11.12.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 327/13


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1169/2010

z 10. decembra 2010

o spoločnej bezpečnostnej metóde na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie povolenia týkajúceho sa bezpečnosti železníc

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (smernica o bezpečnosti železníc) (1), a najmä na jej článok 6 ods. 1,

so zreteľom na odporúčanie Európskej železničnej agentúry ERA/REC/SAF/09-2009 o spoločnej bezpečnostnej metóde (SBM) na posudzovanie zhody, ktoré bolo doručené Komisii 18. septembra 2009,

keďže:

(1)

Účelom spoločnej bezpečnostnej metódy (SBM), ktorá sa má ustanoviť, je stanoviť rámec pre vnútroštátne bezpečnostné orgány s cieľom zosúladiť ich rozhodovacie kritéria v celej Únii v súlade s článkom 17 ods. 4 smernice 2004/49/ES. Všetky vnútroštátne bezpečnostné orgány tak môžu posudzovať zhodu s požiadavkami rovnakým spôsobom.

(2)

SBM by mala zahŕňať všetky harmonizované požiadavky a hodnotiace metódy s cieľom umožniť vnútroštátnym bezpečnostným orgánom udeliť manažérovi infraštruktúry všeobecné bezpečnostné povolenie týkajúce sa primeranosti systému riadenia bezpečnosti a akékoľvek povolenie špecifické pre sieť. Okrem toho je pravdepodobné, že manažér infraštruktúry predloží žiadosť o časť povolenia, ktorá je špecifická pre sieť, súčasne so žiadosťou o všeobecné povolenie založené na jeho systéme riadenia bezpečnosti.

(3)

Vnútroštátne bezpečnostné orgány posudzujú schopnosť manažéra infraštruktúry splniť všetky požiadavky nevyhnutné na prevádzku vo všeobecnosti a na špecifickej sieti, pre ktorú žiada povolenie, prostredníctvom posúdenia jeho systému riadenia bezpečnosti na globálnej úrovni.

(4)

Každý vnútroštátny bezpečnostný orgán by mal zaviesť opatrenia na preskúmanie, či sa výsledky uvedené v žiadosti o vydanie bezpečnostného povolenia dosahujú v praxi aj po udelení povolenia a či sa nepretržite plnia všetky potrebné požiadavky stanovené v článku 16 ods. 2 písm. f) a článku 17 ods. 2 smernice 2004/49/ES. Vyžaduje sa preto vytvorenie systému dozoru po udelení povolenia, ktorý je založený na kľúčových základných zásadách s cieľom zabezpečiť zosúladený prístup vnútroštátnych bezpečnostných orgánov v každom členskom štáte.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru uvedeného v článku 27 ods. 1 smernice 2004/49/ES,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto nariadení sa ustanovuje spoločná bezpečnostná metóda (SBM) na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie bezpečnostných povolení podľa článku 6 ods. 3 písm. b) smernice 2004/49/ES.

SBM zahŕňa:

a)

postup a kritériá na posudzovanie žiadostí manažérov infraštruktúry o vydanie bezpečnostného povolenia podľa článku 11 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2004/49/ES podľa prílohy I a II k tomuto nariadeniu;

b)

zásady dozoru nad dodržiavaním požiadaviek smernice 2004/49/ES po udelení povolenia zo strany vnútroštátneho bezpečnostného orgánu podľa prílohy III k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje táto definícia:

„dozor“ znamená opatrenia zavedené vnútroštátnym bezpečnostným orgánom s cieľom vykonávať dozor nad výkonom v oblasti bezpečnosti po udelení bezpečnostného povolenia.

Článok 3

Postupy na posudzovanie žiadostí

1.   Pri posudzovaní žiadostí o bezpečnostné povolenia podané po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vnútroštátne bezpečnostné orgány uplatňujú pri posudzovaní zhody s požiadavkami stanovenými v smernici 2004/49/ES postup stanovený v prílohe I k tomuto nariadeniu. Vnútroštátne bezpečnostné orgány používajú aj hodnotiace kritériá uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

2.   Vnútroštátne bezpečnostné orgány môžu počas posudzovania uznať záväzky žiadateľov, že budú riadiť riziká prostredníctvom využívania zmlúv s tretími stranami. V zmluvách je stanovená aj výmena informácií potrebných na zaistenie bezpečnej prevádzky vozidiel, najmä v oblastiach, ktoré sa týkajú riadenia údržby.

3.   Predpokladá sa, že výrobky alebo služby, ktoré poskytujú subdodávatelia alebo dodávatelia manažérom infraštruktúry, sú v súlade s bezpečnostnými požiadavkami, ak subdodávatelia, dodávatelia alebo výrobky majú osvedčenie v súlade s príslušnými certifikačnými systémami zavedenými na základe právnych predpisov Únie na poskytovanie takýchto výrobkov a služieb.

Článok 4

Dozor

Po udelení bezpečnostného povolenia vnútroštátne bezpečnostné orgány dozerajú nato, či manažéri infraštruktúry naďalej používajú svoj systém riadenia bezpečnosti, a uplatňujú zásady dozoru stanovené v prílohe III.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. decembra 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 44.


PRÍLOHA I

Postup na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie bezpečnostných povolení, ktoré sa majú vydať v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2004/49/ES

1.   Postupy, ktoré zavedie vnútroštátny bezpečnostný orgán na prijímanie a posudzovanie žiadostí a udelenie bezpečnostného povolenia, vychádzajú z týchto rámcových zásad.

a)   Vytvorenie a preskúmanie hodnotiaceho postupu

Vnútroštátne bezpečnostné orgány vytvárajú štruktúrované a kontrolovateľné postupy, ktoré majú vykonávať primerane spôsobilé osoby. Posudzujú žiadosti na základe hodnotiacich kritérií pre systémy riadenia bezpečnosti, ktoré sú uvedené v prílohe II. Zaznamenávajú a uvádzajú dôvody v prípade všetkých rozhodnutí. Celý hodnotiaci postup vnútroštátneho bezpečnostného orgánu sa pravidelne interne prehodnocuje a neustále zlepšuje, aby sa aj naďalej zabezpečila jeho účinnosť a efektívnosť.

b)   Kvalita hodnotiaceho postupu

Vnútroštátne bezpečnostné orgány monitorujú kvalitu plnenia úloh v kľúčových štádiách spracovania žiadostí o bezpečnostné povolenia.

c)   Rozsah hodnotenia

Hodnotenie sa vykonáva na úrovni systému riadenia a s ohľadom na stanovený postup. V prípade, že sa pri kontrole zistia nedostatky, vnútroštátny bezpečnostný orgán sa môže slobodne rozhodnúť a v závislosti od povahy a závažnosti nesúladu uviesť oblasti, ktoré sa musia zlepšiť. Nakoniec, vnútroštátny bezpečnostný orgán uplatňuje svoju právomoc zamietnuť žiadosť.

Hodnotenie je:

primerané rizikám, povahe a rozsahu činností žiadateľa,

založené na posúdení celkovej schopnosti manažéra infraštruktúry zaistiť bezpečnú prevádzku, ako je opísané v jeho systéme riadenia bezpečnosti.

d)   Načasovanie hodnotenia

Vnútroštátne bezpečnostné orgány dokončia hodnotenie v lehote stanovenej v článku 12 smernice 2004/49/ES, pričom zabezpečia dostatočné preskúmanie dôkazov, ktoré predložil žiadateľ. Vnútroštátny bezpečnostný orgán počas hodnotiacej fázy čo najskôr informuje manažérov infraštruktúry o závažných problémoch.

e)   Rozhodovanie počas hodnotenia

Rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti o bezpečnostné povolenie je založené na dôkazoch, ktoré predložil žiadateľ, a na tom, či bola preukázaná zhoda s príslušnými požiadavkami alebo nie.

2.   Vnútroštátny bezpečnostný orgán posudzuje, či pripojené zhrnutie príručky o systéme riadenia bezpečnosti umožňuje vykonať počiatočné posúdenie kvality a primeranosti systému riadenia bezpečnosti, a rozhoduje, v ktorých oblastiach sa požadujú ďalšie informácie. Vnútroštátny bezpečnostný orgán môže v rámci tejto žiadosti o ďalšie informácie požadovať toľko podrobných informácií, koľko považuje za primerane nevyhnutné na to, aby mu pomohli posúdiť žiadosť.

3.   Pri udeľovaní bezpečnostného povolenia sa zdokumentuje súlad systému riadenia bezpečnosti žiadateľa s hodnotiacimi kritériami, a to vo vzťahu ku každému hodnotiacemu kritériu.

4.   V prípade nejasností alebo možného nesúladu je potrebné, aby vnútroštátny bezpečnostný orgán poskytol podrobné informácie a pomohol žiadateľovi porozumieť, akú úroveň podrobnosti očakáva v jeho odpovedi. Na tento účel orgán:

a)

presne odkazuje na príslušné kritériá a zabezpečuje, aby žiadateľ jasne pochopil určené oblasti nesúladu,

b)

určí príslušnú časť súvisiacich predpisov, pravidiel a noriem,

c)

uvedie, prečo nie je splnené hodnotiace kritérium,

d)

dohodne sa na ďalších záväzkoch, informáciách a akýchkoľvek podporných dôkazoch, ktoré sa majú poskytnúť, ako to vyžaduje úroveň podrobnosti kritéria, a určí opatrenie, ktoré má prijať žiadateľ na nápravu nedostatku, aj lehotu na dosiahnutie zhody,

e)

určí oblasti, ktoré by mohli podliehať ďalšej kontrole prostredníctvom dozoru po udelení povolenia.


PRÍLOHA II

Kritériá na posudzovanie zhody s požiadavkami na získanie bezpečnostných povolení, ktoré sa majú vydať v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2004/49/ES

A.   OPATRENIA NA KONTROLU RIZÍK PRE VŠETKY RIZIKÁ SPOJENÉ S ČINNOSŤOU MANAŽÉRA INFRAŠTRUKTÚRY (1)

A.1

Sú zavedené postupy na určenie rizík spojených so železničnou prevádzkou vrátane rizík, ktoré priamo vyplývajú z pracovných činností, pracovného miesta alebo pracovného zaťaženia a činností iných organizácií/osôb.

A.2

Sú zavedené postupy na vypracovanie a zavedenie opatrení na kontrolu rizík.

A.3

Sú zavedené postupy na monitorovanie účinnosti opatrení na kontrolu rizík a na vykonanie zmien, ak sa vyžadujú.

A.4

Sú zavedené postupy na uznanie potreby spolupráce s ďalšími subjektmi (napríklad so železničnými podnikmi, výrobcom, dodávateľom údržbárskych prác, subjektom zodpovedným za údržbu, vlastníkom železničných vozidiel, poskytovateľom služieb a obstarávateľským subjektom), ak je to vhodné, v oblastiach spoločných rozhraní, ktoré majú pravdepodobne vplyv na zavedenie primeraných opatrení na kontrolu rizík v súlade s článkom 4 ods. 3 smernice 2004/49/ES.

A.5

Sú zavedené postupy týkajúce sa schválenej dokumentácie a komunikácie s príslušnými subjektmi vrátane určenia úloh a povinností každej zúčastnenej organizácie a presných informácií týkajúcich sa výmeny informácií.

A.6

Sú zavedené postupy na monitorovanie účinnosti týchto opatrení a na vykonanie zmien, ak sa vyžadujú.

B.   KONTROLA RIZÍK V SÚVISLOSTI SO ZABEZPEČOVANÍM ÚDRŽBÁRSKYCH PRÁC A DODÁVKOU MATERIÁLU (2)

B.1

Existujú postupy na stanovenie požiadaviek/noriem/postupov v oblasti údržby na základe bezpečnostných údajov.

B.2

Existujú postupy na úpravu intervalov údržby podľa druhu a rozsahu vykonávanej služby.

B.3

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú jasné vymedzenie zodpovednosti za údržbu, určenie právomocí požadovaných pre miesta údržby a rozdelenie primeraných úrovní zodpovednosti.

B.4

Existujú postupy na zber informácií o poruchách a nedostatkoch vyplývajúcich z každodennej prevádzky a na ich oznamovanie subjektom zodpovedným za údržbu.

B.5

Existujú postupy na stanovenie rizík vyplývajúcich z nedostatkov a z nesúladu alebo poruchy konštrukcie počas celého životného cyklu a na ich oznamovanie zainteresovaným stranám.

B.6

Existujú postupy na overenie a kontrolu vykonávania údržby a jeho výsledkov, aby sa zabezpečil ich súlad s normami podniku.

C.   KONTROLA RIZÍK V SÚVISLOSTI S VYUŽÍVANÍM SUBDODÁVATEĽOV A KONTROLA DODÁVATEĽOV (3)

C.1

Existujú postupy na overenie spôsobilosti subdodávateľov a dodávateľov.

C.2

Existujú postupy na overenie a kontrolu výkonu v oblasti bezpečnosti a výsledkov všetkých služieb a výrobkov, na ktoré boli uzatvorené zmluvy a ktoré poskytol subdodávateľ alebo dodávateľ, s cieľom zabezpečiť ich súlad s požiadavkami uvedenými v zmluve.

C.3

Povinnosti a úlohy súvisiace s otázkami bezpečnosti železníc sú jasne vymedzené, známe a rozdelené medzi zmluvných partnerov a medzi všetky ďalšie zainteresované strany.

C.4

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú vysledovateľnosť dokumentov a zmlúv súvisiacich s bezpečnosťou.

C.5

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú, aby subdodávatelia alebo dodávatelia plnili bezpečnostné úlohy vrátane výmeny informácií týkajúcich sa bezpečnosti, a to podľa príslušných požiadaviek stanovených v zmluve.

D.   RIZIKÁ VYPLÝVAJÚCE Z ČINNOSTÍ ĎALŠÍCH STRÁN MIMO ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU (4)

D.1

V prípade potreby a keď je to primerané, existujú postupy na určenie potenciálnych rizík vyplývajúcich z činností strán mimo železničného systému.

D.2

Existujú postupy na zavedenie kontrolných opatrení na zmiernenie rizík stanovených v bode D.1, pokiaľ ide o povinnosti žiadateľa.

D.3

Existujú postupy na monitorovanie účinnosti opatrení stanovených v bode D.2 a na vykonanie prípadných zmien.

E.   DOKUMENTÁCIA O SYSTÉME RIADENIA BEZPEČNOSTI

E.1

Existuje opis činnosti, v ktorom sa objasňuje druh, rozsah a riziko prevádzky.

E.2

Existuje opis štruktúry systému riadenia bezpečnosti vrátane rozdelenia úloh a povinností.

E.3

Existuje opis postupov systému riadenia bezpečnosti, ktoré sa vyžadujú v článku 9 a prílohe III k smernici 2004/49/ES a ktoré sú v súlade s druhom a rozsahom prevádzkovaných služieb.

E.4

Uvádzajú sa postupy a úlohy, ktoré sú kritické z hľadiska bezpečnosti a ktoré sa týkajú druhu činnosti/služby, spolu so stručným opisom.

F.   ROZDELENIE POVINNOSTÍ (5)

F.1

Existuje opis, ako je v organizácii zabezpečená koordinácia činností systému riadenia bezpečnosti na základe preukázaných znalostí a hlavnej zodpovednosti na úrovni riadenia.

F.2

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú, aby pracovníci s delegovanými povinnosťami v rámci organizácie mali právomoc, spôsobilosť a primerané zdroje na plnenie svojich povinností.

F.3

Sú jasne vymedzené oblasti zodpovednosti súvisiace s bezpečnosťou a rozdelenie povinností medzi osobitné funkcie, ktoré sú s nimi spojené, spolu s ich rozhraniami.

F.4

Existuje postup, ktorý zabezpečuje, aby bezpečnostné úlohy boli jasne vymedzené a delegované pracovníkom s príslušnou spôsobilosťou.

G.   ZABEZPEČENIE KONTROLY PROSTREDNÍCTVOM RIADENIA NA RÔZNYCH ÚROVNIACH (6)

G.1

Existuje opis, ako sú v celej organizácii pridelené povinnosti pre každý postup súvisiaci s bezpečnosťou.

G.2

Existuje postup na pravidelné monitorovanie plnenia úloh, zabezpečené prostredníctvom reťazca hierarchicky usporiadaného riadenia, ktoré musí zasiahnuť, ak sa úlohy riadne neplnia.

G.3

Existujú postupy na stanovenie a riadenie vplyvu ďalších činností v oblasti riadenia na systém riadenia bezpečnosti.

G.4

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú, aby tí, ktorí plnia úlohu v riadení bezpečnosti, znášali zodpovednosť za plnenie svojich úloh.

G.5

Existujú postupy na rozdelenie zdrojov na plnenie úloh v rámci systému riadenia bezpečnosti.

H.   ZAPOJENIE PRACOVNÍKOV A ICH ZÁSTUPCOV NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH (7)

H.1

Sú zavedené postupy, ktoré zabezpečujú, aby pracovníci a zástupcovia pracovníkov boli primerane zastúpení pri vymedzovaní, navrhovaní, preskúmaní a rozvíjaní bezpečnostných aspektov prevádzkových postupov, do ktorých môžu byť zapojení pracovníci, a aby sa s nimi pritom aj primerane konzultovalo.

H.2

Opatrenia týkajúce sa zapojenia pracovníkov a konzultácií sú zdokumentované.

I.   ZABEZPEČENIE NEUSTÁLEHO ZLEPŠOVANIA (8)

Sú zavedené postupy, aby sa v prípade, keď je to primerane možné, zabezpečilo neustále zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti. Patria medzi ne:

a)

postupy na pravidelné preskúmanie systému riadenia bezpečnosti, ak sa zistí, že je nevyhnutné;

b)

postupy na opis opatrení na monitorovanie a analyzovanie príslušných bezpečnostných údajov;

c)

postupy na opis toho, akým spôsobom sa napravili zistené nedostatky;

d)

postupy na opis vykonávania nových pravidiel riadenia bezpečnosti na základe vývoja a získaných skúseností;

e)

postupy na opis toho, akým spôsobom sa zistenia vnútorného auditu používajú na zlepšenie systému riadenia bezpečnosti.

J.   BEZPEČNOSTNÁ POLITIKA SCHVÁLENÁ VÝKONNÝM RIADITEĽOM ORGANIZÁCIE A OZNÁMENÁ VŠETKÝM PRACOVNÍKOM (9)

Dokument opisujúci bezpečnostnú politiku organizácie existuje a je:

a)

oznámený a sprístupnený všetkým pracovníkom, napríklad prostredníctvom intranetu organizácie;

b)

primeraný k druhu a rozsahu služby;

c)

schválený výkonným riaditeľom organizácie.

K.   KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE CIELE ORGANIZÁCIE NA UDRŽANIE A ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A PLÁNY A POSTUPY NA DOSIAHNUTIE TÝCHTO CIEĽOV (10)

K.1

Existujú postupy na stanovenie príslušných bezpečnostných cieľov v súlade s právnym rámcom a existuje dokument, v ktorom sú tieto ciele uvedené.

K.2

Existujú postupy na stanovenie príslušných bezpečnostných cieľov, ktoré sú v súlade s druhom a rozsahom príslušnej železničnej prevádzky a príslušnými rizikami.

K.3

Existujú postupy na pravidelné hodnotenie celkového výkonu v oblasti bezpečnosti, pokiaľ ide o bezpečnostné ciele organizácie a ciele stanovené na úrovni členského štátu.

K.4

Sú zavedené postupy na pravidelné monitorovanie a preskúmanie prevádzkových opatrení prostredníctvom:

a)

zberu príslušných bezpečnostných údajov s cieľom stanoviť trendy výkonu v oblasti bezpečnosti a posúdiť súlad s cieľmi;

b)

výkladu príslušných údajov a vykonania nevyhnutných zmien.

K.5

Manažér infraštruktúry zaviedol postupy na vypracovanie plánov a postupov na dosiahnutie svojich cieľov.

L.   POSTUPY DODRŽIAVANIA EXISTUJÚCICH, NOVÝCH A ZMENENÝCH TECHNICKÝCH A PREVÁDZKOVÝCH NORIEM ALEBO INÝCH NORMATÍVNYCH PODMIENOK (11)

L.1.

Pokiaľ ide o požiadavky súvisiace s bezpečnosťou týkajúce sa druhu a rozsahu prevádzky, existujú postupy na:

a)

určenie týchto požiadaviek a aktualizáciu príslušných postupov, aby odrážali uskutočnené zmeny (riadenie kontroly zmeny);

b)

ich vykonanie;

c)

monitorovanie zhody s nimi;

d)

prijatie opatrení v prípade zistenia nesúladu.

L.2

Sú zavedené postupy, ktoré zabezpečujú, aby sa na zamýšľaný účel použili vhodní pracovníci, postupy, osobitné dokumenty, zariadenia a koľajové vozidlá.

L.3

V systéme riadenia bezpečnosti sú zavedené postupy, ktoré zabezpečujú, aby sa údržba vykonávala podľa príslušných požiadaviek.

M.   POSTUPY A METÓDY NA VYKONÁVANIE HODNOTENIA RIZÍK A UPLATŇOVANIE OPATRENÍ NA KONTROLU RIZÍK VŽDY, KEĎ ZO ZMENY PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK ALEBO NOVÉHO MATERIÁLU VYPLÝVAJÚ NOVÉ RIZIKÁ PRE INFRAŠTRUKTÚRU ALEBO PREVÁDZKU (12)

M.1

Existujú riadiace postupy na zmeny týkajúce sa zariadení, postupov, organizácie, pracovníkov alebo rozhraní.

M.2

Existujú postupy posudzovania rizík na prípadné riadenie zmien a uplatňovanie SBM na hodnotenie a posudzovanie rizík, ktorá je uvedená v nariadení Komisie (ES) č. 352/2009 (13), pokiaľ sa to požaduje.

M.3

Sú zavedené postupy na začlenenie výsledkov posúdenia rizík do ďalších postupov v rámci organizácie a na ich sprístupnenie príslušným pracovníkom.

N.   ZABEZPEČENIE ŠKOLIACICH PROGRAMOV A SYSTÉMOV PRE PRACOVNÍKOV, KTORÝMI SA ZABEZPEČÍ ZACHOVANIE SPÔSOBILOSTI PRACOVNÍKOV A ZODPOVEDAJÚCE VYKONÁVANIE ÚLOH (14)

N.1

Existuje systém riadenia spôsobilosti, ktorý zahŕňa aspoň:

a)

určenie znalostí a zručností, ktoré sa vyžadujú na plnenie úloh súvisiacich s bezpečnosťou;

b)

zásady výberu (požadovaná základná vzdelanostná úroveň, duševné a fyzické predpoklady);

c)

počiatočnú odbornú prípravu a certifikáciu získanej spôsobilosti a zručností;

d)

priebežnú odbornú prípravu a pravidelné zdokonaľovanie existujúcich znalostí a zručností;

e)

v prípade potreby pravidelné kontroly spôsobilosti;

f)

ak je to nevyhnutné/potrebné, osobitné opatrenia v prípade nehôd/incidentov alebo dlhej neprítomnosti v práci;

g)

špeciálnu odbornú prípravu zameranú na systém riadenia bezpečnosti pre pracovníkov, ktorí sú priamo zapojení do zabezpečovania fungovania systému riadenia bezpečnosti.

N.2

V rámci systému riadenia spôsobilosti existujú postupy zabezpečujúce:

a)

určenie pracovných pozícií, v rámci ktorých sa vykonávajú bezpečnostné úlohy;

b)

určenie pracovných pozícií, pri ktorých existuje zodpovednosť za prijímanie operačných rozhodnutí v rámci systému riadenia bezpečnosti;

c)

aby pracovníci mali potrebné znalosti, zručnosti a predpoklady (lekárske a psychologické), ktoré sú primerané ich úlohám a aby sa zúčastňovali pravidelných školení;

d)

aby na plnenie príslušných úloh boli pridelení pracovníci s primeranou spôsobilosťou;

e)

monitorovanie vykonávania úloh a v prípade potreby uplatňovanie nápravných opatrení.

O.   OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE DOSTATOČNÉHO TOKU INFORMÁCIÍ V RÁMCI ORGANIZÁCIE A PRÍPADNE MEDZI ORGANIZÁCIAMI, KTORÉ VYUŽÍVAJÚ TÚ ISTÚ INFRAŠTRUKTÚRU (15)

O.1

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú, aby:

a)

pracovníci mali znalosti a vedomosti o systéme riadenia bezpečnosti a aby informácie boli ľahko dostupné a

b)

aby sa príslušným bezpečnostným pracovníkom poskytovala primeraná dokumentácia o systéme riadenia bezpečnosti.

O.2

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú, aby:

a)

kľúčové operačné informácie boli relevantné a platné;

b)

pracovníci boli o ich existencii informovaní predtým, ako sa uplatnia;

c)

uvedené informácie boli k dispozícii pracovníkom a aby sa im formálne poskytli kópie, ak sa vyžadujú.

O.3

Sú zavedené opatrenia na výmenu informácií medzi manažérom infraštruktúry a inými železničnými podnikmi.

P.   POSTUPY A FORMÁTY DOKUMENTOVANIA INFORMÁCIÍ O BEZPEČNOSTI A URČENIE KONTROLNÉHO POSTUPU NA ZABEZPEČENIE KONFIGURÁCIE ROZHODUJÚCICH INFORMÁCIÍ O BEZPEČNOSTI (16)

P.1

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú, aby všetky príslušné informácie o bezpečnosti boli presné, úplné, primerané, ľahko zrozumiteľné, primerane aktualizované a riadne zdokumentované.

P.2

Existujú postupy na:

a)

usporiadanie, vytváranie, rozširovanie a riadenie kontroly zmien všetkých príslušných bezpečnostných dokumentov;

b)

získavanie, zber a uchovávanie všetkých príslušných dokumentov/informácií v papierovej forme alebo prostredníctvom iných registračných systémov.

P.3

Existuje kontrolný postup na konfiguráciu dôležitých bezpečnostných informácií.

Q.   POSTUPY, KTORÉ ZABEZPEČUJÚ, ABY BOLI NEHODY, INCIDENTY, NEHODY, KTORÝM SA DARÍ VYHNÚŤ LEN V POSLEDNOM OKAMIHU, A INÉ NEBEZPEČNÉ UDALOSTI OZNÁMENÉ, VYŠETRENÉ A ANALYZOVANÉ A ABY SA VYKONALI POTREBNÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA (17)

Q.1

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú, aby boli nehody, incidenty, nehody, ktorým sa darí vyhnúť len v poslednom okamihu, a iné nebezpečné udalosti:

a)

oznámené, zaznamenané, vyšetrené a analyzované;

b)

oznámené vnútroštátnym orgánom, ako sa to vyžaduje v príslušných právnych predpisoch.

Q.2

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú, aby:

a)

sa odporúčania vnútroštátneho bezpečnostného orgánu a vnútroštátneho vyšetrovacieho orgánu a odporúčania vyplývajúce z odvetvových/vnútorných vyšetrovaní hodnotili a vykonali, ak je to vhodné alebo nariadené;

b)

sa príslušné správy/informácie od iných železničných podnikov, manažérov infraštruktúry, subjektov zodpovedných za údržbu a vlastníkov koľajových vozidiel posúdili a zohľadnili.

Q.3

Existujú postupy, aby sa príslušné informácie týkajúce sa vyšetrovania a príčin nehôd, incidentov, nehôd, ktorým sa darí vyhnúť len v poslednom okamihu, a iných nebezpečných udalostí využili na poučenie a aby sa v prípade potreby prijali preventívne opatrenia.

R.   PRÍPRAVA PLÁNOV NASADENIA, POPLACHOVÝCH A INFORMAČNÝCH PLÁNOV V NÚDZOVEJ SITUÁCII PO DOHODE S PRÍSLUŠNÝMI VEREJNÝMI ORGÁNMI (18)

R.1

V dokumente sú stanovené všetky druhy núdzových situácií vrátane poruchovej prevádzky a sú zavedené postupy na určenie nových druhov.

R.2

Sú zavedené postupy, ktoré zabezpečujú, aby v prípade každého určeného druhu núdzovej situácie:

a)

bolo možné urýchlene sa obrátiť na záchranné služby;

b)

záchranným službám boli poskytnuté všetky príslušné informácie, a to vopred, aby sa pripravili na reakciu v núdzovej situácii, ako aj v čase výskytu núdzovej situácie.

R.3

V dokumente sú určené a uvedené úlohy a povinnosti všetkých strán.

R.4

Existujú plány nasadenia, poplachové a informačné plány, ktoré obsahujú:

a)

postupy na varovanie všetkých pracovníkov, ktorí sú zodpovední za zvládanie núdzových situácií;

b)

opatrenia na oznamovanie týchto postupov všetkým stranám vrátane pokynov pre cestujúcich v prípade núdzovej situácie;

c)

opatrenia na okamžité kontaktovanie príslušných pracovníkov, aby mohli prijať akékoľvek požadované rozhodnutie.

R.5

Existuje dokument, v ktorom je opísaný spôsob rozdelenia zdrojov a prostriedkov a spôsob stanovenia požiadaviek na odbornú prípravu.

R.6

Sú zavedené postupy na čo najskoršie obnovenie bežných prevádzkových podmienok.

R.7

Existujú postupy na testovanie núdzových plánov v spolupráci s ďalšími stranami s cieľom vyškoliť pracovníkov, testovať postupy, určiť slabé stránky a overiť, ako sa zvládajú potenciálne núdzové situácie.

R.8

Sú zavedené postupy na koordináciu núdzových plánov so železničnými podnikmi, ktoré prevádzkujú svoje služby v rámci infraštruktúry organizácie a akejkoľvek inej infraštruktúry, s ktorou má spoločné rozhranie.

R.9

Sú zavedené postupy na prípadné urýchlené zastavenie prevádzky a železničnej dopravy a na informovanie všetkých zúčastnených strán o prijatých opatreniach.

S.   USTANOVENIA O PRAVIDELNÝCH INTERNÝCH AUDITOCH SYSTÉMU RIADENIA BEZPEČNOSTI (19)

S.1

Existuje systém interného auditu, ktorý je nezávislý a nestranný a ktorý funguje transparentným spôsobom.

S.2

Existuje harmonogram plánovaných interných auditov, ktorý sa môže upraviť v závislosti od výsledkov predchádzajúcich auditov a monitorovania výkonu.

S.3

Sú zavedené postupy na určenie a výber vhodných kvalifikovaných audítorov.

S.4

Sú zavedené postupy na:

a)

analyzovanie a hodnotenie výsledkov auditov;

b)

predloženie odporúčaní následných opatrení;

c)

následné sledovanie účinnosti opatrení;

d)

dokumentovanie vykonávania auditov a výsledkov auditov.

S.5

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú, aby vyššie úrovne v reťazci riadenia boli informované o výsledkoch auditov a aby prevzali celkovú zodpovednosť za vykonanie zmien v systéme riadenia bezpečnosti.

S.6

Existuje dokument preukazujúci spôsob plánovania auditov, pokiaľ ide o obvyklé opatrenia týkajúce sa monitorovania, aby sa zabezpečil súlad s vnútornými postupmi a normami.

T.   BEZPEČNÉ PROJEKTOVANIE ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY (20)

T.1

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú bezpečné projektovanie infraštruktúry počas celého životného cyklu infraštruktúry a ktoré sa vzťahujú na projekt a zariadenie.

T.2

Existujú postupy, ktoré zohľadňujú technické zmeny v infraštruktúre a riadenie týchto zmien.

T.3

Existujú postupy, ktoré preukazujú, že sa určili príslušné pravidlá týkajúce sa projektovania infraštruktúry, ako aj akékoľvek vnútroštátne bezpečnostné metódy, a že žiadateľ je schopný ich dodržiavať.

U.   BEZPEČNÁ PREVÁDZKA INFRAŠTRUKTÚRY (21)

U.1

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú bezpečné riadenie a prevádzku infraštruktúry, pričom sa zohľadňuje počet, typ a veľkosť prevádzkovateľov poskytujúcich služby na sieti vrátane všetkých potrebných interakcií v závislosti od zložitosti prevádzky.

U.2

Existujú postupy, ktoré ukazujú, ako sa riadi bezpečnosť na fyzických a/alebo prevádzkových hraniciach infraštruktúry.

U.3

Existujú postupy, ktoré ukazujú, ako sa riadi účinná spolupráca a koordinácia v bežných aj núdzových situáciách.

U.4

Existujú postupy, ktoré preukazujú, že sa určili pravidlá týkajúce sa bezpečnej prevádzky a riadenia infraštruktúry/koľajových vozidiel a že žiadateľ je schopný ich dodržiavať.

V.   ZABEZPEČOVANIE ÚDRŽBÁRSKYCH PRÁC A DODÁVKA MATERIÁLU (22)

V.1

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú bezpečné vykonávanie údržby infraštruktúry vrátane prehľadnej kontroly riadenia a zdokumentovaných auditov a inšpekcií.

V.2

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú, že údržba infraštruktúry spĺňa špecifické potreby siete.

V.3

Existujú postupy, ktoré preukazujú, že sa určili pravidlá týkajúce sa zabezpečovania údržbárskych prác a dodávky materiálu a že žiadateľ je schopný ich dodržiavať.

W.   ÚDRŽBA A PREVÁDZKA SYSTÉMU RIADENIA A NÁVESTENIA VLAKOV (23)

W.1

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú takú prevádzku a údržbu systému riadenia a návestenia vlakov, aby sa zaistila bezpečná prevádzka železníc.

W.2

Existujú postupy, ktoré zabezpečujú súlad s existujúcimi, novými a zmenenými technickými a prevádzkovými normami.

W.3

Existujú postupy, ktoré stanovujú spôsob riadenia bezpečnosti na fyzických a/alebo prevádzkových hraniciach systému riadenia a návestenia vlakov vrátane prípadného spôsobu riadenia spolupráce.

W.4

Existujú postupy, ktoré preukazujú, že sa určili pravidlá týkajúce sa bezpečnej prevádzky a údržby systému riadenia a návestenia vlakov a že žiadateľ je schopný ich dodržiavať.


(1)  Článok 9 ods. 2 smernice 2004/49/ES.

(2)  Článok 9 ods. 2 smernice 2004/49/ES.

(3)  Článok 9 ods. 2 smernice 2004/49/ES.

(4)  Článok 9 ods. 2 smernice 2004/49/ES.

(5)  Príloha III k smernici 2004/49/ES, bod 1.

(6)  Príloha III k smernici 2004/49/ES, bod 1.

(7)  Príloha III k smernici 2004/49/ES, bod 1.

(8)  Príloha III k smernici 2004/49/ES, bod 1.

(9)  Príloha III k smernici 2004/49/ES, bod 2 písm. a).

(10)  Príloha III k smernici 2004/49/ES, bod 2 písm. b).

(11)  Príloha III k smernici 2004/49/ES, bod 2 písm. c).

(12)  Príloha III k smernici 2004/49/ES, bod 2 písm. d).

(13)  Ú. v. EÚ L 108, 29.4.2009, s. 4.

(14)  Príloha III k smernici 2004/49/ES, bod 2 písm. e).

(15)  Príloha III k smernici 2004/49/ES, bod 2 písm. f).

(16)  Príloha III k smernici 2004/49/ES, bod 2 písm. g).

(17)  Príloha III k smernici 2004/49/ES, bod 2 písm. h).

(18)  Príloha III k smernici 2004/49/ES, bod 2 písm. i).

(19)  Príloha III k smernici 2004/49/ES, bod 2 písm. j).

(20)  Článok 11 ods. 1 písm. b) smernice 2004/49/ES.

(21)  Článok 11 ods. 1 písm. b) smernice 2004/49/ES.

(22)  Článok 11 ods. 1 písm. b) smernice 2004/49/ES.

(23)  Článok 11 ods. 1 písm. b) smernice 2004/49/ES.


PRÍLOHA III

Zásady dozoru po udelení povolenia

1.

Prístup vnútroštátnych bezpečnostných orgánov týkajúci sa dozoru nad dodržiavaním požiadaviek podľa článku 4 ods. 1 a článku 16 ods. 2 písm. e) smernice 2004/49/ES je založený na zásadách uvedených ďalej v texte. Tieto zásady sa vzťahujú na rámec činností dozoru ako celku a na jednotlivé prípady v uvedenom rámci.

2.

Vnútroštátne bezpečnostné orgány uplatňujú zásadu proporcionality medzi presadzovaním práva a rizikom. Opatrenie prijaté vnútroštátnym bezpečnostným orgánom, ktorého cieľom je dosiahnuť, aby manažér infraštruktúry dodržiaval svoje zákonné povinnosti alebo znášal zodpovednosť za ich neplnenie, je primerané akýmkoľvek rizikám pre bezpečnosť alebo potenciálnej závažnosti akéhokoľvek nedodržiavania vrátane akejkoľvek skutočnej alebo potenciálnej škody.

3.

Vnútroštátne bezpečnostné orgány uplatňujú zásadu konzistentnosti prístupu s cieľom zabezpečiť, aby vnútroštátny bezpečnostný orgán za podobných okolností zaujal podobný prístup s cieľom dosiahnuť podobný účinok.

4.

Dozorná činnosť vnútroštátneho bezpečnostného orgánu je zameraná najmä na činnosti, v ktorých prípade sa vnútroštátny bezpečnostný orgán domnieva, že vedú k najzávažnejším rizikám, alebo v ktorých prípade sú riziká najmenej kontrolované. Na tento účel má vnútroštátny bezpečnostný orgán k dispozícii metódy a právomoc na posúdenie každodenného výkonu manažéra infraštruktúry v oblasti bezpečnosti.

5.

Vnútroštátne bezpečnostné orgány rozhodujú o prioritách, pokiaľ ide o účinné využívanie ich zdrojov, ale rozhodnutie, ako to urobiť čo najlepšie, by mal urobiť každý individuálny vnútroštátny bezpečnostný orgán. Opatrenia sú zamerané na tých, ktorí sú zodpovední za riziko a ktorí ho dokážu najlepšie kontrolovať.

6.

Vnútroštátne bezpečnostné orgány uplatňujú zásadu transparentnosti, pokiaľ ide o pomoc manažérom infraštruktúry, aby porozumeli tomu, čo sa od nich očakáva (vrátane toho, čo by mali alebo nemali robiť) a čo by mali očakávať od vnútroštátneho bezpečnostného orgánu.

7.

Vnútroštátne bezpečnostné orgány sú zodpovedné za svoje rozhodnutia v súlade s článkom 17 ods. 3 smernice 2004/49/ES. Vnútroštátne bezpečnostné orgány majú preto politiky a zásady, na ktorých základe sa tieto rozhodnutia môžu posudzovať. Okrem toho majú vnútroštátne bezpečnostné orgány aj postup vybavovania sťažností.

8.

Vnútroštátne bezpečnostné orgány sa dohodnú o vzájomnej spolupráci s cieľom vymieňať si informácie a koordinovať svoje reakcie týkajúce sa porušení bezpečnosti. Okrem toho sa vnútroštátne bezpečnostné orgány dohodnú o spolupráci s inými príslušnými orgánmi, aby si vymieňali informácie a rozvíjali jednotné prístupy týkajúce sa otázok súvisiacich s bezpečnosťou železníc.