28.1.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/92/EÚ

z 13. decembra 2011

o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie

(kodifikované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po konzultácii Výboru regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (3) bola opakovane (4) podstatným spôsobom zmenená a doplnená. V záujme jasnosti a prehľadnosti by sa mala táto smernica kodifikovať.

(2)

Podľa článku 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie politika Únie týkajúca sa životného prostredia vychádza zo zásad predchádzania škodám a prevencie,zo zásady nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji a zo zásady, že náhradu škody hradí znečisťovateľ. Vplyvy na životné prostredie by mali byť brané do úvahy v čo najskoršej fáze každého procesu technického plánovania a rozhodovania.

(3)

Zásady posudzovania vplyvov na životné prostredie by mali byť zosúladené, najmä čo sa týka projektov, ktoré by mali byť predmetom posúdenia, hlavných povinností navrhovateľov a obsahu posudzovania. Členské štáty môžu stanoviť prísnejšie pravidlá na ochranu životného prostredia.

(4)

Je okrem toho potrebné dosiahnuť jeden z cieľov Únie vo sfére ochrany životného prostredia a kvality života.

(5)

Environmentálne právne predpisy Únie obsahujú ustanovenia umožňujúce verejným orgánom a iným úradom prijímať rozhodnutia, ktoré môžu mať významný účinok na životné prostredie ako aj osobné zdravie a blahobyt.

(6)

Hlavné zásady posudzovania vplyvov na životné prostredie by sa mali ustanoviť s cieľom doplniť a koordinovať konanie na povolenie prípravy verejných a súkromných projektov, ktoré pravdepodobne budú mať veľký vplyv na životné prostredie.

(7)

Povolenie prípravy verejných a súkromných projektov, ktoré budú mať pravdepodobne významné vplyvy na životné prostredie, by sa malo udeliť len po posúdení pravdepodobných významných vplyvov týchto projektov na životné prostredie. Takéto posúdenie by sa malo vykonať na základe primeraných informácií, ktoré poskytne navrhovateľ a ktoré môžu doplniť orgány a verejnosť, ktorej sa posudzovaný projekt pravdepodobne týka.

(8)

Určité projekty majú významné vplyvy na životné prostredie a takéto projekty by mali byť vždy predmetom systematického posudzovania.

(9)

Ostatné projekty nemusia mať v každom prípade významné vplyvy na životné prostredie a takéto projekty by sa mali posudzovať, ak členské štáty uvážia, že môžu mať pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie.

(10)

Členské štáty môžu stanoviť prahy alebo kritériá na určenie toho, ktoré projekty sú predmetom posudzovania na základe dôležitosti ich vplyvov na životné prostredie. Od členských štátov by sa nemalo požadovať, aby jednotlivo skúmali všetky projekty, ktoré sú pod týmito prahmi alebo mimo týchto kritérií.

(11)

Pri stanovovaní týchto prahov, kritérií alebo jednotlivom skúmaní všetkých projektov, s cieľom určenia toho, ktoré projekty by mali byť predmetom posúdenia na základe ich významných vplyvov na životné prostredie, členské štáty vezmú do úvahy príslušné výberové kritériá uvedené v tejto smernici. V súlade so zásadou subsidiarity, členské štáty vedia najlepšie uplatňovať takéto kritériá v špecifických prípadoch.

(12)

Určitý minimálny rozsah informácií o projekte a jeho vplyvoch by sa mal poskytnúť v súvislosti s projektami, ktoré sú predmetom posudzovania.

(13)

Je vhodné ustanoviť postup, ktorý umožní navrhovateľovi získať stanovisko od príslušných orgánov k obsahu a rozsahu informácií, ktoré majú byť vypracované a predložené na posúdenie. Členské štáty v rámci tohoto postupu môžu požadovať od navrhovateľa poskytnutie, okrem iného, aj alternatívy na projekty, pre ktoré zamýšľa predložiť žiadosť.

(14)

Vplyvy projektu na životné prostredie by mali byť posúdené s cieľom zohľadniť záujem chrániť ľudské zdravie, zlepšovať životné prostredie, prispieť ku kvalite života, zabezpečiť zachovanie diverzity druhov a zachovať reprodukčnú schopnosť ekosystému ako základného zdroja pre život.

(15)

Je žiaduce zaviesť posilnené opatrenia o posúdení dopadu na životné prostredie v cezhraničnom kontexte, aby sa vzal do úvahy vývoj na medzinárodnej úrovni. Európske spoločenstvo podpísalo zmluvu o posúdení dopadu na životné prostredie v cezhraničnom kontexte 25. februára 1991 a ratifikovalo ju 24. júna 1997.

(16)

Účinná účasť verejnosti pri prijímaní rozhodnutí umožňuje verejnosti vyjadrovať stanoviská a záujmy, ktoré môžu byť relevantné k daným rozhodnutiam a umožňuje osobe s rozhodovacou právomocou ich zohľadňovať, a tým zvyšovať zodpovednosť a transparentnosť rozhodovacieho procesu a prispievať k verejnému povedomiu o environmentálnych otázkach a podpore prijímaných rozhodnutí.

(17)

Účasť, vrátane účasti združení, organizácií a skupín, najmä mimovládnych organizácií podporujúcich ochranu životného prostredia by sa mala zodpovedajúcim spôsobom podporovať, vrátane okrem iného aj podporovaním environmentálnej výchovy verejnosti.

(18)

Európske spoločenstvo podpísalo Dohovor EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor) 25. júna 1998 a ratifikovalo 17. februára 2005.

(19)

Medzi cieľmi Aarhuského dohovoru je želanie zaručiť práva účasti verejnosti v rozhodovaní o záležitostiach životného prostredia, aby sa prispelo k ochrane práva žiť v prostredí, ktoré je primerané osobnému zdraviu a blahobytu.

(20)

Článok 6 Aarhuského dohovoru stanovuje účasť verejnosti pri rozhodnutiach o vymedzených činnostiach uvedených v jeho prílohe I a o činnostiach tam neuvedených, ktoré môžu mať významný vplyv na životné prostredie.

(21)

Článok 9 ods. 2 a 4 Arhuského dohovoru stanovuje prístup k súdnym a iným prostriedkom vo veci napadnutia vecnej alebo procesnej zákonnosti rozhodnutí, skutkov alebo nečinnosti, ktoré podliehajú ustanoveniam o účasti verejnosti podľa článku 6 uvedeného dohovoru.

(22)

Táto smernica by sa však nemala vzťahovať na projekty, o ktorých boli podrobnosti prijaté osobitnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, keďže ciele tejto smernice vrátane poskytovania informácií sa dosiahli prostredníctvom legislatívneho procesu.

(23)

Navyše, vo výnimočných prípadoch môže byť vhodné vyňať niektorý projekt z postupov posudzovania ustanovených touto smernicou na základe príslušných informácií poskytnutých Komisii a dotknutej verejnosti.

(24)

Keďže ciele tejto smernice, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako je uvedené v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(25)

Táto smernica by sa nemala dotýkať povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva tých smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe V časti B,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1.   Táto smernica sa vzťahuje na posudzovanie vplyvov tých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, ktoré môžu mať pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie.

2.   Na účely tejto smernice sa uplatňujú nasledujúce definície:

a)

„projekt“ znamená:

realizáciu stavieb alebo iných zariadení alebo plánov,

iné zásahy do prírodného prostredia a krajiny, vrátane ťažby nerastných surovín;

b)

„navrhovateľ“ znamená žiadateľa o povolenie súkromného projektu alebo verejný orgán, ktorý je iniciátorom projektu;

c)

„povolenie“ znamená rozhodnutie príslušného orgánu alebo orgánov, ktoré oprávňuje navrhovateľa realizovať projekt;

d)

„verejnosť“ znamená jednu alebo viacero fyzických osôb alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny;

e)

„dotknutá verejnosť“ znamená verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá, alebo má záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania uvedeného v článku 2 ods. 2; na účely tejto definície sa predpokladá, že mimovládne organizácie, podporujúce ochranu životného prostredia a spĺňajúce požiadavky vnútroštátneho práva, majú záujem;

f)

„príslušný orgán“ alebo „príslušné orgány“ znamenajú orgán alebo orgány, ktoré členské štáty určia, aby zodpovedali za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto smernice.

3.   Členské štáty sa môžu, ak to ustanovuje vnútroštátne právo, rozhodnúť pri každom jednotlivom prípade, neuplatňovať túto smernicu na projekty slúžiace na účely národnej obrany, ak sa domnievajú, že takéto uplatňovanie by malo nepriaznivé účinky na tieto účely.

4.   Táto smernica sa nevzťahuje na projekty, ktorých podrobnosti sú upravené osobitným vnútroštátnym právnym predpisom, keďže ciele tejto smernice vrátane poskytovania informácií sa dosiahli prostredníctvom legislatívneho procesu.

Článok 2

1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že pred udelením povolenia sa pre všetky projekty, ktoré pravdepodobne budú mať významný vplyv na životné prostredie okrem iného z dôvodu ich charakteru, veľkosti alebo umiestnenia, bude vyžadovať povolenie a budú posúdené z hľadiska ich vplyvov. Tieto projekty sú definované v článku 4.

2.   Posudzovanie vplyvov na životné prostredie možno začleniť do jestvujúcich procesov povoľovania projektov v členských štátoch alebo, ak to nie je možné, do iných procesov alebo postupov, ktoré sa ustanovia na dosiahnutie cieľov tejto smernice.

3.   Členské štáty môžu stanoviť jednotný postup na splnenie požiadaviek tejto smernice a požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/1/ES z 15. januára 2008 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (5).

4.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, môžu členské štáty vo výnimočných prípadoch určitý projekt úplne alebo čiastočne vyňať z ustanovení tejto smernice.

V takom prípade členské štáty:

a)

zvážia, či nie je vhodná iná forma posudzovania;

b)

sprístupnia dotknutej verejnosti informácie získané pri iných formách posudzovania uvedených v písm. a), informácie týkajúce sa rozhodnutia o udelení výnimky a dôvody jej udelenia;

c)

pred udelením súhlasu oznámia Komisii príčiny odôvodňujúce udelenie výnimky a poskytnú jej, ak je to možné, informácie, ktoré sprístupnili svojim štátnym príslušníkom.

Komisia bezodkladne postúpi prijaté dokumenty ostatným členským štátom.

Komisia bude každoročne podávať správu Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní tohto odseku.

Článok 3

Posudzovanie dopadu na životné prostredie identifikuje, popíše a posúdi náležitým spôsobom, pri každom prípade jednotlivo a v súlade s článkami 4 až 12, priame a nepriame vplyvy projektu na nasledujúce faktory:

a)

ľudí, živočíšstvo a rastlinstvo;

b)

pôdu, vodu, vzduch, podnebie a krajinu;

c)

hmotný majetok a kultúrne dedičstvo;

d)

súčinnosť medzi faktormi uvedenými v písmenách a), b) a c).

Článok 4

1.   Pokiaľ článok 2 ods. 4 neustanovuje inak, projekty uvedené v prílohe I podliehajú posúdeniu v súlade s článkami 5 až 10.

2.   Pokiaľ článok 2 ods. 4 neustanovuje inak, členské štáty určia, či projekty uvedené v prílohe II budú podliehať posúdeniu v súlade s článkami 5 až 10. Členské štáty to určia na základe:

a)

skúmania každého jednotlivého prípadu

alebo

b)

prahov alebo kritérií stanovených členskými štátmi.

Členské štáty môžu rozhodnúť uplatňovať oba postupy uvedené v písmenách a) a b).

3.   Ak sa vykonáva skúmanie každého jednotlivého prípadu, alebo ak sú stanovené prahy alebo kritériá na účely odseku 2, vezmú sa do úvahy príslušné výberové kritéria uvedené v prílohe III.

4.   Členské štáty zabezpečia, že rozhodnutie vydané príslušnými orgánmi podľa odseku 2 bude dostupné verejnosti.

Článok 5

1.   V prípade projektov, ktoré podľa článku 4 podliehajú posúdeniu dopadu na životné prostredie v súlade s týmto článkom a článkami 6 až 10, členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby navrhovateľ predložil vo vhodnej forme informácie, ktoré sú uvedené v prílohe IV, ak:

a)

členské štáty považujú tieto informácie za dôležité vzhľadom na dané štádium postupu pri udeľovaní povolenia a vzhľadom na špecifické charakteristiky daného projektu alebo určitého typu projektov a vzhľadom na prípadne dotknuté zložky životného prostredia;

b)

členské štáty považujú za odôvodnené žiadať od navrhovateľa zhromaždenie týchto informácií vzhľadom na súčasný stav poznania a metód posudzovania.

2.   Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby ak o to navrhovateľ požiada ešte pred predložením žiadosti o povolenie, príslušný orgán zaujal stanovisko k informáciám poskytnutým navrhovateľom v súlade s odsekom 1. Príslušný orgán o ňom upovedomí navrhovateľa a orgány uvedené v článku 6 ods. 1 ešte pred vydaním definitívneho stanoviska. Skutočnosť, že orgán zaujal stanovisko podľa tohoto odseku, tomuto orgánu nesmie zabrániť od vyžadovania ďalších informácií od navrhovateľa.

Členské štáty môžu požadovať od príslušných orgánov, aby zaujali takéto stanovisko bez ohľadu na to, či o to žiada navrhovateľ.

3.   Informácia, ktorú má poskytnúť navrhovateľ v súlade s odsekom 1, musí obsahovať najmenej:

a)

popis projektu obsahujúci informáciu o mieste, projektovom riešení a veľkosti projektu;

b)

popis predpokladaných opatrení s cieľom zabrániť, znížiť, a ak je to možné, odstrániť významné nepriaznivé vplyvy;

c)

údaje potrebné na určenie a posúdenie hlavných vplyvov, ktoré by projekt mal na životné prostredie;

d)

náčrt hlavných alternatív vypracovaných navrhovateľom a určenie hlavných dôvodov pre jeho výber so zreteľom na vplyvy na životné prostredie;

e)

netechnický súhrn informácií uvedených v písmenách a) až d).

4.   Členské štáty, ak je to potrebné, zabezpečia, aby akýkoľvek orgán, ktorý má príslušné informácie, najmä so zreteľom na článok 3, poskytol tieto informácie navrhovateľovi.

Článok 6

1.   Členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány, ktorých sa projekt môže týkať z dôvodu ich osobitných právomocí v oblasti životného prostredia, mali možnosť vyjadriť svoje stanovisko k informáciám predloženým navrhovateľom a k žiadosti o povolenie. Na tento účel členské štáty určia orgány, s ktorými sa treba skontaktovať vo veci všeobecných otázkok i v konkrétnych prípadoch. Informácie získané podľa článku 5 sa predložia týmto orgánom. Podrobné ustanovenia týkajúce sa konzultácií stanovia členské štáty.

2.   Verejnosť je informovaná v ranom štádiu procesu rozhodovania týkajúceho sa životného prostredia uvedeného v článku 2 ods. 2 a najneskôr hneď, ako sa môže rozumne poskytnúť informácia buď prostredníctvom verejných oznamov, alebo inými vhodnými prostriedkami, ako sú elektronické médiá, ak sú k dispozícii, o týchto záležitostiach:

a)

žiadosť o povolenie;

b)

fakt, že projekt podlieha procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a kde je to relevantné, fakt, že sa uplatňuje článok 7;

c)

podrobnosti o príslušných orgánoch zodpovedných za prijatie rozhodnutia, o tých, u ktorých sa dajú získať relevantné informácie, o tých, ktorým sa môžu zasielať pripomienky alebo otázky a podrobnosti o časovom rozvrhu zasielania pripomienok alebo otázok;

d)

povaha možných rozhodnutí alebo návrh rozhodnutia, ak existuje;

e)

uvedenie dostupnosti informácií zhromaždených podľa článku 5;

f)

uvedenie času, miesta a spôsobu, ktorým sa relevantné informácie sprístupnia;

g)

podrobnosti zabezpečenia účasti verejnosti podľa odseku 5 tohto článku.

3.   Členské štáty zaistia, aby sa v primeranom časovom rámci sprístupnili dotknutej verejnosti:

a)

všetky informácie zhromaždené podľa článku 5;

b)

v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi hlavné správy a odporúčania vydané príslušnému orgánu alebo orgánom v čase, keď je dotknutá verejnosť informovaná v súlade s odsekom 2 tohto článku;

c)

v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (6) iné informácie, ako sú uvedené v odseku 2 tohto článku, ktoré sú relevantné pre rozhodnutie v súlade s článkom 8 tejto smernice a ktoré sa stanú dostupnými po informovaní príslušnej verejnosti v súlade s odsekom 2 tohto článku.

4.   Dotknutej verejnosti sa poskytnú včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa procesov rozhodovania týkajúceho sa životného prostredia uvedených v článku 2 ods. 2 a na tento účel je oprávnená vyjadriť pripomienky a stanoviská, kým sú ešte príslušnému orgánu alebo orgánom otvorené všetky možnosti, predtým ako sa rozhodne o žiadosti o povolenie.

5.   Podrobné úpravy pre informovanie verejnosti (napríklad vyvesenie plagátov v určitom okruhu alebo zverejnenie v miestnej tlači) a konzultácií s dotknutou verejnosťou (napríklad písomnými zásielkami alebo prostredníctvom verejnej ankety) určia členské štáty.

6.   Poskytnú sa primerané časové rámce pre rozličné fázy, poskytujúce dostatočný čas na informovanie verejnosti a na prípravu a efektívnu účasť dotknutej verejnosti na environmentálnom rozhodovaní, ktoré podliehajú ustanoveniam tohto článku.

Článok 7

1.   Ak si je členský štát vedomý, že projekt má pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie iného členského štátu, alebo ak o to členský štát, ktorý bude pravdepodobne významne dotknutý, požiada, zašle členský štát, na ktorého území sa projekt plánuje uskutočniť, dotknutému členskému štátu čo najskôr, najneskôr však v čase informovania vlastnej verejnosti, okrem iného:

a)

opis projektu, spolu so všetkými dostupnými informáciami o jeho možných cezhraničných vplyvoch;

b)

informácie o povahe rozhodnutia, ktoré sa môže prijať.

Členský štát, na ktorého území sa projekt plánuje uskutočniť poskytne druhému členskému štátu primeraný čas, v ktorom má uviesť, či si želá zúčastniť sa procesov environmentálneho rozhodovania uvedených v článku 2 ods. 2, a môže zahrnúť informácie uvedené v odseku 2 tohto článku.

2.   Ak členský štát, ktorý prijme informácie podľa odseku 1 uvedie, že sa plánuje zúčastniť procesov environmentálneho rozhodovania uvedených v článku 2 ods. 2, členský štát, na ktorého území sa projekt plánuje uskutočniť, zašle, ak tak ešte neučinil, dotknutému členskému štátu požadované informácie, ktoré má poskytnúť podľa článku 6 ods. 2 a sprístupniť podľa článku 6 ods. 3 písm. a) a b).

3.   Dotknuté členské štáty, každý do tej miery, do akej je dotknutý:

a)

umožnia, aby informácia uvedená v odsekoch 1 a 2 bola dostupná v dostatočnom časovom predstihu orgánom uvedeným v článku 6 ods. 1 a dotknutej verejnosti na území členského štátu, ktorý by mohol byť významnou mierou postihnutý, a

b)

zabezpečí, aby orgány uvedené v článku 6 ods. 1 a verejnosť mali možnosť pred udelením povolenia poskytnúť svoje stanovisko k predloženým informáciám s dostatočným časovým predstihom tým príslušným orgánom v členskom štáte, na území ktorého sa projekt má realizovať.

4.   Dotknuté členské štáty začnú konzultácie o, okrem iného, možných cezhraničných vplyvoch projektu a predpokladaných opatreniach na zníženie alebo odstránenie týchto vplyvov a dohodnú sa na dostatočnom časovom rámci trvania konzultácií.

5.   Podrobné úpravy na vykonanie tohto článku môžu určiť dotknuté členské štáty a musia byť také, aby umožnili dotknutej verejnosti na území dotknutého členského štátu efektívnu účasť na procesoch environmentálneho rozhodovania o projektoch uvedených v článku 2 ods. 2.

Článok 8

Výsledky konzultácií a informácie získané v súlade s článkami 5, 6 a 7 sa vezmú do úvahy v povoľovacom konaní.

Článok 9

1.   Ak sa rozhodlo o udelení alebo zamietnutí povolenia, príslušný orgán alebo orgány o tom informujú verejnosť v súlade s vhodnými postupmi a sprístupnia verejnosti tieto informácie:

a)

obsah rozhodnutia a akékoľvek podmienky s ním spojené;

b)

po preskúmaní záujmov a stanovísk uvedených dotknutou verejnosťou, hlavné dôvody a zretele, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, vrátane informácií o procese účasti verejnosti;

c)

opis, ak je to potrebné, hlavných opatrení na predchádzanie, zníženie a ak je to možné, kompenzácie závažných nepriaznivých účinkov.

2.   Príslušný orgán alebo orgány informujú každý členský štát, s ktorým sa uskutočnili konzultácie podľa článku 7 tým, že mu zašlú informácie uvedené v odseku 1 tohto článku.

Členské štáty, s ktorými sa uskutočnili konzultácie zaistia, že uvedené informácie sa sprístupnia vhodným spôsobom dotknutej verejnosti na ich vlastnom území.

Článok 10

Ustanovenia tejto smernice neovplyvňujú záväzok príslušných orgánov dodržiavať obmedzenia stanovené vnútroštátnymi zákonmi, právnymi predpismi a správnymi opatreniami a uznanou právnou praxou vo veci obchodného a priemyselného tajomstva, vrátane duševného vlastníctva a ochrany verejného záujmu.

Ak sa použije článok 7, sprostredkovanie informácií inému členskému štátu a príjem informácie iným členským štátom sú predmetom platných obmedzení v členskom štáte, v ktorom sa projekt navrhuje.

Článok 11

1.   Členské štáty zaistia, aby v súlade s príslušným vnútroštátnym právnym systémom, dotknutá verejnosť:

a)

ktorá má dostatočný záujem, alebo

b)

ak pretrváva porušovanie práva v prípadoch, kde to právne predpisy členského štátu upravujúce správne konanie požadujú ako predbežnú podmienku,

mala prístup k opravným prostriedkom pred súdom alebo iným nezávislým a nestranným orgánom ustanoveným na základe zákona s cieľom napadnúť vecnú a procesnú zákonnosť akéhokoľvek rozhodnutia, skutku alebo nečinnosti, ktoré sú predmetom ustanovení tejto smernice o účasti verejnosti.

2.   Členské štáty určia, v akom štádiu možno napadnúť rozhodnutia, skutky alebo nečinnosť.

3.   O tom, čo predstavuje dostatočný záujem a porušovanie práva, rozhodnú členské štáty v súlade s cieľom poskytnúť dotknutej verejnosti široký prístup k spravodlivosti. Na tento účel sa záujem akejkoľvek mimovládnej organizácie, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v článku 1 odsek 2, považuje za dostatočný na účely odseku 1 písmena a) tohto článku. Tieto organizácie sa tiež považujú za nositeľa práv, ktoré môžu byť porušené v zmysle odseku 1 písmena b) tohto článku.

4.   Ustanovenia tohto článku nevylučujú možnosť predbežného preskúmania správnym orgánom a nie je nimi dotknutá požiadavka uplatnenia správnych opravných prostriedkov pred súdnymi opravnými prostriedkami, ak takáto požiadavka vyplýva z vnútroštátneho práva.

Každé takéto konanie musí byť primerané, spravodlivé, včasné a nie nedostupne drahé.

5.   S cieľom posilniť účinnosť ustanovení tohto článku, členské štáty zabezpečia, aby boli verejnosti dostupné praktické informácie o prístupe k správnemu a súdnemu preskúmaniu.

Článok 12

1.   Členské štáty a Komisia si budú vymieňať informácie o skúsenostiach získaných pri uplatňovaní tejto smernice.

2.   Členský štát najmä informuje Komisiu o akýchkoľvek kritériách a/alebo prahoch prijatých pre výber dotknutých projektov v súlade s článkom 4 ods. 2.

3.   Na základe tejto výmeny informácií Komisia, ak je to potrebné, predloží ďalšie návrhy Európskemu parlamentu a Rade s cieľom zabezpečiť uplatňovanie tejto smernice dostatočne koordinovaným spôsobom.

Článok 13

Členské štáty oznámia Komisii texty ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 14

Smernica 85/337/EHS, zmenená a doplnená smernicami uvedenými v prílohe V časti A, sa zrušuje bez vplyvu na povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu tých smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe V časti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe VI.

Článok 15

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 16

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 13. decembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

M. SZPUNAR


(1)  Ú. v. EÚ C 248, 25.8.2011, s. 154.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 13. septembra 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 15. novembra 2011.

(3)  Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40.

(4)  Pozri prílohu VI časť A.

(5)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2008, s. 8.

(6)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.


PRÍLOHA I

PROJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 1

1.

Ropné rafinérie (okrem podnikov, ktoré vyrábajú len mazadlá z ropy) a zariadenia na splyňovanie a skvapalňovanie viac ako 500 ton uhlia alebo asfaltovej bridlice za deň.

2.

a)

Tepelné elektrárne a iné spaľovacie zariadenia s tepelným výstupom 300 megawattov a viac.

b)

Atómové elektrárne a iné atómové reaktory vrátane demontovaných alebo rozložených takýchto elektrární alebo reaktorov (1) (okrem výskumných zariadení na výrobu a konverziu štiepnych a základných materiálov, ktorých maximálny výkon nepresahuje 1 kilowatt priebežnej tepelnej záťaže).

3.

a)

Zariadenia na opätovné spracovanie nerádioaktívneho atómového paliva.

b)

Zariadenia určené:

i)

na výrobu alebo obohatenie atómového paliva;

ii)

na spracovanie nerádioaktívneho atómového paliva alebo vysoko rádioaktívneho odpadu;

iii)

na konečné odstránenie nerádioaktívneho atómového paliva;

iv)

len na konečné odstránenie rádioaktívneho odpadu;

v)

len na uskladnenie (plánované na viac ako 10 rokov) nerádioaktívneho atómového paliva alebo rádioaktívneho odpadu na inom mieste, ako je výrobné miesto.

4.

a)

Integrované zariadenia na primárnu tavbu liatin a ocele.

b)

Zariadenia na výrobu neželezných kovov z rudy, koncentrátov alebo druhotných surovín metalurgickými, chemickými alebo elektrolytickými procesmi.

5.

Zariadenia na extrakciu azbestu a na spracovanie a premenu azbestu a výrobkov, ktoré obsahujú azbest: pre azbestovo-cementové výrobky s ročnou produkciou väčšou ako 20 000 ton finálnych výrobkov, pre trecie materiály s ročnou produkciou väčšou ako 50 ton finálnych výrobkov a pre iné využitie azbestu s použitím viac ako 200 ton za rok.

6.

Integrované chemické zariadenia, to znamená zariadenia pre výrobu priemyselnej škály látok, ktoré využívajú chemické procesy premeny, v ktorých je niekoľko jednotiek postavených vedľa seba a sú navzájom funkčne prepojené a sú:

a)

určené na výrobu základných organických chemikálií;

b)

určené na výrobu základných anorganických chemikálií;

c)

určené na výrobu fosforečných, dusíkatých alebo draselných hnojív (jednoduchých alebo viaczložkových hnojív);

d)

určené na výrobu základných ošetrovacích výrobkov pre rastliny a biocídov;

e)

určené na výrobu základných farmaceutických výrobkov využitím chemických alebo biologických procesov;

f)

určené na výrobu výbušnín.

7.

a)

Stavba rozsiahlych železničných tratí a letísk (2) so základnou dĺžkou štartovacej dráhy 2 100 metrov a viac.

b)

Stavba diaľnic a ciest prvej triedy (3).

c)

Stavba nových štvor- a viacprúdových ciest alebo vyrovnanie a/alebo rozšírenie existujúcej cesty s dvoma a menej prúdmi, kde by takáto nová cesta alebo vyrovnaná a/alebo rozšírená časť cesty presahovala 10 km alebo viac spojitej dĺžky.

8.

a)

Vnútrozemské vodné cesty a prístavy pre vnútrozemskú vodnú prepravu, ktorá umožňuje plavbu lodí nad 1 350 ton.

b)

Obchodné prístavy, prístavné móla pre nakladanie a vykladanie, ktoré sú pripojené k zemi a vonkajším prístavom (mimo mól pre prievozné lode), ktoré môžu ukotviť lode nad 1 350 ton.

9.

Zariadenie na zneškodňovanie odpadu spaľovaním, chemickým spracovaním, tak ako je to uvedené v prílohe I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade (4) v časti D9, alebo uskladnenie nebezpečného odpadu definované v článku 3 bode 2 uvedenej smernice.

10.

Zariadenie na zneškodňovanie odpadu spaľovaním, chemickým spracovaním tak, ako je to uvedené v prílohe I smernice 2008/98/EC v časti D9 nie nebezpečného odpadu s kapacitou, ktorá presahuje 100 ton za deň.

11.

Zariadenia na odber alebo umelé dopĺňanie podzemných vôd, ak ročný objem odobratej alebo umelo doplnenej vody je rovný alebo väčší ako 10 miliónov kubických metrov.

12.

a)

Zariadenia na prečerpávanie vody medzi riečnymi korytami, ak toto prečerpávanie má za cieľ zabrániť možnému nedostatku vody a ak množstvo prečerpanej vody presahuje 100 miliónov kubických metrov za rok.

b)

Vo všetkých ostatných prípadoch, zariadenia na prečerpávanie vody medzi riečnymi korytami, kde viacročný priemerný prietok oddeľovacieho koryta presahuje 2 000 miliónov kubických metrov za rok a kde množstvo prečerpanej vody presahuje 5 % tohto toku.

V oboch prípadoch je vylúčené prečerpávanie pitnej vody potrubím.

13.

Zariadenia na spracovanie odpadových vôd s kapacitou presahujúcou ekvivalent 150 000 obyvateľov, tak ako je to definované v článku 2 bode 6 smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (5).

14.

Ťažba ropy a zemného plynu na komerčné účely, ak vyťažené množstvo presahuje 500 ton za deň pre ropu a 500 000 m3/deň pre plyn.

15.

Vodné priehrady a iné zariadenia určené na zadržiavanie alebo akumuláciu vody, ak nový alebo dostatočný objem zadržanej vody presahuje 10 miliónov kubických metrov.

16.

Potrubia s priemerom viac ako 800 mm a dĺžkou viac ako 40 km:

a)

na prepravu plynu, ropy, chemikálií;

b)

na prepravu prúdov CO2 na účely geologického ukladania vrátane pripojených kompresorových staníc.

17.

Zariadenia na chov hydiny alebo ošípaných s viac ako:

a)

85 000 miestami pre brojlery, 60 000 miestami pre sliepky;

b)

3 000 miestami pre chov ošípaných (nad 30 kg) alebo

c)

900 miestami pre prasnice.

18.

Priemyselné zariadenia na výrobu:

a)

drviny z drevených alebo podobných vláknitých materiálov;

b)

papiera a lepenky s výrobnou kapacitou väčšou ako 200 ton za deň.

19.

Lomy a povrchové bane, ktoré zaberajú plochu viac ako 25 hektárov alebo ťažba rašeliny s povrchom väčším ako 150 hektárov.

20.

Stavby nadzemných elektrických vedení s voltážou 220 kV a viac a s dĺžkou väčšou ako 15 km.

21.

Zariadenia na skladovanie ropy, petrochemických alebo chemických výrobkov s kapacitou 200 000 ton a viac.

22.

Úložiská podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého (6).

23.

Zariadenia na zachytávanie prúdov CO2 na účely geologického ukladania podľa smernice 2009/31/ES zo zariadení, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, alebo zo zariadení s celkovou ročnou kapacitou zachyteného CO2 1,5 megatony alebo viac.

24.

Akákoľvek zmena alebo rozšírenie projektov uvedených v tejto prílohe, ak takáto zmena alebo rozšírenie samotné spĺňajú limity, prípadne ustanovené v tejto prílohe.


(1)  Atómové elektrárne a iné atómové reaktory, ktoré sú takýmito zariadeniami, ak všetko nukleárne palivo a iné rádioaktívne kontaminované prvky boli trvalo odstránené z miesta zariadenia.

(2)  Na účely tejto smernice „letisko“ znamená letisko, ktoré je v súlade s definíciou Dohody z Chicaga 1944, ktorá založila Medzinárodnú organizáciu civilného letectva (príloha 14)

(3)  Na účely tejto smernice „cesta prvej kategórie“ je cesta, ktorá je v súlade s definíciou Európskej dohody o hlavných medzinárodných dopravných ťahoch z 15. novembra 1975.

(4)  Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.

(5)  Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40.

(6)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114.


PRÍLOHA II

PROJEKTY UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 2

1.   POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

a)

Projekty reštrukturalizácie vidieckych usadlostí.

b)

Projekty využitia neskultivovanej zeme alebo poloprírodných oblastí na intenzívnu poľnohospodársku výrobu.

c)

Vodohospodárske projekty pre poľnohospodárstvo vrátane projektov zavlažovania a vysušovania pôdy.

d)

Prvotné zalesňovanie a odlesňovanie s cieľom zmeny na iný typ využívania územia.

e)

Veľké zariadenia pre chov dobytka (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

f)

Veľkochov rýb.

g)

Získavanie pôdy z mora.

2.   ŤAŽOBNÝ PRIEMYSEL

a)

Lomy, povrchové bane a ťažba rašeliny (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

b)

Podzemné bane.

c)

Ťažba minerálov morskou alebo riečnou drenážou.

d)

Hĺbkové vrty, najmä:

i)

geotermálne vrty;

ii)

vrty pre uskladnenie jadrového odpadu;

iii)

vrty pre vodné zdroje

s výnimkou vrtov na skúmanie stability pôdy.

e)

Povrchové priemyselné zariadenia na ťažbu uhlia, ropy, zemného plynu a rúd, ako aj asfaltových bridlíc.

3.   ENERGETIKA

a)

Priemyselné zariadenia na výrobu elektriny, pary a teplej vody (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

b)

Priemyselné zariadenia na prenos plynu, pary a teplej vody; prenos elektrickej energie nadzemnými vodičmi (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

c)

Povrchové skladovanie zemného plynu.

d)

Podzemné skladovanie horľavých plynov.

e)

Povrchové skladovanie fosílnych palív.

f)

Priemyselná briketáž uhlia a liadku.

g)

Zariadenia na spracovanie a uskladnenie rádioaktívneho odpadu (pokiaľ nie sú zaradené v prílohe I).

h)

Zariadenia na výrobu hydroelektrickej energie.

i)

Zariadenia pre zachytávanie veternej energie na výrobu energie (veterné farmy).

j)

Zariadenia na zachytávanie prúdov CO2 na účely geologického ukladania podľa smernice 2009/31/ES zo zariadení, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k tejto smernici.

4.   VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV

a)

Zariadenia na výrobu surového železa alebo ocele (primárna alebo sekundárna fúzia) vrátane kontinuálneho liatia.

b)

Zariadenia na spracovanie železných kovov:

i)

teplá valcovňa;

ii)

kovodielne;

iii)

aplikácia ochranných kovových plášťov.

c)

Zlievarne železných kovov.

d)

Zariadenia na tavenie, vrátane zlievania neželezných kovov, okrem drahých kovov, vrátane obnovených výrobkov (čistenie, zlievanie odliatkov atď.).

e)

Zariadenia na povrchové spracovanie kovových a plastických materiálov s využitím elektrolytických alebo chemických procesov.

f)

Výroba a montáž motorových vozidiel a výroba motorov motorových vozidiel.

g)

Lodenice.

h)

Zariadenia na výrobu a opravu lietadiel.

i)

Výroba železničného zariadenia.

j)

Spracovanie výbušninami.

k)

Zariadenia na spekanie kovových rúd.

5.   SPRACOVANIE NERASTNÝCH SUROVÍN

a)

Koksovacie pece (suchá destilácia uhlia).

b)

Zariadenia na výrobu cementu.

c)

Zariadenia na výrobu azbestu a azbestových výrobkov (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

d)

Zariadenia na výrobu skla vrátane sklených vlákien.

e)

Zariadenia na tavenie minerálnych vlákien, vrátane výroby nerastných látok.

f)

Výroba keramických výrobkov pálením, najmä strešných škridiel, tehál, šamotových tehál, obkladačiek, kamenných výrobkov alebo porcelánu.

6.   CHEMICKÝ PRIEMYSEL (PROJEKTY NEOBSIAHNUTÉ V PRÍLOHE I)

a)

Spracovanie chemických medziproduktov a produktov.

b)

Výroba pesticídov a farmaceutických výrobkov, náterov a lakov, elastomérov a peroxidov.

c)

Skladovacie zariadenia pre ropu, petrochemické a chemické výrobky.

7.   POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

a)

Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov.

b)

Balenie a konzervovanie živočíšnych a rastlinných výrobkov.

c)

Výroba mliečnych výrobkov.

d)

Výroba piva a sladu.

e)

Výroba cukroviniek a sirupov.

f)

Zariadenia na usmrcovanie živočíchov.

g)

Priemyselné zariadenia na výrobu škrobu.

h)

Továrne na výrobu rybej múčky a rybieho oleja.

i)

Cukrovary.

8.   TEXTILNÝ, KOŽIARSKY, DREVÁRSKY A PAPIERENSKÝ PRIEMYSEL

a)

Priemyselné zariadenia na výrobu papiera a lepenky (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

b)

Zariadenia na predspracovanie (činností ako sú pranie, bielenie, zmäkčovanie) alebo farbenie vlákien alebo textílií.

c)

Zariadenia na spracovanie kože.

d)

Zariadenia na spracovanie a výrobu celulózy.

9.   GUMÁRENSKÝ PRIEMYSEL

Výroba a spracovanie výrobkov založených na elastoméroch.

10.   INFRAŠTRUKTÚRNE PROJEKTY

a)

Projekty na rozvoj priemyselných oblastí.

b)

Projekty na rozvoj miest vrátane výstavby obchodných centier a parkovacích plôch.

c)

Výstavba železníc a prekladísk pre rôzne druhy dopravy, vrátane terminálov (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

d)

Výstavba letísk (projekty nezahrnuté v prílohe I).

e)

Výstavba ciest, prístavov a prístavných zariadení, vrátane rybárskych prístavov (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

f)

Výstavba vnútrozemských vodných ciest (projekty neobsiahnuté v prílohe I), kanalizácie a protipovodňové úpravy riečnych tokov.

g)

Priehrady a iné zariadenia na dlhodobé zadržiavanie vody (projekty neobsiahnuté v prílohe I).

h)

Električkové trate, nadzemné a podzemné trate, visuté dráhy alebo podobné trate, ktoré sa výlučne používajú na prepravu pasažierov.

i)

Ropovodné a plynovodné zariadenia a potrubia na prepravu prúdov CO2 na účely geologického ukladania (projekty nezahrnuté do prílohy I).

j)

Diaľkové vodovody.

k)

Pobrežné diela určené na boj proti erózií a námorné diela schopné svojou konštrukciou meniť pobrežie, napríklad hrádze, móla, prístavy a iné morské ochranné diela, okrem údržby a opravy týchto diel.

l)

Zariadenia na odber a dopĺňanie pozemných vôd a umelé vodné cesty, ktoré sú nezahrnuté v prílohe I.

m)

Diela na prečerpávanie vody medzi riečnymi korytami, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I.

11.   INÉ PROJEKTY

a)

Trvalé testovacie a pretekárske trate pre motorové vozidlá.

b)

Zariadenia na zneškodňovanie odpadov (projekty nezahrnuté v prílohe I).

c)

Zariadenia na spracovanie odpadových vôd (projekty nezahrnuté v prílohe I).

d)

Miesta na ukladanie kalov.

e)

Uloženie železného šrotu, vrátane vrakov vozidiel.

f)

Testovacie zariadenia motorov, turbín a reaktorov.

g)

Zariadenia na výrobu minerálnych umelých vlákien.

h)

Zariadenia na obnovu alebo ničenie výbušných látok.

i)

Kafilérie.

12.   TURISTIKA A VOĽNÝ ČAS

a)

Zjazdovky, vleky a lanovky a pridružené zariadenia.

b)

Prístavy pre rekreačnú plavbu.

c)

Rekreačné strediská a hotelové komplexy mimo mestských oblastí a pridružené zariadenia.

d)

Trvalé kempingy a karavánové miesta.

e)

Vzdelávacie a zábavné parky.

13.

a)

Akákoľvek zmena alebo rozšírenie projektov uvedených v prílohe I alebo tejto prílohe už povolených, vykonaných alebo v procese vykonávania, ktoré môžu mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie (zmena alebo rozšírenie neuvedené v prílohe I).

b)

Projekty v prílohe I realizované výnimočne alebo na rozvoj a testovanie nových metód alebo výrobkov a ktoré sa nepoužívali dlhšie ako dva roky.


PRÍLOHA III

VÝBEROVÉ KRITÉRIUM UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 3

1.   VLASTNOSTI PROJEKTOV

Projekty sa musia posudzovať najmä so zreteľom na:

a)

veľkosť projektu;

b)

prepojenie s inými projektmi;

c)

využitie prírodných zdrojov;

d)

produkciu odpadu;

e)

znečistenie a poškodenie;

f)

riziko nehôd predovšetkým vzhľadom na použité látky a technológie.

2.   UMIESTNENIE PROJEKTOV

Musí sa zvážiť citlivosť životného prostredia v pravdepodobne zasiahnutej zemepisnej oblasti, a najmä:

a)

súčasné využitie územia;

b)

relatívny dostatok, kvalita a regeneratívna schopnosť prírodných zdrojov v oblasti;

c)

absorbčná schopnosť prírodného prostredia najmä so zreteľom na:

i)

močariská;

ii)

pobrežné oblasti;

iii)

horské a lesné oblasti;

iv)

prírodné rezervácie a parky;

v)

oblasti vyčlenené alebo chránené právnymi predpismi členských štátov; špeciálne chránené oblasti určené členskými štátmi podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (1) a smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (2);

vi)

oblasti, v ktorých boli už prekročené environmentálne kvalitatívne štandardy stanovené právnymi predpismi Únie;

vii)

husto obývané oblasti;

viii)

krajiny s historickým, kultúrnym alebo archeologickým významom.

3.   VLASTNOSTI POTENCIÁLNEHO VPLYVU

Prípadné významné vplyvy projektov sa musia zvážiť vo vzťahu ku kritériám uvedeným v bodoch 1 a 2, a najmä vzhľadom na:

a)

rozsah vplyvu (zemepisná oblasť a rozsah dotknutej populácie);

b)

cezhraničný vplyv;

c)

veľkosť a komplexnosť vplyvu;

d)

pravdepodobnosť vplyvu;

e)

trvanie, frekvencia a reverzibilita vplyvu.


(1)  Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.

(2)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.


PRÍLOHA IV

INFORMÁCIA UVEDENÁ V ČLÁNKU 5 ODS. 1

1.

Popis projektu, ktorý zahŕňa predovšetkým:

a)

popis fyzikálnych vlastností celého projektu a jeho požiadaviek na využitie pôdy počas stavebných a prevádzkových fáz;

b)

popis hlavných vlastností výrobných procesov, napríklad druhu a množstva použitých materiálov;

c)

odhad podľa množstva typu očakávaných odpadov a emisií (znečistenie vody, vzduchu a pôdy, hluk, vibrácie, osvetlenie, teplo, radiácia atď.), ktoré vyplývajú z realizácie navrhovaného projektu.

2.

Náčrt hlavných alternatív rozvíjaných navrhovateľom a naznačenie hlavných dôvodov pre výber so zreteľom na ich vplyv na životné prostredie.

3.

Popis vplyvov na životné prostredie, ktoré bude pravdepodobne významne zasiahnuté navrhovaným projektom, vrátane a najmä populácie, fauny, flóry, pôdy, vzduchu, klimatických faktorov, materiálov, vrátane architektonických a archeologických pamiatok, krajiny a vzájomných vzťahov medzi uvedenými faktormi.

4.

Popis (1) pravdepodobne významných vplyvov navrhovaného projektu na životné prostredie, ktoré vyplývajú z:

a)

existencie projektu;

b)

využitia prírodných zdrojov;

c)

emisií znečisťujúcich látok, tvorby a zneškodnenia odpadov.

5.

Navrhovateľov popis predpokladaných metód použitých na posúdenie vplyvu na životné prostredie uvedený v bode 4.

6.

Popis uvažovaných opatrení na zabránenie, zníženie a, ak je to možné, vylúčenie akýchkoľvek významných nepriaznivých vplyvov na životné prostredie.

7.

Netechnický súhrn informácií uvedených v predchádzajúcich bodoch.

8.

Uvedenie akýchkoľvek ťažkostí (technickej nedostatočnosti alebo nedostatku znalostí) predpokladaných navrhovateľom pri zostavovaní požadovaných informácií.


(1)  Tento popis by mal obsiahnuť priame vplyvy a akékoľvek nepriame, sekundárne, kumulatívne, krátko-, stredno- a dlhodobé, trvalé a dočasné, pozitívne a negatívne vplyvy projektu.


PRÍLOHA V

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom neskorších zmien a doplnení

(v zmysle článku 14)

Smernica Rady 85/337/EHS

(Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40).

 

Smernica Rady 97/11/ES

(Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5).

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES

(Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17).

Len článok 3.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES

(Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 114).

Len článok 31.

ČASŤ B

Zoznam lehôt transpozície do vnútroštátneho práva

(v zmysle článku 14)

Smernica

Lehota transpozície

85/337/EHS

3. júl 1988

97/11/ES

14. marec 1999

2003/35/ES

25. jún 2005

2009/31/ES

25. jún 2011


PRÍLOHA VI

Tabuľka zhody

Smernica 85/337/EHS

Táto smernica

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 2 prvý pododsek

článok 1 ods. 2 úvodné slová

článok 1 ods. 2 druhý pododsek úvodné slová

článok 1 ods. 2 písmeno a) úvodné slová

článok 1 ods. 2 druhý pododsek prvá zarážka

článok 1 ods. 2 písmeno a) prvá zarážka

článok 1 ods. 2 druhý pododsek druhá zarážka

článok 1 ods. 2 písmeno a) druhá zarážka

článok 1 ods. 2 tretí pododsek

článok 1 ods. 2 písmeno b)

článok 1 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 1 ods. 2 písmeno c)

článok 1 ods. 2 piaty pododsek

článok 1 ods. 2 písmeno d)

článok 1 ods. 2 šiesty pododsek

článok 1 ods. 2 písmeno e)

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 2 písmeno f)

článok 1 ods. 4

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 5

článok 1 ods. 4

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 1

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 2

článok 2 ods. 2a

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 3

článok 2 ods. 4

článok 3 úvodné slová

článok 3 úvodné slová

článok 3 prvá zarážka

článok 3 písmeno a)

článok 3 druhá zarážka

článok 3 písmeno b)

článok 3 tretia zarážka

článok 3 písmeno c)

článok 3 štvrtá zarážka

článok 3 písmeno d)

článok 4

článok 4

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 1

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 2

článok 5 ods. 3 úvodné slová

článok 5 ods. 3 úvodné slová

článok 5 ods. 3 prvá zarážka

článok 5 ods. 3 písmeno a)

článok 5 ods. 3 druhá zarážka

článok 5 ods. 3 písmeno b)

článok 5 ods. 3 tretia zarážka

článok 5 ods. 3 písmeno c)

článok 5 ods. 3 štvrtá zarážka

článok 5 ods. 3 písmeno d)

článok 5 ods. 3 piata zarážka

článok 5 ods. 3 písmeno e)

článok 5 ods. 4

článok 5 ods. 4

článok 6

článok 6

článok 7 ods. 1 úvodné slová

článok 7 ods. 1 prvý pododsek úvodné slová

článok 7 ods. 1 písmeno a)

článok 7 ods. 1 prvý pododsek písmeno a)

článok 7 ods. 1 písmeno b)

článok 7 ods. 1 prvý pododsek písmeno b)

článok 7 ods. 1 záverečné slová

článok 7 ods. 1 druhý pododsek

článok 7 ods. 2 až 5

článok 7 ods. 2 až 5

článok 8

článok 8

článok 9 ods. 1 úvodné slová

článok 9 úvodné slová

článok 9 ods. 1 prvá zarážka

článok 9 ods. 1 písmeno a)

článok 9 ods. 1 druhá zarážka

článok 9 ods. 1 písmeno b)

článok 9 ods. 1 tretia zarážka

článok 9 ods. 1 písmeno c)

článok 9 ods. 2

článok 9 ods. 2

článok 10

článok 10

článok 10a prvý odsek

článok 11 ods. 1

článok 10a druhý odsek

článok 11 ods. 2

článok 10a tretí odsek

článok 11 ods. 3

článok 10a, štvrtý a piaty odsek

článok 11 ods. 4, prvý a druhý pododsek

článok 10a šiesty odsek

článok 11 ods. 5

článok 11 ods. 1

článok 12 ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 12 ods. 2

článok 11 ods. 3

článok 11 ods. 4

článok 12 ods. 3

článok 12 ods. 1

článok 12 ods. 2

článok 13

článok 14

článok 15

článok 14

článok 16

príloha I bod 1

príloha I bod 1

príloha I bod 2 prvá zarážka

príloha I bod 2 písmeno a)

príloha I bod 2 druhá zarážka

príloha I bod 2 písmeno b)

príloha I bod 3 písmeno a)

príloha I bod 3 písmeno a)

príloha I bod 3 písmeno b) úvodné slová

príloha I bod 3 písmeno b) úvodné slová

príloha I bod 3 písmeno b) prvá zarážka

príloha I bod 3 písmeno b) bod i)

príloha I bod 3 písmeno b) druhá zarážka

príloha I bod 3 písmeno b) bod ii)

príloha I bod 3 písmeno b) tretia zarážka

príloha I bod 3 písmeno b) bod iii)

príloha I bod 3 písmeno b) štvrtá zarážka

príloha I bod 3 písmeno b) bod iv)

príloha I bod 3 písmeno b) piata zarážka

príloha I bod 3 písmeno b) bod v)

príloha I bod 4 prvá zarážka

príloha I bod 4 písmeno a)

príloha I bod 4 druhá zarážka

príloha I bod 4 písmeno b)

príloha I bod 5

príloha I bod 5

príloha I bod 6 úvodné slová

príloha I bod 6 úvodné slová

príloha I bod 6 bod i)

príloha I bod 6 písmeno a)

príloha I bod 6 bod ii)

príloha I bod 6 písmeno b)

príloha I bod 6 bod iii)

príloha I bod 6 písmeno c)

príloha I bod 6 bod iv)

príloha I bod 6 písmeno d)

príloha I bod 6 bod v)

príloha I bod 6 písmeno e)

príloha I bod 6 vi)

príloha I bod 6 písmeno f)

príloha I body 7 až 15

príloha I body 7 až 15

príloha I bod 16 úvodné slová

príloha I bod 16 úvodné slová

príloha I bod 16 prvá zarážka

príloha I bod 16 písmeno a)

príloha I bod 16 druhá zarážka

príloha I bod 16 písmeno b)

príloha I body 17 až 21

príloha I body 17 až 21

príloha I bod 22

príloha I bod 24

príloha I bod 23

príloha I bod 22

príloha I bod 24

príloha I bod 23

príloha II bod 1

príloha II bod 1

príloha II bod 2 písmeno a) písmeno b) and písmeno c)

príloha II bod 2 písmeno a) písmeno b) and písmeno c)

príloha II bod 2 písmeno d) úvodné slová

príloha II bod 2 písmeno d) úvodné slová

príloha II bod 2 písmeno d) prvá zarážka

príloha II bod 2 písmeno d) bod i)

príloha II bod 2 písmeno d) druhá zarážka

príloha II bod 2 písmeno d) bod ii)

príloha II bod 2 písmeno d) tretia zarážka

príloha II bod 2 písmeno d) bod iii)

príloha II bod 2 písmeno d) záverečné slová

príloha II bod 2 písmeno d) záverečné slová

príloha II bod 2 písmeno e)

príloha II bod 2 písmeno e)

príloha II body 3 až 12

príloha II body 3 až 12

príloha II bod13 prvá zarážka

príloha II bod13 písmeno a)

príloha II bod13 druhá zarážka

príloha II bod13 písmeno b)

príloha III bod 1 úvodné slová

príloha III bod 1 úvodné slová

príloha III bod 1 prvá zarážka

príloha III bod 1 písmeno a)

príloha III bod 1 druhá zarážka

príloha III bod 1 písmeno b)

príloha III bod 1 tretia zarážka

príloha III bod 1 písmeno c)

príloha III bod 1 štvrtá zarážka

príloha III bod 1 písmeno d)

príloha III bod 1 piata zarážka

príloha III bod 1 písmeno e)

príloha III bod 1 šiesta zarážka

príloha III bod 1 písmeno f)

príloha III bod 2 úvodné slová

príloha III bod 2 úvodné slová

príloha III bod 2 prvá zarážka

príloha III bod 2 písmeno a)

príloha III bod 2 druhá zarážka

príloha III bod 2 písmeno b)

príloha III bod 2 tretia zarážka úvodné slová

príloha III bod 2 písmeno c) úvodné slová

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno a)

príloha III bod 2 písmeno c) bod i)

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno b)

príloha III bod 2 písmeno c) bod ii)

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno c)

príloha III bod 2 písmeno c) bod iii)

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno d)

príloha III bod 2 písmeno c) bod iv)

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno e)

príloha III bod 2 písmeno c) bod v)

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno f)

príloha III bod 2 písmeno c)vi)

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno g)

príloha III bod 2 písmeno c)vii)

príloha III bod 2 tretia zarážka písmeno h)

príloha III bod 2 písmeno c)viii)

príloha III bod 3 úvodné slová

príloha III bod 3 úvodné slová

príloha III bod 3 prvá zarážka

príloha III bod 3 písmeno a)

príloha III bod 3 druhá zarážka

príloha III bod 3 písmeno b)

príloha III bod 3 tretia zarážka

príloha III bod 3 písmeno c)

príloha III bod 3 štvrtá zarážka

príloha III bod 3 písmeno d)

príloha III bod 3 piata zarážka

príloha III bod 3 písmeno e)

príloha IV bod 1 úvodné slová

príloha IV bod 1 úvodné slová

príloha IV bod 1 prvá zarážka

príloha IV bod 1 písmeno a)

príloha IV bod 1 druhá zarážka

príloha IV bod 1 písmeno b)

príloha IV bod 1 tretia zarážka

príloha IV bod 1 písmeno c)

príloha IV body 2 a 3

príloha IV body 2 a 3

príloha IV bod 4 úvodné slová

príloha IV bod 4 prvý pododsek úvodné slová

príloha IV bod 4 prvá zarážka

príloha IV bod 4 prvý pododsek písmeno a)

príloha IV bod 4 druhá zarážka

príloha IV bod 4 prvý pododsek písmeno b)

príloha IV bod 4 tretia zarážka

príloha IV bod 4 prvý pododsek písmeno c)

príloha IV bod 4 záverečné slová

príloha IV bod 5

príloha IV bod 5

príloha IV bod 6

príloha IV bod 6

príloha IV bod 7

príloha IV bod 7

príloha IV bod 8

príloha V

príloha VI