1.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 193/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 702/2014

z 25. júna 2014,

ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 994/98 zo 7. mája 1998 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 1 písm. a) a b),

po uverejnení návrhu tohto nariadenia v súlade s článkom 6 a článkom 8 ods. 2 nariadenia (ES) č. 994/98,

po porade s Poradným výborom pre štátnu pomoc,

keďže:

(1)

Štátne financovanie, ktoré spĺňa kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 zmluvy, predstavuje štátnu pomoc a na základe článku 108 ods. 3 zmluvy sa musí Komisii notifikovať. Podľa článku 109 zmluvy však Rada môže určiť kategórie pomoci, ktoré sú od tejto notifikačnej povinnosti oslobodené. V súlade s článkom 108 ods. 4 zmluvy Komisia môže prijímať predpisy týkajúce sa týchto kategórií pomoci. Komisia je na základe nariadenia (ES) č. 994/98 oprávnená v súlade s článkom 109 zmluvy vyhlásiť, že niektoré kategórie pomoci možno za určitých podmienok oslobodiť od notifikačnej povinnosti uvedenej v článku 108 ods. 3 zmluvy. Na základe uvedeného nariadenia Komisia prijala nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 (2), ktoré sa uplatňuje do 30. júna 2014.

(2)

22. júla 2013 sa nariadením Rady (EÚ) č. 733/2013 (3) zmenilo nariadenie (ES) č. 994/98 s cieľom splnomocniť Komisiu rozšíriť skupinovú výnimku na nové kategórie pomoci, v prípade ktorých možno vymedziť jasné podmienky zlučiteľnosti. K takýmto novým kategóriám pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva by mala patriť: pomoc na zachovanie kultúrneho dedičstva, pomoc na nápravu škôd spôsobených prírodnou katastrofou a pomoc v prospech odvetvia lesného hospodárstva. Uvedené druhy pomoci možno za určitých podmienok oslobodiť od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy.

(3)

Podľa článku 42 zmluvy sa pravidlá hospodárskej súťaže uplatňujú na výrobu a obchod s poľnohospodárskymi výrobkami len v rozsahu, aký určia Európsky parlament a Rada. Na základe článku 211 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (4) sa na pomoc v oblasti výroby poľnohospodárskych výrobkov a obchodu s nimi uplatňujú pravidlá štátnej pomoci s prihliadnutím na špecifické výnimky. V článku 211 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovuje, že sa pravidlá štátnej pomoci neuplatňujú na platby uskutočnené členskými štátmi na opatrenia stanovené v uvedenom nariadení, ktoré sú čiastočne alebo úplne financované Úniou, ako aj na opatrenia zahrnuté v článkoch 213 až 218 uvedeného nariadenia. Okrem toho sa pravidlá štátnej pomoci nevzťahujú na platby uskutočnené členskými štátmi v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (5), ani na dodatočné vnútroštátne financovanie v rámci rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy. Takéto platby, ktorých účelom je zabezpečiť dodatočné vnútroštátne financovanie v rámci rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, musia spĺňať kritériá stanovené v nariadení (EÚ) č. 1305/2013, aby ich Komisia schválila ako súčasť programu rozvoja vidieka daného členského štátu. Pravidlá štátnej pomoci sa však vzťahujú na časť spolufinancovanú z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ako aj na dodatočné vnútroštátne financovanie opatrení, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy.

(4)

Keďže hospodárske účinky pomoci sa nemenia v závislosti od toho, či je pomoc čiastočne financovaná Úniou alebo nie je, alebo či je financovaná iba členským štátom, mal by existovať súlad a súdržnosť medzi politikou Komisie v oblasti kontroly štátnej pomoci a podporou, ktorá sa poskytuje v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky Únie a jej politiky rozvoja vidieka.

(5)

Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia by sa preto mal zosúladiť s rozsahom pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, a to najmä pokiaľ ide o pomoc v prospech odvetvia lesného hospodárstva a pomoc v prospech mikropodnikov a malých a stredných podnikov (MSP) pôsobiacich vo vidieckych oblastiach. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať na opatrenia pomoci v prospech lesného hospodárstva a v prospech MSP pôsobiacich vo vidieckych oblastiach, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy a na ktoré sa vzťahuje nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, a to iba v prípade, že sú tieto opatrenia obsiahnuté v programoch rozvoja vidieka a spolufinancované z fondu EPFRV. Na druhej strane by sa toto nariadenie nemalo uplatňovať na pomoc podnikom vo vidieckych oblastiach v prípade činností, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, ani v prípade pomoci odvetviu lesného hospodárstva, ak daná pomoc nie je priamo spojená s programami rozvoja vidieka a spolufinancovaná z fondu EPFRV. Malo by sa však umožniť poskytovanie pomoci určenej na prenos znalostí a informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva a pomoci na poradenské služby v tomto odvetví, a to mimo rámca programov rozvoja vidieka, ktoré sú v plnej miere financované členskými štátmi, za predpokladu, že daná pomoc spĺňa príslušné podmienky zlučiteľnosti stanovené v tomto nariadení.

(6)

Členské štáty by mali mať k dispozícii zjednodušený postup, keď sa od nich vyžaduje, aby získali schválenie štátnej pomoci na spolufinancovanie, ako aj dodatočné financovanie svojich národných programov rozvoja vidieka v súlade s článkom 81 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013. Vzhľadom na to by taká pomoc mala byť oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy, a to za predpokladu, že daná pomoc spĺňa príslušné podmienky zlučiteľnosti stanovené v tomto nariadení.

(7)

Po uverejnení svojho oznámenia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 8. mája 2012 o modernizácii štátnej pomoci EÚ (MŠP) (6) sa začala Komisia venovať rozsiahlejšiemu preskúmavaniu pravidiel štátnej pomoci. Hlavnými cieľmi tejto modernizácie sú: i) dosiahnuť udržateľný, inteligentný a inkluzívny rast na konkurencieschopnom vnútornom trhu, a pritom prispievať k realizácii snáh členských štátov o efektívnejšie využívanie verejných financií; ii) zameriavať kontroly ex ante uskutočňované Komisiou na prípady s najväčším vplyvom na vnútorný trh a súčasne posilňovať spoluprácu členských štátov pri presadzovaní pravidiel štátnej pomoci; a iii) racionalizovať predmetné pravidlá a zabezpečovať rýchlejšie, a spoľahlivejšie rozhodovanie vychádzajúce z lepšej informovanosti, založené na zrejmých hospodárskych dôvodoch, spoločnom prístupe a jasných záväzkoch.

(8)

Vďaka tomuto nariadeniu by malo dôjsť k lepšiemu stanoveniu priorít v rámci činností presadzovania pravidiel štátnej pomoci a výraznejšiemu zjednodušeniu. Mala by sa ním zlepšiť transparentnosť, efektívne hodnotenie a kontrola dodržiavania pravidiel štátnej pomoci na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Únie pri súčasnom zachovaní inštitucionálnych právomocí Komisie a členských štátov. V súlade so zásadou proporcionality toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie daných cieľov.

(9)

Komisia uplatnila články 107 a 108 zmluvy na MSP pôsobiace vo výrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov v mnohých prípadoch, najmä v rámci nariadenia (ES) č. 1857/2006, nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (7) a usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013 (8). V tejto oblasti tak získala značné skúsenosti. Tieto skúsenosti Komisii umožnili na jednej strane lepšie vymedziť podmienky, za ktorých možno určité kategórie pomoci považovať za zlučiteľné s vnútorným trhom a rozšíriť rozsah skupinových výnimiek, pričom na strane druhej z nich jasne vyplynula potreba posilniť transparentnosť, ako aj monitorovanie a umožniť riadne hodnotenie veľkých schém, pokiaľ ide o ich vplyv na hospodársku súťaž na vnútornom trhu.

(10)

Všeobecné podmienky uplatňovania tohto nariadenia treba stanoviť na základe súboru spoločných zásad, ktorými sa zabezpečí, aby pomoc slúžila účelu spoločného záujmu, mala jednoznačný stimulačný účinok, bola vhodná a primeraná, poskytovala sa úplne transparentne, podliehala kontrolným mechanizmom a pravidelnému hodnoteniu a aby nepriaznivo neovplyvňovala obchodné podmienky do tej miery, že by boli v rozpore so spoločným záujmom.

(11)

Pomoc, ktorá spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto nariadení, t. j. všeobecné, ako aj osobitné podmienky týkajúce sa príslušnej kategórie pomoci, by mala byť oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy. S cieľom zabezpečiť účinný dohľad a zjednodušiť administratívu bez oslabenia monitorovacej činnosti Komisie by sa v prípade pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti (schémy pomoci a individuálna pomoc) mal uvádzať výslovný odkaz na toto nariadenie.

(12)

Štátna pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie, by aj naďalej mala podliehať notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy. Týmto nariadením nie je dotknutá možnosť členských štátov notifikovať pomoc, ktorej účely zodpovedajú účelom, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(13)

Vzhľadom na väčší potenciálny dosah veľkých schém na obchod a hospodársku súťaž by sa na schémy, ktorých priemerný ročný rozpočet štátnej pomoci presahuje strop založený na absolútnej hodnote, v zásade nemalo vzťahovať hodnotenie štátnej pomoci. Hodnotenie by sa malo zameriavať na overenie dosiahnutia predpokladov a podmienok nevyhnutných pre zlučiteľnosť schémy, ako aj na overenie účinnosti opatrenia pomoci vzhľadom na jeho všeobecné a konkrétne ciele, pričom by z neho mali vyplynúť ukazovatele vplyvu danej schémy na hospodársku súťaž a obchod. V záujme zabezpečenia rovnakého zaobchádzania by sa hodnotenie štátnej pomoci malo vykonávať na základe hodnotenia plánu schváleného Komisiou. Hoci by sa mal tento plán vypracovať ešte v čase navrhovania schémy a schváliť v dostatočnom predstihu pred nadobudnutím účinnosti danej schémy, vo všetkých prípadoch sa to realizovať nedá. Preto s cieľom neoddiaľovať nadobudnutie účinnosti schém sa toto nariadenie bude uplatňovať na také schémy na obdobie najviac šiestich mesiacov. Komisia môže na základe schválenia plánu hodnotenia rozhodnúť o predĺžení tohto obdobia. Na tento účel by sa mal plán hodnotenia notifikovať Komisii do 20 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti schémy. Komisia môže výnimočne rozhodnúť o tom, že hodnotenie nie je potrebné vzhľadom na osobitosti prípadu. Komisia by mala od členských štátov dostávať informácie nevyhnutné na vykonanie posúdenia plánu hodnotenia a vyžadovať bezodkladné poskytnutie dodatočných informácií. Členský štát tak môže doplniť chýbajúce prvky, ktoré Komisia potrebuje na to, aby mohla prijať rozhodnutie. Keďže ide o nový proces, Komisia vypracuje samostatný dokument, ktorý bude obsahovať podrobné usmernenia týkajúce sa postupu uplatniteľného počas šesťmesačného obdobia schvaľovania plánu hodnotenia, ako aj príslušné formuláre slúžiace na predkladanie plánov hodnotenia. Zmeny schém, ktoré sú predmetom hodnotenia, okrem zmien, ktoré nemôžu ovplyvniť zlučiteľnosť schémy pomoci na základe tohto nariadenia, alebo nemôžu významne ovplyvniť obsah schváleného plánu hodnotenia, by sa mali posudzovať s prihliadnutím na výsledky takéhoto hodnotenia a mali by sa vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Zmeny, ako sú čisto formálne úpravy, administratívne úpravy alebo zmeny vykonané v rámci opatrení EÚ týkajúcich sa spolufinancovania, by sa v zásade nemali považovať za zmeny s významným vplyvom na obsah schváleného plánu hodnotenia.

(14)

Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domácich výrobkov pred dovážanými, alebo pomoc na činnosti súvisiace s vývozom. Nemalo by sa predovšetkým uplatňovať na pomoc, ktorou sa financuje založenie a prevádzka distribučnej siete v inom členskom štáte alebo tretej krajine. Pomoc určená na náklady spojené s účasťou na obchodných veľtrhoch, so štúdiami alebo s poradenskými službami potrebnými na uvedenie nového alebo existujúceho výrobku na nový trh v inom členskom štáte alebo tretej krajine by zvyčajne nemala predstavovať pomoc na činnosti súvisiace s vývozom.

(15)

Komisia by mala zabezpečiť, aby schválená pomoc nemala nepriaznivý vplyv na podmienky obchodu v takom rozsahu, ktorý je v rozpore so všeobecným záujmom. Preto by mala byť pomoc, poskytnutá v prospech príjemcu, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, vyňatá z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, a to s výnimkou pomoci na náhradu škôd spôsobených určitými prírodnými katastrofami.

(16)

S cieľom zabrániť obchádzaniu usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu podnikov v ťažkostiach (9), prípadne ďalšie usmernenia, ktorými sa nahradia, by sa z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia mala vyňať pomoc poskytnutá podnikom v ťažkostiach, pretože táto pomoc by sa mala posudzovať podľa uvedených usmernení, a to – za určitých okolností – s výnimkou pomoci poskytnutej na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami, nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, chorobou zvierat alebo škodcami rastlín a s výnimkou pomoci na nápravu lesných škôd spôsobených požiarmi, prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, škodcami, chorobami, katastrofickými udalosťami a udalosťami súvisiacimi so zmenou klímy, ako sa uvádza v tomto nariadení. Okrem toho by sa z dôvodov ochrany verejného zdravia a so zreteľom na núdzovú situáciu za určitých okolností nemali robiť rozdiely vzhľadom na hospodársku situáciu podniku žiadajúceho o pomoc na náklady na eradikáciu chorôb zvierat a o pomoc na likvidáciu a odstránenie mŕtvych zvierat. V záujme zabezpečenia právnej istoty je vhodné stanoviť jasné kritériá, ktoré si na určenie toho, či sa podnik na účely tohto nariadenia považuje za podnik v ťažkostiach, nevyžadujú posúdenie všetkých aspektov situácie podniku.

(17)

V prípade, že štátna pomoc alebo s ňou spojené podmienky vrátane metódy financovania (ak tvorí jej podstatnú súčasť) predstavuje neoddeliteľné porušenie právnych predpisov Únie, nemožno ju vyhlásiť za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto nariadenie by sa preto nemalo uplatňovať na pomoc, ktorá predstavuje neoddeliteľné porušenie právnych predpisov Únie.

(18)

Presadzovanie pravidiel štátnej pomoci do veľkej miery závisí od spolupráce členských štátov. Členské štáty by preto mali prijať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmto nariadením vrátane súladu s pravidlami individuálnej pomoci poskytovanej podľa schém, na ktoré sa vzťahujú skupinové výnimky.

(19)

Z dôvodu vysokého rizika negatívneho vplyvu na podmienky obchodu by Komisia mala po notifikácii posudzovať vysoké sumy pomoci poskytnutej individuálne alebo kumulatívne. Preto by sa na základe maximálnej výšky pomoci mali stanoviť stropy pre niektoré kategórie investičnej pomoci patriacej do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia na úrovni, ktorá zohľadňuje príslušnú kategóriu pomoci a jej pravdepodobný vplyv na podmienky obchodu. Každá poskytnutá pomoc, ktorá prevyšuje tieto stropy, by mala naďalej podliehať notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy. Stropy stanovené v tomto nariadení by sa nemali obchádzať umelým rozdeľovaním schém pomoci alebo projektov pomoci, napríklad do niekoľkých schém či projektov pomoci s podobnými črtami, cieľmi alebo príjemcami. V prípade iných kategórií pomoci, pri ktorých sa dodržiavajú podmienky zlučiteľnosti a maximálne intenzity pomoci alebo maximálne výšky pomoci stanovené v tomto nariadení, by sa daná pomoc nemala považovať za pomoc s vysokým rizikom nepriaznivého ovplyvnenia podmienok obchodu.

(20)

Na účely transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a účinného monitorovania by sa toto nariadenie malo uplatňovať len na pomoc, pri ktorej je možné vopred presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu bez toho, aby bolo potrebné vykonať posúdenie rizika (transparentná pomoc).

(21)

Pre určité osobitné nástroje pomoci, ako sú úvery, záruky, daňové opatrenia, a najmä vratné preddavky, by malo byť v tomto nariadení vymedzené, za akých podmienok ich možno považovať za transparentné. Pomoc v podobe záruk by sa mala pokladať za transparentnú, ak sa ekvivalent hrubého grantu vypočítal na základe prémií typu „bezpečný prístav“ stanovených pre príslušný druh podniku. Napríklad v prípade MSP sú v oznámení Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk (10) uvedené úrovne ročných prémií, pri prekročení ktorých by sa štátna záruka nepokladala za pomoc. Táto záruka by sa mala zároveň považovať za transparentnú, ak metodika použitá na výpočet intenzity pomoci štátnej záruky bola v súlade s uplatňovaním článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk Komisii notifikovaná a tá ju schválila, a to ešte pred vykonaním daného opatrenia. Na účely tohto nariadenia by sa pomoc vo forme opatrenia rizikového financovania a kapitálových injekcií nemala považovať za transparentnú.

(22)

Pomoc, ktorá by inak patrila do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ale nie je transparentná, by sa mala vždy notifikovať Komisii. Notifikáciu o netransparentnej pomoci by Komisia mala posudzovať najmä na základe kritérií stanovených v usmerneniach Európskej únie o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (11) alebo na základe ďalších relevantných rámcov, usmernení, oznámení a oznamov.

(23)

S cieľom zaistiť nevyhnutnosť pomoci a jej stimulačný účinok na ďalší rozvoj činností alebo projektov by sa toto nariadenie nemalo uplatňovať na pomoc určenú na činnosti alebo projekty, do ktorých by sa príjemca zapojil aj bez pomoci. Žiadna pomoc by sa nemala poskytnúť retroaktívne v súvislosti s činnosťami alebo projektmi, ktoré už príjemca v minulosti realizoval. Pomoc by mala byť oslobodená od notifikačnej povinnosti uvedenej v článku 108 ods. 3 zmluvy v súlade s týmto nariadením len vtedy, keď sa činnosť alebo práca na podporovanom projekte začne po tom, čo príjemca predložil písomnú žiadosť o pomoc.

(24)

V prípade, že sa príjemcovi, ktorým je veľký podnik, poskytuje akákoľvek pomoc ad hoc, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, by mal členský štát okrem podmienok týkajúcich sa stimulačného účinku, ktoré sa uplatňujú na MSP, zabezpečiť aj to, aby príjemca v internom dokumente analyzoval životaschopnosť podporovaného projektu alebo činnosti, a to s pomocou aj bez pomoci. Členský štát by mal zabezpečiť, aby sa v tomto internom dokumente potvrdzoval podstatný nárast rozsahu projektu/činnosti, podstatné zvýšenie celkovej sumy vynaloženej príjemcom na pomocou podporovaný projekt alebo činnosť alebo podstatné urýchlenie dokončenia daného projektu alebo činnosti. Takisto by malo byť možné zaistiť stimulačný účinok na základe skutočnosti, že investičný projekt alebo činnosť by sa v príslušnej vidieckej oblasti bez poskytnutia pomoci nerealizovali.

(25)

Na automatické schémy pomoci vo forme daňového zvýhodnenia by sa mali naďalej vzťahovať osobitné podmienky týkajúce sa stimulačného účinku vzhľadom na skutočnosť, že pomoc poskytnutá na základe týchto schém sa poskytuje v rámci postupov, ktoré sú iné než v prípade ostatných kategórií pomoci. Z tejto osobitnej podmienky vyplýva, že sa uvedené schémy pomoci mali prijať pred začatím činnosti alebo práce na podporovanom projekte/činnosti. Táto podmienka by sa však nemala uplatňovať v prípade následnej fiškálnej schémy, ak sa na danú činnosť vzťahovala predchádzajúca fiškálna schéma vo forme daňového zvýhodnenia. Rozhodujúcim momentom na posúdenie stimulačného účinku takýchto schém pomoci je moment, keď sa po prvýkrát stanovilo daňové opatrenie v pôvodnej schéme, ktorá sa potom nahradila následnou schémou.

(26)

Pokiaľ ide o pomoc pri konsolidácii pôdy, pomoc na propagačné opatrenia vo forme publikácií zameraných na zvýšenie informovanosti širšej verejnosti o poľnohospodárskych výrobkoch, pomoc na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, pomoc na kompenzáciu nákladov na eradikáciu chorôb zvierat a škodcov rastlín a strát spôsobených takýmito chorobami zvierat alebo škodcami rastlín, pomoc na pokrytie nákladov na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, pomoc na náhradu škody spôsobenej prírodnou katastrofou a pomoc na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva v poľnohospodárskom podniku, stimulačný účinok by sa nemal vyžadovať alebo by sa mal pokladať za prítomný, ak sú splnené osobitné podmienky týkajúce sa uvedených kategórií pomoci, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

(27)

S cieľom zabezpečiť, aby bola pomoc primeraná a obmedzená na nevyhnutnú výšku, mala by sa maximálna výška pomoci vždy, keď je to možné, vyjadriť vo forme intenzity pomoci vo vzťahu k súboru oprávnených nákladov. Ak sa maximálna intenzita pomoci nedá stanoviť, pretože sa nedajú určiť oprávnené náklady, alebo ak sa majú poskytnúť jednoduchšie nástroje pre nižšie sumy, mala by sa maximálna výška pomoci vyjadriť nominálne, aby sa zaistila primeranosť opatrení pomoci. Intenzita pomoci a maximálna výška pomoci by sa vzhľadom na skúsenosti Komisie mali stanoviť na úrovni, ktorá minimalizuje narušenie hospodárskej súťaže v podporovanom odvetví a súčasne vhodne prispieva k plneniu cieľa uľahčiť rozvoj hospodárskych činností príjemcov v odvetví poľnohospodárstva, vo vidieckych oblastiach a v odvetví lesného hospodárstva. V záujme súdržnosti s opatreniami zameranými na rozvoj vidieka, na ktoré Únia poskytuje financovanie, by sa tieto stropy mali zosúladiť so stropmi stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ to je v súlade so zásadami štátnej pomoci.

(28)

Na výpočet intenzity pomoci by sa mali použiť len oprávnené náklady. Týmto nariadením by sa od notifikačnej povinnosti nemala oslobodzovať pomoc, ktorá presahuje príslušnú intenzitu pomoci v dôsledku uvedenia neoprávnených nákladov. Stanovenie oprávnených nákladov by malo byť podložené jasnou, špecifickou a aktuálnou podkladovou dokumentáciou. Na výpočet by sa mali použiť všetky číselné údaje pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov. Pomoc splatná v niekoľkých splátkach by sa mala diskontovať na jej hodnotu v čase poskytnutia. Oprávnené náklady by sa mali takisto znížiť na ich hodnotu v čase poskytnutia. Úrokovou sadzbou, ktorá sa má použiť na diskontné účely a na výpočet výšky pomoci, by v prípade pomoci, ktorá nemá formu grantu, mala byť diskontná sadzba a referenčná sadzba (v uvedenom poradí) uplatniteľná v čase poskytnutia pomoci, ako je stanovené v oznámení Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb (12). Ak je pomoc poskytnutá v inej forme než vo forme grantu, výška pomoci by sa mala vyjadriť ako ekvivalent hrubého grantu. Ak sa pomoc poskytuje formou daňového zvýhodnenia, tranže pomoci by sa mali diskontovať na základe diskontných sadzieb uplatniteľných k jednotlivým dňom nadobudnutia účinnosti daňového zvýhodnenia. Malo by sa podporovať poskytovanie pomoci vo forme vratných preddavkov, keďže takéto nástroje zdieľania rizika do veľkej miery vedú k posilneniu stimulačného účinku pomoci. Preto je vhodné stanoviť, že ak sa pomoc poskytuje vo forme vratných preddavkov, uplatniteľnú intenzitu pomoci stanovenú v tomto nariadení možno zvýšiť.

(29)

V prípade daňového zvýhodnenia týkajúceho sa budúcich daní nemusí byť vopred známa uplatniteľná diskontná sadzba a presná výška tranží pomoci. V takomto prípade by členský štát mal vopred stanoviť horný limit diskontovanej hodnoty pomoci so zreteľom na uplatniteľnú intenzitu pomoci. Následne, keď už je známa výška tranže pomoci v danom dni, sa diskontácia môže uskutočniť na základe diskontnej sadzby uplatniteľnej v danom čase. Diskontovaná hodnota každej tranže pomoci by sa mala odpočítať z celkovej výšky horného limitu (maximálna suma).

(30)

S cieľom určiť, či sa dodržiavajú jednotlivé stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť a maximálne intenzity alebo maximálne výšky pomoci stanovené v tomto nariadení, mala by sa vziať do úvahy celková výška štátnej pomoci poskytnutej na podporovanú činnosť alebo projekt. Okrem toho by sa v tomto nariadení mali stanoviť okolnosti, za akých sa môžu kumulovať rôzne kategórie pomoci. Pomoc oslobodená na základe tohto nariadenia sa môže kumulovať s akoukoľvek inou zlučiteľnou pomocou oslobodenou od notifikačnej povinnosti na základe iného nariadenia alebo schválenou Komisiou, pokiaľ sa dané opatrenia týkajú rozdielnych identifikovateľných oprávnených nákladov. Ak sa rozdielne zdroje pomoci vzťahujú na tie isté – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúce – identifikovateľné oprávnené náklady, kumulácia by mala byť povolená do maximálnej intenzity pomoci alebo výšky pomoci uplatniteľnej na takúto pomoc podľa tohto nariadenia.. V tomto nariadení by sa mali takisto stanoviť osobitné pravidlá kumulácie pomoci s identifikovateľnými oprávnenými nákladmi a bez identifikovateľných oprávnených nákladov a osobitné pravidlá kumulácie s pomocou de minimis. Pomoc de minimis sa často neposkytuje na osobitné identifikovateľné oprávnené náklady alebo ju k týmto nákladom nemožno priradiť. V takom prípade by malo byť možné voľne kumulovať pomoc de minimis so štátnou pomocou oslobodenou na základe tohto nariadenia. Keď sa však pomoc de minimis udeľuje na tie isté identifikovateľné oprávnené náklady ako štátna pomoc oslobodená na základe tohto nariadenia, kumulácia by mala byť povolená len do výšky maximálnej intenzity pomoci stanovenej v kapitole III tohto nariadenia.

(31)

Financovanie zo strany Únie, ktoré centrálne spravujú inštitúcie, agentúry, spoločné podniky alebo iné orgány Únie a ktoré nie je priamo ani nepriamo pod kontrolou členských štátov, nepredstavuje štátnu pomoc. Ak sa takéto financovanie zo strany Únie kombinuje so štátnou pomocou, je pri zisťovaní dodržiavania stropov vymedzujúcich notifikačnú povinnosť a maximálnych intenzít pomoci potrebné zohľadňovať len túto štátnu pomoc, a to za predpokladu, že celková suma verejného financovania poskytnutá v súvislosti s rovnakými oprávnenými nákladmi nepresahuje najvýhodnejšiu mieru financovania stanovenú v uplatniteľných právnych predpisoch Únie.

(32)

Keďže štátna pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 zmluvy je v zásade zakázaná, je dôležité, aby všetky strany mali možnosť overiť, či sa pomoc poskytuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami. Z hľadiska správneho uplatňovania pravidiel zmluvy má preto kľúčový význam transparentnosť štátnej pomoci, ktorá má za následok lepší súlad s pravidlami, väčšiu zodpovednosť, partnerské preskúmanie a v konečnom dôsledku efektívnejšie vynakladanie verejných prostriedkov. Na zabezpečenie transparentnosti by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni zriadili komplexné webové lokality venované štátnej pomoci, na ktorých by sa uvádzali súhrnné informácie o každom opatrení pomoci oslobodenom od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia. Táto povinnosť by mala byť podmienkou zlučiteľnosti individuálnej pomoci s vnútorným trhom. V súlade so štandardným postupom týkajúcim sa uverejňovania informácií, ktorý sa uvádza v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ (13), by sa mal používať štandardný formát umožňujúci vyhľadávanie, sťahovanie a jednoduché uverejňovanie informácií na internete. Na webovej lokalite Komisie by mali byť uverejnené odkazy na webové lokality venované štátnej pomoci všetkých členských štátov. Súhrnné informácie o každom opatrení pomoci, ktoré je oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia, by v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 994/98, zmenenom nariadením (EÚ) č. 733/2013, mali byť uverejnené na webovej lokalite Komisie.

(33)

V súvislosti s uverejňovaním informácií o individuálnej pomoci je vhodné stanoviť stropné limity. V prípade ich prekročenia možno predmetné uverejnenie považovať vzhľadom na význam pomoci za primerané. Na základe posúdenia schém investičnej pomoci v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby, kde sa podľa výročnej správy za rok 2013 vyskytovali najväčšie ročné výdavky, ktoré možno považovať za rušivejšie ako v prípade ostatných kategórií pomoci, stanovila Komisia priemernú výšku pomoci na príjemcu na úrovni 59 596 EUR. S cieľom obmedziť administratívnu záťaž členských štátov je preto vhodné stanoviť stropný limit týkajúci sa uverejňovania informácií o poskytovaní individuálnej pomoci poľnohospodárskym prvovýrobcom na úrovni 60 000 EUR. Vzhľadom na to, že spracovanie a odbyt poľnohospodárskych výrobkov sú svojím charakterom podobné spracovaniu a odbytu priemyselných výrobkov, je vhodné zosúladiť strop týkajúci sa uverejňovania informácií o poskytnutí individuálnej pomoci príjemcom v týchto pododvetviach, ako aj v odvetví lesného hospodárstva či činností, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, so stropom uvedeným v nariadení Komisie (EÚ) č. 651/2014 (14).

(34)

V záujme účinného monitorovania je vhodné v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 994/98 stanoviť štandardný formát, v ktorom by členské štáty mali podávať Komisii súhrnné informácie v súlade s týmto nariadením vždy, keď sa vykonáva schéma pomoci alebo poskytuje individuálna pomoc mimo schémy pomoci. Okrem toho je v súlade článkom 5 nariadenia Komisie (ES) č. 794/2004 (15) a v súlade s článkom 3 ods. 4 nariadenia (ES) č. 994/98 vhodné stanoviť pravidlá týkajúce sa predkladania výročnej správy o pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení vrátane osobitných požiadaviek pre určité kategórie pomoci, ktorú majú členské štáty predkladať Komisii.

(35)

Vzhľadom na širokú dostupnosť potrebných technológií by mali byť súhrnné informácie a výročná správa v elektronickej podobe a mali by sa Komisii posielať prostredníctvom jej elektronických systémov.

(36)

Okrem toho je vhodné v súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 994/98 stanoviť pravidlá týkajúce sa záznamov, ktoré by členské štáty mali viesť o pomoci, ktorá je na základe tohto nariadenia oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy, s prihliadnutím na premlčaciu lehotu stanovenú v článku 15 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 (16).

(37)

Na posilnenie účinnosti podmienok zlučiteľnosti stanovených v tomto nariadení by Komisia mala mať možnosť odňať výhodu skupinovej výnimky pri budúcich opatreniach pomoci, ak by neboli v súlade s týmito požiadavkami. Komisia by mala mať možnosť obmedziť odňatie výhody skupinovej výnimky na určité druhy pomoci, určitých príjemcov alebo určité opatrenia prijaté určitými orgánmi, ak sa nesúlad s týmto nariadením týka len obmedzenej skupiny opatrení alebo určitých orgánov. Takéto cielené odňatie by malo byť primeranou nápravou, ktorá priamo súvisí s identifikovaným nedodržaním ustanovení tohto nariadenia. V prípade nesplnenia podmienok zlučiteľnosti stanovených v kapitolách I a III sa toto nariadenie na poskytnutú pomoc nevzťahuje, v dôsledku čoho ide o neoprávnenú pomoc, ktorú Komisia preskúma v rámci príslušného postupu stanoveného v nariadení (ES) č. 659/1999. V prípade nesplnenia požiadaviek kapitoly II odňatie výhody skupinovej výnimky v súvislosti s budúcimi opatreniami pomoci nemá vplyv na skutočnosť, že na predchádzajúce opatrenia, ktoré boli v súlade s týmto nariadením, sa uplatnila skupinová výnimka.

(38)

So zreteľom na článok 107 ods. 3 písm. c) zmluvy by sa pomoc nemala prejaviť len na sústavnom alebo pravidelnom znižovaní prevádzkových nákladov, ktoré by za normálnych okolností musel znášať príjemca pomoci, pričom by mala byť úmerná nevýhodám, ktoré treba prekonať, aby sa tak zabezpečili sociálno-ekonomické výhody považované za výhody v záujme Únie. Jednostranná štátna pomoc, ktorej cieľom je jednoducho zlepšiť finančnú situáciu výrobcov, ale ktorá žiadnym spôsobom neprispieva k rozvoju odvetvia, a najmä pomoc, ktorá sa poskytuje výlučne na základe ceny, množstva, jednotky výroby alebo jednotky prostriedkov výroby, by sa mala považovať za prevádzkovú pomoc, ktorá je nezlučiteľná s vnútorným trhom. Ak sa navyše takáto pomoc poskytuje v odvetví poľnohospodárstva, je aj veľmi pravdepodobné, že bude zasahovať do mechanizmov spoločných organizácií trhov. Z tohto dôvodu je vhodné obmedziť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia na určité druhy pomoci.

(39)

MSP zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri vytváraní pracovných miest a vo všeobecnosti pôsobia ako faktor sociálnej stability a hnacej sily ekonomiky. Ich rozvoj však môžu obmedzovať zlyhania trhu, v dôsledku čoho môžu ich postihovať charakteristické znevýhodnenia. Mávajú často ťažkosti pri získavaní kapitálu alebo úverov vzhľadom na obavy niektorých finančných trhov z podstupovania rizika a vzhľadom na obmedzené záruky, ktoré sú MSP schopné ponúknuť. Ich obmedzené zdroje im môžu brániť aj v prístupe k informáciám, najmä pokiaľ ide o nové technológie a potenciálne trhy. V záujme uľahčenia rozvoja hospodárskych činností MSP by sa týmto nariadením mali oslobodiť určité kategórie pomoci poskytovanej v prospech MSP od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy.

(40)

Na odstránenie rozdielov, ktoré by mohli viesť k narušeniu hospodárskej súťaže a na zjednodušenie koordinácie medzi rôznymi iniciatívami Únie a vnútroštátnymi iniciatívami týkajúcimi sa MSP, ako aj z dôvodu administratívnej zreteľnosti a právnej istoty by sa vymedzenie pojmu MSP použité na účel tohto nariadenia malo zakladať na vymedzeniach pojmov stanovených v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (17).

(41)

V záujme zabezpečenia súdržnosti s politikou rozvoja vidieka a dosiahnutia zjednodušenia pravidiel na základe skúseností, ktoré už Komisia získala pri uplatňovaní nariadenia (EÚ) č. 1857/2006 a nariadenia (EÚ) č. 800/2008, je vhodné oslobodiť od notifikačnej povinnosti uvedenej v článku 108 ods. 3 zmluvy rôzne kategórie pomoci v prospech MSP pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, spracovaní poľnohospodárskych výrobkov a ich odbyte.

(42)

Tieto kategórie pomoci by mali zahŕňať predovšetkým investičnú pomoc, ako sú napríklad investície do hmotného alebo nehmotného majetku alebo na premiestnenie hospodárskych budov, pomoc na začatie podnikateľskej činnosti a na využívanie podnikateľských príležitostí, ako napríklad pomoc pre mladých poľnohospodárov a malé poľnohospodárske podniky, pomoc pre skupiny výrobcov, ako aj pomoc pri zapojení do systémov kvality, pomoc na uľahčenie rozvoja podnikov, ako napríklad pomoc pri prenose znalostí a informačných akciách, pomoc pre poradenské služby, pomoc pre propagačné činnosti, pomoc na zabezpečenie služieb zastupovania pre poľnohospodárske podniky, pomoc na riadenie rizika a krízové riadenie, ako napríklad pomoc na náhradu strát spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, pomoc na náklady na prevenciu a eradikáciu chorôb zvierat a škodcov rastlín a pomoc na poistné, ako aj pomoc pre sektor chovu hospodárskych zvierat na spoločné verejné ciele, ako je napríklad ochrana genetickej kvality a ochrana zdravia zvierat a verejného zdravia. Uvedená pomoc by mala byť zameraná predovšetkým na zvýšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti celého odvetvia poľnohospodárstva.

(43)

Okrem toho by sa na základe tohto nariadenia mali od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy oslobodená aj ďalšie druhy pomoci poskytnutej v prospech MSP pôsobiacich vo vidieckych oblastiach. V tejto súvislosti na účely súdržnosti medzi opatreniami na rozvoj vidieka spolufinancovanými z fondu EPFRV a opatreniami v rámci dodatočných vnútroštátnych zdrojov financovania by mali byť pravidlá stanovené v tomto nariadení v čo najväčšej možnej miere súdržné s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1305/2013 a jeho delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých na základe daného nariadenia.

(44)

Od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy by mali byť oslobodené ďalšie kategórie pomoci, napríklad pomoc na výskum a vývoj v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, pomoc na nápravu škody spôsobenej prírodnou katastrofou v odvetví poľnohospodárstva, pomoc na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch a pomoc v prospech lesného hospodárstva poskytnutá MSP, ako aj veľkým podnikom. Najmä v kontexte pomoci v prospech lesného hospodárstva by v záujme zabezpečenia súdržnosti medzi opatreniami rozvoja vidieka spolufinancovanými z fondu EPFRV a opatreniami financovanými z dodatočných vnútroštátnych zdrojov alebo opatreniami financovanými výlučne prostredníctvom štátnej pomoci mali byť pravidlá stanovené v tomto nariadení v maximálnej možnej miere v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1305/2013 a v jeho delegovaných a vykonávacích aktoch.

(45)

Od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení Komisie (EÚ) č. 651/2014 možno oslobodiť aj pomoc poskytovanú MSP pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, pomoc na výskum a vývoj, pomoc v prospech odvetvia lesného hospodárstva alebo pomoc v prospech MSP vo vidieckych oblastiach na činnosti, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy. Ak to členské štáty považujú za vhodnejšie, môžu si prípadne zvoliť poskytovanie pomoci patriacej do niektorej z vyššie uvedených kategórií v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 651/2014. Členské štáty sa predovšetkým môžu rozhodnúť poskytnúť MSP pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe regionálnu operačnú pomoc na nahradenie dodatočných nákladov iných ako náklady na prepravu v najvzdialenejších regiónoch, pomoc na poradenské služby v prípade pomoci pre MSP vo forme rizikového financovania, pomoc pre oblasť výskumu a vývoja, pomoc na inovácie pre MSP, pomoc na ochranu životného prostredia, pomoc na podporu vzdelávania a pomoc znevýhodneným pracovníkom v súlade s podmienkami stanovenými v nariadení č. 651/2014. V tomto kontexte a s cieľom objasniť vzťah medzi rozsahom pôsobnosti tohto nariadenia a nariadenia (EÚ) č. 651/2014 treba poznamenať, že ciele, kategórie pomoci a podmienky pomoci stanovené v týchto dvoch nariadeniach sú odlišné, hoci môžu byť zamerané na rovnaký druh príjemcov.

(46)

S cieľom zlepšiť hospodársku výkonnosť a environmentálne správanie, ako aj efektívnosť MSP pôsobiacich v odvetví poľnohospodárstva, a pritom zabezpečiť infraštruktúru potrebnú na rozvoj poľnohospodárstva a podporovať nevýnosné investície potrebné na splnenie environmentálnych cieľov, by sa mala poskytovať pomoc na investície do hmotného alebo nehmotného majetku, ktoré sú prínosné pri plnení týchto cieľov. Tieto investície by mali byť v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušných členských štátov v oblasti ochrany životného prostredia. Okrem toho by sa v prípade investícií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (18), malo poskytnutie danej pomoci podmieňovať požiadavkou, aby sa v súvislosti s predmetným investičným projektom ešte pred termínom poskytnutia individuálnej pomoci vykonalo takéto posúdenie a aby na daný projekt bolo udelené povolenie.

(47)

Z dôvodu rizika narušenia hospodárskej súťaže v dôsledku cielenej investičnej pomoci v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby by sa investičná pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy podľa tohto nariadenia nemala obmedzovať na konkrétne poľnohospodárske výrobky. Táto podmienka by nemala brániť členskému štátu v tom, aby z rozsahu danej pomoci vylúčil určité poľnohospodárske výrobky, a to najmä vtedy, ak nemožno nájsť bežné odbytištia. Okrem toho by pomoc na určité druhy investícií nemala byť sama osebe oprávnená na oslobodenie od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy podľa tohto nariadenia.

(48)

S cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi minimalizovaním narušenia hospodárskej súťaže a podporou efektívneho využívania energie a zdrojov by sa v prípade investícií v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sa týkajú poľnohospodárskej prvovýroby, malo v tomto nariadení stanoviť, že pomoc by sa mala poskytovať na investície viazané na výrobu biopalív alebo energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni poľnohospodárskeho podniku, a to len za predpokladu, že výroba neprekročí priemernú ročnú spotrebu paliva alebo energie poľnohospodárskeho podniku. V takom prípade by sa pomoc na biopalivá mala uplatňovať len v takom prípade, ak sa poskytuje na udržateľné biopalivá v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES (19).

(49)

S cieľom stimulovať prechod na výrobu rozvinutejších foriem biopalív, ako sa to predpokladá v pravidlách horizontálnej štátnej pomoci v oblasti životného prostredia a energetiky, by sa v prípade pomoci na investície súvisiace so spracovaním poľnohospodárskych výrobkov mala z tohto nariadenia vyňať pomoc na biopalivá na báze potravín.

(50)

S cieľom podporiť a uľahčiť začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov a rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov, ktoré sú potenciálne hospodársky životaschopné, je vhodné oslobodiť od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy pomoc na začatie podnikateľskej činnosti. Aby sa zabezpečila životaschopnosť nových poľnohospodárskych činností, pomoc by sa mala podmieniť predložením podnikateľského plánu. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti by sa mala vzťahovať iba na počiatočné obdobie existencie podniku a nemala by sa z nej stať prevádzková pomoc.

(51)

Malo by sa podporovať vytváranie skupín a organizácií výrobcov s cieľom pomôcť odvetviu poľnohospodárstva čeliť výzvam intenzívnejšej hospodárskej súťaže a konsolidácie odberateľských trhov v súvislosti s odbytom poľnohospodárskych výrobkov vrátane riešenia situácie na miestnych trhoch. Preto je vhodné vyňať z notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy štátnu pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov. Pomoc by mali využívať iba skupiny a organizácie výrobcov, ktoré spĺňajú vymedzenie pojmu MSP. V záujme zabezpečenia životaschopnosti skupiny alebo organizácie výrobcov by sa jej úradné uznanie členským štátom malo podmieniť predložením podnikateľského plánu príslušnému orgánu. S cieľom predísť poskytovaniu prevádzkovej pomoci a zachovať stimulačný účinok by sa trvanie pomoci malo obmedziť najviac na päť rokov.

(52)

Na účely posilnenia trhových príležitosti a dosiahnutia pridanej hodnoty v súvislosti s predmetnými poľnohospodárskymi výrobkami je vhodné povzbudiť MSP, aby sa zapájali do systémov kvality na úrovni Únie alebo na vnútroštátnej úrovni. Preto by mala byť pomoc na zapojenie do systémov kvality oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy. Vzhľadom na to, že v čase vstupu MSP do takýchto systémov kvality a v prvých rokoch zapojenia trh týmto podnikom v plnej miere nevynahradí dodatočné náklady a povinnosti, ktoré im vyplývajú z ich zapojenia, priama pomoc príjemcovi by sa mala obmedzovať na nové zapojenie a mala by sa vzťahovať na obdobie najviac piatich rokov. Okrem toho by sa mala poskytovať pomoc vo forme dotovaných služieb na náklady na povinné kontrolné opatrenia súvisiace so systémami kvality alebo na náklady na činnosti v rámci prieskumu trhu alebo na prípravu žiadostí o uznanie systému kvality Únie.

(53)

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a efektívnosť využívania zdrojov a zlepšiť environmentálne správanie, udržateľné riadenie a celkovú výkonnosť MSP je vhodné oslobodiť od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy pomoc na prenos znalostí, informačné akcie, poradenské služby pre poľnohospodárske podniky, ako aj opatrenia na propagáciu.

(54)

Kvalitné riadenie rizík a krízové riadenie sú kľúčovými nástrojmi pre udržateľné a konkurencieschopné odvetvie poľnohospodárstva. Poľnohospodárska prvovýroba je vystavená osobitným prírodným, klimatickým a zdravotným rizikám a krízam. Preto by sa pomoc na riadenie rizík a krízové riadenie a pomoc pre sektor chovu hospodárskych zvierat mala obmedzovať na MSP pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe. Štátna pomoc na nápravu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, pomoc na boj proti chorobám zvierat a škodcom rastlín a pomoc na platenie poistného by sa mala obmedzovať na pomoc príjemcom, ktorí čelia konkrétnym ťažkostiam napriek tomu, že vynaložili primerané úsilie na minimalizovanie takýchto rizík. Štátna pomoc by nemala viesť k navádzaniu príjemcov na podstupovanie zbytočného rizika. MSP pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe by mali samé znášať dôsledky neobozretného výberu výrobných spôsobov alebo výrobkov.

(55)

Komisia uplatnila články 107 a 108 zmluvy na zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva v mnohých prípadoch, a to najmä na základe usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013 a nariadenia (ES) č. 1857/2006. V období rokov 2007 až 2013 bola investičná pomoc v prospech MSP na zachovanie tradičnej krajiny a budov oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa nariadenia (ES) č. 1857/2006, zatiaľ čo investičná pomoc v prospech veľkých podnikov na zachovanie tradičnej krajiny a budov podliehala notifikačnej povinnosti a schvaľovala ju Komisia v súlade s usmerneniami Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013. V danom období Komisia posúdila viac ako 87 prípadov investičnej pomoci na zachovanie tradičnej krajiny a budov nachádzajúcich sa v poľnohospodárskych podnikoch. Projekty na zachovanie dedičstva spravidla nevedú k žiadnemu výraznému narušeniu hospodárskej súťaže, ani keď ich realizujú veľké spoločnosti. Preto je vhodné, aby Komisia v prípade pomoci v prospech zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva využívala právomoci delegované nariadením (ES) č. 994/98.

(56)

Pomoc v prospech kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorá má byť oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa tohto nariadenia, by sa mala poskytovať na investície do hmotného majetku alebo na investičné práce zamerané na zachovanie kultúrneho alebo prírodného dedičstva. Kultúrne alebo prírodné dedičstvo by sa malo nachádzať v poľnohospodárskom podniku príjemcu a malo by byť úradne uznané príslušným verejným orgánom v členskom štáte. Vzhľadom na strop vymedzujúci notifikačnú povinnosť stanovený v tomto nariadení, ktorý pre túto pomoc predstavuje 500 000 EUR na investičný projekt, čo sa podľa usmernení Európskej únie o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 považuje za projekt infraštruktúry malého rozsahu, je na základe tohto nariadenia vhodné stanoviť intenzitu pomoci až do výšky 100 % oprávnených nákladov.

(57)

Núdzové situácie spôsobené prírodnými katastrofami si vyžadujú okamžité konanie zo strany orgánov poskytujúcich pomoc. Preto je dôležité zaistiť rýchlu realizáciu zamýšľanej pomoci. Komisia uplatnila články 107 a 108 zmluvy v mnohých rozhodnutiach týkajúcich sa náhrady škôd spôsobených odvetviu poľnohospodárstva v dôsledku prírodných katastrof. Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013 už obsahovali možnosť schvaľovať schémy pomoci na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami. V období od roku 2007 do roku 2012, počas uplatňovania usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013 Komisia schválila viac ako 25 prípadov pomoci týkajúcich sa náhrady škôd spôsobených odvetviu poľnohospodárstva v dôsledku prírodných katastrof. Zo skúseností Komisie vyplýva, že na zabezpečenie účinnosti takýchto opatrení ich treba realizovať rýchlo. Preto je potrebné zjednodušiť postup notifikácie pre tieto opatrenia. Uvedené opatrenia navyše nevedú k výraznému narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu vzhľadom na to, že majú charakter náhrady, ako aj vzhľadom na jednoznačné kritériá zlučiteľnosti s vnútorným trhom. Je preto vhodné, aby Komisia používala právomoci delegované nariadením (ES) č. 994/98 aj v prípade pomoci na náhradu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v odvetví poľnohospodárstva.

(58)

Pomoc na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami by preto mala byť dostupná podnikom v celom odvetví poľnohospodárstva a mala by sa poskytovať MSP aj veľkým podnikom. Podmienky oslobodenia pomoci na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami od notifikačnej povinnosti sa riadia už istý čas zaužívaným postupom a vzťahujú sa na formálne uznanie udalosti príslušnými orgánmi členského štátu za prírodnú katastrofu, na existenciu priameho príčinného prepojenia medzi prírodnou katastrofou a škodou, ktorú utrpel príjemca. Týmito podmienkami by sa malo zabezpečiť, aby nedochádzalo k vyplácaniu nadmerných náhrad. Členské štáty by mali predovšetkým predchádzať vyplácaniu nadmerných náhrad v dôsledku kombinácie takejto pomoci s inými kompenzáciami prijatými príjemcom, a to vrátane platieb prijatých v rámci systému poistenia.

(59)

Pomoc na výskum a vývoj môže prispieť k udržateľnému hospodárskemu rastu a posilniť konkurencieschopnosť. Na základe skúseností, ktoré Komisia nadobudla pri uplatňovaní usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013, rámca Spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (20) a nariadenia (ES) č. 800/2008 na pomoc na výskum a vývoj v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, je vhodné oslobodiť pomoc na výskum a vývoj od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3, čo je v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení. Keďže podpora výskumu a vývoja je dôležitým cieľom v spoločnom záujme, týmto nariadením by sa malo vyžadovať, aby mal výskumný projekt význam pre všetky podniky pôsobiace v príslušnom odvetví alebo pododvetví poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva. Informácie o výskumnom projekte a jeho výsledkoch by mali byť sprístupnené verejnosti na internete. Výsledky výskumu by navyše mali byť pre zainteresované podniky prístupné bezplatne.

(60)

Lesné hospodárstvo je integrálnou súčasťou rozvoja vidieka. Komisia uplatnila články 107 a 108 zmluvy na podniky pôsobiace v odvetví lesného hospodárstva v mnohých rozhodnutiach, najmä v kontexte usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a lesného hospodárstva na roky 2007 – 2013. V období rokov 2007 až 2012 Komisia schválila v súlade s týmito usmerneniami 140 opatrení pomoci v prospech odvetvia lesného hospodárstva. Na základe bohatých skúseností, ktoré Komisia nadobudla v súvislosti s uplatňovaním týchto usmernení na podniky pôsobiace v odvetví lesného hospodárstva, je v záujme zjednodušenia postupov, ale aj zabezpečenia účinnej kontroly a monitorovania zo strany Komisie vhodné, aby Komisia uplatňovala právomoci delegované nariadením (ES) č. 994/98 v prípade pomoci v prospech odvetvia lesného hospodárstva. Zo skúseností Komisie vyplýva, že pomoc poskytnutá v odvetví lesného hospodárstva na opatrenia, ktoré sú súčasťou programov rozvoja vidieka, a to buď spolufinancovaná z fondu EPFRV alebo poskytovaná ako dodatočné vnútroštátne financovanie pre tieto spolufinancované opatrenia, nevedie k výraznému narušeniu hospodárskej súťaže na vnútornom trhu. Okrem toho pomoc na prenos znalostí v odvetví lesného hospodárstva a pomoc na poradenské služby v tomto odvetví významne nenarúšajú hospodársku súťaž na vnútornom trhu, hoci sa poskytujú mimo programov rozvoja vidieka. V tomto nariadení by sa mali vymedziť jasné podmienky zlučiteľnosti takýchto opatrení s vnútorným trhom. Uvedené podmienky by mali byť v maximálnej možnej miere v súlade s pravidlami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1305/2013 a v jeho delegovaných a vykonávacích aktoch prijatých na základe tohto nariadenia.

(61)

Dané kategórie pomoci by mali zahŕňať predovšetkým pomoc na zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí, pomoc pre agrolesnícke systémy, pomoc na prevenciu a odstraňovanie lesných škôd spôsobených požiarmi, prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, škodcami rastlín alebo katastrofickými udalosťami, pomoc na investície na zvýšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, pomoc na znevýhodnenia súvisiace s lesnými oblasťami v sústave Natura 2000, ako sú vymedzené v článku 3 smernice Rady 92/43/EHS (21) a v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (22), pomoc na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a zachovanie lesa, pomoc na prenos znalostí a informačné akcie, pomoc na poradenské služby, pomoc na investície do infraštruktúry a pomoc na investície do nových lesníckych technológií, spracovania, prepravy a odbytu lesníckych výrobkov. Pomoc pre odvetvie lesného hospodárstva by sa mala vyhnúť narušeniu hospodárskej súťaže a byť trhovo neutrálna.

(62)

Aby sa zabezpečila súdržnosť s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a zjednodušenie pravidiel týkajúcich sa získania schválenia štátnej pomoci na spolufinancovanie a dodatočné financovanie vnútroštátnych programov rozvoja vidieka, pomoc v prospech odvetvia lesného hospodárstva oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy podľa tohto nariadenia by mala byť zhodná so základnými opatreniami na rozvoj vidieka a pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti by sa mala poskytovať len v súlade s programom rozvoja vidieka príslušného členského štátu. Intenzity pomoci a oprávnené náklady by však mali byť takisto v súlade so všeobecnými zásadami Únie týkajúcimi sa štátnej pomoci a pravidlami štátnej pomoci uplatniteľnými na odvetvie poľnohospodárstva. Preto by také náklady, ako napríklad prevádzkový kapitál, ktoré majú v súvislosti s novými investíciami doplnkový charakter, nemali byť oprávnené na pomoc v zmysle tohto nariadenia. V súlade s príslušnými programami rozvoja vidieka schválenými Komisiou by investičné operácie zahrnuté v opatreniach na rozvoj lesného hospodárstva mohli zahŕňať aj jednorazové lesnícke postupy potrebné na prípravu danej investície, ak to dovoľuje cieľ stanovený v rámci príslušného ustanovenia týkajúceho sa rozvoja vidieka. Pomoc na prenos znalostí, pomoc na poradenské služby a pomoc na konsolidáciu lesnej pôdy by sa mala dať poskytnúť bez ohľadu na to, či je táto pomoc súčasťou národného programu rozvoja vidieka.

(63)

Hospodárska diverzifikácia a vytváranie nových hospodárskych činností majú zásadný význam z hľadiska rozvoja a konkurencieschopnosti vidieckych oblastí a najmä MSP, ktoré tvoria základ vidieckeho hospodárstva Únie. V nariadením (EÚ) č. 1305/2013 sa stanovujú opatrenia na podporu rozvoja nepoľnohospodárskych podnikov vo vidieckych oblastiach, ktoré sú zamerané na podporu zamestnanosti, vytváranie kvalitných pracovných miest vo vidieckych oblastiach, zachovanie existujúcich pracovných miest, zníženie sezónnych výkyvov zamestnanosti, rozvoj nepoľnohospodárskych odvetví mimo spracovania poľnohospodárskych výrobkov a potravín a zároveň na podporu integrácie podnikov a miestnych medziodvetvových prepojení.

(64)

S cieľom zabezpečiť súdržnosť s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a dosiahnuť zjednodušenie pravidiel na získanie schválenia štátnej pomoci na spolufinancovanie a dodatočné financovanie vnútroštátnych programov rozvoja vidieka by sa mali na základe tohto nariadenia od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy oslobodiť rôzne kategórie pomoci v prospech MSP pôsobiacich vo vidieckych oblastiach. Tieto kategórie by mali zahŕňať predovšetkým investičnú pomoc na investície týkajúce sa spracovania poľnohospodárskych výrobkov na nepoľnohospodárske výrobky alebo výroby bavlny, pomoc na začatie podnikateľskej činnosti v nepoľnohospodárskej oblasti, pomoc na poradenské služby, pomoc na prenos znalostí a informačné akcie, ako aj pomoc na nové zapojenie poľnohospodárov do systémov kvality pre bavlnu a potraviny a na opatrenia v prospech propagácie potravín. Pomoc, ktorá má byť podľa tohto nariadenia oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3, by mala byť zhodná so základnými opatreniami na rozvoj vidieka a pomoc oslobodená od notifikačnej povinnosti by mala byť poskytnutá len v súlade s programom rozvoja vidieka príslušného členského štátu. Intenzity pomoci a oprávnené náklady by však mali byť takisto v súlade so všeobecnými zásadami Únie týkajúcimi sa štátnej pomoci a pravidlami horizontálnej štátnej pomoci. Preto by také náklady, ako napríklad prevádzkový kapitál, ktoré majú v súvislosti s novými investíciami doplnkový charakter, nemali byť oprávnené na pomoc v zmysle tohto nariadenia.

(65)

V súvislosti s pomocou na investície týkajúce sa spracovania poľnohospodárskych výrobkov na nepoľnohospodárske výrobky je potrebné uviesť, že investície súvisiace s výrobou biopalív alebo energie z obnoviteľných zdrojov by nemali byť oprávnené na pomoc podľa tohto nariadenia. Na takéto investície by sa spravidla mali vzťahovať pravidlá horizontálnej štátnej pomoci v oblasti životného prostredia a energetiky.

(66)

V prípade niekoľkých kategórií pomoci, medzi ktoré patrí napríklad: a) pomoc na náklady na činnosti prieskumu trhu, koncepciu a návrh výrobku a na prípravu žiadostí o uznanie systémov kvality; b) pomoc na náklady na povinné kontrolné opatrenia v súvislosti so systémami kvality; c) pomoc na prenos znalostí a informačné akcie; d) pomoc na poradenské služby; e) pomoc na zabezpečenie služieb zastupovania pre poľnohospodárske podniky; f) pomoc na propagačné opatrenia; g) pomoc na kompenzáciu nákladov na prevenciu a eradikáciu chorôb zvierat a škodcov rastlín a h) pomoc na podporu sektora chovu hospodárskych zvierat, sa pomoc poskytuje konečným príjemcom pomoci nepriamo, a to formou vecného plnenia prostredníctvom subvencovaných služieb. V týchto prípadoch by sa mala pomoc vyplatiť poskytovateľom služby alebo príslušnej činnosti. Pri výbere poskytovateľa by sa mali náležite zohľadniť príslušné pravidlá verejného obstarávania a zásady transparentnosti, otvorenosti a nediskriminácie v rámci výberového konania.

(67)

Vzhľadom na skúsenosti Komisie v tejto oblasti je v zásade potrebné, aby sa politika štátnej pomoci pravidelne revidovala. Z tohto dôvodu by sa obdobie uplatňovania tohto nariadenia malo obmedziť. Je preto vhodné stanoviť prechodné ustanovenia vrátane pravidiel týkajúcich sa adaptačného obdobia na konci obdobia uplatňovania tohto nariadenia pre oslobodené schémy pomoci. Vďaka týmto pravidlám by členské štáty mali dostať čas na prispôsobenie sa prípadnému novému režimu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

OBSAH

KAPITOLA I

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 13

KAPITOLA II

PROCEDURÁLNE POŽIADAVKY 25

KAPITOLA III

KATEGÓRIE POMOCI 26

Oddiel 1

Pomoc v prospech MSP pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov 26

Oddiel 2

Pomoc na investície v prospech ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch 43

Oddiel 3

Pomoc na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v odvetví poľnohospodárstva 44

Oddiel 4

Pomoc na výskum a vývoj v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 45

Oddiel 5

Pomoc v prospech odvetvia lesného hospodárstva 46

Oddiel 6

Pomoc pre MSP vo vidieckych oblastiach spolufinancovaná z EPFRV alebo poskytnutá ako dodatočné vnútroštátne financovanie týchto spolufinancovaných opatrení 59

KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 65

KAPITOLA I

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na tieto kategórie pomoci:

a)

pomoc pre mikropodniky, malé a stredné podniky (MSP):

i)

pôsobiacich v odvetví poľnohospodárstva, a to konkrétne v poľnohospodárskej prvovýrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov, s výnimkou článkov 14, 15, 16, 18 a 23 a článkov 25 až 28, ktoré sa uplatňujú iba na MSP pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe;

ii)

na činnosti, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, pokiaľ sa táto poskytuje v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a buď sa spolufinancuje z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), alebo sa poskytuje ako dodatočné vnútroštátne financovanie k takým spolufinancovaným opatreniam.

b)

pomoc na investície na zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch;

c)

pomoc v prospech nápravy škôd spôsobených prírodnými katastrofami v odvetví poľnohospodárstva;

d)

pomoc na výskum a vývoj v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva;

e)

pomoc v prospech odvetvia lesného hospodárstva.

2.   Ak to členské štáty považujú za vhodné, môžu si zvoliť poskytovanie pomoci uvedenej v ods. 1 písm. a), ods. 1 písm. d) a ods. 1 písm. e) tohto článku a za podmienok stanovených v nariadení (EÚ) č. 651/2014 a v súlade s ním.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na pomoc:

a)

v prospech odvetvia lesného hospodárstva, ktorá nie je spolufinancovaná z fondu EPFRV, ani poskytovaná ako dodatočné vnútroštátne financovanie pre takéto spolufinancované opatrenia, s výnimkou článkov 31, 38, 39 a 43;

b)

MSP na činnosti, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 42 zmluvy, ktorá nie je spolufinancovaná z fondu EPFRV, ani poskytovaná ako dodatočné vnútroštátne financovanie pre takéto spolufinancované opatrenia.

4.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

schémy pomoci podľa článkov 17, 32 a 33, článku 34 ods. 5 písm. a) až c) a článkov 35, 40, 41 a 44 tohto nariadenia, ak priemerný ročný rozpočet danej schémy štátnej pomoci prevyšuje 150 miliónov EUR, a to od šiestich mesiacov od nadobudnutia ich účinnosti. Komisia môže po posúdení príslušného plánu hodnotenia, ktorý daný členský štát notifikoval Komisii, rozhodnúť o tom, že sa toto nariadenie bude naďalej dlhšie uplatňovať na ktorúkoľvek z uvedených schém pomoci, a to do 20 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti schémy;

b)

akékoľvek zmeny schém uvedené v odseku 4 písm. a) tohto článku okrem zmien, ktoré nemôžu ovplyvniť zlučiteľnosť schémy pomoci podľa tohto nariadenia alebo nemôžu významne ovplyvniť obsah schváleného plánu hodnotenia;

c)

pomoc na činnosti súvisiace s vývozom do tretích krajín alebo členských štátov, konkrétne pomoc priamo súvisiacu s vyvážanými množstvami, zriadením a prevádzkou distribučnej siete alebo inými bežnými nákladmi súvisiacimi s vývoznou činnosťou;

d)

pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania domáceho tovaru pred dovážaným.

5.   S výnimkou článku 30 sa toto nariadenie neuplatňuje na:

a)

schémy pomoci, ktoré výslovne nevylučujú vyplatenie individuálnej pomoci podniku, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom;

b)

pomoc ad hoc v prospech podniku, voči ktorému sa nárokuje vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

6.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na pomoc podnikom v ťažkostiach s výnimkou:

a)

pomoci na nápravu škôd spôsobených prírodnou katastrofou v súlade s článkom 30, pomoci na náklady na eradikáciu chorôb zvierat v súlade s článkom 26 ods. 8 a pomoci na odstránenie a likvidáciu mŕtvych zvierat v súlade s článkom 27 ods. 1 písm. c), d) a e);

b)

pomoci týkajúcej sa nižšie uvedených udalostí za predpokladu, že sa podnik stal podnikom v ťažkostiach v dôsledku strát alebo škôd spôsobených danou udalosťou:

i)

pomoc na náhradu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe v súlade s článkom 25;

ii)

pomoc na náklady na eradikáciu a na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat a škodcami rastlín v súlade s článkom 26 ods. 8 a ods. 9;

iii)

pomoc na odstraňovanie lesných škôd spôsobených požiarmi, prírodnými katastrofami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, inými nepriaznivými poveternostnými udalosťami, škodcami rastlín, katastrofickými udalosťami a udalosťami súvisiacimi so zmenou klímy v súlade s článkom 34 ods. 5 písm. d).

7.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na pomoc, ktorá sama osebe, podmienkami s ňou spojenými alebo svojou metódou financovania predstavuje neoddeliteľné porušenie právnych predpisov Únie, a to najmä na:

a)

pomoc, ktorej poskytnutie je podmienené povinnosťou, aby mal príjemca sídlo v príslušnom členskom štáte alebo bol usadený predovšetkým v tomto členskom štáte;

b)

pomoc, ktorej poskytnutie je podmienené povinnosťou, aby príjemca využíval domáce výrobky alebo služby;

c)

pomoc, ktorá obmedzuje možnosť príjemcov využívať výsledky výskumu, vývoja a inovácií v iných členských štátoch.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„pomoc“ je každé opatrenie, ktoré spĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 zmluvy;

2.

„MSP“ alebo „mikropodniky, malé a stredné podniky“ sú podniky, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v prílohe I;

3.

„odvetvie poľnohospodárstva“ sú všetky podniky zaoberajúce sa poľnohospodárskou prvovýrobou, spracovaním a odbytom poľnohospodárskych výrobkov;

4.

„poľnohospodárske výrobky“ sú výrobky uvedené v prílohe I k zmluve, s výnimkou produktov rybolovu a akvakultúry uvedených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 (23);

5.

„poľnohospodárska prvovýroba“ je výroba produktov rastlinnej a živočíšnej výroby, uvedených v prílohe I k zmluve bez toho, aby došlo k akejkoľvek ďalšej operácii, ktorou by sa zmenila povaha takýchto výrobkov;

6.

„spracovanie poľnohospodárskych výrobkov“ je akékoľvek pôsobenie na poľnohospodársky výrobok, ktorého výsledkom je takisto poľnohospodársky výrobok, s výnimkou poľnohospodárskych činností potrebných na prípravu živočíšneho alebo rastlinného výrobku na prvý predaj;

7.

„odbyt poľnohospodárskych výrobkov“ je prechovávanie alebo vystavovanie výrobku na účely jeho predaja, ponúkanie výrobku na predaj, jeho dodanie alebo akýkoľvek iný spôsob umiestňovania výrobku na trh, s výnimkou prvého predaja od prvovýrobcu obchodníkom alebo spracovateľom a akejkoľvek činnosti, ktorou sa výrobok pripravuje na takýto prvý predaj. Predaj od prvovýrobcu konečným spotrebiteľom sa považuje za odbyt, ak sa uskutoční v osobitných priestoroch vyhradených na tento účel;

8.

„poľnohospodársky podnik“ je jednotka pozostávajúca z pôdy, priestorov a zariadení používaných na poľnohospodársku prvovýrobu;

9.

„prírodné katastrofy“ sú zemetrasenia, lavíny, zosuvy pôdy a povodne, tornáda, hurikány, sopečné erupcie a nekontrolované požiare prírodného pôvodu;

10.

„schéma pomoci“ je každý akt, na základe ktorého možno bez toho, aby boli potrebné ďalšie vykonávacie opatrenia, poskytnúť individuálnu pomoc podnikom vymedzeným v danom akte všeobecným a abstraktným spôsobom a každý akt, na základe ktorého možno pomoc, ktorá nie je viazaná na osobitný projekt, poskytnúť jednému alebo niekoľkým podnikom na neurčené obdobie a na neurčenú sumu;

11.

„plán hodnotenia“ je dokument, ktorý obsahuje aspoň tieto minimálne prvky: ciele schémy pomoci, ktorá sa má hodnotiť; otázky týkajúce sa hodnotenia; ukazovatele výsledkov; plánovanú metodiku uskutočnenia hodnotenia; požiadavky na zber údajov; navrhovaný časový plán hodnotenia vrátane dátumu predloženia záverečnej hodnotiacej správy; opis nezávislého orgánu vykonávajúceho hodnotenie alebo opis kritérií, ktoré sa použijú na jeho výber, ako aj spôsobov zabezpečenia publicity tohto hodnotenia;

12.

„individuálna pomoc“ je

a)

pomoc ad hoc a

b)

individuálna pomoc poskytnutá na základe danej schémy pomoci;

13.

„pomoc ad hoc“ je pomoc, ktorá sa neposkytuje na základe schémy pomoci;

14.

„podnik v ťažkostiach“ je podnik, v prípade ktorého sa vyskytla aspoň jedna z týchto okolností:

a)

v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (inej ako MSP, ktorá existuje kratšie ako tri roky), kde došlo k strate viac ako polovice jej upísaného základného imania v dôsledku akumulovaných strát. Ide o prípad, keď odpočet akumulovaných strát z rezerv (a všetkých iných prvkov, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za súčasť vlastných zdrojov spoločnosti) má za následok negatívnu kumulatívnu sumu, ktorá presahuje polovicu upísaného základného kapitálu. Na účely tohto ustanovenia sa pojem „spoločnosť s ručením obmedzeným“ vzťahuje predovšetkým na druhy spoločností uvedené v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (24) a pojem „základné imanie“ zahŕňa v prípade potreby aj všetky emisné ážiá;

b)

v prípade spoločnosti, v ktorej aspoň niekoľko členov neobmedzene ručí za dlhy spoločnosti (inej ako MSP, ktorá existuje kratšie ako tri roky), kde došlo k strate viac ako polovice jej imania v dôsledku akumulovaných strát, čo je vykázané v účtovníctve spoločnosti. Na účely tohto ustanovenia sa pojem „spoločnosť, v ktorej aspoň niekoľko členov neobmedzene ručí za dlhy spoločnosti“ vzťahuje predovšetkým na druhy spoločností uvedené v prílohe II k smernici 2013/34/EÚ;

c)

v prípade, že podnik je predmetom konania vo veci kolektívnej platobnej neschopnosti alebo spĺňa kritériá podľa vnútroštátnych právnych predpisov na to, aby sa stal predmetom konania vo veci kolektívnej platobnej neschopnosti na žiadosť svojich veriteľov;

d)

v prípade, že podnik dostal pomoc na záchranu a ešte neuhradil úver alebo nevypovedal záruku, alebo dostal pomoc na reštrukturalizáciu a stále podlieha reštrukturalizačnému plánu;

e)

v prípade podniku, ktorý nie je MSP, kde za posledné dva roky:

i)

dlh podniku k vlastnému kapitálu bol viac ako 7,5 a

ii)

pomer EBITDA podniku k úrokovému krytiu je nižší ako 1,0;

15.

„mŕtve hospodárske zvieratá“ sú zvieratá zabité eutanáziou s konečnou diagnózou alebo bez nej alebo zvieratá, ktoré uhynuli vrátane mŕtvonarodených alebo nenarodených zvierat v priestoroch poľnohospodárskeho podniku alebo v iných priestoroch, alebo počas prepravy, ale neboli usmrtené na ľudskú spotrebu;

16.

„nepriaznivá poveternostná udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe“, sú nepriaznivé poveternostné podmienky, ako napríklad mráz, búrky a ľadovec, námraza, silný dážď alebo veľké sucho, ktoré zničia viac ako 30 % produkcie vypočítanej na základe:

a)

predchádzajúceho obdobia troch rokov; alebo

b)

trojročného priemeru za predchádzajúce obdobie piatich rokov okrem najvyššieho a najnižšieho údaja;

17.

„iné nepriaznivé poveternostné udalosti“ sú nepriaznivé poveternostné podmienky, ktoré nespĺňajú podmienky článku 2 ods. 16 tohto nariadenia;

18.

„škodcovia rastlín“ sú organizmy vymedzené v článku 2 ods. 1 písm. e) smernice Rady 2000/29/ES (25);

19.

„katastrofická udalosť“ je nepredvídaná udalosť biotického alebo abiotického charakteru spôsobená ľudským konaním, ktorá vedie k významnému narušeniu lesných štruktúr, v dôsledku čoho môže dôjsť k významným hospodárskym škodám v odvetví lesného hospodárstva;

20.

„ekvivalent hrubého grantu“ je výška pomoci, ak bola príjemcovi poskytnutá formou grantu, a to pred odpočítaním daní alebo iných platieb;

21.

„hmotný majetok“ je majetok týkajúci sa pozemkov, budov a závodov, strojov a zariadení;

22.

„nehmotný majetok“ je majetok, ktorý nemá fyzickú alebo finančnú podobu, ako napríklad patentové práva, licencie, know-how alebo iné duševné vlastníctvo;

23.

„agrolesnícke systémy“ sú systémy využívania pôdy, v rámci ktorých sa na tej istej pôde spája pestovanie stromov a poľnohospodárstvo;

24.

„vratný preddavok“ je úver na projekt, ktorý sa poskytne v jednej splátke alebo vo viacerých splátkach a ktorého podmienky splácania závisia od výsledku projektu;

25.

„začatie prác na projekte alebo činnosti“ je buď začiatok činností alebo stavebných prác týkajúcich sa investície, alebo prvý právny záväzok objednať zariadenie alebo využívať služby alebo akýkoľvek iný záväzok, na základe ktorého je daný projekt alebo činnosť nezvratná, a to podľa toho, čo nastane skôr; nákup pozemku a prípravné práce, ako je získanie povolení a vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti, sa nepokladá za začatie prác alebo činnosti;

26.

„veľké podniky“ sú podniky, ktoré nespĺňajú kritériá stanovené v prílohe I;

27.

„následná fiškálna schéma“ je schéma vo forme daňového zvýhodnenia, ktorá je upravenou verziou predchádzajúcej schémy vo forme daňového zvýhodnenia a ktorá ju nahrádza;

28.

„intenzita pomoci“ je výška pomoci v hrubom vyjadrení, vyjadrená ako percento oprávnených nákladov pred odpočítaním daní alebo iných platieb;

29.

„dátum poskytnutia pomoci“ je dátum, kedy je príjemcovi priznané zákonné právo prijať pomoc v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právnym poriadkom;

30.

„normy Únie“ sú povinné normy ustanovené v právnych predpisoch Únie, v ktorých sa stanovujú úrovne, ktoré musia dosiahnuť jednotlivé podniky predovšetkým v oblasti ochrany životného prostredia, hygieny a dobrých životných podmienok zvierat. Normy alebo ciele stanovené na úrovni Únie, ktoré sú povinné pre členský štát, ale nie pre jednotlivé podniky, sa však nepovažujú za povinné normy Únie;

31.

„program rozvoja vidieka“ je program rozvoja vidieka v zmysle ustanovení článku 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013;

32.

„nevýrobné investície“ sú investície, ktoré nevedú k čistému nárastu hodnoty ani ziskovosti poľnohospodárskeho podniku;

33.

„investície na dosiahnutie súladu s normou Únie“ sú investície uskutočňované s cieľom dodržiavať normu Únie po uplynutí prechodného obdobia stanoveného v právnych predpisoch Únie;

34.

„mladý poľnohospodár“ je osoba, ktorá nemá v čase podania žiadosti o pomoc viac ako 40 rokov, má primerané zručnosti a spôsobilosti potrebné na výkon zamestnania a po prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako vedúci daného podniku;

35.

„najvzdialenejšie regióny“ sú regióny uvedené v prvom odseku článku 349 zmluvy;

36.

„menšie ostrovy v Egejskom mori“ sú menšie ostrovy uvedené v článku 1 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 (26);

37.

„menej rozvinuté regióny“ sú regióny, ktorých hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa predstavuje menej ako 75 % priemerného HDP krajín EÚ-27;

38.

„EÚ- 25“ je 25 členských štátov Únie, ktoré boli členskými štátmi Únie v máji 2005;

39.

„EÚ- 27“ je 27 členských štátov Únie, ktoré boli členskými štátmi Únie v januári 2007;

40.

„investičné práce“ sú práce, ktoré realizuje samotný poľnohospodár alebo jeho pracovníci a ktoré vytvárajú majetok;

41.

„biopalivo na báze potravín“ je biopalivo vyrábané z obilnín a iných plodín bohatých na škrob, cukry a oleje podľa vymedzenia v návrhu Komisie na smernicu Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (27);

42.

„aktívny poľnohospodár“ je aktívny poľnohospodár v zmysle článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (28);

43.

„skupina a organizácia výrobcov“ je skupina alebo organizácia, ktorá bola vytvorená na účely:

a)

prispôsobenia produkcie a objemu produkcie výrobcov, ktorí sú členmi takýchto skupín alebo organizácií, trhovým požiadavkám; alebo

b)

spoločného umiestňovania tovaru na trh vrátane prípravy na predaj, centralizácie predaja a dodávok pre veľkoodberateľov; alebo

c)

vytvorenia spoločných pravidiel týkajúcich sa informácií o produkcii, najmä o zbere úrody a dostupnosti; alebo

d)

iných činností, ktoré môžu vykonávať skupiny alebo organizácie výrobcov, napríklad rozvoj obchodných a marketingových zručností a organizácia a uľahčovanie inovačných procesov;

44.

„fixné náklady vyplývajúce zo zapojenia do systému kvality“ sú náklady, ktoré vznikli v súvislosti so vstupom do podporovaného systému kvality a ročným príspevkom na zapojenie do tohto systému, v prípade potreby vrátane výdavkov na kontroly požadované na overenie súladu so špecifikáciami systému kvality;

45.

„poradenstvo“ je komplexné poradenstvo poskytované v rámci jednej a tej istej zmluvy;

46.

„člen poľnohospodárskej domácnosti“ je fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb bez ohľadu na právne postavenie skupiny a jej členov podľa vnútroštátneho práva, s výnimkou poľnohospodárskych pracovníkov;

47.

„náklady na test prenosnej spongiformnej encefalopatie (TSE) a bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE)“ sú všetky náklady vrátane nákladov na testovacie súpravy, odoberanie, prepravu, testovanie, uskladňovanie a zničenie vzoriek potrebných na vzorkovanie a laboratórne testy vykonávané v súlade s kapitolou C prílohy X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (29);

48.

„plemenná kniha“ je akákoľvek kniha, register, kartotéka alebo nosič dát:

a)

ktorú si vedie organizácia alebo združenie šľachtiteľov úradne uznané členským štátom, v ktorom bola organizácia alebo združenie šľachtiteľov založené; a

b)

do ktorej sú zapísané alebo zaevidované čistokrvné plemenné zvieratá určitého plemena s uvedením ich rodičov a prarodičov;

49.

„chránené zviera“ je každé zviera chránené na základe právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov;

50.

„organizácia venujúca sa výskumu a šíreniu poznatkov“ je subjekt (ako napr. univerzity alebo výskumné ústavy, agentúry technologického transferu, sprostredkovatelia v oblasti inovácií, fyzické alebo virtuálne spolupracujúce subjekty zamerané na výskum) bez ohľadu na jeho právne postavenie (verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt) alebo spôsob financovania, ktorého primárnym cieľom je nezávisle vykonávať základný výskum, priemyselný výskum alebo experimentálny vývoj alebo šíriť výsledky takýchto činností medzi širokou verejnosťou prostredníctvom výučby, publikačnej činnosti alebo transferu poznatkov. Ak takýto subjekt vykonáva aj hospodárske činnosti, musia sa financovanie, náklady a príjmy spojené s takýmito hospodárskymi činnosťami účtovať osobitne. Podniky, ktoré môžu ovplyvňovať takýto subjekt napríklad preto, že sú akcionármi alebo členmi, nesmú mať prednostný prístup k jeho výskumným kapacitám alebo k výsledkom, ktoré vytvoril;

51.

„trhový odstup“ je situácia, keď sa podmienky transakcie medzi zmluvnými stranami nelíšia od tých, ktoré by boli stanovené medzi nezávislými podnikmi a neobsahujú žiadny prvok kolúzie. Za transakciu spĺňajúcu zásadu trhového odstupu sa považuje akákoľvek transakcia, ktorej predchádzal otvorený, transparentný a bezpodmienečný postup;

52.

„rýchlo rastúce stromy“ sú stromy s krátkodobým cyklom striedania, pričom minimálny čas pred výrubom nesmie byť menej ako 8 rokov a maximálny čas pred výrubom nesmie presiahnuť 20 rokov;

53.

„stromy určené na výmladkové plantáže“ sú druhy stromov s číselným kódom KN 06 02 9041, ktoré vymedzia členské štáty a ktoré pozostávajú z drevnatých viacročných rastlín, podpníkov alebo pňov zostávajúcich v zemi po ťažbe dreva, z ktorých nasledujúci rok vyrastú nové výhonky, pričom ich maximálny cyklus ťažby majú určiť členské štáty;

54.

„transakčné náklady“ sú dodatočné náklady spojené s plnením záväzku, ktoré však nie sú priamo pripísateľné jeho realizácii alebo zahrnuté do nákladov alebo ušlého zisku, ktoré sa nahrádzajú priamo a ktoré možno vypočítať na základe štandardných nákladov;

55.

„iný pôdohospodár“ je podnik spravujúci pôdu, ktorý je iný ako podnik pôsobiaci v odvetví poľnohospodárstva;

56.

„spracovanie poľnohospodárskych výrobkov na nepoľnohospodárske výrobky“ je akékoľvek pôsobenie na poľnohospodársky výrobok, ktorého výsledkom je výrobok, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve;

57.

„oblasti ‚a‘“ sú oblasti určené na schválenej mape regionálnej pomoci na obdobie od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020 pri uplatňovaní ustanovení článku 107 ods. 3 písm. a) zmluvy;

58.

„oblasti ‚c‘“ sú oblasti určené na schválenej mape regionálnej pomoci na obdobie od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020 pri uplatňovaní ustanovení článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy;

59.

„riedko osídlené oblasti“ sú oblasti, ktoré Komisia akceptovala ako také v individuálnych rozhodnutiach o mapách regionálnej pomoci na obdobie od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020;

60.

„oblasť NUTS 3“ je región vymedzený na úrovni 3 spoločnej klasifikácie územných jednotiek na štatistické účely v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (30);

61.

„vopred nevymedzené oblasti ‚c‘“ sú oblasti, ktoré členský štát podľa vlastného uváženia určí ako oblasti „c“ za predpokladu, že členský štát preukáže, že tieto oblasti spĺňajú určité sociálno-ekonomické kritériá a že tieto oblasti sú určené v schválenej mape regionálnej pomoci na obdobie od 1. júla 2014 do 31. decembra 2020 pri uplatňovaní ustanovení článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy;

62.

„bývalé oblasti ‚a‘“ sú oblasti určené na schválenej mape regionálnej pomoci na obdobie od 1. januára 2011 do 30. júna 2014;

63.

„potraviny“ sú potraviny, ktoré nie sú poľnohospodárskymi výrobkami a ktoré sú uvedené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (31).

Článok 3

Podmienky oslobodenia od notifikačnej povinnosti

Schémy pomoci, individuálna pomoc poskytnutá podľa schém pomoci a pomoc ad hoc sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 2 alebo ods. 3 zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, ak takáto pomoc spĺňa všetky podmienky stanovené v kapitole I tohto nariadenia, ako aj osobitné podmienky týkajúce sa predmetnej kategórie pomoci stanovené v kapitole III tohto nariadenia.

Článok 4

Stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť

1.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na individuálnu pomoc, ktorej ekvivalent hrubého grantu presahuje tieto stropy:

a)

pomoc na investície do hmotného alebo nehmotného majetku v rámci poľnohospodárskych podnikov v súvislosti s poľnohospodárskou prvovýrobou, ako sa uvádza v článku 14: 500 000 EUR na podnik a investičný projekt;

b)

pomoc na investície týkajúce sa premiestnenia poľnohospodárskej budovy, ktorého výsledkom je modernizácia zariadení alebo zvýšenie výrobnej kapacity, ako sa uvádza v článku 16 ods. 4: 500 000 EUR na podnik a investičný projekt;

c)

pomoc na investície súvisiace so spracovaním a odbytom poľnohospodárskych výrobkov, ako sa uvádza v článku 17: 7,5 milióna EUR na podnik a investičný projekt;

d)

pomoc na investície v prospech ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskom podniku, ako sa uvádza v článku 29: 500 000 EUR na podnik a investičný projekt;

e)

pomoc na výskum a vývoj v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ako sa uvádza v článku 31: 7,5 mil. EUR na projekt;

f)

pomoc na zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí, ako sa uvádza v článku 32: 7,5 mil. EUR na projekt týkajúci sa zriadenia;

g)

pomoc pre agrolesnícke systémy, ako sa uvádza v článku 33: 7,5 milióna EUR na projekt zriadenia agrolesníckeho systému;

h)

pomoc na investície na zvýšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, ako sa uvádza v článku 35: 7,5 milióna EUR na investičný projekt;

i)

pomoc na investície do infraštruktúry týkajúce sa rozvoja, modernizácie a prispôsobenia v odvetví lesného hospodárstva, ako sa uvádza v článku 40: 7,5 milióna EUR na investičný projekt;

j)

pomoc na investície do lesníckych technológií a do spracovania, prepravy a odbytu lesníckych výrobkov, ako sa uvádza v článku 41: 7,5 milióna EUR na investičný projekt;

k)

pomoc na investície týkajúce sa spracovania poľnohospodárskych výrobkov na nepoľnohospodárske výrobky alebo výroby bavlny, ako sa uvádza v článku 44: 7,5 milióna EUR na investičný projekt.

2.   Stropy uvedené v odseku 1 sa nesmú obchádzať umelým rozdeľovaním schém alebo projektov pomoci.

Článok 5

Transparentnosť pomoci

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje len na pomoc, v prípade ktorej možno presne vypočítať ekvivalent hrubého grantu ex ante, pričom nie je potrebné vykonať posúdenie rizika („transparentná pomoc“).

2.   Za transparentné sa považujú tieto kategórie pomoci:

a)

pomoc vo forme grantov a bonifikácie úrokov;

b)

pomoc vo forme úverov, ak sa ekvivalent hrubého grantu pomoci vypočítal na základe referenčnej sadzby platnej v čase poskytnutia grantu;

c)

pomoc vo forme záruk:

i)

ak sa ekvivalent hrubého grantu vypočítal na základe prémií bezpečného prístavu stanovených v oznámení Komisie; alebo

ii)

ak metodika na výpočet ekvivalentu hrubého grantu záruky – po oznámení takejto metodiky Komisii podľa niektorého nariadenia Komisie v oblasti štátnej pomoci platného v danom čase – bola pred implementáciou pomoci schválená na základe oznámenia Komisie o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme záruk alebo na základe akéhokoľvek následného oznámenia, a ak schválená metodika výslovne upravuje druh záruky a druh príslušnej transakcie v kontexte uplatňovania tohto nariadenia;

d)

pomoc vo forme daňového zvýhodnenia, ak sa v opatrení stanovuje horný limit, ktorým sa zabezpečí, že nedôjde k prekročeniu uplatniteľného stropu;

e)

pomoc vo forme vratných preddavkov, ak celková nominálna výška vratného preddavku nepresahuje stropy uplatniteľné v súlade s týmto nariadením alebo ak metodika na výpočet ekvivalentu hrubého grantu vratného preddavku bola pred začatím uplatňovania opatrenia akceptovaná v nadväznosti na jej notifikáciu Komisii.

3.   Na účely tohto nariadenia sa za transparentné nepovažujú tieto kategórie pomoci:

a)

pomoc vo forme kapitálových injekcií;

b)

pomoc vo forme opatrení rizikových financií.

Článok 6

Stimulačný účinok

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje iba na pomoc, ktorá má stimulačný účinok.

2.   Pomoc sa považuje za pomoc so stimulačným účinkom, ak pred začatím práce na projekte alebo činnosti príjemca predložil príslušnému členskému štátu písomnú žiadosť o pomoc. Žiadosť o pomoc obsahuje aspoň tieto informácie:

a)

názov a veľkosť podniku;

b)

opis projektu alebo činnosti vrátane dátumov jeho začatia a ukončenia;

c)

miesto realizácie projektu alebo činnosti;

d)

zoznam oprávnených nákladov;

e)

druh pomoci (grant, úver, záruka, vratný preddavok, kapitálová injekcia alebo iný typ) a výška verejných financií potrebných na projekt/činnosť

3.   Pomoc ad hoc poskytnutá veľkým podnikom sa považuje za pomoc, ktorá má stimulačný účinok, ak okrem zabezpečenia splnenia podmienky stanovenej v odseku 2 členský štát overil pred poskytnutím príslušnej pomoci ad hoc, že v dokumentácii pripravenej príjemcom sa stanovuje, že pomoc bude viesť k jednému alebo viacerým z týchto aspektov:

a)

podstatné zväčšenie rozsahu pôsobnosti projektu alebo činnosti v dôsledku pomoci;

b)

podstatné zvýšenie celkovej sumy vynaloženej príjemcom na projekt alebo činnosť v dôsledku pomoci;

c)

podstatné urýchlenie dokončenia daného projektu alebo činnosti;

d)

v prípade pomoci ad hoc, že projekt ako taký by sa bez poskytnutia pomoci v dotknutej vidieckej oblasti neuskutočnil alebo by v dotknutej vidieckej oblasti nebol pre príjemcu dostatočne ziskový.

4.   Odchylne od odsekov 2 a 3 sa opatrenia vo forme daňového zvýhodnenia považujú za pomoc so stimulačným účinkom, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

na základe opatrenia vzniká nárok na pomoc v súlade s objektívnymi kritériami a bez ďalšieho uplatnenia voľného rozhodovania členského štátu; a

b)

opatrenie bolo prijaté a účinné pred začatím práce na podporovanom projekte alebo pred začatím činnosti, okrem prípadu následných fiškálnych schém, kde sa už na danú činnosť vzťahovali predchádzajúce schémy vo forme daňového zvýhodnenia.

5.   Odchylne od článkov 2, 3 a 4 sa v prípade ďalej uvedených kategórií pomoci nevyžaduje, aby mali alebo aby sa predpokladalo, že majú stimulačný účinok:

a)

schémy pomoci na konsolidáciu pôdy v prípade splnenia podmienok stanovených v článku 15 alebo článku 43 a ak:

i)

na základe fiškálnej schémy vzniká nárok na pomoc podľa objektívnych kritérií a bez ďalšieho uplatnenia voľného rozhodovania členského štátu; a

ii)

bola schéma pomoci prijatá a účinná predtým, ako príjemcovi vznikli oprávnené náklady podľa článku 15 alebo článku 43;

b)

pomoc na propagačné opatrenia vo forme publikácií zameraných na zvyšovanie informovanosti širšej verejnosti o poľnohospodárskych výrobkoch, ak sú splnené požiadavky stanovené v článku 24 ods. 2 písm. b);

c)

pomoc na náhradu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 25;

d)

pomoc na náhradu nákladov na eradikáciu chorôb zvierat a škodcov rastlín a strát spôsobených uvedenými chorobami zvierat alebo škodcami rastlín, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 26 ods. 9 a ods. 10;

e)

pomoc na úhradu nákladov na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 27 ods. 1 písm. c), d) a e);

f)

pomoc na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch v súlade s článkom 29;

g)

pomoc na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 30;

h)

pomoc na výskum a vývoj v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 31;

i)

pomoc na odstraňovanie lesných škôd spôsobených požiarmi, prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, škodcami rastlín, chorobami zvierat, katastrofickými udalosťami a udalosťami súvisiacimi so zmenou klímy v súlade s článkom 34 ods. 5 písm. d), ak sú splnené podmienky stanovené v článku 34.

Článok 7

Intenzita pomoci a oprávnené náklady

1.   Na účely výpočtu intenzity pomoci a oprávnených nákladov sa všetky číselné údaje použijú pred odpočítaním daní alebo iných poplatkov. Oprávnené náklady je potrebné doložiť príslušnou dokumentáciou, ktorá je prehľadná, konkrétna a aktuálna.

2.   Daň z pridanej hodnoty (DPH) nepredstavuje oprávnené náklady na pomoc, s výnimkou prípadu, ak nie je vymáhateľná podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH.

3.   Ak sa pomoc poskytuje inou formou než formou grantu, výška pomoci sa rovná ekvivalentu hrubého grantu pomoci.

4.   Pomoc splatná v niekoľkých splátkach sa diskontuje na jej hodnotu v čase poskytnutia pomoci. Oprávnené náklady sa diskontujú na ich hodnotu v čase poskytnutia pomoci. Ako úroková sadzba na diskontné účely sa použije diskontná sadzba uplatniteľná v čase poskytnutia grantu.

5.   Ak sa pomoc poskytuje formou daňového zvýhodnenia, diskontácia tranží pomoci sa uskutoční na základe diskontných sadzieb uplatniteľných v čase, keď daňové zvýhodnenie nadobudlo účinnosť.

6.   Ak sa pomoc poskytuje vo forme vratných preddavkov, ktoré sú pri absencii prijatej metodiky výpočtu ich ekvivalentu hrubého grantu vyjadrené ako percento oprávnených nákladov, a ak sa v opatrení stanovuje, že v prípade úspešnej realizácie projektu stanoveného na základe primeranej a prezieravej hypotézy budú preddavky splatené s úrokovou sadzbou prinajmenšom rovnajúcou sa diskontnej sadzbe uplatniteľnej v čase poskytnutia grantu, môžu sa maximálne intenzity pomoci stanovené v kapitole III zvýšiť o 10 percentuálnych bodov.

Článok 8

Kumulácia

1.   Pri zisťovaní, či sa dodržiavajú stropy vymedzujúce notifikačnú povinnosť stanovené v článku 4 a maximálne intenzity a maximálne výšky pomoci stanovené v kapitole III, sa berie do úvahy celková výška štátnej pomoci pre podporovanú činnosť, projekt alebo podnik.

2.   Ak sa financovanie zo strany Únie, ktoré centrálne spravujú inštitúcie, agentúry, spoločné podniky alebo iné orgány Únie a ktoré nie je priamo ani nepriamo pod kontrolou členského štátu, kombinuje so štátnou pomocou, pri určovaní dodržiavania stropov vymedzujúcich notifikačnú povinnosť a maximálnej intenzity a stropov pomoci sa zohľadňuje len táto štátna pomoc, a to za predpokladu, že celková výška verejného financovania poskytnutého v súvislosti s rovnakými oprávnenými nákladmi nepresiahne najvýhodnejšie miery financovania stanovené v uplatniteľných právnych predpisoch Únie.

3.   Pomoc s identifikovateľnými oprávnenými nákladmi, ktorá je na základe tohto nariadenia oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy, sa môže kumulovať s:

a)

akoukoľvek inou štátnou pomocou, pokiaľ sa dané opatrenia týkajú iných identifikovateľných oprávnených nákladov;

b)

akoukoľvek inou štátnou pomocou v súvislosti s tými istými – čiastočne alebo úplne sa prekrývajúcimi – oprávnenými nákladmi, len ak sa v dôsledku takejto kumulácie neprekročí maximálna intenzita pomoci alebo výška pomoci uplatniteľná na túto pomoc v súlade s týmto nariadením.

4.   Pomoci bez identifikovateľných oprávnených nákladov, ktorá je oslobodená podľa článkov 18 a 45 tohto nariadenia sa môže kumulovať s inou štátnej pomoci s identifikovateľnými oprávnenými nákladmi.

Pomoc bez identifikovateľných oprávnených nákladov sa môže kumulovať s inou štátnou pomocou, ktorá nemá identifikovateľné oprávnené náklady, a to až do výšky najvyššieho príslušného celkového stropu financovania stanoveného za osobitných okolností každého prípadu v tomto alebo inom nariadení o skupinových výnimkách alebo rozhodnutí prijatom Komisiou.

5.   Štátna pomoc, ktorá je na základe oddielov 1, 2 a 3 kapitoly III tohto nariadenia oslobodená od notifikačnej povinnosti, sa nesmie kumulovať s platbami uvedenými v článku 81 ods. 2 a článku 82 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 v súvislosti s rovnakými oprávnenými nákladmi, ak by v dôsledku takej kumulácie intenzita alebo výška pomoci presiahla úroveň intenzity alebo výšky pomoci stanovenú v tomto nariadení.

6.   Štátna pomoc, ktorá je na základe tohto nariadenia oslobodená od notifikačnej povinnosti, sa nesmie kumulovať s pomocou de minimis vzhľadom na rovnaké oprávnené náklady, ak by v dôsledku takej kumulácie intenzita alebo výška pomoci presiahla úroveň intenzity alebo výšky pomoci stanovenú v kapitole III.

7.   Pomoc na investície zamerané na obnovenie potenciálu poľnohospodárskej výroby, ktorá sa uvádza v článku 14 ods. 3 písm. e) tohto nariadenia, sa nekumuluje s pomocou na náhradu materiálnych škôd, ktorá sa uvádza v článkoch 25, 26 a 30 tohto nariadenia.

8.   Pomoc na začatie činnosti pre skupiny výrobcov a organizácie v odvetví poľnohospodárstva, ktoré sa uvádzajú v článku 19 tohto nariadenia, sa nekumuluje s pomocou na zakladanie skupín výrobcov a organizácií v odvetví poľnohospodárstva, ktorá sa uvádza v článku 27 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013.

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov, ktorá sa uvádza v článku 18 tohto nariadenia, sa nemôže kumulovať s pomocou na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov alebo rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov uvedenou v článku 19 ods. 1 písm. a) bod i) a bod iii) nariadenia (EÚ) č. 1305/20013, ak by v dôsledku takejto kumulácie výška pomoci presiahla úrovne stanovené v tomto nariadení.

Článok 9

Uverejňovanie a informácie

1.   Najneskôr 10 pracovných dní pred nadobudnutím účinnosti schémy pomoci, ktorá je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy na základe tohto nariadenia, alebo pred poskytnutím ad hoc pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia členské štáty zašlú Komisii prostredníctvom webovej aplikácie Komisie slúžiacej na notifikovanie v súlade s článkom 3 nariadenia (ES) č. 794/2004 súhrnné informácie týkajúce sa takejto pomoci, a to v štandardizovanom formáte stanovenom v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Do 10 pracovných dní od prijatia týchto súhrnných informácií zašle Komisia predmetnému členskému štátu potvrdenie o ich prijatí s identifikačným číslom pomoci.

2.   Príslušný členský štát zabezpečí, aby sa na komplexnej webovej lokalite týkajúcej sa štátnej pomoci na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni uverejnili:

a)

súhrnné informácie uvedené v odseku 1 alebo odkaz na ne;

b)

úplný text týkajúci sa každej takejto pomoci, ako sa uvádza v odseku 1, vrátane jeho zmien alebo odkaz umožňujúci prístup k tomuto úplnému textu;

c)

informácie stanovené v prílohe III k tomuto nariadeniu o každom poskytnutí individuálnej pomoci, ktorá presahuje:

i)

60 000 EUR pre príjemcov, ktorí pôsobia v poľnohospodárskej prvovýrobe;

ii)

500 000 EUR pre príjemcov, ktorí pôsobia v odvetviach spracovania poľnohospodárskych výrobkov, odbytu poľnohospodárskych výrobkov, lesného hospodárstva alebo sa zaoberajú činnosťami, ktoré nepatria do rozsahu článku 42 zmluvy.

3.   V prípade schém pomoci vo forme daňového zvýhodnenia sa táto podmienka považuje za splnenú, ak členské štáty uverejnia informácie o sumách individuálnej pomoci v týchto rozpätiach v miliónoch EUR:

a)

0,06 – 0,5 iba pre poľnohospodársku prvovýrobu;

b)

0,5 – 1;

c)

1 až 2;

d)

2 až 5;

e)

5 až 10;

f)

10 až 30; a

g)

30 a viac.

4.   Informácie uvedené v odseku 2 písm. c) sa musia uvádzať a sprístupňovať štandardizovaným spôsobom opísaným v prílohe III, a to tak, aby sa dali efektívne vyhľadávať a sťahovať. Informácie uvedené v odseku 2 sa musia uverejniť do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia pomoci alebo v prípade pomoci vo forme daňového zvýhodnenia do jedného roka odo dňa, keď sa má podávať daňové priznanie, pričom sú k dispozícii aspoň 10 rokov odo dňa poskytnutia pomoci.

5.   Úplný text schémy pomoci alebo pomoci ad hoc v zmysle odseku 1 obsahuje predovšetkým výslovný odkaz na toto nariadenie, a to s uvedením jeho názvu a odkazu na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie, ako aj na osobitné ustanovenia kapitoly III týkajúce sa daného predpisu alebo prípadne na vnútroštátne právne predpisy, vďaka čomu sa zabezpečí dodržiavanie príslušných ustanovení tohto nariadenia. Dopĺňajú ho jeho vykonávacie ustanovenia a zmeny.

6.   Komisia na svojej webovej lokalite uverejní:

a)

súhrnné informácie uvedené v odseku 1;

b)

odkazy na webové lokality všetkých členských štátov venované štátnej pomoci, ktoré sú uvedené v odseku 2.

7.   Členské štáty zabezpečia súlad s ustanoveniami odsekov 2, 3 a 4 najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 10

Predchádzanie duplicitnému uverejňovaniu

Ak poskytnutie individuálnej pomoci patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a je buď spolufinancované z fondu EPFRV, alebo poskytované ako dodatočné vnútroštátne financovanie pre takéto spolufinacované opatrenia, členské štáty si môžu zvoliť možnosť neuverejniť informáciu o ňom na webovej lokalite venovanej štátnej pomoci uvedenej v článku 9 ods. 2 tohto nariadenia, a to za podmienky, že poskytnutie individuálnej pomoci už bolo uverejnené v súlade s článkami 111, 112 a 113 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 (32). V takom prípade členský štát uverejní na webovej lokalite štátnej pomoci uvedenej v článku 111 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 odkaz na webovú lokalitu venovanú štátnej pomoci, uvedenú v článku 9 ods. 2 tohto nariadenia.

KAPITOLA II

PROCEDURÁLNE POŽIADAVKY

Článok 11

Odňatie výhody skupinovej výnimky

Ak členský štát poskytne pomoc, ktorá je na základe tohto nariadenia údajne oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa článku 108 ods. 3 zmluvy bez toho, aby boli splnené podmienky stanovené v kapitolách I až III, Komisia môže po tom, čo poskytla príslušnému členskému štátu možnosť vyjadriť svoje stanovisko, prijať rozhodnutie, na základe ktorého sa všetky alebo niektoré budúce opatrenia pomoci prijaté príslušným členským štátom, ktoré by inak spĺňali požiadavky tohto nariadenia, majú notifikovať Komisii v súlade s článkom 108 ods. 3 zmluvy. Pomoc, ktorá sa má notifikovať, sa môže obmedzovať na určité druhy pomoci, na pomoc prijatú v prospech určitých príjemcov alebo na pomoc prijatú určitými orgánmi príslušného členského štátu.

Článok 12

Podávanie správ

1.   Členské štáty zašlú Komisii výročnú správu v elektronickej forme v zmysle kapitoly III nariadenia (ES) č. 794/2004, ktorá bude venovaná uplatňovaniu tohto nariadenia za každý celý rok alebo za každú časť roka, počas ktorej sa toto nariadenie uplatňuje.

2.   Výročná správa musí takisto obsahovať informácie týkajúce sa:

a)

chorôb zvierat alebo škodcov rastlín uvedených v článku 26;

b)

meteorologických informácií o druhu, čase výskytu, relatívnom rozpätí a lokalite poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, ako sa uvádza v článku 25 alebo prírodnej katastrofy, ako sa uvádza v článku 30.

Článok 13

Monitorovanie

Členské štáty uchovávajú podrobné záznamy s informáciami a podpornou dokumentáciou, ktoré sú potrebné na určenie toho, či došlo k splneniu všetkých podmienok stanovených v tomto nariadení. Takéto záznamy sa vedú počas 10 rokov odo dňa poskytnutia pomoci ad hoc alebo poskytnutia poslednej pomoci v rámci danej schémy pomoci. Príslušný členský štát poskytne Komisii v lehote 20 pracovných dní alebo v dlhšej lehote stanovenej v žiadosti všetky informácie a podpornú dokumentáciu, ktoré Komisia považuje za potrebné na monitorovanie uplatňovania tohto nariadenia.

KAPITOLA III

KATEGÓRIE POMOCI

ODDIEL 1

Pomoc v prospech MSP pôsobiacich v poľnohospodárskej prvovýrobe, spracovaní a odbyte poľnohospodárskych výrobkov

Článok 14

Pomoc na investície do hmotného majetku alebo nehmotného majetku poľnohospodárskych podnikov viazaná na poľnohospodársku prvovýrobu

1.   Pomoc na investície do hmotného majetku alebo nehmotného majetku poľnohospodárskych podnikov viazaná na poľnohospodársku prvovýrobu je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 14 tohto článku a v kapitole I.

2.   Investíciu môže vykonávať jeden alebo viacero príjemcov alebo sa môže týkať hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý využíva jeden alebo viacero príjemcov.

3.   Investície musia byť zamerané aspoň na jeden alebo niekoľko z týchto cieľov:

a)

zlepšenie celkovej výkonnosti a udržateľnosti poľnohospodárskeho podniku, najmä prostredníctvom znižovania výrobných nákladov alebo zlepšovania a reorganizácie výroby;

b)

zlepšenie prírodného prostredia, hygienických podmienok alebo noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat za predpokladu, že daná investícia presahuje rámec platných noriem Únie;

c)

budovanie a zlepšenie infraštruktúry súvisiacej s rozvojom, prispôsobením a modernizáciou poľnohospodárstva vrátane prístupu k poľnohospodárskej pôde, konsolidácie pôdy a jej zúrodňovania, dodávky a úspory energií a vody;

d)

plnenie poľnohospodárskych, environmentálnych a klimatických cieľov vrátane statusu ochrany biodiverzity druhov a biotopov, ako aj zvýšenie spoločenskej hodnoty oblastí sústavy Natura 2000 alebo iných oblastí s vysokou prírodnou hodnotou, ako sa vymedzujú vo vnútroštátnych alebo regionálnych programoch členských štátov v oblasti rozvoja vidieka, pokiaľ ide o investície nevýrobného charakteru;

e)

obnova výrobného potenciálu poškodeného prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, chorobami zvierat a škodcami rastlín a prevencia škôd spôsobených uvedenými udalosťami.

4.   Investícia môže byť viazaná na poľnohospodársku výrobu biopalív alebo energie z obnoviteľných zdrojov za predpokladu, že táto výroba neprekročí priemernú ročnú spotrebu paliva alebo energie daného poľnohospodárskeho podniku.

V prípade investície na výrobu biopalív nesmie výrobná kapacita výrobných zariadení presiahnuť ekvivalent priemernej ročnej spotreby dopravného paliva v rámci daného poľnohospodárskeho podniku, pričom sa toto vyrobené biopalivo nesmie predávať na trhu.

V prípade investície na výrobu tepelnej a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v poľnohospodárskom podniku musia výrobné zariadenia slúžiť len na uspokojenie vlastných energetických potrieb príjemcu, pričom výrobná kapacita podniku nesmie prekročiť ekvivalent priemernej kombinovanej ročnej energetickej spotreby tepelnej a elektrickej energie v danom poľnohospodárskom podniku vrátane poľnohospodárskej domácnosti. Predaj elektrickej energie do sústavy sa povoľuje len za podmienky dodržania ročného limitu vlastnej spotreby.

Ak investíciu realizuje viac príjemcov s cieľom uspokojiť svoje vlastné potreby týkajúce sa biopalív a energie, priemerná ročná spotreba predstavuje kumulovanú sumu, ktorá zodpovedá priemernej ročnej spotrebe všetkých príjemcov.

Investície do infraštruktúry na výrobu alebo čerpanie energie z obnoviteľných zdrojov musia byť v súlade s minimálnymi normami energetickej efektívnosti, ak takéto normy existujú na vnútroštátnej úrovni.

Na pomoc nie sú oprávnené investície do zariadení, ktorých hlavným účelom je výroba elektrickej energie z biomasy, pokiaľ nedôjde k využívaniu minimálneho percentuálneho podielu tepelnej energie, ktorý určia členské štáty.

Členské štáty stanovia stropy pre maximálne podiely obilnín a iných plodín bohatých na škrob, cukry a oleje v rámci výroby bioenergie vrátane biopalív pre rôzne druhy zariadení. Pomoc na investičné projekty týkajúce sa bioenergie je obmedzená na projekty výroby bioenergie, ktoré spĺňajú príslušné kritériá udržateľnosti stanovené v právnych predpisoch Únie vrátane článku 17 ods. 2 až 6 smernice 2009/28/ES.

5.   Investície musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie a s vnútroštátnymi právnymi predpismi predmetného členského štátu v oblasti ochrany životného prostredia. V prípade investícií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle smernice 2011/92/EÚ, sa poskytnutie danej pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa v súvislosti s predmetným investičným projektom ešte pred termínom poskytnutia individuálnej pomoci vykonalo takéto posúdenie a aby na daný projekt bolo udelené povolenie.

6.   Pomoc sa vzťahuje na tieto oprávnené náklady:

a)

náklady na výstavbu, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku, pričom pozemok je oprávnený, iba ak jeho hodnota neprekračuje 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými nákladmi aj v prípade, že na základe ich výsledkov nedôjde k žiadnym výdavkom podľa písmen a) a b);

d)

získanie alebo vývoj počítačového softvéru a získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek;

e)

výdavky na nevýrobné investície viazané na splnenie cieľov uvedených v odseku 3 písm. d);

f)

v prípade zavlažovania iba náklady na investície, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

i)

plán manažmentu povodia, požadovaný podľa článku 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (33), sa musí oznámiť Komisii pre celú oblasť, v ktorej sa má investícia realizovať, ako aj pre všetky ďalšie oblasti, ktorých životné prostredie môže investícia ovplyvniť. Opatrenia, ktoré nadobúdajú účinnosť na základe plánu manažmentu povodia v súlade s článkom 11 danej smernice a ktoré majú význam z hľadiska odvetvia poľnohospodárstva, sa musia spresniť v príslušnom programe opatrení. Súčasťou investície musí byť zariadenie slúžiace na meranie spotreby vody na úrovni podporenej investície, alebo sa takéto zariadenie musí v rámci investície nainštalovať.

ii)

investície musia viesť k zníženiu predchádzajúcej spotreby vody najmenej o 25 %.

Oprávnené na pomoc podľa tohto článku však nie sú investície uvedené v písmene f), teda investície ovplyvňujúce útvary podzemnej alebo povrchovej vody, ktorých stav je v príslušnom pláne manažmentu povodia označený za menej ako dobrý z dôvodov súvisiacich s množstvom vody, ani investície, ktorých výsledkom je čistý nárast zavlažovanej plochy ovplyvňujúci príslušný podzemný alebo povrchový vodný útvar.

Podmienky uvedené v písmene f) bodoch i) a ii) sa neuplatňujú na investíciu do existujúcich inštalácií, ktorá má vplyv len na energetickú efektívnosť, ani na investíciu na vytvorenie rezervoáru či na investíciu týkajúcu sa využívania recyklovanej vody, ktorá nemá vplyv na útvar podzemnej alebo povrchovej vody;

g)

v prípade investícií na obnovu poľnohospodárskeho výrobného potenciálu poškodeného prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, chorobami zvierat alebo škodcami rastlín môžu oprávnené náklady zahŕňať náklady, ktoré sa vynaložili na obnovu poľnohospodárskeho výrobného potenciálu na úroveň, ktorú dosahoval pred vznikom týchto udalostí;

h)

v prípade investícií na prevenciu škôd spôsobených prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, chorobami zvierat alebo škodcami rastlín môžu oprávnené náklady zahŕňať náklady, ktoré sa vynaložili na osobitné preventívne opatrenia.

7.   Náklady iné než náklady uvedené v odseku 6 písm. a) a b) spojené s lízingovými zmluvami, ako napríklad marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, režijné náklady a poistné poplatky sa nepovažujú za oprávnené náklady.

Prevádzkový kapitál sa nepovažuje za oprávnené náklady.

8.   Od 1. januára 2017 vyplácajú pomoc súvisiacu so zavlažovaním len členské štáty, ktoré, pokiaľ ide o povodie, v ktorom sa investícia realizuje, zabezpečia príspevok rozličných spôsobov využívania vody k úhrade nákladov za vodohospodárske služby v odvetví poľnohospodárstva v súlade s článkom 9 ods. 1 prvou zarážkou smernice 2000/60/ES, pričom podľa potreby prihliadnu na sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky tejto úhrady, ako aj na geografické a klimatické podmienky dotknutého regiónu alebo regiónov.

9.   Pomoc sa nesmie poskytnúť na:

a)

kúpu výrobných práv, platobné nároky a jednoročné rastliny;

b)

výsadbu jednoročných rastlín;

c)

odvodňovacie práce

d)

investície na dosiahnutie súladu s normami Únie s výnimkou pomoci poskytnutej mladým poľnohospodárom do 24 mesiacov odo dňa zriadenia podniku;

e)

nákup zvierat s výnimkou pomoci poskytnutej na investície podľa odseku 3 písm. e).

10.   Pomoc sa nesmie obmedziť na konkrétne poľnohospodárske výrobky, a preto musí byť prístupná buď pre všetky odvetvia poľnohospodárskej prvovýroby alebo pre celé odvetvie rastlinnej výroby alebo pre celé odvetvie živočíšnej výroby. Členský štát však môže vylúčiť určité výrobky z dôvodu nadmernej kapacity na vnútornom trhu alebo nedostatku trhových odbytísk.

11.   Pomoc uvedená v odseku 1 sa nesmie poskytnúť v rozpore s akýmikoľvek zákazmi alebo obmedzeniami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, aj keď sa tieto zákazy a obmedzenia vzťahujú iba na podporu Únie stanovenú v uvedenom nariadení.

12.   Intenzita pomoci je obmedzená na:

a)

75 % oprávnených nákladov v najvzdialenejších regiónoch;

b)

75 % oprávnených nákladov na menších ostrovoch v Egejskom mori;

c)

50 % oprávnených nákladov v menej rozvinutých regiónoch a vo všetkých regiónoch, ktorých HDP na obyvateľa predstavoval v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 menej ako 75 % priemerného HDP krajín EÚ-25 v referenčnom období, ale ktorých HDP na obyvateľa predstavuje viac ako 75 % priemerného HDP krajín EÚ-27;

d)

40 % oprávnených nákladov v iných regiónoch.

13.   Sadzby stanovené v odseku 12 sa môžu zvýšiť o 20 percentuálnych bodov, pokiaľ maximálna intenzita pomoci nepresiahne 90 % v prípade:

a)

mladých poľnohospodárov, ktorí si svoj podnik založili počas piatich rokov pred dátumom podania žiadosti o pomoc;

b)

kolektívnych investícií, ako sú napríklad skladovacie zariadenia, ktoré využíva skupina poľnohospodárov, alebo zariadenia na prípravu poľnohospodárskych výrobkov pred uvedením na trh, a v prípade integrovaných projektov zahŕňajúcich niekoľko opatrení stanovených v nariadení (EÚ) č. 1305/2013 vrátane opatrení súvisiacich so zlúčením organizácií výrobcov;

c)

investícií do oblastí s prírodnými a inými osobitnými obmedzeniami;

d)

operácií podporovaných v rámci európskeho partnerstva pre inovácie (EIP), ako je napríklad investícia do novej stajne, vďaka ktorej bude možné odskúšať nové postupy ustajňovania zvierat vyvinuté operačnou skupinou pozostávajúcou z poľnohospodárov, vedcov a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa dobrými životnými podmienkami zvierat;

e)

investícií na zlepšenie životného prostredia, hygienických podmienok a noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat podľa odseku 3 písm. b); v tomto prípade sa zvýšená sadzba stanovená v tomto odseku uplatňuje len na dodatočné náklady, ktoré sú potrebné na dosiahnutie úrovne presahujúcej požiadavky uvedené v platných normách Únie a ktoré nevedú k zvýšeniu výrobnej kapacity.

14.   Pokiaľ ide o nevýrobné investície uvedené v odseku 3 písm. d) a investície na obnovenie výrobného potenciálu uvedené v odseku 3 písm. e), maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť 100 %.

V prípade investícií týkajúcich sa preventívnych opatrení uvedených v odseku 3 písm. e) nesmie maximálna intenzita pomoci presiahnuť 80 %. Pomoc sa však môže zvýšiť až na 100 %, ak investíciu realizujú kolektívne viacerí príjemcovia.

Článok 15

Pomoc na konsolidáciu poľnohospodárskej pôdy

Pomoc na konsolidáciu poľnohospodárskej pôdy je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v kapitole I a pokiaľ sa poskytuje a obmedzuje na právne a administratívne náklady vrátane nákladov na prieskum, až do výšky 100 % skutočne vynaložených nákladov.

Článok 16

Pomoc na investície týkajúce sa premiestnenia poľnohospodárskych budov

1.   Pomoc na investície týkajúce sa premiestnenia poľnohospodárskych budov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku a v kapitole I.

2.   Premiestnenie poľnohospodárskej budovy je zamerané na cieľ verejného záujmu.

Verejný záujem udávaný na odôvodnenie poskytnutia pomoci podľa tohto článku sa musí uvádzať v príslušných ustanoveniach dotknutého členského štátu.

3.   Ak premiestnenie poľnohospodárskej budovy spočíva v demontáži, premiestnení a opätovnom postavení existujúcich zariadení, intenzita pomoci je obmedzená na 100 % skutočne vynaložených nákladov na takéto činnosti.

4.   Ak popri demontáži, premiestnení a opätovnom postavení existujúcich zariadení v zmysle odseku 3 dôjde vďaka premiestneniu k modernizácii týchto zariadení alebo zvýšeniu výrobnej kapacity, uplatňujú sa na investície uvedené v článku 14 ods. 11 a 12 intenzity pomoci v súvislosti s nákladmi spojenými s modernizáciou zariadení alebo zvýšením výrobnej kapacity.

Na účely tohto odseku sa za modernizáciu nepovažuje samotné nahradenie existujúcej budovy novou modernou budovou alebo zariadení bez zásadnej zmeny výroby alebo súvisiacej technológie.

5.   Maximálna intenzita pomoci môže dosiahnuť až 100 % oprávnených nákladov, ak sa premiestnenie týka činností v blízkosti vidieckych sídiel na zlepšenie kvality života alebo environmentálneho správania vidieckeho sídla.

Článok 17

Pomoc na investície v súvislosti so spracovaním poľnohospodárskych výrobkov a ich odbytom

1.   Pomoc na investície do hmotného alebo nehmotného majetku v súvislosti so spracovaním a odbytom poľnohospodárskych výrobkov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 10 tohto článku a v kapitole I.

2.   Investícia sa musí týkať spracovania alebo odbytu poľnohospodárskych výrobkov.

3.   Investície súvisiace s výrobou biopalív na báze potravín nie sú oprávnené na pomoc podľa tohto článku.

4.   Investície musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie a s vnútroštátnymi právnymi predpismi predmetného členského štátu v oblasti ochrany životného prostredia. V prípade investícií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle smernice 2011/92/EÚ, sa poskytnutie danej pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa v súvislosti s predmetným investičným projektom ešte pred termínom poskytnutia individuálnej pomoci vykonalo takéto posúdenie a aby na daný projekt bolo udelené povolenie.

5.   Pomoc sa vzťahuje na tieto oprávnené náklady:

a)

výstavba, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukcia nehnuteľného majetku, pričom pozemok je oprávnený, iba ak jeho hodnota neprekračuje 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými nákladmi aj v prípade, že na základe ich výsledkov nedôjde k žiadnym výdavkom podľa písmen a) a b);

d)

nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok.

6.   Náklady iné ako náklady uvedené v odseku 5 písm. a) a b) súvisiace s lízingovými zmluvami, ako napríklad marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, režijné náklady a poistné poplatky, sa nepovažujú za oprávnené náklady.

Prevádzkový kapitál sa nepovažuje za oprávnené náklady.

7.   Pomoc sa nesmie poskytnúť na investície na dosiahnutie súladu s platnými normami Únie.

8.   Pomoc sa nesmie poskytnúť v rozpore s akýmikoľvek zákazmi alebo obmedzeniami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, aj keď sa také zákazy a obmedzenia vzťahujú iba na podporu Únie stanovenú v danom nariadení.

9.   Intenzita pomoci nesmie presiahnuť:

a)

75 % oprávnených nákladov v najvzdialenejších regiónoch;

b)

75 % oprávnených nákladov na menších ostrovoch v Egejskom mori;

c)

50 % oprávnených nákladov v menej rozvinutých regiónoch a vo všetkých regiónoch, ktorých HDP na obyvateľa predstavoval v období rokov 2007 až 2013 menej ako 75 % priemerného HDP krajín EÚ-25 v referenčnom období, ale ktorých HDP na obyvateľa predstavuje viac ako 75 % priemerného HDP krajín EÚ-27;

d)

40 % oprávnených nákladov v iných regiónoch.

10.   Sadzby uvedené v odseku 9 sa môžu zvýšiť o 20 percentuálnych bodov, pokiaľ maximálna intenzita pomoci nepresiahne 90 % v prípade operácií:

a)

spojených so zlúčením organizácií výrobcov; alebo

b)

podporovaných v rámci EIP.

Článok 18

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov

1.   Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 7 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa poskytuje mladým poľnohospodárom podľa vymedzenia v článku 2 ods. 34 tohto nariadenia alebo malým poľnohospodárskym podnikom podľa vymedzenia členskými štátmi.

Vymedzenie pojmu malé poľnohospodárske podniky členskými štátmi je vymedzenie, ktoré je uvedené v príslušných programoch rozvoja vidieka a schválené Komisiou.

Členské štáty stanovia horné a dolné prahové úrovne pre prístup k pomoci na začatie poľnohospodárskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov, pokiaľ ide o výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku meraný na základe štandardných výstupov, ako sa uvádza v článku 5 nariadenia Komisie (ES) č. 1242/2008 (34), alebo ekvivalentným spôsobom. Dolná prahová úroveň pre prístup k pomoci na začatie poľnohospodárskej činnosti pre mladých poľnohospodárov je vyššia ako horná prahová úroveň pre prístup k pomoci na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.

Pomoc je obmedzená na mikropodniky a malé podniky.

3.   Ak sa pomoc poskytuje mladému poľnohospodárovi, ktorý zakladá poľnohospodársky podnik vo forme právnickej osoby, mladý poľnohospodár musí nad touto právnickou osobou vykonávať účinnú a dlhodobú kontrolu v súvislosti s rozhodnutiami o riadení, ziskoch a finančných rizikách. Ak sa v rámci danej právnickej osoby na jej kapitále alebo riadení podieľa viacero fyzických osôb vrátane jednej alebo viacerých osôb, ktoré nie sú mladými poľnohospodármi, mladý poľnohospodár musí takúto účinnú a dlhodobú kontrolu dokázať vykonávať buď sám alebo spolu s ďalšími osobami. Ak kontrolu právnickej osoby vykonáva iná právnická osoba, či už samostatne alebo spoločne s inou osobou, uvedené požiadavky sa vzťahujú na všetky fyzické osoby, ktoré vykonávajú kontrolu nad danou právnickou osobou.

4.   Pomoc je podmienená predložením podnikateľského plánu príslušnému orgánu dotknutého členského štátu, ktorý sa musí začať realizovať do deviatich mesiacov odo dňa prijatia rozhodnutia o poskytnutí pomoci.

V podnikateľskom pláne sa uvádzajú aspoň tieto skutočnosti:

a)

v prípade pomoci mladým poľnohospodárom na začatie podnikateľskej činnosti:

i)

situácia poľnohospodárskeho podniku na začiatku podnikania;

ii)

čiastkové ciele a zámery týkajúce sa rozvoja činností poľnohospodárskeho podniku;

iii)

podrobné informácie o opatreniach vrátane opatrení súvisiacich s environmentálnou udržateľnosťou a efektívnosťou využívania zdrojov, ktoré sa vyžadujú na rozvoj činností poľnohospodárskeho podniku, ako sú investície, odborná príprava, poradenstvo;

b)

v prípade pomoci na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov:

i)

situácia poľnohospodárskeho podniku na začiatku podnikania;

ii)

podrobné informácie o opatreniach vrátane opatrení súvisiacich s environmentálnou udržateľnosťou a efektívnosťou využívania zdrojov, ktoré by mohli slúžiť na podporu pri dosahovaní hospodárskej životaschopnosti, ako sú investície, odborná príprava, poradenstvo.

5.   V prípade mladých poľnohospodárov sa v podnikateľskom pláne, ktorý sa uvádza v odseku 4 písm. a) tohto článku, stanoví, že príjemca musí spĺňať vymedzenie pojmu aktívny poľnohospodár uvedené v článku 2 ods. 42, a to do18 mesiacov odo dňa založenia podniku. Ak však príjemca nemá primerané zručnosti a spôsobilosti potrebné na výkon zamestnania, na základe ktorých by sa naň vzťahovalo predmetné vymedzenie pojmu, je oprávnený získať pomoc, pokiaľ sa zaviaže nadobudnúť tieto zručnosti a spôsobilosti potrebné na výkon zamestnania do 36 mesiacov odo dňa prijatia rozhodnutia o poskytnutí pomoci. Tento záväzok musí byť uvedený v podnikateľskom pláne.

6.   Pomoc sa poskytuje alebo vypláca v aspoň dvoch tranžiach alebo splátkach počas obdobia najviac päť rokov.

Posledná tranža alebo splátka pomoci je v prípade mladých poľnohospodárov podmienená správnou realizáciou podnikateľského plánu uvedeného v odseku 4 písm. a).

7.   Výška pomoci na mladého poľnohospodára je založená na sociálno-ekonomickej situácie daného členského štátu a je obmedzená na 70 000 EUR.

Výška pomoci na malý poľnohospodársky podnik je obmedzená na 15 000 EUR.

Článok 19

Pomoc na začatie činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov v poľnohospodárskom odvetví

1.   Pomoc na začatie činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 9 tohto článku a v kapitole I.

2.   Oprávnenými príjemcami pomoci sú iba skupiny alebo organizácie výrobcov úradne uznané príslušným orgánom členského štátu na základe predloženia podnikateľského plánu.

3.   Pomoc sa poskytne pod podmienkou, že príslušný členský štát overí, či sa ciele uvedené v podnikateľskom pláne uvedenom v odseku 2 podarilo splniť do piatich rokov odo dňa úradného uznania skupiny alebo organizácie výrobcov.

4.   Dohody, rozhodnutia a zosúladené postupy prijaté v rámci skupiny alebo organizácie výrobcov musia byť v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže tak, ako sa uplatňujú na základe článkov 206 až 210 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

5.   Pomoc sa neposkytuje:

a)

výrobným organizáciám, subjektom alebo organizáciám, akými sú spoločnosti a družstvá, ktorých cieľom je riadenie jedného alebo niekoľkých poľnohospodárskych podnikov, a ktoré sú preto fakticky samostatnými výrobcami;

b)

poľnohospodárskym združeniam, ktoré v členských poľnohospodárskych podnikoch plnia úlohy, medzi ktoré patria napríklad služby vzájomnej podpory, služby zastupovania zamestnancov a služby riadenia, a to bez toho, aby sa zúčastňovali na spoločnej úprave ponuky podľa trhu;

c)

skupinám, organizáciám alebo združeniam výrobcov, ktorých ciele sú nezlučiteľné s článkom 152 ods. 1 písm. c) a ods. 3 a s článkom 156 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

6.   Pomoc zahŕňa tieto oprávnené náklady: náklady na nájomné za vhodné priestory, nadobudnutie kancelárskeho vybavenia vrátane počítačového hardvéru a softvéru, náklady na administratívnych pracovníkov, režijné náklady, poplatky za právne služby a administratívne poplatky.

Pri kúpe priestorov sa oprávnené náklady na priestory musia obmedziť na náklady na nájomné podľa trhových sadzieb.

7.   Pomoc sa vypláca ako paušálna pomoc v ročných splátkach počas prvých piatich rokov odo dňa, keď bola skupina alebo organizácia výrobcov úradne uznaná príslušným orgánom na základe jej podnikateľského plánu uvedeného v odseku 2.

Členské štáty uhradia poslednú splátku, až keď overia, že sa podnikateľský plán správne realizoval.

Pomoc je degresívna.

8.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

9.   Výška pomoci je obmedzená na 500 000 EUR.

Článok 20

Pomoc na zapojenie výrobcov poľnohospodárskych výrobkov do systémov kvality

1.   Nasledujúce kategórie pomoci pre výrobcov poľnohospodárskych výrobkov sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3:

a)

pomoc na nové zapojenie sa do systémov kvality, ak došlo k splneniu podmienok stanovených v odsekoch 2 až 6 tohto článku a v kapitole I;

b)

pomoc na náklady na povinné kontrolné opatrenia v súvislosti so systémami kvality, vykonané podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov príslušným orgánom alebo v mene príslušného orgánu, ak spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2, 4, 6, 7 a 8 tohto článku a v kapitole I;

c)

pomoc na náklady na činnosti prieskumu trhu, koncepciu a návrh výrobku a na prípravu žiadostí o uznanie systémov kvality, ak spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2, 6, 7 a 8 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc uvedená v odseku 1 sa poskytuje v súvislosti s týmito systémami kvality:

a)

systémy kvality zriadené na základe týchto nariadení a ustanovení:

i)

časť II hlava II kapitola I oddiel 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o víno;

ii)

nariadenie (EÚ) č. 1151/2012;

iii)

nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 (35);

iv)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (36)

v)

nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 (37)

b)

systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov (vrátane systémov certifikácie poľnohospodárskych podnikov), ktoré členské štáty uznali za systémy kvality spĺňajúce tieto kritériá:

i)

špecifickosť konečného výrobku v rámci týchto systémov kvality musí byť odvodená od jasných povinností v záujme zaručenia:

špecifických charakteristických vlastností výrobku alebo

špecifických poľnohospodárskych alebo výrobných postupov; alebo

kvality konečného výrobku, ktorá značne presahuje normy komerčných komodít, pokiaľ ide o zdravie verejnosti, zvierat alebo rastlín, dobré životné podmienky zvierat alebo ochranu životného prostredia;

ii)

systém kvality musí byť otvorený pre všetkých výrobcov;

iii)

systém kvality musí zahŕňať záväzné špecifikácie konečného výrobku a dodržiavanie týchto špecifikácií musia overovať verejné orgány alebo nezávislý kontrolný orgán;

iv)

systém kvality musí byť transparentný a zaručovať úplnú vysledovateľnosť poľnohospodárskych výrobkov;

c)

dobrovoľné systémy certifikácie poľnohospodárskych výrobkov, ktoré členské štáty uznali za systémy spĺňajúce požiadavky stanovené v oznámení Komisie – Usmernenia EÚ s osvedčenými postupmi v oblasti dobrovoľných systémov certifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín (38).

3.   Pomoc uvedená v odseku 1 písm. a) sa poskytuje výrobcom poľnohospodárskych výrobkov vo forme ročného stimulu, ktorého úroveň sa určí podľa úrovne fixných nákladov vyplývajúcich zo zapojenia do systémov kvality.

4.   Pomoc uvedená v odseku 1 písm. a) a b) sa neposkytne na náklady na kontroly, ktoré vykonal sám príjemca, alebo ak sa v právnych predpisoch Únie stanovuje, že náklady na kontroly znášajú výrobcovia poľnohospodárskych výrobkov a ich skupiny, bez uvedenia skutočnej úrovne poplatkov.

5.   Pomoc uvedená v odseku 1 písm. a) sa poskytuje na obdobie trvajúce najviac päť rokov a je obmedzená na 3000 EUR na príjemcu na rok.

6.   Pomoc je dostupná všetkým oprávneným podnikom v príslušnej oblasti na základe objektívne vymedzených podmienok.

7.   Pomoc uvedená v odseku 1 písm. b) a c) nezahŕňa priame platby príjemcom.

Pomoc uvedená v odseku 1 písm. b) a c) sa vypláca subjektu zodpovednému za kontrolné opatrenia, poskytovateľovi prieskumu alebo poskytovateľovi poradenských služieb.

8.   Pomoc uvedená v odseku 1 písm. b) a písm. c) je obmedzená na 100 % skutočne vynaložených nákladov.

Článok 21

Pomoc na prenos znalostí a informačné akcie

1.   Pomoc na prenos znalostí a informačné akcie je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 8 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa odbornej prípravy a získavania zručností, medzi ktoré patria vzdelávacie kurzy, semináre či príprava pod dohľadom školiteľa, demonštračné činnosti a informačné akcie.

Pomoc sa môže vzťahovať aj na krátkodobú výmenu v rámci riadenia poľnohospodárskych podnikov a návštevy poľnohospodárskych podnikov.

Pomoc na demonštračné činnosti sa môže vzťahovať na príslušné investičné náklady.

3.   Pomoc sa vzťahuje na tieto oprávnené náklady:

a)

náklady na organizovanie opatrení odbornej prípravy a získavania zručností, medzi ktoré patria vzdelávacie kurzy, semináre či príprava pod dohľadom školiteľa, demonštračné činnosti a informačné akcie.;

b)

náklady na dopravu, ubytovanie a denné výdavky účastníkov;

c)

náklady na zabezpečenie služieb zastupovania účastníkov počas ich neprítomnosti v poľnohospodárskom podniku;

d)

V prípade demonštračných projektov v súvislosti s investíciami:

i)

výstavba, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukcia nehnuteľného majetku, pričom pozemok je oprávnený, iba ak jeho hodnota neprekračuje 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie;

ii)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

iii)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen i) a ii), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými nákladmi aj v prípade, že na základe ich výsledkov nedôjde k žiadnym výdavkom podľa bodov i) a ii);

iv)

získanie alebo vývoj počítačového softvéru a získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek.

4.   Náklady uvedené v odseku 3 písm. d) sú oprávnené len v prípade využitia na účely demonštračného projektu a na obdobie trvania demonštračného projektu.

Za oprávnené náklady sa považujú iba odpisy zodpovedajúce dĺžke demonštračného projektu vypočítané na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad.

5.   Pomoc uvedená v odseku 3 písm. a) a c) nezahŕňa priame platby príjemcom.

Pomoc uvedená v odseku 3 písm. a) a c) sa vyplatí poskytovateľovi prenosu znalostí a informačných akcií.

6.   Subjekty poskytujúce prenos znalostí a informačné akcie musia mať primerané kapacity v podobe kvalifikovanosti a pravidelnej odbornej prípravy zamestnancov na vykonávanie týchto úloh.

Poskytovanie činností uvedených v odseku 2 môžu uskutočňovať skupiny alebo organizácie výrobcov bez ohľadu na ich veľkosť.

7.   Pomoc je dostupná všetkým oprávneným podnikom v príslušnej oblasti na základe objektívne vymedzených podmienok.

Ak činnosti uvedené v odseku 2 poskytujú skupiny a organizácie výrobcov, členstvo v takýchto skupinách alebo organizáciách nesmie predstavovať podmienku pre prístup k týmto činnostiam.

Každý príspevok nečlenov na administratívne náklady príslušnej skupiny alebo organizácie výrobcov je obmedzený na náklady na vykonávanie činností uvedených v odseku 2.

8.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

V prípade demonštračných projektov uvedených v odseku 3 písm. d) je maximálna výška pomoci obmedzená na 100 000 EUR počas 3 rozpočtových rokov.

Článok 22

Pomoc na poradenské služby

1.   Pomoc na poradenské služby je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2až 8 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc má umožniť podnikom pôsobiacim v odvetví poľnohospodárstva a mladým poľnohospodárom využívať poradenské služby na zlepšenie hospodárskej výkonnosti a environmentálneho správania, ako aj šetrnosti voči klíme a životaschopnosti ich poľnohospodárskeho podniku alebo investície.

3.   Poradenstvo musí sa musí týkať najmenej jednej priority Únie pre rozvoj vidieka v súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a musí sa vzťahovať minimálne na jeden z týchto prvkov:

a)

povinnosti vyplývajúce zo zákonných požiadaviek na riadenie alebo z noriem týkajúcich sa dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok stanovených v kapitole I hlavy VI nariadenia (EÚ) č. 1306/2013;

b)

v prípade potreby poľnohospodárske postupy šetrné voči klíme a životnému prostrediu stanovené v kapitole 3 hlavy III nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 a zachovanie poľnohospodárskej plochy uvedené v článku 4 ods. 1 pís. c) daného nariadenia;

c)

opatrenia zamerané na modernizáciu, posilňovanie konkurencieschopnosti, odvetvovú integráciu, trhovú orientáciu, ako aj na podporu podnikania;

d)

požiadavky stanovené členskými štátmi na vykonávanie článku 11 od. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES;

e)

požiadavky stanovené členskými štátmi na vykonávanie článku 55 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 (39), a najmä na dodržiavanie všeobecných zásad integrovanej ochrany proti škodcom, uvedených v článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES (40);

f)

v prípade potreby normy bezpečnosti pri práci alebo bezpečnostné normy týkajúce sa daného poľnohospodárskeho podniku;

g)

osobitné poradenstvo pre poľnohospodárov po prvýkrát zakladajúcich poľnohospodársky podnik, a to vrátane poradenstva týkajúceho sa hospodárskej a environmentálnej udržateľnosti.

4.   Poradenstvo sa môže vzťahovať aj na iné oblasti, ako sú oblasti uvedené v odseku 3 tohto článku, a to najmä na otázky týkajúce sa zmierňovania zmeny klímy a prispôsobenia sa tejto zmene, otázky biodiverzity a ochrany vôd v zmysle prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1307/2013, alebo otázky súvisiace s hospodárskou výkonnosťou a environmentálnym správaním poľnohospodárskeho podniku vrátane aspektov konkurencieschopnosti. Môže sem patriť aj poradenstvo v oblasti vytvárania krátkych dodávateľských reťazcov, ekologického poľnohospodárstva a zdravotných aspektov chovu hospodárskych zvierat.

5.   Pomoc nezahŕňa priame platby poľnohospodárom. Pomoc sa vypláca poskytovateľovi poradenských služieb.

6.   Subjekty vybrané na poskytovanie poradenských služieb musia mať primerané zdroje v podobe pravidelne školených kvalifikovaných zamestnancov a poradenskú prax a spoľahlivosť v oblastiach, v ktorých poskytujú poradenstvo.

Poradenské služby môžu poskytovať skupiny výrobcov alebo iné organizácie bez ohľadu na ich veľkosť.

Pri poskytovaní poradenstva musí poskytovateľ poradenských služieb dodržiavať povinnosti týkajúce sa neposkytovania informácií a údajov, ako sa uvádza v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

7.   Pomoc je dostupná všetkým oprávneným podnikom v príslušnej oblasti na základe objektívne vymedzených podmienok.

Ak poradenské služby poskytujú skupiny a organizácie výrobcov, členstvo v takýchto skupinách alebo organizáciách nesmie predstavovať podmienku pre prístup k danej službe.

Každý príspevok nečlenov na administratívne náklady príslušnej skupiny alebo organizácie je obmedzený na náklady na poskytovanie poradenských služieb.

8.   Výška pomoci je obmedzená na 1 500 EUR na poradenstvo.

Článok 23

Pomoc na zabezpečenie služieb zastupovania pre poľnohospodárske podniky

1.   Pomoc na zabezpečenie služieb zastupovania pre poľnohospodárske podniky je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc je určená na pokrytie skutočných nákladov vzniknutých v súvislosti so službami zastupovania poľnohospodára, fyzickej osoby, ktorá je členom poľnohospodárskej domácnosti alebo poľnohospodárskeho pracovníka počas jeho neprítomnosti v práci z dôvodu choroby vrátane ochorenia jeho dieťaťa, dovolenky, materskej a rodičovskej dovolenky alebo v prípade úmrtia.

3.   Celkové trvanie služby zastupovania je obmedzené na 3 mesiace za rok na príjemcu s výnimkou zastupovania v prípade materskej a rodičovskej dovolenky, v prípade ktorej je toto zastupovanie obmedzené na 6 mesiacov na každý prípad.

4.   Pomoc nezahŕňa priame platby poľnohospodárom.

Pomoc sa vypláca poskytovateľovi služby zastupovania pre poľnohospodársky podnik.

Služby zastupovania pre poľnohospodársky podnik môžu poskytovať skupiny a organizácie výrobcov bez ohľadu na ich veľkosť. V takomto prípade nesmie členstvo v takýchto skupinách alebo organizáciách predstavovať podmienku pre prístup k danej službe.

5.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % skutočne vynaložených nákladov.

Článok 24

Pomoc na propagačné opatrenia v prospech poľnohospodárskych výrobkov

1.   Pomoc na propagačné opatrenia v prospech poľnohospodárskych výrobkov je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 8 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa vzťahuje na náklady na:

a)

organizáciu súťaží, obchodných veľtrhov a výstav a účasť na týchto podujatiach;

b)

publikácie zamerané na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti o poľnohospodárskych výrobkoch.

3.   V publikáciách uvedených v odseku 2 písm. b) sa nesmie uvádzať žiadny konkrétny podnik, názov značky ani pôvod.

Toto obmedzenie sa však netýka údajov o pôvode poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú zahrnuté v:

a)

systémoch kvality uvedených v článku 20 ods. 2 písm. a), pokiaľ tento údaj presne zodpovedá údaju chránenému Úniou;

b)

systémoch kvality uvedených v článku 20 ods. 2 písm. b) a c), pokiaľ je tento údaj v texte druhoradý.

4.   Pomoc zahŕňa tieto oprávnené náklady na organizovanie súťaží, obchodných veľtrhov a výstav a účasť na týchto podujatiach uvedených v odseku 2 písm. a):

a)

účastnícke poplatky;

b)

cestovné náklady a náklady na prepravu zvierat;

c)

náklady na publikácie a webové lokality oznamujúce podujatie;

d)

prenájom výstavných priestorov a stánkov a náklady na ich montáž a demontáž;

e)

symbolické ceny do hodnoty 1 000 EUR na cenu a víťaza súťaže.

5.   Pomoc zahŕňa tieto oprávnené náklady na publikácie slúžiace na zvyšovanie povedomia širšej verejnosti o poľnohospodárskych výrobkoch, ktoré sa uvádzajú v odseku 2 písm. b):

a)

náklady na publikácie v tlačenej i elektronickej podobe, webové lokality a informačný priestor v elektronických médiách, rozhlase alebo televízii, ktoré sú zamerané na prezentovanie vecných informácií o príjemcoch z daného regiónu alebo o výrobcoch daného poľnohospodárskeho výrobku, za predpokladu, že tieto informácie sú neutrálne a že všetci dotknutí príjemcovia majú rovnaké príležitosti na zastúpenie v publikácii;

b)

náklady na šírenie vedeckých poznatkov a vecných informácií:

i)

o systémoch kvality uvedených v článku 20 ods. 2, ktoré sú otvorené pre poľnohospodárske výrobky z iných členských štátov a tretích krajín;

ii)

o generických poľnohospodárskych výrobkoch, ich výživových prednostiach a o ich odporúčanom používaní.

6.   Podpora sa poskytuje:

a)

formou vecného plnenia; alebo

b)

na základe náhrady skutočných nákladov vzniknutých príjemcovi.

V prípade, že sa pomoc poskytuje formou vecného plnenia, pomoc nepredstavuje priame platby príjemcom, ale vypláca sa poskytovateľovi propagačných opatrení.

Propagačné opatrenia môžu realizovať skupiny výrobcov alebo iné organizácie bez ohľadu na ich veľkosť.

Pomoc na symbolické ceny uvedené v odseku 4 písm. e) sa vypláca poskytovateľovi propagačných opatrení, iba ak cena bola skutočne udelená, a to na základe preukázania udelenia ceny.

7.   Pomoc na propagačné opatrenia musí byť dostupná všetkým oprávneným podnikom v príslušnej oblasti na základe objektívne vymedzených podmienok.

Ak propagačné opatrenia poskytujú skupiny a organizácie výrobcov, členstvo v takýchto skupinách alebo organizáciách nesmie predstavovať podmienku na účasť na týchto opatreniach, pričom akýkoľvek príspevok vo forme administratívnych poplatkov v súvislosti so skupinou alebo organizáciou je obmedzený na náklady na poskytnutie propagačných opatrení.

8.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 25

Pomoc na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe

1.   Pomoc MSP pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 10 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc poskytovaná podľa tohto článku podlieha týmito podmienkam:

a)

príslušný orgán členského štátu formálne uznal danú udalosť vzhľadom na jej charakter za nepriaznivú poveternostnú udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe; a

b)

medzi nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe a škodou, ktorú utrpel podnik, je priama príčinná súvislosť.

3.   Pomoc sa vypláca priamo dotknutému podniku alebo skupine či organizácii výrobcov, ktorej je daný podnik členom.

Ak sa pomoc vypláca skupine alebo organizácii výrobcov, jej suma nesmie presiahnuť sumu pomoci, na ktorú je daný podnik oprávnený.

4.   Schémy pomoci sa zriadia do troch rokov odo dňa výskytu príslušnej nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

Pomoc sa vypláca do štyroch rokov od daného dňa.

5.   Oprávnené náklady sú náklady na škody, ktoré vznikli priamo v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, a to na základe posúdenia verejného orgánu nezávislého od orgánu poskytujúceho pomoc, nezávislého znalca uznaného orgánom poskytujúcim pomoc alebo poisťovňou.

Tieto škody môžu zahŕňať:

a)

strata príjmu v dôsledku úplného alebo čiastočného zničenia poľnohospodárskej výroby a výrobných prostriedkoch, ako sa uvádza v odseku 6;

b)

materiálna škoda uvedená v odseku 7.

6.   Strata príjmu sa vypočíta tak, že sa odpočíta:

a)

výsledok vynásobenia množstva poľnohospodárskych výrobkov vyrobených v roku, keď sa vyskytla nepriaznivá poveternostná udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, alebo každý nasledujúci rok ovplyvnený úplným alebo čiastočným zničením výrobných prostriedkov, priemernou predajnou cenou dosiahnutou počas daného roka;

od

b)

výsledku vynásobenia priemerného ročného množstva poľnohospodárskych výrobkov vyrobených počas obdobia troch rokov predchádzajúcich danej nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, alebo trojročného priemeru vychádzajúceho z obdobia piatich rokov predchádzajúcich danej nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, s vyňatím najvyššieho a najnižšieho údaja, priemernou dosiahnutou predajnou cenou.

Predmetné zníženie možno vypočítať buď na úrovni ročnej produkcie poľnohospodárskeho podniku alebo na úrovni rastlinnej, respektíve živočíšnej výroby.

Táto suma sa môže zvýšiť o ďalšie náklady, ktoré vznikli príjemcovi v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

Táto suma sa zníži o akékoľvek náklady, ktoré nevznikli z dôvodu nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

Na výpočet poľnohospodárskej výroby príjemcu možno použiť indexy za predpokladu, že použitá metóda výpočtu umožňuje určiť skutočnú stratu, ktorú v danom roku utrpel príjemca.

7.   Výpočet materiálnych škôd na majetku, ako sú škody na poľnohospodárskych budovách, zariadeniach a strojoch, skladoch a výrobných prostriedkoch, ku ktorým došlo v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti prirovnateľnej k prírodnej katastrofe, vychádza z nákladov na opravy alebo z ekonomickej hodnoty poškodeného majetku pred výskytom nepriaznivej poveternostnou udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

Materiálna škoda nesmie presiahnuť náklady na opravu alebo zníženie reálnej trhovej hodnoty spôsobené katastrofou, t. j. rozdiel medzi hodnotou majetku bezprostredne pred nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe a bezprostredne po nej.

Ak sa pri výpočte zníženia príjmu príjemcu uvedeného v odseku 6 vychádza z úrovne rastlinnej alebo živočíšnej výroby, do úvahy sa berie len materiálna škoda týkajúca sa daných plodín alebo chovu.

8.   Výpočet škody, ku ktorej došlo v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, sa vykonáva na úrovni jednotlivých príjemcov.

9.   Pomoc poskytnutá na základe tohto článku sa zníži o 50 %, ak sa neposkytuje príjemcom, ktorí uzavreli poistenie, ktoré sa vzťahuje aspoň na 50 % ich priemernej ročnej výroby alebo príjmu súvisiaceho s výrobou a týka sa štatisticky najvýznamnejších klimatických rizík v dotknutom členskom štáte alebo regióne, pre ktoré sa poskytuje poistné krytie.

10.   Pomoc a všetky ďalšie platby prijaté na náhradu strát vrátane platieb na základe iných vnútroštátnych opatrení, opatrení Únie alebo poistných zmlúv za škodu, na ktorú sa prijíma pomoc, sú obmedzené na 80 % oprávnených nákladov.

Intenzita pomoci sa môže zvýšiť na 90 % v oblastiach s prírodnými obmedzeniami.

Článok 26

Pomoc na náklady na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat a škodcov rastlín a pomoc na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat alebo škodcami rastlín

1.   Pomoc MSP pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat a škodcov rastlín a pomoc na náhradu strát takýchto podnikov spôsobených chorobami zvierat a škodcami rastlín je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 13 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa vypláca len:

a)

v súvislosti s chorobami zvierat alebo škodcami rastlín, pre ktoré existujú predpisy Únie alebo vnútroštátne právne štátov, či už vo forme zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia; a

b)

ako súčasť:

i)

verejného programu na úrovni Únie, na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni zameraného na prevenciu, kontrolu alebo eradikáciu príslušných chorôb zvierat alebo škodcov rastlín; alebo

ii)

núdzových opatrení zavedených príslušným orgánom; alebo

iii)

opatrení zameraných na eradikáciu alebo obmedzenie výskytu škodcov rastlín vykonaných v súlade so smernicou Rady 2000/29/ES.

Program a opatrenia uvedené v písmene b) musia obsahovať opis príslušných opatrení na prevenciu, kontrolu alebo eradikáciu.

3.   Pomoc sa nevzťahuje na opatrenia, v súvislosti s ktorými sa v právnych predpisoch Únie stanovuje, že náklady na takéto opatrenia má znášať príjemca, pokiaľ náklady na také opatrenia pomoci nie sú úplne vykompenzované povinnými poplatkami príjemcov.

4.   Pokiaľ ide o choroby zvierat, pomoc sa poskytuje iba v súvislosti s chorobami zvierat uvedenými v zozname chorôb zvierat vytvorenom Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat alebo v zozname chorôb zvierat a zoonóz uvedenom v prílohách I a II k rozhodnutiu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 (41).

5.   Pomoc sa vypláca priamo dotknutému podniku alebo skupine či organizácii výrobcov, ktorej je daný podnik členom.

Ak sa pomoc vypláca skupine alebo organizácii výrobcov, jej suma nesmie presiahnuť sumu pomoci, na ktorú je daný podnik oprávnený.

6.   Schémy pomoci sa zavádzajú do troch rokov odo dňa vzniku nákladov alebo strát spôsobených chorobou zvierat alebo škodcami rastlín.

Pomoc sa vypláca do štyroch rokov od daného dátumu.

7.   V prípade preventívnych opatrení sa pomoc týka oprávnených nákladov na:

a)

zdravotné kontroly;

b)

analýzy vrátane diagnostiky in-vitro;

c)

testy a iné skríningové opatrenia vrátane testov TSE a BSE;

d)

nákup, skladovanie, podávanie a distribúciu očkovacích látok, liekov, látok na liečbu zvierat a prípravkov na ochranu rastlín;

e)

preventívne zabíjanie alebo utrácanie zvierat alebo likvidáciu živočíšnych výrobkov a rastlín a čistenie a dezinfekciu poľnohospodárskeho podniku a zariadení.

8.   V prípade kontrolných a eradikačných opatrení sa pomoc týka oprávnených nákladov na:

a)

testy a iné skríningové opatrenia týkajúce sa chorôb zvierat vrátane testov TSE a BSE;

b)

nákup, skladovanie, podávanie a distribúcia očkovacích látok, liekov, látok na liečbu zvierat a prípravkov na ochranu rastlín;

c)

zabíjanie alebo utrácanie a likvidáciu zvierat a likvidáciu s nimi súvisiacich výrobkov alebo likvidáciu rastlín vrátane likvidácie uhynutých zvierat alebo zničených rastlín v dôsledku očkovania alebo iných opatrení nariadených príslušnými orgánmi a čistenie a dezinfekciu poľnohospodárskeho podniku a zariadení.

9.   V prípade pomoci na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat alebo škodcami rastlín sa náhrada vypočíta iba vo vzťahu k:

a)

trhovej hodnote zabitých, resp. utratených alebo uhynutých zvierat alebo s nimi súvisiacich výrobkov, alebo zničených rastlín:

i)

v dôsledku chorôb zvierat alebo výskytu škodcov rastlín;

ii)

ako súčasť verejného programu alebo opatrenia uvedeného v odseku 2 písm. b).

Predmetná trhová hodnota sa stanoví na základe hodnoty zvierat, výrobkov a rastlín bezprostredne pred vznikom alebo potvrdením akéhokoľvek podozrenia na chorobu zvierat alebo výskyt škodcov rastlín.

b)

strate príjmu v dôsledku karanténnych povinností, ťažkostí pri karanténnych povinností a ťažkostí pri opätovnom zazverení alebo opätovnej výsadbe a povinného striedania plodín v rámci verejného programu alebo opatrenia podľa odseku 2 písm. b).

Táto suma sa zníži o akékoľvek náklady, ktoré nevznikli priamo v dôsledku choroby zvierat alebo výskytu škodcov rastlín a ktoré by inak príjemcovi vznikli.

10.   Pomoc na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat alebo škodcami rastlín sú obmedzené na náklady a škody spôsobené chorobami zvierat a škodcami rastlín, v súvislosti s ktorými príslušný orgán:

a)

v prípade choroby zvierat formálne uznal výskyt jej ohniska; alebo

b)

v prípade škodcov rastlín formálne uznal ich výskyt.

11.   Pomoc v súvislosti s oprávnenými nákladmi uvedenými v odsekoch 7 a 8 sa poskytuje formou vecného plnenia a vypláca sa poskytovateľovi preventívnych a eradikačných opatrení.

Odchylne od prvého pododseku tohto odseku sa môže pomoc v súvislosti s oprávnenými nákladmi uvedenými v nasledujúcich odsekoch poskytnúť priamo príjemcovi na základe refundácie nákladov, ktoré príjemcovi skutočne vznikli:

a)

ods. 7 písm. d) a ods. 8 písm. b) v prípade chorôb zvierat alebo škodcov rastlín; a

b)

ods. 7 písm. e) a ods. 8 písm. c) v prípade škodcov rastlín a na účely čistenia a dezinfekcie poľnohospodárskeho podniku a zariadení.

12.   Individuálna pomoc sa neposkytuje, ak sa preukáže, že daná choroba zvierat alebo zamorenie škodcami rastlín bolo spôsobené úmyselne alebo z nedbanlivosti príjemcu.

13.   Pomoc a všetky ďalšie platby prijaté príjemcom vrátane platieb v rámci iných opatrení na úrovni členských štátov alebo Únie alebo poistných zmlúv, ktoré sa týkajú tých istých oprávnených nákladov, ako sa uvádzajú v odsekoch 7, 8 a 9, sú obmedzené na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 27

Pomoc odvetviu chovu hospodárskych zvierat a pomoc na mŕtve zvieratá

1.   Táto pomoc odvetviu chovu hospodárskych zvierat je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku a v kapitole I:

a)

pomoc vo výške až do 100 % administratívnych nákladov na založenie a vedenie plemennej knihy;

b)

pomoc vo výške až do 70 % nákladov na testy uskutočnené tretími stranami alebo v ich mene s cieľom určiť genetickú kvalitu alebo úžitkovosť hospodárskych zvierat s výnimkou kontrol, ktoré vykonáva vlastník daného chovu a bežných kontrol kvality mlieka;

c)

pomoc vo výške až do 100 % nákladov na odstránenie mŕtvych hospodárskych zvierat a 75 % nákladov na likvidáciu týchto mŕtvych hospodárskych zvierat, prípadne pomoc až na úrovni rovnocennej intenzity pomoci na náklady na poistné hradené poľnohospodármi za poistenie, ktoré sa vzťahuje na náklady na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat;

d)

pomoc vo výške až do 100 % nákladov na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, keď sa pomoc financuje prostredníctvom poplatkov alebo povinných príspevkov určených na financovanie likvidácie takých mŕtvych hospodárskych zvierat, a to za predpokladu, že také poplatky alebo príspevky sú obmedzené a priamo sa vzťahujú na sektor mäsa;

e)

pomoc vo výške 100 % nákladov na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, ak existuje povinnosť vykonať testy TSE na predmetných mŕtvych hospodárskych zvieratách alebo v prípade výskytu ohniska choroby zvierat v zmysle článku 26 ods. 4

2.   Pomoc uvedená v odseku 1 písm. c), d) a e) je podmienená existenciou konzistentného monitorovacieho programu, ktorým sa zabezpečuje bezpečná likvidácia všetkých mŕtvych hospodárskych zvierat v členskom štáte.

Pomoc na náklady za poistné hradené poľnohospodármi za poistenie, ktoré sa vzťahuje na náklady na odstránenie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat, uvedené v odseku 1 písm. c) tohto článku, je v súlade s podmienkami stanovenými v článku 28 ods. 2

3.   Pomoc sa poskytuje formou vecného plnenia a nezahŕňa priame platby príjemcom.

V záujme uľahčenia správy pomoci uvedenej v odseku 1 písm. c), d) a e) sa pomoc môže vyplatiť hospodárskym prevádzkovateľom alebo subjektom, ktorí:

a)

pôsobia v nadväznosti na podniky pôsobiace v sektore chovu hospodárskych zvierat; a

b)

poskytujú služby spojené s odstránením a likvidáciou mŕtvych hospodárskych zvierat.

Článok 28

Pomoc na platby poistného

1.   Pomoc poskytovaná MSP pôsobiacim v poľnohospodárskej prvovýrobe na platby poistného je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 6 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc nesmie:

a)

brániť fungovaniu vnútorného trhu s poisťovacími službami;

b)

byť obmedzená na poistenie poskytované jednou poisťovňou alebo skupinou poisťovní;

c)

byť podmienená tým, že poistná zmluva sa má dojednať so spoločnosťou, ktorá má sídlo v dotknutom členskom štáte.

3.   Poistenie má kryť straty spôsobené ktoroukoľvek z týchto udalostí:

a)

prírodné katastrofy;

b)

nepriaznivá poveternostná udalosť, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, a iné nepriaznivé poveternostné udalosti;

c)

výskyt chorôb zvierat alebo škodcov rastlín;

d)

vplyv chránených zvierat.

4.   Poistením sa:

a)

kompenzujú len náklady na náhradu strát uvedených v odseku 3;

b)

nevyžaduje ani sa nešpecifikuje druh ani množstvo budúcej poľnohospodárskej produkcie.

5.   Členské štáty môžu obmedziť výšku poistného, ktoré je oprávnené na pomoc na základe uplatnenia príslušných stropov.

6.   Intenzita pomoci je obmedzená na 65 % nákladov na poistné.

ODDIEL 2

Pomoc na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch

Článok 29

Pomoc na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch

1.   Pomoc na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 6 tohto článku a v kapitole I.

2.   Investícia musí byť v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi dotknutého členského štátu.

3.   Pomoc sa poskytuje na kultúrne a prírodné dedičstvo vo forme prírodnej krajiny a budov, ktoré príslušné verejné orgány dotknutého členského štátu formálne uznali za kultúrne alebo prírodné dedičstvo.

4.   Pomoc zahŕňa tieto oprávnené náklady určené na zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva:

a)

investičné náklady na hmotný majetok;

b)

investičné práce.

5.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

6.   Pomoc na investičné práce je obmedzená na sumu 10 000 EUR ročne.

ODDIEL 3

Pomoc na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v odvetví poľnohospodárstva

Článok 30

Pomoc na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v odvetví poľnohospodárstva

1.   Schémy pomoci na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami sú zlučiteľné s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 2 písm. b) zmluvy a sú oslobodené od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňajú podmienky stanovené v odsekoch 2 až 8 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc poskytovaná podľa tohto článku podlieha týmito podmienkam:

a)

príslušný orgán členského štátu formálne uznal, že udalosť má charakter prírodnej katastrofy; a

b)

existuje priama príčinná súvislosť medzi prírodnou katastrofou a škodou, ktorú daný podnik utrpel.

3.   Pomoc sa vypláca priamo dotknutému podniku alebo skupine či organizácii výrobcov, ktorej je daný podnik členom.

Ak sa pomoc vypláca skupine alebo organizácii výrobcov, jej suma nesmie presiahnuť sumu pomoci, na ktorú je daný podnik oprávnený.

4.   Schémy pomoci súvisiace s konkrétnou prírodnou katastrofou sa zavedú do troch rokov odo dňa, kedy došlo k prírodnej katastrofe.

Pomoc sa vypláca do štyroch rokov od daného dňa.

5.   Oprávnené náklady sú náklady na škodu, ktorá vznikla priamo v dôsledku prírodnej katastrofy, a to na základe posúdenia vykonaného buď verejným orgánom, alebo nezávislým znalcom uznaným orgánom poskytujúcim pomoc, alebo poisťovňou.

Táto škoda môže zahŕňať:

a)

materiálne škody na majetku, napr. na budovách, zariadeniach, strojoch, skladoch a výrobných prostriedkoch;

b)

stratu príjmov v dôsledku úplného alebo čiastočného zničenia poľnohospodárskej výroby a prostriedkov poľnohospodárskej výroby.

Škoda sa vypočíta na úrovni jednotlivých príjemcov.

6.   Výpočet materiálnej škody vychádza z nákladov na opravy alebo z ekonomickej hodnoty poškodeného majetku pred katastrofou. Materiálna škoda nesmie presiahnuť náklady na opravu alebo zníženie reálnej trhovej hodnoty spôsobené katastrofou, t. j. rozdiel medzi hodnotou majetku bezprostredne pred katastrofou a bezprostredne po nej.

7.   Strata príjmu sa vypočíta tak, že sa odpočíta:

a)

výsledok vynásobenia množstva poľnohospodárskych výrobkov vyrobených v roku, keď sa vyskytla prírodná katastrofa, alebo každý nasledujúci rok ovplyvnený úplným alebo čiastočným zničením výrobných prostriedkov, priemernou predajnou cenou dosiahnutou počas daného roka;

od

b)

výsledku vynásobenia priemerného ročného množstva poľnohospodárskych výrobkov vyrobených za trojročné obdobie, ktoré predchádzalo prírodnej katastrofe alebo trojročného priemeru vychádzajúceho z päťročného obdobia, ktoré predchádzalo danej prírodnej katastrofe, a to s vylúčením najvyššej a najnižšej hodnoty, priemernou dosiahnutou predajnou cenou.

Táto suma sa môže zvýšiť o ďalšie náklady, ktoré vznikli príjemcovi v dôsledku nepriaznivej poveternostnej udalosti, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

Táto suma sa zníži o akékoľvek náklady, ktoré nevznikli v dôsledku prírodnej katastrofy.

Na výpočet ročnej poľnohospodárskej výroby príjemcu možno použiť indexy za predpokladu, že použitá metóda výpočtu umožňuje určiť skutočnú stratu, ktorú v danom roku utrpel príjemca.

8.   Pomoc a všetky ďalšie platby prijaté na náhradu škody vrátane platieb v rámci poistných zmlúv sú obmedzené na 100 % oprávnených nákladov.

ODDIEL 4

Pomoc na výskum a vývoj v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Článok 31

Pomoc na výskum a vývoj v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

1.   Pomoc na výskum a vývoj v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 7 tohto článku a v kapitole I.

2.   Podporený projekt má význam pre všetky podniky pôsobiace v danom odvetví alebo pododvetví poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva.

3.   Pred dátumom začatia podporovaného projektu sa na internete uverejnia tieto informácie:

a)

informácie o tom, že sa podporený projekt má realizovať;

b)

ciele podporovaného projektu;

c)

približný dátum uverejnenia očakávaných výsledkov podporeného projektu;

d)

miesto uverejnenia očakávaných výsledkov podporeného projektu na internete;

e)

zmienka o tom, že výsledky podporeného projektu sú bezplatne prístupné všetkým podnikom pôsobiacim v danom odvetví alebo pododvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

4.   Výsledky podporovaného projektu sa sprístupnia na internete odo dňa ukončenia podporovaného projektu alebo odo dňa, kedy sa členom akejkoľvek príslušnej organizácie poskytnú akékoľvek informácie týkajúce sa týchto výsledkov podľa toho, čo nastane skôr. Výsledky zostanú dostupné na internete počas obdobia najmenej 5 rokov počínajúc dňom ukončenia podporovaného projektu.

5.   Pomoc sa poskytuje priamo organizácii venujúcej sa výskumu a šíreniu poznatkov.

Pomoc nezahŕňa platby podnikom pôsobiacim v odvetví poľnohospodárstva, ktoré sú založené na cene poľnohospodárskych výrobkov.

6.   Oprávnené náklady sú:

a)

náklady na personál týkajúce sa výskumných pracovníkov, technikov a iných pomocných pracovníkov v rozsahu, v akom sa podieľajú na projekte;

b)

náklady na nástroje a vybavenie v rozsahu a v období ich použitia v rámci projektu. Ak sa takéto nástroje a vybavenie nepoužívajú v rámci projektu počas celej doby jeho životnosti, za oprávnené náklady sa považujú jedine odpisy zodpovedajúce dĺžke projektu vypočítané na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad;

c)

náklady na budovy a pozemky v rozsahu a v trvaní ich využívania v rámci projektu. V súvislosti s budovami sa za oprávnené náklady považujú iba odpisy zodpovedajúce dĺžke projektu vypočítané na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad. V prípade pozemkov sú oprávnenými nákladmi náklady na komerčný prevod alebo skutočne vynaložené kapitálové náklady;

d)

náklady na zmluvný výskum, poznatky a patenty zakúpené alebo licencované z vonkajších zdrojov na základe zásady trhového odstupu, ako aj náklady na poradenské služby a rovnocenné služby použité výlučne na daný projekt;

e)

ďalšie režijné náklady a iné prevádzkové náklady, a to vrátane nákladov na materiály, dodávky a podobné výrobky, vzniknuté priamo v dôsledku projektu.

7.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

ODDIEL 5

Pomoc v prospech odvetvia lesného hospodárstva

Článok 32

Pomoc na zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí

1.   Pomoc na zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí, ktorá sa poskytuje verejným a súkromným držiteľom pôdy a ich združeniam, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 16 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   V právnom základe pomoci sa musí uvádzať, že pomoc nenadobudne účinnosť pred schválením príslušného programu rozvoja vidieka Komisiou.

4.   V prípade zalesnenia pôdy vo vlastníctve štátu sa pomoc poskytne len vtedy, ak túto pôdu spravuje súkromný subjekt alebo obec.

5.   Obmedzenie vlastníctva lesov uvedené v odseku 4 sa nevzťahuje na tropické alebo subtropické lesy a zalesnené oblasti na území Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, menších ostrovov v Egejskom mori a francúzskych zámorských departementov.

6.   Pomoc sa poskytuje na zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí na poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej pôde.

7.   Pomoc na zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí sa vzťahuje na náklady na zriadenie a ročnú prémiu na hektár.

Pomoc na zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí sa môže vzťahovať na investičné operácie.

Pomoc na zalesňovanie pôdy, ktorá je vo vlastníctve verejných orgánov, alebo na rýchlorastúce stromy sa vzťahuje len náklady na zriadenie.

8.   Pomoc na zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí týkajúca sa investičných operácií sa vzťahuje na tieto oprávnené náklady:

a)

výstavba, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukcia nehnuteľného majetku, pričom pozemok je oprávnený, iba ak jeho hodnota neprekračuje 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými nákladmi aj v prípade, že na základe ich výsledkov nedôjde k žiadnym výdavkom podľa písmen a) a b);

d)

získanie alebo vývoj počítačového softvéru a získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek;

e)

náklady na vypracovanie plánov obhospodarovania lesov alebo ekvivalentného nástroja.

Prevádzkový kapitál sa nepovažuje za oprávnené náklady.

9.   Investičné operácie musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie a s vnútroštátnymi právnymi predpismi predmetného členského štátu v oblasti ochrany životného prostredia. V prípade investičných operácií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle smernice 2011/92/EÚ, sa poskytnutie danej pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa v súvislosti s predmetným investičným projektom ešte pred termínom poskytnutia individuálnej pomoci vykonalo takéto posúdenie a aby na daný projekt bolo udelené povolenie.

10.   Oprávnenými nákladmi na zriadenie môžu byť:

a)

náklady na výsadbový a rozmnožovací materiál;

b)

náklady na výsadbu a náklady priamo súvisiace s výsadbou;

c)

náklady na iné súvisiace operácie ako uskladnenie a ošetrenie sadeníc s použitím potrebného preventívneho a ochranného materiálu;

d)

náklady na opätovnú výsadbu potrebnú v priebehu prvého roka zalesnenia.

11.   Ročná prémie na hektár sa vzťahuje na náklady na ušlý príjem z poľnohospodárskej činnosti a na poľnohospodársku údržbu vrátane skorého a neskorého čistenia a vypláca sa najviac na obdobie 12 rokov odo dňa poskytnutia pomoci.

12.   Pomoc sa neposkytne na výsadbu týchto stromov:

a)

stromov určených na výmladkové plantáže;

b)

vianočných stromčekov alebo

c)

rýchlorastúcich stromov na výrobu energie.

13.   Vysadené druhy sa prispôsobujú environmentálnym a klimatickým podmienkam danej oblasti a spĺňajú minimálne požiadavky na ochranu životného prostredia.

14.   V oblastiach, kde zalesňovanie sťažujú zlé pôdnoklimatické podmienky, sa pomoc môže poskytovať na výsadbu iných viacročných druhov drevín, napríklad krovín alebo kríkov, ktorým vyhovujú miestne podmienky.

15.   V prípade príjemcov presahujúcich určitú veľkosť, ktorú určia členské štáty v programoch rozvoja vidieka, je pomoc podmienená predložením príslušných informácií z plánu obhospodarovania lesov alebo ekvivalentného nástroja v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v zmysle záverov druhej ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe z roku 1993.

16.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 33

Pomoc pre agrolesnícke systémy

1.   Pomoc pre agrolesnícke systémy, ktorá sa poskytuje súkromným držiteľom pôdy, obciam a ich združeniam, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 11 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   V právnom základe pomoci sa musí uvádzať, že pomoc nenadobudne účinnosť pred schválením príslušného programu rozvoja vidieka Komisiou.

4.   Pomoc na agrolesnícke systémy sa vzťahuje na náklady na zriadenie a ročnú prémiu na hektár.

Pomoc na agrolesnícke systémy sa môže vzťahovať na investičné operácie.

5.   Pomoc na agrolesnícke systémy súvisiac s investičnými operáciami sa vzťahuje na tieto oprávnené náklady:

a)

výstavba, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukcia nehnuteľného majetku, pričom pozemok je oprávnený, iba ak jeho hodnota neprekračuje 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými nákladmi aj v prípade, že na základe ich výsledkov nedôjde k žiadnym výdavkom podľa písmen a) a b);

d)

získanie alebo vývoj počítačového softvéru a získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek;

e)

náklady na vypracovanie plánov obhospodarovania lesov alebo ekvivalentného nástroja.

Prevádzkový kapitál sa nepovažuje za oprávnené náklady.

6.   Investičné operácie musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie a s vnútroštátnymi právnymi predpismi predmetného členského štátu v oblasti ochrany životného prostredia. V prípade investičných operácií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle smernice 2011/92/EÚ, sa poskytnutie danej pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa v súvislosti s predmetným investičným projektom ešte pred termínom poskytnutia individuálnej pomoci vykonalo takéto posúdenie a aby na daný projekt bolo udelené povolenie.

7.   Oprávnenými nákladmi na zriadenie môžu byť:

a)

náklady na zriadenie agrolesníckeho systému pomocou výsadby stromov vrátane nákladov na výsadbový materiál, výsadbu, skladovaní a ošetrenie sadeníc s použitím potrebného preventívneho a ochranného materiálu;

b)

náklady na zriadenie agrolesníckeho systému kultivovaním existujúcich lesov alebo iných zalesnených oblastí, a to vrátane nákladov na výrub, prerieďovanie a prerezávanie stromov a nákladov na ochranu proti spásaniu porastu zvieratami;

c)

iné náklady priamo spojené s vytvorením agrolesníckych systémov, ako sú náklady na štúdie uskutočniteľnosti, plán zriadenia, hodnotenie pôdy, prípravu pôdy a jej ochranu;

d)

náklady na napájacie a ochranné zariadenia v rámci lesopastierskeho systému, a to konkrétne systému trávnatých plôch určených na spásanie;

e)

náklady spojené s potrebným ošetrovaním v súvislosti so zriadením agrolesníckeho systému vrátane napájania a výrubu vegetácie;

f)

náklady na opätovnú výsadbu v priebehu prvého roka po zriadení agrolesníckeho systému.

8.   Ročná prémie na hektár sa vzťahuje na náklady na údržbu agrolesníckeho systému a vypláca sa najviac na obdobie piatich rokov odo dňa poskytnutia pomoci.

Oprávnené náklady na údržbu sa môžu vzťahovať na zriadené pásma stromov, odstraňovanie buriny, prerezávanie a prerieďovanie vegetácie a ochranné opatrenia a investície, ako napríklad oplotenia alebo individuálne ochranné rúrkové ohrady.

9.   Členské štáty určia maximálny počet stromov na výsadbu na hektár so zreteľom na nasledujúce skutočnosti:

a)

miestne pôdnoklimatické a environmentálne podmienky;

b)

lesné druhy a

c)

potrebu zabezpečiť udržateľné poľnohospodárske využívanie pôdy.

10.   V prípade príjemcov presahujúcich určitú veľkosť, ktorú určia členské štáty, je pomoc podmienená predložením príslušných informácií z plánu obhospodarovania lesov alebo ekvivalentného nástroja v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v zmysle záverov druhej ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe z roku 1993.

11.   Maximálna intenzita pomoci je obmedzená na:

a)

80 % oprávnených nákladov v prípade investičných operácií a zriaďovacích nákladov uvedených v odsekoch 5 a 7 a

b)

100 % ročnej prémie uvedenej v odseku 8.

Článok 34

Pomoc na prevenciu a odstraňovanie lesných škôd spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, inými nepriaznivými poveternostnými udalosťami, škodcami rastlín a katastrofickými udalosťami

1.   Pomoc na prevenciu a odstraňovanie lesných škôd spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, inými nepriaznivými poveternostnými udalosťami, škodcami rastlín, katastrofickými udalosťami a udalosťami súvisiacimi so zmenou klímy podľa článku 24 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktorá sa poskytuje súkromným a verejným držiteľom lesov a ďalším súkromnoprávnym a verejnoprávnym subjektom a ich združeniam, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 2 písm. b), resp. článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 12 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   V právnom základe pomoci sa musí uvádzať, že pomoc nenadobudne účinnosť pred schválením príslušného programu rozvoja vidieka Komisiou.

4.   Iba lesné oblasti klasifikované ako oblasti so stredným až vysokým rizikom lesných požiarov podľa plánu ochrany lesov vytvoreného členským štátom sú oprávnené na pomoc na prevenciu požiarov.

5.   Pomoc sa vzťahuje na tieto oprávnené náklady:

a)

vytvorenie ochrannej infraštruktúry;

b)

miestne preventívne činnosti malého rozsahu zamerané na boj proti požiarom alebo iným prírodným nebezpečenstvám vrátane využitia pastevných zvierat;

c)

vytvorenie a zlepšenie zariadení na monitorovanie lesných požiarov, výskytu škodcov a chorôb a komunikačného vybavenia,

d)

obnova lesného potenciálu, ku ktorého poškodeniu došlo v dôsledku požiarov, prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám, iných nepriaznivých poveternostných udalostí, výskytu škodcov rastlín, katastrofických udalostí a udalostí súvisiacich so zmenou klímy.

6.   Pomoc sa môže vzťahovať na náklady na údržbu v prípade vypuknutia požiarov.

7.   Pomoc sa neposkytuje na činnosti súvisiace s poľnohospodárstvom v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú agro-environmentálne záväzky.

8.   V prípade obnovy lesného potenciálu podľa odseku 5 písm. d) pomoc podlieha formálnemu uznaniu príslušnými orgánmi dotknutého členského štátu, že:

a)

došlo k požiaru, prírodnej katastrofe, nepriaznivej poveternostnej udalostí, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, inej nepriaznivej poveternostnej udalosti, výskytu škodcov rastlín, katastrofickej udalosti a udalosti súvisiacej so zmenou klímy; a

b)

v dôsledku udalosti uvedenej v písm. a) tohto odseku alebo opatrení prijatých v súlade so smernicou 2000/29/ES na eradikáciu alebo zabránenie výskytu škodcov rastlín došlo k zničeniu najmenej 20 % príslušného lesného potenciálu.

9.   V prípade pomoci na prevenciu lesných škôd v dôsledku výskytu škodcov rastlín sa riziko výskytu škodcov rastlín musí podporiť vedeckými dôkazmi a uznať verejnou vedeckou organizáciou.

V programe rozvoja vidieka príslušného členského štátu sa musí uvádzať zoznam škodlivých organizmov, ktoré môžu spôsobiť zamorenie škodcami rastlín.

10.   Podporené činnosti alebo projekty musia byť konzistentné s plánom ochrany lesov vytvoreným daným členským štátom.

V prípade príjemcov presahujúcich určitú veľkosť, ktorú určia členské štáty, je pomoc podmienená predložením príslušných informácií z plánu obhospodarovania lesov alebo ekvivalentného nástroja v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v zmysle záverov druhej ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe z roku 1993, v ktorom sa podrobne uvedú preventívne ciele.

Za oprávnené náklady sa môžu považovať náklady iné než náklady uvedené v odseku 5 súvisiace s osobitným charakterom odvetvia lesného hospodárstva.

11.   Pomoc sa neposkytne v súvislosti so stratou príjmu v dôsledku požiaru, nepriaznivých poveternostných udalostí, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe, iných nepriaznivých poveternostných udalostí, výskytu škodcov rastlín a katastrofických udalostí.

12.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Pomoc udelená na oprávnené náklady uvedené v odseku 5 písm. d) a akékoľvek iné platby prijaté príjemcom vrátane platieb v rámci iných vnútroštátnych opatrení alebo opatrení na úrovni Únie, prípadne poistných zmlúv na tie isté oprávnené náklady sú obmedzené na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 35

Pomoc na investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

1.   Pomoc na investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, ktorá sa poskytuje fyzickým osobám, súkromným a verejným držiteľom lesov, súkromnoprávnym a verejnoprávnym subjektom a ich združeniam, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 9 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   V právnom základe pomoci sa musí uvádzať, že pomoc nenadobudne účinnosť pred schválením príslušného programu rozvoja vidieka Komisiou.

4.   Investície sú určené na splnenie záväzkov na environmentálne účely v súvislosti s poskytovaním ekosystémových služieb alebo zvyšovaním spoločenskej hodnoty lesov a zalesnenej pôdy v dotknutej oblasti, alebo zlepšovaním potenciálu ekosystémov zmierňovať zmenu klímy bez toho, aby sa z dlhodobého hľadiska vylučovali hospodárske výhody.

5.   Investície musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi predmetného členského štátu v oblasti ochrany životného prostredia. V prípade investícií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle smernice 2011/92/EÚ, sa poskytnutie danej pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa v súvislosti s predmetným investičným projektom ešte pred termínom poskytnutia individuálnej pomoci vykonalo takéto posúdenie a aby na daný projekt bolo udelené povolenie.

6.   Pomoc sa vzťahuje na tieto oprávnené náklady:

a)

výstavba, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukcia nehnuteľného majetku, pričom pozemok je oprávnený, iba ak jeho hodnota neprekračuje 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými nákladmi aj v prípade, že na základe ich výsledkov nedôjde k žiadnym výdavkom podľa písmen a) a b);

d)

získanie alebo vývoj počítačového softvéru a získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek;

e)

náklady na vypracovanie plánov obhospodarovania lesov alebo ekvivalentného nástroja.

7.   Náklady iné ako náklady uvedené v odseku 6 písm. a) a b) súvisiace s lízingovými zmluvami, ako napríklad marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, režijné náklady a poistné poplatky, sa nepovažujú za oprávnené náklady.

Prevádzkový kapitál sa nepovažuje za oprávnené náklady.

8.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 36

Pomoc na znevýhodnenia v súvislosti s lesnými oblasťami sústavy Natura 2000

1.   Pomoc na znevýhodnenia v súvislosti s lesnými oblasťami sústavy Natura 2000, ako sa vymedzuje v článku 3 smernice 92/43/ES a v článku 3 smernice 2009/147/ES, poskytnutá súkromným držiteľom lesov a združeniam súkromných držiteľov lesov, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 6 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   V právnom základe pomoci sa musí uvádzať, že pomoc nenadobudne účinnosť pred schválením príslušného programu rozvoja vidieka Komisiou.

4.   Pomoc sa poskytuje ročne a na hektár lesa príjemcom s cieľom kompenzovať príjemcom dodatočné náklady a ušlý príjem v dôsledku znevýhodnení v lesných oblastiach uvedených v odseku 5 tohto článku v súvislosti s vykonávaním smernice 92/43/EHS a smernice 2009/147/ES.

5.   Na pomoc sú oprávnené tieto lesné oblasti:

a)

lesné oblasti sústavy Natura 2000 v súlade s článkom 3 smernice 92/43/EHS a článkom 3 smernice 2009/147/ES;

b)

prvky krajiny, ktoré prispievajú k vykonávaniu článku 10 smernice 92/43/EHS; dané oblasti nesmú prekročiť 5 % oblastí zahrnutých v sústave Natura 2000, na ktoré sa vzťahuje územná pôsobnosť príslušného programu rozvoja vidieka.

6.   Pomoc je obmedzená na maximálnu sumu 500 EUR na hektár ročne v počiatočnom období nepresahujúcom päť rokov a následne na sumu 200 EUR na hektár ročne.

Dané sumy sa môžu vo výnimočných prípadoch zvýšiť vzhľadom na osobitné okolnosti, ktoré sa zdôvodnia v programoch rozvoja vidieka.

S cieľom vylúčiť dvojité financovanie postupov uvedených v článku 29 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 členské štáty odpočítajú od pomoci potrebnú sumu.

Článok 37

Pomoc na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a zachovanie lesa

1.   Pomoc na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a zachovanie lesa, ktorá sa poskytuje súkromným alebo verejným držiteľom lesov, súkromnoprávnym alebo verejnoprávnym subjektom a ich združeniam, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 9 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   V právnom základe pomoci sa musí uvádzať, že pomoc nenadobudne účinnosť pred schválením príslušného programu rozvoja vidieka Komisiou.

4.   Pokiaľ ide o lesnícko-environmentálne a klimatické služby a zachovanie lesa v prípade pôdy vo vlastníctve štátu sa pomoc poskytne iba vtedy, ak túto pôdu spravuje súkromný subjekt alebo obec.

5.   V prípade lesných podnikov presahujúcich určitý strop, ktorý určia členské štáty, je pomoc podmienená predložením príslušných informácií z plánu obhospodarovania lesov alebo ekvivalentného nástroja v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v zmysle záverov druhej ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe z roku 1993.

6.   Pomoc sa poskytuje na hektár lesnej pôdy.

7.   Pomoc sa vzťahuje iba na záväzky, ktoré presahujú rámec povinných požiadaviek stanovených vo vnútroštátnom zákone o lesnom hospodárstve alebo v iných príslušných vnútroštátnych právnych predpisoch alebo právnych predpisoch Únie. Povinné vnútroštátne požiadavky musia byť jasne vymedzené.

Záväzky sa prijmú na obdobie piatich až siedmich rokov. V prípade potreby a v riadne odôvodnených prípadoch však členské štáty môžu určiť dlhšie obdobie pre osobitné druhy záväzkov.

8.   Pomocou sa príjemcom kompenzujú všetky dodatočné náklady a ušlý príjem v dôsledku prijatých záväzkov uvedených v odseku 7, alebo ich časť.

V prípade potreby sa pomoc môže vzťahovať aj na transakčné náklady až do výšky 20 % pomoci.

V riadne odôvodnených prípadoch operácií týkajúcich sa ochrany životného prostredia sa môže poskytnúť pomoc na kompenzáciu záväzkov nevyužívať stromy a lesy na komerčné účely, a to vo forme paušálnej alebo jednorazovej platby na jednotku, ktorá sa vypočíta na základe dodatočných nákladov a ušlého príjmu.

9.   Pomoc je obmedzená na maximálnu sumu 200 EUR na hektár ročne.

Maximálna suma sa môže vo výnimočných prípadoch zvýšiť vzhľadom na osobitné okolnosti, ktoré sa zdôvodnia v programoch rozvoja vidieka.

Článok 38

Pomoc na prenos znalostí a informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva

1.   Pomoc na prenos znalostí a informačné akcie, ktorá sa poskytuje v prospech podnikov pôsobiacich v odvetví lesného hospodárstva, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 6 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa odbornej prípravy a získavania zručností, medzi ktoré patria vzdelávacie kurzy, semináre či príprava pod dohľadom školiteľa, demonštračné činnosti a informačné akcie.

Pomoc sa môže vzťahovať aj na krátkodobé výmeny v rámci riadenia lesohospodárskych podnikov a na návštevy lesov.

Pomoc na demonštračné činnosti sa môže vzťahovať na príslušné investičné náklady.

3.   Pomoc sa vzťahuje na tieto oprávnené náklady:

a)

náklady na organizáciu a poskytovanie prenosu znalostí alebo informačnej akcie;

b)

v prípade demonštračných projektov v súvislosti s investíciami:

i)

výstavba, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukcia nehnuteľného majetku, pričom pozemok je oprávnený, iba ak jeho hodnota neprekračuje 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie;

ii)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

iii)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen i) a ii), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými nákladmi aj v prípade, že na základe ich výsledkov nedôjde k žiadnym výdavkom podľa bodov i) a ii);

iv)

nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok.

c)

náklady na dopravu, ubytovanie a denné výdavky účastníkov;

4.   Pomoc uvedená v odseku 3 písm. a) a b) nezahŕňa priame platby príjemcom. Pomoc sa vypláca poskytovateľovi prenosu znalostí a informačných akcií.

5.   Subjekty poskytujúce prenos znalostí a informačné akcie musia mať primerané kapacity v podobe kvalifikovanosti a pravidelnej odbornej prípravy zamestnancov na vykonávanie takýchto úloh.

6.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 39

Pomoc na poradenské služby v odvetví lesného hospodárstva

1.   Pomoc na poradenské služby, ktorá sa poskytuje v prospech držiteľov lesov a iných pôdohospodárov, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 7 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa poskytuje s cieľom umožniť držiteľom lesov a iným pôdohospodárom využívať poradenské služby na zlepšenie hospodárskej výkonnosti a environmentálneho správania svojho podniku, spoločnosti alebo investície ako aj jej šetrnosti voči klíme a odolnosti voči zmene klímy.

3.   Poradenstvo sa musí vzťahovať minimálne na otázky súvisiace s vykonávaním smernice 92/43/EHS, smernice 2000/60/ES a smernice 2009/147/ES.

Poradenstvo sa môže vzťahovať aj na otázky súvisiace s hospodárskou výkonnosťou a environmentálnym správaním lesohospodárskych podnikov.

4.   Pomoc nezahŕňa priame platby poľnohospodárom. Pomoc sa vypláca poskytovateľovi poradenských služieb.

Poskytovateľ poradenských služieb musí mať primerané zdroje v podobe pravidelne školených kvalifikovaných zamestnancov a poradenskú prax a spoľahlivosť v oblastiach, v ktorých poskytuje poradenstvo.

5.   Pri poskytovaní poradenstva musí poskytovateľ poradenských služieb dodržiavať povinnosti týkajúce sa neposkytovania informácií a údajov, ako sa uvádza v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

6.   V odôvodnených a náležitých prípadoch sa môže poradenstvo čiastočne poskytovať v skupine s prihliadnutím na situáciu jednotlivých používateľov poradenských služieb.

7.   Pomoc je obmedzená na 1 500 EUR na poradenstvo.

Článok 40

Pomoc na investície do infraštruktúry súvisiace s rozvojom, modernizáciou alebo prispôsobením odvetvia lesného hospodárstva

1.   Pomoc na investície do infraštruktúry súvisiace s rozvojom, modernizáciou alebo prispôsobením odvetvia lesného hospodárstva, ktorá sa poskytuje podnikom pôsobiacim v odvetví lesného hospodárstva, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 9 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   V právnom základe pomoci sa musí uvádzať, že pomoc nenadobudne účinnosť pred schválením príslušného programu rozvoja vidieka Komisiou.

4.   Investície musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi predmetného členského štátu v oblasti ochrany životného prostredia. V prípade investícií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle smernice 2011/92/EÚ, sa poskytnutie danej pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa v súvislosti s predmetným investičným projektom ešte pred termínom poskytnutia individuálnej pomoci vykonalo takéto posúdenie a aby na daný projekt bolo udelené povolenie.

5.   Pomoc sa vzťahuje na investície do hmotného a nehmotného majetku, ktoré sa týkajú infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou a prispôsobením lesov vrátane:

a)

prístupu k lesnej pôde;

b)

konsolidácie pôdy a jej zúrodňovania;

c)

dodávok energií a vody.

6.   Pomoc sa vzťahuje na tieto oprávnené náklady:

a)

výstavba, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukcia nehnuteľného majetku, pričom pozemok je oprávnený, iba ak jeho hodnota neprekračuje 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými nákladmi aj v prípade, že na základe ich výsledkov nedôjde k žiadnym výdavkom podľa písmen a) a b);

d)

nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok.

e)

náklady na vypracovanie plánov obhospodarovania lesov a im ekvivalentných nástrojov.

7.   Náklady iné ako náklady uvedené v odseku 6 písm. a) a b) súvisiace s lízingovými zmluvami, ako napríklad marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, režijné náklady a poistné poplatky, sa nepovažujú za oprávnené náklady.

Prevádzkový kapitál sa nepovažuje za oprávnené náklady.

8.   V prípade nevýrobných investícií, investícií zameraných výlučne na zlepšenie environmentálnej hodnoty lesov a investícií do lesných ciest, ktoré sú verejnosti prístupné bezplatne a prostredníctvom ktorých sa zabezpečujú multifunkčné aspekty lesa, je intenzita pomoci obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

9.   V prípade investícií, ktorých cieľom je zlepšiť krátkodobý alebo dlhodobý hospodársky potenciál lesov, je intenzita pomoci obmedzená na nasledujúce miery:

a)

75 % výšky oprávnených nákladov na investície v najvzdialenejších regiónoch;

b)

75 % oprávnených nákladov na investície na menších ostrovoch v Egejskom mori;

c)

50 % oprávnených nákladov na investície v menej rozvinutých regiónoch a vo všetkých regiónoch, ktorých HDP na obyvateľa predstavoval v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 menej ako 75 % priemerného HDP krajín EÚ-25 v referenčnom období, ale ktorých HDP na obyvateľa predstavuje viac ako 75 % priemerného HDP krajín EÚ-27;

d)

40 % výšky oprávnených nákladov na investície v iných regiónoch;

Článok 41

Pomoc na investície do lesníckych technológií a do spracovania, prepravy a odbytu lesníckych výrobkov

1.   Pomoc na investície do lesníckych technológií a spracovania, prepravy a odbytu lesníckych výrobkov poskytovaná súkromným držiteľom lesov, obciam a ich združeniam a MSP je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 11 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   V právnom základe pomoci sa musí uvádzať, že pomoc nenadobudne účinnosť pred schválením príslušného programu rozvoja vidieka Komisiou.

4.   Investície musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi predmetného členského štátu v oblasti ochrany životného prostredia. V prípade investícií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle smernice 2011/92/EÚ, sa poskytnutie danej pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa v súvislosti s predmetným investičným projektom ešte pred termínom poskytnutia individuálnej pomoci vykonalo takéto posúdenie a aby na daný projekt bolo udelené povolenie.

5.   Na územiach Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov, menších ostrovov v Egejskom mori a francúzskych zámorských departementov sa pomoc môže poskytnúť aj podnikom, ktoré nie sú MSP.

6.   Pomoc sa vzťahuje na tieto oprávnené náklady:

a)

výstavba, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukcia nehnuteľného majetku, pričom pozemok je oprávnený, iba ak jeho hodnota neprekračuje 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými nákladmi aj v prípade, že na základe ich výsledkov nedôjde k žiadnym výdavkom podľa písmen a) a b);

d)

nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok.

e)

náklady na vypracovanie plánov obhospodarovania lesov a ekvivalentných nástrojov.

7.   Náklady iné ako náklady uvedené v odseku 6 písm. a) a b) súvisiace s lízingovými zmluvami, ako napríklad marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, režijné náklady a poistné poplatky, sa nepovažujú za oprávnené náklady.

Prevádzkový kapitál sa nepovažuje za oprávnené náklady.

8.   Investície týkajúce sa zlepšenia ekonomickej hodnoty lesov musia byť odôvodnené z hľadiska očakávaných zlepšení lesov nachádzajúcich sa v rámci jedného alebo viacerých podnikov a môžu zahŕňať investície do ťažobného strojového zariadenia a ťažobných postupov, ktoré sú šetrné voči pôde a zdrojom.

9.   Investície, ktoré súvisia s využívaním dreva ako suroviny alebo zdroja energie, sú obmedzené na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.

Investície do infraštruktúry na výrobu alebo čerpanie energie z obnoviteľných zdrojov musia byť v súlade s minimálnymi normami energetickej efektívnosti, ak takéto normy existujú na vnútroštátnej úrovni.

Na pomoc nie sú oprávnené investície do zariadení, ktorých hlavným účelom je výroba elektrickej energie z biomasy, pokiaľ nedôjde k využívaniu minimálneho percentuálneho podielu tepelnej energie, ktorý určia členské štáty.

Pomoc na investičné projekty týkajúce sa bioenergie je obmedzená na projekty výroby bioenergie, ktoré spĺňajú príslušné kritériá udržateľnosti stanovené v právnych predpisoch Únie vrátane článku 17 ods. 2 až 6 smernice 2009/28/ES.

10.   V prípade lesných podnikov presahujúcich určitý strop, ktorý určia členské štáty, je pomoc podmienená predložením príslušných informácií z plánu obhospodarovania lesov alebo ekvivalentného nástroja v súlade s udržateľným obhospodarovaním lesov v zmysle záverov druhej ministerskej konferencie o ochrane lesov v Európe z roku 1993.

11.   Intenzita pomoci je obmedzená na nasledujúce miery:

a)

75 % výšky oprávnených nákladov na investície v najvzdialenejších regiónoch;

b)

75 % oprávnených nákladov na investície na menších ostrovoch v Egejskom mori;

c)

50 % oprávnených nákladov na investície v menej rozvinutých regiónoch a vo všetkých regiónoch, ktorých HDP na obyvateľa predstavoval v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 menej ako 75 % priemerného HDP krajín EÚ-25 v referenčnom období, ale ktorých HDP na obyvateľa predstavuje viac ako 75 % priemerného HDP krajín EÚ-27;

d)

40 % výšky oprávnených nákladov na investície v iných regiónoch;

Článok 42

Zachovanie genetických zdrojov v lesnom hospodárstve

1.   Pomoc týkajúca sa zachovania genetických zdrojov v lesnom hospodárstve v súvislosti s lesnícko-environmentálnymi a klimatickými službami a zachovaním lesa, ktorá sa poskytuje verejným alebo súkromným subjektom, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 6 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   V právnom základe pomoci sa musí uvádzať, že pomoc nenadobudne účinnosť pred schválením príslušného programu rozvoja vidieka Komisiou.

4.   Na účely tohto článku sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„zachovanie in situ“ je zachovanie genetického materiálu v ekosystémoch a prirodzených biotopoch a udržiavanie a obnova životaschopnej populácie druhov v ich prírodnom prostredí;

b)

„zachovanie v rámci lesného podniku“ je zachovanie a rozvoj in situ na úrovni lesného podniku;

c)

„zachovanie ex situ“ je zachovanie genetického materiálu pre lesné hospodárstvo mimo jeho prirodzeného biotopu;

d)

„zber ex situ“ je zbieranie a udržiavanie genetického materiálu pre lesné hospodárstvo mimo jeho prirodzeného biotopu.

5.   Pomoc sa vzťahuje na náklady na tieto operácie:

a)

cielené opatrenia: opatrenia určené na podporu in situ a ex situ zachovania, charakterizácie, zbierania a využívania genetických zdrojov v lesnom hospodárstve vrátane webových inventárov genetických zdrojov v súčasnosti zachovávaných in situ (napríklad zachovanie materiálu v lesnom podniku) a zbierok a databáz ex situ;

b)

zosúladené opatrenia: opatrenia na podporu výmeny informácií týkajúcich sa zachovania, charakterizácie, zbierania a využívania genetických zdrojov v lesnom hospodárstve Únie medzi príslušnými organizáciami v členských štátoch;

c)

sprievodné opatrenia: informačné, náučné a poradenské akcie so zapojením mimovládnych organizácií a iných príslušných zainteresovaných strán, vzdelávacie kurzy a vypracúvanie technických správ.

6.   Intenzita pomoci je obmedzená na 100 % oprávnených nákladov.

Článok 43

Pomoc na konsolidáciu lesnej pôdy

Pomoc na konsolidáciu lesnej pôdy je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti podľa jej článku 108 ods. 3 zmluvy, ak spĺňa podmienky stanovené v kapitole I a poskytuje sa:

a)

súkromným držiteľom lesov, ktoré sú MSP; a

b)

výlučne na právne a administratívne náklady vrátane nákladov na prieskum; a

c)

až do 100 % skutočne vynaložených nákladov.

ODDIEL 6

Pomoc pre MSP vo vidieckych oblastiach spolufinancovaná z EPFRV alebo poskytnutá ako dodatočné vnútroštátne financovanie takýchto spolufinancovaných opatrení

Článok 44

Pomoc na investície týkajúce sa spracovania poľnohospodárskych výrobkov na nepoľnohospodárske výrobky alebo výroby bavlny

1.   Pomoc na investície týkajúce sa spracovania poľnohospodárskych výrobkov na nepoľnohospodárske výrobky alebo výroby bavlny vrátane odzrňovania, ktorá sa poskytuje MPS, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 10 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   V právnom základe pomoci sa musí uvádzať, že pomoc nenadobudne účinnosť pred schválením príslušného programu rozvoja vidieka Komisiou.

4.   Investície súvisiace s výrobou biopalív alebo energie z obnoviteľných zdrojov nie sú oprávnené na pomoc podľa tohto článku.

5.   Investície musia byť v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi predmetného členského štátu v oblasti ochrany životného prostredia. V prípade investícií, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu na životné prostredie v zmysle smernice 2011/92/EÚ, sa poskytnutie danej pomoci podmieňuje požiadavkou, aby sa v súvislosti s predmetným investičným projektom ešte pred termínom poskytnutia individuálnej pomoci vykonalo takéto posúdenie a aby na daný projekt bolo udelené povolenie.

6.   Pomoc sa vzťahuje na investície do hmotného a nehmotného majetku.

7.   Pomoc sa vzťahuje na tieto oprávnené náklady:

a)

výstavba, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukcia nehnuteľného majetku, pričom pozemok je oprávnený, iba ak jeho hodnota neprekračuje 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie;

b)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

c)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen a) a b), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými nákladmi aj v prípade, že na základe ich výsledkov nedôjde k žiadnym výdavkom podľa písmen a) a b);

d)

nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok.

8.   Náklady iné ako náklady uvedené v odseku 7 písm. a) a b) súvisiace s lízingovými zmluvami, ako napríklad marža prenajímateľa, náklady na refinancovanie úrokov, režijné náklady a poistné poplatky, sa nepovažujú za oprávnené náklady.

Prevádzkový kapitál sa nepovažuje za oprávnené náklady.

9.   Intenzita pomoci je obmedzená na nasledujúce miery:

a)

v najvzdialenejších regiónoch:

i)

80 % výšky oprávnených nákladov na investície v regiónoch, ktorých HDP na obyvateľa je nižší alebo rovný 45 % priemeru EÚ-27;

ii)

65 % výšky oprávnených nákladov na investície v regiónoch, ktorých HDP na obyvateľa sa nachádza medzi 45 % a 60 % priemeru EÚ-27, alebo sa rovná tejto úrovni;

iii)

55 % výšky oprávnených nákladov na investície v regiónoch, ktorých HDP na obyvateľa sa nachádza medzi 60 % a 75 % priemeru EÚ-27, alebo sa rovná tejto úrovni;

iv)

45 % výšky oprávnených nákladov na investície v najvzdialenejších regiónoch;

b)

v menej rozvinutých regiónoch:

i)

60 % výšky oprávnených nákladov na investície v regiónoch, ktorých HDP na obyvateľa je nižší alebo rovný 45 % priemeru EÚ-27;

ii)

45 % výšky oprávnených nákladov na investície v regiónoch, ktorých HDP na obyvateľa sa nachádza medzi 45 % a 60 % priemeru EÚ-27, alebo sa rovná tejto úrovni;

iii)

35 % výšky oprávnených nákladov na investície v regiónoch, ktorých HDP na obyvateľa predstavuje viac ako 60 % priemeru krajín EÚ-27;

c)

v oblastiach „c“:

i)

25 % výšky oprávnených nákladov na investície v riedko osídlených oblastiach a v regiónoch NUTS 3 alebo v častiach regiónov NUTS 3, ktoré majú spoločné pozemné hranice s krajinou mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Európskeho združenia voľného obchodu;

ii)

20 % výšky oprávnených nákladov na investície vo vopred nevymedzených oblastiach „c“;

iii)

v bývalých v oblastiach „a“ sa intenzity pomoci môžu zvýšiť až o 5 percentuálnych bodov v období od 1. júla 2014 do 31. decembra 2017;

iv)

v prípadoch, keď oblasť „c“ susedí s oblasťou „a“, sa maximálna intenzita pomoci povolená v regiónoch NUTS 3 alebo v častiach regiónov NUTS 3 v rámci danej oblasti „c“, ktoré susedia s oblasťou „a“, môže podľa potreby zvýšiť tak, aby rozdiel v intenzite pomoci medzi oboma oblasťami nepresahoval 15 percentuálnych bodov;

d)

10 % výšky oprávnených nákladov na investície vo všetkých ďalších regiónoch.

10.   V prípade mikropodnikov a malých podnikov sa maximálne intenzity pomoci stanovené v odseku 9 môžu zvýšiť až o 10 percentuálnych bodov.

Článok 45

Pomoc na začatie podnikania v prípade nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych oblastiach

1.   Pomoc na začatie podnikania v prípade nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych oblastiach, poskytovaná MSP, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 9 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   V právnom základe pomoci sa musí uvádzať, že pomoc nenadobudne účinnosť pred schválením príslušného programu rozvoja vidieka Komisiou.

4.   Pomoc sa poskytuje týmto kategóriám príjemcov:

a)

poľnohospodárom alebo členom poľnohospodárskej domácnosti vo vidieckych oblastiach, ktorí uskutočňujú diverzifikáciu na nepoľnohospodárske činnosti;

b)

mikropodnikom a malým podnikom vo vidieckych oblastiach; a

c)

fyzickým osobám vo vidieckych oblastiach.

5.   Ak je člen poľnohospodárskej domácnosti uvedený v odseku 4 písm. a) právnická osoba alebo skupina právnických osôb, musí v čase podania žiadosti o pomoc vykonávať poľnohospodársku činnosť v danom poľnohospodárskom podniku.

6.   Pomoc je podmienená predložením podnikateľského plánu príslušnému orgánu dotknutého členského štátu. Realizácia tohto podnikateľského plánu sa musí začať do deviatich mesiacov odo dňa rozhodnutia o poskytnutí pomoci.

V podnikateľskom pláne sa musí opisovať:

a)

hospodárska situácia príjemcu na začiatku podnikania;

b)

čiastkové ciele a zámery rozvoja nových činností príjemcu;

c)

podrobnosti o opatreniach, ktoré sú potrebné na rozvoj činností príjemcu, ako sú napríklad podrobnosti o investíciách, odbornej príprave, poradenstve.

7.   Pomoc sa poskytuje v najmenej dvoch splátkach počas obdobia najviac piatich rokov.

Splátky môžu byť degresívne.

Úhrada poslednej splátky je podmienená správnou realizáciou podnikateľského plánu uvedeného v odseku 6.

8.   Členské štáty pri vymedzovaní výšky pomoci zohľadňujú sociálno-ekonomickú situáciu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje program rozvoja vidieka.

9.   Pomoc je obmedzená na 70 000 EUR na príjemcu.

Článok 46

Pomoc na poradenské služby pre MSP vo vidieckych oblastiach

1.   Pomoc na poradenské služby pre MSP vo vidieckych oblastiach je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2až 9 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   Pomoc sa poskytuje s cieľom pomôcť MSP vo vidieckych oblastiach využívať poradenské služby na zlepšenie hospodárskej výkonnosti a environmentálneho správania svojho podniku či investície, ako aj ich šetrnosti voči klíme a odolnosti voči zmene klímy.

4.   Poradenstvo sa môže vzťahovať na otázky súvisiace s hospodárskou výkonnosťou a environmentálnym správaním príjemcu.

5.   Pomoc nezahŕňa priame platby príjemcom. Pomoc sa vypláca poskytovateľovi poradenských služieb.

6.   Poskytovateľ poradenských služieb má primerané zdroje v podobe kvalifikovaných zamestnancov, ktorí sa pravidelne vzdelávajú, a poradenskej praxe a spoľahlivosti v oblastiach, v ktorých poskytujú poradenstvo.

7.   Pri poskytovaní poradenstva musia poskytovatelia poradenských služieb dodržiavať povinnosti týkajúce sa neposkytovania informácií a údajov, ako sa uvádza v článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

8.   V odôvodnených a náležitých prípadoch sa môže poradenstvo čiastočne poskytovať v skupine s prihliadnutím na situáciu jednotlivých používateľov poradenských služieb.

9.   Výška pomoci je obmedzená na 1 500 EUR na poradenstvo.

Článok 47

Pomoc na prenos znalostí a informačné akcie v prospech MSP vo vidieckych oblastiach

1.   Pomoc na prenos znalostí a informačné akcie v prospech MSP vo vidieckych oblastiach je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 7 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   Pomoc sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa odbornej prípravy a získavania zručností, medzi ktoré patria vzdelávacie kurzy, semináre či príprava pod dohľadom školiteľa, demonštračné činnosti a informačné akcie.

Pomoc na demonštračné činnosti sa môže vzťahovať na príslušné investičné náklady.

4.   Pomoc sa vzťahuje na tieto oprávnené náklady:

a)

náklady na organizáciu a poskytovanie prenosu znalostí alebo informačnej akcie;

b)

v prípade demonštračných projektov v súvislosti s investíciami:

i)

výstavba, nadobudnutie (vrátane lízingu) alebo rekonštrukcia nehnuteľného majetku, pričom pozemok je oprávnený, iba ak jeho hodnota neprekračuje 10 % celkových oprávnených nákladov danej operácie;

ii)

nákup alebo lízing strojov a zariadení až do výšky trhovej hodnoty majetku;

iii)

všeobecné náklady spojené s výdavkami podľa písmen i) a ii), ako sú odmeny pre architektov, technikov a poplatky za konzultácie, poplatky súvisiace s poradenstvom v oblasti environmentálnej a hospodárskej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti; štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými nákladmi aj v prípade, že na základe ich výsledkov nedôjde k žiadnym výdavkom podľa bodov i) a ii);

iv)

nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok.

c)

náklady na dopravu, ubytovanie a denné výdavky účastníkov.

5.   Pomoc nezahŕňa priame platby poľnohospodárom.

Pomoc sa vypláca poskytovateľovi prenosu znalostí a informačných akcií.

Subjekty poskytujúce prenos znalostí a informačné akcie musia mať primerané kapacity v podobe kvalifikovanosti a pravidelnej odbornej prípravy zamestnancov na vykonávanie týchto úloh.

6.   Pomoc musí byť dostupná všetkým oprávneným podnikom pôsobiacim v dotknutých vidieckych oblastiach na základe objektívne vymedzených podmienok.

7.   Intenzita pomoci je obmedzená na nasledujúce miery:

a)

60 % oprávnených nákladov v prípade stredne veľkých podnikov.

b)

70 % oprávnených nákladov v prípade mikropodnikov a malých podnikov.

Článok 48

Pomoc na nové zapojenie aktívnych poľnohospodárov do systémov kvality pre bavlnu a potraviny

1.   Pomoc na nové zapojenie aktívnych poľnohospodárov a ich skupín, ktoré sú MSP, do systémov kvality pre bavlnu a potraviny je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 7 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   V právnom základe pomoci sa musí uvádzať, že pomoc nenadobudne účinnosť pred schválením príslušného programu rozvoja vidieka Komisiou.

4.   Pomoc sa poskytuje na nové zapojenie do jedného z týchto druhov systémov kvality:

a)

systémy kvality pre bavlnu a potraviny zriadené na základe nariadenia (EÚ) č. 1151/2012;

b)

systémy kvality pre bavlnu a potraviny vrátane systémov certifikácie, ktoré členské štáty uznali za systémy kvality spĺňajúce tieto kritériá:

i)

špecifickosť konečného výrobku v rámci týchto systémov kvality je odvodená od jasných povinností zaručiť:

špecifické charakteristické vlastností výrobku,

špecifické poľnohospodárske alebo výrobné postupy; alebo

kvalitu konečného výrobku, ktorá značne presahuje normy komerčných komodít, pokiaľ ide o verejné zdravie, zdravie zvierat alebo rastlín, dobré životné podmienky zvierat alebo ochranu životného prostredia;

ii)

systém je otvorený pre všetkých výrobcov;

iii)

systém zahŕňa záväzné špecifikácie týkajúce sa konečného výrobku a dodržiavanie týchto špecifikácií overujú verejné orgány alebo nezávislý kontrolný orgán;

iv)

systém je transparentný a zaručuje úplnú vysledovateľnosť poľnohospodárskych výrobkov;

c)

dobrovoľné systémy certifikácie potravín, ktoré členské štáty uznali za systémy spĺňajúce požiadavky stanovené v oznámení Komisie – Usmernenia EÚ s osvedčenými postupmi v oblasti dobrovoľných systémov certifikácie poľnohospodárskych výrobkov a potravín.

5.   Pomoc sa poskytuje vo forme ročného stimulu, ktorého výška sa určí podľa výšky fixných nákladov vyplývajúcich zo zapojenia do systémov kvality.

6.   Pomoc sa poskytuje na obdobie najviac piatich rokov.

7.   Pomoc je obmedzená na 3 000 EUR na príjemcu za rok.

Článok 49

Pomoc na informačné a propagačné činnosti týkajúce sa bavlny a potravín, na ktoré sa vzťahuje systém kvality

1.   Pomoc na informačné a propagačné činnosti týkajúce sa bavlny a potravín, na ktoré sa vzťahuje systém kvality, je zlučiteľná s vnútorným trhom v zmysle článku 107 ods. 3 písm. c) zmluvy a je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v jej článku 108 ods. 3, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v odsekoch 2 až 11 tohto článku a v kapitole I.

2.   Pomoc sa:

a)

poskytuje v rámci programu rozvoja vidieka v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a delegovanými a vykonávacími aktmi prijatými Komisiou podľa daného nariadenia, a to buď:

i)

ako pomoc spolufinancovaná z fondu EPFRV; alebo

ii)

ako dodatočné vnútroštátne financovanie k pomoci uvedenej v bode i);

a

b)

je zhodná so základným opatrením rozvoja vidieka stanoveným v programe rozvoja vidieka uvedenom v písmene a).

3.   V právnom základe pomoci sa musí uvádzať, že pomoc nenadobudne účinnosť pred schválením príslušného programu rozvoja vidieka Komisiou.

4.   Pomoc sa poskytuje skupinám výrobcov, ktorí realizujú informačné a propagačné činnosti.

5.   Na pomoc sú oprávnené iba informačné a propagačné činnosti, ktoré sa realizujú na vnútornom trhu.

6.   Pomoc sa poskytuje na informačné a propagačné činnosti týkajúce sa bavlny a potravín, na ktoré sa vzťahuje systém kvality a v prípade ktorých sa pomoc poskytuje v súlade s článkom 48 tohto nariadenia.

7.   Pomoc sa vzťahuje na náklady na akcie s týmito charakteristickými prvkami:

a)

sú navrhnuté tak, aby povzbudili spotrebiteľov k nákupu potravín alebo bavlny, na ktoré sa vzťahuje systém kvality, ako sa uvádza v článku 48 ods. 4 tohto nariadenia;

b)

upriamujú pozornosť na osobitné vlastnosti či prednosti potravín alebo bavlny, a to predovšetkým na kvalitu, špecifickú výrobnú metódu, prísne normy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat a šetrnosť voči životnému prostrediu v súvislosti s daným systémom kvality.

8.   Akcie uvedené v odseku 6 tohto článku nesmú spotrebiteľov nabádať k tomu, aby kupovali potraviny alebo bavlnu z dôvodu ich konkrétneho pôvodu okrem tých, na ktoré sa vzťahujú systémy kvality stanovené v hlave II nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

9.   Pôvod potraviny alebo bavlny možno uviesť, pokiaľ je zmienka o pôvode druhoradá vo vzťahu k hlavnej myšlienke.

10.   Informačné a propagačné činnosti týkajúce sa konkrétnych podnikov alebo obchodných značiek nie sú oprávnené na pomoc.

11.   Intenzita pomoci je obmedzená na 70 % oprávnených nákladov.

KAPITOLA IV

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 50

Zrušenie

1.   Nariadenie (ES) č. 1857/2006 sa zrušuje.

2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku sa nariadenie (ES) č. 1857/2006 naďalej uplatňuje na pomoc poskytnutú v súvislosti s nariadením Rady (ES) č. 1698/2005 (42) a jeho vykonávacími predpismi až do 31. decembra 2015.

Článok 51

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na individuálnu pomoc poskytnutú pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, ak daná individuálna pomoc spĺňa podmienky stanovené v tomto nariadení, a to s výnimkou článkov 9 a 10.

2.   Komisia posúdi každú pomoc, ktorá nebola oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej v článku 108 ods. 3 zmluvy na základe tohto nariadenia alebo iných nariadení prijatých na základe článku 1 predtým účinného nariadenia 994/98, v súlade s usmerneniami Európskej únie o štátnej pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 a ďalšími príslušnými rámcami, usmerneniami, oznámeniami a oznamami.

3.   Každá pomoc poskytnutá pred 1. januárom 2015 na základe akéhokoľvek nariadenia prijatého podľa článku 1 nariadenia č. 994/98, ktoré je účinné v čase poskytnutia pomoci, je zlučiteľná s vnútorným trhom a oslobodená od notifikačnej povinnosti uvedenej v článku 108 ods. 3 zmluvy.

4.   Po uplynutí obdobia platnosti tohto nariadenia zostávajú všetky schémy pomoci oslobodené od notifikačnej povinnosti na základe tohto nariadenia naďalej oslobodené od tejto povinnosti počas prechodného obdobia šiestich mesiacov.

Odchylne od prvého pododseku, na konci obdobia platnosti tohto nariadenia zostávajú schémy pomoci patriace do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktoré sú buď spolufinancované z fondu EPFRV alebo poskytované ako dodatočné vnútroštátne financovanie pre takéto spolufinancované opatrenia, aj naďalej oslobodené od notifikačnej povinnosti, a to na čas trvania programového obdobia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1305/2013 a jeho vykonávacími predpismi.

Článok 52

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2014.

Uplatňuje sa do 31. decembra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1857/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na štátnu pomoc pre malé a stredné podniky (MSP) pôsobiace v poľnohospodárskej výrobe, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 70/2001 (Ú. v. EÚ L 358, 16.12.2006, s. 3), zmenené nariadením Komisie (EÚ) č. 1114/2013 zo 7. novembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1857/2006, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (Ú. v. EÚ L 298, 8.11.2013, s. 34).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 733/2013 z 22. júla 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 994/98 o uplatňovaní článkov 92 a 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na určité kategórie horizontálnej štátnej pomoci (Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2013, s. 11).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, | ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 | (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(6)  COM(2012) 209 final.

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách), Ú. v. EÚ L 214, 9.8.2008, s. 3.

(8)  Ú. v. EÚ C 319, 27.12.2006, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(10)  Ú. v. EÚ C 155, 20.6.2008, s. 10.

(11)  Ú. v. EÚ C 204, 1.7.2014, s. 1.

(12)  Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6.

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 175, 27.6.2013, s. 1).

(14)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014, ktorým sa určité kategórie pomoci vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).

(15)  Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. EÚ L 140, 30.4.2004, s. 1).

(16)  Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1).

(17)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES, ktoré sa týka vymedzenia pojmov mikropodniky, malé a stredné podniky (Ú. v. ES, L 124, 20.5.2003, s. 36).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).

(19)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

(20)  Ú. v. EÚ C 323, 30.12.2006, s. 1.

(21)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(22)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1).

(24)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(25)  Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

(26)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 229/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 41).

(27)  COM(2012) 595, 17.10.2012.

(28)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(29)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1).

(30)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

(31)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(32)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 12390/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).

(33)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).

(34)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1242/2008 z 8. decembra 2008, ktorým sa stanovuje typológia Spoločenstva pre poľnohospodárske podniky (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 3).

(35)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(36)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16).

(37)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 251/2014 z 26. februára 2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014, s. 14).

(38)  Ú. v. EÚ C 341, 16.12.2010, s. 5.

(39)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(40)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).

(41)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, 882/2004 a 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).

(42)  Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21.10.2005, s. 1).


PRÍLOHA I

VYMEDZENIE POJMOV MIKROPODNIKY, MALÉ A STREDNÉ PODNIKY

Článok 1

Podnik

Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Patria sem najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, ako aj partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

Článok 2

Počet pracovníkov a finančné stropy určujúce kategórie podnikov

1.   Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

2.   V rámci kategórie MSP sa malý podnik vymedzuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 miliónov EUR.

3.   V rámci kategórie MSP sa mikropodnik vymedzuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 milióny EUR.

Článok 3

Druhy podnikov, ktoré sa zohľadňujú pri výpočte počtu pracovníkov a finančných súm

1.   „Samostatný podnik“ je každý podnik, ktorý nie je zatriedený ako partnerský podnik v zmysle odseku 2 alebo ako prepojený podnik v zmysle odseku 3.

2.   „Partnerské podniky“ sú všetky podniky, ktoré nie sú zatriedené ako prepojené podniky v zmysle odseku 3 a medzi ktorými je takýto vzťah: podnik (vyššie postavený podnik) buď samostatne, alebo spoločne s jedným alebo viacerými prepojenými podnikmi v zmysle odseku 3 vlastní 25 % alebo viac kapitálu alebo hlasovacích práv iného podniku (nižšie postavený podnik).

Podnik sa však môže klasifikovať ako samostatný, teda ako podnik, ktorý nemá žiadne partnerské podniky, aj keď investori uvedení ďalej v texte tento 25 % limit dosiahnu alebo prekročia, a to za predpokladu, že títo investori nie sú s príslušným podnikom individuálne alebo spoločne prepojení v zmysle odseku 3:

a)

verejné investičné spoločnosti, spoločnosti investujúce do rizikového kapitálu, fyzické osoby alebo skupiny fyzických osôb, ktoré sa pravidelne zúčastňujú na činnostiach týkajúcich sa investícií do rizikového kapitálu, ktoré investujú vlastný kapitál do nekótovaných podnikov (tzv. podnikateľskí anjeli) za predpokladu, že celkové investície týchto podnikateľských anjelov v rovnakom podniku sú nižšie ako 1 250 000 EUR;

b)

univerzity alebo neziskové výskumné strediská;

c)

inštitucionálni investori vrátane regionálnych rozvojových fondov;

d)

orgány miestnej samosprávy, ktoré majú ročný rozpočet menší ako 10 miliónov EUR a menej ako 5 000 obyvateľov.

3.   „Prepojené podniky“ sú podniky, medzi ktorými existuje niektorý z týchto vzťahov:

a)

podnik má väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v inom podniku;

b)

podnik má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu iného podniku;

c)

podnik má právo dominantne pôsobiť na iný podnik na základe zmluvy uzatvorenej s týmto podnikom alebo na základe ustanovenia v jeho spoločenskej zmluve alebo stanovách;

d)

podnik, ktorý je akcionárom alebo členom iného podniku, sám kontroluje na základe zmluvy s inými akcionármi v tomto podniku alebo členmi tohto podniku väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo členov v tomto podniku.

Existuje predpoklad, že k dominantnému vplyvu nedochádza, ak sa investori uvedení v druhom pododseku odseku 2 priamo alebo nepriamo nezapoja do vedenia príslušného podniku bez toho, aby boli dotknuté ich práva ako akcionárov.

Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom zo vzťahov uvedených v prvom pododseku prostredníctvom jedného alebo viacerých podnikov, alebo prostredníctvom niektorého z investorov uvedených v odseku 2, sa takisto považujú za prepojené.

Podniky, ktoré sa nachádzajú v niektorom z týchto vzťahov prostredníctvom fyzickej osoby alebo skupiny fyzických osôb konajúcich spoločne, sa tiež považujú za prepojené podniky, ak sa podieľajú svojou činnosťou alebo časťou svojej činnosti na rovnakom relevantnom trhu alebo na priľahlých trhoch.

Za „priľahlý trh“ sa považuje trh pre výrobok alebo službu, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššej alebo nižšej pozícii vo vzťahu k relevantnému trhu.

4.   Okrem prípadov uvedených v druhom pododseku odseku 2 sa podnik nemôže považovať za MSP, ak jeden alebo viacero verejných orgánov, ktoré konajú spoločne alebo jednotlivo, priamo či nepriamo kontroluje 25 % alebo viac kapitálu alebo hlasovacích práv.

5.   Podniky môžu poskytnúť vyhlásenie o postavení ako samostatný podnik, partnerský podnik alebo prepojený podnik, vrátane údajov týkajúcich sa stropov stanovených v článku 2. Vyhlásenie sa môže poskytnúť aj vtedy, keď je kapitál rozptýlený tak, že nie je možné presne určiť, kto ho vlastní. V takomto prípade podnik môže poskytnúť vyhlásenie v dobrej viere, že môže odôvodnene predpokladať, že jeho 25 % alebo väčšiu časť nevlastní jeden podnik alebo spoločne viacero vzájomne prepojených podnikov. Takéto vyhlásenia sa poskytnú bez toho, aby boli dotknuté kontroly alebo vyšetrovania stanovené podľa vnútroštátnych predpisov alebo predpisov Únie.

Článok 4

Údaje používané v prípade počtu pracovníkov a finančných súm a referenčného obdobia

1.   Údaje, ktoré je potrebné použiť v prípade počtu pracovníkov a finančných súm, sú údaje týkajúce sa posledného schváleného účtovného obdobia a vypočítané na ročnom základe. Zohľadňujú sa odo dňa účtovnej uzávierky. Výška zvoleného obratu sa vypočíta bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných nepriamych daní.

2.   Ak podnik v deň účtovnej uzávierky zistí, že na ročnom základe došlo k prekročeniu alebo poklesu počtu zamestnancov alebo finančných stropov pod úrovne uvedené v článku 2, nebude to mať za následok stratu alebo nadobudnutie postavenia stredného podniku, malého podniku alebo mikropodniku, pokiaľ sa tieto stropy neprekročili v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.

3.   V prípade novozaložených podnikov, ktorých účtovné závierky zatiaľ neboli schválené, sa uplatnia údaje získané odhadom v dobrej viere vykonaným počas finančného roka.

Článok 5

Počet pracovníkov

Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (RPJ), to znamená, počtu osôb, ktoré pracujú na plný úväzok v rámci príslušného podniku alebo v jeho mene počas celého posudzovaného referenčného roka. Do RPJ sa jednotlivo počíta práca osôb, ktoré nepracovali celý rok, práca tých osôb, ktoré pracovali na skrátený pracovný úväzok bez ohľadu na trvanie, ako aj práca sezónnych pracovníkov. Pracovníci pozostávajú zo:

a)

zamestnancov;

b)

osôb pracujúcich pre podnik, v rámci ktorého sú podriadenými pracovníkmi, a ktorí sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov považujú za zamestnancov;

c)

vlastníkov - riadiacich pracovníkov;

d)

spoločníci, ktorí vykonávajú pravidelnú činnosť v podniku a majú z neho finančný prospech.

Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej zmluvy alebo zmluvy o odbornom výcviku, sa nepovažujú za pracovníkov. Čas trvania materskej alebo rodičovskej dovolenky sa nezapočítava.

Článok 6

Vypracovanie údajov o podniku

1.   V prípade samostatného podniku sa údaje vrátane počtu pracovníkov určia výlučne podľa účtovnej uzávierky tohto podniku.

2.   Údaje o podniku, ktorý má partnerský podnik alebo prepojené podniky, vrátane údajov o počte pracovníkov, sa určia na základe účtovnej uzávierky a iných údajov o podniku, alebo podľa konsolidovaných účtovných uzávierok, na ktorých sa podnik podieľa prostredníctvom konsolidácie, ak takéto uzávierky existujú.

Údaje uvedené v prvom pododseku sa pridajú k údajom každého partnerského podniku príslušného podniku, ktorý sa nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení vo vzťahu k nemu. Výsledok je úmerný percentuálnemu podielu kapitálu alebo hlasovacích práv (podľa toho, čo je väčšie). V prípade krížového podielu sa použije vyšší percentuálny podiel.

K údajom uvedeným v prvom a druhom pododseku sa pridá 100 % údajov každého podniku, ktorý je priamo alebo nepriamo prepojený s príslušným podnikom, ak už údaje neboli zahrnuté prostredníctvom konsolidácie v účtovných závierkach.

3.   Na uplatnenie odseku 2 sa údaje partnerských podnikov príslušného podniku určia z ich účtovných uzávierok a ostatných údajov, podľa možnosti v konsolidovanej verzii. K týmto údajom sa pripočíta 100 % údajov podnikov, ktoré sú prepojené s týmito partnerskými podnikmi, pokiaľ ich účtovné údaje už nie sú zahrnuté prostredníctvom konsolidácie.

Na uplatnenie toho istého odseku 2 sa údaje podnikov, ktoré sú prepojené s príslušným podnikom, určia z ich účtovných uzávierok a ostatných konsolidovaných údajov, ak existujú. K týmto údajom sa proporcionálne pripočítajú údaje každého prípadného partnerského podniku tohto prepojeného podniku, ktorý sa v súvislosti s ním nachádza bezprostredne vo vyššom alebo nižšom postavení, pokiaľ už údaje neboli zahrnuté v konsolidovaných účtovných závierkach s percentuálnym podielom úmerným percentuálnemu podielu uvedenému podľa druhého pododseku ods. 2.

4.   Ak sa v konsolidovaných účtovných závierkach neuvádzajú za daný podnik žiadne údaje o pracovníkoch, číselné údaje týkajúce sa pracovníkov sa vypočítajú úmerne na základe súhrnu údajov z jeho partnerských podnikov a pripočítaním údajov z podnikov, s ktorými je príslušný podnik prepojený.


PRÍLOHA II

INFORMÁCIE O ŠTÁTNEJ POMOCI, KTORÁ JE VYŇATÁ PODĽA TOHTO NARIADENIA PODĽA ČLÁNKU 9 ODS. 1

Zoznam uvedený v článku 9 ods. 1

(Text s významom pre EHP (1))

ČASŤ I

Referenčné číslo pomoci

(vyplní Komisia)

Členský štát

Referenčné číslo členského štátu:

Región

Názov regiónu ( NUTS  (2) )

Status regionálnej pomoci  (3)

Orgán poskytujúci pomoc

Názov pomoci

Poštová adresa

Webová adresa

Názov opatrenia pomoci

Vnútroštátny právny základ (odkaz na príslušný vnútroštátny právny nástroj)

Webový odkaz na úplné znenie opatrenia pomoci

Typ opatrenia

☐

Schéma

 

☐

Pomoc ad hoc

Názov príjemcu a skupiny  (4) , ku ktorej patrí

Zmena existujúcej schémy pomoci alebo pomoci ad hoc

 

Referenčné číslo pomoci Komisie

☐

Predĺženie

☐

Úprava

Trvanie  (5)

☐

Schéma

od dd. mm. rrrr do dd. mm. rrrr

Dátum poskytnutia pomoci:

☐

Pomoc ad hoc

dd. mm. rrrr

Príslušné odvetvia hospodárstva

Uveďte na úrovni skupiny v rámci klasifikácie NACE  (6)

Typ príjemcu

☐

MSP

 

☐

Veľké podniky

Rozpočet

 

☐

Schéma: Celková suma  (7)

v národnej mene (v plnej výške)

☐

Pomoc ad hoc: Celková suma  (8)

v národnej mene (v plnej výške)

V prípade záruk  (9)

v národnej mene (v plnej výške)

Nástroj pomoci

☐

Priamy grant/dotácia úrokovej sadzby

☐

Dotované služby

☐

Úver/Vratné preddavky

☐

Záruky (v prípade potreby odkaz na rozhodnutie Komisie  (10) )

☐

Daňové zvýhodnenie alebo oslobodenie od dane

☐

Iné (uveďte)

Uveďte, ktorej z ďalej uvedených širších kategórií by štátna pomoc najlepšie zodpovedala z hľadiska jej účinku/funkcie:

☐

Grant

☐

Úver

☐

Záruka

☐

Daňové zvýhodnenie

V prípade spolufinancovania z fondu (-ov) EÚ

Názov fondu (-ov) EÚ:

 

 

Výška finančného príspevku

(za každý fond EÚ)

v národnej mene (v plnej výške)

Ďalšie informácie:

 

ČASŤ II

Uveďte, podľa ktorého ustanovenia tohto nariadenia sa pomoc poskytuje.

Primárne ciele  (11)

Maximálna intenzita pomoci v %

Maximálna výška pomoci v národnej mene (v plnej výške)

☐

Pomoc na investície do hmotného alebo nehmotného majetku v poľnohospodárskom podniku v súvislosti s poľnohospodárskou prvovýrobou (článok 14)

 

 

☐

Pomoc na konsolidáciu pôdy (článok 15)

 

 

☐

Pomoc na investície týkajúce sa premiestnenia poľnohospodárskych budov (článok 16)

 

 

☐

Pomoc na investície v súvislosti so spracovaním poľnohospodárskych výrobkov a ich odbytom (článok 17)

 

 

☐

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov(článok 18)

 

 

☐

Pomoc na začatie činnosti pre skupiny a organizácie výrobcov (článok 19)

 

 

☐

Pomoc na zapojenie výrobcov poľnohospodárskych výrobkov do systémov kvality (článok 20)

 

 

☐

Pomoc na prenos znalostí a informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva (článok 21)

 

 

☐

Pomoc na poradenské služby v odvetví lesného hospodárstva (článok 22)

 

 

☐

Pomoc na služby týkajúce sa zastupovania v rámci poľnohospodárskeho podniku (článok 23)

 

 

☐

Pomoc na propagačné opatrenia v prospech poľnohospodárskych výrobkov (článok 24)

 

 

☐

Pomoc na náhradu škôd spôsobených nepriaznivými poveternostnými udalosťami, ktoré možno prirovnať k prírodnej katastrofe (článok 25)

 

 

☐

Pomoc na náklady na prevenciu, kontrolu a eradikáciu chorôb zvierat a škodcov rastlín a pomoc na nápravu škôd spôsobených chorobami zvierat alebo škodcami rastlín (článok 26)

 

 

 

 

☐

Pomoc odvetviu chovu hospodárskych zvierat [článok 27 ods. 1 písm. a) alebo b)]

 

 

☐

Pomoc na odstránenie mŕtvych hospodárskych zvierat [článok 27 ods. 1 písm. c), d) alebo e) [

 

 

☐

Pomoc na platby poistného (článok 28)

 

 

☐

Pomoc na investície v prospech zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúceho sa v poľnohospodárskych podnikoch (článok 29)

 

 

☐

Pomoc na nápravu škôd spôsobených prírodnými katastrofami v odvetví poľnohospodárstva (článok 30)

 

 

Druh prírodnej katastrofy

☐

zemetrasenie

☐

lavína

☐

zosuv pôdy

☐

povodeň

☐

tornádo

☐

hurikán

☐

sopečná erupcia

☐

nekontrolovaný požiar

Dátum výskytu prírodnej katastrofy

Od dd. mm. rrrr do dd. mm. rrrr

☐

Pomoc na výskum a vývoj v odvetví poľnohospodárstva (článok 31)

 

 

☐

Pomoc na výskum a vývoj v odvetví lesného hospodárstva (článok 31)

 

 

☐

Pomoc na zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí (článok 32)

 

 

☐

Pomoc na poľnohospodársko-lesnícke systémy (článok 33)

 

 

☐

Pomoc na prevenciu a odstraňovanie lesných škôd spôsobených lesnými požiarmi, prírodnými katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami, škodcami rastlín a katastrofickými udalosťami (článok 34)

 

 

☐

Pomoc na investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (článok 35)

 

 

☐

Pomoc na znevýhodnenia v súvislosti s lesnými oblasťami sústavy Natura 2000 (článok 36)

 

 

☐

Pomoc na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a zachovanie lesa (článok 37)

 

 

☐

Pomoc na prenos znalostí a informačné akcie v odvetví lesného hospodárstva (článok 38)

 

 

☐

Pomoc na poradenské služby v odvetví lesného hospodárstva (článok 39)

 

 

☐

Pomoc na investície do infraštruktúry súvisiace s rozvojom, modernizáciou alebo prispôsobením odvetvia lesného hospodárstva (článok 40)

 

 

☐

Pomoc na investície do lesníckych technológií a do spracovania, prepravy a odbytu lesníckych výrobkov (článok 41)

 

 

☐

Pomoc na zachovanie genetických zdrojov v lesnom hospodárstve (článok 42)

 

 

☐

Pomoc na konsolidáciu lesnej pôdy (článok 43)

 

 

☐

Pomoc na investície týkajúce sa spracovania poľnohospodárskych výrobkov na nepoľnohospodárske výrobky alebo výroby bavlny (článok 44)

 

 

☐

Pomoc na začatie podnikania v prípade nepoľnohospodárskych činností vo vidieckych oblastiach (článok 45)

 

 

☐

Pomoc na poradenské služby pre MSP vo vidieckych oblastiach (článok 46)

 

 

☐

Pomoc na prenos znalostí a informačné akcie v prospech MSP vo vidieckych oblastiach (článok 47)

 

 

☐

Pomoc na nové zapojenie aktívnych poľnohospodárov do systémov kvality bavlny alebo potravín (článok 48)

 

 

☐

Pomoc na informačné a propagačné činnosti týkajúce sa bavlny a potravín, na ktoré sa vzťahuje systém kvality (článok 49)

 

 


(1)  Vzťahuje sa len na pomoc týkajúcu sa lesného hospodárstva a výrobkov neuvedených v prílohe I k zmluve.

(2)  NUTS – Nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely. Región sa zvyčajne vymedzuje na úrovni 2.

(3)  Článok 107 ods. 3 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (status „S“), článok 107 ods. 3 písm. c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (status „C“), nepodporované oblasti, t. j. oblasti, ktoré nie sú oprávnené na poskytnutie regionálnej pomoci (status „N“).

(4)  Podnik je na účely pravidiel hospodárskej súťaže uvedených v Zmluve o fungovaní Európskej únie a na účely tohto nariadenia subjektom vykonávajúcim hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právne postavenie a spôsob jeho financovania. Súdny dvor rozhodol, že subjekty, ktoré sú kontrolované (právne alebo de facto) tým istým subjektom, by sa mali pokladať za jeden podnik.

(5)  Obdobie, na ktoré sa orgán poskytujúci pomoc môže zaviazať, že bude pomoc poskytovať.

(6)  NACE Rev. 2 – štatistická klasifikácia hospodárskych činností v Európskej únii (Statistical classification of Economic Activities in the European Union). Odvetvie sa zvyčajne vymedzuje na úrovni skupiny.

(7)  V prípade schémy pomoci: uveďte celkovú výšku rozpočtu plánovaného podľa danej schémy alebo odhadovanú daňovú stratu na rok pre všetky nástroje pomoci zahrnuté v schéme.

(8)  V prípade poskytnutia pomoci ad hoc: uveďte celkovú výšku pomoci alebo daňovú stratu.

(9)  V prípade záruk uveďte (maximálnu) výšku zaručených úverov.

(10)  V prípade potreby odkaz na rozhodnutie Komisie, ktorým sa schvaľuje metodika výpočtu ekvivalentu hrubého grantu v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. c) bod ii) tohto nariadenia.

(11)  Možné sú viaceré ciele; v tom prípade uveďte všetky ciele.


PRÍLOHA III

Ustanovenia na uverejňovanie informácií podľa článku 9 ods. 2

Členské štáty zriadia svoje komplexné webové lokality týkajúce sa štátnej pomoci, na ktorých sa uverejňujú informácie stanovené v článku 9 ods. 2 spôsobom umožňujúcim jednoduchý prístup k informáciám. Informácie sa uverejňujú vo formáte údajovej tabuľky tak, aby bolo možné údaje prehľadávať, extrahovať a ľahko uverejňovať na internete, ako napríklad vo formáte CSV alebo XML. Prístup na webovú lokalitu venovanú štátnej pomoci sa umožní každej zainteresovanej strane. Na prístup na webovú lokalitu venovanú štátnej pomoci sa nevyžaduje predchádzajúca registrácia používateľa.

O poskytnutí individuálnej pomoci sa podľa článku 9 ods. 2 písm. c) uverejňujú tieto informácie:

a.

odkaz na identifikačné číslo pomoci (1);

b.

názov príjemcu pomoci;

c.

druh podniku (MSP/veľký podnik) v čase poskytnutia pomoci;

d.

región, v ktorom príjemca sídli, na úrovni NUTS II (2)

e.

odvetvie činnosti na úrovni skupiny v rámci klasifikácie NACE (3);

f.

prvok pomoci vyjadrený ako plná výška v národnej mene (4)

g.

nástroj pomoci (5) [grant/bonifikácia úrokov, úver/vratné preddavky/návratný grant, záruka, daňové zvýhodnenie alebo oslobodenie od dane, rizikové financovanie, iné (uveďte)];

h.

dátum poskytnutia pomoci:;

i.

cieľ pomoci (6);

j.

orgán poskytujúci pomoc.


(1)  Ako ho Komisia uviedla v rámci postupu uvedeného v článku 9 ods. 1 tohto nariadenia.

(2)  NUTS - Nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely. Región sa zvyčajne vymedzuje na úrovni 2.

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s.1), zmenené nariadením Komisie (EHS) č. 761/93 z 24. marca 1993 (Ú. v. ES L 83, 3.4.1993, s. 1) a korigendom (Ú. v. ES L 159, 11.7.1995, s. 31).

(4)  Ekvivalent hrubého grantu

(5)  Ak sa pomoc poskytuje prostredníctvom viacerých nástrojov pomoci, uvádza sa výška pomoci pre každý nástroj pomoci.

(6)  Ak pomoc slúži na viacero cieľov, uvádza sa výška pomoci pre každý cieľ.