12.7.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 181/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 600/2012

z 21. júna 2012

o overovaní správ o emisiách, správ o tonokilometroch a akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 15 štvrtý odsek,

keďže:

(1)

Na akreditáciu overovateľov je potrebný celkový rámec pravidiel akreditácie, aby sa zabezpečilo, že overovanie správ prevádzkovateľov alebo prevádzkovateľov lietadiel v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii, ktoré sa majú predkladať v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 601/2012 z 21. júna 2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (2), vykonávajú overovatelia, ktorí sú technicky spôsobilí na vykonávanie zverenej úlohy nezávislým a nestranným spôsobom a v súlade s požiadavkami a zásadami stanovenými v tomto nariadení.

(2)

Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (3) sa ustanovil všeobecný rámec, ktorým sa uľahčuje voľný pohyb služieb a poskytovateľov služieb v Únii a súčasne sa zachováva vysoká kvalita služieb. Celoeurópska harmonizácia pravidiel akreditácie a overovania v rámci systému obchodovania s emisiami v Únii by mala prispieť ku konkurenčnému trhu overovateľov a súčasne zabezpečiť prevádzkovateľom a prevádzkovateľom lietadiel transparentnosť a informovanosť.

(3)

Pri vykonávaní článku 15 smernice 2003/87/ES je potrebné zabezpečiť synergiu medzi rozsiahlym rámcom akreditácie ustanoveným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (4) a súvisiacimi ustanoveniami rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (5) na jednej strane a špecifickými vlastnosťami systému obchodovania s emisiami skleníkových plynov v Únii a požiadavkami nevyhnutnými na vykonávanie smernice 2003/87/ES na druhej strane. Nariadenie (ES) č. 765/2008 by sa malo aj naďalej uplatňovať na tie aspekty akreditácie overovateľov, ktoré sa neriadia týmto nariadením. Predovšetkým by sa malo zabezpečiť, aby v prípadoch, keď na základe interných postupov členského štátu vnútroštátny orgán menovaný daným členským štátom v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008 vykonáva alternatívny postup akreditácie, menovite osvedčovanie overovateľov, ktorí sú fyzickými osobami, príslušný členský štát poskytne dokumenty, z ktorých vyplýva, že takýto orgán je rovnako dôveryhodný ako vnútroštátne akreditačné orgány, ktoré úspešne absolvovali partnerské hodnotenie, ktoré zorganizoval orgán uznaný podľa článku 14 uvedeného nariadenia.

(4)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/681/ES a 2006/193/ES (6) sa zavádza nezávislý a nestranný systém udeľovania akreditácií alebo licencií environmentálnym overovateľom. V záujme koherentnosti a zníženia administratívneho bremena členských štátov a hospodárskych subjektov je vhodné zohľadniť synergie medzi uvedeným nariadením a týmto nariadením.

(5)

Systém overovania a akreditácie by mal zamedziť vzniku zbytočnej duplicite postupov a organizácií zriadených na základe iných právnych nástrojov Únie, ktoré by členským štátom alebo hospodárskym subjektom spôsobili zvýšené bremeno. Preto je vhodné čerpať z najlepšej praxe získanej z uplatňovania harmonizovaných noriem prijatých Európskym výborom pre normalizáciu na základe poverenia Komisie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (7), ku ktorým patria napríklad harmonizované normy týkajúce sa všeobecných požiadaviek na akreditačné orgány, ktoré akreditujú orgány posudzovania zhody; harmonizované normy týkajúce sa požiadaviek na validačné a overovacie orgány pre skleníkové plyny na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania, ku ktorým boli uverejnené referencie v Úradnom vestníku Európskej únie, ako aj dokument EA-6/03 a iné technické podklady vypracované Európskou spoluprácou pre akreditáciu alebo inými orgánmi.

(6)

Pri stanovovaní harmonizovaných pravidiel na overovanie správ prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla a akreditáciu overovateľov je potrebné zabezpečiť, aby zaťaženie prevádzkovateľov emitujúcich malé množstvo oxidu uhličitého (CO2) ročne, prevádzkovateľov lietadiel považovaných za malé zdroje emisií v zmysle nariadenia (ES) č. 601/2012, ako aj dostupných zdrojov členských štátov, zodpovedalo sledovaným cieľom.

(7)

Článok 27 smernice 2003/87/ES umožňuje členským štátom s výhradou ekvivalentných opatrení vylúčiť zo systému obchodovania s emisiami skleníkových plynov v Únii malé zariadenia, pokiaľ sú splnené podmienky uvedené v danom článku. Toto nariadenie by sa nemalo priamo uplatňovať na dané zariadenia vylúčené podľa článku 27 smernice 2003/87/ES s výnimkou prípadu, keď sa členský štát rozhodne, že by sa toto nariadenie malo uplatňovať.

(8)

V súlade so zásadami prílohy V k smernici 2003/87/ES by mal overovateľ uplatňovať prístup na základe posudzovania rizika s cieľom dospieť pri overovaní k stanovisku, ktoré poskytuje primeranú istotu, že celkové emisie alebo tonokilometre nie sú podstatne skreslené a správu možno overiť ako uspokojivú. Miera istoty by sa mala týkať hĺbky a podrobnosti overovacích činností vykonávaných v priebehu overovania a znenia formulácie verifikačného stanoviska. Overovateľ by mal byť povinný na základe zistení a informácií získaných v priebehu overovacieho procesu prispôsobiť jednu alebo viac činností v procese overovania tak, aby spĺňali požiadavky dosiahnutie primeranej istoty.

(9)

Zodpovednosti overovateľa pri vykonávaní overovania by sa mali jasne vymedziť, aby nedochádzalo k zámene medzi úlohou príslušného orgánu a overovateľa. Overovateľ by si mal za referenčný bod zvoliť plán monitorovania schválený príslušným orgánom a posúdiť, či sa tento plán a postupy opísané v tomto pláne vykonávajú správne. Ak overovateľ zistí nedodržiavanie nariadenia (EÚ) č. 601/2012, mal by niesť zodpovednosť za oznámenie tohto problému v správe o overení.

(10)

Účinné overenie správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla si vyžaduje úplné pochopenie činností prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla. Overovateľ by mal vykonať požadované overovacie činnosti až potom, keď sa na základe predbežného posúdenia presvedčí, že je spôsobilý ich vykonať. V snahe o vysokú kvalitu overovacích činností by sa mali vypracovať harmonizované pravidlá predbežného posudzovania s cieľom zistiť, či je overovateľ spôsobilý, nezávislý a nestranný na vykonanie požadovaných overovacích činností v súlade s pravidlami a zásadami vymedzenými v tomto nariadení.

(11)

Vo všetkých fázach procesu overovania, najmä vo fáze pred uzavretím zmluvy, keď overovateľ vykonáva strategickú analýzu, a počas celého overovania, je zásadne dôležité, aby prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla poskytoval overovateľovi relevantné informácie. Je potrebné stanoviť súbor harmonizovaných požiadaviek, ktorými by sa toto poskytovanie informácií medzi prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom lietadla a overovateľom malo vždy riadiť.

(12)

Všetky overovacie činnosti v overovacom procese sú navzájom prepojené a mali by sa uzavrieť vydaním správy o overení, ktorú vydáva overovateľ a ktorá obsahuje vyhlásenie o overení zodpovedajúce výsledku overovacieho hodnotenia. S cieľom zabezpečiť, že správy o overení a overovacie činnosti v členských štátoch spĺňajú rovnaké normy, je potrebné stanoviť harmonizované požiadavky pre správy o overení a vykonávanie overovacích činností.

(13)

Analýza citlivosti nahlasovaných údajov na skreslené informácie, ktoré by mohli byť podstatné, je zásadnou časťou procesu overovania a určuje, ako by mal overovateľ vykonávať overovacie činnosti. Každý prvok v procese overovania je preto úzko prepojený s výsledkom analýzy týchto rizík skreslených informácií.

(14)

Mali by sa prijať špecifické ustanovenia na overovanie správ prevádzkovateľov lietadiel a prevádzkovateľov zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení smernice Rady 85/337/EHS, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES a nariadenia (ES) č. 1013/2006 (8).

(15)

Na vykonávanie smernice 2003/87/ES je zásadne dôležité správne a účinné nahlasovanie emisií skleníkových plynov prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom lietadla. Súčasťou overovacích činností vykonávaných overovateľom by malo byť zabezpečenie správneho fungovania procesu monitorovania a nahlasovania a neustále zlepšovanie výkonnosti prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla.

(16)

Overovacie činnosti a vydávanie správ o overení by mali vykonávať iba tí overovatelia a ich pracovníci, ktorí sú spôsobilí. Overovatelia by mali vytvoriť a neustále zlepšovať vnútorné procesy, ktoré zabezpečujú, že všetci pracovníci zapojení do overovacích činností sú spôsobilí vykonávať zverené úlohy. Kritériá určovania spôsobilosti overovateľa by mali byť vo všetkých členských štátoch rovnaké a mali by byť overiteľné, objektívne a transparentné.

(17)

Vnútroštátny akreditačný orgán zriadený podľa nariadenia (ES) č. 765/2008 by mal mať právomoc akreditovať a vydávať autoritatívne vyhlásenia, pokiaľ ide o spôsobilosť overovateľa vykonávať overovacie činnosti podľa tohto nariadenia, prijímať administratívne opatrenia a vykonávať dohľad nad overovateľmi.

(18)

Členský štát, ktorý zriadenie vnútroštátneho akreditačného orgánu alebo vykonávanie akreditačných činností nepovažuje za hospodársky zmysluplné alebo udržateľné, by mal by mať možnosť obrátiť sa na vnútroštátny akreditačný orgán iného členského štátu. Akreditačné činnosti podľa tohto nariadenia môžu vykonávať iba vnútroštátne akreditačné orgány, ktoré úspešne absolvovali partnerské hodnotenie zorganizované orgánom uznaným podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.

(19)

V prípade vnútroštátnych akreditačných orgánov, ktoré sú preukázateľne v súlade s týmto nariadením a ktoré už úspešne absolvovali partnerské hodnotenie organizované orgánom uznaným podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008, by sa malo vychádzať z toho, že spĺňajú procesné požiadavky uložené na vnútroštátne akreditačné orgány, ako sú požiadavky na štruktúru vnútroštátneho akreditačného orgánu, vytvorenie procesu zabezpečovania spôsobilosti, vytvorenie potrebných postupov a systému riadenia, či opatrení na ochranu dôvernosti získaných informácií, a mali by byť vyňaté z povinnosti absolvovať nové partnerské hodnotenie po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (9), by sa v záujme transparentnosti mali zverejňovať informácie o životnom prostredí obsiahnuté v správach prevádzkovateľov a prevádzkovateľov lietadiel, ktoré sa nachádzajú vo vlastníctve verejných orgánov, s výhradou dodržania určitých požiadaviek na ochranu dôverných informácií.

(20)

Pre správne fungovanie systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov a dohľadu nad kvalitou overovania je zásadne dôležitá účinná spolupráca medzi vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi a prípadne príslušnými orgánmi. Z dôvodu transparentnosti je potrebné zabezpečiť, aby vnútroštátne akreditačné orgány alebo prípadne iné vnútroštátne orgány a príslušné orgány vytvorili účinný spôsob výmeny informácií. Výmena informácií medzi príslušnými orgánmi a medzi príslušnými orgánmi a vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi alebo inými vnútroštátnymi orgánmi by sa mala riadiť najprísnejšími zárukami mlčanlivosti a profesionálneho tajomstva a s informáciami by sa malo zaobchádzať v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom a právom Únie.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá overovania správ predkladaných podľa smernice 2003/87/ES a akreditácie overovateľov a dohľadu nad overovateľmi.

Týmto nariadením sa bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (ES) č. 765/2008, takisto vymedzujú podmienky vzájomného uznávania overovateľov a partnerského hodnotenia vnútroštátnych akreditačných orgánov podľa článku 15 smernice 2003/87/ES.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa uplatňuje na overovanie údajov o emisiách skleníkových plynov a údajov o tonokilometroch nahlásených podľa článku 14 smernice 2003/87/ES od 1. januára 2013.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa okrem definícií uvedených v článku 3 smernice 2003/87/ES a článku 3 nariadenia (EÚ) č. 601/2012 uplatňujú tieto definície:

1.

„detekčné riziko“ je riziko, že overovateľ nezistí podstatne skreslené informácie;

2.

„akreditácia“ je potvrdenie vnútroštátneho akreditačného orgánu o tom, že overovateľ spĺňa požiadavky harmonizovaných noriem v zmysle bodu 9 článku 2 nariadenia (ES) č. 765/2008 a požiadavky tohto nariadenia na vykonávanie overovania správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla;

3.

„overovateľ“ je právnická osoba alebo iný právny subjekt, ktorý vykonáva overovacie činnosti v súlade s týmto nariadením a ktorý je v čase vydania správy o overení akreditovaný vnútroštátnym akreditačným orgánom podľa nariadenia (ES) č. 765/2008 a tohto nariadenia, alebo fyzická osoba, ktorá je bez toho, aby bol dotknutý článok 5 ods. 2 daného nariadenia, poverená iným spôsobom.

4.

„overovanie“ sú činnosti vykonávané overovateľom s cieľom vydať správu podľa tohto nariadenia;

5.

„podstatne skreslené údaje“ sú skreslené údaje, ktoré podľa názoru overovateľa jednotlivo alebo súhrnne s ostatnými skreslenými údajmi prekračujú hranicu závažnosti alebo môžu negatívne ovplyvniť spôsob, ktorým príslušný orgán nakladá so správou prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla;

6.

„správa prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla“ je výročná správa o emisiách, ktorú má predložiť prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla podľa článku 14 ods. 3 smernice 2003/87/ES, alebo správa o tonokilometroch, ktorú má predložiť prevádzkovateľ lietadla na účel žiadosti o pridelenie kvót podľa článkov 3e a 3f danej smernice;

7.

„rozsah akreditácie“ sú činnosti uvedené v prílohe I, na ktoré sa žiada o akreditáciu alebo na ktoré bola akreditácia udelená;

8.

„spôsobilosť“ je schopnosť uplatniť znalosti a zručnosti na vykonávanie činnosti;

9.

„hranica závažnosti“ je kvantitatívny prah alebo hraničný bod, pri prekročení ktorého vzniká skreslenie údajov, ktoré overovateľ jednotlivo alebo súhrnne s ostatnými skreslenými údajmi považuje za podstatné;

10.

„systém kontroly“ je hodnotenie rizika a celý súbor kontrolných činností prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla vrátane jeho nepretržitého riadenia, ktoré prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla zaviedol, zdokumentoval, vykonáva a zachováva podľa článku 58 nariadenia (EÚ) č. 601/2012;

11.

„kontrolné činnosti“ sú všetky činnosti alebo opatrenia, ktoré vykonáva prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla na zmiernenie vlastných rizík;

12.

„nezrovnalosť“ je:

a)

na účely overovania správy prevádzkovateľa o emisiách každé konanie alebo opomenutie konania prevádzkovateľa, ktoré je v rozpore s povolením na emisie skleníkových plynov a požiadavkami uvedenými v pláne monitorovania schválenom príslušným orgánom;

b)

na účely overovania správy prevádzkovateľa lietadla o emisiách alebo tonokilometroch každé konanie alebo opomenutie konania prevádzkovateľa lietadla, ktoré je v rozpore s požiadavkami uvedenými v pláne monitorovania schválenom príslušným orgánom;

c)

na účely akreditácie podľa kapitoly IV každé konanie alebo opomenutie konania overovateľa, ktoré je v rozpore s požiadavkami tohto nariadenia;

13.

„miesto“ sú na účely overovania správy o emisiách alebo tonokilometroch prevádzkovateľa lietadla lokality, kde je definovaný a riadený proces monitorovania vrátane lokalít, kde sa kontrolujú a uschovávajú relevantné údaje a informácie;

14.

„kontrolné prostredie“ je prostredie, v ktorom funguje systém vnútornej kontroly a celkové opatrenia manažmentu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla s cieľom zabezpečiť informovanosť o tomto systéme vnútornej kontroly;

15.

„vlastné riziko“ je citlivosť parametra v správe prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla na skreslené údaje, ktoré môžu jednotlivo alebo súhrnne s ostatnými skreslenými údajmi spôsobiť podstatné skreslenie skôr, ako sa zohľadní účinok akýchkoľvek súvisiacich kontrolných činností;

16.

„kontrolné riziko“ je citlivosť parametra v správe prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla na skreslené informácie, ktoré môžu jednotlivo alebo súhrnne s ostatnými skreslenými informáciami spôsobiť podstatné skreslenie a ktorým systém kontroly nezabráni alebo ich nezistí a nenapraví včas;

17.

„verifikačné riziko“ je riziko, ktoré je funkciou vlastného rizika, kontrolného rizika a detekčného rizika a spočíva v tom, že overovateľ vyjadrí neprimerané verifikačné stanovisko v prípade, že správa prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla obsahuje podstatne skreslené údaje;

18.

„primeraná istota“ je vysoký, no nie absolútny stupeň istoty, jasne vyjadrený vo verifikačnom stanovisku, že správa prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, ktorá je predmetom overovania, neobsahuje podstatne skreslené údaje;

19.

„analytické postupy“ znamenajú analýzu fluktuácií a trendov údajov vrátane analýzy vzťahov údajov, ktoré nie sú zlučiteľné s ostatnými relevantnými informáciami alebo ktoré sa odchyľujú od predpovedaných množstiev;

20.

„interná dokumentácia o overení“ je celá interná dokumentácia, ktorú vypracoval overovateľ s cieľom zaznamenať všetky dokumenty a odôvodnenia činností, ktoré sa vykonávajú pri overovaní správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla;

21.

„vedúci audítor systému EU ETS“ je audítor EU ETS zodpovedný za riadenie overovacieho tímu a dohľad nad ním, ako aj za vykonanie overenia a podanie správy o overení správ prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla;

22.

„audítor EU ETS“ je jednotlivý člen overovacieho tímu zodpovedný za vykonanie overenia správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, ktorý nie je vedúcim audítorom systému EU ETS;

23.

„technický expert“ je osoba, ktorá má podrobné znalosti a skúsenosti týkajúce sa konkrétneho predmetu, ktoré sú potrebné na vykonávanie overovacích činností na účely kapitoly III a vykonávanie akreditačných činností na účely kapitoly V;

24.

„miera istoty“ je stupeň istoty, ktorú overovateľ poskytuje v súvislosti so správou o overení s cieľom znížiť riziko overovania podľa okolností overovacej povinnosti;

25.

„hodnotiteľ“ je osoba poverená vnútroštátnym akreditačným orgánom vykonať individuálne alebo v rámci hodnotiaceho tímu hodnotenie overovateľa podľa tohto nariadenia;

26.

„vedúci hodnotiteľ“ je hodnotiteľ, ktorý nesie celkovú zodpovednosť za hodnotenie overovateľa podľa tohto nariadenia;

27.

„skreslené údaje“ sú opomenutie, skreslenie alebo omyl v údajoch nahlásených prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom lietadla, s výnimkou neistôt prípustných podľa článku 12 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 601/2012.

Článok 4

Predpoklad súladu

V prípade, že overovateľ preukáže, že dodržiava kritériá relevantných harmonizovaných noriem v zmysle článku 2 bodu 9 nariadenia (ES) č. 765/2008 alebo častí týchto noriem, na ktoré sa uverejnili odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, vychádza sa z toho, že spĺňa požiadavky stanovené v kapitolách II a III tohto nariadenia v rozsahu, v ktorom sa uplatniteľné harmonizované normy vzťahujú na dané požiadavky.

Článok 5

Všeobecný rámec akreditácie

V prípade, že sa v tomto nariadení nestanovujú žiadne konkrétne ustanovenia o zložení vnútroštátnych akreditačných orgánov alebo o činnostiach a požiadavkách spojených s akreditáciou, uplatňujú sa relevantné ustanovenia nariadenia (ES) č. 765/2008.

KAPITOLA II

OVEROVANIE

Článok 6

Spoľahlivosť overovania

Overená správa o emisiách musí byť pre užívateľov spoľahlivým zdrojom informácií. Verne reprezentuje to, čo reprezentovať má, resp. to, čo sa od nej dá odôvodnene očakávať

Proces overovania správ o emisiách má byť účinným a spoľahlivým nástrojom na podporu postupov zabezpečenia kvality a kontroly kvality a poskytovať informácie, na základe ktorých môže prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla zlepšiť svoje výsledky pri monitorovaní a nahlasovaní emisií.

Článok 7

Všeobecné povinnosti overovateľa

1.   Overovateľ vykonáva overovanie a činnosti požadované podľa tejto kapitoly s cieľom poskytnúť správu o overení, v ktorej dospel s primeranou istotou k záveru, že správa prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla neobsahuje žiadne podstatne skreslené údaje.

2.   Overovateľ plánuje a vykonáva overovanie s postojom profesionálneho skepticizmu s vedomím, že môžu existovať okolnosti, ktoré spôsobia, že informácie v správe prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla budú obsahovať podstatne skreslené údaje.

3.   Overovateľ musí vykonať overenie vo verejnom záujme nezávisle od prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla a príslušných orgánov zodpovedných za smernicu 2003/87/ES.

4.   Overovateľ počas overovania posudzuje, či:

a)

je správa prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla úplná a spĺňa požiadavky stanovené v prílohe IX k nariadeniu (EÚ) č. 601/2012;

b)

prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla koná v súlade s požiadavkami povolenia na emisie skleníkových plynov a plánom monitorovania schváleným príslušným orgánom (ak ide o overenie správy prevádzkovateľa o emisiách), ako aj s požiadavkami plánu monitorovania schváleného príslušným orgánom (ak ide o overenie správy prevádzkovateľa lietadla o emisiách alebo tonokilometroch);

c)

údaje v správe prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla neobsahujú žiadne podstatne skreslené údaje;

d)

sú k dispozícii informácie na podporu činností súvisiacich s tokom údajov, systému kontroly a súvisiacich postupov prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla s cieľom zlepšiť výkonnosť ich monitorovania a nahlasovania.

Na účel písmena c) tohto odseku musí overovateľ získať od prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla jasný a objektívny dôkaz, ktorý podloží súhrnné nahlásené emisie alebo tonokilometre s prihliadnutím na všetky ostatné informácie uvedené v správe prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla;

5.   Ak overovateľ zistí, že prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla nedodržiava nariadenie (EÚ) č. 601/2012, uvedie tento nesúlad v správe o overení aj vtedy, ak príslušný plán monitorovania schválil príslušný orgán.

6.   Ak plán monitorovania nebol schválený príslušným orgánom podľa článku 11 nariadenia (EÚ) č. 601/2012, je neúplný, alebo sa počas obdobia nahlasovania vyskytli zásadné zmeny uvedené v článku 15 ods. 3 alebo 4 daného nariadenia, ktoré príslušný orgán neschválil zodpovedajúcim spôsobom, overovateľ odporučí prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi lietadla, aby získal potrebné schválenie od príslušného orgánu.

Po schválení príslušným orgánom overovateľ pokračuje v overovacích činnostiach, alebo ich zopakuje či zodpovedajúcim spôsobom prispôsobí.

Ak schválenie nebolo získané pred vydaním správy o overení, overovateľ uvedie túto skutočnosť v správe o overení.

Článok 8

Povinnosti pred uzavretím zmluvy

1.   Pred prijatím overovacej povinnosti sa musí overovateľ dôkladne oboznámiť s činnosťou prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla a posúdiť, či môže vykonať overenie. Na tento účel overovateľ musí minimálne:

a)

posúdiť vlastné riziká s cieľom vykonať overenie správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla v súlade s týmto nariadením;

b)

v záujme určenia rozsahu overovania preskúmať informácie, ktoré poskytol prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla;

c)

posúdiť, či povinnosť patrí do rozsahu pôsobnosti jeho akreditácie;

d)

posúdiť, či má spôsobilosť, pracovníkov a prostriedky potrebné na výber overovacieho tímu schopného zvládnuť komplexnosť zariadenia alebo činností a flotily prevádzkovateľa lietadla, ako aj či je schopný úspešne ukončiť overovacie činnosti v rámci požadovanej lehoty;

e)

posúdiť, či je schopný zabezpečiť, aby potenciálny overovací tím disponoval všetkými spôsobilosťami a osobami potrebnými na vykonanie overovacích činností pre daného konkrétneho prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla;

f)

určiť, koľko času si vyžaduje riadne overenie každej požadovanej overovacej povinnosti.

2.   Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla poskytne overovateľovi všetky relevantné informácie, ktoré overovateľovi umožnia vykonať činnosti uvedené v odseku 1.

Článok 9

Vyčlenenie času

1.   Pri určovaní času vyčleneného na overovaciu povinnosť uvedenú v článku 8 ods. 1 písm. f) musí overovateľ zohľadniť minimálne:

a)

komplexnosť zariadenia alebo činností a flotily prevádzkovateľa lietadla;

b)

rozsah informácií a komplexnosť plánu monitorovania schváleného príslušným orgánom;

c)

požadovanú hranicu závažnosti;

d)

komplexnosť a úplnosť činností súvisiacich s tokom údajov a systému kontroly prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla;

e)

umiestnenie informácií a údajov súvisiacich s emisiami skleníkových plynov alebo údajov o tonokilometroch.

2.   Overovateľ zabezpečí, aby v zmluva obsahovala možnosť času účtovaného nad rámec času pôvodne odsúhlasenému v zmluve v prípade, že sa takýto dodatočný čas považuje za potrebný na strategickú analýzu, analýzu rizík alebo iné overovacie činnosti. Dodatočný čas sa môže uplatniť minimálne v týchto situáciách:

a)

keď sa činnosti súvisiace s tokom údajov, kontrolné činnosti alebo logistika prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla ukážu byť v priebehu overovania zložitejšie, ako sa pôvodne predpokladalo;

b)

overovateľ v priebehu overovania zistil skreslené údaje, nezrovnalosti, nedostatočné údaje alebo omyly v skupinách údajov.

3.   Overovateľ zdokumentuje vyčlenený čas v internej dokumentácii o overení.

Článok 10

Informácie od prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla

1.   Pred strategickou analýzou a inokedy v priebehu overovania poskytne prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla overovateľovi tieto informácie:

a)

povolenie prevádzkovateľa na emisie skleníkových plynov, pokiaľ sa týka overenia správy prevádzkovateľa o emisiách;

b)

najnovšiu verziu plánu monitorovania prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, ako aj všetky ostatné relevantné verzie plánu monitorovania schválené príslušným orgánom vrátane dôkazu o schválení;

c)

opis činností súvisiacich s tokom údajov prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla;

d)

hodnotenie rizika prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla uvedené v článku 58 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 601/2012, prehľad systému kontroly ako celku;

e)

postupy uvedené v pláne monitorovania schválenom príslušným orgánom vrátane postupov činností súvisiacich s tokom údajov a kontrolných činností;

f)

ročnú správu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla o emisiách alebo o tonokilometroch;

g)

v prípade potreby plán odoberania vzoriek uvedený v článku 33 nariadenia (EÚ) č. 601/2012 schválený príslušným orgánom;

h)

ak sa plán monitorovania zmenil počas obdobia nahlasovania, záznam o všetkých týchto zmenách podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 601/2012;

i)

v prípade potreby správu uvedenú v článku 69 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 601/2012;

j)

správu o overení z predchádzajúceho roka, ak v predchádzajúcom roku overovateľ nevykonal overenie pre tohto konkrétneho prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla;

k)

všetku relevantnú korešpondenciu s príslušným orgánom, najmä informácie v súvislosti s oznamovaním zmien plánu monitorovania;

l)

informácie o databázach a zdrojoch údajov používaných na účely monitorovania a nahlasovania vrátane informácií od organizácie Eurocontrol;

m)

ak sa overovanie týka správy o emisiách zariadenia vykonávajúceho geologické ukladanie skleníkových plynov v úložisku povolenom podľa smernice 2009/31/ES, plán monitorovania požadovaný podľa tejto smernice a správy požadované podľa článku 14 tejto smernice, ktoré pokrývajú minimálne obdobie nahlasovania v správe o emisiách, ktorá sa má overiť;

n)

v prípade potreby súhlas príslušného orgánu s nevykonaním návštev zariadenia na mieste podľa článku 31 ods. 1;

o)

všetky ostatné relevantné informácie potrebné na naplánovanie a vykonanie overenia.

2.   Skôr ako overovateľ vydá správu o overení, prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla mu poskytne konečnú osvedčenú a interne potvrdenú správu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla.

Článok 11

Strategická analýza

1.   Na začiatku overovania overovateľ posúdi pravdepodobný charakter, rozsah a komplexnosť verifikačných úloh prostredníctvom strategickej analýzy všetkých činností relevantných pre zariadenie alebo prevádzkovateľa lietadla.

2.   Na účely pochopenia činností vykonávaných zariadením alebo prevádzkovateľom lietadla overovateľ zhromaždí a preskúma informácie, aby mohol posúdiť, či je overovací tím dostatočne spôsobilý vykonať overenie, zistiť, či je vyčlenený čas uvedený v zmluve stanovený správne a zabezpečiť, že bude schopný vykonať potrebnú analýzu rizík. Tieto informácie musia obsahovať minimálne:

a)

informácie uvedené v článku 10 ods. 1;

b)

požadovanú hranicu závažnosti;

c)

ak overovateľ vykonáva overenie pre rovnakého prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, informácie získané z overovania v predchádzajúcich rokoch.

3.   Pri skúmaní informácií uvedených v odseku 2 overovateľ posudzuje minimálne:

a)

na účely overenia správy prevádzkovateľa o emisiách kategóriu zariadenia uvedenú v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 601/2012 a činnosti vykonávané v danom zariadení;

b)

na účely overenia správy prevádzkovateľa lietadla o emisiách alebo tonokilometroch, veľkosť a charakter prevádzkovateľa lietadla, distribúciu informácií v rôznych lokalitách, ako aj počet a typ letov;

c)

plán monitorovania schválený príslušným orgánom, ako aj špecifiká metodiky monitorovania stanovené v tomto pláne monitorovania;

d)

charakter, rozsah a komplexnosť zdrojov emisií a zdrojových prúdov, ako aj zariadenia a procesy, z ktorých vyplývajú údaje o emisiách alebo tonokilometroch, vrátane meracích zariadení opísaných v pláne monitorovania, pôvodu a uplatňovania výpočtových faktorov a iných primárnych zdrojov údajov;

e)

činnosti súvisiace s tokom údajov, systém kontroly a kontrolné prostredie.

4.   Pri vykonávaní strategickej analýzy overovateľ overí:

a)

či mul bol plán monitorovania predložený v najaktuálnejšej verzii schválenej príslušným orgánom;

b)

či došlo počas obdobia nahlasovania k zmenám plánu monitorovania;

c)

či boli dané zmeny oznámené príslušnému orgánu podľa článku 15 ods. 1 alebo článku 23 nariadenia (EÚ) č. 601/2012 alebo schválené príslušným orgánom podľa článku 15 ods. 2 daného nariadenia.

Článok 12

Analýza rizík

1.   Aby mohol navrhnúť, naplánovať a vykonať účinné overenie, overovateľ identifikuje a analyzuje tieto prvky:

a)

vlastné riziká;

b)

kontrolné činnosti;

c)

ak sa vykonávajú kontrolné činnosti uvedené v písmene b), kontrolné riziká týkajúce sa účinnosti týchto kontrolných činností.

2.   Pri zisťovaní a analýze prvkov uvedených v odseku 1 overovateľ musí posúdiť minimálne:

a)

výsledky strategickej analýzy uvedenej v článku 11 ods. 1;

b)

informácie uvedené v článku 10 ods. 1 a článku 11 ods. 2 písm. c);

c)

hranicu závažnosti uvedenú v článku 11 ods. 2 písm. b).

3.   Ak overovateľ zistí, že prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla vo svojom hodnotení rizík neuviedol relevantné vlastné riziká a kontrolné riziká, informuje o tejto skutočnosti prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla.

4.   V prípade potreby overovateľ zreviduje analýzu rizík na základe informácií získaných v priebehu overovania a zmení alebo zopakuje overovacie činnosti, ktoré treba vykonať.

Článok 13

Plán overovania

1.   Overovateľ navrhne plán overovania, ktorý zodpovedá informáciám získaným v priebehu strategickej analýzy a rizikám zisteným počas analýzy rizík a ktorý obsahuje minimálne:

a)

program overovania opisujúci charakter a rozsah overovacích činností, ako aj čas a spôsob, akým sa tieto činnosti majú vykonať;

b)

plán testovania vymedzujúci rozsah a metódy testovania kontrolných činností, ako aj postupy kontrolných činností;

c)

plán odoberania vzoriek údajov vymedzujúci rozsah a metódy odoberania vzoriek súvisiacich s údajovými bodmi, ktoré sú podstatné pre súhrnné emisie v správe prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla o emisiách alebo súhrnné údaje o tonokilometroch v správe prevádzkovateľa lietadla o tonokilometroch.

2.   Overovateľ zostaví plán testovania uvedený v ods. 1 písm. b) tak, aby mohol určiť rozsah, v akom sa možno na relevantné kontrolné činnosti spoľahnúť na účely posúdenia dodržiavania požiadaviek uvedených v článku 7 ods. 4 písm. b);

Pri určovaní veľkosti vzoriek a činností výberu vzoriek pre testovanie kontrolných činností overovateľ zohľadňuje:

a)

vlastné riziká;

b)

kontrolné prostredie;

c)

relevantné kontrolné činnosti;

d)

požiadavky na dodanie verifikačného stanoviska s primeranou istotou.

3.   Pri určovaní veľkosti vzoriek a činností výberu vzoriek pre výber vzoriek údajov uvedených v odseku 1 písm. c) overovateľ zohľadňuje:

a)

vlastné riziká a kontrolné riziká;

b)

výsledky analytických postupov;

c)

požiadavky na dodanie verifikačného stanoviska s primeranou istotou;

d)

hranicu závažnosti;

e)

závažnosť príspevku jednotlivých údajových prvkov k celkovej skupine údajov.

4.   Overovateľ zostaví a vykoná plán overovania tak, aby sa verifikačné riziko znížilo na prijateľnú úroveň s cieľom získať primeranú istotu, že správa prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla neobsahuje podstatne skreslené údaje.

5.   Overovateľ aktualizuje analýzu rizík a plán overovania a prispôsobí overovacie činnosti, keď v priebehu overovania zistí ďalšie riziká, ktoré treba znížiť, alebo ak je skutočné riziko menšie, ako sa spočiatku predpokladalo.

Článok 14

Overovacie činnosti

Overovateľ vykoná plán overovania a na základe analýzy rizík skontroluje vykonávanie plánu monitorovania schváleného príslušným orgánom.

Na tento účel overovateľ vykoná minimálne dôkladné testovanie pozostávajúce z analytických postupov, overovania údajov a kontroly metodiky monitorovania a skontroluje:

a)

činnosti súvisiace s tokom údajov a systémy použité v toku údajov vrátane systémov informačnej technológie;

b)

či sú kontrolné činnosti prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla riadne zdokumentované, vykonávané, zachovávané a dostatočne účinné na zmiernenie vlastných rizík;

c)

či sú postupy uvedené v pláne monitorovania dostatočne účinné na zmiernenie vlastných rizík a kontrolných rizík a či sú postupy vykonávané, dostatočne zdokumentované a riadne zachovávané.

Na účely druhého pododseku písm. a) overovateľ sleduje tok údajov po sekvencii a interakcii činností súvisiacich s tokom údajov od primárneho zdroja údajov až po zostavenie správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla.

Článok 15

Analytické postupy

1.   Overovateľ používa analytické postupy na posúdenie hodnovernosti a úplnosti údajov, ak vlastné riziká, kontrolné riziká a vhodnosť kontrolných činností prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla vykazujú potrebu analytických postupov.

2.   Pri vykonávaní analytických postupov uvedených v odseku 1 overovateľ posudzuje nahlásené údaje s cieľom identifikovať oblasti potenciálneho rizika a následne potvrdiť a prispôsobiť overovacie činnosti. Overovateľ minimálne:

a)

posudzuje hodnovernosť pohybov a trendov za daný čas alebo medzi porovnateľnými položkami;

b)

identifikuje bezprostredné extrémne hodnoty, neočakávané údaje a chýbajúce údaje.

3.   Pri uplatňovaní analytických postupov uvedených v odseku 1 overovateľ vykonáva tieto postupy:

a)

predbežné analytické postupy na súhrnných údajoch pred vykonaním činností uvedených v článku 14 s cieľom pochopiť charakter, komplexnosť a relevantnosť nahlásených údajov;

b)

dôkladné analytické postupy na súhrnných údajoch a údajových bodoch, z ktorých tieto údaje vychádzajú, na účely identifikácie potenciálnych štrukturálnych omylov a bezprostredných extrémnych hodnôt;

c)

záverečné analytické postupy na súhrnných údajoch s cieľom zabezpečiť správne riešenie všetkých omylov zistených v priebehu procesu overovania.

4.   Ak overovateľ zistí extrémne hodnoty, pohyby, trendy, chýbajúce údaje alebo údaje, ktoré sa nezhodujú s ostatnými relevantnými informáciami alebo ktoré sa výrazne odlišujú od očakávaných množstiev alebo pomerov, overovateľ získa od prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla vysvetlenia podložené doplňujúcimi relevantnými dôkazmi.

Na základe poskytnutých vysvetlení a doplňujúcich dôkazov overovateľ posúdi vplyv na plán overovania a overovacie činnosti, ktoré treba vykonať.

Článok 16

Overovanie údajov

1.   Overovateľ overuje údaje uvedené v správe prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla uplatňovaním podrobného testovania údajov vrátane sledovania údajov späť k zdroju údajov, krížovej kontroly údajov s externými zdrojmi údajov, vykonávania porovnaní, kontroly hraničných hodnôt zodpovedajúcich údajov a vykonávania prepočtov.

2.   V rámci overovania údajov uvedeného v odseku 1 a zohľadňovania schváleného plánu monitorovania vrátane postupov opísaných v tomto pláne overovateľ kontroluje:

a)

na účely overenia správy prevádzkovateľa o emisiách hranice zariadenia;

b)

na účely overenia správy prevádzkovateľa o emisiách úplnosť zdrojových prúdov a zdrojov emisií opísaných v pláne monitorovania schválenom príslušným orgánom;

c)

na účely overenia správy prevádzkovateľa lietadla o emisiách a správy o tonokilometroch úplnosť letov, ktoré sú súčasťou letovej činnosti uvedenej v prílohe I k smernici 2003/87/ES, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ lietadla, ako aj úplnosť údajov o emisiách a údajov o tonokilometroch;

d)

na účely overenia správy prevádzkovateľa lietadla o emisiách a jeho správy o tonokilometroch konzistentnosť poskytnutých údajov s dokumentáciou o hmotnosti a vyvážení;

e)

na účely overenia správy prevádzkovateľa lietadla o emisiách konzistentnosť súhrnnej spotreby paliva s údajmi o zakúpenom alebo inak dodanom palive do lietadiel vykonávajúceho letovú činnosť;

f)

konzistentnosť súhrnných poskytnutých údajov v správe prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla s primárnym zdrojom údajov;

g)

ak prevádzkovateľ používa metodiku založenú na meraniach uvedenú v článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 601/2012, namerané hodnoty používajúce výsledky výpočtov vykonaných prevádzkovateľom podľa článku 46 daného nariadenia;

h)

spoľahlivosť a presnosť údajov.

3.   Na účely kontroly úplnosti letov uvedenej v odseku 2 písm. c) overovateľ použije informácie o letovej prevádzke prevádzkovateľa lietadla vrátane údajov od organizácie Eurocontrol alebo iných relevantných organizácií, ktoré môžu spracúvať také informácie o letovej prevádzke, aké má k dispozícii Eurocontrol.

Článok 17

Overovanie správneho uplatňovania metodiky monitorovania

1.   Overovateľ skontrolujte správne uplatňovanie a vykonávanie metodiky monitorovania schválenej príslušným orgánom v pláne monitorovania vrátane špecifických detailov tejto metodiky monitorovania.

2.   Na účely overenia správy prevádzkovateľa o emisiách overovateľ skontroluje správne uplatňovanie a vykonávanie plánu odoberania vzoriek uvedeného v článku 33 nariadenia (EÚ) č. 601/2012, ktorý schválil príslušný orgán.

3.   Ak dochádza k prenosu CO2 podľa článkov 48 a 49 nariadenia (EÚ) č. 601/2012 a prenesené CO2 sa meria v prevádzajúcom aj prijímajúcom zariadení, overovateľ skontroluje, či rozdiely medzi nameranými hodnotami v oboch zariadeniach možno vysvetliť neistotou systémov merania a či bol v správach o emisiách oboch zariadení použitý správny aritmetický priemer nameraných hodnôt;

Ak rozdiely medzi nameranými hodnotami v oboch zariadeniach nemožno vysvetliť neistotou systémov merania, overovateľ skontroluje, či boli uskutočnené úpravy na zosúladenie rozdielov medzi nameranými hodnotami, či tieto úpravy boli konzervatívne a či na tieto úpravy udelil súhlas príslušný orgán.

4.   Ak sa od prevádzkovateľov podľa článku 12 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 601/2012 vyžaduje zahrnúť do plánu monitorovania ďalšie prvky, ktoré sú relevantné z hľadiska plnenia požiadaviek článku 24 ods. 1 rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ (10), overovateľ skontroluje správne uplatňovanie a vykonávanie postupov uvedených v článku 12 ods. 3 daného nariadenia. Pritom overovateľ skontroluje aj to, či prevádzkovateľ do 31. decembra obdobia nahlasovania predložil príslušnému orgánu informácie o akýchkoľvek plánovaných či skutočných zmenách kapacity, úrovni činnosti a prevádzky zariadenia.

Článok 18

Overovanie metód uplatňovaných na chýbajúce údaje

1.   Ak sa na doplnenie chýbajúcich údajov podľa článku 65 nariadenia (EÚ) č. 601/2012 použili metódy stanovené v pláne monitorovania schválenom príslušným orgánom, overovateľ skontroluje, či sa použili metódy vhodné na konkrétnu situáciu a či boli použité správne.

Ak prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla získal podľa článku 65 nariadenia (EÚ) č. 601/2012 súhlas príslušného orgánu s použitím iných metód, ako sú uvedené v prvom pododseku, overovateľ skontroluje, či bol schválený postup správne použitý a riadne zdokumentovaný.

Ak prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľ lietadla nedokáže včas získať takýto súhlas, overovateľ skontroluje, či postup použitý prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom lietadla na doplnenie chýbajúcich údajov zabezpečuje, že nedochádza k podhodnoteniu emisií, a či tento prístup nevedie k podstatnému skresleniu údajov.

2.   Overovateľ skontrolujte účinnosť kontrolných činností, ktoré prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla vykonáva, aby zamedzil výskytu chýbajúcich údajov podľa článku 65 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 601/2012.

Článok 19

Hodnotenie neistoty

1.   Ak sa v nariadení (EÚ) č. 601/2012 od prevádzkovateľa vyžaduje, aby v prípade údajov o činnosti a výpočtových faktorov preukázal dodržanie prahových hodnôt neistoty, overovateľ potvrdzuje platnosť informácií použitých na výpočet miery neistoty tak, ako je stanovené v schválenom pláne monitorovania.

2.   Ak prevádzkovateľ uplatňuje metodiku monitorovania, ktorá nie je založená na úrovniach, uvedenú v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 601/2012, overovateľ skontroluje:

a)

či prevádzkovateľ vykonal hodnotenie a kvantifikáciu neistoty, ktoré preukazujú, že bola dodržaná požadovaná celková prahová hodnota neistoty pre ročnú úroveň emisií skleníkových plynov podľa článku 22 písm. c) tohto nariadenia;

b)

platnosť informácií použitých na hodnotenie a kvantifikáciu neistoty;

c)

či je celkový postup použitý na hodnotenie a kvantifikáciu neistoty v súlade s článkom 22 písm. b) daného nariadenia;

d)

či bol poskytnutý dôkaz, že boli splnené podmienky metodiky monitorovania uvedené v článku 22 písm. a) daného nariadenia.

3.   Ak sa podľa nariadenia (EÚ) č. 601/2012 od prevádzkovateľa lietadla vyžaduje, aby preukázal, že neboli prekročené požadované prahové hodnoty neistoty, overovateľ skontroluje platnosť informácií použitých na preukázanie, že neboli prekročené uplatniteľné prahové hodnoty neistoty podľa plánu monitorovania schváleného príslušným orgánom.

Článok 20

Odoberanie vzoriek

1.   Pri kontrole súladu kontrolných činností a postupov uvedených v článku 14 písm. b) a c) alebo pri vykonávaní kontrol uvedených v článkoch 15 a 16 môže overovateľ použiť metódy odoberania vzoriek špecifické pre zariadenie alebo prevádzkovateľa lietadla, pokiaľ je odoberanie vzoriek opodstatnené na základe analýzy rizík.

2.   Ak overovateľ v priebehu odoberania vzoriek zistí nezrovnalosti alebo skreslené údaje, požiada prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla o vysvetlenie hlavných príčin nezrovnalostí alebo skreslených údajov, aby posúdil vplyv nezrovnalostí alebo skreslených údajov na nahlásené údaje. Na základe výsledku daného hodnotenia overovateľ stanoví, či sú potrebné dodatočné overovacie činnosti, či treba zväčšiť veľkosť vzoriek a ktorú časť populácie údajov musí prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla opraviť.

3.   Overovateľ zdokumentuje výsledok kontrol uvedených v článkoch 14, 15, 16 a 17 vrátane detailov o dodatočných vzorkách v internej dokumentácii o overení.

Článok 21

Návštevy na mieste

1.   Raz alebo viackrát v priebehu procesu overovania vykoná overovateľ návštevu na mieste s cieľom posúdiť prevádzku meračov a systémov monitorovania, vykonať pohovory, vykonať činnosti vyžadované podľa tejto kapitoly, ako aj zozbierať dostatok informácií a dôkazov, ktoré mu umožnia dospieť k záveru, či správa prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla neobsahuje podstatne skreslené údaje.

2.   Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla poskytne overovateľovi prístup do svojich miest.

3.   Na účely overenia správy prevádzkovateľa o emisiách využije overovateľ návštevu na mieste aj na posúdenie hraníc zariadenia, ako aj úplnosti zdrojových prúdov a zdrojov emisií.

4.   Na účely overenia správy prevádzkovateľa o emisiách overovateľ na základe analýzy rizík rozhodne, či sú potrebné návštevy ďalších lokalít, najmä ak sa relevantné časti činností súvisiacich s tokom údajov a kontrolných činností vykonávajú v iných lokalitách, ako napríklad v ústredí spoločnosti a iných kanceláriách mimo miesta.

Článok 22

Oprava skreslených údajov a nezrovnalostí

1.   Ak overovateľ v priebehu overovania zistil skreslené údaje alebo nezrovnalosti, včas o tejto skutočnosti informuje prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla a požiada o relevantné opravy.

Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla opraví všetky oznámené skreslené údaje alebo nezrovnalosti.

2.   Overovateľ v internej dokumentácii o overení zdokumentuje a označí ako vyriešené všetky skreslené údaje alebo nezrovnalosti, ktoré v priebehu overovania opravil prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla.

3.   Ak prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla neopraví všetky skreslené údaje alebo nezrovnalosti oznámené overovateľom podľa odseku 1 skôr, ako overovateľ vydá správu o overení, overovateľ požiada prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla o vysvetlenie hlavných príčin nezrovnalostí alebo skreslených údajov, aby posúdil ich vplyv na nahlásené údaje.

Overovateľ stanoví, či majú neopravené skreslené údaje, či už jednotlivo alebo súhrnne s ostatnými skreslenými údajmi, podstatný vplyv na celkové nahlásené údaje o emisiách alebo tonokilometroch. Pri posudzovaní závažnosti skreslených údajov overovateľ posudzuje rozsah a charakter skreslených údajov, ako aj konkrétne okolnosti ich výskytu.

Overovateľ posúdi, či má neopravená nezrovnalosť, či už jednotlivo alebo v kombinácii s ostatnými prípadmi nesúladu, vplyv na nahlásené údaje a či vedie k podstatnému skresleniu údajov.

Overovateľ môže za skreslené údaje považovať za podstatné aj vtedy, ak sú tieto skreslené údaje, či už jednotlivo alebo súhrnne s ostatnými skreslenými údajmi, pod hranicou závažnosti stanovenou v článku 23, pokiaľ je takýto názor opodstatnený rozsahom a charakterom skreslených údajov a konkrétnych okolností ich výskytu.

Článok 23

Hranica závažnosti

1.   Hranica závažnosti je 5 % celkových emisií nahlásených v období nahlasovania, ktoré je predmetom overovania, v prípade:

a)

zariadení kategórie A uvedených v článku 19 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 601/2012 a zariadení kategórie B uvedených v článku 19 ods. 2 písm. b) daného nariadenia;

b)

prevádzkovateľov lietadiel s ročnými emisiami 500 kiloton fosílneho CO2 alebo menej.

2.   Hranica závažnosti je 2 % celkových emisií nahlásených v období nahlasovania, ktoré je predmetom overovania, v prípade:

a)

zariadení kategórie C uvedených v článku 19 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 601/2012;

b)

prevádzkovateľov lietadiel s ročnými emisiami viac ako 500 kiloton fosílneho CO2.

3.   Na účely overenia správ prevádzkovateľov lietadiel o tonokilometroch je hranica závažnosti 5 % celkových nahlásených údajov o tonokilometroch počas obdobia nahlasovania, ktoré je predmetom overovania.

Článok 24

Závery o výsledkoch overovania

Po ukončení overovania a posudzovaní informácií získaných v priebehu overovania overovateľ:

a)

skontroluje konečné údaje prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla vrátane údajov, ktoré boli upravené na základe informácií získaných v priebehu overovania;

b)

preskúma odôvodnenie prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, ktoré poskytol v prípade všetkých rozdielov medzi konečnými údajmi a predtým poskytnutými údajmi;

c)

preskúma výsledok hodnotenia s cieľom zistiť, či plán monitorovania schválený príslušným orgánom vrátane postupov opísaných v tomto pláne bol vykonávaný správne;

d)

posúdi, či je verifikačné riziko na prijateľnej nízkej úrovni na získanie primeranej istoty;

e)

zabezpečí zhromaždenie dostatočných dôkazov, aby bol schopný poskytnúť verifikačné stanovisko s primeranou istotou, že správa neobsahuje podstatne skreslené údaje;

f)

zabezpečí, aby bol proces overovania úplne zdokumentovaný v internej dokumentácii o overení a aby mohol v správe o overení uviesť konečné rozhodnutie.

Článok 25

Nezávislé preskúmanie

1.   Pred vydaním správy o overení overovateľ predloží internú dokumentáciu o overení a správu o overení nezávislému revízorovi.

2.   Nie je možné, aby nezávislý revízor vykonal overovacie činnosti, ktoré sú predmetom jeho preskúmania.

3.   Rozsah nezávislého preskúmania zahŕňa celý proces overovania opísaný v tejto kapitole a zaznamenaný v internej dokumentácii o overení.

Nezávislý revízor vykoná preskúmanie tak, aby zabezpečil, že sa proces overovania vykoná v súlade s týmto nariadením, že sa postupy pre overovacie činnosti uvedené v článku 40 vykonajú správne a že sa uplatní riadna profesionálna starostlivosť a riadny profesionálny úsudok.

Nezávislý revízor posudzuje aj to, či sú zhromaždené dôkazy dostatočné na to, aby overovateľ mohol vydať správu o overení s primeranou istotou.

4.   Ak sa vyskytnú okolnosti, ktoré môžu viesť k zmenám v správe o overení po preskúmaní, nezávislý revízor preskúma aj dané zmeny a dôkazy o nich.

5.   Overovateľ riadne poverí osobu, ktoré má osvedčiť správu o overení na základe záverov nezávislého revízora a dôkazov v internej dokumentácii o overení.

Článok 26

Interná dokumentácia o overení

1.   Overovateľ pripraví a zostaví internú dokumentáciu o overení, ktorá musí obsahovať minimálne:

a)

výsledky vykonaných overovacích činností;

b)

strategickú analýzu, analýzu rizík a plán overovania;

c)

dostatočné informácie na podporu verifikačného stanoviska vrátane odôvodnení vykonaných rozhodnutí o tom, či zistené skreslené informácie majú alebo nemajú podstatný vplyv na nahlásené údaje o emisiách alebo tonokilometroch.

2.   Interná dokumentácia o overení uvedená v odseku 1 sa vypracúva tak, aby nezávislý revízor uvedený v článku 25 a vnútroštátny akreditačný orgán mohli posúdiť, či bolo overovanie vykonané v súlade s týmto nariadením.

Po osvedčení správy o overení podľa článku 25 ods. 5 overovateľ uvedie výsledky nezávislého preskúmania v internej dokumentácii o overení.

3.   Overovateľ na požiadanie poskytne príslušnému orgánu prístup k internej dokumentácii o overení s cieľom uľahčiť príslušnému orgánu hodnotenie overovania.

Článok 27

Správa o overení

1.   Na základe informácií zhromaždených v priebehu overovania vydá overovateľ prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi lietadla správu ku každej overenej správe o emisiách alebo správe o tonokilometroch. Správa o overení musí obsahovať minimálne tieto zistenia:

a)

z preskúmania vyplýva, že správa je uspokojivá;

b)

správa prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla obsahuje podstatne skreslené údaje, ktoré neboli opravené pred vydaním správy o overení;

c)

rozsah overenia je príliš obmedzený v zmysle článku 28 a overovateľ nemohol získať dostatočné dôkazy na vydanie verifikačného stanoviska s primeranou istotou, že správa neobsahuje podstatne skreslené údaje;

d)

nezrovnalosti, či už jednotlivo alebo v kombinácii s ostatnými nezrovnalosťami, spôsobujú nejasnosť a bránia overovateľovi tvrdiť s primeranou istotou, že správa prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla neobsahuje podstatne skreslené údaje.

Na účely prvého pododseku písm. a) a správa prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla môže overiť ako uspokojivá len vtedy, ak neobsahuje podstatne skreslené údaje.

2.   Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla predkladá správu o overení príslušnému orgánu spolu s príslušnou správou prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla.

3.   Správa o overení musí obsahovať aspoň tieto prvky:

a)

názov prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, ktorý bol predmetom overovania;

b)

ciele overovania;

c)

rozsah overovania;

d)

odkaz na správu prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, ktorá sa overovala;

e)

kritériá použité na overenie správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, v prípade potreby vrátane povolenia a verzií plánu monitorovania schváleného príslušným orgánom, ako aj obdobia platnosti každého plánu monitorovania;

f)

súhrnné emisie alebo tonokilometre na každú činnosť uvedenú v prílohe I k smernici 2003/87/ES a na každé zariadenie alebo prevádzkovateľa lietadla;

g)

obdobie nahlasovania, ktoré je predmetom overovania;

h)

zodpovednosti prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, príslušného orgánu a overovateľa;

i)

verifikačné stanovisko;

j)

opis všetkých zistených skreslených údajov a nezrovnalostí, ktoré neboli opravené pred vydaním správy o overení;

k)

dátumy návštev na mieste a osoby, ktoré tieto návštevy vykonali;

l)

informácie o tom, či sa od niektorých návštev na mieste upustilo, ako aj dôvody upustenia od týchto návštev na mieste;

m)

všetky prípady nedodržiavania nariadenia (EÚ) č. 601/2012, ktoré vyšli najavo v priebehu overovania;

n)

ak nebolo možné včas získať od príslušného orgánu schválenie metódy použitej na doplnenie chýbajúcich údajov podľa článku 18 ods. 1 posledného pododseku, potvrdenie, či je použitá metóda konzervatívna a či vedie alebo nevedie k podstatnému skresleniu informácií;

o)

ak overovateľ spozoroval zmeny v kapacite, úrovni činnosti a prevádzke zariadenia, ktoré by mohli ovplyvniť emisné kvóty pridelené zariadeniu a ktoré neboli do 31. decembra obdobia nahlasovania nahlásené príslušnému orgánu podľa článku 24 ods. 1 rozhodnutia 2011/278/EÚ, opis týchto zmien a súvisiace pripomienky;

p)

v prípade potreby odporúčania na zlepšenia;

q)

meno vedúceho audítora systému EU ETS, nezávislého revízora a prípadne audítora EU ETS a technického experta, ktorí boli zapojení do overovania správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla;

r)

dátum a podpis osoby poverenej konať v mene overovateľa vrátane jej mena.

4.   Overovateľ opisuje skreslené údaje a nezrovnalosti v správe o overení dostatočne podrobne, aby prevádzkovateľovi a prevádzkovateľovi lietadla, ako aj príslušnému orgánu, umožnil pochopiť:

a)

rozsah a charakter skreslených údajov alebo nezrovnalostí;

b)

dôvody, prečo skreslené údaje majú či nemajú podstatný vplyv;

c)

ktorého prvku správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla sa týkajú skreslené údaje alebo ktorého prvku plánu monitorovania sa týka nezrovnalosť.

5.   Ak členský štát vyžaduje od overovateľa, aby okrem prvkov opísaných v odseku 3 predložil informácie o procese overovania, ktoré nie sú potrebné na pochopenie verifikačného stanoviska, prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla môže z dôvodov efektivity predložiť dané doplňujúce informácie príslušnému orgánu oddelene od správy o overení v iný deň, ale najneskôr 15. mája toho istého roku.

Článok 28

Obmedzenie rozsahu pôsobnosti

Overovateľ môže dospieť k záveru, že rozsah overovania uvedený v článku 27 ods. 1 písm. c) je príliš obmedzený v každej z týchto situácií:

a)

chýbajú údaje, čo overovateľovi bráni získať dôkazy potrebné na zníženie verifikačného rizika na úroveň potrebnú na získanie primeranej miery istoty;

b)

plán monitorovania nie je schválený príslušným orgánom;

c)

plán monitorovania nemá dostatočný rozsah alebo jasnosť na to, aby bolo možné ukončiť overovanie;

d)

overovateľ nedostal od prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla dosť informácií na to, aby mohol vykonať overenie.

Článok 29

Riešenie otvorených nepodstatných nezrovnalostí

1.   Overovateľ posúdi, či prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla v prípade potreby opravili nezrovnalosti uvedené v správe o overení za predošlé obdobie monitorovania na základe požiadaviek na overovateľa uvedených v článku 69 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 601/2012.

Ak prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla tieto nezrovnalosti neopravia podľa článku 69 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 601/2012, overovateľ posúdi, či to zvyšuje alebo môže zvýšiť riziko vzniku skreslených údajov.

Overovateľ v správe o overení uvedie, či prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla dané nezrovnalosti vyriešil.

2.   Overovateľ zaznamená v internej dokumentácii o overení podrobné údaje o tom, kedy a ako prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla vyriešil v priebehu overovania zistené nezrovnalosti.

Článok 30

Zlepšovanie procesu monitorovania a nahlasovania

1.   Ak overovateľ zistil oblasti, v ktorých môže prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla zlepšiť svoje výsledky v súvislosti s písmenami a) až d) tohto odseku, v správe o overení uvedie odporúčania na zlepšenie výkonnosti prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla v týchto bodoch:

a)

hodnotenie rizika prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla;

b)

vývoj, zdokumentovanie, vykonávanie a zachovávanie činností súvisiacich s tokom údajov a kontrolných činností, ako aj hodnotenie systému kontroly;

c)

vývoj, zdokumentovanie, vykonávanie a zachovávanie postupov činností súvisiacich s tokom údajov a kontrolných činností, ako aj iných postupov, ktoré musí prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla zaviesť podľa nariadenia (EÚ) č. 601/2012;

d)

monitorovanie a nahlasovanie emisií alebo tonokilometrov aj v súvislosti s dosiahnutím vyšších úrovní, zníženia rizika a zvýšenia účinnosti v oblasti monitorovania a nahlasovania.

2.   V priebehu overovania nasledujúcom po roku, v ktorom boli v správe o overení uvedené odporúčania na zlepšenie, overovateľ skontroluje, či a ako prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla splnil dané odporúčania na vylepšenie.

Ak prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla tieto odporúčania nesplnil alebo ich nesplnil správne, overovateľ posúdi vplyv tejto skutočnosti na riziko vzniku skreslených informácií a nezrovnalostí.

Článok 31

Zjednodušené overovanie v prípade zariadení

1.   Odchylne od článku 21 ods. 1 sa overovateľ môže s výhradou schválenia príslušného orgánu podľa druhého pododseku tohto článku na základe výsledku analýzy rizík rozhodnúť, že nevykoná návštevu zariadenia na mieste potom, čo sa uistil o tom, že sa k všetkým relevantným údajom môže dostať na diaľku a že sú splnené podmienky nevykonania návštev na mieste, ktoré stanovila Komisia. Overovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje prevádzkovateľa.

V takýchto prípadoch prevádzkovateľ predloží príslušnému orgánu žiadosť o schválenie rozhodnutia overovateľa nevykonať návštevu na mieste.

Na základe žiadosti predloženej príslušným prevádzkovateľom rozhodne príslušný orgán o schválení rozhodnutia overovateľa nevykonať návštevu na mieste s prihliadnutím na všetky tieto prvky:

a)

informáciu, ktorú overovateľ poskytol o výsledku analýzy rizík;

b)

informáciu o tom, že k relevantným údajom sa možno dostať na diaľku;

c)

dôkaz, že požiadavky stanovené v odseku 3 sa na zariadenie neuplatňujú;

d)

dôkaz, že sú splnené podmienky na nevykonanie návštev na mieste, ktoré stanovila Komisia.

2.   Súhlas príslušného orgánu uvedený v odseku 1 sa nevyžaduje pre nevykonanie návštev na mieste v prípade zariadení s nízkymi emisiami uvedenými v článku 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 601/2012.

3.   Overovateľ vykoná návštevu na mieste vždy:

a)

keď overovateľ overuje správu prevádzkovateľa o emisiách po prvýkrát;

b)

keď overovateľ nevykonal návštevu na mieste v dvoch obdobiach nahlasovania, ktoré bezprostredne predchádzajú súčasnému obdobiu nahlasovania;

c)

keď počas obdobia nahlasovania došlo k výrazným zmenám v pláne monitorovania vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 15 ods. 3 alebo 4 nariadenia (EÚ) č. 601/2012.

Článok 32

Zjednodušené overovanie v prípade prevádzkovateľov lietadiel

1.   Odchylne od článku 21 ods. 1 tohto nariadenia sa overovateľ môže rozhodnúť nevykonať návštevu na mieste v prípade malého zdroja emisií uvedeného v článku 54 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 601/2012, ak overovateľ na základe analýzy rizík dospel k záveru, že overovateľ sa môže ku všetkým relevantným údajom dostať na diaľku.

2.   Ak prevádzkovateľ lietadla použije zjednodušené nástroje uvedené v článku 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 601/2012 na stanovenie spotreby paliva a nahlasované údaje boli vygenerované týmito nástrojmi nezávisle od akéhokoľvek zadania prevádzkovateľa lietadla, overovateľ sa na základe svojej analýzy rizík môže rozhodnúť nevykonať kontroly uvedené v článku 14, článku 16, článku 17 ods. 1, článku 17 ods. 2 a článku 18 tohto nariadenia.

Článok 33

Zjednodušené plány overovania

Ak overovateľ použije zjednodušený plán overovania, uchováva v internej dokumentácii o overovaní záznamy o opodstatnenosti použitia takýchto plánov vrátane dôkazu, že boli splnené podmienky na použitie zjednodušených plánov overovania.

KAPITOLA III

POŽIADAVKY NA OVEROVATEĽOV

Článok 34

Rozsah akreditácie podľa sektorov

Overovateľ vydá správu o overení len tomu prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi lietadla, ktorý vykonáva činnosť patriacu do rozsahu činnosti uvedeného v prílohe I, na ktorú dostal overovateľ akreditáciu podľa ustanovení nariadenia (ES) č. 765/2008 a tohto nariadenia.

Článok 35

Kontinuálny proces zabezpečovania spôsobilosti

1.   Overovateľ zavedie, zdokumentuje, vykonáva a zachováva proces zabezpečovania spôsobilosti s cieľom zabezpečiť, aby boli všetci pracovníci poverení overovacími činnosťami spôsobilí vykonávať pridelené úlohy.

2.   V rámci procesu zabezpečovania spôsobilosti uvedenom v odseku 1 overovateľ musí stanoviť, zdokumentovať, vykonávať a zachovávať minimálne:

a)

všeobecné kritériá spôsobilosti pre všetkých pracovníkov vykonávajúcich overovacie činnosti;

b)

osobitné kritériá spôsobilosti pre každú funkciu v rámci overovateľa vykonávajúcu overovacie činnosti, najmä pre audítora EU ETS, vedúceho audítora EU ETS, nezávislého revízora a technického experta;

c)

metódu, ktorá zabezpečuje pretrvávajúcu spôsobilosť a pravidelné hodnotenie výkonnosti všetkých pracovníkov, ktorí vykonávajú overovacie činnosti;

d)

proces na zabezpečenie stáleho vzdelávania pracovníkov vykonávajúcich overovacie činnosti;

e)

proces, ktorým sa posúdi, či overovacia povinnosť patrí do rozsahu akreditácie overovateľa, či má overovateľ spôsobilosť, pracovníkov a prostriedky potrebné na výber overovacieho tímu a úspešné ukončenie overovacích činností v rámci potrebnej lehoty.

Kritériá spôsobilosti uvedené v prvom pododseku písm. b) sú špecifické pre každý rozsah akreditácie, v ktorom tieto osoby vykonávajú overovacie činnosti.

Pri hodnotení spôsobilosti pracovníkov podľa prvého pododseku písm. c) overovateľ posudzuje danú spôsobilosť na základe kritérií spôsobilosti uvedenými v písmenách a) a b);

Proces uvedený v prvom pododseku písm. e) zahŕňa aj proces hodnotenia, či má overovací tím k dispozícii všetky spôsobilosti a osoby potrebné na vykonanie overovacích činností v prípade konkrétneho prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla.

Overovateľ vypracuje všeobecné a osobitné kritériá spôsobilosti, ktoré sú v súlade s kritériami uvedenými v článku 36 ods. 4 a v článkoch 37, 38 a 39.

3.   Na účely potvrdenia pretrvávajúcej spôsobilosti pracovníkov, ktorí vykonávajú overovacie činnosti, overovateľ v pravidelných intervaloch monitoruje výkonnosť všetkých týchto pracovníkov.

4.   Overovateľ v pravidelných intervaloch skúma proces zabezpečovania spôsobilosti uvedený v odseku 1 s cieľom zabezpečiť:

a)

vypracovanie kritérií spôsobilosti uvedených v prvom pododseku písm. a) a b) v súlade s požiadavkami na spôsobilosť podľa tohto nariadenia;

b)

riešenie všetkých problémov, ktoré možno zistiť v súvislosti so stanovením všeobecných a osobitných kritérií spôsobilosti podľa odseku 2 písm. a) a b);

c)

aktualizáciu a zachovávanie všetkých požiadaviek v procese zabezpečovania spôsobilosti.

5.   Overovateľ musí mať systém na zaznamenávanie výsledkov činností vykonávaných v procese zabezpečovania spôsobilosti uvedenom v odseku 1.

6.   Spôsobilosť a výkonnosť audítora EU ETS a vedúceho audítora EU ETS posudzuje dostatočne spôsobilý hodnotiteľ.

Na tento účel spôsobilý hodnotiteľ v priebehu overovania správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla monitoruje daných audítorov v mieste zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla (podľa toho, čo je vhodné) s cieľom zistiť, či spĺňajú kritériá spôsobilosti.

7.   Ak pracovník nepreukáže, že v plnej miere spĺňa všetky kritériá spôsobilosti pre konkrétnu úlohu, ktorá mu bola pridelená, overovateľ určí a zorganizuje doplňujúce školenie alebo doplňujúcu prax pod dohľadom a monitoruje tohto jednotlivca, až kým overovateľovi nepreukáže, že spĺňa kritériá spôsobilosti.

Článok 36

Overovacie tímy

1.   Pre každú konkrétnu overovaciu povinnosť overovateľ zostaví overovací tím schopný vykonať overovacie činnosti uvedené v kapitole II.

2.   Overovací tím tvorí minimálne vedúci audítor EU ETS a ak si to vyžadujú závery overovateľa počas hodnotenia uvedeného v článku 8 ods. 1 písm. e) a strategická analýza, aj primeraný počet audítorov EU ETS a technických expertov.

3.   Na nezávislé preskúmanie overovacích činností súvisiacich s konkrétnou overovacou povinnosťou overovateľ určí nezávislého revízora, ktorý nie je členom overovacieho tímu.

4.   Každý člen tímu musí:

a)

jednoznačne chápať svoju individuálnu úlohu v procese overovania;

b)

byť schopný efektívne komunikovať v jazyku potrebnom na vykonávanie jeho konkrétnych úloh.

5.   Medzi členmi overovacieho tímu je minimálne jedna osoba, ktorá má technickú spôsobilosť a znalosti potrebné na posúdenie osobitných technických aspektov monitorovania a nahlasovania v súvislosti s činnosťami uvedenými v prílohe I, ktoré vykonáva zariadenie alebo prevádzkovateľ lietadla, a minimálne jedna osoba, ktorá je schopná komunikovať v jazyku potrebnom na overenie správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla v členskom štáte, v ktorom overovateľ vykonáva dané overovanie.

6.   Ak overovací tím tvorí jedna osoba, táto osoba musí spĺňať všetky požiadavky na spôsobilosť audítora EU ETS a vedúceho audítora EU ETS, ako aj požiadavky stanovené v odsekoch 4 a 5.

Článok 37

Požiadavky na spôsobilosť audítorov EU ETS a vedúcich audítorov EU ETS

1.   Audítor EU ETS je spôsobilý vykonať overenie. Na tento účel musí audítor EU ETS vykazovať minimálne:

a)

znalosť smernice 2003/87/ES, nariadenia (EÚ) č. 601/2012, tohto nariadenia, relevantných noriem a iných relevantných právnych predpisov, uplatniteľných usmernení, ako aj relevantných usmernení a právnych predpisov vydaných členským štátom, v ktorom overovateľ vykonáva overovanie;

b)

znalosti a skúsenosti v oblasti auditu údajov a informácií vrátane:

i)

metodík auditu údajov a informácií vrátane uplatňovania hranice závažnosti a posudzovania závažnosti skreslených údajov;

ii)

analýzy vlastných rizík a kontrolných rizík;

iii)

techník odoberania vzoriek v súvislosti s odoberaním vzoriek údajov a preverovaním kontrolných činností;

iv)

posudzovania údajových a informačných systémov, systémov IT, činností súvisiacich s tokom údajov, kontrolných činností, systémov kontroly a postupov kontrolných činností;

c)

schopnosť vykonávať činnosti súvisiace s overením správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla v zmysle požiadaviek kapitoly II;

d)

znalosti a skúsenosti v oblasti sektorovo špecifických technických aspektov monitorovania a nahlasovania, ktoré sú relevantné z hľadiska rozsahu činností uvedeného v prílohe I, v rámci ktorého audítor EU ETS vykonáva overovanie.

2.   Vedúci audítor EU ETS musí spĺňať požiadavky na spôsobilosť audítora EU ETS, preukázať spôsobilosť viesť overovací tím a niesť zodpovednosť za vykonávanie overovacích činností v súlade s týmto nariadením.

Článok 38

Požiadavky na spôsobilosť nezávislých revízorov

1.   Nezávislý revízor musí mať primeranú právomoc na preskúmanie návrhu správy o overení a internej dokumentácie o overení podľa článku 25.

2.   Nezávislý revízor musí spĺňať požiadavky na spôsobilosť vedúceho audítora EU ETS uvedené v článku 37 ods. 2

3.   Nezávislý revízor musí mať potrebnú spôsobilosť na analýzu poskytnutých informácií s cieľom potvrdiť úplnosť a celistvosť informácií, spochybniť chýbajúce alebo protichodné informácie, ako aj skontrolovať dátové stopy na účely posúdenia, či je interná dokumentácia o overení úplná a poskytuje dostatočné informácie na podporu návrhu správy o overení.

Článok 39

Využívanie technických expertov

1.   Pri vykonávaní overovacích činností môže overovateľ využiť technických expertov, ktorí mu poskytnú podrobné znalosti a skúsenosti v oblasti konkrétnej témy, ktoré sú potrebné na účely pomoci audítorovi EU ETS a vedúcemu audítorovi EU ETS pri vykonávaní ich overovacích činností.

2.   Ak nezávislý revízor nemá dostatočnú spôsobilosť na posúdenie konkrétneho problému v procese preskúmania, overovateľ požiada o pomoc technického experta.

3.   Technický expert má spôsobilosti a skúsenosti, ktoré sú potrebné na účinnú pomoc audítorovi EU ETS a vedúcemu audítorovi EU ETS alebo prípadne nezávislému revízorovi s témou, v prípade ktorej sa vyžadujú jeho znalosti a skúsenosti. Okrem toho musí technický expert dostatočne rozumieť otázkam uvedeným v článku 37 ods. 1 písm. a), b) a c).

4.   Technický expert vykonáva špecifikované úlohy pod vedením a plnou zodpovednosťou vedúceho audítora EU ETS overovacieho tímu, v ktorom pracuje technický expert alebo nezávislý revízor.

Článok 40

Postupy overovacích činností

1.   Overovateľ zavedie, zdokumentuje, vykonáva a zachováva jeden alebo viac postupov overovacích činností opísaných v kapitole II a postupy a procesy požadované podľa oddielu 3 prílohy II. Pri zavádzaní a vykonávaní týchto postupov a procesov overovateľ vykonáva činnosti v súlade s harmonizovanou normou v zmysle prílohy II.

2.   Overovateľ zavedie, zdokumentuje, vykonáva a zachováva systém riadenia kvality s cieľom zabezpečiť konzistentný vývoj, vykonávanie, zlepšovanie a preskúmanie postupov a procesov uvedených v odseku 1 v súlade s harmonizovanou normou v zmysle prílohy II.

Článok 41

Záznamy a komunikácia

1.   Overovateľ vedie záznamy vrátane záznamov o spôsobilosti a nestrannosti pracovníkov s cieľom preukázať súlad s týmto nariadením.

2.   Overovateľ pravidelne sprístupňuje informácie prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi lietadla a iným relevantným stranám v súlade harmonizovanou normou v zmysle prílohy II.

3.   Overovateľ zachováva dôvernosť informácií získaných v priebehu overovania v súlade harmonizovanou normou v zmysle prílohy II.

Článok 42

Nestrannosť a nezávislosť

1.   Overovateľ je nezávislý od prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla a nestranný pri vykonávaní svojich overovacích činností.

Na tento účel nesmie byť overovateľ ani žiadna časť rovnakej právnickej osoby prevádzkovateľom ani prevádzkovateľom lietadla, vlastníkom prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, ani nesmie byť v ich vlastníctve, a nesmie mať ani vzťahy s prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom lietadla, ktoré by mohli ovplyvniť jeho nezávislosť a nestrannosť. Overovateľ je nezávislý aj od orgánov, ktoré obchodujú s emisnými kvótami v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov podľa článku 19 smernice 2003/87/ES.

2.   Overovateľ je organizovaný spôsobom, ktorý chráni jeho objektívnosť, nezávislosť a nestrannosť. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú relevantné požiadavky stanovené v harmonizovanej norme v zmysle prílohy II.

3.   Overovateľ nesmie vykonávať overovacie činnosti pre prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, ktoré predstavujú neprijateľné ohrozenie jeho nestrannosti alebo ktoré mu spôsobujú konflikt záujmov. Na overovanie správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, ktorá predstavuje skutočný alebo potenciálny konflikt záujmov, nesmie overovateľ využiť svojich ani externých pracovníkov. Overovateľ ďalej zabezpečí, aby činnosti pracovníkov alebo organizácií neovplyvňovali dôverný, objektívny, nezávislý a nestranný charakter overovania.

Neprijateľné ohrozenie nestrannosti alebo konflikt záujmov v zmysle prvej vety prvého pododseku vzniká v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

keď overovateľ alebo ktorákoľvek časť rovnakej právnickej osoby poskytuje konzultačné služby pri vývoji časti procesu monitorovania a nahlasovania, ktorý je opísaný v pláne monitorovania schválenom príslušným orgánom, vrátane vývoja metodiky monitorovania, návrhu správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla a návrhu plánu monitorovania;

b)

keď overovateľ alebo ktorákoľvek časť rovnakej právnickej osoby poskytuje technickú pomoc pri vývoji alebo zachovávaní systému používaného na monitorovanie a nahlasovanie údajov o emisiách alebo údajov o tonokilometroch.

4.   Konflikt záujmov overovateľa vo vzťahu medzi ním a prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom lietadla vzniká v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

keď je vzťah medzi overovateľom a prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom lietadla založený na spoločnom vlastníctve, spoločnom riadení, spoločnej správe alebo spoločných pracovníkoch, spoločných prostriedkoch, spoločných financiách a spoločných zmluvách alebo marketingu;

b)

keď konzultačný orgán, orgán technickej pomoci alebo iná organizácia, ktorá je vo vzťahu s overovateľmi a ohrozuje nestrannosť overovateľa, poskytne prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi lietadla konzultáciu uvedenú v odseku 3 písm. a) alebo technickú pomoc uvedenú v odseku 3 písm. b).

Na účely prvého pododseku písm. b) je nestrannosť overovateľa skompromitovaná, ak sú vzťahy medzi overovateľom a konzultačným orgánom, orgánom technickej pomoci alebo inou organizáciou založené na spoločnom vlastníctve, spoločnom riadení, spoločnom vedení alebo spoločných pracovníkoch, spoločných prostriedkoch, spoločných financiách, spoločných zmluvách alebo marketingu a spoločnej platbe provízií za predaj alebo iných podnetov na získavanie nových klientov.

5.   Overovateľ nesmie zadať nezávislé preskúmanie alebo vydanie správy o overení externému zadávateľovi. Na účely tohto nariadenia platí, že ak sa externe zadávajú iné overovacie činnosti, overovateľ musí splniť relevantné požiadavky stanovené v harmonizovanej norme v zmysle prílohy II.

Uzatvorenie zmluvy s jednotlivcami na vykonanie overovacích činností však nepredstavuje externé zadávanie na účely prvého pododseku, ak overovateľ pri uzatváraní zmluvy s týmito osobami spĺňa relevantné požiadavky harmonizovaných noriem uvedených v prílohe II.

6.   Overovateľ zavedie, zdokumentuje, vykonáva a zachováva proces s cieľom zabezpečiť pretrvávajúcu nestrannosť a nezávislosť overovateľa, častí rovnakého právneho subjektu, iných organizácií uvedených v odseku 4 a všetkých pracovníkov a zmluvne viazaných osôb zapojených do overovania. Tento proces zahŕňa mechanizmus na ochranu nestrannosti a nezávislosti overovateľa a spĺňa relevantné požiadavky stanovené v harmonizovanej norme v zmysle prílohy II.

KAPITOLA IV

AKREDITÁCIA

Článok 43

Akreditácia

Overovateľ, ktorý prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi lietadla vydáva správu o overení, je akreditovaný na rozsah činností uvedený v prílohe I, pre ktoré overovateľ vykonáva overenie správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla.

Článok 44

Ciele akreditácie

V priebehu akreditačného procesu a monitorovania akreditovaných overovateľov každý vnútroštátny akreditačný orgán posudzuje, či overovateľ a jeho pracovníci vykonávajúci overovacie činnosti:

a)

sú spôsobilí vykonať overenie správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla v súlade s týmto nariadením;

b)

vykonávajú overovanie správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla v súlade s týmto nariadením;

c)

spĺňajú požiadavky uvedené v kapitole III.

Článok 45

Žiadosť o akreditáciu

1.   Každá právnická osoba alebo iný právny subjekt môže požiadať o akreditáciu podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008 a ustanovení tejto kapitoly.

Žiadosť musí obsahovať informácie požadované na základe harmonizovanej normy v zmysle prílohy III.

2.   Okrem informácií uvedených v odseku 1 tohto článku musí žiadateľ pred začatím posúdenia podľa článku 44 dať vnútroštátnemu akreditačnému orgán k dispozícii:

a)

všetky informácie, ktoré vyžaduje vnútroštátny akreditačný orgán;

b)

postupy a informácie týkajúce sa procesov uvedených v článku 40 ods. 1 a informácie o systéme riadenia kvality uvedenom v článku 40 ods. 2;

c)

kritériá spôsobilosti uvedené v článku 35 ods. 2 písm. a) a b), výsledky procesu zabezpečovania spôsobilosti uvedeného v článku 35, ako aj inú relevantnú dokumentáciu o spôsobilosti všetkých pracovníkov zapojených do overovacích činností;

d)

informácie o procese zabezpečenia pretrvávajúcej nestrannosti a nezávislosti podľa článku 42 ods. 6 vrátane relevantných záznamov o nestrannosti a nezávislosti žiadateľa a jeho pracovníkov;

e)

informácie o technických expertoch a kľúčových pracovníkoch zapojených do overovania správ prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla;

f)

systém a proces na zabezpečenie príslušnej internej dokumentácie o overení;

g)

ostatné relevantné záznamy uvedené v článku 41 ods. 1.

Článok 46

Príprava na posúdenie

1.   Pri príprave posúdenia uvedeného v článku 44 každý vnútroštátny akreditačný orgán zohľadní komplexnosť rozsahu, pre ktorý overovateľ žiada akreditáciu, ako aj komplexnosť systému riadenia kvality uvedeného v článku 44 ods. 2, postupy a informácie k procesom uvedeným v článku 40 ods. 1 a geografické oblasti, v ktorých overovateľ vykonáva alebo plánuje vykonať overovanie.

2.   Na účely tohto nariadenia musí vnútroštátny akreditačný orgán spĺňať minimálne požiadavky stanovené v harmonizovanej norme v zmysle prílohy III.

Článok 47

Posúdenie

1.   Na účely vykonania posúdenia uvedeného v článku 44 musí hodnotiaci tím uvedený v článku 57 vykonať minimálne tieto činnosti:

a)

preskúmanie všetkých relevantných dokumentov a záznamov uvedených v článku 45;

b)

návšteva priestorov žiadateľa s cieľom preskúmať reprezentatívnu vzorku internej dokumentácie o overení a posúdiť vykonávanie systému riadenia kvality žiadateľa a postupov alebo procesov uvedených v článku 40;

c)

osvedčenie reprezentatívnej časti požadovaného rozsahu akreditácie, ako aj výkonnosti a spôsobilosti reprezentatívneho počtu pracovníkov žiadateľa, ktorí sú zapojení do overovania správy prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, s cieľom zabezpečiť, aby títo pracovníci pracovali v súlade s týmto nariadením.

Pri vykonávaní týchto činností musí hodnotiaci tím spĺňať požiadavky stanovené v harmonizovanej norme v zmysle prílohy III.

2.   Hodnotiaci tím oznámi zistenia a nezrovnalosti žiadateľovi v súlade s požiadavkami stanovenými v harmonizovanej norme v zmysle prílohy III požiada žiadateľa, aby na oznámené zistenia a nezrovnalosti odpovedal v súlade s danými ustanoveniami.

3.   Žiadateľ prijme nápravné opatrenia na riešenie všetkých oznámených nezrovnalostí podľa odseku 2 a vo svojej odpovedi na zistenia a nezrovnalosti oznámené hodnotiacim tímom uvedie, aké opatrenia prijal alebo plánuje prijať v rámci lehoty stanovenej vnútroštátnym akreditačným orgánom na riešenie všetkých zistených nezrovnalostí.

4.   Vnútroštátny akreditačný orgán preskúma odpovede žiadateľa na zistenia a nezrovnalosti predložené podľa odseku 3.

Ak vnútroštátny akreditačný orgán považuje odpoveď žiadateľa za nedostatočná či neúčinnú, požiada žiadateľa o ďalšie informácie alebo opatrenia. Vnútroštátny akreditačný orgán môže požadovať aj dôkaz o účinnom vykonaní prijatých opatrení alebo vykonať následné hodnotenie na posúdenie účinného vykonávania nápravných opatrení.

Článok 48

Rozhodnutie o akreditácii a osvedčenie o akreditácii

1.   Pri príprave a prijímaní rozhodnutia o udelení, rozšírení alebo obnovení akreditácie žiadateľa musí vnútroštátny akreditačný orgán zohľadniť požiadavky stanovené harmonizovanej norme v zmysle prílohy III.

2.   Ak sa vnútroštátny akreditačný orgán rozhodne udeliť, rozšíriť alebo obnoviť akreditáciu žiadateľa, vydá v tomto zmysle osvedčenie o akreditácii.

Osvedčenie o akreditácii musí obsahovať minimálne informácie požadované na základe harmonizovanej normy v zmysle prílohy III.

Osvedčenie o akreditácii platí maximálne päť rokov odo dňa vydania daného osvedčenia vnútroštátnym akreditačným orgánom.

Článok 49

Dohľad

1.   Vnútroštátny akreditačný orgán vykonáva ročný dohľad nad každým overovateľom, ktorému vydal osvedčenie o akreditácii.

V rámci dohľadu sa vykoná minimálne:

a)

návšteva priestorov overovateľa s cieľom vykonať činnosti uvedené v článku 47 ods. 1 písm. b);

b)

osvedčenie výkonnosti a spôsobilosti reprezentatívneho počtu pracovníkov overovateľa v súlade s článkom 47 ods. 1 písm. c).

2.   Vnútroštátny akreditačný orgán vykoná prvý dohľad nad overovateľom v súlade s článkom 1 najneskôr 12 mesiacov odo dňa, keď bolo danému overovateľovi vydané osvedčenie o akreditácii.

3.   Vnútroštátny akreditačný orgán vypracuje svoj plán dohľadu nad každým overovateľom spôsobom, ktorý umožní posúdiť reprezentatívne vzorky rozsahu akreditácie v súlade s požiadavkami stanovenými v harmonizovanej norme v zmysle prílohy III.

4.   Na základe výsledkov dohľadu uvedeného v odseku 1 vnútroštátny akreditačný orgán rozhodne, či potvrdí pokračovanie akreditácie.

5.   Ak overovateľ vykonáva overovanie v inom členskom štáte, vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý overovateľa akreditoval, môže požiadať vnútroštátny akreditačný orgán členského štátu, v ktorom vykonáva overovanie, aby v jeho mene a na jeho zodpovednosť vykonával činnosti dohľadu.

Článok 50

Prehodnotenie

1.   Pred uplynutím platnosti osvedčenia o akreditácii vnútroštátny akreditačný orgán vykoná prehodnotenie overovateľa, ktorému vnútroštátny akreditačný orgán vydal osvedčenie o akreditácii, s cieľom zistiť, či je možné predĺžiť platnosť tohto osvedčenia o akreditácii.

2.   Vnútroštátny akreditačný orgán vypracuje svoj plán prehodnotenia každého overovateľa spôsobom, ktorý umožní posúdenie reprezentatívnych vzoriek rozsahu akreditácie. Pri plánovaní a vykonávaní dohľadu musí vnútroštátny akreditačný orgán spĺňať požiadavky stanovené v harmonizovanej norme v zmysle prílohy III.

Článok 51

Mimoriadne hodnotenie

1.   Vnútroštátny akreditačný orgán môže kedykoľvek vykonať mimoriadne hodnotenie overovateľa s cieľom zabezpečiť, aby tento overovateľ spĺňal požiadavky tohto nariadenia.

2.   Aby mohol vnútroštátny akreditačný orgán posúdiť potrebu mimoriadneho hodnotenia, overovateľ ho bezodkladne informuje o akýchkoľvek dôležitých zmenách, ktoré sú relevantné z hľadiska jeho akreditácie a ktoré sa týkajú ktoréhokoľvek aspektu jeho statusu alebo prevádzky. K dôležitým zmenám patria aj zmeny uvedené v harmonizovanej norme v zmysle prílohy III.

Článok 52

Rozšírenie rozsahu akreditácie

Ak overovateľ požiada o rozšírenie rozsahu udelenej akreditácie, vnútroštátny akreditačný orgán vykoná činnosti potrebné na zistenie, či overovateľ spĺňa požiadavky článku 44 pre požadované rozšírenie rozsahu jeho akreditácie.

Článok 53

Administratívne opatrenia

1.   Ak overovateľ nespĺňa požiadavky tohto nariadenia, vnútroštátny akreditačný orgán môže pozastaviť či odvolať jeho akreditáciu alebo zúžiť jej rozsah.

V prípade, že o to overovateľ požiada, vnútroštátny akreditačný orgán pozastaví či odvolá jeho akreditáciu alebo zúži jej rozsah.

Vnútroštátny akreditačný orgán zavedie, zdokumentuje, vykonáva a zachováva postup na pozastavenie akreditácie, odvolanie akreditácie a zúženie rozsahu akreditácie.

2.   Vnútroštátny akreditačný orgán pozastaví akreditáciu alebo zúži jej rozsah vždy, keď:

a)

sa overovateľ dopustil závažného porušenia požiadaviek tohto nariadenia;

b)

overovateľ stále a opakovane neplní požiadavky tohto nariadenia;

c)

overovateľ porušil iné osobitné podmienky vnútroštátneho akreditačného orgánu.

3.   Vnútroštátny akreditačný orgán odvolá akreditáciu, keď:

a)

overovateľ nenapravil dôvody rozhodnutia o pozastavení osvedčenia o akreditácii;

b)

člen vrcholového manažmentu overovateľa bol odsúdený za podvod;

c)

overovateľ úmyselne poskytol nepravdivé informácie.

4.   Proti rozhodnutiu vnútroštátneho akreditačného orgánu o pozastavení, odvolaní alebo zúžení rozsahu akreditácie v súlade s odsekmi 2 a 3 sa možno odvolať.

Členské štáty zavedú postupy na riešenie týchto odvolaní.

5.   Rozhodnutie vnútroštátneho akreditačného orgánu o pozastavení, odvolaní alebo zúžení rozsahu akreditácie nadobúda účinnosť po jeho oznámení overovateľovi.

Vnútroštátny akreditačný orgán ukončí pozastavenie osvedčenia o akreditácii, ak dostane uspokojivé informácie a získa presvedčenie o tom, že overovateľ spĺňa požiadavky tohto nariadenia.

KAPITOLA V

POŽIADAVKY NA AKREDITAČNÉ ORGÁNY PRI AKREDITÁCII OVEROVATEĽOV ETS

Článok 54

Vnútroštátny akreditačný orgán

1.   Úlohy súvisiace s akreditáciou podľa tohto nariadenia vykonávajú vnútroštátne akreditačné orgány vymenované podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Ak sa členský štát rozhodne povoliť v rámci tohto nariadenia osvedčovanie overovateľov, ktorí sú fyzickými osobami, úlohami súvisiacimi s osvedčovaním týchto overovateľov sa poverí vnútroštátny orgán, ktorý nie je vnútroštátnym akreditačným orgánom vymenovaným podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 765/2008.

3.   Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosť uvedenú v odseku 2, zabezpečí, aby príslušný vnútroštátny orgán spĺňal požiadavky tohto nariadenia vrátane požiadaviek článku 70 a predložil požadované dokumenty podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.

4.   Vnútroštátny akreditačný orgán je členom orgánu uznaného podľa článku 14 daného nariadenia.

5.   Vnútroštátny akreditačný orgán je poverený vykonávaním akreditácie ako činnosti verejnoprávneho orgánu a bolo mu udelené formálne uznanie členského štátu, v ktorom akreditáciu nevykonávajú priamo verejné orgány.

6.   Na účely tohto nariadenia vnútroštátny akreditačný orgán vykonáva svoje úlohy v súlade s požiadavkami stanovenými v harmonizovanej norme v zmysle prílohy III.

Článok 55

Cezhraničná akreditácia

Ak členský štát, nepovažuje vymenovanie akreditačného orgánu alebo poskytovanie akreditačných služieb v zmysle článku 15 smernice 2003/87/ES za hospodársky zmysluplné alebo udržateľné, mal by mať možnosť obrátiť sa na vnútroštátny akreditačný orgán iného členského štátu.

Príslušný členský štát informuje o tejto skutočnosti Komisiu a iné členské štáty.

Článok 56

Nezávislosť a nestrannosť

1.   Vnútroštátny akreditačný orgán je organizovaný spôsobom, ktorý je zárukou jeho úplnej nezávislosti od overovateľov, ktorých hodnotí, ako aj jeho nestrannosti pri vykonávaní jeho akreditačných činností.

2.   Na tento účel nesmie vnútroštátny akreditačný orgán ponúkať ani poskytovať žiadne činnosti alebo služby poskytované overovateľom, ani poskytovať konzultačné služby, vlastniť podiely ani mať žiaden iný finančný alebo riadiaci záujem o overovateľa.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 54 ods. 2, sa štruktúra, zodpovednosti a úlohy vnútroštátneho akreditačného orgánu jasne odlišujú od tých, ktoré prináležia príslušnému orgánu a iným vnútroštátnym orgánom.

4.   Vnútroštátny akreditačný orgán prijíma všetky konečné rozhodnutia týkajúce sa akreditácie overovateľov.

Vnútroštátny akreditačný orgán však môže niektoré činnosti zadať subdodávateľom s výhradou splnenia požiadaviek stanovených v harmonizovanej norme v zmysle prílohy III.

Článok 57

Hodnotiaci tím

1.   Vnútroštátny akreditačný orgán vymenuje pre každé konkrétne hodnotenie hodnotiaci tím.

2.   Hodnotiaci tím tvorí vedúci hodnotiteľ a v prípade potreby vhodný počet hodnotiteľov alebo technických expertov na konkrétny rozsah akreditácie.

Medzi členmi hodnotiaceho tímu je minimálne jedna osoba, ktorá má znalosti v oblasti monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov podľa nariadenia (EÚ) č. 601/2012, ktoré sú relevantné pre rozsah akreditácie, ako aj spôsobilosť a znalosti potrebné na posúdenie činností overovania v rámci zariadenia alebo prevádzkovateľa lietadla pre daný rozsah, a minimálne jedna osoba, ktorá má znalosti v oblasti relevantných vnútroštátnych právnych predpisov a usmernení.

Článok 58

Požiadavky na spôsobilosť hodnotiteľov

1.   Hodnotiteľ musí byť pri hodnotení overovateľa spôsobilý vykonávať činnosti vyžadované podľa kapitoly IV. Na tento účel hodnotiteľ musí:

a)

spĺňať požiadavky stanovené v harmonizovanej norme podľa nariadenia (ES) č. 765/2008 uvedenej v prílohe III;

b)

poznať smernicu 2003/87/ES, nariadenie (EÚ) č. 601/2012, toto nariadenie, relevantné normy, uplatniteľné usmernenia a iné relevantné právne predpisy, ako aj uplatniteľné usmernenia;

c)

mať znalosti z oblasti auditu údajov a informácií podľa článku 37 ods. 1 písm. b) získané v priebehu odborného vzdelávania alebo mať prístup k osobe, ktorá má znalosti a skúsenosti v oblasti takýchto údajov a informácií.

2.   Vedúci hodnotiteľ musí spĺňať požiadavky na spôsobilosť hodnotiteľa uvedené v odseku 1, preukázať spôsobilosť viesť hodnotiaci tím a niesť zodpovednosť za vykonanie hodnotenia v súlade s týmto nariadením.

3.   Interní revízori a osoby prijímajúce rozhodnutia o udelení, rozšírení alebo obnovení akreditácie musia spĺňať požiadavky na spôsobilosť uvedené v odseku 1 a okrem toho musia mať aj dostatočné znalosti a skúsenosti v oblasti hodnotenia akreditácie.

Článok 59

Technickí experti

1.   Vnútroštátny akreditačný orgán môže do hodnotiaceho tímu zaradiť technických expertov, ktorí poskytujú podrobné znalosti a skúsenosti týkajúce sa konkrétnej témy, ktoré sú potrebné na pomoc vedúcemu hodnotiteľovi alebo hodnotiteľovi pri vykonávaní hodnotiacich činností.

2.   Technický expert musí mať spôsobilosť, ktorá je potrebná na účinnú pomoc vedúcemu hodnotiteľovi a hodnotiteľovi s témou, v prípade ktorej sa vyžadujú jeho znalosti a skúsenosti. Okrem toho musí technický expert:

a)

poznať smernicu 2003/87/ES, nariadenie (EÚ) č. 601/2012, toto nariadenie, relevantné normy, uplatniteľné usmernenia a iné relevantné právne predpisy, ako aj uplatniteľné usmernenia;

b)

dostatočne rozumieť overovacím činnostiam.

3.   Technický expert vykonáva špecifikované úlohy pod vedením a plnou zodpovednosťou vedúceho hodnotiteľa príslušného hodnotiaceho tímu.

Článok 60

Postupy

Vnútroštátny akreditačný orgán spĺňa požiadavky stanovené podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Článok 61

Sťažnosti

Ak vnútroštátny akreditačný orgán dostane sťažnosť na overovateľa od príslušného orgánu, prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla alebo od iných zainteresovaných strán, vnútroštátny akreditačný orgán v rozumnej časovej lehote:

a)

rozhodne o právoplatnosti sťažnosti;

b)

zabezpečí, že príslušný overovateľ dostane príležitosť predložiť svoje pripomienky;

c)

prijme príslušné opatrenia na riešenie sťažnosti;

d)

zaznamená sťažnosť a prijaté opatrenie a

e)

odpovie sťažovateľovi.

Článok 62

Záznamy a dokumentácia

Vnútroštátny akreditačný orgán vedie záznamy o každej osobe zapojenej do akreditačného procesu. K daným záznamom patria aj záznamy o relevantnej kvalifikácii, odbornom vzdelaní, praxi, nestrannosti a spôsobilosti, ktoré sú potrebné na preukázanie súladu s týmto nariadením.

Článok 63

Prístup k informáciám a ochrana dôverných informácií

1.   Vnútroštátny akreditačný orgán pravidelne zverejňuje a aktualizuje informácie, ktoré získal v priebehu svojich akreditačných činností.

2.   Vnútroštátny akreditačný orgán prijme v súlade s článkom 8 bodom 4 nariadenia (ES) č. 765/2008 vhodné opatrenia na prípadné zabezpečenie dôvernosti získaných informácií.

Článok 64

Partnerské hodnotenie

1.   Vnútroštátne akreditačné orgány sa podrobujú pravidelnému partnerskému hodnoteniu.

Partnerské hodnotenie organizuje orgán uznaný podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.

2.   Orgán uznaný podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008 vykonáva príslušné kritériá partnerského hodnotenia a účinný a nezávislý proces partnerského hodnotenia s cieľom posúdiť, či:

a)

vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý je predmetom partnerského hodnotenia, vykonáva akreditačné činnosti podľa kapitoly IV;

b)

vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý je predmetom partnerského hodnotenia, spĺňa požiadavky stanovené v tejto kapitole.

Ku kritériám patria požiadavky na spôsobilosť partnerských hodnotiteľov a tímov pre partnerské hodnotenie, ktoré sú špecifické pre systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov vytvorený smernicou 2003/87/ES.

3.   Orgán uznaný podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008 uverejní a oznámi výsledok partnerského hodnotenia vnútroštátneho akreditačného orgánu Komisii, vnútroštátnym orgánom zodpovedným za vnútroštátne akreditačné orgány v členských štátoch a príslušnému orgánu členských štátov alebo kontaktnému miestu uvedenému v článku 69 ods. 2

4.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, platí, že ak vnútroštátny akreditačný orgán úspešne absolvoval partnerské hodnotenie zorganizované orgánom uznaným podľa článku 14 nariadenia č. 765/2008 pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, nemusí tento vnútroštátny akreditačný orgán absolvovať nové partnerské hodnotenie po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ preukáže súlad s týmto nariadením.

Na tento účel príslušný akreditačný orgán predloží orgánu uznanému podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008 žiadosť a potrebnú dokumentáciu.

Orgán uznaný podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008 rozhodne o tom, či sú splnené podmienky na udelenie výnimky.

Výnimka sa uplatňuje maximálne tri roky odo dňa oznámenia rozhodnutia vnútroštátnemu akreditačnému orgánu.

5.   Vnútroštátny orgán, ktorý je podľa článku 54 ods. 2 poverený úlohami súvisiacimi s osvedčovaním overovateľov, ktorí sú fyzickými osobami, podľa tohto nariadenia, musí byť rovnako dôveryhodný ako vnútroštátne akreditačné orgány, ktoré úspešne absolvovali partnerské hodnotenie.

Na tento účel príslušný členský štát okamžite po svojom rozhodnutí o poverení vnútroštátneho orgán vykonaním osvedčenia, predloží Komisii a ostatným členským štátom všetky relevantné dokumenty. Žiaden vnútroštátny orgán nesmie osvedčiť overovateľov na účely tohto nariadenia skôr, ako príslušný členský štát predloží dané dokumenty.

Príslušný členský štát pravidelne preskúmava fungovanie vnútroštátneho orgánu s cieľom ubezpečiť sa o tom, že je aj naďalej dôveryhodný, a o výsledku informuje Komisiu.

Článok 65

Nápravné opatrenia

1.   Členské štáty v pravidelných intervaloch monitorujú svoje vnútroštátne akreditačné orgány s cieľom ubezpečiť sa o tom, že aj naďalej spĺňajú požiadavky tohto nariadenia, pričom zohľadnia výsledky partnerského hodnotenia vykonaného podľa článku 64.

2.   Ak vnútroštátny akreditačný orgán nespĺňa požiadavky tohto nariadenia alebo si neplní svoje povinnosti podľa tohto nariadenia, dotknutý členský štát prijme vhodné nápravné opatrenia alebo zabezpečí prijatie takýchto nápravných opatrení a informuje o tejto skutočnosti Komisiu.

Článok 66

Vzájomné uznávanie overovateľov

1.   Členské štáty uznávajú rovnocennosť služieb poskytovaných tými vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi, ktoré úspešne absolvovali partnerské hodnotenie. Členské štáty prijímajú osvedčenia o akreditácii overovateľov akreditovaných týmito vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi a rešpektujú právo overovateľov vykonávať overovanie pre svoj rozsah akreditácie.

2.   Ak vnútroštátny akreditačný orgán neabsolvoval celý proces partnerského hodnotenia pred 31. decembrom 2014, členské štáty prijmú osvedčenia o akreditácii overovateľov akreditovaných týmto vnútroštátnym akreditačným orgánom za predpokladu, že orgán uznaný podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008 začal partnerské hodnotenie tohto vnútroštátneho akreditačného orgánu a nezistil žiaden nesúlad vnútroštátneho akreditačného orgánu s týmto nariadením.

3.   Ak osvedčovanie overovateľov vykonáva vnútroštátny orgán uvedený v článku 54 ods. 2, členské štáty prijmú osvedčenie vydané takýmto orgánom a rešpektujú právo osvedčených overovateľov vykonávať overovanie pre svoj rozsah osvedčenia.

Článok 67

Monitorovanie poskytovaných služieb

Ak členský štát v priebehu inšpekcie vykonanej podľa článku 31 ods. 4 smernice 2006/123/ES zistí, že overovateľ nedodržiava toto nariadenie, príslušný orgán alebo vnútroštátny akreditačný orgán daného členského štátu o tejto skutočnosti informujú vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý tohto overovateľa akreditoval.

Vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý tohto overovateľa akreditoval, považuje oznámenie danej informácie za sťažnosť v zmysle článku 61 tohto nariadenia a prijme primerané opatrenia a odpovie príslušnému orgánu alebo vnútroštátnemu akreditačnému orgánu podľa článku 72 ods. 2 druhého pododseku tohto nariadenia.

Článok 68

Elektronická výmena údajov a používanie automatizovaných systémov

1.   Členské štáty môžu vyžadovať, aby overovatelia používali na správy o overení podľa článku 74 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 601/2012 elektronické šablóny alebo osobitné formáty súborov.

2.   Na účel predloženia správy o overení a na ďalšie typy komunikácie medzi prevádzkovateľom, prevádzkovateľom lietadla, overovateľom, príslušným orgánom a vnútroštátnym akreditačným orgánom môžu byť podľa článku 74 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 601/2012 sprístupnené normalizované elektronické šablóny alebo špecifikácie formátu súborov.

KAPITOLA VI

VÝMENA INFORMÁCIÍ

Článok 69

Výmena informácií a kontaktné body

1.   Členský štát zavedie účinnú výmenu vhodných informácií a účinnú spoluprácu medzi svojím vnútroštátnym akreditačným orgánom alebo prípadne vnútroštátnym orgánom povereným osvedčovaním overovateľov a príslušným orgánom.

2.   Ak je podľa článku 18 smernice 2003/87/ES v členskom štáte určený viac ako jeden príslušný orgán, členský štát poverí jeden z daných príslušných orgánov ako kontaktné miesto pre výmenu informácií, koordináciu spolupráce uvedenej v odseku 1 a činnosti uvedené v tejto kapitole.

Článok 70

Akreditačný pracovný program a správa manažmentu

1.   Do 31. decembra každého roku vnútroštátny akreditačný orgán sprístupňuje akreditačný pracovný program príslušnému orgánu každého členského štátu spolu so zoznamom overovateľov akreditovaných daným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorí podľa článku 76 oznámili, že zamýšľajú vykonávať overovanie v daných členských štátoch. Akreditačný pracovný program obsahuje o každom overovateľovi aspoň tieto informácie:

a)

predpokladaný čas a miesto overovania;

b)

informácie o činnostiach, ktoré vnútroštátny akreditačný orgán plánuje pre tohto overovateľa, najmä činnosti dohľadu a prehodnotenia;

c)

dátumy predpokladaných znaleckých auditov, ktoré má vykonať vnútroštátny akreditačný orgán s cieľom posúdiť overovateľa vrátane adresy a kontaktných údajov prevádzkovateľov alebo prevádzkovateľov lietadla, ktorých navštívi v priebehu znaleckého auditu;

d)

informácie o tom, či vnútroštátny akreditačný orgán požiadal vnútroštátny akreditačný orgán členského štátu, v ktorom overovateľ vykonáva overovanie, o vykonanie činností dohľadu.

2.   Po predložení akreditačného pracovného programu podľa odseku 1 príslušný orgán poskytne vnútroštátnemu akreditačnému orgánu všetky relevantné informácie vrátane všetkých relevantných vnútroštátnych právnych predpisov alebo usmernení.

3.   Do 1. júna každého roka vnútroštátny akreditačný orgán sprístupní príslušnému orgánu správu manažmentu. Správa manažmentu obsahuje o každom overovateľovi, ktorého vnútroštátny akreditačný orgán akreditoval, minimálne tieto informácie:

a)

podrobnosti akreditácie overovateľov, ktorých tento vnútroštátny akreditačný orgán akreditoval po prvýkrát, vrátane rozsahu akreditácie týchto overovateľov;

b)

všetky zmeny rozsahu akreditácie týchto overovateľov;

c)

súhrnné výsledky činností dohľadu a prehodnotenia vykonaných vnútroštátnym akreditačným orgánom;

d)

súhrnné výsledky mimoriadnych hodnotení, ktoré sa uskutočnili, vrátane dôvodov začatia týchto mimoriadnych hodnotení;

e)

všetky sťažnosti podané proti overovateľovi od poslednej správy manažmentu a opatrenia, ktoré vnútroštátny akreditačný orgán prijal.

Článok 71

Výmena informácií o administratívnych opatreniach

Ak vnútroštátny akreditačný orgán uložil overovateľovi administratívne opatrenia podľa článku 53 alebo ak bolo ukončené pozastavenie akreditácie alebo ak sa rozhodnutím vo veci odvolania zvrátilo rozhodnutie vnútroštátneho akreditačného orgánu uložiť administratívne opatrenia uvedené v článku 45, vnútroštátny akreditačný orgán informuje tieto strany:

a)

príslušný orgán členského štátu, v ktorom je overovateľ akreditovaný;

b)

príslušný orgán a vnútroštátny akreditačný orgán každého členského štátu, v ktorom overovateľ vykonáva overovania.

Článok 72

Výmena informácií s príslušným orgánom

1.   Príslušný orgán členského štátu, v ktorom overovateľ vykonáva overovanie, každoročne informuje vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý akreditoval daného overovateľa, minimálne o:

a)

relevantných výsledkoch kontroly správy prevádzkovateľa a prevádzkovateľa lietadla a správ o overení, najmä o každom zistenom porušení tohto nariadenia zo strany daného overovateľa;

b)

výsledkoch inšpekcie u prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla, sú tieto výsledky relevantné pre vnútroštátny akreditačný orgán, pokiaľ ide o akreditáciu overovateľa a dohľad nad overovateľom, alebo ak tieto výsledky zahŕňajú akékoľvek zistené porušenie tohto nariadenia zo strany daného overovateľa;

c)

výsledkoch hodnotenia internej dokumentácie o overení tohto overovateľa, ak príslušný orgán posúdil internú dokumentáciu o overení podľa článku 26 ods. 3;

d)

sťažnostiach prijatých príslušným orgánom, pokiaľ ide o overovateľa.

2.   Ak informácie uvedené v odseku 1 preukazujú, že príslušný orgán zistil porušenie tohto nariadenia zo strany overovateľa, vnútroštátny akreditačný orgán považuje oznámenie danej informácie za sťažnosť príslušného orgánu na daného overovateľa v zmysle článku 61.

Vnútroštátny akreditačný orgán prijme vhodné opatrenia na riešenie takejto informácie a príslušnému orgánu odpovie do troch mesiacov odo dňa jej doručenia. Vnútroštátny akreditačný orgán vo svojej odpovedi informuje príslušný orgán o prijatých opatreniach a prípadne o administratívnych opatreniach uložených overovateľovi.

Článok 73

Výmena informácií o dohľade

1.   Ak bol vnútroštátny akreditačný orgán členského štátu, v ktorom overovateľ vykonáva overovanie, požiadaný podľa článku 49 ods. 5 vykonávať činnosti dohľadu, daný vnútroštátny akreditačný orgán oznámi svoje zistenia vnútroštátnemu akreditačnému orgánu, ktorý overovateľa akreditoval, s výnimkou prípadu, že sa oba vnútroštátne akreditačné orgány dohodnú inak.

2.   Pri posudzovaní, či overovateľ spĺňa požiadavky tohto nariadenia, vezme vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý overovateľa akreditoval, do úvahy zistenia uvedené v odseku 1.

3.   Ak zistenia uvedené v odseku 1 preukazujú, že overovateľ nedodržiava toto nariadenie, vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý overovateľa akreditoval, prijme príslušné opatrenia podľa tohto nariadenia a informuje vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý vykonáva činnosti dohľadu, o tom:

a)

aké opatrenie prijal vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý overovateľa akreditoval;

b)

akým spôsobom prípadne overovateľ vyriešil zistenia;

c)

aké administratívne opatrenia boli v prípade potreby overovateľovi uložené.

Článok 74

Výmena informácií s členským štátom, v ktorom je overovateľ usadený

Ak overovateľovi udelil akreditáciu vnútroštátny akreditačný orgán v inom členskom štáte ako je členský štát, v ktorom je overovateľ usadený, príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je overovateľ usadený, sa poskytne akreditačný pracovný program, správa manažmentu podľa článku 70, ako aj a informácie podľa článku 71.

Článok 75

Databázy akreditovaných overovateľov

1.   Vnútroštátne akreditačné orgány alebo prípadne vnútroštátne orgány uvedené v článku 54 ods. 2 zriadia a spravujú databázu a umožnia prístup do tejto databázy iným vnútroštátnym akreditačným orgánom, vnútroštátnym orgánom, overovateľom, prevádzkovateľom, prevádzkovateľom lietadiel a príslušným orgánom.

Orgán uznaný podľa článku 14 nariadenia (ES) č. 765/2008 uľahčí a zharmonizuje prístup k jednotlivým databázam s cieľom umožniť účinnú a nákladovo efektívnu komunikáciu medzi vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi, vnútroštátnymi orgánmi, overovateľmi, prevádzkovateľmi, prevádzkovateľmi lietadiel a príslušnými orgánmi, a môže tieto databázy zlúčiť do jednej centralizovanej databázy.

2.   Databáza uvedená v odseku 1 obsahuje minimálne tieto informácie:

a)

názov a adresu každého overovateľa akreditovaného týmto vnútroštátnym akreditačným orgánom;

b)

členské štáty, v ktorých overovateľ vykonáva overovanie;

c)

rozsah akreditácie každého overovateľa;

d)

dátum udelenia akreditácie a dátum uplynutia platnosti akreditácie;

e)

všetky informácie o administratívnych opatreniach uložených overovateľovi.

Informácie sú verejne prístupné.

Článok 76

Oznámenia overovateľov

1.   Aby vnútroštátny akreditačný orgán mohol vypracovať akreditačný pracovný program a správu manažmentu podľa článku 70, overovateľ do 15. novembra každého roka zašle vnútroštátnemu akreditačnému orgánu, ktorý overovateľa akreditoval, tieto informácie:

a)

plánovaný čas a miesto overovaní, ktoré má overovateľ v pláne vykonať;

b)

adresu a kontaktné údaje prevádzkovateľov alebo prevádzkovateľov lietadiel, ktorých správy o emisiách alebo tonokilometroch sú predmetom jeho overovania.

2.   Ak dôjde k zmene informácií uvedených v odseku 1, overovateľ tieto zmeny oznámi akreditačnému orgánu v časovej lehote, na ktorej sa dohodol s daným vnútroštátnym akreditačným orgánom.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 77

Prechodné ustanovenia

Údaje o emisiách a prípadne údaje o činnosti, ktoré vznikli pred 1. januárom 2013, sa overujú podľa požiadaviek stanovených v rozhodnutí 2007/589/ES (11).

Článok 78

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. júna 2012

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Pozri stranu 30 tohto úradného vestníka.

(3)  Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30.

(5)  Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 82.

(6)  Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 1.

(7)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(8)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114.

(9)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.

(10)  Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2011, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ L 229, 31.8.2007, s. 1.


PRÍLOHA I

Rozsah akreditácie overovateľov

Rozsah akreditácie overovateľov sa uvádza v osvedčení o akreditácii pomocou týchto skupín činností podľa prílohy I k smernici 2003/87/ES a iných činností podľa článku 10a a článku 24 smernice 2003/87/ES. Tieto ustanovenia platia aj na overovateľov, ktorých osvedčil vnútroštátny orgán podľa článku 54 ods. 2 tohto nariadenia.

Číslo skupiny činností

Rozsah akreditácie

1a

Spaľovanie palív v zariadeniach, v ktorých sa používajú iba komerčné štandardné palivá v zmysle nariadenia (EÚ) č. 601/2012, alebo kde sa v zariadeniach kategórie A alebo B používa zemný plyn

1b

Spaľovanie palív v zariadeniach bez obmedzenia

2

Rafinovanie minerálnych olejov

3

Výroba koksu

Praženie alebo spekanie vrátane granulovania kovovej rudy (vrátane sírnikovej rudy)

Výroba surového železa alebo ocele (primárne alebo sekundárne tavenie) vrátane kontinuálneho liatia

4

Výroba alebo spracovanie železných kovov (vrátane ferozliatin)

Výroba sekundárneho hliníka

Výroba alebo spracovanie neželezných kovov vrátane výroby zliatin

5

Výroba primárneho hliníka (emisie CO2 a PFC)

6

Výroba cementového slinku

Výroba vápna alebo kalcinácia dolomitu alebo magnezitu

Výroba skla vrátane sklených vláken

Výroba keramických výrobkov vypaľovaním

Výroba izolačného materiálu z minerálnej vlny

Sušenie alebo kalcinácia sadry alebo výroba sadrokartónu a iných výrobkov zo sadry

7

Výroba buničiny z dreva alebo iných vláknitých materiálov

Výroba papiera alebo lepenky

8

Produkcia sadzí

Výroba amoniaku

Výroba organických chemikálií vo veľkom krakovaním, reformovaním, čiastočnou alebo úplnou oxidáciou alebo podobnými procesmi

Výroba vodíka (H2) a syntetického plynu reformovaním alebo čiastočnou oxidáciou

Výroba uhličitanu sodného (Na2CO3) a hydrogénuhličitanu sodného (NaHCO3)

9

Výroba kyseliny dusičnej (emisie CO2 a N2O)

Výroba kyseliny adipovej (emisie CO2 a N2O)

Výroba glyoxalu a kyseliny glyoxylovej (emisie CO2 a N2O)

Výroba kaprolaktámu

10

Zachytávanie skleníkových plynov zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2003/877/ES, na účel prepravy a geologického ukladania v úložisku povolenom podľa smernice 2009/31/ES

Preprava skleníkových plynov potrubiami na účely geologického ukladania v úložisku povolenom podľa smernice 2009/31/ES

11

Geologické ukladanie skleníkových plynov v úložisku povolenom podľa smernice 2009/31/ES

12

Letecké činnosti (údaje o emisiách a tonokilometroch)

98

Ostatné činnosti podľa článku 10a smernice 2003/87/ES

99

Ostatné činnosti zahrnuté členským štátom podľa článku 24 smernice 2003/87/ES, ktoré sú podrobne uvedené v osvedčení o akreditácii


PRÍLOHA II

Požiadavky na overovateľov

V súvislosti s požiadavkami na overovateľov sa uplatňuje harmonizovaná norma podľa nariadenia (ES) č. 765/2008 týkajúca sa požiadaviek na validačné a overovacie orgány skleníkových plynov na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania. Okrem toho sa uplatňujú tieto postupy, procesy a opatrenia uvedené v článku 40 ods. 1:

a)

proces a politika komunikácie s prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom lietadla a ostatnými relevantnými stranami;

b)

primerané mechanizmy na ochranu dôvernosti získaných informácií;

c)

postup riešenia odvolaní;

d)

postup riešenia sťažností (vrátane orientačného časového harmonogramu);

e)

postup na vydanie zrevidovanej správy o overení, ak potom, čo overovateľ predložil správu o overení prevádzkovateľovi alebo prevádzkovateľovi lietadla na postúpenie príslušnému orgánu, došlo k zisteniu chyby v správe o overení alebo v správe prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa lietadla;

f)

postup alebo proces externého zadávania overovacích činností na iné organizácie.


PRÍLOHA III

Minimálne požiadavky na akreditačný proces a požiadavky na akreditačné orgány

V súvislosti s minimálnymi požiadavkami na akreditáciu a požiadavkami na akreditačné orgány sa uplatňuje harmonizovaná norma podľa nariadenia (ES) č. 765/2008, ktorá sa týka všeobecných požiadaviek na akreditačné orgány, ktoré akreditujú dodržiavanie predpisov zo strany hodnotiacich orgánov.