27.6.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 166/40


SMERNICA KOMISIE 2009/74/ES

z 26. júna 2009,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy rastlín, vedecké názvy iných organizmov a určité prílohy k smerniciam 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES vzhľadom na vývoj vedeckých a technických poznatkov

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (1), a najmä na jej článok 2 ods. 1a a článok 21a,

so zreteľom na smernicu Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúcu sa obchodovania s osivom obilnín (2), a najmä na jej článok 2 ods. 1a a článok 21a,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (3), a najmä na jej článok 45,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (4), a najmä na jej článok 2 ods. 2 a článok 24,

keďže:

(1)

Vzhľadom na vývoj vedeckých poznatkov sa Medzinárodný kód botanickej nomenklatúry (ICBN, International Code of Botanical Nomenclature) zrevidoval v súvislosti s určitými botanickými názvami pestovaných druhov a burín. Podobne sa vyvinuli aj medzinárodné postupy, pokiaľ ide o vedecké názvy určitých organizmov. S cieľom zohľadniť tento vedecký vývoj by sa mali upraviť smernice 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES, pokiaľ ide o botanické názvy pestovaných druhov uvedených v článku 1 ods. 2 tejto smernice, v jej článku 2 ods. 2 a článku 4 ods. 2 a burín Agropyron repens (L.) Desv. ex Nevski a Avena ludoviciana (Durieu) Nyman a vedecké názvy: Alternaria spp., Ascochyta linicola, Phoma linicola. Okrem toho sa zistilo, že niektoré taxonomické skupiny rastlín, ktoré sa v minulosti považovali za poddruhy daných druhov, sú samostatnými druhmi. Smernice 66/401/EHS a 66/402/EHS by sa mali zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť tieto nové klasifikácie.

(2)

Podmienky na výrobu osiva, poľnú inšpekciu, odber vzoriek a testovanie stanovené v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES sú založené na medzinárodne akceptovaných normách stanovených Medzinárodným združením pre kontrolu osív (ISTA) a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

(3)

ISTA zrevidovalo svoje normy, pokiaľ ide o maximálnu hmotnosť dávok osiva Arachis hypogaea L., Glycine max (L.) Merr., Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L., Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum bicolor (L.) Moench x S. sudanense (Piper) Stapf, Vicia faba L., Vicia pannonica Crantz, Vicia sativa L., Vicia villosa Roth. V dôsledku toho je vhodné zosúladiť maximálnu hmotnosť dávok osiva stanovenú pre tieto druhy v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES s uvedenými medzinárodnými normami.

(4)

Maximálny obsah semien Raphanus raphanistrum L. a Sinapis arvensis L. v osive Galega orientalis Lam. stanovený v smernici 66/401/EHS by sa mal upraviť v súlade s príslušnými normami stanovenými OECD.

(5)

OECD zrevidovala svoje normy, pokiaľ ide o izolačné vzdialenosti pre osivo bavlníkových plodín. V dôsledku toho je vhodné zosúladiť izolačné vzdialenosti pre osivo bavlníkových plodín stanovené v smernici 2002/57/ES s uvedenými medzinárodnými normami.

(6)

Na základe získaných skúseností, najmä v kontexte uplatňovania nariadenia Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o povolenie pre členské štáty umožniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na klíčivosť (5), sa ukázalo, že minimálne percentuálne podiely klíčivosti čistého osiva požadované v smerniciach 66/402/EHS a 2002/55/ES, pokiaľ ide o Avena nuda L., Zea mays L. ako veľmi sladkej kukurice a Hordeum vulgare L. ako jačmeňa nahého, neumožňujú dostatočnú dostupnosť osiva týchto druhov. Vzhľadom na technické poznatky je preto vhodné znížiť požiadavky na minimálnu klíčivosť stanovené v smerniciach 66/402/EHS a 2002/55/ES.

(7)

Vzhľadom na početné zmeny požadované v prílohách II a III k smernici 66/401/EHS, prílohách I, II a III k smernici 66/402/EHS, prílohách II a III k smernici 2002/55/ES a prílohách I, II a III k smernici 2002/57/ES v dôsledku týchto zmien a doplnení je vhodné uvedené prílohy nahradiť.

(8)

Smernice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(9)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 66/401/EHS

Smernica 66/401/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

článok 2 ods.1 bod A sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno a) sa mení a dopĺňa takto:

i)

v názve sa slovo „Gramineae“ nahrádza slovami „Poaceae (Gramineae)“.

ii)

V zázname začínajúcom slovami „Agrostis gigantea“ sa slová „Agrostis gigantea“ nahrádzajú slovami „Agrostis gigantea Roth“.

iii)

V zázname začínajúcom slovami „Arrhenatherum elatius“ sa slová „Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S et K.B Presl.“ nahrádzajú slovami „Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl“.

iv)

Po zázname začínajúcom slovami „Festuca arundinacea“ sa vkladá tento záznam:

Festuca filiformis Pourr. – kostrava vláskovitá.“

v)

V zázname začínajúcom slovami „Festuca pratensis“ sa slová „Festuca pratensis Hudson“ nahrádzajú slovami „Festuca pratensis Huds.“

vi)

Po zázname začínajúcom slovami „Festuca rubra“ sa vkladá tento záznam:

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina – kostrava ovčia pravá“.

vii)

V zázname začínajúcom slovami „Phleum bertolonii“ sa slová „Phleum bertolonii DC – timotejka“ nahrádzajú slovami „Phleum nodosum L. – timotejka uzlatá“.

viii)

Záznam začínajúci slovami „Festuca spp. x Lolium spp.“ sa nahrádza týmto:

xFestulolium Asch. & Graebn. – hybridy vzniknuté krížením druhu rodu Festuca s druhom rodu Lolium“.

b)

Písmeno b) sa mení a dopĺňa takto:

i)

v názve sa slovo „Leguminosae“ nahrádza slovami „Fabaceae (Leguminosae)“.

ii)

V zázname začínajúcom slovami „Lupinus angustifolius“ sa slová „Lupinus angustifolius L. – blue lupin“ nahrádzajú slovami „Lupinus angustifolius L. – lupina úzkolistá“.

iii)

V zázname začínajúcom slovami „Medicago x varia“ sa slová „Medicago x varia T. Martyn – lucerna“ nahrádzajú slovami „Medicago x varia T. Martyn – lucerna menlivá“.

2.

Prílohy II a III k smernici 66/401/EHS sa menia a dopĺňajú v súlade s časťou A prílohy k tejto smernici.

Článok 2

Zmeny a doplnenia smernice 66/402/EHS

Smernica 66/402/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1.

článok 2 ods. 1 bod A sa mení a dopĺňa takto:

a)

záznam začínajúci slovami „Avena sativa“ sa nahrádza týmito záznamami:

Avena nuda L. – ovos nahý.

Avena sativa L. (zahŕňa A. byzantina K. Koch) – ovos a červený ovos.

Avena strigosa Schreb. – ovos piesočný“.

b)

Záznam začínajúci slovami „x Triticosecale“ sa nahrádza týmto:

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus – hybridy pochádzajúce z kríženia druhu rodu Triticum a druhu rodu Secale“.

c)

V zázname začínajúcom slovami „Triticum aestivum“ sa slová „Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.“ nahrádzajú slovami „Triticum aestivum L.“.

d)

V zázname začínajúcom slovami „Sorghum sudanense“ sa slová „Sorghum sudanense (Piper) Stapf.“ nahrádzajú slovami „Sorghum sudanense (Piper) Stapf“.

e)

Záznam pre „Sorghum bicolor (L) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. – hybridy pochádzajúce z kríženia cirku a sudánskej trávy“ sa nahrádza týmto:

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf – hybridy pochádzajúce z kríženia Sorghum bicolor a Sorghum sudanense“.

2.

Prílohy I, II a III k smernici 66/402/EHS sa menia a dopĺňajú v súlade s časťou B prílohy k tejto smernici.

Článok 3

Zmeny a doplnenia smernice 2002/55/ES

Prílohy II a III k smernici 2002/55/ES sa menia a dopĺňajú v súlade s časťou C prílohy k tejto smernici.

Článok 4

Zmeny a doplnenia smernice 2002/57/ES

Smernica 2002/57/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

článok 2 ods. 1 písm. b) sa mení a dopĺňa takto:

a)

v zázname začínajúcom slovami „Brassica juncea“ sa slová „Brassica juncea (L.) and Czernj and Cosson“ nahrádzajú slovami „Brassica juncea (L.) Czern.“.

b)

V zázname začínajúcom slovami „Brassica nigra“ sa slová „Brassica nigra (L.) Koch“ nahrádzajú slovami „Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch“.

c)

Záznam začínajúci slovami „Papaver somniferum“ sa nahrádza týmto:

Papaver somniferum L. – mak siaty“.

2.

Prílohy I, II a III k smernici 2002/57/EHS sa menia a dopĺňajú v súlade s časťou D prílohy k tejto smernici.

Článok 5

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 30. júna 2010. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť siedmym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 26. júna 2009

Za Komisiu

Androulla VASSILIOU

členka Komisie


(1)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

(2)  Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66.

(3)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.

(4)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.

(5)  Ú. v. EÚ L 38, 9.2.2006, s. 17.


PRÍLOHA

ČASŤ A

Prílohy II a III k smernici 66/401/EHS sa nahrádzajú týmto:

PRÍLOHA II

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ OSIVO SPĹŇAŤ

I.   CERTIFIKOVANÉ OSIVO

1.   Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

Osivo druhov uvedených ďalej musí predovšetkým spĺňať tieto požiadavky a iné podmienky. Minimálna odrodová čistota musí byť:

Poa pratensis, odrody uvedené v druhej časti tretej vety odseku 4 prílohy I, Brassica napus var. napobrassica a Brassica oleracea convar. acephala: 98 %

Pisum sativum, Vicia faba:

certifikované osivo prvej generácie: 99 %,

certifikované osivo druhej generácie: 98 %,

Minimálna odrodová čistota sa musí preveriť hlavne pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe I.

2.   Osivo musí spĺňať tieto požiadavky alebo iné podmienky, pokiaľ ide o klíčivosť, analytickú čistotu a obsah osiva iných rastlinných druhov vrátane prítomnosti horkých semien v sladkých odrodách Lupinus spp.:

A.

Tabuľka:

Druh

Klíčivosť

Analytická čistota

Maximálny obsah semien iných rastlinných druhov vo vzorke hmotnosti uvedenej v prílohe III stĺpci 4 tabuľky

(spolu na stĺpec)

Podmienky vzhľadom na obsah semien Lupinus spp. inej farby a semien horkého lupinu

Minimálna klíčivosť

(% čistého osiva)

Maximálny obsah tvrdých semien

(% čistého osiva)

Minimálna analytická čistota

(% hmotnosti)

Maximálny obsah semien iných rastlinných druhov

(% hmotnosti)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Rumex spp. iný ako Rumex acetosella a Rumex maritimus

Spolu

Jednotlivý druh

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

Raphanus raphanistrum

Sinapis arvensis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis capillaris

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis gigantea

80 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Agrostis stolonifera

75 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Alopecurus pratensis

70 (a)

 

75

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Arrhenatherum elatius

75 (a)

 

90

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

5 (n)

 

Bromus catharticus

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Bromus sitchensis

75 (a)

 

97

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0 (g)

0 (j) (k)

10 (n)

 

Cynodon dactylon

70 (a)

 

90

2,0

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2

 

Dactylis glomerata

80 (a)

 

90

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca arundinacea

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca filiformis

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca ovina

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca pratensis

80 (a)

 

95

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca rubra

75 (a)

 

90

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Festuca trachyphylla

75 (a)

 

85

2,0

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

×Festulolium

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium multiflorum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium perenne

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Lolium × boucheanum

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,5

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Phalaris aquatica

75 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5

 

Phleum nodosum

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Phleum pratense

80 (a)

 

96

1,5

1,0

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (k)

5

 

Poa annua

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

5 (n)

 

Poa nemoralis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa palustris

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa pratensis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Poa trivialis

75 (a)

 

85

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

 

 

 

0

0 (j) (k)

2 (n)

 

Trisetum flavescens

70 (a)

 

75

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

 

 

 

0 (h)

0 (j) (k)

2 (n)

 

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

60

40

97

2,0

1,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10 (n)

 

Hedysarum coronarium

75 (a) (b)

30

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (k)

5

 

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

40

95

1,8 (d)

1,0 (d)

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Lupinus albus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

20

98

0,5 (e)

0,3 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o) (p)

Medicago lupulina

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago sativa

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Medicago × varia

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Onobrychis viciifolia

75 (a) (b)

20

95

2,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Pisum sativum

80 (a)

 

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium pratense

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium repens

80 (a) (b)

40

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

20

97

1,5

1,0

 

 

0,3

 

 

0

0 (l) (m)

10

 

Trigonella foenum-graecum

80 (a)

 

95

1,0

0,5

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5

 

Vicia faba

80 (a) (b)

5

98

0,5

0,3

 

 

0,3

 

 

0

0 (j)

5 (n)

 

Vicia pannonica

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia sativa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Vicia villosa

85 (a) (b)

20

98

1,0 (e)

0,5 (e)

 

 

0,3

 

 

0 (i)

0 (j)

5 (n)

 

Iné druhy

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

5

 

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. ar viridis)

75 (a)

 

98

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j) (k)

10

 

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

 

96

1,0

0,5

 

 

 

 

 

0

0 (j) (k)

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

 

97

1,0

0,5

 

 

 

0,3

0,3

0

0 (j)

5

 

B.

Iné požiadavky alebo podmienky uplatniteľné, pokiaľ je na ne odkaz v tabuľke v oddiele I ods. 2 bode A tejto prílohy:

a)

Všetky svieže a zdravé semená, ktoré nevyklíčia po predpôsobení, sa považujú za klíčivé semená.

b)

Prítomné tvrdé semená do určeného maximálneho počtu sa považujú za semená, ktoré sú schopné klíčenia.

c)

Maximálne množstvo 0,8 % na hmotnosť osiva iných druhov Poa sa nepovažuje za nečistotu.

d)

Maximálne množstvo 1 % na hmotnosť osiva Trifolium pratense sa nepovažuje za nečistotu.

e)

Maximálne množstvo 0,5 % na hmotnosť osiva Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa v iných príslušných druhoch sa nepovažuje za nečistotu.

f)

Predpísaný maximálny percentuálny podiel hmotnosti osiva jedného druhu sa neuplatňuje na osivo Poa spp.

g)

Maximálne množstvo dvoch semien Avena fatua a Avena sterilis vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno týchto druhov.

h)

Prítomnosť jedného semena Avena fatua a Avena sterilis vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno týchto druhov.

i)

Stanovenie počtu semien druhu Avena fatua a Avena sterilis nie je potrebné vykonať, pokiaľ neexistujú pochybnosti o tom, či boli splnené podmienky ustanovené v stĺpci 12.

j)

Stanovenie počtu semien druhu Cuscuta spp. nie je potrebné vykonať, pokiaľ neexistujú pochybnosti o tom, či boli splnené podmienky ustanovené v stĺpci 13.

k)

Prítomnosť jedného semena druhu Cuscuta spp. vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno druhu Cuscuta spp.

l)

Hmotnosť vzorky s cieľom stanovenia počtu semien druhu Cuscuta spp. je dvojnásobok hmotnosti uvedenej v stĺpci 4 prílohy III pre príslušné druhy.

m)

Prítomnosť jedného semena druhu Cuscuta spp. vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno druhu Cuscuta spp.

n)

Stanovenie počtu semien druhu Rumex spp. iných ako druhov Rumex acetosella a Rumex maritimus nie je potrebné vykonať, pokiaľ neexistujú pochybnosti o tom, či boli splnené podmienky ustanovené v stĺpci 14.

o)

Percentuálne množstvo semien druhu Lupinus spp. inej farby nesmie prekročiť:

v prípade horkého lupinu

2 %

v prípade osiva Lupinus spp. iného ako horkého lupinu

1 %

p)

Percentuálne množstvo semien horkého lupinu v odrodách druhu Lupinus spp. nesmie prekročiť 2,5 %.

3.   Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, sa musia vyskytovať na najnižšej možnej úrovni.

II.   ZÁKLADNÉ OSIVO

Podľa ustanovení uvedených ďalej sa podmienky stanovené v oddiele I tejto prílohy uplatňujú na základné osivo:

1.

Osivo Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba a odrôd Poa pratensis uvedených v druhej časti tretej vety ods. 4 prílohy I musí spĺňať tieto požiadavky alebo iné podmienky: minimálna odrodová čistota musí byť 99,7 %.

Minimálna odrodová čistota sa musí preveriť hlavne pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe I.

2.

Osivo musí spĺňať tieto iné požiadavky alebo podmienky:

A.

Tabuľka:

Druh

Maximálny obsah semien iných rastlinných druhov

Iné požiadavky alebo podmienky

Spolu

(% hmotnosti)

Obsah/počet vo vzorke o hmotnosti uvedenej v prílohe III stĺpci 4 tabuľky

(spolu na stĺpec)

Jednotlivý druh

Rumex spp. iný ako Rumex acetosella a Rumex maritimus

Elytrigia repens

Alopecurus myosuroides

Melilotus spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis capillaris

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis gigantea

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

20

1

1

1

 

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(i) (j)

Bromus catharticus

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Bromus sitchensis

0,4

20

5

5

5

 

(j)

Cynodon dactylon

0,3

20 (a)

1

1

1

 

(j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca filiformis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Festuca trachyphylla

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

×Festulolium

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium perenne

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Lolium × boucheanum

0,3

20 (a)

2

5

5

 

(j)

Phalaris aquatica

0,3

20

2

5

5

 

(j)

Phleum nodosum

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Phleum pratense

0,3

20

2

1

1

 

(j)

Poa annua

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa nemoralis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa palustris

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa pratensis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Poa trivialis

0,3

20 (b)

1

1

1

 

(f) (j)

Trisetum flavescens

0,3

20 (c)

1

1

1

 

(i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Hedysarum coronarium

0,3

20

2

 

 

0 (e)

(j)

Lotus corniculatus

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(g) (j)

Lupinus albus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus angustifolius

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Lupinus luteus

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h) (k)

Medicago lupulina

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Medicago sativa

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Medicago × varia

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Onobrychis viciifolia

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Pisum sativum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Trifolium alexandrinum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium hybridum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium pratense

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium repens

0,3

20

5

 

 

0 (e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

20

3

 

 

0 (e)

(j)

Trigonella foenum-graecum

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia faba

0,3

20

2

 

 

0 (d)

 

Vicia pannonica

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

20

2

 

 

0 (d)

(h)

Iné druhy

Brassica napus var. napobrassica

0,3

20

2

 

 

 

(j)

Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

0,3

20

3

 

 

 

(j)

Phacelia tanacetifolia

0,3

20

 

 

 

 

 

Raphanus sativus var. oleiformis

0,3

20

2

 

 

 

 

B.

Iné požiadavky alebo podmienky uplatniteľné, pokiaľ je na ne odkaz v tabuľke v bode A ods. 2 oddielu II tejto prílohy:

a)

Maximálne množstvo 80 semien druhu Poa spp. sa nepovažuje za nečistotu.

b)

Podmienka ustanovená v stĺpci 3 sa neuplatňuje na semená druhov Poa spp. Maximálne celkové množstvo semien iných druhov Poa spp. ako druhov, ktoré sa preverujú, nesmie prekročiť jedno semeno vo vzorke s obsahom 500 semien.

c)

Maximálne množstvo 20 semien druhu Poa spp. sa nepovažuje za nečistotu.

d)

Stanovenie počtu semien druhu Melilotus spp. nie je potrebné vykonať, pokiaľ neexistujú pochybnosti o tom, či boli splnené podmienky ustanovené v stĺpci 7.

e)

Prítomnosť jedného semena druhu Melilotus spp. vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka dvojnásobku predpísanej hmotnosti neobsahuje žiadne semená druhu Melilotus spp.

f)

Podmienka c) ustanovená v oddiele I ods. 2 tejto prílohy sa neuplatňuje.

g)

Podmienka d) ustanovená v oddiele I ods. 2 tejto prílohy sa neuplatňuje.

h)

Podmienka e) ustanovená v oddiele I ods. 2 tejto prílohy sa neuplatňuje.

i)

Podmienka f) ustanovená v oddiele I ods. 2 tejto prílohy sa neuplatňuje.

j)

Podmienky k) a m) ustanovené v oddiele I ods. 2 tejto prílohy sa neuplatňujú.

k)

Percentuálne množstvo horkých semien v odrodách druhu Lupinus spp. nesmie prekročiť 1 %.

III.   OBCHODNÉ OSIVO

S výhradou ustanovení uvedených ďalej sa podmienky ustanovené v oddiele I odsekoch 2 a 3 tejto prílohy uplatňujú na obchodné osivo:

1.

Percentuálne množstvá ustanovené v stĺpcoch 5 a 6 tabuľky v bode A oddiele 1 ods. 2 tejto prílohy sa zvyšujú o 1 %.

2.

IV prípade druhu Poa annua sa maximálna celková hmotnosť 10 % osiva iných druhov Poa nepovažuje za nečistotu.

3.

V prípade druhu Poa spp. iného ako druhu Poa annua sa maximálna celková hmotnosť 3 % osiva iných druhov Poa nepovažuje za nečistotu.

4.

V prípade Hedysarum coronarium sa maximálna celková hmotnosť 1 % osiva druhu Melilotus spp. nepovažuje za nečistotu.

5.

Podmienka d) ustanovená v oddiele I ods. 2 tejto prílohy sa neuplatňuje na Lotus corniculatus.

6.

V prípade Lupinus spp.:

a)

minimálna analytická čistota je 97 % hmotnosti;

b)

percentuálne množstvo semien druhu Lupinus spp. inej farby nesmie prekročiť:

v prípade horkého lupinu

4 %

v prípade osiva u Lupinus spp. iného ako horkého lupinu

2 %

7.

V prípade druhu Vicia spp. sa maximálna celková hmotnosť 6 % hmotnosti osiva Vicia pannonica, Vicia villiosa alebo príbuzných pestovaných druhov v inom príslušnom druhu nepovažuje za nečistotu.

8.

V prípade Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villiosa je minimálna analytická čistota 97 % hmotnosti.

PRÍLOHA III

HMOTNOSŤ DÁVKY A VZORKY

Druh

Maximálna hmotnosť dávky

(v tonách)

Minimálna hmotnosť vzorky, ktorá sa má odobrať z dávky

(v gramoch)

Hmotnosť vzorky na stanovenie množstva uvedeného v prílohe II oddiele I bode 2 bode A stĺpcoch 12 až 14 tabuľky a v prílohe II oddiele II bode 2 bode A stĺpcoch 3 až 7 tabuľky

(v gramoch)

1

2

3

4

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina

10

50

5

Agrostis capillaris

10

50

5

Agrostis gigantea

10

50

5

Agrostis stolonifera

10

50

5

Alopecurus pratensis

10

100

30

Arrhenatherum elatius

10

200

80

Bromus catharticus

10

200

200

Bromus sitchensis

10

200

200

Cynodon dactylon

10

50

5

Dactylis glomerata

10

100

30

Festuca arundinacea

10

100

50

Festuca filiformis

10

100

30

Festuca ovina

10

100

30

Festuca pratensis

10

100

50

Festuca rubra

10

100

30

Festuca trachyphylla

10

100

30

×Festulolium

10

200

60

Lolium multiflorum

10

200

60

Lolium perenne

10

200

60

Lolium × boucheanum

10

200

60

Phalaris aquatica

10

100

50

Phleum nodosum

10

50

10

Phleum pratense

10

50

10

Poa annua

10

50

10

Poa nemoralis

10

50

5

Poa palustris

10

50

5

Poa pratensis

10

50

5

Poa trivialis

10

50

5

Trisetum flavescens

10

50

5

Fabaceae (Leguminosae)

Galega orientalis

10

250

200

Hedysarum coronarium

plod

10

1 000

300

osivo

10

400

120

Lotus corniculatus

10

200

30

Lupinus albus

30

1 000

1 000

Lupinus angustifolius

30

1 000

1 000

Lupinus luteus

30

1 000

1 000

Medicago lupulina

10

300

50

Medicago sativa

10

300

50

Medicago × varia

10

300

50

Onobrychis viciifolia:

plod

10

600

600

osivo

10

400

400

Pisum sativum

30

1 000

1 000

Trifolium alexandrinum

10

400

60

Trifolium hybridum

10

200

20

Trifolium incarnatum

10

500

80

Trifolium pratense

10

300

50

Trifolium repens

10

200

20

Trifolium resupinatum

10

200

20

Trigonella foenum-graecum

10

500

450

Vicia faba

30

1 000

1 000

Vicia pannonica

30

1 000

1 000

Vicia sativa

30

1 000

1 000

Vicia villosa

30

1 000

1 000

Iné druhy

Brassica napus var. napobrassica

10

200

100

Brassica oleracea convar. acephala

10

200

100

Phacelia tanacetifolia

10

300

40

Raphanus sativus var. oleiformis

10

300

300

Maximálna hmotnosť dávky sa nesmie prekročiť o viac ako 5 %.

ČASŤ B

Prílohy I, II a III k smernici 66/402/EHS sa nahrádzajú týmto:

PRÍLOHA I

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ PLODINA SPĹŇAŤ

1.   Predplodina porastu nesmie byť v nesúlade s výrobou osiva druhov a odrôd porastu a pestovateľská plocha musí byť dostatočne prostá od takých rastlín, ktoré sa na nej samovoľne vyskytli z predplodiny.

2.   Plodina musí byť v súlade s týmito požiadavkami, pokiaľ ide o vzdialenosti od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie, a najmä, v prípade Sorghum spp., od zdrojov Sorghum halepense:

Plodina

Minimálna vzdialenosť

Phalaris canariensis, Secale cereale iné ako hybridy:

na výrobu základného osiva

300 m

na výrobu certifikovaného osiva

250 m

Sorghum spp.

300 m

xTriticosecale, samoopelivé odrody

na výrobu základného osiva

50 m

na výrobu certifikovaného osiva

20 m

Zea mays

200 m

Tieto vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak existuje dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzím opelením.

3.   Plodina musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu alebo v prípade plodín inbredných línií dostatočnú pravosť a čistotu, pokiaľ ide o jej charakteristiky. V prípade výroby osiva hybridných odrôd sa uvedené ustanovenia vzťahujú aj na charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility alebo obnovenia fertility.

Predovšetkým plodiny Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale iné ako hybridy, Sorghum spp. a Zea mays musia spĺňať tieto iné požiadavky alebo podmienky:

A.

Oryza sativa :

Počet rastlín, o ktorých je zrejmé, že sú divorastúce rastliny alebo červenozrnné rastliny, nesmie prekročiť:

0 pri výrobe základného osiva,

1 na 50 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.

B.

Phalaris canariensis, Secale cereale iné ako hybridy:

Počet rastlín druhov plodiny, o ktorých je zrejmé, že zjavne nepatria k odrode, nesmie prekročiť:

jedna rastlina na 30 m2 pri výrobe základného osiva,

jedna rastlina na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.

C.

Sorghum spp.

a)

Percentuálne množstvo rastlín druhu Sorghum iných ako sú druhy plodín alebo rastliny, o ktorých je zrejmé, že zjavne nepatria k inbrednej línii alebo ku komponentu, nesmie prekročiť:

aa)

pri výrobe základného osiva

i)

v čase kvitnutia: 0,1 %;

ii)

v čase zrelosti: 0,1 %;

bb)

pri výrobe certifikovaného osiva

i)

rastliny otcovského komponentu, ktoré prášia peľ vtedy, keď majú rastliny materského komponentu peľu receptívne blizny: 0,1 %;

ii)

rastliny materského komponentu

v čase kvitnutia: 0,3 %;

v čase zrelosti: 0,1 %;

b)

Pri výrobe certifikovaného osiva hybridných odrôd musia byť splnené tieto ďalšie požiadavky alebo podmienky:

aa)

rastliny otcovského komponentu musia dostatočne prášiť peľ vtedy, keď majú rastliny materského komponentu peľu receptívne blizny;

bb)

vtedy, keď majú rastliny materského komponentu peľu receptívne blizny, percentuálne množstvo rastlín tej zložky, ktoré prášili peľ alebo prášia peľ, nesmie prekročiť 0,1 %.

c)

Plodiny voľne opeľujúcich sa odrôd alebo syntetických odrôd druhu Sorghum spp. musia spĺňať tieto požiadavky: počet rastlín druhu plodiny, o ktorých je zrejmé, že zjavne nepatria k odrode, neprekročí:

jedna rastlina na 30 m2 pri výrobe základného osiva,

jedna rastlina na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva.

D.

Zea mays :

a)

Percentuálne množstvo rastlín, v prípade ktorých je zrejmé, že zjavne nepatria k odrode, inbrednej línii alebo komponentu, nesmie prekročiť:

aa)

pri výrobe základného osiva:

i)

inbredné línie, 0,1 %;

ii)

jednoduchý hybrid, každá zložka, 0,1 %;

iii)

voľne opeľujúce sa odrody, 0,5 %;

bb)

pri výrobe certifikovaného osiva:

i)

zložka hybridných odrôd:

inbredné línie, 0,2 %,

jednoduchý hybrid, 0,2 %,

voľne opeľujúca sa odroda, 1,0 %;

ii)

voľne opeľujúce sa odrody, 1,0 %;

b)

V prípade výroby osiva hybridných odrôd sa musia splniť tieto ďalšie požiadavky alebo podmienky:

aa)

rastliny otcovského komponentu prášia dostatok peľu v čase kvitnutia rastlín materského komponentu;

bb)

ak je to vhodné, uskutoční sa kastrácia;

cc)

vtedy, keď má 5 % alebo viac rastlín materského komponentu peľu receptívne blizny, percentuálny podiel materských komponentov, ktoré prášili peľ alebo prášia peľ, nesmie prekročiť:

1 % pri akejkoľvek úradnej poľnej inšpekcii a

2 % celkovo pri úradných poľných inšpekciách.

Rastliny sa považujú za také, ktoré prášili peľ alebo prášia peľ, ak vo vzdialenosti 50 mm alebo viac od hlavnej osi alebo bočných častí súkvetia z pliev vystúpili tyčinky a prášili peľ alebo prášia peľ.

4.   Hybridy Secale cereale

a)

Plodina musí spĺňať tieto požiadavky, pokiaľ ide o vzdialenosti od susedných zdrojov opelenia, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie.

Plodina

Minimálna vzdialenosť

pri výrobe základného osiva

 

v prípade využitia samčej sterility

1 000 m

v prípade nevyužitia samčej sterility

600 m

pri výrobe certifikovaného osiva

500 m

(b)

Plodina musí mať dostatočnú pravosť a čistotu vzhľadom na charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility.

Predovšetkým musí plodina spĺňať tieto ďalšie požiadavky alebo podmienky:

i)

počet rastlín druhov plodiny, v prípade ktorých je zrejmé, že nepatria k zložke, nesmie prekročiť:

jedna rastlina na 30 m2 pri výrobe základného osiva,

jedna rastlina na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva, táto požiadavka sa uplatňuje pri úradných poľných prehliadkach iba na materský komponent;

ii)

v prípade základného osiva pri využití samčej sterility musí byť úroveň sterility komponentu samčej sterility najmenej 98 %.

c)

Certifikované osivo sa musí prípadne vyrábať v zmiešanom pestovaní materského komponentu samčej sterility s otcovským komponentom, ktorý obnovuje samčiu fertilitu.

5.   Plodiny na výrobu certifikovaného osiva hybridov Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta a samoopelivého xTriticosecale

a)

Plodina musí byť v súlade s týmito požiadavkami, pokiaľ ide o vzdialenosti od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzie opelenie:

minimálna vzdialenosť materského komponentu je 25 m od akejkoľvek inej odrody toho istého druhu okrem plodiny otcovského komponentu,

táto vzdialenosť sa nemusí dodržať, ak existuje dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzím opelením.

b)

Plodina má dostatočnú pravosť a čistotu, pokiaľ ide o charakteristiky komponentov.

Ak sa osivo vyrába pomocou chemickej hybridizačnej látky, plodina musí spĺňať tieto ďalšie požiadavky alebo podmienky:

i)

minimálna odrodová čistota každej zložky je:

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum a Triticum spelta: 99,7 %,

samoopelivé xTriticosecale: 99,0 %;

ii)

minimálna hybridnosť musí byť 95 %. Percentuálny podiel hybridnosti sa hodnotí v súlade so súčasnými medzinárodnými metódami, pokiaľ takéto metódy existujú. V prípadoch, keď sa hybridnosť stanovuje počas skúšok osiva vykonávaných pred certifikáciou, nie je potrebné zopakovať ju počas poľnej inšpekcie.

6.   Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, najmä Ustilaginaceae, sa musia udržiavať na najnižšej možnej úrovni.

7.   Dodržanie uvedených ďalších požiadaviek alebo podmienok sa v prípade základného osiva preverí pri úradných poľných prehliadkach a v prípade certifikovaného osiva buď pri úradných poľných prehliadkach, alebo pri prehliadkach vykonávaných pod úradným dozorom.

Tieto poľné prehliadky sa uskutočnia v súlade s týmito podmienkami:

A.

Podmienky a štádium vývinu plodiny musia umožňovať primerané preverenie.

B.

Počet poľných inšpekcií musí byť najmenej:

a)

v prípade Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale: jedna;

b)

v prípade Sorghum spp. a Zea mays počas obdobia kvitnutia:

aa)

voľne opeľujúce sa odrody: jedna;

bb)

inbredné línie alebo hybridy: tri.

V prípade, že ide o porast, ktorý nasleduje po poraste plodín Sorghum spp. a Zea mays, či už v predchádzajúcom roku, alebo v tom istom roku, uskutoční sa aspoň jedna osobitná poľná prehliadka s cieľom skontrolovať splnenie ustanovení uvedených v bode 1 tejto prílohy.

C.

Veľkosť, počet a rozdelenie častí pestovateľskej plochy, ktoré podliehajú previerke s cieľom preskúmať splnenie ustanovení tejto prílohy, sa určí v súlade s príslušnými metódami.

PRÍLOHA II

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ OSIVO SPĹŇAŤ

1.   Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu alebo, v prípade osiva inbrednej línie, dostatočnú pravosť a čistotu, pokiaľ ide o jeho charakteristiky. V prípade osiva hybridných odrôd sa uvedené ustanovenia vzťahujú aj na charakteristiky komponentov.

Predovšetkým musí osivo druhov vymenovaných ďalej spĺňať tieto ďalšie požiadavky alebo podmienky:

A.

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta iné ako hybridy v každom prípade:

Kategória

Minimálna odrodová čistota

(%)

základné osivo

99,9

certifikované osivo prvej generácie

99,7

certifikované osivo druhej generácie

99,0

Minimálna odrodová čistota sa zisťuje hlavne pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe I.

B.

Samoopelivé odrody xTriticosecale okrem hybridov:

Kategória

Minimálna odrodová čistota

(%)

základné osivo

99,7

certifikované osivo prvej generácie

99,0

certifikované osivo druhej generácie

98,0

Minimálna odrodová čistota sa zisťuje hlavne pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe I.

C.

Hybridy Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta a samoopelivého xTriticosecale:

Minimálna odrodová čistota osiva kategórie certifikované osivo je 90 %. Stanovuje sa pri následných úradných kontrolách uskutočňovaných na vhodnom podiele vzoriek.

D.

Sorghum spp. a Zea mays :

V prípadoch, keď sa na výrobu certifikovaného osiva hybridných odrôd použil materský komponent samčej sterility a otcovský komponent, ktorý nenahrádza samčiu fertilitu, osivo sa musí vyrábať:

buď zmiešaním dávok osiva v pomere vhodnom vzhľadom na odrodu, keď sa na jednej strane použije materský komponent samčej sterility a na druhej strane sa použije materský komponent samčej fertility,

alebo pestovaním materského komponentu samčej sterility a materského komponentu samčej fertility v pomere vhodnom vzhľadom na odrodu. Pomer týchto zložiek sa preveruje pri poľných inšpekciách uskutočňovaných v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe I.

E.

Hybridy Secale cereale

Osivo sa neuzná ako certifikované osivo, pokiaľ sa náležite nezohľadnia výsledky následnej úradnej kontroly, ktorá bola vykonaná počas rastového obdobia osiva prihláseného na certifikáciu, aby sa na základe úradne odobratých vzoriek základného osiva zistilo, či základné osivo splnilo požiadavky na základné osivo ustanovené v tejto smernici vzhľadom na identitu a čistotu, pokiaľ ide o charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility.

2.   Osivo musí spĺňať tieto ďalšie požiadavky alebo podmienky vzhľadom na klíčivosť, analytickú čistotu a obsah semien iných rastlinných druhov:

A.

Tabuľka:

Druh a kategória

Minimálna klíčivosť

(% čistého osiva)

Minimálna analytická čistota

(% hmotnosti)

Maximálny obsah množstva semien iných rastlinných druhov vrátane červených semien Oryza sativa vo vzorke hmotnosti uvedenej v prílohe III stĺpci 4 tabuľky

(spolu na stĺpec)

Iné rastlinné druhy a)

Červené semená Oryza sativa

Ostatné druhy obilnín

Rastlinné druhy iné ako obilniny

Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum

Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago

Panicum spp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základné osivo

85

99

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

certifikované osivo prvej a druhej generácie

85 (d)

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Avena nuda:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základné osivo

75

99

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

certifikované osivo prvej a druhej generácie

75 (d)

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Oryza sativa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základné osivo

80

98

4

1

 

 

 

 

1

certifikované osivo prvej generácie

80

98

10

3

 

 

 

 

3

certifikované osivo druhej generácie

80

98

15

5

 

 

 

 

3

Secale cereale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základné osivo

85

98

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

certifikované osivo

85

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Phalaris canariensis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základné osivo

75

98

4

 

1 (b)

 

0 (c)

 

 

certifikované osivo

75

98

10

 

5

 

0 (c)

 

 

Sorghum spp.

80

98

0

 

 

 

 

 

 

xTriticosecale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

základné osivo

80

98

4

 

1 (b)

3

0 (c)

1

 

certifikované osivo prvej a druhej generácie

80

98

10

 

7

7

0 (c)

3

 

Zea mays

90

98

0

 

 

 

 

 

 

B.

Iné požiadavky alebo podmienky uplatniteľné, pokiaľ je na ne odkaz v tabuľke v bode A oddiele 2 tejto prílohy:

a)

Maximálny obsah semien stanovený v stĺpci 4 zahŕňa aj semená druhov uvedených v stĺpcoch 5 až 10.

b)

Druhé semeno sa nepovažuje za nežiaducu prímes, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje žiadne semená iných druhov obilnín.

c)

Prítomnosť jedného semena Avena fatua, Avena sterilis alebo Lolium temulentum vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za nežiaducu prímes, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje žiadne semená týchto druhov.

d)

V prípade odrôd Hordeum vulgare (jačmeň nahý) je požadovaná minimálna klíčivosť znížená na 75 % čistého osiva. Úradná náveska musí obsahovať slová „Minimálna klíčivosť 75 %“.

3.   Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, sa smú vyskytovať len na najnižšej možnej úrovni.

Osivo musí predovšetkým spĺňať tieto požiadavky vzhľadom na Claviceps purpurea (maximálny počet sklerócií alebo fragmentov sklerócií vo vzorke s hmotnosťou uvedenou v stĺpci 3 prílohy III).

Kategória

Claviceps purpurea

Obilniny iné ako hybridy Secale cereale:

 

základné osivo

1

certifikované osivo

3

Hybridy Secale cereale:

 

základné osivo

1

certifikované osivo

4 (1)

PRÍLOHA III

HMOTNOSŤ DÁVKY A VZORKY

Druh

Maximálna hmotnosť dávky

(v tonách)

Minimálna hmotnosť vzorky, ktorá sa má odobrať z dávky

(v gramoch)

Hmotnosť vzorky na stanovenie množstva uvedeného v prílohe II bode 2 bode A stĺpcoch 4 až 10 tabuľky a v prílohe II bode 3

(v gramoch)

1

2

3

4

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale

30

1 000

500

Phalaris canariensis

10

400

200

Oryza sativa

30

500

500

Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

30

1 000

900

Sorghum sudanense

10

1 000

900

Zea mays, základné osivo inbredných línií

40

250

250

Zea mays, základné osivo iných ako inbredných línií; certifikované osivo

40

1 000

1 000

Maximálna hmotnosť dávky sa nesmie prekročiť o viac ako 5 %.

ČASŤ C

Prílohy II a III k smernici 2002/55/ES sa menia a dopĺňajú takto:

1.

Do bodu 3 prílohy II sa pridáva tento bod:

„c)

Iné požiadavky alebo podmienky uplatniteľné, pokiaľ je na ne odkaz v tabuľke v písmene a):

V prípade odrôd Zea mays (sladká kukurica – veľmi sladké druhy) je požadovaná minimálna klíčivosť znížená na 80 % čistého osiva. Úradná náveska prípadne náveska dodávateľa musí obsahovať slová ‚minimálna klíčivosť 80 %‘.“

2.

V bode 1 prílohy III sa písmená a) a b) nahrádzajú týmto:

„a)

osivo Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum a Vicia faba – 30 ton;

b)

osivo minimálne veľkosti pšeničného zrna, iné ako Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum a Vicia faba – 20 ton.“

ČASŤ D

Prílohy I, II a III k smernici 2002/57/ES sa nahrádzajú týmto:

PRÍLOHA I

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ PORAST SPĹŇAŤ

1.   Predplodina porastu nesmie byť v nesúlade s výrobou osiva druhov a odrôd porastu a pestovateľská plocha musí byť dostatočne prostá od takých rastlín, ktoré sa na nej samovoľne vyskytli z predplodiny.

V prípade hybridov Brassica napus sa plodina nesmie pestovať na pozemku, na ktorom boli v posledných piatich rokoch pestované rastliny Brassicaceae (Cruciferae).

2.   Plodina musí byť v súlade s týmito požiadavkami, pokiaľ ide o vzdialenosti od susedných zdrojov peľu, ktoré môžu mať za následok nežiaduce cudzoopelenie:

Plodina

Minimálna vzdialenosť

Brassica spp. okrem Brassica napus, Cannabis sativa okrem jednodomého Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. okrem hybridov Gossypium hirsutum a/alebo Gossypium barbadense, Sinapis alba:

 

na výrobu základného osiva

400 m

na výrobu certifikovaného osiva

200 m

Brassica napus:

 

na výrobu základného osiva odrôd iných ako hybridy

200 m

na výrobu základného osiva hybridov

500 m

na výrobu certifikovaného osiva odrôd iných ako hybridy

100 m

na výrobu certifikovaného osiva hybridov

300 m

Cannabis sativa, jednodomé Cannabis sativa:

 

na výrobu základného osiva

5 000 m

na výrobu certifikovaného osiva

1 000 m

Helianthus annuus:

 

na výrobu základného osiva hybridov

1 500 m

na výrobu základného osiva odrôd iných ako hybridy

750 m

na výrobu certifikovaného osiva

500 m

Gossypium hirsutum a/alebo Gossypium barbadense:

 

na výrobu základného osiva rodičovských línií Gossypium hirsutum,

100 m

na výrobu základného osiva rodičovských línií Gossypium barbadense,

200 m

na výrobu certifikovaného osiva nehybridných odrôd a intrašpecifických hybridov Gossypium hirsutum vyrobených bez cytoplazmatickej samčej sterility (CMS)

30 m

na výrobu certifikovaného osiva intrašpecifických hybridov Gossypium hirsutum vyrobených s CMS

800 m

na výrobu certifikovaného osiva nehybridných odrôd a intrašpecifických hybridov Gossypium barbadense vyrobených bez CMS

150 m

na výrobu certifikovaného osiva intrašpecifických hybridov Gossypium barbadense vyrobených s CMS

800 m

na výrobu základného osiva stálych intrašpecifických hybridov Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense

200 m

na výrobu certifikovaného osiva stálych intrašpecifických hybridov Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense a hybridov vyrobených bez CMS

150 m

na výrobu certifikovaného hybridov Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense vyrobených s CMS

800 m

Tieto vzdialenosti sa nemusia dodržať, ak existuje dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzím opelením.

3.   Plodina musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu alebo v prípade plodín inbredných línií dostatočnú pravosť a čistotu, pokiaľ ide o jej charakteristiky.

V prípade výroby osiva hybridných odrôd sa uvedené ustanovenia vzťahujú aj na charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility alebo obnovenia fertility.

Predovšetkým plodiny Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. a hybridy Helianthus annuus a Brassica napus musia spĺňať ďalšie požiadavky alebo podmienky:

A.

Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi a Gossypium spp. okrem hybridov:

odrodové prímesi, o ktorých je zrejmé, že zjavne nepatria k odrode, nesmú prekročiť počet:

jedna rastlina na 30 m2 pri výrobe základného osiva,

jedna rastlina na 10 m2 pri výrobe certifikovaného osiva;

B.

Hybridy Helianthus annuus:

a)

percentuálne množstvo rastlín, o ktorých je zrejmé, že zjavne nepatria k inbrednej línii alebo ku komponentu, nesmie neprekročiť:

aa)

pri výrobe základného osiva:

 

i)

inbredné línie

0,2 %

ii)

jednoduché hybridy:

 

samčí rodič, rastliny, ktoré prášia peľ, zatiaľ čo 2 % alebo viacsamičích rastlín má peľu receptívne kvety

0,2 %

samičí rodič

0,5 %

bb)

pri výrobe certifikovaného osiva:

 

otcovský komponent, rastliny, ktoré prášia peľ, zatiaľ čo 5 % alebo viac samičích rastlín má peľu receptívne blizny

0,5 %

materský komponent

1,0 %

b)

V prípade výroby osiva hybridných odrôd sa majú splniť tieto ďalšie požiadavky alebo podmienky:

aa)

rastliny otcovského komponentu musia prášiť dostatok peľu v čase kvitnutia rastlín samičieho komponentu;

bb)

ak majú rastliny materského komponentu peľu receptívne blizny, percentuálne množstvo rastlín materského komponentu, ktoré prášili alebo prášia peľ, nesmie prekročiť 0,5 %;

cc)

pri výrobe základného osiva nesmie celkové percentuálne množstvo rastlín materského komponentu, o ktorých je zrejmé, že nepatria ku komponentu a ktoré prášili alebo prášia peľ, prekročiť 0,5 %;

dd)

pokiaľ podmienku uvedenú v prílohe II oddiele I odseku 2 nemožno splniť, musia sa splniť tieto podmienky: komponent so samčou sterilitou sa použije na výrobu certifikovaného osiva pri použití otcovského komponentu, ktorý obsahuje osobitnú obnovujúcu líniu alebo línie, takže najmenej jedna tretina rastlín pestovaných z výsledného hybridu produkuje peľ, ktorý sa zo všetkých stránok javí ako normálny.

C.

Hybridy Brassica napus vyrobené s použitím samčej sterility:

a)

Percentuálne množstvo rastlín, o ktorých je zrejmé, že nepatria k inbrednej línii alebo ku komponentu, nesmie prekročiť:

aa)   

pri výrobe základného osiva

i)

inbredné línie

0,1 %

ii)   

jednoduché hybridy

otcovský komponent

0,1 %

materský komponent

0,2 %

bb)   

pri výrobe certifikovaného osiva

otcovský komponent

0,3 %

materský komponent

1,0 %

b)

Pri výrobe základného osiva musí byť samčia sterilita minimálne 99 % a pri výrobe certifikovaného osiva 98 %. Úroveň samčej sterility sa posúdi preskúmaním kvetov so zreteľom na neprítomnosť fertilných tyčiniek.

D.

Hybridy Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense:

a)

v prípade plodín na výrobu základného osiva rodičovských línií Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense je minimálna odrodová čistota tak samičej, ako aj samčej rodičovskej línie 99,8 %, keď 5 % alebo viac rastlín vyrábajúcich osivo má peľu receptívne kvety. Úroveň samčej sterility rodičovskej línie vyrábajúcej osivo sa posúdi preskúmaním kvetov so zreteľom na prítomnosť sterilných tyčiniek, pričom nesmie byť nižšia ako 99,9 %;

b)

v prípade plodín na výrobu certifikovaného osiva hybridov odrôd Gossypium hirsutum a/alebo Gossypium barbadense je minimálna odrodová čistota tak rodiča vyrábajúceho osivo, ako aj línie rodiča opeľovača 99,5 % v čase, keď 5 % alebo viac rastlín vyrábajúcich osivo má peľu receptívne kvety. Úroveň samčej sterility rodičovskej línie vyrábajúcej osivo sa musí posúdiť preskúmaním kvetov so zreteľom na prítomnosť sterilných tyčiniek, pričom nesmie byť nižšia ako 99,7 %.

4.   Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, sa musia udržiavať na najnižšej možnej úrovni. V prípade Glycine max je táto podmienka uplatniteľná najmä na organizmy Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora a var. sojae, Phialophora gregata a Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5.   Splnenie uvedených ďalších požiadaviek alebo podmienok sa v prípade základného osiva preskúma pri úradných poľných prehliadkach a v prípade certifikovaného osiva buď pri úradných poľných prehliadkach, alebo pri prehliadkach uskutočňovaných pod úradným dohľadom. Tieto poľné prehliadky sa uskutočnia v súlade s týmito podmienkami:

A.

Stav a štádium vývinu plodiny musia umožňovať dostatočné preverenie.

B.

V prípadoch iných plodín, ako sú hybridy Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum a Gossypium barbadense, sa musí vykonať aspoň jedna prehliadka.

V prípade hybridov Helianthus annuus sa musia vykonať aspoň dve prehliadky.

V prípade hybridov Brassica napus sa musia vykonať aspoň tri prehliadky: prvá sa musí uskutočniť pred kvitnutím, druhá na začiatku kvitnutia a tretia na konci kvitnutia.

V prípade hybridov Gossypium hirsutum a/alebo Gossypium barbadense sa musia uskutočniť aspoň tri prehliadky: prvá sa musí uskutočniť na začiatku kvitnutia, druhá pred koncom kvitnutia a tretia na konci kvitnutia, podľa potreby po odstránení rastlín rodiča opeľovača.

C.

Veľkosť, počet a rozdelenie častí pestovateľskej plochy, ktoré podliehajú previerke s cieľom preskúmať splnenie ustanovení tejto prílohy, sa určí v súlade s príslušnými metódami.

ANNEX II

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPĹŇAŤ OSIVO

I.   ZÁKLADNÉ A CERTIFIKOVANÉ OSIVO

1.   Osivo musí mať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. Predovšetkým musí osivo druhov vymenovaných ďalej spĺňať tieto požiadavky alebo podmienky:

Druh a kategória

Minimálna odrodová čistota

(%)

Arachis hypogaea:

 

základné osivo

99,7

certifikované osivo

99,5

Brassica napus iná ako hybridy, okrem odrôd určených výhradne na kŕmne účely, Brassica rapa, okrem odrôd určených výhradne na kŕmne účely

 

základné osivo

99,9

certifikované osivo

99,7

Brassica napus spp. iná ako hybridy, odrody určené výhradne na kŕmne účely, Brassica rapa, odrody určené výhradne na kŕmne účely, Helianthus annuus iné ako hybridné odrody vrátane ich zložiek, Sinapis alba:

 

základné osivo

99,7

certifikované osivo

99,0

Glycine max:

 

základné osivo

99,5

certifikované osivo

99,0

Linum usitatissimum:

 

základné osivo

99,7

certifikované osivo prvej generácie

98,0

certifikované osivo druhej a tretej generácia

97,5

Papaver somniferum:

 

základné osivo

99,0

certifikované osivo

98,0

Minimálna odrodová čistota sa zisťuje spravidla pri poľných prehliadkach uskutočňovaných v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe I.

2.   V prípade hybridov Brassica napus vyrobených s použitím samčej sterility musí osivo spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené v písmenách a) až d).

a)

Osivo musí mať dostatočnú pravosť a čistotu, pokiaľ ide o odrodové charakteristiky jeho zložiek vrátane samčej sterility alebo obnovenia fertility.

b)

Minimálna odrodová čistota osiva je:

základné osivo, materský komponent

99,0 %

základné osivo, otcovský komponent

99,9 %

certifikované osivo

90,0 %

c)

Osivo nesmie byť uznané ako certifikované osivo, pokiaľ sa patrične nezohľadnia výsledky následných úradných kontrol na políčkach zo vzoriek základného osiva úradne odobratých a vykonaných počas obdobia pestovania osiva predloženého na certifikáciu ako certifikovaného osiva, aby sa potvrdilo, či základné osivo spĺňa požiadavky na základné osivo stanovené so zreteľom na pravosť odrody, pokiaľ ide o charakteristiky komponentov vrátane samčej sterility, a požiadavky pre základné osivo stanovené so zreteľom na minimálnu odrodovú čistotu uvedené v písmene b).

V prípade základného osiva hybridov možno odrodovú čistotu posúdiť vhodnými biochemickými metódami.

d)

Splnenie požiadaviek na minimálnu odrodovú čistotu uvedenú v písmene b), pokiaľ ide o certifikované osivo hybridov, musí byť monitorované následnými úradnými kontrolami v primeranom množstve z úradne odobraných vzoriek. Môžu sa použiť vhodné biochemické metódy.

3.   Pokiaľ požiadavku uvedenú v prílohe I oddiele 3 bode B písm. b) bode dd) nemožno splniť, musí sa splniť táto podmienka: v prípadoch, keď sa na výrobu certifikovaného osiva hybridov Helianthus annuus použil materský komponent so samčou sterilitou a samčí komponent, ktorý neobnovuje samčiu fertilitu, osivo vyrobené rodičom so samčou sterilitou sa zmieša s osivom, ktoré sa vyrobilo z osiva úplne fertilného rodiča. Pomer osiva rodiča so samčou sterilitou k osivu rodiča so samčou fertilitou nesmie prekročiť pomer dva ku jednej.

4.   Osivo musí spĺňať tieto ďalšie požiadavky alebo podmienky, pokiaľ ide o klíčivosť, analytickú čistotu a obsah semien iných druhov vrátane Orobanche spp.:

A.

Tabuľka:

Druh a kategória

Minimálna klíčivosť

(% čistého osiva)

Analytická čistota

Maximálny obsah semien iných rastlinných druhov vo vzorke hmotnosti uvedenej v prílohe III stĺpci 4 tabuľky

(spolu na stĺpec)

Podmienky týkajúce sa obsahu semien Orobanche

Minimálna analytická čistota

(% hmotnosti)

Maximálny obsah semien iných rastlinných druhov

(% hmotnosti)

Iné rastlinné druhy a)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus raphanistrum

Rumex spp. okrem Rumex acetosella

Alopecurus myosuroides

Lolium remotum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Brassica spp.

základné osivo

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

2

 

 

 

certifikované osivo

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

Cannabis sativa

75

98

30 (b)

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Carthamus tinctorius

75

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

(e)

Carum carvi

70

97

25 (b)

0

0 (c) (d)

10

 

3

 

 

Glycine max

80

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Gossypium spp.

80

98

15

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Helianthus annuus

85

98

5

0

0 (c)

 

 

 

 

 

Linum usitatissimum:

ľan priadny

92

99

15

0

0 (c) (d)

 

 

4

2

 

ľan siaty

85

99

15

0

0 (c) (d)

 

 

4

2

 

Papaver somniferum

80

98

25 (b)

0

0 (c) (d)

 

 

 

 

 

Sinapis alba:

základné osivo

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

2

 

 

 

certifikované osivo

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

 

 

 

B.

Iné požiadavky alebo podmienky uplatniteľné, pokiaľ je na ne odkaz v tabuľke v oddiele I ods. 4 bode A tejto prílohy:

a)

maximálny obsah semien stanovený v stĺpci 5 zahŕňa aj semená druhov uvedených v stĺpcoch 6 až 11;

b)

stanovenie celkového obsahu semien iných rastlinných druhov podľa počtu nie je potrebné vykonať, pokiaľ neexistujú pochybnosti o tom, či boli splnené podmienky ustanovené v stĺpci 5;

c)

stanovenie počtu semien Cuscuta spp. nie je potrebné vykonať, pokiaľ neexistujú pochybnosti o tom, či boli splnené podmienky ustanovené v stĺpci 7;

d)

prítomnosť jedného semena Cuscuta spp. vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka tej istej hmotnosti neobsahuje žiadne semeno Cuscuta spp.;

e)

osivo musí byť bez semien Orobanche spp.; prítomnosť jedného semena Orobanche spp. vo vzorke s hmotnosťou 100 gramov sa však nepovažuje za nečistotu, ak druhá vzorka s hmotnosťou 200 g neobsahuje žiadne semeno Orobanche spp.

5.   Škodlivé organizmy, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, sa musia udržiavať na najnižšej možnej úrovni. Predovšetkým musí osivo spĺňať tieto iné požiadavky alebo podmienky:

A.

Tabuľka:

Druh

Škodlivé organizmy

Maximálne percentuálne množstvo semien kontaminovaných škodlivými organizmami

(spolu na stĺpec)

Sclerotinia sclerotiorum (maximálny počet sclerócií alebo jej fragmentov vo vzorke hmotnosti uvedenej v prílohe III stĺpci 4 tabuľky)

Botrytis spp.

Alternaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletotrichum linicola, Fusarium spp.

Platyedra gossypiella

1

2

3

4

5

Brassica napus

 

 

 

10 (b)

Brassica rapa

 

 

 

5 (b)

Cannabis sativa

5

 

 

 

Gossypium spp.

 

 

1

 

Helianthus annuus

5

 

 

10 (b)

Linum usitatissimum

5

5 (a)

 

 

Sinapis alba

 

 

 

5 (b)

B.

Iné požiadavky alebo podmienky uplatniteľné, pokiaľ je na ne odkaz v tabuľke v oddiele I ods. 5 bode A tejto prílohy:

a)

v prípade Linum usitatissimum – ľan priadny, maximálne percentuálne množstvo semien kontaminovaných Phoma exigua var. linicola nesmie byť viac ako jedno;

b)

stanovenie počtu sklerócií alebo fragmentov sklerócií Sclerotinia sclerotiorum nie je potrebné vykonať, pokiaľ neexistujú pochybnosti o tom, či boli splnené podmienky ustanovené v stĺpci 5 tejto tabuľky.

C.

Osobitné požiadavky alebo iné podmienky uplatniteľné na Glycine max:

a)

pokiaľ ide o Pseudomonas syringae pv. glycinea, maximálny počet podvzoriek kontaminovaných týmto organizmom v rámci vzorky pozostávajúcej minimálne z 5 000 semien na dávku rozdelenej na 5 podvzoriek, nesmie neprekročiť 4;

pokiaľ sa podozrivé kolónie identifikujú vo všetkých piatich podvzorkách, v prípade každej podvzorky možno vykonať vhodné biochemické testy podozrivých kolónií izolovaných na preferenčnom médiu na potvrdenie uvedených požiadaviek alebo podmienok;

b)

pokiaľ ide o Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum, maximálny počet kontaminovaných semien nesmie prekročiť 15 %;

c)

percentuálny podiel hmotnosti inertného materiálu, ako sa definuje v súlade s medzinárodnými metódami testovania, nesmie prekročiť 0,3 %.

V súlade s postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 členské štáty môžu byť oprávnené nevykonávať skúšky so zreteľom na uvedené osobitné požiadavky alebo iné podmienky, pokiaľ na základe predchádzajúcej skúsenosti neexistujú pochybnosti o tom, či boli splnené tieto požiadavky alebo podmienky.

II.   OBCHODNÉ OSIVO

S výnimkou oddielu 1 sa podmienky uvedené v časti I prílohy II uplatňujú na obchodné osivo.

PRÍLOHA III

HMOTNOSŤ DÁVKY A VZORKY

Druh

Maximálna hmotnosť dávky

(v tonách)

Minimálna hmotnosť vzorky, ktorá sa má odobrať z dávky

(v gramoch)

Hmotnosť vzorky na stanovenie množstva uvedeného v prílohe II oddiele I bode 4 bode A stĺpcoch 5 až 11 tabuľky a v prílohe II oddiele I bode 5 bode A stĺpci 5 tabuľky

(v gramoch)

1

2

3

4

Arachis hypogaea

30

1 000

1 000

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Brassica rapa

10

200

70

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Glycine max

30

1 000

1 000

Gossypium spp.

25

1 000

1 000

Helianthus annuus

25

1 000

1 000

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200

Maximálna hmotnosť dávky sa nesmie prekročiť o viac ako 5 %.


(1)  Prítomnosť piatich sklerócií alebo fragmentov sklerócií vo vzorke predpísanej hmotnosti sa považuje za splnenie požiadaviek, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje viac ako štyri sklerócie alebo fragmenty sklerócií.