15.8.2006   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 1198/2006

z 27. júla 2006

o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len „zmluva“), a najmä na jej články 36 a 37,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (3),

keďže:

(1)

Vývoj rybárskej flotily Spoločenstva musí byť regulovaný najmä podľa rozhodnutí, na prijatie ktorých sú Rada a Komisia vyzvané na základe kapitoly II nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu (4).

(2)

Cieľom spoločnej politiky rybného hospodárstva by malo byť zabezpečenie trvalo udržateľného využitia živých vodných zdrojov a akvakultúry v kontexte trvalo udržateľného vývoja, berúc vyváženým spôsobom zreteľ na aspekty životného prostredia, ekonomické a sociálne aspekty.

(3)

Rozsah spoločnej politiky rybného hospodárstva sa rozširuje na ochranu a využitie živých vodných zdrojov a akvakultúry a hospodárenie s nimi, ako aj na spracovanie a uvádzanie produktov rybného hospodárstva a akvakultúry na trh, pokiaľ sa tieto činnosti realizujú na území členských štátov, vo vodách Spoločenstva alebo rybárskymi plavidlami Spoločenstva, alebo štátnymi príslušníkmi členských štátov.

(4)

Podľa článku 33 ods. 2 zmluvy je potrebné brať do úvahy konkrétnu povahu činnosti, ktorá vyplýva zo sociálnej štruktúry tohto odvetvia a zo štrukturálnych a prírodných rozdielov rôznych zainteresovaných regiónov podieľajúcich sa na rybolovných činnostiach.

(5)

Prvok trvalo udržateľného vývoja spoločnej politiky rybného hospodárstva bol integrovaný do pravidiel riadiacich štrukturálne fondy od roku 1993. Jeho vykonávanie by sa malo realizovať v kontexte trvalo udržateľného vývoja prostredníctvom Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (ďalej len EFRH).

(6)

Keďže základný cieľ tohto nariadenia, a to rozvoj spoločnej politiky rybného hospodárstva, nemôžu členské štáty primeraným spôsobom splniť pri štrukturálnych problémoch vo vývoji odvetvia rybného hospodárstva a obmedzeniach finančných zdrojov dostupných členským štátom v rozšírenej Únii, a preto ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva zabezpečením viacročného financovania zameraného na príslušné priority, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(7)

Spoločná politika rybného hospodárstva, a teda aj EFRH, musí obsahovať priority Spoločenstva pre trvalo udržateľný rozvoj, ako boli vymedzené v záveroch zo zasadnutia Európskej rady v Lisabone v dňoch 23. a 24. marca 2000 a v záveroch zo zasadnutia Európskej rady v Göteborgu v dňoch 15. a 16. júna 2001.

(8)

Programovanie by malo zabezpečiť koordináciu EFRH s inými fondmi pre udržateľný vývoj a so štrukturálnymi fondmi a ostatnými fondmi Spoločenstva.

(9)

Činnosti EFRH a operácie, ktoré pomáha financovať, by mali byť zlučiteľné s inými politikami Spoločenstva a mali by byť v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

(10)

Akcie Spoločenstva by mali dopĺňať akciu, ktorú vykonávajú členské štáty, alebo by sa mali snažiť k uvedenej akcii prispievať. S cieľom zabezpečiť významnú pridanú hodnotu malo by sa posilňovať partnerstvo. Takéto partnerstvo prihliada v plnom rozsahu na vnútroštátne predpisy a postupy členských štátov a týka sa regionálnych, miestnych a ostatných verejných orgánov, ako aj iných príslušných orgánov, vrátane tých, ktoré sú zodpovedné za životné prostredie a za podporu rovnosti medzi mužmi a ženami, hospodárskych a sociálnych partnerov a iných príslušných orgánov. Dotknutí partneri by sa mali zapojiť do prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia pomoci.

(11)

Podľa článku 274 zmluvy členské štáty musia spolupracovať s Komisiou, aby zabezpečili súlad so zásadami riadneho finančného riadenia. Na tento účel nariadenie určuje podmienky umožňujúce Komisii vykonávať svoje povinnosti pri plnení všeobecného rozpočtu Európskej únie.

(12)

Ak majú byť činnosti EFRH účinné a transparentné, mali by sa presne definovať povinnosti členských štátov a Spoločenstva. Tieto povinnosti by sa mali určiť pre každú etapu programovania, monitorovania, hodnotenia a kontroly. Bez toho, aby boli dotknuté právomoci zverené Komisii, vykonávanie a kontrola pomoci by mali byť primárnou zodpovednosťou členských štátov.

(13)

Články 2 a 3 zmluvy ustanovujú elimináciu nerovností a podporu rovnosti mužov a žien.

(14)

Komisia by mala vypracovať orientačné rozčlenenie dostupných viazaných rozpočtových prostriedkov prostredníctvom objektívnej a transparentnej metódy s významným sústredením sa na regióny zahrnuté do cieľa Konvergencia.

(15)

Viazané rozpočtové prostriedky dostupné v rámci EFRH by mali byť indexované pre programovanie na paušálnej báze.

(16)

S cieľom posilniť posilňujúci účinok zdrojov Spoločenstva čo najširším uprednostňovaním súkromných zdrojov financovania a aby sa lepšie zohľadňovala ziskovosť operácií, formy pomoci dostupnej z EFRH by sa mali diverzifikovať a sadzby pomoci by sa mali diferencovať s cieľom presadzovať záujem Spoločenstva, podporovať využívanie širokej škály finančných zdrojov a obmedziť príspevok EFRH podnecovaním využívania vhodných foriem pomoci.

(17)

Na účely posilnenia strategického obsahu spoločnej politiky rybného hospodárstva v súlade s prioritami Spoločenstva pre trvalo udržateľný rozvoj rybného hospodárstva a akvakultúry členské štáty by po dialógu s Komisiou mali prijať národný strategický plán pre všetky relevantné aspekty spoločnej politiky rybného hospodárstva.

(18)

S cieľom riešiť potrebu zjednodušovania a decentralizácie programovanie a finančné riadenie by sa mali realizovať iba na úrovni operačného programu a prioritných osí s tým, že v doplnkoch programu a podporných rámcoch Spoločenstva by sa nepokračovalo.

(19)

Systém programovania by sa mal zjednodušiť. Činnosti EFRH by na tento účel mali mať formu jedného operačného programu na jeden členský štát v súlade s jeho vnútroštátnou štruktúrou. Programovanie sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

(20)

Prijatie viacročných plánov obnovy a plánov riadenia Radou je absolútnou prioritou a mali by ho sprevádzať plány prispôsobenia rybolovného úsilia v rámci EFRH.

(21)

Neobnovenie rybolovnej dohody medzi Spoločenstvom a treťou krajinou alebo podstatné zníženie rybolovných možností podľa medzinárodnej dohody alebo iného dohovoru by malo tiež dať podnet na vznik viacročných plánov riadenia rybolovného úsilia zameraných na prispôsobenie rybárskej flotily Spoločenstva novej situácii.

(22)

Malo by sa ustanoviť prispôsobenie rybolovného úsilia v súvislosti s prijatím mimoriadnych opatrení členskými štátmi alebo Komisiou, ako je uvedené v článkoch 7 a 8 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

(23)

Malo by sa ustanoviť aj prispôsobenie rybolovného úsilia v súvislosti s prijatím národných programov vyraďovania, ktoré sú súčasťou záväzkov uvedených v článkoch 11 až 16 nariadenia (ES) č. 2371/2002.

(24)

Rybárska flotila Spoločenstva by sa mala prispôsobiť vhodným a dostupným zdrojom.

(25)

Mala by sa ustanoviť aj podpora investíciám na palube najmä s cieľom vyriešiť potrebu reštrukturalizácie rybárskej flotily tým, že sa vlastníci plavidiel budú podporovať, aby staré motory nahradili novými motormi s rovnakým alebo nižším výkonom.

(26)

Navyše by sa mali stanoviť špecifické ustanovenia, aby sa riešili osobitosti maloobjemového pobrežného rybolovu.

(27)

Na uskutočnenie reštrukturalizácie rybárskych flotíl budú potrebné sprievodné sociálno-ekonomické opatrenia.

(28)

Podrobné pravidlá by sa mali stanoviť pre udeľovanie príspevkov a finančnej kompenzácie rybárom a vlastníkom rybárskych plavidiel v prípadoch dočasného zastavenia rybolovných činností.

(29)

Pre odvetvie rybného hospodárstva je životne dôležité, aby sa dosiahla trvalo udržateľná rovnováha medzi vodnými zdrojmi a ich využívaním s riadnym ohľadom na environmentálne vplyvy. Vhodné opatrenia by sa preto mali prijať nielen na zabezpečenie potravinového reťazca, ale aj pre akvakultúru a spracovateľský priemysel.

(30)

Podrobné pravidlá by sa mali stanoviť pre udeľovanie pomoci akvakultúre, vnútrozemskému rybolovu, spracovaniu produktov rybolovu a akvakultúry a ich uvádzaniu na trh a zabezpečiť, že si tieto odvetvia zachovajú ekonomickú životaschopnosť. Na tento účel je nevyhnutné určiť obmedzené množstvo prioritných cieľov pomoci a zamerať štrukturálnu pomoc pre akvakultúru, spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry a ich uvádzanie na trh na mikropodniky, malé a stredné podniky, pričom sa uprednostnia mikropodniky a malé podniky.

(31)

EFRH by mal podporovať aj opatrenia spoločného záujmu, ktoré majú širší rozsah ako opatrenia zvyčajne vykonávané súkromnými podnikmi.

(32)

Existuje potreba ustanoviť sprievodné opatrenia pre spoločnú politiku v oblasti rybného hospodárstva, najmä zníženie jeho socio-ekonomického vplyvu vykonávaním stratégií miestneho rozvoja pre trvalo udržateľný rozvoj rybolovných oblastí.

(33)

So zreteľom na rôznorodosť situácií a oblastí v Spoločenstve by politika rozvoja pobrežných rybolovných oblastí mala tvoriť súčasť integrovaného prístupu založeného na vhodnej územnej stratégii, mala by byť prispôsobená miestnemu kontextu, mala by byť čo najviac decentralizovaná, mala by uprednostňovať účasť subjektov na pevnine, mala by byť založená na prístupe zdola nahor, umožňovať operácie v malom rozsahu a zabezpečiť podstatnú účasť subjektov súkromnej sféry.

(34)

Prostredníctvom technickej pomoci by EFRH mal poskytnúť podporu hodnoteniam, štúdiám a výmene skúseností, aby sa zjednodušilo vykonávanie operačných programov a podporili sa inovačné prístupy a postupy jednoduchého a transparentného vykonávania.

(35)

Vykonávanie operácií EFRH členskými štátmi prostredníctvom spoločného riadenia by malo poskytovať dostatočné záruky, pokiaľ ide o podrobnosti a kvalitu vykonávania, výsledky operácií a ich vyhodnotenie a riadne finančné riadenie a dohľad nad ním.

(36)

Účinnosť a vplyv operácií EFRH tiež závisí od zlepšeného a dôkladnejšieho hodnotenia. V tomto ohľade by sa mali stanoviť povinnosti členských štátov a Komisie a opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti hodnotenia.

(37)

V záujme dobrého pracovného partnerstva a riadnej podpory pomoci Spoločenstva by sa mali poskytovať čo najširšie informácie a zabezpečovať ich zverejňovanie. Orgány zodpovedné za riadenie pomoci by mali byť zodpovedné za tento aspekt a za informovanie Komisie o prijatých opatreniach.

(38)

Je vhodné určiť stropy pre verejné príspevky na jednu operáciu.

(39)

Je tiež vhodné určiť stropy pre príspevok EFRH vo vzťahu k celkovým verejným výdavkom na jednu prioritnú os.

(40)

S cieľom zaručiť účinné a správne vykonávanie by sa mali stanoviť záväzky členských štátov s ohľadom na systémy riadenia a kontroly, potvrdzovanie výdavkov a predchádzanie nezrovnalostiam a porušeniam práva Spoločenstva, ich zaznamenávanie a nápravu. Pokiaľ ide o riadenie a kontrolu, je potrebné ustanoviť, akým spôsobom členské štáty poskytnú záruku, že tieto systémy sú zavedené a uspokojivo fungujú.

(41)

Členské štáty by mali prijať primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo správne fungovanie systému riadenia a kontroly. Pre každý operačný program by sa mal na tento účel určiť riadiaci orgán, certifikačný orgán a orgán auditu a mali by sa špecifikovať ich povinnosti. Tieto povinnosti by sa mali týkať najmä riadneho finančného vykonávania, organizácie hodnotenia, certifikácie výdavkov, auditu a súladu s právom Spoločenstva. Mali by sa ustanoviť pravidelné stretnutia Komisie a dotknutých vnútroštátnych orgánov na účely monitorovania pomoci.

(42)

Malo by sa určiť, že monitorovací výbor je orgán určený členským štátom na účely zabezpečenia kvality vykonávania operačného programu.

(43)

Ukazovatele a správy o plnení sú pre monitorovanie nevyhnutné a mali by byť lepšie vymedzené, aby spoľahlivo odrážali pokrok a kvalitu vykonávania operačného programu.

(44)

Bez toho, aby boli dotknuté existujúce právomoci Komisie, pokiaľ ide o finančnú kontrolu, mala by sa v tejto oblasti posilniť spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou.

(45)

Pravidlá a postupy, ktorými sa riadia viazané prostriedky a platby, by mali byť zjednodušené, aby sa zabezpečila pravidelnosť toku hotovosti. Zálohová platba vo výške 7 % príspevku z EFRH by pomohla urýchliť vykonávanie operačného programu.

(46)

Okrem pozastavenia platieb v prípade závažného nedostatku zisteného v systémoch riadenia a kontroly by mali existovať aj opatrenia, ktoré delegovanému povoľujúcemu úradníkovi umožnia prerušiť platby, ak existuje dôkaz o závažných nedostatkoch v riadení týchto systémov, alebo ktoré umožnia Komisii odpočítať určitú sumu z platieb, ak príslušný členský štát nevykonal všetky zvyšné opatrenia v nápravnom akčnom pláne.

(47)

Na zabezpečenie riadneho hospodárenia so zdrojmi Spoločenstva by sa mali urobiť zlepšenia v prognózovaní a realizácii výdavkov. Na tento účel by členské štáty mali pravidelne posielať Komisii svoje prognózy týkajúce sa využívania zdrojov Spoločenstva a akékoľvek zdržania finančnej realizácie by mali podnietiť spätné vyplatenie zálohových platieb a automatické zrušenie viazaných prostriedkov.

(48)

Mali by sa zjednodušiť postupy ukončenia, ktoré by mali tým členským štátom, ktoré si to želajú, ponúknuť možnosť podľa nimi zvoleného harmonogramu čiastočne ukončiť ich operačné programy týkajúce sa dokončených operácií. Mal by sa ustanoviť príslušný rámec na takéto ukončovania.

(49)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (5), podľa riadiaceho postupu ustanoveného v článku 4 uvedeného rozhodnutia. V niektorých prípadoch a pre efektívnosť je však najvhodnejším postupom konzultačný postup ustanovený v článku 3 uvedeného rozhodnutia.

(50)

Mali by sa stanoviť podrobné prechodné ustanovenia, ktoré by umožnili prípravu nového programovania ihneď po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a ktoré by zabezpečili, aby pomoc členským štátom nebola prerušená počas prípravy operačného programu v súlade s týmto nariadením,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

CIELE A VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ POMOCI

KAPITOLA I

Rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky fond pre rybné hospodárstvo (ďalej len „EFRH“) a vymedzuje rámec pomoci Spoločenstva pre trvalo udržateľný rozvoj odvetvia rybného hospodárstva, rybolovných oblastí a vnútrozemského rybolovu.

Článok 2

Územná pôsobnosť

1.   Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sa uplatňujú na celom území Spoločenstva.

2.   Odchylne od odseku 1 pre pomoc poskytovanú podľa kapitoly IV hlavy IV, týkajúcu sa trvalo udržateľného rozvoja rybolovných oblastí, členské štáty vyberú oprávnené oblasti na základe kritérií ustanovených v článku 43 ods. 3 a 4.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„odvetvie rybného hospodárstva“: hospodárske odvetvie zahŕňajúce všetky činnosti spojené s produkciou, spracovaním a uvádzaním produktov rybolovu a akvakultúry na trh;

b)

„rybár“: akákoľvek osoba zúčastnená na profesionálnom rybolove na palube funkčného rybárskeho plavidla, ako ho uznáva členský štát;

c)

„rybárske plavidlo“: akékoľvek plavidlo v zmysle článku 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 2371/2002;

d)

„akvakultúra“: chov alebo kultivácia vodných organizmov pomocou techník vytvorených na zvýšenie produkcie príslušných organizmov nad prirodzenú kapacitu životného prostredia; organizmy zostávajú majetkom fyzickej alebo právnickej osoby počas celého obdobia chovu alebo kultivácie až po výlov a vrátane neho;

e)

„rybolovná oblasť“: oblasť s pobrežím mora alebo jazera, alebo vrátane rybníkov, alebo ústia rieky a s významnou úrovňou zamestnanosti v odvetví rybného hospodárstva;

f)

„mikropodnik, malý a stredný podnik“: mikropodnik, malý alebo stredný podnik, ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003, ktoré sa týka vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov (6);

g)

„operačný program“: samostatný dokument vypracovaný členským štátom a schválený Komisiou, ktorý obsahuje súvislý súbor prioritných osí, ktoré sa dosahujú pomocou z EFRH;

h)

„programovanie“: proces organizovania, rozhodovania a financovania v niekoľkých etapách, zameraný na viacročné vykonávanie jednotnej akcie Spoločenstvom a členskými štátmi na účely dosiahnutia prioritných cieľov EFRH;

i)

„prioritná os“: jedna z priorít v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich opatrení s konkrétnymi merateľnými cieľmi;

j)

„opatrenie“: súbor operácií zameraných na vykonávanie prioritnej osi;

k)

„operácia“: projekt vybraný podľa kritérií stanovených monitorovacím výborom a vykonávaný jedným alebo viacerými prijímateľmi, ktorý umožňuje dosiahnutie cieľov prioritnej osi, s ktorou súvisí;

l)

„prijímateľ“: fyzická alebo právnická osoba, ktorá je konečným príjemcom verejnej pomoci;

m)

„verejné výdavky“: akékoľvek verejné príspevky na financovanie operácií, ktoré pochádzajú z rozpočtu štátu, regionálnych alebo miestnych orgánov, Európskeho spoločenstva, a akékoľvek podobné výdavky. Akýkoľvek príspevok na financovanie operácií, ktorý pochádza z rozpočtu verejnoprávnych orgánov alebo združení jedného alebo viacerých regionálnych alebo miestnych orgánov alebo verejnoprávnych orgánov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (7), sa považuje za verejný príspevok;

n)

„cieľ Konvergencia“: cieľ akcie pre najmenej rozvinuté členské štáty a regióny podľa nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 (8), ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;

o)

„oblasť mimo cieľa Konvergencia“: cieľ, ktorý sa vzťahuje na členské štáty a regióny, ktoré nie sú oprávnené v rámci cieľa Konvergencia, ako je vymedzený v písmene n);

p)

„sprostredkovateľský orgán“: akýkoľvek verejný alebo súkromný orgán alebo služba, ktorý koná pod vedením riadiaceho alebo certifikačného orgánu alebo ktorý vykonáva povinnosti v mene takéhoto orgánu vo vzťahu k prijímateľom vykonávajúcim operácie;

q)

„nezrovnalosť“: akékoľvek porušenie ustanovení práva Spoločenstva, ktoré vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie všeobecného rozpočtu Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu neoprávnenou výdavkovou položkou.

KAPITOLA II

Ciele a poslanie

Článok 4

Ciele

Pomoc z EFRH je určená:

a)

na podporu spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, aby sa zabezpečilo využívanie živých vodných zdrojov, a na podporu akvakultúry, aby sa zabezpečila trvalá udržateľnosť z hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho hľadiska;

b)

na podporu trvalo udržateľnej rovnováhy medzi zdrojmi a rybolovnou kapacitou rybárskej flotily Spoločenstva;

c)

na podporu trvalo udržateľného rozvoja vnútrozemského rybolovu;

d)

na posilnenie konkurencieschopnosti operačných štruktúr a na rozvoj ekonomicky životaschopných podnikov v odvetví rybného hospodárstva;

e)

na podporu ochrany a zlepšenia životného prostredia a prírodných zdrojov, keď sa týkajú odvetvia rybného hospodárstva;

f)

na podporu trvalo udržateľného rozvoja a zlepšenia kvality života v oblastiach s činnosťami v odvetví rybného hospodárstva;

g)

na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami pri rozvoji odvetvia rybného hospodárstva a rybolovných oblastí.

Článok 5

Poslanie

Podporu odvetviu rybného hospodárstva poskytuje EFRH. Opatrenia vykonávané podľa tohto nariadenia prispievajú k dosiahnutiu všeobecných cieľov ustanovených v článku 33 zmluvy a cieľov vymedzených v rámci spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Tie v prípade potreby sprevádzajú a dopĺňajú ostatné nástroje a politiky Spoločenstva.

KAPITOLA III

Zásady pomoci

Článok 6

Doplnkovosť, zhoda a súlad

1.   EFRH poskytne pomoc, ktorá dopĺňa vnútroštátne, regionálne a miestne akcie a začleňuje do nich priority Spoločenstva.

2.   Komisia a členské štáty zabezpečia, aby pomoc z EFRH bola v súlade s politikami, prioritami a činnosťami Spoločenstva a dopĺňala ostatné finančné nástroje Spoločenstva. Táto zhoda a doplnkovosť sa prejaví najmä v operačnom programe.

3.   Operácie financované z EFRH sú v súlade s ustanoveniami zmluvy a aktov prijatých na jej základe.

4.   Komisia a členské štáty v súlade so svojimi príslušnými povinnosťami zabezpečila koordináciu medzi pomocou z EFRH a z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), zriadených nariadením Rady (ES) č. 1290/2005 (9), Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF), Kohézneho fondu a z iných finančných nástrojov Spoločenstva.

5.   Operácie financované z EFRH nezvýšia rybolovné úsilie.

Článok 7

Štátna pomoc

1.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, na pomoc poskytovanú členskými štátmi v prospech podnikov v odvetví rybného hospodárstva sa vzťahujú články 87, 88 a 89 zmluvy.

2.   Články 87, 88 a 89 zmluvy sa nevzťahujú na finančné príspevky členských štátov na operácie spolufinancované EFRH a ustanovené ako súčasť operačného programu.

3.   Na vnútroštátne ustanovenia, ktorými sa zriaďuje financovanie z verejných prostriedkov prekračujúce ustanovenia tohto nariadenia o finančných príspevkoch, ustanovené v odseku 2, sa ako na celok vzťahuje odsek 1.

Článok 8

Partnerstvo

1.   Ciele EFRH sa napĺňajú v rámci úzkej spolupráce (ďalej len „partnerstvo“) medzi Komisiou a členským štátom. Členské štáty organizujú v súlade s vnútroštátnymi predpismi a postupmi partnerstvo so subjektmi a orgánmi, ktoré určia, ako sú napríklad:

a)

príslušné regionálne, miestne a iné verejné orgány;

b)

hospodárski a sociálni partneri;

c)

akýkoľvek iný vhodný orgán.

2.   Členské štáty široko a účinne zapoja všetky vhodné orgány v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a postupmi, pričom zohľadnia potrebu podporiť rovnosť medzi mužmi a ženami a trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom integrácie požiadaviek ochrany a zlepšovania životného prostredia.

3.   Partnerstvo sa uskutočňuje v plnom súlade s príslušnými inštitucionálnymi, zákonnými a finančnými právomocami každej kategórie partnerov vymedzenej v odseku 1.

4.   Partnerstvo zahŕňa prípravu, vykonávanie, monitorovanie a hodnotenie operačného programu. Členské štáty zapoja všetkých príslušných partnerov do rôznych etáp programovania v rámci lehoty stanovenej pre jednotlivé etapy.

5.   Každý členský štát organizuje konzultácie o národnom strategickom pláne podľa podrobných opatrení, ktoré považuje za najvhodnejšie.

Článok 9

Proporcionalita

1.   Vykonávanie operačného programu je povinnosťou členského štátu. Táto povinnosť sa vykonáva na príslušnej územnej úrovni v súlade s inštitucionálnym usporiadaním každého členského štátu a týmto nariadením.

2.   Prostriedky, ktoré Komisia a členské štáty použijú, sa môžu líšiť v závislosti od celkovej sumy verejných výdavkov pridelenej na operačný program. Tieto odlišnosti sa vzťahujú najmä na prostriedky používané na hodnotenie, kontrolu a účasť Komisie v monitorovacom výbore stanovenom v článku 63, ako aj na výročné správy o vykonávaní operačných programoch.

Článok 10

Spoločné hospodárenie

1.   Rozpočet Spoločenstva pridelený EFRH sa plní v rámci spoločného hospodárenia členských štátov a Komisie v súlade s článkom 53 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (10), s výnimkou technickej pomoci uvedenej v článku 46 ods. 1 tohto nariadenia, ktorú vykonáva Komisia v rámci priameho hospodárenia.

Zásada riadneho finančného riadenia sa uplatňuje v súlade s článkom 48 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

2.   Komisia vykonáva svoje povinnosti pri plnení všeobecného rozpočtu Európskej únii týmito spôsobmi:

a)

Komisia kontroluje existenciu a riadne fungovanie systémov riadenia a kontroly v členských štátoch v súlade s článkami 70 a 73;

b)

Komisia preruší lehotu na platbu alebo pozastaví všetky platby alebo ich časť v súlade s článkami 88 a 89, ak vnútroštátne systémy riadenia a kontroly zlyhajú, a uplatňuje akúkoľvek inú potrebnú finančnú korekciu v súlade s postupmi opísanými v článkoch 98 a 99;

c)

Komisia kontroluje úhradu zálohového financovania a automaticky zruší rozpočtové záväzky v súlade s článkom 81 ods. 2 a článkami 90 až 94.

3.   Na pomoc z EFRH sa vzťahujú ustanovenia hlavy II druhej časti nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

Článok 11

Rovnosť medzi mužmi a ženami

Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa v rôznych etapách realizácie EFRH vrátane navrhovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia podporovala rovnosť medzi mužmi a ženami a zohľadňovanie hľadiska rovnosti pohlaví.

Členské štáty zabezpečia, aby sa podporovali operácie zlepšujúce úlohu žien v odvetví rybného hospodárstva.

KAPITOLA IV

Finančný rámec

Článok 12

Zdroje a sústredenie

1.   Zdroje, ktoré sú k dispozícii na prideľovanie z EFRH na obdobie rokov 2007 až 2013, sú 3 849 miliónov EUR v cenách roku 2004 v súlade s ročným rozpisom stanoveným v prílohe I.

2.   0,8 % zdrojov uvedených v odseku 1 sa vyčlení na technickú pomoc pre Komisiu vymedzenú v článku 46 ods. 1.

3.   Na účely programovania a následného začlenenia do všeobecného rozpočtu Európskej únie sa sumy uvedené v odseku 1 indexujú sadzbou 2 % ročne.

4.   Rozdelenie rozpočtových zdrojov ustanovených v odseku 1 a nepridelených v súlade s odsekom 2 je také, aby sa dosiahlo významné sústredenie na regióny, ktoré sú oprávnené na pomoc v rámci cieľa Konvergencia.

Článok 13

Maximálna úroveň prevodov

1.   Na podporu cieľov primeranej koncentrácie kohézneho financovania na najmenej rozvinuté regióny a členské štáty a zmenšovania rozdielov v priemernej intenzite pomoci na obyvateľa vyplývajúcej z maximálnych limitov je maximálna úroveň prevodu z fondov uvedených v odseku 2 pre jednotlivé členské štáty podľa tohto nariadenia takáto:

pre členské štáty, ktorých priemerný HND na obyvateľa (PPS) za roky 2001 až 2003 je nižší ako 40 % priemeru EÚ 25: 3,7893 % ich HDP,

pre členské štáty, ktorých priemerný HND na obyvateľa (PPS) za roky 2001 až 2003 sa rovná alebo je vyšší ako 40 %, avšak je nižší ako 50 % priemeru EÚ 25: 3,7135 % ich HDP,

pre členské štáty, ktorých priemerný HND na obyvateľa (PPS) za roky 2001 až 2003 sa rovná alebo je vyšší ako 50 %, avšak je nižší ako 55 % priemeru EÚ 25: 3,6188 % ich HDP,

pre členské štáty, ktorých priemerný HND na obyvateľa (PPS) za roky 2001 až 2003 sa rovná alebo je vyšší ako 55 %, avšak je nižší ako 60 % priemeru EÚ 25: 3,5240 % ich HDP,

pre členské štáty, ktorých priemerný HND na obyvateľa (PPS) za roky 2001 až 2003 sa rovná alebo je vyšší ako 60 %, avšak je nižší ako 65 % priemeru EÚ 25: 3,4293 % ich HDP,

pre členské štáty, ktorých priemerný HND na obyvateľa (PPS) za roky 2001 až 2003 sa rovná alebo je vyšší ako 65 %, avšak je nižší ako 70 % priemeru EÚ 25: 3,3346 % ich HDP,

pre členské štáty, ktorých priemerný HND na obyvateľa (PPS) za roky 2001 až 2003 sa rovná alebo je vyšší ako 70 %, avšak je nižší ako 75 % priemeru EÚ 25: 3,2398 % ich HDP,

následne sa maximálna úroveň prevodu znižuje o 0,09 percentuálneho bodu HDP za každý prírastok o 5 percentuálnych bodov priemerného HND na obyvateľa (PPS) v rokoch 2001 až 2003 v porovnaní s priemerom EÚ 25.

2.   Maximálne hodnoty uvedené v odseku 1 zahŕňajú celkové ročné pridelené prostriedky z EFRH pre ktorýkoľvek členský štát podľa tohto nariadenia a z EFRR, ESF a Kohézneho fondu podľa nariadenia (ES) č. 1083/2006 vrátane príspevku z EFRR na financovanie cezhraničnej vetvy nástroja európskeho susedstva a partnerstva a nástroja predvstupovej pomoci a z tej časti EPFRV, ktorá pochádza z Usmerňovacej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu.

3.   Komisia pri svojich výpočtoch HDP vychádza zo štatistík zverejnených v apríli 2005. Jednotlivé národné miery rastu HDP na obdobie rokov 2007 až 2013 podľa projekcií Komisie z apríla 2005 sa uplatňujú na každý členský štát osobitne.

Článok 14

Rozdeľovanie finančných prostriedkov

Komisia vypracuje orientačné ročné rozdelenie podľa členských štátov týkajúce sa viazaných rozpočtových prostriedkov dostupných pre programové obdobie 2007 až 2013, pričom vyčlení podiel prispievajúci k cieľu Konvergencia na základe týchto objektívnych kritérií:

a)

veľkosti odvetvia rybného hospodárstva v členskom štáte;

b)

rozsahu potrebnej úpravy rybolovného úsilia;

c)

úrovne zamestnanosti v odvetví rybného hospodárstva,

pričom zohľadní konkrétne situácie a potreby a rozpočtové prostriedky v minulosti.

HLAVA II

STRATEGICKÝ PRÍSTUP

KAPITOLA I

Národný strategický plán

Článok 15

Národný strategický plán

1.   Každý členský štát prijme po primeranej konzultácii s partnermi národný strategický plán zahŕňajúci odvetvie rybného hospodárstva a predloží ho Komisii najneskôr pri predložení operačného programu.

Národný strategický plán je predmetom dialógu medzi členským štátom a Komisiou.

2.   Národný strategický plán obsahuje, ak je to v prípade členského štátu relevantné, súhrnný opis všetkých aspektov spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a stanovuje priority, ciele, odhad potrebných verejných finančných zdrojov a lehoty na jeho vykonávanie s osobitným zreteľom na:

a)

riadenie a prispôsobovanie rybárskej flotily Spoločenstva, a najmä prispôsobovanie rybolovného úsilia a rybolovnej kapacity na základe vývoja zdrojov rybného hospodárstva, podporu environmentálne vhodných metód rybolovu a trvalo udržateľný rozvoj rybolovných činností;

b)

trvalo udržateľný rozvoj odvetvia akvakultúry;

c)

trvalo udržateľný rozvoj spracovania a uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh;

d)

trvalo udržateľný rozvoj vnútrozemského rybolovu;

e)

trvalo udržateľný rozvoj rybolovných oblastí vrátane kritérií na zameriavanie sa na prioritné oblasti;

f)

konkurencieschopnosť odvetvia rybného hospodárstva vrátane zlepšenia jeho štruktúry, organizácie a pracovného prostredia;

g)

zachovanie ľudských zdrojov v odvetví rybného hospodárstva najmä prostredníctvom skvalitňovania odborných zručností, zabezpečenia trvalo udržateľnej zamestnanosti a zlepšenia postavenia a úlohy žien;

h)

ochranu a zlepšenie vodného životného prostredia súvisiaceho s odvetvím rybného hospodárstva.

3.   Národný strategický plán navyše obsahuje, ak je to v prípade členského štátu relevantné, ďalšie vhodné informácie o prioritách, cieľoch, odhadovaných potrebných verejných finančných zdrojoch a lehotách, najmä pokiaľ ide o stratégiu:

a)

plnenia požiadaviek inšpekcie a kontroly rybolovných činností a zber údajov a informácií o spoločnej politike rybného hospodárstva;

b)

dodávania produktov rybného hospodárstva a rozvoj rybolovných činností mimo vôd Spoločenstva.

KAPITOLA II

Strategické nadviazanie

Článok 16

Strategické rokovania

1.   Do 31. decembra 2011 Komisia zorganizuje rokovania s členskými štátmi na základe písomných informácií, ktoré členské štáty predložili, o obsahu vykonávania národných strategických plánov a pokroku dosiahnutom pri ich vykonávaní s cieľom podporiť výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi.

2.   O výsledku rokovaní uvedených v odseku 1 Komisia informuje Európsky parlament, Radu, Európsky hospodársky a sociálny výbor a Výbor regiónov.

HLAVA III

PROGRAMOVANIE

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia o EFRH

Článok 17

Príprava a schválenie operačného programu

1.   Každý členský štát zostaví operačný program na vykonávanie politík a priorít, ktoré má EFRH spolufinancovať. Operačný program je v súlade s národným strategickým plánom.

2.   Činnosti EFRH sú vo forme jedného operačného programu na jeden členský štát v súlade s jeho vnútroštátnou štruktúrou.

3.   Členský štát zostaví svoj operačný program po dokončení dôkladných konzultácií s regionálnymi, miestnymi, hospodárskymi a sociálnymi partnermi v odvetví rybného hospodárstva a so všetkými ostatnými vhodnými orgánmi v súlade so svojou vnútroštátnou štruktúrou a partnerstvom ustanoveným v článku 8.

4.   Členský štát predloží Komisii návrh operačného programu obsahujúci všetky prvky uvedené v článku 20 v dostatočnom predstihu, aby sa umožnilo jeho prijatie čo najskôr.

5.   Komisia zhodnotí navrhnutý operačný program, aby určila, či prispieva k cieľom stanoveným v článku 4, hlavným zásadám stanoveným v článku 19 a príslušnej časti národného strategického plánu, pričom prihliada na predbežné hodnotenie uvedené v článku 48.

Ak Komisia do dvoch mesiacov od prijatia navrhovaného operačného programu usúdi, že program nie je v súlade s cieľmi stanovenými v článku 4, hlavnými zásadami stanovenými v článku 19 alebo príslušnou časťou národného strategického plánu, môže požiadať členský štát, aby poskytol všetky potrebné dodatočné informácie a prípadne navrhovaný program zodpovedajúcim spôsobom prispôsobil.

6.   Potom členský štát predloží svoj operačný program Komisii, ktorá prijme rozhodnutie o jeho schválení čo najskôr, najneskôr však štyri mesiace po predložení.

Článok 18

Dĺžka trvania a revízia operačného programu

1.   Operačný program sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.

2.   Operačný program možno znova preskúmať, ak sa objavia závažné ťažkosti pri jeho plnení alebo ak dôjde k významným strategickým zmenám, alebo z dôvodov riadneho hospodárenia, a v prípade potreby sa na zvyšok obdobia upraví na podnet členského štátu alebo Komisie po dohode s príslušným členským štátom a po schválení monitorovacím výborom ustanoveným v článku 63.

Revízia zohľadní najmä priebežné hodnotenie, výročné správy o plnení a výročné preskúmania ustanovené v článku 49, článku 67 a v článku 69 a dôležité zmeny spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

3.   Komisia prijme svoje rozhodnutie o žiadostiach o revíziu operačného programu čo najskôr, ale najneskôr dva mesiace po predložení žiadosti členského štátu, za predpokladu, že obsah revidovaného operačného programu je v súlade s článkom 20. Podrobné pravidlá sa vymedzia v súlade s postupom uvedeným v článku 101 ods. 3.

Článok 19

Hlavné zásady operačného programu

Pri príprave operačného programu podľa článku 17 a plnení operačného programu členské štáty vezmú do úvahy tieto hlavné zásady:

a)

súlad so zásadami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a národného strategického plánu s cieľom dosiahnuť predovšetkým stabilnú a trvalú rovnováhu medzi rybolovnou kapacitou a rybolovnými možnosťami;

b)

zlepšenie harmonického, vyváženého a trvalo udržateľného rozvoja hospodárskych činností, pracovných miest a ľudských zdrojov, ako aj ochrany a zlepšovania životného prostredia;

c)

primerané rozdelenie dostupných finančných zdrojov medzi prioritné osi, a najmä, ak je to relevantné, vhodnú úroveň financovania operácií podľa kapitoly I hlavy IV (prioritná os 1: opatrenia na prispôsobenie rybárskej flotily Spoločenstva);

d)

podporu operácií prispievajúcich k lisabonskej stratégii.

Podporujú sa operácie zamerané na podporu trvalo udržateľnej úrovne zamestnanosti v odvetví rybného hospodárstva najmä zlepšením kvality pracovných miest a poskytnutím prístupu mladým ľuďom k tomuto povolaniu a prostredníctvom stimulácie inovácie v celom odvetví;

e)

podporu operácií prispievajúcich k göteborskej stratégii, a najmä tých, ktoré zlepšujú environmentálny rozmer odvetvia rybného hospodárstva.

Podporujú sa operácie zamerané na zníženie vplyvov činností v odvetví rybného hospodárstva na životné prostredie a na podporu environmentálne vhodných výrobných metód;

f)

zlepšenie situácie ľudských zdrojov v odvetví rybného hospodárstva prostredníctvom operácií zameraných na zdokonaľovanie a rozširovanie odborných zručností, rozvoj celoživotného vzdelávania a zlepšovanie pracovných podmienok a bezpečnosti;

g)

podporu operácií s vysokou pridanou hodnotou prostredníctvom rozvoja inovačných kapacít, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň kvality a spĺňajú potreby spotrebiteľov, pokiaľ ide o produkty rybolovu a akvakultúry.

Podporujú sa operácie, ktoré podporujú transparentnosť environmentálne vhodných výrobných metód z hľadiska spotrebiteľov;

h)

prispievanie k lepšiemu zásobovaniu trhu Spoločenstva produktmi rybolovu a akvakultúry a k jeho trvalej udržateľnosti;

i)

podporu operačného programu v rozličných etapách vykonávania, pokiaľ ide o vyváženosť zastúpenia pohlaví v odvetví rybného hospodárstva prostredníctvom operácií zameraných najmä na zníženie segregácie trhu práce založenej na pohlaví;

j)

podporu integrovaného trvalo udržateľného rozvoja rybolovných oblastí posilňovaním prirodzeného potenciálu a zlepšovaním kvality života;

k)

ak je to vhodné, zlepšenie administratívnych kapacít zamerané na dobrú správu spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a účinné vykonávanie operačného programu.

Článok 20

Obsah operačného programu

1.   Operačný program obsahuje:

a)

syntézu stavu oblastí politík oprávnených na podporu z hľadiska silných a slabých stránok;

b)

opis a zdôvodnenie zvolených prioritných osí vzhľadom na príslušnú časť národného strategického plánu a hlavné zásady stanovené v článku 19, ako aj očakávaný vplyv vyplývajúci z predbežného hodnotenia uvedeného v článku 48;

c)

osobitné ciele pre každú prioritnú os. Tieto ciele sa kvantifikujú, ak sa dajú kvantifikovať použitím obmedzeného počtu ukazovateľov, ktoré zohľadňujú zásadu proporcionality. Ukazovatele musia umožňovať meranie pokroku vo vzťahu k pôvodnej situácii a účinnosť osobitných cieľov stanovených pre každú prioritnú os;

d)

súhrnný opis základných opatrení navrhovaných na vykonávanie prioritných osí;

e)

informácie o doplnkovosti s opatreniami v rámci EPFRV, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ak je to relevantné;

f)

finančný plán, ktorý obsahuje dve tabuľky, pričom každá samostatne uvádza, ak je to relevantné, rozpočtové prostriedky vyčlenené pre cieľ Konvergencia a oblasť mimo cieľa Konvergencia:

i)

tabuľku uvádzajúcu na každý rok celkovú pridelenú finančnú sumu, ktorá sa predpokladá ako príspevok z EFRH;

ii)

tabuľku uvádzajúcu na celé programové obdobie a pre každú prioritnú os pridelenú finančnú čiastku, ktorá sa predpokladá z príspevku Spoločenstva a z vnútroštátnych verejných príspevkov, podiel príspevku z EFRH pre každú prioritnú os a sumu pridelenú na technickú pomoc;

g)

vykonávacie ustanovenia pre operačný program vrátane:

i)

vymenovania subjektov stanovených v článku 58 členským štátom;

ii)

opisu hodnotiacich a monitorovacích systémov ustanovených v článku 47, ako aj zloženia monitorovacieho výboru ustanoveného v článku 63;

iii)

informácií o orgáne príslušnom prijímať platby Komisie a o orgáne alebo orgánoch zodpovedných za úhradu platieb prijímateľom;

iv)

vymedzenia postupov na mobilizáciu a obeh finančných tokov, aby sa zaistila ich transparentnosť;

v)

prvkov zameraných na zabezpečenie informácií o operačnom programe a jeho propagácie podľa článku 51;

vi)

opisu postupov dohodnutých medzi Komisiou a členským štátom na výmenu počítačových údajov na účely plnenia platobných, monitorovacích a hodnotiacich požiadaviek ustanovených týmto nariadením;

h)

informácie o uplatňovaní článku 8.

2.   Pre každú z prioritných osí ustanovených v hlave IV členský štát určí vo svojom operačnom programe podmienky a postupy jej uplatňovania. V programe sa najmä jasne uvedie účel každej plánovanej prioritnej osi.

HLAVA IV

PRIORITNÉ OSI

KAPITOLA I

Prioritná os 1: opatrenia prispôsobenia rybárskej flotily Spoločenstva

Článok 21

Rozsah pôsobnosti

Podpora z EFRH zameraná na prispôsobenie rybárskej flotily Spoločenstva sa týka:

a)

verejnej pomoci vlastníkom rybárskych plavidiel a rybárom nepriaznivo ovplyvneným plánmi úpravy rybolovného úsilia, ak sú tieto súčasťou:

i)

plánov obnovy, ako sú uvedené v článku 5 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

ii)

mimoriadnych opatrení, ako sú uvedené v článkoch 7 a 8 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

iii)

neobnovenia rybolovnej dohody medzi Spoločenstvom a treťou krajinou alebo podstatného zníženia rybolovných možností podľa medzinárodnej dohody alebo iného dohovoru;

iv)

plánov hospodárenia, ako sú uvedené v článku 6 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

v)

opatrení, ako sú uvedené v článkoch 9 a 10 nariadenia (ES) č. 2371/2002;

vi)

národných programov vyraďovania ako súčasti povinností ustanovených v článkoch 11 až 16 nariadenia (ES) č. 2371/2002 o prispôsobení kapacity rybárskej flotily Spoločenstva;

b)

verejnej pomoci dočasnému zastaveniu rybolovných činností v súlade s článkom 24 ods. 1 bodom vii);

c)

investícií na palubách rybárskych plavidiel a selektivity v súlade s článkom 25;

d)

verejnej pomoci maloobjemovému pobrežnému rybolovu podľa článku 26;

e)

sociálno-ekonomickej kompenzácie za riadenie flotily podľa článku 27;

f)

verejnej pomoci v rámci záchranných a reštrukturalizačných plánov podľa usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (11).

Článok 22

Obsah plánov úpravy rybolovného úsilia

1.   Každý členský štát stanoví vo svojom národnom strategickom pláne politiku úpravy rybolovného úsilia s cieľom splniť povinnosti ustanovené v článku 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2371/2002. Členský štát prisúdi prioritu financovaniu operácií uvedených v článku 21 písm. a) bode i).

2.   Plány úpravy rybolovného úsilia môžu zahŕňať všetky relevantné opatrenia tejto kapitoly.

3.   V prípadoch ustanovených v článku 21 písm. a) bodoch i), ii) a iv) členské štáty prijmú plány úpravy rybolovného úsilia do šiestich mesiacov odo dňa rozhodnutia Rady alebo Komisie.

V prípadoch stanovených v článku 21 písm. a) bode iii) členské štáty prijmú plány úpravy rybolovného úsilia pre negatívne ovplyvnené rybárske plavidlá a rybárov do šiestich mesiacov od oznámenia Komisiou.

4.   Každý rok členské štáty oznámia vo výročnej a záverečnej správe o plnení uvedenom v článku 67 výsledky dosiahnuté pri vykonávaní plánov úpravy rybolovného úsilia. Výsledky sa budú merať použitím príslušných ukazovateľov vymedzených v operačných programoch.

Článok 23

Verejná pomoc trvalému ukončeniu rybolovných činností

1.   EFRH prispieva na financovanie trvalého ukončenia rybolovných činností rybárskych plavidiel za predpokladu, že takéto zastavenie tvorí súčasť plánu úpravy rybolovného úsilia uvedeného v článku 21 písm. a). Trvalé zastavenie rybárskych činností rybárskych plavidiel sa môže dosiahnuť výhradne:

a)

likvidáciou rybárskeho plavidla;

b)

jeho preradením mimo rybolovu na iné činnosti pod vlajkou členského štátu a registrácie v Spoločenstve;

c)

jeho preradením na účely vytvárania umelých útesov. Členské štáty zabezpečia, aby takýmto operáciám predchádzalo posúdenie vplyvu na životné prostredie a aby prispievali k cieľom uvedeným v článku 38 ods. 2 písm. a).

Verejná pomoc definitívnemu zastaveniu rybolovných činností, vyplácaná vlastníkom rybárskych plavidiel, sa vzťahuje na rybolovnú kapacitu plavidla a prípadne na súvisiacu rybolovnú licenciu.

2.   Trvalé ukončenie rybolovných činností rybárskych plavidiel sa programuje vo forme národných programov vyraďovania, ktorých dĺžka neprekročí dva roky od nadobudnutia ich účinnosti.

3.   S cieľom uľahčiť vykonávanie plánov úpravy rybolovného úsilia členské štáty môžu vyhlásiť verejnú súťaž alebo zverejniť výzvu na predloženie ponúk.

Členské štáty môžu tiež stanoviť úroveň verejnej pomoci, pričom zohľadnia nákladovú efektívnosť na základe objektívnych kritérií, ako je napríklad:

a)

cena rybárskeho plavidla zaznamenaná na vnútroštátnom trhu alebo jeho poistná hodnota;

b)

obrat rybárskeho plavidla;

c)

vek rybárskeho plavidla a jeho tonáž vyjadrená v Gt alebo výkon motora v kW.

Článok 24

Verejná pomoc dočasnému zastaveniu rybolovných činností

1.   EFRH môže prispievať na financovanie opatrení pomoci v prípadoch dočasného zastavenia rybolovných činností v prospech rybárov a vlastníkov rybárskych plavidiel v období rokov 2007 až 2013 najviac počas:

i)

12 mesiacov, ktoré možno predĺžiť až o ďalších 12 mesiacov v kontexte plánov úpravy rybolovného úsilia uvedených v článku 21 písm. a) bode i);

ii)

troch mesiacov v prípade mimoriadnych opatrení členských štátov, ako sú uvedené v článku 8 nariadenia (ES) č. 2371/2002, v kontexte plánov úpravy rybolovného úsilia uvedených v článku 21 písm. a) bode ii);

iii)

šiestich mesiacov v prípade mimoriadnych opatrení Komisie, ako sú uvedené v článku 7 nariadenia (ES) č. 2371/2002, v kontexte plánov úpravy rybolovného úsilia uvedených v článku 21 písm. a) bode ii);

iv)

šiestich mesiacov, ktoré možno predĺžiť až o ďalších šesť mesiacov, v kontexte plánov úpravy rybolovného úsilia uvedených v článku 21 písm. a) bode iii);

v)

ôsmich mesiacov v kontexte plánov úpravy rybolovného úsilia uvedených v článku 21 písm. a) bode iv) a plánov riadenia prijatých na vnútroštátnej úrovni v rámci ochranných opatrení Spoločenstva a ak takéto plány ustanovujú postupné znižovanie rybolovného úsilia;

vi)

troch mesiacov v kontexte záchranných a reštrukturalizačných plánov uvedených v článku 21 písm. f) počas obdobia výmeny motorov;

vii)

šiestich mesiacov v prípade prírodnej katastrofy, uzatvorenia rybolovných oblastí, o ktorom rozhodli členské štáty z dôvodov ochrany verejného zdravia, alebo inej výnimočnej udalosti, ktorá nie je dôsledkom opatrení na ochranu zdrojov.

2.   Finančný príspevok z EFRH na opatrenia uvedené v bodoch i) až vi) odseku 1 nesmie za celé obdobie rokov 2007 až 2013 na jeden členský štát prevýšiť tieto dva prahy: 1 milión EUR alebo 6 % finančnej pomoci Spoločenstva pridelenej odvetviu v dotknutom členskom štáte.

Tieto prahy však možno prekročiť v súlade s postupom uvedeným v článku 101 ods. 3.

3.   Opakované sezónne pozastavenie rybolovu sa pri prideľovaní príspevkov alebo iných platieb podľa tohto nariadenia neberie do úvahy.

Článok 25

Investície na palubách rybárskych plavidiel a do selektivity

1.   EFRH môže prispievať na financovanie zariaďovania a modernizácie rybárskych plavidiel starých najmenej päť rokov iba za podmienok uvedených v tomto článku a v súlade s ustanoveniami kapitoly III nariadenia (ES) č. 2371/2002.

2.   Takéto investície sa môžu týkať zlepšovania bezpečnosti na palube, pracovných podmienok, hygieny, kvality produktov, energetickej efektívnosti a selektivity za predpokladu, že nezvýšia schopnosť plavidiel loviť ryby.

Pomoc sa neposkytuje na stavbu rybárskych plavidiel ani na zväčšovanie skladovacích priestorov na ryby.

3.   EFRH môže prispieť na jednu výmenu motora pre každé plavidlo za predpokladu, že:

a)

v prípade plavidiel vymedzených v článku 26 ods. 1 má nový motor rovnaký alebo nižší výkon ako starý motor;

b)

v prípade plavidiel s celkovou dĺžkou najviac 24 metrov, iných ako plavidlá uvedené v písmene a), má nový motor v porovnaní so starým motorom výkon menší aspoň o 20 %;

c)

v prípade plavidiel s celkovou dĺžkou viac ako 24 metrov, loviacich s vlečnými sieťami, má nový motor v porovnaní so starým motorom výkon menší aspoň o 20 %, na plavidlo sa vzťahuje záchranný a reštrukturalizačný plán uvedený v článku 21 písm. f) a plavidlo prejde na techniku rybolovu, ktorá je menej náročná na palivo.

4.   Zníženie výkonu motora uvedeného v odseku 3 písm. b) a c) možno pre každú kategóriu plavidiel uvedenú v písmenách b) a c) uvedeného odseku dosiahnuť skupinou plavidiel.

5.   Podmienky vykonania operácií ustanovených v odseku 4 možno ustanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 101 ods. 3.

6.   EFRH môže prispievať na financovanie zariaďovania a modernizačných prác:

a)

umožňujúcich, aby sa úlovok, ktorého vyhadzovanie už nie je povolené, mohol uchovávať na palube;

b)

ktoré sú súčasťou projektov týkajúcich sa prípravy alebo skúšania nových technických opatrení počas obmedzeného času, ktorý stanoví Rada alebo Komisia;

c)

určených na zníženie vplyvu rybolovu na nekomerčné druhy;

d)

určených na zníženie vplyvu rybolovu na ekosystémy a morské dno;

e)

určených na ochranu úlovku a výstroja pred dravcami aj zmenami materiálu alebo častí rybárskeho výstroja za predpokladu, že sa tým nezvýši rybolovné úsilie ani sa nenaruší selektivita rybárskeho výstroja a že sa vykonajú všetky primerané opatrenia na predchádzanie fyzickej ujme dravcov.

7.   EFRH môže prispievať na financovanie investícií na dosiahnutie selektivity rybárskeho výstroja zahŕňajúcich najviac dve výmeny rybárskeho výstroja za celé obdobie rokov 2007 až 2013 za predpokladu, že:

a)

príslušné rybárske plavidlo je nepriaznivo ovplyvnené plánom úpravy rybolovného úsilia, ako sa uvádza v článku 21 písm. a) bode i), mení svoju techniku rybolovu alebo prechádza z dotknutej rybolovnej oblasti do inej, v ktorej stav zdrojov umožňuje rybolov,

alebo

b)

nový výstroj je selektívnejší a spĺňa uznávané environmentálne kritériá a postupy, ktoré presahujú existujúce regulačné povinnosti podľa práva Spoločenstva.

8.   EFRH môže prispievať na financovanie zariaďovania a modernizačných prác:

a)

určených na zabezpečenie súladu s novými technickými požiadavkami na selektivitu podľa právnych predpisov Spoločenstva. Pomoc možno udeľovať do dátumu, keď sa takéto požiadavky stanú záväznými, alebo výnimočne na krátke obdobie po tomto dátume, ktorý sa môže určiť príslušným právom Spoločenstva;

b)

určených na zníženie vplyvu rybolovu na nekomerčné druhy.

Článok 26

Maloobjemový pobrežný rybolov

1.   Na účely tohto článku je „maloobjemový pobrežný rybolov“ rybolov uskutočňovaný rybárskymi plavidlami celkovej dĺžky menej ako 12 metrov, nepoužívajúcimi vlečný výstroj, ako je uvedené v tabuľke 3 prílohy I k nariadeniu Komisie (ES) č. 26/2004 z 30. decembra 2003 o registri rybárskej flotily Spoločenstva (12).

2.   Keď EFRH poskytuje financovanie opatrení podľa článku 25 v prospech maloobjemového pobrežného rybolovu, podiel súkromnej finančnej účasti uvedený v skupine 2 v tabuľke prílohy II sa môže znížiť o 20 percentuálnych bodov.

3.   EFRH môže prispievať na financovanie sociálno-ekonomických opatrení na podporu maloobjemového pobrežného rybolovu, ustanovených v článku 27.

4.   EFRH môže prispievať na vyplácanie prémií rybárom a vlastníkom rybárskych plavidiel zapojeným do maloobjemového pobrežného rybolovu s cieľom:

a)

zlepšiť riadenie a kontrolu podmienok prístupu do určitých rybolovných oblastí;

b)

podporiť organizáciu výroby, spracovania a uvádzania produktov rybného hospodárstva na trh;

c)

podnietiť dobrovoľné kroky vedúce k zníženiu rybolovného úsilia s cieľom ochrany zdrojov;

d)

podnietiť využívanie technických inovácií (techniky selektívnejšieho rybolovu presahujúce súčasné regulačné požiadavky podľa práva Spoločenstva alebo inovácie, ktoré ochraňujú výstroj a úlovok pred dravcami), ktoré nezvyšujú rybolovné úsilie;

e)

zlepšovať odborné zručnosti a bezpečnostnú prípravu.

Článok 27

Sociálno-ekonomická kompenzácia za riadenie rybárskej flotily Spoločenstva

1.   EFRH môže prispievať na financovanie sociálno-ekonomických opatrení navrhnutých členskými štátmi pre rybárov nepriaznivo ovplyvnených vývojom rybolovu, ktoré zahŕňajú:

a)

diverzifikáciu činností s cieľom podporiť rast počtu pracovných miest pre rybárov;

b)

zlepšovanie odborných zručností najmä mladých rybárov;

c)

systémy rekvalifikácie v povolaniach mimo morského rybolovu;

d)

predčasný odchod z odvetvia rybného hospodárstva vrátane predčasného odchodu do dôchodku;

e)

neobnoviteľné kompenzácie rybárom, ktorí pracovali na palube plavidla aspoň 12 mesiacov ako rybári, za predpokladu, že rybárske plavidlo, na ktorom prijímatelia pracovali, sa stalo predmetom trvalého ukončenia v zmysle článku 23. Ak sa prijímatelia opäť zamestnajú ako rybári skôr ako jeden rok od prijatia kompenzácie, kompenzácia sa vracia pro rata temporis.

2.   EFRH môže prispievať na individuálne prémie rybárom mladším ako 40 rokov, ktorí sú schopní preukázať, že ako rybári pracujú aspoň päť rokov alebo že majú rovnocennú odbornú prípravu, a ktorí prvýkrát nadobudli úplný alebo čiastočný vlastnícky podiel na rybárskom plavidle vybavenom na morský rybolov s celkovou dĺžkou menšou ako 24 metrov a vo veku od 5 do 30 rokov.

3.   Prémia nesmie prekročiť 15 % nákladov na nadobudnutie vlastníctva alebo sumu 50 000 EUR.

4.   Podmienky stanovené v odseku 1 písm. e) a v odseku 2 možno zmeniť v súlade s postupom uvedeným v článku 101 ods. 3.

KAPITOLA II

Prioritná os 2: akvakultúra, vnútrozemský rybolov, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh

Článok 28

Rozsah opatrení v akvakultúrnej výrobe

1.   Podporu zameranú na akvakultúrnu výrobu možno poskytovať:

a)

opatreniam na výrobné investície do akvakultúry;

b)

akvaenvironmentálnym opatreniam;

c)

opatreniam pre verejné zdravie;

d)

opatreniam pre zdravie zvierat.

2.   Prevod vlastníctva podnikov nie je oprávnený na pomoc Spoločenstva.

3.   Podpora podľa odseku 1 môže prispievať k celoživotnému vzdelávaniu.

4.   Keď sa operácie ustanovené v článkoch 29, 31 a 32 realizujú na účely zabezpečenia dodržiavania noriem podľa práva Spoločenstva pre oblasť životného prostredia, zdravia ľudí alebo zvierat, hygieny alebo pohody zvierat, pomoc sa môže poskytnúť do dňa, v ktorom sa tieto normy stanú pre podniky povinnými.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby existovali primerané mechanizmy na predchádzanie kontraproduktívnym účinkom, najmä riziku vytvorenia nadmernej výrobnej kapacity alebo nepriaznivého vplyvu na politiku ochrany rybolovných zdrojov.

6.   Operáciám ustanoveným v prílohe II k smernici Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (13) sa pomoc poskytne iba vtedy, ak boli poskytnuté informácie ustanovené v prílohe IV k uvedenej smernici.

Článok 29

Opatrenia na výrobné investície do akvakultúry

1.   EFRH môže podporovať investície do výstavby, rozširovania, zariaďovania a modernizácie výrobných prevádzok najmä s cieľom zlepšiť pracovné podmienky a podmienky týkajúce sa hygieny, zdravia ľudí alebo zvierat a kvality výrobkov, znižovania negatívneho vplyvu alebo zlepšovania pozitívnych účinkov na životné prostredie. Investície prispievajú k jednému alebo viacerým z týchto cieľov:

a)

diverzifikácii v prospech nových druhov a produkcia druhov s dobrými trhovými vyhliadkami;

b)

zavedeniue akvakultúrnych metód, ktoré podstatne znižujú negatívny vplyv alebo zlepšujú pozitívne účinky na životné prostredie v porovnaní s bežnou praxou v odvetví akvakultúry;

c)

podpore tradičných akvakultúrnych činností dôležitých pre zachovanie a vývoj hospodárskych i sociálnych štruktúr a životného prostredia;

d)

podpore zakúpeniu zariadenia určeného na ochranu chovov pred dravcami;

e)

zlepšeniu pracovných podmienok a bezpečnosti pracovníkov v akvakultúre.

2.   Investičná pomoc je obmedzená na:

a)

mikropodniky, malé a stredné podniky,

a

b)

podniky, na ktoré sa nevzťahuje z dôvodu vymedzenia pojmu článok 3 písm. f), s menej ako 750 zamestnancami alebo obratom menej ako 200 miliónov EUR.

3.   Odchylne od odseku 2 možno v najvzdialenejších regiónoch a na odľahlých gréckych ostrovoch poskytovať pomoc všetkým podnikom.

4.   Členské štáty zaručia, že sa uprednostnia mikropodniky a malé podniky.

Článok 30

Akvaenvironmentálne opatrenia

1.   EFRH môže podporovať poskytovaním kompenzácie za využívanie akvakultúrnych výrobných metód, ktoré pomáhajú chrániť a zlepšovať životné prostredie a ochraňujú prírodu.

2.   Účelom podpory je podporovať:

a)

formy akvakultúry zahŕňajúce ochranu a zlepšovanie životného prostredia, prírodných zdrojov, genetickej diverzity a správu krajiny a tradičných rysov akvakultúrnych zón;

b)

účasť v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit, vytvorenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 z 19. marca 2001, ktorým sa umožňuje dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (14);

c)

organickú akvakultúru v zmysle nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (15);

d)

trvalo udržateľnú akvakultúru kompatibilnú s osobitnými environmentálnymi obmedzeniami vyplývajúcimi z vymedzenia území sústavy Natura 2000 v súlade so smernicou Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (16).

3.   S cieľom získať kompenzácie podľa tohto článku prijímatelia kompenzácie sa musia zaviazať najmenej na päť rokov na plnenie akvaenvironmentálnych požiadaviek, ktoré prekračujú rámec bežnej správnej akvakultúrnej praxe. Pokiaľ ide o podporu poskytovanú podľa odseku 2 písm. a), environmentálne výhody takýchto záväzkov sa musia preukázať predchádzajúcim posudkom, ktorý vykonajú príslušné orgány určené členským štátom.

4.   Členské štáty vypočítajú kompenzácie na základe jedného alebo viacerých z týchto kritérií:

a)

spôsobená strata príjmov;

b)

dodatočné náklady, ktoré môžu vyplynúť z uplatňovania akvaenvironmentálnych metód;

c)

potreba poskytovať finančnú podporu na uskutočnenie projektu;

d)

osobitné nevýhody alebo investičné náklady na jednotky umiestnené na území sústavy Natura 2000 alebo blízko neho.

5.   Jednorazová kompenzácia sa udeľuje:

a)

podľa odseku 2 písm. a) na základe maximálnej čiastky na hektár oblasti podniku, na ktorý sa vzťahujú akvaenvironmentálne záväzky;

b)

podľa odseku 2 písm. c) maximálne na dva roky počas obdobia prechodu podniku na organickú produkciu;

c)

podľa odseku 2 písm. d) maximálne na dva roky nasledujúce po dni rozhodnutia o zriadení územia sústavy Natura 2000 a iba pre akvakultúrne jednotky, ktoré existovali už pred týmto rozhodnutím.

Článok 31

Opatrenia pre verejné zdravie

EFRH môže prispievať na kompenzácie chovateľom mäkkýšov za dočasné pozastavenie zberu dochovaných mäkkýšov. Kompenzáciu možno poskytnúť, keď kontaminácia mäkkýšov v dôsledku šírenia planktónu produkujúceho toxíny alebo prítomnosti planktónu obsahujúceho biotoxíny zapríčiní pozastavenie zberu z dôvodov ochrany verejného zdravia:

viac ako štyri mesiace nasledujúce po sebe

alebo

keď strata spôsobená v dôsledku pozastavenia zberu prekročí 35 % ročného obratu príslušného podniku, vypočítaného na základe priemerného obratu podniku za predchádzajúce tri roky.

Maximálne trvanie poskytovania takejto kompenzácie je dvanásť mesiacov za celé programové obdobie.

Článok 32

Opatrenia pre zdravie zvierat

EFRH môže prispievať na financovanie kontroly a eradikácie chorôb v akvakultúre za podmienok stanovených v rozhodnutí Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (17).

Článok 33

Vnútrozemský rybolov

1.   Pre potreby tohto článku je „vnútrozemský rybolov“ rybolov, ktorý z komerčných dôvodov vykonávajú plavidlá výhradne vo vnútrozemských vodách alebo iné zariadenia používané na rybolov na ľade.

2.   Podpora pre vnútrozemský rybolov sa môže vzťahovať na investície do výstavby, rozšírenia, zariaďovania a modernizácie zariadení pre vnútrozemský rybolov, najmä pokiaľ ide o zlepšenie bezpečnosti, pracovných podmienok, hygieny, kvality produktov, zdravia ľudí alebo zvierat, zníženie negatívneho alebo dosiahnutie pozitívneho vplyvu na životné prostredie.

Investície na palubách plavidiel možno podporiť v súlade s príslušnými ustanoveniami článku 25.

3.   EFRH môže podporovať preraďovanie plavidiel vykonávajúcich vnútrozemský rybolov na iné činnosti mimo rybolovu. Vnútroštátne orgány vykonajú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa plavidlá, ktoré dostanú pomoc z EFRH na základe tohto odseku, nevracali späť k rybolovu.

4.   Ak sa opatrenia na obnovu druhov vo vnútrozemských vodách ustanovujú v právnom akte Spoločenstva, EFRH môže poskytnúť podporu opatreniam dočasného zastavenia vnútrozemských rybolovných činností rybárov a vlastníkov plavidiel vykonávajúcich rybolov výhradne vo vnútrozemských vodách. Podpora pre dotknuté plavidlo je obmedzená na maximálne celkové obdobie dvanástich mesiacov za celé programové obdobie.

5.   Prevod vlastníctva podnikov nie je oprávnený na pomoc Spoločenstva.

6.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 3 a 4, trvalé ani dočasné zastavenie rybolovných činností a stavba plavidiel vykonávajúcich vnútrozemský rybolov nie sú oprávnené na pomoc.

7.   Investície, ktoré by mohli ohroziť rovnováhu medzi veľkosťou flotily a príslušnými využiteľnými zdrojmi rybolovu, nie sú oprávnené na pomoc.

8.   Riadiaci orgán vykoná všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby plavidlá, ktoré dostanú finančnú pomoc z EFRH na základe tohto článku, naďalej pracovali výhradne vo vnútrozemských vodách.

Článok 34

Investície do spracovania a uvádzania na trh

1.   EFRH môže podporovať investície do spracovania a do uvádzania produktov rybolovu a akvakultúry na trh.

2.   Prevod vlastníctva podnikov nie je oprávnený na pomoc Spoločenstva.

3.   EFRH môže podporovať aj celoživotné vzdelávanie.

4.   Investície nie sú oprávnené na pomoc, ak sa týkajú produktov rybolovu a akvakultúry určených na použitie a spracovanie na iné účely ako na spotrebu pre ľudí, s výnimkou investícií určených výlučne na úpravu, spracovanie a uvádzanie odpadu z produktov rybného hospodárstva a akvakultúry na trh.

5.   Ak sa realizujú operácie na účely zabezpečenia dodržiavania noriem podľa práva Spoločenstva pre oblasť životného prostredia, zdravia ľudí alebo zvierat, hygieny alebo pohody zvierat, pomoc sa môže poskytnúť do dňa, v ktorom sa tieto normy stanú pre podniky povinnými.

Článok 35

Oprávnené opatrenia spracovania a uvádzania na trh

1.   EFRH môže podporovať výstavbu, rozširovanie, zariaďovanie a modernizáciu podnikov, pričom sa sústredí najmä na dosiahnutie jedného lebo viacerých z týchto cieľov:

a)

zlepšenie pracovných podmienok;

b)

zlepšenie a monitorovanie verejného zdravia a hygienických podmienok alebo kvality produktov;

c)

výroba vysokokvalitných produktov pre okrajové trhy;

d)

zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie;

e)

zlepšenie využívania málo využívaných druhov, vedľajších produktov a odpadu;

f)

výroba alebo uvádzanie nových produktov na trh, zavádzanie nových technológií alebo vývoj inovačných výrobných metód;

g)

uvádzanie výrobkov pochádzajúcich hlavne z miestnej vykládky a akvakultúry na trh.

2.   Investície majú za celkový cieľ podporovať trvalo udržateľnú zamestnanosť v odvetví rybného hospodárstva.

3.   Investičná pomoc je obmedzená na:

a)

mikropodniky, malé a stredné podniky

a

b)

podniky, na ktoré sa nevzťahuje z dôvodu vymedzenia pojmu článok 3 písm. f), s menej ako 750 zamestnancami alebo obratom menej ako 200 miliónov EUR.

4.   Odchylne od odseku 3 možno v najvzdialenejších regiónoch a na odľahlých gréckych ostrovoch poskytovať pomoc všetkým podnikom.

5.   Členské štáty zaručia, že sa uprednostnia mikropodniky a malé podniky.

6.   Pomoc Spoločenstva sa neposkytuje investíciám týkajúcim sa maloobchodu.

KAPITOLA III

Prioritná os 3: opatrenia spoločného záujmu

Článok 36

Rozsah opatrení

1.   EFRH môže podporovať opatrenia spoločného záujmu, ktoré majú širší rozsah ako opatrenia bežne vykonávané súkromnými podnikmi a ktoré pomáhajú plniť ciele spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.

2.   Tieto opatrenia sa môžu týkať:

a)

kolektívnych činností;

b)

ochrany a rozvoja vodných živočíchov a rastlín;

c)

rybárskych prístavov, vykládkových miest a prístreškov;

d)

rozvoja nových trhov a propagačných kampaní;

e)

pilotných projektov;

f)

úpravy na preradenie rybárskych plavidiel.

Článok 37

Kolektívne činnosti

EFRH môže podporovať opatrenia spoločného záujmu, ktoré sa vykonávajú za aktívnej podpory samotných subjektov alebo organizácií konajúcich v mene výrobcov alebo iných organizácií uznaných členským štátom a ktoré majú za cieľ najmä:

a)

udržateľne prispievať k lepšiemu riadeniu alebo ochrane zdrojov;

b)

podporovať metódy alebo zariadenia selektívneho rybolovu a znižovanie vedľajších úlovkov;

c)

odstraňovať stratený rybársky výstroj z morského dna v rámci boja proti neúmyselnému zachytávaniu rýb;

d)

zlepšovať pracovné podmienky a bezpečnosť;

e)

prispieť k transparentnosti trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry vrátane sledovateľnosti;

f)

zlepšovať kvalitu a bezpečnosť potravín;

g)

rozvíjať, reštrukturalizovať alebo zlepšovať akvakultúrne lokality;

h)

investovať do zariadení na produkciu, spracovanie alebo uvádzanie na trh a do infraštruktúry vrátane zariadení na spracovanie odpadu;

i)

zlepšiť odborné zručnosti alebo vyvinúť nové metódy a nástroje odbornej prípravy;

j)

podporiť partnerstvo medzi vedcami a subjektmi v odvetví rybného hospodárstva;

k)

vytvárať siete a vymieňať skúsenosti a najlepšie postupy medzi organizáciami, ktoré podporujú rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami, a inými zainteresovanými stranami;

l)

prispievať k cieľom stanoveným pre maloobjemový pobrežný rybolov v článku 26 ods. 4;

m)

zlepšovať riadenie a kontrolu podmienok prístupu k rybolovným oblastiam najmä prostredníctvom vypracovania miestnych plánov riadenia schválených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;

n)

zriaďovať organizácie výrobcov uznávané podľa nariadenia Rady (ES) č. 104/2000 zo 17. decembra 1999 o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry (18), podporovať ich reštrukturalizáciu a vykonávanie ich plánov na zlepšovanie kvality;

o)

uskutočňovať štúdie uskutočniteľnosti týkajúce sa podpory partnerstiev s tretími krajinami v odvetví rybného hospodárstva.

Pomoc uvedená v písmene n) sa poskytuje najviac tri roky od dátumu uznania organizácie výrobcov alebo od dátumu rozhodnutia o jej reštrukturalizácii a počas týchto troch rokov je degresívna.

Článok 38

Opatrenia zamerané na ochranu a rozvoj vodných živočíchov a rastlín

1.   EFRH môže podporovať opatrenia spoločného záujmu zamerané na ochranu a rozvoj vodných živočíchov a rastlín, ktoré vedú k zlepšeniu vodného životného prostredia.

2.   Tieto opatrenia sa týkajú:

a)

výstavby alebo inštalácie statických alebo pohyblivých zariadení zameraných na ochranu a rozvoj vodných živočíchov a rastlín

alebo

b)

regenerácie vnútrozemských vôd vrátane neresísk a migračných trás pre migrujúce druhy,

alebo

c)

ochrany a zlepšenia životného prostredia v rámci sústavy Natura 2000, keď jej územie priamo súvisí s rybolovnými činnosťami, s výnimkou prevádzkových nákladov.

Priame zarybňovanie nie je oprávnené na pomoc, pokiaľ sa výslovne nepredvída ako ochranné opatrenie v právnom akte Spoločenstva.

3.   Akcie musia vykonávať verejné alebo poloverejné orgány, uznané obchodné organizácie alebo iné orgány vymenované na tento účel členským štátom.

Článok 39

Rybárske prístavy, vykládkové miesta a prístrešky

1.   EFRH môže podporovať investície do existujúcich verejných alebo súkromných rybárskych prístavov, ktoré sú dôležité pre rybárov a výrobcov akvakultúry, ktorí ich využívajú, s cieľom zlepšovať ponúkané služby.

EFRH môže podporovať aj investície do reštrukturalizácie vykládkových miest a zlepšenia podmienok pre ryby vykladané pobrežnými rybármi na existujúcich vykládkových miestach, ktoré určia príslušné vnútroštátne orgány.

2.   Investície sa týkajú najmä:

a)

zlepšenia podmienok, za ktorých sa produkty rybolovu a akvakultúry vykladajú, spracúvajú a skladujú v prístavoch a predávajú na aukciách;

b)

poskytovania paliva, ľadu, vody a elektrickej energie;

c)

opravárenských zariadení a údržby rybárskych plavidiel;

d)

výstavby, modernizácie a rozširovania prístavísk zlepšujúcich bezpečnosť počas vykládky alebo nakládky;

e)

počítačového riadenia rybolovných činností;

f)

zlepšenia pracovných podmienok a bezpečnosti;

g)

skladovania a spracovania odpadu;

h)

opatrení na zníženie objemu vyhadzovaného materiálu.

3.   S cieľom zlepšiť bezpečnosť rybárov EFRH môže podporovať aj investície týkajúce sa bezpečnosti do výstavby alebo modernizácie malých rybárskych prístreškov.

Článok 40

Rozvoj nových trhov a propagačné kampane

1.   EFRH môže podporovať opatrenia spoločného záujmu zamerané na vykonávanie politiky zlepšovania kvality a zvyšovania hodnoty, rozvoj nových trhov alebo propagačných kampaní pre produkty rybolovu a akvakultúry.

2.   Operácie sa nemôžu zameriavať na obchodné značky ani odkazovať na konkrétne krajiny alebo geografické oblasti s výnimkou prípadov produktov uznaných za podmienok nariadenia Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (19).

3.   Opatrenia sa týkajú najmä:

a)

vedenia národných alebo nadnárodných reklamných kampaní pre produkty rybolovu a akvakultúry;

b)

zásobovania trhu nadbytočnými alebo nedostatočne využívanými druhmi, ktoré sa bežne vyhadzujú alebo ktoré nie sú zaujímavé z obchodného hľadiska;

c)

vykonávania politiky kvality pre produkty rybolovu a akvakultúry;

d)

podpory produktov získavaných použitím metód s nízkym vplyvom na životné prostredie;

e)

podpory produktov uznaných podľa podmienok nariadenia (ES) č. 510/2006;

f)

certifikácie kvality vrátane vytvorenia značky a certifikácie produktov ulovených alebo dochovaných použitím environmentálne vhodných výrobných postupov;

g)

kampaní na zlepšenie imidžu produktov rybného hospodárstva a akvakultúry a imidžu odvetvia rybného hospodárstva;

h)

vykonávania prieskumov trhu.

Článok 41

Pilotné projekty

1.   EFRH môže podporovať pilotné projekty, vrátane experimentálneho používania selektívnejších techník rybolovu, zamerané na získavanie a šírenie nových technických poznatkov a realizované hospodárskym subjektom, uznaným obchodným združením alebo iným príslušným orgánom povereným na tento účel členským štátom v spolupráci s vedeckým alebo technickým orgánom.

2.   Pilotné projekty uvedené v odseku 1 môžu:

a)

skúšať za takmer skutočných podmienok vo výrobnom odvetví technickú alebo hospodársku životaschopnosť inovačnej technológie s cieľom získania a šírenia technických a ekonomických poznatkov o skúšanej technológii;

b)

umožniť uskutočnenie skúšania plánov riadenia a plánov prideľovania rybolovného úsilia vrátane zriadenia zón bez rybolovu, ak je to potrebné, aby sa vyhodnotili biologické a finančné dôsledky, a experimentálneho opätovného zarybnenia;

c)

vyvíjať a skúšať metódy zlepšenia selektivity zariadení, zníženia vedľajších úlovkov, vyhadzovania alebo vplyvov na životné prostredie, najmä na morské dno;

d)

skúšať alternatívne druhy techník riadenia rybolovu.

Pilotný projekt vždy zahŕňa primerané vedecké hodnotenie, aby priniesol významné výsledky.

3.   Výsledky pilotných projektov financovaných podľa odseku 1 budú predmetom technických správ dostupných verejnosti.

Článok 42

Úpravy na preradenie rybárskych plavidiel

EFRH môže podporovať úpravu rybárskych plavidiel na účely ich preradenia pod vlajkou členského štátu a registrovaných v Spoločenstve na výcvikové alebo výskumné účely v odvetví rybného hospodárstva alebo iné činnosti mimo rybolovu. Tieto operácie sa obmedzujú na verejné alebo poloverejné orgány.

KAPITOLA IV

Prioritná os 4: trvalo udržateľný rozvoj rybolovných oblastí

Článok 43

Rozsah opatrení

1.   EFRH môže poskytnúť doplnkovú pomoc k ostatným nástrojom Spoločenstva na trvalo udržateľný rozvoj a zlepšovanie kvality života v oprávnených rybolovných oblastiach v rámci celkovej stratégie, ktorá sa usiluje o podporu vykonávania cieľov spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva s osobitným ohľadom na jej sociálno-ekonomické účinky.

2.   Opatrenia na trvalo udržateľný rozvoj rybolovných oblastí sa usilujú:

a)

udržať ekonomickú a sociálnu prosperitu týchto oblastí a pridať hodnotu produktom rybolovu a akvakultúry;

b)

udržať a rozvíjať pracovné miesta v rybolovných oblastiach prostredníctvom podpory diverzifikácie alebo hospodárskej a sociálnej reštrukturalizácie oblastí, ktoré čelia sociálno-ekonomickým ťažkostiam v dôsledku zmien v odvetví rybného hospodárstva;

c)

podporovať kvalitu pobrežného životného prostredia;

d)

podporovať národnú a nadnárodnú spoluprácu medzi rybolovnými oblasťami.

3.   Rybolovná oblasť vybraná na pomoc je obmedzená veľkosťou a je spravidla menšia ako úroveň 3 NUTS spoločnej štatistickej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (20). Oblasť by mala byť z geografického, hospodárskeho a sociálneho hľadiska dostatočne jednotná.

4.   Pomoc by sa mala prioritne zamerať na oblasti s:

a)

malou hustotou obyvateľstva

alebo

b)

úpadkom rybolovu,

alebo

c)

malými spoločenstvami rybného hospodárstva.

5.   Členský štát informuje Komisiu o oblastiach vybraných na financovanie podľa tejto prioritnej osi a zahrnie tieto informácie do nadchádzajúcej výročnej správy o plnení uvedenej v článku 67.

Článok 44

Oprávnené opatrenia

1.   Podpora trvalo udržateľného rozvoja rybolovných oblastí sa môže poskytovať na:

a)

posilnenie konkurencieschopnosti rybolovných oblastí;

b)

reštrukturalizáciu a presmerovanie hospodárskych činností, najmä na podporu ekoturistiky, za predpokladu, že tieto činnosti nebudú mať za následok zvýšenie rybolovného úsilia;

c)

diverzifikáciu činností prostredníctvom podpory rastu pracovných príležitostí pre rybárov vytváraním dodatočných pracovných miest mimo odvetvia rybného hospodárstva;

d)

pridanie hodnoty produktom rybného hospodárstva;

e)

podporu malých rybolovných oblastí a infraštruktúry a služieb súvisiacich s cestovným ruchom v prospech spoločenstiev malých rybolovných oblastí;

f)

ochranu životného prostredia v rybolovných oblastiach, aby sa udržala jeho príťažlivosť, obnovu a budovanie pobrežných osád a dedín s rybolovnými činnosťami na ochranu a zlepšenie prírodného a architektonického dedičstva;

g)

obnovenie výrobného potenciálu v odvetví rybného hospodárstva, ak bolo poškodené prírodnými alebo priemyselnými katastrofami;

h)

podporu medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce medzi skupinami aktívnymi v rybolovných oblastiach najmä prostredníctvom budovania sietí a šírenia najlepších postupov;

i)

získavanie zručností a pomoc pri príprave a vykonávaní stratégie miestneho rozvoja;

j)

prispievanie na prevádzkové náklady skupín.

2.   EFRH môže tiež financovať maximálne 15 % príslušnej prioritnej osi opatrenia, ako je napríklad podpora a zlepšenie odborných zručností, prispôsobivosť pracovníkov a prístup k zamestnaniu, najmä v prospech žien, za predpokladu, že tieto opatrenia sú neoddeliteľnou súčasťou stratégie trvalo udržateľného rozvoja a že majú priamu súvislosť s opatreniami opísanými v odseku 1.

3.   Podpora poskytovaná podľa odseku 1 môže zahŕňať opatrenia ustanovené v kapitolách I, II a III s výnimkou opatrení ustanovených v článkoch 23 a 24. Ak sa poskytuje podpora operáciám zodpovedajúcim týmto opatreniam, uplatňujú sa príslušné podmienky a rozsahy príspevkov na operáciu ustanovené jednotlivo v kapitolách I, II a III a v prílohe II.

4.   Prijímateľmi podpory ustanovenej v písmenách b) a c) odseku 1 a v odseku 2 by mali byť buď pracovníci v odvetví rybného hospodárstva, alebo osoby so zamestnaním spojeným s týmto odvetvím.

5.   Prevádzkové náklady skupín nesmú spravidla prekročiť 10 % celkového rozpočtu prideleného rybolovnej oblasti. Odchylne od uvedeného sa členské štáty môžu rozhodnúť prekročiť tento prah v jednotlivých prípadoch, najmä ak nemožno zriadiť skupiny na základe existujúcich skúsených organizácií.

6.   Ak je opatrenie podľa tohto článku oprávnené aj podľa iného nástroja podpory Spoločenstva, členský štát objasní v návrhu svojho operačného programu, či je podporované z EFRH, alebo z iného nástroja podpory Spoločenstva.

Článok 45

Účasť na trvalo udržateľnom rozvoji rybolovných oblastí

1.   Opatrenia na podporu trvalo udržateľného rozvoja rybolovných oblastí vykonávajú na danom území miestne subjekty alebo skupiny („skupina“) zastupujúce partnerov z verejného a súkromného sektora z rozličných príslušných miestnych sociálno-ekonomických odvetví, ktoré majú v súlade so zásadou proporcionality primeranú administratívnu a finančnú kapacitu spravovať pomoc a zabezpečovať, aby sa operácie vykonávali úspešne. Ak je to možné, skupina by mala byť založená na existujúcich skúsených organizáciách.

2.   Skupina po dohode s riadiacim orgánom navrhuje a vykonáva integrovanú stratégiu miestneho rozvoja založenú na prístupe zdola nahor.

3.   Územie zastrešené jednou skupinou by malo byť súvislé a malo by mať dostatočnú kritickú veľkosť z hľadiska ľudských, finančných a ekonomických zdrojov na podporu životaschopnej stratégie miestneho rozvoja.

4.   Operácie v rámci stratégie miestneho rozvoja vyberá skupina a zodpovedajú opatreniam ustanoveným v článku 44. Väčšinu operácií vedie súkromný sektor.

5.   Členské štáty alebo regióny, v závislosti od osobitnej povahy ich inštitucionálnej štruktúry, môžu podnecovať vytváranie sietí zameraných na šírenie informácií, a najmä na výmenu najlepších postupov.

KAPITOLA V

Prioritná os 5: technická pomoc

Článok 46

Technická pomoc

1.   Na podnet a/alebo v mene Komisie EFRH môže v rámci stropu 0,80 % svojho ročného prídelu financovať opatrenia v oblasti prípravy, monitorovania, administratívnej a technickej podpory, hodnotenia a opatrenia auditu potrebné na vykonávanie tohto nariadenia.

Tieto opatrenia sa vykonávajú v súlade s článkom 53 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a akýmikoľvek inými relevantnými ustanoveniami uvedeného nariadenia a jeho vykonávacími predpismi uplatniteľnými na túto formu plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie.

Tieto opatrenia zahŕňajú:

a)

hodnotenia, odborné posudky, štatistiky a štúdie vrátane všeobecných, ktoré sa týkajú fungovania EFRH;

b)

opatrenia zamerané na partnerov, prijímateľov pomoci z EFRH a na širokú verejnosť vrátane informačných opatrení;

c)

opatrenia na šírenie informácií, budovanie sietí, zvyšovanie povedomia, podporu spolupráce a výmenu skúseností v rámci Spoločenstva;

d)

zriadenie, prevádzku a vzájomné prepojenie počítačových systémov riadenia, monitorovania, inšpekcie a hodnotenia;

e)

zlepšenia metód hodnotenia a výmeny informácií o praxi v tejto oblasti;

f)

zriadenie nadnárodných sietí a sietí Spoločenstva zložených z činiteľov trvalo udržateľného rozvoja rybolovných oblastí s cieľom podporovať výmenu skúseností a najlepších postupov, stimulovať a vykonávať nadregionálnu a nadnárodnú spoluprácu a šírenie informácií.

2.   EFRH môže na podnet členských štátov financovať v rámci operačného programu akcie týkajúce sa prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, propagácie, kontroly a auditu operačného programu, ako aj akcie týkajúce sa vytvárania sietí do výšky 5 % celkovej sumy. Výnimočne a v riadne odôvodnených prípadoch možno tento prah prekročiť.

3.   EFRH môže na podnet členských štátov financovať aj akcie v rámci operačného programu týkajúce sa zlepšovania administratívnych kapacít členských štátov, ktorých všetky regióny sú oprávnené v rámci cieľa Konvergencia.

4.   Druhy technickej pomoci ustanovené v odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 101 ods. 2.

HLAVA V

ÚČINNOSŤ A PROPAGÁCIA POMOCI

KAPITOLA I

Hodnotenie operačných programov

Článok 47

Všeobecné ustanovenia

1.   Operačné programy podliehajú predbežnému hodnoteniu, priebežnému hodnoteniu a následnému hodnoteniu v súlade s ustanoveniami článkov 48, 49 a 50.

Hodnotenia majú za cieľ zlepšovať kvalitu a účinnosť pomoci z EFRH a vykonávanie operačných programov. Tiež hodnotia ich vplyv v súvislosti s hlavnými zásadami ustanovenými v článku 19, príslušnými časťami národných strategických plánov a osobitnými problémami nepriaznivo ovplyvňujúcimi členské štáty, pričom berú do úvahy potreby trvalo udržateľného rozvoja odvetvia rybného hospodárstva a vplyvy na životné prostredie.

2.   Účinnosť pomoci z EFRH sa hodnotí na základe týchto kritérií:

a)

celkový vplyv EFRH na ciele stanovené v článku 4;

b)

vplyv prioritných osí zapracovaných do operačných programov.

3.   Vykonávanie hodnotení uvedených v prvom pododseku odseku 1 je podľa okolností povinnosťou členských štátov alebo Komisie v súlade so zásadou proporcionality a v spolupráci s Komisiou a členským štátom.

4.   Členské štáty poskytnú ľudské a finančné zdroje potrebné na vykonanie hodnotení, organizujú vytváranie a zhromažďovanie potrebných údajov a používajú rôzne druhy informácií poskytovaných monitorovacím systémom.

5.   Metódy a normy hodnotenia, ktoré sa majú použiť, sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 101 ods. 3.

6.   Hodnotenie vykonávajú osoby nezávislé od orgánov uvedených v článku 58. Výsledky sa zverejnia, pokiaľ proti tomu výslovne nenamieta orgán zodpovedný za hodnotenie, v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (21).

7.   Hodnotenia sa financujú z rozpočtu na technickú pomoc pre operačné programy, ak je ich vykonávanie povinnosťou členského štátu, a z rozpočtu na technickú pomoc Komisie, ak je ich vykonávanie jej povinnosťou.

Článok 48

Predbežné hodnotenie

1.   Predbežné hodnotenie je zamerané na zabezpečenie súladu medzi hlavnými zásadami ustanovenými v článku 19, príslušnou časťou národného strategického plánu a operačným programom, ako aj na optimalizáciu prideľovania rozpočtových zdrojov v rámci operačného programu a na zlepšenie kvality programovania.

2.   Členské štáty vykonajú predbežné hodnotenie na úrovni operačného programu v súlade so zásadou proporcionality a v súlade s metódami a normami hodnotenia, ktoré sa vymedzia v súlade s postupom ustanoveným v článku 47 ods. 5.

3.   Členské štáty predložia predbežné hodnotenie najneskôr pri odovzdávaní operačného programu.

Článok 49

Priebežné hodnotenie

1.   Priebežné hodnotenie je zamerané na preskúmanie účinnosti celého operačného programu alebo jeho časti s cieľom upraviť ho tak, aby sa zlepšila kvalita pomoci a jej vykonávanie.

2.   Priebežné hodnotenia sa vykonávajú pre operačný program v súlade so zásadou proporcionality na základe harmonogramu, ktorý umožní vziať do úvahy zistenia, s cieľom zorganizovať strategické rokovania uvedené v článku 16.

3.   Organizovanie priebežných hodnotení je povinnosťou členských štátov a iniciujú ho riadiace orgány po porade s Komisiou, pričom sa vykonávajú v súlade s metódami a normami hodnotenia, ktoré sa vymedzia súlade s postupom ustanoveným v článku 47 ods. 5. Priebežné hodnotenia sa predkladajú monitorovaciemu výboru operačného programu a Komisii.

Článok 50

Následné hodnotenie

1.   Následné hodnotenie skúma stupeň využívania zdrojov, efektívnosť a účinnosť operačného programu a jeho vplyv vo vzťahu k cieľom stanoveným v článku 4 a hlavným zásadám ustanoveným v článku 19. Určí faktory, ktoré prispeli k úspechu alebo neúspechu vykonávania operačného programu, okrem iného aj z hľadiska trvalej udržateľnosti, a najlepší postup.

2.   Následné hodnotenie iniciuje a zodpovedá zaň Komisia po porade s členským štátom a riadiacim orgánom, ktorý zhromažďuje informácie potrebné na jeho vykonanie.

3.   Následné hodnotenie sa skončí najneskôr do 31. decembra 2015.

KAPITOLA II

Informovanie a propagácia

Článok 51

Informovanie a propagácia

1.   Členské štáty propagujú operačný program, operácie a príspevok Spoločenstva a poskytujú o nich informácie. Informácie sú určené širokej verejnosti. Vyzdvihujú úlohu Spoločenstva a zabezpečujú transparentnosť pomoci z EFRH.

2.   Za propagáciu operačného programu zodpovedá jeho riadiaci orgán týmto spôsobom:

a)

informuje potenciálnych prijímateľov, organizácie činné v odvetví rybného hospodárstva, odborné organizácie, hospodárskych a sociálnych partnerov, orgány presadzujúce rovnosť pohlaví, dotknuté mimovládne organizácie vrátane environmentálnych organizácií o možnostiach, ktoré program ponúka, a o pravidlách a metódach, ktorými sa riadi prístup k financovaniu;

b)

informuje prijímateľov o výške príspevku Spoločenstva;

c)

informuje širokú verejnosť o úlohe, ktorú zohráva Spoločenstvo v operačnom programe, a o jeho výsledkoch.

3.   Členské štáty každý rok oznámia Komisii v rámci výročných a záverečných správ o plnení uvedených v článku 67 iniciatívy uskutočnené na účely tohto článku.

HLAVA VI

FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z EFRH

KAPITOLA I

Príspevok z EFRH

Článok 52

Intenzita verejnej pomoci

Maximálna intenzita verejnej pomoci je stanovená v tabuľke v prílohe II.

Článok 53

Príspevok z EFRH

1.   Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijme operačný program, stanoví maximálny podiel a maximálnu výšku príspevku z EFRH zvlášť pre cieľ Konvergencia a zvlášť pre oblasť mimo cieľa Konvergencia pre každú prioritnú os.

2.   Príspevok z EFRH sa vypočíta s ohľadom na celkové verejné výdavky.

3.   Príspevok z EFRH sa stanoví pre každú prioritnú os. Na príspevok z EFRH sa vzťahujú tieto stropy:

a)

75 % celkových verejných výdavkov spolufinancovaných z EFRH v regiónoch, ktoré sú oprávnené v rámci cieľa Konvergencia, s výhradou odsekov 7, 8 a 9;

b)

50 % celkových verejných výdavkov spolufinancovaných v regiónoch, ktoré nie sú oprávnené v rámci cieľa Konvergencia, s výhradou odsekov 7, 8 a 9.

Bez ohľadu na uvedené členské štáty môžu v operačnom programe na úrovni opatrení uplatniť jednotnú sadzbu podľa regiónu.

4.   Minimálny príspevok z EFRH na jednu prioritnú os je 20 % celkových verejných výdavkov.

5.   Minimálna výška podpory poskytnutej z EFRH na operáciu je 5 % celkových verejných výdavkov pridelených na pomoc operácii.

6.   Celková výška podpory poskytnutej operácii z EFRH nesmie prekročiť 95 % celkových verejných výdavkov pridelených na pomoc operácii.

7.   Ak sa na operácie financované z EFRH vzťahujú články 24 alebo 27, keď tieto tvoria súčasť národného plánu úpravy rybolovného úsilia uvedeného v článku 21 písm. a) bode i), alebo sa na ne vzťahuje článok 26 ods. 3 alebo 4, strop na príspevok z EFRH na prioritnú os 1 sa zvyšuje najviac o 10 percentuálnych bodov pre regióny, ktoré sú oprávnené v rámci cieľa Konvergencia, a najviac o 15 percentuálnych bodov pre regióny, ktoré nie sú oprávnené v rámci cieľa Konvergencia.

Toto zvýšenie je úmerné podielu celkových výdavkov na operácie v prvom pododseku k celkovým výdavkom na prioritnú os 1.

8.   Ak sa na operácie financované z EFRH vzťahuje článok 23, strop na príspevok z EFRH na prioritnú os 1 sa zvyšuje najviac o 10 percentuálnych bodov pre regióny, ktoré sú oprávnené v rámci cieľa Konvergencia, a najviac o 25 percentuálnych bodov pre regióny, ktoré nie sú oprávnené v rámci cieľa Konvergencia.

Toto zvýšenie je úmerné podielu celkových výdavkov na operácie v prvom pododseku k celkovým výdavkom na prioritnú os 1.

9.   Ak sa z EFRH financujú operácie na odľahlých gréckych ostrovoch, ktoré sú pre veľkú vzdialenosť znevýhodnené, a operácie v najvzdialenejších regiónoch, zvyšuje sa strop príspevku z EFRH na každú prioritnú os najviac o 10 percentuálnych bodov pre regióny, ktoré sú oprávnené v rámci cieľa Konvergencia, a najviac o 35 percentuálnych bodov pre regióny, ktoré nie sú oprávnené v rámci cieľa Konvergencia.

Pre každú prioritnú os je toto zvýšenie úmerné podielu celkových výdavkov na operácie v prvom pododseku k celkovým výdavkom v rámci prioritnej osi.

10.   Opatrenia technickej pomoci vykonávané na podnet Komisie alebo v jej mene sa financujú z EFRH vo výške 100 %.

Článok 54

Nekumulovanie

Výdavky spolufinancované z EFRH nedostávajú pomoc z iného finančného nástroja Spoločenstva.

Článok 55

Oprávnenosť výdavkov

1.   Výdavky sú oprávnené na príspevok z EFRH, len ak ich skutočne zaplatili prijímatelia medzi dátumom predloženia operačného programu Komisii alebo od 1. januára 2007, podľa toho, ktorý dátum je skorší, a 31. decembrom 2015. Spolufinancované operácie sa nesmú ukončiť pred počiatočným dátumom stanoveným pre oprávnenosť výdavkov.

2.   Odchylne od odseku 1 sa materiálne príspevky, odpisové náklady a režijné náklady môžu považovať za výdavky prijímateľov v rámci vykonávania operácií za týchto podmienok:

a)

pravidlá oprávnenosti ustanovené podľa odseku 4 ustanovujú oprávnenosť takýchto výdavkov;

b)

výška výdavkov je oprávnená účtovnými dokladmi dôkaznej hodnoty rovnocennej faktúram;

c)

v prípade materiálnych príspevkov spolufinancovanie z EFRH nepresahuje celkové oprávnené výdavky bez hodnoty takýchto príspevkov.

3.   Výdavky sú oprávnené na príspevok z EFRH len vtedy, ak boli vynaložené na operácie, o ktorých rozhodol riadiaci orgán v súlade s kritériami stanovenými vopred monitorovacím výborom.

Nové výdavky, ktoré sa doplnili v čase úpravy operačného programu uvedenej v článku 18, sú oprávnené odo dňa predloženia žiadosti o úpravu operačného programu Komisii.

4.   Pravidlá oprávnenosti výdavkov sa stanovia na vnútroštátnej úrovni okrem výnimiek ustanovených v tomto nariadení. Vzťahujú sa na celý rozsah výdavkov vykázaných v rámci operačného programu.

5.   Tieto výdavky nie sú oprávnené na príspevok z EFRH:

a)

daň z pridanej hodnoty okrem nenávratnej dane z pridanej hodnoty v prípade, že ju skutočne a s konečnou platnosťou znáša iný prijímateľ ako nezdaniteľné osoby uvedené v prvom pododseku článku 4 ods. 5 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej ustanovenia (22);

b)

bez toho, aby bol dotknutý odsek 8, úrok z dlhu;

c)

nákup pôdy v hodnote presahujúcej 10 % celkových oprávnených výdavkov na dotknutú operáciu;

d)

bývanie.

6.   Odseky 1, 3 a 4 sa nedotýkajú ustanovení článku 46 ods. 1.

7.   Pokiaľ ide o operácie, ktoré nepredstavujú výdavky pre prijímateľa, výdavkami oprávnenými na príspevok z EFRH je verejná pomoc vyplatená prijímateľovi.

8.   Príspevok z EFRH môže mať bez ohľadu na odsek 5 písm. b) inú podobu, ako je nenávratná priama pomoc. Podrobné pravidlá sa vymedzia v súlade s postupom uvedeným v článku 101 ods. 3.

Článok 56

Dĺžka trvania operácií

1.   Členský štát alebo riadiaci orgán zaistí, aby si operácia zachovala príspevok z EFRH len vtedy, ak v tejto operácii nedôjde počas piatich rokov odo dňa rozhodnutia o financovaní príslušnými vnútroštátnymi orgánmi alebo riadiacim orgánom k podstatnej zmene, ktorá:

a)

ovplyvňuje jej povahu alebo podmienky jej vykonávania, alebo poskytuje podniku alebo verejnému orgánu neoprávnenú výhodu,

alebo

b)

vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva časti infraštruktúry, alebo zo zastavenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti.

2.   Riadiaci orgán informuje Komisiu o akejkoľvek zmene uvedenej v odseku 1 výročnej a záverečnej správy o plnení uvedenej v článku 67.

3.   Neoprávnene vyplatené sumy sa vymáhajú v súlade s hlavou VIII kapitolami II a III.

4.   Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby podniky, voči ktorým sa uplatnilo vymáhacie konanie v súlade s odsekom 3 po presune výrobnej činnosti v rámci členského štátu alebo do iného členského štátu, nevyužívali príspevky z EFRH.

HLAVA VII

RIADENIE, MONITOROVANIE A KONTROLA

KAPITOLA I

Systémy riadenia a kontroly

Článok 57

Všeobecné zásady systémov riadenia a kontroly

1.   Systémy riadenia a kontroly operačných programov zriadené členskými štátmi zabezpečujú:

a)

vymedzenie funkcií orgánov podieľajúcich sa na riadení a kontrole a rozdelenie funkcií v rámci každého orgánu;

b)

dodržiavanie zásady oddelenia funkcií medzi týmito orgánmi a v rámci nich;

c)

postupy zabezpečenia správnosti a zákonitosti výdavkov vykázaných v rámci operačného programu;

d)

spoľahlivé účtovníctvo, systémy monitorovania a podávania finančných správ v elektronickej podobe;

e)

systém podávania správ a monitorovania v prípadoch, keď zodpovedný orgán poverí výkonom úloh iný orgán;

f)

podrobnosti o audite fungovania systémov;

g)

systémy a postupy zabezpečenia primeranej kontroly priebehu programu;

h)

postupy podávania správ a monitorovania nezrovnalostí a vymáhania neoprávnene vyplatených súm.

2.   Opatrenia ustanovené v písmenách e) a f) sú úmerné celkovej sume verejných výdavkov pridelenej príslušnému operačnému programu.

Článok 58

Určenie orgánov

1.   Pre každý operačný program členský štát určí:

a)

riadiaci orgán, ktorý riadi operačný program;

b)

certifikačný orgán, ktorý overuje výkazy výdavkov a žiadosti o platbu predtým, ako sa predložia Komisii;

c)

orgán auditu, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho a certifikačného orgánu, zodpovedný za overovanie efektívneho fungovania riadiaceho a kontrolného systému.

2.   Členský štát môže určiť jeden alebo viac sprostredkovateľských orgánov na plnenie niektorých alebo všetkých úloh riadiaceho alebo certifikačného orgánu, ktoré patria do zodpovednosti daného orgánu.

3.   Členský štát ustanoví pravidlá upravujúce svoje vzťahy s orgánmi, ktoré sú uvedené v odseku 1, a ich vzťahy s Komisiou.

4.   Pokiaľ článok 57 ods. 1 písm. b) neustanovuje inak, niektoré alebo všetky orgány uvedené v odseku 1 môžu byť súčasťou toho istého subjektu.

Článok 59

Funkcia riadiaceho orgánu

Riadiaci orgán operačného programu je zodpovedný za riadenie a vykonávanie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia, a najmä za:

a)

zabezpečenie, aby sa operácie vyberali na financovanie v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na operačný program a aby sa dodržiavali uplatniteľné predpisy Spoločenstva a vnútroštátne predpisy počas celého obdobia vykonávania;

b)

overenie dodávky spolufinancovaných produktov a poskytovaných služieb; overenie toho, či sa výdavky na operácie vykázané prijímateľmi skutočne vynaložili a či sú v súlade s predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi; overovanie jednotlivých operácií na mieste sa môže vykonávať na vzorke v súlade s podrobnými predpismi, ktoré Komisia prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 101 ods. 3;

c)

zabezpečenie systému na zaznamenávanie a uchovávanie účtovných záznamov o každej operácii v rámci operačného programu v elektronickej podobe a zabezpečenie zberu údajov o plnení, ktoré sú potrebné na finančné riadenie, monitorovanie, overovanie, audity a hodnotenie;

d)

zabezpečenie toho, aby prijímatelia a iné orgány zapojené do vykonávania operácií viedli buď samostatný účtovný systém, alebo dodržiavali vhodný účtovný kódex pre všetky transakcie súvisiace s operáciou, tak aby neboli dotknuté vnútroštátne účtovné pravidlá;

e)

zabezpečenie toho, aby sa hodnotenia operačných programov uvedené v článkoch 48 a 49 vykonávali v súlade s článkom 47;

f)

stanovenie postupov na zabezpečenie toho, aby sa všetky dokumenty týkajúce sa výdavkov a auditov požadovaných na zabezpečenie primeranej kontroly priebehu programu uchovávali v súlade s požiadavkami článku 87;

g)

zabezpečenie toho, aby certifikačný orgán a orgán auditu dostali na účely certifikácie a auditu všetky potrebné informácie o postupoch a overovaniach vykonaných v súvislosti s výdavkami;

h)

usmerňovanie práce monitorovacieho výboru, pričom mu poskytuje dokumenty potrebné na monitorovanie kvality vykonávania operačného programu z hľadiska jeho konkrétnych cieľov;

i)

zostavenie a po schválení monitorovacím výborom predloženie výročnej a záverečnej správy o plnení Komisii;

j)

zaisťovanie dodržiavania informačných a propagačných požiadaviek ustanovených v článku 51.

Článok 60

Funkcie certifikačného orgánu

Certifikačný orgán operačného programu je zodpovedný najmä za:

a)

zostavenie certifikovaných výkazov výdavkov a žiadostí o platby a za ich predloženie Komisii;

b)

certifikáciu toho, že:

i)

výkaz výdavkov je presný, vychádza zo spoľahlivých účtovných systémov a je založený na overiteľných podkladoch;

ii)

vykázané výdavky sú v súlade s platnými predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi a vynaložili sa na operácie vybrané na financovanie v súlade s kritériami vzťahujúcimi sa na program, ktoré sú v súlade s platnými predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi;

c)

posúdenie toho, či informácie o postupoch a overovaniach vykonaných v súvislosti s výdavkami, ktoré sú uvedené vo výkazoch výdavkov, predstavujú vhodný základ certifikácie;

d)

zohľadnenie výsledkov všetkých auditov vykonaných orgánom auditu alebo pod jeho vedením na účely certifikácie;

e)

vedenie účtovných záznamov o výdavkoch v elektronickej podobe, ktoré sa vykázali Komisii;

f)

vedenie záznamov o sumách, ktoré sa majú vrátiť, a sumách, ktoré boli stiahnuté po zrušení celého príspevku na operáciu alebo jeho časti. Sumy vrátené pred ukončením operačného programu, ktoré sa majú poukázať naspäť do všeobecného rozpočtu Európskej únie po vykonaní finančných opráv v súlade s článkom 97, sa odpočítajú od budúceho výkazu výdavkov.

Článok 61

Funkcie orgánu auditu

1.   Orgán auditu operačného programu je zodpovedný najmä za:

a)

zabezpečenie toho, aby audity overovali účinné fungovanie systému riadenia a kontroly operačného programu;

b)

zabezpečenie toho, aby sa audity operácií vykonávali na vzorke vhodnej na overenie deklarovaných výdavkov;

c)

do deviatich mesiacov od schválenia operačného programu predloženie informácií o audítorskej stratégii týkajúcej sa orgánov, ktoré budú vykonávať audity podľa písmen a) a b), o metóde, ktorá sa použije, metóde výberu vzorky na audity operácií a orientačné plánovanie auditov, aby sa zaistilo, že sa uskutočňuje audit hlavných orgánov a že sa audity vykonávajú rovnomerne počas celého programového obdobia, Komisii;

d)

zabezpečenie toho, aby riadiaci orgán a certifikačný orgán dostávali všetky potrebné informácie o vykonaných auditoch a kontrolách;

e)

každoročne do 31. decembra od roku 2008 do roku 2015:

i)

predloženie výročnej kontrolnej správy, ktorá obsahuje nálezy auditov vykonaných počas predchádzajúceho dvanásťmesačného obdobia končiaceho sa 30. júna príslušného roku v súlade so stratégiou auditu operačného programu a uvádza nedostatky zistené v systémoch riadenia a kontroly programu, Komisii. Prvá správa, ktorá sa predloží 31. decembra 2008, sa bude vzťahovať na obdobie od 1. januára 2007 do 30. júna 2008. Informácie týkajúce sa auditov vykonaných v období po 1. júli 2015 sa zahrnú do záverečnej kontrolnej správy, ktorá je podkladom vyhlásenia o ukončení uvedeného v písmene f);

ii)

vydanie stanoviska na základe kontrol a auditov vykonaných pod vedením orgánu auditu o tom, či systémy riadenia a kontroly fungujú účinne na to, aby poskytovali primeranú záruku toho, že výkazy výdavkov, ktoré sa predkladajú Komisii, sú správne, a tým primeranú záruku toho, že príslušné transakcie sú zákonné a regulárne;

iii)

v prípadoch stanovených v článku 85 predloženie vyhlásenia o čiastočnom ukončení, ktorým sa posudzuje zákonnosť a regulárnosť príslušných výdavkov;

f)

najneskôr do 31. marca 2017 predloženie vyhlásenia o ukončení, ktoré hodnotí platnosť žiadosti o platbu zostatku a zákonnosť a regulárnosť príslušných transakcií zahrnutých do záverečného výkazu výdavkov, ktorý je doložený záverečnou kontrolnou správou, Komisii.

2.   Orgán auditu zabezpečí, aby sa počas vykonávania auditu zohľadnili medzinárodne prijaté účtovné štandardy.

3.   Ak audity a kontroly uvedené v odseku 1 písm. a) a b) vykonáva iný subjekt ako orgán auditu, orgán auditu zabezpečí potrebnú funkčnú nezávislosť tohto subjektu.

4.   Komisia uvedie svoje pripomienky k stratégii auditu predloženej podľa odseku 1 písm. c) najneskôr do troch mesiacov po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nepredložia žiadne pripomienky, stratégia sa považuje za prijatú.

KAPITOLA II

Monitorovanie

Článok 62

Zásady monitorovania

1.   Monitorovanie spočíva v preskúmaní správneho vykonávania operačného programu.

2.   Monitorovanie vykonáva v prvom rade monitorovací výbor a riadiaci orgán.

3.   Komisia sa zúčastňuje na monitorovaní prostredníctvom účasti v monitorovacom výbore a ročného hodnotenia operačného programu, ktoré zahŕňa najmä analýzu výročnej správy o plnení a kontrolnej správy.

4.   Na tento účel sa údaje medzi Komisiou a členskými štátmi vymieňajú elektronicky v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 102.

Článok 63

Monitorovací výbor

Členský štát zriadi po dohode s riadiacim orgánom a po porade s partnermi podľa článku 8 monitorovací výbor operačného programu. Monitorovací výbor sa zriadi do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia o schválení operačného programu členskému štátu.

Monitorovací výbor vypracuje svoj rokovací poriadok v rámci inštitucionálneho, právneho a finančného rámca dotknutého členského štátu a prijme ho po dohode s riadiacim orgánom na účely plnenia svojho poslania v súlade s týmto nariadením.

Článok 64

Zloženie

1.   Monitorovaciemu výboru predsedá zástupca členského štátu alebo riadiaceho orgánu.

O jeho zložení rozhodne členský štát v súlade s článkom 8 ods. 1 a po dohode s riadiacim orgánom.

2.   Na práci monitorovacieho výboru sa môže na vlastný podnet zúčastňovať zástupca Komisie v poradnej funkcii.

Článok 65

Úlohy

Monitorovací výbor posúdi účinnosť a kvalitu vykonávania operačného programu v súlade s týmito ustanoveniami:

a)

zváži a schváli kritériá výberu financovaných operácií do šiestich mesiacov od schválenia operačného programu a schváli každú revíziu týchto kritérií v súlade s potrebami programovania;

b)

na základe dokumentov predložených riadiacemu orgánu pravidelne skúma pokrok pri dosahovaní osobitných cieľov operačného programu;

c)

skúma výsledky vykonávania, najmä dosahovanie cieľov stanovených pre každú prioritnú os a priebežné hodnotenia uvedené v článku 49;

d)

posudzuje a schvaľuje výročné a konečné správy o plnení uvedené v článku 67 predtým, ako sa zašlú Komisii;

e)

oboznamuje sa s výročnou kontrolnou správou a so všetkými relevantnými pripomienkami, ktoré Komisia vznesie po preskúmaní tejto správy;

f)

na podnet členského štátu sa môže oboznámiť s písomnou správou uvedenou v článku 16 ods. 1, ktorá sa predkladá Komisii;

g)

môže navrhnúť riadiacemu orgánu akékoľvek úpravy alebo preskúmanie operačného programu, aby sa umožnilo dosiahnutie cieľov EFRH stanovených v článku 4, alebo v záujme zlepšenia jeho riadenia vrátane finančného riadenia;

h)

posudzuje a schvaľuje akýkoľvek návrh na zmenu a doplnenie obsahu rozhodnutia Komisie o príspevku z EFRH.

Článok 66

Opatrenia na monitorovanie

1.   Riadiaci orgán a monitorovací výbor zabezpečia kvalitné vykonávanie operačného programu.

2.   Riadiaci orgán a monitorovací výbor uskutočňujú monitorovanie s ohľadom na finančné ukazovatele a ukazovatele určené v operačnom programe, ktoré sú uvedené v článku 20 ods. 1 písm. c).

3.   Keď to povaha pomoci dovoľuje, štatistika sa rozdelí podľa pohlavia a veľkosti prijímajúcich podnikov.

4.   Na tento účel sa údaje medzi Komisiou a členskými štátmi vymieňajú elektronicky v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 102.

Článok 67

Výročné správy a záverečné správy o vykonávaní

1.   Každoročne do 30. júna a prvýkrát v roku 2008 riadiaci orgán zašle Komisii výročnú správu a do 31. marca 2017 záverečnú správu o vykonávaní operačného programu.

2.   Aby bolo možné získať jasnú predstavu o vykonávaní operačného programu, správy uvedené v odseku 1 obsahujú tieto informácie:

a)

pokrok dosiahnutý pri vykonávaní operačného programu a prioritné osi vo vzťahu k ich konkrétnym overiteľným cieľom spolu s vyčíslením, vždy a kde je vyčíslenie možné, prostredníctvom ukazovateľov uvedených v článku 20 ods. 1 písm. c) na úrovni prioritnej osi;

b)

zmenu všeobecnej situácie, ktorá má priamy vplyv na vykonávanie pomoci, najmä významný sociálno-ekonomický vývoj, zmeny vo vnútroštátnej, regionálnej alebo odvetvovej politike a v prípade potreby ich dôsledky na súlad medzi pomocou z EFRH a z iných finančných nástrojov;

c)

finančné plnenie operačného programu, ktoré uvádza zvlášť pre cieľ Konvergencia a zvlášť pre oblasť mimo cieľa Konvergencia pre každú prioritnú os:

i)

výdavky, ktoré zaplatili prijímatelia a ktoré sú uvedené v žiadostiach o platbu zaslaných riadiacemu orgánu, a zodpovedajúci verejný príspevok;

ii)

celkové platby prijaté od Komisie a vyčíslenie finančných ukazovateľov uvedených v článku 66 ods. 2

a

iii)

výdavky, ktoré vyplatil orgán zodpovedný za uhrádzanie platieb prijímateľom;

d)

kroky vykonané riadiacim orgánom a monitorovacím výborom na zabezpečenie kvality a účinnosti vykonávania, najmä:

i)

opatrenia na monitorovanie a hodnotenie vrátane mechanizmov zberu údajov;

ii)

súhrn akýchkoľvek významných problémov, ktoré sa vyskytli počas vykonávania operačného programu, a akékoľvek prijaté opatrenia vrátane odpovedí na pripomienky podľa článku 69 ods. 2;

iii)

využitie technickej pomoci;

e)

opatrenia prijaté na zabezpečenie propagácie operačného programu a informovanosti o ňom;

f)

využitie pomoci uvoľnenej riadiacemu orgánu alebo inému orgánu verejnej správy po zrušení podľa článku 96 ods. 2 počas obdobia vykonávania operačného programu;

g)

prípady, v ktorých sa zistilo, že došlo k podstatnej zmene podľa článku 56;

h)

výrazné problémy súvisiace s dodržiavaním práva Spoločenstva, ktoré sa vyskytli počas vykonávania operačného programu, a opatrenia prijaté na ich riešenie.

Rozsah informácií podávaných Komisii je úmerný celkovej sume verejných výdavkov príslušného operačného programu. Ak je to vhodné, tieto informácie sa môžu poskytovať v súhrnnej forme.

Informácie uvedené v písmenách b), d), e), f) a g) sa neuvádzajú, ak nedošlo od predchádzajúcej správy k žiadnej podstatnej zmene.

3.   Správy uvedené v odseku 1 sa považujú za prijateľné, ak obsahujú všetky príslušné informácie vymenované v odseku 2. Komisia informuje členské štáty o prijateľnosti týchto správ do pätnástich pracovných dní.

4.   Komisia rozhodne o obsahu výročnej správy o vykonávaní predloženej riadiacim orgánom do dvoch mesiacov. Na konečnú správu o vykonávaní je lehota päť mesiacov. Ak Komisia neodpovie v stanovenej lehote, správa sa považuje za prijatú.

Článok 68

Výročná správa Komisie

1.   Každoročne do 31. decembra a prvýkrát v roku 2008 Komisia zasiela Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov správu o skutočnom vykonávaní tohto nariadenia v predchádzajúcom roku.

2.   Táto správa zhŕňa hlavný vývoj, trendy a výzvy v súvislosti s plnením operačných programov.

3.   Výročná správa Komisie tiež obsahuje:

a)

súhrn činností EFRH rozdelených podľa členských štátov vrátane rozpisu vyhradených a vyplatených prostriedkov, ako aj využitie technickej pomoci Komisiou a členskými štátmi;

b)

posúdenie koordinácie EFRH so štrukturálnymi fondmi a EPFRV;

c)

zistenia hodnotení, ktoré sú ustanovené v článku 49, ihneď ako sú dostupné;

d)

po predložení štvrtej výročnej správy a správy o poslednom roku programu súhrn auditov riadiacich a kontrolných systémov zriadených členskými štátmi, uskutočnených v mene Komisie, a výsledok auditov pomoci z EFRH vykonaných členským štátom a prípadné vykonané finančné opravy.

4.   Správa sa zakladá na preskúmaní a hodnotení výročnej správy členských štátov a akýchkoľvek ďalších dostupných informácií Komisiou. Najmä v roku 2012 je základom tejto správy aj výsledok strategickej diskusie uvedenej v článku 16 ods. 1 a akékoľvek ďalšie dostupné informácie. Správa určí nadväzné opatrenia, ktoré členské štáty a Komisia prijali alebo majú prijať a ktoré umožnia primerané využitie zistení správy.

Článok 69

Výročné preskúmanie operačných programov

1.   Každý rok po predložení výročnej správy o plnení, uvedenej v článku 67, a po zohľadnení stanoviska Komisie Komisia a riadiaci orgán preskúmajú pokrok pri plnení operačného programu, hlavné výsledky dosiahnuté počas predchádzajúceho roku, finančné plnenie a ostatné faktory s cieľom zlepšiť plnenie.

Akékoľvek aspekty fungovania riadiaceho a kontrolného systému, ktoré uvedie výročná kontrolná správa uvedená v článku 61 ods. 1 písm. e) bode i), sa tiež môžu preskúmať a v prípade potreby sa toto preskúmanie uskutoční s účasťou orgánu auditu.

2.   Po preskúmaní podľa odseku 1 a v prípade potreby s účasťou orgánu auditu Komisia môže vzniesť pripomienky vo vzťahu k členskému štátu a riadiacemu orgánu, ktorý o nich informuje monitorovací výbor. Členský štát informuje Komisiu o krokoch prijatých na základe týchto pripomienok.

3.   Keď sú k dispozícii následné hodnotenia pomoci poskytnutej za programové obdobie 2000 – 2006, celkové výsledky sa preskúmajú v ďalšom výročnom preskúmaní.

KAPITOLA III

Povinnosti členských štátov a Komisie

Oddiel 1

Povinnosti členských štátov

Článok 70

Riadenie a kontrola

1.   Členské štáty zodpovedajú za riadenie a kontrolu operačných programov najmä prostredníctvom týchto opatrení:

a)

zabezpečením toho, aby boli systémy riadenia a kontroly operačných programov zavedené v súlade s článkami 57 až 61 a aby fungovali účinne;

b)

predchádzaním, zisťovaním a nápravou nezrovnalostí a prípadne vymáhaním neoprávnene vyplatených súm spolu s úrokmi z omeškania. O týchto skutočnostiach, ako aj o priebežnom pokroku správnych a súdnych konaní informujú Komisiu.

2.   Keď sa sumy neoprávnene vyplatené prijímateľovi nedajú vymôcť, členský štát je zodpovedný za úhradu ušlých súm do všeobecného rozpočtu Európskej únie, ak sa dokáže, že vytvorená strata bola spôsobená jeho opomenutím alebo nedbanlivosťou.

Článok 71

Zavedenie systémov riadenia a kontroly

1.   Pred predložením prvej žiadosti o priebežnú platbu alebo najneskôr do dvanástich mesiacov od schválenia každého operačného programu členské štáty predložia Komisii opis systémov vzťahujúci sa najmä na organizáciu a postupy:

a)

riadiaceho a certifikačného orgánu a sprostredkovateľských subjektov;

b)

orgánu auditu a všetkých ostatných orgánov, ktoré vykonávajú audit pod jeho vedením.

2.   Súčasťou opisu uvedeného v odseku 1 je správa, ktorá uvádza výsledky hodnotenia zavedenia systémov a poskytuje stanovisko o ich súlade s článkami 57 až 61. Ak toto stanovisko obsahuje výhrady, správa uvedie závažnosť týchto nedostatkov. Členský štát informuje Komisiu o nápravných opatreniach, ktoré sa majú prijať, a o harmonograme ich vykonávania a následne poskytne potvrdenie o vykonaní opatrení a o stiahnutí zodpovedajúcich výhrad.

Správa uvedená v prvom pododseku sa považuje za prijatú a prvá priebežná platba sa vykoná za týchto okolností:

a)

do troch mesiacov od dátumu prijatia správy, keď je stanovisko uvedené v prvom pododseku bez výhrad a Komisia nevznesie žiadne pripomienky;

b)

ak je stanovisko s výhradami, na základe potvrdenia Komisie, že sa vykonali nápravné opatrenia zamerané na kľúčové prvky systému a stiahli sa zodpovedajúce výhrady, a ak Komisia nevznesie žiadne pripomienky do troch mesiacov od dátumu potvrdenia.

Ak sa pripomienky týkajú len jednej prioritnej osi, uskutoční sa prvá priebežná platba, pokiaľ ide o ostatné prioritné osi operačného programu, ku ktorým nebola vznesená pripomienka.

3.   Správu a stanovisko uvedené v odseku 2 vypracuje orgán auditu alebo verejný alebo súkromný subjekt funkčne nezávislý od riadiaceho a certifikačného orgánu, ktorý vykonáva hodnotenie podľa medzinárodne prijatých audítorských štandardov.

Oddiel 2

Povinnosti Komisie

Článok 72

Povinnosti Komisie

1.   Komisia v súlade s postupom ustanoveným v článku 71 posúdi, či členské štáty zriadili systémy riadenia a kontroly, ktoré sú v súlade s článkami 57 až 61, a na základe výročných kontrolných správ a výročného stanoviska orgánu auditu a vlastných auditov sa ubezpečí o tom, či počas obdobia vykonávania operačných programov systémy fungujú účinne.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté audity vykonané členskými štátmi, úradníci Komisie alebo poverení zástupcovia Komisie môžu po oznámení uskutočnenom najmenej desať pracovných dní vopred, s výnimkou naliehavých prípadov, vykonať audity na mieste, aby si overili účinné fungovanie systémov riadenia a kontroly, čo môže zahŕňať audity operácií, ktoré sú súčasťou operačného programu. Úradníci alebo oprávnení predstavitelia členského štátu sa môžu na takýchto auditoch zúčastniť.

Úradníci Komisie alebo poverení zástupcovia Komisie, riadne splnomocnení na vykonávanie auditov na mieste, majú prístup k účtovným knihám a všetkým ostatným dokumentom vrátane dokumentov a metaúdajov zostavených alebo prijatých a zaznamenaných na elektronickom nosiči, ktoré súvisia s výdavkami financovanými z EFRH.

Uvedená právomoc vykonávať audit sa nedotýka uplatňovania vnútroštátnych ustanovení, ktoré vyčleňujú niektoré úkony činiteľom osobitne určeným vnútroštátnymi právnymi predpismi. Osoby poverené Komisiou sa okrem iného nezúčastňujú na prehliadkach domácností ani na formálnych výsluchoch osôb v rámci vnútroštátnych právnych predpisov dotknutého členského štátu. Majú však prístup k takto získaným informáciám.

3.   Komisia môže požiadať členský štát o vykonanie auditu na mieste, aby si overila efektívne fungovanie systémov alebo správnosť jednej alebo viacerých transakcií. Úradníci Komisie alebo poverení zástupcovia Komisie sa môžu na takýchto auditoch zúčastniť.

Článok 73

Spolupráca s orgánmi auditu členských štátov

1.   Komisia spolupracuje s orgánom auditu operačného programu s cieľom koordinovať ich príslušné plány auditu a metódy auditu a okamžite si vymieňa výsledky auditov systémov riadenia a kontroly, aby sa dosiahlo čo najlepšie využitie zdrojov a predišlo neodôvodnenému zdvojeniu práce.

Komisia a orgány auditu sa pravidelne stretávajú, najmenej raz ročne, pokiaľ sa vzájomne nedohodnú inak, aby spolu preskúmali výročnú kontrolnú správu a stanovisko, ktoré sa predkladajú podľa článku 61, a aby si vymenili názory na ostatné otázky týkajúce sa zlepšovania riadenia a kontroly operačných programov.

2.   Pri rozhodovaní o vlastnej stratégii auditu Komisia určí tie operačné programy, pri ktorých je stanovisko o súlade systému podľa článku 71 ods. 2 bez výhrad alebo pri ktorých boli výhrady stiahnuté po prijatí nápravných opatrení, pri ktorých je stratégia auditu orgánu auditu uspokojivá a pri ktorých sa na základe výsledkov auditov vykonaných Komisiou a členským štátom získali primerané záruky, že riadiace a kontrolné systémy fungujú účinne.

3.   V prípade týchto operačných programov Komisia môže dospieť k záveru, že sa v zásade môže spoliehať na stanovisko uvedené v článku 61 ods. 1 písm. e) bode ii), pokiaľ ide o účinné fungovanie systémov, a že vykoná svoje audity na mieste len vtedy, ak by existovali dôkazy naznačujúce nedostatky systému, ktoré ovplyvňujú výdavky certifikované pre Komisiu v roku, pre ktorý sa zaujalo stanovisko podľa článku 61 ods. 1 písm. e) bodu ii) bez výhrad s ohľadom na tieto nedostatky.

Ak Komisia dospeje k takémuto záveru, informuje o tom dotknutý členský štát. Ak existujú dôkazy naznačujúce nedostatky, môže tiež žiadať, aby členský štát vykonal audity v súlade s článkom 72 ods. 3, alebo môže vykonať vlastné audity podľa článku 72 ods. 2.

HLAVA VIII

FINANČNÉ RIADENIE

KAPITOLA I

Finančné riadenie

Oddiel 1

Rozpočtové záväzky

Článok 74

Rozpočtové záväzky

Rozpočtové záväzky Spoločenstva vo vzťahu k operačným programom (ďalej len „rozpočtové záväzky“) sa realizujú každoročne a oddelene pre cieľ Konvergencia a pre ciele mimo cieľa Konvergencia v období od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013. Prvé rozpočtové záväzky sa prijímajú predtým, ako Komisia prijme rozhodnutie o schválení operačného programu. Všetky ďalšie rozpočtové záväzky Komisia prijíma vo všeobecnosti do 30. apríla každého roku na základe rozhodnutia o poskytnutí príspevku z EFRH uvedeného v článku 17.

Oddiel 2

Platby

Článok 75

Spoločné pravidlá platieb

1.   Platby príspevku z EFRH Komisia vykonáva v súlade s pridelenými rozpočtovými prostriedkami. Jednotlivé platby sa priradia k najstarším otvoreným rozpočtovým záväzkom.

2.   Platby majú formu zálohových platieb, priebežných platieb a vyplatenia zostatku. Poukazujú sa subjektu, ktorý určí členský štát.

3.   Každý rok najneskôr do 30. apríla členské štáty zašlú Komisii predbežnú prognózu ich pravdepodobných žiadostí o platby na bežný finančný rok a na nasledujúci finančný rok.

4.   Komunikácia týkajúca sa finančných transakcií medzi Komisiou a orgánmi a subjektmi určenými členskými štátmi sa uskutoční elektronickými prostriedkami v súlade s vykonávacími predpismi uvedenými v článku 102. V prípadov vyššej moci, a najmä ak nastane porucha spoločného počítačového systému alebo ak nie je trvalé spojenie, členský štát môže zaslať výkaz výdavkov a žiadosť o platbu v tlačenej podobe.

Článok 76

Pravidlá výpočtu priebežných platieb

1.   Priebežné platby sa vypočítajú tak, že sa na verejný príspevok vykázaný vo výkaze výdavkov certifikovanom certifikačným orgánom v rámci každej prioritnej osi a v rámci cieľa Konvergencia aj mimo cieľa Konvergencia uplatní podiel spolufinancovania Spoločenstva stanovený v súčasnom finančnom pláne pre túto prioritnú os a tento cieľ.

2.   Odchylne od odseku 1 a na základe konkrétnej a riadne odôvodnenej žiadosti členského štátu priebežná platba predstavuje sumu pomoci Spoločenstva, ktorá bola vyplatená alebo sa má vyplatiť prijímateľom na prioritnú os a na cieľ. Túto sumu musí členský štát uviesť vo výkaze výdavkov.

Článok 77

Pravidlá výpočtu platby zostatku

Platba zostatku predstavuje nižšiu sumu z týchto dvoch súm:

a)

sumy vypočítanej tak, že sa na verejný príspevok vykázaný v záverečnom výkaze výdavkov certifikovanom certifikačným orgánom v rámci každej prioritnej osi a v rámci cieľa Konvergencia aj mimo cieľa Konvergencia uplatní podiel spolufinancovania Spoločenstva stanovený v súčasnom finančnom pláne pre túto prioritnú os a tento cieľ;

b)

sumy pomoci Spoločenstva, ktorá bola vyplatená alebo sa má vyplatiť prijímateľom na prioritnú os a na každý cieľ. Druhú sumu musia členské štáty uviesť v poslednom výkaze výdavkov certifikovanom certifikačným orgánom pre každú prioritnú os a pre každý cieľ.

Článok 78

Výkaz výdavkov

1.   Všetky výkazy výdavkov zahŕňajú pre každú prioritnú os a pre každý cieľ celkovú sumu oprávnených výdavkov vynaložených prijímateľmi pri vykonávaní operácií a príslušný verejný príspevok, ktorý bol vyplatený alebo sa má vyplatiť prijímateľom podľa podmienok vzťahujúcich sa na verejný príspevok. Výdavky vynaložené prijímateľmi sú podložené prijatými faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej dôkaznej hodnoty. Pokiaľ ide o operácie, v ktorých nemá prijímateľ výdavky, výdavkami certifikovanými certifikačným orgánom a predloženými Komisii je verejná pomoc vyplatená prijímateľovi.

2.   Vzhľadom na článok 76 ods. 2 a článok 77 písm. b) výkazy výdavkov udávajú aj celkovú sumu pomoci Spoločenstva, ktorá bola vyplatená alebo sa má vyplatiť prijímateľom.

Článok 79

Akumulácia zálohových a priebežných platieb

1.   Súhrnne celkové uskutočnené zálohové platby a priebežné platby neprekročia 95 % príspevku z EFRH na operačný program.

2.   Keď sa dosiahne tento strop, certifikačný orgán naďalej zasiela Komisii všetky certifikované výkazy výdavkov k 31. decembru roka n, ako aj súm vrátených počas roka za EFRH najneskôr do konca februára roku n + 1.

Článok 80

Úplnosť platieb prijímateľom

Členské štáty posúdia, či orgány zodpovedné za úhrady platieb zabezpečujú, aby prijímatelia dostávali celú sumu verejného príspevku čo najrýchlejšie a v plnej výške. Nijaké sumy sa neodpočítavajú ani nezadržiavajú a nevyberajú sa žiadne ďalšie osobitné poplatky alebo iné poplatky s rovnakým účinkom, ktoré by znižovali tieto sumy pre prijímateľov.

Oddiel 3

Zálohové platby

Článok 81

Platby

1.   Po rozhodnutí Komisie o schválení príspevku z EFRH na operačný program Komisia zaplatí orgánu určenému členským štátom jednorazovú sumu zálohovej platby na obdobie rokov 2007 až 2013. Táto suma zálohovej platby predstavuje 7 % príspevku z EFRH na operačný program. Môže sa rozložiť na dva finančné roky v súlade s rozpočtom EFRH, ktorý bude k dispozícii.

2.   Orgán určený členským štátom spätne uhradí Komisii celkovú sumu vyplatenú vo forme zálohovej platby, ak počas 24 mesiacov odo dňa, keď Komisia uhradila prvú splátku zo sumy zálohovej platby, nebola zaslaná v rámci operačného programu žiadna žiadosť o platbu.

3.   Úroky, ktoré vznikli zálohovou platbou, sa pridelia operačnému programu, pričom sa považujú za zdroj členského štátu vo forme národného verejného príspevku a vykážu sa Komisii v čase ukončenia operačného programu.

4.   Suma vyplatená ako zálohová platba sa úplne odpíše z účtov Komisie, keď sa operačný program ukončí v súlade s článkom 86.

Oddiel 4

Priebežné platby

Článok 82

Priebežné platby

Na operačný program sa vyplácajú priebežné platby. Prvá priebežná platba sa uskutoční v súlade s ustanoveniami článku 71 ods. 2.

Článok 83

Prijateľnosť žiadostí o platbu

1.   Pri každej priebežnej platbe, ktorú uskutoční Komisia, musia byť splnené tieto podmienky:

a)

Komisii bola zaslaná žiadosť o platbu a výkaz výdavkov v súlade s článkom 78;

b)

Komisia počas celého obdobia nevyplatila na jednotlivé prioritné osi a ciele viac, ako je maximálna čiastka pomoci z EFRH stanovená v súčasnom finančnom pláne;

c)

riadiaci orgán poslal Komisii najnovšiu výročnú správu o plnení v súlade s článkom 67 ods. 1 a 3;

d)

neexistuje odôvodnené stanovisko Komisie so zreteľom na porušenie podľa článku 226 zmluvy, pokiaľ ide o operáciu (operácie), na ktoré je výdavok vykázaný v príslušnej žiadosti o platbu.

2.   Ak sa nesplní jedna alebo viaceré z podmienok uvedených v odseku 1, Komisia informuje členský štát a certifikačný orgán do jedného mesiaca, aby sa mohli prijať potrebné kroky na nápravu danej situácie.

Článok 84

Postup pri platbe

1.   Certifikujúci orgán zabezpečí, aby požiadavky na priebežné platby pre operačné programy boli zoskupené a zaslané Komisii, pokiaľ je to možné, v troch rôznych termínoch ročne. Ak má Komisia vykonať platbu v prebiehajúcom roku, najneskorší termín, v ktorom možno predložiť žiadosť o platbu, je 31. október.

2.   V závislosti od dostupných finančných prostriedkov v prípade, že lehota na platbu nie je prerušená alebo platba pozastavená v súlade s článkami 88 a 89, Komisia uhradí priebežnú platbu najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď zaevidovala žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky uvedené v článku 83.

Oddiel 5

Platba zostatku a ukončenie programu

Článok 85

Čiastočné ukončenie

1.   Čiastočné ukončenie operačných programov sa môže uskutočniť v lehotách, ktoré určí členský štát.

Čiastočné ukončenie sa vzťahuje na operácie ukončené počas obdobia do 31. decembra predchádzajúceho roku. Na účely tohto nariadenia sa operácia považuje za dokončenú, ak sa činnosti v rámci nej skutočne zrealizovali a ak sa zaplatili všetky výdavky prijímateľov a zodpovedajúci verejný príspevok.

2.   Čiastočné ukončenie sa vykoná s podmienkou, že členský štát zašle Komisii do 31. decembra daného roku:

a)

výkaz výdavkov súvisiacich s operáciami uvedenými v odseku 1;

b)

vyhlásenie o čiastočnom ukončení v súlade s článkom 61 ods. 1 písm. e) bodom iii).

3.   Akékoľvek finančné opravy vykonané v súlade s článkami 96 a 97, týkajúce sa operácií podliehajúcich čiastočnému ukončeniu, sú čistými finančnými opravami.

Článok 86

Podmienky vyplatenia zostatku

1.   Komisia vyplatí zostatok za týchto podmienok:

a)

členský štát pošle do 31. marca 2017 žiadosť o platbu obsahujúcu tieto dokumenty:

i)

žiadosť o vyplatenie zostatku a výkaz výdavkov v súlade s článkom 78;

ii)

záverečnú správu o plnení operačného programu vrátane informácií ustanovených v článku 67;

iii)

vyhlásenie o ukončení v súlade s článkom 61 ods. 1 písm. f)

a

b)

neexistuje odôvodnené stanovisko Komisie so zreteľom na porušenie podľa článku 226 zmluvy, pokiaľ ide o operáciu (operácie), na ktoré je výdavok vykázaný v príslušnej žiadosti o platbu.

2.   Nezaslanie ktoréhokoľvek z dokumentov uvedených v odseku 1 Komisii má automaticky za následok zrušenie záväzku vyplatenia zostatku v súlade s článkom 90.

3.   Komisia informuje členský štát o svojom stanovisku k obsahu vyhlásenia o ukončení uvedenom v odseku 1 písm. a) bode iii) do piatich mesiacov od dátumu jeho prijatia. Vyhlásenie o ukončení sa považuje za akceptované, ak Komisia nevznesie pripomienky v tejto lehote piatich mesiacov.

4.   V závislosti od dostupnosti finančných prostriedkov Komisia vyplatí zostatok najneskôr 45 dní po neskoršom z týchto dátumov:

a)

dátumu schválenia záverečnej správy v súlade s článkom 67 ods. 4

alebo

b)

dátumu schválenia vyhlásenia o ukončení uvedeného v odseku 1 písm. a) bode iii).

5.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 6, zostatok rozpočtového záväzku sa ruší dvanásť mesiacov po vykonaní platby.

Komisia informuje členské štáty o dátume ukončenia operačného programu v lehote dvoch mesiacov.

6.   Bez ohľadu na výsledky akýchkoľvek auditov vykonaných Komisiou alebo Európskym dvorom audítorov záverečnú platbu vyplatenú Komisiou na operačný program možno zmeniť a doplniť do deviatich mesiacov odo dňa, keď bola vyplatená, alebo v prípade, že ide o záporný zostatok, ktorý ma uhradiť členský štát, do deviatich mesiacov od vystavenia dlhopisu. Takáto úprava zostatku nemení dátum ukončenia operačného programu oznámený v súlade s odsekom 5.

Článok 87

Dostupnosť dokumentov

1.   Riadiaci orgán zabezpečí, aby všetky podporné dokumenty týkajúce sa výdavkov a auditov príslušného operačného programu boli k dispozícii Komisii a Európskemu dvoru audítorov:

a)

počas troch rokov od ukončenia operačného programu;

b)

počas troch rokov od roku, v ktorom sa operačný program ukončil čiastočne, v prípade dokumentov týkajúcich sa výdavkov a auditov operácií uvedených v odseku 2.

Tieto lehoty sa prerušia v prípade súdnych konaní alebo na riadne odôvodnenú žiadosť Komisie.

2.   Riadiaci orgán sprístupní Komisii na jej žiadosť zoznam dokončených operácií, ktoré boli predmetom čiastočného ukončenia podľa článku 85.

3.   Dokumenty sa uchovávajú buď vo forme originálov, alebo na všeobecne prijímaných nosičoch dát pri verziách, ktorých zhoda s originálmi je overená.

Oddiel 6

Prerušenie lehoty na platbu a pozastavenie platieb

Článok 88

Prerušenie lehoty na platbu

1.   Lehotu na platbu môže povoľujúci úradník menovaný delegovaním v zmysle nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 prerušiť najviac na šesť mesiacov, ak:

a)

sú v správe vnútroštátneho orgánu auditu alebo orgánu auditu Spoločenstva dôkazy, ktoré naznačujú závažné nedostatky vo fungovaní systémov riadenia a kontroly,

alebo

b)

povoľujúci delegovaný úradník má bližšie overiť informácie, ktoré ho upozornili na to, že výdavky v certifikovanom výkaze výdavkov sú spojené so závažnou nezrovnalosťou, ktorá sa neopravila.

2.   Členský štát a certifikačný orgán sú ihneď informovaní o dôvodoch prerušenia. Toto prerušenie sa skončí okamžite po prijatí potrebných opatrení členským štátom.

Článok 89

Pozastavenie platieb

1.   Všetky priebežné platby na úrovni prioritných osí alebo operačného programu alebo časť z nich môže Komisia pozastaviť, ak:

a)

existuje závažný nedostatok v systéme riadenia a kontroly operačného programu, ktorý ovplyvňuje spoľahlivosť postupu certifikácie platieb a pre ktorý neboli prijaté nápravné opatrenia,

alebo

b)

výdavky v certifikovanom výkaze výdavkov sú spojené so závažnou nezrovnalosťou, ktorá nebola napravená,

alebo

c)

členský štát závažne porušuje svoje povinnosti podľa článku 70.

2.   Komisia môže rozhodnúť o pozastavení všetkých priebežných platieb alebo ich časti po tom, ako poskytla členskému štátu príležitosť predložiť svoje pripomienky v lehote dvoch mesiacov.

3.   Komisia ukončí pozastavenie všetkých priebežných platieb alebo ich časti, ak členský štát prijal potrebné opatrenia, ktoré umožňujú zrušenie takéhoto pozastavenia. Ak členský štát neprijal požadované opatrenia, Komisia môže prijať rozhodnutie o zrušení celého príspevku Spoločenstva alebo jeho časti na operačný program v súlade s článkom 97.

Oddiel 7

Automatické zrušenie záväzku

Článok 90

Zásady

1.   Komisia automaticky zruší akúkoľvek časť rozpočtových záväzkov v operačnom programe, ktoré sa nepoužili na zálohové platby ani na priebežné platby alebo pre ktoré sa neposlala žiadosť o platbu v súlade s článkom 83, do 31. decembra druhého roku nasledujúceho po prijatí rozpočtových záväzkov v rámci programu.

2.   Časť rozpočtových záväzkov, ktorá je 31. decembra 2015 stále otvorená, sa automaticky zruší, ak Komisia na ňu nedostane prijateľnú žiadosť o platbu do 31. marca 2017.

3.   Ak toto nariadenie nadobudne účinnosť po 1. januári 2007, lehota, po ktorej možno uskutočniť prvé automatické zrušenie, ako je uvedené v odseku 1, sa predĺži na prvý záväzok o počet mesiacov medzi 1. januárom 2007 a dňom prijatia prvého rozpočtového záväzku.

Článok 91

Výnimky pre lehoty zrušenia záväzkov

Ak je na oprávnenie pomoci alebo programu pomoci potrebné rozhodnutie Komisie nasledujúce po rozhodnutí o schválení operačného programu, lehota na automatické zrušenie záväzku plynie od dátumu tohto neskoršieho rozhodnutia. Sumy, ktorých sa táto výnimka týka, sa určia na základe rozvrhu poskytnutého členským štátom.

Článok 92

Obdobie prerušenia z dôvodu súdnych konaní a správnych odvolaní

Suma, s ktorou sa potenciálne uvažuje na automatické zrušenie, sa zníži o čiastky, ktoré certifikačný orgán nemohol nahlásiť Komisii z dôvodu pozastavenia operácií spôsobeného súdnym konaním alebo správnym odvolaním, ktoré majú odkladný účinok, s podmienkou, že členský štát zašle Komisii do 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku informáciu, ako je ustanovené v článku 90, v ktorej sa uvádzajú dôvody.

Pre časť záväzkov, ktoré sú ešte otvorené k 31. decembru 2015, sa lehoty uvedené v článku 90 ods. 2 prerušia za rovnakých podmienok vo vzťahu k sume za príslušné operácie.

O uvedené zníženie možno požiadať raz, ak pozastavenie trvalo do jedného roka, alebo viac ráz pre počet rokov, ktoré uplynuli medzi súdnym alebo správnym rozhodnutím, ktorým sa pozastavilo vykonávanie operácie, a dátumom konečného súdneho alebo správneho rozhodnutia.

Článok 93

Výnimky z automatického zrušenia záväzku

Pri výpočte automatického zrušenia záväzku sa nezohľadňuje:

a)

tá časť rozpočtových záväzkov, pre ktorú sa podala žiadosť o platbu, ale ktorej úhradu prerušila alebo pozastavila Komisia 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku prijatia rozpočtových záväzkov podľa článku 90 a v súlade s článkami 88 a 89. Po vyriešení problému, ktorý mal za následok prerušenie alebo pozastavenie, sa na dotknutú časť rozpočtových záväzkov uplatní pravidlo automatického zrušenia záväzku;

b)

tá časť rozpočtových záväzkov, na ktorú sa podala žiadosť o platbu, ale ktorej úhrada bola obmedzená najmä z nedostatku rozpočtových zdrojov;

c)

tá časť rozpočtových záväzkov, na ktorú nebolo možné predložiť prijateľnú žiadosť o platbu z dôvodov vyššej moci, ktorá závažným spôsobom ovplyvňuje vykonávanie operačného programu. Národné orgány, ktoré vyhlásili pôsobenie vyššej moci, musia dokázať jej priame následky na vykonávanie celého operačného programu alebo jeho časti.

Článok 94

Postup

1.   Komisia včas informuje členský štát a dotknuté orgány, ak existuje riziko uplatnenia automatického zrušenia záväzku podľa článku 90.

2.   Komisia informuje členský štát a dotknuté orgány o sume automatického zrušenia záväzku, ktorá vyplýva z informácií, ktorými disponuje.

3.   Členský štát má odo dňa prijatia tejto informácie dva mesiace na to, aby súhlasil so sumou alebo predložil svoje pripomienky. Komisia vykoná automatické zrušenie záväzku najneskôr deväť mesiacov po lehote uvedenej v článku 90.

4.   Príspevok z EFRH na operačný program sa na príslušný rok zníži o čiastku automatického zrušenia záväzku. Členský štát zostaví do dvoch mesiacov od dňa zrušenia revidovaný finančný plán, v ktorom odzrkadlí zníženú sumu pomoci na jednu alebo viaceré prioritné osi operačného programu. Ak tak neurobí, Komisia úmerne zníži sumy pridelené pre každú prioritnú os.

Oddiel 8

Používanie eura

Článok 95

Používanie eura

1.   Sumy stanovené v operačnom programe predloženom členským štátom, certifikované výkazy výdavkov, žiadosti o platbu a výdavky uvedené vo výročných správach a záverečnej správe o plnení sú vyjadrené v eurách.

2.   Rozhodnutia Komisie o operačných programoch a záväzky a platby Komisie sú vyjadrené a realizujú sa v eurách.

3.   Členské štáty, ktoré neprijali euro za svoju menu ku dňu žiadosti o platbu, prepočítajú výšku vynaložených výdavkov v národnej mene na euro.

Tieto sumy sa prepočítajú na euro s použitím mesačného účtovného kurzu Komisie v tom mesiaci, v ktorom certifikačný orgán príslušného operačného programu výdavok zaúčtoval. Tento kurz Komisia elektronicky uverejňuje každý mesiac.

4.   Ak sa euro stane menou členského štátu, postup prepočítania stanovený v predchádzajúcom odseku zostane v platnosti pre všetky výdavky, ktoré certifikačný orgán zaznamenal v účtovníctve pred dátumom nadobudnutia účinnosti fixného prepočítacieho kurzu medzi národnou menou a eurom.

KAPITOLA II

Finančné opravy

Oddiel 1

Finančné opravy vykonané členskými štátmi

Článok 96

Finančné opravy vykonané členskými štátmi

1.   Členský štát nesie v prvom rade zodpovednosť za vyšetrovanie nezrovnalostí, konanie na základe dôkazov o akejkoľvek väčšej zmene ovplyvňujúcej povahu alebo podmienky vykonávania operácií alebo operačného programu, alebo ich kontroly a uskutočnenie požadovaných finančných opráv.

2.   Členský štát vykoná požadované finančné opravy v súvislosti s individuálnymi alebo systémovými nezrovnalosťami zistenými v operáciách alebo operačnom programe. Opravy uskutočnené členským štátom spočívajú v zrušení celého verejného príspevku na operačný program alebo jeho časť. Členský štát vezme do úvahy i povahu a závažnosť nezrovnalostí a finančnú stratu spôsobenú EFRH.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, zdroje EFRH uvoľnené týmto spôsobom môže členský štát opätovne použiť do 31. decembra 2015 na operačný program.

3.   Príspevok zrušený v súlade s odsekom 2 nemožno opätovne použiť na operáciu ani operácie, ktoré boli predmetom opravy, a v prípade, že sa finančná oprava uskutočnila z dôvodu systémovej nezrovnalosti, ani na existujúce operácie v rámci celej prioritnej osi alebo jej časti, v ktorej sa táto systémová nezrovnalosť vyskytla.

4.   V prípade systémovej nezrovnalosti členský štát rozšíri svoje šetrenie na všetky operácie, ktoré by mohli byť nepriaznivo ovplyvnené.

Oddiel 2

Finančné opravy Komisiou

Článok 97

Kritériá opráv

1.   Komisia môže uskutočniť finančné opravy zrušením celého príspevku Spoločenstva na operačný program alebo jeho časti, keď po vykonaní potrebného skúmania dospeje k záveru, že:

a)

došlo k závažným nedostatkom v kontrolnom a riadiacom systéme programu, ktoré ohrozili príspevok Spoločenstva už vyplatený v prospech programu;

b)

výdavky v certifikovanom výkaze výdavkov sú neregulárne a členský štát ich pred začatím opravného konania podľa tohto odseku neopravil;

c)

členský štát si pred začatím opravného konania podľa tohto odseku nesplnil svoje povinnosti podľa článku 96.

2.   Komisia založí svoje finančné opravy na jednotlivých zistených prípadoch nezrovnalostí a vezme do úvahy systémovú povahu nezrovnalosti, aby určila, či sa má uplatniť paušálna, alebo extrapolovaná oprava.

3.   Komisia pri rozhodovaní o výške opravy zohľadní povahu a závažnosť nezrovnalosti a rozsah a finančné dôsledky nedostatkov zistených v operačnom programe.

4.   Ak Komisia vo svojom stanovisku vychádza zo skutočností zistených inými audítormi než tými, ktorí sú v jej službách, vyvodí vlastné závery o ich finančných dôsledkoch po preskúmaní opatrení prijatých dotknutým členským štátom podľa článku 96 ods. 2, informácií predložených v súlade s článkom 70 ods. 1 písm. b) a akýchkoľvek odpovedí členského štátu.

Článok 98

Postup

1.   Pred prijatím rozhodnutia o finančnej oprave Komisia začne konanie tým, že informuje členský štát o svojich predbežných záveroch a požiada ho, aby do dvoch mesiacov predložil svoje pripomienky.

Ak Komisia navrhne nejakú finančnú opravu na základe extrapolácie alebo paušálne, členský štát dostane príležitosť preukázať prostredníctvom preskúmania príslušnej dokumentácie, že skutočný rozsah nezrovnalosti bol menší ako v hodnotení Komisie. Po dohode s Komisiou členský štát môže obmedziť rozsah tohto skúmania na primeraný podiel alebo vzorku dokumentácie. S výnimkou riadne odôvodnených prípadov nesmie čas povolený na takéto skúmanie prekročiť ďalšie dvojmesačné obdobie po dvojmesačnej lehote uvedenej v prvom pododseku.

2.   Komisia zohľadní akékoľvek dôkazy predložené členským štátom v lehote uvedenej v odseku 1.

3.   Ak členský štát neprijme predbežné závery Komisie, Komisia ho pozve na pojednávanie, pri ktorom obe strany na základe spolupráce založenej na partnerstve vyvinú úsilie o dosiahnutie dohody o zisteniach a záveroch, ktoré sa z nich majú vyvodiť.

4.   Členské štáty môžu po dosiahnutí dohody opätovne použiť príslušné zdroje EFRH v súlade s druhým pododsekom článku 96 ods. 2.

5.   Ak sa dohoda nedosiahne, Komisia prijme rozhodnutie o finančnej oprave do šiestich mesiacov od dátumu vypočutia pri zohľadnení všetkých informácií a zistení predložených v priebehu postupu. Ak sa vypočutie neuskutoční, šesťmesačné obdobie začne plynúť dva mesiace od dátumu pozývacieho listu, ktorý poslala Komisia.

Článok 99

Povinnosti členských štátov

Komisia vykoná finančnú opravu bez toho, aby bola dotknutá povinnosť členského štátu usilovať sa o vrátenie podľa článku 96 ods. 2 a vymáhať štátnu pomoc podľa článku 87 zmluvy a podľa článku 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (23).

KAPITOLA III

Vrátenie platieb

Článok 100

Vrátenie platieb

1.   Každá platba, ktorá sa má vrátiť do všeobecného rozpočtu Európskej únie, sa uskutoční pred dátumom uvedeným v príkaze na vrátenie, vystavenom v súlade s článkom 72 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002. Týmto dňom splatnosti je posledný deň druhého mesiaca po vydaní príkazu na vrátenie platby.

2.   Akékoľvek omeškanie pri vrátení platby má za následok vznik úroku z dôvodu oneskorenej platby, ktorý sa začína dňom splatnosti a končí dňom skutočnej úhrady. Úroková sadzba je o jeden a pol percentuálneho bodu vyššia ako sadzba uplatňovaná Európskou centrálnou bankou pri jej hlavných operáciách refinancovania v prvý pracovný deň mesiaca, na ktorý pripadá dátum splatnosti.

HLAVA IX

VÝBOR

Článok 101

Výbor

1.   Komisii pomáha Výbor pre Európsky fond pre rybné hospodárstvo (ďalej len „výbor“).

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 3 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota uvedená v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

4.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 102

Vykonávacie predpisy

Vykonávacie predpisy pre toto nariadenie sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 101 ods. 3.

HLAVA X

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 103

Prechodné ustanovenia

1.   Toto nariadenie neovplyvní pokračovanie ani zmeny vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia pomoci schválenej Komisiou na základe nariadení Rady (EHS) č. 4028/86 (24), (ES) č. 3699/93 (25), (ES) č. 2468/98 (26) a (ES) č. 2792/1999 (27), ani akýchkoľvek iných právnych predpisov, ktoré sa na túto pomoc vzťahovali 31. decembra 2006 a ktoré sa následne na túto pomoc vzťahujú až do jej skončenia.

2.   Odchylne od článku 31 ods. 2, článku 32 ods. 4 a článku 37 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (28) Komisia automaticky zruší viazané prostriedky na pomoc spolufinancovanú finančným nástrojom na usmerňovanie rybného hospodárstva (FNURH), zriadeným nariadením Rady (ES) č. 1263/1999 z 21. júna 1999 o finančnom nástroji na usmerňovanie rybného hospodárstva (29), schválené Komisiou medzi 1. januárom 2000 a 31. decembrom 2006, za ktoré nebol Komisii najneskôr do 15 mesiacov po konečnom termíne na oprávnenosť výdavkov, ustanovenom v rozhodnutí o poskytnutí príspevku z FNURH, zaslaný certifikovaný výkaz skutočne vyplatených výdavkov, záverečná správa o plnení obsahujúca tiež správu o pokroku uvedenú v článku 1 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 366/2001 (30) a vyhlásenie uvedené v článku 38 ods. 1 písm. f) nariadenia (ES) č. 1260/1999, a to najneskôr 6 mesiacov po uvedenom konečnom termíne, čím vznikne povinnosť vrátenia neoprávnene vyplatených súm.

3.   Ak sú na uľahčenie prechodu od platného systému na systém ustanovený týmto nariadením potrebné osobitné opatrenia, takéto opatrenia sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 101 ods. 3.

Takéto opatrenia sa prijmú najmä na integráciu existujúcej podpory Spoločenstva schválenej Komisiou na obdobie rokov 2000 – 2006 do podpory z EFRH ustanovenej týmto nariadením.

Článok 104

Zrušenie predchádzajúcich nariadení

1.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 103 ods. 1, nariadenia (ES) č. 1263/1999 a (ES) č. 2792/1999 sa týmto zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2007.

2.   Odkazy na zrušené nariadenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 105

Preskúmanie

Rada preskúma toto nariadenie najneskôr do 31. decembra 2013 v súlade s článkom 37 zmluvy.

Článok 106

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júla 2006

Za Radu

predseda

E. TUOMIOJA


(1)  Stanovisko zo 6. júla 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 267, 27.10.2005, s. 50. Stanovisko vydané po nepovinnej konzultácii.

(3)  Ú. v. EÚ C 164, 5.7.2005, s. 31. Stanovisko vydané po nepovinnej konzultácii.

(4)  Ú. v. ES L 358, 31.12.2002, s. 59.

(5)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

(7)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114.

(8)  Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.

(9)  Nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 1).

(10)  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.

(11)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(12)  Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 25.

(13)  Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/35/ES (Ú. v. EÚ L 156, 25.6.2003, s. 17).

(14)  Ú. v. ES L 114, 24.4.2001, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 196/2006 (Ú. v. EÚ L 32, 4.2.2006, s. 4).

(15)  Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 780/2006 (Ú. v. EÚ L 137, 25.5.2006, s. 9).

(16)  Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(17)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/53/ES (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2006, s. 37).

(18)  Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003.

(19)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(20)  Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1888/2005 (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 1).

(21)  Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

(22)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2006/18/ES (Ú. v. EÚ L 51, 22.2.2006, s. 12).

(23)  Ú. v. ES L 83, 27.3.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom o pristúpení z roku 2003. [Názov nariadenia (ES) č. 659/1999 bol upravený tak, aby sa zohľadnilo číslovanie článkov Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v súlade s článkom 12 Amsterdamskej zmluvy; pôvodne odkazoval na článok 93 zmluvy.]

(24)  Nariadenie Rady (EHS) č. 4028/86 z 18. decembra 1986 o opatreniach Spoločenstva na zlepšenie a prispôsobenie štruktúr v sektore rybného hospodárstva a akvakultúry (Ú. v. ES L 376, 31.12.1986, s. 7). Nariadenie zrušené nariadením (EHS) č. 2080/93 (Ú. v. ES L 193, 31.7.1993, s. 1).

(25)  Nariadenie Rady (ES) č. 3699/93 z 21. decembra 1993, ktorým sa ustanovujú kritériá a opatrenia týkajúce sa štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybného hospodárstva a akvakultúry a spracovania a uvádzania na trh jeho produktov (Ú. v. ES L 346, 31.12.1993, s. 1). Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 2468/98 (Ú. v. ES L 312, 20.11.1998, s. 19).

(26)  Nariadenie Rady (ES) č. 2468/98 z 3. novembra 1998, ktorým sa ustanovujú kritériá a opatrenia týkajúce sa štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybného hospodárstva a akvakultúry a spracovania a uvádzania na trh jeho produktov. Nariadenie zrušené nariadením (ES) č. 2792/1999 (Ú. v. ES L 337, 30.12.1999, s. 10).

(27)  Nariadenie Rady (ES) č. 2792/1999 zo 17. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú presné predpisy a opatrenia týkajúce sa štrukturálnej pomoci Spoločenstva v sektore rybného hospodárstva. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 485/2005 (Ú. v. EÚ L 81, 30.3.2005, s. 1).

(28)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 173/2005 (Ú. v. EÚ L 29, 2.2.2005, s. 3).

(29)  Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 54.

(30)  Nariadenie Komisie (ES) č. 366/2001 z 22. februára 2001, stanovujúce podrobné pravidlá pre vykonávanie opatrení ustanovených v nariadení Rady (ES) č. 2792/1999 (Ú. v. ES L 55, 24.2.2001, s. 3).


PRÍLOHA I

Ročné rozčlenenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre Európsky fond pre rybné hospodárstvo v cenách roku 2004 podľa článku 12 je takéto:

(v EUR)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

538 501 708

544 387 564

551 260 557

551 264 533

552 866 449

554 350 809

556 368 380


PRÍLOHA II

Intenzita pomoci

a)

Pre všetky opatrenia uvedené v hlave IV sú obmedzenia verejného príspevku poskytovaného na operáciu (A) – a prípadne aj súkromným prijímateľom (B) – stanovené v nasledujúcej tabuľke, vyjadrené ako percentuálny podiel celkových oprávnených nákladov, čo je súčet (A) + (B).

V prípade nasledujúcej tabuľky operácie patria do skupín takto:

 

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Oblasti, na ktoré sa vzťahuje cieľ Konvergencia a odľahlé grécke ostrovy

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (1)  (2)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 60 %

B ≥ 40 % (3)

Oblasti, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (1)  (2)

A ≤ 60 %

B ≥ 40 %

A ≤ 40 %

B ≥ 60 % (3)

Najvzdialenejšie regióny

A ≤ 100 %

B ≥ 0 %

A ≤ 50 %

B ≥ 50 % (1)  (2)

A ≤ 80 %

B ≥ 20 %

A ≤ 75 %

B ≥ 25 %

Skupina 1

Operácie ustanovené v článku 23 (verejná pomoc na trvalé ukončenie rybolovných činností), článku 24 (verejná pomoc na dočasné zastavenie rybolovných činností), článku 26 ods. 3 (sociálno-ekonomická kompenzácia pre rybárov zapojených do maloobjemového pobrežného rybolovu), článku 26 ods. 4 (prémie pre rybárov a vlastníkov plavidiel podieľajúcich sa na maloobjemovom pobrežnom rybolove), článku 27 (sociálno-ekonomická kompenzácia za riadenie rybárskej flotily Spoločenstva), článku 30 (akvaenvironmentálne opatrenia), článku 31 (opatrenia pre verejné zdravie), článku 32 (opatrenia pre zdravie zvierat), prvom pododseku článku 33 ods. 2 (investície do zariadení pre vnútrozemský rybolov), článku 33 ods. 3 (preraďovanie plavidiel vykonávajúcich vnútrozemský rybolov), článku 37 (kolektívne činnosti), článku 38 (opatrenia zamerané na ochranu a rozvoj vodných živočíchov a rastlín), článku 39 (rybárske prístavy, vykládkové miesta a prístrešky), článku 40 (rozvoj nových trhov a propagačné kampane), článku 41 (pilotné projekty), článku 42 (úpravy na preraďovanie rybárskych plavidiel), článku 44 (oprávnené opatrenia na trvalo udržateľný rozvoj rybolovných oblastí) a článku 46 (technická pomoc).

Skupina 2

Operácie ustanovené podľa článku 25 ods. 1, 2, 6, 7 a 8 (investície na palubách rybárskych plavidiel) a článku 26 ods. 2 (investície na palubách maloobjemových pobrežných rybárskych plavidiel v zmysle článku 25), druhého pododseku článku 33 ods. 2 (investície na palubách plavidiel vykonávajúcich vnútrozemský rybolov) a článku 44 (oprávnené opatrenia na trvalo udržateľný rozvoj rybolovných oblastí).

Sadzby (B) pre skupinu 2 sú po uplatnení možností (*) a (**) v prípade financovania operácií zo strany EFRH uvedených v článku 25 ods. 3 v prospech maloobjemových pobrežných rybárskych plavidiel takéto:

pre regióny, na ktoré sa vzťahuje cieľ Konvergencia, odľahlé grécke ostrovy a regióny, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia – 60 alebo viac percentuálnych bodov (B ≥ 60 %)

a

pre najvzdialenejšie regióny – 50 alebo viac percentuálnych bodov (B ≥ 50 %).

Skupina 3

Operácie ustanovené v článku 37 (kolektívne činnosti), článku 38 (opatrenia zamerané na ochranu a rozvoj vodných živočíchov a rastlín), článku 39 (rybárske prístavy, vykládkové miesta a prístrešky), článku 41 (pilotné projekty) a článku 44 (oprávnené opatrenia na trvalo udržateľný rozvoj rybolovných oblastí).

Skupina 4

Operácie ustanovené v článku 29 (opatrenia na výrobné investície do akvakultúry), prvom pododseku článku 33 ods. 2 (investície do zariadení pre vnútrozemský rybolov), článku 35 (oprávnené opatrenia na spracovanie a uvádzanie na trh), článku 40 (rozvoj nových trhov a propagačné kampane) a článku 44 (oprávnené opatrenia na trvalo udržateľný rozvoj rybolovných oblastí).

b)

Riadiaci orgán rozhodne v prípade operácií, ktoré sa týkajú:

i)

článku 37 (kolektívne činnosti), článku 38 (opatrenia zamerané na ochranu a rozvoj vodných živočíchov a rastlín), článku 39 (rybárske prístavy, vykládkové miesta a prístrešky), článku 41 (pilotné projekty), či patria do skupiny 1, alebo 3;

ii)

článku 40 (rozvoj nových trhov a propagačné kampane) a prvého pododseku článku 33 ods. 2 (investície do zariadení pre vnútrozemský rybolov), či patria do skupiny 1, alebo 4,

iii)

a článku 44 (oprávnené opatrenia na trvalo udržateľný rozvoj rybolovných oblastí), či patria do skupiny 1, 2, 3, alebo 4.

Riadiaci orgán určí skutočnosti uvedené v bodoch i), ii) a iii) na základe týchto hľadísk:

kolektívne záujmy verzus individuálne záujmy,

kolektívny prijímateľ verzus individuálny prijímateľ (organizácie výrobcov, organizácie zastupujúce obchod),

prístup verejnosti k výsledkom operácie verzus súkromné vlastníctvo a kontrola,

finančná účasť kolektívnych orgánov a výskumných ústavov.


(1)  V prípade operácií uvedených v článku 25 ods. 3 sa sadzby (B) pre skupinu 2 zvyšujú o 20 percentuálnych bodov. Sadzby (A) sa zodpovedajúcim spôsobom znížia.

(2)  V prípade operácií uvedených v článku 26 ods. 2 (investície na palubách maloobjemových pobrežných rybárskych plavidiel v zmysle článku 25) sa môže podiel (B) pre skupinu 2 znížiť o 20 percentuálnych bodov. Sadzby (A) sa zodpovedajúcim spôsobom zvýšia.

(3)  V prípade operácií uvedených v článkoch 29 a 35, ktoré vykonávajú podniky, na ktoré sa nevzťahuje vymedzenie pojmu v článku 3 písm. f), s menej ako 750 zamestnancami alebo obratom menej ako 200 miliónov EUR, sa sadzby (B) v regiónoch, na ktoré sa vzťahuje cieľ Konvergencia, s výnimkou odľahlých gréckych ostrovov, zvyšujú o 30 percentuálnych bodov a v regiónoch, na ktoré sa nevzťahuje cieľ Konvergencia, o 20 percentuálnych bodov. Sadzby (A) sa zodpovedajúcim spôsobom znížia.