10.7.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/25


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 606/2010

z 9. júla 2010

o schválení zjednodušeného nástroja na odhadovanie spotreby paliva prevádzkovateľov lietadiel s nízkym množstvom emisií, ktorý vytvorila Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (1), a najmä na jej článok 14 ods. 1,

keďže:

(1)

Úplné, konzistentné, transparentné a presné monitorovanie a podávanie správ o emisiách skleníkových plynov v súlade s týmito usmerneniami stanovenými v rozhodnutí Komisie 2007/589/ES z 18. júla 2007, ktorým sa zavádzajú usmernenia o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES (2) je základom účinného fungovania systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov zriadeného smernicou 2003/87/ES.

(2)

V článku 14 ods. 3 smernice 2003/87/ES sa vyžaduje, aby letecký prevádzkovateľ od 1. januára 2010 v každom kalendárnom roku monitoroval množstvo emisií oxidu uhličitého z letov, ktoré prevádzkuje, a podával o ňom správy v súlade s usmerneniami ustanovenými v rozhodnutí 2007/589/ES.

(3)

Každý letecký prevádzkovateľ by mal pripraviť a predložiť plán monitorovania svojmu riadiacemu členskému štátu obsahujúci opatrenia, ktoré má v úmysle prijať na monitorovanie svojich emisií a na podávanie správ o nich, a príslušné orgány riadiaceho členského štátu by mali takýto plán monitorovania schváliť v súlade s usmerneniami uvedenými v rozhodnutí 2007/589/ES.

(4)

Časť 4 prílohy XIV k rozhodnutiu 2007/589/ES znižuje administratívne zaťaženie niektorých leteckých prevádzkovateľov zodpovedných za obmedzený počet letov ročne alebo s nízkym množstvom emisií oxidu uhličitého zriadením zjednodušeného postupu na odhadovanie spotreby paliva ich lietadla s použitím nástrojov uplatňovaných Európskou organizáciou pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) alebo inými príslušnými organizáciami, ktoré môžu spracovávať všetky príslušné informácie o letovej prevádzke, napríklad tie, ktoré má k dispozícii Eurocontrol, ak tieto nástroje schválila Komisia.

(5)

Eurocontrol zriadil a zdokumentoval zjednodušený nástroj na odhadovanie spotreby paliva a množstva emisií oxidu uhličitého pre konkrétne lety medzi letiskami. Tento nástroj využíva aktuálnu dĺžku trasy založenú na čo najkomplexnejších informáciách o letovej prevádzke a operačných letových informáciách, ktoré sú aktuálne dostupné, a zohľadňuje palivo spotrebované v celom priebehu konkrétneho letu vrátane odletových východov, rolovania, pristávania, vzletu a letu, ako aj počas manažmentu letovej prevádzky. Nástroj využíva štatisticky spoľahlivé koeficienty spotreby paliva pre najvýznamnejšie typy lietadiel, ako aj generickejší prístup k ďalším lietadlám, ktorým sa stanovujú koeficienty spotreby paliva, ako je funkcia maximálnej vzletovej hmotnosti lietadla, čoho výsledkom je prijateľná úroveň nepresnosti.

(6)

Tento nástroj spĺňa požiadavky usmernení uvedených v rozhodnutí 2007/589/ES, pokiaľ ide o prístup založený na jednotlivých letoch, skutočnej dĺžke trasy a štatisticky spoľahlivých vzťahoch v oblasti spotreby paliva. Preto je vhodné dať tento nástroj k dispozícii a schváliť ho na používanie príslušnými leteckými prevádzkovateľmi, aby si mohli plniť svoje záväzky týkajúce sa monitorovania a podávania správ administratívne nenáročnejším spôsobom.

(7)

Je možné, že z dôvodov, ktoré letecký prevádzkovateľ nemôže nijako ovplyvniť, pri určitom lete nebude schopný monitorovať skutočnú spotrebu paliva. Za týchto okolností a ak neexistujú iné možnosti určovania skutočnej spotreby paliva je vhodné, aby bol nástroj na odhadovanie spotreby paliva, ktorý používajú prevádzkovatelia s nízkym množstvom emisií, dostupný aj ostatným leteckým prevádzkovateľom na stanovenie odhadov spotreby paliva konkrétnych letov, pri ktorých chýbajú údaje o skutočnej spotrebe paliva.

(8)

Časť 6 prílohy XIV k rozhodnutiu 2007/589/ES vyžaduje od leteckého prevádzkovateľa, ktorý používa nástroj na odhadovanie spotreby paliva, aby do svojho plánu monitorovania zahrnul dôkaz o splnení podmienok pre prevádzkovateľov s nízkym množstvom emisií, ako aj potvrdenie a opis používaného nástroja.

(9)

Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nástroj na odhadovanie spotreby paliva, ktorý vytvorila a poskytla na používanie Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) (3), sa schvaľuje na používanie:

1.

prevádzkovateľmi s nízkym množstvom emisií pri plnení záväzkov týkajúcich sa monitorovania a podávania správ v súlade s článkom 14 ods. 3 smernice 2003/87/ES a časťou 4 prílohy XIV k rozhodnutiu 2007/589/ES;

2.

všetkými leteckými prevádzkovateľmi v súlade s časťou 5 prílohy XIV k rozhodnutiu 2007/589/ES na účely odhadovania spotreby paliva určitých letov, na ktoré sa vzťahuje príloha I k smernici 2003/87/ES, ak v dôsledku okolností, ktoré letecký prevádzkovateľ nemôže nijako ovplyvniť, nie sú k dispozícii údaje potrebné na monitorovanie emisií oxidu uhličitého a nie je možné ich získať alternatívnym spôsobom uvedeným v pláne monitorovania leteckého prevádzkovateľa.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 9. júla 2010

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 229, 31.8.2007, s. 1.

(3)  www.eurocontrol.int/ets/small_emitters