19.11.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/16


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1189/2011

z 18. novembra 2011,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2010/24/EÚ o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení (1), a najmä na jej článok 26,

keďže:

(1)

Smernicou 2010/24/EÚ sa podstatne zmenili pravidlá vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení a nanovo sa v nej určili vykonávacie právomoci Komisie vo vzťahu k právomociam ustanoveným v smernici Rady 2008/55/ES (2). Preto je vhodné nahradiť existujúce vykonávacie predpisy prijaté Komisiou novým vykonávacím nariadením.

(2)

S cieľom zabezpečiť rýchlu komunikáciu medzi príslušnými orgánmi by sa mali prijať podrobné pravidlá vzhľadom na praktické úpravy a časové obdobia na komunikáciu medzi dožiadanými a dožadujúcimi orgánmi.

(3)

S cieľom zaručiť právnu istotu je vhodné konkretizovať, že platnosť dokumentov nie je ovplyvnená skutočnosťou, že sa zasielajú elektronicky.

(4)

S cieľom potvrdiť, že dokumenty zaslané poštou zaslal príslušný orgán, je vhodné ustanoviť konkrétne pravidlá vzhľadom na tento spôsob komunikácie.

(5)

S cieľom zabezpečiť, aby sa postupovali primerané údaje a informácie, mali by sa stanoviť vzorové štandardné formuláre tvoriace prílohu k žiadosti o oznámenie a formuláre exekučného titulu v dožiadanom členskom štáte.

(6)

S cieľom zaručiť právnu istotu je vhodné výslovne uviesť právny účinok oznámení dožiadaného členského štátu, ktoré poskytol na žiadosť dožadujúceho členského štátu.

(7)

S cieľom zaručiť právnu istotu je takisto vhodné uviesť, že oznámenie alebo nahlásenie jednotného exekučného titulu v dožiadanom členskom štáte nemá žiadny vplyv na dôsledky oznámenia pôvodného exekučného titulu, a že zmenený exekučný titul v dožiadanom členskom štáte nemá žiadny vplyv na pôvodnú pohľadávku ani na pôvodný exekučný titul.

(8)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1179/2008 z 28. novembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2008/55/ES o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (3) je potrebné zrušiť.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre vymáhanie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

V tomto nariadení sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania článku 5 ods. 1, článkov 8, 10, článku 12 ods. 1, článku 13 ods. 2, 3, 4 a 5, článku 15, článku 16 ods. 1 a článku 21 ods. 1 smernice 2010/24/EÚ vrátane podrobných pravidiel prepočtu, prevodu súm, ktoré sa vymohli, ako aj prostriedkov na komunikáciu medzi orgánmi.

Článok 2

1.   Všetky žiadosti o informácie, oznámenie, opatrenia na vymáhanie alebo predbežné opatrenia podľa článku 5 ods. 1, článkov 8, 10 a článku 16 ods. 1 smernice 2010/24/EÚ (ďalej len „žiadosti o pomoc“) a všetky sprevádzajúce nástroje, formuláre a iné dokumenty, ako aj akékoľvek iné informácie poskytnuté vzhľadom na tieto žiadosti sa zasielajú prostredníctvom siete CCN, výnimkou je prípad, ak to z technických príčin nie je možné.

2.   Dokumenty zasielané v elektronickej podobe alebo ich tlačené kópie sa považujú za právne rovnako záväzné ako dokumenty doručované poštou.

3.   Ak sa žiadosť nemôže doručiť pomocou siete CCN, zašle sa poštou. V tom prípade platia tieto pravidlá:

a)

žiadosť podpíše úradník dožadujúceho orgánu, ktorý má na podanie takejto žiadosti riadne oprávnenie,

b)

štandardný formulár v prílohe k žiadosti o oznámenie uvedený v druhom pododseku článku 8 ods. 1 smernice 2010/24/EÚ (ďalej len „jednotný formulár oznámenia“) alebo jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte uvedený v článku 12 uvedenej smernice podpíše riadne oprávnený úradník dožadujúceho orgánu,

c)

ak je k žiadosti priložená kópia iného dokumentu než je jednotný formulár oznámenia alebo jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte, dožadujúci orgán osvedčí súlad tejto kópie s originálom, pričom na tento účel na kópii v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa nachádza, uvedie formuláciu „osvedčená overená kópia“, meno osvedčujúceho úradníka a dátum osvedčenia.

Členské štáty na účely písm. b) prvého pododseku používajú jednotný formulár oznámenia ustanovený v súlade so vzorom uvedeným v prílohe I k tomuto nariadeniu a jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte ustanovený v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

4.   Ak sa jednotný formulár oznámenia alebo jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte zasielajú elektronicky, ich štruktúra a vzhľad sa môžu prispôsobiť požiadavkám elektronických komunikačných systémov, aby sa uľahčila komunikácia medzi príslušnými orgánmi, za predpokladu, že súbor údajov a informácií, ktoré obsahujú, sa vzhľadom na vzory uvedené v prílohách I a II podstatne nezmení.

Článok 3

1.   Dožadujúci orgán môže požiadať o pomoc buď vo vzťahu k jednej pohľadávke alebo viacerým pohľadávkam, ak sú vymáhateľné od jednej a tej istej osoby.

2.   Žiadosť o informácie, opatrenia na vymáhanie alebo predbežné opatrenia sa môžu týkať ktorejkoľvek z týchto osôb:

a)

hlavného dlžníka alebo spoludlžníka,

b)

inej osoby ako (spolu)dlžníka, zodpovednej za zaplatenie daní, poplatkov a iných opatrení, alebo za zaplatenie iných pohľadávok súvisiacich s týmito daňami, poplatkami a inými opatreniami podľa platných právnych predpisov v tom členskom štáte, kde sa dožadujúci orgán nachádza

c)

akejkoľvek tretej strany, ktorá má v držbe aktíva jednej z osôb uvedených v písm. a) a b), alebo má voči nim dlhy.

Článok 4

Informácie a iné náležitosti, ktoré dožiadaný orgán oznamuje dožadujúcemu orgánu podľa článku 5 ods. 1, článku 8, článku 10 a článku 16 ods. 1 smernice 2010/24/EÚ, sa poskytujú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov členského štátu dožiadaného orgánu alebo v inom jazyku, na ktorom sa dohodne dožadujúci orgán s dožiadaným orgánom.

Článok 5

Ak dožiadaný orgán odmietne vybaviť žiadosť o pomoc, oznámi dožadujúcemu orgánu dôvody svojho odmietnutia a konkretizuje ustanovenia smernice 2010/24/EÚ, o ktoré sa pri tom opiera. Takéto oznámenie vykoná dožiadaný orgán hneď, ako prijme svoje rozhodnutie, a v každom prípade do jedného mesiaca odo dňa potvrdenia o prijatí žiadosti.

Článok 6

V každej žiadosti o informáciu alebo o opatrenia na vymáhanie alebo predbežné opatrenia sa uvádza, či podobná žiadosť bola adresovaná akémukoľvek inému orgánu.

KAPITOLA II

ŽIADOSTI O INFORMÁCIE

Článok 7

Dožiadaný orgán potvrdí prijatie žiadosti o informácie bezodkladne, najneskôr do siedmich kalendárnych dní odo dňa prijatia takejto žiadosti.

Po prijatí žiadosti o informácie dožiadaný orgán v prípade potreby požiada dožadujúci orgán o poskytnutie akýchkoľvek ďalších potrebných informácií. Dožadujúci orgán poskytne všetky ďalšie potrebné informácie, ku ktorým má obvyklý prístup.

Článok 8

1.   Dožiadaný orgán postúpi jednotlivé požadované informácie dožadujúcemu orgánu hneď, ako ich získa.

2.   Ak, vzhľadom na osobitosť prípadu, nemožno jednu alebo viacero požadovaných informácií získať v primeranom čase, dožiadaný orgán o tejto skutočnosti informuje dožadujúci orgán a uvedie dôvody.

V každom prípade do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa potvrdenia prijatia žiadosti dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o výsledku zisťovania, ktoré vykonal s cieľom získať požadované informácie.

Na základe informácií získaných od dožiadaného orgánu môže dožadujúci orgán požiadať dožiadaný orgán o pokračovanie v získavaní informácií. Takúto žiadosť dožadujúci členský štát podá do dvoch mesiacov odo dňa, keď mu bol oznámený výsledok o získaných informáciách zo strany dožiadaného členského štátu, na túto žiadosť sa aplikujú ustanovenia upravujúce skôr podanú žiadosť.

Článok 9

Dožadujúci orgán môže kedykoľvek stiahnuť žiadosť o informácie, ktorú poslal dožiadanému orgánu. Rozhodnutie o stiahnutí žiadosti sa oznámi dožiadanému orgánu.

KAPITOLA III

ŽIADOSTI O OZNÁMENIE

Článok 10

1.   Každá žiadosť o oznámenie obsahuje originál alebo osvedčenú kópiu každého dokumentu, o oznámenie ktorého sa žiada.

Jednotný formulár oznámenia priložený k žiadosti podľa druhého pododseku článku 8 ods. 1 smernice 2010/24/EÚ vypĺňa dožadujúci orgán alebo zodpovedá za jeho vyplnenie. Poskytuje adresátovi informácie o dokumentoch, v súvislosti s ktorými sa podala žiadosť o pomoc pri oznamovaní.

2.   Pri informáciách uvedených v jednotnom formulári oznámenia platí:

a)

uvádza sa suma pohľadávky, pokiaľ už bola stanovená,

b)

údaj o období, v ktorom sa oznámenie má uskutočniť, možno uviesť v podobe dátumu, do ktorého sa podľa žiadosti dožadujúceho orgánu oznámenie má vykonať.

Článok 11

Žiadosť o oznámenie sa môže týkať akejkoľvek osoby uvedenej v článku 3 písm. c) smernice 2010/24/EÚ, ktorá v súlade s právnymi predpismi platnými v dožadujúcom členskom štáte musí byť informovaná o akomkoľvek dokumente týkajúcom sa uvedenej osoby.

Článok 12

1.   Dožiadaný orgán potvrdí prijatie žiadosti o oznámenie bezodkladne, najneskôr do siedmich kalendárnych dní odo dňa prijatia takejto žiadosti.

Po prijatí žiadosti o oznámenie prijme dožiadaný orgán bezodkladne opatrenia potrebné na realizáciu oznámenia v súlade s právom platným v členskom štáte, v ktorom sa tento orgán nachádza.

Dožiadaný orgán v prípade potreby požiada dožadujúci orgán o poskytnutie ďalších informácií, bez toho, aby tým bol ovplyvnený konečný termín oznámenia uvedený v žiadosti o oznámenie.

Dožadujúci orgán poskytuje všetky ďalšie informácie, ku ktorým má obvyklý prístup.

2.   Dožiadaný orgán hneď po tom, ako sa oznámenie uskutoční, informuje dožadujúci orgán o termíne oznámenia tak, že osvedčí oznámenie vo formulári žiadosti, ktorá sa spätne zašle dožadujúcemu orgánu.

Článok 13

1.   Oznámenie, ktoré vykonal dožiadaný členský štát v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, nariadeniami a správnymi opatreniami platnými v predmetnom štáte, má v dožadujúcom členskom štáte rovnaký účinok, ako keby ho bol vykonal samotný dožadujúci členský štát v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, nariadeniami a správnymi opatreniami platnými v dožadujúcom členskom štáte.

2.   Oznámenie dokumentu týkajúceho sa viac ako jedného druhu dane, poplatku alebo iného opatrenia sa považuje za platné, keď ho vykoná orgán dožiadaného členského štátu, do ktorého kompetencie patrí aspoň jedna daň, poplatok alebo iné opatrenie uvedených v oznamovanom dokumente za predpokladu, že to je povolené podľa vnútroštátnych právnych predpisov dožiadaného členského štátu.

Článok 14

Dožiadaný členský štát na účely oznámenia môže použiť jednotný formulár na oznámenie uvedený v článku 10 ods. 1 vo svojom úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

KAPITOLA IV

ŽIADOSTI O VYMÁHANIE ALEBO O PREDBEŽNÉ OPATRENIA

Článok 15

Žiadosti o vymáhanie alebo o predbežné opatrenia obsahujú vyhlásenie, že sú splnené podmienky pre poskytnutie vzájomnej pomoci ustanovené v smernici 2010/24/EÚ.

Článok 16

1.   Jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte priložený k žiadosti o vymáhanie alebo o predbežné opatrenia na základe pôvodného exekučného titulu vydaného v dožadujúcom členskom štáte vyhotoví alebo za jeho vyhotovenie zodpovedá dožadujúci orgán.

Správne sankcie, pokuty, poplatky a prirážky uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) smernice 2010/24/EÚ a úroky a náklady uvedené v článku 2 ods. 2 písm. c) uvedenej smernice, ktoré v súlade s právnymi predpismi platnými v dožadujúcom členskom štáte môžu byť splatné od dátumu pôvodného exekučného titulu do dňa predchádzajúcemu dňu, v ktorý sa zašle žiadosť o vymáhanie pohľadávky, môžu byť doplnené do jednotného exekučného titulu v dožiadanom členskom štáte.

2.   Jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte môže byť vydaný vo vzťahu k viacerým pohľadávkam a viacerým osobám, v súlade s pôvodným exekučným titulom vydaným v dožadujúcom členskom štáte.

3.   Ak pôvodné exekučné tituly vzťahujúce sa na viacero pohľadávok vydané v dožadujúcom členskom štáte boli už nahradené súhrnným exekučným titulom zahŕňajúcim všetky tieto pohľadávky v tomto členskom štáte, jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte môže byť vydaný na základe pôvodných exekučných titulov vydaných v dožadujúcom členskom štáte alebo na základe súhrnného exekučného titulu, ktorý zahŕňa pôvodné exekučné tituly vydané v dožadujúcom členskom štáte.

4.   Dožiadaný členský štát môže za účelom vymáhania pohľadávok, v súvislosti s ktorými sa žiada o pomoc pri vymáhaní, použiť jednotný exekučný titul vyhotovený vo svojom úradnom jazyku alebo v jednom zo svojich úradných jazykov v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 17

Adresát žiadosti o vymáhanie alebo o predbežné opatrenia nemôže na základe oznámenia jednotného exekučného titulu v dožiadanom členskom štáte alebo na základe informácie o ňom žiadať o predĺženie alebo o znovuplynutie lehoty na napadnutie pohľadávky alebo pôvodného exekučného titulu, ak sa tento platne doručil.

Článok 18

1.   Ak je mena dožiadaného členského štátu odlišná od meny dožadujúceho členského štátu, dožadujúci orgán určí sumu pohľadávky, ktorá sa má vymáhať, v obidvoch menách.

2.   Výmenný kurz, ktorý sa použije na účely pomoci pri vymáhaní pohľadávky, je posledný výmenný kurz zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie pred dátumom zaslania žiadosti.

Článok 19

1.   Dožiadaný orgán bezodkladne, najneskôr do siedmich kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti o vymáhanie alebo o predbežné opatrenia potvrdí prijatie žiadosti.

2.   Dožiadaný orgán môže v prípade potreby požiadať dožadujúci orgán, aby poskytol dodatočné informácie alebo doplnil jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte. Dožadujúci orgán poskytne všetky ďalšie potrebné informácie, ku ktorým má obvyklý prístup.

Článok 20

1.   Ak, vzhľadom na osobitosť prípadu, nemožno v primeranom čase pohľadávku alebo jej časť vymôcť, alebo nie je možné prijať predbežné opatrenia, dožiadaný orgán o tejto skutočnosti informuje dožadujúci orgán a uvedie dôvody.

Na základe informácií získaných od dožiadaného orgánu môže dožadujúci orgán požiadať dožiadaný orgán o opätovné obnovenie vymáhania alebo konania o predbežných opatreniach. Takúto žiadosť podáva do dvoch mesiacov odo dňa prijatia oznámenia o výsledku tohto postupu a dožiadaný orgán na základe tejto žiadosti postupuje v súlade s ustanoveniami uplatňovanými na pôvodnú žiadosť.

2.   Najneskôr do uplynutia každej šesťmesačnej lehoty nasledujúcej po dni, v ktorom bolo prijatie žiadosti potvrdené, dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o vývoji alebo o výsledku vymáhania alebo prijatých predbežných opatrení.

Článok 21

1.   Každý postup napadnutia pohľadávky alebo pôvodného exekučného titulu uplatnený v členskom štáte dožadujúceho orgánu oznámi dožadujúci orgán dožiadanému orgánu bezodkladne po tom, čo sa o tom dožadujúci orgán dozvedel.

2.   Ak zákony, právne predpisy a správne postupy platné v dožiadanom členskom štáte neumožňujú prijať predbežné opatrenia alebo vymáhať na základe žiadosti podľa druhého a tretieho pododseku článku 14 ods. 4 smernice 2010/24/EÚ, dožiadaný orgán o tejto skutočnosti informuje dožadujúci orgán bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia oznámenia podľa odseku 1.

3.   Dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o každom úkone vykonanom v dožiadanom členskom štáte za účelom úhrady vymoženej sumy alebo kompenzácie vzniknutých v súvislosti s vymáhaním napadnutých pohľadávok podľa tretieho pododseku článku 14 ods. 4 smernice 2010/24/EÚ bezodkladne po tom, čo bol o týchto úkonoch informovaný dožiadaný orgán.

Pokiaľ je to možné, dožiadaný orgán zapojí dožadujúci orgán do procesu urovnania sumy, ktorá sa má uhradiť a dlhovanej kompenzácie. Na základe odôvodnenej žiadosti dožiadaného orgánu dožadujúci orgán prevedie vymožené sumy a vyplatenú kompenzáciu do dvoch mesiacov odo dňa prijatia takejto žiadosti.

Článok 22

1.   Ak sa žiadosť o vymáhanie alebo o predbežné opatrenia stane bezdôvodnou v dôsledku úhrady pohľadávky alebo jej zrušenia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, dožadujúci orgán o tejto skutočnosti bezodkladne informuje dožiadaný orgán, aby dožiadaný orgán mohol zastaviť všetky úkony, ktoré vykonal.

2.   Ak sa suma pohľadávky, ktorá je predmetom žiadosti o vymáhanie alebo o predbežné opatrenia, upraví rozhodnutím príslušného orgánu uvedeného v článku 14 ods. 1 smernice 2010/24/EÚ, dožadujúci orgán informuje o takomto rozhodnutí dožiadaný orgán, a ak sa žiada o vymáhanie, oznámi zmenený jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte. Tento zmenený jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte na základe rozhodnutia, ktorým sa upravila suma pohľadávky vyhotoví alebo za jeho vyhotovenie zodpovedá dožadujúci orgán.

3.   Zmenený jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte nemá žiadny vplyv vzhľadom na možnosť napadnúť pôvodnú pohľadávku, pôvodný exekučný titul vydaný v dožadujúcom členskom štáte alebo rozhodnutie uvedené v predchádzajúcom odseku.

4.   Ak úprava uvedená v odseku 2 má za následok zníženie sumy pohľadávky, dožiadaný orgán pokračuje v prijímaní opatrení na vymáhanie alebo predbežných opatrení, avšak tieto úkony obmedzí na zvyšujúcu sumu pohľadávky.

Ak v čase, keď je dožiadaný orgán informovaný o znížení sumy pohľadávky, už vymohol sumu presahujúcu zvyšujúcu sumu pohľadávky, avšak proces prevodu uvedený v článku 23 ešte nezačal, dožiadaný orgán zaplatí sumu, ktorá sa vymohla navyše, oprávnenej osobe.

5.   Ak úprava uvedená v odseku 2 má za následok zvýšenie sumy pohľadávky, dožadujúci orgán môže zaslať dožiadanému orgánu dodatočnú žiadosť o vymáhanie alebo o predbežné opatrenia.

Pokiaľ je to možné, dožiadaný orgán sa dodatočnou žiadosťou zaoberá súčasne s pôvodnou žiadosťou dožadujúceho orgánu. Ak vzhľadom na štádium vývoja existujúceho konania nie je možné zlúčenie dodatočnej žiadosti s pôvodnou žiadosťou, dožiadaný orgán postupuje podľa dodatočnej žiadosti len vtedy, ak sa týka sumy, ktorá nie je nižšia ako suma uvedená v článku 18 ods. 3 smernice 2010/24/EÚ.

6.   Na prepočítanie sumy pohľadávky, ktorá je výsledkom úpravy uvedenej v odseku 2, na menu členského štátu dožiadaného orgánu použije dožadujúci orgán výmenný kurz použitý vo svojej pôvodnej žiadosti.

Článok 23

1.   Sumy, ktoré sa majú poukázať dožadujúcemu orgánu v súlade s článkom 13 ods. 5 smernice 2010/24/EÚ sa prevedú dožadujúcemu orgánu v mene dožiadaného členského štátu.

Prevod vymožených súm sa vykoná do dvoch mesiacov odo dňa, keď došlo k ich vymoženiu.

Ak opatrenia na vymáhanie, ktoré vykonal dožiadaný orgán, boli napadnuté z dôvodu, za ktorý nezodpovedá dožadujúci členský štát, dožiadaný orgán môže zadržať prevod súm vymožených v súvislosti s pohľadávkou dožadujúceho členského štátu, kým sa spor neurovná, za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:

a)

dožiadaný orgán považuje za pravdepodobné, že výsledok napadnutia bude v prospech dotknutej strany, a

b)

dožadujúci orgán nevyhlásil, že uhradí už prevedené sumy, ak bude výsledok napadnutia v prospech dotknutej strany.

Ak dožadujúci orgán urobil vyhlásenie, že uhradí sumy v súlade s písm. b) tretieho pododseku, vráti vymožené sumy, ktoré dožiadaný orgán už previedol, do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o úhradu. Akúkoľvek inú kompenzáciu v takom prípade znáša výlučne dožiadaný orgán.

2.   Príslušné orgány členských štátov sa môžu dohodnúť na rôznych mechanizmoch prevodu súm, ktoré sú nižšie ako hraničná hodnota uvedená v článku 18 ods. 3 smernice 2010/24/EÚ.

Článok 24

Bez ohľadu na akékoľvek sumy, ktoré dožiadaný orgán vymohol ako úrok uvedený v článku 13 ods. 4 smernice 2010/24/EÚ, sa pohľadávka považuje za vymoženú v pomere k vymáhaniu sumy vyjadrenej v národnej mene členského štátu dožiadaného orgánu, na základe výmenného kurzu uvedeného v článku 18 ods. 2 tohto nariadenia.

KAPITOLA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

Nariadenie (ES) č. 1179/2008 sa týmto zrušuje.

Článok 26

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 150, 10.6.2008, s. 28.

(3)  Ú. v. EÚ L 319, 29.11.2008, s. 21.


PRÍLOHA I

jednotný formulár oznámenia na poskytnutie informácií o oznámenom dokumente (dokumentoch) (potrebné postúpiť adresátovi oznámenia)  (1)

Tento dokument sa prikladá k dokumentu (dokumentom), ktorý (ktoré) sa týmto oznamuje (oznamujú) príslušnému orgánu [názov dožiadaného členského štátu].

Toto oznámenie sa týka dokumentov príslušných orgánov [názov dožadujúceho členského štátu], ktoré požiadali o pomoc pri oznámení v súlade s článkom 8 smernice Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010.

A.   IDENTIFIKÁCIA ADRESÁTA OZNÁMENIA

1.

Meno:

2.

Adresa:

3.

Dátum narodenia:

4.

Miesto narodenia:

B.   ÚČEL OZNÁMENIA

1.

Účelom tohto oznámenia je:

informovať adresáta o dokumente (dokumentoch), ku ktorému je táto informácia priložená.

prerušiť premlčaciu lehotu súvisiacu s pohľadávkou (pohľadávkami) uvedenou (uvedenými) v oznámenom dokumente (dokumentoch).

potvrdiť adresátovi jeho/jej povinnosť zaplatiť sumy uvedené v časti C.

Vezmite, prosím, na vedomie, že orgány v prípade nezaplatenia môžu vykonať exekučné a/alebo predbežné opatrenia, aby zabezpečili vymoženie pohľadávky (pohľadávok). Týmto môže dôjsť k vzniku dodatočných nákladov, na úhradu ktorých bude povinný adresát.

Vy ste adresátom tohto oznámenia, pretože ste považovaný za:

hlavného dlžníka

spoludlžníka

inú osobu ako (spolu)dlžníka, zodpovednú za zaplatenie daní, poplatkov a iných opatrení, alebo za zaplatenie iných pohľadávok súvisiacich s týmito daňami, colnými poplatkami a inými opatreniami, podľa právnych predpisov platných v dožadujúcom členskom štáte

inú osobu ako (spolu)dlžníka, ktorá má v držbe aktíva (spolu)dlžníka alebo akejkoľvek inej zodpovednej osoby, alebo má voči nim dlhy

tretiu stranu, ktorú môžu ovplyvniť exekučné opatrenia týkajúce sa iných osôb.

(Ak je adresátom osoba iná ako (spolu)dlžník, ktorá má v držbe aktíva (spolu)dlžníka alebo akejkoľvek inej zodpovednej osoby, alebo má voči nim dlhy, alebo tretia strana, ktorú môžu ovplyvniť exekučné opatrenia týkajúce iných osôb, objaví sa táto informácia: oznámené dokumenty sa týkajú pohľadávok vzťahujúcich sa na dane alebo poplatky, za ktoré je zodpovedná táto osoba (osoby): [meno a adresa (známe alebo predpokladané)]).

2.

Dožadujúci orgán [názov dožadujúceho členského štátu] vyzval príslušné orgány [názov dožiadaného členského štátu], aby toto oznámenie vykonali pred [dátum]. Vezmite, prosím, na vedomie, že tento dátum nesúvisí konkrétne so žiadnou premlčacou lehotou.

C.   OPIS OZNÁMENÉHO DOKUMENTU (DOKUMENTOV)

1.

Referenčné číslo:

Dátum vydania:

2.

Typ oznámeného dokumentu:

Daňový výmer

Platobný rozkaz

Rozhodnutie na základe odvolania v správnom konaní

Iné administratívne dokumenty

Rozsudok/príkaz vydal:

iný súdny dokument

3.

Názov dotknutej pohľadávky (v jazyku dožadujúceho štátu):

4.

Charakter pohľadávky:

 a)

clá

 b)

daň z pridanej hodnoty

 c)

spotrebné dane

 d)

daň z príjmu alebo kapitálu

 e)

daň z poistného

 f)

daň z dedičstva a z darovania

 g)

vnútroštátne dane a poplatky z nehnuteľného majetku, iné ako už uvedené

 h)

vnútroštátne dane a poplatky z používania alebo vlastníctva dopravných prostriedkov

 i)

iné dane a poplatky vyberané v dožadujúcom štáte alebo v jeho mene

 j)

dane a poplatky vyberané územnými alebo správnymi jednotkami dožadujúceho štátu alebo v ich mene, okrem daní a poplatkov, ktoré vyberajú miestne orgány

 k)

dane a poplatky, ktoré vyberajú miestne orgány alebo sa vyberajú v ich mene

 l)

iné pohľadávky vyplývajúce z daní

 m)

náhrady, intervencie a iné opatrenia tvoriace súčasť systému celkového alebo čiastočného financovania z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) vrátane súm, ktoré sa majú vybrať v súvislosti s uvedenými činnosťami, a poplatky a iné odvody ustanovené v rámci spoločnej organizácie trhu v sektore cukru

5.

Suma dotknutej pohľadávky v mene [názov dožadujúceho členského štátu]:

Výška istiny:

Správne sankcie a pokuty:

Úrok do [dátum]:

Náklady do [dátum]:

Poplatky za osvedčenia a podobné doklady vydávané v súvislosti s administratívnymi postupmi týkajúcimi sa žiadosti uvedenej v bode 3:

Celková suma tejto pohľadávky:

6.

Suma uvedená v bode 5 by sa mala zaplatiť:

pred:

do [počet] kalendárnych dní po dátume tohto oznámenia

bez ďalšieho odkladu.

Táto platba by sa mala uskutočniť v prospech:

Referencia, ktorú treba pri platbe uviesť:

7.

Máte možnosť reagovať na oznámený dokument (dokumenty).

Posledný deň na postúpenie reakcie:

Lehota na reagovanie:

Názov a adresa orgánu, kam možno zaslať reakciu:

8.

Možnosť napadnutia

Lehota napadnutia pohľadávky alebo oznámeného dokumentu už uplynula.

Posledný deň na napadnutie

Lehota na napadnutie:

Názov a adresa orgánu, kam treba napadnutie predložiť:

Vezmite, prosím, na vedomie, že spory týkajúce sa pohľadávky, exekučného titulu alebo akéhokoľvek iného dokumentu pochádzajúceho od orgánov [názov dožadujúceho členského štátu] spadajú do právomoci príslušných orgánov [názov dožadujúceho členského štátu] v súlade s článkom 14 smernice Rady 2010/24/EÚ.

Na všetky takéto spory sa vzťahujú procesné a jazykové pravidlá platné v [názov dožadujúceho členského štátu].

Vezmite, prosím, na vedomie, že vymáhanie sa môže začať pred uplynutím lehoty na napadnutie.

9.

Úrad zodpovedný za priložený dokument (dokumenty)

Názov

Adresa

Telefón

E-mail:

Jazyk, v ktorom je možné obracať sa na tento úrad

10.

Ďalšie informácie o:

oznámenom dokumente (dokumentoch)

a/alebo možnosti napadnúť platobnú povinnosť

možno získať od:

úradu zodpovedného za priložený dokument (dokumenty), uvedeného v bode C.9.

tohto úradu:


(1)  Uvedenie prvkov v kurzíve je voliteľné.


PRÍLOHA II

Jednotný exekučný titul v dožiadanom členskom štáte  (1)

   JEDNOTNÝ EXEKUČNÝ TITUL NA POHĽADÁVKY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE SMERNICA RADY 2010/24/EÚ

Dátum vydania:

   ZMENENÝ JEDNOTNÝ EXEKUČNÝ TITUL NA POHĽADÁVKY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE SMERNICA RADY 2010/24/EÚ

Dátum vydania pôvodného jednotného exekučného titulu:

Dátum zmeny:

Dôvod zmeny:  rozsudok/príkaz [názov súdu]  správne rozhodnutie z [dátum]

Referenčné číslo:

Členský štát EÚ, v ktorom bol tento dokument vydaný:

Každý členský štát EÚ môže požiadať iný členský štát o pomoc pri vymáhaní nezaplatených pohľadávok uvedených v článku 2 smernice Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010.

Opatrenia na vymáhanie pohľadávky, ktoré prijal dožiadaný členský štát, sú založené na:

jednotnom exekučnom titule v súlade s článkom 12 uvedenej smernice.

zmenenom jednotnom exekučnom titule v súlade s článkom 15 uvedenej smernice (s cieľom zohľadniť rozhodnutie príslušného orgánu uvedeného v článku 14 ods. 1 uvedenej smernice).

Tento dokument je [zmenený] jednotný exekučný titul. Týka sa pohľadávky (pohľadávok) uvedenej (uvedených) ďalej, ktorá nie je zaplatená (ktoré nie sú zaplatené) v [názov dožadujúceho členského štátu]. Pôvodný exekučný titul na túto pohľadávku (pohľadávky) sa oznámil, pokiaľ sa tak vyžaduje vo vnútroštátnych právnych predpisoch [názov dožadujúceho členského štátu].

Spory týkajúce sa pohľadávky (pohľadávok) spadajú výlučne do právomoci príslušných orgánov [názov dožadujúceho členského štátu] v súlade s článkom 14 smernice 2010/24/EÚ. Všetky takéto postupy sa im musia postúpiť v súlade s procesnými a jazykovými pravidlami platných právnych predpisov v [názov dožadujúceho členského štátu].

OPIS POHĽADÁVKY (POHĽADÁVOK) A DOTKNUTEJ OSOBY (DOTKNUTÝCH OSÔB)

IDENTIFIKÁCIA POHĽADÁVKY

1.

Referencia:

2.

Charakter pohľadávky:

 a)

clo

 b)

daň z pridanej hodnoty

 c)

spotrebné dane

 d)

daň z príjmu alebo kapitálu

 e)

daň z poistného

 f)

daň z dedičstva a z darovania

 g)

vnútroštátne dane a poplatky z nehnuteľného majetku, iné ako uvedené

 h)

vnútroštátne dane a poplatky z používania alebo vlastníctva dopravných prostriedkov

 i)

iné dane a poplatky vyberané v (dožadujúcom) štáte alebo v jeho mene

 j)

dane a poplatky vyberané územnými alebo správnymi jednotkami (dožadujúceho) štátu alebo v ich mene, okrem daní a poplatkov, ktoré vyberajú miestne orgány

 k)

dane a poplatky, ktoré vyberajú miestne orgány alebo sú vyberané v ich mene

 l)

iné pohľadávky vyplývajúce z daní

 m)

náhrady, intervencie a iné opatrenia tvoriace súčasť systému celkového alebo čiastočného financovania z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) vrátane súm, ktoré sa majú vybrať v súvislosti s uvedenými činnosťami, a poplatky a iné odvody ustanovené v rámci spoločnej organizácie trhu v sektore cukru

3.

Názov príslušnej dane/poplatku:

4.

Príslušné obdobie alebo dátum:

5.

Dátum vzniku pohľadávky:

6.

Dátum, keď je možné začať s vymáhaním:

7.

Suma pohľadávky (pôvodne splatná – neuhradených):

výška istiny:

správne sankcie a pokuty:

úroky do dňa predchádzajúceho dňu zaslania žiadosti:

náklady do dňa predchádzajúceho dňu zaslania žiadosti:

poplatky za osvedčenia a obdobné doklady vydávané v súvislosti s administratívnymi postupmi týkajúcimi sa dotknutých daní/poplatkov:

celková suma tejto pohľadávky:

8.

Dátum oznámenia pôvodného exekučného titulu v [názov dožadujúceho štátu]

9.

Úrad zodpovedný za vymeranie pohľadávky: názov, adresa a ďalšie kontaktné údaje:

10.

Ďalšie informácie týkajúce sa pohľadávky alebo možností napadnutia platobnej povinnosti možno získať od:

úradu zodpovedného za vymeranie pohľadávky uvedeného v bode 9

úradu zodpovedného za jednotný exekučný titul: názov, adresa a ďalšie kontaktné údaje

IDENTIFIKÁCIA OSOBY (OSÔB) DOTKNUTEJ VNÚTROŠTÁTNYM EXEKUČNÝM TITULOM

1.

Meno

2.

Adresa

3.

Dôvod zodpovednosti:

hlavný dlžník

spoludlžník

iná osoba ako (spolu)dlžník, zodpovedná za zaplatenie daní, poplatkov a iných opatrení, alebo za zaplatenie iných pohľadávok súvisiacich s týmito daňami, poplatkami a inými opatreniami


(1)  Uvedenie prvkov v kurzíve je voliteľné.