20.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/78


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE 2014/72/EÚ

z 13. marca 2014,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v spájkach a povrchovej úprave vývodov elektrických a elektronických komponentov a v povrchovej úprave dosiek s plošnými spojmi používaných v zapaľovacích moduloch a iných elektrických a elektronických ovládacích systémoch motorov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Smernicou 2011/65/EÚ sa zakazuje používanie olova v elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh.

(2)

Zapaľovacie moduly a iné elektrické a elektronické ovládacie systémy spaľovacích motorov, ktoré sa musia umiestňovať blízko pohyblivých častí ručného náradia a ktoré sú pre chod motora nevyhnutné, sú vystavované intenzívnym vibráciám a vysokému tepelnému namáhaniu. Tieto náročné podmienky okolitého prostredia si vyžadujú použitie olova. Nahradiť olovo v týchto komponentoch, či vyhnúť sa jeho použitiu nie je technicky uskutočniteľné.

(3)

Výrobcovia potrebujú viac času na vývoj technicky uskutočniteľných alternatív bez olova a na preukázanie ich spoľahlivosti. Používanie olova v spájkach a pri povrchovej úprave vývodov elektrických a elektronických komponentov či pri povrchovej úprave dosiek s plošnými spojmi používaných v zapaľovacích moduloch a iných elektrických a elektronických ovládacích systémoch motorov by sa preto malo vyňať zo zákazu do 31. decembra 2018. Ide o pomerne krátke prechodné obdobie a je nepravdepodobné, že by negatívne ovplyvnilo inováciu.

(4)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha III k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do posledného dňa šiesteho mesiaca po nadobudnutí účinnosti. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. marca 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.


PRÍLOHA

V prílohe III k smernici 2011/65/EÚ sa dopĺňa tento bod 41:

„41

Olovo v spájkach a povrchovej úprave vývodov elektrických a elektronických komponentov a v povrchovej úprave dosiek s plošnými spojmi používaných v zapaľovacích moduloch a iných elektrických a elektronických ovládacích systémoch motorov, ktoré sa z technických dôvodov musia montovať priamo na alebo v kľukovej skrini alebo valci ručných prenosných spaľovacích motorov [triedy SH:1, SH:2, SH:3 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES (1)]

Platí do 31. decembra 2018


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/68/ES zo 16. decembra 1997 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú opatrení voči emisiám plynných a tuhých znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných pojazdných strojoch (Ú. v. ES L 59, 27.2.1998, s. 1).“