9.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 299/32


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1123/2013

z 8. novembra 2013

o určení práv používať medzinárodné kredity v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 11a ods. 8,

keďže:

(1)

V protokole k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (Kjótsky protokol) sa stanovujú dva mechanizmy na zavedenie medzinárodných kreditov, ktoré môžu strany použiť na kompenzáciu emisií. V rámci spoločného plnenia (Joint Implementation, JI) sa zaviedli jednotky zníženia emisií (Emission Reduction Units, ERU), kým v rámci mechanizmu čistého rozvoja (Clean Development Mechanism, CDM) sa zaviedli certifikované zníženia emisií (Certified Emission Reductions, CER).

(2)

V národných alokačných plánoch členských štátov prijatých podľa článku 9 smernice 2003/87/ES sa stanovuje, že prevádzkovatelia môžu použiť určité množstvá CER a ERU na to, aby splnili svoje povinnosti odovzdať kvóty, ako sa uvádza v článku 12 smernice 2003/87/ES, na obdobie rokov 2008 až 2012.

(3)

Článok 11a smernice 2003/87/ES umožňuje ďalšie používanie CER a ERU vydaných na základe Kjótskeho protokolu v systéme obchodovania s emisnými kvótami ustanovenom v smernici 2003/87/ES v období rokov 2013 až 2020 a obsahuje ustanovenia týkajúce sa rozsahu, v akom ich jednotlivé kategórie prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel môžu použiť na to, aby splnili svoje povinnosti odovzdať kvóty podľa článku 12 smernice 2003/87/ES. V článku 11a ods. 8 sa pre prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel stanovujú určité minimálne práva používať medzinárodné kredity v období od roku 2008 do 2020 vyjadrené v percentuálnych úrovniach a predpokladajú sa opatrenia na určenie presných percentuálnych limitov.

(4)

V smernici 2003/87/ES sa stanovuje prepojenie mechanizmov podľa Kjótskeho protokolu založených na projektoch so systémom obchodovania s emisiami s cieľom zvýšiť nákladovú účinnosť dosahovania zníženia celosvetových emisií skleníkových plynov. Vzhľadom na množstvo kvót platných na obdobie rokov 2013 až 2020 vydaných podľa druhého pododseku článku 13 ods. 2 smernice 2003/87/ES by sa práva používať medzinárodné kredity mali stanoviť na minimálne úrovne určené v prvom a treťom pododseku článku 11a ods. 8. Takto sa dodrží celkové obmedzenie používania medzinárodných kreditov stanovené v piatom pododseku článku 11a ods. 8 smernice 2003/87/ES a neuplatní sa tu druhý pododsek a druhá veta štvrtého pododseku článku 11a ods. 8 smernice 2003/87/ES. Akékoľvek zvyšné práva prevádzkovateľov lietadiel na rok 2012 sa zachovajú v súlade s článkom 11a ods. 2, ods. 3 a ods. 4 smernice 2003/87/ES.

(5)

Prevádzkovatelia stacionárnych zariadení s významným rozšírením kapacity podľa článku 20 rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (2), by mali mať právo, aby sa k nim pristupovalo ako k existujúcim prevádzkovateľom alebo ako k novým účastníkom.

(6)

V článkoch 58 až 61 nariadenia Komisie (EÚ) č. 389/2013 z 2. mája 2013, ktorým sa zriaďuje register Únie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady č. 280/2004/ES a č. 406/2009/ES a ktorým sa zrušujú nariadenia Komisie (EÚ) č. 920/2010 a č. 1193/2011 (3), sa stanovujú podrobnosti o praktickom vykonávaní obmedzení práv uvedených v tomto nariadení.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre klimatické zmeny,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Každý prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia, ktorý dostal bezodplatne pridelené kvóty alebo právo používať medzinárodné kredity v období rokov 2008 až 2012, má právo používať medzinárodné kredity počas obdobia od roku 2008 do roku 2020 do výšky povolenej v období rokov 2008 až 2012 alebo do výšky zodpovedajúcej maximálne 11 % svojich kvót v období rokov 2008 až 2012, podľa toho, čo je vyššie.

2.   Každý prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia, ktorý nedostal bezodplatne pridelené kvóty ani právo používať medzinárodné kredity v období rokov 2008 až 2012, a odchylne od odseku 1 každý prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia v zmysle prvých dvoch zarážok článku 3 písm. h) smernice 2003/87/ES má právo používať medzinárodné kredity v období od roku 2008 do roku 2020 do maximálnej výšky 4,5 % svojich overených emisií v období rokov 2013 až 2020.

3.   Každý prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia s významným rozšírením kapacity podľa článku 20 rozhodnutia 2011/278/EÚ má právo používať medzinárodné kredity počas obdobia od roku 2008 do roku 2020 do výšky, ktorá mu bola povolená v období rokov 2008 až 2012, alebo do výšky zodpovedajúcej maximálne 11 % kvót, ktoré mu boli pridelené počas obdobia rokov 2008 až 2012, alebo do maximálnej výšky 4,5 % svojich overených emisií počas obdobia od roku 2013 do roku 2020, podľa toho, čo je vyššie.

4.   Každý prevádzkovateľ stacionárneho zariadenia, ktorý dostal bezodplatne pridelené kvóty na obdobie rokov 2008 až 2012 a ktorý vykonáva činnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES zmenenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 (4), ale sú uvedené v prílohe I k smernici 2003/87/ES zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES (5), má právo používať medzinárodné kredity počas obdobia od roku 2008 do roku 2020 do výšky, ktorá mu bola povolená v období rokov 2008 až 2012, alebo do výšky zodpovedajúcej maximálne 11 % svojich kvót počas obdobia rokov 2008 až 2012 alebo do maximálnej výšky 4,5 % svojich overených emisií počas obdobia rokov 2013 až 2020, podľa toho, čo je vyššie.

5.   Každý prevádzkovateľ lietadiel má právo používať medzinárodné kredity do maximálnej výšky 1,5 % svojich overených emisií počas obdobia rokov 2013 až 2020 bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek zvyšné práva z roku 2012.

Článok 2

1.   Členské štáty v súlade s článkom 1 ods. 1 vypočítajú a uverejnia práva používať medzinárodné kredity v prípade každého zo svojich prevádzkovateľov a v súlade s článkom 59 nariadenia (EÚ) č. 389/2013 ich oznámia Komisii jeden mesiac odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   V prípade každého z prevádzkovateľov uvedených v článku 1 ods. 2 a prevádzkovateľov lietadiel uvedených v článku 1 ods. 5 sa právo používať medzinárodné kredity vypočíta na základe overených emisií a každoročne sa aktualizuje. V prípade prevádzkovateľov uvedených v článku 1 ods. 3 a článku 1 ods. 4 sa aktualizované právo používať medzinárodné kredity vypočíta podľa vyššieho z práv vypočítaných podľa článku 1 ods. 1 alebo zodpovedá výške 4,5 % overených emisií na obdobie rokov 2013 až 2020. Po schválení overených emisií členské štáty oznámia Komisii zmeny v právach používať medzinárodné kredity v súlade s článkom 59 nariadenia (EÚ) č. 389/2013.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. novembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2011, s. 1 – 45.

(3)  Ú. v. EÚ L 122, 3.5.2013, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109.

(5)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 63.