7.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 756/2013

zo 6. augusta 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 657/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 102 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 657/2008 (2) sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Únie pri poskytovaní určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách podľa článku 102 uvedeného nariadenia. S cieľom zlepšiť administratívne a finančné riadenie školského mliečneho programu by bolo treba objasniť určité pravidlá.

(2)

V článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 657/2008 sa stanovuje, že žiadosti o platbu sa môžu vzťahovať na obdobie jedného až siedmich mesiacov. Je vhodné spresniť, že takéto obdobie by malo byť v rámci jedného školského roka, ktorý trvá od 1. augusta do 31. júla.

(3)

V článku 15 ods. 4 nariadenia (ES) č. 657/2008 sa stanovuje, že kontroly na mieste sa vykonávajú v období od 1. augusta do 31. júla a vzťahujú sa na obdobie najmenej 12 predchádzajúcich mesiacov. Aby sa tieto kontroly zefektívnili, časové rozpätie na vykonanie kontrol na mieste by malo zahŕňať obdobie školského roka od 1. augusta do 31. júla, na ktoré sa vzťahujú, a 12 nasledujúcich mesiacov s tým, že členské štáty sa môžu samy rozhodnúť, kedy počas tohto časového rozpätia kontroly na mieste vykonajú. Kontroly na mieste by sa však mali týkať obdobia najmenej štyroch mesiacov dotknutého školského roka. Mali by sa takisto stanoviť aj lehoty na ukončenie kontrol na mieste a predkladanie správ o kontrolách.

(4)

Aby sa zohľadnili lehoty týkajúce sa kontrol na mieste stanovené v súčasnom nariadení, mala by sa lehota na oznamovanie informácií podľa článku 17 ods. 1 nariadenia (ES) č. 657/2008 zmeniť. Okrem toho treba spresniť, že oznámenia podľa uvedeného článku sa vzťahujú na tie výrobky, ktoré sa distribuovali v príslušnom školskom roku v období od 1. augusta do 31. júla.

(5)

S cieľom posúdiť podiel detí zúčastňujúcich sa na školskom mliečnom programe, je vhodné, aby sa stanovili dodatočné informácie, ktoré sa majú predkladať v súlade s článkom 17 ods. 2 nariadenia (ES) č. 657/2008.

(6)

Nariadenie (ES) č. 657/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Nové pravidlá musia platiť od začiatku nového školského roka, ktorý začína 1. augusta 2013.

(8)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 657/2008 sa mení takto:

1.

V článku 11 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty určia frekvenciu podávania žiadostí. Žiadosti sa môžu vzťahovať na obdobie jedného až siedmich mesiacov v rámci jedného školského roka, ktorý trvá od 1. augusta do 31 júla.“

2.

Článok 15 sa mení takto:

a)

Odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Kontroly na mieste sa vykonávajú počas obdobia školského roka od 1. augusta do 31. júla, na ktoré sa vzťahujú (obdobie N), počas 12 nasledujúcich mesiacov (obdobie N + 1) alebo počas oboch období.

Kontroly na mieste sa týkajú obdobia najmenej štyroch mesiacov školského roka, na ktorý sa vzťahujú (obdobie N).

Každá kontrola na mieste sa považuje za ukončenú, hneď ako je príslušná správa o kontrole podľa odseku 8 k dispozícii.“

b)

V odseku 8 sa dopĺňa tento pododsek:

„Všetky správy o kontrole sa ukončia najneskôr 12 mesiacov po skončení obdobia školského roka od 1. augusta do 31. júla, na ktoré sa príslušné kontroly na mieste vzťahujú (obdobie N + 1).“

3.

Článok 17 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa úvodná veta nahrádza takto:

„1.   Do 31. októbra každého roka členské štáty predložia Komisii tieto informácie rozdelené podľa jednotlivých žiadateľov v súlade s vymedzením v článku 6 tohto nariadenia, pokiaľ ide o výrobky distribuované počas obdobia školského roka od 1. augusta do 31. júla, ktoré sa skončilo v predchádzajúcom kalendárnom roku:“.

b)

V odseku 2 sa dopĺňajú tieto písmená:

„f)

odhadovaný počet detí, ktoré pravidelne navštevujú všetky školské zariadenia a ktoré sa zúčastňujú na školskom mliečnom programe;

g)

odhadovaný počet detí, ktoré možno zaradiť do školského mliečneho programu.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od obdobia školského roka, ktorý trvá od 1. augusta 2013 do 31. júla 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 6. augusta 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 183, 11.7.2008, s. 17.