov

1.3

Článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske podniky

2

podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb

2.1

podpora na zriaďovanie služieb pomoci pri riadení, výpomocných a poradenských služieb pre poľnohospodárske podniky ako aj poradenských služieb pre lesné hospodárstvo

2.2

podpora na odbornú prípravu poradcov

2.3

Článok 16 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

3

podpora na novú účasť na systémoch kvality

3.1

podpora určená na informačné a propagačné činnosti, ktoré vykonávajú skupiny výrobcov na vnútornom trhu

3.2

Článok 17 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

investície do hmotného majetku

4

podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

4.1

podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov

4.2

podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

4.3

podpora na neproduktívne investície spojené so splnením agro-environmentálnych cieľov súvisiacich s klímou

4.4

Článok 18 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

5

podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí

5.1

podpora na investície do obnovenia poľnohospodárskej pôdy a výrobného potenciálu poškodeného prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami a katastrofickými udalosťami

5.2

Článok 19 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

6

pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

6.1

pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach

6.2

pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

6.3

podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

6.4

platby pre poľnohospodárov oprávnených v rámci režimu pre malých poľnohospodárov, ktorí trvale prevedú svoj podnik na iného poľnohospodára

6.5

Článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

7

podpora na návrh a aktualizáciu plánov rozvoja miest a obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb a plánov ochrany a riadenia týkajúcich sa lokalít sústavy Natura 2000 a iných oblastí s vysokou prírodnou hodnotou

7.1

podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

7.2

podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy

7.3

podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

7.4

podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

7.5

podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety

7.6

podpora na investície zamerané na premiestnenie činností a konverziu budov alebo iných zariadení umiestnených vo vnútri alebo v blízkosti vidieckych sídel s cieľom zvýšiť kvalitu života alebo environmentálnu výkonnosť takéhoto sídla

7.7

iné

7.8

Článok 21 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

8

podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených oblastí

8.1

podpora na vytváranie a udržiavanie agrolesníckych systémov

8.2

podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

8.3

podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

8.4

podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

8.5

podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

8.6

Článok 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

zakladanie skupín a organizácií výrobcov

9

zakladanie skupín a organizácií výrobcov v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

9

Článok 28 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

10

platba na agroenvironmentálne záväzky súvisiace s klímou

10.1

podpora na zachovanie, udržateľné využívanie a rozvoj genetických zdrojov v poľnohospodárstve

10.2

Článok 29 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

ekologické poľnohospodárstvo

11

platba na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva

11.1

platba na udržiavanie postupov a metód ekologického poľnohospodárstva

11.2

Článok 30 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode

12

kompenzačná platba na poľnohospodárske oblasti sústavy Natura 2000

12.1

kompenzačná platba na lesné oblasti sústavy Natura 2000

12.2

kompenzačná platba na poľnohospodárske oblasti zahrnuté do plánov manažmentu povodia

12.3

Článok 31 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami

13

kompenzačná platba v horských oblastiach

13.1

kompenzačná platba na ostatné oblasti, ktoré čelia významným prírodným obmedzeniam

13.2

kompenzačná platba na iné oblasti postihnuté osobitnými obmedzeniami

13.3

Článok 33 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

dobré životné podmienky zvierat

14

platba na dobré životné podmienky zvierat

14

Článok 34 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

15

platba na lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky

15.1

podpora na ochranu a propagáciu genetických zdrojov lesov

15.2

Článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

spolupráca

16

podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

16.1

podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií

16.2

spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh

16.3

podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi aktérmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

16.4

podpora na spoločnú činnosť realizovanú v záujme zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu a na spoločné koncepcie k environmentálnym projektom a súčasné environmentálne postupy

16.5

podpora na spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca v rámci udržateľnej produkcie biomasy na použitie v oblasti potravinárstva, výroby energie a priemyselných procesov

16.6

podpora stratégií, ktoré nie sú stratégiami miestneho rozvoja vedeného komunitou

16.7

podpora na vypracúvanie plánov obhospodarovania lesov alebo rovnocenných nástrojov

16.8

podpora na diverzifikáciu poľnohospodárskych činností smerom k činnostiam súvisiacim so zdravotnou starostlivosťou, sociálnou integráciou, poľnohospodárstvom podporovaným komunitou a so vzdelávaním o životnom prostredí a výžive

16.9

iné

16.10

Článok 36 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

riadenie rizík

17

príspevky na poistné za poistenie úrody, zvierat a rastlín

17.1

vzájomné fondy pre nepriaznivé poveternostné udalosti, choroby zvierat a rastlín, zamorenie škodcami a environmentálne nehody

17.2

nástroj stabilizácie príjmov

17.3

Článok 40 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Financovanie doplnkových vnútroštátnych priamych platieb pre Chorvátsko

18

financovanie doplnkových vnútroštátnych priamych platieb pre Chorvátsko

18

Článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

podpora miestneho rozvoja iniciatívy LEADER vedeného komunitou

19

prípravná podpora

19.1

podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

19.2

príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny

19.3

podpora na prevádzkové náklady a oživenie

19.4

Články 51 až 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

technická pomoc

20

podpora na technickú pomoc (iná ako NVS)

20.1

podpora na zriadenie a prevádzkovanie národnej vidieckej siete

20.2

ČASŤ 6

Priority Únie pre rozvoj vidieka a kódy oblasti zamerania

Priorita

Článok nariadenia (EÚ) č. 1305/2013/kód oblasti zamerania

Oblasť zamerania

Priorita 1: Podpora prenosu znalostí a inovácie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach

článok 5 ods. 1 písm. a) = oblasť zamerania 1A

Podpora inovácie, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach

článok 5 ods. 1 písm. b) = oblasť zamerania 1B

Posilnenie prepojenia poľnohospodárstva, výroby potravín a lesného hospodárstva s výskumom a inováciou, a to aj na účely zlepšenia environmentálneho riadenia a výkonu

článok 5 ods. 1 písm. c) = oblasť zamerania 1C

Podpora celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Priorita 2: Posilnenie životaschopnosti poľnohospodárskych podnikov a konkurencieschopnosti všetkých druhov poľnohospodárstva vo všetkých regiónoch a presadzovanie inovačných poľnohospodárskych technológií a udržateľného obhospodarovania lesov

článok 5 ods. 2 písm. a) = oblasť zamerania 2A

zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie

článok 5 ods. 2 písm. b) = oblasť zamerania 2B

uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny

Priorita 3: Podpora organizácie potravinového reťazca vrátane spracovania poľnohospodárskych výrobkov a ich uvádzania na trh, dobrých životných podmienok zvierat a riadenia rizík v poľnohospodárstve

článok 5 ods. 3 písm. a) = oblasť zamerania 3A

Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch, skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií

článok 5 ods. 3 písm. b) = oblasť zamerania 3B

Podpora riadenia rizík poľnohospodárskych podnikov a ich predchádzania

Priorita 4: Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným hospodárstvom

článok 5 ods. 4 písm. a) = oblasť zamerania 4A

Obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a v poľnohospodárskej činnosti s vysokou prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie ako aj zlepšenie stavu krajinných oblastí Európy

článok 5 ods. 4 písm. b) = oblasť zamerania 4B

Zlepšenie vodného hospodárstva vrátane riadenia používania hnojív a pesticídov

článok 5 ods. 4 písm. c) = oblasť zamerania 4C

Predchádzanie erózii pôdy a zlepšenie jej obhospodarovania

Priorita 5: Propagácia efektívneho využívania zdrojov a podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy v odvetví poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

článok 5 ods. 5 písm. a) = oblasť zamerania 5A

Zvýšenie efektívnosti využívania vody v poľnohospodárstve

článok 5 ods. 5 písm. b) = oblasť zamerania 5B

Zvýšenie efektívnosti využívania energie v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín

článok 5 ods. 5 písm. c) = oblasť zamerania 5C

Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky

článok 5 ods. 5 písm. d) = oblasť zamerania 5D

Zníženie emisií skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva

článok 5 ods. 5 písm. e) = oblasť zamerania 5E

Podpora zachovania a sekvestrácie oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve

Priorita 6: Podpora sociálneho začleňovania, zmierňovania chudoby a hospodárskeho rozvoja vo vidieckych oblastiach

článok 5 ods. 6 písm. a) = oblasť zamerania 6A

Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest

článok 5 ods. 6 písm. b) = oblasť zamerania 6B

Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

článok 5 ods. 6 písm. c) = oblasť zamerania 6C

Rozšírenie prístupnosti, využívania a kvality informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vidieckych oblastiach


(1)  Článok 8 ods. 4 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 184/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá a podmienky uplatniteľné na systém elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a Komisiou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa prijíma nomenklatúra kategórií intervencií na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Európska územná spolupráca podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2014, s. 7).

(3)  Použitie celkového príspevku EPFRV na každý príslušný program.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(10)  Orientačné rozdelenie celkového finančného príspevku Únie podľa oblasti zamerania sa má použiť v rámci príspevku programu rozvoja vidieka k tematickým cieľom a cieľom súvisiacim so zmenou klímy uvedeným v článku 15 ods. 1 písm. a) bode iv) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, pozastavení uvedených v článku 19 ods. 5 a článku 22 ods. 6 uvedeného nariadenia a v prípade potreby v rámci výpočtu súm, ktoré majú byť vyhradené podľa článku 59 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

(11)  Článok 8 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1293/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a o zrušení nariadenia (ES) č. 614/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 185).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej hospodárnosti budov (Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 13).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, a ktorou sa zrušuje smernica Rady 93/76/EHS (Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 64).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

(16)  Rozhodnutie Rady z 26. novembra 2009 o uzatvorení Dohovoru Organizácie Spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím Európskym spoločenstvom (Ú. v. EÚ L 23, 27.1.2010, s. 35).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30).


PRÍLOHA II

Koeficienty konverzie zvierat na dobytčie jednotky („DJ“) uvedené v článku 9 ods. 2

Býky, kravy a iný hovädzí dobytok starší ako dva roky a kone staršie ako šesť mesiacov

1,0 DJ

Hovädzí dobytok vo veku od šesť mesiacov do dvoch rokov

0,6 DJ

Hovädzí dobytok vo veku do šiestich mesiacov

0,4 DJ

Ovce a kozy

0,15 DJ

Chovné prasnice > 50 kg

0,5 DJ

Ostatné ošípané

0,3 DJ

Nosnice

0,014 DJ

Ostatná hydina (1)

0,03 DJ

Koeficienty konverzie sa môžu zvýšiť, pričom sa zohľadnia vedecké dôkazy, ktoré je potrebné vysvetliť a riadne odôvodniť v PRV.

Vo výnimočných prípadoch sa môžu pridať ďalšie kategórie zvierat. Koeficienty konverzie sa pre všetky takéto kategórie stanovia s prihliadnutím na mimoriadne okolnosti a vedecké dôkazy, ktoré je potrebné vysvetliť a riadne odôvodniť v PRV.


(1)  V prípade tejto kategórie sa koeficienty konverzie môžu znížiť, pričom sa zohľadnia vedecké dôkazy, ktoré je potrebné vysvetliť a riadne odôvodniť v PRV.


PRÍLOHA III

Informovanie a propagácia uvedené v článku 13

ČASŤ 1

Informačné a propagačné opatrenia

1.   Povinnosti riadiaceho orgánu

1.1.   Informačná a propagačná stratégia

Riadiaci orgán zabezpečí, aby sa informačné a propagačné opatrenia vykonávali v súlade s jeho informačnou a propagačnou stratégiou, ktorá sa vzťahuje aspoň na:

a)

ciele stratégie a jej cieľové skupiny;

b)

opis obsahu informačných a propagačných opatrení;

c)

orientačný rozpočet stratégie;

d)

opis orgánov verejnej správy vrátane ľudských zdrojov, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie informačných a propagačných opatrení;

e)

opis úlohy, ktorú NVS zohráva, a spôsobu, akým bude komunikačný plán uvedený v článku 54 ods. 3 bode vi) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 prispievať k realizácii stratégie;

f)

opis, ako sa informačné a propagačné opatrenia budú posudzovať z hľadiska viditeľnosti politického rámca a informovanosti o ňom, programov, operácií a úlohy, ktorú zohrávajú EPFRV a Únia;

g)

každoročnú aktualizáciu vymedzujúcu informačné a propagačné činnosti, ktoré majú byť vykonané v nasledujúcom roku.

1.2.   Informácie pre potenciálnych prijímateľov

Riadiaci orgán zabezpečí, aby mali potenciálni prijímatelia prístup k relevantným informáciám vrátane aktualizovaných informácií, ak je to potrebné, a aby s prihliadnutím na dostupnosť elektronických alebo iných komunikačných služieb pre niektorých potenciálnych prijímateľov boli informovaní aspoň o:

a)

možnostiach financovania a začiatku výziev na predloženie ponúk v rámci PRV;

b)

administratívnych postupoch, ktoré majú dodržiavať na to, aby sa kvalifikovali na financovanie na základe PRV;

c)

postupoch na preskúmanie žiadostí o financovanie;

d)

podmienkach oprávnenosti a/alebo kritériách výberu a hodnotenia projektov, ktoré sa majú financovať;

e)

menách osôb alebo o kontaktoch na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu vysvetliť spôsob práce PRV a kritériá výberu a hodnotenia operácií;

f)

povinnostiach príjemcov poskytovať verejnosti informácie o cieli operácie a o podpore EPFRV na operáciu v súlade s oddielom 2 časti 1. Riadiaci orgán môže od potenciálnych prijímateľov žiadať, aby v žiadostiach predbežne navrhli komunikačné činnosti úmerné veľkosti operácie;

g)

postupoch na preskúmanie sťažností podľa článku 74 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

1.3.   Informácie pre širokú verejnosť

Riadiaci orgán informuje verejnosť o obsahu PRV, jeho prijatí Komisiou a jeho aktualizáciách, hlavných úspechoch pri vykonávaní programu a o jeho skončení, ako aj o jeho prínose k dosiahnutiu priorít Únie, ako sa uvádza v partnerskej dohode.

Riadiaci orgán zabezpečí vytvorenie jednej webovej stránky alebo jedného webového portálu, ktorý bude poskytovať informácie uvedené v bodoch 1.1 a 1.2 a v prvom odseku tohto bodu. Vytvorenie jednotnej webovej stránky nesmie narušiť plynulé vykonávanie EPFRV a nesmie obmedziť prístup potenciálnych príjemcov a zúčastnených strán k informáciám. Opatrenia na informovanie verejnosti obsahujú prvky stanovené v bode 1 časti 2.

1.4.   Zapojenie subjektov pôsobiacich ako kontaktné miesta

Riadiaci orgán zabezpečí aj prostredníctvom NVS, aby sa subjekty, ktoré môžu pôsobiť ako kontaktné miesta, zapájali do informačných činností pre potenciálnych príjemcov. Ide najmä o:

a)

partnerov uvedených v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

informačné strediská informujúce o Európe, ako aj zastúpenia Komisie a informačné kancelárie Európskeho parlamentu v členských štátoch;

c)

vzdelávacie a výskumné inštitúcie.

1.5.   Oznámenie o udelení podpory

Riadiaci orgán zabezpečí, aby oznámenie o udelení podpory obsahovalo informáciu pre príjemcov o tom, že činnosť sa financuje v rámci programu čiastočne financovaného z EPFRV, a o opatrení a priorite príslušného PRV.

2.   Povinnosti príjemcov

2.1.   Pri všetkých informačných a komunikačných činnostiach príjemcu sa oznamuje podpora operácie z EPFRV prostredníctvom zobrazenia:

a)

symbolu Únie;

b)

odkazu na podporu z EPFRV.

Ak sa informačné alebo propagačné činnosti vzťahujú na operáciu alebo niekoľko operácií spolufinancovaných z viac ako jedného fondu, odkaz uvedený v písmene b) sa môže nahradiť odkazom na EŠIF.

2.2.   Počas realizácie operácie prijímateľ informuje verejnosť o podpore získanej z EPFRV tým, že:

a)

uverejní na webovej stránke prijímateľa na profesionálne použitie, ak takáto stránka existuje, krátky opis operácie, ak je možné určiť prepojenie medzi účelom webovej stránky a podporou poskytnutou na operáciu, zodpovedajúci úrovni podpory vrátane jej cieľov a výsledkov, a zdôrazní finančnú podporu z Únie;

b)

v prípade operácií, na ktoré sa nevzťahuje písmeno c) s celkovou podporou z verejných prostriedkov nad 10 000 EUR a v závislosti od financovanej operácie (napríklad na operácie podľa článku 20 na obnovu dedín alebo operácie iniciatívy Leader), vyvesí aspoň jeden plagát s informáciami o operácii (s veľkosťou aspoň A3), pričom zdôrazní finančnú podporu z Únie, na mieste ľahko viditeľnom pre verejnosť, akým sú napríklad vstupné priestory budovy. Ak má operácia v rámci PRV za následok investíciu (napr. na poľnohospodársky podnik alebo na potravinársky podnik) s celkovou podporou z verejných prostriedkov nad 50 000 EUR, príjemca musí umiestniť informačnú tabuľu s informáciami o projekte, pričom zdôrazní finančnú podporu z Únie. Informačná tabuľa sa inštaluje aj v priestoroch miestnych akčných skupín financovaných iniciatívou LEADER.

c)

postaví na mieste ľahko viditeľnom pre verejnosť dočasný pútač značnej veľkosti pre každú operáciu, ktorá spočíva vo financovaní operácií v oblasti infraštruktúry alebo stavebných činností s celkovou podporou operácie z verejných prostriedkov nad 500 000 EUR.

Najneskôr tri mesiace po ukončení operácie postaví prijímateľ na mieste ľahko viditeľnom pre verejnosť stálu tabuľu alebo pútač značnej veľkosti pre každú operáciu, ktorá spĺňa tieto kritériá:

i)

celková podpora z verejných prostriedkov na operáciu je vyššia ako 500 000 EUR;

ii)

operácia spočíva v zakúpení fyzického objektu alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Na tomto pútači sa uvádza názov a hlavný cieľ operácie a zdôrazní sa finančná podpora z Únie.

Pútače, plagáty, tabule a webové stránky obsahujú opis projektu/operácie a prvky uvedené v bode 1 časti 2. Uvedené informácie zaberajú najmenej 25 % plochy pútača, tabule alebo webovej stránky.

ČASŤ 2

Technické charakteristiky informačných a propagačných činností

1.   Logo a slogan

Pri každej informačnej a propagačnej činnosti musia byť zobrazené tieto prvky:

a)

symbol Únie v súlade s grafickými normami podľa prezentácie na adrese http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_sk.htm spolu s vysvetlením úlohy Únie prostredníctvom tohto znenia:

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“

b)

v prípade činností a opatrení financovaných pomocou iniciatívy LEADER logo tejto iniciatívy:

++ logo LEADER++

2.   Informačný a komunikačný materiál

Publikácie (ako sú brožúry, letáky a spravodaje) a plagáty o opatreniach a činnostiach spolufinancovaných z EPFRV musia obsahovať na titulnej strane zreteľné označenie účasti Únie, ako aj symbol Únie, ak sa použije aj národný alebo regionálny symbol. Publikácie musia obsahovať odkazy na subjekt zodpovedný za obsah a na riadiaci orgán určený na realizáciu EPFRV a/alebo príslušnej vnútroštátnej pomoci.

V prípade informácií sprístupnených elektronickými prostriedkami (webovými stránkami, databázami pre potenciálnych príjemcov) alebo ako audiovizuálny materiál sa analogicky uplatňuje prvý odsek.

Webové stránky týkajúce sa EPFRV majú obsahovať:

a)

zmienku o príspevku z EPFRV aspoň na domovskej stránke;

b)

hypertextový odkaz na webovú stránku Komisie týkajúcu sa EPFRV.


PRÍLOHA IV

Spoločný súbor ukazovateľov kontextu, výsledku a výstupu uvedených v článku 14 ods. 2

1.   Ukazovatele kontextu

C1.

Obyvateľstvo

C2.

Vekové zloženie

C3.

Územie

C4.

Hustota obyvateľstva

C5.

Miera zamestnanosti (1)

C6.

Miera samostatnej zárobkovej činnosti

C7.

Miera nezamestnanosti

C8.

HDP na obyvateľa (1)

C9.

Miera chudoby (1)

C10.

Štruktúra ekonomiky

C11.

Štruktúra zamestnanosti

C12.

Produktivita práce podľa ekonomického sektora

C13.

Zamestnanosť podľa ekonomickej činnosti

C14.

Produktivita práce v poľnohospodárstve

C15.

Produktivita práce v lesnom hospodárstve

C16.

Produktivita práce v potravinárskom priemysle

C17.

Poľnohospodárske podniky (farmy)

C18.

Poľnohospodárska plocha

C19.

Poľnohospodárska plocha s ekologickým poľnohospodárstvom

C20.

Zavlažovaná pôda

C21.

Dobytčie jednotky

C22.

Pracovné sily poľnohospodárskych podnikov

C23.

Veková štruktúra riadiacich pracovníkov poľnohospodárskych podnikov

C24.

Odborná príprava riadiacich pracovníkov v oblasti poľnohospodárstva

C25.

Dôchodok v poľnohospodárstve z výrobných činiteľov (1)

C26.

Podnikateľský dôchodok v poľnohospodárstve (1)

C27.

Celková produktivita faktorov v poľnohospodárstve (1)

C28.

Tvorba hrubého fixného kapitálu v poľnohospodárstve

C29.

Les a iná zalesnená pôda (LIZP)

C30.

Infraštruktúra cestovného ruchu

C31.

Krajinná pokrývka

C32.

Znevýhodnené oblasti

C33.

Intenzita poľnohospodárskej činnosti

C34.

Oblasti sústavy Natura 2000

C35.

Index poľných vtákov (FBI) (1)

C36.

Stav ochrany poľnohospodárskych biotopov (trávny porast)

C37.

Poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou (1)

C38.

Chránené lesy

C39.

Odber vody v poľnohospodárstve (1)

C40.

Kvalita vody (1)

C41.

Pôdna organická hmota v ornej pôde (1)

C42.

Erózia pôdy spôsobená vodou (1)

C43.

Výroba energie z obnoviteľných zdrojov z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

C44.

Využívanie energie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a v potravinárskom priemysle

C45.

Emisie skleníkových plynov z poľnohospodárstva (1)

2.   Ukazovatele výsledku

R1

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré z programu rozvoja vidieka získali podporu na investície do reštrukturalizácie alebo modernizácie (oblasť zamerania 2A)

R2

:

Zmena v poľnohospodárskej produkcii poľnohospodárskych podnikov, ktorým sa vypláca podpora/RPJ (ročná pracovná jednotka) (oblasť zamerania 2A) (2)

R3

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré získali z programu rozvoja vidieka podporu na plán rozvoja podnikania/investície v prospech mladých poľnohospodárov (oblasť zamerania 2B)

R4

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré dostávajú podporu na účasť na systémoch kvality, miestnych trhoch a krátkych dodávateľských reťazcoch, a skupín/organizácií výrobcov (oblasť zamerania 3A)

R5

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zúčastňujú na systémoch riadenia rizík (oblasť zamerania 3B)

R6

:

percentuálny podiel lesov alebo iných zalesnených oblastí, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o riadení na podporu biodiverzity (oblasť zamerania 4A)

R7

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na podporu biodiverzity a/alebo krajiny (oblasť zamerania 4A)

R8

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie vodného hospodárstva (oblasť zamerania 4B)

R9

:

percentuálny podiel lesnej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie vodného hospodárstva (oblasť zamerania 4B)

R10

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie obhospodarovania pôdy a/alebo na prevenciu erózie pôdy (oblasť zamerania 4C)

R11

:

percentuálny podiel lesnej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie obhospodarovania pôdy a/alebo na prevenciu erózie pôdy (oblasť zamerania 4C)

R12

:

percentuálny podiel zavlažovanej pôdy, ktorá prechádza na efektívnejšie zavlažovacie systémy (oblasť zamerania 5A)

R13

:

Zvýšenie efektívnosti využívania vody v poľnohospodárstve v projektoch podporovaných prostredníctvom programu rozvoja vidieka (oblasť zamerania 5A) (2)

R14

:

Zvýšenie efektívnosti využívania energie v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín v projektoch podporovaných prostredníctvom programu rozvoja vidieka (oblasť zamerania 5B) (2)

R15

:

Energia z obnoviteľných zdrojov vyrábaná v rámci podporovaných projektov (oblasť zamerania 5C) (2)

R16

:

percentuálny podiel DJ (dobytčích jednotiek), na ktoré sa vzťahujú investície do riadenia živočíšnej výroby s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov a/alebo amoniaku (oblasť zamerania 5D)

R17

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov a/alebo amoniaku (oblasť zamerania 5D)

R18

:

Zníženie emisií metánu a N2O (oblasť zamerania 5D) (2)

R19

:

Zníženie emisií amoniaku (oblasť zamerania 5D) (2)

R20

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej a lesnej pôdy, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o riadení prispievajúce k sekvestrácii alebo k zachovaniu oxidu uhličitého (oblasť zamerania 5E)

R21

:

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (oblasť zamerania 6A)

R22

:

percentuálny podiel vidieckeho obyvateľstva, na ktoré sa vzťahujú stratégie miestneho rozvoja (oblasť zamerania 6B)

R23

:

percentuálny podiel vidieckeho obyvateľstva, ktoré má prospech zo zlepšenia služieb/infraštruktúry (oblasť zamerania 6B)

R24

:

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (Leader) (oblasť zamerania 6B)

R25

:

percentuálny podiel vidieckeho obyvateľstva, ktoré má prospech z nových alebo lepších služieb/infraštruktúry (informačné a komunikačné technológie — IKT) (oblasť zamerania 6C)

Ukazovatele uvedené kurzívou sú tiež cieľové ukazovatele uvedené v bode 4.

3.   Ukazovatele výstupov RV

Číslo

Ukazovatele výstupov

Kódy opatrenia (články nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 alebo nariadenia (EÚ) č. 1303/2013)

O.1

Celkové verejné výdavky  (3)

Všetky opatrenia

O.2

Celkové investície

4 (článok 17), 5 (článok 18), 6.4 (článok 19), 7.2 až 7.8 (článok 20), 8.5 a 8.6 (článok 21) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.3

Počet podporených činností/operácií

1 (článok 14), 2 (článok 15), 4 (článok 17), 7 (článok 20), 8.5 a 8.6 (článok 21) 9 (článok 27), 17.2 a 17.3 (článok 36) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.4

Počet podporených poľnohospodárskych podnikov/príjemcov

3 (článok 16), 4.1 (článok 17), 5 (článok 18), 6 (článok 19), 8.1 až 8.4 (článok 21), 11 (článok 29), 12 (článok 30), 13 (článok 31), 14 (článok 33), 17.1 (článok 36) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.5

Celková plocha (v ha)

4 (článok 17), 8.1 až 8.5 (článok 21), 10 (článok 28), 11 (článok 29), 12 (článok 30), 13 (článok 31), 15 (článok 34) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.6

Fyzická plocha, na ktorú sa vypláca podpora (v ha)

10 (článok 28) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.7

Počet podporených zmlúv

10 (článok 28), 15 (článok 34) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.8

Počet podporených dobytčích jednotiek (DJ)

14 (článok 33), 4 (článok 17) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.9

Počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zúčastňujú na podporovaných režimoch

9 (článok 27), 16.4 (článok 35), 17.2 a 17.3 (článok 36) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.10

Počet poľnohospodárov, ktorí využívajú vyplácanie

17.2 a 17.3 (článok 36) (nariadenie (EÚ) č. 1305/2013)

O.11

Uvedený počet dní odbornej prípravy

1 [článok 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.12

Počet účastníkov odbornej prípravy

1 [článok 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.13

Počet príjemcov, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo

2 [článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.14

Počet poradcov, ktorí absolvovali odbornú prípravu

2 [článok 15 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.15

Počet obyvateľov, ktorí majú prospech zo zlepšenia služieb/infraštruktúry (IT alebo iných)

7 [článok 20 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.16

Počet podporených skupín EIP, počet podporených operácií EIP a počet a druh partnerov v skupinách EIP

16 [článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.17

Počet podporených operácií spolupráce (iných ako EIP)

16 [článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.18

Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)

19 [článok 32 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

O.19

Počet vybraných MAS

19 [článok 32 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

O.20

Počet podporených projektov LEADER

19 [článok 35 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

O.21

Počet podporených projektov spolupráce

19 [článok 35 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

O.22

Počet a druh propagátorov projektov

19 [článok 35 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

O.23

Jediné identifikačné číslo MAS, ktoré sú zapojené do projektu spolupráce

19 [článok 35 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

O.24

Počet tematických a analytických výmen s podporou národnej vidieckej siete

Budovanie siete [článok 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.25

Počet komunikačných nástrojov národnej vidieckej siete

Budovanie siete [článok 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

O.26

Počet činností Európskej siete pre rozvoj vidieka, na ktorých sa podieľala národná vidiecka sieť

Budovanie siete [článok 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013]

4.   Cieľové ukazovatele

T1

:

percentuálny podiel výdavkov v rámci článkov 14, 15 a 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v súvislosti s celkovými výdavkami na PRV (oblasť zamerania 1A)

T2

:

Celkový počet operácií spolupráce podporovaných v rámci opatrenia spolupráce [článok 35 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013] (skupiny, siete/klastre, pilotné projekty...) (oblasť zamerania 1B)

T3

:

Celkový počet účastníkov, ktorí absolvovali odbornú prípravu podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 (oblasť zamerania 1C)

T4

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré z programu rozvoja vidieka získali podporu na investície do reštrukturalizácie alebo modernizácie (oblasť zamerania 2A)

T5

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré získali z programu rozvoja vidieka podporu na plán rozvoja podnikania/investície v prospech mladých poľnohospodárov (oblasť zamerania 2B)

T6

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré dostávajú podporu na účasť na systémoch kvality, miestnych trhoch a krátkych dodávateľských reťazcoch, a skupín/organizácií výrobcov (oblasť zamerania 3A)

T7

:

percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zúčastňujú na systémoch riadenia rizík (oblasť zamerania 3B)

T8

:

percentuálny podiel lesov/iných zalesnených oblastí, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o riadení na podporu biodiverzity (oblasť zamerania 4A)

T9

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na podporu biodiverzity a/alebo krajiny (oblasť zamerania 4A)

T10

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie vodného hospodárstva (oblasť zamerania 4B)

T11

:

percentuálny podiel lesnej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie vodného hospodárstva (oblasť zamerania 4B)

T12

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie obhospodarovania pôdy a/alebo na prevenciu erózie pôdy (oblasť zamerania 4C)

T13

:

percentuálny podiel lesnej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na zlepšenie obhospodarovania pôdy a/alebo na prevenciu erózie pôdy (oblasť zamerania 4C)

T14

:

percentuálny podiel zavlažovanej pôdy, ktorá prechádza na efektívnejšie zavlažovacie systémy (oblasť zamerania 5A)

T15

:

Celkové investície v oblasti energetickej účinnosti (oblasť zamerania 5B)

T16

:

Celkové investície do výroby energie z obnoviteľných zdrojov (oblasť zamerania 5C)

T17

:

percentuálny podiel DJ, ktorých sa týkajú investície do riadenia chovu hospodárskych zvierat s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov a/alebo amoniaku (oblasť zamerania 5D)

T18

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov a/alebo amoniaku (oblasť zamerania 5D)

T19

:

percentuálny podiel poľnohospodárskej a lesnej pôdy, na ktoré sa vzťahujú zmluvy o riadení prispievajúce k sekvestrácii a zachovaniu oxidu uhličitého (oblasť zamerania 5E)

T20

:

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (oblasť zamerania 6A)

T21

:

percentuálny podiel vidieckeho obyvateľstva, na ktoré sa vzťahujú stratégie miestneho rozvoja (oblasť zamerania 6B)

T22

:

percentuálny podiel vidieckeho obyvateľstva, ktoré má prospech zo zlepšenia služieb/infraštruktúry (oblasť zamerania 6B)

T23

:

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (Leader) (oblasť zamerania 6B)

T24

:

percentuálny podiel vidieckeho obyvateľstva, ktoré má prospech z nových alebo lepších služieb/infraštruktúry (IKT) (oblasť zamerania 6C)

5.   Ukazovatele navrhovaného výkonnostného rámca

 

Ukazovatele

Súvisiaci ukazovateľ výstupu

Priorita 2 (P2)

Celkové verejné výdavky P2 (v EUR)

O.1

Počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré z programu rozvoja vidieka získali podporu na investície do reštrukturalizácie alebo modernizácie (oblasť zamerania 2A) + podnikov, ktoré získali z programu rozvoja vidieka podporu na plán rozvoja podnikania/investície v prospech mladých poľnohospodárov (oblasť zamerania 2B)

O.4

Priorita 3

(P3)

Celkové verejné výdavky P3 (v EUR)

O.1

Počet podporovaných poľnohospodárskych podnikov, ktoré dostávajú podporu na účasť na systémoch kvality, miestnych trhoch/krátkych dodávateľských reťazcoch, a skupín výrobcov (oblasť zamerania 3A)

O.4, O.9

Počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zúčastňujú na systémoch riadenia rizík (oblasť zamerania 3B)

O.4, O.9

Priorita 4

(P4)

Celkové verejné výdavky P4 (v EUR)

O.1

Poľnohospodárska pôda, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení na podporu biodiverzity (oblasť zamerania 4A) + na zlepšenie vodného hospodárstva (oblasť zamerania 4B) + na zlepšenie obhospodarovania pôdy a/na prevenciu erózie pôdy (oblasť zamerania 4C)

O.5

Priorita 5

(P5)

Celkové verejné výdavky P5 (v EUR)

O.1

Počet investičných operácií do úspor energie a energetickej účinnosti (oblasť zamerania 5B) + do výroby energie z obnoviteľných zdrojov (oblasť zamerania 5C)

O.3

Poľnohospodárska a lesná pôda, na ktorú sa vzťahuje riadenie na podporu sekvestrácie/zachovania oxidu uhličitého (oblasť zamerania 5E) + Poľnohospodárska pôda, na ktorú sa vzťahujú zmluvy o riadení zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov a/alebo amoniaku (oblasť zamerania 5D) + Zavlažovaná pôda, ktorá prechádza na efektívnejší zavlažovací systém (oblasť zamerania 5A)

O.5

Priorita 6

(P6)

Celkové verejné výdavky P6 (v EUR)

O.1

Počet podporených operácií na zlepšenie základných služieb a infraštruktúry vo vidieckych oblastiach (oblasti zamerania 6B a 6C)

O.3

Počet obyvateľov, na ktorý sa vzťahujú miestne akčné skupiny (oblasť zamerania 6B)

O.18


(1)  Ukazovatele kontextu, ktoré zahŕňajú ukazovatele vplyvu spoločnej poľnohospodárskej politiky („SPP“)

(2)  Doplnkové ukazovatele výsledkov

(3)  Tento ukazovateľ zodpovedá ukazovateľu výkonnostného rámca stanovenému v článku 5 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy (Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 65).


PRÍLOHA V

Spoločné hodnotiace otázky pre rozvoj vidieka

Hodnotiace otázky súvisiace s oblasťou zamerania

Pre každú oblasť zamerania zahrnutú do PRV sa na súvisiacu otázku odpovie v rozšírených výročných správach o vykonávaní, ktoré sa majú predložiť v roku 2017 a 2019, a v správe hodnotenia ex post.

1.

Oblasť zamerania 1A: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovali inovácie, spolupráca a rozvoj vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach?

2.

Oblasť zamerania 1B: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovalo posilnenie prepojenia poľnohospodárstva, výroby potravín a lesného hospodárstva s výskumom a inováciou, a to aj na účely zlepšenia environmentálneho riadenia a výkonu?

3.

Oblasť zamerania 1C: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovalo celoživotné vzdelávanie a odborné vzdelávanie v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva?

4.

Oblasť zamerania 2A: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV prispelo k zlepšeniu hospodárskeho výkonu, reštrukturalizácii a modernizácii podporovaných poľnohospodárskych podnikov, najmä prostredníctvom zvýšenia ich účasti na trhu a poľnohospodárskou diverzifikáciou?

5.

Oblasť zamerania 2B: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporoval vstup poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny?

6.

Oblasť zamerania 3A: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV prispelo k zvýšeniu konkurencieschopnosti podporovaných prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom, propagácie miestnych trhov a krátkych dodávateľských reťazcov, skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií?

7.

Oblasť zamerania 3B: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovalo riadenie rizík poľnohospodárskych podnikov a ich predchádzanie?

8.

Oblasť zamerania 4A: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovala obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami a v poľnohospodárskej činnosti s vysokou prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie ako aj zlepšenie stavu krajinných oblastí Európy?

9.

Oblasť zamerania 4B: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovalo zlepšenie vodného hospodárstva vrátane riadenia používania hnojív a pesticídov?

10.

Oblasť zamerania 4C: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovalo predchádzanie erózii pôdy a zlepšenie obhospodarovania pôdy?

11.

Oblasť zamerania 5A: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV prispelo k zvýšeniu efektívnosti využívania vody v poľnohospodárstve?

12.

Oblasť zamerania 5B: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV prispelo k zvýšeniu efektívnosti využívania energie v poľnohospodárstve a pri spracovaní potravín?

13.

Oblasť zamerania 5C: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV prispelo k dodávkam a využívaniu obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky?

14.

Oblasť zamerania 5D: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV prispelo k zníženiu emisií skleníkových plynov a amoniaku z poľnohospodárstva?

15.

Oblasť zamerania 5E: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovalo zachovanie a sekvestrácia oxidu uhličitého v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve?

16.

Oblasť zamerania 6A: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovala diverzifikácia, zakladanie a rozvoj malých podnikov ako aj vytváranie pracovných miest?

17.

Oblasť zamerania 6B: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporoval miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach?

18.

Oblasť zamerania 6C: Do akej miery sa intervenciami v rámci PRV podporovalo rozšírenie prístupnosti, využívanie a kvalita informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vidieckych oblastiach?

Hodnotiace otázky súvisiace s inými aspektmi PRV

Na tieto otázky sa odpovie v rozšírených výročných správach o vykonávaní, ktoré sa majú predložiť v roku 2017 a 2019, a v správe hodnotenia ex post.

19.

Do akej miery sa synergickými účinkami medzi prioritami a oblasťami zamerania zvýšila účinnosť PRV?

20.

Do akej miery sa technickou pomocou prispelo k dosahovaniu cieľov stanovených v článku 59 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013?

21.

Do akej miery sa národnou vidieckou sieťou prispelo k dosahovaniu cieľov stanovených v článku 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013?

Hodnotiace otázky súvisiace s cieľmi stanovenými na úrovni Únie

Na tieto otázky sa odpovie v rozšírenej výročnej správe o vykonávaní, ktorá sa má predložiť v roku 2019, a v správe hodnotenia ex post.

22.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k dosiahnutiu hlavného cieľa stratégie EÚ 2020, ktorým je zvýšenie miery zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov na aspoň 75 %?

23.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k dosiahnutiu hlavného cieľa stratégie EÚ 2020, ktorým je investovanie 3 % HDP EÚ do výskumu, vývoja a inovácií?

24.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k zmierneniu zmeny klímy a adaptácii na túto zmenu a k dosiahnutiu hlavného cieľa stratégie EÚ 2020, ktorým je zníženie emisií skleníkových plynov aspoň o 20 % oproti úrovni z roku 1990, prípadne o 30 %, ak budú vhodné podmienky, k zvýšeniu podielu energie z obnoviteľných zdrojov v konečnej spotrebe energie na 20 % a k dosiahnutiu 20 % zvýšenia energetickej účinnosti?

25.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k dosiahnutiu hlavného cieľa stratégie EÚ 2020, ktorým je zníženie počtu Európanov žijúcich pod hranicou chudoby stanovenou pre danú krajinu?

26.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k zlepšeniu životného prostredia a k dosiahnutiu cieľa stratégie EÚ v oblasti biodiverzity, ktorým je zastavenie straty biodiverzity a degradácie ekosystémových služieb o ich obnova?

27.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k cieľu SPP, ktorým je podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárstva?

28.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k cieľu SPP, ktorým je zabezpečenie udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ochrany klímy?

29.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k cieľu SPP, ktorým je dosiahnutie vyváženého územného rozvoja vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest?

30.

Do akej miery sa programom rozvoja vidieka prispelo k podpore inovácií?


PRÍLOHA VI

Hlavné prvky technických podporných dokumentov pre systém monitorovania a hodnotenia

Jedným z kľúčových prvkov systému monitorovania a hodnotenia rozvoja vidieka je technická pomoc, ktorá sa poskytuje členským štátom, hodnotiteľom a iným hodnotiacim zúčastneným stranám s cieľom posilniť hodnotiace kapacity a zvýšiť kvalitu a konzistentnosť hodnotiacich činností. Komisia v spolupráci s členskými štátmi vypracuje technické podporné dokumenty zahŕňajúce tieto témy:

1.

Informačné listy pre všetky spoločné ukazovatele, ktoré zahŕňajú aj vymedzenie ukazovateľa; odkaz na intervenčnú logiku; mernú jednotku; metodiku použitú na získavanie hodnôt; požadované údaje a zdroje údajov; informácie o zbere údajov vrátane orgánov zodpovedných za ich zber a frekvencii zberu údajov; požiadavky na podávanie správ.

2.

Metodické usmernenia na pomoc členským štátom a hodnotiteľom pri plnení požiadaviek systému monitorovania a hodnotenia, ktorý zahŕňa jeho rôzne zložky, vrátane hodnotenia metodík a koncepcií, a poskytovanie pomoci v súvislosti s konkrétnymi otázkami, ako napr. hodnotenie miestneho rozvoja vedeného komunitou.

3.

Usmernenia na vypracovanie hodnotenia ex ante programov rozvoja vidieka, ktoré zahŕňajú účel hodnotenia ex ante, postup a úlohy zapojených aktérov, ako aj rozsah hodnotenia a poskytujú metodickú podporu, pokiaľ ide o vhodné koncepcie a metódy, a súbor orientačných vzorov.

4.

Usmernenia na vypracovanie plánov hodnotenia, ktoré zahŕňajú účel a prínosy plánu hodnotenia, prvky, ktoré musí plán obsahovať, a odporúčania týkajúce sa vhodných postupov na jeho vypracovanie. Vzťahujú sa aj na aspekty súvisiace s riadením a vykonávaním, ako napr. orientačné vzory týkajúce sa tohto procesu.

5.

Usmernenia na využívanie a stanovenie náhradných ukazovateľov zameraných najmä na regionálne PRV, v ktorých sa uvádza účel a charakteristiky náhradných ukazovateľov a identifikujú údaje a metódy, ktoré by sa mohli použiť v prípade, že sú náhradné ukazovatele potrebné.

6.

Usmernenia na vypracovanie plánu ukazovateľov vzťahujúce sa na prvky, ktoré musí plán obsahovať, pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať a vzorové tabuľky.

7.

Usmernenia na monitorovanie vzťahujúce sa na prvky, ktoré musia výročné správy o vykonávaní obsahovať, pravidlá, ktoré sa majú uplatňovať, a vzorové tabuľky.

8.

Usmernenia na posudzovanie hodnôt pre doplnkové ukazovatele výsledkov, ktoré zahŕňajú identifikáciu príslušného súboru projektov, stratégie odberu vzoriek, vhodných metodík, zdrojov údajov a techník posudzovania.

9.

Usmernenia na posúdenie vplyvu PRV, ktoré zahŕňajú účel a používanie ukazovateľov vplyvu, prepojenie medzi politikou rozvoja vidieka a inými politikami a faktory, ktoré ovplyvňujú hodnoty ukazovateľa vplyvu, a navrhnuté metódy odhadovania čistého účinku intervencií v rámci rozvoja vidieka.

10.

Usmernenia týkajúce sa odpovedí na spoločné hodnotiace otázky v prípade rozvoja vidieka vrátane odkazov na intervenčnú logiku a spoločné ukazovatele a navrhovania doplnkových údajov, kritérií posudzovania a škály možných koncepcií, ktoré by sa mohli použiť na zodpovedanie otázok.

11.

Usmernenia na hodnotenie ex post programov rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020, ktoré zahŕňajú účel, postup a rozsah hodnotenia, poskytujú metodickú podporu, identifikujú osvedčené postupy a obsahujú orientačné vzory týkajúce sa aspektov hodnotenia.


PRÍLOHA VII

Štruktúra a obsah výročných správ o vykonávaní (uvedené v článku 50 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článku 75 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013)

1.   Kľúčové informácie o vykonávaní programu a jeho priorít

a)   Finančné údaje

Údaje o finančnom plnení, v ktorých sa pre každé opatrenie a oblasť zamerania uvádza výkaz výdavkov, ktoré vznikli a boli vykázané vo vyhláseniach o výdavkoch. Zahŕňa to celkové vzniknuté verejné výdavky, ako aj vymožené finančné prostriedky a opravy, ktoré členské štáty uskutočnili v predchádzajúcom kalendárnom roku.

b)   Spoločné a programovo špecifické ukazovatele a kvantifikované cieľové hodnoty

Informácie o vykonávaní PRV meranom podľa spoločných a špecifických ukazovateľov vrátane pokroku, ktorý sa dosiahol vo vzťahu k cieľom stanoveným pre každú oblasť zamerania, a o uskutočnených výstupoch v porovnaní s plánovanými výstupmi uvedenými v pláne ukazovateľov. Od výročnej správy o vykonávaní, ktorá sa má predložiť v roku 2017, dosiahnuté výsledky s ohľadom na čiastkové ciele stanovené vo výkonnostnom rámci (tabuľka F). Dodatočné informácie o fáze vykonávania PRV sa poskytujú na základe údajov o finančných záväzkoch podľa jednotlivých opatrení a oblastí zamerania a o súvisiacom očakávanom pokroku smerom k dosiahnutiu cieľov.

Tabuľky:

Tabuľka A: Viazané výdavky podľa jednotlivých opatrení a oblastí zamerania

Tabuľka B: Ukazovatele uskutočnených výstupov podľa jednotlivých opatrení a oblastí zamerania

Tabuľka C: Rozčlenenie pre príslušné výstupy a opatrenia podľa typu oblasti, pohlavia a/alebo veku

Tabuľka D: Pokrok pri plnení cieľov

Tabuľka E: Monitorovanie prechodných opatrení

Tabuľka F: Dosiahnutie ukazovateľov výkonnostného rámca

2.   Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia sa uvádza takto:

a)

Opis všetkých zmien vykonaných v pláne hodnotenia v PRV počas roka s ich odôvodnením.

b)

Opis hodnotiacich činností uskutočnených počas roka (v súvislosti s oddielom 3 plánu hodnotenia). *

c)

Opis činností uskutočnených v súvislosti s poskytovaním a správou údajov (v súvislosti s oddielom 4 plánu hodnotenia). *

d)

Zoznam ukončených hodnotení vrátane odkazov na webové stránky, kde boli zverejnené on-line.

e)

Zhrnutie ukončených hodnotení, ktoré sa zameriava na zistenia hodnotenia.

f)

Opis komunikačných činností uskutočnených v súvislosti so zverejňovaním zistení hodnotenia (v súvislosti s oddielom 6 plánu hodnotenia). *

g)

Opis následných opatrení prijatých vzhľadom na výsledky hodnotení (v súvislosti s oddielom 6 plánu hodnotenia). *

*

Uvedie sa odkaz na plán hodnotenia, opíšu sa všetky problémy, ktoré sa vyskytli pri implementácii, ako aj prijaté alebo navrhnuté riešenia.

3.   Problematiky, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia

Opis krokov, ktoré prijal riadiaci orgán a monitorovací výbor na zabezpečenie kvality a účinnosti vykonávania programu a najmä čo sa týka problémov, ktoré sa vyskytli pri riadení programu, a všetkých nápravných opatrení, najmä v reakcii na pripomienky Komisie.

4.   Kroky, ktoré sa prijali na uskutočnenie technickej pomoci, a požiadavky na propagáciu programu

a)

Ak sa na zriadenie a fungovanie národnej vidieckej siete vzťahuje technická pomoc, v správe sa opisujú prijaté opatrenia a stav, pokiaľ ide o zriadenie národnej vidieckej siete a vykonávanie jej akčného plánu;

b)

opatrenia prijaté na zabezpečenie propagácie programu (článok 13 tohto nariadenia).

5.   Opatrenia prijaté s cieľom splniť podmienky ex ante (v roku 2017 a prípadne v roku 2016)

Opis opatrení prijatých podľa priority/oblasti zamerania/opatrenia s cieľom splniť uplatniteľné všeobecné podmienky ex ante spojené s prioritami, ktoré neboli splnené alebo boli čiastočne splnené v čase prijatia PRV. Uvedie sa odkaz na kritériá, ktoré neboli alebo boli len čiastočne splnené, na akúkoľvek stratégiu, právny akt alebo iný príslušný dokument vrátane odkazov na príslušné oddiely a články, na orgány zodpovedné za plnenie. Ak je to potrebné, členské štáty môžu poskytnúť vysvetlenia alebo dodatočné informácie na doplnenie uvedeného opisu.

6.   Opis vykonávania čiastkových programov

Rozšírené výročné správy o vykonávaní, ktoré sa majú predložiť v roku 2017 a 2019, musia tiež obsahovať informácie o vykonávaní meranom podľa spoločných a špecifických ukazovateľov vrátane dosiahnutého pokroku vo vzťahu k cieľom stanoveným v pláne ukazovateľov čiastkového programu, ako aj o uskutočnených výstupoch a výdavkoch v porovnaní s plánovanými výstupmi a výdavkami stanovenými v čiastkovom programe.

7.   Posúdenie informácií a pokrok pri plnení cieľov programu

Rozšírené výročné správy o vykonávaní, ktoré sa majú predložiť v roku 2017 a 2019, musia tiež obsahovať tieto informácie vyplývajúce z hodnotiacich činností:

Podávanie správ a kvantifikácia výsledkov programu, najmä prostredníctvom posúdenia doplnkových ukazovateľov výsledkov a príslušných hodnotiacich otázok.

Rozšírené výročné správy o vykonávaní, ktoré sa majú predložiť v roku 2019, musia tiež obsahovať tieto informácie vyplývajúce z hodnotiacich činností:

Podávanie správ o pokroku pri plnení cieľov programu a jeho prínos k dosiahnutiu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, okrem iného, prostredníctvom posúdenia čistého príspevku programu k zmenám hodnôt ukazovateľa vplyvu SPP a prostredníctvom príslušných hodnotiacich otázok.

8.   Vykonávanie opatrení s cieľom zohľadniť zásady uvedené v článkoch 6, 7 a 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

Rozšírené výročné správy o vykonávaní, ktoré sa majú predložiť v roku 2017 a 2019, musia tiež obsahovať tieto informácie o:

a)   podpore rovnosti mužov a žien a nediskriminácii [článok 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Posúdenie opatrení prijatých s cieľom zabezpečiť, aby sa počas prípravy a vykonávania programov, aj vo vzťahu k ich monitorovaniu, podávaniu správ a hodnoteniu, zohľadňovala a podporovala rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti.

b)   udržateľnom rozvoji [článok 8 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Posúdenie opatrení prijatých s cieľom zabezpečiť, aby sa ciele EŠIF sa realizovali v súlade so zásadou udržateľného rozvoja a s podporovaním cieľa zachovania a ochrany životného prostredia a zlepšovania jeho kvality zo strany Únie, ako je stanovené v článku 11 a článku 91 ods. 1 zmluvy, pričom sa zohľadňuje zásada „znečisťovateľ platí“.

Okrem toho sa poskytujú informácie o podpore cieľov v oblasti zmeny klímy (sledovanie zmeny klímy).

c)   úlohe partnerov uvedených v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 pri vykonávaní programu

Posúdenie opatrení prijatých s cieľom zabezpečiť, aby sa partneri uvedení v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 zapájali do prípravy správ o pokroku, ako aj do vykonávania programov, a to aj prostredníctvom účasti v monitorovacích výboroch pre programy v súlade s článkom 48 uvedeného nariadenia, a do činností národnej vidieckej siete.

9.   Pokrok dosiahnutý pri zabezpečovaní integrovanej koncepcie

Rozšírené výročné správy o vykonávaní, ktoré sa majú predložiť v roku 2019, musia tiež obsahovať tieto informácie:

Opis pokroku dosiahnutého pri zabezpečovaní integrovanej koncepcie k využívaniu EPFRV a iných finančných nástrojov Únie na podporu územného rozvoja vidieckych oblastí, a to aj prostredníctvom stratégií miestneho rozvoja.

10.   Správa o vykonávaní finančných nástrojov [článok 46 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Rozšírené výročné správy o vykonávaní musia tiež obsahovať ako prílohu:

osobitnú správu týkajúcu sa operácií zahŕňajúcich finančné nástroje. Obsah tejto správy sa stanovuje v článku 46 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a správa sa podáva prostredníctvom vzoru EŠIF.