9.2.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 39/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 98/2013

z 15. januára 2013

o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Určité látky a zmesi známe ako prekurzory výbušnín môžu byť zneužité na nedovolenú výrobu výbušnín. Akčný plán Európskej únie na zvýšenie bezpečnosti pred výbušninami, ktorý Rada prijala 18. apríla 2008, obsahoval výzvu, aby Komisia zriadila Stály výbor pre prekurzory, ktorý by posudzoval opatrenia a pripravoval odporúčania týkajúce sa regulácie prekurzorov výbušnín dostupných na trhu, a to s ohľadom na ich vplyv na náklady a prínosy.

(2)

Stály výbor pre prekurzory, ktorý Komisia zriadila v roku 2008, identifikoval rôzne prekurzory výbušnín, ktoré by sa mohli použiť na páchanie teroristických útokov, a odporučil prijať primerané opatrenia na úrovni Únie.

(3)

Niektoré členské štáty už prijali zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa uvádzania na trh, sprístupňovania a vlastníctva určitých prekurzorov výbušnín.

(4)

Uvedené zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré sa navzájom líšia a môžu predstavovať prekážky obchodu v rámci Únie, by sa mali harmonizovať, aby sa zlepšil voľný pohyb látok a zmesí na vnútornom trhu a aby sa v čo najväčšej možnej miere odstránili narušenia hospodárskej súťaže a súčasne sa zabezpečila vysoká úroveň bezpečnosti širokej verejnosti. Na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie sa tiež stanovili ďalšie pravidlá súvisiace s určitými látkami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré sa týkajú bezpečnosti pracovníkov a ochrany životného prostredia. Toto nariadenie nemá vplyv na tieto pravidlá.

(5)

S cieľom zabezpečiť čo najväčšiu mieru jednotnosti pre hospodárske subjekty predstavuje nariadenie najvhodnejší právny nástroj na úpravu uvádzania prekurzorov výbušnín na trh a ich používania.

(6)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (3) sa ustanovuje, že látky a zmesi klasifikované ako nebezpečné sa majú pred uvedením na trh správne označiť. Ďalej sa v ňom ustanovuje, že hospodárske subjekty vrátane maloobchodných predajcov majú takéto látky buď klasifikovať a označiť sami, alebo sa spoľahnúť na klasifikáciu, ktorú vykonal subjekt v predchádzajúcej časti dodávateľského reťazca. Preto je vhodné v tomto nariadení ustanoviť, že všetky hospodárske subjekty vrátane maloobchodných predajcov, ktoré sprístupňujú látky obmedzené týmto nariadením členom širokej verejnosti, majú zabezpečiť, aby sa na obale uviedlo, že nákup, vlastníctvo alebo používanie tejto látky alebo zmesi členmi širokej verejnosti podlieha obmedzeniam.

(7)

Niektoré členské štáty s cieľom dosiahnuť na vnútroštátnej úrovni v súvislosti s nedovoleným použitím prekurzorov výbušnín podobnú alebo vyššiu ochranu, ako sa predpokladá týmto nariadením na úrovni Únie, už majú platné zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa niektorých látok, ktoré je možné použiť nedovoleným spôsobom. Niektoré z týchto látok sú už uvedené v tomto nariadení, zatiaľ čo iné sa môžu na úrovni Únie obmedziť v budúcnosti. Keďže zníženie ochrany prostredníctvom opatrení na úrovni Únie by bolo v rozpore s cieľmi tohto nariadenia, je vhodné, aby sa v rámci ochrannej doložky zaviedol mechanizmus, prostredníctvom ktorého by takéto vnútroštátne opatrenia mohli zostať naďalej platné (ochranná doložka).

(8)

Nedovolená výroba výbušnín by sa mala sťažiť stanovením prahových hodnôt koncentrácií látok vo vzťahu k prekurzorom výbušnín. Pod úrovňou týchto prahových hodnôt je zabezpečený voľný pohyb týchto prekurzorov výbušnín, ktorý podlieha bezpečnostnému mechanizmu; nad úrovňou týchto prahových hodnôt by sa prístup širokej verejnosti k týmto prekurzorom výbušnín mal obmedziť.

(9)

Členovia širokej verejnosti by preto nemali mať možnosť získavať, dovážať, vlastniť ani používať tieto prekurzory výbušnín nad úroveň týchto prahových hodnôt koncentrácií. Je však vhodné, aby členovia širokej verejnosti mali možnosť získavať, dovážať, vlastniť alebo používať takéto prekurzory výbušnín na legitímne účely, len ak sú držiteľmi príslušného povolenia.

(10)

Okrem toho vzhľadom na skutočnosť, že niektoré členské štáty už majú zavedené registračné systémy, ktoré sa používajú na kontrolu sprístupňovania niektorých alebo všetkých látok obmedzených týmto nariadením, ktoré sa nemajú sprístupniť členom širokej verejnosti, je vhodné v tomto nariadení stanoviť systém registrácie uplatniteľný na niektoré alebo všetky tieto látky.

(11)

Peroxid vodíka, nitrometán a kyselinu dusičnú hojne využívajú členovia širokej verejnosti na legitímne účely. Členské štáty by preto mali na účely udelenia prístupu k týmto látkam v danej miere koncentrácií uplatňovať skôr systém registrácie podľa tohto nariadenia ako systém povoľovania.

(12)

Vzhľadom na veľmi špecifický predmet úpravy možno ciele tohto nariadenia dosiahnuť tak, že v súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality sa členským štátom ponechá možnosť rozhodnúť sa, či členom širokej verejnosti umožnia obmedzený prístup v súlade s týmto nariadením.

(13)

S cieľom presadzovať legitímne ciele verejnej bezpečnosti a zároveň zabezpečiť čo najmenšie narušenie riadneho fungovania vnútorného trhu je vhodné ustanoviť systém povoľovania, v súlade s ktorým by člen širokej verejnosti, ktorý získal látku obmedzenú týmto nariadením, ktorá sa nemá sprístupniť členom širokej verejnosti, alebo zmes či látku obsahujúcu túto látku v koncentrácii vyššej, ako je limitná hodnota, mohol túto látku doviezť z iného členského štátu alebo tretej krajiny do členského štátu, ktorý umožňuje prístup k uvedenej látke v súlade s akýmkoľvek systémom ustanoveným v tomto nariadení.

(14)

S cieľom účinného vykonávania ustanovení týkajúcich sa dovozu prekurzorov výbušnín, sa členské štáty vyzývajú k tomu, aby zabezpečili informovanie medzinárodných cestujúcich o obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na dovoz látok obmedzených týmto nariadením, ktoré sa nemajú sprístupniť členom širokej verejnosti. Členské štáty sa z rovnakého dôvodu tiež vyzývajú zabezpečiť, aby aj široká verejnosť bola informovaná o týchto obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na malé zásielky určené súkromným osobám a zásielky, ktoré si koneční spotrebitelia objednávajú na diaľku.

(15)

Informácie, ktoré členské štáty poskytnú priemyslu, najmä malým a stredným podnikom (MSP), by mohli byť cenným prostriedkom podpory súladu s týmto nariadením so zreteľom na význam minimalizovania administratívneho zaťaženia MSP.

(16)

Keďže zákaz používania prekurzorov výbušnín v rámci odborných činností by bol neprimeraný, obmedzenia týkajúce sa sprístupňovania, dovozu, vlastnenia a používania prekurzorov výbušnín by sa mali vzťahovať iba na širokú verejnosť. Vzhľadom na všeobecné ciele tohto nariadenia je však vhodné ustanoviť mechanizmus nahlasovania, ktorý by sa vzťahoval na profesionálnych používateľov v celom dodávateľskom reťazci, ako aj na členov širokej verejnosti zapojených do transakcií, ktoré buď pre ich povahu, alebo rozsah možno považovať za podozrivé. Na tento účel by členské štáty mali zriadiť vnútroštátne kontaktné miesta na nahlasovanie podozrivých transakcií.

(17)

Viaceré transakcie týkajúce sa prekurzorov výbušnín by sa mohli považovať za podozrivé a preto by malo byť možné ich nahlásiť. Ide napríklad o prípad, kde potenciálny zákazník (profesionál alebo neprofesionálny používateľ) zjavne nie je schopný jasne opísať zamýšľané použitie, zjavne nepozná zamýšľané použitie alebo ho nevie vierohodne vysvetliť, zamýšľa kúpiť neobvyklé množstvá, neobvyklé koncentrácie alebo neobvyklé kombinácie látok, nie je ochotný predložiť preukaz totožnosti alebo uviesť miesto bydliska alebo trvá na použití neobvyklých spôsobov platby vrátane platby vysokej čiastky v hotovosti. Hospodárske subjekty by mali mať možnosť vyhradiť si právo takúto transakciu odmietnuť.

(18)

Vzhľadom na všeobecné ciele tohto nariadenia sa príslušné orgány vyzývajú, aby informovali príslušné vnútroštátne kontaktné miesto o každom zamietnutí žiadosti o povolenie, ak je toto zamietnutie založené na odôvodnených pochybnostiach o legitímnosti zamýšľaného použitia alebo úmysloch používateľa. Príslušné orgány sa tiež vyzývajú, aby informovali vnútroštátne kontaktné miesto o každom pozastavení alebo zrušení povolenia.

(19)

S cieľom predchádzať možnému nedovolenému používaniu prekurzorov výbušnín a takéto používanie odhaľovať je žiaduce, aby vnútroštátne kontaktné miesta viedli záznamy o nahlásených podozrivých transakciách a aby príslušné vnútroštátne orgány prijímali opatrenia potrebné na vyšetrenie okolností konkrétnych prípadov vrátane toho, či je príslušná hospodárska činnosť, ktorú vykonáva profesionálny používateľ zúčastnený na podozrivej transakcii, skutočná.

(20)

Kde je to možné, mali by sa stanoviť prahové hodnoty koncentrácií, pri ktorých prekročení je prístup k určitým prekurzorom výbušnín obmedzený, zatiaľ čo pre určité iné prekurzory výbušnín by sa malo stanoviť len nahlasovanie podozrivých transakcií. Medzi kritériá, na základe ktorých sa určuje, ktoré opatrenia by sa mali vzťahovať na ktoré prekurzory výbušnín, patrí miera hrozby spojená s príslušným prekurzorom výbušnín, objem obchodu s príslušným prekurzorom výbušnín a možnosť stanoviť úroveň koncentrácie, pod ktorou by sa prekurzor výbušnín mohol ešte používať na legitímne účely, na ktoré sa sprístupňuje. Týmito kritériami by sa mali naďalej riadiť ďalšie opatrenia, ktoré by sa mohli prijať v súvislosti s prekurzormi výbušnín, ktoré v súčasnosti nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(21)

Obmedziť prahové hodnoty koncentrácie hexamínu v palivových tabletách nie je technicky možné. Okrem toho existuje veľa legitímnych použití kyseliny sírovej, acetónu, dusičnanu draselného, dusičnanu sodného, dusičnanu vápenatého a dusičnanu amónno-vápenatého. Nariadením na úrovni Únie, ktorým by sa obmedzil predaj týchto látok širokej verejnosti, by spotrebiteľom, verejným orgánom a podnikom vznikli neúmerne vysoké administratívne náklady a náklady spojené s jeho dodržiavaním. Vzhľadom na ciele tohto nariadenia by sa však mali prijať opatrenia na uľahčenie nahlasovania podozrivých transakcií v prípade hexamínových palivových tabliet a takých ďalších prekurzorov výbušnín, v prípade ktorých neexistujú bezpečné a vhodné alternatívy.

(22)

Jedným spôsobom získavania východiskových materiálov na nedovolenú výrobu výbušnín sú krádeže prekurzorov výbušnín. Preto je vhodné ustanoviť nahlasovanie krádeží a zmiznutí značného množstva látok podliehajúcich opatreniam podľa tohto nariadenia. Vnútroštátne kontaktné miesta sa vyzývajú, aby s cieľom uľahčiť vypátranie páchateľov a upozorniť príslušné orgány v iných členských štátoch na možné hrozby využívali v prípade potreby systém včasného varovania Europolu.

(23)

Členské štáty by preto mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií v prípade porušenia tohto nariadenia. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odradzujúce.

(24)

Podľa prílohy XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (4) sa členom širokej verejnosti zakazuje dodávať dusičnan amónny, ktorý by sa dal ľahko zneužiť ako prekurzor výbušnín. Dodávky dusičnanu amónneho určitým profesionálnym používateľom, najmä poľnohospodárom, sú však povolené. Tieto dodávky by preto mali podliehať mechanizmu nahlasovania podozrivých transakcií zriadenému týmto nariadením, keďže nariadene (ES) č. 1907/2006 neobsahuje zodpovedajúcu požiadavku.

(25)

V tomto nariadení sa vyžaduje spracovanie osobných údajov a ich ďalšie sprístupnenie tretím stranám v prípade podozrivých transakcií. Toto spracovanie a sprístupnenie predstavuje závažný zásah do základného práva na súkromný život a práva na ochranu osobných údajov. Spracovanie osobných údajov vykonávané v rámci tohto nariadenia upravuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (5). Preto by sa mala zabezpečiť náležitá ochrana základného práva na ochranu osobných údajov jednotlivcov, ktorých osobné údaje sa spracúvajú pri uplatňovaní tohto nariadenia. Najmä spracovanie osobných údajov v súvislosti s povoľovaním, registráciou transakcií a nahlasovaním podozrivých transakcií by malo prebiehať v súlade so smernicou 95/46/ES vrátane všeobecných zásad ochrany údajov, ako je minimalizácia údajov, obmedzenie účelu, primeranosť a potrebnosť a v súlade s požiadavkou náležitým spôsobom rešpektovať práva dotknutej osoby na prístup k údajom, ich opravu a vymazanie.

(26)

Výber látok, ktoré teroristi a iní páchatelia trestných činov používajú na nedovolenú výrobu výbušnín, sa môže rýchlo meniť. Malo by byť preto možné zahrnúť do režimu ustanoveného týmto nariadením aj ďalšie látky, ak je to v prípade potreby naliehavé.

(27)

S cieľom zohľadniť vývoj zneužívania látok ako prekurzorov výbušnín a po uskutočnení náležitých konzultácií s príslušnými zainteresovanými stranami v záujme zohľadnenia potenciálneho významného vplyvu na hospodárske subjekty by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na zmeny a doplnenia prahových hodnôt koncentrácií pri prekročení ktorých sa určité obmedzené látky nemajú sprístupniť všeobecnej verejnosti a na vytvorenie zoznamu ďalších látok, pri ktorých sa majú nahlásiť podozrivé transakcie. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a tvorbe delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť súbežné, včasné a primerané zasielanie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(28)

Komisia by mala neustále preskúmavať zoznam látok, ktoré sa nemajú sprístupniť verejnosti pre prekročení určitých prahových hodnôt koncentrácií a zoznam látok, pri ktorých sa majú nahlásiť podozrivé transakcie. Komisia by mala v opodstatnených prípadoch vypracovať v súlade s riadnym legislatívnym postupom legislatívne návrhy s cieľom doplniť do týchto zoznamov novú látku alebo nejakú látku zo zoznamov vypustiť, aby sa zohľadnil vývoj v zneužívaní látok ako prekurzorov výbušnín.

(29)

S cieľom venovať pozornosť látkam, ktoré ešte nie sú obmedzené týmto nariadením, ale v súvislosti s ktorými niektorý členský štát nadobudne dôvodné podozrenie, že by sa mohli použiť na nedovolenú výrobu výbušnín, by sa mala uviesť ochranná doložka ustanovujúca primeraný postup na úrovni Únie.

(30)

Okrem toho je vzhľadom na špecifické riziká, ktoré sa majú riešiť v tomto nariadení, vhodné umožniť členským štátom za určitých okolností prijať ochranné opatrenia aj v súvislosti s látkami, ktoré už podliehajú opatreniam podľa tohto nariadenia.

(31)

Pokiaľ ide o informácie, ktoré sa majú poskytnúť Komisii a členským štátom by vzhľadom na požiadavky podľa tohto nariadenia, nebolo vhodné, aby takéto nové ochranné opatrenia podliehali režimu ustanovenému v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (6), bez ohľadu na to, či sa vzťahujú na látky, ktoré už podliehajú opatreniam podľa tohto nariadenia alebo na látky, ktoré nie sú takto obmedzené.

(32)

Vzhľadom na ciele tohto nariadenia a vplyv, ktorý môže mať na bezpečnosť občanov a vnútorný trh, by Komisia mala na základe priebežných diskusií v rámci Stáleho výboru pre prekurzory predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej sa bude venovať akýmkoľvek problémom vyplývajúcim z vykonávania tohto nariadenia, ako aj otázke, či je žiaduce a reálne rozšíriť jeho rozsah pôsobnosti, pokiaľ ide o profesionálnych používateľov a aj pokiaľ ide o zahrnutie látok, ktoré síce nepodliehajú opatreniam podľa tohto nariadenia, ale boli identifikované ako použité na nedovolenú výrobu výbušnín, do ustanovení o nahlasovaní podozrivých transakcií, zmiznutí a krádeží (neurčené prekurzory výbušnín). Okrem toho by Komisia mala na základe relevantných skúseností členských štátov a s ohľadom na náklady a prínosy predložiť správu, v ktorej preskúma, či je z hľadiska ohrozenia verejnej bezpečnosti žiaduce a reálne systém ďalej posilniť a zosúladiť. V rámci preskúmania by Komisia mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej preskúma možnosti presunutia ustanovení o dusičnane amónnom z nariadenia (ES) č. 1907/2006 do tohto nariadenia.

(33)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to obmedzenie prístupu širokej verejnosti k prekurzorom výbušnín, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu obmedzenia je ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(34)

Podľa článku 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (7) poskytol európsky dozorný úradník pre ochranu údajov svoje stanovisko (8).

(35)

V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady ustanovené najmä v Charte základných práv Európskej únie, najmä pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, slobodu podnikania, právo vlastniť majetok a zásadu nediskriminácie. Členské štáty by mali toto nariadenie uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú harmonizované pravidlá týkajúce sa sprístupňovania, dovozu, vlastníctva a používania látok alebo zmesí, ktoré by sa mohli zneužiť na nedovolenú výrobu výbušnín, s cieľom obmedziť ich dostupnosť širokej verejnosti a zabezpečiť náležité nahlasovanie podozrivých transakcií v rámci celého dodávateľského reťazca.

Týmto nariadením nie sú dotknuté iné prísnejšie ustanovenia práva Únie týkajúce sa látok uvedených v prílohách.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na látky uvedené v prílohách a na zmesi a látky obsahujúce tieto látky.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a)

výrobky vymedzené v článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

b)

pyrotechnické výrobky vymedzené v článku 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (9), pyrotechnické výrobky, ktoré sú podľa vnútroštátnych právnych predpisov určené na nekomerčné použitie ozbrojenými silami, orgánmi presadzovania práva alebo hasičským zborom, pyrotechnické vybavenie námorných lodí patriace do rozsahu pôsobnosti smernice Rady 96/98/ES z 20. decembra 1996 o vybavení námorných lodí (10), pyrotechnické výrobky určené na použitie v leteckom priemysle alebo kapsle určené do hračiek;

c)

lieky legitímne sprístupnené členovi širokej verejnosti na základe lekárskeho predpisu v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„látka“ je látka v zmysle článku 3 bodu 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

2.

„zmes“ je zmes v zmysle článku 3 bodu 2 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

3.

„výrobok“ je výrobok v zmysle článku 3 bodu 3 nariadenia (ES) č. 1907/2006;

4.

„sprístupnenie“ je akékoľvek dodávanie, či už za úhradu alebo bezplatne;

5.

„dovoz“ je akt dovezenia určitej látky na územie členského štátu, či už z iného členského štátu alebo z tretej krajiny;

6.

„použitie“ je akékoľvek spracovanie, zostavenie, uskladnenie, úprava alebo miešanie aj v rámci výroby výrobku alebo akékoľvek iné použitie;

7.

„člen širokej verejnosti“ je každá fyzická osoba, ktorá koná na účely, ktoré nie sú spojené s jeho obchodovaním, podnikaním alebo výkonom povolania;

8.

„podozrivá transakcia“ je každá transakcia týkajúca sa látok uvedených v prílohách alebo zmesí či látok obsahujúcich tieto látky vrátane transakcií v prospech profesionálnych používateľov, ak existuje dôvodné podozrenie, že látka alebo zmes je určená na nedovolenú výrobu výbušnín;

9.

„hospodársky subjekt“ je každá fyzická alebo právnická osoba, verejný subjekt alebo skupina týchto osôb a/alebo orgánov, ktorá dodáva na trh výrobky alebo poskytuje na trhu služby;

10.

„obmedzený prekurzor výbušnín“ je látka uvedená v prílohe I s koncentráciou vyššou ako je zodpovedajúca prahová hodnota stanovená v tejto prílohe a zahŕňa zmes alebo inú látku, v ktorej sa nachádza takáto látka uvedená na zozname s koncentráciou vyššou, ako je zodpovedajúca prahová hodnota.

Článok 4

Sprístupnenie, dovoz, vlastníctvo a použitie

1.   Obmedzené prekurzory výbušnín sa nesprístupňujú členom širokej verejnosti, títo ich nedovážajú, nevlastnia ani nepoužívajú.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, členský štát môže ponechať alebo stanoviť režim povoľovania, ktorý umožňuje, aby sa obmedzené prekurzory výbušnín sprístupňovali členom širokej verejnosti alebo aby ich členovia širokej verejnosti mohli vlastniť alebo používať pod podmienkou, že člen širokej verejnosti získa a na požiadanie predloží povolenie na ich získavanie, vlastníctvo alebo používanie, ktoré v súlade s článkom 7 vydal príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa daný obmedzený prekurzor výbušnín bude získavať, vlastniť alebo používať.

3.   Bez ohľadu na odseky 1 a 2, členský štát môže ponechať alebo stanoviť registračný režim, ktorý umožňuje, aby sa nasledovné obmedzené prekurzory výbušnín sprístupňovali členom širokej verejnosti alebo aby ich členovia širokej verejnosti vlastnili alebo používali, ak hospodársky subjekt, ktorý ich sprístupňuje, zaregistruje každú transakciu v súlade s podrobnými opatreniami ustanovenými v článku 8:

a)

peroxid vodíka (CAS RN 7722-84-1) v koncentráciách vyšších ako je prahová hodnota stanovená v prílohe I, ale nie vyšších ako 35 % hm.;

b)

nitrometán (CAS RN 75-52-5) v koncentráciách vyšších ako je prahová hodnota stanovená v prílohe I, ale nie vyšších ako 40 % hm.;

c)

kyselina dusičná (CAS RN 7697-37-2) v koncentráciách vyšších ako je prahová hodnota stanovená v prílohe I, ale nie vyšších ako 10 % hm.

4.   Členské štáty oznámia Komisii všetky opatrenia, ktoré prijmú na účely vykonávania ktoréhokoľvek z režimov uvedených v odsekoch 2 a 3. V oznámení sa stanovia obmedzené prekurzory výbušnín, pre ktoré daný členský štát udelil výnimku.

5.   Komisia zverejní zoznam opatrení, ktoré členské štáty oznámia v súlade s odsekom 4.

6.   V prípade, že člen širokej verejnosti má v úmysle doviezť obmedzený prekurzor výbušnín na územie členského štátu, ktorý ustanovil výnimku z odseku 1 uplatnením režimu povoľovania v súlade s odsekom 2 a/alebo registračného režimu v súlade s odsekom 3 alebo s článkom 17, táto osoba získa a na požiadanie predloží príslušnému orgánu povolenie vydané v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 7, ktoré platia v danom členskom štáte.

7.   Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje obmedzený prekurzor výbušnín členovi širokej verejnosti v súlade s odsekom 2, pri každej transakcii požaduje predloženie povolenia, alebo ak sa sprístupňuje v súlade s odsekom 3, vykoná záznam o transakcii, a to v súlade s režimom ustanoveným členským štátom, v ktorom sa obmedzený prekurzor výbušnín sprístupňuje.

Článok 5

Označovanie

Hospodársky subjekt, ktorý má v úmysle sprístupňovať členovi širokej verejnosti obmedzené prekurzory výbušnín, zabezpečí buď nalepením náležitého označenia, alebo overením toho, či sa náležité označenie nalepilo, aby na obale bolo jasne uvedené, že nákup, vlastníctvo alebo používanie tohto obmedzeného prekurzora výbušnín členmi širokej verejnosti podlieha obmedzeniu ustanovenému v článku 4 ods. 1, 2 a 3.

Článok 6

Voľný pohyb

Bez toho, aby bola dotknutý článok 1 druhý odsek a článok 13, a pokiaľ sa v tomto nariadení alebo v inom právnom akte Únie neustanovuje inak, členské štáty z dôvodu súvisiaceho so zabránením nedovolenej výrobe výbušnín nezakazujú, neobmedzujú ani nekladú prekážky tomu, aby sa na trhu sprístupňovali:

a)

látky uvedené v prílohe I v koncentráciách nepresahujúcich prahové hodnoty stanovené v tomto nariadení, alebo

b)

látky uvedené v prílohe II.

Článok 7

Povolenia

1.   Každý členský štát, ktorý vydáva povolenia členom širokej verejnosti, ktorí majú legitímny záujem získať, dovážať, vlastniť alebo používať obmedzené prekurzory výbušnín, stanoví pravidlá udeľovania povolenia ustanoveného v článku 4 ods. 2 a 6. Pri zvažovaní, či udeliť povolenie, zohľadní príslušný orgán členského štátu všetky relevantné okolnosti, a najmä legitímnosť zamýšľaného použitia látky. Povolenia sa neudelí, ak existujú dôvodné pochybnosti týkajúce sa legitímnosti zamýšľaného použitia alebo zámerov používateľa použiť látku na legitímny účel.

2.   Príslušný orgán sa môže rozhodnúť ako obmedzí platnosť povolenia prostredníctvom povolenia jednorazového alebo viacnásobného použitia na obdobie nepresahujúce tri roky. Príslušný orgán môže zaviazať držiteľa povolenia, aby do stanoveného dátumu uplynutia platnosti povolenia preukázal, že naďalej spĺňa podmienky, za ktorých bolo povolenie udelené. V povolení sa uvádzajú obmedzené prekurzory výbušnín, na ktoré je povolenie vydané.

3.   Príslušné orgány môžu od žiadateľov požadovať poplatok za žiadosť o povolenie. Takýto poplatok nesmie presiahnuť náklady na spracovanie žiadosti.

4.   Príslušný orgán môže povolenie pozastaviť alebo zrušiť, ak má dôvodné podozrenie, že podmienky, za ktorých bolo povolenie udelené, už nie sú viac splnené.

5.   Odvolania proti rozhodnutiu príslušného orgánu a spory týkajúce sa dodržania podmienok povolenia rieši príslušný orgán zodpovedný podľa vnútroštátneho práva.

6.   Povolenia udelené príslušnými orgánmi členského štátu sa môžu uznať v iných členských štátoch. Komisia po konzultácii so Stálym výborom pre prekurzory vypracuje do 2. septembra 2014 usmernenia týkajúce sa technických náležitostí povolení s cieľom uľahčiť ich vzájomné uznávanie. Tieto usmernenia obsahujú aj informácie o tom, aké údaje majú zahŕňať povolenia platné pre dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín, ako aj návrh vzoru takýchto povolení.

Článok 8

Registrácia transakcií

1.   Na účely registrácie podľa článku 4 ods. 3 sa členovia širokej verejnosti identifikujú prostredníctvom oficiálneho dokladu totožnosti.

2.   Register zahŕňa aspoň tieto informácie:

a)

meno, adresu a podľa okolností buď osobné číslo člena širokej verejnosti, alebo druh a číslo ich oficiálneho dokladu totožnosti;

b)

názov látky alebo zmesi vrátane miery jej koncentrácie;

c)

množstvo látky alebo zmesi;

d)

zamýšľané použitie látky alebo zmesi, ako ho uvádza člen širokej verejnosti;

e)

dátum a miesto transakcie;

f)

podpis člena širokej verejnosti.

3.   Register sa uchováva počas piatich rokov odo dňa uskutočnenia transakcie. Počas tohto obdobia je register k dispozícii na kontrolu na základe žiadosti príslušných orgánov.

4.   Register sa uchováva písomne na papieri alebo inom trvanlivom nosiči a je k dispozícii na kontrolu kedykoľvek počas celého obdobia stanoveného v odseku 3. Všetky elektronicky uchované údaje musia byť:

a)

v súlade s formátom a obsahom zodpovedajúcich dokumentov v papierovej forme a

b)

kedykoľvek bezprostredne k dispozícii počas celého obdobia stanoveného v odseku 3.

Článok 9

Nahlasovanie podozrivých transakcií, zmiznutí a krádeží

1.   V súlade s týmto článkom sa nahlasujú podozrivé transakcie týkajúce sa látok uvedených v prílohách alebo zmesí či látok obsahujúcich tieto látky.

2.   Každý členský štát zriadi na účely nahlasovania podozrivých transakcií jedno alebo viacero vnútroštátnych kontaktných miest a jasne uvedie ich telefónne číslo a e-mailovú adresu.

3.   Hospodárske subjekty si môžu vyhradiť právo podozrivú transakciu zamietnuť a bez zbytočného odkladu nahlásia túto transakciu alebo pokus o ňu, a pokiaľ možno aj totožnosť zákazníka, vnútroštátnemu kontaktnému miestu členského štátu, v ktorom sa transakcia uskutočnila alebo sa uskutočnil pokus o ňu v prípade, ak majú dôvodné podozrenie, že navrhovaná transakcia týkajúca sa jednej alebo viacerých látok uvedených v prílohách alebo týkajúca sa zmesí či látok obsahujúcich tieto látky, je podozrivou transakciou s ohľadom na všetky okolnosti, a najmä ak potenciálny zákazník:

a)

zjavne nie je schopný jasne opísať zamýšľané použitie látky alebo zmesi;

b)

zjavne nepozná zamýšľané použitie látky alebo zmesi alebo ho nevie vierohodne vysvetliť;

c)

zamýšľa kúpiť látky v množstvách, kombináciách alebo koncentráciách neobvyklých pre súkromné použitie;

d)

nie je ochotný predložiť doklad totožnosti alebo uviesť miesto bydliska, alebo

e)

trvá na použití neobvyklých spôsobov platby vrátane platby vysokej čiastky v hotovosti.

4.   Hospodárske subjekty tiež nahlásia zmiznutia a krádeže značného množstva látok uvedených v prílohách a zmesí či látok obsahujúcich tieto látky vnútroštátnemu kontaktnému miestu členského štátu, v ktorom ku zmiznutiu alebo krádeži došlo.

5.   S cieľom uľahčiť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi a hospodárskymi subjektmi vypracuje Komisia po konzultácii so Stálym výborom pre prekurzory do 2. septembra 2014 usmernenia na pomoc chemickému dodávateľskému reťazcu a prípadne príslušným orgánom. Usmernenia poskytujú najmä:

a)

informácie o tom, ako rozpoznať a nahlásiť podozrivé transakcie, najmä pokiaľ ide o koncentrácie a/alebo množstvá látok uvedených v prílohe II, do akých obvykle nie sú potrebné žiadne opatrenia;

b)

informácie o tom, ako rozpoznať a nahlásiť zmiznutia a krádeže významného množstva;

c)

iné informácie, ktoré sa považujú za užitočné.

Komisia pravidelne aktualizuje usmernenia.

6.   Príslušné orgány zabezpečia, aby sa usmernenia ustanovené v odseku 5 pravidelne šírili spôsobom, ktorý príslušné orgány považujú za vhodný v súlade s cieľmi týchto usmernení.

Článok 10

Ochrana údajov

Členské štáty zabezpečia, aby spracovanie osobných údajov vykonávané pri uplatňovaní tohto nariadenia bolo v súlade so smernicou 95/46/ES. Členské štáty zabezpečia najmä, aby spracovanie osobných údajov potrebné na udelenie povolenia podľa článku 4 ods. 2 a 6 a článku 7 tohto nariadenia alebo na registráciu transakcií podľa článkov 4 ods. 3 a článkov 8 a 17 tohto nariadenia, ako aj na nahlasovanie podozrivých transakcií podľa článku 9 tohto nariadenia bolo v súlade so smernicou 95/46/ES.

Článok 11

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných za porušenie tohto nariadenia a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 12

Zmena a doplnenie príloh

1.   Komisia sa splnomocňuje prijímať delegované akty v súlade s článkom 14 v súvislosti so zmenami prahových hodnôt v prílohe I v rozsahu, ktorý je potrebný na zohľadnenie vývoja zneužívania látok ako prekurzorov výbušnín, alebo na základe výskumu a testovania, ako aj v súvislosti s doplnením látok do prílohy II, ak je to potrebné na zohľadnenie vývoja zneužívania látok ako prekurzorov výbušnín. Komisia sa v rámci prípravy delegovaných aktov snaží konzultovať s relevantnými zainteresovanými stranami, najmä z oblasti chemického priemyslu a maloobchodného predaja.

Ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v prípade náhlej zmeny v posúdení rizika, pokiaľ ide o zneužitie látok na nedovolenú výrobu výbušnín, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup ustanovený v článku 15.

2.   Komisia prijme v súvislosti s každou zmenou prahových hodnôt v prílohe I a každým doplnením novej látky do prílohy II samostatný delegovaný akt. Každý delegovaný akt vychádza z analýzy, ktorá preukazuje, že zmena a doplnenie by nemali viesť k neprimeranému zaťaženiu hospodárskych subjektov ani spotrebiteľov, pričom sa náležite zohľadnia ciele, ktoré sa majú dosiahnuť.

Článok 13

Ochranná doložka

1.   Ak má členský štát dôvodné podozrenie, že konkrétna látka, ktorá nie je uvedená v prílohách, by sa mohla použiť na nedovolenú výrobu výbušnín, môže obmedziť alebo zakázať sprístupnenie, vlastníctvo a používanie tejto látky alebo zmesi či látky obsahujúcej túto látku, alebo môže ustanoviť, že táto látka podlieha nahlasovaniu podozrivých transakcií v súlade s článkom 9.

2.   Ak má členský štát dôvodné podozrenie, že konkrétna látka uvedená v prílohe I by sa mohla použiť na nedovolenú výrobu výbušnín v koncentrácii nižšej ako je prahová hodnota stanovená v prílohe I, môže ďalej obmedziť alebo zakázať sprístupnenie, vlastníctvo a používanie tejto látky tým, že stanoví nižšiu hodnotu koncentrácie.

3.   Ak má členský štát opodstatnené dôvody na stanovenie prahovej hodnoty koncentrácie, nad ktorou by látka uvedená v prílohe II mala podliehať obmedzeniam, ktoré sa inak vzťahujú na obmedzené prekurzory výbušnín, môže obmedziť alebo zakázať sprístupnenie, vlastníctvo a používanie tejto látky tým, že stanoví maximálnu povolenú koncentráciu.

4.   Členský štát, ktorý obmedzí alebo zakáže látky v súlade s odsekom 1, 2 alebo 3, bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty, pričom uvedie dôvody tohto rozhodnutia.

5.   Komisia na základe informácií oznámených podľa odseku 4 bezodkladne preskúma, či je potrebné vypracovať zmeny a doplnenia príloh v súlade s článkom 12 ods. 1, alebo vypracovať legislatívny návrh na zmenu a doplnenie príloh. Dotknutý členský štát v prípade potreby zmení a doplní alebo zruší svoje vnútroštátne opatrenia, aby zohľadnil akúkoľvek takúto zmenu a doplnenie príloh.

6.   Členské štáty do 2. júna 2013 oznámia Komisii všetky existujúce vnútroštátne opatrenia, ktoré obmedzujú alebo zakazujú sprístupnenie, vlastníctvo a používanie látky alebo akejkoľvek zmesi či látky obsahujúcej túto látku z toho dôvodu, že by sa mohla použiť na nedovolenú výrobu výbušnín.

Článok 14

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 12 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 1. marca 2013. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 12 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 nadobúda účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 15

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 5. V takomto prípade Komisia bezodkladne po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 16

Prechodné ustanovenie

Vlastníctvo a používanie obmedzených prekurzorov výbušnín členmi širokej verejnosti je povolené do 2. marca 2016.

Článok 17

Existujúce registračné režimy

Členský štát, ktorý má k 1. marca 2013 zavedený režim, v rámci ktorého sú hospodárske subjekty povinné registrovať transakcie, ktorými členom širokej verejnosti sprístupňujú jeden alebo viac obmedzených prekurzorov výbušnín, sa môže odchýliť od článku 4 ods. 1 alebo ods. 2 uplatňovaním tohto registračného režimu v súlade s článkom 8 na niektoré alebo všetky látky uvedené v prílohe I. Pravidlá ustanovené v článku 4 ods. 4 až 7 sa uplatňujú primerane.

Článok 18

Preskúmanie

1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 2. septembra 2017 správu, v ktorej preskúma:

a)

akékoľvek problémy, ktoré vznikli v dôsledku uplatňovania tohto nariadenia;

b)

či je z hľadiska ohrozenia verejnej bezpečnosti terorizmom a inou závažnou trestnou činnosťou žiaduce a reálne systém ďalej posilniť a zosúladiť, pričom zohľadní skúsenosti členských štátov v rámci uplatňovania tohto nariadenia vrátane akýchkoľvek zistených bezpečnostných nedostatkov, ako aj náklady a prínosy pre členské štáty, hospodárske subjekty a iné relevantné zainteresované strany;

c)

či je žiaduce a reálne rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia na profesionálnych používateľov, pričom zohľadní zaťaženie hospodárskych subjektov, ako aj ciele tohto nariadenia;

d)

či je žiaduce a reálne zahrnúť neurčené prekurzory výbušnín do ustanovení o nahlasovaní podozrivých transakcií, zmiznutí a krádeží.

2.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade do 2. marca 2015 správu, v ktorej preskúma možnosti presunutia príslušných ustanovení o dusičnane amónnom z nariadenia (ES) č. 1907/2006 do tohto nariadenia.

3.   Komisia podľa potreby na základe správ uvedených v odsekoch 1 a 2 predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na príslušnú zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 2. septembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 15. januára 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predsedníčka

L. CREIGHTON


(1)  Ú. v. EÚ C 84, 17.3.2011, s. 25.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 20. novembra 2012 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. decembra 2012.

(3)  Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(6)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(7)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  Ú. v. EÚ C 101, 1.4.2011, s. 1.

(9)  Ú. v. EÚ L 154, 14.6.2007, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 46, 17.2.1997, s. 25.


PRÍLOHA I

Látky, ktoré sa nesprístupňujú členom širokej verejnosti samostatne ani v zmesiach či látkach, ktoré ich obsahujú, okrem prípadov, ak je koncentrácia nižšia alebo rovnaká ako prahové hodnoty uvedené nižšie:

Názov látky a registračné číslo Chemical Abstract Service

(číslo CAS)

Prahová hodnota

Kód kombinovanej nomenklatúry (KN) pre samostatnú chemicky definovanú zlúčeninu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v poznámke 1 kapitoly 28 alebo 29 KN (1)

Kód kombinovanej nomenklatúry (KN) pre zmes bez zložiek (napr. ortuť, vzácne kovy, kovy vzácnych zemín alebo rádioaktívne prvky), ktoré by stanovovali klasifikáciu podľa iného kódu KN (1)

Peroxid vodíka

(číslo CAS 7722-84-1)

12 % hm.

2847 00 00

3824 90 97

Nitrometán

(číslo CAS 75-52-5)

30 % hm.

2904 20 00

3824 90 97

Kyselina dusičná

(číslo CAS 7697-37-2)

3 % hm.

2808 00 00

3824 90 97

Chlorečnan draselný

(číslo CAS 3811-04-9)

40 % hm.

2829 19 00

3824 90 97

Chloristan draselný

(číslo CAS 7778-74-7)

40 % hm.

2829 90 10

3824 90 97

Chlorečnan sodný

(číslo CAS 7775-09-9)

40 % hm.

2829 11 00

3824 90 97

Chloristan sodný

(číslo CAS 7601-89-0)

40 % hm.

2829 90 10

3824 90 97


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 948/2009 (Ú. v. EÚ L 287, 31.10.2009, s. 1).


PRÍLOHA II

Látky samostatné alebo v zmesiach či látkach, v prípade ktorých sa nahlasujú podozrivé transakcie

Názov látky a registračné číslo Chemical Abstract Service

(číslo CAS)

Kód kombinovanej nomenklatúry (KN) pre samostatnú chemicky definovanú zlúčeninu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v poznámke 1 kapitoly 28, poznámke 1 kapitoly 29 alebo poznámke 1 písm. b) kapitoly 31 KN (1)

Kód kombinovanej nomenklatúry (KN) pre zmesi bez zložiek (napr. ortuť, vzácne kovy, kovy vzácnych zemín alebo rádioaktívne prvky), ktoré by stanovovali klasifikáciu pod iným kódom KN (1)

Hexamín

(číslo CAS 100-97-0)

2921 29 00

3824 90 97

Kyselina sírová

(číslo CAS 7664-93-9)

2807 00 10

3824 90 97

Acetón

(číslo CAS 67-64-1)

2914 11 00

3824 90 97

Dusičnan draselný

(číslo CAS 7757-79-1)

2834 21 00

3824 90 97

Dusičnan sodný

(číslo CAS 7631-99-4)

3102 50 10 (prírodný)

3824 90 97

3102 50 90 (iný ako prírodný)

3824 90 97

Dusičnan vápenatý

(číslo CAS 10124-37-5)

2834 29 80

3824 90 97

Dusičnan amónno-vápenatý

(číslo CAS 15245-12-2)

3102 60 00

3824 90 97

Dusičnan amónny

(číslo CAS 6484-52-2) [v koncentrácii 16 % hmotnosti dusíka vo vzťahu k dusičnanu amónnemu alebo vyššej]

3102 30 10 (vo vodnom roztoku)

3824 90 97

3102 30 90 (iné)


(1)  Nariadenie (ES) č. 948/2009.