12.1.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 8/1


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 19/2011

z 11. januára 2011

týkajúce sa požiadaviek na typové schválenie povinného štítku výrobcu a identifikačného čísla motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 z 13. júla 2009 o požiadavkách typového schvaľovania na všeobecnú bezpečnosť motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Nariadenie (ES) č. 661/2009 je samostatným nariadením na účely typového schvaľovania podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (rámcová smernica) (2).

(2)

Nriadením (ES) č. 661/2009 sa zrušuje smernica Rady 76/114/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o povinných štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich umiestnení a spôsobe ich pripevnenia (3). Požiadavky stanovené v uvedenej smernici by sa mali preniesť do tohto nariadenia a kde je to potrebné, mali by sa zmeniť a doplniť tak, aby sa prispôsobili rozvoju vedecko-technických poznatkov.

(3)

Nariadením (ES) č. 661/2009 sa stanovujú základné ustanovenia o požiadavkách na typové schválenie vozidiel, pokiaľ ide o metódy identifikácie vozidla. Preto je takisto nevyhnutné stanoviť osobitné postupy, skúšky a požiadavky na takéto typové schválenie.

(4)

Keďže neexistujú zosúladené právne predpisy týkajúce sa maximálnej prípustnej celkovej hmotnosti ani maximálnych prípustných hmotností na nápravu alebo skupinu náprav ťažkých úžitkových vozidiel, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/27/ES z 22. júla 1997, týkajúcou sa hmotností a rozmerov určitých kategórií motorových a ich prípojných vozidiel, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS (4), sa pre ťažké úžitkové vozidlá stanovujú podmienky určovania maximálnych prípustných evidenčných/prevádzkových hmotností na účely zápisu do evidencie, uvedenia do prevádzky alebo použitia na území členského štátu. Je preto vhodné uviesť údaje o maximálnych prípustných evidenčných/prevádzkových hmotnostiach do vzoru povinného štítku výrobcu. Z dôvodu bezpečnosti premávky je tiež vhodné uviesť údaj o maximálnej prípustnej hmotnosti na skupinu náprav.

(5)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – motorové vozidlá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Tento predpis sa vzťahuje na úplné a neúplné vozidlá kategórií M, N a O.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

1.

„povinný štítok výrobcu“ je štítok alebo označenie, pripevnený alebo pripevnené výrobcom na vozidlo, kde sú uvedené hlavné technické charakteristiky potrebné na identifikáciu vozidla a ktorý alebo ktoré poskytuje príslušným orgánom konkrétne informácie týkajúce sa prípustných maximálnych celkových hmotností;

2.

„identifikačné číslo vozidla“ (VIN) je alfanumerický kód, ktorý vozidlu priradil jeho výrobca s cieľom zabezpečiť náležitú identifikáciu každého vozidla;

3.

„typ vozidla“ je skupina vozidiel, definovaná v časti B prílohy II k smernici 2007/46/ES.

Článok 3

Ustanovenia pre typové schválenie ES typu vozidla, pokiaľ ide o povinný štítok výrobcu a identifikačné číslo vozidla

1.   Výrobca alebo jeho zástupca predkladá orgánu typového schvaľovania žiadosť o typové schválenie ES typu vozidla, pokiaľ ide o usporiadanie a umiestnenie povinného štítku výrobcu a zloženie a umiestnenie identifikačného čísla vozidla.

2.   Žiadosť sa vyhotovuje v súlade so vzorovým informačným dokumentom uvedeným v časti A prílohy III.

3.   Ak to schvaľovací orgán alebo technická služba považuje za nevyhnutné, výrobca musí na účely kontroly poskytnúť vozidlo, ktoré reprezentuje typ, ktorý sa má schváliť.

4.   Ak sú príslušné požiadavky stanovené v prílohách I a II k tomuto nariadeniu splnené, schvaľovací orgán udelí typové schválenie v súlade so systémom číslovania stanoveným v prílohe VII k smernici 2007/46/ES.

Členský štát nesmie prideliť to isté číslo inému typu vozidla.

5.   Na účely odseku 4 orgán typového schválenia vystaví osvedčenie o typovom schválení ES vyhotovené v súlade so vzorom uvedeným v časti B prílohy III.

Článok 4

Platnosť a rozšírenie typových schválení ES udelených podľa smernice 76/114/EHS

Vnútroštátne orgány povoľujú predaj a uvedenie do prevádzky vozidiel, ktoré boli typovo schválené pred dátumom uvedeným v článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 661/2009, a naďalej pokračujú v rozširovaní schválení udelených podľa podmienok smernice 76/114/EHS.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2011.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. januára 2011

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1976, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 233, 25.8.1997, s. 1.


PRÍLOHA I

TECHNICKÉ POŽIADAVKY

ČASŤ A

Povinný štítok výrobcu

1.   Všeobecné ustanovenia

1.1.   Každé vozidlo musí byť vybavené povinným štítkom výrobcu, opísaným v tejto časti.

1.2.   Povinný štítok výrobcu musí pripevniť výrobca vozidla alebo jeho zástupca.

1.3.   Povinný štítok výrobcu je buď:

a)

kovová tabuľka v tvare obdĺžnika, alebo

b)

samolepiaci štítok v tvare obdĺžnika.

1.4.   Kovové tabuľky musia byť pripevnené nitmi.

1.5.   Na štítkoch musí byť zrejmý neoprávnený zásah, musia byť odolné proti falšovaniu a pri pokuse o odstránenie musí dôjsť k ich poškodeniu.

2.   Údaje, ktoré musia byť uvedené na povinnom štítku výrobcu

2.1.   Tieto údaje musia byť nezmazateľne vytlačené na povinnom štítku výrobcu v uvedenom poradí:

a)

názov výrobcu;

b)

úplné číslo typového schválenia vozidla;

c)

identifikačné číslo vozidla;

d)

technicky prípustná maximálna celková hmotnosť;

e)

technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy;

f)

technicky prípustná maximálna hmotnosť na každú nápravu, uvedenú v poradí spredu dozadu.

2.2.   Výška znakov nesmie byť menšia ako 4 mm.

3.   Osobitné ustanovenia

3.1.   Prípojné vozidlá

3.1.1.

V prípade prípojného vozidla sa musí uviesť technicky prípustná maximálna statická vertikálna hmotnosť v bode spojenia.

3.1.2.

Bod spojenia sa považuje za prvú nápravu a je označený „0“.

3.1.3.

Prvá náprava je označená číslom „1“, druhá číslom „2“ atď., za číslami nasleduje spojovník.

3.1.4.

Hmotnosť jazdnej súpravy uvedenej v bode 2.1 písm. e) sa neuvádza.

3.2.   Všetky ťažké úžitkové vozidlá

3.2.1.

Pokiaľ ide o vozidlá kategórie N3, O3 alebo O4, musí sa tiež uviesť technicky prípustná maximálna hmotnosť na skupinu náprav. Položka zodpovedajúca „skupine náprav“ sa označuje písmenom „T“.

3.2.2.

Pokiaľ ide o vozidlá kategórie M3, N3, O3 alebo O4, môže výrobca na povinnom štítku výrobcu uviesť určenú evidenčnú/prevádzkovú maximálnu prípustnú celkovú hmotnosť.

3.2.2.1.

V takom prípade musí byť časť povinného štítku výrobcu, na ktorej sú uvedené hmotnosti, rozdelená do dvoch stĺpcov: určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti sú v ľavom stĺpci a technicky prípustné maximálne celkové hmotnosti v pravom.

3.2.2.2.

Kód štátu, v ktorom sa má vozidlo zaevidovať, musí byť uvedený v záhlaví ľavého stĺpca.

Kód musí byť v súlade s normou ISO 3166-1:2006.

3.2.3.

Požiadavky bodu 3.2.1 sa neuplatňujú, ak:

a)

technicky prípustná maximálna hmotnosť na skupinu náprav je súčet technicky prípustných maximálnych hmotností na nápravy, ktoré sú súčasťou tejto skupiny náprav, a

b)

k maximálnej hmotnosti na každú nápravu, ktorá je súčasťou tejto skupiny náprav, sa pridáva písmeno „T“ ako prípona.

c)

Ak sa uplatňujú požiadavky bodu 3.2.2, evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na skupinu náprav je súčet evidenčných/prevádzkových maximálnych prípustných hmotností na nápravy, ktoré sú súčasťou tejto skupiny náprav.

4.   Doplňujúce informácie

4.1.   Výrobca môže uviesť doplňujúce informácie pod predpísanými nápismi alebo vedľa nich, mimo zreteľne vyznačeného obdĺžnika, ktorý ohraničuje len informácie predpísané v častiach 2 a 3.

5.   Vzory povinného štítku výrobcu

5.1.   Príklady rôznych možných vzorov povinného štítku výrobcu sú uvedené v doplnku k tejto prílohe.

5.2.   Údaje uvedené na vzoroch sú fiktívne.

ČASŤ B

Identifikačné číslo vozidla (VIN)

1.   Všeobecné ustanovenia

1.1.   Identifikačné číslo vozidla musí byť vyznačené na každom vozidle.

1.2.   Identifikačné číslo vozidla musí byť jedinečné a jednoznačne priradené ku konkrétnemu vozidlu.

1.3.   Identifikačné číslo vozidla musí byť vyznačené na podvozku alebo vozidle potom, ako vozidlo opustí výrobnú linku.

1.4.   Výrobca musí zabezpečiť vystopovateľnosť vozidla prostredníctvom VIN počas 30 rokov.

1.5.   Skutočnosť, či výrobca prijal opatrenia zabezpečujúce vystopovateľnosť vozidla, ako je uvedené v bode 1.4, sa pri typovom schvaľovaní nemusí skontrolovať.

2.   Zloženie VIN

2.1.   Identifikačné číslo vozidla pozostáva z troch častí:

a)

svetového kódu výrobcu (WMI);

b)

kódu konštrukčnej série a typu motora (VDS);

c)

poradového čísla vozidla (VIS).

2.2.   Svetový kód výrobcu pozostáva z kódu prideleného výrobcovi vozidla, aby mohol byť identifikovaný.

2.2.1.

Kód pozostáva z troch alfanumerických znakov, t. j. z veľkých latinských písmen alebo arabských číslic, ktoré výrobcovi prideľuje príslušný orgán v štáte, v ktorom má výrobca hlavné miesto podnikateľskej činnosti.

2.2.2.

Príslušný orgán koná po dohode s medzinárodnou organizáciou uvedenou v norme ISO 3780:2009 Cestné vozidlá – Svetový kód výrobcov (WMI).

2.2.3.

V prípade, že je celosvetová produkcia výrobcu menej ako 500 vozidiel za rok, tretí znak je vždy „9“. Na účely identifikácie takýchto výrobcov pridelí príslušný orgán uvedený v bode 2.2.1 tretí, štvrtý a piaty znak VIS.

2.3.   Kód konštrukčnej série a typu motora pozostáva zo šiestich alfanumerických znakov, t. j. z veľkých latinských písmen alebo arabských číslic, ktoré slúžia na označenie všeobecných charakteristík daného vozidla. V prípade, že výrobca nepoužije jeden alebo viacero z týchto šiestich znakov, nepoužité miesta musia byť vyplnené alfanumerickými znakmi podľa uváženia výrobcu tak, aby celkový počet požadovaných znakov bol šesť.

2.4.   Poradové číslo vozidla pozostáva z ôsmych alfanumerických znakov, t. j. z veľkých latinských písmen alebo arabských číslic, z ktorých posledné štyri musia byť iba číslice.

To spolu s WMI a VDS zabezpečuje presnú identifikáciu konkrétneho vozidla. Každé nepoužité miesto musí byť vyplnené číslicou „0“, aby celkový počet požadovaných znakov bol osem.

2.5.   Výška znakov VIN vyznačeného na podvozku nesmie byť menšia ako 7 mm.

2.6.   Medzi znakmi nesmie byť medzera.

2.7.   Použitie písmen „I“, „O“ alebo „Q“ sa nepovoľuje.

2.8.   Začiatok a koniec VIN je vymedzený jedným symbolom podľa výberu výrobcu, pričom ani jeden symbol nesmie byť veľké latinské písmeno ani arabská číslica.

2.8.1.

Od tohto ustanovenia sa môže upustiť v prípade, že je VIN vyznačené v jednom riadku.

2.8.2.

Keď je VIN vyznačené v dvoch riadkoch, toto ustanovenie sa uplatňuje na každý riadok.

Doplnok

Vzor povinného štítku výrobcu

1.   VZOR A pre vozidlá kategórie M1 alebo N1

STELLA AUTO S.P.A

e3*2007/46*0004

ZFS159000AZ000055

1 850 kg

3 290 kg

1 – 1 100 kg

2 – 880 kg

Vzor povinného štítku výrobcu pre vozidlo kategórie M1, typovo schválené v Taliansku

2.   VZOR B pre vozidlá kategórie M alebo N iné ako M1 alebo N1

MAYER NUTZFAHRZEUGE GmbH

e1*2007/46*0345

WMN22500A00980520

(DE)

 

17 990 kg

17 990 kg

40 000 kg

44 000 kg

1 – 7 100 kg

1 – 7 100 kg

2 – 11 500 kg

2 – 11 500 kg

T. – kg

T. – kg

Vzor povinného štítku výrobcu pre vozidlo kategórie N3, typovo schválené v Nemecku

Poznámka: Stĺpec na ľavej strane je nepovinný.

3.   VZOR C pre vozidlá kategórie O1 alebo O2

JEAN HORSE TRAILERS Ltd

e11*2007/46*0085

SARHT000BC0000023

1 500 kg

0 – 100 kg

1 – 850 kg

2 – 850 kg

Vzor povinného štítku výrobcu pre vozidlo kategórie O2 typovo schválené v Spojenom kráľovstve

4.   VZOR D pre vozidlá kategórie O iné ako O1 alebo O2

REMORQUES HENSCHLER SA

e6*2007/46*0098

YA9EBS37009000005

(BE)

 

34 000 kg

37 000 kg

0 – 8 000 kg

0 – 8 000 kg

1 – 9 000 kg

1 – 10 000 kg

2 – 9 000 kg

2 – 10 000 kg

3 – 9 000 kg

3 – 10 000 kg

T. 27 000 kg

T. 30 000 kg

Vzor povinného štítku výrobcu pre náves kategórie O4, typovo schválený v Belgicku

Poznámka: Stĺpec na ľavej strane je nepovinný.


PRÍLOHA II

POŽIADAVKY NA UMIESTNENIE NA VOZIDLE

ČASŤ A

Povinný štítok výrobcu

1.

Povinný štítok výrobcu musí byť pevne pripevnený na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste.

2.

Miesto musí byť zvolené tak, že časť, na ktorej je štítok pripevnený, sa pri používaní nevymieňa.

ČASŤ B

Identifikačné číslo vozidla (VIN)

1.

Identifikačné číslo vozidla musí byť vyznačené v jednom riadku.

1.1.

Keď z technických dôvodov, ako je nedostatok priestoru, nemôže byť VIN vyznačené v jednom riadku, vnútroštátny orgán môže na požiadanie výrobcu povoliť vyznačenie VIN do dvoch riadkov.

V takom prípade však nesmú byť rozdelené jednotlivé časti VIN definované v bode 2.1 časti B prílohy I.

2.

Identifikačné číslo vozidla musí byť vyrazené alebo mechanicky vykované na podvozku, ráme alebo inej podobnej konštrukcii.

3.

Namiesto mechanického vykovania sa môžu použiť iné techniky, ktoré majú rovnakú úroveň odolnosti voči neoprávnenej manipulácii alebo falšovaniu.

4.

Identifikačné číslo vozidla musí byť na dobre viditeľnom a prístupnom mieste. Miesto musí byť zvolené tak, aby sa VIN nemohlo vymazať ani poškodiť.

5.

Identifikačné číslo vozidla musí byť umiestnené na pravej strane vozidla.


PRÍLOHA III

ČASŤ A

Informačný dokument

PREDPÍSANÝ VZOR

Informačný dokument č. … vzťahujúci sa na typové schválenie ES motorového vozidla, pokiaľ ide o povinný štítok výrobcu a VIN.

Tieto informácie sa poskytujú v troch vyhotoveniach a spolu s obsahom. Všetky výkresy sa musia predložiť vo vhodnej mierke a dostatočne podrobné vo formáte A4 alebo poskladané na formát A4. Prípadné fotografie musia byť dostatočne podrobné.

0.   VŠEOBECNÉ

0.1.   Značka (obchodný názov výrobcu): …

0.2.   Typ …

0.2.1.   Obchodný(-é) názov (názvy) (ak je/sú k dispozícii): …

0.3.   Prostriedky identifikácie typu, pokiaľ sú vyznačené na vozidle (1): …

0.3.1.   Umiestnenie takého označenia: …

0.4.   Kategória vozidla (2): …

0.5.   Názov a adresa výrobcu: …

0.6.   Miesto a spôsob upevnenia povinného štítku výrobcu: …

0.6.1.   na podvozok (3): …

0.6.2.   na karosériu (3): …

0.7.   Umiestnenie VIN: …

0.7.1.   na podvozok (3): …

0.7.2.   na karosériu (3): …

0.8.   Názov (názvy) a adresa(-y) montážneho(-ych) závodu(-ov): …

0.9.   Meno a adresa prípadného zástupcu výrobcu: …

1.   VŠEOBECNÉ KONŠTRUKČNÉ CHARAKTERISTIKY VOZIDLA

1.1.   Fotografie a/alebo výkresy reprezentatívneho vozidla: …

9.   KAROSÉRIA

9.17.   Povinné štítky výrobcu a VIN

9.17.1.   Fotografie a/alebo výkresy umiestnenia povinných štítkov výrobcu, nápisov a VIN: …

9.17.2.   Fotografie a/alebo výkresy povinného štítku výrobcu a nápisov (úplný príklad s rozmermi): …

9.17.3.   Fotografie a/alebo výkresy VIN (úplný príklad s rozmermi): …

9.17.4.   Vyhlásenie výrobcu o zhode s požiadavkami stanovenými v bode 2.2 časti B prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 19/2011

9.17.5.   Podrobný opis zloženia VIN: …

Vysvetlivky

ČASŤ B

Osvedčenie o typovom schválení ES

VZOR

Formát: A4 (210 × 297 mm)

OSVEDČENIE O TYPOVOM SCHVÁLENÍ ES

Oznámenie o:

typovom schválení ES (4)

rozšírení typového schválenia ES (4)

zamietnutí typového schválenia ES (4)

odňatí typového schválenia ES (4)

typu vozidla, pokiaľ ide o povinný štítok výrobcu a identifikačné číslo vozidla

so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. …/…, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EÚ) č. …/… (4)

Typové schvaľovacie číslo ES: …

Dôvod rozšírenia: …

ODDIEL I

0.1.   Značka (obchodný názov výrobcu): …

0.2.   Typ: …

0.2.1.   Obchodný(-é) názov (názvy) (ak je/sú k dispozícii): …

0.3.   Prostriedky identifikácie typu, pokiaľ sú vyznačené na vozidle (5): …

0.3.1.   Umiestnenie takého označenia: …

0.4.   Kategória vozidla (6): …

0.5.   Názov a adresa výrobcu: …

0.8.   Názov (názvy) a adresa(-y) montážneho(-ych) závodu(-ov): …

0.9.   Meno a adresa prípadného zástupcu výrobcu: …

ODDIEL II

1.   Prípadné doplňujúce informácie: pozri dodatok

2.   Technická služba zodpovedná za vykonávanie skúšok: …

3.   Dátum vydania skúšobného protokolu: …

4.   Číslo skúšobného protokolu: …

5.   Prípadné poznámky: …

6.   Miesto: …

7.   Dátum: …

8.   Podpis: …

Prílohy

:

Informačná dokumentácia

Skúšobný protokol


(1)  Pokiaľ prostriedky označenia typu obsahujú znaky, ktoré nie sú dôležité pre opis typu vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorých sa týka tento informačný dokument, také znaky sú v dokumentácii znázornené symbolom „?“ (napr. ABC??123??).

(2)  Klasifikácia podľa definícií uvedených v časti A prílohy II k smernici 2007/46/ES.

(3)  Nehodiace sa prečiarknite.

(4)  Nehodiace sa prečiarknite.

(5)  Pokiaľ prostriedky označenia typu obsahujú znaky, ktoré nie sú dôležité pre opis typu vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktorých sa týka tento informačný dokument, také znaky sú v dokumentácii znázornené symbolom „?“ (napr. ABC??123??).

(6)  Vymedzená v prílohe II oddiele A.

Dodatok

k osvedčeniu o typovom schválení ES č. …

Neuplatňuje sa.