2.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 194/10


SMERNICA KOMISIE 2014/85/EÚ

z 1. júla 2014,

ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (1), a najmä na jej článok 8,

keďže:

(1)

V Únii došlo k výraznému zvýšeniu bezpečnosti tunelov, a to aj vďaka smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES (2). V záujme plného účinku tohto zvýšenia bezpečnosti je potrebné zabezpečiť, aby vodiči poznali a chápali zásady bezpečnej jazdy v tuneloch a aby ich dokázali uplatniť pri vedení vozidla v premávke. Požiadavky na teoretické a praktické skúšky podľa smernice Rady 91/439/EHS (3) preto zodpovedajúcim spôsobom zmenila smernica Komisie 2008/65/ES (4) a rovnako by sa mali zmeniť tie v prepracovanom znení smernice 2006/126/ES.

(2)

Od prijatia smernice 2006/126/ES sa zaznamenal pokrok vo vedeckých poznatkoch o ochoreniach, ktoré ovplyvňujú spôsobilosť viesť vozidlo, najmä pokiaľ ide o odhadovanie súvisiacich rizík z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky a účinnosti liečby pri predchádzaní týmto rizikám. Sú k dispozícii viaceré nové štúdie a výskumy, ktoré potvrdzujú, že obštrukčné spánkové apnoe je jedným z najrizikovejších faktorov pri nehodách motorových vozidiel. Toto ochorenie by sa teda viac nemalo v kontexte právnych predpisov Únie o vodičských preukazoch ignorovať.

(3)

Smernica 2006/126/ES by sa preto mala zmeniť s cieľom prispôsobiť prílohu III vedeckému a technickému pokroku.

(4)

V prílohe II k smernici 2006/126/ES sa po jej zmene smernicou Komisie 2012/36/EÚ (5) zistili redakčné chyby. Tie by sa mali opraviť.

(5)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom (6) sa členské štáty zaviazali v odôvodnených prípadoch pripojiť k oznámeniu o svojich transpozičných opatreniach jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi zložkami smernice a príslušnými časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru pre vodičské preukazy,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy II a III k smernici 2006/126/ES sa menia v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2015 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 31. decembra 2015.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 1. júla 2014

Za Komisiu

v mene predsedu

Siim KALLAS

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 18.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti (Ú. v. EÚ L 167, 30.4.2004, s. 39).

(3)  Smernica Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch (Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 1).

(4)  Smernica Komisie 2008/65/ES zo 27. júna 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 91/439/EHS o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 168, 28.6.2008, s. 36).

(5)  Smernica Komisie 2012/36/EÚ z 19. novembra 2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 321, 20.11.2012, s. 54).

(6)  Ú. v. EÚ C 369, 17.12.2011, s. 14.


PRÍLOHA

1.

Príloha II k smernici 2006/126/ES sa mení takto:

a)

bod 2.1.3 sa nahrádza takto:

„2.1.3

Cesta:

najdôležitejšie zásady týkajúce sa dodržiavania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, brzdnej vzdialenosti a udržania vozidla na ceste v rôznych poveternostných podmienkach a v rôznom stave cesty,

faktory vodičského rizika týkajúce sa rôznych stavov cesty, najmä v závislosti od počasia a denného alebo nočného času,

charakteristiky rôznych typov ciest a súvisiacich zákonných požiadaviek,

bezpečné vedenie vozidla v cestných tuneloch;“;

b)

bod 5.1.3 sa nahrádza takto:

„5.1.3.

Osobitné ustanovenia týkajúce sa vozidiel skupiny C, CE, D a DE

Členské štáty môžu rozhodnúť, že na vodičský preukaz pre vozidlá skupiny C, CE, D alebo DE sa nezaznamená nijaké obmedzenie na vozidlá s automatickou prevodovkou podľa bodu 5.1.2, ak je žiadateľ už držiteľom vodičského preukazu získaného na vozidle s ručnou prevodovkou aspoň v jednej z týchto kategórií: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 alebo D1E a v priebehu skúšky zručností a správania vykonal činnosti opísané v bode 8.4.“;

c)

bod 6.3.8 sa nahrádza takto:

„6.3.8.

Osobitné cestné charakteristiky (ak existujú): kruhové objazdy; železničné priecestia; zastávky električiek/autobusov; priechody pre chodcov; jazda do/z dlhých svahov; tunely;“;

d)

bod 7.4.8 sa nahrádza takto:

„7.4.8.

osobitné cestné charakteristiky (ak existujú): kruhové objazdy; železničné priecestia; zastávky električiek/autobusov; priechody pre chodcov; jazda do/z dlhých svahov; tunely;“;

e)

bod 8.3.8 sa nahrádza takto:

„8.3.8.

osobitné cestné charakteristiky (ak existujú): kruhové objazdy; železničné priecestia; zastávky električiek/autobusov; priechody pre chodcov; jazda do/z dlhých svahov; tunely;“;

2.

V prílohe III k smernici 2006/126/ES sa oddiel 11 (CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU) nahrádza takto:

„CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU A OBŠTRUKČNÉ SPÁNKOVÉ APNOE

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU

11.1.

Vodičské preukazy sa nevydajú alebo neobnovia žiadateľom alebo vodičom, ktorí trpia vážnymi nervovými chorobami, pokiaľ žiadosť nie je podporená posudkom oprávneného lekárskeho orgánu.

Poruchy nervového systému spojené s chorobami alebo chirurgické zásahy ovplyvňujúce centrálny alebo periférny nervový systém, ktoré vedú k senzorickým alebo motorickým poruchám a ovplyvňujú rovnováhu a koordináciu, sa musia brať do úvahy vo vzťahu k ich funkčným účinkom a rizikám vývoja choroby. V takýchto prípadoch vydanie alebo obnovenie vodičského preukazu môže podliehať pravidelnému posúdeniu v prípade, že hrozí zhoršenie stavu.

OBŠTRUKČNÉ SPÁNKOVÉ APNOE

11.2.

V nasledujúcich odsekoch zodpovedá mierny obštrukčný syndróm spánkového apnoe 15 až 29 apnoe a hypopnoe za hodinu (index apnoe/hypopnoe) a závažný obštrukčný syndróm spánkového apnoe zodpovedá indexu apnoe/hypopnoe 30 alebo viac, pričom oba sú spojené s nadmernou dennou ospalosťou.

11.3.

Žiadatelia alebo vodiči s podozrením na mierny alebo závažný obštrukčný syndróm spánkového apnoe sa pred vydaním alebo obnovením vodičského preukazu odporučia na ďalšie konzultácie oprávneného lekárskeho orgánu. Až do potvrdenia diagnózy sa im môže odporučiť neviesť vozidlo.

11.4.

Vodičský preukaz možno vydať žiadateľom alebo vodičom s miernym alebo závažným obštrukčným syndrómom spánkového apnoe, ktorí preukážu, že svoje ochorenie majú primerane pod kontrolou, že sa podrobujú vhodnej liečbe a že sa zlepšuje ich prípadná ospalosť, na základe posudku oprávneného lekárskeho orgánu.

11.5.

Žiadatelia alebo vodiči, ktorí sa liečia na mierny alebo závažný obštrukčný syndróm spánkového apnoe, sa musia podrobovať pravidelnej lekárskej kontrole v intervaloch nepresahujúcich tri roky pri vodičoch skupiny 1 a jeden rok pri vodičoch skupiny 2, s cieľom určiť mieru dodržiavania liečby, potrebu pokračovania v liečbe a zachovávania potrebnej miery vigilancie.“.